Duben - Časopis Život v Kristu

Komentáře

Transkript

Duben - Časopis Život v Kristu
Časopis Apoštolské církve
Ročník 21
Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz
Číslo 4 / 2009
Sloupek
4
Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy
a po celou dobu života starších, kteří Jozua přežili
a viděli celé velké Hospodinovo dílo, které pro Izraele vykonal. I zemřel Hospodinův služebník Jozue,
syn Núnův, ve věku sto desíti let. Pochovali ho na
jeho dědičném území v Timnat-cheresu v Efrajimském pohoří severně od hory Gaaše. Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo
jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo,
jež pro Izraele vykonal. Izraelci se dopouštěli toho,
co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili baalům.
Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl
z egyptské země. Chodili za jinými bohy, za božstvy
těch národů, které byly kolem nich, a klaněli se jim.
Tak Hospodina uráželi. Opustili Hospodina a sloužili Baalovi a Aštoretě. (Sd 2,7–2,13)
M
ilí bratři a sestry, vážení čtenáři,
buďte požehnáni. Děkujeme vám za výborné příspěvky zaslané do stávajícího
čísla, vaše modlitby i podporu.
Před léty jsem si v časopise „Překročit hranice“
četl konstatování Staška Bubika, že dnes již církev neprožívá tak často duchovní zápasy, vyhánění démonů, osvobozování jako za jeho mládí.
Soudím, že toto tvrzeS
ní platí žel i dnes stejn
ně jako před lety. Lze
n
tto změnit?
Nepochybně
ano.
Když bloudíte, je nejK
llepší pokusit se vrátit
na místo, kde jste sešli
n
zze správné cesty. Když
jsem
přišel do naší
j
ccírkve v roce 1986, byl
jsem svědkem mocného Božího jednání, které
nebylo ničím výjimečným a také tak bylo bráno. Jako samozřejmá součást Božího království
na zemi.
Pokud uvažuji o příčinách změny, vybavuje
se mi zážitek z duchovního pobytu církve v ilegalitě na Slovensku: Bratr Rudolf Bubik přišel
do stodoly, kde se konala shromáždění, nesmírně rozhněvaný ale zároveň sklíčený. Sdělil nám:
„Dozvěděl jsem se strašnou věc. Někdo vyhodil
do koše chleba – Boží dar.“ A pak se rozkřičel:
„Víte, že na nás mohlo dopadnout prokletí!?“
Pokud jsem dobře chápal, tehdejší způsob života církve nespadl z nebe. Byl výsledkem cca
osmdesáti let vývoje letničního hnutí u nás, zápasů o zdravou teologii i následnou praxi.
Založení a budování církve, desátky, obětavá
evangelizace někdy na vzdálenost i stovek kilometrů byly věci nejen vymodlené ale zároveň
pracně vydobyté navzdory opozici v samotném
hnutí.
Dnes se tohoto dědictví církev vzdává. Generace zakladatelů církve nás postupně opouští.
„I zemřel Hospodinův služebník Jozue…“
Součástí tohoto dědictví je i čistota života ve
vztahu k okultním praktikám a tedy i všemu, co
je s nimi svázáno. O tom je stávající číslo.
Pán s vámi.
Aleš Navrátil
2
Úvodník
3
Na čem stojí tvoje víra?
Okultismus - moc temna
4
7
O působení moci temna... >>>
Jak proti moci temna?
Izrael
10
Dá se vliv koupit? >>>
Aktuálně
11
12
Kam kráčíš Evropo?
Proroctví Davida Wilkersona
Ze života církve
13
14
14
15
Kristova škola, běh první - Smilovice
Fotománie 2009
KidsQuest Drug Free v Olomouci a Hustopečích
Příspěvek ze sesterské konference
Evangelizace
16
O
B
S
A
H
Víra a strach
Úsměvné i poučné střípky z minulosti
18
Trapas
10
Čtenáři píší
19
18
Zachraňte se z tohoto
zvráceného pokolení
Křesťan, houbaření a svoboda
Svědectví
20
21
21
Diagnóza podle oční duhovky
a křesťan >>>
Vzpoura je hřích jako věštění
Okultismus otevírá dveře démonům
Výpravy do minulosti 7
23
Mojžíšova doba
Procházky světem Bible 8
24
Pásmo Gazy
20
Život v Kristu - časopis Apoštolské církve
Šéfredaktor: Martin Moldan
Redakce: Mgr. Pavel Slepička, Petr Skřičil, MUDr. Aleš Navrátil
Sazba a grafická úprava: Ing. Jindřich Novák
Ilustrace: Petr Fiurášek
Příspěvky a připomínky prosím zasílejte na adresu redakce:
Život v Kristu, U Podjezdu 12, 772 00 Olomouc
tel.: 585 150 455, e-mail: [email protected]
Uzávěrka vždy 1. den předcházejícího měsíce,
respektive poslední pracovní den předtím.
Veškeré objednávky vyřizuje nakladatelství
Křesťanský život, 735 43 Albrechtice 504
tel. & fax: 558 761 571, 558 761 572, e-mail: [email protected]
Ročně 11 čísel, cena jednoho čísla 21 Kč,
pro předplatitele 20 Kč, poštovné podle tarifů,
pro hromadný odběr slevy podle počtu výtisků.
Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě
č. j. 2725/92-P/1 ze dne 1. 12. 1992
Jak objednat časopis
Stačí libovolným způsobem napsat objednávku na adresu:
Nakladatelství Křesťanský život, 735 43 Albrechtice 504.
S prvním číslem časopisu obdržíte složenku, kterou použijete
k zaplacení buď určitého období, např. do konce roku, nebo budete platit
zvlášť každé jednotlivé číslo.
Veškeré objednávky časopisu pro Slovenskou republiku
Pavel Vimpel, Zvolenská 16/34, 036 01 Martin, tel.: 043/42 89 234
Na čem stojí tvoje víra?
Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se
vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl,
neboť měl základy na skále. (Mt 7,25)
D
razí bratři a sestry, milí čtenáři,
jako pastor jsem vedl řadu let sbor
a setkával jsem se s lidmi v nejrůznějších životních situacích. Častokrát
jsem se cítil naprosto bezradný, jak jim
pomoci v jejich osobních problémech.
Jednou například – tehdy jsem byl mladý
a nezkušený ve službě – za mnou přišla
mladá sestra se zvláštním problémem:
„Bratře pastore, mne to stále »táhne do
světa«.“ Tehdy jsem opravdu nevěděl, co
jí říci. Náš sbor byl mladý, sestával tehdy
ze samých nově obrácených a nadšených
lidí, a najednou takovýto problém! Co jí
mám říci? Nevzpomínám si, jak jsem jí
tehdy poradil, ale pamatuji si, že jsem se
později modlil a ptal jsem se Pána, jak
to vidí On. Jeho odpověď mne zaskočila:
„Každého to táhne tam, kde je jeho domov.“ A bylo jasno.
Jindy, o pár let později, jsem se setkal s mužem ve středním věku. Jeho život byl velmi obtížný, co se týká situace
v manželství. Prošel mnohými útrapami
a vždy našel sílu nově povstat a následovat Ježíše. Nicméně zdálo se, že život je
k němu stále více nespravedlivý a on si
začal klást otázky typu, zda to vše má ještě vůbec nějaký smysl. Říkal si: „Je vůbec
nějaký rozdíl mezi tím, jestli věřím, nebo
nevěřím?“
Každý, kdo se setkává s lidmi a snaží se
pomoci jim v jejich životních zápasech,
ví, jak je to těžká práce. Jsou situace, kdy
každé slovo připadá mělké a bezobsažné …
Tyto a mnohé podobné situace mne
vždy vedly k otázkám: „Jak bych reagoval
já, kdybych byl na jejich místě?“ „Na čem
vlastně stojí víra těchto lidí?“
Verš uvedený na začátku je z Ježíšova
podobenství o dvou stavitelích; jeden
stavěl na písku a jeho stavba při nejbližší pořádné bouři spadla, kdežto druhý
si dal práci a základy vyhloubil na skále.
Jeho stavba obstála i v té největší bouřce.
Bible je kniha plná příběhů a i povrchní čtenář brzy pozná, že nejde o nějaké
zábavné povídky či romantické čtení. Naopak – většinou se jedná o skutečná dramata a příběhy plné bolesti, strádání, lidské porušenosti a nespravedlnosti. Jakou
radu bychom poskytli, kdyby za námi přišel třeba takový Job? Jistě, dnes víme, jak
příběh dopadl, ale tenkrát se těžko radilo.
Jeho přátelé, ač to mysleli dobře, mu svými radami spíše přitížili. A co David, když
jej pronásledoval jeho vlastní syn? Mohli
bychom pokračovat a vyjmenovat mnoho příběhů lidí, kteří procházeli zkouškami. U všech bychom nalezli jeden společný rys: Ti, kteří vítězně obstáli, byli lidmi,
kteří neměřili svou víru dočasným pohodlím. Byli pevně zakořeněni v Hospodinu a „vyhlíželi město, jehož stavitelem
je sám Bůh“ (Žd 11,10.14). Jinými slovy,
touha líbit se Bohu byla v jejich případě
silnější než touha zachovat svůj vlastní
život.
Na čem by tedy měla stát naše víra, aby
obstála ve všech bouřích, které občas život s sebou přinese? Zjednodušeně bych
řekl, že záleží na tom, zda Bůh pro nás
představuje prostředek anebo cíl. Pokud
je Bůh cílem tvého života, znamená to,
že jsi poznal jeho lásku, moc i spravedlnost. Věříš tomu, že Pán Ježíš Kristus
jednou přijde na tento svět, aby učinil
tečku za porušenými lidskými dějinami,
máš ve svém srdci touhu Boha více poznávat a sloužit mu. Podobně jako Filip
ses modlil slovy: „Pane, ukaž nám Otce
a víc nepotřebujeme“ a podobně jako Tomáš jsi jednou v životě vykřikl „Můj Pán
a můj Bůh!“ Je-li ovšem pro tebe Bůh
pouhým prostředkem k cíli, pak je cosi
zásadního ve tvém životě špatně nastaveno. Jsou lidé, kteří se zdají být znovuzrození, dokonce pokřtění Duchem svatým.
Častokrát zastávají ve sboru nejrůznější
služby. Mají mnohá svědectví o vyslyšení
svých modliteb. Na první pohled je nerozeznáme od skutečných křesťanů, odhalí
je až krize, ve které neobstojí. Ve skutečnosti jim jde o něco jiného než o to líbit
se Bohu. Mají své cíle, ať jsou již jakékoli. Jejich cílem může být třeba šťastný rodinný život stejně jako touha mít se dobře. Cílem může být i snaha vyniknout,
být obdivován druhými. Cílů může být
mnoho a některé mohou vypadat velmi zbožně. Problém je, že jsou to
jejich cíle a Bůh je jen prostředkem k jejich naplnění. V okamžiku, kdy se zdá, že cíl mizí v nenávratnu, víra ztrácí smysl. Dalo by
se říci, že hledají Boha, který je
učiní (jakkoli) bohatými, kdežto ti v první skupině poznali, že
jejich skutečným bohatstvím je
Bůh sám.
V lednovém Úvodníku jsem
zmínil verš, který jsem obdržel
pro církev na tento rok. Pro jistotu jej ještě jednou připomenu:
Kdo zvítězí, bude oděn bělostným
rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před
svým Otcem a před jeho anděly. (Zj 3,5)
Snažil jsem se ukázat, že život je zápas
– a každá jednotlivá bitva by nás měla posunout blíže k Pánu. Vnímám, že doba,
která je před námi, bude opravdu náročná po duchovní stránce. Bůh varuje církev prostřednictvím různých služebníků,
že přichází obtížná doba. Já k tomu dodávám: „Ať již bude doba jakákoliv, pro
mnohé bude obtížné věřit“. Proto vidím
jako důležité, abychom si sami kladli
otázku „Na čem stojí má víra?“
V únoru jsme uspořádali první cyklus
„Kristovy školy.“ Pro ty, kteří se zúčastnili, to znamenalo deset dní vyučování Božímu slovu a hodiny modliteb. Kristovu
školu nezmiňuji proto, že bych se snad
domníval, že právě ona je odpovědí na
všechny naše potřeby (ač bych každému
přál se jí zúčastnit) ale ukazuji na princip:
Chceme-li prohloubit svou víru, potřebujeme značné investice, mimo jiné i časové.
Pro jednoho může být tou správnou odpovědí Kristova škola, pro jiného třeba
naše biblická škola
v Kolíně, další se
začne více modlit
a postit. Každopádně všichni potřebujeme vyvinout úsilí,
abychom se přiblížili více k našemu
Pánu a dovolili mu
formovat naše životy. Je čas něco
se sebou dělat! Přichází doba, kdy povrchní víra neobstojí
(a ani neuspokojí). Nebo skončíme jako
zhýčkaná generace, jež vyhledává značkové oblečení, značkovou elektroniku,
příjemný život – a jejíž víra je bezcenným
„šuntem“?
Martin Moldan,
biskup AC
Úvodník
Ročník 21, duben 2009
3
ŽIVOT V KRISTU
O působení moci temna
ve vztahu k nám
Okultismus - moc temna
MUDr. Aleš Navrátil
4
„Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé
bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze
o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to
přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa
vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže
nemají výmluvu.“ (Ř 1,18–20)
O
pakovaně jsem byl v posledních
letech dotazován pastory i členy
sborů na některé okultní jevy především v souvislosti s medicínou. Na
některých setkáních naší církve se již
podrobně hovořilo o nebezpečí věštby,
čarování, pověr apod. Proto jen ve zkratce a všeobecně: Za viditelným materiálním světem je skryt svět duchovní, který
zaplňují svým působením dvě moci: buď
moc Boha a jeho služebníků, nebo moc
satana a jeho služebníků. Neutrální půda
neexistuje! Tolik z Bible. Závěr? Naleznuli jev či metodu evidentně duchovní, stojí
za nimi přímo svým působením buď Bůh,
nebo satan. Proto se především v minulosti satan pokoušel lidi přesvědčit, že
některé takovéto jevy a metody jsou čistě
vědecké, nemají duchovní podstatu. Převlékal se za anděla světlosti. Ambicí tohoto textu je dát vám obecný návod k rozeznání duchovní podstaty u takových
jevů a metod.
V praxi se názory a přístupy křesťanů
včetně pastýřů liší. Jako ve všech oblastech duchovního života i zde můžeme
nalézt dva extrémy: Někteří se veškeré
obtíže snaží řešit rozvazováním či svazováním duchovních sil – normální lidské povzbuzení, poukaz na sebezapření
či trpělivost se takřka v jejich službě nevyskytují. Druzí odmítají se touto oblastí
jakkoliv zabývat s tím, že „nové stvoření“
je automaticky osvobozeno od všech duchovních svázaností a následně nás krev
Ježíše Krista dokonale ochraňuje. Tím
ztrácí opodstatnění řešení jakýchkoliv
nejasných otázek či osobních problémů
z této perspektivy.
Výše uvedený verš z epištoly Římanům
hovoří o poznání Boha. Někteří nevěřící
nám namítají: „Víra je dar, a proto, až mi
ji Bůh dá, uvěřím. Do té doby o Bohu nechci slyšet.“ Bible je usvědčuje z falešného postoje. Pokud se lidé zamýšlejí nad
stvořením světa, nutně poznávají moc
a božství Stvořitele, které jsou jinak neviditelné. Všichni myslící lidé tedy nemají
výmluvu. Nemohou s čistým svědomím
říci: „Bůh se mi nezjevil, proto mne nezají-
jsou, byť podstatně slaběji doložené, než
je v dnešním vědeckém světě zvykem.
„Satan se převléká za anděla světla.“
Akupunktura a jí podobné praktiky jsou většinou prezentovány s tím, že
se zde nabízí pomoc pro člověka. Ať již
upevnění zdraví, prevence onemocnění či
rozšíření duševních schopností. Tento trik
toho zlého je účinný od dob ráje: „...Nikoliv,
nepropadnete smrti...,otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ (Gn 3,4–5)
má.“ Zjevil se jim ve svém stvoření a je na
nich, aby jej hledali.
Věřím, že obdobná situace se týká i působení mocností temna. Skutečně někteří křesťané včetně pastorů říkají: „Nechci
o tom nic slyšet. Čistému vše čisté.“ Jestliže však o některých metodách či jevech
Propojenost okultních praktik
nezaujatě přemýšlejí, zákonitě objeví něAkupunktura, homeopatie, iridologie,
které záchytné body, které je upozorní na
duchovní pozadí. Je potom na nich, aby makrobiotika, akupresura – tyto metody
se modlili a hledali, zda se jedná o du- nalézáme často společně ve sbornících, na
chovní pozadí dané Božím působením či sjezdech a ve sféře zájmu těch, kteří je aplipůsobením satana. Nemají výmluvu! Je kují. Již tato skutečnost sama o sobě poupohodlné a falešné tyto skutečnosti od- kazuje na společný kořen.
bývat slovy: „Nemám
dar rozlišení duchů, tak
mne to nezajímá.“ Nemáš-li ty, má druhý. Na
tobě je se chovat roZVLÁŠTĚ MLADÍ MI NA POVĚRY, VĚŠTBY
zumně a zodpovědně.
ČI HOROSKOPY ŘÍKAJÍ: „…ÁLE VŽDYŤ
Některé
společné
TO BYLA JEN TAKOVÁ LEGRACE,
rozpoznávací
znaky
STEJNĚ JSEM TO NEBRAL VÁŽNĚ.“
duchovního pozadí za
určitou činností si můBible říká v tomto případě velmi vážně, že je to
žeme demonstrovat na
smrtelné. Pracoval jsem na šachtě a v dole byl na
akupunktuře, která je
určitých místech kříž s nápisem: „Zákaz vstupu,
v této oblasti snad nejzaplynováno.“ Nestál tam voják se samopalem, nečastěji diskutovanou
byl tam ani plot, jenom takové zakřižování. Nemuvěcí. Poslední upozorsels to brát vážně, ale každopádně tě pak vynesli.
nění: Jde o znaky poI my si musíme uvědomit, co říká Písmo.
chopitelné rozumem!
K následné četbě nepoRudolf Bubik, emeritní biskup AC
třebujete speciální duchovní zjevení! První tři
