Vybavení pro železnice - Equipment for railways cdr

Transkript

Vybavení pro železnice - Equipment for railways cdr
VYBAVENÍ PRO ŽELEZNICE
EQUIPMENT FOR RAILWAYS
O FIRMĚ
ABOUT THE COMPANY
S
p
o
l
e
čn
o
s
t
E
l
t
o
p
P
r
a
h
a
s
.
r
.
o
.
,
z
a
l
o
ž e
n
á
v
r
o
c
e
E
L
T
O
P
P
R
A
H
A
s
.
r
.
o
.
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
i
n
1
9
9
2
,
h
a
s
b
e
e
n
1
9
9
2
,
j
e
o
d
r
o
k
u
2
0
0
1
čl
e
n
e
m
šv
é
d
s
k
é
s
k
u
p
i
n
y
N
I
B
E
.p
a
r
t
o
f
N
I
B
E
G
r
o
u
p
h
e
a
d
q
u
a
r
t
e
r
e
d
i
n
S
w
e
d
e
n
s
i
n
c
e
H
l
a
v
n
í
či
n
n
o
s
t
í
j
e
v
ý
r
o
b
a
a
d
i
s
t
r
i
b
u
c
e
e
l
e
k
t
r
i
c
k
ý
c
h 2
0
0
1
.
I
t
s
m
a
i
n
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
c
o
v
e
r
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d
d
e
l
i
v
e
r
y
t
o
p
n
ý
c
h
t
ě l
e
s
.
V
s
o
r
t
i
m
e
n
t
u
j
s
o
u
z
e
j
m
é
n
a
t
o
p
n
á
t
ě l
e
s
a
o
f
e
l
e
c
t
r
i
c
h
e
a
t
i
n
g
e
l
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
p
r
o
d
u
c
t
r
a
n
g
e
i
n
c
l
u
d
e
s
t
r
u
b
k
o
v
á
,
k
e
r
a
m
i
c
k
á
,
t
o
p
n
é
p
a
t
r
o
n
y
,
t
o
p
n
é
p
á
s
y
,
t
u
b
u
l
a
r
a
n
d
c
e
r
a
m
i
c
h
e
a
t
i
n
g
e
l
e
m
e
n
t
s
,
c
a
r
t
r
i
d
g
e
h
e
a
t
e
r
s
,
k
o
m
p
l
e
x
n
í
z
á
k
a
z
n
i
c
k
á
ře
še
n
í
v
če
t
n
ě r
e
g
u
l
a
c
e
a
d
a
l
ší h
e
a
t
i
n
g
b
e
l
t
s
,
c
o
m
p
l
e
x
c
u
s
t
o
m
e
r
s
p
e
c
i
f
i
c
s
o
l
u
t
i
o
n
s
i
n
c
l
.
s
p
e
c
i
á
l
n
í
t
ě l
e
s
a
p
r
o
r
ů z
n
á
o
d
v
ě t
v
í
p
r
ů m
y
s
l
u
.
c
o
n
t
r
o
l
a
n
d
o
t
h
e
r
r
e
l
a
t
e
d
p
r
o
d
u
c
t
s
f
o
r
v
a
r
i
o
u
s
i
n
d
u
s
t
r
y
s
e
c
t
o
r
s
.
J
e
d
n
u
z
h
l
a
v
n
í
c
h
p
r
o
d
u
k
t
o
v
ý
c
h
l
i
n
i
í
t
v
o
ří
s
o
r
t
i
m
e
n
t
O
n
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
p
r
o
d
u
c
t
l
i
n
e
s
c
o
v
e
r
s
p
r
o
d
u
c
t
r
a
n
g
e
f
o
r
v
ý
r
o
b
k
ů p
r
o
ž e
l
e
z
n
i
čn
í
a
t
r
o
l
e
j
b
u
s
o
v
o
u
d
o
p
r
a
v
u
.
a
i
l
w
a
y
a
n
d
t
r
o
l
l
e
y
b
u
s
t
r
a
n
s
p
o
r
t
.
T
h
e
c
a
t
a
l
o
g
u
e
i
s
K
a
t
a
l
o
g
j
e
r
o
z
d
ě l
e
n
d
o
t
ře
c
h
s
e
k
c
í
,
k
t
e
r
é
z
o
b
r
a
z
u
j
í r
e
c
t
i
o
n
e
d
t
o
t
h
r
e
e
p
a
r
t
s
d
i
s
p
l
a
y
i
n
g
s
u
m
m
a
r
y
o
f
p
r
o
d
u
c
t
p
r
ů ře
z
s
o
r
t
i
m
e
n
t
e
m
s
t
á
l
ý
c
h
v
ý
r
o
b
k
ů ,
z
á
k
a
z
n
i
c
k
ý
c
hs
r
a
n
g
e
o
f
s
t
a
n
d
a
r
d
s
t
o
c
k
i
t
e
m
s
,
c
u
s
t
o
m
e
r
s
p
e
c
i
f
i
c
ře
še
n
í
a
o
b
c
h
o
d
n
í
h
o
z
b
o
ž í
.
s
o
l
u
t
i
o
n
s
a
n
d
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
g
o
o
d
s
.
S
y
s
t
é
m
k
v
a
l
i
t
y
j
e
v
e
s
p
o
l
e
čn
o
s
t
i
E
l
t
o
p
P
r
a
h
a
s
.
r
.
o
.
o
s
v
ě d
če
n
c
e
r
t
i
f
i
k
á
t
e
m
I
S
O
9
0
0
1
:
2
0
1
0
,
k
t
e
r
ý
b
y
l
v
y
d
á
n
s
p
o
l
e
čn
o
s
t
í
D
E
K
R
A
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
G
m
b
H
.
D
o
s
a
ž e
n
á
ú
r
o
v
e
ň k
v
a
l
i
t
y
j
e
p
r
a
v
i
d
e
l
n
ě a
u
d
i
t
o
v
á
n
a
p
o
d
l
e
p
l
a
t
n
ý
c
h
s
t
a
n
d
a
r
d
ů .
T
h
e
q
u
a
l
i
t
y
c
o
n
t
r
o
l
s
y
s
t
e
m
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d
i
n
E
L
T
O
P
P
R
A
H
A
s
.
r
.
o
.
i
s
c
e
r
t
i
f
i
e
d
b
y
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
e
a
c
c
.
t
o
I
S
O
9
0
0
1
:
2
0
1
0
,
w
h
i
c
h
w
a
s
i
s
s
u
e
d
b
y
D
E
K
R
A
C
e
r
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
G
m
b
H
.
A
c
h
i
e
v
e
d
q
u
a
l
i
t
y
l
e
v
e
l
i
s
r
e
g
u
l
a
r
l
y
a
u
d
i
t
e
d
a
c
c
.
t
o
v
a
l
i
d
s
t
a
n
d
a
r
d
s
.
1
VÝROBKY
PRODUCTS
T
r
a
d
i
č n
í
s
o
r
t
i
m
e
n
t
f
i
n
á
l
n
í
c
h
p
r
o
d
u
k
t
ů ,
k
t
e
r
ý
z
a
h
r
n
u
j
e
s
p
e
c
i
á
l
n
í
d
r
u
h
y
t
o
p
n
ý
c
h
t
ě l
e
s
,
p
o
j
i
s
t
k
y
,
s
p
o
t
ře
b
i
č e
a
d
a
l
ší
p
ří
s
l
u
še
n
s
t
v
í
ž e
l
e
z
n
i
č n
í
c
h
v
o
z
ů .
E
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
r
a
n
g
e
o
f
f
i
n
a
l
p
r
o
d
u
c
t
s
c
o
v
e
r
i
n
g
s
p
e
c
i
a
l
t
y
p
e
s
o
f
h
e
a
t
i
n
g
e
l
e
m
e
n
t
s
,
f
u
s
e
s
,
a
p
p
l
i
a
n
c
e
s
a
n
d
o
t
h
e
r
a
c
c
e
s
s
o
r
i
e
s
o
f
r
a
i
l
w
a
y
v
e
h
i
c
l
e
s
a
n
d
c
a
r
