hn 02 2005 - Město Hlučín

Komentáře

Transkript

hn 02 2005 - Město Hlučín
Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města
Ročník 10 ● číslo 2 ● ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ● ÚNOR 2005
H L U â Í N S K ¯ Z Á M E K Z A â Í N Á O Î Í V AT A S L O U Î I T V E ¤ E J N O S T I
Zámek vznikl na základě původní gotické tvrzi, kterou
nechal roku 1525 pan Bernard ze Zvole přestavět na renesanční zámek. Za svou několikasetletou historii měnil
zámek svou podobu. Jeho dnešní podoba vychází ze zásadní přestavby kolem roku 1733. Tak jak se měnila podoba zámku, tak se také měnil jeho význam a využití.
Když v roce 1999 město Hlučín zámek odkoupilo, byl
stanoven cíl zachránit a obnovit tuto kulturní památku,
tak aby mohla sloužit do budoucna veřejnosti. V letech
2002–2004 proběhla rekonstrukce střechy a izolace zdiva. Zakončením této etapy bylo zpřístupnění části zámku, kde začalo od února 2004 působit Informační centrum
a Muzeum KC Hlučín.
Následovala další etapa rekonstrukce na vybudování
knihovny a literární čajovny. Celou rekonstrukci projektoval Ing. arch. Jan Kovář ve spolupráci s Ing. Petrou
Samkovou. Hlavním dodavatelem byl ARCHATT
PAMÁTKY spol. s. r. o. z Třebíče. Technický dohled investora prováděl Ing. Luděk Konečný společně s odborem I a SMM města Hlučín.
Celá etapa rekonstrukce stála 15,2 mil. Kč. Z toho
15 mil. poskytlo ministerstvo kultury.
Dne 17. ledna 2005 nastala ta slavnostní a historická
chvíle, kdy byl slavnostně zahájen provoz Městské knihovny Hlučín, v nových prostorách na zámku. Událost
tak významnou pro celé město podpořili svojí účastí poslanci PS PČR pan Ing. Antonín Macháček, pan Josef
Vícha, pan Ing. Miroslav Krajíček a další hosté.
Slavnostní přestřižení pásky se ujal pan poslanec
Macháček společně se starostou města Hlučína panem
Petrem Adamcem. Pan starosta ve své úvodní řeči vyzdvihl skutečnost, že se nejen podařilo zdejší zámek coby kulturní památku zachránit před zkázou, ale také se
pro něj našlo smysluplné uplatnění, knihovna je toho
konkrétním důkazem. Rekonstrukce památkového objektu se citlivě propojila s potřebami moderních technologií
a zařízení pro práci knihovny na vysoké úrovni s výhledem do její budoucnosti. Směle můžeme říci, že od této
chvíle má město Hlučín jednu z nekrásnějších a nejmodernějších knihoven v kraji.
Jeho slova mohli všichni přítomni po prohlídce knihovny jenom potvrdit.
Zároveň si hosté prohlédli rekonstruované prostory,
které budou do budoucna sloužit jako Zámecká literární
čajovna.
Mgr. Zdeněk Kačor
vysokých kopců a opět
padá do malebných
údolí. Santa Maria dC
má zhruba 5.000 „vlastních“ obyvatel. Tento počet však
v letní turistické sezóně mnohokrát narůstá (až na
60.000). Hlavním symbolem města i regionu je plod cedrovníku - cedro, což je ovoce podobné vzhledem, vůní
i chutí zelenému citrónu, jenže mnohem větší. Z cedra se
zde vyrábí likéry, sirupy, náplně do moučníků, krémy, je
součástí masitých pokrmů, používá se kandované a ve
spoustě dalších podob.
Každý den setkání se nesl ve znamení určitého tématu:
Začátek patřil setkání evropských občanů. Na náměstí
Santa Maria dC proběhla manifestace a ochutnávka gastronomických výrobků „Slavnost národů“, doprovázená
vystoupením české a italské kapely. Následovala přednáška o historii v podání Pasquale Lamboglia.
Dalším tématem byla spolupráce a rozvoj partnerství.
Proběhla diskuze o vytvoření sítě partnerů a projektů na
podporu spolupráce, kulturních rozdílech, massmédiích
v oblasti politiky města, mladeži a turistickém ruchu.
S příspěvky vystoupili Ernesto Funaro, Dott. Domenico
Donadio a Prof. Sergio Stumpo.
Součástí tématu „Místní hospodářství, výroba, obchod,
gastronomie“ byla návštěva společnosti TUVCAT, která
se zabývá zpracováním cedrátu, prohlídka plantáží, ukázka tradičního biologicky čistého zpracování a také návštěva agroturismu Bonicose.
Zástupci škol mohli porovnávat zkušenosti italských
kolegů přímo při návštěvě školy v Santa Maria del Cedro.
V rámci tohoto bodu programu proběhla diskuze u kulatého stolu na téma podpora vzdělání, tradice, kulturní dědictví, židovství. Se svým příspěvkem ,,Proč je Kalábrie
HLUâÍNSKO SOUâÁSTÍ EVROPSKÉ UNIE
Ve dnech 20.–29. 11. 2004 navštívila delegace
z Hlučínska italské městečko Santa Maria del Cedro
a další obce. Jednalo se o pracovní návštěvu v rámci programu Evropské unie.
Na začátku byl kontakt a nápad dvou iniciativních žen:
Mgr. Gabriely Válkové, profesorky SOU a hotelové školy v Šilheřovicích na straně české a dott.sa Giuseppiny
D’Auria na straně italské. Právě ony našly mezi fondy
EU jeden, jehož náplní bylo vzájemné poznávání obyvatel zemí EU, a který byl vhodný právě pro naše dva regiony. Dott.sa Giuseppina D’Auria s Mgr. Válkovou se obrátily s návrhem zpracování projektu na představitele
Sdružení obcí Hlučínska a městečka Santa Maria dC, kteří tento návrh přijali a zpracování projektu schválili.
Výsledkem bylo pracovní setkání zástupců obou regionů.
Sympatické na projektu bylo také to, že automaticky počítal s účastí mladých lidí. Hlučínsko reprezentovali starostové Petr Adamec, Ludmila Janoschová, Mgr. Herbert
Pavera, Karel Krupa a MVDr. Jindřich Koska, dále členové zastupitelstev, folklórních souborů, zástupci škol
a úřadů. Z „mládežníků“ se setkání zúčastnil Dechový
kvintet z Dolního Benešova, studenti SOU a hotelové
školy ze Šilheřovic a Gymnázia Hlučín.
Program byl velmi náročný a velmi bohatý.
Již uvítání a první setkání se starostou Santa Maria dC
Francesco Maria Faziem a dalšími představiteli městečka
bylo velmi srdečné. Dostalo se nám také několika základních informací o Santa Maria dC i regionu:
Santa Maria dC leží na pobřeží Jaderského moře v italské Kalábrii. Jde o krajinu, která z moře stoupá strmě do
židovská“ vystoupil Prof. Antonio Sorrenti z Boloňské
univerzity. Zabýval se také integrací českých židů.
Nejsilnějším okamžikem tohoto dne a troufám si říci i celého setkání bylo předání kamenů se jmény českých
Židů, kteří pocházeli z různých koutů České republiky
a byli zavražděni nacisty v Itálii. Bylo nám předáno 12
kamenů. Symbolicky se tak po letech tito lidé vrátí domů.
Kameny se jmény budou umístěny v hrobce rodiny
Wetekampovy v Hlučíně.
Závěr pobytu patřil tématu území a výroba - využití lokálních zdrojů pro výrobu a zlepšení místní ekonomické
situace.
Sportovní tečkou pak byl přátelský fotbalový zápas
mezi zástupci obou stran, kde se na hrotu útoku českého
týmu objevil starosta města Petr Adamec. Nutno dodat,
že se hráči utkání zhostili se ctí. Náš tým vyhrál 2:1 a na
jihu Itálie tak zazněla česká hymna.
Význam projektu a vlastního setkání a výhled do budoucna zhodnotil starosta města Hlučína a předseda
Sdružení obcí Hlučínska Petr Adamec takto:
,,Hlavní význam projektu spočívá ve vzájemném poznávání lidí z různých částí Evropy. Vzhledem k tomu,
že je Itálie členem EU již dlouhou dobu, očekávám od této spolupráce rychlejší zapojení Hlučínska do života
v rámci EU. Je důležité poznat život v partnerském městě nejen z pozice turisty, ale právě z pozice partnera, což
znamená seznámit se s klady i zápory, které současnost
přináší. Při našem pracovním setkání (mimo turistickou
sezónu) jsme mohli vnímat nejen turistickou atraktivitu
Santa Maria dC spočívající v úžasné přímořské krajině
s horami sopečného původu a černým pískem pláží, ale
vnímat i ne vždy lehký život obyvatel jihu Itálie.
Pokračování projektu vidím v uspořádání podobného
setkání u nás na Hlučínsku, také se zapojením finančních
prostředků z fondů EU. V regionu máme spoustu zkušeností, o které se můžeme s italskou stranou podělit (péče
o kulturní památky, společenský život, oblast školství,
sportu, apod.).
Vzájemné poznávání a spolupráce je nezbytným předpokladem pro rozvoj v rámci Evropy i pro zvyšování životní úrovně každého občana a ani náš region nezůstane
stát stranou tohoto dění.“
- jh -
strana 2
HLUČÍNSKÉ NOVINY
- o zapojení města Hlučína do programu prevence kriminality na místní úrovni PARTNERTSVÍ v roce
2005 a o finanční spoluúčasti města ve výši 10%
z celkových nákladů na projekt,
DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
V˘tah usnesení ze 60. schÛze
Rady mûsta Hluãína,
dne 17. ledna 2005
Rada rozhodla:
- o poskytnutí věcného daru do tomboly v hodnotě do
7 000 Kč pro Ples města Hlučína, konaný dne 29.
ledna 2005 a v hodnotě do 3 000 Kč pro Bál
Hlučínska, konaný dne 5. 2. 2005,
- rozhodla vydat dne 17. 1. 2005 nařízení města, kterým se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1996
(původní označení č. 10/1996) Vyhláška o zvláštních požadavcích na druh paliva pro malé zdroje
znečišťování. ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 6/1996 (původní označení 13c/1996) Vyhláškydodatku č. 1, kterým se doplňuje příloha obecně závazné vyhlášky č. 1/1996, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 5/1997 (původní označení 15b/1997)
Vyhlášky-dodatku č. 2, kterým se doplňuje příloha
obecně závazné vyhlášky č. 1/1996 a dále ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 17/1998 (původní označení 38/1998) Vyhlášky-dodatku č. 3, kterým se doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/1996,
- o provedení investičních akcí v Bobrovníkách
a Darkovičkách v roce 2005,
- o bezúplatném převodu 14 ks stolů,
Rada schválila:
- koncept Programu oslav 750 let založení města,
- že film o Hlučínu u příležitosti 750 let, bude natáčet
pan Daniel Krzywoň a pan Rostislav Pečinka dle
předložených námětů,
- Organizační řád Městského úřadu Hlučín s účinností od 18. 1. 2005.
Usnesení zasedání
Zastupitelstva mûsta Hluãína,
dne 20. prosince 2004 (v˘tah)
Zastupitelstvo rozhodlo:
- o pověření místostarosty města Hlučína řízením
Městské policie Hlučín s účinností od 21. 12. 2004,
- o odejmutí pověření místostarosty města Hlučína
zabezpečováním konkrétních úkolů v samostatné
působnosti na úseku odboru investic a správy městského majetku a pověřilo starostu města Hlučína zabezpečováním těchto úkolů s účinností od 21. 12.
2004,
- poskytnout Fotbalovému klubu Darkovičky investiční dotaci na stavbu nových šaten a sociálního zařízení,
- o poskytnutí peněžitého daru organizaci Štátne lesy
Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica,
Slovenská republika pro řešení živelné katastrofy
v Tatrách,
- o uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru na základní běžný účet města mezi Českou spořitelnou,
a.s., a městem Hlučínem ve výši 8 mil. Kč od 1. 1.
do 31. 12. 2005,
- o uzavření smluv a dodatků o poskytnutí dotací
z rozpočtu města mezi městem Hlučínem a těmito
subjekty: Dům dětí a mládeže Hlučín, Dívčí fotbalový klub 1. DFC Hlučín, Charita Hlučín a na pořádání „Vánočního turnaje města Hlučína“ v nohejbale v roce 2004,
Zastupitelstvo schválilo:
- 5. úpravu rozpočtu města k 30. 11. 2004,
- rozpočet města na rok 2005 s celkovou výší příjmů
230 229 500 Kč a výdajů 251 998 200 Kč,
- dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací města
Zastupitelstvo vydalo:
- obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
REPREZENTANTI
MĚSTA HLUČÍNA
ZA ROK 2004
Rada města Hlučína vyhodnotila za rok 2004
tyto Reprezentanty města:
VĚRA BEDRUNKOVÁ - PALIČKÁŘKA
- dlouhodobé úspěšné vedení kurzů paličkování
s rostoucím zájmem ze strany veřejnosti
- pořádání výstav paličkovaných výrobků
KAREL ČÍŽ - HOROLEZEC
- horolezectví se věnuje min. 15 let
- 13. 8. 2004 zdolal Pik Lenina (7134 m)
v pohoří Pamír
- zdolal i nejvyšší vrchol Ameriky Mt. McKinley.
ONDŘEJ KAČMAŘ - TENISTA
- dlouhodobě vynikající výsledky
- v r. 2004 - 3. místo na Mistrovství republiky
v Pardubicích, celkově 1. místo v krajském žebříčku, 7. místo v celostátním žebříčku
Kategorie kolektivů:
Klub sportovního tance při KC Hlučín pod vedením ing. Milana Kysučana
- dlouhodobě vynikající výsledky v soutěžích
VYHODNOCENÉ NEJLEPŠÍ PÁRY
TANEČNÍ LIGY ČR za r. 2004:
Kategorie Junior I:
Václav Koubík - Kateřina Krakowková:
3. místo ve standardních, 3. v latinských
a 1. v 10-ti tancích
Antonín Lyko - Eliška Otáhalová:
8. místo ve standardních, 8. v latinských
a 10. v 10-ti tancích
Kategorie Junior II:
Marek Lochman - Markéta Dostálová:
11. místo v latinských tancích
SK FC HLUČÍN - MUŽI
- vítězství ve skupině E Moravskoslezské divize,
postup do Moravskoslezské ligy (na podzim
v čele)
- postup do 4. kola českého poháru
PODùKOVÁNÍ
Z upřímného srdce bych chtěla poděkovat pohřební službě Breuer za jejich služby při posledním
rozloučení s drahým zesnulým Františkem
Vojtekem v Hlučíně.
Zároveň děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
a za květinové dary.
manželka Mária a děti s rodinami
Z upřímného srdce děkuji Charitě v Hlučíně za
celoroční laskavou službu mému nebohému manželovi Františku Vojtekovi, jejiž členové kromě
únor 2005
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
- obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2002 o výši příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřských školách,
školních družinách a školních klubech,
- obecně závaznou vyhlášku „Požární řád města
Hlučína“
- obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastní větší počet osob,
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- plnění rozpočtu města k 30. 11. 2004.
SDùLENÍ RODIâÒM
Vážení rodiče,
vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsme nuceni
se na Vás obrátit touto cestou.
Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem
slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se
osobně na matriku MěÚ Hlučín (Po, St 8–17 hod.;
Út, Čt 8–14 hod.).
Slavnostní přivítání se nyní připravuje pro děti
narozené od září 2004 a týká se dětí, které mají trvalý pobyt na území města Hlučína a jeho částí
Bobrovníků a Darkoviček. Prosíme proto maminky dětí, aby k ověření těchto skutečností doložily
rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.
O přesném datu konání akce budete předem,
s dostatečným předstihem, informováni pozvánkou.
Bližší informace na telefonním čísle
595 020 224, 595 020 283.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]?h
@[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
@[email protected]?h
@[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected]?h
@[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]?h
@[email protected][email protected]
@[email protected]?h
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]?h
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected]?h
@[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]?h
@[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
@[email protected]?h
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]?h
@[email protected][email protected]
@[email protected]?h
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]?[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]?h
@[email protected][email protected]
@[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@[email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
@[email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected]
[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V MĚSTSKÉM ÚTULKU V HLUČÍNĚ
se v současné době nachází
1 vlčák,
1 rotvajler
a 5 kříženců
Útulek je v areálu TS Hlučín s. r. o.
na ul. Markvartovické. Tel. 59 50 43 591
Odbor ŽPaKS tímto děkuje
MUDr. Kubinové
za příspěvek věnovaný útulku.
povinnosti rozdávali úsměv i lásku. Velké Pán Bůh
zaplať.
manželka Mária
Dne 22. 12. 2004 se konalo poslední rozloučení
s naším tatínkem panem Miroslavem Ševčíkem
z Hlučína. Rádi bychom touto cestou poděkovali
Pohřební službě pana Alfréda Breuera za profesionální a lidský přístup a za vzorné zajištění pohřbu.
