zemědělské aktuality ze světa

Transkript

zemědělské aktuality ze světa
2002
$
Z OB SAHU
Krátké zprávy
Zemìdìlství ve svìtì
Poznatky ze svìta
Životní prostøedí
Lidská výživa
Zahradnictví
Pøíloha
1
11
15
28
30
31
33
Inteligentní samopoutací
zábrana pro dojnice
Analýza nitrátù pøi
odbìrech vzorkù pùdy
zemìdìlské
aktuality
ze svìta
Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací,
Slezská 7, 120 56 Praha 2, [email protected],
v elektronické podobì pouze jako soubor PDF.
Vychází mìsíènì, cena 30 Kè, celoroèní pøedplatné 330 Kè
ISSN 1213-2896
U novinky holandské firmy Brouwers Stalinrichtungen B. V., ocenìné
na výstavì Agromek 2002 tøemi hvìzdièkami, se jedná o elektronicky
øízenou samopoutací zábranu, která se automaticky uzavírá, když do
ní dojnice prostrèí hlavu a po urèité dobì, nastavené v systému, se
opìt otevøe. Další varianta je vybavena individuální identifikací dojnic
pro správu stáda.
Neue Landwirschaft, 2002, è. 2, s. 32
Zaøízení pro rychlé urèování obsahu nitrátù ve vzorcích pùdy norské
firmy Geonor AS získalo na výstavì Agromek 2002 tøi hvìzdièky. Je navrženo pro montហna automatické zaøízení pro odbìr vzorkù pùdy. Lze
je doplnit o GPS. Nitrátové èidlo vyvinula norská firma Oceanor AS.
Neue Landwirschaft, 2002, è. 2, s. 32
Maïarsko zakládá úøad
pro potravinovou
bezpeènost
Krátké
zprávy
Možnosti
inzerce
hledejte na
posledních
stranách pøed
pøílohou
(mi)
Maïarský ministr zemìdìlství András Vonza oznámil na nedávné mezinárodní konferenci o potravinové bezpeènosti konané v Budapeští,
že v Maïarsku vzniká nový úøad pro potravinovou bezpeènost. Vedením tohoto úøadu byla ministerstvem zemìdìlství povìøena Diana Banáti, která dosud zastávala funkci generálního øeditele Ústøedního institutu pro výzkum potravin. Nový úøad má kontrolovat celý potravinový øetìzec od kvality orné pùdy až po zpracování potravin a jejich
dodání spotøebitelùm. Podnìtem pro vytvoøení takové instituce je rostoucí poptávka spotøebitelù po zdravých a nezávadných potravinách.
Ze státního zemìdìlského rozpoètu je na zøízení nového úøadu pro bezpeèné potraviny uvolnìno 100 mil. HUF (407 097 EUR). Sestava personálu se bude formovat postupnì, protože pøíslušní odborníci nyní
pùsobí v rùzných jiných zaøízeních. Podle maïarských vládních èinitelù bude v úøadu zamìstnáno 100 až 150 pracovníkù. Ministr mimo
jiné zdùraznil, že Maïarsko pøedstihlo øadu èlenských státù EU, kde
podobný druh instituce pro bezpeèné potraviny dosud chybí.
A g r a F d E . E u r. , 2 0 0 2 , è . 2 3 4 , s . 2 0
Výrazné zvýšení expor tu
sóji z USA
(mi)
(Jav)
Z údajù amerického ministerstva zemìdìlství vyplývá, že v tržním roce
2001/2002 (srpen–záøí) se výraznì zvýší export sójových bobù z USA.
Ve srovnání s pøedchozím rokem dojde pravdìpodobnì k rùstu
o 5,3 % a celkový objem exportu sójových bobù dosáhne 28 mil. t.
Celková hodnota exportu této mimoøádnì dùležité americké vývozní
komodity se odhaduje na 5,1 mld. USD (5,85 mld. EUR). Podle názorù
odborníkù citovaných v èasopisu Financial Times má rozhodující vliv
na pozitivní vývoj vývozu sóji z USA rostoucí poptávka po rostlinných
bílkovinných krmivech v Evropské unii. Vzhledem ke klesající nabídce olejnatých semen a také kvùli trvajícímu zákazu zkrmování masokostních mouèek dovezou èlenské státy EU z USA v letošním roce pravdìpodobnì mnohem více sójových bobù a šrotù než v minulém roce.
Znaèný vzestup vývozu sójových bobù a sójových produktù mùže pøispìt k tomu, že celková hodnota agrárního exportu USA se v letošním
tržním roce (konèícím v záøí 2002) zvýší proti pøedchozímu roku
o 2,8 % na 54,5 mld. USD (62,56 mld. EUR) a dosáhne tak nejvyšší
úrovnì za posledních pìt let.
A g r a E u r. , 2 0 0 2 , è . 9 , s . K / 2 5
(Jav)
Využití enzymù ve výživì
drùbeže
Enzymy se užívají hlavnì pøi výživì drùbeže pro neutralizaci vlivù neškrobnatých polysacharidù v obilovinách (jeèmeni, pšenici, žitu a tritikale). Dále bylo zjištìno, že doplòky enzymù se mohou úèastnit na snížení negativních vlivù nìkterých antinutrièních faktorù a v souvislosti
se zákazem antimikrobiálních rùstových stimulátorù mohou podpoøit
pøíznivý vliv složení krmných dávek na støevní mikroflóru a mohou pùsobit i jako kokcidiostatika.
Feed Mix, 9, 2001, è. 6, s. 36–38
Výzkum tuberkulózy
skotu ve Velké Británi
Krátké
zprávy
V rámci projektù Veterinary Laboratories Agency ve Weybridge, Institut Pasteur v Paøíži a Sanger Centre u Cambridge pro sekvencování
genomù stanovili výzkumníci sekvenci genomu bakterie Mycobacterium bovis, která zpùsobuje bovinní tuberkulózu. Oèekává se, že na základì tohoto poznání bude vyvinuto praktické opatøení proti šíøení
TBC aplikovatelné v praxi. Dosud poznaná sekvence genomu bude
bezprostøednì využita pro zlepšení diagnostického testu na stanovení
nemoci. Poèítá se s tím, že pomocí genomu M. bovis se usnadní identifikace specifických antigenù, využitelných pro diagnostické úèely
a vylouèí se problémy spojené s existujícím tuberkulinovým testem.
Jedním z problémù souèasného testu je nedokonalá identifikace zvíøat – nositelù nemoci. Pøedpokládá se, že pomocí sekvence genomu
M. bovis by mohl být bìhem tøí až ètyø let vyvinut nový test. Dlouhodobìji by mohl být genom bakterie využit pro identifikaci proteinù úèastných v patogenezi bovinní TBC a následnì využit pro vývoj vakcín.
Ve t e r i n a r y Re c o r d , 1 5 0 , 2 0 0 2 , è . 9 , s . 2 5 7
Licence na testování
GMO
(Jav)
Jednou z alternativ vùèi antibiotickým krmným pøídavkùm jsou esenciální oleje, které patøí do skupiny fytogenních krmných pøídavkù. Jsou
rostlinného pùvodu a mají øadu kladných vlastností a potenciál pro
zlepšení trávení a zdraví zvíøat. Zvyšují kvalitu a množství pøijatého
krmiva v dùsledku zlepšených senzorických vlastností a ochrany krmiva. Vzhledem k tomu, že jsou pøírodního pùvodu a jejich vlivem se
nevytváøí rezistence vùèi antibiotikùm, je jejich aplikace v souladu
s požadavky spotøebitelù. Jestliže se úèinek esenciálních olejù osvìdèí
i v praktických podmínkách, bude možné zajistit bezpeènost krmiv,
optimální trávení a zdraví zvíøat a také spotøebitelù ekonomickým
a pøijatelným zpùsobem.
K r a f t f u t t e r, 2 0 0 1 , è . 1 2 , s . 4 6 8 – 4 7 2
Mezinárodní semináø
zemìdìlské mládeže
(Sch)
Vláda Èerné Hory uvolnila ze státního rozpoètu 2002 celkem 6,0 mil. EUR
na podporu zachování a rozvoje zemìdìlství. Z této sumy pøipadne polovina na projekty zlepšení infrastruktury a na sociální programy, mezi
nìž patøí napøíklad program stimulující návrat mladých lidí do zemìdìlství financovaný èástkou 150 000 EUR. Další polovina prostøedkù
bude vìnována na subvencování produkce, hlavnì na zvelebení chovu
hospodáøských zvíøat, zkvalitnìní veterinárních služeb, rozvoj chovu
vèel a rybáøství. Nejvìtší èást subvencí (1,6 mil. EUR) získá odvìtví
živoèišné výroby. Ministerstvo se pokusí zastavit pokles poètu chovatelù hospodáøských zvíøat a další finanèní prostøedky bude investovat do
domácího šlechtìní skotu.
A g r a F d E . E u r. , 2 0 0 2 , è . 2 3 4 , s . 2 7
Esenciální oleje
(Sch)
Spoleènost GeneScan USA Inc. oznámila, že byla japonskou spoleèností FASMAC Co. Ltd jmenovaná jako výluèný uživatel japonského
standardního postupu pro testování GMO v potravinách a zemìdìlských výrobcích pro Severní Ameriku. Uvedený postup vyvinula FASMAC bìhem nìkolika let v kooperaci s konsorciem japonských potravináøských spoleèností, ministerstva zdravotnictví a práce a ministerstva zemìdìlství a lesnictví za úèelem regulace GMO na japonském trhu.
Feedstuffs, 74, 2002, è. 8, s. 12
Státní podpora
zemìdìlství v Èerné
Hoøe
(Sch)
(Sch)
Spolkové ministerstvo pro ochranu spotøebitelù, výživu a zemìdìlství
zve na 21. semináø o práci zemìdìlské mládeže, který se bude konat ve
dnech 26. 6.–11. 7. 2002 v nìmeckém Herrschingu na Ammersee.
Semináø má vyhodnotit vedoucí pracovníky na regionální a národní
úrovni ze zemí všech kontinentù za odpovìdný a trvalý rozvoj venkovských území. Mezinárodní semináø se koná pod patronací Organizace
pro výživu Spojených národù (FAO).
h t t p : / / w w w. v e r b r a u c h e r m i n i s t e r i u m . d e / p r e s s e - w o c h e - 2 0 0 2 / P M - 0 5 9 2002.htm
(mi)
Evropská zahradnická
soutìž
V tomto roce se bude poprvé konat Evropská soutìž mladých zahradníkù a zahradnic (1. Europäischer Berufswettbewerb im Gartenbau –
EU-BWB). Tuto soutìž poøádá Pracovní spoleèenství mladých nìmeckých zahradníkù (Arbeitsgemeinschaft deutscher Junggärtner – AdJ)
a Evropská organizace mladých zahradníkù (Europäische Junggärtnerorganisation – CEJH) spoleènì s Ústøedním zahradnickým svazem
(Zentralverband Gartenbau – ZVG). Mladí zahradníci a zahradnice
z Belgie, Estonska, Francie, Itálie, Lucemburska, Rakouska a Nìmecka jsou oèekáváni v Münsteru ve dnech 2. – 6. øíjna 2002.
h t t p : / / w w w. g – n e t . d e / z v g / p r e s s e / p d 0 5 – 0 2 . h t m
Ractopamin snižuje
zápach z hnoje prasat
Krátké
zprávy
Pro snížení zápachu z hnoje prasat se zkoušelo mnoho postupù vèetnì
úpravy krmných dávek a aplikace pøídavkù do hnoje. Zápach vzniká
hlavnì pøi rozkladu dusíkatých, sirnatých a uhlíkatých látek ve hnoji.
Na univerzitì v Purdue zjišovali vliv ractopaminu a úrovnì dietetického proteinu na vznik zápachu ve skladovaném praseèím hnoji. Provedli pokus za úèelem stanovení vzniku zápachu ze skladovaného hnoje prasat, krmených dávkami s pøídavkem ractopaminu pøi dvou úrovních hrubého proteinu. Podle výzkumníkù pøídavek ractopaminu snižuje celkový obsah dusíku v hnoji a èpavkového dusíku a také hodnotu
pH a produkci volných mastných kyselin. Ractopamin pùsobí pøíznivì
pøi snižování celkového obsahu fosforu a nìkterých zápachových látek
ve skladovaném praseèím hnoji.
Feedstuffs, 74, 2002, è. 4, s. 9
Modulový dopravníkový
systém
(Sch)
Modulový dopravníkový systém Snap Lock je urèen pro použití USDA/FDA
aplikace. Umožòuje závodùm reinstalovat své dopravníkové linky rychle
a snadno bez vynakládání dalších
investic. Je to kompaktní systém
modulového provedení, který lze
umístit na nové místo bez použití náøadí nebo strojù. Procesory mohou
rychle mìnit délku dopravníku
o více než 2,4 m nebo v krocích po
0,6 m. Volitelnì lze instalovat i taková zaøízení jako postranní stoly
nebo speciální šikmé komponenty.
Dopravníkový systém Snap Lock
Pøi zmìnì nárokù na pøepravovaný
materiál lze modulový dopravníkový systém demontovat a použít pro
další aplikace.
WAT T Po u l t r y U S A , 2 , 2 0 0 1 , è . 1 1 , s . 5 8
Obaly z organických
materiálù
(mi)
(Š)
Biologicky odbouratelné obaly, které lze jen velmi nesnadno rozeznat
od obalù z plastù vyrábìjí firmy Wella nebo Danone. Nevýhodou tìchto obalù je jejich nesrovnatelnì vysoká cena, která je až o 350 % vyšší
než obaly z plastù na základì ropy. Materiálem, ze kterého se vyrábìjí,
je škrob z kukuøice, brambor nebo obilí. Tyto ekologické obaly se prodávají v cenì kolem 3 500 DEM za tunu. Protože se musí ještì zhodnotit, je tøeba k této cenì pøipoèítat dalších 1 500 DEM. Jednou z firem,
které se zabývají zneškodòováním obalù, je Interseroh. Ta by ráda vidìla uplatnìní na trhu s následujícím sbìrem odbouratelných odpadù, které by se mohly kompostovat.
Zdá se, že by se dalo nahradit 10 až 20 % plastových obalù tìmito odbouratelnými obaly. Odbouratelné obaly by se mohly sbírat do kontejnerù k tomu urèených, které by patøily obcím nebo firmám a zákazníci by platili za použití poplatek. V nìmeckém Kasselu byl již zahájen
zkušební provoz.
Entsorga-Magazin, 19, 2000, è. 4, s. 15
(Š)
!
Cukr z brambor
Krátké
zprávy
Ani cukrová tøtina, ani cukrovka, nýbrž brambory by v budoucnu mohly sloužit jako zdroj cukru. V odborném èasopise Technology Review
bylo oznámeno, že francouzští vìdeètí pracovníci pozmìnili genom konzumních brambor tak, že mohou vytváøet až ètyøicetkrát více ovocného
cukru fruktózy. Genetici univerzity v Amiens ve Francii vnesli tøi bakteriální geny do genomu brambor. Každý tento gen je pøitom zodpovìdný
za tvorbu enzymù, které umožòují transformaci bramborového škrobu
na ovocný cukr. Fruktóza se v souèasné dobì získává pøevážnì z obilí,
které je v bioreaktorech vystaveno pùsobení enzymù. Vìdci nyní chtìjí
zvýšit efektivitu transformace a pokoušejí se navodit tento proces
v bramborách. Podle vìdcù již nìkteøí výrobci potravin v Evropì projevili zájem o takto geneticky pozmìnìné brambory. Vìdecké práce však
potrvají ještì tøi až pìt let, než se budou moci sladké hlízy využívat
v potravináøském prùmyslu.
DLZ Agrarmag., 53, 2002, è. 3, s. 14
Motýl monarcha není
ohrožen
Geneticky pozmìnìné odrùdy kukuøice nepøedstavují pro motýla monarchu žádné nebezpeèí. K tomuto závìru dospìli ameriètí vìdci (Agricultural Research Service) na základì dvouletého výzkumného programu. Studie z roku 1999 ukázala, že pyl z odrùd kukuøice rezistentních
k bakteriím usmrcuje housenky tohoto motýla. Housenky se živí rostlinami z èeledi hoøcovitých, které se èasto vyskytují v blízkosti kukuøièných polí. Pyl z kukuøice, pøenášený vìtrem, byl považován za pøíèinu
úhynu tohoto motýla. Jak ale vìdci nyní zjistili, lze úèinek pylu pozorovat pouze pøi velmi vysokých koncentracích na centimetr ètvereèní (více
než 1 000 pylových zrn . cm–2) a ani potom neohrožuje tyto živoèichy na
životì. Podle názoru vìdcù se však tak vysoké koncentrace pylu v pøírodì
nevyskytují.
DLZ Agrarmag., 53, 2002, è. 3, s. 14–15
On-line poradenství pro
aplikaci prùmyslových
hnojiv
(mi)
Lupiny jsou ve V. Británii stále populárnìjší jako alternativa sóji. Odborníci hledají nejvhodnìjší varietu jak z hlediska obsahu proteinu,
tak z hlediska vhodnosti pìstování v rùzných oblastech. V roce 2001
provedla semenáøská spoleènost Cebeco ve V. Británii pokusy za úèelem získání komplexních informací o této plodinì. Obsah proteinu mezi
varietami i uvnitø variet významnì kolísá. V Evropì se pìstují tøi hlavní variety – L. albus (obsah proteinu ze zimní setby 40 %, z jarní setby
37 %), L. angustifolius a L. luteus (42 %). Ukázalo se, že lupiny nerostou dobøe v tìžkých jílovitých pùdách a kvalitu pùdy je tøeba zohlednit
pøi urèování výsevku. Nevìtvená lupina vyžaduje vyšší výsevek než lupina keøíèková. Lupiny se pìstují pøedevším pro zrno; celá rostlina se
nezkrmuje z dùvodu možné toxikace zvíøat.
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 3 , s . 3 8
Nový sprej pro
dezinfekci konèetin
(DK)
V kooperaci s RWZ Rhein-Main e.G. nabízí firma DSM Agro B.V., jedna
ze šestnácti obchodních skupin nizozemského chemického koncernu
DSM N.V., on-line poradenství pro aplikaci prùmyslových hnojiv. Podle
typu rozmetadla, druhu hnojení a ostatních údajù si urèíte velikost
dávky pøi nastavení jednotlivých ovládacích prvkù rozmetadla.
K dispozici je i pøehled druhù hnojiv a jejich složení. Stránka „NutriNorm Online“ poskytuje na zemìdìlskou praxi zamìøená doporuèení
pro hnojení prùmyslovými hnojivy polních plodin, zeleniny, cibulí kvìtin a pro základní hnojení. Doporuèení jsou založena na aktuálních
poznatcích o hnojení a znalostech oficiálních smìrnic zemìdìlských
komor Porýní-Vestfálska. Stránky jsou v nìmeckém jazyce.
h t t p : / / w w w. n u t r i n o r m . d e
Variety lupiny ve Velké
Británii
(DK)
(Sch)
Z Velké Británie informují o novém spreji vyrobeném spoleèností Provita, který pùsobí proti infekci nohou u skotu a ovcí. Prostøedek obsahuje antiseptický tea tree oil a organickou kyselinu. Vytváøí antibakteriální, protiplísòový a antiseptický povlak na nohou a brání tak vzniku
dermatitidy a zánìtu kopytní škáry (pododermatitis). Podle spoleènosti
má sprej, pøi souèasném použití koupele a oøezávání paznehtù, schopnost likvidovat všechny infekce nohou. Cena pøípravku je 9,99 GBP.
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 3 , s . 4 4
(Sch)
"
Návr hy pro transpor t
zvíøat v EU
Vìdecký výbor Evropské komise pro zdraví a welfare zvíøat schválil
20. 3. 2002 zprávu o welfare zvíøat bìhem transportu. Podle vìdcù jsou
transportem ovlivnìny jak welfare, tak zdraví zvíøat. Výbor doporuèil
maximální dobu trvání transportu, trvání odpoèinku, intervaly mezi
napájením a krmením, hustotu osazení pøepravních zaøízení a postupy
nakládání zvíøat. Dále navrhuje, aby byl zakázán transport velmi mladých zvíøat. Zdùraznil význam pøípravy a výcviku personálu odpovìdného za zvíøata bìhem transportu. Plné znìní zprávy je dostupné na
internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/outcome_en.html
Pigsite, 25. 3. 2002
V Bulharsku se uskuteèní
agrár ní cenzus
Námìstek ministra zemìdìlství Nihat Kabil oznámil, že Bulharsko provede v roce 2003 podrobné sèítání zemìdìlských podnikù a zemìdìlské techniky, jehož výsledky poskytnou databázi pro pøístupová jednání o zemìdìlství s Evropskou unií. Podrobný postup provádìní cenzu
a návrh na financování nákladù souvisejících s jeho realizací je hotový
a co nejdøíve bude pøedložen bulharskému parlamentu k projednání
a schválení.
A g r a F d E . E u r. , 2 0 0 2 , è . 2 3 4 , s . 3 0
Ukrajina bude privatizovat
95 % státních farem
Krátké
zprávy
(Sch)
U milovníkù salátu se snižuje riziko cukrovky na šestinu. Do tzv. Ely
Diabetes Studie bylo zahrnuto 1 122 zdravých osob ve vìku 40 až
64 let, které byly podrobnì tázány na stravovací návyky a sledovány
v souvislosti s diabetem II (diabetes nezávislý na inzulínu). Podle konzumace ovoce, salátu a syrové zeleniny byly osoby rozdìleny do tøech
skupin, a sice: „celoroènì èasto“, „v létì èasto“ a „celoroènì zøídka“.
Za obzvláštì pùsobivý výsledek považuje tým vìdeckých pracovníkù
v èele s D. E. Williamsem (Cambridge, Velká Británie) to, že u skupiny s málo èastou konzumací salátu byl zjištìn šestinásobnì vyšší výskyt diabetu nezávislého na inzulínu (6 % zkoumaných osob oproti
pouze 1 % u skupiny s vysokou konzumací salátu).
Gemüse, 38, 2002, è. 1, s. 4
Zdraví prospìšné látky
obsažené v planì
rostoucích druzích zeleniny
(Jav)
Astaxantin, pøirozenì se vyskytující karotenoid, pùsobí jako pigment
u vodních živoèichù (lososù, pstruhù a dalších). Bìžnì se pøidává do
krmiv pro akvakulturu za úèelem posílení pøirozené pigmentace. Vzhledem k mimoøádným bioaktivním vlastnostem se tento karotenoid ukazuje jako slibný prostøedek pro zlepšení zdraví, reprodukce a celkové
užitkovosti nejen ryb, ale i drùbeže a ostatních hospodáøských zvíøat.
Astaxantin je hlavním pigmentem vodních živoèichù; má silnìjší antioxidaèní úèinek než ostatní známé karotenoidy (10krát vyšší než
ß-karoten) a jako antioxidant mùže být více než 100násobnì úèinnìjší
než vitamin E. U mnoha vodních živoèichù plní øadu základních biologických funkcí. Napø. u lososù je podstatný pro normální rùst a životaschopnost a má podobné vlastnosti jako vitamin. Zjišuje se, že astaxantin vykazuje nìkteré mimoøádné vlastnosti i u savcù a jako slibná
se ukazuje jeho nutraceutická a farmaceutická aplikace u lidí.
Feed Mix, 9, 2001, è. 6, s. 10–13
Zelenina je víc než jen
potravina
(Jav)
Ministr zemìdìlské politiky Sergej Ryžuk pøedkládá návrh na privatizaci 95 % ukrajinských státních zemìdìlských spoleèností. Podle zprávy ministra nyní na Ukrajinì pùsobí asi 1000 zemìdìlských spoleèností, v nichž vláda vlastní významnou èást akcií. Øekl, že jde o velmi
specializované spoleènosti, které se zabývají produkcí osiv nebo elitním chovem hospodáøských zvíøat. Vláda dlouho váhala s privatizací