znaky jsou obecně společné jevům s duchovním pozadím, nicméně je neodlišují od jevů
ryze materielních. Další
znaky jsou již pro duchovní praktiky typické.
Funguje to!
Navzdory níže zmíněným specifikám, která uvádějí většinu lidí
do rozpaků, bylo racionálně uvažujícím lidem
vždy jasné, že akupunktura a jí podobné jevy
mají reálný podklad.
Ať již ho hledáme v sugesci či čemkoliv jiném.
V době, kdy akupunktura zasáhla podstatnou
část lékařského světa,
je směšné tvrdit, že jde
pouze o lidskou fantazii. Výsledky tu opravdu
Je pravda, že my tyto rozšířené okultní praktiky
nebereme mnohdy vážně. Lidé je vnímají jako zajímavou tajemnou hru. Ale mocnosti, které způsobují, že to „funguje“ nejenom, že existují, ale čekají na námi podaný prst, aby si vzaly celý náš život.
Dokážou člověka nenápadně svázat a působit zlo
v něm a skrze něj.
Pavel Čep, senior Středomoravské oblasti
však ji vysvětlit. Stejně
Vývojová stagnace
Všechny vědy a následně praktické ko- tak jsme schopni dnes
nání člověka prodělávají úžasný vývoj. lépe detekovat některé
Matematika, lékařství, technika jsou dnes tzv. geopatogenní zóny,
DĚJÍ SE VĚCI JEN TAK NÁHODOU,
nesrovnatelně rozvinutější, než před pár ale opět nevysvětlujeNEBO TO MÁ VŽDY SVÉ POZADÍ?
staletími. Akupunktura vývojově stagnu- me jejich podstatu.
je. Praktikuje se stejně jako před tisícilePředevším si uvědomme, že Bůh řídí tento svět.
Dvojakost lidského
tím. Její modifikace – dráždění akupunkA to mi nedovoluje přijmout náhody. Všechno je
postoje
turních bodů elektricky, magnetickým
v jeho ruce.
K akupunktuře stejně
polem, laserem jsou jen vesměs méně
účinné obměny původní metody vpi- jako k ostatním jevům
Rudolf Bubik, emeritní biskup AC
chů jehel a požehování akupunkturních s duchovní podstatou
bodů. Léčebná metoda jako celek žádný se lidé staví způsobem:
vývoj v důsledku rozvoje vědy neproděla- buď v ni věřím, nebo
la (na rozdíl od jiných léčebných metod). nevěřím. Pokud by šlo o vědecky serioz- v této oblasti. Zcela pravidelně se setkááně popsaný jev, bylo by to zcela směšné. váme s tvrzením lékaře či pacienta, žee
Nikdo vám neřekne, že nevěří v trans- došlo k výraznému zlepšení či vyléčeníí
Vědecká neobjasněnost podstaty
Věda dnes již proniká do mikro i mak- plantaci srdce. U jevů s duchovní pod- choroby, ale rodina či okolí pacienta vám
rosvěta. Jak do úrovně elementárních statou je to běžné. Na telekinezi (pohy- řekne opak. Běžně jsou také pacienti lé-částic, tak do úrovně seskupení galaxií. bování předmětů vůlí člověka) také lidé čeni standardními metodami a jako doplV době, kdy věda vystopovala a objasni- buď „věří nebo nevěří“. Dnes, kdy tento nění je ordinována akupunktura. Dojdela již celou plejádu biochemických i fy- jev byl již opakovaně vědecky zkoumán li ke zlepšení, je připsáno akupunktuře.
zikálních pochodů a jevů v našem těle, a dokumentován (podstata zůstává opět Tím nechci nikterak popřít některé léčebzůstává objasnění podstaty působení nevysvětlena), se to zdá z hlediska logiky né úspěchy akupunktury, kterých jsem
akupunktury jen v oblasti teorií a doha- směšné. Ve vztahu k duchovnímu světu byl sám svědkem.
Svého času se jeden náš ministr zdradů. Skutečnosti, že akupunkturní body však běžné.
votnictví vyjádřil k homeopatii asi takto:
lze dnes měřit elektricky a akupunkturní
„Podstata metody mi sice uniká, ale mám rád
Neobvyklá neserióznost
dráhy zobrazit termovizní kamerou, doDrtivá většina dnes uveřejňovaných všechno nové.“ Kdyby se podobným způkládají jen vývoj vědeckých metod, které
jsou schopny akupunkturu lépe popsat pojednání o lécích a léčebných metodách sobem vyjádřil k nové řadě antibiotik
a zdokumentovat její působení, nikoliv se opírá o statisticky signifikantní sou- uváděných na náš trh, byl by pravděpobory pacientů, pokusů dobně považován za zcela nekompetentatd. Pojmy jako „dvoji- ního k výkonu své funkce. V době, kdy
tý slepý pokus“ a další byly na náš trh uváděny tisíce homeopajiž v odborné literatuře tických přípravků, vůbec nevadilo, že arJAKOU MOC MAJÍ OBYČEJNÁ SLOVA
zdomácněly. O to více gumentem pana ministra bylo to, že „má
V DUCHOVNÍM SVĚTĚ PODLE VERŠE:
překvapuje,
jak nesmír- rád nové věci“. Stejně tak nevadilo, že jiní
„STVOŘÍM OVOCE RTŮ.“ (IZ 57,19)?
ně zřídka můžeme na- renomovaní odborníci vyjadřovali naději,
razit na seriózní a ob- že homeopatie brzy zmizí z našeho zdraBůh stvořil člověka slovem, a jsme stvořeni
jektivní
zhodnocení votnictví spolu s dalšími šarlatánskými
k jeho obrazu proto, že jen člověk má slovo. Zvípůsobení akupunktury. metodami.
řata vydávají zvuky, zvířata nemají slova. NedoDoklady o jejich léčebmnívejme se, že papoušek mluví, on jenom vydáNěco tu nesedí
ných účincích se můževá zvuky. Jen člověk vědomě mluví, a slovo má
Z rozumového hlediska, na které apelume nejčastěji dozvědět
moc. Protože Písmo říká, že mým vyznáním úst
způsobem „že sousedce ji, velmi zvláštní formulace, viďte? Ale přebudu spasen, anebo taky zatracen.
to snad trochu pomohlo“. sto: Dle některých experimentů jsou akuMálokdy se setkáváme punkturní body detekovatelné elektricky
Rudolf Bubik, emeritní biskup AC
s takovou plejádou fa- (mají nižší odpor než okolní pokožka). Při
lešných a subjektivně jejich histologickém zpracování pod elekzkreslených údajů, jako tronovým mikroskopem však nebyly nale-
Okultismus - moc temna
Ročník 21, duben 2009
Mám podezření, že pastor chodí na akupunkturu!
5
ŽIVOT V KRISTU
6
Dovolím si pokročit svým vlastním svědectvím:
Když jsem se poprvé ocitl ve společenství bratří
a sester, byl jsem nadšen jejich životem, který žili
s naším Pánem. A byl jsem ochoten udělat mnoho
pro to, abych takový život mohl žít také. Byl jsem
tehdy čerstvě obrácený, teprve dva týdny poté, co
jsem Pánu vyznal hříchy svého starého života. Tehdy mě bratři kromě jiného upozornili na to, že bych
měl rozvázat veškeré svazky s mocnostmi temna,
pokud jsem s nimi někdy v životě přišel do styku
proto, aby mezi mnou a Ježíšem nezůstala stát tato
překážka. A tak jsem se mohl zříci magie, spiritismu, psychotroniky, jógy a nakonec i akupunktury.
A právě o akupunktuře bych chtěl říci něco bližšího. Byl jsem velmi překvapen, když i ona měla být
zahrnuta do seznamu. Především proto, že jako lékař jsem s ní byl seznámen osobně a měl jsem možnost vidět a vyzkoušet si její účinky.
Když jsem byl postaven před výběr, buď si akupunkturu ponechat ve svém životě, nebo zvolit život s Ježíšem v jeho plnosti, vybral jsem si to druhé. Byl jsem si však vědom, že pokud zůstane jen
u rozumového zřeknutí se, bude se mi v mysli celý
život ozývat hlas, našeptávající, že jsem zahodil jednu z možností, jak pomoci nemocným. Proto jsem
řekl našemu Otci, že s takovým hlasem žít nechci
a prosil jsem ho, aby rozumové vysvětlení bratří
přešlo do mého srdce. Modlil jsem se za tuto věc
několik měsíců, a jak to někdy bývá v životě křesťana, když jsem nedostal odpověď, přestal jsem
se modlit a na celou věc jsem zapomněl. Ale Bůh
nezapomněl a zhruba po půl roce jsem měl možnost vidět dva z mých nejbližších lidí, kteří se začali akupunkturou zabývat s původně ušlechtilými
ideály pomoci lidem, jak se jejich život mění. Oba
původně oblíbení, rozdávající se všem kolem sebe,
se začali uzavírat, tíhnout k penězům, myslet jen
na sebe a v důsledku toho se rodinný život jednoho z nich zcela rozpadl, druhý se dostal na pokraj
rozvodu.
A tehdy ke mně zcela jasně promluvil Pán: „Zde
máš odpověď“. A já uviděl, že tyto lidi samotné
i jejich rodiny zruinovaly svazky se silami temnosti. Toto poznání již nemělo nic společného s rozumem, protože ten by namítl, že přece ne všichni
lidé zabývající se akupunkturou takto končí. Je to
pravda. Ne všichni takto končí. Kdyby tomu tak
bylo, prohlédl by každý člověk svým pouhým rozumem tuto léčku a tato cesta toho zlého do našich
životů by se stala nepoužitelnou. Nikdo z lidí by
s ní nechtěl mít nic společného.
Jestliže, bratře či sestro, budeš stát před podobným rozhodnutím jako já, zvol Ježíše. A věřím, že i tobě Pán zjeví tuto pravdu tak, že nebudeš muset již pochybovat. Stojí to za to začít
čistý život, pokleknout před Pána a říci mu: „Pane,
ukaž, zjev mi do srdce svou pravdu“. A On ukáže,
protože „věrný je Bůh, který nás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.“
(1K 1,9) a nepopře svá zaslíbení, ve kterých říká,
že slyší naše prosby.
Já už jsem vlastně hotový, ale spadl mi tam snubní prsten!
Okultismus - moc temna
AKUPUNKTURA A CESTA S PÁNEM
zeny žádné (!) struktury, schopna poskytnout jejich funkční mapu!
které by je odlišovaly Každý „diagnostik“ změny „vidí“ jinde a jiod okolní tkáně. V době nak, podle „zjevení“, kterého se mu dostáJana Evangelisty Pur- vá. Tak můžeme pokračovat od jedné mekyně nebylo zvláštnos- tody k druhé. Principielně se tu setkáváme
tí, že se předpokládaly s něčím „nehmotným, nedefinovatelným“,
vodivé struktury v srd- o což se ale metoda přesto opírá.
ci rozšiřující elektrický
Ovoce
vzruch, které byly teprPo ovoci poznáte působení Boha i save později mikroskopicky objeveny. V případě tana. Zda ovoce života člověka je nějak
elektronové mikrosko- ovlivněno tím, že praktikuje akupunkpie jsme se však dosta- turu, jógu či jiné metody s duchovním
li z pohledu anatomie pozadím, je lidským rozumem nezhodtak říkajíc na dno. Jsme notitelné. Tyto věci zjevuje Duch svatý.
totiž schopni rozlišo- Neviděl jsem doposud jogína či psychotvat nejen molekulární ronika chodícího v moci a pod pomazáale i některé atomární ním Ducha svatého – to je snad jediná
struktury. Jejich nepří- objektivní skutečnost.
Všechny výše uvedené body platí pro
tomnost tam, kde je logicky předpokládáme, jógu, psychotroniku, astrologii atd. Nenám přinejmenším na- lze je však z negativního působení na žiznačuje, že zde opravdu vot člověka usvědčit vědecky.
„něco nesedí“. Stejnou
Závěrem: Byl jsem tázán, jak se proabsurditou je léčebný
účinek homeopatické jeví v našem životě skutečnost, že jsme
látky, která je však zře- přišli do styku s mocí temnosti. Obecně:
děna tak, že roztok ne- Takovým případným pošpiněním svého
obsahuje ani jednu (!) života blokuji Boží požehnání, která jsou
její molekulu. Léčí se pro mne připravena a otevírám do svého
tedy něčím, co neexis- života dveře satanu a jeho služebníkům.
tuje! „Vědecké“ vysvět- Proto i projevy mohou být různé. Na jedlení tohoto jevu je tak né straně nejistota spasení, neschopnost
odvážné, že nebylo vše- se modlit nahlas, nemožnost přijmout
obecně přijato. Makro- křest Duchem svatým a jeho dary atd. Na
biotika, stejně jako aku- druhé straně deprese, uzavřenost, nepunktura operují pojmy schopnost navazovat mezilidské kontak„jing“ a „jang“, které jsou ty, nespavost, nevysvětlitelné zdravotní
opět nehmotné, nelze potíže, především povahy vegetativní neje vědecky definovat či rovnováhy – často bez objektivního lékařpodchytit. Irisdiagnosti- ského nálezu atd. Závažnější projevy spaka, diagnostika chorob dající do oblasti posedlosti nezmiňuji.
Jaká je pomoc? Obrať se na svého duprostřednictvím změn
na oční duhovce není chovního pastýře.
Ročník 21, duben 2009
Jak proti moci temna?
Odpovím jedním skutečným příběhem. Jeden
bratr se v noci probudil a cítil, že někdo stojí vedle
postele. Obrátil se a vedle postele stál ďábel. Tak
se na něj milý bratr podíval a říká: „Ááá, to jsi jenom ty.“ Lehl si, obrátil se na druhý bok a spal dál.
Zkrátka, jsem-li v Ježíši Kristu, musím počítat s tím,
že archanděl Michael je ještě nesvázal. Ale počítám
také s tím, že ten mocnější je po mém boku, a proto
se mě ten zlý nedotkne. Počítej s tím, drahý čtenáři,
že jsme nabiti energií, která je silnější než elektřina,
a já se raději pro jistotu drátů nedotýkám.
Rudolf Bubik, emeritní biskup AC
JSOU TY LOSOVANÉ A NÁHODNĚ VYBRANÉ
VERŠE Z BIBLE VĚŠTĚNÍ? KDYŽ SE MODLÍM,
ABY MI DAL BŮH ZNAMENÍ
(NĚJAKÉ TO „OVČÍ ROUNO“), JE TO DOBRÉ?
T
ento stručný přehled se zabývá
skupinou hříchů,
jejichž podstatou je navázání kontaktu s mocnostmi temna. Písmo
svědčí o jejich existenci na mnoha místech.
Proto jen jeden verš za
všechny: Ef 6,11–12. Má
pomoci křesťanu nebo
nevěřícímu, který chce
vydat život Ježíši Kristu, aby si tyto hříchy
uvědomili, pokud byly
v jejich životě a skrze
Pána Ježíše je ze svého
života navždy vymazali.
Mají dvě zvláštnosti:
1) Velká část křesťanů
netuší, že jde o hřích.
(Zvláště zde platí slovo
z 2K 11,14–15).
2) Zkušenost ukázala,
že tyto hříchy mnohdy i desítky let znesnadňují člověku cestu
k Bohu, či plné společenství s ním, aniž by si
toho musel být vědom.
Často hledá příčinu
duchovních problémů
všude jinde a marně. Ve
svém Slově však o nich
Bůh neustále hovoří
a velmi důrazně před
nimi varuje:
Lv 19,31; Lv 20,6; Ex
22,17–18; Dt 18,9–13;
Zj 21,8; Zj 22,15; Jr 27,9; Sk 16,16–18; Ga
5,19–22; Dt 23,1–3
Co je těmto hříchům společné?
Snaha dosáhnout něčeho duchovními
prostředky, aniž bychom se obrátili výhradně (100%) na Boha (tj. Boží trojici).
Jde o modloslužbu, tj. obrácení se k jakékoliv duchovní mocnosti s výjimkou
Boha z mojí vlastní iniciativy.) Jiná je
situace, když iniciativy vychází od Boha
a on kupříkladu pošle k člověku anděla. Ovšem i zde stojí za povšimnutí, že
tito andělé nedovolili člověku ani před
nimi pokleknout – i tento projev uctívání
patří výhradně Bohu. Taktéž používání
předmětů a praktik, za kterými stojí ne
Bůh, ale jiná duchovní mocnost. Princip
je vždy týž: Dal jsem přednost někomu
(nebo něčemu) před přímým obrácením
se k Bohu.
Pokud jsme uvěřili slovu z 1J 2,6: „Kdo
praví, že v něm (tj. Kristu – pozn. pisatele)
zůstává, tenť má, jakž on chodil tak choditi.“ následujme Ježíše i v této věci. Ježíš
se v modlitbě výhradně obracel na Boha,
proti mocnosti temna bojoval Božím slovem. Stejně tak jeho učedníci.
Do této oblasti patří také snaha přijít
k Bohu, či se na něj obracet skrze prostředníka, kterým je někdo jiný, než Ježíš
Kristus. Slovo Boží nám říká v 1Tm 2,5:
Jedenť jest zajisté Bůh, jeden také i prostředník Boží a lidský, člověk, Kristus Ježíš.
Okultismus - moc temna
ZAŽILA JSEM PO UVĚŘENÍ OSOBNĚ
NĚKOLIKRÁT TAKOVÉ ZVLÁŠTNÍ PROJEVY
Z DUCHOVNÍHO SVĚTA (SNY VIDĚNÍ,
ZVUKY). CÍTILA JSEM, JAK JE TA ZLÁ MOC
BLÍZKO, ALE UŽ JE TO PÁR LET PRYČ.
NERADA O TOM MLUVÍM, VĚŘÍM,
ŽE MĚ JEŽÍŠ OCHRAŇUJE. JE POTŘEBA
TO JEŠTĚ NĚJAK DOŘEŠIT?
Seznam:
1) snaha o zjištění budoucnosti: celá
plejáda vánočních zvyků – odlévání olova, pouštění ořechových skořápek, řezání
JAK SI MOHU PŘEDSTAVIT SÍLU AUTORITY JMÉNA JEŽÍŠ? JAK
MŮŽEME POUŽÍVAT JEHO MOC? KDY TO FUNGUJE A KDY NE?
Když mám chřipku, tak si vezmu Aspirin. Ale běžně ho neberu. Čili tady bychom si měli uvědomit,
co dělám a proč. I ty veršíky mohou být věštěním.
A tak ti k tomu, drahý čtenáři, uvedu zase jeden příběh ze života. Jeden člověk měl takový zvyk. Modlil se, a když Bůh neodpovídal, otevřel Bibli, položil prst, přečetl a měl slovo od Hospodina. Bůh má
smysl pro humor. Otevřel Bibli a čte: „Šel a pověsil
se Jidáš.“ …Tak to nemůže být od Hospodina. Zavřel,
pomodlil se, otevřel, položil prst, a bylo tam napsáno: „A ty jdi, a učiň totéž.“ Zavřel znovu, modlí se,
ještě jednou otevřel, položil prst a tam bylo napsáno: „Co činíš, čiň rychle!“ A byl vyléčen.
Rudolf Bubik, emeritní biskup AC
Autorita jména Ježíš, to je moc. Přirovnejme ji znovu k elektřině.
Mohu přikazovat žehličce, jak chci, aby byla teplá, mohu se u toho
postit a já nevím co dělat, ona nebude teplá. Ale stačí ji zastrčit do
zástrčky a je-li v pořádku, tak bude žehlit, bude mi sloužit. A stejné