Naše poděkování rovněž patří panu faráři P. Mgr.
ICLic. Františku Sehnalovi. Děkujeme také všem
příbuzným a známým za účast při posledním rozloučení a za květinové dary.
manželka, dcera a syn
Městská knihovna děkuje ředitelství Odborného učiliště a paktické školy v Hlučíně, jehož žáci
s velkým pracovním nasazením pomohli při stěhování knihovny do nových prostor zámku.
Poděkování zaslouží i studenti Gymnázia, kteří pomohli s umístěním a uložením knih do regálů.
Finanãní v˘bor
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích,
zastupitelstvo obce vždy zřizuje finanční výbor.
Rovněž i Zastupitelstvo města Hlučína zvolené na volební období 2002 - 2006 zřídilo finanční výbor ve
složení:
Předseda: Ing. Bernard Ostárek
členové:
Ing. Alfons Laňka
Ing. Pavel Reiský
Finanční výbor dle výše uvedeného zákona provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
V tomto čísle HN je vám předložen schválený rozpočet Města Hlučína na rok 2005. Jeho schválení
předchází mimo jiné projednání ve Finančním výboru (FV) a dá se říci, že městský rozpočet je hlavní náplní činnosti FV, který dále kontroluje hospodaření
města dle schváleného rozpočtu, projednává úpravy
rozpočtu, řešení peněžních toků, zhodnocování dočasně volných finančních prostředků, přijímání úvěrů
a dotací, porovnává zadluženost rozpočtu k příjmům,
projednává příspěvky z městského rozpočtu pro organizace řízené Městem Hlučín, dotace pro sportovní
a zájmové kluby a organizace. Podává podněty ke
zlepšení hospodaření městské radě i zastupitelstvu.
Náplň FV je velice různorodá a tomu odpovídá
i četnost zasedání. Minimálně vždy před každým zasedáním městského zastupitelstva projednáváme finanční problematiku, která je předmětem jednání
městské rady či zastupitelstva. FV úzce spolupracuje
s odborem financí Městského úřadu, především s jeho vedoucí Ing. Kristou Šoferovou.
Ing. Bernard Ostárek
Zapomenuté v˘roãí?
Dne 4. února 1920 proběhl akt převzetí Hlučínska
do svazku ČSR. Ráno toho dne vyrazily na toto území tři kolony vojska, každá s hudbou v čele. První kolona vyrazila z Opavy směrem na Kravaře, druhá
z Háje u Opavy do Dolního Benešova a třetí kolona,
která byla hlavní, z Děhylova na město Hlučín. Odtud
se rozešly vojenské jednotky paprskovitě do všech 36
nám tehdy přiřčených obcí. Do města Hlučína vstoupila první Československá jezdecká patrola před jedenáctou hodinou. V 11 hodin vpochodovala do města hudba 3. pěchotního pluku. Oddíl 6. jezdeckého
pluku přiklusal s tasenými šavlemi na vyšnořených
koních na hlučínské náměstí. Za nimi přijeli v osmi
autech: nově jmenovaný hejtman hlučínského okresu
František Sichra s francouzským kapitánem
Varennem, zplnomocněný komisař Josef Šrámek
s francouzským plukovníkem Martym a další osobnosti. Před radnicí se shromáždili představitelé města. Dále zástupce farního úřadu Hugo Stanke a někteří obyvatelé města. Nového šéfa Hlučínska a další
představitele přivítal starosta města Lindel. Hejtman
Sichra mu krátce odpověděl v české a německé řeči.
V Hlučíně pak zůstala posádka o 170 mužích, z toho
100 mužů pěchoty a 32 dragouni.
Po 178 letech tak bylo Hlučínsko, které Marie
Terezie mírem Berlínským 28. července 1742 postoupila králi Pruskému, opět připojeno k českým zemím. Stalo se tak na Versaillské konferenci v Paříži.
Důvody československé vlády pro připojení Hlučínska k ČSR se opírali vedle hospodářských a strategických důvodů hlavně o skutečnost, že místní obyvatelstvo je slovanského původu, a že se prokazatelně hlásí k moravštině jako ke svému mateřskému jazyku. A protože se tehdy mateřský jazyk uznával za
hlavní znak národa, pokládali se pruští Moravci za
nedílnou větev českého národa. Tyto důvody
Versaillská konference akceptovala, a tak se
Německo muselo vzdát Hlučínska bez plebiscitu ve
prospěch Československa podle 83. článku mírové
smlouvy. Obce Hať a Píšť byly k ČSR připojeny dodatečně 16. 3. 1923.
Z historických pramenů
vybral Ing. Bernard Ostárek
HLUČÍNSKÉ NOVINY
strana 3
Zmûny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2005
Dne 1. 1. 2005 nabyla účinnosti novela zákona
číslem 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, která byla provedena pod. číslem 669/2004 a publikována ve sbírce zákonů
30. 12. 2004.
Tato novela upravuje mimo jiné změnu v osobě
poplatníka z některých zemědělských pozemků,
které byly dosud pronajaty zemědělským podnikům, či dalším subjektům.
Podle nové právní úpravy je nájemce poplatníkem daně z pronajatých pozemků pouze tehdy, jdeli o pozemky:
a) vedené v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci
b) spravované Pozemkovým fondem České republiky
nebo Správou státních hmotných rezerv, nebo
c) převedené na Fond národního majetku České republiky
Podle nové právní úpravy vzniká na zdaňovací
období roku 2005 povinnost vlastníkům pozemků
přiznat daň za pozemky, které byly dříve evidovány
zjednodušeným způsobem (na listu vlastnictví nebyl
u parcely uveden druh pozemku), pokud byly ve
zdaňovacím období roku 2004 pronajaty, a do 31. prosince 2004 došlo činností katastru nemovitostí - digitalizací či obnovou katastrálního operátu k převedení
těchto pozemků do parcel katastru nemovitostí (na listu vlastnictví je označen druh a způsob využití pozemku).
Povinnost daň přiznat vzniká vlastníkům těchto pozemků bez ohledu na jejich případný pronájem a bez
ohledu na skutečnost, zda existují či neexistují hranice
parcely katastru nemovitostí v terénu.
Vlastník, resp. společný zástupce spoluvlastníků
těchto pozemků je povinen do 30. dubna 2005 podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání
a v něm přiznat k dani předmětné pozemky.
Nájemce zůstává poplatníkem daně na zdaňovací
období roku 2005 u pronajatých pozemků evidovaných
v katastru nemovitostí pouze zjednodušeným způsobem (na listu vlastnictví je takový pozemek veden
bez označení druhu a způsobu využití pozemku)
a dále u pozemků, spravovaných Pozemkovým fondem
České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv, a nebo převedený na Fond národního majetku
České republiky.
Hlučínská cukrárna VERONA
získala ocenění (převzato z webu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje)
Celkem 14 firmám předal ve středu 15. prosince
2004 hejtman Moravskoslezského kraje Evžen
Tošenovský Cenu Sdružení českých spotřebitelů
„Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje“.
Jednou z oceněných firem byla také hlučínská
cukrárna Verona p. Alfréda Žídka.
Udílení ceny vyhlašuje Sdružení českých spotřebitelů, uděluje se formou plakety na dva roky, po
které je může společnost volně užívat ke své propagaci.
„Toto ocenění vyjadřuje, že firma, která ho získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání podle očekávání spotřebitele. Předpokládá se
tedy, že naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými platnými právními předpisy, ale že při poskytování služeb či při uvádění výrobků na trh má
dostatečně srozumitelně deklarovánu jakost a spolehlivost a nadstandardně poskytuje své služby
s odpovídající odbornou úrovní prodejce, poskytuje potřebné informace spotřebitelům, např. o zajištění odborného servisu, a podobně,“ řekl Libor
Novák, ředitel Sdružení českých spotřebitelů s tím,
že při udělení ceny bylo výběrovou komisí přihlédnuto i k tomu, jakou image firma má jak mezi spotřebiteli, tak u místní a podnikatelské samosprávy.
- jh -
Pro zjištění, zda jsou pozemky v katastru nemovitostí evidovány zjednodušeným způsobem či v podobě parcel katastru, lze využít aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí - listu vlastnictví, případně
lze tyto skutečnosti ověřit za jednotlivé pozemky
konkrétních parcelních čísel prostřednictvím internetu na stránkách Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního (ČÚZK) na adrese www.cuzk.cz nabídka Nahlížení do katastru a průběhu řízení Informace z KN - volba: Parcela.
Finanční úřad v Hlučíně, odd. majetkových daní
Informace o povolební
situaci v kraji
Volby určily v Krajském zastupitelstvu Moravskoslezského kraje rozhodovací sílu jednotlivých stran vyjádřenou počtem mandátů takto:
z celkového počtu 65 zastupitelů je 29 za ODS,
17 za KSČM, 11 za ČSSD a 8 za KDU-ČSL.
Koalici vytvořily ODS a KDU-ČSL, hejtmanem
kraje byl zvolen Ing. Evžen Tošenovský z ODS. Dále
má ODS 3 náměstky a další 3 členy rady, KDU-ČSL
má 2 náměstky a další 2 členy rady.
Město Hlučín má v krajském zastupitelstvu starostu
města Petra Adamce, který je zároveň členem rady kraje a členem Komise pro kulturu a památky a místostarostu města Ing. Pavola Kubuše, který je předsedou
Výboru pro národnostní menšiny a členem Výboru pro
dopravu.
Z okresu Opava jsou v zastupitelstvu:
za ODS Ing. Zbyněk Stanjura, JUDr. Jiří Mlčoch,
Ing. Andreas Hahn, Mgr. Renata Pospěchová, za
KDU-ČSL Petr Adamec, za ČSSD Ing. Pavol Kubuš,
Oldřich Vícha a za KSČM RSDr. Dušan Jaroš a Rudolf
Matocha.
- pk -
Nespalujte v lokálních
topeni‰tích odpady!
Sotva začala zima, tak už jako obvykle některé lokality téměř denně pokrývá tmavý štiplavý kouř.
Někteří občané ve snaze buď ušetřit za palivo, nebo
v důsledku své lenosti nakládat s odpady řádným způsobem (tj. důsledně třídit zejména plasty a sklo a do popelnice ukládat pouze zbytkový netříděný komunální
odpad), proženou komínem téměř vše, co má šanci
shořet. Potom stačí podvečerní procházka městem
a místo toho, aby člověk touto aktivitou udělal něco
pro své zdraví, tak je tomu spíše naopak. Pokud je navíc právě inverze, která v podzimních a zimních měsících bývá téměř pravidelným jevem, nelze právě doporučit nadechnutí z plných plic.
Bohužel i v plynofikovaných rodinných domcích
zůstávají v provozu i nadále kotle na pevná paliva a minimálně jednou týdně se zde spálí spousta odpadů, které do kotle rozhodně nepatří. Ani lakovaná a barvená
dřeva nebo překližky nemají v kotli co pohledávat, protože se jedná o odpad. Při prokázání, hrozí podle vyhlášky fyzickým osobám pokuta až do výše 30 tis. Kč
a právnickým osobám podle zákona dokonce až do výše několika desítek nebo set tisíc. Látky, které jsou tímto nedokonalým spalováním odpadů uvolňovány do
ovzduší a které musí dýchat všichni, jsou totiž jedovaté, dráždivé, často i karcinogenní a zcela jednoznačně
zdraví velmi škodlivé!
Odpady lze spalovat pouze ve spalovnách komunálních či průmyslových odpadů, kde je zaručená vysoká
spalovací teplota po celou dobu spalovacího procesu
a účinné čištění spalin.
Proto znovu, tak jako každoročně, vyzýváme všechny majitele nemovitostí a provozovatele kotelen - spalujte v kotlích jen paliva pro daný kotel určená, odpady třiďte a ukládejte tam, kam patří a nezhoršujte ovzduší sami sobě, svým dětem, a ani nám
všem ostatním.
Odbor ŽP a KS
DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
únor 2005
strana 4
HLUČÍNSKÉ NOVINY
DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
A CO TO VLASTNù JE
TEN IRIS?
Pro neznalé je to pouze nějaký název, pro obeznámené je to název květiny - kosatce a pro zasvěcené je
to název organizace, která má 43 členů a v letošním
roce se dožívá jubilejního dvacetiletého výročí. Její
hlavní činností je šlechtění a pěstování kosatců, lilií,
denivek , jarních cibulnatých a hlíznatých květin, gladiol a mnohých dalších rostlin.
Organizaci zaštítil svými křídly Český zahrádkářský svaz a tato se svou životaschopností projevuje tím,
že se po jisté době rozšířila i za hranice naší republiky. Členy máme rovněž v nedalekém Polsku a sousedním Slovensku. Spolupracujeme i s jinými podobně specializovanými organizacemi na území Česka
formou výměny odborných článků a různých příspěvků ze života našich jednotlivých organizací.
Pro rozšíření odborných znalostí si zveme v zimním
období specialisty pro pěstování a ochranu rostlin
proti parazitům a škůdcům, promítáme videosnímky
z výstav, seznamujeme se s novinkami v oboru výsadby a zřizování okrasných a užitkových zahrádek.
Vrcholem naší odborné šlechtitelské a pěstitelské
činnosti jsou pak květinové výstavy pravidelně pořádané v Hlučíně, ale i v blízkém okolí (Kravaře, Dolní
Benešov, Šilheřovice aj.), na kterých naši členové nikdy nevyšli naprázdno. Oceněním této práce je přislíbené pořádání mezinárodní výstavy lilií Evropskou liliářskou společností na rok 2006, která se bude konat
v našem městě.
Mohlo by se zdát, že nemáme žádné problémy a žijeme si klidný a plodný zahrádkářský život, ale chyba
lávky. Počasí, škůdci a v neposlední době, i tak jako
naše republika, i my stárneme a naše řady se ztenčují. Pokud tedy máte rádi květiny, chcete se několikrát
do roka sejít na klubovém večeru s podobně orientovanými přáteli, poplkat, uvařit kotlíkový guláš či opéci nějaké to maso a přitom být v přírodě, pak to zkuste s námi. Co vše jsme za loňský rok dělali si můžete
vyčíst z přehledu naší činnosti, která následuje:
únor 2005
ROZPOâET MùSTA HLUâÍNA NA ROK 2005
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo města Hlučína na svém 18. zasedání, konaném dne 20. 12. 2004, schválilo rozpočet města na
rok 2005. Byl schválen s celkovou výší příjmů 230 229,5 tis. Kč a výdajů 251 998,2 tis. Kč. Financování, to je
částka 21 768,7 tis. Kč, vzniklá jako rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu, představuje finanční prostředky, kterými se vyrovnává rozpočet.
Rozpočet našeho města se dotýká všech jeho občanů, proto musí být přehledný a přístupný všem. V tomto
článku Vám předkládáme základní strukturu městského rozpočtu pro letošní rok.
ROZPOČET MĚSTA HLUČÍNA NA ROK 2005
PŘÍJMY
VÝDAJE
Vlastní příjmy
Dotace
Financování
130.772,1 tis. Kč
99.457,4 tis. Kč
202.470,2 tis. Kč
Kapitálové výdaje
(zahrnuje splátky jistin
přijatých úvěrů – 7.231,3 tis. Kč
a přijaté úvěry 29.000 tis. Kč)
Celkem zdroje
Běžné výdaje
49.528,0 tis. Kč
21.768,7 tis. Kč
251.998,2 tis. Kč
Celkem výdaje
251.998,2 tis. Kč
Doufám, že tento stručný přehled nejdůležitějších položek rozpočtu města v grafech Vám poskytne základní informace, které pro Vás budou zajímavé a užitečné. K některým položkám rozpočtu se budeme v průběhu
roku vracet.
Petr Adamec, starosta města
Hodnota v grafech 0 procent, znamená částku menší než 1 procento.
Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech rozpočtu města Hlučína na rok 2005
4.
1.
ČINNOST ZO IRIS HLUČÍN 2004
21. 1.
Přednáška Konvent kosatců Florencie
- pan Zdeněk Seidl
20. 2.
Přednáška Výsadba ovocných
a okrasných zahrad - pan Duxa Erich
19. 3.
Klubový večer
22. 5.
Příprava výstavy kosatců
29.–30. 5. Výstava kosatců - DDM Hlučín
3. 6.
Účast na konventu MEIS
v Mikolowě Polsko
3.–4. 7.
Výstava lílií - Háj ve Slezsku
účast na výstavě lílií v Erlagenu
(sl. Nikola Bolacká, pánové Jiří Dudek,
Roman Widerski)
10.–11. 7. Účast na výstavě lílií v Rybniku
31. 7.
Příprava na výstavu mečíků
s vařením guláše
14.–15. 8. výstava mečíků - Kravaře
21. 8.
Účast na výstavě Flora Olomouc
- 1. místo v soutěži o nejlepší expozici
gladiol (pánové Seidl, Dinter, Kaštovský,
Chlebiš)
3.
2.
