„Politické ideologie,“ Eurolex Bohemia, Praha, 2005

Transkript

„Politické ideologie,“ Eurolex Bohemia, Praha, 2005
Název předmětu:
Dějiny evropského myšlení
Forma studia:
DENNÍ
Typ předmětu:
3MVES-povinný
Zařazení předmětu do studijního plánu:
3. ročník, 5. semestr
Forma výuky předmětu:
přednáška - 2/0
Způsob ukončení předmětu:
zkouška
Vyučující:
PhDr. Jan Bureš, Ph.D.
Kontakt na vyučujícího:
[email protected]
www.janbures.cz
Stručná anotace předmětu:
Tento předmět by měl studenty seznámit s vývojem hlavních ideových proudů, které se
projevovaly v oblasti politické filozofie a ekonomické teorie v průběhu 19. a 20. století.
Pozornost bude věnována idejím liberalismu, konzervatismu, socialismu, komunismu,
anarchismu, nacionalismu, fašismu, nacionálního socialismu, environmentalismu, demokracie a
základním poznatkům teorie elit.
Při výkladu těchto jednotlivých ideových hnutí bude také značná pozornost věnována objasnění
způsobů, jakými byly ideologické koncepty využívány a přejímány konkrétní politickou mocí ve
20. století.
Součástí přednášek bude především přehled hlavních zásad jednotlivých ideologických proudů,
dále pak hlavních teoretických myslitelů, kteří se na rozpracování jednotlivých ideologií podíleli, a
také přehled politického vývoje Evropy a USA ve 20. století, se zvláštním důrazem na hnutí
nacismu a komunismu.
Podmínky atestace (zkoušky)
Podmínkou zkoušky bude úspěšné složení testu. Kritéria pro stanovení známky jsou následující:
výborně - zodpoví-li student správně od 80 % otázek v testu výše
velmi dobře - zodpoví-li student správně 61 % - 79 % otázek v testu
dobře - zodpoví-li student správně 51% - 60 % otázek v testu
Otázky budou sestaveny tak, aby student prokázal znalost hlavních problémů českého politického
systému, které budou probírány na jednotlivých přednáškách, a které zároveň budou obsahově
odpovídat látce obsažené v knize Heywood, Andrew: „Politické ideologie,“ Eurolex
Bohemia, Praha, 2005
Obsah přednášek:
I. Liberalismus
1) hlavní zásady liberalismu: postavení jednotlivce, osobní svoboda, sociální spravedlnost,
občanská společnost, liberální stát, ústavní vláda
1
2) Klasický liberalismus: důraz na přirozená práva, utilitarismus, ekonomický liberalismus,
sociální darwinismus
3) Moderní liberalismus: myšlenky Johna Stuarta Milla, otázka pozitivní svobody, sociální
aspekty moderního liberálního státu (welfare state, keynesianismus), neoliberalismus
(Friedrich August von Hayek, Milton Friedman), teorie spravedlnosti Johna Rawlse
II. Konzervatismus
1) vznik konzervatismu a jeho hlavní zásady: důraz na tradici, lidská nedokonalost jako
výchozí bod konzervativní filozofie, hierarchické uspořádání organické společnosti, role
autority, ochrana majetku
2) autoritativní konzervatismus: De Maistre, autoritativní uplatňování moci ve 20.století
3) paternalistický konzervatismus: Edmund Burke
a. „konzervatismus jednoho národa“: kozervatismus jako nástroj imperiální politiky
v 19.století
(Velká Británie za Disraeliho a Německo za Bismarcka)
b.
konzervatismus střední cesty“: vývoj konzervativního myšlení a politiky po
2.světové válce
4)
Libertariánský konzervatismus: Teorie minimálního státu Roberta Nozicka, Teorie
ústavní smlouvy
Jamese Buchanana
5) Neokonzervatismus (Nová pravice):
a. liberální Nová pravice: výchozí bod: filozofie F.A. von Hayeka a M. Friedmana,
odpor ke keynesianismu, vláda M. Thatcherové a R. Reagana
b. konzervativní Nová pravice: návrat k „hodnotám tradiční morálky,“
antikomunismus, náboženský podtext
III. Socialismus
1) hlavní zásady socialismu: kolektivismus, pospolitost, spolupráce, role společenské třídy,
rovnost,
společenské vlastnictví
a. utopičtí socialisté: Charles Fourier, Robert Owen; Fabian Society
b. marxisté: Karel Marx, Bedřich Engels
c. revizionismus: Eduard Bernstein, Karel Kautsky
2) sociální demokracie:
a. vznik sociálně-demokratických stran, morální a politické zásady
b. sociální demokracie západní Evropy ve 20.století
IV. Komunismus I. část
a. revoluční náboj: Komunistický manifest, V.I. Lenin: „Stát a revoluce“ a
bolševická varianta
komunismu
b. vláda V.I. Lenina a J.V. Stalina v Sovětském svazu
V. Komunismus II. část