je to i s mocí jména Ježíš. Ale protože jsem za tu žehličku zaplatil, tak
ji budu šetřit a nebudu ji strkat do kdejaké zástrčky. I to si musíme
uvědomit. On je nám příkladem. Nikdy nezneužil moci Boží, ale dělal
vždy to, co mu řekl Otec.
Rudolf Bubik, emeritní biskup AC
Představit si ji nedokážeš, je to nejsilnější existující moc (vždyť
Ježíš je suverénním vítězem i nad duchovním světem), ale Pán tě
může naučit používat svou moc každodenně ve tvém životě. Pokud
ale moc jména Ježíš nepůsobí ve tvém osobním životě, nikdy ji neuplatníš ani nikde jinde. Rozhodující je každodenní život.
Pavel Čep, senior Středomoravské oblasti
7
ŽIVOT V KRISTU
JAK SE PROJEVÍ V NAŠEM ŽIVOTĚ TO, ŽE JSME
PŘIŠLI DO STYKU S MOCÍ TEMNOTY?
Někdy hned, někdy za chvíli, ale každopádně se to
projeví. Uvedu příklad ze života. V jednom sboru se
obrátila celá rodina, dvě děvčata a rodiče. Všechno
bylo dobré, až jednou… Ta holka byla velmi nadaná
studentka. Od první třídy neměla horší známku než
jedna, na vysvědčení vždy samé jedničky. Na gymplu
v posledním ročníku se obrátila a najednou nastaly zvláštní problémy. Nenápadná horečka kolem 37
a nemůže se učit. Veškerá vyšetření u lékařů končila
verdiktem, že jí nic není, ale učit se nemohla. Pastor
se modlil, a pak mámě položil otázku, kde a jak v té
rodině došlo ke vztahu s mocí temna. „No, děcka
byla malá a já jsem šla za léčitelem. On mi předepsal
bylinky.“ A pastor říká: „Jsme u kořene věci.“ Následovalo pokání, modlitba, ve které pastor všechno
rozvazoval, a nakonec řekl dívce: „A teď se zkus učit.“
Vzala učebnici a po chvíli říká: „Ano, teď už mi to
do hlavy jde, ale já se musím učit a předtím jsem nemusela.“ Načež jí pastor říká: „Ano, protože teď jsi
normální, ale předtím jsi nebyla.“
Okultismus - moc temna
Rudolf Bubik, emeritní biskup AC
jablka, házení papučem apod., vykládání karet, věštění z usazeniny kávy, astrologie, předpovědi z ruky, fyziomantika
– předpovídání z tváře, snáře, horoskopy, proroctví a výklady z usazeniny kávy,
skleněné koule, pozor na tahání biblických veršíků či ukazování prstem v Bibli
(pokud tě nevede konkrétně k této věci
Pán), proutkaření, kyvadélka apod.,
2) obrácení se k jiným bohům a duchovním mocnostem (včetně zemřelých):
přejímání prvků z náboženských kultů
6) vnitřní se ztotožňování s věcmi
včetně vlastnictví sošek, obrazů, knih, (duchovní povahy), které nepocházemodlitby k zemřelým, spiritismus, čaro- jí z Boha: umění (především literatura,
vání, víra v reinkarnace (viz. Žd 9,27–28), film, hudba).
vzývání satana,
Pokud jsi s některou z výše uvede3) snaha o zachování zdraví, získá- ných věcí přišel do styku, byť jen z žerní štěstí, majetku, ochrany apod.: víra tu (účast na spiritistické seanci, někdo ti
v čísla, šťastné dny, víra v lidi (kominík), četl z ruky, horoskop v časopise), poraď
podkova, čtyřlístek, nošení amuletů (ně- se o této věci se svým pastýřem. I když
kdy i křížek, pokud se na něj spoléhám ti tvůj rozum říká, že vlastně o nic nev krizi), rozesílání dopisů (odepiš jinak tě šlo. Mnohdy jde o věci závažné se zcela
stihne neštěstí), klepání na dřevo, mno- konkrétními důsledky pro tvůj křesťanzí lidoví léčitelé (kteří se mohou modlí- ský život.
vat, citovat Slovo Boží), oční diagnostika,
Chceš-li získat v některých výše uvedeoperace rukama (Filipíny), magnetizo- ných věcech jasno, být z některých vysvování rukama, spirálou, jóga včetně ha- bozen a zůstat svoboden, nestačí ti číst
thajógy (jako vedlejší účinek je získání tento spis, nestačí ti rada tvého pastýře,
magických schopností a sil, vždy s ur- ale potřebuješ, aby samotný Bůh k tobě
čitým vztahem k indickým
božstvům),
akupunktura,
akupresura, makrobiotika,
zaříkávání, diagnostika kyV BIBLI ČTEME: „HLE, DAL JSEM VÁM MOC
vadlem, virgulí, (senzibiloŠLAPAT PO HADECH A ŠTÍRECH A PO VEŠKERÉ
vé), používání svěcené vody
SÍLE NEPŘÍTELE, TAKŽE VÁM V NIČEM
(ne vždy), svatých předmětů
NEUŠKODÍ.“ (L 10,19) ALE STEJNĚ BYCH RADĚJI
apod.,
MOC NEPROVOKOVAL A NEVYSMÍVAL SE.
4) tzv. vědecké snahy
o probádání duchovního
Tady, drahý čtenáři, děláš tutéž chybu, kterou udělal
světa: parapsychologie, tesatan, když pokoušel Pána Ježíše a řekl mu, aby se vrhl
lepatie, materializace, telekidolů z chrámu (L 4,9). On totiž v tom pokušení vyneneze, (pohybování předměty
chal část verše: „Na všech cestách tvých.“ Čili to funvůlí) apod.,
guje tenkrát, když ten citovaný verš nebudu vytrhávat
5) vzdání se své vůle (bez
z kontextu. A v kontextu Písma vidíme, že těch sedmvůle totiž nelze věřit, protodesát učedníků šlo na místa, na která je poslal Pán Ježe víra je vědomé rozhodožíš (L 10,1). Pokud jdu tam, kde mě On posílá, kde je
vání se vždy pod volní konse mnou On, pak je se mnou jeho moc a nemusím se
trolou): hypnóza, užívání
bát, po čem šlapu. Ale nepolezu tam, kde nemám co
drog, některé druhy medidělat, taky by mohlo se mnou být zle.
tace, snaha o ztrátu vlastního já,
Rudolf Bubik, emeritní biskup AC
Snahy o zjištění budoucnosti se zmodernizovaly
8
Světlo ve tmě svítí a tma jej nepohltila.
v těchto věcech konkrétně promluvil a ve Dovětek:
Tento článek jsem
tvém životě jednal. K tomu je třeba:
1) Jan 8,31–36 Být učedníkem Ježíše napsal již před léty pro
Krista, abys poznal pravdu a ta tě vysvo- potřeby pastorů a nebyl tedy určen pro vebodila.
2) Při četbě míst z Písma, které se těmi- řejnost. Nyní ho uveto věcmi zabývají, prosit o zjevení Ducha řejňujeme na výslovné
svatého – 2Pt 1,20–21. Buď v tom vytrvalý přání bratra emeritního
biskupa.
a Pán ti dá zjevení – Mt 7,7–8.
3) Věřit, (nebo si tuto víru vybojovat
I „První kroky“ (výuna modlitbě), že Jan 16,13 platí i pro
kový materiál AC pro
tebe.
vyučuji
4) Abys mohl úspěšně bojovat proti začátečníky)
moci temna, musíš ve svém životě napl- zásadně „tváří v tvář“,
protože možnost disnit Jk 4,7–8.
5) Jako upozornění: Nepitvej tyto věci kuse je nenahraditelná.
a nezabývej se jimi víc, než je nezbytně Tím spíše u výše uvedeného materiálu, který
nutné.
Úkol křesťana je Mk 16,15. Když si pře- tedy neberte jako kočteš evangelia, zjistíš, že text zabývající nečné slovo ale inspirase hříchem a mocí temna tvoří jen malý ci k diskusi.
zlomek této zvěsti. Evangelium je radostJsem velmi rád, že
ná zvěst hlásající především Krista, jeho
zaslíbení a jeho příkazy pro nás. Proto jak na internetu tak
také ty hledej především Krista, jeho vůli na knižním trhu dnes
ve tvém životě. Nedej se svést k tomu, že již existuje řada kvalitse budeš utápět v hledání hříchu ve svém ních publikací k témaživotě a životě ostatních, kázat jen o hří- tu. Doporučuji dvě knihy, jejichž autory jsou
chu a proti němu. To je cesta zahynutí.
mí kolegové, dílem
Pán ti žehnej
MUDr. Aleš Navrátil přátelé:
Štěpán Rucki:
Alternativní
medicína
(nabízí naše
nakladatelství
- více o knize se
dovítena straně
17)
Heřt a kol.:
Homeopatie:
clusterová
medicína,
anthroposofická medicína:
medicína pro
třetí tisíciletí?
KDYŽ SE MI TŘEBA NĚCO NEDAŘÍ,
CHCE MĚ BŮH ZASTAVIT (MÁM TO NECHAT
BÝT), NEBO JE TO PŘEKÁŽKA OD TOHO ZLÉHO
(MÁM VYTRVAT)?
Na takto položenou otázku nelze odpovědět, protože obojí může být pravdou. Doporučím to, co doporučuje Bible. Modli se, choď s Bohem, a rozeznáš to.
Okultismus - moc temna
Ročník 21, duben 2009
Rudolf Bubik, emeritní biskup AC
Pokud mě Bůh někde nechce, umí mi to říct tak,
abych nemusel tápat. Bůh odpovídá na modlitby. Bůh
je originální. Losování veršíků sice Bůh toleruje, když
se to děje jen výjimečně, ale touží po přímém a blízkém vztahu založeném na komunikaci a vzájemné důvěře.
Pavel Čep, senior Středomoravské oblasti
JAK MOHU MODLITBOU VE JMÉNU JEŽÍŠE
ZLOMIT VYŘČENOU KLETBU? MUSÍ U TOHO
BÝT STARŠÍ NEBO PASTOR?
Záleží na tom, oč se jedná. Osobně z mé praxe bych
doporučil vždy raději zajít za pastorem a poradit se.
Každopádně si v těchto věcech nezahrávejme.
Rudolf Bubik, emeritní biskup AC
„KDYŽ MI TEN LÉČITEL POMŮŽE, BUDE DOBŘE,
A PAK SE PŘECE MŮŽU POMODLIT ZA
ODPUŠTĚNÍ A PÁN MĚ OČISTÍ OD PŘÍPADNÉ
MOCI TEMNA. A VŠICHNI BUDOU SPOKOJENÍ.“
Jsem nucen upozornit na to, že s Bohem není radno si zahrávat. A pokud tomu nevěříš, doporučuji ti,
přečti si Skutky, počátek páté kapitoly o Ananiášovi
a Safiře. I oni počítali s něčím podobným.
Rudolf Bubik, emeritní biskup AC
Troufalá vypočítavost, na kterou se krutě doplácí.
Pavel Čep, senior Středomoravské oblasti
9
ŽIVOT V KRISTU
Dá se vliv koupit?
Izrael
Ohlédnutí za dárcovskou konferencí v Šarm aš-Šajchu
10
Mezinárodní dárcovská konference nízké – oproti Izraeli poloviční nebo dov Šarm aš-Šajchu překonala všechna oče- konce třetinové. Že to s tou humanitární
kávání. Zastoupeno bylo 87 států a fi- krizí v Gaze nebude asi tak žhavé, si měl
nančních institucí, které chtějí podpořit celý svět uvědomit, když v noci zahájení
obnovu pásma Gazy. Místo očekávaných izraelské invaze až do rána 3. ledna jastří miliard dolarů bylo přislíbeno 4,4 mi- ně plápolal sklad pohonných hmot v seliard – takže palestinská samospráva Ma- verní Gaze. Ráno nad Gazou visel černý
hmúda Abbáse má k dispozici již 5 mili- mrak, díky televizi dobře viditelný na ceard dolarů k nové výstavbě na kusu země, lém světě. Tohle ti štědří účastníci konfedo jejíchž záležitostí nemá vůbec co mlu- rence snad nevěděli?
vit.
Mohlo by se stát, že západní svět, ale
Proč se však vlastně celý svět sešel na především Arabové se náhle vzpamatují
Sinajském poloostrově, aby se tam zba- a zjistí, že Írán je na nezadržitelném povil svých peněz, jako by žádných jiných stupu. Ne vojensko-hospodářsko-kolonichudáků a válečných obětí nebylo? A to alisticky-kulturně, jak jsme tomu zvykpřesto, že na Izrael jsou stále ještě den- lí. Přesto však zřetelném a hlavně velmi
nodenně odpalovány rakety a nad mo- úspěšném. Dochází to snad Západu, že
censkopolitickým obzorem se jako čer- celé to nukleární harašení teheránských
ný mrak vznáší možnost další izraelské vládců má jen odvést pozornost od skuvojenské ofenzívy? Pokud odhady OSN tečného válečného pole?
souhlasí a během 22denní kampaně „Lité
Kdo dnes cestuje Libanonem, ten ví, že
olovo“ skutečně vznikly škody ve výši země je pevně v rukou Hizbaláhu. Bez
dvou miliard dolarů, pak si Palestinci vál- šíitské milice se tu ani myš nešustne. Že
kou vydělali tři miliardy dolarů.
šejch Hassan Nasralláh v černém turbaAby mi bylo dobře rozuměno: proti nu nesedí ve vládě, to je součástí íránské
pomoci chudým nebo odstranění váleč- taktiky stejně jako skutečnost, že vojenných škod nelze nic namítat – a mírumilovnou,,
blahobytnou Palestinu
by mohl Izrael jen vítat..
Nečekají však válečné
oběti v Gruzii, Inguš-sku, Kurdistánu, Somál-sku, Srí Lance, Darfú-ru, Afgánistánu, Iráku,,
Čadu, Kongu, Keni, Eti-opii nebo Pákistánu
na pomoc dobrodinců
naší země už mnohem
déle? Heidelberský in-stitut pro mezinárodní
výzkum konfliktů na-počítal v r. 2008 na ce-lém světě 9 rozvinutých
válek a 30 „konfliktů
dlouhodobého, organi-zovaného a opakované-ho násilí“. K tomu naŠarm aš-Šajch – dějiště dárcovské konference
víc přičtěme 95 krizí,
v nichž se násilí vyskytuje sporadicky. ská převaha íránských zástupců je oficiCo dělá izraelské bombardování pásma álně sotva viditelná. Mulláhové v TeheGazy tak mimořádným?
ránu uplatňují svůj vliv prostřednictvím
Přirozeně jsou v Gaze vybombardo- zástupců, loutek a přívrženců, aniž je
vané domy. Východní čtvrť Abed-Rabbo může kdokoli volat k odpovědnosti.
uprchlického tábora v Džabalíji a oblast
Američanům je čím dál jasnější, že
Zamúni v jižní části Gazy jsou zpustoše- svým iráckým tažením naservírovali Íráné. Ale po dojmu z televizních záběrů je nu jeden z nejbohatších zdrojů ropy takpři návštěvě Gazy v únoru 2009 přímo ná- říkajíc na stříbrném podnosu. „Kdo chce
padné, kolik domů zde zůstalo nedotče- dnes stavět v Basře, musí žádat o povolených. Provoz je tu hustý jako byl vždycky, ní v Teheránu – ne v Bagdádu,“ říká jeden
tržiště plná a ceny benzinu pohádkově ze znalců této oblasti. Konvenční armá-
da Saddáma Husajna nebyla pro americkou armádu žádným oříškem. Ale proti
íránským bojovníkům, kteří jsou od civilního obyvatelstva nerozeznatelní, proti masám zklamaných Orientálců, kteří
jsou ochotni obětovat cokoliv, aby nenáviděného západního satana srazili na kolena, a proti přitažlivosti teheránského
poselství pro muslimské uši nemá supervelmoc žádnou šanci.
Zkušenost NATO v Afghánistánu je
stejná. Dobýt zemi vojensky je jedna věc
– ale udržet ji, vládnout v ní, vybudovat ji,
neřku-li získat tradiční obyvatelstvo pro
západní pojetí hodnot, je něco docela jiného. Přes několikaleté vojenské nasazení je Talibán na postupu, upevnění prozápadní loutkové vlády v nedohlednu,
faktická demokratizace země nepředstavitelná. Že Usáma bin Ládin dokáže už
léta všechny vodit za nos, je příznačné.
Arabská liga, především pak Saúdská
Arábie, ví docela přesně, že skutečného
nepřítele je třeba hledat nikoli na západě,
nýbrž na východě. Proto se odtud, toho
si nelze nevšimnout, neozval sebemenší
protest proti izraelské vojenské ofenzívě v Gaze. Mnoho prozápadně orientovaných Arabů doufalo už při druhé libanonské válce v létě 2006, že Izrael za ně
ty horké kaštany z ohně
vytáhne. Všem je jasné,
že svobodné volby by Hamás i dnes ještě vyhrál
nejen v Gaze, ale i na Západním břehu. Rostoucí
moc Muslimského bratrstva, jehož palestinskou odnoží Hamás je, se
vznáší jako hrozivý stín
nad vládci v Káhiře, Ammánu i Damašku.
Otázkou je, zda se Palestinci, arabský národ
s nejvyšším procentem
vzdělanosti, nechají koupit a skloní se před diktátem mamonu. Má bůh
západní spotřební společnosti nějakou šanci
proti náboženské ideologii islámských fundamentalistů? Co kdyby se
mělo ukázat, že finanční tsunami, které
mělo radikálně islámský Hamastán utopit, se obrátilo v déšť na úrodnou půdu,
který bude skutečnými vládci v zákulisí
přijat s díkůvzdáním Alláhovi, jehož panství, jak věří, jednou obsáhne celý svět?
Co si pak počne jediná zbylá supervelmoc a její obdivovatelé?
© Johannes Gerloff,
Křesťanský mediální svaz KEP, 5. 3. 2009
přeložil Pavel Mareš
www.israelnetz.com
Kam kráčíš Evropo?
V
kampani vytvořit de facto nové náboženství – uctívání Země. Na nás je se tomuto
plošnému útoku v masmédiích postavit.
Nestačí své názory ventilovat v církevním tisku, který má relativně malý okruh
čtenářů. Je potřeba jít do masmédií sekulárních.
Po panu Fajmonovi si vzala slovo
paní poslankyně doktorka Zuzana Roithová. Její profesní kariéra jak lékařky tak političky je skutečně impozantní.
Stačí navštívit její internetové stránky.
Na rozdíl od svého kolegy je nadšenou
budovatelkou EU a jejích struktur. Hovořila o svém členství v největší poslanecké skupině Evropského parlamentu
(EP) – tento má 785 poslanců, kterou je
Evropská lidová strana – Evropští demokraté – 289 poslanců. Z její řeči vysvítalo, že sama pojímá svoji práci poslankyně velmi zodpovědně. Povzbuzovala nás
informací, že nově navrhované zákony či
e dnech 27. až 29. ledna t. r. jsem tek let o jeden stupeň Celsia. Největším
opět navštívil spolu s dalšími zá- problémem je podvýživa potažmo hlad,
stupci a představiteli českých církví který doléhá cca na jednu miliardu lidí.
Brusel. Bylo to po několika letech moje Mnozí z nich umírají buďto v důsledku
druhé setkání se zástupci Evropské unie podvýživy nebo přímo hladem.
• EU se jednostranně zavázala do roku
(EU).
Naposledy jsem se tímto směrem anga- 2020 snížit emise skleníkových plynů
žoval v roce 2003, kdy jsme spolu s mými o 20%. Ve světle skutečnosti, že EU propřáteli Vladimírem Bíbou a Alešem Fran- dukuje celosvětově jen 16% emisí, jde