PŘÍJMY CELKEM: 230.229,5 tis. Kč
z toho
1. daňové příjmy
113.504,5 tis. Kč
2. nedaňové příjmy
13.754,2 tis. Kč
3. kapitálové příjmy
3.513,4 tis. Kč
4. přijaté dotace
99.457,4 tis. Kč
49
6
2
43
%
%
%
%
Podíl běžných a kapitálových výdajů na celkových výdajích rozpočtu města Hlučína na rok 2005
6.
Klubový večer na zahradě manželů Hartmanových
v Kozmicích
Výstava „Život na zahradě“ Ostrava - Černá louka
Přednáška o dřevinách v ZOO Ostrava
Mgr. Antonín PLINTA
tajemník IRIS
5.
VÝDAJE CELKEM:251.998,2 tis. Kč
z toho
5. běžné výdaje
202.470,2 tis. Kč
6. kapitálové výdaje
49.528,0 tis. Kč
80 %
20 %
únor 2005
HLUČÍNSKÉ NOVINY
strana 5
Struktura výdajů rozpočtu města Hlučína v roce 2005 (údaje v tis. Kč)
12. 13. 14.
15.
16.
17. 1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
3.
11.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
9.
8.
4.
7.
6.
5.
6.
7.
0%
3%
8.
19 %
9.
37 % 10.
2%
1. územní projektová
dokumentace
2. městská policie
3. vnitřní správa
4. sociální výdaje
5. doprava
územní projektová dokumentace 350,0
městská policie
6 961,7
vnitřní správa
48 304,6
sociální výdaje
70 646,6
doprava
5 250,0
údržba města
16 125,0
komunální odpady
7 125,0
školství
18 771,1
údržba nemovitostí města
16 126,1
rekonstrukce Mírového náměstí 9 200,0
rekonstrukce autobusového
nádraží
32 000,0
investice do městských částí
3 600,0
úroky z přijatých úvěrů
1 398,1
sport
5 283,0
kultura, charita, ostatní
8 693,4
granty
120,0
ostatní
2 043,6
CELKEM
251 998,2
údržba města
komunální odpady
školství
údržba nemovitostí města
rekonstrukce Mírového
náměstí
6%
3%
7%
6%
4%
11. rekonstrukce
autobusového nádraží
12. investice do městských
částí
13. úroky z přijatých úvěrů
14. sport
13 %
15. kultura, charita, ostatní
16. granty
17. ostatní
3%
0%
1%
1%
1%
0%
Údržba města
3.
4.
DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
2.
1.
1. silnice
2. dětská hřiště
3. ostatní
4. veřejné osvětlení
5. veřejná zeleň
6. pohřebnictví
25 %
1%
28 %
22 %
40 %
8%
5.
6.
Přehled investic z rozpočtu města Hlučína v roce 2005
8.
3.
2.
1.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
1.
12.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
rekonstrukce
Mírového náměsí
18 %
investice Bobrovníky
4%
investice Darkovičky
4%
rekonstrukce
školních jídelen
2%
investiční dotace
na varhany ŘKF Hlučín 1 %
rekonstrukce
budovy MěÚ
3%
ostatní
1%
projektová dokumentace
na komunikace
0%
výstavba
nových čekáren
1%
dokončení
úprav parku OKD
0%
chodníky hřbitov centrum 1 %
rekonstrukce
autobusového nádraží 65 %
strana 6
HLUČÍNSKÉ NOVINY
Koneãné v˘sledky Tfiíkrálové sbírky Charita Hluãín
V˘sledky jednotliv˘ch obcí za rok 2005
OBEC
Antošovice
Dolní Benešov
Bělá
Bobrovníky
Bohuslavice
Bolatice, Borová
Darkovice
Darkovičky
Hať
Hlučín - město
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice
vybraná částka 2005
13 725,00 Kč
106 376,00 Kč
14 240,50 Kč
27 132,50 Kč
68 525,50 Kč
113 596,50 Kč
41 015,00 Kč
55 839,00 Kč
71 700,00 Kč
130 731,00 Kč
36 043,50 Kč
80 898,50 Kč
64 837,00 Kč
DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
Celkem Charita Hlučín 1 417 537,5
OBEC
vybraná částka 2005
Kravaře, Kravaře-Kouty
Ludgeřovice
Markvartovice
Píšť
Rohov
Strahovice
Sudice
Šilheřovice
Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada
Jilešovice
139 580,50 Kč
82 853,50 Kč
24 756,00 Kč
62 817,00 Kč
28 170,00 Kč
25 330,00 Kč
24 538,00 Kč
46 003,00 Kč
98 806,00 Kč
4 599,00 Kč
32 598,50 Kč
15 515,00 Kč
7 311,00 Kč
Cizí měna: 14,90 EUR
Z této vybrané částky získá Charita Hlučín na své projekty 65 %, tj. 921 399 Kč. Na humanitární účely do zahraničí poputuje 10% z celkové částky, tj. 141 754 Kč.
Chceme zároveň touto cestou poděkovat všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem byli nápomocni
při Tříkrálové sbírce: starostům a zaměstnancům obcí, kteří nám vyšli vstříc při pečetění a rozpečeťování pokladniček a při konečném sčítání výtěžků. Také děkujeme duchovním správcům farností, kteří nám pomohli s propagací a s organizací samotné sbírky. Dále děkujeme všem vedoucím skupinek, kteří obětovali svůj volný čas a bez nichž by se sbírka nemohla vůbec uskutečnit. Velký dík
patří především malým i velkým koledníkům, kteří neúnavně přinášeli poselství pokoje, lásky a míru. Na závěr zbývá vyjádřit poděkování vám všem, kteří jste přijali naše koledníčky a přispěli jim
do pokladniček. Podpořili jste tak charitní dílo u nás i v zahraničí.
ZÁSADY PRO HODNOCENÍ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Z ROZPOâTU MùSTA HLUâÍNA
Zastupitelstvo města Hlučína na svém 17. zasedání
dne 18. 11. 2004 schválilo Zásady pro hodnocení
a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína.
Formuláře žádostí jsou k dispozici na odboru financí
a školství, kultury a regionálního rozvoje MěÚ
Hlučín a rovněž na internetových stránkách města
Hlučína http://www.hlucin.cz/.
Realizace zásad a poskytování účelových dotací
z prostředků rozpočtu města Hlučína se řídí platnými
právními úpravami, vymezenými zejména zákony:
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Účelem těchto zásad je stanovení jednotných a závazných podmínek pro poskytování veřejné finanční
podpory z rozpočtu města Hlučína formou dotací jako:
a) podpory občanských sdružení, humanitárních organizací a jiných fyzických nebo právnických osob
působících v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární
ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit, prevence kriminality
a ochrany životního prostředí. Poskytnutí dotací
není nárokové a je závislé na celkových možnostech rozpočtu města v daném roce, dále jen „DOTACE“
b) doplňkového zdroje financování, kterým se město
Hlučín bude spolupodílet na realizaci schválených
projektů, dále jen „GRANTY“
Add a) „DOTACE“
1. Písemná žádost o dotaci musí být podána na podatelnu Městského úřadu Hlučín nejpozději do
28. 2. daného roku, a to na formuláři „Žádost
o dotaci“. Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel, výjimka bude poskytnuta jen v mimořádných případech.
2. K žádosti je nutno doložit doklady o právní subjektivitě (doklad o registraci organizace, stanovy,
statut, doklad o přidělení IČ, osvědčení o registraci DIČ, zřizovací listina, apod.), případně průkaz totožnosti. Dále čestné prohlášení, že žadatel
nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
zdravotním pojišťovnám, Okresní správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a rozpočtu
města Hlučína. V případě, že byla žadateli poskytnuta dotace v předchozím kalendářním roce,
musí rovněž prokázat, že předložil ve stanoveném termínu řádné vyúčtování dotace.
3. Žádosti budou podle zaměření projednány ve
Finančním výboru Zastupitelstva města Hlučína
nebo v Komisi pro tělovýchovu, sport a volný
čas mládeže. O poskytnutí jednotlivých dotací
rozhoduje na návrh finančního výboru a komise
Zastupitelstvo města Hlučína (dále jen „zastupitelstvo“) v případě příspěvku nad 50.000 Kč.
O dotacích do 50.000 Kč rozhoduje Rada města
Hlučína (dále jen „rada“).
4. Po schválení dotací budou vyhotoveny návrhy
smluv o poskytnutí dotace, které budou předloženy zastupitelstvu ke schválení. Smlouva o poskytnutí dotace musí být písemná, mimo jiné musí obsahovat:
a) označení smluvních stran,
b) jasně a srozumitelně formulovaný účel, na který je dotace poskytnuta,
únor 2005
c) výši poskytnutých finančních prostředků,
d) způsob úhrady poskytnuté dotace příjemci,
e) datum použití a vyúčtování poskytnuté dotace,
f) sankční ujednání,
g) stanovení platnosti a účinnosti smlouvy.
5. Každá změna smluvních ujednání musí být řešena číslovaným písemným dodatkem k původní
smlouvě.
6. Příjemce dotace musí použít poskytnutou dotaci
pouze ke sjednanému účelu.
7. Pokud není stanoveno jinak, musí příjemce použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. příslušného roku.
8. Příjemce dotace musí do 21. 1. následujícího kalendářního roku předložit vyúčtování poskytnuté
dotace doložené kopiemi účetních dokladů (paragony, faktury, apod.).
9. V případě nedočerpání finančních prostředků
musí příjemce dotace vrátit nedočerpané finanční
prostředky na účet města Hlučína nejpozději do
20. 12. daného roku.
10. Při neoprávněném použití nebo zadržení prostředků je povinen příjemce dotace vrátit neoprávněně
čerpané prostředky do 30 dnů po výzvě města
Hlučín a zároveň uhradit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků do dne připsání na účet města.
11. Město Hlučín je oprávněno v souladu se zákonem
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, provádět
veřejnosprávní kontrolu. V této souvislosti je příjemce dotace povinen umožnit příslušným orgánům poskytovatele provedení průběžné a následné kontroly hospodaření s veřejnými prostředky
z poskytnuté dotace, jejich použití ke sjednanému
účelu a předložit při kontrole všechny potřebné
účetní a jiné doklady.
Add b) „GRANTY“
1. Projektem se pro účely těchto zásad rozumí jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných
a řízených činností s daty zahájení a ukončení,
prováděný pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných
časem, náklady a zdroji.
2. Granty jsou poskytovány na základě výzvy
k předložení projektů na poskytnutí grantu, dále
jen „výzvy“. Návrhy výzvy, které v sobě zahrnují konkrétní podmínky pro vyhlášení grantů na
dané období zpracovávají příslušné odbory
Městského úřadu Hlučín. Výběrová řízení vyhlašuje Rada města Hlučína (dále jen „rada“).
3. O grant mohou žádat, pokud není ve výzvě pro
konkrétní vyhlášený grant uvedeno jinak, občanská sdružení, humanitární organizace, jiné právnické a fyzické osoby působící na území města
Hlučína.
4. O přidělení jednotlivých příspěvků rozhoduje na
návrh rady Zastupitelstvo města Hlučína (dále jen
„zastupitelstvo“) v případě příspěvku nad 50 000
korun. O příspěvcích do 50 000 Kč rozhoduje rada.
5. Výběrové řízení je uveřejněno na úřední desce
města Hlučína, internetových stránkách města
Hlučína, Hlučínských novinách, popřípadě na
dalších místech. Formulář a vstupní informace,
nutné pro zpracování projektů, jsou k dispozici na
příslušných odborech městského úřadu a webových stránkách města. Formulář „Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína“ spolu
s příslušnými přílohami v jednom vyhotovení, lze
podat pouze doporučeně poštou nebo na podatelně městského úřadu. Datem podání se rozumí podání na poště nebo datum podání na podatelně.
6. Granty jsou poskytovány jednorázově nebo ve
splátkách na příslušný kalendářní rok.
7. Granty jsou poskytovány zejména na realizaci
projektů, které:
a) významně reprezentují město Hlučín,
b) zahrnují aktivity, na kterých má město zájem,
8. Žadatelé zpracují projekt, který musí obsahovat:
a) vyplněný formulář „Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu města Hlučína“ s předepsanými
náležitostmi. Žádost se skládá ze dvou částí:
● obecná část,
● specifická část,
b) kopie dokladu, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (stanovy, statut, zřizovací listina, živnostenský list, apod.),
c) podrobný rozpočet.
9. Žadatelé předkládají své projekty v zalepené
obálce, dle pokynů uvedených v konkrétní výzvě
k předložení projektů na poskytnutí grantu.
Obálky jsou otevírány na podatelně Městského
úřadu Hlučín a opatřeny podacím číslem.
10. Nutným předpokladem poskytnutí grantu je vyrovnání veškerých předešlých závazků k rozpočtu města.
11. Nesplnění požadavků uvedených v bodech 8., 9.,
10 je důvodem k vyřazení projektu výběrového
řízení.
12. Formální náležitosti jsou přezkoumány určenými
VYHLÁ·ENÍ
V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ
Rada města Hlučína na své 59. schůzi,
konané dne 10. 1. 2005, rozhodla o vyhlášení
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
dle Vyhlášky o vytvoření
a použití účelových prostředků
„Fondu na opravy a rekonstrukci fasád
města Hlučína“ pro rok 2005,
na základě něhož mohou fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy na území města Hlučína, požádat o půjčku z „Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína“, a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto budov použít.
Vyplněné žádosti s požadovanými náležitostmi
musí být podány do 11. 3. 2005 na odbor financí
MěÚ Hlučín.
Požadované tiskopisy žádostí jsou k dispozici od
11. 1. 2005 u informátora, případně na odboru financí Městského úřadu Hlučín nebo na internetových
stránkách města Hlučína http://www.hlucin.cz/.
Plné znění Vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína“ je přílohou tohoto čísla
Hlučínských novin.
Veškeré potřebné informace Vám podá odbor
financí, budova B 1.poschodí č. dv. 154, 152 (paní
Antončíková, Ing. Šoferová) telefon č. 595 020 313,
595 020 204.
Ing. Šoferová Krista
vedoucí odboru financí
Vyhláška o vytvoření
a použití účelových prostředků
„Fondu na opravy
a rekonstrukci fasád města Hlučína“.
Článek 1
Základní ustanovení
(1) Město Hlučín v zájmu zlepšení životního prostředí a vzhledu města vytváří „Fond na opravy
a rekonstrukci fasád města Hlučína“ (dále jen
„fond“, zkratka FORF-MH), který slouží k poskytování půjček na opravy a rekonstrukci fasád
HLUČÍNSKÉ NOVINY
13.
14.
15.
16.
17.
18.
pracovníky příslušného odboru. O formálním
přezkumu je vyhotoven písemný zápis.
Podané projekty, které prošly formální kontrolou,
jsou posuzovány výběrovou pracovní skupinou,
dále jen „grantová pracovní skupina“. O složení
grantové pracovní skupiny na daný kalendářní
rok rozhoduje rada.
Členové grantové pracovní skupiny jsou povinni
respektovat vyloučení střetu veřejného zájmu se
zájmy osobními. Rada schvaluje hodnotící tabulku pro daný kalendářní rok, která je závazná pro
všechny členy grantové pracovní skupiny.
Organizační, administrativní a poradní funkci zajišťuje příslušný odbor městského úřadu.
Informace o schválených projektech jsou zveřejněny do 20 dnů po schválení na úřední desce
města Hlučína a webových stránkách města
Hlučína. Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni písemně.
Po schválení grantů budou vyhotoveny návrhy
smluv o poskytnutí dotace, které budou předloženy zastupitelstvu ke schválení.
S úspěšnými žadateli uzavře město Hlučín
budov na území města, podle dále stanovených
pravidel a podmínek.
(2) Město Hlučín je oprávněno disponovat s prostředky fondu na základě této vyhlášky, popřípadě jejich doplňků a novel ze strany města
Hlučína.
Článek 2
Příjmy fondu
(1) Příjmy fondu jsou:
- prostředky z rozpočtu města Hlučína ve výši
dle každoročně schváleného rozpočtu počínaje
rokem 2001
- 10% z ceny prodaných nemovitostí a pozemků
určených k podnikatelské činnosti
- splátky půjček poskytnuté městem vlastníkům
budov a úrokové výnosy z nich
- splátky půjček přijatých a použitých městem
pro vlastní budovy a příslušný rok a úrokové
výnosy z nich
- výnosy z přechodně uložených volných finančních zdrojů fondu
- dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank, podniků, firem apod.)
- jiné prostředky z rozpočtu města Hlučína
- jiné příjmy
(2) Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) města Hlučína a musí být bezezbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.
Článek 3
Výdaje fondu
(1) Prostředky fondu je možno používat výhradně
k poskytování půjček při úroku minimálně 3%
ročně a maximální lhůtě splatnosti 8 let mimo
rok, v němž byla půjčka poskytnuta, podle pravidel dále uvedených. Prostředky fondu smí použít
i město Hlučín podle čl. 3 odst. (9).
(2) Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované České
spořitelně, a.s. pobočce Hlučín, za zřízení a vedení účtu fondu a náklady výběrového řízení dle
článku 4.