a. změny v komunistickém hnutí po smrti J.V. Stalina
b. čínská varianta komunismu, ideály kubánské revoluce (Ernesto Che Guevara)
c. pád komunismu v roce 1989
2
d. eurokomunismus v zemích západní Evropy, myšlenková revoluce roku 1968
VI. Anarchismus
1)
vznik hnutí a hlavní zásady: negace principu autority, kritika církve, pohled na
ekonomiku
2) individualistický anarchismus:
a. egoismus
b. anarchokapitalismus
3) kolektivistický anarchismus:
a. Pierre-Joseph Proudhon
b. anarchokomunismus
c. vztah anarchismu a marxismu
d. decentralizace jako základní požadavek anarchistů
4) politické uplatnění anarchismu ve 20.století:
a. anarchosyndikalismus
b. násilný extremismus
c. pacifismus
VII. Nacionalismus
1) vznik nacionalistického hnutí
2) princip národního sebeurčení:
a. definice národa
b. vlastenecký nacionalismus
c. politický nacionalismus – osamostatňování národů
3) vztah nacionalismu a politiky:
a. liberální nacionalismus
b. konzervativní nacionalismus
c. nacionální šovinismus
d. antikolonialismus
4) islám a politika:
a. politický islám
b. šíítský fundamentalismus
VIII. Fašismus
1) hlavní znaky fašismu: sjednocení společnosti, antiracionalismus, boj, vůdcovství a
elitářství, sociální aspekt, militantní nacionalismus
2) Fašismus a stát:
a. etatismus
b. korporativismus
IX. Nacionální socialismus
1) teoretické základy nacismu: rasistické učení, A. Hitler: „Mein Kampf“
2) vláda Adolfa Hitlera v Německu
3
X. Environmentalismus
1) základní principy hnutí: návrat k přírodě, reakce na rozvoj technologií a průmyslové
společnosti, fatalistický pohled na budoucnost civilizace
2) politika a životní prostředí:
a. reformistický environmentalismus
b. ekosocialismus
c. anarchoenvironmentalismus
d. reakční environmentalismus
3) „Zelená“ politika:
a. chápání Země jako ohrožené planety
b. politika trvale udržitelného rozvoje
XI. Demokracie
1) vznik a stručný vývoj demokratických systémů
2) moc lidu jako hlavní princip demokracie:
a. politická rovnost
b. účast lidu
c. veřejný zájem
4) modely demokracie:
a. liberální demokracie (konsenzuální; majoritní demokracie)
b. lidová demokracie
c. demokracie v rozvojovém světě
5) terorismus proti demokratickým státům
XII. Teorie elit
1) Teorie zabývající se charakteristikou elit a vztahu mezi vládnoucími skupinami a
ovládanými:
a. Vilfredo Pareto
b. Gaetano Mosca
c. George Sorel
d. Robert Michels
e. Charles W. Mills
f. Talcott Parsons
g. Milovan Djilas
Základní literatura:
Heywood, Andrew: „Politické ideologie,“ Eurolex Bohemia, Praha, 2005
Cabada, Ladislav a kol.: Úvod do studia politické vědy, Eurolex Bohemia, Praha, 2002,
kapitola 6: Politické ideologie
Rozšiřující literatura:
Ballestrem, Karl; Ottmann, Hennig: „Politická filosofie 20. století,“ Praha, OIKOYMENH, 1993
Blackwell, Basil: „Blackwellova encyklopedie politického myšlení,“ Brno, Proglas/Jota, 1995
4
Heywood, Andrew: „Politologie“, Eurolex Bohemia, Praha, 2004
Krsková, Alexandra: „Dějiny evropského politického a právního myšlení“, Eurolex Bohemia,
Praha, 2003
Valeš, Lukáš: „Dějiny politických teorií“, nakl. Aleš Čeněk, Plzeň, 2004
Gilbert, Felix; Large, David C. : „Konec evropské éry. Dějiny Evropy 1890 – 1990“, Mladá
fronta, Praha, 2003
Kis, János (eds.): „Současná politická filosofie: sborník textů anglosaských autorů 20. století,“
Praha, OIKOYMENH, 1997
Prorok,Vladimír; Lupták, Milan: „Politické ideologie a teorie v dějinách,“ Vysoká škola
ekonomická v Praze, 1998
Swift, Adam: Politická filozofie, Portál, Praha, 2005
Dějiny Evropy:
Collins, Roger: „Evropa raného středověku 300-1000“, Vyšehrad, Praha, 2005
Brooke, Christopher Nugent Lawrence: „Evropa středověku v letech 962-1154“, Vyšehrad,
Praha, 2006
Mundy John H.: „Evropa vrcholného středověku 1150-1300“, Vyšehrad, Praha, 2008
Hay, Denis: „Evropa pozdního středověku 1300-1500“, Vyšehrad, Praha, 2010-06-29
Mackenney, Richard: „Evropa 16. století“, Vyšehrad, Praha, 2001
Munck, Thomas: „Evropa 17. století“, Vyšehrad, Praha, 2002
Black, Jeremy: „Evropa 18. století“, Vyšehrad, Praha, 2003
Vinen, Richard: „Evropa 20. století“, Vyšehrad, Praha, 2007
Wegs, J. Robert; Ladrech, Robert: „Evropa po roce 1945“, Vyšehrad, Praha, 2002
5