cem pomáhali koncipovat postoj Apoš- o krok, který má celosvětový dopad symtolské církve ke vstupu České republiky bolický. Nejen z hlediska procentuálního,
ale především proto, že v Evropě zavřené
do EU.
Letošní výjezd mne velmi mile překva- znečišťující provozy se přestěhují do Asie,
pil množstvím informací a inspirací, kte- která z velké části snižování skleníkových
ré jsem si odvezl. Chci se s vámi o ně- plynů ignoruje. Jediným výsledkem bude
kolik střípků, které považuji za důležité, snížení ekonomické konkurenceschopnosti Evropy vůči ostatnímu světu. Propodělit.
Na adresu vedení EU jsem slýchal tože je Evropa největším dodavatelem
v uplynulých letech většinou skeptické humanitární pomoci strádajícím zemím,
výroky typu: „Zákonů a směrnic Brusel důsledkem bude také
produkuje tolik, že je poslanci ani nesta- snížení této pomoci,
narůstající hlad a počí číst a hlasují, jak je napadne…“
Několik setkání s vysoce postavenými čty zemřelých v jeho
zástupci nejrůznějších unijních institucí důsledku.
• Získávání energie
můj skeptický postoj nikterak neovlivnilo. Přicházeli na čas či s drobným zpoždě- z obnovitelných zdroním s tím, že netuší, co po nich budeme jů je z velké části téma
chtít, ale vyjdou nám maximálně vstříc přinášející dílem politické zisky některým
(zdvořilý úsměv).
Zlom pro mne nastal v okamžiku, kdy stranám a jednotlivse naše výprava opozdila díky frontě v jí- cům, dílem zisky firdelně o takřka neodpustitelných dvacet mám, které na tomto
minut a museli jsme se omlouvat čes- novém byznysu prokému poslanci Evropského parlamen- fitují.
• Co v tomto motu panu Hynku Fajmonovi, který na nás
měl, jako i většina ostatních, vyhrazenu hou dělat křesťané?
Některým politickým
jednu hodinu.
Jeho reakce byla pro mne překvapivá: skupinám se podařilo
Eurokomisař Vladimír Špidla v zajetí nejkrásnější části výpravy.
Vyjádřil stručně naději, že i ve zbývajícím díkyy masivní mediální
čase se nám snad podaří stihnout vše
podstatné. Pan Fajmon spustil vodopád
své výmluvnosti, který byl pozoruhodný
již svojí formou. Jeho projev by se dal publikovat prakticky bez korektur, zároveň
oplýval slovní zásobou, které jsem místy
nestačil.
Předložil nám ve zkratce svůj pohled
na fungování EU a jejích struktur:
• Postoj unie ke křesťanským církvím
a rodinám členských států je v podstatě
likvidační.
• Proklamovaný systém subsidiarity (respektování samostatnosti v rozhodování
členských států v některých oblastech)
z velké části nefunguje.
• Evropské strany Zelených a některé
levicové strany představily jako prioritní
cíl pro lidstvo potažmo Evropu zastavení
globálního oteplování.
• Největším problémem lidstva není
však ve skutečnosti hypotetické zvednutí
Budova Evropské komise v Bruselu.
průměrné teploty na Zemi během desí-
Aktuálně
Ročník 21, duben 2009
11
Aktuálně
ŽIVOT V KRISTU
směrnice jsou svěřeny některému z členů
• Vliv „modlitby spraposlanecké skupiny, který si je prostudu- vedlivého“ je taktéž obje a následně doporučí celé skupině po- rovský. Vliv jednotné
slanců, jak v dané věci hlasovat. Sama je akce církve v praktické
evidentně otevřená na „hlas lidu“, komu- oblasti taktéž. (V době,
nikuje s voliči a je schopna je vést ke spo- kdy jsem zastupoval
lečné akci. (Viz jí organizované nedávné naši církev na půdě
internetové petice.)
Řídícího výboru EkuJak pan poslanec tak i paní poslankyně menické rady církví
se hlásí ke křesťanské víře.
případně v jednáních
Zajisté jsme se setkali s celou řa- církve – stát, jsem mohl
dou dalších bruselských celebrit včet- toto prožívat opakoně našeho eurokomisaře a expremiéra vaně a následně i celá
pana Špidly. Reference z těchto setká- naše církev.) V každém
ní by však již neúměrně rozšířily tento případě jsme tedy jako
článek.
křesťané potažmo církev schopni výrazným
Co závěrem?
způsobem
ovlivnit
Napadá mne několik bodů:
osud českých křesťa• Vliv EU na naši zemi je obrovský. nů, osud České repubV oblasti politické a následně ekonomic- liky i celé Evropy. Abyké.
chom mohli působit
Poslanec Hynek Fajmon (vpravo), Pavel Černý, předseda
Církve bratrské i Ekumenické rady církví (vlevo).
MUDr. Zuzana Roithová staví
Evropskou unii do lepšího světla.
12
cíleně a ne „dávat rány
jako naprázdno“, potřebujeme pro nás aktuální a kvalitní informace
„z Bruselu“, komunikaci
s tamějšími pracovníky
a zpětnou vazbu. K zajištění takového kontaktu stačí jeden člověk,
což se při velikosti naší
církve nemusí jevit jako
nepřiměřené plýtvání.
• Kromě modliteb je
možné komunikovat
především s českými
poslanci v EP, kterých
je v současnosti dvacet
čtyři. Lze od nich jak
získávat informace tak
lobovat v zájmu českých křesťanů.
Aleš Navrátil
PROROCTVÍ DAVIDA WILKERSONA
V polovině minulého měsíce známý letniční pastor
David Wilkerson přijal od Pána prorocké slovo, které
také hned nechal rozeslat do celého světa. Rozhodli
jsme se jej v celkové podobě neotisknout v časopise,
obdrželi jej však pastoři všech našich sborů. U nich si
je můžete vyžádat.
Jelikož je proroctví svým obsahem velmi naléhavé
(a současně i hrozí jeho mylné pochopení), dovolte
mi pár poznámek:
(1) David Wilkerson je osvědčeným prorokem, velmi známé je jeho slovo z roku 1973. Toto se již z podstatné části naplnilo. Je tedy služebníkem, který je
osvědčený, jak po duchovní stránce tak i po morální.
(2) V proroctví odkazuje i na jiná, podobná prorocká slova, ukazující stejné nebo podobné věci. Při
té příležitosti zmíním například častá varování z úst
emeritního biskupa br. Rudolfa Bubika, který v souvislosti s rokem 2008 předpovídal počátek celosvětové krize. Ve stejné době jako i David Wilkerson, tedy
v polovině března, prožíval od Ducha svatého silná
varování ohledně celosvětových událostí – jejich stále
intenzívnější zhoršování.
(3) Na pastorských modlitbách minulý měsíc v Olomouci jsme se nad proroctvím společně modlili, cítili jsme, že Duch svatý toto slovo potvrzuje v našich
srdcích.
(4) Přes veškeré silné a negativní předpovědi obsahuje prorocké slovo jasné poselství: Pokoj. Ne takový
pokoj typu: „Ničeho se nestrachujte, nebude to tak
zlé“, nýbrž Boží pokoj, který umožňuje i uprostřed
chaosu, katastrof a krachu vidět Hospodina na trůnu.
Cílem pokoje, který by měl ovládat Boží lid, je svědectví národům. Pro církev tedy nejde o „poplašnou
zprávu“, nýbrž o napomenutí, abychom hledali Pána
a byli skryti v jeho rukou, ať se stane cokoli. Pokud
tedy proroctví vypůsobí v Božím lidu strach a zmatečné jednání, jde o hluboké nepochopení.
(5) Na druhou stranu je proroctví silně burcující –
volá k ospalé církvi „probuď se!“ Máme-li se něčeho
bát a něčím být vystrašeni, pak je to jedině vlastní duchovní lhostejnost a mělkost.
(6) Proroctví obsahuje i poselství, které obdržel D.
Wilkerson pro sebe a dává je pouze jako doporučení: V souvislosti s ekonomickým propadem a kolapsem v zásobování doporučuje nakoupit si zásoby
jídla a hygienických prostředků na 30 dní dopředu.
Zde chci zdůraznit – toto slovo neplatí pro naši zemi
a pro tyto dny, bylo řečeno v americkém kontextu.
Proto buďme rozumní.
(7) Závěrem – nejlepší co můžeme udělat, je být
opravdový a ryzí ve své víře. Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny
a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.
2 Petrův 3,14
V lásce Kristově
Martin Moldan, biskup
Kristova škola – běh první, Smilovice
T
akže zítra začínáme v šest ráno, sejdeme se tady na modlitební,“ uzavírá
„
Pavel Bubik. „Fííha, tak to začínáme
pěkně zostra,“ pomyslím si. Tyto rychlé myšlenky mi přebíhají ve Smilovicích,
kde právě začíná první běh Kristovy školy u nás. Trochu jsem tušil, do čeho jdu,
protože jsem se s pastorem Clendennenem měl tu čest seznámit na konferenci
v Českém Těšíně již loni. Je to právě on,
šestaosmdesátiletý Boží muž, kdo stojí za biblickým kurzem, který jde řádně
do hloubky. A to nejen biblické, ale také
pod kůži. Jeden velmi zkušený pastor to
komentoval slovy: „Jak to jenom všechno
o mně může vědět?“
Kristova škola běží od devadesátých let
a své počátky má v Rusku. Tehdy pastor
Clendennen ve svých 67 letech poslechne Boží volání a s manželkou se stěhují
do Ruska, jdou na misijní pole. Brzy zjišťuje, jak je tam pole neorané, a když orané, tak mnohými proudy učení spíše více
scestných než méně. Zakládá tedy první
Kristovu školu, ve které předkládá své
30-ti leté zkušenosti a důkladné studium
Bible. Jeho cílem je však budovat učedníky, nic jiného nemá pro Krista smysl. Po
pár letech se objevuje ovoce, absolventi
se rozchází do všech koutů světa a zakládají sbory, evangelizují a činí učedníky.
Dnes se škola pořádá ve více než stovce
zemí po celém světě a je k dispozici prakticky všem. Nemá za cíl stavět novou církev, spíše církev nově motivovat.
Bratr biskup se o ní doslechl v roce
2007 a sledoval její ovoce, v minulém
pouhý náboženský netečný a vyhaslý jakokřesťan. Každý, v každém křesťanském
věku potřebuje bytostně Ježíše. Uvědomění si, co to znamená být plný Ducha –
ne nějaké síly, ne nějakého vlivu, ale Boží
bytosti, kterou nesmírně potřebujeme,
máme-li dojít, zvítězit, milovat a sloužit.
Obešel jsem pár bratrů a sester s mikrofonem, sami můžete vidět, jak i další
byli zasaženi. Pokud máte možnost, zúčastněte se Kristovy školy třeba ve vašem
sboru, jistě nebudete litovat.
Jirka Bartík,
2. pastor AC Olomouc
roce navštívil výroční konferenci, seznámil se s bratrem Clendennenem a jeho
spolupracovníky. Po modlitbách usoudil,
že je to jeden z nástrojů, který může velice efektivně vyburcovat každého do intezivního obecenství s Kristem.
Na letošní rok byly naplánovány
dva běhy. Setkal jsem se tam s přibližně 40 pastory a dalšími dvaceti služebníky, všichni jsme byli zvědavi, zároveň
se trochu báli: škola totiž probíhala tak,
že deset dní v kuse jsme od rána do večera sledovali na plátně vyučování bratra Clendennena z DVD. Program právě CO TI PŘINESLA KRISTOVA ŠKOLA?
začínal od šesti hodin hodinovou modJe to hodně povzbudivé. Na jedné stralitební – každý sám za sebe, ale všichni
v jedné místnosti. Pak následovala snída- ně jsou to radikálně řečené věci, na druně, semináře, oběd, semináře, další hodi- hé straně vidíme, že to jsou věci, které
nová modlitební a nakonec večeře. Pro souvisí s Božím slovem. Bůh je v centru,
nadšené se spontánně pořádaly chvály není to vyvýšení člověka, ale je to Kristocentrické, a z toho přichází pokoj. Věřím,
později večer.
Byl zasažen opravdu každý, během těch že Bůh mi dá milost, abych slovo mohl
deseti dní jsem absolvoval mnoho rozho- strávit a abych mohl učinit správná rozvorů, ve kterých každý vykládal, co prožil, hodnutí ve svém životě.
Stašek Bocek,
co k němu promluvilo, kde cítil svá slabá
AC Křesťanské centrum Český Těšín
místa. Množství vyučování jsme vždy zažívali právě v modlitebních a potom také
Kristova škola je pro mě výrazným
v osobním sdílení. Někdy to bylo velice
náročné, jednak hloubka informací, jed- podtržením toho, že můj křesťanský žinak jejich množství, ale se vším se zjevně vot skutečně závisí na tom, jak budu rapočítá, protože ty nejzákladnější pravdy dikálně umrtvovat starého Adama, jak
byly často opakovány, aby se nám dosta- budu mrtvit svoji tělesnou mysl, bořit
hráze, které v mém životě jsou, které brály do krve.
Cíl? Přenést si do osobního života pra- ní Božímu dílu, aby šlo dopředu, které
videlné a kvalitní modlitby; vrátit se zpět brání Boží řece, aby mohla proudit skrze
k radikálnímu následování Ježíše; uvě- můj život. Protože vím a prožívám, že mi
domit si, že i nejlepší letniční může být chybí Boží moc, a vnímám, že to žádný-
Ze života církve
Ročník 21, duben 2009
Společné foto při ukončení prvního běhu Kristovy školy.
13
ŽIVOT V KRISTU
Ze života církve
mi kejklemi nebo nějakými fintami nejde
prorazit a prolomit, ale že je to v té prosté pravdě, že starý člověk musí na kříž.
Mirek Makovička, AC Brno
Kristova škola, to jsou pro mě lázně.
Kdo zná proceduru lázní, ví, že v první
fázi procedur se člověku i přitíží, potom
po lázních je ještě hůř, ale užitek lázní
se projeví postupně, a tak jsem to i přijal,
prostě jsou to pro mě lázně.
Pavel Vašát, AC Varnsdorf
To je těžká otázka, na kterou je hodně
odpovědí, je to těžké říct jednou větou.
Škola přinesla Krista.
Tadek Gaura, AC Bohumín
CO PŘINÁŠÍ KRISTOVA ŠKOLA PRO
NAŠI CÍRKEV?
Není to něco objevného, mnohé z věcí,
které tady slyším, jsme slýchali od emeritního biskupa po dlouhá léta. Věřím, že
to je povzbuzení, abychom šli v linii, která je nekompromisní a která je Boží.
František Apetauer, AC Brno
JAK VIDÍŠ KRISTOVU ŠKOLU VZHLEDEM K CÍRKVI A KE TVÉ OSOBĚ?
Nejdřív ke své osobě: Je to něco úžasného, co mě ohromným způsobem povzbuzuje, spojuje to spoustu různých
útržků, myšlenek, a určitých vedení a zjevení, jak se mnou Bůh jednal, do takového celku.
A pro církev: Věřím, že to je Boží slovo
v tomto čase pro církev, slovo, které má
církev vážně přijmout a má jím proměnit
své srdce a mysl, aby byla vůbec schopná
sloužit.
Jiří Bureš, AC Polička
V čem je Clendennen jiný než běžní kazatelé?
Určitě je jiný v jedné věci, že říká věci
přímo. V jeho učení je cítit zdravý základ,
který není ovlivňován různými moderními trendy, kladoucími důraz na ohledy
a korektnost vyjadřování. On mluví tak,
jak věří. Samozřejmě je jiný i v tom, že
u něho neexistuje šedá barva, všechno je
buď černé, nebo bílé. To je očišťující, protože tím nám staví věci velice kontrastně
před oči. Věřím, že je to velice potřebné
a dobré.
Bohuslav Wojnar,
AC Křesťanské centrum Český Těšín
Může být Clendennen přínosem naší
církvi?
Myslím si, že určitě. Bude jen záležet
na tom, jak to přijmeme, protože každé učení, včetně Clendennena, můžeme
chytnout za špatný konec a udělat s ním
14
i nedobré věci, ale já myslím, že Clendennen si to nezaslouží.
Bohuslav Wojnar,
AC Křesťanské centrum Český Těšín
tí a že to má vliv na církev, která ztratila
moc, kterou měla na začátku.
Věra Čepová, AC Kroměříž
A myslíš, že škola má co dát církvi?
Co pro tebe znamená škola Kristova?
Mně dává hodně. Věřím, že nám škoHlavní důraz je kladen na to, abychom
přebývali cele v Kristu a vrátili se k oltáři, la má co dát, i když je třeba náročná na
to znamená k horlivým modlitbám. Mod- pozornost, ale určitě je to mocné slovo,
lit se, dokud Bůh nedá, dokud nezpůsobí. plné Ducha svatého. Věřím, že je to taVěra Čepová, AC Kroměříž kové varování, poslední v této době před
příchodem Pána Ježíše.
Věra Čepová, AC Kroměříž
Co k tobě promlouvá nejvíc?
Asi podobenství s trojským koněm, že
Ptal se Jirka Bartík
lidé, i věřící, se nechali oklamat světskos-
Fotománie 2009
K
dyž si otevřete internetové strán- vyhrazuje právo umožnit zaslání více foky Apoštolské církve, tak dnes už tografií vítězům minulých ročníků s tím,
mezi galeriemi najdete tři fotoga- že pouze pět z nich bude soutěžních.
lerie plné pěkných fotografií, doplněKalendář z minulých ročníků udělal
ných biblickým veršem. Jedna z nich je radost jako vánoční dárek mnoha lidem,
na téma „LÁSKA“, druhá „VODA“ a třetí také galerie jako celek navštívila několik
„SVĚTLO“. A právě teď se tam začne opět sborů, byli zájemci o zaslání CD s celými
něco podobně inspirujícího a pěkného galeriemi, aby je mohli použít k dekoratvořit a množit, protože právě teď oteví- ci sborových nástěnek, evangelizačních
ráme nové téma a jím je „POKOJ“. V Bibli vitrín a sborových budov, takže mám raje tolik veršů hovořících o pokoji, že se dost, že galerie plní svou roli. Letos bych