(3) Adresáty půjček z fondu podle odst. (1) tohoto
článku mohou být pouze fyzické a právnické
osoby, které vlastní budovy na území města
Hlučína a které přijmou závazek poskytnutou
půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto budov použít.
V případě, že půjčka bude poskytnuta na opravu
(investici do) budov v majetku města, odpovídá
za použití půjčky odbor MěÚ Hlučín zřízený
k péči o majetek města, tj. odbor správy městského majetku.
strana 7
smlouvu o poskytnutí dotace dle platných předpisů. Ve smlouvě je mimo jiné stanoven účel použití dotace, výše dotace. Dále si město Hlučín
může ve smlouvě stanovit povinnost žadatele
prezentovat město Hlučín (např. znak města) při
realizaci těchto projektů. Při uzavření smlouvy
předloží žadatelé úředně ověřený doklad, na jehož základě došlo k vytvoření subjektu (stanovy,
statut, zřizovací listina, živnostenský list, apod.).
19. Na vybrané projekty obdrží žadatelé účelově vázané finanční prostředky. Žadatelé, s nimiž je
uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, jsou povinni předložit vyúčtování dotace do 31. ledna
následujícího roku od roku, na který byla dotace
poskytnuta. Vyúčtování musí obsahovat krátkou
zprávu o použití finančních prostředků a kopie
účetních dokladů.
20. Při neoprávněném použití nebo zadržení prostředků musí příjemce grantu uhradit penále ve
výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
Tyto zásady nabývají účinnosti dne 1. 1. 2005.
(4) Z fondu se poskytují tyto půjčky:
Plocha fasády v m2
obvodového pláště
budovy bez výplní
(oken, dveří)
Horní
hranice
půjčky
v tis.Kč
do 300 m2
300 - 600 m2
nad 600 m2
do 100 tis. 3,00
do 200 tis. 3,00
do 300 tis. 3,00
Úrok
v%
p.a.
Lhůta
spl.
v letech
5
7
8
(5) Město Hlučín je pro poskytování půjček z fondu
rozděleno do následujících zón:
Zóna
I.
II.
Tvořena
Městská památková zóna (MPZ), včetně
kulturních památek mimo MPZ
Všechny budovy mimo zónu I., nacházející se na k. ú. Hlučín, Bobrovníky,
Darkovičky
(6) Prostředky poskytnuté půjčkou nelze opakovaně
získat u jednoho domu.
(7) Prostředky poskytnuté půjčkou lze čerpat do
konce roku (tj. do 31. 12.). Splácení půjčky bude
prováděno formou měsíčních anuitních splátek
počínaje lednem roku následujícího po roce,
v němž byla půjčka poskytnuta.
(8) Při poskytování půjčky pro domy, které jsou uvedeny v seznamu nemovitých kulturních památek
se horní hranice půjčky zvyšuje na dvojnásobek.
(9) Město Hlučín smí prostředky fondu použít
k úhradě nákladů na opravy fasád svých budov,
za podmínky vrácení použitých prostředků zpět
do fondu. Město převede zpět do fondu částku
z rozpočtu města, odpovídající minimálně podílu
vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let
zbývajících do doby splatnosti půjčky, přičemž
takto vypočtená částka bude zvýšena o 2%.
(10) Na financování oprav fasád vlastních budov je
město oprávněno použít maximálně 40% prostředků. Výjimečně lze překročit tento limit
v případě, že ostatní vlastníci prokazatelně neprojevili o poskytnutí půjčky zájem nebo nesplnili podmínky pro její poskytnutí dle podmínek
výběrového řízení.
(11) Po uzavření výběrového řízení lze během roku finanční prostředky fondu použít pro další potřeby
města dle článku 3, odst. (9). Použití prostředků
fondu musí být schváleno Zastupitelstvem města
Hlučína.
(12) Jestliže je žadateli poskytnuta půjčka na opravu
či rekonstrukci fasády z jiného účelového fondu
města Hlučína, nelze již poskytnout půjčku
z „Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města
Hlučína“.
DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
únor 2005
strana 8
HLUČÍNSKÉ NOVINY
DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
Článek 4
Výběrové řízení
(1) Osoby, které splňují podmínky dle článku 4 odst.
(3), mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení vyhlašuje Rada města Hlučína a organizuje Městský
úřad Hlučín (dále jen „úřad“) pro každý kalendářní rok samostatně.
(2) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny
a způsobem v místě obvyklým zveřejněny. Lhůta
na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení je
do 60 dnů ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení.
(3) Obsah žádosti dle odst. (2) je zveřejněn na úřední desce. Žádost musí vždy obsahovat zejména:
a) jméno nebo název žadatele, popřípadě statutárního zástupce,
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby,
případně telefon do zaměstnání a bytu,
c) přesné označení předmětné budovy:
- adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo
parcely
- list vlastnický z katastrálního úřadu ne starší
3 měsíců
- souhlas stavebního úřadu s ohlášením udržovacích prací (fasádou) na něž je žádáno o půjčku,
včetně zařazení budovy do zóny dle čl. 3 odst.
(5)
- doklad o vlastnictví budovy s uvedeným nabývacím titulem
d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na
niž je žádána půjčka s orientační cenou akce;
při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty,
e) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce,
f) požadovaná částka půjčky podle tabulky v čl.
3 a způsob jejího výpočtu,
g) pohledávka města ze smlouvy o půjčce musí
být zajištěna následujícím způsobem:
- g1) při podpisu smlouvy o půjčce musí být podepsána zároveň zástavní smlouva, kterou
se ve prospěch města zřizuje zástavní právo k nemovitosti - zpravidla k budově, k jejíž opravě je půjčka poskytována. Zástavní
právo města Hlučína přitom nemusí být
první v pořadí;
- g2) pokud je žadateli poskytnuta půjčka z jiného účelového fondu města Hlučína, která
nemusí být jištěna zástavním právem, tak
další půjčka z „Fondu na opravy a rekonstrukci fasád města Hlučína“, zástavní právo vyžaduje, a to v souhrnu částek všech
poskytnutých půjček;
- g3) při podpisu smlouvy o půjčce vystaví příjemce půjčky ve prospěch města blankosměnku za účelem zajištění pohledávky
města ze smlouvy o půjčce. Náležitosti
blankosměnky a pravidla jejího použití
jsou blíže upraveny v příloze č.1, jež je nedílnou součástí této vyhlášky;
- g4) jištění podle odst. g1) a g3) musí být vždy
použito současně.
Pokud však půjčka nepřesahuje částku
50.000 Kč, nevyžaduje se jištění zástavním
právem, ale pouze blankosměnkou
mimo případy, stanovené v písm. g2);
- g5) finanční prostředky ze smlouvy o půjčce
mohou být čerpány i před provedením vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí.
(4) Úřad může pro zpracování žádosti podle odst. (3)
vydat závazný formulář, který však musí být
k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.
(5) Komise FORF-MH sestavená z členů Zastupitelstva města Hlučína a schválená Radou města
Hlučína vyhodnotí předložené žádosti o půjčky
a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení.
(6)Výběrové řízení vyhlašuje Rada města Hlučína
a o výběru rozhodne Zastupitelstvo města
Hlučína. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami
k uzavření smluv o půjčkách. Proti rozhodnutí na
základě výběrového řízení není přípustné odvolání.
(7)O výsledku výběrového řízení budou všichni
uchazeči neprodleně vyrozuměni po schválení
závěrů v Zastupitelstvu města Hlučína. Vybraní
žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy
o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do
30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení. V odůvodněných případech může dojít
k prodloužení lhůty do 45-ti dnů.
(8)Výběrové řízení probíhá zásadně 1x v kalendářním roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno
tak, aby smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny nejpozději v červenci příslušného roku, pro
který je výběrové řízení vyhlášeno.
(9)Žádosti, u nichž úřad zjistí, že jsou nesprávné nebo neúplně vybavené, nemohou být žadatelům
vráceny k přepracování, pokud nebyly podány
alespoň 7 dnů před koncem lhůty k podání žádosti o půjčku.
(10) V případě, že při úkonech souvisejících s uzavřením smlouvy o půjčce předloží žadatel nesprávné nebo neúplné podklady, bude vystavení
nových správných podkladů hrazeno žadatelem.
Článek 5
Smlouva o půjčce
(1)S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen „uživatelé“) a schválením, uzavře bez zbytečného odkladu město Hlučín smlouvu o půjčce.
(2)Smlouva o půjčce musí mít zejména tyto náležitosti:
- smluvní strany
- účel, na který je půjčka poskytnuta (čl. 3)
- celková částka půjčky
- lhůta splatnosti půjčky
- režim splácení (úroky, jistina), včetně uvedení
dne v příslušném měsíci
- způsob splácení (možnosti platebním příkazem,
složenkou, srážkou ze mzdy, aj.)
- smluvní pokuta za porušení účelovosti - tj. okamžité vrácení zůstatku půjčené částky + 30%
smluvní pokuty z půjčené částky
- závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu
- zajištění závazku
- ujednání o vyplňovacím právu k blankosměnce
(viz. příloha č. 1 této vyhlášky)
- závazek příjemce k neprodlenému vrácení celé
půjčky, nedojde-li k zavkladování zástavního
práva podle příslušné zástavní smlouvy z důvodu závad na straně příjemce půjčky
- závazek příjemce nepřevést vlastnické právo
k zastavované nemovitosti před zavkladováním zástavního práva, a to pod sankcí povinnosti neprodleného vrácení celé půjčky
- závazek příjemce nepřevést vlastnické právo
k již zastavené nemovitosti po dobu splácení
půjčky bez předchozího písemného souhlasu
města, a to pod sankcí povinnosti neprodleného
vrácení celé půjčky
- souhlas uživatele s kontrolním působením města Hlučína a jeho závazek předkládat městu
Hlučínu účetní doklady o čerpání půjčky.
(3)Město Hlučín může v souladu s touto vyhláškou
vydat závazný vzor smlouvy o půjčce.
(4)Město Hlučín bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o půjčce umožní čerpání půjček vybraným žadatelům.
únor 2005
Článek 6
Režim čerpání prostředků fondu
Prostředky fondu budou čerpány vybranými žadateli
bezhotovostním způsobem, tj. na základě předložených faktur budou prostředky do výše schválené půjčky převedeny dodavateli. Pouze v odůvodněných případech po schválení finančním odborem lze půjčku
čerpat výběrem hotovosti z účtu fondu.
Článek 7
Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná
(1) Systém poskytování půjček upravených touto
vyhláškou podléhá kontrole města Hlučína.
(2) Souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení bude Zastupitelstvu města Hlučína
předloženo vyhodnocení hospodaření fondu
včetně dosažení věcných efektů za předchozí
rok.
Obsahem tohoto vyhodnocení je především:
- stav fondu na začátku roku k 1. 1.
- počet schválených půjček a celková výše finančních prostředků na půjčky uplatněna do
31. 12. kalendářního roku
- výše splátek z půjček, realizovaných v letech
předcházejících (plán, skutečnost, dluh)
- celková výše finančních prostředků fondu
k 31. 12. kalendářního roku
(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2001 (účinnost změn 3. 12. 2004)
Příloha č. 1 obecně závazné Vyhlášky
o vytvoření a použití účelových prostředků
„Fondu na opravy a rekonstrukci
fasád města Hlučína“.
Náležitosti a pravidla zajištění pohledávky města ze
smlouvy o půjčce prostřednictvím blankosměnky.
1. Blankosměnka bude vystavena jako směnka
vlastní.
2. Blankosměnka bude obsahovat doložky „nikoliv
na řad“ a „bez protestu“.
3. Na blankosměnce budou vyplněny pouze tyto
údaje:
- jméno subjektu, kterému má být placeno - město Hlučín,
- datum a místo vystavení,
- podpis dlužníka (výstavce).
Zbývající údaje blankosměnky (tj. směnečná suma,
splatnost směnky, místo splatnosti) zůstanou nevyplněny.
4. Ve smlouvě o půjčce bude mezi městem a dlužníkem sjednána dohoda o vyplnění blankosměnky, ve které:
- a) bude sjednáno, že účelem vystavení blankosměnky je zajištění pohledávky města ze
smlouvy o půjčce,
- b) bude sjednáno, že chybějící údaje na blankosměnce chybí záměrně s uvedením toho,
které údaje jsou na blankosměnce vyplněny
a které údaje na blankosměnce záměrně vyplněny nejsou,
- c) dlužník udělí městu právo vyplnění chybějících údajů blankosměnky, a to takto:
- město bude mít právo vyplnit blankosměnku
v případě, kdy dlužník bude v prodlení se splácením jistiny a úroků půjček,
- město bude mít právo vyplnit blankosměnku,
nastane-li situace, kdy je povinen podle smlouvy o půjčce dlužník vrátit neprodleně celou poskytnutou půjčku,
- město může jako směnečnou sumu doplnit
max. částku, kterou dlužník městu dluží, tzn.
maximálně dosud nesplacenou část jistiny
a úroků půjčky.
5. Ve smlouvě o půjčce bude sjednána povinnost
města navrácení blankosměnky do rukou dlužníka při úplném splacení půjčky i s jejími úroky.
HLUČÍNSKÉ NOVINY
VYHLÁ·ENÍ
V¯BùROVÉHO ¤ÍZENÍ
Rada města Hlučína na své 59. schůzi,
konané dne 10. 1. 2005, rozhodla o vyhlášení
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
dle Vyhlášky o vytvoření
a použití účelových prostředků
„Fondu rozvoje bydlení města Hlučína“
pro rok 2005,
na základě něhož mohou fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na
území města Hlučína, požádat o půjčku z „Fondu rozvoje bydlení města Hlučína“, a které přijmou závazek
poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě
uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb použít.
Vyplněné žádosti s požadovanými náležitostmi
musí být podány do 11. 3. 2005 na odbor financí
MěÚ Hlučín.
Požadované tiskopisy žádostí jsou k dispozici
od 11. 1. 2005 u informátora, případně na odboru financí Městského úřadu Hlučín nebo na internetových
stránkách města Hlučína http://www.hlucin.cz/.
Plné znění Vyhlášky o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení města
Hlučína“ je přílohou tohoto čísla Hlučínských novin.
Veškeré potřebné informace Vám podá odbor financí, budova B 1. poschodí č. dv. 154, 152
(pí. Antončíková, Ing. Šoferová) tel. č. 595 020 313,
595 020 204.
Ing. Šoferová Krista
vedoucí odboru financí
VYHLÁŠKA O VYTVOŘENÍ
A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ
„FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
MĚSTA HLUČÍNA“
Článek 1
Základní ustanovení
(1) Město Hlučín v zájmu zlepšení úrovně bydlení,
životního prostředí a vzhledu města vytváří
„Fond rozvoje bydlení města Hlučína“ (dále jen
„fond“, zkratka FRB-MH), který slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných budov a jejich staveb na území města, podle dále stanovených pravidel a podmínek.
(2) Fond se zřizuje na základě dohody s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které poskytlo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu
na opravy, modernizaci a rozšíření bytového
fondu města Hlučína. Město Hlučín je oprávněno disponovat s prostředky fondu v souladu
s uvedenou dohodou a na základě této vyhlášky,
popřípadě jejich doplňků a novel ze strany města Hlučína.
Článek 2
Příjmy fondu
(1) Příjmy fondu jsou:
- státní půjčka a případné výpomoci ze státního
rozpočtu
- prostředky z rozpočtu města Hlučína ve výši
nejméně 50% výnosů z prodeje obytných domů
a bytů z majetku města počínaje rokem 1999
- splátky půjček poskytnuté obcí vlastníkům
obytných budov a bytů a úrokové výnosy
z nich
strana 9
- splátky půjček přijatých a použitých obcí pro
vlastní bytový fond a příslušný rok ve výši 3%
p. a.
- výnosy z přechodně uložených volných finančních zdrojů fondu
- dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank, podniků, firem apod.)
- dotace, případné výpomoci z rozpočtu okresního úřadu, popřípadě jiného územního (regionálního) orgánu
- jiné prostředky z rozpočtu města Hlučína
- jiné příjmy
(2) Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) města Hlučína a musí být bezezbytku ponechány fondu k použití podle jeho
pravidel.
(8) Město Hlučín smí prostředky fondu použít
k úhradě nákladů na opravy a modernizaci svého
bytového fondu (zejména na účely uvedené
v čl. 3 odst. (4)), za podmínky vrácení použitých
prostředků zpět do fondu. Město převede zpět do
fondu částku z rozpočtu města, odpovídající minimálně podílu vyčerpaných prostředků v daném
roce k počtu let zbývajících do doby splatnosti
návratné finanční výpomoci, přičemž takto vypočtená částka bude zvýšena o 3%.
(9) Na financování oprav a modernizace vlastního
bytového fondu je obec oprávněna použít maximálně 80% prostředků poskytnutých ve formě
státní půjčky. Vyjímečně lze překročit tento limit v případě, že ostatní vlastníci prokazatelně
neprojevili o poskytnutí úvěru zájem.
