English

Komentáře

Transkript

English
MACMILLAN
English
ZASTOUPENÍ PRO ČR
a informace pro učitele
Macmillan Education
Mgr. Ondřej Matuška
Šumavská 15
602 00 Brno 2
tel
.:541 592 335
fax:541 592 336
E-mai
l
:i
[email protected] macmi
l
l
an.cz
VYZKOUŠEJTE!
Internet pro uči
tel
e a pracovní
l
i
sty zdarma na adrese
www.macmillan.cz
Všechny tituly z našíprodukce zakoupí
te nebo
obj
ednáte ve všech dobrých knihkupectví
ch.
Školy a knihkupci se také mohou obrátit na
naše distribučnífirmy:
[email protected]
www.bellschool.cz
NOVÝ
dvoubarevnýslovník sCD-ROM
pro učitele a pokročilé studenty angličtiny
100 000 hesel
80 000 příkladů použi
tí
7 500 červeně značených
základních slov
rozdělených do 3 skupi
n
důleži
tosti
2 500 základních slov použi
tých
v defi
ni
cích zaručuj
e
srozumi
telnostvšech hesel
a vysvětlení
1 000 dvoubarevných i
lustrací
16 plnobarevných stran
obrázkového slovníku
PRODEJ
The Bell School, a.s.
Nedvězská 29
100 00 Praha 10
tel:274 812 646
fax:274 822 961
DICTIONARY
I
LC Czechoslovaki
a s.r.o.
tř.Kpt.Jaroše 25
602 00 Brno 2
tel:545 215 669
fax:545 240 889
[email protected]
www.ilc.cz
Podnikněte virtuálníprohlídku
slovníku na
www.macmillan.cz/slovnik
INTERMEDIATE
knock out
Accelerate
lim p
loneliness
lonely
odd
ow l
panicstricken
pleased
rhythm
roll
rough
rush
sad
Upper-Intermediate
UN I T 1
Lesson 1
abandon
afraid
anim osity
anticipation
opustit
obávající se
odpor; nepřátelství
Lôå?ífëfDéÉfpåL tušení; očekávání;
předjím ání
LôÏ â p ]ë L
dychtivý; úzkostlivý;
anxious
naplněný obavam i
apprehensive Lôé ê fDÜ É ë fî L obávající se
užaslý
astonished L]Dë í fl åfp í L
battle
LÄôí äL
bitva
blazer
LÄäÉ fò ]L
(sport.) sako (s em blém em
cage
confused
confusion
dance
deafen
delighted
dislike
dizzy
do up
L]DÄôåÇ]åL
L]DÑ ê É fÇL
LôåfDã fl ë fí áL
Lâ É fÇw L
Lâ ]åDÑ à ì Wò ÇL
Lâ ]åDÑ à ì Ww åL
LÇ^ Wåë L
LÇÉ Ñ åL
LÇfDä~ fí fÇL
LÇfë ä~ fâ L
LÇfò áL
LÇì W=D¾ é L
savage
scent
scream
shout
stom ach
surprised
sw iftly
trendy
trip
vulnerable
w alk
w ham !
w restle
yell
klubu apod.)