r
i
a
g
e
s
.
Topné těleso typ 13301
Heating element type 13301
LC
LT
25
60
T
y
p
/
T
y
p
e U
[
V
] P
[
W
] L
[
m
m
] L
[
m
m
]
t
c
1
3
3
0
1
9
0
1
0
0
5
0
05
0
0 4
6
0 5
5
0
LC
LT
60
25
104
Topné těleso do elektrotepelných výměníků ve vagónech řad WL,
WR, BRcm a dalších. Odolávají min. 20 sekund chodu bez vody.
Topná část je nerezová, příruba mosazná, hlavice porcelánová.
Elektrická pevnost min. 7000 V, izolační odpor min. 200 MOhm.
Heating element for electric heat exchangers in railway carriages serie
WL, WR, BRcm and another. Possibility service up to 20 s operating
resistance without water. Stainless steel heating part, brass flange,
porcelain head. Electric strenght min. 7000 V, isolation resistance
min. 200 MOhm.
T
y
p
/
T
y
p
e U
[
V
] P
[
W
] L
[
m
m
] L
[
m
m
]
t
c
1
3
3
0
1
9
0
1
1
0
2
5
09
3
0 4
3
0 5
2
7
1
3
3
0
1
9
0
1
2
0
5
0
02
0
0
0 5
6
0 6
5
7
1
3
3
0
1
9
0
1
3
0
2
8
09
3
0 4
3
0 5
2
7
Topné těleso typ 13202
Heating element type 13202
LC
Topné těleso pro kombinované elektrické a klasické vytápění
vagónů. Je určeno pro dlouhodobý provoz v náročných podmínkách.
Topná část je tvořena trubkou z nerezové oceli, příruba je obrobený
mosazný výkovek, hlavice porcelánová. Připojovací svorníky M5.
Elektrická pevnost min. 7000 V, izolační odpor min. 200 MOhm.
70
45
LT
T
y
p
/
T
y
p
e U
[
V
] P
[
W
] L
[
m
m
] L
[
m
m
]
t
c
1
3
2
0
2
9
0
0
0
0
5
0
02
0
0
0 8
1
5 9
2
0
Heating element for combined electric and classical heating of railway
carriages. It is designed for longtime service in heavy conditions.
Heating part is made from stainless tube, machined brass forging
flange, porcelain head. Conecting bolts M5.
Electric strenght min. 7000 V, isolation resistance min. 200 MOhm.
2
VÝROBKY
PRODUCTS
Topné těleso typ 14187
Heating element type 14187
65
610
Topné těleso je určeno pro kontaktní ohřev v elektrických trakčních
vozidlech. Povrch je ošetřen modrým zinkováním.
T
y
p
/
T
y
p
e
1
4
1
8
7
9
0
0
0
0
U
[
V
]
6
0
0
P
[
W
]
6
5
0
Heating element for contact heating in electric tractive vehicles.
Surface with blue zinc plating.
Topné těleso typ 05007
Heating element type 05007
750
55
17
Zdroj pro teplovzdušné vytápění vagónů.
T
y
p
/
T
y
p
e
0
5
0
0
7
9
0
0
0
0
For hot-air heating of railway carriages.
Topné těleso typ 05005
U
[
V
]
5
0
0
P
[
W
]
2
0
0
0
Heating element type 05005
L
70
53
32
A
Topná tělesa určená pro ohřev vzduchu ve vagónech řady ABa, Ba.
Nahrazují původní tělesa typu EH.
Topné těleso tvoří keramický nosník, v jehož otvorech je uložena topná spirála. Způsob ukončení spirály se liší dle provedení. Povrch nosníku je na ochranu proti nebezpečnému dotyku metalizován a překryt grafitovým nátěrem.
B
C
T
y
p
/
T
y
p
e U
[
V
]
P
[
W
]
L
[
m
m
]
O
u
t
l
e
t
s
E
k
v
i
v
a
l
e
n
t
/
E
q
u
i
v
a
l
e
n
t
0
5
0
0
5
9
0
0
4
0
8
0
0
2
6
5
4
9
0
AE
H
5
5
0
5
0
0
5
9
0
0
5
0
5
0
0
/
2
0
0
1
6
7
/
6
7
4
9
0
B E
H
5
6
,
5
8
0
5
0
0
5
9
0
0
6
0
8
0
0
2
6
5
4
9
0
CE
H
5
7
0
5
0
0
5
9
0
0
8
0
2
5
0
4
1
5
7
0
0
AE
H
5
0
,
E
H
5
9
0
5
0
0
5
9
0
0
9
0
1
2
5
2
1
0
7
0
0
AE
H
6
0
0
5
0
0
5
9
0
1
0
0
1
0
0
0
3
3
5
4
9
0
AE
H
1
4
0
5
0
0
5
9
0
1
1
0
5
0
0
1
6
5
4
9
0
AE
H
1
5
Heating elements for air heating of railway carriages serie ABa, Ba.
Substitution of original elements of type EH.
Heating coil is placed in holes of ceramic body. Spiral ending
according to type. Body surface protected against dangerous
contact by metalizing and graphite coating.
3
VÝROBKY
PRODUCTS
Heating of railway points 14077
225
Ořev výhybek 14077
Topné větve vycházejí z hliníkové svorkovnicové krabice s víkem,
která je upevněna na patě kolejnice. Příchytky a přítlačné plechy
slouží k přitlačení topných větví ke kolejnici.
Topné větve jsou nerezové.
Heating branches radiate from Alu terminal box, which is fitted on rail
foot. Clamps and pressure plates for pressure of heating sides to rail.
Stainless steel heating branches.
T
y
p
/
T
y
p
eU
[
V
]
P
[
W
]
L
[
m
m