tìchto podnikù dokud nemìla záruky, že se zachová jejich specializace.
V souèasné dobì je na Ukrajinì asi 15 000 zemìdìlských spoleèností,
které už jsou vìtšinou soukromými podniky.
A g r a F d E . E u r. , 2 0 0 2 , è . 2 3 4 , s . 1 3
Astaxantin
(Sch)
(DK)
Pod oznaèením „Planì rostoucí zelenina podporuje zdraví“ byly
v Nìmecku prezentovány rostliny, které se zde a v sousedních zemích
již pìstují (cibule, petržel, køen, šovík, kopøiva a smetanka) a také ty,
které rostou jen ve volné pøírodì: lopuch (Arctium), vrbovka (Epilobi-
#
Krátké
zprávy
um), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), jitrocel (Plantago) a prvosenka (Primula).
Uvedené rostliny byly zkoumány z hlediska obsahu zdraví prospìšných
látek. Bylo zjištìno, že napøíklad obsah vitaminu C (údaje jsou uvedeny
v mg na 100 gramù biomasy) je v prvosence až 700, ve vrbovce 200 až
388, v lopuchu až 350, v kopøivì pøibližnì 200 a v petrželi od 70 do
400. U jiných druhù nebyly údaje o obsahu vitaminu C uvedeny. Další
látky obsažené v tìchto rostlinách dodávají pøedevším díky svému rozdílnému složení lidskému tìlu to, co pro zdravý život bezpodmíneènì
potøebuje. Za nejznámìjší léèivé rostliny jsou považovány jitrocel, kopøiva a prvosenka.
Gemüse, 38, 2002, è. 1, s. 23
Ultrazvukem proti øasám
Na výstavì Hortec byla vystavena novinka k odstraòování øas v dešové vodì, bazénech a v jezírkách. Pøístroj B-Algae-Ponton 1000 je vyroben z ušlechtilé oceli a ze svého povrchu vysílá svisle do vody ultrazvukové vlny. Vyváøí tím mikroskopické bublinky, které se v milisekundových intervalech znovu rozpadají a vytváøejí pøitom lokálnì vysoký tlak
a teplotu. Uvolnìná energie pak nièí bunìèné stìny øas. Pøístroje BAlgae 5 a B-Algae 10 jsou nákladné, vyrobené z umìlé hmoty nebo
z ušlechtilé oceli. Voda, v níž se mají øasy odstranit, tìmito pøístroji
protéká a pomocí elektrody v ní vzniká elektrické pulzní pole s napìtím až 30 kV. Jiný výrobce nabízí dezinfekci vody pomocí UV techniky.
Pøístroj NDUV z nerezavìjící oceli vyvolává dezinfekèní úèinek pomocí
lamp, které napodobují sluneèní záøení. Mikroorganismy se zneškodní
tím, že se naruší jejich látková výmìna. Pøitom se chemické složení
vody vùbec nemìní.
TA S P O M e s s e J o u r n a l , 2 0 0 1 , è . 8 , s . 1 4
Nádoby ze smìsi umìlé
hmoty a hlíny
(EP)
Novinkou nìmecké školky Hoffmann v Münster-Roxel jsou sloupovité odrùdy jabloní Starline. Jsou vhodné a žádané pro pìstování v nádobách, na terasách, na balkónech a v malých zahradách. V posledních
letech zavedená odrùda ’Ballerina’ však neuspokojovala rezistencí ani
kvalitou plodù. Francouzská firma Delbard proto zahájila program šlechtìní sloupovitých odrùd, které by zmínìné nedostatky pøekonaly. První odrùdou vzešlou z tohoto programu, která se už pìstuje ve znaèném
rozsahu, je Starline decolti ‘Red River’. Je údajnì odolná k plísni
a viruprostá. Plody jsou velké, mají intenzivní èervenou barvu, šavnatou a aromatickou chu, zrají v záøí až øíjnu. Tato právnì chránìná
odrùda získala licenci k množení v Nìmecku.
TA S P O S o r t e n g a l e r i e , 2 0 0 1 , è . 8 , s . 2 1
Ochrana pøed slimáky
(EP)
Novinkou léta 2002 je kolekce Crisalya Garden High Prosity. Jde
o sérii nádob vyrobených ze smìsi umìlé hmoty a hlíny. Materiál má
údajnì výhody obou výchozích surovin. Hlína, která má ve smìsi jen
nepatrný podíl, zajišuje svou porozitou optimální výmìnu vzduchu
a tím i vyrovnaný tepelný režim v kvìtináèi. Kromì toho je stabilní
vùèi ultrafialovým a svìtelným paprskùm, což jsou pro kvìtináè žádoucí vlastnosti. Umìlohmotná komponenta zajišuje zase nerozbitnost
a lehkost. Materiál je ponìkud tmavší než dosavadní umìlohmotné kvìtináèe. Z nového materiálu se vyrábí široký sortiment kvìtináèù, které
mají vzhled jako pøirozená terakota.
TA S P O, 2 0 0 1 , è . 3 9 , s . 1 7
Starline – nová generace
jabloní
(DK)
(EP)
Nìmecká firma Naturrein nabízí prostøedek proti slimákùm na biologicko-mechanickém základu. Výchozí materiál pro jeho výrobu je absolutnì nejedovatý a ani na výrobním procesu se nepodílí žádná jedovatá látka. Obsahuje rozdrolené, vysokou teplotou sterilizované vajeèné
skoøápky, dextrin a hoøeènaté soli a výbornì se hodí pro aplikaci na
venkovních záhonech. Je zcela neškodný pro èlovìka i zvíøata. Dodává
se ve formì granulátu, který se lehce rozptýlí kolem rostlin, jimž vytváøí pøirozenou ochrannou bariéru. Aplikuje se buï uvnitø plotu proti
slimákùm, nebo se zapracovává do pùdy.
TA S P O Tr e f f p u n k t , 2 0 0 1 , è . 8 , s . 8
(EP)
$
Boj proti klínìnce
v Bernu
Krátké
zprávy
Klínìnkou jírovcovou (Cameraria ohridella) je v Bernu napadeno všech
tamních 1 200 stromù jírovce. Podobnì je tomu v ostatních švýcarských mìstech. Mìstské zahradnictví ve spolupráci se Zoologickým
ústavem v Bernu pøistoupilo proto ke srovnávacímu pokusu, v nìmž
bylo 10 stromù injekènì ošetøeno insekticidem. Kromì toho byly ve
vìtvích instalovány velké sítì jako lapaèe škùdce.
Pokusy sledovali pracovníci zoologického ústavu v rámci výzkumného
programu EU, který má objasnit, co ovlivòuje klínìnku na stromì
a které pøirozené nepøátele klínìnky se vyplatí podporovat. Za úèelem
omezení šíøení larev se kromì toho na podzim uskuteènila ve spolupráci se školami rozsáhlá akce odklizení listù. Na všech plochách veøejné zelenì bylo jírovcové listí shrabáno, odklizeno a následnì znièeno
ve spalovacím zaøízení.
Gar tenbau, 2001, è. 25, s. 5
Jabloòové odrùdy
rezistentní k strupovitosti
Nìmecká firma Artus uvedla na trh 10 novošlechtìní jabloní. Polovina
z nich je rezistentní k strupovitosti. Jedná se o odrùdy: ’Ahra’ pøipomíná chutí ’Parménu zlatou’, zraje zaèátkem záøí, je rezistentní k rakovinì, k padlí má støední odolnost; ’Ahrista’ se vyznaèuje stejnì mohutným vzrùstem jako ’Elstar’, zraje ve stejné dobì jako ’Alkmene’, je
však výnosnìjší a není napadána rakovinou; ’Gerlinde’ vyniká dobrou až výbornou chutí, nenapadá ji rakovina a k padlí je støednì náchylná. Zraje koncem srpna; ’Ariwa’ dozrává v záøí a je rezistentní
k padlí; ’Saturn’ je zároveò tolerantní k padlí.
TA S P O S o r t e n g a l e r i e , 2 0 0 1 , è . 8 , s . 1 1
Genová technika dodá
rostlinám vùni
Unimog U1600AG
(EP)
Hodnota exportu zemìdìlských strojù z Irska do Velké Británie v minulém roce stoupla o 35 % proti roku 2000. Tento trend zøejmì bude
pokraèovat i dále vzhledem k tomu, že Irsko vložilo velké investièní
prostøedky do rozvoje zemìdìlského prùmyslu a do technologií. Vzhledem k vysoké kvalitì, která novou výrobu provází, je irský prùmysl
spolehlivým partnerem v dodávkách a tak je velký pøedpoklad dalšího
vzestupu. Tohoto úspìchu bylo dosaženo navzdory tìžkým èasùm, které byly zpùsobeny onemocnìním zvíøat slintavkou a kulhavkou.
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 5 , s . 6 5
Omezená øada nových
traktorù Unimog
(EP)
Vùnì je dùležitým šlechtitelským cílem u nových odrùd. Kulturní kvìtiny totiž èasto ztratily charakteristickou vùni svých planých pøedkù.
Izraelští vìdci proto pøistoupili k obohacení vùnì pomocí genové technologie. Podle èasopisu Nature založili v Izraeli genovou banku kvìtin,
v níž identifikovali sedm genù, které se podílejí na tvorbì vonných
látek. Tyto dìdièné vlohy chtìjí pomocí genové technologie zabudovat
do novošlechtìných odrùd. První pokusy ukázaly, že gen pro tvorbu
vonné látky jedné kalifornské rostliny se podaøilo úspìšnì pøenést do
karafiátu.
Gar tenbau, 2001, è. 13, s. 5
Irský expor t
zemìdìlských strojù
(EP)
(Š)
Mercedes Benz nyní nabízí zvláštní øadu systémových traktorù Unimog U1600AG v omezeném množství. Tyto traktory jsou v prodeji od
bøezna letošního roku. Tyto modely mají modernì øešenou konstrukci s kabinou vybavenou klimatizaèním zaøízením, pneumatikami 445/70R24,
hydraulicky odpružené sedadlo pro øidièe a vývody pro brždìní pøívìsù. Modely budou k dispozici
se standardním podvozkem.
Pohon je motorem Euro Merc o výkonu 158 kW,
pøevodovka s èásteènì øazenými stupni pod zatížením
má 16 pøevodových stupòù pro jízdu vpøed
a 16 reverzních.
Maximální rychlost na silnici je 90 km . h–1. Traktor má rovnìž zadní i pøední vývodový høídel.
Cena modelu U1600AG zaèíná na 50 000 GBP, tj.
o 15 000 GBP ménì než stojí pùvodní model.
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 5 , s . 6 6
(Š)
%
Rozmetadlo
prùmyslových hnojiv
Podniky služeb a velké farmy si mohou koupit nové rozmetadlo prùmyslových hnojiv od firmy Reco – model Sulky DPX Magnum. Toto
rozmetadlo aplikuje hnojivo do šíøky 12 až 36 m. Kapacita jeho zásobníku modulové konstrukce se mùže zvìtšit z 2 000
na 3 200 litrù. Maximální nosnost je 4 tuny. Rozmetací mechanismus je dvoukotouèový na všech strojích DPX, rozmetá pøesnì. Reco tvrdí, že nastavení
je jednoduché a snadné. Do standardního vybavení
patøí omezovaè zábìru pro práci na okrajích nebo
v rozích pozemkù a elektronické váhy a monitorovací systém. Rozmetadlo je 2,8 m široké; aby zásobník odolal i nárazùm pøi plnìní volnì loženého hnojiva, je vyroben ze zesílených tvarovaných dílù.
V horní èásti jsou dvì pevná síta. Nástavce jsou
z ocelových plechù ve vyztužených rozích, ostatní
prvky zásobníku jsou z nerezavìjících, korozi vzdorných materiálù. Rozmetadla jsou dodávána s pøevoVelké nesené rozmetadlo Sulky DPX
dovkou s tøíletou záruèní lhùtou. Model DPX se zásobníkem o kapacitì 2 000 litrù stojí 8 775 GBP.
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 1 , s . 5 7
Pøední závìs firmy Lynx
Krátké
zprávy
Øada pøedních hydraulických závìsù firmy Lynx Engineering se nyní
používá i na traktorech McCormick s motory o výkonu 59 kW a 74 kW.
Tyto závìsy vyrábí nìmecká firma
Zuidberg, mají kapacitu 2,5 nebo
3 tuny a mohou se dodávat s vývodovými høídeli pøenášejícími výkon až 125 kW. V systému pracuje
také akumulátor tlaku, který zejména pøi jízdì po silnici vyšší
rychlostí a s tìžkým strojem napomáhá pružení soupravy. Pøední
závìs mùže pracovat v dopravním,
uzamèeném a nebo plovoucím programu se schopností jednoèinného nebo dvojèinného ovládání.
Cena závìsu o nosnosti 2,5 tuny
Hydraulický závìs
je 1 850 GBP, cena tøítunového
na traktoru McCormick
závìsu je 2 000 GBP. Vývodový høídel vpøedu stojí 2 350 GBP a elektronický ovládací systém (EPR) dalších 975 GBP.
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 1 , s . 5 7
Turecký traktor
(Š)
Ve støedním Turecku ve výrobním závodì Tumosan Tractors je vyrábìna øada 80 a 90 traktorù Fiat. Tyto stroje budou dováženy a distribuovány firmou Curley Tractors založenou v Eire. Tumosan Tractors je státní
podnik, který produkuje traktory a vznìtové motory v licenci Fiat Trattori SpA, Itálie. Hlavními trhy bude Irská republika, kde dosud pracuje
2 000 traktorù Fiat. Nový Fiat zaèíná menšími modely
60-60N, které zdìdily motory o výkonu 43 kW z øady 60-90
a s pøevodovkami Carraro a koncovými pøevody. Výkonnìjší øada
74-80 má motory o výkonu 54 kW. Øada traktorù N a DT má dvou
i ètyøkolový pohon a synchronizovanou pøevodovku s 12 stupni pro jízdu vpøed a 3 reverzními. Na vrcholu tìchto traktorù je øada 82-80
s motory o výkonech 60 kW a s vìtšími pneumatikami. Øada 82-80 sdílí stejnou pøevodovku jako má øada 74-80 a je rovnìž s dvou i ètyøkolovým pohonem. Tato vlajková loï (traktor o výkonu 82 k – 60 kW) má lví
podíl na úspìšném prodeji. Jeho úspìšnost zajistili zejména vlastníci menších a støedních farem a ti, kdo vyžadují stroje s jednoduchou výbavou.
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 1 , s . 5 8
Caterpillar r uší závody
(Š)
(Š)
Firma Perkins Engines se stala nejnovìjší obìtí ekonomického útlumu, když se rodièovská spoleènost Caterpillar rozhodla koncem minulého roku uzavøít závod na výrobu motorù v Shrewsbury. Uzavøení závodu, který vyrábìl motory pro soupravy generátorù, pøedstavuje ztrátu 520 pracovních pøíležitostí do konce prvního ètvrtletí letošního roku,
&
Krátké
zprávy
velkou ránu dodavatelùm komponentù Perkins i místní ekonomice. Ve
stejnou dobu došlo i ke ztrátì dalších 420 pracovních pøíležitostí ve
Spojených státech vlivem zahrnutí Challengeru do AGCO Corporation
za úèelem zefektivnìní výroby a posílení ekonomiky závodu. Tyto kroky jsou dále zdùvodòovány snížením nákladù, zvýšením produktivity
a zlepšením služeb zákazníkùm. Caterpillar souèasnì oznamuje, že
plánovaný zisk byl nižší o 10 až 15 %. Perkins øekl, že se na jejich trhy
dostali výrobci automobilových motorù, kteøí je velkými objemy vytlaèili.
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 3 , s . 7 2
Køovinoøez McConnel
Model Power Arm 47 má dosah 4,7 m. Je urèen pro traktory o výkonu
kolem 37 kW a o hmotnosti 2 500 kg. V zadní èásti traktoru, na kterém je tento stroj zavìšen, je standardní hydraulický systém. Na konci výložníku je 1,2 m široká cepová hlavice Supercut, kterou lze nahrazovat modelem Tuffcut, rovnìž
o zábìru 1,2 m. Tato hlavice je osazena oboustrannými cepovými noži
F10 „T“. Jištìní výložníku oøezávaèe PA47 je provedeno hydraulickým systémem, který okamžitì vraKøovinoøez McConnel PA47
cí hlavici zpìt pøi najetí na pøekážku. Po pøekonání pøekážky se hlavice vrací do pracovní polohy.
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 3 , s . 7 2
Produkce vakcíny proti
malárii v mateøském
mléce
( Vo )
Biotechnologická spoleènost Alltech oznámila, že získala zaøízení pro
výrobu enzymù v Budapešti. Budapeš považuje za ideální køižovatku
mezi východní a západní Evropou a pøedpokládá, že výroba enzymù
v Maïarsku uspokojí zákazníky z obou èástí Evropy. Využití maïarského podniku, který produkuje øadu enzymù vèetnì amyláz, proteáz
a glukomyláz již více než 40 let, umožní, aby Alltech pokryl rostoucí
poptávku po geneticky nemodifikované Allzyme fytáze. V souèasnosti
je tato geneticky nemodifikovaná fytáza vyrábìná v Mexiku. Zaøízení
na výrobu enzymù v Budapešti má øadu fermentorù s kapacitou 5 až
100 000 litrù. Podle øeditele Alltech budou v podniku, kromì vyzkoušených postupù, využity i nové bakteriální a kvasinkové kmeny.
Feedstuffs, 74, 2002, è. 4, s. 18
Brambory se zvýšeným
obsahem škrobu
(Š)
Výzkumníci Anthony et al. naklonovali myš, která vyluèuje vakcínu
proti malárii ve svém mléce. Jestliže by tento proces mohl být vyvinut
i u vìtších zvíøat, napø. koz, mohla by se hospodáøská zvíøata osvìdèit
jako levné, vysoce produkèní továrny na vakcínu proti malárii. Vakcína musí být nejen úèinná, ale její výroba musí být také levná, jestliže
má být využívána v tìch zemích, které jsou malárií tìžce postihovány.
Užití transgenních zvíøat k dosažení obou tìchto cílù je vzrušující
možností. Jestliže se tento výzkum podaøí, mohlo by stádo nìkolika
koz produkovat dostateèné množství vakcíny pro celou oblast Afriky.
Pøedbìžné pokusy, které nebyly doposud publikovány naznaèují, že tato
procedura u velkých zvíøat funguje dobøe.
Tr e n d s i n B i o t e c h n o l o g y, 2 0 , 2 0 0 2 , è . 2 , s . 5 5
Alltech bude vyrábìt
enzymy v Maïarsku
(Š)
(Sch)
Nová nìmecká vìdecká divize nadnárodní spoleènosti BASF uvádí na
trh brambory se zvýšeným obsahem škrobu. Jde o první produkt pocházející z její spolupráce se švédskou spoleèností zabývající se osivy
a sadbou SvalofWeibull (sídlo ve Svalov ve Švédsku). BASF se zavázala
vstoupit do tohoto spoleèného podnikání na dobu 10 let s cílem produkování nových variant plodin se zvýšenou rezistencí vùèi chorobám
a suchu pøi používání biotechnologií.
Brambory se zvýšeným obsahem škrobu by se daly využít k produkci
škrobu pro výrobu kartonù, lepidel a plastù, ta by byla levnìjší než
produkce škrobu z kukuøice. (Pùv. publikováno v lednovém vydání
èasopisu Chemistry in Britain).
Tr e n d s i n B i o t e c h n o l o g y, 2 0 , 2 0 0 2 , è . 3 , s . 9 7
( Vo )
'
Klonování prasat vhodných
pro transplantace
Kolektiv výzkumníkù pod vedením Liangxue Lai úspìšnì naklonoval
první miniaturu prasete na svìtì se specifickým genem, který kóduje
enzym 1,3-galaktosyltransferázu. Tento enzym poutá molekuly cukru
k povrchu bunìk vyvolávajících agresivní (hyperakutní) odmítavou
reakci, když jsou buòky prasat transplantovány do lidí. Tato malá prasata mají dobrý potenciál stát se donory pro xenotransplantace, protože velikost jejich orgánù je vhodná pro lidské pøíjemce. (Pùvodnì
publikováno v lednovém èísle èasopisu Science, online 3).
Tr e n d s i n B i o t e c h n o l o g y, 2 0 , 2 0 0 2 , è . 3 , s . 9 6
Z genetických plodin
plevele
Krátké
zprávy
Nedávno zveøejnila Anglická pøíroda na své internetové stránce
(www.english–nature.org.uk) výsledky rozsáhlé studie geneticky modifikovaných (GM) odrùd øepky olejky pìstovaných v Kanadì. Autoøi
studie zjistili, že geny z rùzných odrùd vùèi herbicidùm odolné øepky
olejky se dostávají do rostlin, které vyrùstají ze semen náhodnì rozsypaných na poli v dobì skliznì úrody. Vzhledem k tomu, že rùzné odrùdy se mezi sebou opylují, v tìchto divoce rostoucích rostlinách se mùže
nahromadit víc typù genetických modifikací. V Kanadì skuteènì byly
nalezeny rostliny, které jsou rezistentní vùèi nìkterým všeobecnì používaným herbicidùm.
w w w. u v t i p . s k
Pøíprava pùdy a setí pøi
jednom pøejezdu
(Š)
Kverneland vìøí, že zaznamená úspìch se svým kombinovaným strojem, který pøi jednom pøejezdu po poli pøipraví pùdu k setí a zaseje.
Pøedností tohoto stroje je to, že není drahý. Model Tine Seeder má
zabudován pneumatický secí stroj Accord, který pomocí semenovodù
dopravuje osivo do tøí øad pružných radlic tvaru C. Konstrukce stroje
je dvoudílná, obì èásti se pro pøepravu po komunikacích sklápìjí smìrem nahoru. Každá sekce je samostatnì plovoucím zpùsobem zavìšena, aby mohla pøesnìji kopírovat nerovný povrch pole. Stroj je rovnìž
vybaven mechanismem pro systém kolejových øádkù, mechanickou
hloubkovou regulací a schùdky pro pøístup k zásobníku osiva. Pracovní zábìr tohoto stroje je 4,5, 4,8 a 5 m, standardní kapacita zásobníku
750 litrù, zatímco volitelná pomocí nástavcù až 1000 litrù. Cena modelu o pracovním zábìru 4,5 m je 13 000 GBP.
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 4 , s . 6 7
Vyklápìcí systém
boxových palet
(Š)
Jedním z nejnovìjších strojù na výstavì LAMMA byl pøeklápìcí systém
palet, který mùže vyklápìt palety o hmotnosti až 2,5 tuny. Model 180 C
Box Rotor od firmy Agriweld UK se svou konstrukcí liší od konvenèních typù v tom, že používá dva hydraulické válce a jedno rameno instalované vzadu. Toto uspoøádání umožòuje øidièi neustálý dohled na
vidlici. Rychlost pøeklápìní se reguluje poètem otáèek motoru nakládaèe. Upínací mechanismus dovoluje instalovat toto zaøízení na vysokozdvižný vozík, manipulátor nebo na hydraulickou ruku nákladního
automobilu. Vyklápìcí systém vyklápí pouze na levou stranu. Cena
modelu 180 C Box Rotor je 2 450 GBP.
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 4 , s . 6 7
Prototyp traktor u
Multidrive
( Vo )
(Š)
Na výstavì zemìdìlských strojù LAMMA v Lincolnshire byl pøedstaven
nový typ traktoru se ètyøkolovým pohonem Multidrive 185. Výrobce
souèasnì potvrdil, že tento výkonný traktor je pøed dokonèením. Je
konstruován jako nosiè strojù, zejména velkoobjemových
rozmetadel a postøikovaèù. Je vybaven motorem John
Deere o výkonu 118 kW a pøevodovkou ZF Automatic,
která umožòuje dosahovat rychlosti až 48 km . h–1. Lze