nesmírně těším na to, jaké nové snímky chtěla vyrobit ryze evangelizační kalennám tam přibudou.
dář s výběrem veršů, které budou mluvit
A protože je to opět soutěž, tak nevá- k srdcím nevěřících lidí a použít k tomu
hejte a posílejte svá dílka, která dokres- jak nové tak starší fotografie, a těším se,
lují biblické verše na téma „POKOJ“, ve že tak díky vaší tvořivosti získáme pro
formátu JPG. Zasílejte je se jménem Pána další „ztracené ovečky“.
a veršem od poloviny dubna do 20. září.
Každý jednotlivec může zaslat maximálPřeji vám radost z tvůrčí práce a poně pět fotografií e-mailem na adresu sou- žehnání při výběru vhodného verše,
[email protected] Tým pořadatelů si
Dana Navrátilová
KidsQuest Drug Free
v Olomouci a Hustopečích
Z
ačátkem března jsme měli možnost
utvořit mezinárodní tým pro KidsQuest. Podpořit nás přijeli čtyři
služebníci z USA. Společně jsme strávili
skvělý čas nejen ve školách, ale i při nácviku, který se z velké části odehrával u nás
doma. Jako mámu mě napadaly myšlenky, že jedu sloužit jiným dětem a vlastní
musím nechat doma. Musím ale říct, že
naše děti byly nad mé očekávání nadšené ze všech nácviků, balení a vybalování
pomůcek. Dodnes vzpomínají, jak jsme
si objednali pizzu a potom zpívali chvály.
Pán Bůh mi opět ukázal, že i uprostřed
práce a zdánlivě neduchovního programu si najde čas, aby k nám mluvil. Nejen
k nám, ale k našim dětem, které naši službu nesou spolu s námi.
Další odměnou mi byly děti, ty, které na nás čekaly ve školách. Jejich úžas
a spolupráce při programu mě teda úplně ohromily. Ten týden jsme měli šanci oslovit děti ve čtyřech školách. Díky
Bohu za to, že nám otevřel dveře, a dal
milost v očích přítomných učitelek. Tady
jsou ohlasy ze škol:
Program výborný. Zajímavý, přehledně
vedená „hlavní nit“, oslovující.
David mohl víc říct, že nebylo snadné
z toho ven a že mnozí nepřežili.
ZŠ a MŠ Olomouc
Program výborný, promyšlený, odpovídá věku dětí, děti zaujal a líbil se jim.
ZŠ a MŠ Grygov
Pořad byl veden zábavnou, pro děti
přitažlivou formou, scénky byly veselé
a poučné.
Ročník 21, duben 2009
Pokud jste pastoři a máte ve sboru člo- v civilním zaměstnání, nebo hledají své
věka, kterého byste rádi vyslali, popřípa- místo ve sboru. Právě vám můžeme nadě jakkoli podpořili, neváhejte nás kon- bídnout maximální možné vybavení pro
službu s dětmi. Podrobnosti týkající se
taktovat.
Může jít o studenty, kteří např. v červ- ubytování, stravovaní atd… poskytneme
nu odmaturují a nedostanou se na VŠ, zájemcům individuálně.
Výborný program, jednoduché scén- nebo studenty VOŠMT, kteří končí druky-srozumitelné, sympatičtí herci, kte- hý ročník a nemají zatím pracovní místo KidsQuest ve spolupráci s TC, SEC….ODAC
ří svým výkonem zaujali celé publikum.
Celý program byl přesvědčivý, zvlášť tím,
že hrdina David si tímto problémem prošel. V době, kdy na děti útočí v médiích
alkohol v podobě lživých reklam, je tento
e dnech 20. – 21. února se v Kolíně
My prostě potřebujeme být neustále
program balzámem na duši.
konala konference pro ženy na téma povzbuzováni a znovu stavěni na pravdy
Děkujeme moc!
Má cesta vede vzhůru. Celá konferen- Božího slova, aby mohlo zakořenit v naZŠ Komenského 2, Hustopeče ce byla vedena Duchem svatým. Jsem šem životě. Potřebujeme si připomínat,
ráda, že jsem tam byla, mohla se k Pánu jak jednaly různé osobnosti Bible a jak
Při této příležitosti bych vám ráda při- přiblížit, vylít mu své srdce, dát mu svo- se k jejich víře Bůh přiznal, jak změnil
pomněla náš záměr, který máme, aby- je zápasy, slyšet Boží slovo v zajímavých jejich životy. Potřebujeme se znovu pochom mohli s programem pokračovat.
souvislostech a nechat se jím napome- silnit pro další zápasy a boje svědectvím
nout i povzbudit.
druhých sourozenců a rozhodně ten náš
Rádi byste sloužili dětem?
Bůh si k tomu použil našeho biskupa boj nevzdávat.
Nevíte jak začít?
Martina Moldana i sestru Brygitte LusinTaké já jsem v situaci, kdy jakoby skonCítíte se málo vyzbrojeni?
ski.
čila jedna etapa mého života a teď stojím
j na prahu nové a nevím,
Právě pro vás připravujeme krátkodobý
jak
j to bude dál. I já si přeji
misijní kurz. Během tří měsíců dostanete
dělat v dané situaci „to nejmožnost oslovit stovky dětí na 1. stupni
lepší“, jako Josef. Je důlezákladních škol, zúčastníte se vyučování
žité vědět, že ať jsme v kteo práci s dětmi od osvědčených českých
rékoli etapě, přijde jistě
i zahraničních lektorů. Obdržíte kredity
jještě několik dějství, proskurzu Ezdráš za vybraná vyučování.
tě to tak neskončí. Pokud
dovolím Ježíši, aby vedl
Pokud vážně přemýšlíte o této nabídce,
můj život, povede má cesta
tak potřebujeme právě vás.
vzhůru.
Máte možnost obětovat celé tři měsíce
Oslovila mě také služba
svého života pro konkrétní službu Bohu.
sestry Brygitte, která radila,
Předpokládané náklady na stravu a ubyjak
j získat od Boha odpověď.
tování jsou cca 3000 Kč/měsíčně. V krásJe potřeba mu otevřít své
né přírodě, s lidmi odhodlanými jít do
srdce a volat k němu jako
akce, vás čeká tým KidsQuestu a kolektiv
Chana, používat Boží slovo
pracovníků Teen Challenge ve Šluknově.
a ďábla vykopnout z našeho
Brygitte Lusinski.
Právě v tomto místě zakládáme naše výživota. Přestat se litovat a zacvikové středisko.
Bylo toho hodně, co ke mně mluvilo, čít bojovat. Když chceme od Boha něco
Začátek kurzu: 1. září 2009 v Císař- např. když bratr Martin řekl: „Dar, který dostat, musíme bojovat a odhánět dravském u Šluknova
v církvi nejvíce chybí, je dar povzbuzová- ce jako Rispa. Nevzdávat to! Naši starou
Odezvy na program KQ DF jsou moc ní. Dar, který má v sobě veliký potenciál“. přirozenost zabijeme nejlépe postem.
povzbudivé. Školy si o program říkají téMyslím, že je to pravda. Jen mě zará- Boží déšť jistě přijde, když činíme pokání
měř samy, jsou ochotny i platit za naše ží, proč to tak je. Vždyť to není kdovíjaký a hledáme Boha.
prezentace.
Tu proměnu v nás neudělá výchova, ale
zvláštní a výjimečný dar. Darem povzbuzování může sloužit přece každý. Je to Duch Svatý. Je ale nutné pěstovat kázeň
Představa tedy je:
tak jednoduché. Vím, že skrze tento dar a disciplínu.
Mít tým čítající cca šest lidí, který by dokáže Bůh v srdci člověka udělat úplNaše proměna začíná ve změně nabyl kompletně proškolen tak, aby čle- ný zázrak, dát mu novou naději, pozved- šeho srdce, které je oddané Bohu, přenové dokázali zastoupit téměř všechny nout ho, občerstvit a posílit.
bývá v Božím slovu, slouží, poslouvstupy během prezentace.
Jsem Pánu moc vděčná za všechny chá a je podřízené. Je důležité mít
Tento tým by v podzimním čase (září jeho služebníky, kterých si použil a ještě správně seřazené priority ve svém
až listopad) objel předem smluvená měs- použije pro naše povzbuzení. Myslím, že životě.
ta, školy a sbory. Ve zbývajícím čase pro mi dáte za pravdu, že v určitých situacích
Teprve potom můžeme Boha opravdu
vás zajišťujeme vzdělání v oblasti práce našeho života by to bez slov povzbuze- slyšet a znát jeho vůli pro nás.
s dětmi, vedení klubů, besídek, nebo ní pro nás bylo hodně těžké. Díky Pánu,
programů pořádaných v rámci Teen že On je věrný, ví, co prožíváme, co poDíky za všechna ta slova povzbuzení
Challenge pro děti se zaměřením na pro- třebujeme, má s námi soucit a přeje si,
Věra Kameníková,
blematiku drog, alkoholu a jiných závis- abychom neztratili naději, nepřestali mu
AC Brno,
lostí.
stanice Velké Meziříčí
důvěřovat.
Příspěvek ze sesterské konference
V
Ze života církve
Děti se bavily, poslouchaly se zájmem.
Moc se nám to líbilo a těšíme se na další
spolupráci.
tř. uč. 3.A a 3.B.
ZŠ Nádražní, Hustopeče
15
ŽIVOT V KRISTU
Víra a strach
Reinhard
Evangelizace
S
trach je přirozený a dobrý. Je to
podobné, jako když jíme či pijeme.
Jsou to součásti – normální složky
toho, jak jsme stvořeni.
Žádná z těchto činností však není dobrá neustále. Někteří lidé mají nutkání
k jídlu, někteří mají zlozvyk pití, někteří
jsou posedlí sexem a jiné ovládají strachy. Být žroutem, pijanem či nemorálním
člověkem znamená, že jsme viníci, stejně
j
tak jsme vinni, když dovolíme strachům, aby ovládaly naše životy.
Můžeme být pohlceni
strachem. Co potom? Jedině víra nás z toho dostane. Je to jediný známý
protilék na jedovaté kousnutí nutkavého panikaření. Ježíš řekl: „Neboj se!
Jen věř!“ (Lukáš 8,50). Proč
„jen“? Protože to je jediné,
co můžeme dělat – můžeme jedině věřit, když nás
vystraší kletba. Je to také
jediná věc, kterou musíme udělat. Může
to být případ velkého strachu, malé víry
– jsme plni strachu z nebezpečí. Strach
a starosti jsou zabijáci.
Některé strachy jsou dobré, jiné jsou
špatné. Vidíme to v Bibli. Kniha Přísloví
hovoří o strachu jako ctnosti čtrnáctkrát.
„Počátek moudrosti je bázeň Hospodinova … je zdrojem života … je bohatstvím,
ctností a životem“ (Žalm 111,10; Přísloví
14,27; 22,4) Avšak 1. Janova 4,18 říká: „…
strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.“
Čteš-li Exodus 20,20, nalezneš oba aspekty: „Nebojte se! Bůh přišel proto, aby vás
vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete
bát a přestanete hřešit.“
Jak může „strach“ být dobrý i špatný?
Odpověď závisí na tom, koho nebo čeho
se bojíme. Strach z Hospodina je zdravý
postoj. Bojíš-li se ďábla, je to znamením,
že se nebojíš Boha – není v tom víra.
Analýza strachu
Podstatou strachu je to, že se střetneme s něčím větším, než jsme my sami –
větší člověk, bytost či inteligence nebo
moc. Ať je to cokoli – to co vidíme jako
větší, je tím, z čeho máme strach. Vidímeli Boha jako největšího, budeme se bát
Boha více než ďábla nebo lidí. Bojíme-li
se nejvíc ďábla, myslíme si, že je větší než
Bůh.
Bázeň Hospodinova je dobrá. Pán je
velký, velmi významný, velmi moudrý,
velký v moci. Bát se Boha má prospěšné
16
3000 lety a řekl: „Jestliže by vám pak řekli: Dotazujte se hadačů a věštců, kteří šeptají
a šveholí, řekněte: Nemá-li se lid na Bohu
Bonnke
svém dotazovati? K mrtvým -li, místo živých
účinky na náš život. Je to zdravý strach, má se utíkat?“ (Izajáš 8,19 K)
Člověk, který se bojí Boha, se ničeho
působí dobro. Chodíme-li před Hospodinem, neměli bychom špatně položit nebojí. Toto říká Hospodin: „Neučte se cesnohu. Víme-li, že nás drží ve svých rukou, tě pronárodů a neděste se nebeských znamebudeme „nenávidět zlo“ jak říká Přísloví ní, i když se jich děsí pronárody.“ (Jeremiáš
10,2) Poznáváme Boha ve vší jeho úžasné
8,13. Bázeň Boží nás činí zbožnými.
Máme zdravou úctu před Bohem pro velikosti a jeho moci nás spasit, nic jinéjeho nepřekonatelnou moc, ale také pro ho nemá větší moc.
jeho nepohnutelnou vůli – nic nezmění
jeho
záměry.
j
y Je
J dost velký, aby nás zni- Nebojácná víra
Apoštol Pavel šel do Evropy, kde nečil a dost velký, aby ukázal
svoji milost. Bázeň Hos- byli žádní křesťanští věřící, a kázal evanpodinova je jediný dob- gelium. To byl otevřený útok na mocně
rý strach. Ostatní stra- opevněnou kulturu pohanství. Sám císař
chy jsou špatné – starání, byl hlavním strážcem všech bohů. Přesto
hrůza, děs, panika, život apoštol Pavel vyzval celý starověký svět
ve smrtelné úzkosti. To a postavil se proti moci a okázalým poje strašný stav mysli, ale řádkům krutého světa císařství. Pavlův
existuje odpověď: bát se Bůh „učinil mé cesty cestami vítězství.“
Tento neznámý křesťan, osamělý, malý
Boha a důvěřovat mu.
Žid, nalezl v Evropě a Asii mnoho strachu,
strachu z duchů a znamení, strachu z jeAnalýza hříchu
V Písmu je hřích prová- jich mstivých a náladových bohů, strachu
zán s nevěrou. Kde není z nebes nad nimi a hloubkami pod nimi,
víra v Boha, tam není bá- strachu z budoucnosti, strachu z magiczeň Boží. Pokud se Boha nebojíme, určitě kého světa kolem nich. Miliony se klaněly
budeme hřešit. Je-li Bůh brán na lehkou v duchovní temnotě v chorobné hrůze ze
váhu, jeho soudy a svatost jsou zesměš- smrti. Pavlův strach z Boha ho postavil
něny. Nevíra v Boha znamená to, že zlu výš, říká: Pro mě život je Kristus a smrt je
zisk.“ To jsou triumfy víry!
se nic nestaví.
Ve svém dopisu do Říma – centra, které
Příčinou jakéhokoli většího nárůstu
kriminality je ztráta víry v soudy Boží. Ty vládlo železnou rukou, říká: „Jsem jist, že
jsou konečným trestem. Abraham přišel ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosdo Geraru a řekl: „Zajisté tady není bá- ti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná
zeň Boží.“ A proto měl strach, že ho zabi- moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného
v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od
jí, aby si vzali jeho manželku.
Opovrhujeme-li jeho mocí a velikos- lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem
tí, okrádáme sami sebe. Bůh nám ukázal, Pánu. (Římanům 8,38–39)
Nová smlouva má obvykle jen jedno
kým je nejenom proto, abychom řekli: „Ó,
jak jsi úžasný Bůh!“ Nemá nás to ohro- slovo pro strach, fobeo. Ježíš řekl: „Nemit, ale požehnat. Tím je On vůči nám. mějte fobii, mějte víru.“ Ježíš neměl mnoNevěra tuto moc ruší. Pavel říká, že se ho pochopení pro zbabělce. Řekl: „A nestále modlí za efezské, aby se toto ne- bojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít
stalo. „Modlím se … aby oči vašeho srdce nemohou, bojte se toho, který může i duši
mohly být osvíceny, tak abyste mohli po- i tělo zahubit v pekle.“ (Matouš 10,28)
znat … jeho nezměrnou moc k nám, kteří
Ustrašená nevěra
věříme.“
Největší biblický příklad ustrašené neNikdo nepřidá nic do svého života skrze nevěru. Je to mrtvé negativum. Víra věry a nebojácné víry se odehrál během
jedná konkrétně proti strachům, které se čtyřiceti let. Bylo to jako sledování čtyřitýkají budoucnosti. Tisíce dalších strachů cetidílného seriálu, popisujícího naprosnás obtěžují. Buď se bojíme Boha, nebo tý krach víry. Stále je vidíme před očima
mysli – tábořící kmeny Izraele. Mnohose bojíme všeho.
Bez víry se lidé obrací kamkoli pro krát se během svého putování dostali
ujištění, dokonce i těmi nejméně užiteč- blízko ke hranicím zaslíbené země. Nenými a nejubožejšími směry. Lidé se ob- šlo o to, že by nevěřili, že je mohou přerací dokonce k tichým hvězdám, studu- kročit. Věděli, že to je jejich právo, neboť
jí znamení zvěrokruhu, hledají znamení Bůh jim tu zem dal. Byli o tom naprosštěstí, vrhají se dokola jako ztroskotaní to přesvědčeni. Potud byla jejich víra donámořníci, kteří hledají útes, kterého by konalá. Avšak jejich víra měla osudnou
se chytli. Izajáš to pozoroval před téměř trhlinu – červ strachu byl v jejím středu.
Dokud se báli, byla jejich víra k ničemu. chléb můj ve dne i v noci … Proč se tak trpA tak tam většina z nich nikdy nevešla. ce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně
Zpanikařili. Reptali nad svým rozhodnu- sténáš?“ Zdá se, že nemá žádné rozumné
tím, ale neměli dost víry, aby ho změnili. vysvětlení své deprese. Ví však, kde získat sílu. Mluví sám k sobě: „Na Boha čekej,
Rozhodli se bědovat, mohli hodovat.
V epizodě špionů vystupuje deset ne- opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své
věřících a dva plní víry. To je pravděpo- spáse.“ (Žalm 42,4.6)
dobně normální průměr – dva proti deseti věří a dostanou to, co pro ně Bůh má. Víra není pocit
Toto je hlavní lekce – víra není pocit.
Zbytek touží a umře.
Když přijde nebezpečí, strach je nevyhnutelný. Když naše tělesná chemie ohláDeprese
Když Ježíš řekl: „Neboj se, jen věř,“ (Lu- sí pocit nevyhnutelného nebezpečí nebo
káš 8,50) byla to hluboká analýza tohoto už zakoušíme těžký úder a naše okolnospocitu. Normálně říkáme: „Neboj se, buď ti jsou nesnesitelné a temné nebo když
