Sborník konference - Univerzita Hradec Králové

Komentáře

Transkript

Sborník konference - Univerzita Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
Fakulta informatiky a managementu
Sborník závěrečné konference
projektu IKLIM
Hradec Králové
29. 1. 2015
Vydání této publikace je aktivitou projektu IKLIM spolufinancovaného Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia
CZ.1.07/2.2.00/28.0104
Gaudeamus
2015
Recenzenti: Ing. Marcela Sokolová, Ph.D.
Tato publikace neprošla jazykovou úpravou.
Editor:
prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.
ISBN 978-80-7435-541-7
2
OBSAH
ÚVOD.................................................................................................................... 5
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
KONCEPČNÍ VÝSTUPY PROJEKTU...................................................... 7
Koncepce vzdělávání na FIM UHK pro bakalářské a magisterské
studijní programy......................................................................... 7
Koncepce rozvoje E-learningu v oboru MCR ............................... 21
MODULY STUDIA A MODULÁRNÍ KURZY ...................................... 38
Manažerský a marketingový modul ........................................... 38
Modul kognitivních, informatických a multioborových přístupů k
udržitelnosti cestovního ruchu ................................................... 53
Modul průvodce ekoturismu a geoturismu ................................ 65
Realizace specializačních kurzů ve všech třech modulech ........... 76
ROZVOJ JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ PRO CESTOVNÍ RUCH A
AKADEMICKÉ PRACOVNÍKY FIM UHK......................................... 102
Rozvoj jazykových kompetencí pro cestovní ruch a akademické
pracovníky FIM UHK................................................................. 102
Realizace modulu rozvoje jazykových kompetencí ................... 114
4.
TIŠTĚNÉ VÝSTUPY PROJEKTU ....................................................... 121
5.
INOVOVANÉ PŘEDMĚTY .................................................................. 134
3
Seznam vybraných použitých zkratek
CR
cestovní ruch
EQF
Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení
FIM UHK
Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec
Králové
KF
konzultační forma
KRCR
katedra rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK
LMS
zkr. z Learning management system, komplexní prostředí pro online e-learning ve webovém prostředí
MCR
management cestovního ruchu
PrF
prezenční forma
UHK
Univerzita Hradec Králové
VŠ
vysoké školy
4
ÚVOD
Projekt IKLIM (Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický
a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104) byl zaměřen na vypracování a ověření koncepce rozvoje studia na Fakultě informatiky a managementu UHK (FIM UHK), založenou na znalostních, informatických,
kognitivních a interdisciplinárních přístupech, na aktivizaci studentů, na
flexibilním a personalizovaném e-learningu, na modulové a modulární nabídce předmětů, blokové výuce a rozvíjení aktivních znalostí jazyků studentů i akademických pracovníků. Tato koncepce byla ověřována inovací
povinných i volitelných předmětů v oboru management cestovního ruchu
(MCR) a v dalších oborech na FIM UHK a vytvořením čtyř specializačních
modulů v oboru Management cestovního ruchu. Tato koncepce včetně
v projektu vytvořené koncepce e-learningu bude dále rozvíjena po skončení projektu.
Tento „Sborník závěrečné konference projektu IKLIM“ předkládá
v ucelené podobě formou konferenčních příspěvků vybrané výstupy projektu. Tyto výstupy jsou rozděleny na následující typy: Koncepční výstupy
projektu zahrnující koncepci vzdělávání a koncepci e-learningu včetně
koncepce e-learningu pro obor MCR, Moduly studia a modulární kurzy zahrnující modul managementu a marketingu, modul kognitivních, informatických a multioborových přístupů k udržitelnosti cestovního ruchu
a modul průvodce ekoturismu a geoturismu, na část Rozvoj jazykových
kompetencí pro cestovní ruch a akademické pracovníky FIM UHK včetně
realizace modulu rozvoje jazykových kompetencí a na část Tištěné výstupy
projektu. Sborník kombinuje koncepční, metodické, evaluační a praktické
postupy, přístupy a výstupy projektu. Všechny výstupy projektu jsou přitom koncipovány tak, že je lze ve velké míře využívat i po skončení projektu, resp. některé přínosy (např. zvýšení jazykových kompetencí
akademických pracovníků) se plně projeví až v období udržitelnosti projektu. Sborník je volně doplněn prezentacemi výsledků projektu, připravenými
pro závěrečnou konferenci projektu.
5
6
1. KONCEPČNÍ VÝSTUPY PROJEKTU
1.1. Koncepce vzdělávání na FIM UHK pro bakalářské
a magisterské studijní programy
prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D.,
prof. RNDr. Hana Skalská, CSc.
Univerzita Hradec Králové
Koncepce vzdělávání na FIM UHK pro bakalářské a magisterské studijní
programy je základním koncepčním výstupem projektu IKLIM. Navazuje
na ni několik dalších koncepčních dokumentů – koncepce e-learningu na
FIM UHK, koncepce vzdělávání pro obor Management cestovního ruchu
(MCR), koncepce e-learningu pro obor MCR a metodiky všech modulů,
rozvíjených v rámci projektu IKLIM. V souladu se záměrem projektu
IKLIM byla vznikající metodika průběžně aplikována v oboru MCR a závěry z implementace byly zapracovávány pro pracovní verze koncepce
vzdělávání na FIM UHK. V oboru Management cestovního ruchu byla rozpracovaná koncepce vzdělávání a na ni navazující metodické dokumenty
(např. zpracované zásady pro vypracování a posuzování bakalářských prací) využita při inovaci předmětů v oboru, vytváření studijních materiálů,
vytváření online podpory v LMS Blackboard, v koncepci otázek pro státní
závěrečné zkoušky, způsobu testování znalostí při zkouškách včetně závěrečných státních zkoušek atd.
Koncepce vzdělávání na FIM UHK přitom důsledně navazovala na strategické dokumenty, doporučení a studie EU (BOLOGNA, 1999; DOPOR, 2008; EC,
2008; RECOMM, 2008; SGQA, 2009; EC, 2011; BOLOŇ MŠMT, 2013), strategické dokumenty, analýzy a studie ČR (zejména ŠŤASTNÁ – ROSKOVEC –
SKUHROVÁ, 2008; S CZU, 2008; ZÁMĚR MŠMT, 2011; NP REFOREM, 2011;
A STAND, 2014), strategické dokumenty UHK (zejména STATUT UHK, 2014;
ZÁMĚR UHK, 2010; a jeho aktualizace) a strategické dokumenty FIM UHK
(zejména ZÁMĚR FIM UHK, 2011; a jeho aktualizace), jak schematicky znázorňuje schéma na Obr. 1. Koncepce vycházela i z analýzy demografického
vývoje v ČR a v EU, z rozhovorů se členy vedení FIM UHK a jejich konkrétních námětů a připomínek, z analýzy výsledků, výstupů a metodik dalších
projektů OP VK na FIM UHK, z workshopů projektu IKLIM, z analýzy pro7
pojení na koncepci vědy a výzkumu na FIM UHK a z námětů, připomínek
z konzultací s partnery projektu IKLIM.
Konc.
vzděl.
FIM UHK
Strategie FIM UHK
Strategie UHK
Strategie ČR a MŠMT včetně
metodiky financování VŠ;
demografický vývoj v ČR
Strategie EU, demografický vývoj EU
Obr. 1 Vztah koncepce vzdělávání FIM UHK ke strategiím a k demografickému vývoji v ČR. Zdroj: Zelenka, vlastní zpracování
Výsledky analytické části koncepce vzdělávání lze přehledně vyjádřit
schématy, znázorňujícími základ koncepčních přístupů na úrovni EU, na
úrovni ČR, na úrovni UHK a i úrovni FIM UHK.
Schematické znázornění strategických cílů Evropského prostoru VŠ vzdělávání a nástrojů/přístupů jejich realizace je uvedeno ve schématu na Obr.
2. V něm jsou zdůrazněny čtyři strategické cíle realizace Evropského prostoru VŠ vzdělávání (Vysoký podíl vysokoškoláků v populaci, Harmonizace systémů vzdělávání, Bezproblémové uplatnění absolventů VŠ na
celoevropském trhu práce a Výměna učitelů a studentů).
8
Kreditní
systém
Uplatnění na
celoevropském
trhu práce
Standardy kvality
Harmonizace
systémů
vzdělávání
Sjednocení
systémů
studia
Uznávání dosaženého
vzdělání
Efektivita
studia
Evropský
prostor VŠ
vzdělávání
Výměna
učitelů a
studentů
Vysoký podíl
vysokoškoláků
v populaci
Zavedení úrovní a
deskriptorů Evropského
rámce kvalifikací pro
celoživotní vzdělávání
Obr. 2 Schematické znázornění strategických cílů Evropského prostoru VŠ vzdělávání a nástrojů/přístupů jejich realizace. Zdroj: Zelenka,
vlastní zpracování
Tyto strategické cíle byly zpracovány pro potřeby ČR společně s podrobnou
specifikací nástrojů jejich realizace v nejvýznamnějším strategickém dokumentu pro vysokoškolské vzdělávání v ČR, kterým je „Dlouhodobý záměr
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015“ (ZÁMĚR MŠMT,
2011). Klíčové priority Dlouhodobého záměru MŠMT ČR byly ve spojení
s nástroji k jejich realizaci shrnuty do tří prioritních oblastí Kvalita a relevance, Otevřenost a Efektivita a financování (viz Obr. 3). Základním východiskem je, že všechny uvedené nástroje budou uplatňovány diferencovaně dle
typu a podmínek konkrétní vysoké školy, že všechny tři klíčové priority spolu
úzce souvisí a směřují k externí i interní diferenciaci vysokých škol, ekonomické efektivitě jejich řízení, důsledné implementaci Boloňského procesu,
růstu kvality vysokých škol včetně jejich výzkumného, vývojového a implementačního potenciálu a zlepšení složení a postavení absolventů na trhu práce.
9
optimalizace počtu a struktury VŠ,
diverzifikace VŠ s ohledem na
různé možné podoby excelence
soulad počet studentů - demografický
vývoj - potřeby trhu práce
vnitřní i vnější systémy
hodnocení kvality
zvýšení odpovědnosti VŠ za
zaměstnatelnost a uplatnitelnost
absolventů
Diverzifikace forem studia a
metod vzdělávání
Zajistit kvalitní lidské zdroje
pro výzkum, vývoj a inovace
Kvalita a
relevance
zefektivnit systém řízení
vysokého školství
Národní
kvalifikační rámec
Implementace
Boloňského procesu
zapojení do mezinárodní
spolupráce ve výzkumu,
vývoji a inovacích
zlepšit řízení na úrovni VŠ
nové formy podpory
podle Reformy
systému výzkumu,
vývoje a inovací
otevření se
spolupráci s praxí
Prioritní
oblasti VŠ
vzdělávání
obnova a rozvoj VŠ
infrastruktury
Efektivita a
financování
celoživotní vzdělávání
Otevřenost
snižování bariér v
přístupu ke vzdělávání
poradenské služby
zvýšení efektivity využití prostředků státního rozpočtu
na výzkum, experimentální vývoj a inovace na VŠ
zlepšení prezentace VŠ
Obr. 3 Klíčové priority Dlouhodobého záměru MŠMT ČR pro oblast
vysokých škol na období 2011 – 2015 a nástroje k realizaci těchto priorit. Zdroj: Zelenka podle ZÁMĚR MŠMT (2011)
Jak je zřejmé ze schématu na Obr. 4, dlouhodobý záměr UHK (ZÁMĚR
UHK, 2010) důsledně vychází z Dlouhodobého záměru MŠMT ČR pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015 (ZÁMĚR MŠMT, 2011) a konkretizuje ho pro podmínky UHK. Souvislost dosažených cílů ve vzdělávání
na UHK a FIM UHK se záměrem UHK (ZÁMĚR UHK, 2010) a záměrem
FIM UHK (ZÁMĚR FIM UHK, 2011), strategiemi a vnitřními a vnějšími
podmínkami dosažitelnosti přehledně zachycuje schéma na Obr. 6. Důležitým aspektem kvality vzdělávacího procesu na UHK je jeho vnější hodnocení, jak ukazuje schéma na Obr. 5.
10
Zvyšování jazykové a IT
gramotnosti
soulad s potřebami trhu práce
odpovědnosti za zaměstnatelnost a
uplatnitelnost absolventů
Diverzifikace forem studia a
metod vzdělávání
Zajistit kvalitní lidské zdroje
pro výzkum, vývoj a inovace
zapojení do mezinárodní
spolupráce ve VaV
obnova a rozvoj
infrastruktury UHK
spolupráce s praxí
Prioritní
oblasti
vzdělávání
- UHK
zlepšit řízení UHK
Investice budovy u
soutoku a VŠ koleje
Implementace
Národního
kvalifikačního
rámce
Kreditový systém a
dodatky k diplomu
Kvalita a
relevance
Rozvíjet systém podpory
studentských praxí
vnitřní i vnější systémy
hodnocení kvality
Efektivita a
financování
celoživotní vzdělávání
Otevřenost
snižování bariér v
přístupu ke vzdělávání
poradenské služby
Zvýšení využití
prostředků z grantů
zvýšení efektivity využití prostředků státního rozpočtu
zlepšení prezentace UHK
Internacionalizace
vzdělávání s důrazem na
mobility
Obr. 4 Klíčové priority Dlouhodobého záměru UHK na období 2011 –
2015. Zdroj: Zelenka podle ZÁMĚR UHK (2010)
11
Akreditační
komise
Veřejnost
Benchmarking
(uplatnitelnost
absolventů,
postavení UHK
atd.)
Média
Vnější
hodnocení
Sociální sítě
UHK
Rady pro
spolupráci s
praxí
Absolventi
Regionální
správa a
samospráva
Podnikatels
ká sféra
Obr. 5 Významné součásti vnějšího hodnocení kvality vzdělávání na
UHK. Zdroj: Zelenka podle VZ UHK (2013:40)
12
Poslání a vize
UHK, FIM
UHK
Soubor
příležitostí
Konkretizace –
dlouhodobý záměr FIM
2011 - 2015
Podmínky
dosažitelnosti ve
vnitřním
prostředí UHK,
FIM UHK
Zdroje (finanční,
lidské,
materiální…),
závazné
dokumenty
Cíle
Podmínky
dosažitelnosti
ve vnějším
okolí UHK,
FIM UHK
Akreditace
studijních
programů a
oborů,
zákon o VŠ
Alternativy
možných strategií
Strategické scénáře
Obr. 6 Souvislost dosažených cílů ve vzdělávání na UHK a FIM UHK
se záměrem UHK a FIM UHK, strategiemi a vnitřními a vnějšími
podmínkami dosažitelnosti. Zdroj: Mohelská, vlastní zpracování
Zásadním dokumentem pro koncepci vzdělávání je zejména Dlouhodobý
záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké
a další tvůrčí činnosti FIM UHK na období 2011 – 2015 (ZÁMĚR FIM
UHK, 2010), viz Obr. 7. Pro koncepci vzdělávání vyplynuly z analýzy strategických dokumentů následující závěry:
 Východiskem pro koncepci vzdělávání by měl být systémový přístup
se základními cíli, které odpovídají dlouhodobým záměrům MŠMT,
UHK a FIM UHK (ZÁMĚR MŠMT, 2011; ZÁMĚR UHK, 2010; ZÁMĚR
FIM UHK, 2011), tedy Kvalita a relevance, Otevřenost a Efektivita
a financování.
 Dalším klíčovým záměrem je dynamické dosahování (v souladu s měnícími se podmínkami a požadavky na trhu práce) souladu profilu absolventa a požadavků trhu práce.
13
 Profil absolventa je vhodné chápat jako doplňující se soubor znalostí, dovedností a kompetencí v souladu s pojetím SGQA (2009). Ty
rozvíjet efektivně – zejména vhodný způsob organizace a formy studia,
využití e-learningu, projektově orientovaná výuka.
 Proces vzdělávání důsledně propojit s podnikatelskou sférou a veřejným sektorem zejména v rovinách předávání zkušeností, profilace
absolventů, praxí, přednášek, workshop a nabídek prac. příležitostí.
 Proces vzdělávání důsledně propojit také s VaV a publikační činností na FIM UHK s hledáním vhodných forem motivace studentů
i akademických pracovníků, rozvojem činnosti vědeckých týmů FIM
UHK, mezinárodní spolupráce, mobilit, využití výstupů praxí, bakalářských a diplomových prací atd.
 Jako realizační podmínky respektovat především Rozvoj Evropského
prostoru VŠ vzdělávání; Tlaky na efektivitu a kvalitu procesu vzdělávání; Demograf. vývoj v ČR a Stav českého středního školství.
Podpora logického myšlení a
zvyšování jazykové a IT
gramotnosti
soulad s potřebami trhu práce
odpovědnosti za zaměstnatelnost a
uplatnitelnost absolventů
Diverzifikace forem studia a
metod vzdělávání
vnitřní i vnější systémy
hodnocení kvality
Zajistit kvalitní lidské zdroje
pro výzkum, vývoj a inovace
Spolupráce s praxí
Péče o rozvoj týmu FIM
Kvalita a
relevance
Rozvíjet systém podpory
studentských praxí
zapojení do mezinárodní
spolupráce ve VaV
obnova a rozvoj
infrastruktury FIM UHK
Vyšší vlastní příjmy
Kreditový systém a
dodatky k diplomu
spolupráce s praxí
Prioritní
oblasti
vzdělávání
– FIM UHK
Efektivita a
financování
fakulty
celoživotní vzdělávání
Otevřenost
Zvýšení získávání
prostředků z grantů
snižování bariér v
přístupu ke vzdělávání
poradenské služby
zlepšení prezentace FIM
UHK
zvýšení efektivity využití prostředků státního rozpočtu
Internacionalizace
vzdělávání s důrazem na
mobility
Obr. 7 Klíčové priority Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FIM UHK
na období 2011 – 2015. Zdroj: Zelenka podle ZÁMĚR FIM UHK (2010)
14
Na základě podrobné analýzy, zahrnující současné i předpokládané budoucí
potřeby a požadavky, kladené na kvalitativní i kvantitativní rysy vzdělávacích procesů na FIM UHK v evropském (a světovém), celostátním a celouniverzitním kontextu, lze shrnout základní východiska koncepce
vzdělávání na FIM UHK do následujících bodů a do přehledového schématu na Obr. 8:
 Harmonizace cílů a koncepce vzdělávání na FIM UHK se všemi strategickými dokumenty EU, ČR, UHK a FIM UHK.
 Evropská kvalita – evropské přístupy zajištění kvality vysokoškolského vzdělávání, prakticky realizované postupným naplňováním požadavků a postupů dokumentu Standards and Guidelines for Quality Assurance
in the European Higher Education Area (SGQA, 2009).
 Otevřenost koncepce v mnoha dimenzích: ve vztahu k oborům na
FIM UHK, její aplikační rovině a její otevřeností změnám koncepce
v souvislosti s interními potřebami a možnostmi FIM UHK i změnami
externího prostředí.
 Propojenost koncepce ve dvou základních směrech: s dalšími zásadními aktivitami na FIM UHK (s vědeckou a publikační činností, s praxí
studentů, s praxemi učitelů na zahraničních školách a se spoluprací
s firemní praxí) a koncepčně provázané, mezioborově a kontextově propojené studium umožňující vytváření znalostí a odbornou profilaci studentů a bezproblémovou akreditaci všech oborů FIM UHK.
 E-learning a podpora samostatné práce studentů – další rozvoj využití e-learningu s důrazem na jeho efektivitu, propojenost zdrojů, zapojení studentů do jeho využívání a rozvoje a na samostatnou přípravu
studentů.
 Komparativní výhoda FIM UHK – využití komparativní výhody, spočívající v propojenosti jednotlivých oborů managementem, marketingem, ICT a dostatečné velikosti FIM UHK (kvalita a efektivita studia)
a současně i možnost cíleně zvyšovat kvalitu a personalizaci studia ve
vhodných oblastech s cílem dosáhnout v nich excelence v rámci ČR
(a perspektivně i excelence mezinárodní).
 Soulad profilu absolventa a trhu práce je komplexním výsledkem
zejména vhodné koncepce studia oboru i jednotlivých předmětů a míry
15
a kvality spolupráce s podnikatelským sektorem i veřejnou správou. Jeho význam dále poroste v souvislosti s demografickým vývojem v ČR,
rostoucí konkurencí na mezinárodním trhu práce a s konkurencí VŠ
o zdroje (komplexní posuzování kvality VŠ kladoucí důraz na zaměstnatelnost absolventů).
 Efektivita vzdělávání s více významy – ekonomická efektivita vlastního procesu vzdělávání (vhodné formy vzdělávání včetně blokové výuky,
konzultační formy vzdělávání, prvků distančního vzdělávání, projektové
výuky), ekonomická efektivita využití akademických lidských zdrojů
(zejména efektivita administrace vzdělávacího procesu, efektivita vedení a posuzování odborných prací) a efektivita materiálně technického
zajištění procesu vzdělávání.
Pro vzdělávání na FIM UHK byly stanoveny následující priority:
 Přitažlivost FIM UHK pro české i zahraniční studenty, pro veřejnost,
podnikatelskou sféru a veřejnou správu.
 Profil absolventa pro uplatnění na trhu práce
 Kvalita vzdělávání.
 Efektivita vzdělávání.
Tyto priority jsou společně s nástroji, jejichž variantní způsob realizace je
podrobně uveden v koncepci vzdělávání FIM UHK (ZELENKA – MOHELSKÁ
– SKALSKÁ, 2014), znázorněny ve schématu na Obr. 29.
16
Evropská
kvalita
Soulad profilu
absolventa a
trhu práce
Efektivita
vzdělávání
Otevřenost
Koncepce
vzdělávání
Komparativní
výhoda
E-learning a
podpora
samostatné
práce
studentů
Propojenost
Harmonizace
se záměry EU,
ČR, UHK a
FIM UHK
Obr. 8 Základní východiska koncepce vzdělávání na FIM UHK.
Zdroj: Zelenka, vlastní zpracování
17
Koncepčnost výuky a zlepšení
profilu absolventa
Zvýšení úrovně
odborných prací
Aktivizace
studentů
Personální
zabezpečení
výuky
Profil
absolventa pro
uplatnění na
trhu práce
Přitažlivost
FIM UHK
Priority
Efektivita
studia
Propojení na
praxi
Kvalita
studia
Propojení s
vědeckou a
publikační
činností
Evaluace procesu
vzdělávání
Efektivita vzdělávacích
procesů
Obr. 9 Priority vzdělávání na FIM UHK a vybrané nástroje a přístupy
k jejich realizaci. Zdroj: Zelenka, vlastní zpracování
REFERENCE
[1] A STAND (2014): Standardy Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci, rozšíření akreditace a prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů a jejich oborů, <online>, [cit. 11. 06.
2014], dostupný na WWW:
http://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/83/CZ_Standard
y_pro_sp_4_2014.pdf
[2] BOLOGNA (1999): The Bologna Declaration of 19 June 1999,
<online>, [cit. 11. 11. 2013], dostupný na WWW:
http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARA
TION1.pdf
[3] BOLOŇ MŠMT (2013): Boloňský proces. Vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, web MŠMT ČR, <online>,
[cit. 11. 11. 2013], dostupný na WWW: http://bologna.msmt.cz/
18
[4] DOPOR (2008): Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23.
dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní
učení (2008/C 111/01), 7 str., <online>, [cit. 14. 05. 2014], dostupný
na WWW:
http://eur-lex.europa.eu/legal-noc tent/CS/ALL/;jsessionid=js0tTK0F6
2Nh2KhTyzZV2PVny15RCknKGRhMnYFHbnQvKc3c1TCb!48020
7452?uri=CELEX:32008H0506(01).
[5] EC (2008): The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF). European Commission, ISBN 978-92-79-08474-4, 15 str.,
<online>, [cit. 19. 07. 2014], dostupný na WWW: http://www.ond.vlaan
deren.be/hogeronderwijs/bologna/news/EQF_EN.pdf.
[6] EC (2011): Supporting growth and jobs – an agenda for the modernisation of Europe's higher education systems, Communication from the
Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions ,
20. 9. 2011, Brussels, 16 str., <online>, [cit. 11. 11. 2013], dostupná
na WWW:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:
2011:0567:FIN:EN:PDF,
[7] NP REFOREM (2011): Investice pro evropskou konkurenceschopnost:
Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020. Národní program reforem České republiky 2011, 79 str., <online>, [cit. 4. 12.
2013], dostupné na WWW:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_czech_cs.pdf
[8] RECOMM (2008): Recommendation of the European Parliament and of
the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European
Qualifications Framework for lifelong learning. Official Journal of the
European Union, 2008, C111/1, 7 str., <online>, [cit. 19. 07. 2014],
dostupný na WWW: http://www.ecvetteam.eu/system/files/documents/13/ecvet-recommendation.pdf
[9] S CZU (2008): Strategie celoživotního učení ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 2008, ISBN 978-80-254-2218-2,
80 str., <online>, [cit. 21. 07. 2014], dostupný na WWW:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/strategiecelozivotniho-uceni-cr
19
[10] SGQA (2009): Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area - 3rd edition (2009), ISBN 9525539-05-9 (pdf), 41 str., <online>, [cit. 4. 11. 2013], dostupné na
WWW: http://www.enqa.eu/pubs.lasso
[11] STATUT UHK (2014): Úplné znění statutu Univerzity Hradec Králové
ze dne 26. června 2014, 38 str., <online>, [cit. 19. 07. 2014], dostupný
na WWW: https://www.uhk.cz/cs-cz/o-univerzite/urednideska/uredni-deska-uhk/Documents/Statut %20UHK.pdf
[12] ŠŤASTNÁ, V., ROSKOVEC, V., SKUHROVÁ, Š. (2008): Národní soustava
kvalifikací pro terciární vzdělávání. Úvod do diskuse. Praha: MŠMT
ČR a NAEP 2008, 35 str., <online>, [cit. 11. 05. 2014], dostupný na
WWW:
http://www.radavs.cz/prilohy/2p9cnarodnisoustavakvalifikaci.pdf
[13] ZÁMĚR FIM UHK (2011): Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké,
výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové na období 2011 –
2015, <online>, [cit. 11.11.2013], dostupný na WWW:
http://www.uhk.cz/cs-cz/o-univerzite/uredni-deska/uredni-deskyfakult/fakulta-informatiky-a-managementu/Documents/
[14] ZÁMĚR MŠMT (2011): Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015, MŠMT ČR Praha, 29 str.,
<online>, [cit. 11. 07. 2014], dostupný na WWW:
www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/dlouhodoby-zamervzdelavaci-a-vedecke-vyzkumne-vyvojove-a
[15] ZÁMĚR UHK (2010): Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Hradec Králové na období 2011 – 2015, Hradec Králové, 21
str., <online>, [cit. 11. 11. 2013], dostupný na WWW:
https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Uredni-deska/Uredni-deskauniversity#UHK-Article
[16] ZELENKA, J., MOHELSKÁ, H., SKALSKÁ, H. (2014): Koncepce vzdělávání na FIM UHK pro bakalářské a magisterské studijní programy.
FIM UHK, 125 str.
20
1.2. Koncepce rozvoje E-learningu v oboru MCR
Prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Ing. Monika Borkovcová,
Ing. Tereza Otčenášková
Univerzita Hradec Králové
ABSTRAKT
Příspěvek popisuje koncepci rozvoje e-learningu v oboru MCR ve spojení
s koncepcí vzdělávání na FIM UHK a koncepcí e-learningu na FIM UHK.
Jsou uvedeny také ukázky realizace vytvořených a vzájemně propojených
aplikací.
Klíčová slova: e-learning, obor MCR, koncepce, portál cestovního ruchu,
LMS Blackboard
ÚVOD
Koncepce rozvoje e-learningu v oboru MCR vychází z „Koncepce vzdělávání na FIM UHK“ ([18]) a z „Koncepce e-learningu na FIM UHK“ ([9]).
Návaznosti jednotlivých koncepcí na FIM UHK a koncepcí pro obor managementu cestovního ruchu (dále jen „MCR“) jsou znázorněny na Obr.
10. Základním východiskem e-learningu na FIM UHK, je v návaznosti na
pojetí e-learningu v koncepci vzdělávání na FIM UHK:
efektivní vzdělávání ve spojení s využitím e-learningu v jeho různých
formách a ve spojení s aktivizací studentů
Toto východisko vychází z dosavadního dynamického a všestranně podporovaného (konference, interní evaluace, workshopy, školení, diskuse, odborné články a další publikace) rozvoje e-learningu na FIM UHK (viz např.
[10], [11]). Významným zdrojem znalostí je konference s mezinárodní
účastí elearning, kterou každoročně v listopadu pořádá FIM UHK (viz
http://fim.uhk.cz/elearning/).
Na FIM UHK se zatím využívá zejména LMS Blackboard (navazuje na
využívání LMS WebCT) s jeho mnohostrannými funkcemi, podporujícími
zejména zpřístupnění studijních materiálů, management seminárních prací,
selektivní komunikaci student – student, student – vyučující, propojení ex-
21
terních zdrojů informací, testování znalostí studentů a vícekriteriální hodnocení studenta. LMS Blackboard má také zatím pouze relativně
malý potenciál pro strukturovanou propojenost výukových materiálů a výukových objektů v rámci jedné tematicky zaměřené webové stránky a otevřenost zapojení studentů do vytváření jejich obsahu. Pro tento účel je
vhodné využít potenciálu webu 2.0 (zejména wiki zdrojů, metainformačních zdrojů a podpory vytváření podpůrných objektů pro výuku – např. vyhledání a popis webových zdrojů, komentované fotografie, případové
studie) a vytváření strukturovaných učebních textů, které jsou již ojediněle
využívány i na FIM UHK (viz např. http://ekologie.uhk.cz/,
http://markCR.uhk.cz).
koncepce
vzděl. MCR
koncepce
vzděl. FIM
UHK
koncepce
e-learning
MCR
koncepce elearning FIM
UHK
Obr. 10 Návaznosti jednotlivých koncepcí na FIM UHK a pro obor
MCR. Zdroj: Zelenka, vlastní zpracování
Při implementaci E-learningu je vhodné vycházet ze znalostí o podmínkách
a vhodných přístupech k jeho efektivnímu využití (viz např. [11] s diskusí
22
způsobu a podmínek využití na VŠ). Využití E-learningu vždy výrazně
zvýší dostupnost (např. [2]), kvalitu/aktuálnost (např. [12] v kontextu kvalifikačního rámce pro cestovní ruch) a využije potenciálně přínosné mediální
a/nebo multimediální aspekty studijních materiálů. Velmi významnou
funkcí LMS je také ucelený management aktivit studentů, včetně i jejich
případného automatizovaného dosažení nastavených klasifikačních požadavků (viz např. [13]). V posledních letech jsou v E-learningu postupně
zvažovány sémantické přístupy, směřující k personalizaci E-learningu
(např. sémantické sítě analyzované pro aplikace v [14]).
Současně je při využívání E-learningu vhodné diskutovat a změnit pojetí
přednášek, neboť přednášky by neměly být pouze shrnutím probírané látky.
Přednášky by naopak měly rozvíjet a společně se studenty diskutovat a objasňovat témata obsažená ve studijních textech (skriptech, online studijních
oporách, odborných knihách a článcích). Přednášky jsou také příležitostí
k nabídce příkladů doplňujících přednášky, k propojování jednotlivých znalostí, k podpoře vytváření znalostí, dovedností a kompetencí a k jejich prohlubování. Vhodné je přednášky doplnit různě pojatými mentálními
mapami, propojujícími různé znalosti a podporujícími vznik nových znalostí (vhled). Tyto mentální mapy by mohly být využity jako doplnění studijních objektů v E-learningu, jak ukazuje Obr. 11.
Je vhodné předcházet případným negativním dopadům dostupnosti
E-learningových prostředí a studijních opor. Nevhodné využití E-learningu
studenty může vést k memorování, povrchnímu učení se, k tomu, že student nemá souvislé a hluboké znalosti, že se připravuje až před zkouškou
a příliš se spoléhá na dostupnost informací, aniž by je využíval pro rozvoj
svých znalostí, dovedností a kompetencí. Tím nejsou vytvářeny ani rozvíjeny znalostí, dovednosti a kompetence (viz zajímavá filozofickopsychologická diskuse i dalších potenciálních problémů implementace
e-learningu v [2]). E-learning je tedy velmi nutné doplnit jasným stanovením cílů studia, zaměřením se na znalosti, dovednosti a kompetence a překonáním názoru, že E-learning/dostupnost studijních opor je dostačujícím
základem kvalitního studia.
23
Obr. 11 Mentální mapa pro celostátní informační system v CR. Zdroj:
Zelenka, vlastní zpracování
24
Obr. 12 Využití mentální mapy pro celostátní IS v CR
v e-learningových oporách pro předmět Inf. a marketing CR. Zdroj: [3]
KONCEPT PODPORY OBORU MCR S VYUŽITÍM E-LEARNINGU
Základním východiskem e-learningu v koncepci vzdělávání na katedře rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK (dále jen „KRCR“), která koordinuje výuku oboru MCR, je v návaznosti na pojetí e-learningu v koncepci
vzdělávání na FIM UHK:
efektivní vzdělávání ve spojení s využitím e-learningu v jeho různých
formách a ve spojení s blokovou výukou, aktivizací studentů a rozšířením
a/nebo změnou způsobu ověřování znalostí, dovedností a kompetencí
25
Podpora oboru MCR s využitím e-learningu vychází z následujících přístupů:
 Podpora oboru MCR s využitím e-learningu je plně kompatibilní
s koncepcí podpory studentů FIM UHK a s pojetím e-learningu koncepci vzdělávání na FIM UHK.
 Je kladen důraz na využití potenciálu zapojení studentů oboru MCR
do vytváření podkladů pro různé typy informačních systémů (LMS
Blackboard, wiki zdroje, metainformační zdroje aj.). Toto zapojení
přitom vychází zejména ze studijních a řízených pracovních praxí
studentů a z důrazu na kvalitu seminárních a závěrečných bakalářských prací.
 Na KRCR bude postupně rozvíjen výzkum a publikační činnost se
zapojením studentů, se zapojením výstupů těchto aktivit do
e-learningu a dalších forem výuky.
 Důraz bude kladen na propojenost e-learningových zdrojů, sdílení
výukových objektů a dostupnost vložených objektů s využitím různých forem jejich zpřístupnění, propojení a personalizace.
 Dostupnost, přehlednost a zásada jedné adresy – východiskem budou
webové stránky KRCR, kam budou propojeny metodické pokyny ke
studiu, vypracování odborných prací a portál pro podporu vzdělávání.
 Rozvíjení e-learningu na katedrálních (a mezikatedrálních) workshopech s ukázkami „dobré praxe“, využití externích zdrojů, metodikou
využití e-learningu, diskusí zapojení studentů atd. Tématem
workshopů budou i pedagogické aspekty e-learningu a navazující
rozvíjení znalostí, dovedností a kompetencí a způsob jejich testování.
Základní koncept struktury zdrojů pro e-learning a jeho propojení na katedrální web je znázorněn na Obr. 13. Podrobněji jsou základní součásti
e-learningové opory s napojením na portál cestovního ruchu pro obor MCR
uvedeny na Obr. 14.
26
LMS
Blackboard
Portál CR
Metodické
pokyny pro
výuku
včetně SZZ
Katedrální
web
Obr. 13 Katedrální
web jako rozcestník
pro vybrané zdroje
pro
vzdělávání.
Zdroj:
Zelenka,
vlastní zpracování
Odborné
databáze
Metodické
pokyny včetně
SZZ
Portál CR
Kurzy v
LMS
Katedrální
web
Externí
objekty
LMS
Blackboard
Strukturované
výukové weby
Metainformační
web
Oborová
wiki
Knihovna
studijních
objektů
Odborné
databáze
Obr. 14 Základní součásti e-learningové opory pro obor MCR.
Zdroj: Zelenka, vlastní zpracování
27
LMS
Blackboard
Web UHK
Externí
webové
zdroje
Wiki zdroje
Oborový
web
Metainformační
web
Zdroje FIM
UHK
Databáze – data a
metainformace
Strukturované
stud. opory
Obr. 15 Základní součásti e-learningové opory pro obor MCR se zdůrazněním propojující role katedrálního webu. Zdroj: Zelenka, vlastní
zpracování
ZPŮSOB
REALIZACE E-LEARNINGOVÝCH APLIKACÍ NA
KRCR
V RÁMCI
PROJEKTU
Na následujících ukázkách jsou prezentovány způsoby realizace koncepce
v aplikacích portálu cestovního ruchu (Obr. 17) – metainformace o webových zdrojích (Obr. 18), multimediálních studijních textů (Obr. 19), knihovny studijních objektů (Obr. 20), wiki pro cestovní ruch, část
administrátorská (Obr. 21) i prezentační (Obr. 22).
28
Obr. 16 Propojení portálu CR a další podpory výuky v oboru MCR na
stránky KRCR. Zdroj: [4]
Obr. 17 Portál CR – úvodní rozcestník. Zdroj: [5]
29
Obr. 18 Portál CR – metainformace o webových zdrojích, vodní doprava. Zdroj: [6]
Tyto metainformace jsou koncipovány v portálovém řešení IS pro podporu
vzdělávání na KRCR jako objekty a lze je tedy jednoduše propojit do jakékoli části portálu. Uceleně propojené vytváření samostatný metainformační
zdroj.
30
Obr. 19 Portál CR – multimediální studijní texty, modul průvodce ekoturismu a geoturismu. Zdroj: [8]
Na Obr. 19 je úvodní stránka pro multimediální studijní texty, zde konkrétně pro modul průvodce ekoturismu a geoturismu. Všechny tyto multimediální studijní texty mají jednotnou šablonu webových stránek, do níž jsou
propojovány prezentace, studijní texty, metainformace o webových zdrojích,
o tištěných i elektronických publikacích, obrázky, videa a další objekty.
31
Obr. 20 Portál pro cestovní ruch – knihovna studijních objektů, část
informatika v CR. Zdroj: [7]
Jednotlivé části portálu cestovního ruchu jsou vytvářeny z objektů a část těchto objektů, zejména prezentace, studijní texty a seminární či bakalářské práce,
jsou současně studijními objekty. Ty jsou pak propojeny do knihovny studijních objektů, jejíž část informatika v cestovním ruchu ukazuje Obr. 20. Již
velmi rozsáhle zpracována je wiki pro cestovní ruch ([16][17]), obsahující
administrační část (Obr. 21) pro články, kategorie, sekce, uživatele a prezentační část, představující schválené články (Obr. 22). Součástí prezentační části
je integrovaná administrace jednotlivých článků (Obr. 23). Ukázka jednotlivých kategorií wiki pro cestovní ruch s uvedením počtu schválených článků je
na Obr. 24, k 1. 1. 2015 bylo schváleno téměř 140 článků.
32
Obr. 21 Administrátorská část wiki pro CR. Zdroj: [17]
Obr. 22 Prezentační část wiki pro CR, heslo vysokohorská turistika.
Zdroj: [16]
33
Obr. 23 Administrace wiki pro CR jako součást prezentační části wiki.
Zdroj: [16]
Obr. 24 Ukázka jednotlivých kategorií wiki pro CR s uvedením
počtu schválených článků. Zdroj: [16]
34
REFERENCE
[1] DOPOR (2008): Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne
23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení (Text s významem pro EHP) (2008/C 111/01), <online>,
[cit. 14. 05. 2014], dostupný na WWW:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/;jsessionid=js0t
TK0F62Nh2KhTyzZV2PVny15RCknKGRhMnYFHbnQvKc3c1TCb!
480207452?uri=CELEX:32008H0506(01), 7 str.
[2] HURYCH, E. (2012): Potenciální úskalí pozitivistické glorifikace
e-learningových vyučovacích metod. Sborník konference Tvorba
e-learningových opor na VŠ, Vysoká škola polytechnická Jihlava,
9. a 10. února 2012, ISBN 978-80-87035-54-2, str. 19 – 27.
[3] INMCR (2014): Mentální mapa pro celostátní informační systém
v cestovním ruchu v e-learningových oporách pro předmět “Informatika a marketing cestovního ruchu”, <online>, [cit. 30. 11. 2014], dostupný na WWW:
http://oliva.uhk.cz/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2
_1&url= %2Fwebapps %2Fblackboard %2Fexecute %2Flauncher %3
Ftype %3DCourse %26id %3D_216_1 %26url %3D
[4] KRCR (2014a): stránky KRCR, část podpora výuky. <online>,
[cit. 14. 12. 2014], dostupný na WWW:
https://www.uhk.cz/cs-CZ/MCR/podpora-vyuky-mcr#UHK-Article
[5] KRCR (2014b): stránky KRCR, část portálu cestovního ruchu, vstupní
stránka. <online>, [cit. 14. 12. 2014], dostupný na WWW:
https://www.uhk.cz/cs-CZ/portal-cestovniho-ruchu/Hlavni
[6] KRCR (2014c): stránky KRCR, část portálu cestovního ruchu, metainformace, vodní doprava. <online>, [cit. 14. 12. 2014], dostupný na
WWW: https://www.uhk.cz/cs-CZ/portal-cestovnihoruchu/Meinformacni-zdroje-odkazy/Doprava/Vodni-doprava
[7] KRCR (2014d): stránky KRCR, část portálu cestovního ruchu, digitální knihovna studijních objektů. <online>, [cit. 14. 12. 2014], dostupný na WWW: https://www.uhk.cz/cs-CZ/portal-cestovnihoruchu/Digitalni-knihovna-vzdelavacich-objektu/Informatika-v-CR
35
[8] KRCR (2014d): stránky KRCR, část portálu cestovního ruchu, multimediální studijní texty. <online>, [cit. 14. 12. 2014], dostupný na
WWW: https://www.uhk.cz/cs-CZ/portal-cestovniho-ruchu/Medialnistrukturovane-ucebni-texty/Modul-pruvodce-ekoturismu-a-geoturismu
[9] POULOVÁ, P., ČERNÁ, M., ŠIMONOVÁ, I. (2014): Koncepce-learningu
na FIM UHK, říjen 2014, 38 str.
[10] POULOVA, P., SIMONOVA, I, CERNA, M. (2013): eLearning at Czech
Engineering Universities in 1998 – 2013. Proceedings of International
Conference on Information, Business and Education Technology
(ICIBIT 2013), pp. 976 – 979
[11] POULOVÁ, P., SOKOLOVÁ, M., ŠIMONOVÁ, I. (2010): Předpoklady zavedení e-learningu do vysokoškolského vzdělávání a hodnocení jeho
přínosu v procesu formování a rozvoje kompetencí studentů. Aula: revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, roč. 18, č. 3, str. 20-27,
ISSN 1210-6658.
[12] RUX, J. (2012): E learning jako jedna z moderních vyučovacích metod
k zajištění požadavků Národního kvalifikačního rámce terciárního
vzdělání při výuce cestovního ruchu. Sborník konference Tvorba
e-learningových opor na VŠ, Vysoká škola polytechnická Jihlava,
9. a 10. února 2012, ISBN 978-80-87035-54-2, str. 107 – 110.
[13] STOLÍN, R. (2012): Matematické možnosti výpočtu výsledků předmětu
v LMS Moodle. Sborník konference Tvorba e-learningových opor na
VŠ, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 9. a 10. února 2012, ISBN
978-80-87035-54-2, str. 119 – 126.
[14] ŠEPTÁKOVÁ, E. (2012): Sémantická síť pojmů v e-learningu. Sborník
konference Tvorba e-learningových opor na VŠ, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 9. a 10. února 2012, ISBN 978-80-87035-54-2, str.
127 – 136.
[15] ŠIMONOVÁ, I., POULOVÁ, P., ŠABATOVÁ, M., BÍLEK, M., MANĚNOVÁ,
M. (2009): On Contribution of Modern Technologies Towards Developing Key Competences. 1. vyd. Hradec Králové: M. Vognar,
191 str., ISBN 978-80-86771-38-0.
[16] WIKICR (2014a): Prezentační část wiki pro cestovní ruch, heslo vysokohorská turistika, <online>, [cit. 14. 09. 2014], dostupný na WWW:
36
http://fim.uhk.cz/wikicr/web/index.php/home/15-druhy-a-formycr/70-vysokohorska-turistika
[17] WIKICR (2014b): Administrátorská část wiki pro cestovní ruch,
<online>, [cit. 14. 09. 2014], dostupný na WWW:
http://fim.uhk.cz/wikicr/web/administrator/index.php
[18] ZELENKA, J., MOHELSKÁ, H., SKALSKÁ, H. (2014): Koncepce vzdělávání na FIM UHK, 125 str.
37
2. MODULY STUDIA A MODULÁRNÍ KURZY
2.1. Manažerský a marketingový modul
Prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Ing. Martina Pásková, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
ABSTRAKT
Příspěvek popisuje zvolenou koncepci realizace celého modulu i jeho jednotlivých kurzů, realizace pilotních kurzů a jejich evaluace, způsobu vytvoření podpory pro kurzy modulů v LMS Blackboard a vytvoření studijních
materiálů.
Klíčová slova: marketing, integrovaný management, návštěvnický management, participativní management, strategický management, únosná
kapacita
ÚVOD
Management a marketing cestovního ruchu prošel v uplynulých letech
velmi dynamickým rozvojem. Zejména se rozvíjely filozofie, přístupy
a techniky udržitelného cestovního ruchu ([6], [7]), které se projevily
v rozvoji mnoha typů managementu, zejména integrovaného, návštěvnického ([3], [9]), participativního ([2], [3], [9]), strategického a destinačního
managementu a komplexního managementu cestovního ruchu v chráněných územích ([3], [9]). Současně je pro udržitelnost cestovního ruchu důležité respektovat dynamický charakter a všechny dimenze únosné kapacity
destinace, vycházet z výsledků výzkumu v destinaci včetně monitoringu
návštěvnosti ([4]) a dalších aktivit cestovního ruchu a jejich vlivů na destinaci, její obyvatele i návštěvníky. Proto byl modul zaměřen na integrovaný,
návštěvnický, participativní a strategický management (v praxi se často tyto typy managementu různě propojují, např. participativní management je
často významnou součástí strategického managementu destinací cestovního
ruchu) a na únosnou kapacitu, doplněnou monitoringem destinace cestovního ruchu.
38
CÍLE MODULU
Modul je zaměřen na znalosti pro manažerské a marketingové aplikace pro
udržitelnost cestovního ruchu, doplněné o znalosti a aplikace konceptu
únosné kapacity s důrazem na monitorování a výzkum v chráněných územích jako základ pro její aplikaci. Jeho cílem je:
 pochopit koncept únosné kapacity pro cestovní ruch jako základní
východisko realizace udržitelného cestovního ruchu,
 osvojit si základní přístup k monitoringu cestovního ruchu, seznámit se
s jeho vybranými technikami a jejich doporučeným způsobem využití,
 poznat principy integrovaného managementu ve vybraných aplikacích pro cestovní ruch s důrazem na jeho aplikaci v chráněných územích a na souvislost s jeho hlavními součástmi v chráněných
územích - participativním, návštěvnickým a strategickým managementem,
 prohloubit si znalosti anglického jazyka v kontextu odbornosti v udržitelném cestovním ruchu.
Modul je v souladu s těmito cíli sestaven z následujících kurzů:





Integrovaný management v cestovním ruchu
Návštěvnický management (min. 50 % výuky v anglickém jazyce)
Participativní management
Strategický management cestovního ruchu
Únosná kapacita, výzkum, monitoring a manažerské aplikace
V prvním roce projektu byly kurzy realizovány pilotně kontaktní formou
s cílem ověřit koncept jednotlivých kurzů, kvalitu jejich lektorů a zahrnout
do obsahu a způsobu realizace kurzů názory cílových skupin. V tomto prvním roce také byly vytvořeny přednášky kurzů v prostředí MS PowerPoint,
studijní texty a digitální podpora všech kurzů v LMS Blackboard. Součástí
realizace kurzů bylo oslovení cílové skupiny standardizovaným dotazníkem, zaměřeným na evaluaci kurzu. Byla také vytvořena metodika realizace kurzů a celého modulu, sestávající z metodiky pro kontaktní formu
studia (období realizace projektu) a pro konzultační formu studia (období
39
udržitelnosti projektu). Významnou součástí realizace kurzů byla jejich integrace do výuky, konkrétně do předmětu Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a regionální rozvoj.
Přehledně jsou součásti realizace kurzu u kontaktní (denní) i konzultační
formy studia shrnuty v Tab. 1. Přednáška a prezentace se liší u kontaktní
a konzultační formy studia – zatímco u kontaktní formy studia je přednáška
souvislou prezentací daného tématu, u konzultační formy studia je úvodem
k tématu s důrazem na pochopení hlavních přístupů, modelové příklady
a způsob získání dalších poznatků. Samostudium je pro kontaktní formu
studia doplněním přednášek a prezentací, ale pro konzultační formu studia
je základním způsobem získání znalostí. Velmi přitom pomáhá metodické
vedení v LMS Blackboard a ve studijních textech a v prezentacích, vycházející z vymezení cílů studia, kladení motivačních otázek, uvádění jasných
příkladů a případových studií a shrnutí hlavních výsledků dané části výkladu. To podporuje i struktura šablony studijního textu, uvedená v příkladu
dále (viz Příklad 1), a obsahující vedle vymezení cíle, aktivizačních otázek,
cvičení, úlohy a shrnutí také orientační grafické prvky a další části, metodicky vedoucí ke studiu a pochopení nastudovaného. Tato šablona byla používána i ve všech dalších modulech pro vytváření studijních textů. Byla
vytvořena také šablona pro přednášku, jak je zřejmé z Obr. 25 a Obr. 26
(Příklad 2).
Tab. 1 Součásti realizace kurzu u kontaktní i konzultační formy studia.
Zdroj: vlastní zpracování
Součást vzdělávacího procesu
Kontaktní forma Konzultační forma
přednáška a prezentace


samostudium


testování znalostí


Přesná metodika realizace jednotlivých kurzů je obsahem jejich sylabů, a to
včetně rozsahu samostudia, přednášek a semináře. Níže je ukázka metodiky
realizace kurzu „Integrovaný management v cestovním ruchu“:
40
 Kontaktní forma: Kurz bude vycházet ze studia podkladů v LMS
Blackboard účastníky kurzu (předmět studia a základní okruhy řešených
problémů, studijní text, mentální mapy, schémata, případové studie, fotogalerie) před realizací dvouhodinové přednášky a semináře, spojeného
s diskusí s účastníky kurzu a s testem znalostí. Přednáška se seminářem
budou součástí předmětu Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a regionální rozvoj. Úspěšné absolvování tohoto bloku (účast na něm a úspěšné
splnění testu znalostí) bude alternativou získání zápočtu předmětu Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a regionální rozvoj.
 Konzultativní forma: Kurz bude vycházet ze studia podkladů v LMS
Blackboard účastníky kurzu (předmět studia a základní okruhy řešených
problémů, studijní text, mentální mapy, schémata, případové studie, fotogalerie) před realizací volitelného bloku přednášek a seminářů „Manažerský a marketingový modul“ o celkové délce 6 školních hod (pro
vlastní kurs „Integrovaný management v cestovním ruchu“ je tedy určena přednáška o délce 50 min), spojeného s diskusí s účastníky kurzu
a s testem znalostí. Úspěšné absolvování tohoto bloku (účast na něm
a úspěšné splnění testu znalostí) bude alternativou získání zápočtu
předmětu Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a regionální rozvoj.
Tab. 2 Integrace modulů do jednotlivých předmětů oboru MCR
modul
Integrován do předmětu
Management a marketing
Udržitelný rozvoj cestovního
ruchu a regionální rozvoj
Modul kognitivních, informatických Informatika a marketing cesa multioborových přístupů k udržitelnosti tovního ruchu
cestovního ruchu
Průvodce ekoturismu a geoturismu
Metodika a technika průvodce cestovního ruchu
V souladu s plánem v projektu byly všechny a moduly kurzy integrovány
go předmětů, vyučovaných v oboru MCR. Tato integrace je uvedena v Tab.
2 pro všechny moduly.
41
Příklad 1 Struktura šablony studijního textu
42
43
Příklad 2 Šablona pro prezentaci
Obr. 25 Titulní stránka prezentace
44
Obr. 26 Další stránka
prezentace
Následující obrázky (Obr. 27 až Obr. 30) ilustrují na kurzu „Integrovaný
management v cestovním ruchu“ zvolenou standardizovanou strukturu kurzu v LMS Blackboard (Obr. 27, Sylabus, Příprava na kurz, Studijní materiály, které je potřeba nastudovat před kurzem, Přednášky, Studijní
materiály, Ukázky testů a Webové zdroje), využití webových zdrojů (Obr.
28) zejména představujících případové studie k danému problému (např.
celoevropská soutěž EDEN demonstruje koncept holistického přístupu
k destinaci cestovního ruchu a současně i propojení s různými tematickými
zaměřeními rozvoje cestovního ruchu). Na Obr. 29 a Obr. 30 je ukázka
jednodušších mentálních map, jejichž využití vhodně doplňuje a strukturuje
výklad s důrazem na vizualizaci důležitých témat. Na Obr. 34 je mentální
mapa celého modulu, zdůrazňující zásadní aspekty problematiky jednotlivých kurzů a jejich přínos k celkovému pojetí modulu, zaměřeného především na management udržitelného rozvoje cestovního ruchu.
SHRNUTÍ
Modul managementu a marketingu je koncipován tak, aby, jak je zřejmé
z mentální mapy na Obr. 34, zahrnul základní různá zaměření managementu, který je využíván pro udržitelný cestovní ruch, a to i v kontextu dalších
moderních trendů managementu (integrovaný management kvality pro subjekty cestovního ruchu i pro destinace cestovního ruchu). Modul byl pro
účastníky kurzů poměrně náročný, neboť kombinoval pro studenty bakalář45
ského studia poměrně náročný strategický a koncepční přístup (strategický
management), holistický a systémový přístup (integrovaný management,
navíc se třemi různými pojetími a významy tohoto termínu), obtížný koncept únosné kapacity s jeho ještě zcela teoreticky nedostatečně propracovaným konceptem a metody monitoringu, založené na různých fyzikálních
principech, k nimž studentům vzhledem k úrovni středních škol povětšinou
chyběl znalostní základ, a na vytváření sociálních vazeb a sociálního kapitálu orientovaný participativní management. Nejjednodušší částí modulu
tak byl poměrně názorný návštěvnický management, jehož aplikace lze
dobře ukázat na praktických příkladech. Tento kurs by měl vždy začínat
výklad v daném modulu, a to i z důvodů motivace studentů k dalšímu studiu dané problematiky.
Obr. 27 Ukázka standardizované struktury kurzu v LMS Blackboard – kurz „Integrovaný management v CR“. Zdroj: [5]
46
Obr. 28 Webové zdroje, sloužící jako opora pro samostatné studium –
kurz „Integrovaný management v cestovním ruchu“. Zdroj: [5]
Obr. 29 Ve výkladu a v LMS Blackboard je využíváno mentální mapování problému – varianty integrovaného managementu v cestovním
ruchu. Kurs „Integrovaný management v cestovním ruchu“. Zdroj: [5]
47
Obr. 30 Ve výkladu a v LMS Blackboard je využíváno mentální mapování problému – přístupy k zajištění kvality/jakosti v cestovním ruchu.
Kurs „Integrovaný management v cestovním ruchu“. Zdroj: [5]
Obr. 31 Ukázka integrování kurzu management a marketing do předmětu “Udržitelný rozvoj CR a regionální rozvoj”. Zdroj: [8]
48
Obr. 32 Část obsahu skript Manažerský a market. modul. Zdroj: [1]
49
Obr. 33 Část obsahu skript Manažerský a market. modul. Zdroj: [1]
50
Obr. 34 Mentální mapa modulu managementu a marketingu. Zdroj:
Zelenka, vlastní zpracování
REFERENCE
BANAŠ, M., HUŠKOVÁ, B., ŠREMER, P., ŠŤASTNÁ, P., VAJČNEROVÁ, I.,
ZAHRADNÍK, D. (2014): Manažerský a marketingový modul. Gaudeamus Hradce Králové, ISBN 978-80-7435-388-8,164 str.
[2] COMMITTEE (2002): Public Participation in Protected Area Management Best Practice. Parks and Wildlife Commission of the
Northern Territory. [online], [cit. 9. 10. 2007], dostupné na WWW:
[1]
51
http://www.environment.gov.au/parks/-publications/bestpractice/public-participation.html.
[3] EAGLES, P. J. F., MCCOOL, S. F., HAYNES, Ch. D. (2002): Sustainable
Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management. UNEP/IUCN (World Commission on Protected Areas)/WTO, Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 8,
183 p., ISBN 2-8317-0648-3, [online], [cit. 8. 10. 2011], dostupné na
WWW: http://www.uneptie.-org/pc/tourism/library/sust_prot_areas.htm, http://www.iucn.org/dbtwwpd/-edocs/PAG-008.pdf.
[4] GOOSSEN, M. (2014): New Ideas for Monitoring Visitors, pp. 121-122.
In: Proceedings of the 7th International Conference on Monitoring and
Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV).
Local Community and Outdoor Recreation, August 20 - 23, 2014,
Tallinn, Estonia, Eds Reimann, M. et al, ISBN 978-9949-29-166-3
(pdf), [online], [cit. 14. 11. 2014], dostupné na WWW:
http://www.tlu.ee/UserFiles/Konverentsikeskus/MMV7/MMV %20P
ROCEEDING.pdf.
[5] INTEGR (2014): kurs Integrovaný management v cestovním ruchu
v LMS Blackboard, FIM UHK, [online], [cit. 14. 11. 2014], dostupné
na WWW:
http://oliva.uhk.cz/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2
_1&url= %2Fwebapps %2Fblackboard %2Fexecute %2Flauncher %3
Ftype %3DCourse %26id %3D_722_1 %26url %3D
[6] PÁSKOVÁ, M. (2012): Environmentalistika cestovního ruchu. Czech
Journal of Tourism, roč. 1, č. 2, str. 77-113.
[7] PÁSKOVÁ, M. (2014): Udržitelnost cestovního ruchu, Hradec Králové:
Nakladatelství Gaudeamus, 335 str., ISBN 978-80-7435-329-1
[8] UCR (2014): kurs Integrovaný management v cestovním ruchu v
LMS Blackboard, integrovaný v předmětu UCR, [online],
[cit. 14. 11. 2014], dostupné na WWW:
http://oliva.uhk.cz/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2
_1&url= %2Fwebapps %2Fblackboard %2Fexecute %2Flauncher %3
Ftype %3DCourse %26id %3D_225_1 %26url %3D
[9] ZELENKA, J, TĚŠITEL, J., PÁSKOVÁ, M., KUŠOVÁ, D. (2013): Udržitelnost cestovního ruchu v chráněných územích, Gaudeamus Hradce
Králové, ISBN 978-80-7435-244-7, 327 str.
52
2.2. Modul kognitivních, informatických a multioborových
přístupů k udržitelnosti cestovního ruchu
Prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Ing. Martina Pásková, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
ABSTRAKT
Příspěvek popisuje zvolenou koncepci realizace celého modulu i jeho jednotlivých kurzů, realizace pilotních kurzů a jejich evaluace, způsobu vytvoření podpory pro kurzy modulů v LMS Blackboard a vytvoření studijních materiálů.
Klíčová slova: kognice, udržitelný cestovní ruch, ICT, modelování, simulace, expertní systém, podpora rozhodování
ÚVOD
Velmi dynamickou součástí cestovního ruchu jsou ICT a také aplikace poznatků kognitivní vědy. Velmi dynamicky se rozvíjejí různé aplikace GIS
(viz např. [1], [2], [3], [4], [10], [12], webové aplikace s důrazem na jejich
interaktivitu, využití multimediálních a prostorově prezentačních technologií a sociální sítě. Jak uvádí např. Buhalis a Zelenka ([5], [6], [7], [8], [9],
[17], [16]), mají ICT na zejména zprostředkování služeb cestovního ruchu
a jejich prezentaci, na prezentaci atraktivit a destinací cestovního ruchu
a na rozhodování potenciálního účastníka cestovního ruchu zásadní vliv.
Současně se vzhledem k multioborovému charakteru cestovního ruchu rozvíjí multioborové přístupy k cestovnímu ruchu.
CÍLE MODULU
Modul je zaměřen na multioborové znalosti pro udržitelnost cestovního ruchu, a to s důrazem na využití ICT, umělé inteligence, kognitivních přístupů a multioborového přístupu v přírodních vědách. Jeho cílem je:
 Získat přehled o přístupech využití ICT, umělé inteligence, kognitivních přístupů a multioborového přístupu v přírodních vědách.
 Seznámit se s ukázkami modelování pro udržitelnost cestovního ruchu,
využití agentového přístupu a dalších přístupů umělé inteligence.
53
 Seznámit se a pochopit principy lokálně kontextových služeb
a zejména jejich aplikací pro udržitelnost cestovního ruchu.
 Seznámit se s novými technologiemi využití webových aplikací
v cestovním ruchu.
 Seznámit se s příklady využití GIS v chráněných územích pro optimalizaci a monitoring dopadů cestovního ruchu.
 Pochopit potenciál využití ICT a multioborového přístupu pro udržitelnost cestovního ruchu.
 Prohloubit si znalosti anglického jazyka v kontextu odbornosti
v udržitelném cestovním ruchu.
Modul je v souladu s těmito cíli sestaven z následujících kurzů:
 Aplikace expertních, znalostních a geografických informačních systémů
v udržitelnosti cestovního ruchu (min. 50 % výuky v anglickém jazyce)
 Ekosystémy, bio- a geodiverzita a krajina v kontextu ekologie, biologie, fyzikálních a chemických procesů
 ICT a kognitivní věda v modelování, monitoringu a predikcích v cestovním ruchu
 Lokálně kontextové služby v cestovním ruchu
 Využití webových aplikací v cestovním ruchu
V prvním roce projektu byly stejně jako u dalších modulů kurzy realizovány pilotně, a to pro denní studium i pro konzultativní formu. Byly vytvořeny přednášky kurzů a studijní texty, které byly po doplnění o důležité
zdroje na webu a další podklady základní součástí digitální podpory kurzů
v LMS Blackboard.
Důležitá byla i spolupráce cílových skupin (zejména studentů), jejichž
oslovením evaluačními dotazníky a diskusemi s nimi byly získány podklady pro evaluaci kurzů a celého modulu s cílem zvýšit jejich kvalitu (propojenost jednotlivých kurzů, jejich pořadí, způsob realizace, obsah, kvalita
a struktura studijních materiálů) při jejich realizaci ve druhém a třetím roce
realizace projektu i po skončení projektu. V denním studiu přitom realizace
kurzů vycházela vedle samostudia zejména z kontaktní výuky formou
přednášek a prezentací a z testování znalostí. V denní i konzultační formě
54
studia byl modul integrován do výuky předmětu „Informatika a marketing
cestovního ruchu“. Přesná metodika realizace jednotlivých kurzů je obsahem jejich sylabů, a to včetně rozsahu samostudia, přednášek a semináře.
Níže je ukázka metodiky realizace pro kurz „Aplikace expertních, znalostních
a geografických informačních systémů v udržitelnosti cestovního ruchu“:
Denní studium: Kurs bude vycházet ze studia podkladů v LMS Blackboard účastníky kurzu (předmět studia a základní okruhy řešených problémů,
schémata, studijní materiály, odkazy na webové zdroje, terminologie) před
realizací dvou dvouhodinových přednášek a jednoho semináře, spojeného
s diskusí s účastníky kurzu. Přednášky budou součástí předmětu „Informatika a marketing cestovního ruchu“. Úspěšné absolvování kurzů „Využití
webových aplikací v cestovním ruchu“, „Aplikace expertních, znalostních
a geografických informačních systémů v udržitelnosti cestovního ruchu“,
„ICT a kognitivní věda v modelování, monitoringu a predikcích v cestovním
ruchu“ a „Lokálně kontextové služby v cestovním ruchu“ (účast na nich vyučovaných v jednom bloku a úspěšné splnění testu znalostí) bude alternativou
získání zápočtu předmětu „Informatika a marketing cestovního ruchu“.
Konzultativní forma: Kurs bude vycházet ze studia podkladů v LMS
Blackboard účastníky kurzu (předmět studia a základní okruhy řešených
problémů, schémata, studijní materiály, odkazy na webové zdroje, terminologie) před realizací volitelného bloku přednášek a seminářů „Modul kognitivních, informatických a multioborových přístupů k udržitelnosti
cestovního ruchu“ o celkové délce 6 hod, spojeného s diskusí s účastníky
kurzu a s testem znalostí. Tento blok bude součástí předmětu Informatika
a marketing cestovního ruchu. Úspěšné absolvování kurzů „Využití webových aplikací v cestovním ruchu“, „Aplikace expertních, znalostních a geografických informačních systémů v udržitelnosti cestovního ruchu“, „ICT
a kognitivní věda v modelování, monitoringu a predikcích v cestovním ruchu“ a „Lokálně kontextové služby v cestovním ruchu“ (účast na nich vyučovaných v jednom bloku a úspěšné splnění testu znalostí) bude alternativou
získání zápočtu předmětu „Informatika a marketing cestovního ruchu“.
Přehledně jsou součásti realizace kurzu u kontaktní (denní) i konzultační
formy studia shrnuty v Tab. 3. Přednáška a prezentace se liší u kontaktní
55
a konzultační formy studia – zatímco u kontaktní formy studia je přednáška
souvislou prezentací daného tématu, u konzultační formy studia je úvodem
k tématu s důrazem na pochopení hlavních přístupů, modelové příklady
a způsob získání dalších poznatků. Samostudium je pro kontaktní formu
studia doplněním přednášek a prezentací, ale pro konzultační formu studia
je základním způsobem získání znalostí. Velmi přitom pomáhá metodické
vedení v LMS Blackboard a ve studijních textech a v prezentacích, vycházející z vymezení cílů studia, kladení motivačních otázek, uvádění jasných
příkladů a případových studií a shrnutí hlavních výsledků dané části výkladu. To podporuje i struktura šablony studijního textu, uvedená v Příklad 1
a obsahující vedle vymezení cíle, aktivizačních otázek, cvičení, úlohy
a shrnutí také orientační grafické prvky a další části, metodicky vedoucí ke
studiu a pochopení nastudovaného.
Tab. 3 Součásti realizace kurzu u kontaktní i konzultační formy studia.
Zdroj: vlastní zpracování
Součást vzdělávacího procesu
Kontaktní forma Konzultační forma
přednáška a prezentace