klec
zm atený; popletený
zm atek; zm atení
tancovat; tančit; tanec
ohlušit
potěšený
odpor; nelibost;
antipatie
m ající závrať; trpící
závratí; závratný
zavázat (tkaničku);
zapnout (si) (knoflík)
tucet
dozen
LǾ ò åL
em barrassed Lfã DÄôê ]ë í L zahanbený; v rozpacích
enthusiastic Lfå?q à ì Wò fDôëífâ L nadšený
excited
Lfâ Dë ~ fí fÇL
nedočkavý; vzrušený;
rozrušený; rozčilený
LÖ ôa ]L
shrom áždit (se)
gather
grin
LÖ ê fåL
zubit se; široce se
sm át
happy
LÜ ôé áL
šťastný; spokojený
hoarse
LÜ l Wë L
chraplavý
isolation
L~ fë ]DäÉ fp åL
osam ocení; odloučení;
izolovanost
jum p
LÇw ¾ ã é L
skočit; skákat
klerb
Lâ ‰ WÄL
obrubník
(be ~ ed out) m ít
vyražený dech; být
úplně vedle
Läfã é L
kulhat; belhat se
Lä]r åäfå]ë L
sam ota; osam ocenost
Lä]r åäáL
osam ělý; opuštěný
Lfl ÇL
lichý (číslo); divný
L~ r äL
sova
Lé ôåfâ =ë í ê fâ åL vyděšený;
zpanikařený
Låfl â =~ r í L
Lé äáWò ÇL
Lê fa ]ã L
Lê ]r äL
Lê ¾ Ñ L
Lê ¾ p L
Lë ôÇL
Lë ôî fÇw L
Lë É åí L
Lë â ê áWã L
Lp ~ r í L
Lë í ¾ ã ]â L
Lë ]Dé ê ~ fò ÇL
Lë ï fÑ í äáL
Lí ê É åÇáL
Lí ê fé L
Lî ¾ äåê ]ÄäL
Lï l Wâ L
Lï ôã L
Lê É ë äL
Là É äL
Lesson 2
2
absence
bootlace
cheeky
conform
conform ist
LôÄë ]åë L
LÄì Wí äÉ fë L
Lí p áWâ áL
Lâ ]åDÑ l Wã L
Lâ ]åDÑ l Wã fë í L
dishonest
disobey
disturbance
dow nright
drainpipe
drainpipe
trousers
dye
LÇfë Dfl åfë í L
LÇfë ]DÄÉ fL
LÇfë Dí ‰ WÄ]åë L
LÇ~ r åê ~ fí L
LÇê É fåé ~ fé L
LÇê É fåé ~ fé
í ê ~ r ò ]ò L
LÇ~ fL
potěšený; m ající radost
rytm us
koulet
drsný; hrubý
řítit se; chvátat
sm utný; nešťastný;
sklíčený
divoch; neurvalec
vůně; parfém
(za)křičet; ječet
(za)křičet; řvát
žaludek; břicho
překvapený
rychle; svižně
m ódní
zakopnout
zranitelný; bezbranný
jít; chodit (pěšky)
A prásk ho!
zápasit; rvát se; bojovat
ječet; vřískat
nepřítom nost
tkanička
drzý; neom alený
přizpůsobit se
konform ista (člověk
bezzásadově se
přizpůsobující názorům )
nečestný
neposlouchat
rušení; vyrušování
naprostý; úplný
odvodňovací trubka
úzké kalhoty; trubky
nabarvit
irritation
nervous
norm al
occasional
polite
rare
rem edy
resentful
rude
seldom
self
speak up
Lfê fDí É fp åL
Lå‰ Wî ]ë L
Lål Wã äL
L]Dâ É fw ]åäL
Lé ]Dä~ fí L
Lê É ]L
Lê É ã ]ÇáL
Lê fDò É åí Ñ ]äL
Lê ì WÇL
Lë É äÇ]ã L
Lë É äÑ L
Lë é áWâ =¾ é L
podrážděnost
nervózní; úzkostlivý
obyčejný; norm ální
příležitostný
zdvořilý
vzácný; řídký
lék; (vy)léčit; napravit
naštvaný; podrážděný
hrubý; hulvátský;
neom alený
zřídka kdy
své vlastní já
m luvit nahlas
accuse
act
alarm
back out
be off
board
conscience
dum b
easygoing
fall for
L]Dâ à ì Wò L
Lôâ í L
L]Dä^ Wã L
LÄôâ =~ r í L
LÄáW=fl Ñ L
LÄl WÇL
Lâ fl åp ]åë L
LǾ ã L
LáWò f=DÖ ]r fÏ L
LÑ l Wä=Ñ l WL
obvinit
jednat
znepokojit (se)
vycouvat (z něčeho)
odcházet
playful
pocketful
pop forw ard
resourceful
Lé äÉ fÑ äL
Lé fl â fí Ñ äL
Lé fl é =Ñ l Wï ]ÇL
Lê fDò l Wë Ñ äL
scoop
scornful
stain
streak
sw ivel
tearful
toffee
w aver
yaw n
nastoupit do (vlaku/letadla)
svědom í
něm ý
tolerantní; m írný
zam ilovat se;
podlehnout kouzlu
LÑ ]=Ö r ÇL
nadobro; navždy
for good
foundry
LÑ ~ r åÇê áL
slévárna