automaticky øadit šest pøevodových stupòù smìrem dopøedu s mìnièem toèivého momentu pro každý pøevodový stupeò. Jedinou pákou lze uvést do èinnosti reverzaèní mechanismus pro tøi zpìtné rozsahy. Motor a kabina
jsou pomìrnì vpøedu (motor je pøed pøední nápravou),
aby na plošinì vzadu mohl být nesen stroj o hmotnosti až
10 tun. Traktor je odpružen vinutými pružinami a akumulátorem tlaku. Øízení je všemi koly.
Výkonný traktor Multidrive
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 4 , s . 6 1
(Š)
Toto opatøení vychází z doporuèení Evropské komise o monitorování
v roce 2002 opírající se o legislativní ustanovení o maximální úrovni
reziduí pesticidù v potravinách. V monitorování se bude pokraèovat
také bìhem let 2003, 2004 a 2005. V celé Evropské unii má být
v letošním roce otestováno 460 vzorkù od každé skupiny produktù,
a to od 12 vzorkù na produkt do maximálnì 93 vzorkù na produkt
v Nìmecku.
Èlenské státy mají podat zprávu o výsledcích letošního monitorování
do konce srpna 2003 a do konce záøí 2002 pøedložit svoje národní
programy monitorování reziduí pesticidù na rok 2003. Komise pøedpokládá, že v letech 2003 a 2004 budou vybrány pro zjišování reziduí
pesticidù jiné skupiny potravin a v roce 2005 se opìt budou testovat
stejné potraviny jako v letošním roce. Taková rotace testování je nutná proto, že národní zdroje neumožòují analyzovat více než 8 druhù
potravin za rok.
Dopor uèení EU pro
testování pesticidù
v ovoci a zeleninì
r. 2002
Èlenské státy EU mají v letošním roce provést testy
na pøítomnost 41 pesticidù
ve skupinì osmi druhù potravin, do nichž byly zaøaz e n y h r u š k y, b a n á n y, f a z o le, brambory, mrkev, citrusové
ovoce
(pomeranèe
a mandarinky), broskve
vèetnì nektarinek a špenát.
Agra Focus, 2002, è. 72, s. 28
Malta zahajuje
pøedvstupní jednání
s EU o kapitole
zemìdìlství
(Jav)
Mezi Maltou a EU bylo v prosinci 2001 otevøeno jednání o zemìdìlství, které je jedním z nejobtížnìjších pøedvstupních rozhovorù, s cílem
uzavøít tuto kapitolu bìhem roku 2002. Za Maltou dosud zùstávají Bulharsko, Rumunsko a Turecko, které jsou posledními státy, kde ještì
nebyla pøi vyjednáváních o vstupu do EU otevøena kapitola zemìdìlství. (Rumunsko chce otevøít tuto kapitolu bìhem roku 2002, zatímco
Bulharsko, které pùvodnì zamýšlelo zahájit jednání už v roce 2001, se
pokusí otevøít jednání o zemìdìlství na jaøe nebo nejpozdìji bìhem
prvního pololetí 2002). Požadavky Malty týkající se zemìdìlského sektoru zahrnují pøechodné období pro zavedení registrace krmiváøských
zaøízení (aby se umožnila restrukturalizace výroben krmných smìsí)
a pro podporu individuálních výrobcù. Pokouší se také získat pøechodné období pro tyto problémy: hodnocení pesticidù a biocidù; dosažení
minimálních požadavkù na jakost produktù z rajèat, na nìž se vztahuje produkèní dotace; aplikace opatøení o obsahu rajèatových produktù; limity stavù ovcí a koz na hektar, které podmiòují získání prémií
EU. Je pravdìpodobné, že Malta bude usilovat také o dodateèná pøechodná období pro hygienické standardy masa a tržní standardy pro
mléko a mléèné produkty (aby bylo možné restrukturalizovat pøíslušná
zaøízení). Možná bude usilovat také o zvláštní uspoøádání pro znaèení
a monitorování vajec a mléka a pro importy živých zvíøat a masných
produktù.
Zemìdìlsví
ve svìtì
Základní údaje o zemìdìlství Malty
Hlavní produkty
Rané brambory pro export a v menším rozsahu další zahradnické produkty,
Struktura zemìdìlství
Roztøíštìná – existuje zde asi 13 000 zemìdìlských hospodáøství s prùmìrnou
napø. kvìtiny a rajèata a mléèné produkty.
výmìrou ménì než 1 ha (nebo ménì než 0,3 ha v hospodáøstvích, které nepìstují brambory). Nedostatek vody je hlavním problémem maltézského zemìdìlství – z 12 000 ha zemìdìlské pùdy je 10 000 ha bez závlah, asi 700 ha je zavlažováno a asi 1 200 ha jsou úhory.
Zemìdìlská pùda
12 000 ha, to je 38,1 % z celkové plochy pùdy .
Podíl na HDP
1,8 % (1998)
Podíl na zamìstnanosti
1,6 %
Agrární export EU
166 mil. EUR
Agrární import EU
5 mil. EUR
Pramen: European Commission factsheet – „Malta–Agriculture & veterinary questions“;údaje za rok 1999
Agra Focus, 2002, è. 72, s. 11
Zájem finských farmáøù
o organické zemìdìlství
Jeden z deseti farmáøù ve
Finsku má zájem o pøemìnu tradièního zemìdìlství
na organické.
(Jav)
Tento závìr vyplývá z nového šetøení, které provádìla organizace Suomen Gallup Group. Nejvìtší zájem o tuto konverzi projevili chovatelé
masného skotu a prasat. Ve zprávì o výsledcích šetøení se uvádí, že asi
8 000 farmáøù uvažuje o pøechod k organickému systému hospodaøení a v souèasnosti už je registrováno 5 000 organických zemìdìlských
podnikù. Pokud v budoucnu skuteènì dojde k zamýšlené konverzi
Zemìdìlsví
ve svìtì
konvenèních podnikù na organické, zvýšila by se celková výmìra organicky obdìlávané pùdy ze souèasných 148 000 ha na 300 000 ha.
Finští farmáøi hospodaøící podle zásad organického (biologického, ekologického) zemìdìlství jsou optimistiètìjší v hodnocení jejich ekonomické situace než jejich konvenèní partneøi. Gallupova finská skupina
zjistila, že 16 % organických farmáøù popsalo úroveò jejich zisku jako
„dobrou“, zatímco stejnì hodnotilo pouze 10 % konvenèních farmáøù.
Z celkového poètu organických farmáøù je 27 % pøesvìdèeno, že rentabilita jejich podnikání bude v pøíštích letech dobrá. Organiètí výrobci obilovin pøedpokládají, že do roku 2007 se jejich prùmìrné hektarové výnosy zvýší proti roku 2001 asi o 0,2 t . ha –1 na 2,26 t . ha–1.
Budoucí úroveò hektarových výnosù však bude stále ještì o 1 t . ha–1
nižší než srovnatelné výnosy konvenèních pìstitelù obilovin. Prùmìrná roèní užitkovost dojnic ve finských organických farmách je nyní na
úrovni 6 640 litrù mléka a do roku 2007 by se mohla zvýšit na
7 600 litrù. Tato úroveò by se rovnala souèasné úrovni dojivosti v konvenèních podnicích.
A g r a E u r. , 2 0 0 2 , è . 1 9 9 4 , s . N / 6
Slovenská vláda schválila
transfor maci státních
fondù v zemìdìlském
sektor u
Nemovitý majetek, penìžní
prostøedky a všechny závazky a pohledávky ètyø fondù
v resortu zemìdìlství – Státního fondu ochrany a zvelebování zemìdìlského pùdního fondu, Státního fondu
zvelebování lesa, Státního
vodohospodáøského fondu
a Státního podpùrného fondu zemìdìlství a potravináøství – pøecházejí do správy
Ministerstva zemìdìlství SR.
Vyplývá to z návrhu transformace tìchto fondù, vypracovaném ve smyslu zákona o zrušení státních fondù, který v únoru letošního roku schválila vláda SR. Pro ètyøi speciální programy, kterými Ministerstvo zemìdìlství nahradí funkce zrušených fondù, se pro tento rok poèítá
s celkovými rozpoètovými prostøedky 2,484 mld. SKK. Ale program
Podpory investic v agropotravináøském sektoru, který nahrazuje úkoly Státního podpùrného fondu, se má posílit o další mimorozpoètové
zdroje ve výši 1,209 mld. SKK. Zajištìní tìchto doplòkových financí je
podmínìno úhradou pohledávek resortu zemìdìlství vùèi Fondu národního majetku. Na financování programu Zúrodòování a ochrana
pùdy, který je nasmìrovaný hlavnì na rozvoj melioraèních zaøízení
a závlah, èi na úpravy nepøíznivé pùdní reakce, ministerstvo rozpoètuje na rok 2002 dohromady 704 mil. SKK. Pro program Rozvojové vodohospodáøské investice je pøipraveno 489 mil. SKK. Rozpoèet programu Zvelebování lesního fondu èiní 384 mil. SKK. Zbývajících
907 mil SKK z rozpoètových prostøedkù chce Ministerstvo zemìdìlství SR využít na program Podpora investování. Z toho 200 mil. SKK
je urèeno na podporu odkupování majetku spoleèností v úpadku,
300 mil. SKK na nákup nové techniky a 407 mil. SKK ministerstvo
vloží do spoleèného projektu se Slovenskou záruèní a rozvojovou bankou, který spoèívá v poskytování záruk na úvìry èerpané z komerèních
bank. V pøípadì získání zdrojù od Fondu národního majetku se finance
na všechny tyto podprogramy zvýší.
R o ¾ . N o v. , 2 0 0 2 , è . 2 7 , s . 1
Redukce spotøeby
pesticidù v Nizozemsku
Aplikace pesticidù v nizozemském zemìdìlství a zahradnictví se od roku 1995 do
2000 snížila o 10 % z 6 mil.
kg na 5,3 mil. kg aktivních
látek.
Plocha GM plodin pøesáhla
„historický mezník“
Pìstební plocha geneticky
modifikovaných plodin se
neustále zvyšuje.
(Jav)
(Jav)
Tyto údaje uveøejnil Nizozemský centrální výbor pro statistiku. Redukce spotøeby za uvedené období pìti let v pøepoètu na hektar zemìdìlské pùdy se rovná 0,8 kg . ha–1 (pokles ze 7,4 kg . ha–1na 6,6 kg . ha–1 ).
K nejvìtšímu snížení došlo v odvìtví polních plodin, na které pøipadá
70 % celkové spotøeby pesticidù. V tomto odvìtví zhruba polovina poklesu spotøeby jde na konto redukované spotøeby pøi produkci krmné
kukuøice, zatímco pøi pìstování brambor (na které padne 43 % spotøeby pesticidù v odvìtví polních plodin) byl zaznamenán pokles o 37 %.
Ve sledovaném období 1995–2000 byla snížena spotøeba insekticidù
v celé nizozemské rostlinné produkci pøibližnì na polovinu a spotøeba
herbicidù klesla o asi 16 %, což se zdùvodòuje zavedením modernìjších
metod aplikace tìchto ochranných prostøedkù a u herbicidù intenzivnìjší mechanizací polních prací. Souèasnì však došlo k mírnému rùstu
spotøeby fungicidù, které pøedstavují ve struktuøe používaných pesticidù nejvìtší skupinu, za nimi následují herbicidy a dále insekticidy.
Agra Focus, 2002, è. 72, s. 34
(Jav)
Plocha, na níž se ve svìtì pìstují geneticky modifikované plodiny, se
za rok 2001 zvýšila ve srovnání s pøedchozím rokem o 19 % (o 8,4 mil.
ha) na celkem 52,6 mil. ha. V loòském roce tedy byla poprvé pøekroèena „historická hranice“ 50 mil. ha a proti roku 1996, kdy GM plodiny se pìstovaly na 1,7 mil. ha, je souèasná celosvìtová plocha tøiceti-
Zemìdìlsví
ve svìtì
násobnì vìtší. Tyto výsledky publikovala ve výroèní zprávì ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri–biotech Aplications),
což je nezisková mezinárodní organizace spolufinancovaná veøejnoprávními a soukromými institucemi, jejímž cílem je usnadnit akvizici
a transfer zemìdìlských biotechnologií vyvinutých v prùmyslových zemích, zvláštì pak vhodných patentovaných technologií získaných od
soukromého sektoru, ve prospìch rozvojových zemí. Pøedstavitelé ISAAA proklamují, že posláním této organizace je pøispìt ke zmírnìní
chudoby zvyšováním produktivity rostlinné produkce a dùchodù zvláštì rolníkù s nedostateènými výrobními zdroji, k ochranì životního
prostøedí a k zajištìní setrvalého rozvoje ménì vyspìlých zemí.
Podle této zprávy obhospodaøovaly pouze ètyøi zemì 99 % veškeré plochy GM plodin, z nich USA 68 % (35,7 mil. ha), Argentina 22 %
(11,8 mil. ha), Kanada 6 % (3,2 mil. ha) a Èína 3 % (1,5 mil. ha). Nejvìtší procentní pøírùstek zaznamenala Èína, kde se zvìtšila plocha GM
bavlníku z 0,5 mil. ha v roce 2000 na trojnásobek v roce 2001. Pokud
jde o druhovou strukturu GM plodin, zaujímá nejvìtší èást plochy sója,
která se v roce 2001 pìstovala na 33,3 mil. ha (asi 46 % celkové svìtové plochy sóji). GM kukuøice se pìstovala na 9,8 mil. ha (7 % svìtové
plochy kukuøice), GM bavlna na 6,8 mil. ha (20 % svìtové plochy kukuøice) a GM øepka olejná na 2,7 mil. ha (11 % svìtové plochy). Z celkové
svìtové plochy GM plodin pøipadalo v roce 2001 na sóju 63 %, na
kukuøici 19 %, na bavlnu 13 % a na øepku 5 %. Poèet farmáøù, kteøí se
vìnovali produkci GM plodin, se zvýšil z 3,5 mil. v roce 2000 na
5,5 mil. v roce 2001. Tøi ètvrtiny z nich byli málo produktivní a chudší
pìstitelé bavlníku, hlavnì v Èínì a Jižní Africe. Podle názoru ISAAA je
namístì „opatrný optimismus“, že GM plocha se bude nadále zvyšovat
také v roce 2002. Jedním z klíèových faktorù pøíštího vývoje bude
postoj Indie k produkci GM bavlny.
Další informace jsou na adrese htttp://www.isaaa.org.
Agra Focus, 2002, è. 72, s. 38
Car tagenský protokol
a fond OSN na podporu
biologické bezpeènosti
rozvojových zemí
V rámci Programu OSN na
ochranu životního prostøedí
(UNEP – United Nations Environment Programme) byl
zahájen tøíletý projekt financovaný èástkou 38,4 mil.
USD (48 mil. EUR) na pomoc
až 100 rozvojovým zemím pøi
hodnocení potenciálního rizika a pøínosu geneticky modifikovaných plodin.
Kanada zvyšuje produkci
øepky
Pøíznivé ceny odrážející tìsnou nabídku øepky na mezinárodních trzích èiní z produkce øepky ve srovnání
s jinými plodinami stále
atraktivnìjší odvìtví kanadské rostlinné výroby.
(Jav)
Finanèní prostøedky budou èerpány z Global Environment Facility,
což je partnerská instituce OSN zøízená už v roce 1991 na ochranu
životního prostøedí, na níž se podílejí UNEP, UNDP (Rozvojový program OSN) a Svìtová banka. Fond je urèen k vytvoøení kapacity rozvojových zemí, která by jim umožnila hodnotit zdravotní a ekologické
dùsledky plynoucí z dovozù GMO, aby se mohly pøipravit na realizaci
Cartagenského protokolu o biologické bezpeènosti. Tento protokol byl
schválen na bázi OSN v roce 2000 a dosud byl signován 130 státy.
Platnost protokolu je podmínìna jeho ratifikací nejménì v 50 státech,
ale zatím byl ratifikován jen v 11 státech. Na základì Cartagenského
protokolu jsou státy povinny na úrovni vlád pøipravit legislativní opatøení k využívání GMO a souèasnì pøijmout opatøení k eliminaci nežádoucích vlivù GMO na životní prostøedí a život èlovìka. Jedním
z klíèových bodù protokolu je povinnost exportérù nejdøíve informovat dovážející zemi pøedem o zámìru dodat jim urèitý GMO a perfektnì
ohodnotit riziko dodávaných produktù pøed jejich odesláním.
Agra Focus, 2002, è. 72, s. 39
(Jav)
Podle pøedbìžných odhadù se osevní plocha øepky zvýší proti loòskému roku o 10,6 % na 4,30 mil. ha. Pøi normálním prùmìrném hektarovém výnosu by se na této ploše mohlo urodit asi 5,80 mil. t øepkového
semene, to je o 14,6 % více, než se sklidilo v roce 2001. Vzhledem ke
slabší produkci v roce 2001 budou pøevodní zásoby øepky v Kanadì
na konci sezony 2001/2002 o dvì tøetiny menší než v pøedchozím období a odhadují se na pouhých 400 tis. Na základì negativních vyhlídek cenového vývoje na domácím a zahranièním trhu a také vzhledem
k vyšším výrobním nákladùm kanadští farmáøi redukovali v minulé
sezonì osevní plochy øepky pøibližnì o jednu pìtinu na celkem
3,89 mil. ha. Vedle toho došlo také ke snížení prùmìrných hektarových výnosù semene o 12,2 %. Soubìh tìchto faktorù vedl k tomu, že
celková produkce v roce 2001 byla proti roku 2000 o 29,0 % nižší
a dosáhla jen 5,06 mil. t. Slabší nabídka øepkového semene se promítla
do znaèného poklesu množství øepky zpracované v kanadských lisovnách, a to o 17,4 % na celkem 2,97 mil. t.
!
Omezená produkce øepky se projeví v bìžném tržním roce 2001/2002
negativnì také v exportním obchodu s touto komoditou. Oèekává se,
že celkový export bude ve srovnání s rokem 2000/2001 o 33,3 % nižší
a dosáhne pouze 3,0 mil. t. V kampani 2002/2003 by se podle nynìjších
odhadù mohly exportní aktivity stabilizovat na pomìrnì nízké úrovni.
Významnými odbìrateli kanadské øepky budou pravdìpodobnì i nadále
Èína, Japonsko a Mexiko.
V obchodu s Èínou však mùže nastat urèité omezení obchodu, které
pøímo nesouvisí s velikostí nabídky ze strany Kanady. Èínské úøady totiž v souèasné dobì pøipravují návrhy na zákaz dovozu geneticky modifikovaných organismù, který mùže èásteènì postihnout vyvážené transgenní odrùdy øepky pìstované v Kanadì. Vzhledem k zákazu prodeje
geneticky upravené øepky v EU nemìla Kanada v minulých letech prakticky žádné šance pro odbyt øepky na trzích èlenských státù Unie, i když
v hospodáøském roce 1994/95 bylo do EU z Kanady dovezeno ještì asi
275 000 t øepkového semene. Pøes hrozící zhoršení odbytu øepky dodávané Kanadou do tøetích zemí vykazuje cenový vývoj hlavní kanadské
olejniny vzestup. V souèasné sezonì 2001/2002 se podle nejnovìjších
výpoètù zvednou exportní ceny øepky vyvážené z Kanady proti pøedchozí sezonì asi o 25 %.
Zemìdìlsví
ve svìtì
Kanada: bilance zásobování øepkou v letech 2000/01–2002/03
Hospodáøské roky (srpen–èervenec)
2000/01
Plocha, 1000 ha
4 816
Hektarový výnos, t . ha –1
Produkce, 1000 t
2001/02 *)
3 886
1,48
1,30
2002/03 ** )
Zmìna v %
2001/02 : 2000/01
4 299
1,35
2002/03 : 2001/02
– 19,3
+ 10,6
– 12,2
+ 14,6
7 126
5 062
5 801
– 29,0
± 0,0
224
250
250
+ 11,6
+ 1,3
Celková nabídka, 1000 t
9 506
6 366
6 451
– 33,0
+ 1,3
Export, 1000 t
4 863
3 000
3 100
– 38,3
+ 3,3
Domácí spotøeba, 1000 t
3 589
2 966
2 951
– 17,4
– 0,5
Koneèné zásoby, 1000 t
1 054
400
400
– 62,0
± 0,0
Import, 1000 t
* ) odhad, **) prognóza
A g r a E u r. , 2 0 0 2 , è . 9 , s . M M / 1 0 – 1 1
Prognóza svìtové
produkce obilovin 2002
Podle pøedbìžné prognózy
FAO bude v letošním roce
pravdìpodobnì vyšší svìtová produkce pšenice než
v roce 2001, a to vzhledem
k rozšíøení osevních ploch
v nìkterých
oblastech
a oèekávanému zlepšení výnosù v mnoha zemích, které v minulé sezonì trpìly
nadmìrným suchem.
(Jav)
V USA sice ponìkud poklesla osevní plocha ozimé pšenice, ale toto
omezení mùže být kompenzováno rozšíøením ploch na jaøe. V Kanadì,
kde úroda byla v minulém roce poškozena suchem, se letos oèekává
podstatné zvýšení produkce. V Asii mùže být letos rovnìž v nìkolika
zemích sklizeno více pšenice než v roce 2001, protože prozatímní poèasí ve srovnání s loòským suchem je pøíznivé. V Evropì se oèekává
vìtší produkce vzhledem k podstatnému rozšíøení osevních ploch ozimé pšenice v EU, ale v nìkterých evropských regionech pravdìpodobnì
nedojde proti minulému roku k výraznìjším zmìnám rozsahu produkce.
V severní Africe jsou dobré vyhlídky na úrodu ozimé pšenice v Alžírsku
a Egyptì, ale horší výsledky se oèekávají v Maroku a Tunisku.
V nìkterých hlavních produkèních zemích na jižní polokouli se už brzy
zahájí sklizeò krmných obilovin. V produkèních zemích jižní Afriky
bude všeobecnì dobrá úroda, kterou letos pøíznivì ovlivòují hojné deštì. Ve dvou hlavních produkèních zemích Jižní Ameriky – Brazílii
a Argentinì – se naproti tomu oèekává menší sklizeò než v roce 2001.
Pìstitelské plochy krmných obilovin pro letošní sklizeò byly omezeny
zvláštì v Argentinì.
Sezona pìstování rýže na jižní polokouli již znaènì pokroèila a pravdìpodobnì v bøeznu zaène sklizeò. Výsledky jsou zatím velmi neurèité,
ale podmínky dosud nebyly ideální. Sucho v nìkterých významných
produkèních zemích Jižní Ameriky, nadmìrné deštì v Indonésii a Malajsii a nižší než normální teploty od poèátku sezony v Austrálii vedou
k prognóze horších výsledkù ve srovnání s rokem 2001. Podmínky
pro pìstování a úrodu rýže v roce 2002 byly dosud pøíznivé v Jižní
Africe.
Fd Outl., 2002, è. 1, s. 4
(Jav)
"
Otázky efektivnosti
chovu prasat v Irsku
Asociace irských farmáøù
(Irish Farmers Association –
IFA) tvrdí, že odvìtví chovu
prasat v Irsku je na úrovni
farem teprve ve stadiu usilování o efektivnost.
Zemìdìlsví
ve svìtì
Vìdecký výbor Evropské
komise pøijal zásady
welfare
Vìdecký výbor Evropské komise pro zdraví a welfare
zvíøat schválil 20. 3. 2002
zprávu o welfare zvíøat bìhem transportu.
Poznatky
ze svìta
Organické hnojení
kukuøice
Produkce kukuøice v ekologickém zemìdìlství je považována za umìní.
Ve zprávì o stavu odvìtví uvádí, že farmáøi bìhem minulého desetiletí
investovali 200 mil. EUR do zlepšení výroby za úèelem docílení úrovnì
mezinárodních standardù. Podobnou sumu investovali zpracovatelé
k dosažení stejného cíle, ale jejich akce byly podporovány státními
dotacemi, které tvoøily 70 % hodnoty celkových investic. IFA dokazuje, že pøes uvedenou investièní aktivitu odvìtví potøebuje další finance