]T
v
a
r
/
F
o
r
m
E
k
v
.
/
E
q
u
i
v
.
1
4
0
7
7
0
1
0
1
9
2
3
0
9
5
0
2
7
5
4
P
r
a
v
ý
/
R
i
g
h
t4
3
7
1
0
1
0
1
9
1
4
0
7
7
0
1
0
2
9
2
3
0
9
5
0
2
7
5
4
L
e
v
ý
/
L
e
f
t 4
3
7
1
0
1
0
2
9
1
4
0
7
7
0
1
0
3
9
2
3
0
6
5
0
1
8
7
4
P
r
a
v
ý
/
R
i
g
h
t4
3
7
1
0
1
0
3
9
1
4
0
7
7
0
1
0
4
9
2
3
0
6
5
0
1
8
7
4
L
e
v
ý
/
L
e
f
t 4
3
7
1
0
1
0
4
9
1
4
0
7
7
0
1
2
1
9
2
3
0
5
0
0
1
4
4
5
P
r
a
v
ý
/
R
i
g
h
t4
7
1
0
0
1
0
1
9
1
4
0
7
7
0
1
2
2
9
2
3
0
5
0
0
1
4
4
5
L
e
v
ý
/
L
e
f
t 4
7
1
0
0
1
0
2
9
1
4
0
7
7
0
1
2
3
9
2
3
0
1
0
0
0
2
8
1
5
P
r
a
v
ý
/
R
i
g
h
t4
7
1
0
0
1
0
3
9
1
4
0
7
7
0
1
2
4
9
2
3
0
1
0
0
0
2
8
1
5
L
e
v
ý
/
L
e
f
t 4
7
1
0
0
1
0
4
9
Topné těleso typ 14021
Heating element type 14021
L
A
50
Zdroj tepla v teplovzdušném topení kolejových vozidel.
Ovinuté nerezové těleso.
T
y
p
/
T
y
p
eU
[
V
]
P
[
W
]
L
[
m
m
]
A
[
m
m
]
P
o
z
n
.
/
N
o
t
e
1
4
0
2
1
9
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
2
0
6
1
5
0
1
4
0
2
1
9
0
0
1
0
2
3
0
2
0
0
0
3
4
0
1
5
0
1
4
0
2
1
9
0
0
2
0
2
3
0
2
0
0
0
4
8
0
1
5
0
1
4
0
2
1
9
0
0
3
0
2
3
0
1
0
0
0
2
0
0
1
5
0
1
4
0
2
1
9
0
0
4
0
2
3
0
5
0
0
2
0
0
1
5
0
1
4
0
m
í
s
t
o
5
0
/
1
4
0
s
u
b
s
t
.
f
o
r
5
0
1
4
0
2
1
9
0
0
5
0
4
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
5
0
1
4
0
2
1
9
0
0
6
0
2
3
0
1
0
0
0
3
0
0
1
5
0
B
e
z
p
ří
r
u
b
/
W
i
t
h
o
u
t
f
l
a
n
g
e
s
L
=
2
3
8
1
4
0
2
1
9
0
0
7
0
3
8
0
3
0
0
- 1
5
0
For hot-air heating of railway carriages. Stainless steel finned
element.
Heating element type 05012
D
85
LV
Topné těleso typ 05012
12
Topné těleso je určeno pro kontaktní ohřev v el. trakčních jednotkách.
Nahrazuje typ 5652. Plášť je z nerezové oceli.
For contact heating in electric traction units. Substitution of type
5652. Stainless steel sheath.
4
T
y
p
/
T
y
p
e U
[
V
] P
[
W
] D
[
m
m
]
L
[
m
m
]
v
0
5
0
1
2
9
0
0
1
0
5
0 5
0 4
4
6
0
0
5
0
1
2
9
0
0
2
0
5
0 5
0 4
4
4
0
0
0
5
0
1
2
9
0
0
3
0
2
4 5
0 4
4
6
0
VÝROBKY
PRODUCTS
Pojistkové vložky 3000V typ 15140
Plug cartridges 3000V type 15140
60
78
256
Pro ochranu elektrických obvodů proti přetížení a zkratům, zejména
pro jištění elektrického vytápění železničních vagónů.
Tělo je porcelánová trubka, uvnitř které je tavná vložka v křemičitém
písku. Oboustranné kontakty jsou pocínované.
T
y
p
/
T
y
p
e
U
[
V
]
1
5
1
4
0
9
0
0
1
03
0
0
0
1
5
1
4
0
9
0
0
2
03
0
0
0
1
5
1
4
0
9
0
0
3
03
0
0
0
1
5
1
4
0
9
0
0
4
03
0
0
0
1
5
1
5
9
9
0
0
0
03
0
0
0
1
5
1
5
9
9
0
0
1
03
0
0
0
1
5
1
5
9
9
0
0
2
03
0
0
0
For protection of electric circuits against overloading and short-circuits, especially for protection of electric heating in railway carriages. Porcelain tube with fusing insert in siliceous sand inside.
Double-sided tinned contacts.
Pojistkové vložky 3600V typ 15144
I
[
A
]
n
2
5
4
0
5
0
3
2
1
0
3
6
I
[
A
]
k
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
Plug cartridges 3600V type 15144
Pro ochranu elektrických obvodů proti přetížení a zkratům, zejména
pro jištění elektrického vytápění železničních vagónů.
Tělo je porcelánová trubka, uvnitř které je tavná vložka v křemičitém
písku. Oboustranné kontakty jsou hliníkové.
T
y
p
/
T
y
p
e
U
[
V
]
1
5
1
4
4
9
0
0
1
03
6
0
0
1
5
1
4
4
9
0
0
2
03
6
0
0
1
5
1
4
4
9
0
0
3
03
6
0
0
1
5
1
4
4
9
0
0
4
03
6
0
0
1
5
1
4
4
9
0
0
5
03
6
0
0
1
5
1
4
4
9
0
0
6
03
6
0
0
1
5
1
4
4
9
0
0
7
03
6
0
0
1
5
1
4
4
9
0
0
8
03
6
0
0
1
5
4
4
4
9
0
0
9
03
6
0
0
For protection of electric circuits against overloading and short-circuits, especially for protection of electric heating of railway carriages. Porcelain tube with fusing insert in siliceous sand inside.
Double-sided Alu contacts.
Pojistka VN typ 05037
60
57,5
300
I
[
A
]
n
1
0
1
6
2
0
2
5
3
0
5
0
6
0
6
4
0
I
[
A
]
k
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Hifg-voltage fuse type 05037
191
T
y
p
/
T
y
p
e
0
5
0
3
7
9
0
0
1
0
0
5
0
3
7
9
0
0
2
0
1
0
5
1
0
4
3
4
7
9
9
0
0
0
0
3
3
0
0
1
0
5
1
0
4
3
4
7
9
9
0
0
0
0
3
