Informačník 4/2014 - Centrum multikulturního vzdělávání

Komentáře

Transkript

Informačník 4/2014 - Centrum multikulturního vzdělávání
Information for foreigners
Информация для иностранцев
Iнформацiя iноземцям
thông tin dành cho người nước ngoài
Středa 1. října 2014
Číslo 4/2014
Centrum multikulturního vzdělávání, o. s.
je organizace, která pomáhá cizincům.
V tomto časopise vás budeme informovat o důležitých věcech, které potřebujete vědět.
S dalšími otázkami a potřebami přijďte za námi:
Masarykovo náměstí 34,
586 01 Jihlava
Regular bulletin with information Centrum multikulturního vzdělávání, o. s. (centre of multicultural
education) is an organisation that helps foreigners. We will inform you in this magazine about important
things that you need to know. Come to us with other questions: Masarykovo náměstí 34, 586 01 Jihlava.
Cправочник Центр мультикультурного образования, г.о это организация, которая помогает
иностранцам. В этом журнале вас будем информировать по важным вопроспм, которые вам нужно
знать. Для дальнейших вопросов приходите к нам по адресу: Masarykovo náměstí 34, Jihlava.
Iнформацiйний бюлетень Центр мультикультурноï освiти – установа, що допомагаϵ iноземцям.
В цьому часопису буде постiйно друкуватися важлива для вас iнформацiя, яку необхiдно знати. З
подальшими питаннями звертайтеся за нашою адресою: Масарикова площа 34, Йiглава
Bản tin thường xuyên với những thông tin. Trung tâm Giáo dục đa văn hóa là tổ chức giúp đỡ người
nước ngoài. = Trong tờ báo này chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn với những thông tin quan trọng các
bạn cần biết. Nếu có những vấn đề gì hãy tới: Masarykovo náměstí 34, Jihlava
Kdo to platí?
Od 1. ledna 2014 Centrum multikulturního
vzdělávání realizuje projekt spolufinancovaný
obecným programem Solidarita a řízení migračních
toků „Nejste tady sami.“ Projekt reaguje na potřebu
zlepšit možnosti integrace cizinců třetích zemí na
Vysočině, přičemž se především orientuje na děti,
jejich rodinné příslušníky a zranitelné skupiny osob.
V rámci projektu pravidelně probíhá několik aktivit:
1. je vydáván Informačník. V informačníku se
dozvíte např. o aktuálních změnách zákonů,
informace usnadňující váš pobyt na území ČR
nebo o akcích, které jsou pořádány v Jihlavě.
2. terénní pracovnice vám pomohou přímo u vás
v obchodě, na ulici nebo ve škole vašeho
dítěte.
3. také můžete přijít vy sami. Pomůžeme vám
vyplnit dokumenty, zajistit tlumočníka nebo
1








