Základní škola Roudnice nad Labem

Komentáře

Transkript

Základní škola Roudnice nad Labem
Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem,
Školní 1803
příspěvková organizace
Města Roudnice nad Labem
Výroční zpráva
za školní rok 2014/2015
Říjen 2015
Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá
OBSAH:
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ........................................................................................................................... 2
2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE ......................................................................................................................................... 7
2. 1 ČLENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ .......................................................................... 7
2. 2 ČLENĚNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PODLE ODBORNÉ KVALIFIKACE ............................................................... 7
2. 3 APROBOVANOST VÝUKY............................................................................................................................................ 7
2. 4 PŘEHLE PRACOVNÍKŮ PODLE APROBOVANOSTI ....................................................................................................... 8
2. 5 CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ ........................................................ 9
3. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY ..................................................................................................................10
3. 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ......................................................................................................................................... 10
3. 2 UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLY............................................................................................................................................ 10
3. 4 POČET DĚLENÝCH HODIN ....................................................................................................................................... 10
4. POČTY ŽÁKŮ .....................................................................................................................................................11
4. 1 POČTY ŽÁKŮ ŠKOLY ............................................................................................................................................... 11
4. 2 ŽÁCI PŘIJATÍ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ........................................................................................... 11
4. 3 ŽÁCI PŘIJATÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY ................................................................................................. 11
4. 4 ŽÁCI – CIZINCI........................................................................................................................................................ 11
5. HODNOCENÍ ŽÁKŮ ...........................................................................................................................................12
5. 1 OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU ............................................................................................................................................ 12
6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ..........................................................................12
6. 1 VÝCHOZÍ STAV ....................................................................................................................................................... 12
6. 2 STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ......................................................................................... 12
6. 3 STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE ............................................................................................ 12
6. 5 SAMOSTUDIUM ....................................................................................................................................................... 13
7. ICT........................................................................................................................................................................14
7. 1 ÚDAJE O ŠKOLE .......................................................................................................................................................... 14
7. 2 POČET ŽÁKŮ, VYUČUJÍCÍCH, PSYCHOLOGŮ A ASISTENTŮ ...................................................................................................... 14
7. 3 ZPRÁVA O DOSAŽENÝCH CÍLECH STANOVENÝCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ...................................................................... 15
7. 3. 1 Nejdůležitější úkoly hardware a infrastruktura ............................................................................................ 15
7. 3. 2 Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů ............................................................................................... 15
7. 3. 3 Nejdůležitější úkoly ve výuce ........................................................................................................................ 15
7. 4 CELKOVÉ FINANČNÍ NÁKLADY NA VYBAVENÍ ICT VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ..................................................................... 16
7. 5 STAV ICT .................................................................................................................................................................. 18
7. 6 STANDARDNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ ................................................................................................................................ 21
7. 7 PŘIPOJENÍ K INTERNETU A WEBHOSTING ......................................................................................................................... 21
7. 8 VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ .................................................................................................................................................. 21
7. 9 HLAVNÍ CÍLE V OBLASTI ICT .......................................................................................................................................... 23
7. 9. 1 Nejdůležitější úkoly hardware, software a infrastruktura ............................................................................ 23
7. 9. 2 Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů ............................................................................................... 23
7. 9. 3 Nejdůležitější úkoly ve výuce ........................................................................................................................ 23
8. AKCE ŠKOLY (VÝJEZDY, KURZY, VYSTOUPENÍ) .....................................................................................24
9. SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ................................................................................................................................29
10. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ...........30
11. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ .........................................................................................................30
12. ZÁVĚR ...............................................................................................................................................................30
SEZNAM PŘÍLOH ..................................................................................................................................................33
1
1. Základní údaje o škole
Název školy
Základní škola a mateřská škola Roudnice
nad Labem, Školní 1803
Adresa školy
IČ
Bankovní spojení
Telefon
E-mail
Adresa internetové stránky
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
Vedoucí a hospodářští pracovníci
Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem
46 773 592
10 834 - 471 / 0100
412 871 200
[email protected]
www.zsskolni-rce.cz
příspěvková organizace
600 081 800
Město Roudnice nad Labem
Ředitel: PaedDr. Zuzana Zrzavá
Zástupce ředitele školy: Mgr. Jiří Neliba
Ekonom: Petra Cutychová
Účetní: Ing. Blanka Křepínská
Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací Příspěvková organizace vykonává podle
listiny)
zákona č. 561/2004 Sb. a jeho pozdějších
změn (O předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání) tyto
činnosti:
1. základní škola / kapacita 680
2. zařízení školního stravování – školní
jídelna / kapacita 1000
3. školská zařízení pro zájmové
vzdělávání – školní družina /
kapacita 150
4. školská účelová zařízení – školní
knihovna
5. mateřská škola / kapacita 48,
výjimka 56
6. školní jídelna - výdejna
Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice byla zřízena
jako příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Nachází se v sídlišti Hracholusky
v komplexu školských zařízení. Školní budova je stará 38 let, skládá se z 6 pavilonů. Do přízemí
pavilonu „A“ byl od září 2009 přestěhován DDM Trend. Do přízemí pavilonu „přístavba“ byla
v létě 2012 vestavěna mateřská škola. V letních měsících byla v důsledku otevření třetí první třídy
od září 2015 odebrána Trendu malá místnost a kabinet a byla z těchto prostor přestavěna
plnohodnotná třída. Ve školním roce 2014/2015 pracovala Školská rada, která byla zřízena Městem
Roudnice nad Labem zřizovací listinou ze dne 29. 8. 2005. Dnes pracuje ve složení: zástupci učitelů
paní Mgr. Kateřina Hodková a paní Bc. Petra Kordová, zástupci rodičů paní Lenka Zapletalová a
paní Radka Šulcová, zástupci zřizovatele pan Mgr. Jiří Řezníček a ing. František Padělek. Dále
škola spolupracovala s Roudnickou trojkou – občanským sdružením rodičů a přátel školy.
2
Na začátku školního roku měla škola 434 žáků – 221 chlapců a 213 dívek. Na konci 434 žáků – 221
chlapců a 213 dívek. Na vzdělávání žáků základní školy se podílelo 27 pedagogů, 23 žen a 4 muži.
Z toho 2 výchovní poradci. Na prvním stupni ve II., III. a IV. třídě působila asistentka pedagoga.
Přípravná třída v letošním roce měla celkem 14 žáků, 6 chlapců a 8 dívek. V mateřské škole, která
získala výjimku pro školní rok, bylo celodenně přihlášeno 56 dětí – 33 chlapců a 23 dívek, pečovaly
o ně 4 učitelky. Provoz v mateřské škole byl zajišťován od 6, 30 do 16, 30 hod. Provoz ve školní
družině byl zajišťován od 6,00 do 16,30 hod ve čtyřech odděleních, které navštěvovalo 136 dětí.
Staraly se o ně celkem 4 vychovatelky. Ve školní jídelně se stravovalo celkem 393 strávníků.
Z toho bylo 327 žáků, 47 dospělých v rámci závodního stravování a 19 strávníků v doplňkové
činnosti. Naše školní kuchyně pracuje i jako výdejna stravy a pro naši MŠ 56 dětí a 4 pedagogové,
ZŠ Libotenice 24 dětí a MŠ Libotenice 10 dětí a zaměstnance tohoto zařízení 10. V březnu však tato
služba skončila, Libotenice přešly pod Bohušovice. Při zápisu bylo do prvních tříd zapisováno
celkem 84 žáků, přijato 65 žáků, 19 jich dostalo odklad nebo doporučení k nástupu do přípravného
ročníku. Do prvních tříd po dalších kolech přijímacího řízení nastoupilo 82 žáků.
Ve školním roce 2014 – 2015 byli žáci vyučováni v 20 třídách (12 na I. stupni a 8 na II. stupni).
Škola má dvě tělocvičny, které byly v odpoledních a večerních hodinách během celého týdne
pronajímány Sokolu, Domu dětí Trend, tanečním kroužkům a dalším sportovním aktivitám
ve městě. Dále jsme pronajímali sklepní prostory DDM Trend – jeho klubu Merkur a kroužku
leteckých modelářů. V létě se Trend z těchto prostor odstěhoval. Dostal další objekt ve městě pro
svou činnost. Spolupracovali jsme s centrem Matýsek v rámci komunitního plánování, navštěvovali
jsme též některé jeho aktivity. Ve svých prostorách máme částečně ještě DDM Trend, s nímž
spolupracujeme na některých jeho projektech, dále pak zejména v oblasti práce školního parlamentu
a mimoškolních aktivit.
Čilý pracovní ruch během letošních prázdnin vyústil ve zcela nové pohledy na opravená
a zrekonstruovaná místa v naší škole. Zmizely staré dveře u tělocvičen a na dvůr, vyměnila se okna
v chodbě v pavilonu A. Z Trendu byla oddělena a zrekonstruována nová třída pro I. C, chodba
do přístavby a chodba v ní dostaly stejně jako vybrané třídy nové lino, ve školní kuchyni byly
osazeny nové sporáky. Odečteme-lil rekonstrukci třídy I. C, kterou realizovalo město, pak suma
za opravy vykonané na naší škole během léta činí přibližně 1 600 000,-Kč. Veškeré aktivity pokryl
náš zřizovatel Město Roudnice v provozním a investičním příspěvku.