Podobné dokumenty

politické vedy / political sciences

politické vedy / political sciences 2009) a 3. média se věnují volbám do EP méně než prvořadým národním volbám a pokrytí těchto voleb je rámcováno ve smyslu konkrétního národního státu (de Vreese a kol., 2006; Kovář, 2010; Leroy, Siu...

Více

Stáhnout

Stáhnout LÁŠEK, J. B.,Počátky křesťanství u východních Slovanů, Praha 1997 LENDVAI, P.,Tisíc let maďarského národa, Praha 2002 MELICHAR, V. a kol.,Dějiny Polska, Praha 1975 PICKOVÁ, D.-DRŠKA, V.,Dějiny stře...

Více

Co je psychologie a čím se zabývá

Co je psychologie a čím se zabývá procesů (včetně senzorických procesů), tvoří metodologické základy předmětu. Psychologie osobnosti Zkoumá osobnost jedince, její vývoj v průběhu života, její strukturu /vnitřní uspořádání/ i dynami...

Více

Článek Úpadek a pád amerického konzervatismu

Článek Úpadek a pád amerického konzervatismu Z anglického originálu přeložili Jiří Kinkor a Luboš Zálom s laskavým souhlasem Craiga Biddlea, vydavatele časopisu The Objective Standard. Ani Dr. Thompson ani The Objective Standard nemohou ručit...

Více

Bezpečnostní studia

Bezpečnostní studia Americká zahraničněpolitická debata (ZS 2009) Jméno vyučujícího PhDr. Jan Jireš Forma kurzu a časový rozsah ZS 0/2 (výběrový předmět pro studenty magisterského studia) Forma atestace Zápočet Požada...

Více

Nacionalismus je jiný než dosud probrané ideologie

Nacionalismus je jiný než dosud probrané ideologie 1789 proti Ludvíkovi X VI . v e jménu lidu a pod lidem chápali „francouzský národ" . Jejich ideje byly ovlivněny spisy Jeana-Jacyuese Rousseaua, který je považován za „zakladatele novodobého nacion...

Více

mgr. študijný program učiteľstvo filozofie ústna

mgr. študijný program učiteľstvo filozofie ústna BAŇAS, J.: Politický liberalizmus Johna Rawlsa: analytická rekonštrukcia, In: ŠÚST, J. (ed.): Liberalizmus neutrality. Vybrané politické aspekty. Ružomberok: FF KU, 2010, s. 11-41 BARŠA, P.: Teorie...

Více