Obsah
Zaměstnanecká karta
Vydávání potvrzení o
oprávněnosti pobytu za
účelem uzavření
sňatku/registrovaného
partnerství
Státní svátky, ostatní
svátky
Obecné informace
k cestovním dokladům a
pobytům v ČR – Díl I.
Užitečné odkazy a
kontakty
Co jsme dělali
Aktivity Centra
Akce na Vysočině
poradit s povinnou školní docházkou vašeho dítěte.
4. nově vytváříme webové stránky, které umožní výuku ČJ přímo z vašich domovů. O
jejich spuštění budete informováni.
5. pravidelně probíhá výuka češtiny, při které se naučíte potřebná slovíčka pro váš
každodenní život, při jednání s úřady, se školou nebo s lékařem. Můžete se zeptat na
všechno, co zajímá vás nebo vaše známé nebo můžete procvičovat gramatiku.
Aktuálně od 24. června 2014
Zaměstnanecká karta
Dne 24. 6. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 101/2014, kterým se mění zákon č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
a dalších související zákony.
Zaměstnanecká karta je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy
účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je zaměstnání. Cizinec, který má
zaměstnaneckou kartu, je oprávněn pobývat na území ČR a zároveň pracovat na pracovní
pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo pracovat na pracovní pozici, ke
které byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (v rámci
změny zaměstnavatele, změny pracovní pozice, zaměstnání u dalšího zaměstnavatele nebo
na další pracovní pozici).
Zaměstnanecká karta nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání,
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu, které již nebudou
vydávány. Modré karty budou vydávány i nadále.
Zaměstnanecká karta má podobu plastové karty s biometrickými prvky. Je nejčastěji
vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, nejdéle však na 2 roky, s možností
opakovaného prodloužení platnosti.
Zaměstnaneckou kartu vydává Ministerstvo vnitra – odbor azylové a migrační politiky a
je určena pro cizince ze všech států světa. Ne však pro občany členských států EU/EHP a
Švýcarska jejich rodinné příslušníky z řad občanů ostatních států, kteří jsou držiteli
pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska nebo o její vydání
požádali.
Zajímají Vás další informace o zaměstnanecké kartě?? Máte několik možností:
 podívejte se na stránky: http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx,
 stáhněte si letáček na internetových stránkách: http://www.mvcr.cz/clanek/sluzbypro-verejnost-informace-pro-cizince-aktuality-zamestnanecka-karta.aspx,
 přijďte si pro tištěný letáček v různých jazykových mutacích do Centra
multikulturního vzdělávání, o. s.; Masarykovo nám. 34 v Jihlavě,
 přijďte se poradit se zaměstnanci Centra multikulturního vzdělávání, o. s.
(Masarykovo nám. 34; Jihlava) osobně v době poradenství (každou středu od 8:00 do
12:00 a od 13:00 do 17:00).
Zdroje:
http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-aktuality-zamestnanecka-karta.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx
2
Vydávání potvrzení o oprávněnosti pobytu za účelem uzavření sňatku/registrovaného
partnerství
Potvrzení o oprávněnosti pobytu cizince na území ČR podle § 35 zákona o matrikách,
které v období od 1. 1. 2014 do 23. 6. 2014 spadalo do kompetence Ministerstva vnitra, je od
24. 6. 2014 opět vydáváno Policií ČR (konkrétně Službou cizinecké policie).
Zdroje:
http://www.mvcr.cz/clanek/vydavani-potvrzeni-o-opravnenosti-pobytu-za-ucelem-uzavreni-snatkuregistrovaneho-partnerstvi-od-24-cervna-2014.aspx
Выдача справки о розрешении
(зарегистрированное партнерство)
на
проживание
с
целью
брака
Подтверждение проживания иностранцев на территории Чешской Республики во
исполнение § 35 Закона о реестрах, которые в первом периоде с 1.1. 2014 г. по 23.6.
2014 г. находилось в компетенции Министерства внутренних дел, теперь с 24.6. 2014
г. этим занимается Полиция ЧР (конкретно Полиция по делам иностранцев).
Источники:
http://www.mvcr.cz/clanek/vydavani-potvrzeni-o-opravnenosti-pobytu-za-ucelem-uzavreni-snatkuregistrovaneho-partnerstvi-od-24-cervna-2014.aspx
Making out of the certificate of competence for residence for the purpose of being
joined in matrimony/registered partnership
The certificate of rightfulness of the residence of a foreigner on the territory of the Czech
republic according to § 35 of the Act of Vital Statistics that in the period from 1. 1. 2014 to
23. 6. 2014 was in the competence of Ministry of the Interior, has been made out since 24. 6.
2014 again by the Police of the Czech republic (particularly by the Service of Foreigner
Police).
Sources:
http://www.mvcr.cz/clanek/vydavani-potvrzeni-o-opravnenosti-pobytu-za-ucelem-uzavreni-snatkuregistrovaneho-partnerstvi-od-24-cervna-2014.aspx
Cấp giấy chứng nhận cư trú với mục đích kết hôn/đăng kí quan hệ
Xác nhận cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc theo § 35 của Luật
quan đăng ký, trong giai đoạn bắt đầu từ 1.1.2014 đến 23.6.2014 thuộc vào trách nhiệm của
Bộ Nội vụ, từ 24.6.2014 lại được một lần nữa công bố bởi Cảnh Sát Cộng Hòa Séc (dịch vụ
cụ thể là Cảnh sát ngoại giao ).
Zdroje:
http://www.mvcr.cz/clanek/vydavani-potvrzeni-o-opravnenosti-pobytu-za-ucelem-uzavreni-snatkuregistrovaneho-partnerstvi-od-24-cervna-2014.aspx
Státní svátky, ostatní svátky
Státní svátky