Naše škola pracovala v tomto školním roce ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání. Učební plány jsou každoročně aktualizovány v elektronické
podobě, pedagogické zabezpečení procesu je zabezpečeno dle platných zákonů ČR a vyhlášek
MŠMT.
Etická výchova a finanční gramotnost jsou zapracovány do všech vzdělávacích oblastí RVP pro ZV.
Školním metodikem prevence byla Mgr. Ivana Nováková a paní Eva Richtrová. Obě pracovaly
pod metodickým vedením PPP Litoměřice, dále spolupracovali s PPP Roudnice nad Labem, MěÚ
Roudnice nad Labem, Policií ČR Roudnice nad Labem, Policie ČR Litoměřice. Průběžná situace
ve škole byla sledována v součinnosti s vedením školy, výchovnými poradci a školním
psychologem. Pracovali jsme podle minimálního preventivního programu, v němž je mimo jiné
zpracován postup pro včasné podchycení ohrožených dětí a program proti šikanování. Preventisté
a výchovní poradci měli ve svém rozvrhu dvě hodiny týdně vyčleněny pro konzultační hodiny,
3
jinak se žáci s nimi mohli dohodnout dle potřeby. Ve Školním vzdělávacím programu pro základní
vzdělávání je vyučován samostatný předmět v VI. - IX. ročníku výchova ke zdraví. Dále
je preventivní výchova zahrnuta v občanské výchově přírodopisu a chemii. Na I. stupni byla tato
problematika zapracována do prvouky a přírodovědy. I. stupeň absolvoval 14 akcí a II. stupeň 15, to
vše nad rámec témat v jednotlivých předmětech. Žáci pracovali s e-learningovými programy na
téma alkohol, kouření, drogy, absolvovali cykly přednášek – etické dílny - o vztazích ve třídě, v
rodině, o slušném chování, o bezpečnosti silničního provozu, o úskalích internetu, o šikaně, o
kyberšikaně, besedovali na téma krádež a lhaní, prošli výchovným programem zaměřeným na
rasismus a vztahy v manželství, besedovali v Příbězích bezpráví. Odebíráme časopis Prevence a
Redway.Více viz přehled akcí školy a hodnocení MPP 2014 – 2015.
Škola řešila během tohoto roku 3 kázeňských problémů, mezi něž patřilo: záškoláctví a agresivní
chování ve třídě. Třídní učitelé i vedení školy dbali na bezpečnost žáků – žáci byli včas a pravidelně
poučováni. Všichni se snažili dodržovat školní řád, zlepšit klima školy, přispívat ke klidnému
prostředí ve třídách i na chodbách. Do knihy úrazů bylo preventivně zapsáno 28 úrazů, v hodinách
Tv bylo zaznamenáno 8 úrazů, v ostatních vyučovacích předmětech jich bylo 11 a o přestávkách 9,
Jako úraz byly vykázány pouze 3.
Na škole působili dva výchovní poradci. Starali se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
o žáky s výchovnými problémy, žáky nadané a pomáhali s kariérním výběrem budoucího studia.
Žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsme měli celkem 25. Z toho 4 děti s mentálním
postižením, 1 s vadami řeči, 1 tělesně postižené, 19 s vývojovými poruchami učení a 1
s vývojovými poruchami chování. Všichni pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu,
tělesně postižený byl vzděláván skupinově. Žáci se zdravotním znevýhodněním a sociálním
znevýhodněním byli vzděláváni skupinově. Oba výchovní poradci splňují svým vzděláním
požadavky pro výkon funkce.
Na základě rozvojového programu MSMT-14028/2015-2 na podporu školních psychologů a
školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školních poradenských
zařízeních v roce 2015 u nás pracuje školní psycholožka a speciální pedagožka. Školní psycholožka
pracuje skupinově ve třídách, individuálně se žáky dle jejich potřeby, pravidelně se setkává
podpůrná skupina pro žáky s nižším sebevědomím, realizuje pracovní schůzky s rodiči žáků,
svolává pracovní skupiny učitelů při řešení konkrétních úkolů, získává zdroje pro vzdělávání
pedagogů. Speciální pedagožka diagnostikuje a stanoví individuální plán podpor, vede reedukační,
kompenzační a stimulační skupiny, komunikuje s rodinou dítěte, účastní se pracovní skupiny
učitelů. Do pracovní náplně obou pracovnic patřila spolupráce s OSPODEM.
Byli jsme partnerskou školou NIDV v projektu Cizí jazyky pro život CZ.l.07/1.14.00/55.006.
4
Podali jsme Benefit na výzvu č. 56 MŠMT na projekt „Čti, uč se a poznávej“. Žádost byla
podpořena pod registračním číslem CZ.1,07/1,1,00/56.1130. Dále jsme podali Benefit na výzvu č.
57 MŠMT na projekt „Zručnost a komunikace.“
Žáci naší školy byli zapojeni do programu environmentálního vzdělávání. Koordinátorkami této
činnosti byly Mgr. Milena Hoření a paní Lenka Jelínková. Problematika environmentálního
vzdělávání byla zapracována do ŠVP v předmětech prvouka, přírodověda, na I. stupni, na II. stupni
zeměpis, dějepis, přírodopis, VKZ, v rámci šablon došlo k inovaci ve Fy a CH, prezentace, exkurze
a projektové vyučování v oblasti EV probíhají na obou stupních. Vzdělávání a výchova ve školní
družině byla též zaměřena tímto směrem. Škola je zařazena do programu Mrkev, Recyklohraní a
v Projektu sběrných košů. Spolupracuje s ekologickou organizací Sever, Tereza, Pavučina.
Odebíráme časopis Bedrník. Škola se zúčastňuje akcí pořádaných Podřipským muzeem, Městskou
knihovnou E. Špindlera a dalšími institucemi, které se EV zabývají. Snažíme se šetřit vodou a
energií, sbíráme plastová víčka pro postižené děti. Tematicky jsme v tomto směru pracovali s dětmi
školního parlamentu a v projektovém vyučování.
Mezi povinně volitelné předměty, které jsme vyučovali na naší škole, patřil další cizí jazyk:
němčina a ruština v VII. – IX. ročníku. Předmět informatika s poměrně velkou časovou dotací od
VI. – IX. ročníku byl u nás vyučován ve dvou počítačových učebnách. Tradičně se tomuto oboru
věnujeme s velkou pozorností. Dovednosti našich žáků v této oblasti vystupují do popředí při jejich
samostatných veřejných prezentacích na konci projektové výuky.
Jediným nepovinným předmětem, který byl u nás již tradičně vyučován, byl sborový zpěv.
Reprezentovaly ho dvě přípravná oddělení na I. stupni Srdíčka a Sluníčka a hlavní oddělení
Roudnického dětského sboru. Celkem se do zpívání aktivně zapojilo 69 dětí a 3 sbormistři.
Roudnický dětský sbor pořádal Vánoční a Jarní koncert v KZM Roudnice nad Labem,
spolupracoval s KZM na akci Pomozte Ježíškovi a účastnil se vystoupení pro KIWANIS, pořádal
koncert pro MŠ a Dům seniorů. Hlavní oddělení sboru se účastnilo Sborového festivalu ve Čkyni.
Wald 2014.
Na škole pracoval na I. stupni kroužek zobcových fléten, výtvarný kroužek, Veselá věda, na II.
stupni kroužek matematiky. Ostatní zájem uspokojuje DDM Trend, který je v areálu školy. Škola
zajišťuje dyslektickou a logopedickou poradnu. 57 žáků navštěvovalo 5 oddělení logopedické
poradny a 19 dětí navštěvovalo 3 dyslektické poradny. Vyučovali jsme také anglický jazyk u
předškoláků.
Keramická pec byla využita při práci předmětů pracovních činností. Výtvory žáků jsou pravidelně
oceňovány na vánoční výstavě, používány pro reprezentační účely školy a především předávány
jako upomínkové předměty při slavnostním vyřazování absolventů školy.
Žáci se pravidelně účastní olympiád a soutěží pořádaných DDM Trend, sportovních akcí
pořádaných ASŠK, Mc Donald´s Cupu a dalších soutěžních klání našeho města a okresu. Výsledky
a přehled účasti jsou uvedeny v příloze výroční zprávy.
Během tohoto roku škola realizovala projektové činnosti, které jsou doloženy v třídních knihách a
které rozvíjely kompetence žáků a zahrnovaly v sobě průřezová témata. Zajímavé byly projekty
realizované díky novým digitálním technologiím. Většina projektů je zdokumentována na našich
stránkách www.zsskolni-rce.cz.
