Levicová komunitaristka Táňa Fischerová Stoupenci Táni

Komentáře

Transkript

Levicová komunitaristka Táňa Fischerová Stoupenci Táni
1
Levicová komunitaristka Táňa Fischerová
Stoupenci Táni Fischerové ji charakterizují jako „jedinou prezidentskou kandidátku, která vzešla z
prostředí sociálních hnutí a občanských iniciativ“.1 V letech 2002–2006 byla poslankyní Parlamentu
České republiky (dále jen P ČR), jíž byla zvolena na kandidátce Unie Svobody. V parlamentu byla
jedním z navrhovatelů zákona o registrovaném partnerství, již v roce 2005 přišla se zákonem o
přímé volbě prezidenta a získala sto milionů na kulturu. Nehlasovala pro nasazení českých vojáků
v Iráku. Byla „nejzeleněji“ hlasující poslankyní s nejvyšší účastí na jednáních.2
Role prezidenta v politickém systému a vztah ke společnosti
Kandiduje s heslem „Nazývejme věci pravými jmény a hledejme ty hodnoty, na kterých můžeme
stavět, humanitu, odpovědnost, solidaritu“. 3 Odmítá autoritativní styl prezidentství a ve svém
úřadě by velmi dbala na to, aby se dodržovala Ústava, protože pokušení moci, když je člověk
zvolen přímo lidmi, je samozřejmě mnohem větší4. Jasně a otevřeně by z pozice Prezidenta
republiky říkala své názory a čas od času by využila svého práva vystoupit na zasedání vlády.
Prezidentské veto by využívala k odstraňování legislativních zmetků, například zákonů s přílepky.
Vetovala by též zákony, které narušují fungování solidárních systémů ve společnosti.
Pokud jde o jmenování ústavních soudců, zde by navrhovala Senátu významné osobnosti
s mravní integritou, typu Jiřího Přibáně, Pavla Rychetského nebo Hany Marvanové. Pokud jde o
řešení politických krizí, zastává názor, že vypsání předčasných voleb je až poslední řešení, nejprve
je třeba podle ní hledat jiné možnosti domluvy. Neodmítla by jmenovat vládu nejen s podporou
KSČM ale i s její přímou účastí, a to za situace, kdy levice jako jediná by měla koaliční potenciál.
Jinak by, dle jejího názoru, hrozil chaos.5
Při udělování milostí by vycházela ze stanovisek svého týmu právníků, amnestii by udělila
pouze po konzultaci s vládou. Ihned po nástupu do úřadu by dala milost Romanu Smetanovi.
Tožička, Tomáš: Jediná občanská kandidátka. Deník Referendum, 28. 12. 2012, http://denikreferendum.cz/
clanek/14634-jedina-obcanska-kandidatka
2
Tožička, Tomáš: Jediná občanská kandidátka. Tamtéž.
3
Fischerová: Vetovala bych všechny zákony s přílepky. Interview ČT 24, 30. 11. 2012, web České televize,
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/exkluzivne-na-ct24/205753-fischerova-vetovala-bych-vsechny-zakony-sprilepky/
4
Fischerová: Vetovala bych všechny zákony s přílepky. Tamtéž.
5
Fischerová: Vetovala bych všechny zákony s přílepky. Tamtéž.
1
2
Vztah k Evropské unii
Táňa Fischerová podporuje členství ČR v EU. „Do Evropy patříme a vystoupení z EU by
znamenalo chaos. Samozřejmě, že Evropská unie v současné podobě není ideální, ale máme do
unie přinášet to pozitivní, nové myšlenky a návrhy, spolupracovat už u zrodu věcí a ne zpětně
něco blokovat.“6 Prosazovala by přijetí eura ale společně s fiskální unií, která by například
sjednotila daně. K euru by měly fungovat komplementární národní měny za něj směnitelné.
Prosazuje postupnou proměnu EU, ve které by se oddělila ekonomika, politika a kulturní sféra a
jednaly by samostatně.7
Evropu občanů a rozvoje regionů. Nadvláda ekonomiky dusí všechny a všechno.
Národní stát, migrace, menšiny a vztah k církvím
Pokud jde o globální vládnutí je zásadně proti jakékoli globální vládě. Centralizace moci je
šílenství. Jsem pro vzájemnou spolupráci jednotlivých oblastí, založenou na rovných svobodně
vyjednaných smlouvách.8 OSN by se měla postupně měnit, neboť není funkční.
Za zahraniční politiku má být odpovědný ministr zahraničních věcí, nikoli prezident, který
je z titulu své funkce neodpovědný. Její první zahraniční cesta by vedla na Slovensko a dále do
Německa. Odmítá propojování politické a ekonomické diplomacie formou účasti podnikatelů na