statečný, odvážný!“ Ježíš neřekl jenom: bolest a nemoc sedí s námi u krbu, při„Neboj se.“ Věděl velmi dobře, že strach chází strach a burcování, přirozená akce
je součástí lidského nastavení. Řekl: „Ne- a reakce. Co pak udělá víra? Sundá řetězy
boj se, jen věř!“ V melancholickém obdo- z nohou, postavíme se proti jejich parabí, kdy, jak říká Písmo: „Ani hvězdy ani lyzujícímu sevření a jdeme. S Bohem nás
měsíc se neobjeví,“ důvěřuj, že Bůh je strach nezastaví. Zvítězíme.
Jsme-li věřící, nic to nemůže změnit,
kotvou tvé duše. „Kteréhokoli dne strach
mne obkličuje, v tebe doufám.“ (Žalm 56,4 K) nezáleží, co do nás buší a mlátí. Ježíš řekl,
že jeho následovníci mají dát své živoToto JE čas, kdy máš důvěřovat.
Pisatel Žalmu 42 měl možná charak- ty pro něj, ale „ani vlas z vaší hlavy se neterové sklony tohoto druhu, ale znovu ztratí“ (Lukáš 21,18). TY – tvoje nitro věří
– víra přichází na pomoc. Říká: „Slzy jsou Bohu. Hladina moře se čeří, ale hlubiny
jsou klidné. Víra jedná bez citových projevů. Tajně vkládá sílu mysli a pokoj ducha. Nepadneš, projdeš. Víra nás dostává
z pasti strachu.
Víra není jen pro neděli, je pro život.
Víra není jen k tomu, abychom přenášeli
hory (Matouš 21,21). Je pro ŽIVOT. Bůh
nám dává milost žít, když věříme. Spravedlivý bude žít z víry. Víra je životní
plus.
Evangelista Reinhard Bonnke je zakladatel a vedoucí organizace Christ for all Nations (Kristus pro všechny národy) – mezinárodní evangelizační služby. Spolu s týmem
CfaN pořádá evangelizační kampaně po celém světě, kam přichází až 1 600 000 lidí
na jedno shromáždění. Bonnke má touhu
evangelizovat národy Afriky, kde pořádal
kampaně již v 37 zemích. Největší výzvou
se v současné době stává evangelizace severních afrických zemí. Postavte se, prosím, spolu s týmem CfaN ve víře a v modlitbě za tyto
islámem ovládané země.
[email protected]
www.cfan.org
Evangelizace
Ročník 21, duben 2009
V rámci své odborné činnosti publikoval mimo jiné dvě knihy určené dětMUDr. Štěpán Rucki
ským lékařům – Prevence nemocí oběhové soustavy v pediatrii (Triton 2003)
Tato kniha seznamuje s pozadím solvoval odborné stáže v Bazileji, Londý- a Kardiologické minimum pro praktické
a praktikami provozovanými
ně a Grazu. Od roku 1996 je primářem dětské lékaře (Grada 2006).
• v akupunktuře
dětského oddělení Nemocnice Třinec.
Jako věřící lékař se angažoval v rámci
• ve fytoterapii
Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR,
• v homeopatii
jehož byl spoluzakladatelem a vedoucím
• v intuitivní medicíně
po dobu 17 let. Je také autorem knihy „Je
• v iridologii
někdo z vás nemocen?“ (Návrat domů
• v reflexologii
2007) a pořadatelem sborníku přednášek
• a v řadě dalších alternativních léčeb„Mezi Biblí a medicínou“ (Křesťanský žiných postupů
vot 2007). Ve své přednáškové činnosti
v různých křesťanských společenstvích
se věnuje především etickým otázkám
Tato práce přináší kromě fundovaného
pohledu na alternativní medicínu i varoa problémům vztahu křesťanské víry
vání před podceňováním příznaků moža zdraví.
ného onemocnění přeceňováním účinků
alternativní medicíny velmi neghativníCena: 149,- Kč
mi dopady alternativní medicíny na zdraví tělesné, duševní i duchovní
Nakladatelství Křesťanský život
Pod Červenkami 504
MUDr. Štěpán Rucki, CSc. (*1962) vy735 43 Albrechtice
studoval lékařskou fakultu UJEP v Brně.
V dalším období získal specializaci v dětwww.krestanskyzivot.cz
ském lékařství a dětské kardiologii a ab-
Seznamte se s knihou
Alternativní medicína
17
ŽIVOT V KRISTU
Trapas
D
Úsměvné i poučné střípky z minulosti
o sboru, který tvořili mírně drsní,
ale dobrosrdeční horalé, se přišel
představit mladý kazatel, který měl
převzít místo po dosavadním správci odcházejícím do důchodu. Po shromáždění,
jak jinak, následovalo pozvání na oběd.
„Doufám, že vám nebude vadit naše
prostá strava,“ omlouvala se cestou
domů kuchařka. „To víte, situace se sice
od války o něco zlepšila, ale ani teď není
nijak zvlášť růžová.“
„Nejsem vybíravý, jím všechno,“ ubezpečoval ji mladík. „Žiji sám a tak je pro
mne každý oběd vzácností.“
Cesta mezi loukami, na nichž se popásaly dobromyslně vyhlížející stračeny,
končila před letitou dřevěnicí. Vnitřní
zařízení bylo rovněž letité, ale místnosti působily čistě a útulně. Z kuchyně do
pokoje, kde host seděl, se začala linout
dráždivá vůně uzeného a mladý muž cítil,
jak se mu sbíhají sliny.
„Tak se prosím pojďte posadit,“ zvala tům, trochu odkašlal a poté zabloudil do
jej o chvíli později hostitelka k prostře- kapsy jako by pro kapesník. Celou porci
nému stolu.
luštěnin se mu pochopitelně tímto způMladík se vděčně usmál, ale vzápětí mu sobem zlikvidovat nepodařilo, ale alesúsměv zmrzl na rtech. Domácí uzené od- poň něco.
hadl správně, ale ve snu jej nenapadlo, že
„Děkuji, moc jsem si pochutnal, bylo
by k němu mohl být hrách! Jediné jídlo na to vynikající,“ vychvaloval při loučení posvětě, které již od dětství nemůže pozřít!
krytecky oběd a přitom mimovolně sáhl
Po děkovné modlitbě se všichni členo- pro kapesník, aby si utřel nos.
vé rodiny chopili příborů. Zakrojil tedy
Když pohyb dokončil, vyvstaly mu na
i on kus masa a váhavě přidal několik ku- čele krůpěje ledového potu. Po naleštěliček hojně omaštěného hrachu. Chvíli ném linoleu se výmluvně rozběhly zelené
bojoval s rezolutně protestujícím žalud- kuličky.
kem a pak polkl.
Hostitelé, kterým samozřejmě vše doPo několika soustech přišel na způ- šlo, taktně mlčeli, pouze se slabě usmísob, jak zažívacímu ústrojí alespoň tro- vali. Nový správce sboru v marné snaze
chu ulevit. Občas si přiložil ruku k ús- vykoktat přiměřenou omluvu se rychle
Zachraňte se z tohoto
zvráceného pokolení!
Čtenáři píší
„
18
M
ilí bratři a sestry, v několika násle- těmto dogmatům uvěří a začnou dle nich
dujících číslech nažít, mohou ztratit i život
šeho časopisu bych
věčný. Proto je na místě
se chtěl zamýšlet nad něpříkaz Božího slova: Vykterými dogmaty, kterým
jděte z jejich středu a oddělvěří tento svět a podle ktete se! (2K 6,17) Věřím, že
rých tento svět žije. Chtěl
poslechnout tento příkaz
bych se na tato dogmata
znamená mimo jiné i to,
podívat ve světle Božího
že nebudeme těmto dogslova, které nám je osvímatům (které zde nazýtí a ukáže v pravém světvám viry) věřit a nebudele. Pak uvidíme jasně, odme podle nich žít. Každý
kud pocházejí, a zjistíme,
z nás tedy může při čtení
že jsou s křesťanským žinásledujících zamyšlení
votem neslučitelné. Uvidízkoumat sám sebe, svoji
me, že hrozí nebezpečí, že křesťané, kteří víru a své jednání – a tam, kde uvidí, že
odporoučel a pak celý zbytek odpoledne prochodil po místních kopcích v přemýšlení, zda by neměl urgentně požádat
o přeložení…
„Byl to největší trapas mého života!“
smál se o týden později společně se svými hostiteli, kteří jej opět pozvali na nedělní oběd, jehož přílohu tentokrát tvořily brambory.
Na tomto místě, v krásných valašských
kotárech, původně mladý kazatel vydržel téměř třicet let a za celou tu dlouhou
dobu mu již ani jednou, při žádném obědě, nebyl nabídnut hrách. „Největší trapas jeho života“ se stal známým ve všech
domácnostech členů jeho sboru.
Dle vyprávění zaznamenali Dolejší.
něco není v pořádku, tam se může upravit (učinit pokání a změnit své smýšlení
a jednání) – jsme nevěsta připravující se
na svatbu s Pánem Ježíšem a protože se
svatba blíží, je čas, abychom se zbavili
všeho, co se našemu Pánu nelíbí!
Petr Skřičil, AC Olomouc
Virus 1:
Nechci se stát křesťanem,
protože bych si
nemohl dělat,
co chci.
Lék:
To omezení je
k našemu dobru.
,
Křestan, houbaření a svoboda
J
á nechci uvěřit v Boha, protože pak
bych si už nemohl dělat, co chci.“
Mnozí nevěřící lidé takto reagují na
nabídku evangelia. Tato reakce se však
často nenápadně vsouvá i do mysli mnohých křesťanů. Lidem, kteří takto smýšlejí, lze odpovědět známým přirovnáním
křesťanství ke sbírání hub: „Kdo nechce
být nijak omezen, ten může jíst všechny
houby, jedlé i ty jedovaté, křesťan se však
nechává omezit Bohem a jeho Slovem,
Biblí, takže nemůže jíst všechny houby,
ale jí jen ty jedlé.“ Když jsem se však nad
tímto rčením zamyslel, uvědomil jsem
si, že není tak úplně pravdou, že nevěřící člověk může jíst všechny houby, jedlé
i jedovaté, pravdou je, že on ty jedovaté
prostě jíst musí – vždyť kdo by chtěl jíst
houby, které mu uškodí? A pokud takový
člověk něco dělat musí, pak nedělá to, co
chce dělat, a tudíž nelze říci, že takový
člověk je svobodný!
Tito lidé jsou jako houbaři, kteří si odmítli pořídit atlas hub – a odmítli se z něj
poučit, které houby jsou jedlé a které nikoli! Pak jim nezbývá nic jiného, než sbírat metodou pokus-omyl, žel, víme, že je
mnoho hub, které se dají jíst jenom jednou… Pošetilost takovéhoto jednání je
zjevná, avšak mnozí lidé si neuvědomují, že stejně pošetilé je, když si žiju život
sám podle sebe, život, ve kterém se odmítám podřídit jak učebnici života, kterou
nám Bůh dal – Bibli, tak učiteli kterého
nám Bůh dal – Duchu svatému. Tohoto
učitele lze přijmout pouze skrze pokání
a přijetí Ježíše Krista za svého Spasitele
a Pána, není úkolem tohoto článku vyučovat těmto křesťanským základům, chci
jen na tomto názorném příkladu houbařů ukázat, jaké „výhody“ získávají ti, kteří
Ježíše Krista odmítají, a jaké výhody získávají ti, kteří ho přijímají.
Stejně jako houbař, odmítající používat atlas hub musí houby sbírat metodou
pokus-omyl, stejně i člověk, odmítající
Boha a jeho Slovo je odsouzen k tomu,
aby žil metodou pokus-omyl. Není pravdou, že takto žít může, on takto žít musí,
protože neví, co je dobré a co zlé, a tak
to musí zkoušet, nic jiného mu nezbývá.
Zkouší to, činí dobré i zlé a bere zaslouženou odplatu!
Ovšem o mnoho lépe na tom nejsou
ani lidé, kteří Bibli čtou, znají ji, a přesto
svůj vlastní rozum stavějí nad ni. Ti jsou
jako houbaři, kteří znají houbařský atlas,
ale nevěří informacím v něm obsaženým
– najdou nějaký hřib, o kterém atlas hub
říká, že je jedovatý – ale když jim se ten
hřib tak líbí – proto ho seberou, doma ho
sní a říkají si: „Tak pěkný hříbek přece
nemůže být jedovatý, ten atlas hub přece
nemůžu brát úplně vážně…“
Stejně bídně jsou na tom i křesťané,
kteří odmítají rady svých pastýřů. I tito
křesťané se chovají jako lidé, kteří odmítli uvěřit, že houba, kterou chtějí sníst
(= ten hřích, který se chystají vykonat),
je jedovatá a klidně ji zbaští. Avšak tím,
že odmítli uvěřit informaci, že je houba jedovatá, ta houba jedovatou být nepřestala (= hřích nepřestal být hříchem)
– a takový člověk se pak nemůže divit, že
onemocní – někdy onemocní i tělesně,
ale, co je horší, vždycky onemocní duchovně – a pamatujme, že neléčená nemoc může skončit i smrtí! Lék je jediný
– pokání: Přiznání, že jsem zhřešil, prosba
Pána Ježíše o odpuštění a k tomu nezbytně odvrácení se od daného hříchu – což
znamená, že ho již nebudu dělat a nechci
dělat.
Naproti tomu skuteční křesťané žít
metodou pokus-omyl nemusí. Takoví
lidé nemusí sbírat jedovaté houby. To
je ta svoboda, o které mluvil Pán Ježíš:
…každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok
nezůstává v domě navždy; navždy zůstává
syn. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni (J 8,34–36). Proč nemusí sbírat jedovaté houby? Protože je umí rozpoznat, protože vidí. Nabývání zraku se
děje tím, že člověk přijme Ježíše Krista
za svého Spasitele a Pána, a také Ducha
svatého, který nám dává porozumět Božímu slovu, protože nás uvádí do veškeré pravdy – viz: Jakmile však přijde on,
Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy,
neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude
mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat,
co přijme ode mne (J 14,13–14). Duch svatý takového člověka vždy povede k tomu,
aby přijímal vše, co mu Bůh Otec dává
ke zdravému vývoji: aby četl Boží slovo, a podřizoval mu svou mysl, čímž se
slovo Boží stává světlem jeho očím – viz:
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje
moji stezku (Žalm 119,105). Duch svatý
vede takového člověka také k tomu, aby
se podřizoval pastýřům, které mu Bůh
dává jako ochranu. Vždyť tento svět je
zlý a lidské srdce je převrácené, proto potřebujeme i ochranu našich pastýřů, abychom v tomto převráceném světě přece
jenom nesnědli něco jedovatého, co na
povrch vypadá tak zdravě… Všechny tyto
věci člověku ukazují, které houby jsou jedovaté = jaké smýšlení, mluvení a jednání je v Božích očích zlé, a které jsou jedlé
= jaké smýšlení, mluvení a jednání je v Božích očích dobré, a tak se člověk stává
vidícím.
Má úvaha na toto téma je u konce,
nechť si čtenáři sami zodpovědí otázku,
která z těch dvou cest je pro člověka lepší, a po které se vyplatí jít.
Petr Skřičil, AC Olomouc
Čtenáři píší
Ročník 21, duben 2009
19
ŽIVOT V KRISTU
,
Diagnóza podle oční duhovky a křestan
Svědectví
V
20
a irisdiagnostice pokračoval. Samozřejmě chtěl, aby to byl syn, první – nejstarší,
pak nejmladší a přede mnou začal schovávat vše, co se točilo kolem bylin a léčitelství.
Několikrát, když tatínek nebyl doma
a přijeli pacienti z daleka, byli tak neodbytní, že jsem musela zaskočit i já s tím, co jsem
uměla, co bylo hluboko ve
mně. Samozřejmě, že lidé
se to dověděli, a když jsem
jela s manželem a dětmi
na dovolenou, tak jsem
tam mívala frontu lidí, kteří potřebovali „poradit“.
Nakonec tatínek uznal,
že nemá smysl to přede
mnou schovávat, protože
„je
„ to ve mně“. Časem mne
tatínek sám posílal za pacienty, kteří nemohli dojet za ním, a jemu
se za nimi nechtělo.
V mém životě byly v té době tři priority – náboženství, rodina a léčení. Byla to
zvláštní kombinace, protože jedna ovlivňovala druhou. Již tehdy jsem moc milovala Boha a myslela jsem to s ním upřímně, hledala jsem ho každý den, chtěla
jsem žít v jeho vůli.
Narodil se mi první syn a byl velmi
nemocný, měl nedostatek gamaglobulínu (podílí se na imunitě organismu)
a po novorozenecké obrně měl sníženou
motoriku a zpožděné reflexy levé nohy.
Z toho se odvíjely další jeho nemoci, jako
byla astma, alergie
na vítr, časté zápaly
plic, a tím i častý pobyt v nemocnicích.
Nesměla jsem s ním
chodit mezi lidi,
musela jsem se vyhýbat jízdám ve veřejných dopravních
prostředcích, hlavně v období chřipek a nesměl chodit
do školky. Toho, co
nesměl, bylo velmi
mnoho a hodně to
ovlivňovalo mou rodinu.
Byly noci, které
vše, od dobrodružných románů přes his- jsem celé proseděla s ním v náručí, protorii až k specificky zaměřeným knihám tože když jsem ho položila, tak se dusil.
na léčitelství, bylinkářství a lékařství. Ani Nepomohly bylinky, nepomáhaly žádné
jsem si neuvědomovala, kolik toho ze léčitelské rady, nepomohlo nic.
Byla jsem vyčerpaná, zlomená, protože
čtení těchto knih ve mně zůstává.
Když jsem se vdala, tatínkovi již přiby- jsem měla pocit, že mě Bůh neslyší, že
lo let, chtěl to, co věděl, někomu předat. je příliš daleko. Míchala jsem léčitelství
Chtěl, aby někdo z jeho dětí v léčitelství s náboženstvím a myslím, že bych mícha-
yrůstala jsem v rodině „léčitele“.
Celý náš život, co si jen pamatuji, se
točil kolem dvou věcí a to kolem lidového léčitelství, včetně irisdiagnostiky
a kolem náboženství.
Maminka s tatínkem byli věřící. Maminka byla velmi hodná, tolerantní, pracovala ve dne i v noci jako vyší-vačka a mezi tím zvládala
domácnost s pěti dětmi
a tatínkem, který byl stále
pryč. Neměl na nás mnoho
času, ale byli jsme vždycky
čistě oblečení a práce mu-sela být hotová.
Tatínek byl člověk do-minantní, tvrdě vládl v do-mácnosti, ve dvou dnech
nás všechny postavil do