ke snížení výchozí báze nákladù. Zpráva také uvádí, že se stále rozevírají nùžky mezi maloobchodní cenou a cenou, kterou dostávají farmáøi. Podíl chovatelù prasat na koneèné spotøebitelské cenì produktu je
nyní menší než 30 %. Asociace doporuèuje vytvoøení partnerství mezi
farmáøi a zpracovateli jako základny pro posílení celého odvìtví, ale
upozoròuje, že takové spojení by mìlo smysl pouze tehdy, kdyby souèasnì existoval transparentní cenový systém založený na dánském
modelu. IFA také v hodnotící zprávì o stavu odvìtví vyjadøuje obavy,
že velká èást ze 45 000 t vepøového masa dováženého každým rokem
do Irska není správnì oznaèena.
A g r a E u r. , 2 0 0 2 , è . 1 9 9 4 , s . N / 6
(Jav)
Podle vìdcù jsou transportem ovlivnìny jak welfare, tak zdraví zvíøat.
Výbor doporuèil maximální dobu trvání transportu, trvání odpoèinku,
intervaly mezi napájením a krmením, hustotu osazení pøepravních zaøízení a postupy nakládání zvíøat. Dále navrhuje, aby byl zakázán transport velmi mladých zvíøat. Zdùraznil význam pøípravy a výcviku personálu odpovìdného za zvíøata bìhem transportu.
Pro zajištìní urèité úrovnì ochrany zvíøat bìhem transportu doporuèují vìdci dodržet urèitý prostor pro zvíøe v závislosti na typu transportu, zvýšenou výšku podlahy pøi pøepravì zvíøat na nákladních vozech a nové maximální èasové limity pro trvání pøepravy. Doporuèují
i vyšší standardy pro welfare pøepravovaných koní, napø. zajistit transport v individuálních stáních. Zpráva zdùrazòuje úlohu transportu pøi
pøenosu nemocí. Vìdci doporuèují co nejmenší kontakt mezi pøepravovanými a ostatními hospodáøskými zvíøaty. Nakládání oznaèují za
mimoøádnì stresové období a doporuèují bìhem pøestávky a odpoèinku zvíøata nevyskladòovat. Odpoèinek a péèe o zvíøata se má realizovat
na nákladních vozech za podmínek nižší hustoty osazení.
Za hlavní pøíèiny nedostateèného welfare se považuje špatné nakládání a vykládání zvíøat, špatné øízení a nedostatek dozoru a péèe bìhem
transportu. K dalším pøijatým návrhùm, které budou projednávány,
patøí požadavek, aby veterináøi vydávali osvìdèení o zpùsobilosti zvíøat pro transport.
Souèasné smìrnice EU o transportu zvíøat požadují, aby:
– pøepravci živých zvíøat byli registrováni a schválení státními orgány,
– doba pøepravy byla omezena na 8 hodin, nebo aby byl cestovní plán
schválen státními orgány, aby byly dodrženy speciální požadavky pøepravních zaøízení a respektována maximální doba pøepravy
s povinnou dobou odpoèinku pro krmení a napájení; v pøípadì zvìtšení limitù musí být zvíøata na místì odpoèinku vyložena,
– je uvedena maximální hustota osazení pro hlavní druhy hospodáøských zvíøat.
Plné znìní zprávy je dostupné na adrese: http://europa.eu.int/comm/
food/fs/sc/scah/outcome_en.html
Pigsite, 21. 3. 2002
(Sch)
Jedním ze základních pøedpokladù úspìšného pìstování je dostateèné
zásobení rostlin kukuøice živinami. Zvláštní význam má pøitom zásobení dusíkem. Nejvìtší potøeba živin zaèíná u kukuøice asi dva týdny pøed
objevením praporcového listu a trvá pøibližnì šest týdnù.
Z hnojiv je možné použít chlévský hnùj nebo kejdu. K pokrytí potøeby živin jsou zapotøebí vysoké dávky: 30 t . ha–1 chlévského hnoje,
30 m3 . ha–1 kejdy. Uvolòování organicky vázaného dusíku z chlévského
hnoje závisí na mnoha faktorech. Jako orientaèní hodnota se uvádí:
30 % v prvním roce po aplikaci, 40 % ve druhém roce a dalších 20 %
v následujících dvou letech. Chlévský hnùj se doporuèuje aplikovat
k pøedplodinì nebo pøímo pøed orbou. Pøibližnì 50 až 70 % vázaného
dusíku v kejdì je ve formì amonného dusíku, který je dobøe dostupný
pro rostliny. Kukuøici prospívá aplikace kejdy bezprostøednì pøed se-
#
Poznatky
ze svìta
tím. Pozdìjší aplikace v porostech kukuøice zpùsobuje zvýšení ztrát
dusíku a mùže vést k opoždìnému dozrávání. Okamžité zapravení kejdy do pùdy snižuje ztráty živin a tím i zatížení životního prostøedí. Pøi
teplotách vyšších než 15° C a za vìtrného poèasí mohou ztráty dusíku
šest hodin po aplikaci naširoko èinit až 40 %.
Pìstování leguminóz jako meziplodin mùže výraznì pøispìt ke zlepšení
zásobení kukuøice živinami. Kromì toho se doporuèuje jejich pìstování také z hlediska plevelohubného úèinku.
DLZ Agrarmag., 53, 2002, è. 2, s. 42–44
Nìkteré obtížnì
hubitelné plevele
v cukrovce
Pøi pìstování cukrovky po
øepce zpùsobuje vzcházení
plevelné øepky relativnì velké problémy, protože semena øepky si uchovávají velmi dlouho klíèivost a mohou
nepøetržitì vzcházet.
Pokud se øepka ošetøí již ve fázi dìložních lístkù vyšším množstvím pøípravku s obsahem metamitronu (1,5–2,0 kg . ha–1) ve spojení s olejem,
je ochrana bez problémù. Až do fáze druhého pravého listu lze zajistit
uspokojivý úèinek pøídavkem pøípravku Debut (30 g . ha–1). Vìtší rostliny øepky však zpravidla nejsou tímto pøípravkem dostateènì zasaženy.
Laskavce patøí mezi teplomilné plevele, které vzcházejí ve vlnách teprve pøi vyšších teplotách pùdy. Ve fázi dìložních lístkù je možné dosáhnout dobrého úèinku proti laskavcùm aplikací vyšší dávky pøípravku
na bázi metamitronu (1,5–2,0 kg . ha –1), pøièemž se doporuèuje pøídavek oleje. Po pøekroèení stadia dìložních lístkù mùže dostateènou ochranu zajistit pouze doplòková aplikace pøípravku Debut. Na ohrožených
stanovištích je vhodné použít vyšší dávky metamitronu, aby se zabránilo pozdnímu vzcházení laskavcù krátce pøed zapojením rostlin cukrovky do øádkù.
Stejnì jako v jiných plodinách tak i v cukrovce se stále èastìji vyskytuje pcháè oset. Vzhledem k tomu, že efektivní ochrana je možná až
pøi výšce rostlin pøibližnì 25 cm, po vytvoøení vìtší listové plochy, je
nutné použít k ochranì speciální postøiky. Pcháè vytváøí v cukrovce
vìtšinou velká ohniska, což vyžaduje pouze lokální ošetøení. K ochranì
je v SRN povolen jen pøípravek Lontrel 100 (1,2 l . ha –1). Pøi silném
výskytu pcháèe se podle nìmeckých odborníkù obzvláštì osvìdèuje
dvojnásobná aplikace 0,6 l . ha–1 Lontrelu ve spojení s olejem (1 l . ha–1).
Na úèinnost má vliv charakter poèasí.
DLZ Agrarmag., 53, 2002, è. 1, s. 48–52
Udržet tritikale zdravé
Náchylnost tritikale k chorobám v posledních letech
stoupá.
(DK)
(DK)
Nìmeckým odborníkùm se podaøilo v pokusných podmínkách dosáhnout stejnì velkého zvýšení výnosù jako u ozimého jeèmene, avšak
s nižší spotøebou fungicidù. Stejnì jako u jiných druhù obilovin byly
zjištìny výrazné roèníkové vlivy. Velmi špatný výsledek vedoucí až ke
snížení výnosù se dostavil po aplikaci nevhodného pøípravku, jako napø.
Caramba.
Závìreèné ošetøení pøináší nejvìtší zvýšení výnosù. Ošetøení proti braniènatce plevové je vhodné provést ve fenologické fázi 39 za teplého
vlhkého poèasí. Pìstitel by pøitom mìl dát pøednost fungicidu s dobrým
úèinkem proti tomuto patogenu. Zvláštì vhodná je kombinace úèinných látek strobilurinù a azolù. Zpravidla staèí polovièní aplikaèní dávka,
vyšší množství je rentabilní pouze pøi dlouhodobì vlhkém poèasí.
Pokud se pøi pìstování tritikale po obilovinì jako pøedplodinì nebo
v dùsledku èasného výsevu objeví stéblolam, je potøeba použít fungicid výhradnì proti tomuto patogenu. Nìmeètí odborníci doporuèují
pøípravek Unix v dávce od 0,6 kg . ha –1 (nejlépe ve fenologické fázi
31), který je spolehlivý a vysoce úèinný.
V letech 1999–2001 byl v SRN u odrùdy ’Modus’ zaznamenán vyšší
výskyt rzi pšenièné. Již 30 % dávky dobrého fungicidu aplikovaného
preventivnì, souèasnì s regulátorem rùstu na zaèátku sloupkování,
staèí k tomu, aby se zabránilo infekci. Pøi èasném zjištìní ohnisek rzi
pšenièné je zapotøebí cílené ošetøení minimálnì polovièní dávkou pøípravku Opus Top. Pokud se rez pšenièná objeví pozdìji než ve fázi 34,
mìlo by staèit ošetøení fungicidem s kurativním prodlouženým úèinkem. Pro tento úèel jsou vhodné pøípravky Juwel Top nebo Opus Top
v plné dávce.
Rasy rzi pšenièné na tritikale nejsou tak stabilní jako na pšenici, takže
napø. bìhem suchého horkého poèasí se epidemie zastaví. V takovém
pøípadì pak není žádný další ochranný zásah zapotøebí.
DLZ Agrarmag., 37, 2002, è. 1, s. 38–40
(DK)
$
Konzervaèní zpracování
pùdy místo konvenèního
Poznatky z konference FAO.
Konzervaèní (bezorebné, pùdoochranné) zpùsoby zpracování pùdy jsou „nejlepší
zemìdìlskou praxí“.
Poznatky
ze svìta
K tomuto závìru došli experti z celého svìta na kongresu konaném
v Madridu. Profesor K. Köller z univerzity v Hohenheimu uvádí
v následujícím èlánku závìry, k nimž odborníci došli.
Pùdní eroze a zasolování znehodnocují pùdu v mnoha oblastech svìta. Vlivem vymývání živin z hnojiv a reziduí z pøípravkù na ochranu
rostlin se neustále zhoršuje také kvalita vody. V dùsledku intenzivního
zpracování pùdy dochází rovnìž k odbourávání humusu a s tím spojenému uvolòování oxidu uhlièitého. Odstraòování rostlinných zbytkù
z povrchu polí vede ke snižování biodiverzity. S ohledem na všechny
tyto skuteènosti se ukazuje celosvìtovì jako potøebné nahradit dosud
používané konvenèní technologie konzervaèními.
Tento závìr byl hlavním doporuèením prvního mezinárodního kongresu zamìøeného na pùdoochranné postupy hospodaøení. Kongres se
konal v øíjnu 2001 v Madridu a setkalo se na nìm na 800 odborníkù
z celého svìta z oblasti výzkumu, poradenství, zemìdìlské praxe, ale
i odpovídajících firem z oblasti zemìdìlské mechanizace, výživy a ochrany rostlin apod. za úèelem výmìny dosavadních zkušeností s danou
problematikou. Hlavními poøadateli byly FAO a ECAF (Evropská federace pro konzervaèní zemìdìlství).
Pøínos pùdoochranných postupù v zemìdìlství k zajištìní výživy lidstva, v boji proti chudobì, ale i pro ochranu zdrojù byl málokdy doložen experty z celého svìta tak pøesvìdèivì jako na tomto kongresu.
Uvedené problémy se však netýkají pouze oblastí jižní polokoule. Také
v Evropì pùsobí postupy konvenèního zemìdìlství vyznaèující se odstraòováním slámy z polí, intenzivním zpracováním pùdy apod. negativnì na pùdu, kvalitu vody a ovzduší, na globální klima, na biodiverzitu i na krajinu.
Zhruba 150 miliónù hektarù je v Evropì postiženo erozí. Prùmìrnì
17 tun pùdy na hektar za rok se ztrácí v dùsledku eroze. V dùsledku
toho se náklady na zemìdìlskou produkci zvyšují asi o 25 % roènì
(100 DEM na hektar). Pøi zahrnutí veškerých vzniklých škod byly celkové náklady v dùsledku odnosu pùdy stanoveny na 170 DEM na hektar zemìdìlsky využívané pùdy.
Postupy konvenèního zemìdìlství bývá v nìkterých oblastech silnì
postižena také kvalita vody, právì tak jako biodiverzita. Využitím konzervaèních technologií je možné tìmto problémùm trvale zabránit. Jak
pùdní erozi, tak poškozování kvality vody (v dùsledku jejího zatìžování vyplavenými živinami a rezidui z pøípravkù na ochranu rostlin)
i emisi oxidu uhlièitého lze tìmito postupy významnì omezit a pùdní
aktivitu a biodiverzitu výraznì zlepšit.
Základem konzervaèních postupù pøi hospodaøení na pùdì je trvalé
udržování rostlinného pokryvu pùdy, a to porosty rostlin, popø. rostlinnými zbytky, což znamená jinými slovy zøeknutí se hluboké orby pluhem a volbu co nejširšího osevního sledu. Konzervaèní postupy neznamenají „biologické“ zemìdìlství, zahrnují využívání syntetických pøípravkù pro výživu a ochranu rostlin, nebo jejich cílem je rovnìž trvalé
zajištìní výživy lidstva zvyšováním výnosù. Tyto postupy neznamenají
nakonec nic jiného než výsev do mulèe, popø. pøímý výsev založený na
pìstitelském systému, který pøihlíží ke specifickým podmínkám daného
stanovištì, s odpovídajícími opatøeními v rámci osevního sledu, aplikací pøípravkù pro výživu a ochranu rostlin a rovnìž organizací práce.
Dosud se tyto postupy využívají ve vìtší míøe v Severní a Jižní Americe
než v Evropì, protože eroze pùdy a ekonomický tlak tam farmáøùm
nedávají možnost jiné volby. Pøestože i v Evropì jsou již jak ekonomické, tak ekologické pøednosti tìchto postupù rovnìž zøejmé a prokázané, jsou zde zatím bohužel málo využívány. Lze však oèekávat, že v blízké budoucnosti také tady ekologické i ekonomické tlaky výraznì zesílí.
Úèastníci kongresu v Madridu konaného pod záštitou FAO a Svìtové
banky v závìru schválili deklaraci, v níž vyzývají politiky a rozhodující èinitele ve všech zemích svìta k tomu, aby konzervaèní zemìdìlství
jak v oblasti výzkumu, poradenství a vzdìlávání, tak zemìdìlské praxe
všestrannì podporovali. FAO i Svìtová banka pøitom oznaèily tyto postupy za „nejlepší zemìdìlskou praxi“.
Zkušenosti získané dosud s tìmito technologiemi na celém svìtì nabízejí podle expertù, kteøí se zúèastnili tohoto kongresu, trvalé zlepšení v zajištìní výživy lidstva, v ochranì zdrojù a v potlaèování chudoby.
Konzervaèní postupy nejsou podle nich jen speciální metoda obhospo-
%
daøování zemìdìlské pùdy sloužící pouze zemìdìlcùm, ale mají význam
pro celé lidstvo. Vyzývají proto politiky, mezinárodní organizace,
ochránce životního prostøedí, zemìdìlce, stejnì jako zástupce prùmyslu, vìdy a výzkumu, vzdìlávání a poradenství, aby takto konzervaèní
zemìdìlství a jeho postupy chápali a podporovali.
DLG–Mitt., 2001, è. 12, s. 44–45
Barevné brambor y
Pod pojmem brambory si vìtšinou pøedstavíme hlízy
s dužninou s rùznì intenzivní žlutou nebo bílou barvou.
Poznatky
ze svìta
Pùvodní divoké jihoamerické brambory však mají dužninu i oranžovou, èervenou nebo purpurovou. Jestliže tyto barvy z pùvodních andských brambor jsou pøeneseny do kulturních odrùd, stanou se brambory nejen vítaným zdrojem uhlohydrátù, draslíku, vitaminu C, kyseliny listové a železa, ale i dùležitých antioxidaèních látek, nebo ty jsou
produkovány pøedevším rostlinnými pigmenty. Proto oranžové vaøené
brambory nebo purpurové bramborové hranolky na talíøích jsou nejen
jakýmsi estetickým oživením stravy, ale i obohacením o nové chutì
a pøedevším zvýšením nutrièní hodnoty klasické stravy. Nová odrùda
oranžových brambor vyšlechtìná v USA má ètyøikrát vyšší obsah antioxidantù zeaxanthinu a luteinu než bìžné žlutomasé odrùdy. Antioxidaèní kapacita mìøená absorbèní kapacitou kyslíkových radikálù
(ORAC) je u tìchto brambor na úrovni rùžièkové nebo hlávkové kapusty èi špenátu. Pøitom ve slepých testech konzumenti jednoznaènì oznaèili oranžové vaøené brambory jako chutnìjší než klasické bílé brambory. Pøed tím, než se tyto barevné brambory zaènou pìstovat na vìtších plochách, je však tøeba u nich zlepšit vnìjší vzhled slupky, zvýšit
výnos a odolnost k chorobám a snížit koncentraci nìkterých hoøkých
látek. Pøesto již v souèasnosti jsou nìkteré šlechtitelské linie v takovém
stavu, že je možné je ve vìtším rozsahu množit pìstovat a tím obohacovat doposud jednotvárný trh brambor.
Agricultural Research, October 2001, s. 6
Esenciální oleje potlaèují
rašení bramborových hlíz
V posledních letech se na
mnohých pracovištích usilovnì hledají látky, které by
omezily rašení bramborových hlíz, což je žádoucí
i z hlediska ochrany zdraví
konzumentù.
(DK)
(JaRo)
Za tímto úèelem byly již zkoušeny etylén, ozón, tìkavé monoterpény,
aromatické aldehydy, alkoholy a nìkteré látky ze skupiny imidazolinu.
Ze skupiny monoterpénù byl do nedávné doby k tomuto úèelu používán pouze (S)-(+)-karvon, získávaný ze semen kmínu koøenného (Carum carvi). Jako látka omezující rašení bramborových hlíz je znám již
více než 30 let a k tomuto úèelu se i komerènì získává. Známìjší
a také ekonomicky pøijatelnìjší je však látka chlorpropham, (isopropyl
N-(chlorofenyl) karbamát – CIPC). I když má jen zcela zanedbatelné
vedlejší ekologické úèinky, jsou stále sílící snahy jej nahradit nìèím
„pøírodním“. Na základì studia etnobotanické literatury bylo zjištìno,
že již v pøedkolumbusovské Jižní Americe (pøedevším v severních
Andách) místní obyvatelé k omezení rašení bramborových hlíz používali dvì rostliny z rodu Minthostachys (M. glabrescens a M. mollis)
a nìkteré rostliny z rodu Bystropogon a Satureja (saturejka). Používány však byly i k prodloužení skladování potravin a jako odpuzovaèe
hmyzu. Na základì tìchto literárních údajù byly zahájeny zkoušky, ve
kterých bylo zjištìno, že esenciální oleje z tìchto rostlin omezují rašení hlíz a to výraznìji než CIPC. Chemické analýzy esenciálních olejù
získaných destilací v páøe ukazují, že hlavními esenciálními oleji
u M. glabrescens, M. verticillata, M. spicata, M. mollis a M. setosa jsou
pulogen, menthon a isomenthon. Shodné esenciální oleje byly zjištìny
i u pìti druhù rodu Bystropogona v druhu Satureja boliviana. Uvedené látky jsou bìžné i u máty klasnaté (Mentha spicata) a máty peprné
(Mentha piperita). U máty peprné je bezprostøedním metabolitem menthonu neomenthol. Pozdìji bylo prokázáno, že i esenciální oleje z obou
uvedených druhù máty mají dlouhodobý supresivní úèinek na rašení
bramborových hlíz. Zajímavé je, že obsah esenciálních olejù u nìkterých aromatických rostlin kolísá i v závislosti na jejich fytogeografickém pùvodu. Tak napø. Minthostachys verticillata z nìkterých oblastí
Argentiny obsahuje thymol, pulogen, karvon a karvakrol, z jiných pak
již neobsahuje poslední dvì uvedené látky, ale navíc napø. i menthon.
Obdobnì, u máty klasnaté je karvon na nìkterých lokalitách hlavním
éterickým olejem, avšak v jiných oblastech se u ní nevyskytuje vùbec.
S ohledem na zdraví, bezpeènost, snadnost aplikace, možnost komerèního užití a ceny byl okruh zkoušených esenciálních olejù pozdìji zúžen na menthon a neomenthol. Obì látky jsou ve vztahu o omezení
&
rašení hlíz bramboru 6 až 10krát úèinnìjší než doposud používaný
(S)-(+)-karvon. Pøitom u nich nebyl zjištìn žádný negativní vliv na prodýchávání hlíz ani na obsah cukrù.
A m e r. J . o f . P o t a t o R e s . , 7 8 , 2 0 0 1 , s . 3 4 5 – 3 5 4
Výsledky výzkumu
v roce 2001 – USA
(I. èást – zdraví prasat)
Poznatky
ze svìta
(JaRo)
Va k c í n a p r o t i S L A K
Za pomoci genetického inženýrství pokroèil vývoj bezpeèné a úèinné
vakcíny proti SLAK. Pokusy provedené v Plum Island Animal Disease
Center (PIADC) pøi USDA ukázaly, že nové vakcíny (subunit) jsou nejlepší alternativou k souèasným vakcínám proti SLAK. Souèasné vakcíny, obsahující inaktivované viry, jsou užívány po celém svìtì
v množství více než miliarda dávek za rok. S tìmito vakcínami jsou
spojené urèité problémy:
– pro jejich výrobu je potøeba velké množství živých virù a pak jejich
inaktivace,
– pøestože vakcíny úspìšné likvidují SLAK, existují zprávy o vztahu mezi
ohniskem infekce a únikem virù z výrobních podnikù nebo zbytkem
živých virù ve vakcínì po chemické inaktivaci.
Alternativu vùèi tìmto vakcínám uvádí National Pork Board. Virové
èástice neobsahující infekèní nukleovou kyselinu, pøirozenì produkovanou v infikovaných buòkách, mají stejnou schopnost stimulovat
imunitní odezvu jako viry infekce.
Pøenos vir u PRRS (porcine, reproductive and respiratory
syndrome)
Z pokusu provedeného na univerzitì v Dakotì se zjistilo, že prasnièky jsou nositelky viru PRRS až 84 dní, ale možnost pøenosu z prasete
na prase je po 42 dnech minimální. Dále se ukázalo, že biopsie mandlí
je spolehlivým nástrojem pro stanovení trvale infikovaných prasat.
Identifikace nositelù – kancù vir u PRRS
Promìnlivost ve stanovení a pøetrvávání PRRS viru u kancù vyvolala
potøebu standardních testù ze séra, spermatu nebo krve pro stanovení