1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
8. květen – Den vítězství
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa
3
 28. září – Den české státnosti
 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu
 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii
Ostatní svátky v roce 2014






1. leden – Nový rok
21. leden – Velikonoční pondělí
1. květen – Svátek práce
24. prosinec – Štědrý den
25. prosinec – 1. svátek vánoční
26. prosinec – 2. svátek vánoční
Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, kromě dnů nepřetržitého
odpočinku zaměstnance v týdnu.
Zdroj:
Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu
Obecné informace k cestovním dokladům a pobytům v ČR
Díl I. – Občané třetích zemí s vízovou povinností
Cizinec má povinnost na požádání policie prokázat svou totožnost platným cestovním
dokladem nebo průkazem o povolení k pobytu (biometrický průkaz). Cizinec tedy může
namísto cestovního dokladu předložit pouze tento biometrický průkaz. Pro účely cestování
mimo území ČR však biometrický průkaz nenahrazuje cestovní doklad a je tedy nutné, aby
cizinec disponoval obojím – jak platným cestovním dokladem, tak platným biometrickým
průkazem o povolení pobytu. Cizinec bez vízové povinnosti může cestovat i bez
biometrického průkazu za předpokladu, že bude takto čerpat své bezvízové dny.
Pobytovou kontrolou policie zjišťuje, zda je cizinec oprávněn vstoupit a pobývat na území
České republiky. Oprávněnost vstupu je zajištěna pomocí cestovního dokladu, vízového
štítku, povolení k pobytu nebo biometrického průkazu. Kontrola spočívá v ověření časové a
územní platnosti víza a případného neoprávněného zásahu do tohoto víza. V případě
bezvízového pobytu jde o určení doby vstupu na území České republiky, v cestovním pase je
vyznačeno vstupní razítko do Schengenského prostoru.
Vízum k pobytu do 90 dnů (krátkodobé vízum)
Víza k pobytu do 90 dnů, jinak také nazývaná krátkodobá, krátká, schengenská či
jednotná víza, jsou víza platná pro jeden nebo několik vstupů a opravňující k pobytu na
území schengenského prostoru po dobu v nich vyznačenou, přičemž doba nepřetržitého
pobytu ani celková doba po sobě následujících pobytů na území schengenského prostoru
nesmí přesáhnout 90 dnů během každých 180 dnů.
Udělování těchto víz v zásadě spadá do kompetence Ministerstva zahraničních věcí ČR a
veškeré informace o těchto vízech naleznete na jeho webových stránkách.
Žádost o prodloužení doby pobytu na území na krátkodobé vízum se podává na policii –
na jednotlivých odborech cizinecké policie krajských ředitelství PČR podle místa hlášeného
pobytu cizince, konkrétně na odděleních pobytových agend.
4
Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum)
Žádost o dlouhodobé vízum za účelem vyžadujícím pobyt na území ČR delší než 3 měsíce
lze podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Žádost je cizinec oprávněn podat pouze
na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je občanem, popřípadě, jenž vydal jeho cestovní
doklad, jehož je držitelem, nebo ve státě, ve kterém má povolen dlouhodobý nebo trvalý
pobyt. Splnění této podmínky se nevyžaduje, jde-li o cizince, který je občanem státu
uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni žádost o udělení
dlouhodobého víza podat na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR.
Zdroje:
vrchní komisař OCP kpt. Mgr. Oldřich Chaloupka
http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx
Часть I. - Граждане третьих стран с визовым режимом
При просбе полиции иностранец обязан доказать свою идентичность с
действительным документом или доказательства вида на жительство
(биометрическое удостоверение личности). Иностранец может представить вместо
паспорта только биометрическое удостоверение личности. Для передвижения за
пределами территории Чешской Республики, необходимо иметь два действующих
документа паспорт и биометрическое удостоверение с разрешением проживания.
Иностранец, который не обязан иметь визу, может передвигаться без
биометрического
документа,
используя
разрешенные
безвизовые
дни.
Осуществляемый полицией контроль определяет, если может иностранец находится
на территории Ческой республики. Нахождение разрешено при наличие паспорта,