hang on to LÜ ôÏ =fl å=í ]L chytit se (čeho)
společné
in com m on Lfå=â fl ã åL
lavish
Läôî fp L
zahrnovat; štědře
rozdávat
Lã áWåL
lakom ý; zlý
m ean
m utual
Lã à ì Wí p ì ]äL vzájem ný
overalls
L]r î ]ê l Wäò L
m ontérky
put up w ith Lé r í =¾ é =ï fa L m uset snést; vydržet
(co)
seek out
Lë áWâ =~ r í L
vyhledat
Lí ôâ äL
vypořádat se s (problémem)
tackle
trustw orthy Lí ê ¾ ë í ï ‰ Wa áL důvěryhodný; spolehlivý
Lë â ì Wé L
Lë â l WåÑ äL
Lë í É fåL
Lë í ê áWâ L
Lë ï fî äL
Lí f]Ñ äL
Lí fl Ñ áL
Lï É fî ]L
Là l WåL
Lesson 3
am usem ent
anxiety
concern
doorw ay
fury
hysteria
slam
sniff
tuppence
Lesson 2
apprehensive Lôé ê fDÜ É ë fî L obávající se
Lí p ~ fäÇfp L
dětský; dětinský
childish
Lâ fl ã fâ L
Lâ ê ¾ ã L
LÇfë Dí l Wí L
LǾ ë â L
LÉ äÄ]r L
LÑ áWí L
LÑ äfâ ]L
kom iks (kreslený seriál)
drobek
(z/po)křivit; zdeform ovat
soum rak; šero; přítm í
loket
čin; výkon
neklidně hořet;
probleskovat
forehead LÑ l WÜ É ÇL
čelo
LÜ áWî L
(vy)zdvihnout (se)
heave
hideous
LÜ fÇf]ë L
šeredný; ohavný
irresponsible Lfê fDë é fl åë fÄäL nezodpovědný
Läfâ L
esíčko (pram en vlasu na čele)
lick
m ake up for Lã É fâ =¾ é =Ñ l WL (vy)nahradit; odčinit
m anly
Lã ôåäáL
m užný
Lã ^ WÄäL
kulička; (~ s) kuličky (hra)
m arble
m ould
Lã ]r äÇL
form a (na
U N I T 10
Lesson 1
com ic
crum b
distort
dusk
elbow
feat
flicker
15
L]Dã à ì Wò ã ]åí
LôÏ Dò ~ f]í áL
Lâ ]åDë ‰ WåL
LÇl Wï É fL
LÑ r ]ê áL
LÜ fDë í f]ê á]L
Lë äôã L
Lë åfÑ L
Lí ¾ é ]åë L
odlitek/pečení)
hravý
(o m nožství) plná kapsa
vykulit oči
pohotový;
duchapřítom ný
nabrat (si)
pohrdavý; opovržlivý
skvrna
proužek
otočit; natočit
uplakaný; sm utný
karam el
m ihotat
zívat; zívnout
obveselení
úzkost; strach
starost
dveře (dveřní otvor);
vchod
zuřivost; vztek
hysterie
přibouchnout
čichat; čenichat
dvoupence
rattlesnake
repetition
strategy
string
technique
visualisation
super
tram ple
upbringing
w hisper
chřestýš
opakování
taktika; strategie
provaz; šňůra
pracovní postup
Lîfwr]ä~fDòÉfpåL představivost; vizuální
znázornění
w et blanket Lï É í =ÄäôÏ â fí L divný patron; m orous
w iggly
Lï fÖ äáL
vrtivý; kroutivý
Lê ôí äë åÉ fâ L
Lê É é ]Dí fp åL
Lë í ê ôí ]Çw áL
Lë í ê fÏ L
Lí É â DåáWâ L
accom plish L]Dâ fl ã é äfp L
appearance L]Dé f]ê ]åë L
body language LÄflÇá
äô Ï Ö ï fÇw L
boost
LÄì Wë í L
breakdow n LÄê É fâ Ç~ r åL
anxious
dychtivý; úzkostlivý;
naplněný obavam i
LÄÉ ]L
snášet; vydržet
bear
brave
LÄê É fî L
statečný; odvážný
countless Lâ ~ r åí ä]ë L
nesčetný
odvážný; statečný
courageous Lâ ¾ ê fÇw ]ë L
crash land Lâ ê ôp =äôåÇL havarovat při přistání
crazy
Lâ ê É fò áL
šílený; bláznivý
LÇÉ ]ê fÏ L
odvaha; odvážný
daring
disabled
LÇfë DÉ fÄäÇL
invalidní
fearless
LÑ f]ä]ë L
nebojácný
LÑ ì Wäfp L
hloupý; nerozum ný
foolish
LÖ ]r äL
cíl; m eta
goal
hang-gliding LÜ ôÏ =Ö ä~ fÇfÏ L závěsné létání
Lé É f=ê ~ fò L
zvýšení platu
pay rise
reckless
Lê É â ä]ë L
lehkom yslný
tim id
Lí fã fÇL
plachý; bojácný
Lî ôäà ì WL
cena; hodnota; cenit si
value
splnit; dosáhnout
vzhled
uvědom ělé i neuvědom ělé
inform ace zprostředkované
gesty, očim a apod.