skuteènì negativních zvíøat. Výzkum sponzorovaný National Pork Board dokazuje, že mùže být užiteèné produkovat a prodávat prasata (kance) prostá PRRS viru. Ukázala se rùzná délka pøetrvávání viru u kancù
(ve spermatu 4–70 dní), ale nebyly zjištìny rozdíly mezi plemeny. Virus
PRRS pøetrvává déle ve spermatu než v séru nebo krvinkách u 4 ze
7 kancù. Virus se ukazoval déle v séru než v krvinkách u 6 z 8 kancù.
Podle výzkumníkù je možné vylouèit trvale infikované kance užitím
45denní karantény a zhodnocením biopsie mandlí metodou PCR.
Pøetr vávání viru PRRS u prasnic
Trvale infikované prasnice mohou být zdrojem a rozšiøovat virus PRRS
na prasnice prosté tohoto viru. Sledováním bylo zjištìno, že uzavøení
stáda na dobu tøí mìsícù není postaèující pro vylouèení viru PRRS.
Dalším sledováním je potøeba stanovit dobu nutnou pro uzavøení stáda
pøed zavedením nových zvíøat.
Aplikace železa podpor uje hmotnost odstávèat
Vìdci z univerzity v Guelphu uvádìjí, že injikace selat v raném vìku
železem zvyšuje jejich hmotnost pøed odstavem. U selat se nezjišuje
anémie a vyšší pøírùstky hmotnosti u injikovaných selat jsou podmínìny imunitním stavem.
Te s t a p l á n n a v y l o u è e n í P R R S
Výzkumníci z univerzity v Minnesotì úspìšnì použili test a postup T&R
pro likvidaci viru PRRS z pìti stád na farmách v Minnesotì.
N a t . H o g F m r, 4 6 , 2 0 0 1 , è . 1 2 , s . 1 2 – 1 4
Výsledky výzkumu
v roce 2001 – USA
(II. èást – výživa)
(Sch)
Z univerzity v Kansasu uvádìjí, že aplikace chromu (chrom picolinate) a L-carnitinu prasnicím v období bøezosti a kojení zvyšuje porodnost a zkracuje interval od odstavu do první øíje. Výzkumníci upozoròují, že bìhem pokusu (hodnocení 2 vrhù) obì látky málo ovlivòovaly
'
Poznatky
ze svìta
poèet živì narozených selat ve vrhu, ale zvýšenou porodností a zkrácením intervalu mìly pøíznivý vliv na celkový poèet narozených selat.
Podle výzkumu provedeného v Severní Karolínì zlepšuje tekuté krmivo aplikované po dobu dvou týdnù po odstavu rychlost rùstu èasnì
odstavených selat. Pøi aplikaci odstaveným selatùm s nízkou hmotností
je možné snížit promìnlivost v poètu dnù potøebných pro dosažení
tržní hmotnosti.
Na univerzitì v Nebrasce nezjistili rozdíl v rùstu a kvalitì jateèného
tìla pøi užití bìžné nebo Roundup ready kukuøice. Uvádìjí, že krmná
hodnota Roundup ready kukuøice je stejná jako u bìžné kukuøice
a mùže být použita v dávkách prasat bez nepøíznivého ovlivnìní rùstu
nebo kvality jateèného tìla. Na univerzitì v Kentucky ovìøili, že nutrièní hodnota sójového šrotu Roundup ready je v podstatì stejná jako
hodnota šrotu z bìžných sójových bobù.
N a t . H o g F m r, 4 6 , 2 0 0 1 , è . 1 2 , s . 1 5 – 2 2
Výsledky výzkumu
v roce 2001 – USA
(III. èást – složení hnoje)
Snižování obsahu hrubého proteinu v krmných dávkách prasat snižuje emise èpavku. Podle pøedbìžného výzkumu snížení obsahu hrubého
proteinu v dávkách vykrmovaných prasat z 15 na 12 % snížilo emise
èpavku o 63 % bez ovlivnìní rùstu zvíøat. Výsledky výzkumu potvrzují
sníženou emisi èpavku pøi snížené koncentraci hrubého proteinu
v dávce, ale neuvádìjí snížení zápachu nebo koncentrace volných
mastných kyselin ve výkalech. Další výzkum se zamìøí na alternativní
krmné složky ve vztahu k zápachu hnoje.
Z univerzity v Purdue informují o tom, že aplikace pøípravku Paylean
do krmných dávek prasat mùže snížit celkovou produkci fosforu až
o 12 % a látek zpùsobujících zápach až o 48 %. Aplikace Payleanu do
dávek s obsahem 16,1 % hrubého proteinu snižuje pH, produkci celkového dusíku a fosforu v porovnání s dávkou obsahující 13,8 % hrubého proteinu bez pøídavku Payleanu.
Na univerzitì v Tennessee zkoušeli postup snižující koncentraci rozpustného fosforu ve hnoji prasat o více než 90 % pøed jeho aplikací na
pùdu. V pokusech pøemìòovali fosfor na krystalickou formu, která by
mohla být použitelná jako anorganické hnojivo s pomalým uvolòováním fosforu.
N a t . H o g F m r, 4 6 , 2 0 0 1 , è . 1 2 , s . 2 4 – 2 8
Vliv vitaminu E na kvalitu
jehnìèího masa
Dietetická doporuèení pro
hladinu vitaminù v krmných dávkách hospodáøských zvíøat jsou stanovena
buï jako minimální koncentrace, pøi které se neukazují symptomy nedostatku vitaminu, nebo jako množství
vitaminu, které umožòuje
nejlepší užitkovost zvíøat.
Nový výrobní postup umožòuje aplikaci velkého množství nešrotovaného zrna obilovin do krmiva pro drùbež
v peletovaném nebo drobivém stavu.
(Sch)
Nìkteré vitaminy mohou mít, pøi aplikaci ve vyšší než minimální doporuèené koncentraci, mimoøádný význam. V tìchto pøípadech je potøeba jasnì stanovit optimální dávku v závislosti na výrobních podmínkách. Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o øízení oxidaèních procesù
v mase, byla provedena øada studií, které uvádìjí výrazný ochranný
úèinek dietetického doplòku vitaminu E. Doplnìk vitaminu E se projevuje ve zvýšené koncentraci alfa tokoferolu ve tkáních skotu, prasat,
drùbeže, králíkù a jehòat o vyšší porážkové hmotnosti
Ve Španìlsku zjišovali optimální koncentraci dietetického doplòku
vitaminu E pro jehòata s nižší porážkovou hmotností (pod 28 kg) porážených ve stáøí ménì než 100 dní. Zjistili, že u lehkých jehòat je optimální koncentrace 5,3 – 5,6 mg alfa tokoferolu v kg svaloviny, což
odpovídá dietetické hladinì 550 až 625 mg alfa tokoferyl acetátu v kg
krmné dávky.
Anim Sci., 73, 2001, è. 3, s. 451–457
Nový postup výroby
krmiv pro drùbež
(zkušenosti z Norska)
(Sch)
(Sch)
O vhodnosti zaøazovat celé nedrcené zrno obilovin do dávek drùbeže
svìdèily závìry døívìjších studií z Austrálie a Dánska a byly potvrzeny
pokusy z Norska. Jako výhoda aplikace celých nešrotovaných obilovin se uvádí:
– lepší využití krmiva, které podle studia na univerzitì v Norsku souvisí s tím, že prùmìrná velikost èástic obsahu ve dvanáctníku je menší pøi užití celého zrna než pøi jeho standardním šrotování,
– lepší technická kvalita pelet,
– snížení výrobních nákladù na krmivo,
– lepší zdravotní stav støeva brojlerù,
– výrazné zvýšení podílu hmotnosti svalnatého žaludku na celkové
hmotnosti brojlerù,
Poznatky
ze svìta
– významné snížení pH svalnatého žaludku a tím menší riziko kontaminace patogeny pøicházejícími s krmivem,
– zvýšená stravitelnost škrobu spojená se zvýšenou sekrecí amylázy
pankreasem,
– stimulace trávicího procesu v tenkém støevu.
Na základì výsledkù výzkumu provedeného v Norwegian Centre for
Feed Technology byla vyvinuta metoda, která umožòuje zahrnutí celých obilovin do peletovaných dávek pro drùbež. Pøi výrobì pelet se
urèitá èást celých obilovin rozdrtí, takže pøi aplikaci 30 % celých zrnin
do smìsi pøed peletováním obsahuje hotové krmivo 15 % celých zrnin.
Z tohoto vztahu lze usuzovat, že existuje velký potenciál pro aplikaci
celého zrna do krmiv pro drùbež. Více než 80 % vyrobených krmiv pro
drùbež v Norsku obsahuje nešrotované obiloviny.
Fe e d Te c h , 5 , 2 0 0 1 , è . 1 0 , s . 2 2 – 2 3
Vliv biotinu na léèení
vøedù chodidla u skotu
Vøedy chodidla patøí mezi
nejobvyklejší pøíèiny kulhavosti
dojnic
ustájených
uvnitø.
Nástup nemoci nastává pozvolna, proto je èasto léèena pøíliš pozdì
nebo není léèena vùbec. Bolest spojená s nemocí má negativní vliv na
produktivitu a welfare zvíøete. Epidemiologické studie ukázaly, že vøedy chodidla mají vysokou míru recidiv.
Množství studií ukázalo, že dodávání jednoho vitaminu ze skupiny
B – biotinu, rozpustného ve vodì, mùže zlepšit kvalitu rohoviny kopyta
a paznehtu koní, skotu a prasat. Nedávná studie opìtovného výskytu
kulhavosti ukázala, že tento doplnìk mùže zkrátit dobu léèení. Jiná studie ukázala, že léèení je ovlivòováno mnoha jinými faktory a že pouze
samotná klinicko-makroskopická zkouška je nedostateènì pøesná metoda hodnocení kvality novì vytvoøené epidermis. Potøeba pøesnìjšího
a detailnìjšího hodnocení kvality rohoviny volá po mikroskopických
technikách a v nìkterých pøípadech po použití elektronového mikroskopu. Pøedmìtem studie švýcarských a nìmeckých výzkumníkù bylo
prozkoumání vlivu orálnì podávaného biotinu na léèení nekomplikovaných vøedù chodidla dojnic. Ve studii bylo 24 dojnicím s mírným
nekomplikovaným vøedem chodidla podáváno dennì buï 40 mg biotinu nebo placebo krmivo bìhem 50 dní. Pro postižené nohy byly zhotoveny speciální ortopedické botky. Léèebný proces byl zhodnocen klinickými a histologickými zkouškami vzorkù rohoviny.
U zvíøat ošetøovaných biotinem bylo zjištìno, že novì vytvoøená epidermis pokrývající oblast vøedu chodidla mìla po 50 dnech významnì
lepší histologickou kvalitu než na poèátku studie. Významné zlepšení
histologické kvality rohoviny zjištìné u zvíøat léèených biotinem naznaèuje, že biotin uplatòuje pozitivní vliv na léèení vøedù chodidla.
Avšak je zøejmé, že období studie 50 dní je pøíliš krátké na to, aby
umožnilo makroskopickou detekci zlepšení kvality rohoviny.
Ve t e r i n a r y J o u r n a l , 1 6 3 , 2 0 0 2 , è . 1 , s . 5 1 – 5 2
Faktor y, které ovlivnily
výživu zvíøat v Evropì
Výživa hospodáøských zvíøat
v Evropì byla ovlivnìna
pøedevším výskytem BSE,
kontaminací dioxiny, geneticky modifikovanými organismy a užitím antibiotických rùstových stimulátorù.
Krmná aditiva jako náhražky stimulátorù rùstu.
( Vo )
Od 70. let byla tato oblast øízena legislativou EU s cílem zvýšit bezpeènost
a úèinnost krmiv a potravináøských výrobkù. V posledních 10 letech došlo
k urèité ztrátì dùvìry konzumentù v nìkteré potraviny a v souvislosti s tím
i k obavám pøed nìkterými krmivy.
Poptávka spotøebitelù po urèitých živoèišných výrobcích je nejistá,
snižují se stavy klíèových druhù hospodáøských zvíøat. Souèasná situace v EU vyvolává urèité otázky:
– je živoèišná výroba v EU ménì bezpeèná než jinde ve svìtì,
– proè jsou požadavky na bezpeènost výživy zvíøat pøedøazeny požadavkùm na bezpeènost u výživy lidí,
– jaká je situace v živoèišné výrobì v Evropì.
Základem pro odpovìï na tyto otázky dává vývoj situace v EU od poloviny 80. let, pøedevším výskyt BSE a zákaz antibiotik.
Feed International, 23, 2002, è. 2, s. 6–8
Nová prebiotika
(Sch)
(Sch)
Celosvìtová tendence zákazu antibiotických stimulátorù rùstu vede
odborníky v oblasti výživy zvíøat a výroby krmiv ke hledání nových
krmných aditiv jako náhražek za tyto stimulátory.
K nejnovìjším náhražkám patøí transgalakto-oligosacharidy (TSO)
vyrábìné z laktózy, které stimulují rùst bifidobakterií a dalších bakterií (napø. Lactobacilli), které podporují zdraví zvíøat.
Poznatky
ze svìta
TSO, vyrábìné z laktózy syrovátky enzymatickou konverzí beta glucosidázou, produkuje na komerèní bázi spoleènost Borculo Domo Ingredients (BDI). Borculo Domo Ingredients, nejvìtší zpracovatel syrovátky na svìtì, zaøazuje vzniklé transgalacto-oligosacharidy do výrobku
zvaného Lactifit. Výrobek obsahuje rozpustnou dietetickou vlákninu
stabilní vùèi teplu i vùèi kyselinám, která je dùležitým krmivem pro
pøíznivé støevní bakterie. Produkt není vyluèován ve výkalech.
TOS nejsou tráveny a absorbovány v tenkém støevu, ale hromadí se
v tlustém støevu a potenciálnì i ve slepém støevu, kde jsou fermentovány za pøítomnosti pøíznivé bakteriální flóry s kladným vlivem na
zdraví zvíøat. TOS stimulují rùst bifidobakterií a dalších bakterií podporujících zdraví, jako je laktobacilus a souèasnì omezují rùst a pøežívání mnoha patogenních bakterií. Aplikace TOS se projevuje lepší vyvážeností støevní flóry. Z provedených pokusù se ukazuje, že nízká koncentrace TOS mùže nahradit zinc bacitracin ve výživì telat. Vyšší koncentrace výrobku Lactifit snižovala užitkovost telat. V porovnání
s dalšími oligosacharidy vykazovalyTOS nejlepší vliv na pøírùstek hmotnosti, pøíjem krmiva, konverzi krmiva, porážkovou hmotnost a pøi jejich aplikaci se ukázalo nejménì zdravotních problémù. Pokusy provedené s brojlery (testováno ve Francii) ukazují, že TOS mohou nahradit antibiotický stimulátor rùstu – Avilamycin.
Celkovì lze uvést kladný vliv TOS na metabolismus zvíøat, stimulaci
rùstu bifidobakterií a možnost èásteèné náhrady antibiotik. TOS podporují
absorpci minerálních látek a redukují problémy s nadýmáním a zácpou.
Feed Mix, 9, 2001, è. 6, s. 7–9
Výzkum stresu skotu
Stres u skotu pøispívá ke
snižování rùstu a reprodukèní užitkovosti a rovnìž
ke zvýšenému výskytu zdravotních problémù a snížené
kvalitì jateèných tìl.
Také rostoucí obavy veøejnosti o welfare zvíøat zvyšují naléhavost nalezení objektivních zpùsobù, jak hodnotit fyziologické reakce a reakce
chování skotu na standardní praktiky chovu.
Vìdecky podložené strategie zjišování stresu u skotu a objektivní zpùsoby jeho mìøení by mìly umožnit chovatelùm skotu aktivnìji øešit
problémy péèe o zvíøata, zjišovat a korigovat praktiky škodlivé pro
welfare zvíøat a v tomto procesu realizovat plný ekonomický potenciál chovu zvíøat. Výzkum ve Výzkumném centru v Lethbridge (LRC)
v Alabamì a dalších institucích v USA pomáhá položit základy pro strategie redukující stres. Poèáteèní studie potvrdila, že doprava je hlavním pøispìvatelem ke stresu skotu. Výzkumníci zjistili, že koncentrace
kortizolu v plazmì a tepová frekvence byly u skotu vyšší po tøíhodinové cestì než pøed naložením. Studie ukázala, že naložení samo o sobì
mìlo za výsledek 50% zvýšení tepové frekvence. Další výzkum pomùže
propracovat vývoj objektivních zpùsobù mìøení stresu a pomoci vybudovat základ pro úèinné protokoly péèe o zvíøe. Schopnost objektivnì
mìøit stres u skotu by mìla umožnit chovatelùm snížit náklady na produkci a ztráty spojené se stresem tím, že by pozmìnili praktiky managementu vedoucí ke snížení stresových situací.
Feedstuffs, 74, 2002, è. 7, s. 14
Nový pohled na kvasinky
Probiotika jsou definovaná
jako mikroorganismy, které
na rozdíl od antibiotik stimulují rùst jiných mikroorganismù.
(Sch)
( Vo )
Mnozí odborníci zpochybòují úèinnost probiotik u pøežvýkavcù s tím,
že nízká koncentrace (10 5 CFU . ml –1) živých aerobních bunìk nemùže
ovlivnit hlavní trávicí funkce v anaerobním prostøedí bachoru.
V souèasnosti však existuje dostatek zpráv o tom, že napø. vliv kvasinek na pøežvýkavce ve specifických podmínkách je dostateènì prùkazný na to, aby vìdci uznali jejich pøednosti.
Komerènì dostupné pøípravky obsahují kvasinkové kultury nebo kvasinkový extrakt a jsou charakterizovány kmenem kvasinek a koncentrací živých bunìk udaných v CFU (Colony Forming Units) na gram
nebo ml. Vliv pøídavku kvasinek do krmných dávek zvíøat byl
v posledních dvou desetiletích dokumentován hlavnì pøi výrobì mléka a masa.
Z analýzy 22 studií týkajících se aplikace kvasnièných pøípravkù dojnicím se ukázalo následující:
– doplnìk kvasinek zvyšuje mléènou užitkovost o 2–30 %,
– je nejvyšší bìhem prvních 100 dnù laktace,
– kvasinky mohou kladnì ovlivnit persistenci laktace po dosažení produkèního vrcholu,
Poznatky
ze svìta
Kulhavost krav
V Orlandu (Florida) se konalo 9.–13. 1. 2002 mezinárodní symposium o kulhavosti pøežvýkavcù.
– vliv kvasinek na masnou užitkovost pøežvýkavcù je promìnlivý
a kolísá od neprùkazného zvýšení prùmìrného denního pøírùstku až
po více než 20% zvýšení.
Reakce zvíøat na aplikaci kvasinek je ovlivnìna zpùsobem chovu a použitou krmnou dávkou. Kladný vliv kvasinek na užitkovost zvíøat je objasòován spíše zvýšeným pøíjmem krmiva než jeho lepší stravitelností.
Feed Mix, 9, 2001, è. 6, s. 17–19
K projednávaným tématùm patøila anatomie paznehtu, výživa, ustájení, nemoce paznehtu, pohyblivost a ošetøování paznehtu.
Pøednesené referáty se zabývaly napø. vlivem pohyblivosti a kulhavosti
krav na pøíjem sušiny, zpùsob pøijímání krmiva a chování zvíøat. Výzkumníci z Velké Británie hodnotí pohyblivost 5 body, kdy hodnocení
1 bodem znamená, že zvíøata mají neomezenou pohyblivost a 5 body
jsou hodnocena zvíøata se závažným kulháním. Na základì pokusu, jehož cílem bylo stanovení do jaké míry kulhání (ohodnocené 1–5 body)
ovlivòuje pøíjem krmiva a chování krav uvádìjí, že zvyšující se bodové
hodnocení pohyblivosti nemìlo významný vliv na pøíjem sušiny; krávy
s hodnocením 4 a 5 bodù však vykazovaly zmìny v pøíjmu krmiva oproti
kravám s nižším bodovým hodnocením. U kulhavých krav byl zaznamenán menší poèet èasovì delších úsekù pro pøíjem krmiva a ménì
úsekù s pøíjmem vìtšího množství krmiva za den. Z celkového závìru
vyplývá, že kulhavé krávy, ve srovnání s nekulhavými, tráví delší èas
ve stájích (ležením i stáním). Podle výzkumníkù existuje u krav limit
pro kompenzaci závažné kulhavosti; pro závažnì kulhající krávy (hodnocené 5 body) mùže být prospìšné ustájení v blízkosti zdrojù krmiva.
K dalším diskutovaným tématùm patøil vliv minerální výživy na výskyt
a závažnost poškození paznehtu. Podle amerických odborníkù z univerzity na Floridì a v Tennessee vykazovaly krávy v laktaci krmené dávkou s obsahem komplexního zdroje zinku, hoøèíku, mìdi a kobaltu menší
výskyt poškození paznehtu než krávy krmené zink metioninem nebo
dávkami, které neobsahovaly stopové prvky v organické formì.
Feedstuffs, 74, 2002, è. 6, s. 9
Manipulátor John Deere
3800
Pohodlný, spolehlivý a velice pohyblivý – prohlašuje výrobce o svém novém teleskopickém manipulátoru John
Deere øady 3800 i o dalším
typu 3700, který se objeví na
podzim letošního roku.
V minulých letech výrobci
pøedstavili øadu nových modelù zemìdìlských strojù.
Mnoho z nich již bylo pøedvedeno i na výstavách a rùzných dnech techniky.
(Sch)
Obì øady mají spoleènou pøevodovku a hydraulickou soustavu a podobné motory. Oba typy jsou rovnìž postaveny v závodì John Deere
ve Zweibrûckenu v Nìmecku.
Øada 3700 má maximální zdvihovou kapacitu 2 000 kg do výšky 4,71 m,
zatímco øada 3800 2 500 kg do výšky 5,32 m. Na manipulátoru 3800 je
motor PowerTech o výkonu 86 kW a objemu 4,5 litru, vypùjèený
z traktoru 6420. Motor je vysunut dále dopøedu kvùli novému chladicímu systému Dual Temperature. Prosklená kabina poskytuje dokonalý výhled, i když by se ještì více zlepšil pøemístìním výfuku do strany
ke sloupku. Kabina je rovnìž vybavena klimatizaèním zaøízením. Dosah výložníku dopøedu je 3,18 m. Z traktoru 6020 pochází sloupek øízení a ovládání reverzaèního mechanismu. Na pravé stranì v kabinì
je palubní deska s joystickem a ovládacími prvky, konzole CommandArm byla pøevzata ze sklízecí mlátièky. Volbu rychlostí lze provádìt
kolébkovým spínaèem. Podobnì jako manipulátory s pevným podvozkem mají i tyto kloubové mìniè toèivého momentu Turner, ètyøkolový
pohon s omezovaèem prokluzu a dvì nápravy ZF. Øada 3800 je vybavena pøevodovkou PowerShift s pìti pøevodovými stupni pro jízdu
dopøedu a tøemi dozadu. Rychlost je až 32 km . h –1. Øada 3700 má
synchronizovanou pøevodovku 4/4 a rychlost až 35 km . h–1.
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 3 , s . 7 6
Výkonné traktor y
(Sch)
(Š)
Pøipomínáme nìkteré zmìny na výkonných modelech známých výrobcù. AGCO, Case, Cat, Deere a New Holland nedávno pøedstavily nové
øady výkonných traktorù se ètyøkolovým pohonem a také pásové traktory. Všechny mìly bez výjimky od zemì až po vrchol kabiny nìjaké
zmìny. AGCO nyní zahrnuje spoleènosti Allis a White, brzy sem budou
patøit i traktory Cat. Traktory AGCO Allis jsou v øadách RT s výkony na
vývodovém høídeli 70 až 107 kW a DT o výkonech od 118 až 165 kW.
Jsou v tradièní oranžové barvì Allis Chalmers. Do øady DT patøí ètyøi
modely, které mají šestiválcové vznìtové motory, pøevodovku 18x6
!