samostudium


testování znalostí


Následující obrázky (Obr. 35 až Obr. 30) ilustrují zvolenou standardizovanou strukturu kurzu v LMS Blackboard (Obr. 35, Sylabus, Příprava na
kurz, Studijní materiály, které je potřeba nastudovat před kurzem, Přednášky, Studijní materiály, Ukázky testů a Webové zdroje), rozšířenou strukturu kurzu v LMS Blackboard (Obr. 36, o videa na webu, případně další
položky), využití webových zdrojů (Obr. 28). Některé kurzy prohlubují
znalost AJ (Obr. 29), pro samostatnou přípravu jsou k dispozici kompletní
skripta modulu (Obr. 30). Na Obr. 34 je mentální mapa celého modulu,
zdůrazňující zásadní aspekty problematiky jednotlivých kurzů a jejich přínos k celkovému pojetí modulu, zaměřeného především na management
udržitelného rozvoje cestovního ruchu.
56
SHRNUTÍ
Modul kognitivních, informatických a multioborových přístupů k udržitelnosti cestovního ruchu je koncipován tak, aby, jak je zřejmé z mentální
mapy na Obr. 34, zahrnul dynamicky se rozvíjející oblasti ICT, které mají
důležité aplikace v cestovním ruchu. Dává jeho absolventům dobrý znalostní základ aplikací ICT v cestovním ruchu a také přehled jejích moderních aplikací, které v současnosti výrazně mění způsob realizace
cestovního ruchu.
Obr. 35 Ukázka standardizované struktury kurzu v LMS Blackboard
– kurz „ICT a kognitivní věda v modelování, monitoringu a predikcích
v cestovním ruchu“. Zdroj: [14]
57
Obr. 36 Ukázka rozšířené struktury kurzu v LMS Blackboard – kurz
„Aplikace expertních, znalostních a geografických informačních systémů v udržitelnosti cestovního ruchu“. Zdroj: [13]
Obr. 37 Webové zdroje, sloužící jako opora pro samostatné studium –
kurz „Aplikace expertních, znalostních a geografických informačních
systémů v udržitelnosti cestovního ruchu“. Zdroj: [13]
58
Obr. 38 Pro prohloubení znalostí anglického jazyka jsou některé kurzy
vedeny v AJ. Kurs „ICT a kognitivní věda v modelování, monitoringu
a predikcích v cestovním ruchu“. Zdroj: [14]
Obr. 39 Online jsou k dispozici skripta k modulu kognitivních, informatických a multioborových přístupů k udržitelnosti cestovního
ruchu. Zdroj: [13]
59
Obr. 40 Ukázka integrování kurzu management a marketing do předmětu “Informatika a marketing CR“. Zdroj: [15]
Obr. 41 Mentální mapa modulu kognitivních, informatických a multioborových přístupů k udržitelnosti cestovního ruchu. Zdroj: Zelenka,
vlastní zpracování
60
Obr. 42 Část obsahu skript Modul kognitivních, informatických a multioborových přístupů k udržitelnému cestovnímu ruchu. Zdroj: [11]
61
Obr. 43 Část obsahu skript Modul kognitivních, informatických a multioborových přístupů k udržitelnému cestovnímu ruchu. Zdroj: [11]
62
REFERENCE
[1] ANTOUŠKOVÁ, M., MIKULEC, J. (2011): Use of GIS to Study Tourism
Burden - Case Study of Protected Landscape Area Kokořínsko. Acta
Academica Karviniensia, č. 1, str. 5-16. ISSN: 1212-415X, [online],
[cit. 14. 8. 2014], dostupné na WWW:
http://www.opf.slu.cz/aak/2011/01/antousova.pdf.
[2] AYENI, O. (2006): A Multimedia GIS database for the Planning, Management and Promotion of Sustainable Tourism Industry in Nigeria.
In: Shaping the Changes XXXIII FIG Congress Munich, Germany,
8-13, 2006, 17 p., [online], [cit. 14. 8. 2014], dostupné na WWW:
https://www.fig.net/pub/fig2006/papers/ts72/ts72_07_ayeni_0771.pdf
[3] BAHAIRE, T., ELLIOTT-WHITE, M. (1999): The Application of Geographical Information Systems (GIS) in Sustainable Tourism Planning: A Review. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 7, No. 2, p.
159-174
[4] BISHOP, I. D., GIMBLETT, H. R. (2000): Management of recreational
areas: GIS, autonomous agents, and virtual reality. Environment and
Planning B: Planning and Design, Vol. 27, pp. 423–435.
[5] BUHALIS, D. (1998): Strategic use of information technologies in the
tourism industry. Tourism Management, Vol. 19, No. 5, p. 409-421.
[6] BUHALIS, D., LAW, R. (2008): Progress in information technology and
tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The
state of eTourism research, Tourism Management, Vol. 29, No. 4, pp.
609-623, ISSN 0261-5177.
[7] BUHALIS, D., LICATA, C. (2002): The future eTourism intermediaries.
Tourism Management, Vol. 23, pp. 207–220.
[8] BUHALIS, D., O’CONNOR, P. (2005): Information Communication
Technology Revolutionizing Tourism. Tourism Recreation Research,
Vol. 30, No. 3, p. 7-16, [online], [cit. 20. 10. 2012], dostupné na
WWW: http:-//epubs.surrey.ac.uk/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=tourism.
[9] BUHALIS, D., ZOGE, M. (2007): The strategic impact of the Internet on
the tourism industry. In Sigala, M., Mich, L. & Murphy, J. (eds.), Information and communication technologies in tourism 2007, Springer
Wien, pp. 481–492.
[10] BUNRUAMKAEW, K., MURAYAM, Y. (2011): Site Suitability Evaluation
for Ecotourism Using GIS &amp; AHP: A Case Study of Surat Thani
63
Province, Thailand, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.
21, pp. 269-278, ISSN 1877-0428
[11] CIMLER, R., ČECH, P., KYSELA, J., OLŠEVIČOVÁ, K., PROCHÁZKA, J.,
ŠTYRSKÝ, J., VÍTEK, O. (2014): Modul kognitivních, informatických
a multioborových přístupů k udržitelnosti cestovního ruchu. Gaudeamus Hradec Králové, ISBN 978-80-7435-328-4, 157 str.
[12] DYE, A. S., SHAW, S.-L. (2007): A GIS-based spatial decision support
system for tourists of Great Smoky Mountains National Park. Journal
of Retailing and Consumer Services, Vol. 14, No. 4, pp. 269-278,
ISSN 0969-6989.
[13] EXPGIS (2014): kurs „Aplikace expertních, znalostních a geografických informačních systémů v udržitelnosti cestovního ruchu“, FIM
UHK, [online], [cit. 14. 11. 2014], dostupné na WWW:
http://oliva.uhk.cz/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2
_1&url= %2Fwebapps %2Fblackboard %2Fexecute %2Flauncher %3
Ftype %3DCourse %26id %3D_722_1 %26url %3D
[14] ICTKOGN (2014): kurs „ICT a kognitivní věda v modelování, monitoringu a predikcích v cestovním ruchu“, FIM UHK, [online], [cit. 14.
11. 2014], dostupné na WWW:
http://oliva.uhk.cz/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2
_1&url= %2Fwebapps %2Fblackboard %2Fexecute %2Flauncher %3
Ftype %3DCourse %26id %3D_722_1 %26url %3D
[15] INMCR (2014): kurs „ICT a kognitivní věda v modelování, monitoringu a predikcích v cestovním ruchu“, integrovaný v INMCR, [online], [cit. 14. 11. 2014], dostupné na WWW:
http://oliva.uhk.cz/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2
_1&url= %2Fwebapps %2Fblackboard %2Fexecute %2Flauncher %3
Ftype %3DCourse %26id %3D_216_1 %26url %3D
[16] ZELENKA, J. (2009c): Information and Communication Technologies
in Tourism – Influence, Dynamics, Trends. E+M Ekonomie a Management, roč. 12, č. 1, str. 123-132, ISSN 1212-3609.
[17] ZELENKA, J., KYSELA, J. (2013): Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu. Gaudeamus Hradec Králové, ISBN 978-807435-242-3, 289 str.
64
2.3. Modul průvodce ekoturismu a geoturismu
Prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Ing. Martina Pásková, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
ABSTRAKT
Příspěvek popisuje zvolenou koncepci realizace celého modulu i jeho jednotlivých kurzů, realizace pilotních kurzů a jejich evaluace, způsobu vytvoření podpory pro kurzy modulů v LMS Blackboard a vytvoření studijních
materiálů.
Klíčová slova: průvodce, ekoturismus, geoturismus
ÚVOD
„Cestovní ruch v posledních letech výrazně kvantitativně roste a i v nejbližších letech lze očekávat jeho další nárůst, spojený s hlubokými ekonomickými a politickými příčinami i změnami životního stylu“ ([4]). Stále roste
zájem o přírodně orientovaný cestovní ruch, především o ekoturismus. Novou, komplexní formou udržitelného cestovního ruchu je geoturismus, „založený na poznávání vývoje Země pomocí aktivního prožitku geologicky
a geomorfologicky zajímavé krajiny s významným geologickým dědictvím.
Zahrnuje však také poznávání všech dalších aspektů krajiny včetně místní
komunity a jejího kulturního dědictví s důrazem na jeho propojenost s přírodním prostředím“ ([4]).
S rozvojem těchto ekoturismu a geoturismu rostou nároky na průvodce,
který má multioborové znalosti o přírodě, Zemi i místních obyvatelích. Na
všestrannou přípravu eko a geoprůvodců je zaměřen Modul průvodce ekoturismu a geoturismu.
CÍLE MODULU
Modul je zaměřen na multioborové znalosti pro udržitelnost cestovního ruchu, pro dynamickou a v souvislostech pojatou interpretaci krajiny a života
místní komunity s důrazem na využití multioborového přístupu
v přírodních, geografických i společenských vědách. Jeho cílem je:
65
 Seznámit se se specifiky práce průvodce geoturismu a ekoturismu,
s důrazem na obsah a způsob výkladu, způsoby aktivního zapojení
návštěvníka a způsoby interpretace krajiny.
 Naučit účastníky modulu zprostředkovat prožitkovost a vytvoření
podmínek pro originální a autentické zážitky pravého ekoturismu
a geoturismu.
 Naučit účastníky modulu vytvářet, resp. prohlubovat vztah návštěvníků destinace k přírodě, krajině a místní komunitě.
 Naučit účastníky modulu přenášet na návštěvníky destinace vnitřní
přesvědčení o nutnosti jako etického imperativu snižovat nežádoucí
přímé i nepřímé dopady návštěvy destinací na přírodu, krajinu
a místní komunitu.
 Seznámit se s konkrétními znalostmi a dovednostmi z oblasti interkulturních znalostí a naučit se je využít v práci ekoprůvodce a geoprůvodce.
 Rozšířit znalosti účastníka modulu o různé příklady dobré praxe
o kvalitních produktech ekoturismu a geoturismu, o vhodných způsobech interpretace, o dosažení zážitkovosti, o zachování a zdůraznění autenticity, o vytváření vztahu k místní komunitě, o přispívání
k udržení krajinného rázu a udržitelného využívání krajiny a o vytváření vztahu místních obyvatel k eko/geoturistické destinaci
a podmínkách jejich zapojení do cestovního ruchu.
 Prohloubit si znalosti anglického jazyka v kontextu odbornosti
v udržitelném cestovním ruchu, v průvodcování a v interkulturních
znalostech.
Modul je v souladu s těmito cíli sestaven z následujících kurzů:
 Kurzy vyučované v českém jazyce:
o Průvodce geoturismu
o Průvodce ekoturismu
o Případové studie a příklady dobré praxe v ekoturismu a geoturismu
 Podle jazyka specializace nabízené kurzy:
o Vedení jednání a průvodcování eko a geoturismu v anglickém jazyce
o Vedení jednání a průvodcování eko a geoturismu v německém jazyce
66
o Interkulturní dimenze cestovního ruchu, v německém jazyce
o Interkulturní dimenze cestovního ruchu, anglický jazyk
V prvním roce projektu byly stejně jako u dalších modulů kurzy realizovány pilotně, a to pro denní studium i pro konzultativní formu. Byly vytvořeny přednášky kurzů a studijní texty, které byly po doplnění o důležité
zdroje na webu a další podklady základní součástí digitální podpory kurzů
v LMS Blackboard.
Důležitá byla i spolupráce cílových skupin (zejména studentů), jejichž
oslovením evaluačními dotazníky a diskusemi s nimi byly získány podklady pro evaluaci kurzů a celého modulu s cílem zvýšit jejich kvalitu (propojenost jednotlivých kurzů, jejich pořadí, způsob realizace, obsah, kvalita
a struktura studijních materiálů) při jejich realizaci ve druhém a třetím roce
realizace projektu i po skončení projektu. V denním studiu přitom realizace
kurzů vycházela vedle samostudia zejména z kontaktní výuky formou
přednášek a prezentací a z testování znalostí. V denní i konzultační formě
studia byl modul integrován do výuky předmětu „Informatika a marketing
cestovního ruchu“. Přesná metodika realizace jednotlivých kurzů je obsahem jejich sylabů, a to včetně rozsahu samostudia, přednášek a semináře.
Níže je ukázka metodiky realizace pro kurz „Průvodce geoturismu“:
Denní studium: Kurs bude vycházet ze studia podkladů v LMS Blackboard účastníky kurzu (mentální mapy, schémata, případové studie výzkumu,
fotogalerie) před realizací dvou dvouhodinových přednášek a jednoho semináře, věnovaného nácviku specifických interpretačních technik. Přednášky a seminář budou součástí předmětu Metodika práce průvodce
cestovního ruchu. Úspěšné absolvování kurzů Průvodce geoturismu“,
„Průvodce ekoturismu“ a „Případové studie a příklady dobré praxe v ekoturismu a geoturismu“ vyučované v českém jazyce (účast na všech kurzech
a úspěšné splnění testu znalostí) bude alternativou získání zápočtu předmětu Metodika práce průvodce cestovního ruchu.
Konzultativní forma: Kurs bude vycházet ze studia podkladů v LMS
Blackboard účastníky kurzu (předmět studia a základní okruhy řešených
problémů, studijní text, mentální mapy, schémata, případové studie, fotoga-
67
lerie) před realizací volitelného bloku přednášek a seminářů „Modul průvodce ekoturismu a geoturismu“ o celkové délce 6 hod, spojeného s diskusí
s účastníky kurzu a s testem znalostí. Modul bude součástí předmětu Metodika práce průvodce cestovního ruchu. Úspěšné absolvování tohoto bloku
(účast na něm a úspěšné splnění testu znalostí) bude alternativou získání
zápočtu předmětu Metodika práce průvodce cestovního ruchu.
Přehledně jsou součásti realizace kurzu u kontaktní (denní) i konzultační
formy studia shrnuty v Tab. 4. Přednáška a prezentace se liší u kontaktní
a konzultační formy studia – zatímco u kontaktní formy studia je přednáška
souvislou prezentací daného tématu, u konzultační formy studia je úvodem
k tématu s důrazem na pochopení hlavních přístupů, modelové příklady
a způsob získání dalších poznatků. Samostudium je pro kontaktní formu
studia doplněním přednášek a prezentací, ale pro konzultační formu studia
je základním způsobem získání znalostí. Velmi přitom pomáhá metodické
vedení v LMS Blackboard a ve studijních textech a v prezentacích, vycházející z vymezení cílů studia, kladení motivačních otázek, uvádění jasných
příkladů a případových studií a shrnutí hlavních výsledků dané části výkladu.
Tab. 4 Součásti realizace kurzu u kontaktní i konzultační formy studia.
Zdroj: vlastní zpracování
Součást vzdělávacího procesu
Kontaktní forma Konzultační forma
přednáška a prezentace