zvýšit; podpořit
zhroucení; kolaps;
havárie
confidence Lâ fl åÑ fÇ]åë L (sebe)důvěra; odvaha
counselling Lâ ~ r åë ]äfÏ L poradenství
counsellor Lâ ~ r åë ]ä]L
poradce
critical
Lâ ê fí fâ äL
kritický
deep-rooted LÇáWé =ê ì Wí fÇL hluboko zakořeněný
doorm at
LÇl Wã ôí L
rohožka
exploit
Lfâ Dë é äl fí L
vykořisťovat; zneužít
LÑ É fäà ]L
neúspěch; nezdar;
failure
neúspěšný člověk
fear
LÑ f]L
strach
LÜ É ò fí É fí L
váhat
hesitate
hunch
LÜ ¾ åí p L
hrbit (záda)
influence
LfåÑ är ]åë L
vliv; ovlivnit
Lfå]L
vnitřní
inner
lean
LäáWåL
opřít se
m aze
Lã É fò L
bludiště
Lå‰ Wî ]ë L
nervózní; úzkostlivý
nervous
overstretch L]r î ]Dë í ê É í p L přepínat se
parental
Lé ôDê É åí äL
rodičovský
Lé ]Dí fp åL
um ístění
position
relax
Lê fDäôâ ë L
uvolnit (se)
resource
Lê fDò l Wë L
zdroj
Lê ¾ p L
řítit se; chvátat
rush
self-assure Lë É äÑ =]Dp l WÇL sebejistý
self-im age Lë É äÑ =fã fÇw L postoj sám k sobě
Lë ä¾ ã é L
zde: hrbit se
slum p
super
(u)dupat; (po)šlapat
výchova
(za)šeptat
Lesson 2
UN I T 9
Lesson 1
Lë ì Wé ]L
Lí ê ôã é äL
L¾ é Äê fÏ fÏ L
Lï fë é ]L
LôÏ â p ]ë L
Lesson 3
abuse
alw ays
anger
angry
assertive
blush
choke
confident
discom fort
L]DÄà ì Wò L
Ll Wäï É fò L
LôÏ Ö ]L
LôÏ Ö ê áL
L]Dë ‰ Wí fî L
LÄä¾ p L
Lí p ]r â L
Lâ fl åÑ fÇ]åí L sebejistý; přesvědčený
LÇfë Dâ ¾ ã Ñ ]í L nepohodlí; (vnitřní)
effective
LfDÑ É â í fî L
em barrassm ent Lfã DÄôê ]ë ã
em otional LfDã ]r p ]åäL
LÑ ‰ Wã L
firm
frequent
LÑ ê áWâ ï ]åí L
frustration LÑ ê ¾ Dë í ê É fp åL
14
zneuží(va)t
vždy; stále
zlost; vztek
rozhněvaný;
rozzlobený; rozčilený
průbojný; asertivní
červenat se
(za/u)dusit
general
LÇw É å]ê äL
helpful
LÜ É äé Ñ ]äL
im m ediate LfDã áWÇá]í L
neklid
účinný; efekt(iv)ní
]åí L rozpaky
citový; dojem ný
pevný; neústupný
častý
pocit m arnosti
/úzkosti /zuřivosti
(vše)obecný
nápom ocný
bezprostřední; přím ý
forgiveness LÑ ]DÖ fî å]ë L
vzrušující
vyjádřit (se)
třída; ročník (ve
škole)
LÑ ¾ åL
fun
zábava; zábavný
m ischievous Lã fë Dí p áWî ]ë L darebný; uličnický
Lål Wí áL
nezbedný; uličnický
naughty
nip off
Låfé =Dfl Ñ L
zdejchnout se (kam )
noisy
Lål fò áL
hlučný
obedient L]DÄáWÇá]åí L poslušný
polite
Lé ]Dä~ fí L
zdvořilý
rebel
Lê É ÄäL
rebel
vzpurný; odbojný
rebellious Lê ]DÄÉ äà ]ë L
rude
Lê ì WÇL
hrubý; hulvátský;
neom alený
Lë ]r Ä]äáL
střízlivě; střídm ě
soberly
strike
Lë í ê ~ fâ L