zahraničních cestách prezidenta republiky.9 Podobně odmítá „vyobchodovávání“ lidských práv se
zeměmi, které lidská práva masově porušují.
Nelíbí se jí pronásledování žádné lidské bytosti, ať je to křesťan, žid nebo muslim. Pokud
jde o migraci, měli bychom pomáhat všem pronásledovaným. Je však třeba hledat takové modely,
aby lidé nemuseli ze svých zemí utíkat. Odmítá církevní restituce v jejich současné podobě,
nicméně je pro nějakou formu náhrady církvím.10
6
7
8
9
10
Fischerová: Vetovala bych všechny zákony s přílepky. Tamtéž.
Odpovědi na důležitá témata: Táňa Fischerová. AC24, 15. 8. 2012, http://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/903odpovedi-na-dulezita-temata-tana-fischerova
Odpovědi na důležitá témata: Táňa Fischerová. Tamtéž.
Dienstbier nevidí v jádru perspektivu, Zeman chce skončit se solárním šílenstvím. Novinky.cz, 28. 11. 2012,
http://www.novinky.cz/domaci/286194-dienstbier-nevidi-v-jadru-perspektivu-zeman-chce-skoncit-se-solarnimsilenstvim.html
Prezidentský dotazník č. 4: Táňa Fischerová. Finmag.cz, 8. 10. 2012, http://www.finmag.cz/cs/finmag/
kaleidoskop/prezidentsky-dotaznik-c-3-tana-fischerova/
3
Korupce, klientelismus a lobbing
Táňa Fischerová akcentuje roli prezidenta při dodržování Ústavy. Klíčovou roli v boji proti
korupci přisuzuje přijetí Zákona o státní službě11 a zpřísnění zákona o zadávání veřejných
zakázek. Korupce má podle ní systémový charakter.12 V návaznosti na sociologa Pavla Friče tvrdí,
že systém, do kterého jsou zapojeni všichni významní hráči, občas vyplivne jedno shnilé jablko,
většinou toho, kdo nějak porušil domluvenou hru, aby sám pak běžel dál a nezměněný.13 Problém
vidí zejména v propojení politiky a ekonomiky. Systém propletení ekonomiky s politikou, kdy už
nikdo neví, kdo vlastně rozhoduje, je zaměřen proti vlastním občanům.14 Cestu boje proti korupci
vidí zejména v hledání alternativních koncepcí, občanské angažovanosti: „Za zásadní považuji,
aby občanské hnutí Proalt vypracovalo variantní a alternativní programy všech oborů a ve
spolupráci s odboráři je veřejně prezentovalo.“15
Sociálně-ekonomické otázky
Sociální politika v podání kandidátky na prezidenta je především hledáním alternativních
koncepcí. Vychází z obecných hodnot Klíčového hnutí, kterými jsou společenství, odpovědnost,
dobrovolnost, svoboda, rovnost, bratrství (spolupráce), samospráva a sítě16. Klade důraz na
sociální soudržnost a spolupráci občanů při zachování svobody výběru a volby. Kritizuje
extenzivní uplatňování principu volné soutěže ve všech oblastech života, které vede k rozpadu
společnosti, její atomizaci a zápasu jednoho proti druhému.17
Mzda by podle programu Klíčového hnutí neměla být cenou práce, ale právem na
oprávněný podíl z výtěžků společně vytvořeného a prodaného zboží či výkonu.18 Zaměstnance
nechápe jako závislého vykonavatele činností, nýbrž jako partnera.
Systém důchodového pojištění musí stát na principu solidarity. Smyslem důchodového
systému je umožnit kvalitní život těm, kteří se o sebe nemohou ekonomicky postarat. Při určité
11
12
13
14
15
16
17
18
Kubita, Jan: Prezidentský powerpoint: Zeman dal dohromady jen dvě stránky. Bobošíková měla i fanfáry.
iHNED.cz, 5. 12. 2012, http://zpravy.ihned.cz/c1-58896210-prezidentsky-powerpoint-zeman-dal-dohromadyjen-dve-stranky-bobosikova-mela-i-fanfary
Fischerová, Táňa: Systémová korupce. Deník Referendum, 23. 9. 2010, http://denikreferendum.cz/clanek/6160systemova-korupce
Fischerová, Táňa: Systémová korupce. Tamtéž.
Fischerová, Táňa: Systémová korupce. Tamtéž.
Fischerová, Táňa: Systémová korupce. Tamtéž.
Klíčové hnutí – základní principy politického programu: http://www.klicovehnuti.cz/politicke-hnuti/
Klíčové hnutí – základní principy politického programu: http://www.klicovehnuti.cz/politicke-hnuti/
Klíčové hnutí – základní principy politického programu: http://www.klicovehnuti.cz/politicke-hnuti
4
stanovené míře ekonomického zajištění by (i při splnění ostatních kritérií, jako je věk, délka
předchozí pracovní aktivity) ze systému nemělo být čerpáno.19