samostudium


testování znalostí


Následující obrázky (Obr. 35 až Obr. 30) ilustrují zvolenou standardizovanou
strukturu kurzu v LMS Blackboard (Obr. 35, Sylabus, Příprava na kurz, Studijní materiály, které je potřeba nastudovat před kurzem, Přednášky, Studijní
materiály, Ukázky testů a Webové zdroje), využití webových zdrojů (Obr.
28), podpora prohloubení znalostí AJ (Obr. 29), pro samostatnou přípravu
jsou k dispozici kompletní skripta modulu (Obr. 30). Na Obr. 34 je mentální
mapa celého modulu, zdůrazňující zásadní aspekty problematiky jednotlivých
68
kurzů a jejich přínos k celkovému pojetí modulu, zaměřeného především na
management udržitelného rozvoje cestovního ruchu.
SHRNUTÍ
Modul průvodce ekoturismu a geoturismu je koncipován tak, aby, jak je
zřejmé z mentální mapy na Obr. 34, zahrnul komplexní podporu geo a ekoturismu s důrazem na specifické kompetence geoprůvodců, příklady dobé
praxe, způsoby interpretace krajiny a zážitkovost. Důležitou součástí modulu je zvyšování jazykových kompetencí.
REFERENCE
[1] PRŮV (2014): kurs „Průvodce geoturismu“, integrovaný v kurzu
“Metodika a technika průvodce CR“, [online], [cit. 14. 11. 2014],
dostupné na WWW:
http://oliva.uhk.cz/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2
_1&url= %2Fwebapps %2Fblackboard %2Fexecute %2Flauncher %3
Ftype %3DCourse %26id %3D_580_1 %26url %3D
[2] PRŮVGEO (2014): kurs „Průvodce geoturismu“, FIM UHK, [online],
[cit. 14. 11. 2014], dostupné na WWW:
http://oliva.uhk.cz/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2
_1&url= %2Fwebapps %2Fblackboard %2Fexecute %2Flauncher %3
Ftype %3DCourse %26id %3D_722_1 %26url %3D
[3] PŘÍPSTUD (2014): kurs „Případové studie a příklady dobré praxe
v ekoturismu a geoturismu“, FIM UHK, [online], [cit. 14. 11. 2014],
dostupné na WWW:
http://oliva.uhk.cz/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2
_1&url= %2Fwebapps %2Fblackboard %2Fexecute %2Flauncher %3
Ftype %3DCourse %26id %3D_722_1 %26url %3D
[4] ZELENKA, J, TĚŠITEL, J., PÁSKOVÁ, M., KUŠOVÁ, D. (2013): Udržitelnost cestovního ruchu v chráněných územích, Gaudeamus Hradce
Králové, ISBN 978-80-7435-244-7, 327 str.
[5] MILOŠOVÁ, D., NEUŽIL, J., PÁSKOVÁ, M., PONDĚLÍČEK, M., SMUTEK,
D., ŠTYRSKÝ, J. (2014): Modul průvodce ekoturismu a geoturismu.
Gaudeamus Hradce Králové, ISBN 978-80-7435-330-7,158 str.
69
Obr. 44 Ukázka standardizované struktury kurzu v LMS Blackboard
– kurz „Průvodce geoturismu“. Zdroj: [14]
Obr. 45 Webové zdroje, sloužící jako opora pro samostatné studium –
kurz „Případové studie a příklady dobré praxe v ekoturismu a geoturismu“. Zdroj: [13]
70
Obr. 46 Pro prohloubení znalostí anglického jazyka jsou studijní materiály pro kurz „Případové studie a příklady dobré praxe v ekoturismu a geoturismu“ uvedeny v AJ. Zdroj: [3]
Obr. 47 Online jsou k dispozici skripta k celému modulu. Zdroj: [13]
71
Obr. 48 Ukázka integrování kurzu Modul průvodce ekoturismu a geoturismu do předmětu “Metodika a technika průvodce CR “. Zdroj: [1]
Obr. 49 Mentální mapa modulu průvodce ekoturismu a geoturismu.
Zdroj: Zelenka, vlastní zpracování
72
Obr. 50 Část obsahu skript Modul průvodce ekoturismu a geoturismu.
Zdroj: [5]
73
Obr. 51 Část obsahu skript Modul průvodce ekoturismu a geoturismu.
Zdroj: [5]
74
Obr. 52 Část obsahu skript Modul průvodce ekoturismu a geoturismu.
Zdroj: [5]
75
2.4. Realizace specializačních kurzů ve všech třech
modulech
Ing. Iveta Izáková, prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.
Univerzita Hradec Králové
ABSTRAKT
Významnou součástí projektu IKLIM byly specializační kurzy pro studenty
bakalářského a magisterského studia FIM UHK a akademické pracovníky
FIM UHK. Příspěvek popisuje způsob realizace kurzů včetně představení
jednotlivých lektorů kurzů.
Klíčová slova: modul, kurs, způsob realizace, specializační
ÚVOD
Nedílnou součástí projektu IKLIM byly kurzy pro studenty bakalářského
a magisterského studia FIM UHK a akademické pracovníky FIM UHK.
Kurzy byly nabízeny jednotlivě, nebo v ucelených modulech, po jejichž
absolvování získal účastník příslušné osvědčení. Kurzy pro studenty byly
koncipovány tak, aby zvýšily uplatnění účastníků kurzů na trhu práce, rozšířily kompetence v jednotlivých oblastech vzdělání a podpořily osobnostní
růst účastníků. V kurzech pro akademické pracovníky bylo možné rozšířit
jazykové a ICT kompetence, popř. poznat mezioborové souvislosti.
Kurzy probíhaly převážně jako integrované v rámci výuky předmětů
INMCR (Informatika a marketing cestovního ruchu), UCR (Udržitelný cestovní ruch a regionální rozvoj), MPRAP (Metodika práce průvodce cestovního ruchu), a to jak v prezenční, tak i kombinované formě. Byly tak
přístupné nejširšímu okruhu studentů. Součástí každé přednášky byl závěrečný test a evaluace kurzu. Studenti mohli po splnění předem stanového
počtu a skladby kurzů získat certifikát za absolvování modulu, resp. skupiny kurzů. Evaluace kurzů pak byla součástí výstupů projektu. V kurzech
přednášeli vedle odborníků z řad vyučujících FIM UHK externí odborníci
z institucí, působících v daných oblastech a dlouhodobě se věnujících dané
problematice. Lektory byli i odborníci z dalších vysokých škol. Všechny
76
testy byly zakončeny písemným testem (Obr. 53), který vyhodnotil lektor
kurzu (Obr. 78). Velká pozornost byla věnována propagaci kurzů formou
pozvánek vytištěných a vyvěšených na několika místech FIM UHK a prezentovaných na LCD displejích, vyvěšením pozvání na kurzy ve vyučovaných předmětech a osobních pozvánek vyučujících. Přehled způsobu
realizace všech kurzů projektu IKLIM je v následujících kapitolách.
Obr. 53 Studenti píší test z kurzu „Průvodce ekoturismu“.
Foto: I. Izáková
77
Obr. 54 Pozvánka na kurs „Průvodce geoturismu“. Zdroj: M. Čonková
Obr. 55 Pozvánka na kurs „Únosná kapacita…“, zobrazená na LCD
displeji. Zdroj: M. Čonková, foto I. Izáková
78
MANAŽERSKÝ A MARKETINGOVÝ MODUL
Tento modul se skládá z pěti následujících kurzů:
 Integrovaný management v cestovním ruchu
 Návštěvnický management (min. 50 % výuky v anglickém jazyce)
 Participativní management
 Strategický management cestovního ruchu
 Únosná kapacita, výzkum, monitoring a manažerské aplikace
Kurz “Návštěvnický management” byl částečně vyučován v anglickém jazyce. Při výuce v angličtině byly kombinovány české slidy přednášky s anglickým výkladem a naopak, anglické slidy s českým výkladem, jak
ukazují Obr. 57 a Obr. 56.
Obr. 56 Anglická verze slidu prezentace, doprovázející český výklad
kurzu „Návštěvnický management“. Zdroj: P. Šťastná
79
Obr. 57 Česká verze slidu prezentace, doprovázející anglický výklad.
Zdroj: P. Šťastná
INTEGROVANÝ MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU
Jak je zřejmé z následující Tab. 5, kurz realizovali postupně dva přednášející Prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., který je pedagogem Katedry rekreologie a
cestovního ruchu FIM UHK, a Doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. (Obr. 60),
která je vedoucí Ústavu managementu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Kurs byl pro student poměrně náročný, neboť vysvětloval několik různých konceptů integrovaného managementu v cestovním
ruchu – integrovaný management kombinující přístupy managementu jakosti,
environmentálního managementu a managementu bezpečnosti, integrovaný
management v chráněných územích a integrovaný management destinací cestovního ruchu. Pro účastníky kurzu byl obtížný také důsledně využívaný holistický a systémový přístup, který je zřetelný z Obr. 58.
Tab. 5 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
11. 10. 2012
prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.
17. 1. 2013
prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.
14. 11. 2013
doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.
16. 1. 2014
doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D.
80
Obr. 58 Ukázka holistického přístupu v přednášce o integrovaném
management v CR. Zdroj: J. Zelenka
Obr. 59 Prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., přednáší v kurzu „Integrovaný management v cestovním ruchu“. Foto: I. Izáková
81
Obr. 60 Doc. Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. přednáší v kurzu Integrovaný management v cestovním ruchu. Foto: I. Izáková
NÁVŠTĚVNICKÝ MANAGEMENT
Přednáška (termíny viz Tab. 6) probíhala z poloviny v anglickém jazyce,
účastníci se tak mohli zdokonalit v odborné angličtině (viz Obr. 56 a Obr. 57).
Celý kurs odpřednášela Mgr. Petra Šťastná, Ph.D. (Obr. 61), která je odbornou pracovnicí Oddělení ochrany přírody Správy Krkonošského národního
parku. Kurs díky mnoha konkrétním příkladům a svěžímu výkladu lektorky
byl studenty dobře přijímán a s jeho absolvováním neměli problémy.
Tab. 6 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
29. 11. 2012
Mgr. Petra Šťastná, Ph.D.
14. 1. 2013
Mgr. Petra Šťastná, Ph.D.
28. 11. 2013
Mgr. Petra Šťastná, Ph.D.
16. 1. 2014
Mgr. Petra Šťastná, Ph.D.
6. 11. 2014
Mgr. Petra Šťastná, Ph.D.
82
Obr. 61 Mgr. Petra Šťastná, Ph.D. přednáší o zonaci KRNAP v rámci
kurzu „Návštěvnický management“. Foto: V. Zubr
PARTICIPATIVNÍ MANAGEMENT
Jak je zřejmé z následující Tab. 7, kurz realizovaly postupně dvě přednášející – Ing. Martina Pásková, Ph.D. (Obr. 62), která vyučuje na Katedře rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK, a RNDr. Blažena Hušková (Obr.
63), která pracuje jako školitelka a konzultantka v oblasti udržitelného rozvoje venkova.
Tab. 7 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
6. 12. 2012
Ing. Martina Pásková, Ph.D.
22. 2. 2013
Ing. Martina Pásková, Ph.D.
12. 12. 2013
RNDr. Blažena Hušková
83
Obr. 62 Ing. Martina Pásková, Ph.D. přednáší v kurzu „Participativní
management“. Foto: H. Hornyšová
Obr. 63 RNDr. Blažena Hušková přednáší v kurzu Participativní management. Foto: V. Zubr
84
STRATEGICKÝ MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU
Celý kurs, jak je zřejmé z Tab. 8, odpřednášel Pavel Šremer (Obr. 64), absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, uznávaný odborník
s mnoha zkušenostmi se strategickým managementem ve vedoucích funkcích (podle [1] byl v letech 1992 až 1997 programovým ředitelem v amerických Mírových sborech v České republice, v letech 1997 až 2003
pracoval v České inspekci životního prostředí a poté v Českém ekologickém ústavu, v letech 2006 - 2010 pracoval na Ministerstvu životního prostředí jako ředitel odboru odpovídajícího za ekologickou politiku). Pavel
Šremer je místopředsedou dobrovolné neziskové nevládní organizace Společnost pro trvale udržitelný život.
Tab. 8 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
22. 11. 2012
Pavel Šremer
14. 1. 2013
Pavel Šremer
31. 10. 2013
Pavel Šremer
16. 1. 2014
Pavel Šremer
Obr. 64 Pavel Šremer přednáší v kurzu Strategický management.
Foto: H. Hornyšová
85
ÚNOSNÁ KAPACITA, VÝZKUM, MONITORING A MANAŽERSKÉ APLIKACE
Celý kurs, jak je zřejmé z Tab. 9, odpřednášel Mgr. David Zahradník (Obr.
64), který vyučuje na Katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a systematicky se zabývá monitoringem cestovního ruchu se sběrem dat na území celé ČR. Kurs představil úzkou
návaznost monitoringu návštěvnosti a jejích dopadů na únosnou kapacitu
a na využití v managementu chráněných území.
Tab. 9 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
13. 12. 2012
Mgr. David Zahradník
22. 2. 2013
Mgr. David Zahradník
5. 12. 2013
Mgr. David Zahradník
16. 1. 2014
Mgr. David Zahradník
27. 11. 2014
Mgr. David Zahradník
Obr. 65 Mgr. David Zahradník přednáší v kurzu Únosná kapacita, výzkum, monitoring a manažerské aplikace. Foto: H. Hornyšová
86
MODUL
KOGNITIVNÍCH,
INFORMATICKÝCH
A
MULTIOBOROVÝCH
PŘÍSTUPŮ K UDRŽITELNOSTI CESTOVNÍHO RUCHU
APLIKACE
EXPERTNÍCH, ZNALOSTNÍCH A GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH
SYSTÉMŮ V UDRŽITELNOSTI CESTOVNÍHO RUCHU - ČÁST EXPERTNÍ SYSTÉMY
Jak je zřejmé z následující Tab. 10, kurz realizovali postupně dva přednášející – Doc. RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D., která vyučuje na Katedře informačních technologií FIM UHK, a Ing. Jan Procházka (Obr. 66), který je
doktorandem na Katedře informačních technologií FIM UHK. Přednášky
kurzu probíhaly v anglickém jazyce a účastníci se tak mohli zdokonalit
v odborné angličtině.
Tab. 10 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
12. 12. 2012 doc. RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D.
23. 1. 2013
Ing. Jan Procházka
24. 10. 2013 Ing. Jan Procházka
23. 1. 2014
Ing. Jan Procházka
Obr. 66 Ing. Jan Procházka přednáší v kurzu Aplikace expertních,
znalostních a geografických informačních systémů v udržitelnosti cestovního ruchu - část Expertní systémy. Foto: V. Zubr
87
APLIKACE
EXPERTNÍCH, ZNALOSTNÍCH A GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH
SYSTÉMŮ V UDRŽITELNOSTI CESTOVNÍHO RUCHU - ČÁST GIS
Celý kurs, jak je zřejmé z Tab. 11, odpřednášel Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D.
(Obr. 67), který je pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
a je zaměřen na využívání GIS, na vytváření metodik pro aktivity v chráněných územích a na geocaching.
Tab. 11 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
28. 11. 2012 Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D.
23. 1. 2013
Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D.
17. 10. 2013 Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D.
23. 1. 2014
Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D.
Obr. 67 Mgr. Ondřej Vítek, Ph.D. přednáší v kurzu Aplikace expertních, znalostních a geografických informačních systémů v udržitelnosti
cestovního ruchu - část GIS. Foto: I. Izáková
88
EKOSYSTÉMY, BIO A GEODIVERZITA A KRAJINA
BIOLOGIE, FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH PROCESŮ
V KONTEXTU EKOLOGIE,
Celý kurs, jak je zřejmé z Tab. 12, odpřednášel Doc. PaedDr. Jiří Štyrský,
CSc. (Obr. 68), který vyučuje na Katedře rekreologie a cestovního ruchu
FIM UHK.
Tab. 12 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
17. 10. 2012 doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
23. 1. 2013
doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
18. 10. 2013 doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
21. 1. 2014
doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
Obr. 68 Doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc. přednáší v kurzu Ekosystémy,
bio a geodiverzita a krajina v kontextu ekologie, biologie, fyzikálních
a chemických procesů. Foto: I. Izáková
89
ICT
A KOGNITIVNÍ VĚDA V MODELOVÁNÍ, MONITORINGU A PREDIKCÍCH
V CESTOVNÍM RUCHU
Jak je popsáno v následující Tab. 10, kurz realizovali postupně dva přednášející – Doc. RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D. (Obr. 69), která vyučuje na
Katedře informačních technologií FIM UHK, a Ing. Richard Cimler (Obr.
70), který je doktorandem na Katedře informačních technologií FIM UHK.
Tab. 13 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
21. 11. 2012 doc. RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D.
23. 1. 2013 doc. RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D.
10. 10. 2013 Ing. Richard Cimler
23. 1. 2014 Ing. Richard Cimler
Obr. 69 doc. RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D. přednáší v kurzu “ICT
a kognitivní věda v modelování, monitoringu a predikcích v cestovním
ruchu”. Foto: J. Zelenka
90
Obr. 70 Ing. Richard Cimler přednáší v kurzu ICT a kognitivní věda
v modelování, monitoringu a predikcích v cestovním ruchu. Foto:
J. Zelenka
LOKÁLNĚ KONTEXTOVÉ SLUŽBY V CESTOVNÍM RUCHU
Jak je popsáno v následující Tab. 14, kurz realizovali postupně dva přednášející – Ing. Jiří Kysela (Obr. 72), který je doktorandem na Katedře rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK, a Doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
(Obr. 71), který je vedoucím Centra základního a aplikovaného výzkumu
FIM UHK.
Tab. 14 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
19. 12. 2012 Ing. Jiří Kysela
23. 1. 2013
Ing. Jiří Kysela
31. 10. 2013 doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
21. 1. 2014
Ing. Jiří Kysela
91
Obr. 71 Doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. přednáší v kurzu Lokálně
kontextové služby v cestovním ruchu. Foto: I. Izáková
Obr. 72 Ing. Jiří Kysela přednáší v kurzu Lokálně kontextové služby
v cestovním ruchu. Foto: I. Izáková
92
VYUŽITÍ WEBOVÝCH APLIKACÍ V CESTOVNÍM RUCHU
Jak je popsáno v následující Tab. 15, kurz realizovali postupně dva přednášející – Ing. Pavel Čech, Ph.D. (Obr. 73), který vyučuje na Katedře informačních technologií FIM UHK, a Ing. Pavel Kříž (Obr. 74), který je tajemníkem
a vyučujícím Katedry informatiky a kvantitativních metod FIM UHK.
Tab. 15 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
5. 12. 2012
Ing. Pavel Čech, Ph.D.
23. 1. 2013
Ing. Pavel Čech, Ph.D.
3. 10. 2013
Ing. Pavel Kříž
21. 1. 2014
Ing. Pavel Čech, Ph.D.
Obr. 73 Ing. Pavel Čech, Ph.D. přednáší v kurzu Využití webových
aplikací v cestovním ruchu. Foto: V. Zubr
93
Obr. 74 Ing. Pavel Kříž přednáší v kurzu Využití webových aplikací
v cestovním ruchu. Foto: V. Zubr
MODUL PRŮVODCE EKOTURISMU A GEOTURISMU
PRŮVODCE GEOTURISMU
Jak je popsáno v následující Tab. 16, kurz realizovali postupně dva přednášející – Ing. Martina Pásková, Ph.D. (Obr. 75), která vyučuje na Katedře
rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK, a RNDr. Daniel Smutek (Obr.
76), který je geologem, jednatelem a ředitelem firmy Vodní zdroje Chrudim spol. s r.o. Přednášky Ing. Martiny Páskové, Ph.D. byly zaměřené na
průvodcovaný geoturismus v geoparcích v ČR a ve světě. Přednášky RNDr.
Daniela Smutka byly zaměřené na příklady průvodcovaného geoturismu ve
světě a na práci geoprůvodce v Národním geoparku Železné hory.
94
Tab. 16 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
3. 4. 2013
17. 4. 2013
27. 4. 2013
22. 5. 2013
28. 2. 2014
21. 3. 2014
4. 12. 2014
Ing. Martina Pásková, Ph.D.
RNDr. Daniel Smutek
RNDr. Daniel Smutek
Ing. Martina Pásková, Ph.D.
RNDr. Daniel Smutek
Ing. Martina Pásková, Ph.D.
RNDr. Daniel Smutek
Obr. 75 Ing. Martina Pásková, Ph.D. přednáší v kurzu Průvodce geoturismu. Foto: J. Zelenka
95
Obr. 76 RNDr. Daniel Smutek přednáší v kurzu Průvodce geoturismu.
Foto: V. Zubr
PRŮVODCE EKOTURISMU
Jak je popsáno v následující Tab. 17, kurz “Průvodce ekoturismu” realizovali postupně tři přednášející. Prvním byl Ing. Jaroslav Neužil (Obr. 77,
Obr. 78), který je majitelem cestovní kanceláře CK Neužil. Jeho přednášky
byly o charakteristice činnosti průvodce, zaměřeného na ekoturismus. Dalším přednášejícím byl Ing. Hynek Špinar (Obr. 79), který je zástupcem
české asociace AČCKA V Evropské asociaci cestovních kanceláří a agentur ECTAA v Bruselu. Přednášel o průvodcování a dalších aspektech udržitelnosti výjezdového cestovního ruchu do exotických destinací. Třetím
přednášejícím byl Doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc., který vyučuje na Katedře rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK. Obsahem byly jeho zkušenosti s prací ekoprůvodce v různých destinacích ve světě.
Tab. 17 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
13. 3. 2013
Ing. Jaroslav Neužil
20. 3. 2013
doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
22. 5. 2013
Ing. Jaroslav Neužil
23. 5. 2013
doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
21. 2. 2014
doc. PaedDr. Jiří Štyrský, CSc.
28. 3. 2014
Ing. Jaroslav Neužil
11. 12. 2014
Ing. Hynek Špinar
96
Obr. 77 Ing. Jaroslav Neužil přednáší v kurzu Průvodce ekoturismu.
Foto: H. Hornyšová
Obr. 78 Ing. Jaroslav Neužil opravuje testy kurzu Průvodce ekoturismu. Foto: H. Hornyšová
97
Obr. 79 Ing. Hynek Špinar přednáší v kurzu "Průvodce ekoturismu".
Foto: I. Izáková
PŘÍPADOVÉ STUDIE A PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE V EKOTURISMU A GEOTURISMU
Jak je popsáno v následující Tab. 18, kurz “Případové studie a příklady
dobré praxe v ekoturismu a geoturismu” realizovali postupně tři přednášející. Prvním byla Ing. Martina Pásková, Ph.D. (Obr. 80), která vyučuje na