připadat jako (as)
suede
Lë ï É fÇL
sem iš
Lí ôâ í ä]ë L
netaktní
tactless
Lí ¾ Ñ L
silný; houževnatý
tough
troublesom e Lí ê ¾ Ääë ]ã L
otravný; neposlušný
Lí ‰ Wå=¾ é L
objevit se
turn up
unhappy
L¾ åDÜ ôé áL
nešťastný; sm utný
upset
L¾ é Dë É í L
rozrušený;
zneklidněný; rozčilený
velvety
Lî É äî ]í áL
sam etový
exciting
express
form
sm ířlivost; ochota
odpouštět
LÖ ôé L
gap
m ezera
Lfã Dé ]r ò L
uložit (povinnost)
im pose
LfåDÇáWÇL
indeed
opravdu; skutečně
LfåDë fë í L
trvat (na čem )
insist
Lfåí ]DÑ f]L
vm ěšovat se; být na
interfere
překážku
involve
LfåDî fl äî L
zahrnout; týkat se
Lã áWÇáÉ fí L
vyjednávat; sm ířit;
m ediate
být prostředníkem
nag
LåôÖ L
rýpat; sekýrovat
noční m ůra; zlý sen;
nightm are Lå~ fí ã É ]L
děs; hrůza
obey
L]DÄÉ fL
poslouchat
Lé É fp ]åí L
trpělivý
patient
presum ably Léê fDò à ì Wã ] Ä äáL podle všeho;
pravděpodobně
Lê fDä~ f]ÄäL
spolehlivý;
reliable
hodnověrný
Lë â ê ¾ Ñ áL
otrhaný; špinavý
scruffy
Lë í ê fâ í L
přísný
strict
surly
Lë ‰ WäáL
nevrlý
tidy
Lí ~ fÇáL
pořádný (se vztahem
k pořádku)
trusting
Lí ¾ ë í fÏ L
důvěřivý
understand L¾ åÇ]Dë í ôåÇL rozum ět; porozum ět
L¾ åDÑ É ]L
nenáležitý;
unfair
Lfâ Dë ~ fí fÏ L
Lfâ ë Dé ê É ë L
LÑ l Wã L
nespravedlivý
Lesson 3
adolescence L]DÇfl ä]ë ]åë L dospívání
L]Dä~ r L
dovolit; um ožnit
allow
authoritarian Ll W?q flê fDí É ] ê á] å L autoritativní
badLÄôÇ=ã ôå]ÇL nevychovaný;
m annered
nezpůsobný
battleground LÄôí äÖ ê ~ r åÇL bojiště
break
LÄê É fâ L
porušit
(pravidla/zákon)
com m it
Lâ fl ã fí L
spáchat
com plain Lâ ]ã Dé äÉ fåL stěžovat si
confidential Lâ fl åÑ fDÇÉ åp äL tajný; důvěrný
contradict Lâ fl åí ê ]DÇfâ í L popřít; odporovat
crim e
Lâ ê ~ fã L
zločin
developm ent LÇ fDî Éä] éã ] åíL vývoj
ease
LáWò L
zm írnit; ulehčit
easygoing LáWò f=DÖ ]r fÏ L tolerantní; m írný
expectation LÉâ ëéÉâ DíÉfpåL očekávání; vyhlídky
forgive
LÑ ]DÖ fî L
odpustit
unreasonable L¾ åDê áWò å]ÄäL nem ající rozum ;
neracionální
view point Lî à ì Wé l fåí L hledisko
w ell-built Lï É ä=DÄfäí L
dobře stavěný;
urostlý
w hilst
Lï ~ fäë í L
zatím co
w illing
Lï fäfÏ L
ochotný
Là fl ÄL
klacek (nevychovaný
yob
m ladý člověk)
UN I T 2
Lesson 1
alien
LÉ fäf]åL
being
LÄáWfÏ L
m im ozem šťan;
návštěvník (z jiné planety)
alternative Ll WäDí ‰ Wå]í fî L alternativní; volba;
jiná m ožnost
L]Dë à ì Wã L
dom nívat se;