5
Autoevaluace realizace ŠVP pro ZV probíhala individuálně vyučujícími. Využívají školou
vytvořené testy, testy z portálu Niqes nebo osobní testovací systém. Výsledky jsou komentovány ve
zprávě za předmětovou komisi. Škola získala výsledkovou sestavu pilotního ověřování přijímacích
zkoušek. V přijímacích zkouškách na čtyřleté obory jsme byli o 9% a v osmiletých oborech pouze o
3% horší ve srovnání s celostátním průměrem.
Pedagogové školy absolvovali cekem 20 individuálních školení a 3 školení pro celou sborovnu.
Všechna byla s akreditací MŠMT.
Vedení školy realizovalo 15 hospitací v hodinách učitelů, především v hodinách českého jazyka,
matematiky, digitálních technologií a prvouky. Pedagogové realizovali 2 vzájemné hospitace.
Naše škola disponuje rozsáhlými a kvalitními prostorovými možnostmi pro vzdělávání žáků. Vedle
svých kmenových tříd se žáci vzdělávají ve 2 jazykových učebnách, odborné učebně chemie a
fyziky, 2 učebnách hudební výchovy, výtvarné výchovy, 2 učebnách výpočetní techniky, dále se pak
učí v multimediální učebně a odborných učebnách dílenských, keramických činností, ve cvičné
kuchyňce, na školním pozemku. Školní družina je umístěna ve vlastním pavilonu, má vyčleněny 4
třídy, zařízené jako herny s dostatečným materiálním vybavením a PC k dispozici dětem.
Nově jsme museli vybavit nábytkem a zařízením další otevřenou první třídu a oddělení školní
družiny.
V letošním roce se škola přihlásila se do dotačního programu MŠMT „Podpora zabezpečení školo a
školských zařízení.“, bohužel naše žádost nebyla uspokojena. Zažádali jsme o povolení použití
rezervního fondu a projekt zabezpečení školy jsme zrealizovali z vlastních zdrojů. Podali jsme
žádost na KÚÚK o asistenta pedagoga pro 5 žáků, od září 2015 budeme mít přidělené 4 pozice.
V létě jsme podali žádost na Úřad práce a získali jsme dva pracovníky na pozici pomocník
pedagoga (jedná se o rodilého mluvčího Aj) a pomocná uklízečka.
Pravidelné informace byly rodičům předávány prostřednictvím elektronické žákovské knížky, na
třídních schůzkách po pedagogické poradě v I. a III. čtvrtletí, na úvodních schůzkách prvních
ročníků, dále na mimořádné schůzce související s výběrem povolání a po předem dohodnutých
konzultačních hodinách s konkrétními vyučujícími. Tradičně realizujeme předzápisová setkání
s budoucími prvňáčky: Vánoční zpívání pro předškoláky v prosinci, Den otevřených dveří pro
budoucí prvňáčky v lednu a Setkání se zapsanými žáky naší školy v červnu. Pracujeme
s elektronickými třídnicemi.
Na škole již šestnáct let rokem pracuje pod vedením Mgr. Dany Horákové Školní žákovský
parlament, který pořádal ve spolupráci s vedením školy a Roudnickou trojkou, o. s. řadu akcí během
roku. Patřily sem: sběr víček pro postižené děti, Mikulášská nadílka, soutěž o nejhezčí vánoční
stromek, aktivita Zkusme si to sami – děti učily, Den barev, Den dětí se zaměřením na zvířátka.
Více o aktivitách na webu školy. Zástupci našeho parlamentu tvořili nejaktivnější skupinu i v
Městském parlamentu dětí a mládeže v Roudnici nad Labem.
Výběr žáků z V. – IX. ročníku vycestoval na počátku února na LVZ do Roudnice v Krkonoších,
třídy IV. A, B, VI. B absolvovaly týdenní pobyt na škole v přírodě v Růžené a třídy II. A, C, V. A,
B, 8. B v Poslově Mlýně. Na konci školního roku zorganizovala škole, žákovský parlament
s přispěním Roudnické trojky celoškolní akci RETRO JARMARK.
6
2. Personální údaje
2. 1 Členění pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví
muži
ženy
celkem
%
do 35 let
2
4
6
16,2
35 let - 45 let
0
12
12
32,5
45 let - 55 let
1
12
13
35,1
55 let - důch. Věk
2
4
6
16,2
5
32
37
100,0
100
x
Věk
Důchodci
Celkem
%
2. 2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná
kvalifikace
učitel prvního
stupně ZŠ
učitel druhého
stupně ZŠ
vychovatel
asistent
pedagoga
splňuje
kvalifikaci
nesplňuje
kvalifikaci
celkem
%
11
1
12
32,4
15
1
16
43,3
4
0
4
10,8
5
0
5
13,5
35
2
37
100
2. 3 Aprobovanost výuky
a) 1. stupeň
předmět
celkem
aprobovaně
%
Český jazyk
100
93
93,00
Cizí jazyk
25
25
100,0
Matematika
57
52
91,22
Prvouka
20
20
100,00
Přírodověda
6
5
83,33
Vlastivěda
8
4
50,00
Hudební výchova
12
12
100,00
Výtvarná výchova
16
14
87,50
7
Informatika
4
2
50,00
Praktické činnosti
12
11
91,66
Tělesná výchova
24
24
100,0
b) 2. stupeň
předmět
celkem
aprobovaně
%
Český jazyk
32
32
100,0
Cizí jazyk
38
20
52,63
Matematika
32
32
100,0
Chemie
8
8
100,0
Fyzika
16
16
100,0
Přírodopis
16
12
75,0
Zeměpis
16
16
100,0
Dějepis
16
16
100,0
Občanská výchova
8
8
100,0
Hudební výchova
8
8
100,0
Výtvarná výchova
12
6
50,0
Praktické činnosti
8
8
100,0
Výchova ke zdraví
8
8
100,0
Digitální technologie
12
12
100,0
Tělesná výchova
16
16
100,0
2. 4 Přehled pracovníků podle aprobovanosti
jméno a příjmení
aprobace
učí ve školním roce
PaedDr. Zuzana Zrzavá, ŘŠ
Č – Hv
Hv, Sborový zpěv
Mgr. Ilona Křížová, VP
učitelství SZŠ 3. B
Mgr. Miroslav Novák, VP
Č – Hv
Č, Hv, D
Mgr. Jiří Neliba, ZŘŠ, ŠVP
koordinátor
M – Fy
M, Fy
Mgr. Milena Hoření
1. stupeň
5. A
Mgr. Alena Kormaníková
1. stupeň
5. B
Mgr. Ivana Nováková
1. stupeň
1. B
Mgr. Helena Bartůňková
1. stupeň
2. B
Mgr. Lenka Krajníková
Čj – Hv
Čj, Hv
8
Mgr. Lucie Krchňavá
1. stupeň
2. C
Mgr. Božena Suková
1. stupeň
4. A
Lenka Jelínková
SPgŠ
4. B
Mgr. Jitka Vyoralová
R - Ov - Info
Ov, DT, Rj, M, Vkz
Mgr. Jana Volfová
sp. ped.
Tv, Pč, VkZ, Př, Ov
Mgr. Dana Horáková
Z–R
Rj, Z, Vv, Tv, Vkz
Petra Herrmannová
SPgŠ
Vv, Vkz
Mgr. Jan Putna
Z – Tv
Z, Tv, Pč
Mgr. Martina Ševčíková
1. stupeň
3. A
Mgr. Kateřina Hodková
1. stupeň
2. A, Aj II
Eva Richtrová
gymnázium
Aj II, Př
Mgr. Jitka Liscová
1. stupeň
1. A
Mgr. Michaela Řeháková
Čj – Nj
Čj, Nj, Vkz
Mgr. David Mikoláš
D, Pg
D, DT
Mgr. Lenka Ekrtová
M-D-Z
Mgr. Vlastimil Purchart
UJAK – spec.
pedagogika
M, přírodověda
DT, F, Pč, Tv, Pří,
Prv
Mgr. Hana Berounská
1. stupeň
1. C
Ing. Sylva Jindřichová
VŠZ
Ch, F, Př, Vkz, Pč
2. 5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců
nástupy a
odchody
nástupy
odchody
počet
1
1
9
3. Vzdělávací program školy
3. 1 Vzdělávací program
vzdělávací program
zařazené třídy
RVP pro ZV
Všechny třídy.
3. 2 Učební plány školy
Viz příloha č. 1
název nepovinného předmětu
počet zařazených žáků
sborový zpěv I. stupně
51
sborový zpěv II. stupně
18
název kroužku
počet zařazených žáků
flétny I. stupeň
12
matematika
15
3. 4 Počet dělených hodin
počet dělených hodin
1. stupeň
2. stupeň
celkem
3
18
21
10
4. Počty žáků
4. 1 Počty žáků školy
Viz příloha č. 2
4. 2 Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy
ročník
2
3
4
5
počet žáků
1
2
3
1
ročník
6
7
8
9
počet žáků
1
1
1
0
4. 3 Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy
typ školy
počet přijatých žáků
víceleté gymnázium
2
střední školy
38
4. 4 Žáci – cizinci
kategorie cizinců
počet žáků celkem
občané EU
ostatní cizinci pobývající
v ČR přechodně nebo
trvale, žadatelé o udělení
azylu a azylanti
2
6
11
5. Hodnocení žáků
Viz příloha č. 2
5. 1 Opakování ročníku
třída
žák neprospěl
0
0
žák nemohl být
hodnocen
žák měl vážné
zdravotní
důvody
0
žák opakuje 9.
r. po splnění
povinné školní
docházky
0
0
Žáci, kteří měli více nedostatečných splnili povinnou školní docházku, odešli.