визы, разрешение на проживание или биометрического документа. В случае
безвизового пребывания для определения времени вступления на территорию
Чешской Республики в паспорте ставится штамп в Шенгенскую зону.
Виза для пребывания до 90 дней (краткосрочная виза)
Виза для пребывания до 90 дней, также известная как краткосрочная или шенгенская
действительны в течение одного или нескольких въездов дает право на пребывание в
Шенгенской зоне в течение всего указанного периода непрерывного пребывания на
территории Шенгенской зоны не должно превышать 90 дней в течении 180 дней.
Такие визы в принципе входят в компетенцию Министерства иностранных дел и вся
информация об этих визах можно найти на его сайте. Запрос о продлении срока пребывания
на территории краткосрочной визы дается в полицию - отдельные отделы полиции по делам
иностранцев региональной дирекции полиции по месту жительства иностранцев, в
частности в отделе по вопросам жительства.
Виза для пребывания свыше 90 дней (долгосрочная виза)
Заявка на долгосрочную визу с целью пребывания в Чехии дольше, чем три месяца, может
быть передана в посольство Чешской Республики за рубежом. Иностранец имеет право
подать только в посольство в стране, гражданином которой он является или выдавшей
паспорт, который является держателем, или в государстве, в котором он получил
долгосрочный или постоянный вид на жительство. Это условие не является обязательным в
случае иностранца, который является гражданином государства, указанному в списке стран,
5
чьи граждане имеют право требовать долгосрочную визу в любом посольстве Чешской
Республики.
Источники:
Комиссар Главный OЦП кап. Магистр. Oldřich Chaloupka
http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-третьих-zemi.aspx
Part I. – Citizens of the third countries with visa requirement
The foreigner has the duty to prove the identity with a valid travel document or a
document of resident alien permit (biometry identity card) on demand of the policy. The
foreigner can submit instead of the travel document only this biometry identity card.
However, the biometry identity card does not substitute the travel document for the
purposes of travelling outside the Czech republic and it is necessary for the foreigner to have
both – valid travel document and valid biometry document of resident alien permit. The
foreigner without visa requirement can travel without the biometry identity card on
condition that he/she will draw his/her visa-free days.
The police find out though the control of residence if the foreigner is rightful to enter and
stay on the territory of the Czech republic. The rightfulness to entry is secured by travel
document, visa label, residence permit or biometry document. The control is based on
verification of time and regional validity of the visa and possible unauthorised nuisance in
this visa. In the case of visa-free residence it is about the determination of the time of the
entry in the territory of the Czech republic, it is entry stamp in the Schengen space marked
in the passport.
Visa to the residence shorter than 90 days (short-term visa)
The visa to the residence shorter than 90 days, called short term, short, Schengen or
united visa too, are visas valid for one or several entries and justifying to the residence on
the territory of the Schengen space in the time marked there. The time of the uninterrupted
residence and the total time of the after each other following residences on the territory of
the Schengen space must not exceed 90 days during every180 days.
The granting of these visas is in principle in the competence of Ministry of Foreign Affairs
of the Czech republic and you will find all information about these visas on its web sites.
The request for extension of the term of the residence on the territory on the short-time
visa is submitted on the police – on individual departments of the Foreigner Police of
regional managements of the Police of the Czech republic according to place of announced
residence of the foreigner, in concrete terms in departments of residence businesses.
Visa to the residence longer than 90 days (long-term visa)
The request for long-term visa for the purpose demanding residence on the territory of
the Czech republic longer than 3 months can be submitted on the Foreign Mission of the