Ve zdravotnictví chce klást důraz na prevenci. Většina nemocí pochází ze stresu,
poškozeného životního prostředí a nekvalitních potravin. Ve zdravotnictví by prosazovala
princip rozvoje místních možností léčby, zejména návrat k systému rodinných lékařů. Prosazuje
legitimizaci přírodní a alternativní léčby. Zdravotní péče by měla spočívat v budování dostupné
sítě malých zdravotnických zařízení. Důležitý je podle ní též rozvoj hospiců.
Vzdělávací soustava by měla být založena na rozvoji všestranných schopností a tvůrčího
myšlení žáků a studentů. V rámci školského systému chce podporovat celostní školy, do kterých
patří i rozvíjení uměleckého vzdělávání a vnímání světa. V učňovském školství bude podporovat
možnost výchovy učňů u malých živnostníků. V oblasti vyššího školství odmítá preferenci oborů,
o které je momentálně zájem na trhu práce.
V oblasti daní podporuje zachování daňové progrese, nicméně prosazuje nižší zdanění
práce a vyšší zdanění spotřeby. Prosazuje postupné snižování přímých daní.20 Objem centrálně
spravovaných daní chce postupně snižovat ve prospěch příspěvků do samosprávných fondů.
Tyto samosprávné fondy by měly vznikat na všech úrovních a sloužily by na podporu kultury,
podnikání, občanských iniciativ a vzdělávání. Budou naplňovány ze zisku prosperujících
podnikatelů, družstev a jednotlivců.
Ekonomický život by měl především akcentovat hledisko samosprávy a rozvoj místní
komunity. Proto prosazuje rozvoj družstev ve všech oblastech, kromě zemědělství i v oblasti
vzdělávání, bydlení, řemeslné výroby, peněžnictví.
V oblasti průmyslu podporuje rozvoj místní ekonomiky, to je malých a středních podniků. Velké
by mělo být jenom to, co malí nedokážou obsáhnout a nemělo by být rozvíjeno na úkor malého,
právě naopak.21 Energetické zabezpečení hospodářského života je třeba postavit na rozvoji
sluneční energetiky a všech jejich forem a decentralizaci energetických zdrojů.22
Shrnutí
Táňa Fischerová sama sebe chápe jako kandidátku občanské společnosti. Tu ovšem implicitně
chápe spíše v minimalistickém slova smyslu jako prostor nových sociálních hnutí. Není například
19
20
21
22
Klíčové hnutí – základní principy politického programu: http://www.klicovehnuti.cz/politicke-hnuti
Klíčové hnutí – základní principy politického programu. web Klíčové hnutí, http://www.klicovehnuti.cz/
politicke-hnuti
Klíčové hnutí – základní principy politického programu. Tamtéž.
Klíčové hnutí – základní principy politického programu. Tamtéž.
5
jasné, zda do občanské společnosti řadí její klíčovou formu sebeorganizace, kterou představují
politické strany. Opaku by nasvědčoval její výrok, že chce reprezentovat občanskou společnost,
nikoliv politiku.23
Její politickou pozici by tak bylo možné stručně charakterizovat jako radikálně
humanistickou, spojenou s levicovým komunitarismem. Relativně sympatické jsou naopak její
představy o neaktivistické roli prezidenta. V oblasti zahraniční politiky je třeba ocenit její důraz na
to, že za zahraniční politiku je odpovědná vláda nikoli prezident. Její představy o roli EU je však
třeba hodnotit jako nejasné a její stanoviska k roli OSN a globálnímu vládnutí za vyloženě
rozporuplné (Globální vládnutí si spojuje s centralizací moci, která je podle ní „šílenstvím“). Jako
vyloženě naivní a zmatené je třeba hodnotit její postoje v oblasti sociální a ekonomické politiky.
Její důraz na snižování přímých daní a růst nepřímých daní silně připomíná politiku současné
neoliberální pravicové vlády, i když není jasné, jestli si paní Fischerová tuto shodu uvědomuje.
Návrhy v sociální a ekonomické oblasti postrádají jakoukoli realistickou studii proveditelnosti,
analýzu financování a dopadů těchto změn. Program Táni Fischerové jako prezidentské
kandidátky tak představuje spíše moralistní úvahu než volební program tvořený v principu
splnitelnými závazky kandidáta.
23
Táňa Fischerová, kandidátka na prezidentku České republiky. Webové stránky Volba Prezidenta ČR.
http://www.volba-prezidenta.cz/tana_fischerova/