6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
6. 1 Výchozí stav
Prioritou vzdělávání pedagogů školy je doplnění kvalifikace, studium jazyků, studium ICT,
prevence patologických jevů.
6. 2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Druh studia
a) Studium v oblasti pedagogických věd – Je, Ri - UJAK
b) Studium k rozšíření odborné kvalifikace – Aj - Ri
6. 3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Druh studia
a) Pedagogika a psychologie:
Zr – rovné příležitosti, podpora internacionální
komunikace, Su – emoční inteligence, relaxační techniky
pro žáky s poruchami učení
b) Oborová školení:
Zr – setkání vedoucích pracovníků s výsledky NIQES ČŠI
Ri, Hod, Vy Ře– konference pro učitele cizích jazyků
Je – zábavné pokusy
Kor – výuka v první třídě
Hod – kouzelná půda – Vv
Hod, Ri – angličtina pro ty, které učíme
Šev, Kor, Su, Bar – hry – vhodný doplněk výuky
12
c) ICT:
Vybraní učitelé e-twinning, celá sborovna – školení
Google, Windows 10
d) Prevence patologických jevů:
Kř, Ri, NoI – pravidelná školení metodiků z Lt, tvorba IVP
e) Další:
Cut – školení ekonomická
6. 5 Samostudium
V době školních vedlejších prázdnin pedagogové zpracovávali předmětovou náplň školního
vzdělávacího programu – kontrola dle standardů.
Seznamovali se problematikou vyplňování elektronických třídnic.
13
7. ICT
ICT PLÁN ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
7. 1 Údaje o škole
Název školy:
Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem
Adresa:
Školní 1803, 413 01 Roudnice nad Labem
Zřizovatel:
Město Roudnice nad Labem
Telefon:
412 871 200
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.zsskolni-rce.cz
7. 2 Počet žáků, vyučujících, psychologů a asistentů
Počet žáků
Počet vyučujících
Počet psychologů
Počet spec. pedagogů
Počet asistentů
Celkem
* 226 chlapců, 242 dívek
* včetně vedení, ŠD, MŠ a MD
Pozn.: Data platná k 28. srpnu 2015.
Školní rok 2015/2016
468*
42**
1
1
4
516
14
7. 3 . Zpráva o dosažených cílech stanovených ve školním roce 2014/2015
7. 3. 1 Nejdůležitější úkoly hardware a infrastruktura
 vytvoření finanční rezervy pro případnou výměnu počítačů starších 6 let - SPLNĚNO
 pořízení softwaru pro střih digitálního videa - NESPLNĚNO
Kvalitní software pro editaci digitálního videa bychom uvítali jak při výuce digitálních technologií
zejména v 9. ročníku, tak i při účasti na tematických soutěžích či projektech.
 upgrade softwaru pro editaci digitálních fotografií - SPLNĚNO
Byla zakoupena školní multilicence Zoner Photo Studio 17 Pro, kterou je možno nainstalovat až
na 65 počítačů.
7. 3. 2 Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů
 zajistit seznamování pedagogů se školním výukovým softwarem – SPLNĚNO
Se školním výukovým softwarem (novým i stávajícím) pravidelně seznamuje pedagogy ICT
koordinátor.
 proškolovat pedagogy v obsluze školní matriky a Etřídnice – SPLNĚNO
V obsluze školní matriky průběžně proškoluje zástupce ředitelky školy Mgr. Jiří Neliba společně
s kolegyní Mgr. Jitkou Vyoralovou.
 proškolovat pedagogy v obsluze interaktivních tabulí a interaktivních projektorů SPLNĚNO
V obsluze interaktivní tabule proškoluje pedagogy ICT koordinátor (2. stupeň ZŠ) a paní učitelka
Lenka Jelínková (1. stupeň ZŠ).
7. 3. 3 Nejdůležitější úkoly ve výuce
 účastnit se dle možností soutěží cílících na využití digitálních technologií – SPLNĚNO
Účastnili jsme se dvou fotografických soutěží: Fotoakademie (D. Staščáková z 9. A, vítěz v kategorii
Zimní krajina) a Roku světla (1. místo V. Hodková z 6. A, 3. místo B. Sýkorová z 2. A)..
15
7. 4 Celkové finanční náklady na vybavení ICT ve školním roce 2014/2015
Označení
Umístění
Datum pořízení
Pořizovací cena
Reproduktory
Genius
Velká hudebna
27. září 2014
452,00 Kč
Tiskárna SAMSUNG
Počítačová učebna 2
26. listopad 2014
8 652,00 Kč
Samsung CLP-680ND, barevná, laserová
Tiskárna SAMSUNG
Školní psycholog
12. prosinec 2014
2 617,23 Kč
Samsung SL-M2070, print/scan/copy, A4
Digitální zrcadlovka
Kabinet ICT
31. prosinec 2014
15 955,41 Kč
Digitální zrcadlovka Nikon D5200
Stativ
Kabinet ICT
31. prosinec 2014
1 789,99 Kč
Stativ VANGUARD Alta+ 203AP
Brašna na fotoaparát
Kabinet ICT
31. prosinec 2014
1 095,19 Kč
Brašna na fotoaparát VANGUARD 2GO 25
Paměťová karta
Kabinet ICT
31. prosinec 2014
648,09 Kč
Paměť. karta Kingston SDHC 32GB UHS-I Class
10 Ultimate
Záložní zdroj
Počítačová učebna 1
31. prosinec 2014
9 940,00 Kč
UPS APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V
Racková skříň
Počítačová učebna 1
31. prosinec 2014
7 079,00 Kč
Racková skříň Triton 19" 15U/600
Serverový disk
Kabinet ICT
31. prosinec 2014
9 034,00 Kč
IBM 1TB NL SAS 6Gps 7.2K Hot-Swap 3,5"
HDD
Serverový disk
Kabinet ICT
31. prosinec 2014
9 034,00 Kč
IBM 1TB NL SAS 6Gps 7.2K Hot-Swap 3,5"
HDD
Reproduktory
Creative
Učebna č. 66
31. prosinec 2014
1 147,08 Kč
Creative Inspire T3300, 2.1
Reproduktory
Creative
Učebna č. 70
31. prosinec 2014
1 147,08 Kč
Creative Inspire T3300, 2.1
Reproduktory
Creative
Učebna č. 72
31. prosinec 2014
1 147,08 Kč
Creative Inspire T3300, 2.1
Reproduktory
Creative
Učebna č. 82
31. prosinec 2014
1 147,08 Kč
Creative Inspire T3300, 2.1
Reproduktory
Creative
Učebna č. 87
31. prosinec 2014
1 147,08 Kč
Creative Inspire T3300, 2.1
Reproduktory
Creative
Učebna č. 90
31. prosinec 2014
1 147,08 Kč
Creative Inspire T3300, 2.1
Fujitsu Lifebook
A544
Učebna č. 29
31. prosinec 2014
17 045,00 Kč
Fujitsu Lifebook A544, Win 7 Pro/8.1 Pro
Projektor BenQ
Učebna č. 29
31. prosinec 2014
29 940,00 Kč
Int. projektor BenQ MW820ST + PW01 KIT
included
Rameno projektoru
Učebna č. 29
31. prosinec 2014
4 765,00 Kč
Na posuvný systém ekoTAB
Zvedací stojan
Učebna č. 29
31. prosinec 2014
8 573,00 Kč
Zvedací stojan k ekoTAB s odkládací poličkou
Tabule ekoTAB
Učebna č. 29
31. prosinec 2014
17 585,00 Kč
Triptych 200x120
Reproduktory
Creative
Učebna č. 29
31. prosinec 2014
1 100,00 Kč
Creative Inspire T3300, 2.1
Specifikace
Genius SP-HF2.0 360B
16
Projektor OPTOMA
Učebna č. 62
31. prosinec 2014
19 148,00 Kč
Optoma W305ST, DLP, WXGA, 3200 ABSI, Full
3D
Projektor OPTOMA
Učebna č. 72
31. prosinec 2014
19 148,00 Kč
Optoma W305ST, DLP, WXGA, 3200 ABSI, Full
3D
LED monitor
Počítačová učebna 1
20. únor 2015
3 049,20 Kč
Fujitsu L22T-7 - LED monitor 22"
LED monitor
Počítačová učebna 1
20. únor 2015
3 049,20 Kč
Fujitsu L22T-7 - LED monitor 22"
Zvuková karta
Velká hudebna
20. únor 2015
1 004,00 Kč
Creative Sound Blaster AUDIGY FX
Ethernet patch panel
Počítačová učebna 1
6. březen 2015
786,50 Kč
Eth. patch panel 19" UTP 24p cat5e
Dell Inspiron 15 3542
Učebna č. 62
20. březen 2015
14 990,00 Kč
NB Dell Inspiron 15 3542 15,6" /i34030U/4GB/500GB/IntelHD/W8.1P
Dell Inspiron 15 3542
Učebna č. 72
20. březen 2015
14 990,00 Kč
NB Dell Inspiron 15 3542 15,6" /i34030U/4GB/500GB/IntelHD/W8.1P
Lenovo M4350
Sborovna (č. 64)
23. duben 2015
8 878,00 Kč
Intel Pentium G2030 Ivy Bridge, Windows 8 Pro
64-bit
Serverový disk
Kabinet ICT
10. červen 2015
5 821,00 Kč
HDD IBM 500GB SATA II Hot-Swap
Fujitsu Lifebook
A544
Nová učebna v
Trendu
27. srpen 2015
18 605,04 Kč
Fujitsu Lifebook A544, Win 8.1 Pro
Projektor BenQ
Nová učebna v
Trendu
27. srpen 2015
27 081,62 Kč
Int. projektor BenQ MW820ST + PW01 KIT
included
Rameno projektoru
Nová učebna v
Trendu
27. srpen 2015
4 849,29 Kč
Na posuvný systém ekoTAB
Reproduktory
Creative
Nová učebna v
Trendu
27. srpen 2015
1 132,56 Kč
Creative Inspire T3300, 2.1
Zvedací stojan
Nová učebna v
Trendu
27. srpen 2015
0,00 Kč
Zvedací stojan k ekoTAB s odkládací poličkou
Tabule ekoTAB
Nová učebna v
Trendu
27. srpen 2015
0,00 Kč
Triptych 200x120
Celkem
299 220,80 Kč
17
7. 5 Stav ICT
Cílem vedení školy je postupná modernizace stávajícího vybavení a navyšování počtu odborných učeben přizpůsobených pro interaktivní výuku.