Katedře rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK. Její přednáška byla
o expediční turistice a o příkladech dobré praxe v geoturismu. Dalším
přednášejícím byl Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. (Obr. 82), který vyučuje
na Katedře regionalistiky Vysoké školy regionálního rozvoje. Jeho přednášky byly o práci geoprůvodce v Českém krasu a vztahu geoturismu k regionálnímu rozvoji. Třetím přednášejícím byl Jiří „Fred“ Jedlička (Obr.
81), který je dlouholetým tvůrcem trampského muzea, zabývá se dějinami
trampingu jako unikátního jevu Československa a jeho případová studie se
týkala právě trampingu.
98
Tab. 18 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
3. 4. 2013
Ing. Martina Pásková, Ph.D.
10. 4. 2013
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.
23. 5. 2013
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.
14. 3. 2014
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.
23. 10. 2014 Jiří „Fred“ Jedlička
Obr. 80 Ing. Martina Pásková, Ph.D., uvádí příklady dobré praxe
v expediční turistice. Foto: I. Izáková
99
Obr. 81 Jiří „Fred“ Jedlička přednáší v kurzu “Případové studie
a příklady dobré praxe v ekoturismu a geoturismu”. Foto: V. Zubr
Obr. 82 Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. přednáší v kurzu “Případové
studie a příklady dobré praxe v ekoturismu a geoturismu”. Foto:
V. Zubr
100
REFERENCE
[1] ŠREMER (2014): Pavel Šremer, wikipedia, <online>, [cit. 11. 05.
2014], dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Šremer
101
3. ROZVOJ JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ PRO
CESTOVNÍ RUCH A AKADEMICKÉ
PRACOVNÍKY FIM UHK
3.1. Rozvoj jazykových kompetencí pro cestovní ruch
a akademické pracovníky FIM UHK
doc. PhDr. Blanka Klímová, M. A., Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
ABSTRAKT
Příspěvek popisuje navrženou koncepci a realizaci jednotlivých intenzivních jazykových kurzů v rámci jazykového modulu projektu a přípravy
akademických pracovníků „Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia“ (IKLIM). Zabývá se cíli, identifikací
potřeb účastníků kurzu, obsahem daných kurzů, tvorbou studijních materiálů, jejich distribucí a evaluací kurzů.
Klíčová slova: metodika, odborný jazyk, anglický jazyk, německý jazyk,
španělský jazyk, jazykové kompetence
ÚVOD
Metodika cizích jazyků odráží současné paradigmatické změny, které se
projevily ve všech sférách lidské činnosti odklonem od pozitivismu a přechodem k post-pozitivismu. Důraz se spíše klade na sociální charakter výuky než na studenty jakožto jednotlivce. Učení již není řízené; je zaměřené
na studenta, ne na učitele; studenti se aktivně účastní v rozhodovacím procesu; učení se stále více a více zakládá na spolupráci. Důraz se klade na
specifické potřeby studenta; studenti jsou vnímáni jako jednotlivci se svými
specifickými potřebami a styly učení. Bere se v úvahu zejména kreativní
potenciál studenta. Dochází k integraci jazykových dovedností a znalostí
napříč osnovami; didaktika spolupracuje s ostatními příbuznými vědami,
aby pomohla studentům v jejich učení. Dochází k výuce pomocí různých
výukových metod, strategií či technik; učitel může mít také ve skupině studenty z různých kulturních prostředí. V neposlední řadě je učení vnímáno
102
spíše jako celoživotní proces než jen jako příprava na zkoušku. Hlavními
znaky učebního procesu se tak jeví: autonomie, integrace znalostí a dovedností, kontinuita, kreativita, multikulturalita a spolupráce [1].
Tyto změny jsou také obsaženy ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky [2], jehož cílem je zvyšovat kvalitu komunikativních kompetencí u občanů Evropy, kteří mluví různými jazyky a pocházejí z různých
kulturních prostředí. Tento dokument poskytuje širokou škálu metodických
doporučení, jak tohoto cíle dosáhnout. Pro metodiku cizích jazyků je stěžejním dokumentem.
Proto se tyto metodické cíle také nezbytně odrážejí v celé metodice koncepce modulu rozvíjení jazykových kompetencí pro studenty managementu
cestovního ruchu (MCR) a jazykové přípravy pro akademické pracovníky
Fakulty informatiky a managementu (FIM).
CÍLE A OBSAH JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY
Cílem „Modulu rozvoje jazykových kompetencí pro cestovní ruch“ je rozvíjení odborných jazykových znalostí a všech základních řečových dovedností (čtení, poslech, mluvení a psaní). Modul je sestaven z následujících
odborných jazykových kurzů:
 Kurz vedení jednání a průvodcování v eko a geoturismu v anglickém
jazyce
 Kurz vedení jednání a průvodcování v eko a geoturismu v německém
jazyce
 Kurz vedení jednání a průvodcování v eko a geoturismu ve španělském jazyce
 Kurz interkulturní dimenze v cestovním ruchu v anglickém jazyce
 Kurz interkulturní dimenze v cestovním ruchu v německém jazyce
Jazyková příprava dále obsahuje následující intenzivní jazykové kurzy pro
akademické pracovníky:
 Intenzivní kurz anglického jazyka (AJ)
 Intenzivní kurz německého jazyka (NJ)
 Intenzivní kurz španělského jazyka (ŠJ)
103
Obsah jednotlivých personalizovaných odborných jazykových kurzů pro
cestovní ruch vychází z jejich specifikace a celkových cílů projektu
IKLIM. Kurzy „Vedení jednání a průvodcování eko a geoturismu v anglickém jazyce“, „Vedení jednání a průvodcování eko a geoturismu v německém jazyce“ a „Vedení jednání a průvodcování eko a geoturismu ve
španělském jazyce“ týkající se aktivního jednání a průvodcování eko a geoturismu jsou více zaměřeny na produktivní používání odborné terminologie. V souladu se zaměření kurzů „Interkulturní dimenze cestovního ruchu
v německém jazyce“ a „Interkulturní dimenze cestovního ruchu v anglickém jazyce“ jsou v nich více posíleny sociolingvistické aspekty komunikace z důvodu dorozumění se se členy jednotlivých kulturních národů.
Celková kontaktní hodinová dotace pro kurzy je zhruba 12 vyučovacích
hodin. Stejný počet hodin by pak měl být věnován i samostudiu v rámci
konání těchto kurzů. Z důvodu náročnosti jazykové odbornosti by vstupní
jazyková úroveň studentů měla být B2 podle [2].
Obsah intenzivních jazykových kurzů pro akademické pracovníky FIM je
zaměřen na podporu akademických pracovníků FIM, zejména v oblasti jazyka pro akademické účely, v rámci něhož se jedná zejména o rozvíjení
formálního mluveného projevu (nácvik prezentací) a formálního písemného
projevu (nácvik psaní abstraktů a odborných článků), ale i rozvíjení běžných každodenních frází a potřebných gramatických struktur. Kontaktní
hodinová dotace pro všechny intenzivní jazykové kurzy je zhruba 20-30
vyučovacích hodin. Stejný počet hodin by pak měl být věnován samostudiu. Vstupní úroveň jazyka u AJ a NJ by měla být na úrovni B1 podle [2],
u ŠJ se jedná převážně o počáteční výuku.
V prvním roce konání projektu IKLIM byla vytvořena metodika realizace
kurzů a celého modulu, a to i pro dobu po skončení projektu. Proběhla
identifikace jazykových potřeb účastníků kurzů; byly vytvořeny sylaby
a studijní materiály/texty v prostředí LMS Blackboard. Významnou součástí realizace odborných jazykových kurzů byla jejich integrace do výuky
MCR v modulární podobě, tj. v blokové výuce.
Identifikace potřeb jednotlivých účastníků byla stanovena na základě identifikace potřeb lektorů jednotlivých kurzů, na základě sebehodnocení podle
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky jednotlivými účast104
níky kurzů [2], či na základě DIALANG [3], což je soubor vytvořený pro
studenty, kteří si přejí získat diagnostické informace o stupni ovládání studovaného jazyka. Součástí souboru jsou sebehodnotící výroky, jazykové
testy a zpětnovazební informace. Vše je k dispozici ve čtrnácti evropských
jazycích: v dánštině, holandštině, angličtině, finštině, francouzštině, němčině, řečtině, islandštině, irštině, italštině, norštině, portugalštině, španělštině
a švédštině. DIALANG je zdarma rozesílán po internetu. Hodnotící rámec
souboru DIALANG a popisné stupnice, sloužící k předávání výsledků jeho
uživatelům, vycházejí přímo ze Společného evropského referenčního rámce. Sebehodnotící výroky, s nimiž soubor pracuje, jsou také většinou převzaty z Referenčního rámce a v případě nutnosti uzpůsobeny tak, aby
vyhovovaly specifickým potřebám souboru.
DIALANG je určen dospělým studentům, kteří si chtějí ověřit svoji jazykovou úroveň a přejí si zjistit, jaké mají přednosti a nedostatky. DIALANG
studentům také poradí, jak své jazykové dovednosti zlepšit, a navíc se snaží
podpořit jejich aktivní zájem o studium a ovládání jazyka.
V druhém roce konání projektu IKLIM byly odpilotovány všechny výše
zmíněné kurzy; proběhla jejich následná modifikace na základě evaluace
a potřeb účastníků kurzů; a byla vytvořena učební skripta:
 Modul rozvoje jazykových kompetencí pro cestovní ruch, viz jejich
obsah na Obr. 83, Obr. 84 a Obr. 85
 Praktický anglický jazyk I
 Praktický anglický jazyk II
105
Obr. 83 Část obsahu skript Modul rozvoje jazykových kompetencí pro
cestovní ruch. Zdroj: [4]
106
Obr. 84 Část obsahu skript Modul rozvoje jazykových kompetencí pro
cestovní ruch. Zdroj: [4]
107
Obr. 85 Část obsahu skript Modul rozvoje jazykových kompetencí pro
cestovní ruch. Zdroj: [4]
108
Dále byly inovovány i ostatní online kurzy odborného anglického jazyka
vyučované na FIM a určené i pro studenty MCR:
 Odborný anglický jazyk 1-6 (OA 1-6) – pro prezenční a kombinovanou formu studia
 Reálie anglických zemí 3-5 (RAMZ 3-5) – pro prezenční a kombinovanou formu studia
 Obchodní angličtina 1-2 (OBAJ 1-2) - pro prezenční a kombinovanou formu studia
 Cvičení v anglickém jazyce 5-6 (CAJ 5-6) – pro kombinovanou formu studia
 Akademické psaní (AWT) – pro prezenční formu studia
Každý kurz v rámci modulu včetně inovovaných online kurzů pro anglický
jazyk má jednotnou šablonu, která vedle vymezení cíle, aktivizačních otázek, cvičení, úlohy a shrnutí obsahuje také orientační grafické prvky a další
části, metodicky vedoucí ke studiu a pochopení nastudovaného (Obr. 86).
Smyslem zavádění předmětů do Blackboardu je podpora kontaktní výuky
a motivace studentů pro jejich samostudium. Tato elektronická podpora je
také významným posílením nácviku funkční gramotnosti prostřednictvím
na míru šitými, aktualizovanými cvičeními či úkoly (Obr. 87).
Po úspěšném absolvování kurzu (účast na jednotlivých cvičeních a úspěšné
splnění všech zadaných úkolů – prezentace a napsání odborného článku)
v rámci modulu, účastníci získali certifikát.
109
Obr. 86 Ukázka standardizované šablony v rámci inovovaného kurzu
AWT
Obr. 87 Ukázka aktivačního úkolu v rámci předmětu AWT
110
ZÁVĚR
Na závěr je nutné stanovit profil absolventa Modulu rozvoje jazykových
kompetencí, z hlediska rozvoje jazykových dovedností. Podle [2] by měl
dosáhnout jazykové úrovně B2-C1. V oblasti produktivních jazykových
dovedností by měl být schopný v ústním projevu dokázat se logicky, jasně
a srozumitelně vyjadřovat o probraných tématech ze svého oboru, argumentovat, zvládnout prezentační dovednosti, řešení problému, pružně reagovat na otázky, vést diskuse či jednání, a v neposlední řadě ovládat
dovednosti telefonování a telekonferencí v cílovém jazyce či každodenní
běžnou konverzaci. V oblasti písemného projevu by měl být v cílovém
jazyce schopný napsat logicky uspořádaný text na odborné téma ze svého
oboru, zejména pak odborné články, dílčí zprávy či vypracovat projekt,
např. ze studijního či pracovního pobytu. Dále také být schopný napsat
formální a neformální dopis či formální žádost. V oblasti receptivních jazykových dovedností by měl být schopný v poslechu s porozuměním sledovat přednášky, diskuse či prezentace na abstraktní a složitá témata, a to
nejen ze svého oboru. V oblasti čtení s porozuměním by měl být schopný
číst a porozumět různým formám textů: odborným článkům, novinovým
zprávám, brožurám, letákům, úředním dokumentům, návodům či formální
a neformální korespondenci; a mít a rozvíjet rozsáhlou „čtecí“ slovní zásobu.
Výše uvedeným produktivním a receptivním jazykovým dovednostem,
činnostem a strategiím odpovídá relevantní výběr jazykových prostředků
(tj. všeobecné a odborné lexikum, gramatické kompendium, pravidla
správné ortoepie a ortografie) a jiné, obecné, kompetence (např. sociokulturní znalosti či interkulturní dovednosti), což bylo rozpracováno detailněji
v metodikách jednotlivých jazykových kurzů. Obr. 88 pak podává myšlenkovou mapu celého modulu.
111
REFERENCE
[1] FRYDRYCHOVÁ KLÍMOVÁ, B. (2012): Teaching formal written English,
Gaudeamus, Hradce Králové, ISBN 978-80-7435-168-6, 125 str.
[2] Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR), [online],
[cit. 14. 11. 2014], dostupné na WWW:
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropskyreferencni-ramec-pro-jazyky .
[3] [DIALANG, [online], [cit. 14. 11. 2014], dostupné na WWW:
http://www.lancs.ac.uk/researchenterprise/dialang/about.htm.
[4] CVEJNOVÁ, J., FIŠEROVÁ, M., TICHÁ, E., ZEZULOVÁ, H. (2014): Modul rozvoje jazykových kompetencí pro cestovní ruch, sborník studijních textů. Gaudeamus, Hradce Králové, ISBN 978-80-7435-348-2,
235 str.
112
Obr. 88 Myšlenková mapa „Modulu rozvoje jazykových kompetencí
pro cestovní ruch a akademické pracovníky FIM“. Zdroj: Klímová,
vlastní zpracování
113
3.2. Realizace modulu rozvoje jazykových kompetencí
Ing. Iveta Izáková, prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.
Univerzita Hradec Králové
ABSTRAKT
Součástí projektu IKLIM byly specializační a intenzivní jazykové kurzy
pro studenty bakalářského a magisterského studia FIM UHK a pro akademické pracovníky FIM UHK. Příspěvek popisuje způsob realizace kurzů
včetně představení jednotlivých lektorů kurzů.
Klíčová slova: modul, kurs, způsob realizace, jazykový, specializační
INTENZIVNÍ
A PERSONALIZOVANÉ JAZYKOVÉ KURZY PRO AKADEMICKÉ
PRACOVNÍKY Z ANGLICKÉHO, NĚMECKÉHO A ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA
Jako první se z intenzivních a personalizovaných jazykových kurzů uskutečnil ve dnech 3. – 7. 9. 2012 intenzivní programovaný kurz anglického
jazyka pro vyučující, který vedla Ing. Eva Sieglová (Obr. 89).
Obr. 89 Ing Eva Sieglová (vpravo) vede kurz anglického jazyka pro
akademické pracovníky. Foto: H. Hornyšová
114
Obr. 90 Účastníci kurzu anglického jazyka pro akademické pracovníky – Ing. et Ing. Karolína Kolerová a Ing. Zuzana Němcová. Foto:
H. Hornyšová
Následovaly další intenzivní a personalizované jazykové kurzy, vypisované
společně pro studenty FIM UHK a pro vyučující. Intenzivní jazykové kurzy
anglického jazyka pro studenty i vyučující v dalších termínech (Tab. 19)
vedla doc. PhDr. Blanka Klímová, M. A., Ph.D. (Obr. 91), která vyučuje na
Katedře aplikované lingvistiky FIM UHK. Pro kurs byly zakoupeny CD
ROMy a učební texty podle konkrétních jazykových kompetencí účastníků
kurzu pro jejich individuální přípravu. Také náplň kurzů byla přizpůsobena
jazykovým kompetencím účastníků a všechny kurzy proběhly pro středně
pokročilé a pro pokročilé účastníky kurzu.
Tab. 19 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
16. - 20. 9. 2013
doc. PhDr. Blanka Klímová, M. A., Ph.D.
27. - 31. 1. 2014
doc. PhDr. Blanka Klímová, M. A., Ph.D.
3. – 27. 11. 2014 doc. PhDr. Blanka Klímová, M. A., Ph.D.
115
Obr. 91 Doc. PhDr. Blanka Klímová, M. A., Ph.D. cvičí v intenzivním
a personalizovaném jazykovém kurzu anglického jazyka. Foto:
H. Hornyšová
Intenzivní a personalizovaný jazykový kurz německého jazyka pro vyučující a studenty vedla v termínech dle Tab. 20 PhDr. Šárka Hubáčková,
Ph.D., která vyučuje na Katedře aplikované lingvistiky FIM UHK.
Tab. 20 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
28. 1. - 1. 2. 2013
PhDr. Šárka Hubáčková, Ph.D.
28. 4. – 12. 5. 2014
PhDr. Šárka Hubáčková, Ph.D.
Intenzivní jazykový kurz španělského jazyka pro vyučující a studenty vedla
v termínech podle Tab. 21 PhDr. Jitka Cvejnová (Obr. 92), která vyučovala
na Katedře aplikované lingvistiky FIM UHK a je soudní tlumočnicí francouzského a španělského jazyka. Náplň kurzů byla přizpůsobena jazykovým kompetencím účastníků a všechny kurzy proběhly pro začátečníky
a pro středně pokročilé účastníky kurzu.
116
Tab. 21 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
4. – 8. 2. 2013
PhDr. Jitka Cvejnová
26. – 30. 8. 2013
PhDr. Jitka Cvejnová
12. – 19. 5. 2014
PhDr. Jitka Cvejnová
3. 10. – 5. 12. 2014
PhDr. Jitka Cvejnová
6. 2. – 6. 3. 2015
PhDr. Jitka Cvejnová
Obr. 92 PhDr. Jitka Cvejnová vede intenzivní a personalizovaný jazykový kurz španělského jazyka. Foto: H. Hornyšová
117
JAZYKOVÉ
KURZY
INTERKULTURÁLNÍCH
PRO
GEO
ZNALOSTÍ
A
PRO
EKOPRŮVODCE
STUDENTY
I
A
ROZVOJ
AKADEMICKÉ
PRACOVNÍKY V ANGLICKÉM, NĚMECKÉM A ŠPANĚLSKÉM JAZYCE
Kurz “Interkulturní dimenze cestovního ruchu v anglickém jazyce” vedla
Ing. Eva Tichá (Obr. 93), která vyučuje na Katedře aplikované lingvistiky
FIM UHK. Kurz proběhl v termínech, uvedených v Tab. 22.
Tab. 22 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
8. 3., 22. 3. 2013
Ing. Eva Tichá
15. 11. 2013
Ing. Eva Tichá
Obr. 93 Ing. Eva Tichá vede kurz Interkulturní dimenze cestovního
ruchu v anglickém jazyce. Foto: H. Hornyšová
Kurz “Interkulturní dimenze cestovního ruchu v německém jazyce” vedla
Mgr. Magdalena Fišerová (Obr. 94), která vyučuje na Katedře aplikované
lingvistiky FIM UHK.
Tab. 23 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
8. 3., 12. 4. 2013
Mgr. Magdalena Fišerová
1. 11., 29. 11. 2013 Mgr. Magdalena Fišerová
118
Obr. 94 Mgr. Magdalena Fišerová vede kurz “Interkulturní dimenze
cestovního ruchu v německém jazyce”. Foto: I. Izáková
Kurz “Vedení jednání a průvodcování v eko a geoturismu v anglickém jazyce” vedla Ing. Eva Tichá, která vyučuje na Katedře aplikované lingvistiky FIM UHK. Termíny kurzu jsou uvedeny v Tab. 24.
Tab. 24 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
15. 3., 5. 4. 2013
Ing. Eva Tichá
22. 11. 2013
Ing. Eva Tichá
Kurz “Vedení jednání a průvodcování v eko a geoturismu v německém jazyce” vedla PhDr. Helena Zezulová (Obr. 95), která vyučuje na Katedře
aplikované lingvistiky FIM UHK.
Tab. 25 Termíny realizace kurzu a jeho přednášející
1. 3., 19. 4. 2013 PhDr. Helena Zezulová
21. 3., 18. 4. 2014 PhDr. Helena Zezulová
119
Obr. 95 PhDr. Helena Zezulová cvičí v kurzu “Vedení jednání a průvodcování v eko a geoturismu v něm. jazyce”. Foto: I. Izáková
Kurz “Vedení jednání a průvodcování v eko a geoturismu ve španělském
jazyce” vedla PhDr. Jitka Cvejnová (Obr. 96), která vyučovala na Katedře
aplikované lingvistiky FIM UHK a je soudní tlumočnicí francouzského
a španělského jazyka. Kurz proběhl v termínech 3. 3. a 17. 3. 2014.
Obr. 96 PhDr. Jitka Cvejnová cvičí v kurzu “Vedení jednání a průvodcování v eko a geoturismu ve španělském jazyce”. Foto: J. Zelenka
120
4. TIŠTĚNÉ VÝSTUPY PROJEKTU
Prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc., Ing. Martina Pásková, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
ABSTRAKT
Příspěvek uvádí stručný přehled tištěných výstupů projektu, zahrnující odborné knihy, skripta, sborníky konferencí a sborníky studijních textů k modulům.
Klíčová slova: sborník studijních textů, skriptum, odborná kniha, sborník
konference
ÚVOD
Pro projekt IKLIM je vzhledem k jeho odbornému a tematickému rozsahu
typické velké množství tištěných odborných výstupů projektu (celkem 27, nepočítaje výstupy typu koncepcí, metodik a propagačních brožur projektu), zahrnujících sborníky konferencí (4), skripta (15), sborníky studijních textů
k modulům (4) a odborné knihy
(4). Přehled tištěných výstupů je
uveden v Tab. 26 až Tab. 29.
Byla vytvořena standardizovaná
struktura titulní stránky, která obsahuje všechny prvky vizuálního
stylu ESF a OP VK a vizuálně
sjednocuje tištěné výstupy projektu
(Obr. 97). Toto vizuální sjednocení
je zřejmé z ukázek titulních stránek
na Obr. 98 až Obr. 111, po dohodě
s autory byly u některých publikací
provedeny dílčí grafické úpravy
titulní stránky.
Obr. 97 Šablona titulní stránky
pro tištěné výstupy projektu.
Zdroj: K. Kolerová
121
Tab. 26 Přehled tištěných výstupů projektu – skripta. Zdroj: Zelenka,
vlastní zpracování
Název skript
Autoři
Cestovní ruch. Marketing
Essential English Course