4
0
0
Ekvivalent pojistky WB R 01-0460.
Tělo pojistky je porcelánové, kontakty jsou pocínované.
Equivalent of fuse WB R 01-0460.
Porcelain fuse body and tinned contacts.
5
64
I
[
A
]
n
2
4
2
6
0
2
3
0
VÝROBKY
PRODUCTS
Vícepólová zásuvka UIC typ 01001
Multipolar socket UIC type 01001
69,3
65
45
Zejména pro dálková ovládání osvětlení, otevírání dveří, hromadný
přenos dat ve staničních zařízeních, spoje v železn. vagónech.
Vyznačuje se robustní konstrukcí a vysokou odolností. Kontaktní
vložky mohou být různé pro různá použití.
T
y
p
/
T
y
p
e
P
ó
l
y
/
P
o
l
e
s
0
1
0
0
1
9
0
0
1
5
1
3
0
1
0
0
1
9
0
0
1
7
1
8
P
o
z
n
.
/
N
o
t
e
Š e
d
á
/
G
r
e
y
Š e
d
á
/
G
r
e
y
For remote control of lighting, door opening, data transmission
in railway stations, connection in railway cars. Robust design and
high resistance to wear. Contact insertion pieces for different
applications.
Vícepólová zástrcka UIC typ 01001
Multipolar socket UIC type 01001
50
154
42,5
Zejména pro dálková ovládání osvětlení, otevírání dveří, hromadný
přenos dat ve staničních zařízeních, spoje v železn. vagónech.
Vyznačuje se robustní konstrukcí a vysokou odolností. Kontaktní
vložky mohou být různé pro různá použití.
115
T
y
p
/
T
y
p
e
0
1
0
0
1
0
0
0
1
2
0
1
0
0
1
0
0
0
1
4
P
ó
l
y
/
P
o
l
e
s
1
3
1
8
For remote control of lighting, door opening, data transmission
in railway stations, connection in railway cars. Robust design and
high resistance to wear. Contact insertion pieces for different
applications.
Alternator plug type 05009
22 22
35
T
y
p
/
T
y
p
e
0
5
0
0
9
9
0
0
0
0
0
5
0
0
9
9
0
0
2
0
1
0
5
1
0
4
0
4
9
9
9
0
0
0
0
3
2
0
3
Vidlice pro drápkový generátor 5506 206, nahrazuje R 26-4735:70.00.
Plug for claw alternator 5506 206, substitution for R 26-4735:70.00.
6
68
128
Vidlice alternátoru typ 05009
P
o
z
n
á
m
k
a
/
N
o
t
e
B
e
z
k
a
b
e
l
u
/
W
i
t
h
o
u
t
c
a
b
l
e
K
a
b
e
l
L
=
2
,
5
m
/
C
a
b
l
e
L
=
2
,
5
m
K
a
b
e
l
L
=
4
,
0
/
C
a
b
l
e
L
=
4
,
0
m
VÝROBKY
PRODUCTS
Zásuvková zděř typ 05011
Socket bush type 05011
104
22 22
42
Součást drápkového generátoru - svorkovnice R 98-6893:70.00.
Part of claw generator - terminal box R 98-6893:70.00.
Termal short-circuit fuse type 14064
185
Pojistka tep. zkratovací typ 14064
208
Nad 175 °C způsobí zkrat a přerušení hlavní pojistky elektr. vytápění.
Short-circuit over temperature of 175 °C and breaks of main fuse
for electric heating.
Pojistka nedostatku vzduchu typ 15113
Fuse against lack of air type 15113
50
100
Slouží jako pojistný prvek u teplovzdušných vytápěcích zařízení
s elektrickým ohřevem vzduchu. Povrch je ošetřen zinkováním.
Safety element at hot-air heating equipments with electric air heating.
Zinc galvanized surface.
7
129
VÝROBKY
PRODUCTS
Vařic s litinovou plotnou typ 15134
Cooker with cast iron plate typ 15134
65
265
265
Pro univerzální použití, zejména v podmínkách s nestandardním
nizkým napájecím napětím. Povrchová úprava bílý smalt.
T
y
p
/
T
y
p
e
1
5
1
3
4
9
2
0
1
0
1
5
1
3
4
9
2
0
2
0
1
5
1
3
4
9
2
0
3
0
1
5
1
3
4
9
2
0
4
0
1
5
1
3
4
9
2
0
5
0
For universal usage especially in conditions with non-standard
low voltage. Surface finish by white enamel.
Vozidlová chladnicka typ 15182, 15244
U
[
V
]
2
4
4
8
6
0
1
1
0
2
3
0
P
[
W
]
4
5
0
4
5
0
4
5
0
1
0
0
0
1
0
0
0
Vehicle refridgerator type 15182, 15244
315
23
660
224
422
452
442
26
320
T
y
p
/
T
y
p
eU
[
V
]
P
[
W
]
P
o
z
n
.
/
N
o
t
e
1
5
1
8
2
9
0
0
1
0
2
4
1
0
0
N
a
s
t
a
v
e
n
á
t
e
p
l
o
t
a
/
S
e
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
1
5
1
8
2
9
0
0
2
0
4
8
1
0
0
N
a
s
t
a
v
e
n
á
t
e
p
l
o
t
a
/
S
e
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
1
5
1
8
2
9
0
0
3
0
1
1
0
1
0
0
N
a
s
t
a
v
e
n
á
t
e
p
l
o
t
a
/
S
e
t
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
1
5
2
4
4
9
0
0
1
0
2
4
1
0
0
Ř í
z
e
n
á
t
e
p
l
o
t
a
/
C
o
n
t
r
o
l
l
e
d
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
1
5
2
4
4
9
0
0
2
0
4
8