s pulzaèním øazením pod zatížením a reverzaèním mechanismem. Kabina na tìchto modelech, která je posunuta více dopøedu proti døívìjším modelùm, poskytuje více prostoru pro øidièe a lepší výhled. Hydraulické èerpadlo dodává 109,6 l . min –1 (volitelnì až 148 l . min –1).
Traktory jsou ovládané joystickem. Øidiè mùže mìnit prùtok kapaliny
do dvou nebo ètyø ventilù vnìjších okruhù. Nosnost tøíbodového závìsu u øady DT160 je 7 200 kg, na traktorech DT200 a DT225 8 100 kg.
Dva nejnovìjší traktory Case øady STX a modelù Steiger jsou STX425
s motorem o výkonu 313 kW a STX450 o výkonu 331 kW. Jsou
v provedení se ètyøkolovým pohonem nebo v uspoøádání Quadtrac.
První model má 24stupòovou synchronizovanou pøevodovku s ruèním
ovládáním na modelu se ètyøkolovým pohonem nebo 16stupòovou pøevodovku s øazením pod zatížením na modelech se ètyøkolovým pohonem i na Quadtrac. Model STX450 má 16stupòovou pøevodovku na
obou provedeních traktoru.
Caterpillar pøedstavil øadu MT se ètyømi modely, vybavenými pásy
o rùzných šíøkách. Jsou zde modely MT735, MT745, MT755 a MT765
o výkonech na vývodovém høídeli 136, 151, 173 a 188 kW. Rozvor je
o 254 mm delší pro zlepšení trakce a mìrného tlaku na pùdu. Novým
Nová øada MT traktorù Cat
zpùsobem zavìšená odpružená opìrná kola uprostøed zlepšují trakci
a uklidòují jízdu na hrubém povrchu. Pásy jsou k dispozici v šesti šíøkách od 35 do 75 cm a s tøemi vzorky. Pod kapotou je nový motor Cat
C-9, který vyhovuje emisním normám EPA Tier II. Pøevodovka je 16x4
s øazením pod zatížením s elektrohydraulickým ovládáním a diferenciálním øízením. Øízení s nesenými
stroji je podporováno hydraulicky ovládaným tøíbodovým závìsem. Ten automaticky vychyluje stroje doleva nebo doprava až o 9 ° podle øidièem nastaveného
programu. Maximální rychlost na silnici je 40 km . h–1.
Volitelnì je možné instalovat pøevodovku ještì s 18 plazivými rychlostmi.
Traktory Cat mají novou kabinu vybavenou LCD displeji a ergonomicky rozmístìnými ovládacími prvky.
Vìtšina ovládacích prvkù je po pravé ruce øidièe na
loketní opìrce. Systém One Touch umožòuje øidièi jedním dotekem vyvolat nastavené ovládaní napø. pøevodový stupeò, poèet otáèek motoru, vývodového høídeTraktor AGCO øady DT
le nebo polohu závìsu. Lze využívat i satelitní navádìcí systém
GPS. Øada traktorù Deere 8020
obsahuje 5 kolových a pìt pásových modelù. Jsou to 8120/
8120T, 8220/8220T, 8320/8320T,
8420/8420T a 8520/8520T. Výkony na vývodovém høídeli jsou
125, 140, 158, 173 a 188 kW.
Kolové modely mohou být vybaPøední náprava JD 8020
veny odpruženou pøední nápravou systémem TLS jako se používá u nákladních automobilù, ale
v robustnìjším provedení. K dispozici je rovnìž pøední závìs. Dopravní rychlost je u kolových traktorù až 41,5 km . h–1, u pásových 32 km .
h –1. Øazení lze naprogramovat. Jsou vybaveny systémem pro napojení
na GPS pøes GreenStar.
Na vrcholu je v souèasné dobì øada 9020, 9120, 9220, 9320/9320T,
9420/9420T a 9520/9520T. Výkony motorù jsou 206, 239, 276, 313
a 331 kW. Všechny modely jsou k dispozici se ètyøkolovým pohonem
a poslední tøi nejvýkonnìjší dokonce i v pásovém provedení. Používají se tøi druhy pøevodovek: 18x6 s automatickým øazením pod zatížením s deseti stupni v rozsahu rychlostí od 4,8 až 13 km . h –1, dále
12stupòová synchronizovaná s tøemi stupni ve ètyøech rozsazích
a 24stupòová synchronizovaná s tøemi stupni ve ètyøech rozsazích plus
hi-lo Powr-Sync. Hydraulické èerpadlo má výkon 167 l . min–1 pøi tlaku
20,3 MPa. Traktor je vybaven sedmi vývody vnìjších okruhù. Pravé
Pøístup k zadní stranì ovládacích
prvkù a monitoru
okno se otevírá tak, aby byl umožnìn pøístup k zadní stranì kontrolních systémù a k monitoru uvnitø kabiny.
Porovnávat jednotlivé typy je nároèný úkol. V souèasné dobì se soustøeïuje pozornost na motor, pøevodovku a další mechanismy podle
"
Poznatky
ze svìta
Ergonomicky øešený
ovládací panel Cat
toho, jaké práce traktor bude vykonávat na farmì. Spotøeba paliva a záloha výkonu jsou charakteristické rysy, které jsou sledovány u vìtšiny nových traktorù uvádìných v tìchto dnech
na trh.
New Holland TJ440 má pøevýšení toèivého momentu 43 %, TH375 a modely 275 40 %, TJ325
35 %. John Deere 8020 má „konstantní výkon“
v rozsahu 1 500 až 2 000 ot . min–1 a 13% zálohu
výkonu (nad jmenovitým výkonem). CAT MT má
jmenovitý poèet otáèek 2 100 . min–1 a maximální toèivý moment pøi 1 400 ot . min–1. Rok 2001
byl nejvìtším rokem pøedstavování nových traktorù – a vývoj se nezastavuje.
To p C r o p M a n a g e r, 2 0 0 2 , è . 4 , s . 5 2 – 5 4
Krmicí a dávkovací vozy
Firma Westmac importuje do
Velké Británie krmicí a dávkovací vozy dánského výrobce JF, a to modely PA a VM.
Krmicí a dávkovací
PA modely mají míchací zaøízení v podobì rotoru s rameny, zatímco
modely VM mají vertikální šnekový míchací mechanismus. JF již vyrábí tyto stroje více než pìt let a vyrobila jich už pøes 500, ale teprve
v nedávné dobì zaèala s výrobou vertikálních typù. Modely PA12, PA15
a PA19 mají objem korby 12, 15 a 19 m3. Jsou urèeny pøedevším
k míchání kompletních krmných dávek (TMR). Tato smìs se promíchává na modelu PA12 sedmi a na ostatních devítiramenným rotorem.
Ramena jsou instalována ve šroubovici, což omezuje nároky na pøíkon. Poèet otáèek je 6 . min–1. K øezání slámy nebo jiného vláknitého
materiálu slouží nože rozmístìné po obvodu. Rotující ramena posouvají materiál smìrem dopøedu a vyhrnují jej otvorem na levé stranì za
pomoci hydraulicky pohánìného rotoru. Pro zakládání krmiva do výšky pøes zábranu je krmicí vùz
modelu E vybaven 2,2 m dlouhým dopravníkem, zatímco model T vykládá krmivo dozadu pomocí pøíèného dopravníku. Charakteristickým rysem modelù
PA je jejich schopnost hydraulicky zvedat a spouštìt
pøední polovinu korby. Pøi zvednuté korbì se dosahuje intenzivnìjšího promíchávání, pøi spuštìné korbì rovnomìrnìjšího vyprazdòování. Lze pøidávat
i melasu. Vážicí a monitorovací systém ProFeed
umožòuje namíchat i 10 rùzných dávek až z 20 druhù krmiva. Lze jej napojit i na faremní poèítaè.
vùz JF
Modely VM12 a VM20 nabízejí kapacitu 12 a 20 m3.
Mají oddìlenou korbu od podvozku, aby se rázy nepøenášely na rám. První typ má jeden a druhý dva rotory. Lze je vykládat
na jednu nebo na obì strany. Délka øezanky se nastavuje ruènì nebo
hydraulicky. Standardním vybavením je vážicí systém a volitelným je
vybavení vykládacím dopravníkem pro pøekonávání výškových rozdílù.
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 1 , è . 2 , s . 6 0
Pøívìsný sklízeè øepy
Dánský výrobce zemìdìlských strojù Tim-Thyregod,
který se specializuje na produkci strojù na sklizeò øepy
uvádí na trh tøí a ètyøøádkové sklízeèe, které mají vyplnit mezeru mezi dvou a tøíøádkovými sklízeèi a výkonnými samojízdnými šestiøádkovými sklízeèi.
(Š)
(Š)
Ètyøøádkový pøívìsný model je schopný sklidit až 400 ha cukrovky za
sezonu bez velkých investièních nákladù, které by podniky služeb nebo
farmáøi museli vynaložit na nákup drahých samojízdných šestiøádkových sklízeèù. Nemalou roli zde hraje i snazší pøeprava po silnici.
Model T 9 je zásobníkového typu, který vyžaduje traktor o výkonu 133 kW.
Technické provedení tøí
a ètyøøádkových pøívìsných
sklízeèù je velmi podobné,
ale ètyøøádkové provedení
má tøi èisticí rotory, zatímco
tøíøádkové modely mají jenom dva. Jeden èisticí rotor
je na obou modelech ovládán
z kabiny traktoru. Standardním vybavením na modelu
T 9 je cepový oøezávaè chrástu s hydraulickým výškovým
nastavováním. Tento mechaPøívìsný sklízeè T 9 firmy Thyregod
#
nismus však nemá žádný šnekový øádkovaè a tak jsou skrojky odkládány mezi øádky na zem. Tím je velmi usnadnìno jejich zapravování do
pùdy po sklizni. Koøeny jsou dobývány vyorávacími rotaèními orgány
Oppel s nezávislým vedením. Zásobník koøenù má kapacitu 8,5 tuny,
popø. volitelnì až 9,9 tuny. Ceny zaèínají na 68 450 GBP (u tøíøádkových modelù) a na 71 950 (u ètyøøádkových modelù). Firma Tim-Thyregod rovnìž vyrábí pleèky pro meziøádkové zpracování pùdy, secí stroje
a èisticí nakládaèe.
Poznatky
ze svìta
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 4 , s . 6 2
Pøehled prodaných
traktorù ve Velké Británii
(Š)
V tabulce jsou uvedeni nejvìtší svìtoví výrobci. Z tabulky je vidìt hattrick firmy John Deere, která je nejúspìšnìjší ve všech tøech letech.
Prodej jejich traktorù a traktorù New Holland každým rokem stoupá,
zatímco u ostatních je prodej kolísavý a u nìkterých výrobcù dokonce
klesá. Trvalý pokles prodeje zaznamenal výrobce JCB.
Asociace zemìdìlských inženýrù ve Velké Británii (AEA)
uvedla pøehled prodaných
traktorù za poslední tøi roky
– 1998, 1999 a 2000.
Registrace traktorù ve Velké Británii
Výrobce
1998
jednotky
1999
% z celku
2000
jednotky
% z celku
jednotky
% z celku
John Deere
2266
21,6
2958
25,5
3246
29,0
New Holland
2217
21,1
2329
20,0
2505
22,4
Case
1832
17,4
2296
19,8
1726
15,4
AGCO
1617
15,4
1589
13,7
1524
13,6
Renault
381
3,6
506
4,4
435
3,9
Valtra
270
2,6
394
3,4
394
3,5
JCB
Ostatní
Celkem v UK
310
3,0
289
2,5
263
2,4
1609
15,3
1260
10,8
1082
9,7
10 502
11 621
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 5 , s . 6 5
11 175
(Š)
Prostor pro britské pluhy
Blue Lias Engineering bude sestavovat takové pluhy z komponentù
vyrábìných a opracovávaných britskými nezávislými firmami. První
Mnoho farmáøù ve Velké Briprototyp je nyní testován na jedné farmì v Southau, Warks. Je složen
tánii žádá mechanicky jedz orebných tìles DD firmy Dowdewell, ale ostatní díly budou sestaveny
noduché pluhy, které lze
podle návrhu zákazníkù.
snadno seøizovat a které
Neobvyklým rysem je konstrukce rámu a nìkterých dalších èástí z galdobøe „sedí“ v brázdì.
vanizované ocele. První model nese oznaèení BL1. Má pìt
až sedm orebných tìles vybavených bezpeènostní støížnou
pojistkou. První tìleso je hydraulicky stavitelné pomocí paralelních táhel, zatímco hydraulicky se nastavuje úhel rámu.
Hydraulické válce jsou vybaveny kontrolními ventily, které zabraòují proniknout oleji zpìt a zmìnit tak nastavení.
Nastavení šíøky brázdy se provádí stavìcím šroubem v rozsahu od 30 cm do 45 cm. Svìtlá výška pod rámem pluhu je
72 cm a rozteè tìles 90 cm.
Hlavní prioritou bylo udržet pluh levným a jednoduchým,
aby kdokoliv jej mohl seøídit a s ním pracovat. Pluh byl
v prùbìhu zkoušek sledován místními farmáøi s velkým záPluh BL1 v sedmiradlièném provedení
jmem.
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 5 , s . 6 6
Zadní závìs na
manipulátorech ve
zkouškách
Je praktické mít tøíbodový
závìs na teleskopickém manipulátoru? Merlo jej má již
dva roky a nyní se pøipojil
i New Holland na LM410.
(Š)
Nepraktické a úèelové – to byla první reakce na vybavení teleskopických nakládaèù Merlo tøíbodovými hydraulickými závìsy, když byly
pøedstaveny pøed dvìma lety na výstavì SIMA Paris. Aby èelily uvedené firmy tomuto skepticismu pøipomínají výhody, které spoèívají pøedevším ve vìtší univerzálnosti využití, které tyto závìsy mohou pøinést.
Vybavení teleskopických nakládaèù tøíbodovým závìsem je logickým
krokem. „S tøíbodovým závìsem mohou tyto nakládaèe vykonávat celou øadu dalších èinností vèetnì lehèích tahových prací“ vysvìtluje pan
Kevin Carly od New Holland, odmítá ale jejich využití pøi tìžkých tahových pracích. „Musíte akceptovat, že existují urèitá omezení. Mìniè
toèivého momentu pøevodovek teleskopických manipulátorù pøenáší
$
výkon s menší úèinností než mechanické jednotky“. Kromì toho
dále zdùrazòuje, že tyto nakládaèe mohou na farmì provádìt
mnoho užiteèných prací vèetnì vláèení, zatloukání kùlù, shrnování hnoje, balení sena nebo slámy a pøenášet rùzné produkty
nebo palety. Dále poukazuje na výhodu vývodového høídele, který pøinese další možnosti využití. Jsou to napø. úprava pastvin,
seèení nebo rozmetání hnojiv.
Pod vývodovým høídelem na teleskopickém manipulátoru New
Holland je závìs, který umožòuje nasazení manipulátoru do souprav s lisem na konveèní nebo válcové balíky. To je obzvláštì
výhodné, protože toèivý moment, který tyto lisy odebírají z vývodového høídele není velký a nakládaè navíc mùže být využit ke
stohování produkovaných balíkù bez potøeby dalšího traktoru.
Tøíbodový závìs Zuidberg manipulátoru New Holland LM410
v Lichtervelde v Belgii má nosnost 2,5 tuny. Byl namontován
Manipulátor New Holland LM410
místo protizávaží manipulátoru. Spodní ramena, která jsou ovládána dvìma hydraulickými válci, nemají možnost výkyvu do stran. Jsou mohutné konstrukce pøipevnìné dvìma silnými èepy k podvozku. Mohou být nastavena do pevné nebo plovoucí polohy. Zdvih a spouštìní lze ovládat
z vnìjšku kabiny dvìma tlaèítky na levé stranì
kapoty. Øidiè pøed nastoupením do kabiny musí
pod kapotou na pravé stranì pøepnout smìr
toku oleje do zadního okruhu. V kabinì potom
zvedání a spouštìní závìsu ovládá tlaèítkem na
joysticku. Výhled na závìs je velice špatný. Øidiè vidí na levé táhlo, ale nevidí vùbec na pravé. Pøipnutí tøímetrového Flexi-Coil dvìma muVentil, který mìní smìr toku
Hydraulický závìs
žùm neèinilo potíže, ale jednomu ano. Vývooleje zpøedu dozadu
manipulátoru
dový høídel je ovládán dvìma tlaèítky na displeji LCD, který ukazuje poèet otáèek a modulaci v sekundách. Jištìní
vývodového høídele je elektromagnetickou spojkou. Tøebaže lze tento
displej snadno ovládat, mohl by být umístìn blíže k øidièi. Pro nastavení poètu otáèek motoru není ruèní páka plynu. Rozhodnutí, jaké požadavky klást na èinnost vývodového høídele, aby byl øádnì využit, dosud zùstává velkou otázkou. Avšak o tom mùže rozhodnout až budoucnost.
Poznatky
ze svìta
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 5 , s . 7 0
Kombinovaný výsev
s pøihnojováním
Kombinované setí se souèasným pøihnojováním prùmyslovými hnojivy pøi jarním setí
pøedstavuje dobrý start ve
Skotsku a v severní Anglii.
(Š)
Je životnì dùležité, aby rostlina dostala potøebné množství fosforu po
zasetí, aby se podpoøily fotosyntetické a respiratorní procesy. Nejlepším zpùsobem jak toho dosáhnout je vysévat a hnojit souèasnì. Není
neobvyklé u obilovin dodávat až 50 % celkové potøeby P v prvních
60 dnech. Pohotovost fosforu je dokonce kritiètìjší bìhem krátkého
období rùstu pøi nízkých teplotách pùdy a u plodin s nedostateènì vyvinutým koøenovým systémem.
Nevýhodou tohoto setí je omezená výkonnost, potenciální
koroze a èasté plnìní dvou malých zásobníkù nebo druhého pøed traktorem.
Simba Horsch vyvíjí nový moderní secí stroj i pro výsev
granulovaného hnojiva DS/D3. Také další firmy nabízejí kombinované secí stroje pro souèasný výsev a aplikaci prùmyslových hnojiv. Je to napø. Accord DC, traktorem nesený
kombinovaný secí stroj s èelnì neseným zásobníkem, Amazone, Landmec a Weaving Machinery.
Techniku pro rok 2002 nabízí Vaderstad – pneumatický secí
stroj RDA400M s ètyømetrovým zábìrem, který využívá teplo
od hydrostaticky pohánìného ventilátoru a šnekový dopravník, aby se zabránilo zvlhnutí hnojiva a blokování secích
botek.
Kombinovaný secí stroj Vaderstad
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 6 , 2 0 0 2 , è . 3 , s . 6 7
(Š)
%
Stavba stáje z plných
stavebních prvkù
v rekordní dobì
Firma E. C. Nüdling vyvinula systém velkoformátových
stavebních prvkù z Liaporu
velmi vhodných pro stavbu
stájí.
Poznatky
ze svìta
Životní
prostøedí
Popel z drùbeží
podestýlky jako kvalitní
hnojivo
Alternativa k drùbeží podestýlce, která by usnadòovala nároènou manipulaci,
byla ekologicky pøíznivìjší,
podporovala lepší rùst plodin a snižovala náklady farmáøùm, byla vyvinuta výzkumnou institucí amerického ministerstva zemìdìlství ARS (Agricultural Research Service).
Kompletní konstrukce vnìjšího pláštì se podle
velikosti mùže postavit za nìkolik dnù. Ke krátké dobì výstavby se pøidávají ještì stavebnì-fyzikální pøednosti, vycházející pøedevším ze stavebního materiálu Liapor. Pøíznivá hodnota souèinitele difúzního odporu se postará o to, aby
relativní vlhkost vzduchu byla vždy pod kritickou hranicí 85 % u stájí pro skot a prasata nebo
pod 75 % u stájí pro chov drùbeže. Nedochází
tak ke kondenzaci vody. Vysoká tepelná izolaèní schopnost a dobrá schopnost akumulace tepla až 8 m dlouhých a až 36,5 cm silných plných
stìn z Liaporu jsou dalšími dùležitými argumenty pro stavbu stájí. Na vnitøních stìnách není
potøeba provádìt omítky, zcela postaèí pouze levná stìrka. Plné stìny z Liaporu jsou nehoølavé,
Stìna z Liaporu
od tloušky 24 cm jsou schváleny jako požární
zdi a odolávají hnilobám. Kromì toho je nenapadá agresivní stájový
vzduch. (www.neudling.de)
Neue Landwir tschaf t, 2001, è. 1, s. 70
Pracovníci Zemìdìlského výzkumného centra ARS v Beltsville ve spolupráci s ústavem Maryland Deparment of Natural Resources zjistili,
že popel z elektráren spalujících drùbeží podestýlku pro výrobu elektøiny mùže být dobrým hnojivem.
Tento výzkum byl stimulován zákonem o kvalitì vod vydaném
v Marylandu v roce 1998, který omezuje používání drùbeží podestýlky na zemìdìlské pùdì. Nadbytek fosforu v pùdì mùže mít za následek jeho vyplavování do povrchových a drenážních vod, a to je nebezpeèné pro vodní zdroje v zálivu Chesapeake Bay. Zákon podporuje alternativní využití drùbežího hnoje, vèetnì jeho spalování k výrobì elektøiny. Elektrárny využívající drùbeží podestýlku pracují nebo jsou plánovány v oblasti Delmarva a Minnesoty.
V pokusech v laboratoøích spoleènosti Animal Manure & By-Products
Laboratory výzkumníci vypìstovali pšenici na vápnìných a nevápnìných pùdách hnojených popelem z drùbeží podestýlky a fosforeènanem draselným. Plodiny vypìstované na pùdách ošetøených hnojivem
z popela mìly vyšší obsah fosforu ve tkáních, což znamená že živina
byla hned dostupná pro pøíjem koøeny plodiny. Popel z podestýlky má
zajímavé vlastnosti, napø. má nízkou rozpustnost ve vodì a má vyšší
celkovou koncentraci fosforu než drùbeží hnùj, protože spalovací proces odstraòuje organické látky a vodu.
Je zapotøebí dalšího výzkumu, který by urèil optimální obsah popela
z podestýlky pro produkci pšenice a stanovil by ekonomickou hodnotu
pro farmáøe. Jestliže studie s obilím se prokáží jako úspìšné, bude se
v dalším výzkumu uvažovat i o dalších plodinách.
Feedstuffs, 74, 2002, è. 2, s. 23
Bioenergie v Rakousku
na postupu
Rakousko je v Evropì, pokud se týèe využívání obnovitelných zdrojù energie, na
špièce.
(mi)
( Vo )
Znaèný podíl evropského prùmyslu pro energetické zhodnocování biomasy se rovnìž nachází v Alpské republice. Pøesto se má podpora
pro biomasu v oblasti tepla silnì zkrátit a podpora investic pro bioplynová zaøízení se má škrtnout. Obnovitelné zdroje energie jsou
v Rakousku nezadržitelnì na postupu a je zcela jedno, zda s ohledem
na výrobu elektrické energie nebo tepla: biomasa má konjukturu. To
platí i mezinárodnì: kolem 900 vystavovatelù, kteøí se sešli v dubnu
na ENERGY, každoroèním veletrhu energetiky a obnovitelných zdrojù
energie v rámci veletrhu v Hannoveru (15. až 20. dubna 2002), poèítá v oboru se „záøivými vyhlídkami do budoucna“. S podílem obnovitelných zdrojù energie ve výši 24,3 % (hrubá tuzemská spotøeba energie) je Rakousko v Evropì jasnì na špièce (EU: 5,3 %).
Bionafta
V celé EU se požaduje uvolnìní danì z minerálních olejù. Do roku
2005 by se podle návrhu Evropské komise mìlo krýt bionaftou 5,75 %
roèní potøeby pohonných hmot. V Evropì by to mìlo být 17,5 mil.
tun, v Rakousku by se roènì mìlo prodat 400 000 tun bionafty.
&