Článek 3
Výdaje fondu
Článek 4
Výběrové řízení
(1) Prostředky fondu je možno používat výhradně
k poskytování půjček při nejnižším úroku 4%
a nejdelší lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, v němž
byla půjčka poskytnuta podle pravidel dále uvedených. Prostředky fondu smí použít i město
Hlučín podle čl. 3 odst. (8).
(2) Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované České spořitelně, a.s. pobočce Opava za zřízení a vedení účtu a podúčtů dle článku 6 a náklady výběrového řízení dle článku 4.
(3) Adresáty půjček z fondu podle odst. (1) tohoto
článku mohou být pouze fyzické a právnické
osoby, které vlastní obytné budovy nebo jejich
stavby na území města Hlučína a které přijmou
závazek poskytnutou půjčku podle stanovených
a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch
těchto obytných budov nebo jejich staveb použít. V případě, že půjčka bude poskytnuta na investici do obytného domu v majetku města, odpovídá za použití půjčky odbor MěÚ Hlučín zřízený k péči o majetek města, tj. odbor správy
městského majetku.
(4) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: (viz tab.)
(5) Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Prostředky poskytnuté půjčkou nelze opakovaně
získat na stejný účel u jednoho domu.
(6) Prostředky poskytnuté půjčkou lze čerpat do
konce roku (tj. do 31. 12.), v němž byl zřízen
příslušný podúčet. Splácení půjčky bude prováděno formou měsíčních anuitních splátek počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž
byla půjčka poskytnuta.
(7) Při poskytování výše uvedených druhů půjček
pro domy, které jsou uvedeny v seznamu nemovitých kulturních památek se horní hranice půjčky zvyšuje na dvojnásobek.
(1) Osoby, které splňují podmínky dle článku
4 odst. (3), mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení vyhlašuje rada města Hlučína a organizuje
Městský úřad Hlučín (dále jen „úřad“) pro každý
kalendářní rok samostatně.
(2) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny
a způsobem v místě obvyklým zveřejněny. Lhůta
na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení je
do 60 dnů ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení.
(3) Obsah žádosti dle odst. (2) je zveřejněn na úřední desce. Žádost musí vždy obsahovat zejména:
a) jméno nebo název žadatele, popřípadě statutárního zástupce,
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby,
případně telefon do zaměstnání a bytu,
c) přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby:
- adresa, číslo popisné (je-li již vydáno), číslo
parcely
- list vlastnický z Katastrálního úřadu ne starší
3 měsíců
- stavební povolení či ohlášku drobné stavby
o přípustnosti akce, na niž či v jejímž rámci
je žádáno o půjčku
- příslušnou projektovou dokumentaci
- doklad o vlastnictví domu či stavby s uvedeným nabývacím titulem
d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na
niž je žádána půjčka s orientační cenou akce;
při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty,
e) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo
půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně,
TABULKA ÚČELŮ FONDU
Poř. Název / účel
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Obnova střechy /krytina i konstrukce/
starší dům 10 let
Zřízení plynového, dřevoplynového,
elektrického nebo solárního topení
ve stávajícím domě
Zřízení malé čistírny odpadních vod
ke stávajícímu domu
Dodatečná izolace domu proti vodě
- starší dům 10 let
Obnova fasády včetně oplechování domu
Zateplení obvodového pláště domu
Vybudování WC, koupelny
nebo sprchového koutu v bytě,
kde dosud není
Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy
Při vestavbě bytu do půdního prostoru
Dům / byt
Lhůta
splatnosti
Úrok p. a.
Horní
hranice
půjčky
na 1 dům
5 let
5%
do 100. tis. Kč
na 1 byt
2 roky
5%
do 30. tis. Kč
na 1 dům
2 roky
4%
do 20. tis. Kč
na 1 dům
na 1 byt
na 1 byt
5 let
3 roky
4 roky
4%
4%
4%
do 100. tis. Kč
do 30. tis. Kč
do 40. tis. Kč
na 1 byt
na 1 byt
na 1 byt
3 roky
8 let
8 let
4%
5%
5%
do 40. tis. Kč
do 500. tis. Kč
do 500. tis. Kč
DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
únor 2005
DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
strana 10
HLUČÍNSKÉ NOVINY
f) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce, pokud není uvedena ve stavebním povolení,
g) požadovaná částka úvěru podle tabulky v čl. 3
a způsob jejího výpočtu,
h) pohledávka města ze smlouvy o půjčce musí
být zajištěna následujícím způsobem:
- h1) při podpisu smlouvy o půjčce musí být
podepsána zároveň zástavní smlouva,
kterou se ve prospěch města zřizuje zástavní právo k nemovitosti - zpravidla
k obytné budově, k jejíž opravě je půjčka poskytována. Zástavní právo města
Hlučína přitom nemusí být první v pořadí;
- h2) při podpisu smlouvy o půjčce vystaví příjemce půjčky ve prospěch města blankosměnku za účelem zajištění pohledávky města ze smlouvy o půjčce. Náležitosti blankosměnky a pravidla jejího
použití jsou blíže upraveny v příloze, jež
je nedílnou součástí této vyhlášky;
- h3) jištění podle odst. h1) a h2) musí být
vždy použito současně. Pokud však velikost půjčky nepřesahuje částku 40.000
korun, nevyžaduje se jištění zástavním
právem, ale pouze blankosměnkou.
- h4) smlouva o půjčce smí být podepsána
a půjčka smí být čerpána i bez předchozího zavkladování zástavního práva
v katastru nemovitostí.
(4) Úřad může pro snazší zpracování žádosti podle
odst. (3) vydat závazný formulář, který však musí být k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.
(5) Komise FRB-MH sestavená z členů zastupitelstva města Hlučína a schválená radou města
Hlučína vyhodnotí předložené žádosti o půjčky
a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení.
(6) Výběrové řízení vyhlašuje rada města Hlučína
a o výběru rozhodne zastupitelstvo města
Hlučína. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Výsledek výběrového řízení nepodléhá právu odvolání se.
(7) O výsledku výběrového řízení budou všichni
uchazeči neprodleně vyrozuměni po schválení
závěrů v zastupitelstvu města Hlučína. Vybraní
žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy
o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do
30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení. V odůvodněných případech může dojít
k prodloužení lhůty do 45-ti dnů.
(8) Výběrové řízení probíhá zásadně 1x v kalendářním roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno
tak, aby smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny nejpozději v červenci příslušného roku, pro
který je výběrové řízení vyhlášeno.
(9) Žádosti, u nichž úřad zjistí, že jsou nesprávné nebo neúplně vybavené, nemohou být žadatelům
vráceny k přepracování, pokud nebyly podány
alespoň 7 dnů před koncem lhůty k podání žádosti o půjčku.
(10) V případě, že při úkonech souvisejících s uzavřením smlouvy o půjčce předloží žadatel nesprávné nebo neúplné podklady, bude vystavení
nových správných podkladů hrazeno žadatelem.
Článek 5
Smlouva o půjčce
(1) S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen „uživatelé“) a schválením, uzavře bez zbytečného odkladu město Hlučín
smlouvu o půjčce.
(2) Smlouva o půjčce musí mít zejména tyto náležitosti:
- smluvní strany
- účel, na který je půjčka poskytnuta (čl. 3)
- celková částka půjčky, v případě kumulace
účelu i skladba
- lhůta splatnosti půjčky
- režim splácení (úroky, jistina), včetně uvedení
dne v příslušném měsíci
- způsob splácení (platebním příkazem, složenkou, srážkou ze mzdy)
- smluvní pokuta za porušení účelovosti - tj. okamžité vrácení zůstatku půjčené částky + 30%
smluvní pokuty z půjčené částky
- půjčky nelze čerpat výběrem v hotovosti z uživatelského účtu
- závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu
- zajištění závazku
- ujednání o vyplňovacím právu k blankosměnce
(viz. příloha této vyhlášky)
- závazek příjemce k neprodlenému vrácení celé
půjčky, nedojde-li k zavkladování zástavního
práva podle příslušné zástavní smlouvy z důvodu závad na straně příjemce půjčky
- závazek příjemce nepřevést vlastnické právo
k zastavované nemovitosti před zavkladováním zástavního práva, a to pod sankcí povinnosti neprodleného vrácení celé půjčky
- závazek příjemce nepřevést vlastnické právo
k již zastavené nemovitosti po dobu splácení
půjčky bez předchozího písemného souhlasu
města, a to pod sankcí povinnosti neprodleného
vrácení celé půjčky
- dohoda o otevření účtu u České spořitelny, a.s.,
pobočky Opava
- souhlas uživatele s kontrolním působením České spořitelny, a.s., pobočky Opava a města
Hlučína a jeho závazek předkládat České spořitelně, a.s., pobočce Opava účetní doklady
o čerpání z účtu.
(3) Město Hlučín může v dohodě s Českou spořitelnou, a.s. pobočkou Opava a v souladu s touto
vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjčce.
(4) Město Hlučín bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet
exemplářů smlouvy České spořitelně, a.s. pobočce Opava, s výzvou na otevření účtu a k převodu z fondu příslušné částky na tento účet.
únor 2005
- celková výše finančních prostředků fondu
k 31. 12. kalendářního roku
(4) Pro rok 1998 neplatí časové omezení termínu
uzavření smluv o půjčkách do konce července
1998.
(5) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Petr Adamec
starosta
PŘÍLOHA OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ
ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ
„FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
MĚSTA HLUČÍNA“
Náležitosti a pravidla zajištění pohledávky města ze
smlouvy o půjčce prostřednictvím blankosměnky.
1.
2.
3.
4.
Článek 6
Režim čerpání prostředků fondu
O způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondem a účty uživatelů a o správě všech pohledávek
fondu uzavře město Hlučín zvláštní smlouvu s Českou spořitelnou, a.s. pobočkou Opava.
Článek 7
Ustanovení doplňková,
závěrečná a přechodná
(1) Jestliže se při poskytování půjček kumulují
u jednoho uživatele půjčky s rozdílnou dobou
splatnosti u téže obytné budovy (stavby), použije se při uzavírání smlouvy o půjčce lhůta dle
přání uživatele, zpravidla ta delší.
(2) Systém poskytování půjček upravených touto
vyhláškou podléhá kontrole města Hlučína, České spořitelny, a.s. pobočky Opava a Ministerstva
pro místní rozvoj ČR.
(3) Souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení bude Zastupitelstvu města Hlučína
předloženo vyhodnocení hospodaření fondu
včetně dosažení věcných efektů za předchozí
rok.
Obsahem tohoto vyhodnocení je především:
- stav fondu na začátku roku k 1. 1.
- počet schválených půjček a celková výše finančních prostředků na půjčky uplatněna do
31. 12. kalendářního roku
- výše splátek z půjček, realizovaných v letech
předcházejících (plán, skutečnost, dluh)
Mgr. Miroslav Kosík
zástupce starosty
5.
Blankosměnka bude vystavena jako směnka
vlastní.
Blankosměnka bude obsahovat doložky „nikoliv
na řad“ a „bez protestu“.
Na blankosměnce budou vyplněny pouze tyto
údaje:
- jméno subjektu, kterému má být placeno - město Hlučín,
- datum a místo vystavení,
- podpis dlužníka (výstavce).
Zbývající údaje blankosměnky (tj. směnečná suma, splatnost směnky, místo splatnosti) zůstanou nevyplněny.
Ve smlouvě o půjčce bude mezi městem a dlužníkem sjednána dohoda o vyplnění blankosměnky, ve které:
- a) bude sjednáno, že účelem vystavení blankosměnky je zajištění pohledávky města ze
smlouvy o půjčce,
- b) bude sjednáno, že chybějící údaje na blankosměnce chybí záměrně s uvedením toho,
které údaje jsou na blankosměnce vyplněny
a které údaje na blankosměnce záměrně vyplněny nejsou,
- c) dlužník udělí městu právo vyplnění chybějících údajů blankosměnky, a to takto :
- město bude mít právo vyplnit blankosměnku
v případě, kdy dlužník bude v prodlení se
splácením jistiny a úroků půjček,
- město bude mít právo vyplnit blankosměnku, nastane-li situace, kdy je povinen podle
smlouvy o půjčce dlužník vrátit neprodleně
celou poskytnutou půjčku,
- město může jako směnečnou sumu doplnit
max. částku, kterou dlužník městu dluží, tzn.
maximálně dosud nesplacenou část jistiny
a úroků půjčky.
Ve smlouvě o půjčce bude sjednána povinnost
města navrácení blankosměnky do rukou dlužníka při úplném splacení půjčky i s jejími úroky.
Petr Adamec
starosta
Mgr. Miroslav Kosík
zástupce starosty
HARMONOGRAM SBĚRU A SVOZU
VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ
HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY
ÚNOR – BŘEZEN 2005
UPOZORNĚNÍ: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodinou ráno v den svozu!
Termíny svozu:
úterý 1. února
úterý 15. února
úterý 1. března
svozová oblast A
svozová oblast B
svozová oblast C
úterý 15. března
úterý 29. března
svozová oblast A
svozová oblast B
HLUČÍNSKÉ NOVINY
Dům dětí a mládeže
Zámecká 6, 748 01 Hlučín
(595 041 156)
e-mail: [email protected]
www.ddmhlucin.zde.cz
Nabídka akcí Domu dûtí
a mládeÏe v Hluãínû
ÚNOR
12. 2. - sobota
8. ročník HLUČÍNSKÉHO ŠPAGÁTU
- folková soutěžní přehlídka písničkářů
z celé Moravy
- soutěž je jedno z předkol Orlovského špagátu,
vítězové se představí na letních folkových
festivalech: Zahrada, Porta,
které pořádá redakce časopisu Folk a country
- začátek: 13.00 hod. v Domě dětí a mládeže, Hlučín
- srdečně zveme všechny příznivce
4. 2., 5. 2., 12. 2., 19. 2., 26. 2. - pátek, soboty
LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY NA PRADĚD
- pro děti, mládež a dospěláky
- odjezd: 6.30 hod.- parkoviště VŠB Ostrava
- 7.00 hod. - od DDM v Hlučíně
- návrat: 18.00 (Ostrava 18.30)
- pedagogický dozor pro děti
- rezervace míst po zaplacení v DDM
- cena: 190 Kč
5. 2. - sobota
LIGA STOLNÍHO TENISU - IV. kolo
- o zlatý pohár celoroční soutěže
- prezence: 8.30 - 9.00 hod.
- začátek: 9.00 hod.
startovné: 20 Kč
18. 2. - pátek
RECITACE - okrskové kolo v Hlučíně
- prezence: 13.00 hod.
- začátek: 13.30, sál DDM
- kategorie:
I: žáci 2.-3. roč. ZŠ
II: žáci 4.-5. roč. ZŠ
III. žáci 6.-7. roč. ZŠ
IV. žáci 8.-9. roč. ZŠ
- každou školu mohou reprezentovat
vždy max. 2 recitátoři z každé kategorie
- délka textů by neměla přesáhnout 2 minuty
- postupující recitátory do okresního kola přihlašuje
DDM Hlučín, dopravu zajišťuje vysílající škola
- okresní kolo recitace se uskuteční v pátek
11. března 2005 od 9.00 hod v DDM Opava
- přihlášky a bližší informace
do 14. 2. 2005 v DDM
19. 2. - sobota
MAŠKARNÍ PLES
- určeno dětičkám ze školiček (i loňských)
- začátek: ve 14.00 hod.
- bohatá tombola i občerstvení připraveno
- vyhodnotíme soutěž o nejhezčí masku
- vstupné: 10 Kč
- přezůvky s sebou
19. 2. - sobota
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
- smíšená čtyřhra rodičů a jejich dětí
- kategorie dětí budou věkově rozděleny:
I. kategorie: děti do 12-ti let
II. kategorie: děti od 12-ti do 15-ti let
- začátek: 8.30 hod.
- vítězná rodinná družstva budou odměněna
- s sebou: pálka na stolní tenis, sportovní obuv
- startovné: 20 Kč
- přihlášky a bližší informace
do 17. 2. v DDM nebo na tel. č. 595 041 156
28. 2. - 4. 3. - pondělí- pátek
JARNÍ PRÁZDNINY V DOMĚ DĚTÍ
- provoz bude nepřerušen, dopolední aktivity
- školičky a odpolední kroužky po domluvě
s vedoucími kurzů!
Pondělí - čtvrtek v době od 9.00 - 13.00 hod.
mohou děti využít prostorů domu dětí
k neorganizovaným aktivitám:
-stolní tenis, stolní fotbal, práce s keramickou
hlínou, pročítání encyklopedií a další naučné
literatury, elektronické šipky, výroba obří papírové
koláže ( kdo přijde-přispěje)
- děti se nemusí předem hlásit,
ale vezmou si s sebou přezůvky
JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
Lyžařsko-snowborďácký tábor
27. 2. - 5. 3. 2005
- místo pobytu: Ludvíkov u Karlovy Studánky
- určeno: dětem od 9-ti let a mládeži
- program hlavní: sjezdové, běžecké lyžování,
snowboarding, „bobing“ na Pradědu
(doprava na Ovčárnu minibusem)
- program výběrový: sportovní hry v tělocvičně,
zájezd na bazén, pohybové aktivity v přírodě,
soutěž v dráhové kuželně,
debrujárské pokusy, hry aj.