1
0
0
Ř í
z
e
n
á
t
e
p
l
o
t
a
/
C
o
n
t
r
o
l
l
e
d
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
1
5
2
4
4
9
0
0
3
0
1
1
0
1
0
0
Ř í
z
e
n
á
t
e
p
l
o
t
a
/
C
o
n
t
r
o
l
l
e
d
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
Je určena do kolejových vozidel, nákladních automobilů, přívěsů,
plachetních i motorových lodí, apod. Diky termoelektrickému principu
chlazení může pracovat nezávisle na své poloze.
Refrigerator is designed for railway rolling stocks, trucks, caravans,
sailing ships, vessels, etc. Thanks to termoelectric principal of cooling
can work in various positions.
8
ZÁKAZNICKÁ ŘEŠENÍ
CLIENT’S SOLUTIONS
Ř e
še
n
í
p
ři
p
r
a
v
o
v
a
n
á
d
l
e
s
p
e
c
i
á
l
n
í
c
h
p
o
ž a
d
a
v
k
ů .
Z
p
r
a
v
i
d
l
a
s
e
j
e
d
n
á
o
c
e
n
t
r
á
l
n
í
t
o
p
n
é
s
y
s
t
é
m
y
,
k
t
e
r
é
s
e
v
y
z
n
a
č u
j
í
v
y
s
o
k
o
u
s
p
o
l
e
h
l
i
v
o
s
t
í
a
o
p
t
i
m
a
l
i
z
o
v
a
n
ý
m
p
o
m
ě r
e
m
v
ý
k
o
n
u
a
r
o
z
m
ě r
ů .
S
o
l
u
t
i
o
n
s
d
e
s
i
g
n
e
d
a
c
c
o
r
d
i
n
g
t
o
s
p
e
c
i
a
l
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
e
s
e
a
r
e
u
s
u
a
l
l
y
c
e
n
t
r
a
l
h
e
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
f
e
a
t
u
r
i
n
g
h
i
g
h
r
e
l
i
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
o
p
t
i
m
i
s
e
d
p
o
w
e
r
t
o
s
i
z
e
r
a
t
i
o
.
Vodní tepelný výměník
Water Heating Exchanger
T
e
c
h
n
i
c
k
é
p
a
r
a
m
e
t
r
y
/
T
e
c
h
n
i
c
a
l
p
a
r
a
m
e
t
r
e
s
U
[
V
]
P
[
W
]
6
5
0
9
0
0
2
9
0
0
0
4
0
0
0
0
Dvouplášťový nerezový výměník vyvinutý pro centrální vytápění
v trolejbusech, případně jiných mobilních prostředcích.
Celá konstrukce má třídu ochrany II a splňuje náročné požadavky
kladené na komponenty pro siniční i drážní vozidla.
Provozní teplota výstupní vody až 87 °C.
Vyráběny jsou desítky typů v různých provedeních dle požadavků
výrobců trolejbusů.
Double coated stainless steel exchanger designed for central
heating in trolley - buses, resp. in other transport means.
Whole assembly features protection class II and meets strict requirements imposed to components intended for road and rail transport
vehicles.
Operating temperature of outlet water up to 87 °C. Tens of types are
available in various arrangements acc. to requirments of
manufactures of trolley - buses.
Součástí výrobního procesu jsou testy za provozních teplot.
Před nasazením do provozu jsou vlastnosti nových provedení
výměníků důkladně prověřovány při extrémních provozních
režimech.
Production process includes operating temperature tests. Before
commissioning, the features of new models of exchangers are
properly tested under extreme operating modes.
První i druhá izolace společně odolávají zkušebnímu napětí více
než 6000 V.
First and second isolations jointly resist testing voltage exceeding
6000 V.
Způsob proudění ohřívané kapaliny je prověřován pomocí
počítačové simulace.
Flow way of heated liquid is verified by means of computer
simulation.
9
ZÁKAZNICKÁ ŘEŠENÍ
CLIENT’S SOLUTIONS
Vodní tepelný výměník
Water Heating Exchanger
T
e
c
h
n
i
c
k
é
p
a
r
a
m
e
t
r
y
/
T
e
c
h
n
i
c
a
l
p
a
r
a
m
e
t
r
e
s
U
[
V
]
P
[
W
]
R
o
z
m
ě r
y
/
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
[
m
m
]
7
5
0 2
9
0
0
0
2
5
3
x
4
1
0
x
4
6
0
Dvouplášťový nerezový výměník vyvinutý pro centrální vytápění
v autobusech, případně jiných mobilních prostředcích.
Celá konstrukce má třídu ochrany II.
Provozní teplota výstupní vody až 87 °C.
Double coated stainless steel exchanger designed for central
heating in buses, resp. in other transport means.
Whole assembly features protection class II.
Operating temperature of outlet water up to 87 °C.
Teplovzdušný agregát
Hot - Air Aggregate
T
e
c
h
n
i
c
k
é
p
a
r
a
m
e
t
r
y
/
T
e
c
h
n
i
c
a
l
p
a
r
a
m
e
t
r
e
s
U
[
V
]
P
[
W
] R
o
z
m
ě r
y
/
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
[
m
m
]
5
0
0
/
7
5
0
/
1
5
0
02
0
0
0
0
9
1
5
x
3
7
0
x
2
5
8
Tepelný zdroj pro teplovzdušné vytápění vagónů.
