Člověk v rytmu času

Komentáře

Transkript

Člověk v rytmu času
Člověk v rytmu času - občanská výchova
Jméno:
Škola:
Rok:
Mgr.Bc.Marcela Otavová
ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
2010
Metodické pokyny pro učitele
Předmět:
Název aktivity:
Jazyk:
Jazyková úroveň:
Doporučený ročník:
Předpokládaná délka:
občanská výchova
Člověk v rytmu času
AJ
A1+
6.třída
vyučovací hodina
Cíle aktivity
Obsahové cíle
Žák aktivizuje své znalosti anglických názvů dnů, měsíců, ročních období a jiných časových údajů a využije je v
individuálním projektu "A year in my life".
Žák prezentuje projekt před třídou.
Jazykové cíle
Žák vyjmenuje anglické názvy dnů, měsíců, ročních období a jiných časových údajů nahlas, plynule a foneticky správně.
Žák aktivizuje pravopisné znalosti názvů dnů, měsíců atd.
Kompetence
Kompetence sociální a personální - žák účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskusi ve skupině.
Kompetence komunikativní - žák se účinně zapojuje do diskuse, žák tvořivě využívá text ke svému rozvoji.
Kompetence k učení- žák propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí.
Pomůcky
pracovní list pro každého žáka
psací pomůcky
2 sady kartiček s anglickými názvy měsíců (vlastní tvorba)
Pracovní postup aktivity
1. Žáci pracují ve skupinách a vzájemně si pomáhají při plnění čtyř úkolů na pracovním listě.
2. Po vyplnění pracovního listu svou práci odprezentují a reflektují na skupinovou práci.
3. Pohybová aktivita - štafeta pro 2 skupiny - žáci mají za úkol formou štafety správně seřadit měsíce v roce.
4. Pantomima ve skupinách - žáci mají za úkol po dohodě ve skupině pantomimicky ztvárnit roční období na základě
typických aktivit či znaků.
5. Společné shrnutí a reflexe hodiny.
Návrh hodnocení:
Hodnocení bude provedeno po odevzdání individuálního projektu "A year in my life", kde
žáci prakticky předvedou osvojenou znalost slovní zásoby. (cca 40 slovíček)
Součástí hodiny je též hodnocení práce ve skupině, je preferována účinná spolupráce žáků.
Předpokládá se též elementární znalost zadávání instrukcí v AJ.
Klíč:
1.cv. 1.a second 2.a minute 3.an hour 4.a day 5.a week 6.a month 7.a year 8.a century
2.cv. a clock, a watch, a watch, a clock
4.cv. autumn spring
summer winter
Použitá literatura, zdroje: :
vlastní praxe
obrázky http://images.google.cz
Rady / tipy z praxe: :
Zvolené aktivity lze rozložit do dvou vyučovacích hodin Výchovy k občanství v průběhu bloku Člověk v rytmu času.
Na pohybovou a dramatickou aktivitu je vhodné zvolit větší prostor.
Pracovní postup pro žáky
Předmět:
Název aktivity:
Jazyk:
občanská výchova
Time expressions
AJ
Instrukce žákům v cílovém jazyce:
1. Work in groups of four. Your task is to do the exercises on your worksheet.
- Put the time expressions in the correct order.
- Decide: a clock or a watch?
- Find the names of months in a wordfind.
- Can you see the names of seasons in the jumbled words?
2. Present the results of your groupwork to all the pupils.
3. Make two groups. Your task is to run in relay with your friends, put the months
in the correct order and be as quick as possible.
4. Mime the seasons in groups according to their typical activities and characters.
5. How did you enjoy the activity?
Say (repeat) the words you have learnt.

Podobné dokumenty

House

House Druh učebního materiálu: Materiál k procvičení slovní zásoby - HOUSE (k použití na interaktivní tabuli, lze vytisknout jako pracovní listy)

Více

Kartičky Vašim dětem, které pomáhají

Kartičky Vašim dětem, které pomáhají Děti s poruchou porozumění či s poruchou autistického spektra mívají problém se orientovat ve více obrázcích, nerady si prohlížejí knížky a je poměrně těžké zaujmout jejich pozornost. V kartičkách ...

Více

Nemusíš být Hipster

Nemusíš být Hipster VŠ vzdělání (bakalářské stačí). Alespoň 1 rok praxe jako Social Media Specialist Vynikající znalost prostředí sociálních sítí a nových médií. Angličtinu na komunikativní úrovni. Zájem o obor, sledo...

Více

Studium na vysoké škole v zahraničí - Milena Dvořáková

Studium na vysoké škole v zahraničí - Milena Dvořáková literaturou vztahující se k tématu Zdůvodnit doporučení pro rozvoj v praxi Studium vědeckých databází a knih

Více

CD pro 1. stupeň - Základní škola Liberec, Lesní 575/12

CD pro 1. stupeň - Základní škola Liberec, Lesní 575/12 prožitků o znacích zimy. Označí počet prvků množiny v oboru do 10. Provádí početní operace +, - s přirozenými čísly v oboru do 10 zpaměti. Vytvoří lineární uspořádání v oboru do 10, zobrazí číslo n...

Více

Stručná informace o projektu

Stručná informace o projektu idiomu. Studenti pracovali v týmech a zaměřili se na idiomy z určitým tématem, např. idiomy se zvířaty či s barvami. Svá porovnání zpracovali v tabulkách ve Word a následně využili i nástroj Wiki s...

Více