Prohlášení o vlastnostech č. 001/2013

Komentáře

Transkript

Prohlášení o vlastnostech č. 001/2013
Prohlášení o vlastnostech . 001/2013
podle na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 305/2011
1516
13
1. Identifika ní kód výrobku: BEST – ARCHIA, BEST – BASE, BEST – BEATON, BEST – DUETO,
BEST – ELEGIA, BEST – ESMERO, BEST – FORUM I,II, BEST – GRASO, BEST – HARMONY I,II,III,
BEST – KARO, BEST – KLASIKO, BEST – KORZO, BEST – KROSO, BEST – MOZAIK,
BEST – PERSINO, BEST – RAPSODIA, BEST – URIKO I,II,III,
2. Druh stavebního výrobku: betonové dlažební bloky v základní p írodní šedé barv a n kolika dalších
barevných odstínech, se základním hladkým povrchem Standard i upraveným povrchem URIBA (vymývaný
povrch) a povrchem METROPOL (tryskaný povrch) dle nabídky uvedené v katalogu spole nosti. Výrobky
jsou ošet eny trvalou impregnací. Celková délka dlažby je než ty násobek její tlouš ky.
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku:
Betonová dlažba je ur ena pro zhotovování dlážd ných kryt vozovek, chodník , parkoviš , místních
komunikací, cyklistických stezek a podobn .
4. Výrobce: BEST-BETA, a.s., Paskovská 227, 720 00 Ostrava-Hrabová, I : 45 19 23 08,
tel.: +420 599 503 011, e-mail: [email protected]
5. Jméno a kontaktní adresa zplnomocn ného zástupce:
6. Systém posuzování a ov ování stálostí vlastností: Systém 4
7. Posouzení shody dle harmonizované normy SN EN 1338:2004 provedla a protokol o po áte ní zkoušce
typu . 0377/2010 ze dne 1.11.2010 vydala Akreditovaná zkušební laborato stavebních konstrukcí a
hmot MCT spol. s r.o.
8. Deklarované vlastnosti pro prvky:
Základní charakteristika
Charakteristická pevnost v p
Nejnižší jednotlivá pevnost v p
Vlastnost
ném tahu
ném tahu
Odolnost proti pov trnostním vliv m
- st ední hodnota ztráty hmotnosti
- jednolivá hodnota ztráty hmotnosti
Odolnost proti obrusu
Hodnocení obsahu p írodních radionuklid
3,6 MPa
2,9 MPa
Harmonizovaná technická
specifikace
SN EN 1338, l.5.3.3.1
SN EN 1338, l.5.3.3.1
2
1,0 kg/m po 100
cyklech
2
1,2 kg/m po 100
cyklech
20 mm
max.index hmot.aktivity
0,5
SN EN 1338, NA.3.1.1
SN EN 1338, l. 5.3.4.1
íloha 10 vyhlášky
307/2002 Sb.
9. Vlastnost výrobku uvedeného v bod 1 a 2 je ve shod s vlastností uvedenou v bod 8.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpov dnost výrobce uvedeného v bod 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
V Ostrav 27.6.2013
1
Jméno a
funkce
Ing. Tomáš B ezina, p edseda
edstavenstva
Podpis

Podobné dokumenty

Prohlášení o vlastnostech č. 002/2013

Prohlášení o vlastnostech č. 002/2013 1. Identifika ní kód výrobku: BEST – BEATON (40 mm), BEST – ELEGIA, BEST – FORUM III (40 mm), BEST – GIGANT, BEST – GRISEA, BEST – KLASIKO (40 mm), BEST – KORZO (40 mm), BEST – KVARTO, BEST – NAVIG...

Více

ES - Prohlášení o shodě - dlažební blok

ES - Prohlášení o shodě - dlažební blok podle § 13 Zákona . 22/1997 Sb. a v návaznosti na § 5 Na ízení vlády . 190/2002 Sb. v aktuálním zn ní v souladu se sm rnicí Rady evropských Spole enství 89/106/EHS vydává

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 001/1339

Prohlášení o vlastnostech č. 001/1339 3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku: Betonová dlažba je ur ena pro zhotovování dlážd ných kryt cyklistických stezek a podobn .

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 001/1339

Prohlášení o vlastnostech č. 001/1339 BEST – PANERA, BEST – PŘÍLOŽNÁ DESKA, BEST – SOLITERA, BEST – VALEA, BEST - VEGA 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku: Betonová dlažba je určena pro zhotovování dlážděných...

Více

Volné množství MJ Cena s DPH Popis Kód kategorie zboží

Volné množství MJ Cena s DPH Popis Kód kategorie zboží BEST-ARCHIA/8CM ERVENÁ/Z BEST-ARCHIA/8CM ANTRACITOVÁ/Z BESTOVKA-BEATON SKLADBA/6CM P ÍRODNÍ/Z BEST-BEATON NESKLADBA/6CM PÍSKOVCOVÁ/Z BESTOVKA-BEATON KRAJ/6CM P ÍRODNÍ/Z BESTOVKA-BEATON KRAJ/6CM P Í...

Více

best – platen

best – platen k  našemu prvnímu areálu u Plzně jsme postupně vybudovali dalších sedm po celé České republice. Přesto je onen společný důvod k poděkování stále stejný, jen mnohem silnější: děkujeme, že nám dáváte...

Více

Volné množství MJ Cena s DPH Popis Kód kategorie zboží

Volné množství MJ Cena s DPH Popis Kód kategorie zboží BEST-ARCHIA/8CM P ÍRODNÍ/Z BEST-ARCHIA/8CM PÍSKOVCOVÁ/Z BEST-ARCHIA/8CM COLORMIX VULKAN/Z BESTOVKA-ARCHIA/8CM COLORMIX PODZIM/Z BESTOVKA-ARCHIA/8CM COLORMIX SAHARA/Z BEST-ARCHIA/8CM COLORMIX EBEN/Z...

Více

Pokyny krok za krokem Nát?r d?ev?ného okenního rámu

Pokyny krok za krokem Nát?r d?ev?ného okenního rámu V sou?asné dob? m?žete koupit široké spektrum barev a lak? pro vnit?ní i venkovní použití: • Vodou ?editelné nát?rové hmoty (akrylové) • Nát?rové hmoty ?editelné náhražkou terpentýnu (alkyd) • Vyso...

Více

Dopravni_reseni_stavby

Dopravni_reseni_stavby Stavba umoţňuje uţívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a je provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., a to především provedením stavebních úprav pro moţnost bezpečného pohy...

Více