Topné tyče jsou nerezové, skříň je chráněna hliníkovým nástřikem.
Thermal source for hot - air heating of railway vehicles and wagons.
Heating elements are made from stainless steel, casing protected
by aluminium coating.
Teplovzdušné vytápění
Hot - Air Heating
T
e
c
h
n
i
c
k
é
p
a
r
a
m
e
t
r
y
/
T
e
c
h
n
i
c
a
l
p
a
r
a
m
e
t
r
e
s
U
[
V
]
P
[
W
]
A
C
,
D
C
d
l
e
p
o
ž a
d
a
v
k
ů /
a
c
c
.
t
o
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s 4
0
0
2
4
0
0
0
Horkovzdušné topné jednotky, topnou část tvoří ovinutá nerezová
tělesa uchycená v izolační desce. Používají se v mobilních drážních
zařízeních. Variabilní a tvarově přizpůsobitelná konstrukce.
Hot-air heating unit, heating part is made from finned stainless steel
elements fitted to isolation plate. They are used in mobile railway
units. Variable and shape adjustable design.
10
ZÁKAZNICKÁ ŘEŠENÍ
CLIENT’S SOLUTIONS
Přímotopný horkovzdušný výměník
Direct Hot-Air Exchanger
T
e
c
h
n
i
c
k
é
p
a
r
a
m
e
t
r
y
/
T
e
c
h
n
i
c
a
l
p
a
r
a
m
e
t
r
e
s
O
v
l
á
d
a
c
í
n
a
p
ě t
í
U
[
V
] P
[
W
] C
R
o
z
m
ě r
y
/
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
[
V
]
o
n
t
r
o
l
v
o
l
t
a
g
e
6
0
0
D
C
1
0
0
0
0
2
4
7
2
0
x
4
9
0
x
2
5
5
Výměník pro horkovzdušné vytápění trolejbusů. Topné prvky jsou
napájené trolejovým napětím. Provedení ve dvojité izolaci.
Obsahuje výkonný ventilátor, teplotní snímač, pojistku.
Teplota výstupního vzduchu 30-70 °C, objem 200 - 550 m 3 / hod.
Exchanger for hot-air heating of trolley - buses. Heating elements
are supplied with trolley voltage. Double insulation design.
It includes powerful fan, temperature sensor, fuse.
Outlet air temperature 30 - 70 °C, capacity 200 - 550 m 3 / hour.
Přímotopný horkovzdušný výměník
Direct Hot-Air Exchanger
T
e
c
h
n
i
c
k
é
p
a
r
a
m
e
t
r
y
/
T
e
c
h
n
i
c
a
l
p
a
r
a
m
e
t
r
e
s
O
v
l
á
d
a
c
í
n
a
p
ě t
í
U
[
V
] P
[
W
] C
[
V
]R
o
z
m
ě r
y
/
D
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
n
t
r
o
l
v
o
l
t
a
g
e
6
0
0
D
C
3
0
0
0
2
4
3
6
0
x
1
5
0
x
3
0
0
Výměník pro horkovzdušné vytápění trolejbusů. Topné prvky jsou
napájené trolejovým napětím. Provedení ve dvojité izolaci.
Obsahuje dva ventilátory, teplotní snímač, pojistku.
Teplota výstupního vzduchu 55 °C, objem 350 m 3 / hod.
Exchanger for hot-air heating of trolley - buses. Heating elements
are supplied with trolley voltage. Double insulation design.
It includes two powerful fans, temperature sensor, fuse.
Outlet air temperature 55 °C, capacity 350 m 3 / hour.
11
OBCHODNÍ ZBOŽÍ
ARTICLES OF COMMERCE
V
ý
h
r
a
d
n
í
d
i
s
t
r
i
b
u
c
e
t
r
a
d
i
č n
í
h
o
d
á
n
s
k
é
h
o
v
ý
r
o
b
c
e
f
i
r
m
y
S
A
N
/
d
ří
v
e
L
Ü
B
C
K
E
/
.
H
l
a
v
n
í
s
o
r
t
i
m
e
n
t
j
e
t
v
o
ře
n
s
y
s
t
é
m
y
o
h
ře
v
u
k
o
l
e
j
n
i
c
a
v
ý
h
y
b
e
k
.
L
Ü
B
C
K
E
E
x
c
l
u
s
i
v
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
o
r
o
f
r
e
n
o
w
n
e
d
D
a
n
i
s
h
p
r
o
d
u
c
e
r
c
o
.
S
A
N
/
b
e
f
o
r
e
/
.
M
a
i
n
a
s
s
o
r
m
e
n
t
c
o
v
e
r
s
h
e
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
o
f
t
r
a
c
k
s
a
n
d
p
o
i
n
t
s
w
i
t
c
h
e
s
.
Integrovaný systém, který zahrnuje vlastní topná tělesa pro ohřevy kolejnic s řadou upevňovacích prvků, odolná čidla a sensory,
soustavy řídících a ovládacích jednotek, monitorovací a řídící centra s bezdrátovými přenosy dat, speciální vyhodnocovací a analytický
software.
Celý systém vychází z mnohaletých zkušeností v lokalitách na severu Evropy, kde je tradiční spolehlivost provozu vlakových souprav
dosahována v obzvláště náročných podmínkách.
Integrated system covering heating elements for heating of tracks with number of fixing elements, resistant sensors and probes, control
and regulation unit systems, monitoring and control centres with wireless data transfer, special assessment and analytic software.
Whole system is based on many years of experience in North European territories, where the traditional reliability of train set operation