latě a pak opět odjel za pra-cí na jižní Moravu. Tím, že
se zabýval bylinkami a léčením, byl velmi
znám a vyhledáván druhými lidmi, protože každý člověk chce být zdráv a často
i věřící svoji víru demonstrují ve zdravé
stravě a zdravém způsobu života. Tento
styl se jim stává životním krédem a často zapomínají, čemu věří víc – bylinkám,
tabletkám nebo Bohu.
Když jsem byla náctiletá, vypadala jsem
velmi dospěle a mnohdy jsem se také tak
chovala. Milovala jsem knihy, četla jsem
cokoli, co jsem dostala do rukou, četla
jsem ve dne i v noci při baterce. Tatínek
měl velkou knihovnu, bylo tam tedy co
číst a já jsem nelenila a četla. Četla jsem
la cokoli s čímkoli, co by mému synovi
pomohlo, ale vím, že bych nikdy nešla vědomě za tím, co by zavánělo okultismem
nebo spiritismem, zaklínáním nebo zaříkáváním. Satan je však mistrem převleků,
takže jsem se dostala do různých svázaností, aniž jsem si to uvědomovala. Vždyť
již to, že jsem se zabývala léčitelstvím
a irisdiagnostikou mě dovedlo k tomu,
že jsem vězela ve východním náboženství
až po uši. Nevěřila jsem však tomu a každému takovému nařčení jsem se urputně
bránila a obhajovala jsem své stanovisko
nezávadnosti a pomoci druhým.
Když jsem již na synovi všechno vyzkoušela a nic nefungovalo, řekla jsem
si, že mi něco chybí, že dnešnímu světu něco chybí, protože když si otevřu
Bibli, tak je tam psáno, že Boží moc se
projevuje skrze Ducha svatého, a kdysi Boží moc uzdravovala, skrze ni dělali
učedníci zázraky, které nejsou normální, ale jsou z Boha. Jestli to dělal Duch
svatý kdysi, může to dělat i dnes. Kde
je tedy chyba, že se to neděje, že naše
modlitby jsou modlitby prázdné, monology vysílané do vesmíru a není žádná zjevná odpověď, ani žádné zjevné
uzdravení?
Mnoho dní, měsíců, ba i roků jsem hledala živého Boha, Boha pro každý den
svého života, pro své problémy, touhy
a naděje. Přečetla jsem další hory knih,
těžce jsem se prokousávala od zákonictví
k milosti, od slova – musím ke slovu – nemůžu, jen Bůh může a On může všechno, protože má všechno, protože stvořil
všechno. Učila jsem se křičet k Pánu, ale
učila jsem se i před Pánem mlčet. Mé slzy
omývaly moji duši, strach se střídal s pokojem, začínala jsem sama sobě nerozumět, nespokojenost sama se sebou byla
hnací silou, která mě srážela na kolena
a opět stavěla na nohy. Byla to doba hledání, zkoušení, omlouvání mých chyb.
Někteří křesťané mě varovali před léčitelstvím, před irisdiagnostikou, protože to
pochází z východního náboženství, ale
jiní zase říkali, že to je dar od Boha a že
bych měla hřích, kdybych to nedělala.
Zmítala jsem se, hledala jsem, co je
pravda a co je lež, měla jsem pocit zmatku, pocit, že chodím v kruhu, ze kterého nemůžu ven přesto, že se chci z této
smyčky dostat. Čím víc jsem se z toho
chtěla dostat, tím víc se smyčka utahovala.
Po křtu v Duchu svatém jsem hořela pro Boha, ale začala jsem mít velké
problémy s modlitbou. Při modlení mě
„něco“ dusilo tak, že jsem mohla mluvit
jen s velkou námahou a někdy jsem nemohla ani dýchat. Bůh se přesto ke mně
a k manželovi přiznával a začal vyslýchat
naše prosby o uzdravení naších dětí. Byla
jsem v takovém zvláštním presu, ráda
jsem se modlila a hodně jsem se modlila,
ale často jsem při tom fyzicky trpěla.
Přišla doba, kdy jsme s manželem nabyli přesvědčení, že chci-li jít za Bohem
ve svobodě, musím přestat s léčitelstvím
a s irisdiagnostikou, protože celý můj
problém tělesného utrpení byl v tom, že
nemůžu ve svém životě praktikovat východní náboženství, když chci a toužím
jít za Bohem, protože jeho vůle je jednoznačná; On se chce zcela stát Pánem našich životů. On se nechce dělit, On nechce, abychom míchali dohromady různá
náboženství, abychom měli dva pány,
abychom chvíli sloužili Bohu a chvíli satanu.
Nebylo to pro mě jednoduché, ale neměla jsem jiné východisko. Rozhodla
jsem se patřit zcela Ježíši, protože On je
vítěz nade vším, věřila jsem, že On to nějak zařídí, že nebudu vidět lidi jako ob-
jekt k vyhledávání nemocí, ale budu vidět na to čeká, protože On vám chce pomoct.
lidi jako Boží stvoření, která potřebují, On vás chce uzdravit, dát vám pokoj a raaby jim bylo slouženo duchovně. Nevím, dost. Bůh nechce, abychom mixovali Boží
jak to Bůh zařídil, ale po zlomení sata- věci s věcmi tohoto světa, abychom zkounových pout východního náboženství šeli cokoli, co by pomohlo, abychom chospadla ze mě všechna tíha, mohla jsem dili za léčiteli, za lidmi, kteří nám budou
se svobodně modlit bez fyzického utrpe- předávat nějakou energií, kteří nás povení a modlitba mi přinášela radost, přiná- dou do pověr, zaříkávání, do náboženství
východu, kde pánem není Bůh, ale Budšela mi novou sílu a víru.
Hodně jsme se pak s manželem modlili dha, Alláh, nebo jiní, kteří se povyšují
za nemocné a viděla jsem úžasnou Boží nad Boha, nad Ježíše Krista, ale přitom
milost v tom, že nás vyslýchal, že lidi byli slouží satanu. V Malachiáši je napsané,
uzdravováni, ale byla to jen a jen Boží mi- abychom „zkusili Boha“, ano, dejte mu,
lost a Boží vůle a ne naše lidská moudrost, co mu patří a pak ho „zkuste“. Mohu vás
nebylo v tom žádné naše lidské pachtění ujistit, že pak již nebudete hledat nikdy
a snažení, jen jedno jsme museli mít ve nic jiného, protože se do něj zamilujete,
svém srdci a to lásku, lásku k Bohu a lás- stane se vám drahým a jeho Svatý Duch
se vám stane Pomocníkem, Utěšitelem
ku k potřebným lidem.
V Bibli je napsáno, že Bůh je žárlivě mi- a Rádcem a pak již nebudete mít důvod
lující, On se nechce s nikým o nás dělit, vyhledávat něco a někoho jiného.
Alena Šelongová,
On nás chce celé, bez podmínek z naší
AC Agapé Český Těšín
strany. Nebojte se mu cele odevzdat, On
Vzpoura je hřích jako věštění
V
Svědectví
Ročník 21, duben 2009
til všechno, ona ještě přišla i sbor prosit
o odpuštění, přes to všechno nemoc neustoupila a tato mladá žena zemřela, zůstaly po ní dvě děti.
Co k tomu říct? Boží slovo nám v 1. Samuelově 15,23 říká, že vzpoura je hřích
jako věštění. Skutečně, kdybychom věděli, jak hrozné to jsou věci, o kolik míň
problémů bychom měli.
Rudolf Bubik,
emeritní biskup AC
ím o skutečném příběhu, který se postavil proti pastorovi, protože se mu
stal v jednom sboru. Při evangeliza- určité věci nelíbily, a mezi jinými strhl
ci ve městě se obrátili dva mladí lidé. i Věrku a Lojzu. Odešli. Netrvalo dlouMěli jedno děvčátko. Ona se jmenovala ho a pastor byl informován, že Věrka leží
Věrka, on Lojza, oba vysokoškoláci. Lojza v nemocnici, zjistili jí rakovinu uzlin. Po
měl neléčitelnou nemoc, Věrka sem tam ozařování ji na chvíli pustili domů, ještě
zdravotní problémy, dítě taky. Obrátili z nemocnice psala pastorovi dopis, kde
se, chodili do sboru a pastor se jim začal ho prosila o odpuštění. Vnímala, že tam
věnovat a poukazovat na křest Duchem někde je kořen. Je jasné, že pastor odpussvatým. Tady byla bariéra. Až jednou
Věrka před manželkou pastora vylila své
srdce a vypráví: „Když jsem byla na výšce, než jsem začala chodit s Lojzou, jsem
chodila s Pepou. Pak jsme se s Pepou roočátkem devadesátých let jsem pas- praktik, oddělila se, přeťala duchovní vliv
zešli, ale zůstali přátelé, a já jsem si vzala
toračně sloužil jednomu mladému otce. Jenže byly odstraněny jen vedlejší
Lojzu. Jednou přes naše město Pepa jel.
muži a jeho rodině. Při té příležitos- kořeny. Na dva týdny byl zdánlivý pokoj.
Už byl taky ženatý a měl děti. Zastavil se, ti se mi ten bratr svěřil se svými děsivými Sny skončily. Pak ale začal „kolotoč“ napokecali jsme a odjel domů. A já, hloupá sny. Často se mu ve snech zjevovaly agre- novo. Hlavní kořen, o kterém jsme zahusa, s vědomím Lojzy jsem mu k dalším sivní obrazy a situace, kdy ho např. ně- tím nevěděli, zůstal. Volali jsme k Bohu
Vánocům naivně poslala takový malinka- kdo polil benzinem a zapálil, jindy zase a Bůh nám dal zjevení. V rodině se kdysi
tý suvenýrek. Po Vánocích jsem dostala cítil, jak ho někdo strká k útesu a on poté praktikoval spiritismus (vyvolávání dudopis. Bylo to počítačově vyrobené par- padá dolů… Křičel ze spaní, potil se, byl chů). Následoval nový duchovní boj na
te, které začínalo slovy: ‚Proklínám tě.‘ vyčerpaný a psychicky zničený.
modlitbách, až byl i tento kořen svazující
A jedno prokletí za druhým, našeho zdraVydali jsme se tedy spolu za kořeny mladou rodinu přeťatý a dopady okultisví, prosperity a všeho. Nejhorší ovšem této situace, záhy se ukázalo, že jeho otec mu zcela vymýceny. Žádné děsivé sny ani
bylo, že se to začalo naplňovat. Chodili praktikoval věštění, používal virgule, hle- jiné projevy se už nevrátily. Celá rodina
jsme od léčitele k léčiteli, lékaři nemoh- dal geopatogenní zóny a vodu proutka- dnes slouží Pánu.
li pomoci, léčitelé taky ne. Co jsem ni- řením. Dal jsem tomuto bratrovi za úkol
Duchovní vliv spiritismu se podle růzkde nemohla slyšet, bylo slovo ‚prokletí‘. podrobně zjistit, jaké ještě další okult- ných svědectví lidí, kteří jím trpěli, proTo vždy se mnou řízlo o zem.“ Když to ní praktiky jeho otec provozuje. Tímto jevuje obdobně. Vždycky jde o agresivní
všechno vyklopila, pastor s manželkou se způsobem se otevírá cesta k řádění těch násilné činy, jako jsou vraždy či sebemodlili, Věrka nejenže byla osvobozena mocností v životě člověka a prokletí pak vraždy a hluboké psychické potíže spojeod prokletí, ale v tu chvíli na ni sestoupil dopadá i na další generace. Děs a proje- né s děsem a vyčerpáním. Spiritismus, ale
i Duch svatý, a později se pastor dozvě- vy zlé mocnosti přecházely v této rodině i jiné metody doptávání se duchovního
děl, že v tutéž chvíli doma přijal Ducha i na roční dítě.
světa si vybírají krutou daň i na dalších
svatého i Lojza.
Bojovali jsme na modlitbách a už to vy- generacích tak dlouho, dokud není proŽivot běžel dál, oba šťastni, ale jak už padalo, že bude všechno v pořádku. Rodi- kletí mocí Pána Ježíše zlomeno.
to někdy ve sborech chodí, jeden starší se na se ve jménu Ježíše zřekla všech těchto
Pavel Čep, senior Středomoravské oblasti
Okultismus otevírá dveře démonům
P
21
ŽIVOT V KRISTU
ČASOVÁ OSA PODLE BIBLE
(Letopočty jsou datovány před Kristem)
1529
1526
1486
1446
1406
1406
1406
1405
*Áron
*Mojžíš
Mojžíš prchá z Egypta k Midjánci Jitrovi
Exodus Izraelitů z Egypta
† Áron na hoře Hór
† Mojžíš na hoře Nebó
Vstup do zaslíbené země
Pád Jericha (podle archeologie)
MOJŽÍŠOVA DOBA
Při datování biblických událostí se setkáváme s několika odlišnými názorovými proudy liberálů a fundamentalistů, což ale
vrhá stín i na věrohodnost Bible. Historické a archeologické
důkazy však dokládají, že Bible je historicky věrohodná (bez
ohledu na to, jestli se to některým lidem zdá přijatelné). Proto
můžeme i při studiu Exodu vycházet z klíčové pasáže v 1Kr 6,1:
„Čtyři sta osmdesát let po vyjití Izraelců z egyptské země, čtvrtého
roku svého kralování nad Izraelem, v měsíci zívu, což je druhý měsíc, začal Šalomoun budovat dům Hospodinu.“ Víme, že Šalomoun
započal se stavbou Chrámu r. 966 př. Kr., to nás vede k závěru,
že Izraelité museli vyjít z Egypta roku 1446 př. Kr. Mojžíšovi
bylo již 80 let.
7
Situace na Egyptském dvoře v době 18. dynastie přesně odpovídá událostem zmiňovaným v Bibli. Faraonovou dcerou,
která malého Mojžíše přijala za svého, tedy byla pozdější královna Hatšepsovet. Faraon Thutmose III., který byl 22 let „jen“
spoluvládcem, usiloval o zničení všeho, co by Hatšepsovet připomínalo. Není divu, že Mojžíš neměl vyjednávání s faraónem
nijak lehké a že muselo na celý Egypt dopadnout 10 ran.
Liberálové však události Exodu datují do doby mocného
faraóna 19. dynastie Ramesse II., přibližně o 150 let později.
Tento výklad je sice velmi rozšířený a podložený zajímavými
argumenty, ale neshoduje se tak přesně s Biblí ani s archeologickými nálezy (např. Merenptahova stéla, vykopávky v Jerichu).
Faraón Thutmose III., který pravděpod. vládl v době Exodu.
PÁSMO GAZY
Pásmo Gazy leží na části území zaslíbené země, které přibližně od roku 1200 př. Kr. obývali Pelištejci, jeden z divokých „mořských národů“. Tito nesemitští sousedé Izraelitů byli
z okolních pohanských národů nejnebezpečnější, neustále
útočili nejen na Izraelity, ale též na Izmaelity a Féničany. Na
počátku 12. stol. př. Kr. byli vojenskou silou Ramesse III. vyhnáni též z Egypta. Historické zmínky o nich mizí až v době
helénismu ve 4. stol. př. Kr.
8
Vzpomínka na Pelištejce, právě proto, že byli úhlavní nepřátelé Židů, inspirovala římského císaře Hadriána k tomu, aby
po potlačení židovského (Bar Kochbova) povstání přejmenoval jejich území na Palestinu. Dnešní Palestinci se starověkými
Pelištejci nemají (kromě půdy a nepřátelství k Izraeli) nic společného, etnicky jsou z velké většiny tvořeni z různých kmenů
palestinských Arabů a z potomků přistěhovalců, kteří za poslední staletí v Palestině žili či jen procházeli.
Pásmo Gazy na mapce
i se schematickým
vyobrazením
palestinských raket
odpalovaných na Izrael.
22
Dnes je Pásmo Gazy autonomním palestinským územím,
kde ve volbách získalo největší podporu obyvatelstva militantní hnutí Hamas (Hnutí islámského odporu). Tajné frakce Hamasu jsou přímo zodpovědné za teroristické útoky na Izrael.
V opozici stojí po prohraných volbách z roku 2006 palestinská
strana Fatah (Palestinské národně osvobozenecké hnutí). I Fatah má své extrémistické stoupence, ale na rozdíl od Hamasu
není Fatah na seznamu teroristických organizací.
Slavná renesanční socha Mojžíše
(podle Michelangela Buonarrotiho).
7
M
ojžíšova doba
Po období útlaku v Egyptském otroctví
Hospodin vyvedl svůj lid skrze Mojžíše
do země zaslíbené. Cesta pospolitosti Izraelitů
nehostinnou pustinou trvala kvůli neposlušnosti a malé víře v Boží zaslíbení 40 let. Během
této doby měl lid nespočet očividných důkazů
Boží lásky a starostlivosti, přesto však srdce
mnohých z nich zůstalo nezměněné. Nezáleží
až tak na počtu zázraků či důkazů, ale na ochotě důvěřovat Bohu.
Mojžíš sestoupil z hory s deskami Zákona
(fantazie ilustrátora).
„... připravila ze
třtiny ošatku,
vymazala ji asfaltem a smolou,
položila do ní dítě
a vložila do rákosí
při břehu Nilu...“
(Ex 2,3)
Jitrova studna, kde se Mojžíš načas usadil,
podle tradice na úpatí Mojžíšovy hory.
Izraelité čekající na Mojžíše uctívali zlatého býčka
(podle Nicolase Poussina).
Poušť Sin.
Faraonova dcera našla malého Mojžíše
(podle Lawrence Alma-Tadema).
„Tu se mu ukázal Hospodinův posel v plápolajícím
ohni uprostřed trnitého
keře. Mojžíš viděl, jak keř
v ohni hoří, ale není jím
stráven.“ (Ex 3,2)
(fantazie ilustrátora)
Rozdělení Rudého moře (fantazie ilustrátora).
Stánek smlouvy a Archa (rekonstrukce).
Zajímavá rekonstrukce
„Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře
silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava
i zleva.“ (Ex 14,21-22)
8
P
Palestinské školačky na cestě do školy
v centru města Gaza.
Tradiční doprava na palestinském venkově.
ásmo Gazy
Území palestinské samosprávy (360 km2) ležící na pobřeží Středozemního moře. Největším
městem je Gaza (asi 410 000 obyvatel). Hlavní politickou silou je Palestinci svobodně zvolený militantní Hamas (Hnutí islámského odporu).
Moderní části města Gaza.
Válka a blokáda brání palestinským
zemědělcům v obstarávání obživy.
Přístav a pobřeží
ve městě Gaza.
Jedna z tváří války.
Letní idylka na pláži je na pozadí
válečného konfliktu jen zdánlivá.
Bouřlivé oslavy založení Hamasu.
Pouliční nepokoje mezi zastánci Hamasu
a opozičního Fatahu.
Stany Palestinců před zbořenými domy
po izraelském útoku.
„Recyklování“ vystřelených patron.