Czech republic abroad. The foreigner is authorised to submit the request only on the
Foreign Mission in the state whose citizen he/she is, possibly that issued his/her travel
document whose owner he/she is or in the state where he/she has permitted long-term or
permanent residence. The fulfilling of this condition is not requested if he/she is the
foreigner who is citizen of the state that is in the list of countries whose nationals are
authorised to submit the request for granting of long-term visa in any Foreign Mission of
the Czech republic.
Sources:
High Commissioner OCP captain MA Oldřich Chaloupka
http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx
6
Phần I. – Công dân quốc gia thứ ba với nghĩa vụ thị thực
Người nước ngoài có trách nhiệm theo yêu cầu của cảnh sát chứng minh danh tính của họ
bằng giấy thông hành hợp lệ hoặc giấy tờ chứng minh giấy phép cư trú (thẻ căn cước sinh
trắc học/ thẻ biometric).Do đó người nước ngoài có thể trình thẻ căn cước sinh trắc học( thẻ
biometric) thay vì giấy tờ thông hành . Nhưng đối với mục đích du lịch ngoài lãnh thổ của
Cộng hòa thì thẻ biometric không thể thay thế giấy tờ thông hành và quan trọng hơn là
người nước ngoài phải sỡ hữu cả hai- giấy tờ thông hành hợp lệ và thẻ cư trú căn sinh trắc
học hợp lệ. Người nước ngoài nếu không có vizum vẫn có thể du lịch không cần thẻ căn
cước sinh trắc học, nhưng như vậy sau đó họ sẽ bị rút ngắn hạn những ngày miễn vizum của
họ.
Cảnh sát ngoại kiều luôn kiểm tra, liệu những người nước ngoài có quyền bước vào hoặc
cư trú trong Cộng Hòa Séc. Điều kiện để nhập khẩu phải có giấy tờ thị thự, nhãn dán thị
thực, giấy phép cư trú hoặc là thẻ căn sinh trắc học. Việc kiểm tra bao gồm việc xác minh
thời hạn và giá trị lãnh thổ của thị thực và bất kỳ sự can thiệp trái phép với loại visa này.
Trong trường hợp thị thực miễn phí đối với việc xác định thời điểm nhập cảnh vào lãnh thổ
của Cộng hòa Séc trong hộ chiếu sẽ được đánh dấu là vào Khu vực Schengen.
Visa cư trú đến 90 ngày.( thị thực ngắn hạn)
Visa ở lại đến 90 ngày, còn có nghĩa là thị thực ngắn hạn, ngắn hạn, thị thực Schengen
hoặc là thị thực thống nhất, là những visa hợp lệ dành cho 1 hoặc nhiều lần nhập khẩu và
hợp lệ với việc cư trú trên lạnh thổ Schegen trong thời gian chỉ định, trong khi thời gian cư
trú. Người nước ngoài không được ở trong khu vực Schengen lâu hơn 90 ngày. Đồng thời,
nếu họ ở đây nhiều lần liên tiếp cũng không được quá hạn 90 ngày. Những 90 ngày này sẽ
được theo dõi trong mỗi 180 ngày. Cung cấp những loại visa này về nguyên tắc thuộc thẩm
quyền của Bộ Ngoại Giao và tất cả những thông tin về những thị thực này các bạn có thể tìm
trên trang web.
Đơn xin gia hạn lưu trú trên lãnh thổ của thị thực ngắn hạn được cung cấp ở sở công ancác bộ phận riêng của cảnh sát ngoại kiều khu vực cục Cảnh sát bởi theo nơi cư trú của
người nước ngoài, đặc biệt là các phòng ban về các vấn đề cư trú.
Visa cư trú trên 90 ngày (thị thực dài hạn)
Đơn xin thị thực giài hạn với mục đích cư trú lâu dài trên lãnh thổ Cộng Hòa Séc dài hơn
3 tháng và có thể gửi đến đại sư quán Cộng Hóa Séc. Người nước ngoài chỉ có quyền gửi đơn
xin đến đại sư quán của nước mà người đó làm công dân, nếu như vậy, người cung cấp hộ
chiếu cho bạn, đó là chủ sở hữu, hoặc trong nước nơi mà bạn đã được cung cấp cư trú dài
hạn hoặc thường trú.
Tình trạng này là không cần thiết nếu trong trường hợp của một người nước ngoài là
công dân của một quốc gia,xuất hiện trong danh sách các nước, công dân vẫn có quyền yêu
cầu một thị thực dài hạn nộp cho bất kỳ đại sứ quán nước Cộng hòa Séc.
Zdroje:
vrchní komisař OCP kpt. Mgr. Oldřich Chaloupka
http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx
Užitečné odkazy a kontakty
 Nostrifikace a uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení
7
webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz)
Mgr. Karla Prokešová ([email protected], tel.: 564 602 257)
Mgr. Daniel Trtík ([email protected], tel.: 564 602 444)
 Formuláře žádostí ke stažení
Např. formulář žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu, k trvalému pobytu občana
třetí země, …)
Formuláře jsou k dispozici v angličtině a ruštině.
webové stránky MVČR (http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-zadosti.aspx)