Geografie cestovního ruchu
Geografie cestovního ruchu ČR
Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu
6. Manažerské účetnictví - vybrané příklady
7. Practical english course 1
8. Practical english course 2
9. Průvodce cestovního ruchu
10. Účetnictví podniku
11. Udržitelnost cestovního ruchu
12. Úvod do tvorby odborných prací, I. vydání
13. Úvod do tvorby odborných prací, II. vydání
14. Základy financí
1.
2.
3.
4.
5.
15. Základy managementu I. a II.
J. Zelenka
B. Klímová
J. Štyrský
J. Vystoupil, M. Trousil
Zelenka, J., Kysela, J.
L. Svobodová
B. Klímová
B. Klímová
J. Štyrský, J. Petera
L. Svobodová
M. Pásková
M. Trousil, V. Jašíková
M. Trousil, V. Jašíková
J. Dittrichová, L. Svobodová, I. Soukal, V. Jindra
M. Sokolová, P. Bachmann,
V. Hálek, T. Kala, V. Zubr
Tab. 27 Přehled tištěných výstupů projektu – odborné knihy. Zdroj:
Zelenka, vlastní zpracování
Název knihy
Autoři
16. Aplikace umělé inteligence, kognitivní
vědy a ICT v udržitelném cestovním ruchu
17. Geopsychologie a ekopsychologie v cestovním ruchu
18. Udržitelný cestovní ruch. Management
cestovního ruchu v chráněných územích
19. Nástroje manažerského účetnictví
122
J. Zelenka, M. Pásková, K. Olševičová, M. Husáková
K. Venclová, J. Štyrský, J. Šípek, M. Bušek, D. Rozbořilová
Zelenka, J, Těšitel, J., Pásková,
M., Kušová, D.
L. Svobodová
Tab. 28 Přehled tištěných výstupů projektu – sborníky konferencí.
Zdroj: Zelenka, vlastní zpracování
Název knihy
Editor
20. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Recenzovaný
sborník 4. ročníku konference Hradec Králové, 25. 4. 2014
21. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Recenzovaný
sborník 5. ročníku konference Hradec Králové, 29. 1. a 30. 1.
2014
22. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Recenzovaný
sborník 3. ročníku konference Hradec Králové, 22. 11. a 23.
11. 2012
23. Sborník závěrečné konference projektu IKLIM, 29. 1. 2014
J. Zelenka
J. Zelenka
J. Zelenka
J. Zelenka
Tab. 29 Přehled tištěných výstupů projektu – sborníky studijních textů
k modulům. Zdroj: Zelenka, vlastní zpracování
Název tištěného výstupu
24. Modul kognitivních, informatických a multioborových
přístupů k UCR
25. Modul průvodce ekoturismu a geoturismu
26. Modul jazykových kompetencí pro cestovní ruch
27. Modul management a marketingu
SBORNÍKY
KONFERENCE
DOBRÁ
Autoři
Kol. autorů
Kol. autorů
Kol. autorů
Kol. autorů
PRAXE V UDRŽITELNOSTI CESTOVNÍHO
RUCHU
Během realizace projektu IKLIM se uskutečnily celkem tři konference „Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu“, jejichž záměrem bylo prezentovat
zcela konkrétní přístupy k udržitelnosti cestovního ruchu na modelových, ale
zejména na praktických příkladech. Do programu konference byly zapojeny
i cílové skupiny projektu a konference v dubnu 2014 dokonce proběhla jako
převážně studentská konference a se sborníkem studentských prací, viz Obr.
98. Titulní stránka sborníku závěrečné konference na Obr. 99 současně zdůrazňuje tematická hlavní zaměření projektu a jeho hlavní výstupy – koncepce,
inovace předmětů a studia, podporu pro intenzivní a personalizovanou a pro
specializovanou jazykovou přípravu, tematické studijní moduly, podporu pro
uplatnění absolventů FIM UHK na trhu práce a skripta a knihy.
123
Obr. 98 Titulní stránky sborníků konference „Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu“
Obr. 99 Titulní stránka
“Sborníku
závěrečné
konference
projektu
IKLIM”
124
SKRIPTA OBORU MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU
Poměrně rozsáhlá edice skript z oboru management cestovního ruchu (Obr.
100 až Obr. 102) podpořila nejvýznamnější oblast inovací předmětů
v rámci projektu IKLIM. Skripta byla tematicky zaměřena na udržitelnost
cestovního ruchu, informační technologie v cestovním ruchu, na marketing
cestovního ruchu, na geografii cestovního ruchu a na průvodcování
v cestovním ruchu. Při jejich sepisování byly využity často inovativní metodické přístupy, korelující s inovativními přístupy ve výuce daných odborných témat, vytváření případových studií, využití mentálních map,
aktivizačních otázek, strukturovanosti výkladu apod.
Obr. 100 Titulní a rubová stránka skript „Udržitelnost cestovního ruchu“
125
Obr. 101 Titulní stránky skript „Geografie cestovního ruchu ČR“
a „Geografie cestovního ruchu“
Obr. 102 Titulní stránky skript „Průvodce cestovního ruchu“, „Cestovní ruch. Marketing“ a „Informační a komunikační technologie
v cestovním ruchu“
126
SKRIPTA DALŠÍCH OBORŮ FIM UHK
Edice skript z dalších oborů FIM UHK (Obr. 103 až Obr. 106) podpořila
další oblasti inovací předmětů v rámci projektu IKLIM – mezinárodní obchod, účetnictví včetně manažerského, finančnictví, management
a především výuku jazyků (troje skripta). Pro podporu inovací výuky na
FIM UHK jsou velmi významná skripta Úvod do tvorby odborných pracíautorů M. Trousil a V. Jašíková (Obr. 105), která podporují zvýšení
úrovně všech druhů odborných prací na FIM UHK – seminárních, bakalářských, diplomových i disertačních. Poskytují také přehled důležitých výzkumných metod a způsob jejich aplikace a vedou i k vědeckému způsobu
myšlení. O významu skript svědčí i to, že byla v souladu s plánem projektu
nejprve vytištěna v pilotní verzi, používána cílovými skupinami, evaluována
na katedrách FIM UHK a poté byla vytištěna druhá, doplněná verze skript.
Obr. 103 Titulní stránky skript “Mezinárodní obchod“ a “Základy financí“
127
Obr. 104 Titulní stránky skript „Účetnictví podniku“ a „Základy managementu I. a II.“
Obr. 105 Titulní stránky skript “Úvod do tvorby odborných prací,
I. vydání“, „Úvod do tvorby odborných prací, II. vydání“ a „Essential
English Course“
128
Obr. 106 Titulní stránky skript “Manažerské účetnictví - vybrané příklady“, „Practical english course 1“ a „Practical english course 2“
SBORNÍKY STUDIJNÍCH TEXTŮ K MODULŮM
V projektu bylo nově vytvořeno celkem 18 kurzů, které vytvořily čtyři různé moduly studia. Pro každý kurs byly připraveny (vedle prezentací a podpory v prostředí LMS Blackboard) studijní texty, které byly po jejich
evaluaci doplněny a uspořádány tematicky do jednotlivých studijních textů
k modulům – viz Obr. 107 a Obr. 108.
129
Obr. 107 Titulní stránky Sborníků studijních textů „Modul průvodce
ekoturismu a geoturismu” a “Modul jazykových kompetencí pro CR”
Obr. 108 Titulní stránky Sborníků studijních textů „Modul kognitivních, informatických a multioborových přístupů k UCR“ a „Modul
management a marketingu“
130
ODBORNÉ KNIHY
V souladu s inovací koncepce studia, kdy cílová skupina studentů využívá
ke svému studiu vedle tradičních skript také odborné databáze a odborné
knihy, byly v projektu sepsány a vytištěny odborné knihy především pro
nejvíce inovovaný obor management cestovního ruchu. Pro tento obor byly
vytvořeny knihy „Aplikace umělé inteligence, kognitivní vědy a ICT v udržitelném cestovním ruchu“ (Obr. 111), „Geopsychologie a ekopsychologie
v cestovním ruchu“ (Obr. 111) a „Udržitelný cestovní ruch. Management
cestovního ruchu v chráněných územích“ (Obr. 109). Proti plánu byla navíc
sepsána také odborná kniha „Nástroje manažerského účetnictví“, podporující jeden z hlavních směrů inovací předmětů.
Obr. 109 Zadní a titulní stránka odborné knihy „Udržitelný cestovní
ruch. Management cestovního ruchu v chráněných územích“
131
Obr. 110 Titulní stránka odborných knih „Aplikace umělé inteligence,
kognitivní vědy a ICT v udržitelném cestovním ruchu” a „Nástroje
manažerského účetnictví“
132
Obr. 111 Titulní a zadní stránka odborné knihy
a ekopsychologie v cestovním ruchu“
133
„Geopsychologie
5. INOVOVANÉ PŘEDMĚTY
Ing. Václav Zubr
Univerzita Hradec Králové
ABSTRAKT
Příspěvek popisuje rozložení inovovaných předmětů napříč obory na FIM
UHK a obsahuje příklady hlavních oblastí inovací a odůvodnění jejich
změn u zástupců rozličných skupin inovovaných předmětů. Přináší také
příklady implementace e-learningové podpory inovovaných kurzů.
Klíčová slova: LMS-Blackboard; e-learning; inovace
ÚVOD
Během dosavadní realizace projektu byla inovována řada předmětů zejména z oboru Management cestovního ruchu, ale i z ostatních oborů. Součástí
inovace kurzu je zpravidla vytvoření či zásadní inovace podpory zejména
v prostředí LMS Blackboard. K několika inovovaným předmětům jsou za
účelem podpory výuky vytištěna také skripta či odborné publikace.
V průběhu 1. – 6. monitorovacího období projektu IKLIM bylo inovováno
celkem 40 vyučovaných předmětů na Fakultě informatiky a managementu
Univerzity Hradec Králové. Tyto předměty byly inovovány včetně jejich
e-learningových podpor, přesně v souladu s koncepcí vzdělávání na FIM
UHK. Byly inovovány jak povinné, tak i výběrové předměty napříč všemi
vyučovanými obory. Následující tabulka (Tab. 30) ukazuje seznam předmětů,
z nichž pro některé je vytvořena speciální e-learningová podpora jak pro prezenční, tak i kombinovanou formu studia. Většina vyučovaných předmětů je
zařazena ve studijním plánu více oborů na FIM UHK. Nejvíce inovovaných
předmětů je ve studijním plánu oboru Management cestovního ruchu, celkem
23 inovovaných předmětů. 21 inovovaných předmětů je ve studijním plánu
oboru Finanční management. Informační management je podpořen 18 inovovanými předměty, obor Aplikovaná informatika 14 inovovanými předměty.
Obor Sportovní management, který již díky neúspěšné reakreditaci nepřijímá
nové studenty, je podpořen celkem 7 inovovanými předměty.
134
Druhým možným pohledem je počet oborů, v jejichž studijním plánu jsou
předměty zařazeny a který svou inovací podporují. Jeden obor je podpořen
20 inovovanými předměty, 2 obory 5 inovovanými předměty, 3 obory
8 inovovanými předměty, 4 obory 6 inovovanými předměty a pouze předmět „Základy účetnictví“ je zařazen ve studijním plánu všech akreditovaných oborů na FIM UHK.
Tab. 30 Přehled inovovaných předmětů v projektu. Zdroj: Zubr,
vlastní zpracování
Předmět
Akademické psaní (AWT)
Cvičení v anglickém jazyce V (CAJ5)
Cvičení v anglickém jazyce VI (CAJ6)
Dějiny kultury pro CR I (DKCR1)
Ekologie (EKOL)
Geografie cestovního ruchu (GCR)
Geografie cestovního ruchu ČR (GCRCR)
Geografie svět. hosp. a svět. ekonomika
(GSH)
Informatika a marketing CR (INMCR)
Manažerské účetnictví (MNGUC) – KF
Manažerské účetnictví (MNGUC) - PrF
Marketingový výzkum (MAVY)
Metodika práce průvodce CR (MPRAP)
Metodologický seminář (MES)
Mezinárodní obchod (MEZOB)
Obchodní angličtina I (OBAJ1)
Obchodní angličtina II (OBAJ2)
Odborný anglický jazyk I (OA1) - KF
Odborný anglický jazyk I (OA1) - PrF
Odborný anglický jazyk II (OA2) - KF
Odborný anglický jazyk III (OA3) - KF
Odborný anglický jazyk III (OA3) - PrF
Odborný anglický jazyk IV (OA4) - KF
Odborný anglický jazyk IV (OA4) - PrF
Odborný anglický jazyk V (OA5) - KF
135
ve studijním plánu oboru
MCR FM SM IM AI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ve studijním plánu oboru
MCR FM SM IM AI
Odborný anglický jazyk VI (OA6) - KF
1
1
1
Odborný anglický jazyk VI (OA6) - PrF
1
1
1
1
Reálie anglicky mluvících zemí III (RAMZ3)
1
Reálie anglicky mluvících zemí IV
(RAMZ4) - PrF
1
Reálie anglicky mluvících zemí V (RAMZ5)
1
Technologie pro publikování na Webu I
(TNPW1)
1
1
Teorie a technika cestovního ruchu (TCR)
1
Účetnictví podniku (UCTPO) – KF
1
Účetnictví podniku (UCTPO) - PrF
1
Udržitelný CR a reg. rozvoj (UCR)
1
Vybrané informační systémy CR 1 (VIS1)
1
1
Základy financí (ZAFI) – KF
1
1
Základy managementu I (ZMNG1)
1
1
1
1
Základy managementu II (ZMNG2)
1
1
1
1
Základy účetnictví (ZUCET)
1
1
1
1
1
Předmět
Níže je uvedeno několik příkladů textových částí inovací předmětů. Jako
doložení inovací jsou tyto vždy v podkladech pro monitorovací zprávy doplněny o grafickou přílohu, jež znázorňuje obsah inovovaného e-kurzu
a příklad studijního textu, který je studentům k dispozici. Z těchto rozsáhlých ukázek jsou v příspěvku uvedeny vybrané příklady s důrazem na diferentnost cílů e-learningové opory a způsobu zpracování. Důležitým
příkladem je předmět „Metodologický seminář“, který je vyučován jako
povinný konzultační formou pro studenty tří oborů (Finanční management.
Informační management a Aplikovaná informatika) s cílem výrazně zvýšit
kvalitu odborných prací na FIM UHK. Unikátní je metodika výuky předmětu, obdobná výuce předmětů souvisejících s vedením bakalářských
a diplomových prací na FIM UHK (DIPL1 Diplomový seminář I, DIPL2
Diplomový seminář II, PJKT Seminář k bakalářské práci 1 a PJKT2 Seminář
k bakalářské práci 2), kdy zápočet uděluje vedoucí kvalifikační práce s využi-
136
tím individuálně skládaného náhodně generovaného testu a vypracování seminární práce.
METODOLOGICKÝ SEMINÁŘ
Příkladem předmětu, jenž byl v rámci projektu vytvořen a zařazen do studijního plánu, je Metodologický seminář (MES). V následujícím textu
jsou uvedeny hlavní oblasti inovace a jejich odůvodnění.
Hlavní oblasti inovace obsahu předmětu (nový předmět)
 Studijní texty k tvorbě odborných prací, k metodice a metodám výzkumu, k historii poznání a vědeckého výzkumu a k oborově specifickým tématům
 Nároky odborných prací - pokyny pro tvorbu a prezentaci jednotlivých
typů výstupů (včetně ukázek správně a nesprávně pojatých prací)
 Komentované odkazy - doporučené externí zdroje informací
 Diskuse
 Zápočtový test, ukázkový zápočtový test a autotest rozšířených znalostí
 Podpora pro zpracování a odeslání seminární práce k zápočtu
 Šablona pro tvorbu bakalářských / diplomových prací
Odůvodnění změn a jejich charakteru
Předmět Metodologický seminář (MES) je určen pro všechny studenty
1. ročníku na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové.
Tento povinný předmět je od akademického roku 2012/2013 zaveden jako
příprava na multioborové přístupy, překonávání myšlenkových stereotypů,
kolektivní a odborné práce, aktivní prezentaci a diskusi vlastních výsledků.
Kontrolním mechanismem v tomto předmětu je autotest, po němž musí
student k získání zápočtu absolvovat též „ostrý“ zápočtový test (Obr. 112
až Obr. 114) a napsat seminární práci, jež je tematicky i stylisticky spjata se
zamýšlenou bakalářskou prací. Tento předmět dává studentům potřebné
teoretické znalosti (včetně možnosti si je rozšířit nad požadovaný rámec –
viz Obr. 115) a učí studenty také k jejich praktickému využití při zpracování bakalářské práce, která následuje v dalších akademických letech. Předmět též slouží ke zlepšení kvality seminárních, bakalářských
137
a diplomových prací na FIM UHK a může být oporou i pro ostatní studenty
na FIM, kteří všichni mají ke studijním materiálům přístup (každoročně
hromadné zavedení všech studentů do předmětu).
Obr. 112 Titulní stránka pro zápočtový test předmětu MES. Zdroj: [1]
Obr. 113 Ukázka náhodně generovaného zápočtového testu předmětu
MES. Zdroj: [1]
138
Obr. 114 Ukázka náhodně generovaného zápočtového testu předmětu
MES. Zdroj: [1]
Obr. 115 Ukázka náhodně generovaného testu rozšířených znalostí
předmětu MES. Zdroj: [1]
139
TECHNOLOGIE PRO PUBLIKOVÁNÍ NA WEBU
Příkladem kurzu, který byl inovován a jeho e-podpora není realizována
v prostředí LMS Blackboard, jsou Technologie pro publikování na webu 1. Jak již napovídá název a obsah tohoto předmětu, tak je podporován
inovovanými webovými stránkami.
Hlavní oblasti inovace obsahu předmětu
Celý kurz byl kompletně revidován a inovován:
 Přednášky
o Změna vyučované normy z XHTML 1.0 Strict na HTML 5
o Kaskádové styly ve verzi 3
o Doplnění o JavaScript, jQuery
o Doplněn výklad o použití multimediálního obsahu na webu
o Základy responsivního designu
o Důraz na moderní trendy
 Cvičení
o Odráží náplň přednášek
o Větší důraz na samostatnou práci s podporou zdrojů informací
 Doplňkové materiály
o Vytvořeny materiály výhradně pro podporu semestrálního
(zápočtového) projektu
 Vytvořen web pro podporu studentů
o Přednášky
o Cvičení
o Další doplňkové materiály
o Novinky, oznámení studentům
o Online hodnocení práce na cvičeních a závěrečných projektů
 Rozšířena možnost získání zápočtu
o V případě prezentace statického webu vlastní tvorby, splňujícího náležité standardy v prvních týdnech semestru je možno
udělit zápočet.
140
o Zápočtový projekt je možno odevzdávat kdykoli během semestru – zohledněny individuální potřeby studentů.
Odůvodnění změn kurzu a jejich charakteru
Webové technologie zažívají neustálý vývoj a to velice rychlým tempem.
Cílem inovace a revize předmětu je poskytnout studentům přehled o nejmodernějších trendech a postupech při tvorbě statických webových prezentací. Přestože HTML5 není schválen jako definitivní standard, praxe je taková,
že nové weby vznikají výhradně v této normě. Obdobný důvod má zapojení
jazyka JavaScript, nebo důraz na responzivní design do náplně předmětu.
Všechny popsané změny reflektují obecně přijímanou praxi a doporučení webových vývojářů. Inovace předmětu má za následek sblížení se s běžnou praxí, což vede samozřejmě ke zlepšení konkurenceschopnosti studentů. Mimo
samotné technologické inovace jsou studenti nuceni přemýšlet i o dalších
aspektech tvorby webových prezentací, jako například uživatelská přívětivost,
přehlednost, optimální strukturování obsahu atd.
Obr. 116 Ukázka z přednášky. Zdroj: J. Štěpánek
141
ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ
Další skupinu inovovaných předmětů zaměřených na finance reprezentují
Základy účetnictví, které jsou předmětem zařazeným do studijních plánů
všech oborů na FIM UHK.
Hlavní oblasti inovace obsahu předmětu
Byl inovován e-kurz pro podporu předmětu, konkrétně:
 Přednášky – kompletně zrevidovány včetně aktualizace novelizací
zákona o účetnictví platných k začátku roku 2014.
 U jednotlivých témat byly doplněny Cíle tématu, Stručný obsah tématu a Kontrolní otázky a příklady.
 Byly nově vytvořeny opakovací testy k jednotlivým tématům.
 Každý vzdělávací modul (Obr. 117) obsahuje opakovací příklady
k zafixování probírané tématiky.
 Byly přidány „doplňkové materiály“, které obsahují odkazy na důležité webové zdroje – odborné články k jednotlivým problematikám
a ukázky bakalářských a diplomových prací z oblasti účetnictví.
 Byla přidána vlákna testů a webových odkazů k jednotlivým vzdělávacím modulům.
Odůvodnění změn a jejich charakteru
V inovovaném předmětu pro studenty finančního managementu kombinované formy byly provedeny změny obsahové (aktualizace přednášek dle
platné legislativy, vložení informací o cílech tématu, stručném obsahu tématu a kontrolní otázky a příklady k jednotlivým vzdělávacím modulům,
opakovací příklady, vzorové testy, nové odkazy na webové stránky).
Zejména díky tomu byl e-kurz zkvalitněn.
Smyslem inovace je posun při zpracovávání jednotlivých, v klasickém sylabu uvedených, témat ve prospěch zvýšení názornosti (webové odkazy na
odborné články, které mohou studenty namotivovat se více zajímat o danou
problematiku, pěkně zpracované bakalářské a diplomové práce v oblasti
finančního účetnictví), a především ve významném posílení nácviku finanční, účetní gramotnosti prostřednictvím problémových otázek, které do142
provázejí každé téma. Jistým kontrolním mechanismem jsou poté testy
u jednotlivých vzdělávacích modulů a nakonec autotest, který by studenti
měli úspěšně absolvovat před vykonáním zkoušky.
Obr. 117 Seznam vzdělávacích modulů předmětu Základ účetnictví.
Zdroj: [3]
143
EKOLOGIE
Příkladem předmětu, jenž je primárně zaměřen na obor Managementu cestovního ruchu a jehož inovace proběhla jako jedna z prvních, je Ekologie.
Hlavní oblasti inovace obsahu předmětu:
 Výrazně byl inovován e-kurz pro podporu předmětu, konkrétně:
o Rozčlenění kurzu do vzdělávacích modulů s jednotnou strukturou
jejich obsahu na Přednášky, Studijní materiály k přednáškám
a Otázky ke kapitole.
o Přednášky – byly doplněny přednášky kurzu Environmentální analýza výsledků výzkumu a vývoje, byla zpřístupněna kompletní
skripta Environmentální analýza výsledků výzkumu a vývoje.
o Sjednocení struktury položek hlavního menu s dalšími inovovanými
kurzy (TCR, INMCR).
o Byly vytvořeny podrobné tematické výkladové slovníky.
o Byl doplněn přehled odkazů na důležité webové zdroje.
o Byla vytvořena videoknihovna s využitím odkazů na videa, dostupná na webu.