Podobné dokumenty

Dějiny politické filozofie

Dějiny politické filozofie interpretací, v níž vyjde z primární literatury, ale využije také alespoň jeden zdroj z literatury sekundární. Je možné domluvit i téma speciální podle zájmu. Pokud si student připraví referát na h...

Více

KRIS KROS (KLASIK)

KRIS KROS (KLASIK) na herní plán vlastní slovo, nebo vytvoří slovo přiložením jednotlivých písmen k již vyloženým slovům. Písmena opět může přikládat jen ve vodorovném nebo svislém směru. Je-li v cestě jiné slovo, pa...

Více

československý národní poklad

československý národní poklad Vzhledem k událostem v sousedním Německu, kde se Adolf Hitler chopil moci a začal naplno rozvíjet svou rasovou politiku, namířenou i proti Slovanům, si českoslovenští představitelé uvědomovali možn...

Více

Dějiny politické filozofie

Dějiny politické filozofie literatury, ale využije také alespoň jeden zdroj z literatury sekundární. Je možné domluvit i téma speciální podle zájmu. Pokud si student připraví referát na hodině, bude mít splěnu povinnost naps...

Více

Ze života farností

Ze života farností kostel. Roku 1795 byl natřen a pozlacen hlavní oltář, ale pro vlhkost vše opadlo. Jan Fridrich odešel do Olešnice v roce 1806. Prodělal napoleonskou vojnu a zemřel roku 1809. Karel Josef Pečený, 1...

Více

Zde v celé číslo

Zde v  celé číslo vyjelo.. Bohužel. Proč? To se zeptejte v Hostivaři…Ve vyspělých zemích je slovo stávka běžným pojmem. Je to zákonná možnost zaměstnanců domoci se svých požadavků. Někdy to vyjde, někdy ne, ale zamě...

Více