Škola disponuje 2 učebnami digitálních technologií s projektorem NEC a Epson, 1 odbornou učebnou dějepisu a přírodopisu s interaktivní tabulí Promethean,
1 odbornou učebnou fyziky a chemie s projektorem Vivitek, 1 odbornou učebnou hudební výchovy s interaktivním projektorem Panasonic, 1 přípravnou
třídou s projektorem Optoma, dále 1 kmenová třída je osazena interaktivním systémem eBeam a 6 kmenových tříd interaktivním projektorem Panasonic
či BenQ. Ve všech kabinetech včetně sborovny se nachází počítač s připojením na Internet a kancelářským balíkem MS Office. Všem učitelům slouží
1 laserová tiskárna v učebně PC1 v přístavbě a 1 tiskárna kombinovaná s kopírkou ve sborovně. V provozu jsou 3 servery: hlavní, záložní a mailový. Učitelé
mají přístup do školní sítě přes vzdálenou plochu z domova. Prostřednictvím firewallu Kerio Control a Kerio Web Filtru je blokován přístup ze školní sítě
na nevhodné webové stránky a služby internetu, které škola určí. Další informace jsou zaznamenány v tabulce níže.
Místnost
Počet
PC
Učebna PC1
26
Učebna PC2
13
Učebna D+Př
1
Win 7 Pro 64-bit
Učebna Fy+Ch
1
Win 10 Pro 64-bit
Učebna Hv
1
Win 10 Pro 64-bit
Třída 1. st.
1
Win 7 Pro 32-bit
Třída 1. st.
1
Win 8 Pro 64-bit
Třída 1. st.
1
Win 7 Pro 64-bit
Třída 1. st.
1
Win 7 Pro 64-bit
Třída 1. st.
1
Win 7 Pro 64-bit
Třída 1. st.
1
Win 7 Pro 64-bit
Operační systém
Win 10 Pro 64-bit
a Win XP Pro
Win Vista Bu
32-bit
Kancelářský
balík
MS Office
2010
MS Office
2007
MS Office
2007
MS Office
2007
MS Office
2013
MS Office
2007
MS Office
2013
MS Office
2007
MS Office
2007
MS Office
2007
MS Office
Antivir
Nod Eset
Firewall
Kerio Control,
Web Filter,
Sophos
Projektor
Server
Připojení
na
Internet
Tiskárna
Další vybavení
26
26
1
0
26
1
ozvučení, tiskárna
13
13
1
0
13
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
Vivitek, tabule
1
1
1
0
1
0
Panasonic, tabule, ozvučení
1
1
1
0
1
0
eBeam, tabule, ozvučení
1
1
1
0
1
0
BenQ, tabule, ozvučení
1
1
1
0
1
0
Panasonic, tabule
1
1
1
0
1
0
Panasonic, tabule
1
1
1
0
1
0
Panasonic, tabule
1
1
1
0
1
0
Panasonic, tabule
projekční plátno, ozvučení,
tiskárna
Promethean, ozvučení, TV, DVD
přehrávač, grafický tablet
18
Třída 1. st.
1
Win 8 Pro 64-bit
Třída 2. st.
1
Win XP Pro
Třída 2. st.
1
Win XP Pro
Třída 2. st.
1
Win XP Pro
Třída 2. st.
1
Win XP Pro
Třída 2. st.
1
Win XP Pro
Třída 2. st.
1
Win 10 Pro 64-bit
Třída 2. st.
1
Win 10 Pro 64-bit
Třída 2. st.
1
Win XP Pro
1
Win 10 Pro 64-bit
1
Win Server 2008
Ředitelna
1
Win 10 Pro 64-bit
Zástupce
1
Win 10 Pro 64-bit
Sborovna
1
Win 10 Pro 64-bit
Kancelář MŠ
1
Win 10 Pro 64-bit
Hospodářka
1
Win 10 Pro 32-bit
Ekonomka
1
Win XP Pro
Družina
4
Win XP Pro
a Win 10 Pro 64-bit
Jídelna
1
Win Vista Bu 32-bit
Kab. č. 20
1
Win 10 Pro 64-bit
Kab. č. 31
1
Win 10 Pro 64-bit
Přípravná
třída
Rozhlas
2007
MS Office
2013
MS Office
2003
MS Office
2003
MS Office
2003
MS Office
2003
MS Office
2003
MS Office
2013
MS Office
2013
MS Office
2003
MS Office
2010
MS Office
2010
MS Office
2010
MS Office
2013
MS Office
2010
MS Office
2013
MS Office
2003
MS Office
2003 a 2013
MS Office
2007
MS Office
2010
MS Office
2010
1
1
1
0
1
0
BenQ, tabule, ozvučení
1
1
0
0
1
0
-
1
1
0
0
1
0
-
1
1
0
0
1
0
-
1
1
0
0
1
0
-
1
1
0
0
1
0
-
1
1
1
0
1
0
Optoma, tabule, ozvučení
1
1
1
0
1
0
Optoma, tabule, ozvučení
1
1
0
0
1
0
-
1
1
1
0
1
0
Optoma, tabule, ozvučení
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
2x dig. fotoaparát, tiskárna, IP
telefon
1
1
0
0
1
1
tiskárna, IP telefon
1
1
0
0
1
1
kopírka, scanner
1
1
0
0
1
1
multifunkce, IP telefon
1
1
0
0
1
2
tiskárna laserová + jehličková, IP
telefon
1
1
0
0
1
1
laserová tiskárna, IP telefon
4
4
0
0
4
1
LCD televize, multifunkce
1
1
0
0
1
2
tiskárna laserová + pokladní,
IP telefon
1
1
0
0
1
0
IP telefon
1
1
0
0
1
0
IP telefon
19
Kab. č. 35
1
Win Vista Bu 64-bit
Kab. č. 67
1
Win Vista Bu 64-bit
Kab. č. 68
1
Win Vista Bu 64-bit
Kab. č. 69
1
Win XP Pro
Kab. č. 83
1
Win Vista Bu 64-bit
Kab. č. 84
1
Win Vista Bu 64-bit
Kab. č. 85
1
Win XP Pro
Kab. č. 134
1
Win XP Pro
Kab. č. 148
1
Win Vista Bu 64-bit
Kab. č. 160
0
-
Kab. č. 200
1
Win XP Pro
Kabinet ICT
2
Celkem
84
Win Server 2013 a
Win Server 2008
-
MS Office
2007
MS Office
2007
MS Office
2007
MS Office
2010
MS Office
2007
MS Office
2007
MS Office
2010
MS Office
2010
MS Office
2007
MS Office
2010
MS Office
2010
-
1
1
0
0
1
0
IP telefon
1
1
0
0
1
0
IP telefon
1
1
0
0
1
1
tiskárna, IP telefon
1
1
0
0
1
0
IP telefon
1
1
0
0
1
0
IP telefon
1
1
0
0
1
0
IP telefon
1
1
0
0
1
0
IP telefon
1
1
0
0
1
0
IP telefon
1
1
0
0
1
1
tiskárna, IP telefon
0
0
0
0
1
0
IP telefon
1
1
0
0
1
0
IP telefon
2
2
1
2
2
0
záložní projektor, IP telefon
84
84
16
3
85
14
Pozn.: Data platná k 31. srpnu 2014.