Podobné dokumenty

Sborník konference - Univerzita Hradec Králové

Sborník konference - Univerzita Hradec Králové kompetencí pro cestovní ruch a akademické pracovníky FIM UHK včetně realizace modulu rozvoje jazykových kompetencí a na část Tištěné výstupy projektu. Sborník kombinuje koncepční, metodické, evalua...

Více

Technologie zpracování plastů

Technologie zpracování plastů výhradně na kompozitní materiály: pořadatelé si pochvalovali, že počet vystavovatelů i návštěvníků byl tentokrát opět rekordní. K vidění tam byla řada pozoruhodných exponátů, například přímo revolu...

Více

Slovo starosty Obyvatelé se cítí bezpečně Hospodaření

Slovo starosty Obyvatelé se cítí bezpečně Hospodaření (oproti 39 % v Praze 5 a 38 % v Praze 3 nebo v Praze 15, kde je však i o 20 % vyšší důvěra v policii, opět patrně v souvislosti s osobní zkušeností). Z čeho ještě může vycházet silný pocit bezpečí?...

Více

Blízký východ - Společně k rozmanitosti

Blízký východ - Společně k rozmanitosti ských složek, který byl prováděn na zemědělči uzavření jednoho stálého betonového checské půdě vesnice Džinba v Hebronu zničil kpointu a několika tzv. létajících checkpoinveškerou úrodu. Zákaz vych...

Více

Prosinec - Časopis Život v Kristu

Prosinec - Časopis Život v Kristu Uzávěrka vždy 1. den předcházejícího měsíce, respektive poslední pracovní den předtím. Veškeré objednávky vyřizuje nakladatelství Křesťanský život, 735 43 Albrechtice 504 tel. & fax: 558 761 571, 5...

Více

Celé číslo 1/2004 v pdf - Zdravotnictví v České republice

Celé číslo 1/2004 v pdf - Zdravotnictví v České republice a ekonomiky. Vydavatelem ale zůstává i nadále Asociace pro rozvoj sociálního lékařství a řízení péče o zdraví. Ve funkci výkonného redaktora vystřídal Doc.Ing. Zdeňka Papeše, CSc. redaktor Mgr. Vít...

Více