Co jsme dělali
A máme tady prázdniny
Poslední školní den se zúčastnily děti využívající odpolední klub a výukovou asistenci
akce nazvané „A máme tady prázdniny“. Celá akce byla pod vedením lektorky klubu a
výukové asistentky. Dobrodružství začalo již po obědě, kdy část dětí měla sraz před
CentreM, odkud jely autobusem na Dolinu. Tam na ně čekaly ostatní děti.
Odtud jsme jeli všichni vlakem do Rantířova, což je malá vesnička kousek za Jihlavou.
Následoval výšlap do velkého kopce do vesnice Rounek. Na místě nás čekala roubenka
s velkou zahradou. Během celého odpoledne jsme si užili spoustu legrace a zábavy,
nechybělo opékání buřtů, turnaj v badmintonu, fotbal, hráli jsme na honěnou a na
schovávanou. Počasí nám nepřálo, takže jsme se nemohli koupat, to nám však nevadilo a
užili jsme si úžasnou vodní bitvu se všemi i s paní učitelkou Andreou a Petrou . Bylo to
super ukončení školního roku.
Webové stránky na podporu výuky ČJ
Začátkem června 2014 byly spuštěny webové stránky na podporu výuky ČJ. Webové
stránky jsou k dispozici všem, především cizincům třetích zemí, kteří mají zájem se
zdokonalovat v češtině.
Jejich spuštění je možné přes webové stránky Centra
multikulturního vzdělávání, o. s. (www.centrumjihlava.cz), kde je umístěn proklik hned na
titulní straně.
Webové stránky nabízejí 4 jazykové mutace – angličtinu, ukrajinštinu, vietnamštinu
a mongolštinu. Každá jazyková mutace nabízí slovní zásobu, fráze a několik testových úloh
k jednotlivým tematickým celkům. Slovní zásoba je namluvená, aby každé slovíčko bylo i
správně vyslovováno.
Podmínkou pro plné využití webových stránek je zadání e-mailové adresy a zodpovězení
několika jednoduchých dotazů.
Aktivity Centra
Výuka češtiny pro cizince třetích zemí
Od 1. 9. 2014 probíhá výuka češtiny pro dospělé opět 2x týdně. Vždy v pondělí a v úterý
od 16:00 do 17:30 hod. Češtinu vedou zkušení lektoři, kteří již mají zkušenosti s výukou
češtiny jako cizího jazyka.
Za 1 vyučovací hodinu češtiny je poplatek 20 Kč. Během výuky je malé občerstvení
zdarma.
8
Proplácíme jízdenky na výuku z měst Vysočiny.
Pestrobarevný svět
Cyklus přednášek s názvem „Pestrobarevný svět“ na téma historie, kultura, dobrá rodina
a cestopisy „Prstem po mapě.“
Přednášky se budou konat v sále Centra multikulturního vzdělávání, Masarykovo nám.
34, Jihlava
08. 10.
Románské umění
Mgr. Petr Štěpán
15. 10.
Jaroslav Rössler
Mgr. Petr Štěpán
22. 10.
Tajuplná Persie (Přednáška o Iránu)
Jaroslava Melicharová
29. 10.
Tanzánie
Radim Fiedler, DiS.
05. 11.
Jak porozumět dospívající mládeži (subkultury, sociální potřeby dětí,
kyberšikana)
PaedDr. Zdeněk Martínek
12. 11.
Historie jednoho místa - Praha
Mgr. Petr Štěpán
19. 11.
Vídeň – město jedinečné kultury
Mgr. Petr Štěpán
26. 11.
Vietnam
Ing. Alžběta Havelková
03. 12.
Jak na vztahy v rodině
Mgr. Bohuslava Horská
10. 12.
Sklářství na Jihlavsku s prodejní výstavou vánočních ozdob a vitráží
Václav Šilhánek
17. 12.
Řecko od Meterory na Peloponés
Mgr. Petr Štěpán
Týden sociálních služeb
6. ročník týdne sociálních služeb v celé ČR se bude konat 6. - 12. 10. 2014. Projekt
tradičně vyhlašovaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvem práce
a sociálních věcí má za cíl široké veřejnosti představit sociální služby, které od 90. let
procházejí procesem výrazného zvyšování kvality i dostupnosti.
9
Do týdne sociálních služeb se zapojilo i Centrum multikulturního vzdělávání, a to těmito
akcemi:
6. 10.
14:30 – 16:00
Odpolední klub pro děti cizince třetích zemí
16:00 – 17:30
Čeština pro cizince třetích zemí
16:00 – 17:30
Nízkoprahové kluby pro děti (zajišťuje Centrum
multikulturního vzdělávání, o. s. ve spolupráci s 27.
přední hlídkou Royal Rangers)
7. 10.
14:30 – 16:00
Tvořivé odpoledne pro děti
16:00 – 17:30
Čeština pro cizince třetích zemí
8. 10.
14:30 – 16:00
Odpolední klub pro děti cizince třetích zemí
9. 10.
14:30 – 16:00
Tvořivé odpoledne pro děti
16:00 – 17:30
Nízkoprahové kluby pro děti (tělocvična SOŠ, Telečská
50, Jihlava)
Všechny výše zmíněné aktivity jsou pro zúčastněné zcela zdarma.
Zdroje:
http://www2.nemji.cz/pripojte-se-ke-4-rocniku-tydne-socialnich-sluzeb-cr/d-4045743
http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/
Centrum multikulturního vzdělávání, o. s.
Akce na Vysočině