Byly rozšířeny možnosti získání zápočtu v souvislosti s podporou aktivnějšího zapojení studentů:
o vynikající práce a přesvědčivá prezentace,
o vynikající práce a výrazné zapojení do diskuse při obhajobách,
o schválená práce a úspěšný zápočtový test.
Výrazně byla změněna struktura písemného zápočtového testu – otázky
jsou mnohem úžeji zaměřeny.
Odůvodnění změn předmětu a e-kurzu a diskuse jejich charakteru
V inovovaném předmětu byly provedeny změny obsahové (rozšíření o znalosti konkrétních přístupů ke snížení dopadů člověka na životní prostředí,
o znalosti dopadů využívání biotechnologií, nanotechnologií, chemických
látek atd.) a zejména byl zkvalitněn e-kurz (výkladový slovník, videogalerie, odkazy na web, vložení celých skript). To souvisí i s koncepční změnou
– výuka předmětu bude více vycházet z diskusí, aktivních prezentací seminárních prací, odvozování nových poznatků a mentálního mapování.
144
Obr. 118 Úvodní stránka e-předmětu, s ukázkou jednotné
struktury hlavního menu (vlevo). Zdroj: [2]
Obr. 119 Rozdělení e-kurzu do jednotlivých vzdělávacích modulů.
Zdroj: [2]
145
Obr. 120 Tematické výkladové slovníky. Zdroj: [2]
Obr. 121 Ukázka části videogalerie. Zdroj: [2]
146
ODBORNÝ ANGLICKÝ JAZYK 1 – PREZENČNÍ FORMA
Rozšířenou skupinou inovovaných předmětů jsou předměty rozvíjející jazykové schopnosti studentů, jejich příkladem je Odborný anglický jazyk 1 –
prezenční forma. Vyučující zde vytváří specifické podpory pro prezenční a
kombinovanou formu studia, které mají odlišné požadavky na způsob výuky.
Hlavní oblasti inovace obsahu předmětu
 Revize obsahu všech jednotlivých lekcí,
o NOVĚ - dodání off-line verze jednotlivých lekcí do hlavní
stránky obsahu.
o NOVĚ – lekce Vocabulary in Use se zaměřením na rozvoj
dovednosti práce s on-line slovníky
 Aktualizace jednotlivých nástrojů LMS:
o rozšíření nabídky témat v „Diskusi“,
o obohacení obsahu nástroje o odborné termíny „Knihovna médií“
o revize, aktualizace a rozšíření nabídky odkazů ve „Webových
odkazech“
 NOVĚ vytvořeny:
o úkoly k odeslání (nástroj “Úkoly“) – pouze fakultativní
o k lepší organizaci zaveden nástroj „Kalendář“ a „Oznámení“
 Aktualizace grafické úpravy v jednotlivých dokumentech, jako například „Sylabus“, vložení symboliky projektu do úvodu všech lekcí
a do klíčových nástrojů e-kurzu
Charakteristika e-kurzu a zdůvodnění provedených změn
Časová dotace pro povinný předmět Odborný anglický jazyk I je pro studenty (IM, AI) prezenční formy studia pouhé 2 hodiny týdně, ve kterých
jsou rozvíjeny všechny 4 jazykové dovednosti, přičemž důraz je kladen na
aktivní ústní projev. Kurz byl navržen jako e-podpora vzdělávacího procesu, splňující několik rolí: jako informačně – organizační tabule, jako přehledný rámec základního a rozšiřujícího studijního materiálu.
Smyslem inovace bylo posílit informační roli e-kurzu: systematičnost je při
výuce jazyků klíčová. Pravidelná - byť krátká příprava je nezbytná a on147
line prostředí umožňuje tuto podporu systematicky zajišťovat i prostřednictvím nástrojů Oznámení a Kalendář. On-line prostředí bývá pro studenty
mnohem přirozenější než učebnice či vlastní zápisky (tím spíše, že se jedná
o studenty oboru Informační management a Aplikovaná informatika). Dalším klíčovým bodem inovace byla podpora aktivního přístupu k učení se
jazyku. Ta je dána v sekci Diskuse, kam mohou studenti pravidelně přispívat a získávat zpětnou vazbu od vyučujícího a ostatních studentů.
Studenti jsou vedeni k práci s autentickým materiálem, k čemuž slouží mimo jiné rozšířená nabídka on-line zdrojů ve „Webových zdrojích“ a příspěvky v „Diskusi“.
 Práce v e-kurzu není pro studenty prezenční formy povinná, přesto
e-kurz všichni využívají právě s ohledem na aktuální informace, aktivizaci a slovní zásobu
 V průběhu F2F výuky se občas vytváří neformální záznam „Minutes“ (jazyková úskalí, lexika, gramatika, zajímavé - inspirativní
odkazy), tento záznam se vkládá do kurzu, aby k němu měli všichni
studenti – i ti, kteří chyběli, okamžitý přístup
 Byly zhotoveny 2 kopie tohoto e-kurzu. Využívají ho 2 kolegyně,
které též učí předmět Odborný anglický jazyk.
o Pro ně byla vytvořena i off-line verze jednotlivých lekcí.
E-kurz je živý organismus, který se stále vyvíjí – jeho síla tkví v aktivizaci
a možnostech motivace studentů. V případě e-kurzu pro prezenční formu
studia se kurz mění každým týdnem.
V prezenční formě převládají kratší vstupy (aktivity) studentů, ale zato častější oproti práci studentů kombinované formy studia, proto pro ně byl navržen odlišný e-kurz.
148
REFERENCE
[1] MES (2015): předmět Metodologický seminář, MES, <online>,
[cit. 11. 1. 2015], dostupný na WWW:
http://oliva.uhk.cz/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2
_1&url= %2Fwebapps %2Fblackboard %2Fexecute %2Flauncher %3
Ftype %3DCourse %26id %3D_924_1 %26url %3D
[2] EKOL (2015): předmět Ekologie, EKOL, <online>, [cit. 11. 1. 2015],
dostupný na WWW:
http://oliva.uhk.cz/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2
_1&url= %2Fwebapps %2Fblackboard %2Fexecute %2Flauncher %3
Ftype %3DCourse %26id %3D_230_1 %26url %3D
[3] ZUCET (2015): předmět Základy účetnictví, <online>,
[cit. 11. 1. 2015], dostupný na WWW: http://oliva.uhk.cz/
149
Tento sborník vznikl s podporou projektu IKLIM (Interdisciplinární, informatickokognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia),
reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0104, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu České republiky.
Název: Sborník závěrečné konference projektu IKLIM
Druh publikace: Sborník konference
Editor: prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.
Počítačová sazba: Ing. et Ing. Karolína Kolerová
Grafika na obálce: prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc.
Rok a místo vydání: 2015, Hradec Králové
Náklad: 60
Vydání: první
Vydalo nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové jako svou
1481. publikaci.
ISBN 978-80-7435-541-7
150