- ubytování: v chatě v 2, 3, 4 lůžkových pokojích
- doprava: minibusem z Hlučína
- stravování: snídaně v penzionu, dopolední svačina,
teplý oběd na Barborce, odpolední svačina,
večeře v penzionu
- cena 2 500 Kč zahrnuje:
dopravu na tábor a k vlekům, ubytování,
stravování v uvedeném
rozsahu, pojištění, vstupné a dopravu na bazén,
pronájmy tělocvičny, pronájem kuželny,
informační materiály, 2x společné foto
(nezahrnuje jízdné na vlecích)
- bližší informace na tel. č.: 595 041 156 - přihlášky do 10. 2. 2005 v domě dětí -
„Kamaráde, příteli, ňufáčku milý,
rádi uděláme radost i Tobě“
ZÁPIS DùTÍ
do matefiské ‰koly
pro ‰kolní rok 2005/2006
MŠ HLUČÍN SEVERNÍ
- 2. 3. 2005 - středa od 9-11 a od 13-15 hodin
MŠ DR. E. BENEŠE
- 2. 3. 2005 - středa od 9-12 hodin
Přineste s sebou: rodný list, očkovací průkaz
a průkaz zdravotní pojišťovny. Přijďte i s dítětem,
které bude mít možnost si pohrát v přítomnosti
učitelky MŠ a seznámíte se s prostředím mateřské
školy.
Mateřské školy nabízí kromě standardní péče tyto další aktivity:
Severní: pískání na flétnu, jógu, výtvarný a taneční kroužek, pěvecký sbor Pastelka, seznámení
s anglickým jazykem, hra s Legem, plavecký výcvik.
Beneše: návštěva výtvarného kroužku, pískání
na flétnu, němčina, angličtina, folklórní kroužek,
plavecký výcvik.
Mateřské školy spolu se sdruženími rodičů
zajišťují pro děti návštěvy divadel, mikulášskou
a vánoční nadílku, výlety dětí, opékání párků,
oslavu Dne dětí, třídní schůzky s ukázkami dětí a
mnoho dalších akcí v průběhu školního roku pro
radostný pobyt dětí v MŠ.
Těšíme se na Vás
ředitelka MŠ Jana Adámková
statutární zástupce PhDr. Emília Benešová
strana 11
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE V HLUČÍNĚ
pořádá pro děti od 9-ti let
OZDRAVNÝ POBYT
v Chorvatsku - OREBIČ
Termín: 10. - 19. června 2005
Cena: 3.600 Kč
v ceně zahrnuta strava 3x denně, pitný režim,
zdravotník, ubytování v kempu
ve vybavených stanech,
garance cestovní kanceláře GALATEA - Ostrava
Vedoucí zájezdu: Roman Kotisa (Skřítek)
Zálohu ve výši 1.600 Kč nutno uhradit
do 28. 2. 2005. Doplatek do 29. 4. 2005
Pokud se rozhodne doprovázet dítě dospělý
- cena činí: 3.800 Kč
Přihlášky a bližší informace :
Marcela Košáková, DDM Hlučín
tel.: 595 041 156
Roman Kotisa, tel.: 605 371 745
P¤IPRAVUJEME NA B¤EZEN
18. 3. VÍTÁNÍ JARA - VYNÁŠENÍ SMRTKY
19. 3. I. ETAPA
„Dětských 100 jarních kilometrů“
21. 3. ODEMYKÁNÍ LESA
26. 3. II. ETAPA
„Dětských 100 jarních kilometrů“
LIGA STOLNÍHO TENISU
KLUB SLOVÁKOV
HLUâÍNSKA
pozýva svojich členov a priaznivcov
na spoločenské posedenie a debatu o živote.
Posedenie sa uskutoční v Hlučíne,
v reštaurácii HEVIL na ul. Rovniny,
v stredu 23. februára 2005 od 18 hodin.
Ing. Štefan Mikulášek, tel. 608 873 568
Žáci ZŠ Hornická poslali
obětem Tsunami
na Srí Lanku 8 300 korun.
RADOST Z TVORBY
Víte, co patří mezi nejoblíbenější činnost dětí v naší školní družině? No přece tvořivé činnosti. Naši žáčci jsou rádi, když mohou svým blízkým ukázat vlastní výtvory.
Pracujeme s dostupným materiálem, zužitkovali
jsme každý kousek kartonu, starého papíru i provázku. O Vánocích jsme vyrobili zdařilé betlémy, vyzdobili jsme jimi jídelnu i celou družinu. Předvánoční
,,Otrkadlo“ s rodiči a předškoláky mělo veselou
a tvůrčí atmosféru, děti si odnášely originální dekoraci do svých pokojíků. Vyrobily si spolu s rodiči veselé sněhuláky.
Vánoční tvoření probíhalo skoro ve všech třídách
a také v keramické dílně. Vstup byl volný pro všechny zájemce, kteří si chtěli vyzkoušet práci s hlínou.
Současně probíhala ve škole výstava drobné keramiky s vánoční tématikou. Nezapomněli jsme na naše
dříve narozené spoluobčany a s dětmi jsme vyrobili
keramické kapříky a potěšili jimi klienty Domova důchodců v Hlučíně.
Hedvika Jandová, vedoucí vychovatelka
Školní družina při ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín
VOLNÝ ČAS + ŠKOLSTVÍ
únor 2005
strana 12
HLUČÍNSKÉ NOVINY
Kam s ním? Co dál?
„Na‰e ‰kola?
„Já jsem zamilovaná“,
Tyto otázky řeší rok co rok rodiče žáků 9. ročníků všech škol.
Cesta k dalšímu vzdělání žáků zvláštní školy není
složitá. Pro chlapce i dívky jsou určeny vybrané učňovské obory, jejichž teoretická i praktická část je přizpůsobena vědomostem a schopnostem dětí. Na odborné učiliště (OU) jsou žáci přijímáni většinou bez
přijímacích zkoušek, pouze na základě předchozího
prospěchu.
Chlapci se mohou vyučit v oborech malířské a natěračské práce, zednické práce, tesařské práce, zámečnické práce, kuchařské práce a další.
Děvčata nastupují do oblíbených oborů kuchařské
práce, pekařské práce, zahradnické práce, květinářské
práce či šití oděvů.
Ale ani ostatní obory na učňovských školách nejsou žákům zvláštní školy nedostupné. Stačí píle, pracovitost, snaha a nezbytná pravidelná docházka do
školy a výuční list je za tři roky v kapse!
Výchovná poradkyně Mgr. Hana Strakošová
14. února celá rÛÏová!“
zpívá se v jedné písničce. Ano, jsem. Sice tajně, ale
jsem. I když vím, že dívky mého věku jsou zamilované téměř nepřetržitě. Nevadí, alespoň je svět těší.
Je to krásné. Pořád na toho druhého myslíte,
do vzduchu píšete jeho jméno, díváte se na něj s obdivem, jak se říká, tajete. Představujete si, jaké by to
bylo, kdybyste byli spolu, drželi se za ruce, smáli se
a líbali. Byli byste šťastní a ostatní by vám to záviděli. Přesně toto prožívám. Už dlouho. Asi rok. Po celou dobu jsem v sobě sbírala odvahu, abych tomu mému své tajemství odhalila. Čekám jen na vhodnou
chvíli. Nejvhodnější by byl asi svátek zamilovaných sv. Valentýn. V tento den si spousta lidí říká, že se
mají rádi. Dávají si dárečky na důkaz své lásky.
Nejčastěji je to medvídek, růžička, pusa nebo čokoládové bonbóny ve tvaru srdce. Mně to připadá krásné,
když jsou všichni v zamilované náladě, a někdo vám
řekne, že vás má rád. Ovšem ne každý má takové štěstí. Někdy ho jeho protějšek odmítne. Dá mu, jak se lidově říká, kopačky. To jsem naštěstí ještě nezažila
a doufám, že nezažiji. I když - bez zklamání by si lidé lásky nevážili.
ZŠ dr. Miroslava Tyrše,
Kateřina Hruschková, 8. A
!
ŘEDITELKA
ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY HLUČÍN
VYHLAŠUJE
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU.
8. ÚNOR 2005 ● 8–15 hodin
!
Na ZŠ dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně
proběhne
MAŠKARNÍ
ŠKOLSTVÍ
únor 2005
Kdy: ve čtvrtek 17. 2. 2005 v 15.30 hodin
Kde: v jídelně školy
PRINCEZNY A PRINCOVÉ,
BERUŠKY A FERDOVÉ, VÍLY I VODNÍCI,
POPELKY I NÁMOŘNÍCI,
VŠICHNI MILÍ PŘEDŠKOLÁCI,
ZANECHEJTE PRÁCI,
PŘIJĎTE ZA LEGRACÍ K NÁM
NA MAŠKARNÍ BÁL.
Těší se na Vás kolektiv žáků a učitelů.
OZNÁMENÍ O ZÁPISU
Mateřská škola Cihelní 8, Hlučín-Rovniny, příspěvková organizace oznamuje, že zápis dětí pro školní rok 2005/2006 proběhne ve středu 2. 3. 2005 v době od 9.00 do 15.30 hodin v budově mateřské školy.
K zápisu nezapomeňte s sebou přinést doklad s rodným číslem dítěte a očkovací průkaz.
Těšíme se na Vás!
Radka Josefusová, ředitelka MŠ
VÁNOâNÍ LAËKA
17. 12. 2004 se na naší škole dr. Miroslava Tyrše
tradičně ,,skákalo“. Žáci a žákyně z vyššího stupně,
celkem 55, kteří se přihlásili na Vánoční laťku, strávili sportovní dopoledne v tělocvičně školy.
Děvčata i chlapci soutěžili ve dvou kategoriích –
I. kategorie: 6. a 7. ročník, II. kategorie: 8. a 9. ročník. Úspěšné pokusy střídaly neúspěšné a pole soutěžících pozvolna řídlo, nic to však neubíralo na atmosféře, ve které převládalo vzájemné hlasité povzbuzování kamarádů a zároveň soupeřů a ticha
Kdo to byl svatý Valentýn? Valentýn byl knězem
a mimo to, že věřil v Boha, věřil hlavně v lásku. V době, ve které žil, vládl císař Klaudius II. Byl velmi krutý a chtěl být nejmocnějším panovníkem. Proto budoval silnou armádu. Vojákem se mohl stát každý svobodný muž, ale protože jich moc nebylo, začal si císař myslet, že je to kvůli lásce, a zakázal dál oddávat
zamilované páry. Jednu noc vtrhli do kostela císařovi
vojáci a Valentýna uvrhli do vězení. Potom se však
stalo něco zvláštního. U jeho oken a dveří se začaly
shromažďovat dopisy a drobné dárky od těch, kterým
pomohl nebo se jim chystal pomoct. Dali mu tím najevo, že věří v lásku, tak jako on. Dcera zámečníka ho
chtěla také navštívit a vymohla si u otce dovolení.
Valentýn se do ní zamiloval a v den jeho popravy, tedy 14. února 269 n. l., ji zanechal dopis, ve kterém
jí vyznává lásku a který podepsal: „Od Tvého
Valentýna.“ A proto si i dnes posílají na Valentýna
všichni zamilovaní přáníčka a drobné dárečky.
ZŠ dr. Miroslava Tyrše,
Sabina Wallná, 6. B
❤
❤
❤
❤
❤
W26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26X
W26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26Xhe
?W&@
@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@
@)X?h
W&@@
@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)Xh
[email protected]@@
@@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@
@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@1h
@@@@h
@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h
@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@([email protected]@@@h
@@@@h
[email protected]@@@@@@@?V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y?
@@@@@@@@6Xe
?W&@@@@@@@@@
V'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(Ye
W&@@@@@@@@@@
?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@([email protected]@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@@)X
[email protected]@@@@@@@@@@
V40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV4[email protected]@@@@@@@@@@1
[email protected]@@@@@Xf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Lf
[email protected]@@@@@5
V'@@@@@)X?e
?W&@@@@@(Y
?V'@@@@@)Xe
W&@@@@@(Y?
V'@@@@@)X?
?W&@@@@@(Ye
?V'@@@@@)X
W&@@@@@(Y?e
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@Hf
[email protected]@@@@@5
[email protected]@@@@@Lf
?W&@@@@@(Y
V'@@@@@)X?e
W&@@@@@(Y?
?V'@@@@@)Xe
?W&@@@@@(Ye
V'@@@@@)X?
W&@@@@@(Y?e
?V'@@@@@)X
[email protected]@@@@@Yf
[email protected]@@@@@1
[email protected]@@@@@@@@@@ ?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?f?W&@@)X?e
W26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW26XhW2[email protected]@@@@@@@@@(Y
@@@@@@@@@@@5
V'@@@@@@@@@@
?V'@@@@@@@@@ W&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)XfW&@@@@)Xe
@@@@@@@@@(Y?
[email protected]@@@@@@@
?W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)X??W&@@@@@@)[email protected]@@@h
@@@@@@@@0Ye
@@@@W&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@)X
@@@@
@@@@h
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h
@@@@h
@@@@
@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@(MI'@@@@
[email protected]@@
@@@5h
@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@@(Y??V'@@@@@(Yh
V'@@
@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@@@(YfV'@@
?V'@
@(Y?h
@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@@(Y?f?V'@
V40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40Y
V40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40YhV40Yhe
PODùKOVÁNÍ
V závěru loňského roku proběhla mezi základními školami v Hlučíně soutěž ZNÁŠ-UMÍŠDOKAŽ, kteru organizovalo Kulturní centrum
Hlučín. Průběh utkání jste mohli sledovat v minulých číslech Hlučínských novin. V rámci této
soutěže se podařilo našim soutěžícím spolužákům vyhrát. Vítězstvím v této soutěži jsme získali hlavní cenu – počítač.
Tímto darem, který nám udělal obrovskou radost, nám bylo umožněno rozšířit počítačovou
učebnu a obohatit možnosti naší práce i hry.
Děkujeme organizátorům této soutěže a jejich
prostřednictvím sponzorské firmě, která dodala
počítač. Hesla ,,Spojit příjemné s užitečným“ zde
bylo plně dosaženo. Ještě jednou díky.
Žáci ZŠ Hlučín, Hornická
Pojìte s námi dûti
do ‰koly...
Tak přesně takto začíná písnička Dády Patrasové.
Sešel se rok s rokem a mnozí malí předškoláčci
mají za sebou svou první opravdu velkou zkoušku zápis do školy. Některé děti se na školu těší, jiné se
třeba i trošičku bojí toho, co je tam vlastně čeká. My
si s budoucími prvňáčky chceme na školu jen hrát
a přesvědčit je, že ve škole je přece prima!
Vždy první středu v měsíci se k nám mohou přijít
podívat všichni budoucí předškoláci a vyzkoušet si,
jak to ve škole vlastně vypadá. Na 45 minut se z nich
stanou již opravdoví školáci.
Na všechny školáčky - předškoláčky se těší paní
učitelky ze základní školy Hlučín-Rovniny ve středu dne 2. února 2005 ve 13.00 hod.
při soustředění se na skok. V mladší kategorii dívek
zvítězila žákyně 6. B Klára Honišová, mezi chlapci
byl nejlepší Tomáš Vyrobik ze 7. B. Ve starší kategorii závodnímu poli kralovala Andrea Čermáková
z 9. B a mezi chlapci, kde ovšem proběhl ten nejnapínavější souboj, zvítězil Jiří Pyszko z 9. B. Sladká
odměna byla spolu s diplomem předána všem soutěžícím, kteří se umístili na prvních třech místech
v každé kategorii. Ti, kteří byli letos poraženi, už
určitě plánují odvetu na příští Vánoční laťce.
J. W. Mrázová,
učitelka ZŠ dr. Miroslava Tyrše
❤
❤
❤
Ty...
Ty jsi můj básník, co píše básně,
Ty jsi můj princ, co líbá krásně.
Ty jsi můj textař s milostnou písní,
Ty jsi mým smutkem,
Ty jsi mou tísní.
Ty jsi mou radostí,
Ty jsi mým štěstím,
o nikom jiném po nocích nesním.
Avšak Ty po nocích jsi někde s jinou
a já se trápím, vzpomínky zbydou.
Láska se rozplyne, je jak sklo křehká,
pro Tebe milovat je věc moc lehká.
ZŠ dr. Miroslava Tyrše,
Natálie Paterová, 7. B
MNOHO SI ČLOVĚK PŘEJE A PŘECE MÁLO
POTŘEBUJE.
Johan Wolfgang Goethe
Příroda tomu chtěla, že pro mnohé na naší planetě
se stala nesplnitelná i ta nejjednodušší přání - mít vodu, základní potraviny, střechu nad hlavou a své nejbližší. Snažíme se sice vžít do pocitů těchto lidí, ale
nejspíš i naše nejhorší představy neodpovídají skutečné míře prožívaného neštěstí. Vlna lidské solidarity, velikostí srovnatelná s tou, která neštěstí způsobila, je aspoň malou náplastí.