20
7. 6 Standardní pracovní prostředí
Software
Pedagog
Žák
Operační systém
Windows XP/7 Pro/10 Pro
Windows Vista Bu/10 Pro
Textový editor
MS Office Word 2007/2010
MS Office Word 2007/2010
Tabulkový kalkulátor
MS Office Excel 2007/2010
MS Office Excel 2007/2010
Prezentace
MS Office PowerPoint 2007/2010
MS Office PowerPoint 2007/2010
Webový prohlížeč
MS IE, Firefox, Google Chrome
MS IE, Firefox, Google Chrome
Grafický editor
Malování, Zoner 17 Pro
Malování, Zoner 17 Pro, Zoner Callisto 5
Klient elektronické pošty
Kerio Connect
-
Poštovní schránka
Školní ve tvaru
[email protected]
-
Editor webových stránek
PS Pad
PS Pad
Ukládání dat
USB, CD a DVD
USB
7. 7 Připojení k Internetu a webhosting
Webové stránky jsou umístěny na vlastním serveru školy, doména je předplacena u firmy Ignum. Konektivitu dodává optickým kabelem společnost
RETE internet, s.r.o., poskytovaná rychlost je 64 Mbit obousměrně. Škola je kompletně zasíťována pomocí kabelu.
21
7. 8 Vzdělávání učitelů
Počet k r. 2005
Počet k r. 2010
Počet k r. 2011
Počet k r. 2014
Počet k r. 2015
Celkem
Z
PO
PV1
PV2
S
23
0
0
0
0
23
19
0
0
0
0
19
11
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
Multimédia
ve škole
(OSSU)
0
5
8
0
0
13
ECDL
start
ECDL
komplet
ECDL
ztížený
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
ECDL
tester
Google
0
0
1
0
0
0
0
2
0
15
1
17
Pozn.: Data platná k 28. srpnu 2015.
22
7. 9 Hlavní cíle v oblasti ICT
7. 9. 1 Nejdůležitější úkoly hardware, software a infrastruktura
 výměna dosluhujících počítačů starších 6 let,
 pořízení softwaru pro střih digitálního videa.
7. 9. 2 Nejdůležitější úkoly ve vzdělávání pedagogů
 zajistit průběžné seznamování pedagogů se školním výukovým softwarem,
 proškolovat pedagogy v obsluze školní matriky (dm software) a Etřídnice,
 proškolovat pedagogy v obsluze interaktivních tabulí (Promethean, eBeam) a interaktivních
projektorů (Panasonic, BenQ),
 zajistit školení pedagogického sboru na OS Microsoft Windows 10.
7. 9. 3 Nejdůležitější úkoly ve výuce
 účastnit se dle možností soutěží cílících na využití digitálních technologií
Vypracoval: Mgr. David Mikoláš
23
8. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení)
září
Ptáčata v hnízdě - Městská Knihovna Ervína Špindlera
Projektový den v MŠ - Hasiči
EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ SE STANISLAVEM DANIŠEM - Městská Knihovna
Ervína Špindlera
Burza knih - Městská Knihovna Ervína Špindlera
říjen
Běh zámeckým parkem Ploskovice - zámek Ploskovice
Říjnové čtení - 4. A, B; 5. A, B; 3. A Su. Jel, Kor, Kr, Šev - Městská knihovna v
Roudnici nad Labem
Návštěva galerie 2. A - Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Děti čtou dětem - Městská Knihovna Ervína Špindlera
Divadlo Ústí nad Labem - Ústí nad Labem, Česká republika
Burza škol v Litoměřicích - Kulturní dům Litoměřice, 9. třídy
Dopravní výchova 4. ročníky 4. A, B Su, Jel - Zahrada Čech Litoměřice
Podzimní soustředění hlavního oddělení RDS - Rekreační zařízení Zdravotník v
Horní Vysoké.
Tvořivá dílna v MŠ - Podzim
DOD SOŠ a SOU v Roudnici n. L. - SOŠ a SOU v Roudnici nad Labem, 9. třídy
Halloween v MŠ
Divadélko koloběžka v MŠ
listopad
Týden vědy PRAHA - Praha - městská knihovna - Science show s IQlandií +
výstava exponátů z IQ parku Liberec.
Základy první pomoci a zdravovědy. 4. A, B - Podřipská nemocnice s poliklinikou
Roudnice nad Labem
Divadlo Praha - Divadlo na Vinohradech
DOD VOŠ a SOŠ - VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem
Mini kurz zdravovědy - první pomoc. 8. A - Podřipská nemocnice s poliklinikou
Roudnice nad Labem
DOD Soukromá podřipská - Soukromá podřipská škola Roudnice nad Labem - 9.
třídy
Jak čerti pekli vánoční cukroví - ŠD
Charitativní sběr pro Dětský domov Litoměřice - ZŠ a MŠ ROUDNICE N. L.
24
Beseda - Jak se žije v Anglii - ZŠ a MŠ Školní 1803, Roudnice nad Labem
Kurz zdravovědy - Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem
Florbalový turnaj - mladší - SOU Neklanova Roudnice
Florbalový turnaj - starší - SOU Neklanova, Roudnice
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR - učebna chemie
Listopad 1989 - Sál městské knihovny
Návštěva Informačního střediska ÚP v Rci - ÚP Roudnice nad Labem
Dějepisná olympiáda - PC2
Beseda s rodilým mluvčím na téma Londýn a Velká Británie - učebna přírodopisu
Zpívání v nemocnici. - Nemocnice Roudnice nad Labem
Beseda o Anglii s rodilím mluvčím 3. A, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B. - ve třídách
prosinec
DOD Gymnázium - Gymnázium Roudnice nad Labem- 9. třídy
Mikuláš - akce ŠP. - ZŠ - malá tělocvična, MŠ v prostorách MŠ
Mikuláš v MŠ
Vánoční kapřík KIWANIS - Karlovo náměstí, Roudnice nad Labem
Exkurze 7. A, 7. B - Mostecko - Nová Ves v Horách, Český Jiřetín.
Příběhy bezpráví - Učebna přírodopisu a dějepisu
Mikulášská nadílka se Sváťou - Školní družina
Etiketa - vánoční zvyky - Soukromá podřipská střední odborná škola a střední
odborné učiliště o.p.s.
Školní kolo olympiády v českém jazyce
Návštěva Divadla kouzel Pavla Kožíška 2. A, 2.C - Líbeznice, Česká republika
Divadlo Most - Most
Vánoční koncert Roudnického dětského sboru a jeho přípravných oddělení
Srdíčka, Sluníčka
Vánoční pohoda (výchovný koncert) - tělocvična naší školy
Vánoční nadílka v MŠ
Návštěva vánoční výstavy - Kulturní dům Říp
25
Návštěva vánoční výstavy v KD Říp 3. B - KD Říp Roudnice n. L.
Hodnocení vánočních stromečků ve třídách.
Vánoční vystoupení dětí v DD - Domov Důchodců Roudnice Nad Labem
Vánoční zpívání pro předškoláky a I. stupeň ZŠ - Malá tělocvična ZŠ a MŠ
Roudnice nad Labem
Olympiáda v anglickém jazyce - školní kolo. - ZŠ+MŠ Rce
Představení - 3. A, 4. A, 4. B, 5. A Šev, Su, Jel, Hoř. - ZŠ a MŠ, Školní 1803,
Roudnice n. L., malá tělocvična
Vánoční besídka v MŠ
leden
Kurz zdravovědy - Podřipská nemocnice s poliklinikou
Den otevřených dveří pro předškoláky - V určených třídách a družině ZŠ a MŠ
Roudnice nad Labem
Okresní kolo dějepisné olympiády - ZŠ Havlíčkova 32, Litoměřice
únor
Lyžařský kurz - Roudnice v Krkonoších
Okresní kolo olympiády z aj. - Litoměřice ZŠ Havlíčkova
Mini kurz první pomoci - Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L.
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem - Galerie moderního umění v
Roudnici nad Labem
Divadélko Koloběžka v MŠ - Rodina Palečkovic aneb jak vyzrát na bacily
Okresní kolo ZO - Litoměřice, ZŠ Havlíčkova
Krajské kolo olympiády v ruském jazyce - Obchodní akademie a JŠ s právem SJZ
Pařížská 15 Ústí nad Labem
Masopust v MŠ
Divadlo Most
Výchovný koncert Taneční orchestr - Kino Sokol
Planeta Země. - KZ Říp
Okresní kolo Olympiády v ČJ - ZŠ Havlíčkova, Litoměřice
Sálová kopaná - sportovní hala Pod Lipou
březen
Velikonoční tvoření ve 2. A - ve třídě 2. A
Velikonoční tvoření ve 2. C - ve třídě 2. C
Rozdání zápisových lístků na SŠ
26
Návštěva knihovny v rámci projektu Z pohádky do pohádky - 2. A - Městská
Knihovna Ervína Špindlera
Rej pohádkových postav - v rámci projektu Z pohádky do pohádky ve 2. A - Třída
2. A.
Pozor, jdou k vám kuřátka - I. část - V prostorách MŠ.