V loòském roce se v Rakousku vyrobilo 30 000 tun
bionafty, to odpovídá 0,25 %. V letošním roce by
se mìla produkce zvýšit na 70 000 tun. V celé EU
se pro bionaf tu požaduje osvobození od danì
z minerálních olejù. Návrh Evropské komise pro
bionaf tu stanovuje nejménì 50% snížení danì
z minerálních olejù. Výrobci ale toto snížení nepovažují za dostateèné.
Elektrická energie a teplo z hnoje a kejdy
V Rakousku bylo v roce 1981 pouze 19 zaøízení na
výrobu bioplynu. Poèátkem devadesátých let se toto
téma objevilo znovu, v rozmezí let 1993 a 1995 stoupl poèet zemìdìlských zaøízení na výrobu bioplynu
z 25 na 46. V souèasné dobì je jich v Rakousku
Rafinerie na výrobu bionafty v Zistersdorfu, sesterského podniku fy DonauWing KG, zpracovává mimo
253. Využitelný potenciál by byl ovšem mnohonájiného také staré stolní tuky
sobnì vìtší, mohlo by se jich zøídit nìkolik tisíc.
Množství technicky využitelné biomasy bylo
v Rakousku experty vyèísleno na 40 mil. tun roènì. Na statková hnojiva pøitom pøipadá pøibližnì 60 %, na energetické plodiny 38 % a 2 %
na nezemìdìlské odpady. Z toho lze roènì vyrobit 4 900 GWh elektrické energie a 6 700 GWh tepla. To odpovídá pøibližnì 10 % tuzemské
výroby elektrické energie nebo optimalizované potøebì tepla pro
448 000 rodinných domkù.
Celkem by se pøi zemìdìlské výrobì bioplynu snížila roènì produkce
ekvivalentu CO2 o 5,2 mil. tun.
Lze oèekávat, že technologický pokrok umožní v budoucnosti napøíklad zkvašování trávy z ploch ležících ladem.
Životní
prostøedí
Pohonné hmoty a paliva ze zelené biorafinerie
Zaøízení pro zplynování biomasy v Zeltwegu
V rámci programu podpory výzkumu „Továrna budoucnosti“ Ministerstva pro infrastrukturu zkoumají nyní vìdci Kornbergova institutu Štýrské vulkanické oblasti a Joanneum
Research použití trávy jako dodavatelù suroviny. „Surovina tráva“ se má v biorafinerii pøemìnit na rùznorodé skupiny výrobkù. Analogicky k ropné rafinerii se mohou na bázi biogenních surovin vyrábìt pohonné hmoty
a paliva a chemické základní látky.
Jednou z tìchto základních látek je kyselina
mléèná, která v posledním desetiletí vzbudila velký zájem v chemickém prùmyslu. Tak lze
již pomýšlet na využití kyseliny mléèné na
výrobu biologicky odbouratelných materiálù,
rozpouštìdel šetrných k životnímu prostøedí
a rùstových stimulátorù rostlin.
Umweltschutz, 2002, è. 1–2, s. 12
Zakázka na dvì
elektrár ny na výrobu
elektrické energie
z biomasy
Firma Siemens Power Generation postaví v Nìmecku
a v Itálii na klíè dvì elektrárny na výrobu elektrické
energie z biomasy.
(mi)
Objem zakázky na obì elektrárny èiní celkem kolem 40 mil. EUR.
V Helbøe, 50 km od Halle, staví Siemens Power Generation pro firmu
NEVAG, Langenhgen Hannover, elektrárnu na spalování starého døeva s elektrickým výkonem témìø 6 MW.
Generálním investorem zaøízení je Umweltkontor Renewable Energy
AG Erkelenz. Druhá elektrárna na výrobu elektrické energie z biomasy
s elektrickým výkonem ca 10 MW vznikne v italském Cisterna di Latina v blízkosti Øíma. Investorem je italská spoleènost Idro Company
S.r.l. – soukromý výrobce elektrické energie.
Obì elektrárny jsou modulového typu zaøízení SiecoLine BioPower,
který vyvinul Siemens, spoleènì se zkušenými provozovateli, pro trh
zaøízení s biomasou. Obì elektrárny mají být uvedeny do provozu
v polovinì tohoto roku.
Umweltschutz, 2002, è. 1–2, s. 29
(mi)
'
Bionafta ze živoèišných
surovin
Nákaza skotu BSE na zaèátku minulého roku zastavila
v celé Evropì zkrmování
živoèišné mouèky a živoèišných tukù.
Životní
prostøedí
Lidská
výživa
Fosfolipidy ve vejcích
proti cholesterolu
Ameriètí vìdci zjistili, že lecitin obsažený ve vejcích
mùže snižovat absorpci cholesterolu.
Jako reakci na tento stav uvedla firma Saria Bio-Industries
v meklenburgském Malchinu do provozu první podnik na výrobu bionafty z èistì živoèišných surovin. Jak bylo doposud obvyklé pouze pøi
zpracování rostlinných olejù, „pøeesterifikují“ zde, jak øíkají chemici,
i živoèišné tuky na vysoce kvalitní bionaftu.
Pøedcházející laboratorní pokusy a doposud získané zkušenosti
s bionaftou ve vlastních podnikových automobilech opravòují k velkým
nadìjím. Nové zaøízení stálo 10,23 mil. EUR a vyrobí prozatím 13 mil.
litrù bionafty za rok. Postupnì bude tuto bionaftu používat 800 nákladních automobilù firmy na likvidaci odpadù Rethmann, ke které
patøí i závod na výrobu bionafty. Vše se dìje po dohodì s výrobci nákladních automobilù Mercedes a MAN, jejichž moderní automobily jsou
vhodné pro použití jak stávající motorové nafty, tak bionafty.
Starší automobily se pøíslušnì upraví. Pokud se toto palivo ve dvouletém provozu osvìdèí, lze uvažovat o výstavbì dalšího zaøízení. Jako jistý
již platí „udivující ekologický efekt“. U parku nákladních automobilù
firmy Rethmann se pøedpokládá snížení produkce CO2 o 35 000 tun
a snížení produkce sazí na polovinu než z fosilní pohonné hmoty. Nové
palivo je rovnocenné rostlinnému produktu a splòuje požadavky normy
DIN E 51 606.
Umweltschutz, 2002, 1–2, s. 50
Výzkum provádìný na Fakultì humánní výživy pøi Kansaské univerzitì
byl završen získáním patentu (US Patent 6 248 728) na „Kompozice
a metody ke snižování intestinální absorpce a hladiny cholesterolu
v krevní plazmì“. Všeobecnì se má za to, že cholesterol potravy pøímo
pøispívá ke zvyšování krevního cholesterolu.
Vzhledem k tomu, že zhruba polovina potravního cholesterolu v západní stravì pochází z vajec, bylo dosud spotøebitelùm doporuèováno spotøebu vajec omezit. S použitím animálního modelu velice pøesnì napodobujícího humánní fyziologii bylo za experimentálních podmínek zjištìno, že specifické vajeèné fosfolipidy interferují s absorpcí vajeèného
cholesterolu a významnì snižují jeho absorpci ve støevech. Je-li fosfolipid saturován, jeho inhibièní efekt se ještì zvyšuje. I když se formou
vajec zkonzumuje pomìrnì znaèné množství cholesterolu, vìtšina se
ho stává „nevhodným pro absorpci“, což je pravdìpodobnì pøíèinou
toho, že v øadì výzkumù nebyly zjištìny žádné vazby mezi konzumací
vajec a krevním cholesterolem. Fosfolipid, resp. lecitin, zjištìný ve vejcích významnì inhibuje absorpci cholesterolu. Inhibice není stoprocentní, èást cholesterolu se absorbuje, ovšem jeho množství je v pøítomnosti tohoto fosfolipidu podstatnì redukováno.
Experimentálnì bylo prokázáno, že pøevážné množství vajeèného cholesterolu se do krve nedostává. Pøírodní úèinné látky z vajec, resp.
jejich prekurzory tak mohou sloužit jako výchozí substance pro vývoj
prostøedkù snižujících hladinu cholesterolu. Autoøi studie tvrdí, že lidé
s normální hladinou cholesterolu a bez rodinné dispozice ke kardiovaskulárním chorobám se naprosto nemusí obávat konzumace jednoho až dvou vajec dennì.
Pøíznivé nutrièní úèinky vajec totiž daleko pøevyšují „nebezpeèí“
z umírnìné konzumace vajec. Vejce jsou významným zdrojem vitaminu
A a E a vitaminù skupiny B (B1, B2 folátu), které jsou známy jako prostøedky snižující v krvi hladinu homocysteinu, který je rizikovým faktorem srdeèních onemocnìní.
h t t p : / / w w w. k s u . e d u
Nová metoda zpracování
lnu umožòuje jeho lepší
využití
Kanadské spoleènosti Natunola Health a Agriculture
and Agri-Food vyvinuly novou
technologii
loupání
a zpracování lnìného semena.
(mi)
(kop)
Kanadské spoleènosti Natunola Health a Agriculture and Agri-Food
vyvinuly novou technologii loupání a zpracování lnìného semena,
umožòující oddìlení slupek od jádra a využití jednotlivých frakcí ve
výrobì potravin, funkèních potravin, nutraceutik, resp. krmiv. Lnìné
semeno obsahuje významné množství proteinu a lnìného oleje s vysokou hladinou esenciální ?-3-?-linolenové kyseliny, která je považována
za látku redukující riziko vzniku srdeèních onemocnìní. Lignany a vláknina, obsažené ve lnìném semenu, se koncentrují ve frakci slupek
a mohou se využívat k prevenci a léèbì nìkterých chorob, vèetnì prevence a zpomalování rùstu urèitých druhù rakovinových bunìk. Technologie byla vypracována v rámci Guelphského programu výzkumu
!
Lidská
výživa
Zpùsob zvyšování
obsahu antioxidantù
v kávì
Zahradnictví
Boj s tøásnìnkami
v substrátu
Pøevážná vìtšina tøásnìnek
(až 90 %) pøed kuklením
opouští rostlinu a kuklí se
v pùdì pod rostlinou.
potravin øízeného spoleèností Agriculture and Agri-Food, a je považována za vynikající pøíspìvek ke zhodnocování tradièních kanadských
plodin. S použitím patentovaných zpracovatelských technologií spoleènosti Natunola Health se z frakcí lnìného semena vyrábí øada kosmetických a dermatologických pøípravkù, funkèních potravin a hodnotných krmiv.
h t t p : / / w w w. o l s c . c a / c o r p o r a t e / n a t u n o l a . h t m
Patentovaný postup zvyšování kvantity pøírodních antioxidantù v kávì,
pøipravované spaøením horkou vodou (Coffee Antioxidant Enhancement Technology), americká spoleènost Applied Food Sciences (AFS)
dále zdokonalila a docílila ještì vyššího výtìžku. Technologie spoleènosti AFS je zcela pøirozený proces zamìøený na uchování maximálního množství antioxidantù, a je aplikovatelný na všechny druhy kávy
a stupnì pražení. Pøi použití technologie AFS má støednì pražená káva
minimálnì o 50 % více antioxidantù, intenzivnìji pražená, tmavá káva
až o 100 %, pøièemž chu ani aroma uvaøené kávy nejsou ovlivnìny.
Zelená kávová zrna jsou velmi dobrým zdrojem pøírodních polyfenolù,
které jsou silnými antioxidanty. V prùbìhu konvenèních postupù pražení se ale znaèná èást antioxidantù zelené kávy znièí. Nejménì pøírodních antioxidantù se pak obecnì uchová v tmavé pražené kávì.
Spoleènost AFS vyvíjí a dodává i další speciální technologie, kupø. výroby potravinových doplòkù, nápojù, funkèních ingrediencí aj.
h t t p : / / w w w. a p p l i e d f o o d s . c o m /
Probíhají pokusy s vlivem
bohatì kvetoucích druhù
rostlin vysetých v pruzích
mezi polními plodinami na
podporu užiteèného hmyzu.
(kop)
Tento poznatek otevírá nové cesty pro boj s tøásnìnkou západní
(Frankliniella occidentalis). Jako antagonisty lze použít i organismy,
které dovedou napadat pøíslušná vývojová stadia tøásnìnky na povrchu pùdy nebo v pùdì.
Výzkum se soustøedil na dravé roztoèe Hypoaspis milles a H. aculifer.
Jsou polyfágní a živí se háïátky, rostlinnými roztoèi, chvostoskoky,
smutnicemi a také tøásnìnkami. Oba druhy roztoèe množí již nìkteré
firmy pro biologický boj se smutnicemi. H. aculifer se navíc osvìdèuje
proti nìkterým roztoèùm na liliích a tulipánech. V tzv. „mikrokosmos“
pokusech, provádìných na jednotlivých rostlinách uzavøených pod plexiglasovými zvony, kde se dají získat velmi pøesné výsledky, byl hodnocen vliv dravých roztoèù a entomofágních nematodù na fazolové rostliny.
Ukázalo se, že roztoè Hypoaspis snížil populaci tøásnìnek o 40–80 %.
Podobné výsledky byly získány zálivkou entomofágními háïátky, která je
už zavedená v boji proti lakonosci a larvám smutnice. Po aplikaci støední
koncentrace 400 háïátek na 1 cm2 došlo k 40% parazitaci tøásnìnek, pøi vysoké koncentraci 1000 háïátek, která zatím není rentabilní, èinila parazitace pøes 60 %.
TA S P O M a g a z i n , 2 0 0 1 , è . 7 , s . 2 2 – 2 3
Mìsíèky mezi zeleninou
(kop)
(EP)
V Biologickém ústavu pro zemìdìlství a lesnictví v nìmeckém Braunschweigu probìhly víceleté pokusy s vlivem bohatì kvetoucích druhù
rostlin vysetých v pruzích mezi polními plodinami na podporu užiteèného hmyzu. Pozornost byla vìnována zejména nepøátelùm mšic. Od r.
1998 byl také sledován vliv tìchto rostlin na kulturu salátu a hlávkového zelí. Kvetoucí pásy tvoøily jednak mìsíèek (Calendula officinalis),
jednak chrpa èekánek (Centaurea cyanus), jejichž pøedností je nejenom podpora užiteèného hmyzu, ale také dlouhá doba kvetení a snadnost pìstování. Vysázené pruhy tìchto rostlin vykázaly v r. 1998 drastické snížení populace mšic právì zaèátkem léta. Vysvìtluje se to silným tlakem antagonistù mšic – larev pestøenek, zejména druhù Episyrphus balteatus a Sphaerophoria scripta. Vliv silnì závisel na prùbìhu
jarního poèasí a tím i na èasnosti nástupu pestøenek. V letech 1999
a 2000 byl výskyt pestøenek nižší a vliv na mšice ménì výrazný. U salátu nemá proto doporuèení zakládat kvetoucí pruhy všeobecnou platnost. Naproti tomu u zelí bylo potlaèení mšic i ve zmínìných letech
výrazné. Larvy pestøenek zdecimovaly populaci mšice zelné (Brevicoryne brassicae) na polovinu. Pøitom se podíl poškozené listové plochy
snížil stejnou mìrou jako pøi použití chemické ochrany.
TA S P O M a g a z i n , 2 0 0 1 , è . 7 , s . 1 0
(EP)
!
Mikroorganismy proti
houbovým chorobám
Zájem o pøípravky na základì bakterie Trichoderma
v SRN stoupá.
Zahradnictví
Výrobní firmu Vitalin to vedlo k výrobním úpravám, spoèívajícím ve
využití vybraných produktivnìjších kmenù bakterie a vyšší koncentrace spór. Pøípravky Trichoderma T50 a Trichoderma Mix X54 jsou povolené Spolkovým biologickým ústavem jako posilující pøípravky pro
rostliny. Bakterie Trichoderma je pøirozený antagonista mnoha pùdních a koøenových patogenù, pøedevším Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia a Sclerotium. Pøípravky jsou bez problémù využitelné v okrasném zahradnictví, v zelináøství a školkaøství. Dají se aplikovat i ve smìsi s hnojivy. Snižují napadení zmínìnými patogeny, redukují výpadky
rostlin, urychlují klíèení semen, rùst koøenù i další vývoj rostlin vèetnì nástupu kvetení. Vitalin Trichoderma T50 se aplikuje zálivkou 0,1%
roztoku. Vhodné je aplikaci po 3–4 týdnech opakovat. Vitalin Trichoderma Mix X54 je urèený k pøimísení do substrátu v dávce 200 g . 1 m–3.
Pùsobí preventivnì. Bakterie Trichoderma zaèínají pùsobit vìtšinou tak,
že se svými spirálkami a háèky pøichytí patogena a obalí jeho hyfy. Èasto se pøesunou mezi patogena a pìstovanou rostlinu a zabraòují tak
kontaktu mezi nimi. Produkují také látky, které odbourávají mycelium
odumøelého patogena.
TA S P O, 2 0 0 1 , è . 3 8 , s . 1 1
Zákaz vysazování všech
skalníku ve Švýcarsku
Švýcarský Spolkový úøad vypracoval naøízení, které zakazuje produkci a obchodování
nebezpeèných hostitelù spály
rùžokvìtých, pøedevším skalníkù.
Rozluštìný genom
choroby
Èasopis Nature uvádí, že ve
spolupráci Agronomického
výzkumného ústavu ve francouzském Toulouse a Výzkumného ústavu Genescope byl
rozluštìn genom nièivé bakterie Ralstonia solanacearum.
zemìdìlské aktuality
ze svìta
(EP)
Naøízení vstoupilo v platnost 1. 5. 2002. V pøechodném období do
31. 12. 2002 lze vypìstované skalníky využít. Zákaz platí pro skalník
(Cotoneaster) všech druhù i odrùd a zahrnuje i rody Photinia (Stranvalsia) davidiana a Photinia undulata. Rozhodnutí platící pro všechny
skalníky se zdùvodòuje tím, že bìžnì dochází k pøirozenému køížení
a rozlišování není v praxi reálné. Pøedstavitelé Svazu švýcarských školkaøù se rozhodli, že nebudou proti zmínìnému opatøení protestovat,
protože trh se skalníky se i tak zhroutil. Školkaøi se musí rozhodnout
pro alternativní sortiment. Žádají pouze prodloužení pøechodného období do 30. 6. 2003. Švýcarsko je jedinou zemí, která pøijala zákaz pìstování všech skalníku. Považuje jej za plnì zdùvodnìný. Stejnì jako
v Nìmecku jsou i ve Švýcarsku skalníky velmi rozšírené. Na rozdíl od
Nìmecka však, kde se k zábranám šíøení spály nepøistupuje dost aktivnì, ve Švýcarsku se od zaèátku šíøení spály považovalo za závazný problém a byl zahájen koncept boje s ní.
Gar tenbau, 2002, è. 7, s. 4
(EP)
Tato bakterie zpùsobuje slizovou hnilobu, proti níž neexistuje dosud žádný prostøedek. Bakteriální patogen se nachází predevším v puùdách tropických a subtropických oblastí, napø. na Floridì nièí až 75 % skliznì
brambor. Nìkteré její kmeny se však už pøizpùsobily podmínkám mírnìjšího klimatu a byly již izolovány v zemích severní Evropy. Ralstonia
napadá více než 200 rodù z 28 èeledí. Jejími hostiteli jsou napø. tabák,
rajèata, brambory, banánovník. Poznání jejího genomu bude nyní klíèem k pochopení mnohostrannosti tohoto organismu. Zdá se, že
v genomu bakterie existují rùzné geny pro rùzné rostlinné hostitele.
Poznání jednotlivých patogenních genù umožní zahájit práci na jejich
vyøazení.
Gar tenbau, 2002, è. 7, s. 30
(EP)
Øídí redakèní rada:
PhDr. J. Rydlo – øeditel
Ing. V. Pokorný, CSc.
Redaktoøi:
Dr. J. Javùrková, CSc.
Prof. Ing. P. Kic, DrSc.
Mgr. D. Koubová
PhDr. A. Kubaèák, CSc.
Ing. S. Mihulka, CSc.
Ing. P. Michal
Ing. P. Schneiderová
Ing. M. Šastný
Ing. Š. Vondrášková
Ing. I. Fantyšová (tech.
redakce)
tel.: 02/27 01 03 15
Podmínky inzerce
Ceny celobarevné inzerce, v závorce jednobarevné.
A4 vèetnì fotografií
10 000 Kè (6 000 Kè)
A4
9 000 Kè (6 000 Kè)
A5 na šíøku vèetnì fotografií 7 000 Kè (3 000 Kè)
A5 na šíøku
6 000 Kè (3 000 Kè)
A6 na výšku vèetnì fotografií 4 500 Kè (2 250 Kè)
A6 na výšku
3 500 Kè (2 250 Kè)
!
Pøíloha
Nìkteøí škùdci, choroby, užiteèný a zákonem chránìný hmyz
UŽITEÈNÍ DRAVCI – STØEVLÍCI
Q
R
1. Larva støevlíka rodu Carabus. Velcí støevlíci stejnì jako drobnìjší støevlíèci z èeledì Carabidae patøí mezi naše vysoce užiteèné pomocníky v polích, lesích,
zahradách i sadech. Jsou to dravci, stejnì jako jejich larvy.
2. Nᚠnejvìtší støevlík kožitý (Carabus coriaceus). Vìtšina støevlíkù jsou
noèní dravci, pøes den se ukrývají v trávì, pod kameny, døevy apod. a teprve
v podveèer a v noci se vypravují na lov.
Ve volné pøírodì je zastihneme též bìhem
dne za pošmourného poèasí a po dešti.
S
3. Støevlík hajní (Carabus nemoralis). Všichni støevlíci (s výjimkou dvou
býložravých druhù) se živí žížalami, slimáky, housenkami, housenicemi, larvami i dospìlým hmyzem, obvykle škodlivými, a proto jsou nesmírnì užiteèní.
Nìkteré druhy velkých støevlíkù jsou
dokonce zákonem chránìni.
!!
PØIPRAVUJEME
NEPERIODICKÉ ZEMÌDÌLSKÉ PUBLIKACE
Analýza reprodukèních ukazatelù krav jako prostøedek ke zlepšení
jejich reprodukèní výkonnosti
Modelové typy hospodaøení na pùdì v rùzných agroekologických
podmínkách
Vliv minimalizaèních a pùdoochranných technologií
na plodiny, pùdní prostøedí a ekonomiku
Geneticky modifikované rostliny v zemìdìlství
Klasifikace jateènì upravených tìl prasat, skotu a ovcí
Vodní hospodáøství skládek komunálního odpadu
Metodika inventarizace a klasifikace
trvalých travních porostù
Kontrola tìlesné kondice, zdravotního stavu
a výživy dojnic ke zlepšení jejich reprodukce
Systémy hybridizace u skotu bez tržní produkce mléka
Využití trvalých travních porostù chovem skotu
bez tržní produkce mléka
Silážování produktù dìlené skliznì kukuøice
Využití programù pro PC pøi sledování ekonomiky
mléka a jateèného skotu
Využití programù pro PC pøi sledování
ekonomiky prasat
Pìstování a využití konopí
Pøísevy do travních porostù
PØÍRUÈKY EKOLOGICKÉHO ZEMÌDÌLCE
Bioprodukce
Welfare ve stájích pro skot
Metody konzervace píce pro ekologické zemìdìlství
Chov skotu a zpracování mléka
Polní pícnináøství
Meziplodiny
NEPERIODICKÉ POTRAVINÁØSKÉ PUBLIKACE
Sladký svìt
Životospráva a výživa øidièe profesionála
Prostøedky pro hubnutí
Biopotraviny na èeském trhu
Nutrièní hodnoty pokrmù ve veøejném stravování
Výživa pøi bezlepkové dietì
Potraviny s oznaèením E
Vydané publikace je možno zakoupit na naší adrese:
ÚZPI, odd. odbytu, Slezská 7,
120 56 Praha 2-Vinohrady
• Objednávat si mùžete také odborné videoprogramy •
Bližší informace a objednávky publikací na
tel. 02/270 10 237, fax 02/270 10 119,
e-mail: [email protected], www.agronavigator.cz/knihkupectvi
!"