Říká se, že je lepší zapálit třeba jen malou svíčku,
než sedět potmě. Žáci naší školy přišli s návrhem připojit se ke sbírce, a tak se během ledna uskutečnily
akce, jejichž cílem bylo získat co nejvíce finančních
prostředků pro Asii. Peníze byly získány buď přímou
sbírkou nebo prodejem pečiva před školou. Další
částku uvolnil školní parlament z prodeje žolíků a ze
školního fondu. Přispěli také učitelé. Celková takto
získaná částka je 7 200 Kč. Rozhodli jsme se ji poslat
sdružení Na rovninu, protože mu důvěřujeme. Je to
sdružení, přes které uskutečňujeme adopci na dálku.
Toto sdružení zprostředkovává adopce i v Indii, má
tam tedy své stálé spolupracovníky. První část finančních prostředků byla zaslána na nákup léků,
v současné době budou peníze sloužit obnově zničené země. Konkrétně budou postavena rehabilitační
střediska a sirotčince v Indii, Indonésii.
Těm, kdo přinášejí světlo do života jiných, ho neubývá. Ať naše malá „svíčka“ pro Asii všem našim dětem prozáří dobrým pocitem každý další den. Děkuji
všem žákům i jejich rodičům a učitelům.
Mgr. Jana Poláchová,
ředitelka ZŠ Hlučín - Rovniny
Kulturní centrum Hluãín
– akce v únoru –
SPOLEČENSKÉ AKCE
2. 2. – 18.00 hodin
Koncert Janáčkovy filharmonie
s korejskými umělci
4. 2. – 20.00 hodin
Ples ZŠ Rovniny
5. 2. – 20.00 hodin
Country bál s Karavanou
11. 2. – 20.00hodin
Ples ZŠ Hornická
17. 2. – 15.00 hodin
Ples ÚSP Hlučín
19. 2. – 20.00 hodin
Hasičský bál
25. 2. – 20.00 hodin
Ples VZÚ 4833 Hlučín
26. 2. – 20.00 hodin
Maškarní ples s pochováním basy
AKCE PRO DĚTI
6. 2. – 15.00 hodin
Dětský maškarní ples SDH
Evangelický kostel je otevřen každou neděli od
14–17 hodin nebo telefonicky na telefonním čísle
595 043 381, 775 671 811.
Muzeum Hluãínska
informuje
Chceme upřímně poděkovat všem zapůjčitelům betlémů, díky nimž se mohla v našem muzeu
v měsíci lednu uskutečnit výstava betlémů.
Současně děkujeme všem návštěvníkům za jejich
návštěvu a projevený zájem. Těšíme se na Vaši
spoluúčast při vytváření dalších výstav a vzájemnou spolupráci při budování muzea.
Další výstava Muzea Hlučínska, na kterou
všechny srdečně zveme, je výstava s názvem
Z KERAMICKÉ DÍLNY
HLUČÍNSKÉ NOVINY
PROGRAM KINA MÍR HLUâÍN – ÚNOR 2005
čtvrtek 3. 2. v 19 hod., pátek 4. 2. v 19.30 hod.
sobota 5. 2. v 17 a 19.30 hod.
MP od 12 let
BRIGET JONESOVÁ:
S ROZUMEM V KONCÍCH
Film USA - romantická komedie.
Dokonalý přítel. Dokonalý život. Co by se mohlo podělat. V hlavní toli Renée Zellweger, Hugh Grant,
Collin Firth a další.
neděle 6. 2. v 17 hod.
DENÍK PRINCEZNY 2:
KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI
MP
Film USA - romantická komedie.
Pokračování úspěšného filmu Deník princezny.
pátek 11. 2. až neděle 13. 2. v 17 a 19.30 hod.
SNOWBOARĎÁCI
MP
Film ČR - komedie. Mrtvej sněhulák, dobrej sněhulák. Hrají Vojta Kotek, Lucie Vondráčková, Jiří
Mádl, Ester Geislerová a další.
neděle 13. 2. v 15 hod. představení pro děti
KYTICE POHÁDEK II
MP
Pásmo nejznámějších kreslených pohádek pro nejmenší diváky.
sobota 19. 2. v 17 hod., neděle 20. 2. v 15 hod.
POLÁRNÍ EXPRES
MP
Film USA - rodinný, animovaný.
Tom Hanks průvodčím na fantastické cestě tajemstvím Vánoc. V českém tnění.
sobota 19. 2. v 19.30 hod.., neděle 20. 2. v 17 hod.
WIMBLEDON
MP od 12 let
Film Velká Británie - romantická komedie od tvůrců
Notting Hill. Láska nebeská a Deník Bridget Jonesové. V hlavní roli Kirsten Dunstová.
MINIGALERIE
VLASTY VILTAVSKÉ
Vernisáž výstavy prací kurzistů
je v neděli dne 13. února 2005 v 15 hodin.
Výstava potrvá do 15. března 2005.
Provozní doba muzea a informačního centra:
Po–Pá 8–12.30 hodin
13–17 hodin
So
9–11.30 hodin
14–17 hodin
Ne
8–11.30 hodin
14–17 hodin
Kontakt: 595 041 617
e-mail (infocentrum):
[email protected]
e-mail (muzeum):
[email protected]
POZVÁNKA DO KINA
V tomto čísle Vás chceme blíže seznámit s hlučínským kinem. Přenechme slovo jeho vedoucí paní Magdaléně Ostárkové.
Dovolte, abych Vám představila kino Mír - další
součást Kulturního centra Hlučín. Hlučínské kino má
za sebou bohatou historii. Již v roce 1934 mohli naši
spoluobčané zhlédnout filmové představení se zvukem. Jelikož v této době neexistovala televize, byla
filmová představení bohatě navštěvována diváky.
Při oslavách 700. výročí založení města Hlučína v roce 1954, byl právě kinosál jedním z míst oslav. Při té-
strana 13
to příležitosti se promítal český film Ztracená stopa.
Jak léta ubíhala a technologie šly dopředu, přestával původní kinosál vyhovovat požadavkům nové doby. Nevlídné prostředí bylo spíše odpuzující než aby
lákalo. V šedesátých letech byl však zájem diváka
o kino obrovský. Filmová představení byla nejnavštěvovanější formou zábavy, a tak neustálé odkládání
výstavby nového kina bylo neúnosné. A tak se rekonstrukce a modernizace kina stala aktuálním tématem.
Pro zpestření zorganizoval v roce 1969 vedoucí kina
Antonín Kubálek festival barevných širokoúhlých filmů v putovním letním kině, který měl velký úspěch.
Konečně v roce 1978 začala generální oprava stávající budovy včetně jejího rozšíření. Kino promítalo
pátek 25. 2. v 19.30 hod.,
sobota 26. 2. v 17 hod.
DANNYHO PARŤÁCI 2:
MP od 12 let
Film USA, Austrálie - Kriminální komedie.
V hlavní roli George Clooney, Brad Pitt, Matt
Damon, Catherina Zeta-Jonesová, Julia Robertsová
a další.
sobota 26. 2. v 19.30 hod..,
neděle 27. 2. v 17 hod.
MILENCI A VRAZI
MN
Film ČR - psychologický, adaptace.
Vraždí, protože milují. Milují, až by vraždili. V hlavní roli J. Langmajer, O. Vetchý, Z. Adamovská,
V. Žilková a další.
neděle 27. 2. v 15 hod.
PŘÍBĚH ŽRALOKA
MP
Film USA - rodinný animovaný.
Za každou malou rybou hledejte velkou lež. V českém znění.
BŘEZEN
úterý 1. 3. v 16 hod.
středa 2. 3. v 17 hod.
ÚŽASŇÁKOVI
MP
Film USA - rodinný, animovaný, dobrodružný.
V českém znění.
pátek 4. 3. v 19 hod.
sobota 5. 3. v 16 a 19 hod.
neděle 6. 3. v 17 hod.
ALEXANDER VELIKÝ
MP od 12 let
Film USA - historické drama.
V hlavní roli Colin Farrell, Angelina Jolie,
Val Kilmer, Anthony Hopkins a další.
dál v náhradních prostorách, a to v loutkovém sále
kulturního domu. Výběr filmů byl velmi omezen, protože v kulturním domě se mohly promítat pouze filmy 16 mm.
Rekonstrukce trvala necelých pět let a konečně
v květnu roku 1982 se kino dočkalo svého znovuotevření s novým názvem kino Mír s kapacitou 231
míst. Nové na svou dobu vysoce moderní kino se širokoúhlým promítáním a schodištním uspořádáním
hlediště se tak stalo důstojným kulturním stánkem
města. Bylo navštěvováno velkým počtem návštěvníků, který však postupem doby s příchozími technickými novinkami (video) začal postupně klesat. Od této doby uplynulo přes 20 let a totéž bychom mohli napsat dnes na počátku 21. století, v době vyspělých
masmediálních technologií. Znovu stojí kino před
podobným problémem - aby bylo konkurenceschopné, je nutná jeho modernizace. Zřízení ostravského
multikina Cine-Staru, které je vybaveno nejmodernější technologií zvuku a obrazu a také kulturou prostředí, znamenalo pro mnohá kina v Ostravě a blízkém okolí jejich zrušení. V této souvislosti je však
nutné si uvědomit, že Kino Mír Hlučín je jediné kino
v celém hlučínském regionu.
V současné době je kino navštěvováno průměrně
60 diváky na jedno filmové představení. Kino je hojně využíváno školami nejen z Hlučína, ale z dalších
16 obcí. Na své si přijdou diváci všech věkových kategorií.
Často se setkávám s dotazem diváků, proč většinu
filmových představení hrajeme s časovou prodlevou
od premiéry. Pro vysvětlení uvádím, že kino Mír
nepatří ke kinům první kategorie k tzv. premiérovým
kinům. Přednost dostávají multikina, která realizují
představení nového filmu ve větším rozsahu.
(pokračování na straně 14)
KULTURA
únor 2005
strana 14
(dokončení ze strany 13)
Nyní bych řekla několik slov o programování filmových představení. Kino Mír využívá při tvorbě filmových představení nabídku osmi programových
center (Bontonfilm, Falcon, Warner Bros, SPI,
Bioscop, Hollywood, Krátký film Praha, Cinem Art
Prostějov). K výběru filmu se musí přistupovat velmi
pečlivě a citlivě, aby se uspokojil zájem diváků.
Dalším úkolem vedoucího kina je zajistit dovoz
a odvoz filmů. Kopie filmů se přepravují buďto poštou jako profi balík, což je rychlá a levná služba, ale
pouze v pracovní dny, anebo prostřednictvím Českých drah. Od 11. 12. 2004 však pokud jde o železniční přepravu, došlo pro řadu kin k nepříjemné změ-
KULTURA + SPORT
Úspûchy hluãínské
Ïákovské kopané
Ve sportovních halách a tělocvičnách SM kraje
a v Polské Wodzislawi se konají již několik let v zimních měsících žákovské halové turnaje. Od 6. listopadu 2004 do 20. března 2005 se uskutečnilo, nebo ještě uskuteční, celkem 47 jednodenních, jeden dvoudenní a jeden třídenní turnaj žáků podle jednotlivých
ročníků od r. 1998 do r. 1990. Na pořádání se podílí
celkem 19 těl. jednot v jednotlivých městech. Do 16.
ledna proběhlo již 33 turnajů, na kterých se zúčastnili také žáci FC Hlučín pod vedením trenérů Duhana,
Helštýna, Adlera, Janečky, Strakoše, Duhana st., Šinka, Tři turnaje se konaly rovněž ve sport. hale
v Hlučíně, dalších pět se uskuteční ještě v lednu až
březnu letošního roku. Jak si vedli žáci FC Hlučín?
ZVÍTĚZILI CELKEM 5X: V BÍLOVCI
13. 11. - r. 1995
- účast 10 družstev, trenéři Adler, Janečka.
14.11. - r. 1992
- účast 10 družstev, ve Vsetíně, trenér M. Duhan
21. 11. - r. 1996
- v Hlučíně, trenéři Helštýn, Strakoš, Šink
- 10 družstev
5. 12. - r. 1996 - na NH Ostrava
- 10 družstev, Strakoš, Šink
15. 1. - r. 1991 - Wodzislaw
-8 družstev, trenér Helštýn
NA 2. MÍSTĚ CELKEM 7X:
6. 11. - r. 1995 v Hranicíh
- celkem 8 družstev, Adler, Janečka
28. 11. - r. 1995 v Hlučíně
- 10 družstev, Adler, Janečka
18. 12. - r. 1996 v Šumperku
- 10 družstev, Helštýn, Strakoš, Šink
27. 12. - r. 1994 v Bílovci
- 10 družstev, Adler, Janečka
8. 1. - r. 1996 na Baníku ve Staré Vsi
- 10 družstev, Strakoš, Šink
15. 1. - r. 1992, SFC Opava v Hradci n. Mor.
- 8 družstev, M. Duhan
16. 1. - r. 1997, ve Vítkovicích
- 8 družstev, Helštýn, Duhan st.
NA 3. MÍSTĚ SKONČILI CELKEM 6X:
28. 11. - r. 1992, v Hranicích
- 8 družstev, M. Duhan
4. 12. - r. 1992, ve Frýdku - Místku
- 8 družstev, M. Duhan
4. 12. - r. 1994, v Karviné
- 8 družstev, Adler, Janečka
18. 12. - r. 1995, na Baníku ve Staré Vsi
- 10 družstev, Adler, Janečka
19. 12. - r. 1990, v Šumperku
- 10 družstev, Helštýn
15. 1. - r. 1995, ve Vítkovicích
- 8 družstev, Strakoš, Šink
Do konce zimní halové sezóny budou družstva
startovat ještě na 16 turnajích. Přejeme další úspěchy
při propagaci hlučínské žákovské kopané.
E. A.
HLUČÍNSKÉ NOVINY
ně. České dráhy skončily s přepravou spěšnin, tzn.
veškerých zásilek včetně filmových kopií, zůstal jen
způsob přepravy kurýrem, který jezdí pouze do větších železničních stanic. Pro nás to znamená větší časovou i finanční náročnost, neboť musíme zajistit dovoz i odvoz filmu do Ostravy hl. nádraží, OstravySvinova a Opavy.
Důležitou složkou činnosti je zajištění propagace
prostřednictvím plakátů a zveřejnění programu kina
v regionálním tisku a rozhlase.
Na závěr bych ráda uvedla, že prostory kina nejsou
využívány pouze pro filmová představení, ale i pro
řadu dalších činností (schůze, volební mítinky, koncerty, pronájem sálu k přednáškám, osvětově vzdělávacím činnostem, předváděcím akcím apod.).
TURNAJ VE FLORBALU
Ve dnech 11. a 12. 12. 2004 pořádal Dům dětí
a mládeže v Hlučíně ve spolupráci s DDM O.-Poruba
turnaj ve florbalu „O pohár malých debrujárů“.
Turnaj byl určen čtyřčlenným družstvům, chlapcům
i děvčatům od 8 do 10 let, kteří nejsou registrovanými hráči florbalu. Turnaje se zúčastnila v I. kateg.
(8-9 let ) čtyři družstva, v II. kateg. (10-11 let) šest
družstev, ve třetí (12-13 let) jedenáct družstev a ve
IV. kateg. (14-15 let) deset družstev.
Na turnaji se utkali soutěžící z hlučínských škol,
Ludgeřovice, Vřesiny, Chuchelné, Ostravy, Karviné,
Příbora a Nového Jičína. Soutěž probíhala podle
pravidel malého florbalu pro hru na menší hříště bez
brankáře. Rozhodčími turnaje byli hráči Melody
Boys Hlučín a florbalového klubu Netopýr, Mgr. Petr
Vondráček, ing. Libor Chlebiš a ing. Filip Gavelek.
V I. kategorii se na prvním místě umístilo družstvo
„Žraloci“ (O.-Poruba),
II. místo „Vřesinští Orli“ (Vřesina u Hlučína),
III místo „Draci“ (O.-Poruba).
Hodnocení střelců:
I. místo Martin Kopečný, 9 bodů
Ve II. kategorii se na prvním místě umístilo družstvo „Raptoři“ (Hlučín), II. místo „Škorpióni“
(Ostrava), III. místo „Vřesinští Tygři“ (Vřesina
u Hlučína).
Stolní tenis
Dne 18. 12. 2004 pořádal oddíl stolního tenisu
VÁNOČNÍ TURNAJ
starších žáků za účasti dvanácti hráčů.
1. místo
2. místo
3. místo
Jakub Dvořák
Radek Pavel
hráč Kittel
Ve čtyřhře se umístili:
1. místo
Ivan, Cigán, Jakub Dvořák
2. místo
Roman Hajdůček,
Martin Obrusník
3. místo
Pavel Radek, hráč Kittel
Dne 29. 12. 2004 pořádal oddíl stolního tenisu
SILVESTROVSKÝ TURNAJ
mužů, kterého se zúčastnilo deset hráčů.
1. místo
2. místo
3. místo
Jiří Kovařík
Otakar Duda
Josef Kubín
Všem vítězům blahopřejeme a novém roce jim
i ostatním přejeme hodně sportovních úspěchů.