Hrady česko-rakouského pomezí v umění
 4. září - 19. října 2014
 Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Masarykovo nám. 24
Výstava Hrady česko-rakouského pomezí, kterou připravila Oblastní galerie Vysočiny v
Jihlavě ve spolupráci s Krajem Vysočina a za podpory Zemských sbírek Dolního Rakouska,
se zaměřuje na česko-rakouské pohraničí prostřednictvím obrazů hradů, hradních ruin,
zámků a měst zejména z Podyjí.
Zdroj:
http://www.ogv.cz/hrady_vy
Otevřené památky a srdce v Třebíči
Společenská akce realizovaná 9. října od 10:00 do 17:00. Místo konání Zadní synagoga,
Subakova 1, 674 01 Třebíč.
Zdroj:
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/OTEVRENE-PAMATKY-A-SRDCE-(1).aspx
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava
Od 23. října 9:00 do 28 října 2014 21:00.
Festival Ji.hlava je slavností autoreského dokumentárního filmu a největší událostí svého
druhu ve střední a východní Evropě. Bohatý doprovodný program každoročně nabízí sérii
koncertů, divadelních představení a autorských čtení.
18. ročník se zaměří na vizualitu a historii továrny. Návštěvníci se také mohou těšit na
experimentální novinky z Asie, které se představí v Evropě poprvé, a na českou premiéru
nového dokumentu Errola Morrise. Továrnu chápe festival jako metaforu, která umožňuje
podívat se z různých úhlů na proměny společnosti a filmového průmyslu. Jak se továrna
10
otiskuje v naší minulosti? Jak se československý filmový průmysl věnoval vyobrazování
průmyslové výroby? Ptá se osmnáctá Ji.hlava.
Více informací o Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů je možné nalézt na
webových stránkách www.dokument-festival.cz.
Zdroj:
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/MF-dokumentarnich-filmu-v-Jihlave-2012.aspx
Svatý Martin v Jihlavě
11. listopadu 2014 9:00 - 23:00
V úterý 11. listopadu přijede do Jihlavy už pošestnácté svatý Martin na bílém koni.
Svatomartinský průvod navazuje na dávnou tradici, popsanou v lidových pověstech
z Jihlavy a okolí.
Již tradičně do Jihlavy zavítá svatý Martin na bílém koni, kterého na cestě od Brány
Matky boží doprovodí kejklíři, vojáci, selské ženy a další historické postavy. Po průvodu
následuje ohňostroj na Masarykově náměstí. Svatý Martin není jen obraz jezdce na bílém
koni a symbol prvního sněhu nebo přicházející zimy. Selky s vánočkami a pečenými husami
a děvečky s martinskými rohlíčky jsou symbolem poděkování za úrodu. V martinském
průvodu půjdou také městští radní. Konšelé budou tradičně oděni do těžkých talárů a budou
dětem rozdávat zlaťáky a bombóny.
Zdroj:
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Svaty-Martin.aspx
Vánoce na zámku – I. Adventní neděle – Zámecký areál Žirovnice
30. listopadu 2014 14:00 – 19:00
Vánočně vyzdobené expozice zámku a špýcharu. (Špýchary byly budovány jako přízemní,
zvýšené, jedno- či vícepatrové věže, které byly často opatřeny pavlačí. Do vyšších podlaží se ukládalo lehčí
zrno, nížeji těžší obilí.) Bohatý kulturní program. Občerstvení. Vstupné dobrovolné.
Zdroj:
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Vanoce-na-zamku---I--Adventni-nedele.aspx
I v novém školním roce můžete využít
poradenství pro cizince
(Adresa:
Telefon:
E-mail:
Centrum multikulturního vzdělávání, o. s.
Masarykovo nám. 34 – budova s lékárnou
Jihlava
774 612 268
[email protected])
Středa 8:00 – 12:00; 13:00 – 17:00
Zákony, pobyty, práce, bydlení, dluhy, úřady, škola, peníze, …
11
Centrum multikulturního vzdělávání, o. s.
Kde nás najdete?
Adresa:
Masarykovo náměstí 34
(budova s lékárnou)
586 01 Jihlava
Telefon:
E-mail:
Web:
774 612 268
[email protected]
centrumjihlava.cz
Co vám můžeme nabídnout?
pondělí
Krátké informace
(zdarma)
Čeština pro děti*
(zdarma)
Čeština pro dospělé
(20 Kč/ 45 min)
Poradenství
8:00 - 12:00;
13:00 - 17:30
úterý
8:00 – 17:30
středa
8:00 - 12:00;
13:00 - 17:00
čtvrtek
8:00 – 16:00
pátek
8:00 – 12:00
pondělí, středa
14:30 – 16:00
pondělí, úterý
16:00 – 17:30
středa
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
* V rámci češtiny si děti mohou za pomoci zkušených lektorek vypracovat domácí úkol nebo
referát. Také mohou společně s ostatními dětmi procvičovat slovní zásobu a gramatiku.
Změna vyhrazena
Bližší informace naleznete na webových stránkách Centra
12