Podobné dokumenty

Plný text

Plný text a pozemkových úprav podřízeny základnímu záměru: získat pro pěstování zemědělských plodin, především obilnin, co největší plochu. Platilo, že za zábor zemědělské půdy musela být získána jiná, exten...

Více

zemědělské aktuality ze světa - Nastavit jako titulní stránku

zemědělské aktuality ze světa - Nastavit jako titulní stránku Zemìdìlství ve svìtì Poznatky ze svìta Lidská výživa Zahradnictví Pøíloha

Více

zemědělské aktuality ze světa

zemědělské aktuality ze světa Ministerstvo pro záležitosti prostøedí, výživy a venkova Velké Británie (DEFRA) oznámilo, že od 1. ledna 2003 v Anglii a Walesu vstoupí v platnost zákaz chovu kožešinových zvíøat. Po tomto datu bud...

Více

rydlo vzor konec

rydlo vzor konec Zucht (LTZ), aby intenzifikovala svùj chovný program a marketinkové aktivity v tomto smìru. Hlavní genetik spoleènosti Lohmann øekl na výroèním mezinárodním mítinku o líhòaøství, že tento trh vyžad...

Více

zemědělské aktuality ze světa - Nastavit jako titulní stránku

zemědělské aktuality ze světa - Nastavit jako titulní stránku Krátké zprávy Zemìdìlství ve svìtì Poznatky ze svìta Lidská výživa Zahradnictví Pøíloha

Více

InfORmACE

InfORmACE Při výrobě rostlinného oleje přímou cestou, jež se zjednodušeně skládá z ope­ rací: lisování, filtrace, příp. odkalení a tan­ kování je vynaložená energie pouhých cca 3 % energetického obsahu. Dalš...

Více

Může být eu levicová? - Socialistická Solidarita

Může být eu levicová? - Socialistická Solidarita Potřeba politické sebeorganizace má různé kořeny. Domnívám se, že jedním z  nich je vzrůstající společenský nátlak. Média a někdy i aktivisté mluví o Romech tak, jako by to byla homogenní a jasně o...

Více

zemědělské aktuality ze světa

zemědělské aktuality ze světa protilátek proti E. coli u krav vakcinovaných v pozdní bøezosti. Zamìøení studie vycházelo ze zkušeností nìkterých autorù, že prevencí telat proti infekci E. coli mùže být vakcinace jejich matek v ...

Více