is achieved in extremely adverse conditions.
Řídící stanoviště
Operating stand
I
.
Ovládací jednotky
Control units
I
I
.
Topné těleso
Heating element
Snímače / Sensors
1
2
OBCHODNÍ ZBOŽÍ
ARTICLES OF COMMERCE
Topná tělesa
Heating elements
T
y
p
/
T
y
p
e
U
[
V
] P
[
W
/
m
]P
r
o
f
i
l
[
m
m
] L
[
m
m
]
m
a
x
.
m
a
x
.
S
S
V4
0
7
5
04
0
0 1
1
x
5
,
5 7
5
0
0
Nerezová topná tělesa plochoválného profilu. Slouží ke kontaktnímu
ohřevu kolejnic v oblasti výhybek.
Krytí IP 65. Vodotěsné napojení kabelu na jedné straně.
Stainless steel heating element of flat-oval profile. For contact heating
of tracks near point switches.
Insulation protection IP 65 Water-proof connection of cable on one
side.
Základní skupiny ohřívaných prvků:
1. Kolejové profily - montáž na vnitřní část ramene opornice
2. Zahnuté části výměn - po celé délce vnitřní pohyblivé části /jazyky/
3. Přestavovací mechanismy - topné těleso je umístěno v dutém
žlabovém pražci.
Basic groups of heated points:
1. Track profiles - assembly onto inner part of leader arm
2. Exchanger curved sections - along whole length of inner movable
part /tongues/
3. Switching mechanisms - heating element located in hollow pea-pod
sleepers
Uchycovací prvky
Fixative parts
Nerezové příchytky, třmeny, stahovací šrouby, tvarové upevňovací
prvky pro dokonalé přitisknutí topného tělesa ke všem běžným
kolejnicovým profilům.
Zároveň dokáží zajistit zemnící spojení.
Stainless steel clamps, yokes, clamping bolts, shape fixing
elements for perfect pressing of heating element to all common
track profiles.
They are able to ensure earthing connection, too.
1
3
OBCHODNÍ ZBOŽÍ
ARTICLES OF COMMERCE
Control Units
Ovládací jednotky
Kompletní systém ovládání,
řízení, monitorování
a analyzování všech ohřevů
v dané oblasti.
Komunikace:
Comunication:
GPRS, GSM
RS485,
Ethernet
Complete system for control,
operation, monitoring and
analysing of all heating
processes in particular zone.
Hlavní jednotka
Master unit
Supply
Cidla a snímací prvky
A
Sensors and Scanning Elements
B
T
y
p
č i
d
l
a
/
T
y
p
e
o
f
s
e
n
s
o
r
O
z
n
a
č e
n
í
/
M
a
r
k
i
n
g
R
y
c
h
l
o
s
t
v
ě t
r
u
/
S
p
e
e
d
o
f
w
i
n
d
A
T
e
p
l
o
t
a
v
z
d
u
c
h
u
/
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
o
f
a
i
r
B
T
e
p
l
o
t
a
k
o
l
e
j
n
i
c
e
/
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
o
f
r
a
i
l
C
S
n
ě h
o
v
é
č i
d
l
o
/
S
n
o
w
s
e
n
s
o
r
D
Systém BLUE POINT používá k ohřevu množství informací.
Mezi hlavní vstupy patří teplota zahřáté a studené kolejnice, teplota
vzduchu, detekce padajícího sněhu, rychlost větru a vzdušná vlhkost.
C
DBLUE POINT system uses many types of information to heating.
Main inputs include temperature of heated and cold track, air
temperature, detection of falling snow, wind speed and air humidity.
Monitorovací systémy
Monitoring Systems
Systémy, které umožňují podrobný přehled o všech stanicích v dané
oblasti. Jsou zde informace o místních klimatických podmínkách,
informace o režimech jednotlivých výměn, signalizace poruch,
mapa stanice se symboly hlavních prvků, apod.
Všechny údaje jsou ukládány do databáze. Následně mohou být
analyzovány a využity na optimální naladění systému s ohledem
na energetické úspory při zachování kontinuity provozu.
Systems enabling detailed overview about all stations in particular
zone. It covers information on local climatic conditions, information
on modes of individual exchanges, fault signalling, map of station
with symbols of main elements, etc.
All data are saved in database. They may be subsequently analysed
and used for optimal setting of system regarding power consumption
savings with maintained operation continuity.
1
4
NIBE group
Eltop Praha s.r.o.
Miřetice 32
CZ-539 55 Miřetice
Czech Republic
Tel.:+ 420 469 344 619
Tel.:+ 420 777 721 976
Fax:+ 420 469 344 419
E-mail: [email protected]
www.eltoppraha.cz