Žonglérské představení klauna Fíly - Školní družina
Pozor, jdou k vám kuřátka - II. část - V prostorách MŠ
Vyhodnocení modelářské soutěže Hrady Českého středohoří - Městský úřad
Třebenice
Tvořivá dílna v MŠ - jaro
Akce ŠP: Zkusme si to také.
Velikonoční výstava - Městská Knihovna Ervína Špindlera
Divadlo Most - 2. B, 3. A, 3. B Bar, Kř, Šev - Divadlo rozmanitostí
duben
Hon na velikonoční vajíčka.
Vybíjená okrskové kolo - ZŠ Karla Jeřábka
Školní kolo recitace
Exkurze na letiště Václava Havla a do bludiště na Petřín
Mc Donalds - školní kolo - Hřiště u školy
Motivační program - Objev svůj rytmus, Rozum v zastoupení - tělocvična
Výlet do Kutné Hory - Kutná Hora, Česká republika
Slet čarodějnic - Městská Knihovna Ervína Špindlera
Vyhodnocení výtvarné soutěže - Městská Knihovna Ervína Špindlera
Malá kopaná Litoměřice - ZŠ Litoměřice
Recitační soutěž v knihovně
Návštěva včelína u ZŠ Jeřábka IV. A - Zahzada ZŠ Jeřábka
Návštěva včelína u ZŠ Jeřábka IV. B - Zahrada u ZŠ Jeřábka
Okresní kolo OVOV - ZŠ Ladova, Litoměřice, Česká republika
Planetarium 3. A, 3. B, 4. A Šev, Kř, Su, Dvor. - Praha 7, Královská obora 233,
170 21
Mc Donalds - okrskové kolo - Hřiště pod Lipou
27
Čarodějnický rej - ŠD
květen
Přáníčka ke Dni matek - Městská Knihovna Ervína Špindlera
Antické vázy - Podřipské muzeum
Beseda k výročí konce II. světové války pro V. ročník, VIII. B, IX. ročník - Kino
Sokol
ZOO a botanická zahrada Liberec - Zoologická zahrada Liberec
Pohár rozhlasu - 6. a 7. ročníky - Stadion Lovosice
Pohár rozhlasu - 8. a 9. ročník. - Stadion Lovosice
Dopravní hřiště - Dopravní hřiště, Litoměřice, Česká republika
Vyhlášení výsledků soutěže Mezinárodní rok světla 2015
Jarmark - Podřipská nemocnice s poliklinikou - Podřipská nemocnice s
poliklinikou Roudnice nad Labem
Galerijní den a noc
Krajské kolo poháru rozhlasu - Atletický stadion Most
Návštěva pštrosí farmy - Pštrosí farma Židovice
Divadlo Ústí nad Labem
Školní výlet 9. B - Roudnice nad Labem a okolí
Stanice přírodovědců - Stanice přírodovědců DDM, Praha 5
Školní výlet 9. B - Roudnice nad Labem a okolí
Festival sborového zpěvu Čkyně - Čkyně a okolí
Škola v přírodě Růžená - 4. A, B, 6. B - Růžená
Festival sborového zpěvu Čkyně - Čkyně a okolí
Výlet - 6. A - Milovice - Ek, Dv
Krajské kolo OVOV - Most - Atletický stadion AK Most
červen
Den dětí - ZŠ a MŠ, Školní 1803, Roudnice n. L.
Dětský den v ŠD - ŠD
Geologická exkurze - sběr zkamenělin - Praha Řeporyje - okolí Barrandova
Exkurze-pštrosí farma - Židovice
28
Pasování prvňáčků
Děti ráje - muzikál - Kino Sokol
Exkurze-vodní elektrárna - Vodní elektrárna-Roudnice nad Labem
Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči - školní jídelna
Podřipské muzeum
Výlet 2.B, 3.A, 3.B - Bar, Šev, Kří. - Botanicus spol. S R.o., Ostrá
Beseda o hazardu a gamblerství - Kino
ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2. A, 2. C, 5. A, 5. B, 8. B, Poslův Mlýn - Rekreační
středisko Poslův Mlýn, Doksy
Exkurze vodní elektrárna Roudnice nad Labem
Výlet Libochovice 4. A - Libochovice
ZOO Ústí n. L. - 1. ročník
Česká národní banka - exkurze - Praha
ČSLA - Učebna dějepisu a přírodopisu
Adrenalin Cup 2015 - Centrum skautů, kanoistický kanál, ostrov Šán.
Pochodové cvičení s plněním úkolů ochrany člověka za mimořádných situací - ZŠ
a MŠ Roudnice nad Labem a přilehlé okolí
Výchovný koncert
Jarmark ve stylu retro 70. a 80. léta - Prostranství před hlavním vchodem
9. Soutěže a olympiády
Viz příloha 5
29
10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Ve školním roce 2014/2015 neproběhla na naší škole inspekce ČŠI. Vyplňovali jsme 4 krát rychlá
šetření v rámci informačního portálu NIQES InSet, která suplují inspekci na místě.
11. Základní údaje o hospodaření
Údaje o čerpání státního rozpočtu byly za rok 2014 předány zřizovateli a jsou přílohou Výroční
zprávy za rok 2013/2014. Údaje o čerpání státního rozpočtu za rok 2015 budou předány zřizovateli
a doplní tuto zprávu v lednu 2016.
Interní audit za rok 2014 a 2015 proběhl v době před uzávěrkou výroční zprávy. Interní auditorka
Města Roudnice nad Labem hodnotila ústně kontrolu kladně. Písemná zpráva bude odeslána na
FKVS ministerstva financí po obdržení písemné formy zápisu z kontroly.
12. Závěr
Vedení školy postupovalo podle Strategie rozvoje školy 2011 – 2016, dále dle Ročního plánu školy
konkretizovaného v měsíčních plánech. Svými opatřeními se snažilo naplňovat hlavní cíle
vzdělávání, odstraňovat nedostatky, sledovalo evaluaci školy v oblastech vytyčených ŠVP pro ZV.
Školní rok 2014/2015 byl pro pracovníky školy i vedení náročný a úspěšný. Realizovali jsme
projekt EU – rodilí mluvčí. Na škole máme speciální poradenské pracoviště, podali jsme benefit na
výzvu č. 56 MŠMT na projekt „Čti, uč se a poznávej.“. Žádost byla podpořena pod registračním
číslem CZ.1,07/1,1,00/56.1130 a projekt realizujeme do konce roku 20115. Dále jsme podali
Benefit na výzvu č. 57 MŠMT na projekt „Zručnost a komunikace.“ Byl také přijat pod číslem
CZ.1.07/1.1.00/57 a bude realizován do konce kalendářního roku. Na VPP jsme sehnali
pomocného asistenta pedagoga, který funguje v hodinách Aj jako rodilí mluvčí. Proběhly všechny
plánované akce. Vyvrcholením našeho snažení (v rámci prezentace školy městu a veřejnosti) byl
červnový RETRO JARMARK.
V souvislosti s otevřením další první třídy v následujícím školním roce došlo k velkým
organizačním změnám – restrukturalizace výukových prostor a organizační změny ve využití
prostor školní družiny pro výuku. Pokračujeme s autoevaluačními zprávami ve všech ročnících,
účastníme se testování. Portfolia jsou u vyučujících jednotlivých předmětů a jsou dokladem
dosažené úrovně ve vzdělávání žáků a jsou rodičům k dispozici kdykoliv, zejména pak v době
třídních schůzek. Prezentují žákovu odpovědnost za jeho výsledky ve vzdělávání.
Pokles zájmu učit se, částečné zhoršování kázně žáků, nesoustředěnost a hlučnost, agresivita již
u mladších dětí jsou včas analyzovány a řešeny se školní psycholožkou a rodiči. Každoročně
se snižuje zájem o vzdělávání a plnění školních povinností, zejména v jarních měsících a po přijetí
na střední školy (žáci jsou si vědomi toho, že budou přijati na střední školy z důvodu nedostatku
uchazečů).
Vyučující realizovali a zhodnotili svůj ŠVP, provedli kontrolu, zapracovali změny.
30
Naše úsilí o změnu image školy bylo korunováno úspěchem. Po zápisu do prvních tříd jsme otevřeli
v září další třetí první třídu. Obě oddělení MŠ jsou naplněná. Získali jsme podpůrné granty, které
realizujeme.
Všichni vyučující prokázali nevšední pracovní nasazení (zejména v souvislosti s výše jmenovanými
akcemi) a ochotu pomáhat při řešení obtížných situací ve výchově i vzdělávání. Dobrovolně
pracovali při zajišťování zájmových akcí žáků a při prezentaci školy ve městě.
S radostí mohu konstatovat, že většina úkolů daných plánem práce na školní rok 2014/2015 byla
splněna.