Podobné dokumenty

Informačník 5/2015 - Centrum multikulturního vzdělávání

Informačník 5/2015 - Centrum multikulturního vzdělávání Bản tin thường xuyên với những thông tin. Trung tâm Giáo dục đa văn hóa là tổ chức giúp đỡ người nước ngoài. = Trong tờ báo này chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn với những thông tin quan trọng các...

Více

Bqzpqqlqye yН4qie 2 q_l (Kи}

Bqzpqqlqye yН4qie 2 q_l (Kи} rc oozssoototeczoozsgooot

Více

Vaše šance jít do práce!

Vaše šance jít do práce! (OAMP). Žádost musíte podat osobně, nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím platnosti dlouhodobého víza.

Více

zde

zde popsány stovky kandidátních genů běžné obezity. Současné celogenomové asociační studie odhalily řadu genů, které ovlivňují náchylnost k rozvoji obezity. Genetické a environmentální faktory mohou k ...

Více

Žádost o udělení schengenského víza

Žádost o udělení schengenského víza a fotografie budou předány příslušným orgánům členských států a těmito orgány pro účely rozhodnutí o mé žádosti zpracovány. Tyto údaje, jakož i údaje týkající se rozhodnutí o mé žádosti nebo rozhod...

Více

Žádost o udělení schengenského víza

Žádost o udělení schengenského víza a fotografie budou předány příslušným orgánům členských států a těmito orgány pro účely rozhodnutí o mé žádosti zpracovány. Tyto údaje, jakož i údaje týkající se rozhodnutí o mé žádosti nebo rozhod...

Více

Information for foreigners Информация для иностранцев

Information for foreigners Информация для иностранцев Bản tin thường xuyên với những thông tin. Trung tâm Giáo dục đa văn hóa là tổ chức giúp đỡ người nước ngoài. = Trong tờ báo này chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn với những thông tin quan trọng các...

Více

RSS – TYP 2438900

RSS – TYP 2438900 Přesnost sklíčidel odpovídá hodnotám dle norem ISO3089 nebo DIN6386. Genaugkeit gemäss Normen ISO 3089 und DIN 6386. Chuck accuracy comport with the values according the Standards ISO 3089 or DIN 6...

Více