Předseda stolního tenisu
Milan Kolek
únor 2005
Po celou dobu mého působení v kině od roku 1983
byla s Městským úřadem vždy velmi dobrá spolupráce. Věřím, že město bude i nadále kino podporovat,
jako tomu bylo dosud. Do budoucna bude však zapotřebí počítat s modernizací kina, aby se dosáhlo dnešního standardu, divák byl plně uspokojen a kino mohlo nadále plnit svoji funkci kulturní a vzdělávací.
Na závěr chci poděkovat všem divákům a příznivcům kina Mír, kteří naše kino navštěvují a věřím, že
nám zachovají svoji přízeň i v tomto roce.
Pozvánka na filmové novinky
pátek až neděle 11.–13. 2.
Snowboarďáci
neděle 27. 2.
Příběh žraloka (rodinný)
pátek až neděle 4.–6. 3.
Alexander Veliký
Hodnocení střelců:
I. místo Libor Macháček, 13 bodů.
Ve III. kategorii se na prvním místě umístilo družstvo „Luna Příbor“ (Příbor), II. místo „Družborci“
(Karviná), III. místo „Black shark“ (Hlučín).
Hodnocení střelců:
I. místo Martin Havrlant, 19 bodů.
Ve IV. kategorii se na prvním místě umístilo družstvo „Prajzáci“ (Chuchelná), II. místo „Azeras“
(O.-Poruba), III. místo ,,Stars“ (Hlučín).
Hodnocení střelců:
I. místo Jiří Gregor, 10 bodů.
Družstva umístěna na prvním místě v jednotlivých
kategoriích obdržela zlaté poháry, které do soutěže
věnoval Měú Hlučín. Členové družstev umístěných
na prvních třech místech v jednotlivých kateg. obdrželi medaile, diplomy a věcné ceny. Členové družstev umístěných na čtvrtém a dalších místech obdrželi účastnické listy a drobné věcné ceny.
Hráči s největším počtem branek v jednotlivých
kateg. obdrželi věcné ceny a diplomy. Všichni účastníci turnaje byli zařazeni o losování vánočních kapříků a poukazy na lyžařský zájezd na Praděd, které do
turnaje věnovala fa Autodoprava Míšek z OstravyPoruby.
Děkujeme všem pořadatelům, rozhodčím a trenérům, kteří přispěli k hezkým sportovním zážitkům
dětí na tomto turnaji.
Pfiíprava druÏstva
muÏÛ kopané
FC Hluãín na zahájení
jarní ãásti soutûÏe
Před zahájením jarní části soutěže mužů kopané FC
Hlučín ve III. lize sehraje družstvo v lednu až březnu
vcelku 11 přípravných přátelských zápasů. Zatím je
družstvo v MSFL na prvním místě se ziskem 31 bodů. Všechny zápasy budou sehrány na hřištích soupeřů. FC Hlučín již hrál v Karviné s MFK a vyhrál 2 : 1
brankami Langera a Dombiho. Další zápasy v lednu
byly sehrány ve Vítkovicích s B dr., dále na Baníku
s B dr. a ve Frýdku - Místku.
Další zápasy budou sehrány v těchto termínech:
ÚNOR
1. v 17 hod. s Orlovou (ve Vítkovicích)
5. v 10.30 v Jakubčovicích
12. v 10.00 v Kravařích
15. v 15.00 v Dolním Benešově
18. v 17.00 ve Vítkovicích s A dr.
BŘEZEN
1. v 15.00 v Karviné s MFK
5. v 10.00 ve Fulneku
O termínech mistr. utkání v březnu budeme informovat v březnovém vydání.
Ervín Antonín
únor 2005
HLUČÍNSKÉ NOVINY
Zprávy z volejbalu
TJ Hluãín
OKRESNÍ PŘEBOR ŽAČEK
5
5
5
4
4
5
4
4
5
5
2
2
2
1
1
0
0
0
3
2
2
4
3
4
15 1
15 1
8 11
7 6
6 8
5 13
3 11
4 12
10
10
5
4
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S M ne va Opava B
S ezan Opava A
TJ Ve ká Po om
TJ H uč n
Ta an Š na
Fe am Opava
TJ H adec n Mo
Spa ak Chuche ná
Soko Kobe ce
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
5
4
4
3
3
2
0
0
1
3
4
4
5
5
6
8
24 5 16
22 7 14
19 10 12
16 16 9
14 16 8
14 15 6
11 17 6
8 20 4
2 24 1
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ SKUPINA„B“
1
2
3
4
5
6
MSA Do n Benešov B 4
Ta an Š na
4
TJ Lho a u Opavy
4
TJ H uč n B
4
Spa ak Chuche ná
4
TJ V es na
4
4
3
2
2
1
0
0
1
2
2
3
4
12 2
10 4
10 7
6 9
4 10
2 12
11
9
8
5
3
0
1
2
3
4
5
6
7
VK Ky ešov ce
VŠB Os ava
Jak Ka v ná
Soko Pa kov ce
TJ Kop vn ce
L gnum Mo ávka
MSA D Benešov
18 17 0 1 51 14 34
16 14 1 1 45 11 29
18 13 2 3 44 25 28
18 12 2 4 43 27 26
18 9 2 7 33 34 20
18 7 1 10 24 42 15
A
16 5 3 8 24 34 13
8 TJ H uč n A
18 5 3 10 24 43 13
9 ANAJ Me y ov ce 18 4 2 12 22 44 10
10 SK V S av a O ová
18 2 1 15 13 49 5
V sobo u 8 edna 2005 se usku ečn ve spo ov
n ha e v H uč ně ad čn novo očn vo e ba ový u
na k e ého se zúčas n o ce kem 9 d užs ev Po u
pu ných bo ch na dvou h š ch zv ěz o d užs vo
„DE CK“ p ed d užs vem „BUCHT Č“ a d užs vem
„TAČUD“
KoFr
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@?e
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@h?
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
OZNÁMENÍ!!!
Prodejna se hřbitovním
a náboženským zbožím
JALIKA (u hřbitova) bude v době od 3. 1. 2005 do
31. 3. 2005 z důvodu rekonstrukce UZAVŘENA.
Od 1. 4. 2005 bude její
provoz opět obnoven a budeme se těšit na Vaši návštěvu.
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
K V ù T I N Á ¤ S T V Í A N E TA
Bochenkova 2 H uč n (pens on Luc e) ● Te : 595 042 381
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
DOPLŇKOVÝ PRODEJ
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Drahomíra Kusá-JALIKA
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@[email protected]@@@@@@@
¤ÁDKOVÁ
INZERCE
NABÍZÍME
dá kovou vazbu sva ebn ky ce suchou vazbu smu ečn vazbu
ke am ka sk o sv čky dá kové a deko a vn zbož
Hudební skupina hledá zpěváka nejlépe zpívajícího klávesáka z Hlučína
a okolí.
Telefon číslo 777 551 743
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
OTEVŘENO
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
Po Pá 8–17 hod n
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
So 8–12 hod n
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@
[email protected]@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@gW-X?
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?W&@)X
W&@)[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@
@@fW&(?')X?
?W&(?')[email protected]@
@@
@@
@@e?W&(Y?V')X
W&(Y?V')[email protected]@
@@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@eW&(Ye?V')K?
?O&(Y?eV')[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf?V')[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@?W&(Y?fV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@W&(Yg?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gV')[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@(Y?hV'@Xhg
[email protected](Yh?V'@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@(Yhe?V')K?hf
?O&(Y?heV'@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@([email protected]@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@H?hfV'@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@(Y?
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@@@@@@@@@@@@Y
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]([email protected]@[email protected]@
?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@(M?
@@[email protected]@eI'@Xg
?W&([email protected]@[email protected]@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y
@@[email protected]@e?V')X?f
W&([email protected]@[email protected]@
?V'@@@
@@@(Y?
@@[email protected]@fV')Xf
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y
?W&([email protected]@[email protected]@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@[email protected]@f?V')X?e
W&([email protected]@[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@[email protected]@gV')Xe
?W&([email protected]@[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@[email protected]@g?V')X?
W&([email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@hV')X
*@[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@[email protected],
V')[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@hW&(Y
?V')[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@g?W&(Y?
V')[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@gW&(Ye
?V')[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@f?W&(Y?e
[email protected])[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@fW&@Hf
[email protected]@)[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@e?W&@@?f
[email protected]@@)[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@eW&@@@?f
[email protected]@V')[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@?W&([email protected]@?f
[email protected]@[email protected])[email protected]@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@W&@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@[email protected]@
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@)[email protected]@
@@eW&@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@@)[email protected]@
@@?W&@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@@@)[email protected]@
@@W&@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@@@@@@@
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@?[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@??@@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@@@@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@V'@@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@?V'@@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@eV'@@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@[email protected]@[email protected]@@@@[email protected]@?f
@@[email protected]@[email protected]@V'@[email protected]@?f
@@[email protected]@[email protected]@?V')[email protected]@?f
@@[email protected]@[email protected]@eV'@@@?f
@@[email protected]@[email protected]@e?V'@@?f
@@[email protected]@[email protected]@fV'@Lf
@@[email protected]@[email protected]@f?V')X?e
@@[email protected]@[email protected]@gV')Xe
@@[email protected]@[email protected]@g?V')X?
@@[email protected]@[email protected]@hV')X
@@[email protected]@[email protected]@[email protected],
@@[email protected]@[email protected]@hW&(Y
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@[email protected]@g?W&(Y?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@[email protected]@gW&(Ye
@@@X
@@[email protected]@f?W&(Y?e
@@@)X?
@@[email protected]@fW&(Yf
@@@@)X
@@[email protected]@e?W&(Y?f
@@@@@)K?
@@[email protected]@eO&@Yg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@@@@@
@@
@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@@@@@@@@@@@@X
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@@@@@@@@@@@@)X?
@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@@@@@@@@@@@@@)[email protected]@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
?I')X?heW&@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
[email protected])Xh?W&@@@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?gW&([email protected]@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf?W&([email protected]@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
?I')X?eW&([email protected]@[email protected]@@@@@@@@@[email protected]@
V')X?W&([email protected]@
@@
?V')?&([email protected]@
@@
V'@([email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@
[email protected]@@@@@@@@@@@@@@@@@
Svatební salon Michelle
Vás zve od 1. 3. 2005 do nově otevřených prostorů v Hlučíně
na ul. Opavská 3 (nad Komerční Bankou) kde Vám nabízíme:
✧ Půjčování a prodej svatebních,společenských šatů (všechny modely nové)
✧ Půjčování šatů a obleků ke sv. Přijímání
✧ Veškeré svatební doplňky
✧ Svatební oznámení, snubní prsteny
✧ Zakázkové krejčovství
✧ Svatební kytice, výzdoba aut a kostelů
Při objednání svatební kytice voničky pro Vaše hosty zdarma!
OTEVÍRACÍ DOBA: Po-Pá: 9–17 hodin
Sobota: 9–12 hodin
Mob.: 721 018 545, 721 175 971
Tel.: 595 042 665 (po 20 hod.)
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vyměn m by 2+1 v H uč ně a 1+1
v Os avě za by 3+1 4+1 en
v H uč ně
Te e on č s o 777 206 589
AUTO·KOLA
PATER OLD¤ICH
NABÍZÍME ŘP VŠECH SKUPIN
+ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
sk. B – 5 300 Kč ● sk. C – 8 900 Kč
Informace v Hlučíně Ostravská 6 (vedle Elektro Krupa)
Po a St 15.00 - 17.00
tel.: 603 706 757, 603 430 536
INZERCE + SPORT
Soko Sud ce
MSA Do n Benešov
TJ H uč n
Happy spo Opava A
Happy spo Opava B
TJ SK K ava e
Ta an Š na
SK Va d Opava
KRAJSKÝ PŘEBOR I TŘ MUŽI
OKRESNÍ PŘEBOR ŽEN
Po ukončen podz mn ch čás m s ovských
sou ěž SR 2004 2005 dosáh a naše d užs va ěch
o um s ěn v z abu ky
1
2
3
4
5
6
7
8
strana 15
strana 16
HLUČÍNSKÉ NOVINY
únor 2004
49. KOLO âTENÁ¤SKÉ SOUTùÎE
Milí čtenáří,
vítáme Vás v novém kole naší čtenářské soutěže s další sponzorskou nabídkou. Jako vždy i tentokrát se ještě vraťme k otázce a správné odpovědi z minulého kola. ,,Jaké výročí letos oslaví Zvláštní škola v Hlučíně?“ Správná odpověď: ,,50 let“. (Otázka se vztahovala na zvláštní školu
jako instituci, nikoliv na budovu zvláštní školy). Vylosovanými výherci jsou tentokrát: Soňa Mílová, Hana Hurná a ing. Kateřina Látalová.
Srdečně blahopřejeme!
Sponzorem dne‰ního kola je
R E S TAU R AC E P E R L A
● Opavská 56/27, 748 01 Hlučín ● Naproti autobusového nádraží křižovatka: Opava – Ostrava – Děhylov
OBĚDY, VEČEŘE PO CELÝ DEN!
❇ rodinné oslavy ❇ smuteční hostiny ❇ večírky ❇ svatby ❇ srazy ❇
aj. do 40 míst v 1. patře ❇
K AKCÍM JÍDLA DLE PŘÁNÍ: SMLUVNÍ CENY!
ČEPUJEME: Pilsner 12°, Radegast 10°
OTEVŘENO: PO zavřeno
ÚT-ČT 12-22 hodin
PÁ, SO 12-23 hodin
NE
11.30-21.00 hodin
SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:
K příjemnému posezení Vás zve personál RESTAURACE PERLA
Telefon: 595 042 917, mobil: 777 815 145, 604 997 863
Také tentokrát budou vylosováni 3 výherci. Každý z nich získává poukázku
ke stravování zdarma ve sponzorské restauraci v hodnotě 250 Kč.
PŘIVÍTALI JSME
Matyáš Bedrunka, Patrik Jakl, Matěj Žlebek, Aneta Schimanková,
Štěpán Kudla
Správné odpovědi zasílejte
na adresu redakce
nejpozději do 16. února 2005.
Jaké je pfiesné datum
(den, mûsíc, rok)
zahájení v˘stavby
vojenského opevnûní
v Hluãínû-Darkoviãkách?
Adresa redakce:
Zámek Hlučín, Zámecká 4,
748 01 Hlučín
e-mail: [email protected]
Kuchejdová, Marie Pudichová, Jiřina Hubschová, Františka Peschková,
Josefa Jínová, Anna Miksová, Zdeňka Malíková, Richard Balla, Alžběta
Dostálová
JUBILANTI
ROZLOUČILI JSME SE
Školastika Pjenčíková, Hermína Jaroschková, Evženie Poloková, Arnošt
Kuchejda, Karel Hruschka, Gertruda Rybářová, Milada Volková, Adéla
Adéla Tománková, Miroslav Ševčík,
Arnošt Lasák
Zájemci o zveřejnění jména kontaktujte, prosím, informátorku MěÚ Hlučín na telefonním čísle 595 020 211
nebo osobně, minimálně 1 měsíc před požadovaným zveřejněním.
HLUČÍNSKÉ NOVINY. Vydavatel: Městský úřad Hlučín a Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace. Šéfredaktor: Mgr. M. Chrástecký.
Zástupce: Petr Adamec, další členové: Ing. P. Kubuš, Ing. J. Harazinová, Mgr. Z. Kačor. Jazyková úprava: Mgr. M. Gonsiorová.
Adresa redakce: Zámek Hlučín, Zámecká 4, Hlučín 748 01, tel.: 595 041 617, mobil: 737 809 850.
e-mail: [email protected]
www.hlucin.cz
Náklad: 5 600 ks. Tisk: RINGIER PRINT s.r.o.
UZÁVùRKA P¤Í·TÍHO âÍSLA HLUâÍNSK¯CH NOVIN JE 16. 2. 2005

Podobné dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky stran uvedené v záhlaví kupní smlouvy, případně adresy, které si smluvní strany vzájemně písemně oznámí. V případě, že písemnost nebude možné doručit na předmětné adresy, má se za to, že písemnost ...

Více

Samostatný potápěč

Samostatný potápěč 18 –25l. Je sice pravda, že větší křídlo má větší odpor, ale musíte si uvědomit, že vás také musí být schopno vynést i s partnerem, který ztratil vztlak (někdy i vědomí), bezpečně na hladinu. křídl...

Více

Didaktický překlad - neflt

Didaktický překlad - neflt může posloužit ve vlastní výuce jazyka – tzv. didaktickému překladu. Je to překlad, u kterého nikdy nejde o výsledek, vždy jde o ten vlastní a neopakovatelný proces, který dokáže v jistém ohledu, p...

Více

hn 09 2006 - Město Hlučín

hn 09 2006 - Město Hlučín - že zhotovitelem akce „Instalace ATS - ulice Cihelní 3, Dukelská 2, 3, 4, 5“ bude firma TECHEN Ostrava spol. s r.o., Muglinovská 202/103, 712 00 Ostrava-Muglinov. - že zhotovitelem akce ,,Rekonstr...

Více