V Roudnici nad Labem, dne 18. 10. 2014
PaedDr. Zuzana Zrzavá
ředitelka školy
Výroční zpráva byla projednána Školskou radou dne ………
31
S výroční zprávou byli seznámeni:
32
Seznam příloh
1) RVP PRO ZV, č. j. 15523/2007 – 22 (I. A II. stupeň)
2) Přehled klasifikace školy, výchovných opatření (napomenutí třídního učitele, důtky třídního
učitele, důtky ředitele školy), snížené známky z chování, neomluvená absence
3) Opravné zkoušky
4) Soutěže
5) Rozbor nákladů a výnosů 1. – 12. 2014, 1. – 8. 2015
33
1)
Učební plán vzdělávacího programu
RVP PRO ZV, č. j. 15523/2007 - 22
Učební plán - 1. stupeň
Vzdělávací
Vzdělávací
Vyučovací
1. stupeň
Jazyk
a jazyková
Český jazyk
a literatura
Český jazyk
7+1 7+1 7+1
7
7
Z
toho
Celkem DČD
38
(35+3)
3
komunikace
Matematika
a její
aplikace
Cizí jazyk
Anglický jazyk
0+1
3
3
10
(9 + 1)
oblast
obor
předmět
1.
2.
1
3.
2
4.
5.
22
Matematika
Informační
a
komunikační Informatika
technologie
Matematika
4
4+1 4+1
Informatika
4
4
(20+2)
2
0+1
1
2
(1+1)
1
7
(6+1)
1
1
Člověk
Prvouka
Prvouka
a jeho
Vlastivěda
Vlastivěda
2
2
svět
Přírodověda
Výtvarná
výchova
Přírodověda
Výtvarná
výchova
1
1+1
4
3
(2+1)
Umění
1
2
2
2+1
1
1
1
2
2
7
a kultura
Člověk
a zdraví
Hudební výchova Hudební výchova
Tělesná výchova Tělesná výchova
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
5
10
Člověk
a svět práce
Pracovní činnosti Pracovní činnosti
1
1
1
1
1
5
1
(Čj)
1
(Čj)
1
(Čj)
1
(M)
1
(M)
5
5
21
22
24
25
26
118
14
Disponibilní časová dotace
Celková povinná časová
dotace
34
Učební plán vzdělávacího programu
RVP PRO ZV, č. j. 15523/2007 - 22
Učební plán - 2. stupeň
Vzdělávací
Vzdělávací
Vyučovací
oblast
obor
předmět
Jazyk
a jazyková
Český jazyk
a literatura
komunikace
Matematika
Informační
Cizí jazyk
Matematika
a komunikační Informatika
technologie
Člověk
Dějepis
a společnost
Výchova
k občanství
7.
8.
9.
Český jazyk
4
3+1
4
4
Anglický jazyk
nebo
Německý jazyk
3
3
3
3
12
4
16
(15+1)
1
0+1
5
(1+4)
4
1
Matematika
4
2
2
2
1+1
8
(7+1)
1
1
1
1
4
2
1+1
2
1+1
1+1
2
1+1
2
8
(6+2)
4
(3+1)
8
(6+2)
8
(6+2)
Výtvarná
Výtvarná výchova výchova
2
1
2
1
6
Hudební výchova Hudební výchova
1
1
1
1
4
Tělesná výchova
Výchova ke
zdraví
Tělesná výchova
Výchova ke
zdraví
2
2
2
2
1
1
Pracovní činnosti
Pracovní činnosti
1
0+1
8
4
(2+2)
4
(3+1)
Volitelný
Anglický jazyk
nebo
Chemie
Chemie
a příroda
Přírodopis
Přírodopis
Zeměpis
Zeměpis
1+1
a svět práce
Volitelný
3+1
0+1 1+1 0+1
Dějepis
Občanská
výchova
Člověk
Člověk
4
Informatika
Fyzika
Člověk
a zdraví
Celkem Z toho DČD
16
(15+1)
1
6.
Fyzika
Umění
a kultura
2. stupeň
35
2
0+1 0+1
1
1
1+1
2
2
1+1
2
1
2
2
2
1
obsah
vzdělávání
obsah
vzdělávání
Německý jazyk
nebo
Ruský jazyk
nebo
Konverzace v Aj
nebo
0+2 0+2
0+2
6
(0+6)
6
1
(Inf
)
1
1
32
122
24
Rukodělná
praktika
Disponibilní časová dotace
Celková povinná časová dotace
28
36
30
32
2)
37
38
39
40
41
42
3)
43
4)
Počet žáků ve
školním kole
Počet žáků v
okresním kole
Počet žáků v
krajském kole
Počet žáků v
celostátním kole
Počet žáků ve
školním kole
20
Počet žáků v
okresním kole
11
Počet žáků v
krajském kole
-
Počet žáků v
celostátním kole
-
20
10
-
-
2. místo
20
12
-
-
6. místo
20
10
-
-
3. místo
-
12
-
-
Štichhauerová 7.A - 3. místo
183
46
-
-
účast
10
2
-
-
K. Francová 9. B 12. místo
17
2
-
-
Přírodovědný klokan 8. + 9. roč.
listopad
81
-
-
1
Olympiáda v ruském jazyce
17
2
1
-
Olympiáda v zeměpise
-
3
-
-
Dějepisná olympiáda
8
3
0
0
Modelářská soutěž Českého
středohoří – země hradů
20
-
-
-
Zimní přírodovědná soutěž 1.
50
-
-
-
E.Zapletalová 3. místo, J.Hurák 6. místo
3. místo M. Skokanová 8. A
2. místo v kat. Kadet (celostátní) D.
Rosa, 9. A
4. místo K. Francová 9. B
3. místo Zapletalová 6.B,
8. místo Seiner 8 .B,
15. místo Kekule 7.A
2. místo v kat. starší žáci (J. Turza, T.
Vocásek, A. Tarachaničová, P.
Hroudová, K. Volšíková)
1. místo: Šveňha J. 1.C, Lifka J. 1. C
Název soutěže
Název soutěže
Florbalový turnaj – mladší žáci
Florbalový turnaj – mladší
žákyně
Florbalový turnaj – starší žáci
Florbalový turnaj – starší
žákyně
Běh zámeckým parkem
Ploskovice
Vv - „Praotec Čech“ – I. a II.
stupeň
Olympiáda v českém jazyce 9.
roč.
Olympiáda v AJ 7. - 9. ročník
44
Úspěchy
Úspěchy
4. místo
ročníky
Zimní přírodovědná soutěž 2.
ročníky
Berounský 1.B, Čaňková, Černý, Ercoli,
Johnston, Kubáč, Podrábská 1. A
3.místo - Králová N. 1.C, Švingrová A.
1. C, Krynerová A. 1. C,
2. místo Požárová, Král
3. místo Štěpánková, Preislerová,
Krausová
60
-
-
-
38
-
-
-
1.místo V. Stanislavová
82
-
-
-
1. místo
41
12
-
-
3. místo
90
-
-
-
-
21
-
-
okrskové kolo – starší
2. místo, mladší 3. místo
Matematický klokan
293
-
-
-
nepostupová soutěž
Recitační soutěž – Světlo I.
Stupeň
30
6
-
-
Zvláštní ocenění poroty – P. Tarachanič,
E. Ercoli, K. Tomanová – pásmo 3. B,
Zalabáková 3.A.
70
23
-
-
-
140
2
-
-
8
2
-
-
4
2
-
-
63
16
-
-
Zimní přírodovědná soutěž 5.
ročníky
Zimní přírodovědná soutěž 6. –
7. ročníky
Vybíjená žáci a žákyně 5.
ročníku
Školní kolo Mc Donald Cup –
I. stupeň
Okrskové kolo Mc Donald Cup
Výtvarná soutěž – Světlo I.
stupeň
Matematická „Pythagoriáda“
Fotografická soutěž – Světlo, I.
A II. stupeň
Recitační soutěž – Světlo II.
stupeň
Výtvarná soutěž – Světlo II.
stupeň
45
-
1. místo V. Hodková 6. A
3. místo B. Sýkorová 2. A
2. místo V. Hodková 6.A
3. místo K. Chmelová 7.A
1. místo Rafajová V. 9.B
2. místo Bambasová E. 8.B
3. místo Francová K. 9.B
2. místo Liscová T. 7.B
Výtvarná soutěž – Nejznámější
pohádky na poštovních
známkách 2. A
Sálová kopaná – žáci 6.+ 7.
ročník
Okresní kolo OVOV
Pohár rozhlasu 6.+ 7. ročník
Pohár rozhlasu 8.+ 9. ročník
Krajské kolo Pohár rozhlasu Most
Krajské kolo OVOV Chomutov
Adrenalin cup 2015
-
-
-
3
Vyhodnocení bude v červenci 2015.
16
9
-
-
4. místo
-
8
21
11
-
-
1. místo
1. místo chlapci
6. místo
-
-
10
-
4. místo
-
-
1
-
1. místo Seiner O. 7.B
-
5
-
-
4. místo
Kopaná - Straškov 6. – 9.
ročník
-
12
-
-
3. místo
Atletický trojboj 1. stupeň
8
2
-
-
2. místo Trnovec,
3. místo Brandejský
46

Podobné dokumenty