Podobné dokumenty

Prezentace aplikace PowerPoint - Hradec Králové

Prezentace aplikace PowerPoint - Hradec Králové E-LEARNING V PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové

Více

Krajský úřad Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje 8Sodst I zbkonaa 500/2004Sb spravfii:id ve znenipozdejiichpiedpsir (darelen .sprawi i d ) oznamlje pode 25 odst 2 spdvf iho iird!. :e dne 3 I 2010 pod dl RR/1165/10 byo vydanodzhodnut o odvoanlch k...

Více

Duben - Časopis Život v Kristu

Duben - Časopis Život v Kristu bodů. Léčebná metoda jako celek žádný se lidé staví způsobem: vývoj v důsledku rozvoje vědy neproděla- buď v ni věřím, nebo la (na rozdíl od jiných léčebných metod). nevěřím. Pokud by šlo o vědecky...

Více

Multikulturní rozdíly návštěvníků

Multikulturní rozdíly návštěvníků ale vyplývá, že z neprofesionální mezikulturní komunikace může vzniknout nepřeberné množství problematických momentů a drobných nedorozumění degradujících jak kvalitu prožitku návštěvníka, tak i pr...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je přispět ke strukturálnímu posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvali...

Více

Jihomoravský kraj - CENIA, česká informační agentura životního

Jihomoravský kraj - CENIA, česká informační agentura životního z jednotlivých měření v průběhu celé koupací sezony. V legendě jsou pro úplnost znázorněny všechny kategorie hodnocení kvality koupacích vod.

Více

Metodika pro informační systém geoparku

Metodika pro informační systém geoparku Vymezení pojmů a zavedení používaných zkratek Pokud není uvedeno jinak, jsou pojmy relevantní pro výklad v metodice zpracovány podle výkladového slovníku ZELENKA – PÁSKOVÁ (2012) a jsou uvedeny v p...

Více