Podobné dokumenty

Kompletní přehled verzí

Kompletní přehled verzí kompletní zpracování elektro-dokumentace (schéma, rozváděče, instalace, výpisy, výkresy, …)

Více

Otevřít katalog - ELTOP

Otevřít katalog - ELTOP Topné těleso určené pro přímý ohřev vody v bojlerech, elektrokotlích a dalších podobných zařízeních. Těleso se skládá ze tří topných větví tvaru "U" upevněných v šestihranné hlavici OK 60 se závite...

Více

6.1.4 Alternátor s budicím vinutím U větších motorových vozidel, kde

6.1.4 Alternátor s budicím vinutím U větších motorových vozidel, kde akumulátoru, je nutno v něm vyrobený střídavý proud usměrnit. S výjimkou alternátorů pro vysoké výkony je tedy nedílnou součástí alternátoru i usměrňovač, který je zde také z hlediska konstrukce po...

Více

LIST OF REFERECE Chosen buildings of the industrial

LIST OF REFERECE Chosen buildings of the industrial Delivery of a post-combustion chamber, utilizing boiler and recuperator Filter unit ALFA-JET – 3000 m2, incl. the heated hopper and thermal insulation Delivery of a filter 3000 m2 incl. a mixing ch...

Více

ZDE

ZDE GEZE-TS-550-čep prodl. o 30mm GEZE-TS-550-čep prodl. o 35mm GEZE-TS-550-čep prodl. o 40mm GEZE-TS-550-čep prodl. o 45mm GEZE-TS-550-čep prodl. o 50mm GEZE-TS-550-zemní čep GEZE-TS-čep horní-pendl M...

Více