assum e
3
předpokládat
bytost
atm osphere Lôí ã ]ë Ñ f]L
Lâ l Wò L
cause
způsobit; příčina
com prehensi Lâ fl ã éê fDÜ Éåpå porozum ění
L
on
Lâ ê fDÉ fp åL
creation
výtvor
Lâ ê fWí p ]L
creature
stvoření
Lâ ê ì WL
sloužit jako člen
crew
posádky
crew
Lâ ê ì WL
posádka
decline
LÇfDâ ä~ fåL
odm ítnout; úbytek
dim ension LÇ~ fDã É åp åL rozm ěr
disguise
LÇáë DÖ ~ fò L
převlek; přestrojení
established Lfë Dí ôÄäfp í L zavedený; vžitý
LÑ É fâ L
padělek
fake
foothill
LÑ r í Ü fäL
úpatí hory/kopce
fuss
LÑ ¾ ë L
hluk; poprask
get round LÖ É í =ê ~ r åÇL vyřešit; přelstít
govern
LÖ ¾ î åL
vládnout; ovládat
hallucination LÜ ]?äì Wë fDåÉ fp åL halucinace
LfåDî É fw åL
vpád; invaze
invasion
investigate LfåDî É ë í fÖ É fí L vyšetřovat
outer
L~ r í ]L
vnější
přesvědčit;
persuade Lé ]Dë ï É fÇL
radar
religion
bang
blare
blare out
chain
carpenter
cart
cart horse
collapse
creak
curator
dagger
darkness
drum beat
excavate
feather
figure
float
Lesson 2
ancient
angle
apparition
LÉ fåp ]åí L
LôÏ Ö äL
Lôé ]Dê fp åL
LÄäÉ ]L
LÄäÉ ]=D~ r í L
Lí p É fåL
Lâ ^ Wé fåí ]L
Lâ ^ Wí L
Lâ ^ Wí =Ü l Wë L
Lâ ]Däôé ë L
Lâ ê áWâ L
Lâ r ]Dê É fí ]L
LÇôÖ ]L
LÇ^ Wâ å]ë L
LÇê ¾ ã ÄáWí L
LÉ â ë â ]î É fí L
LÑ É a ]L
LÑ fÖ ]L
LÑ ä]r í L
zhroutit se (člověk i stavba)
(za)skřípat; (za)vrzat
kurátor
dýka
tem nota; tm a
bubnování; víření bubnů
(vy)hloubit
pero; pírko
postava
plout; vznášet se (ve
vodě; ve vzduchu)
podlahové prkno
floorboard LÑ äl WÄl WÇL
footstep
LÑ r í ë í É é L
krok (zvuk)
ghostly
LÖ ]r ë í äáL
strašidelný;
připom ínající ducha
headless
LÜ É Çä]ë L
bezhlavý
helm et
LÜ É äã ]í L
helm a
koňský hřbet
horseback LÜ l Wë Äôâ L
m urm ur
Lã ‰ Wã ]L
m um lání; (za)m um lat
m ysterious Lã fDë í f]ê f]ë L tajem ný; tajuplný;
záhadný
over-sized L]r î ]=ë ~ fò ÇL nadm ěrný; přes m íru
pillar
Lé fä]L
sloup
Lê ôí äL
rachotit; chrastit
rattle
relieve
Lê fDäáWî L
ulevit; uvolnit
severe
Lë fDî f]L
těžký (úraz)
Lp áWäÇL
štít (výzbroj)
shield
silence
Lë ~ fä]åë L
ticho
sw ord
Lë l WÇL
m eč; šavle; kord
Lí É ê fÑ ~ fÇL
vyděšený; vystrašený
terrified
trum pet
Lí ê ¾ ã é fí L
trubka
w aist
Lï É fë í L
pás/pas (těla)
přesvědčovat
radar
náboženství; vyznání;
víra
show up
Lp ]r =D¾ é L
ukázat se
Lë ~ fí fÏ L
(z)pozorování
sighting
souvenir
Lë ì Wî ôDåf]L suvenýr
space
Lë é É fë L
prostor; vesm ír
kosm ická loď
spaceship Lë é É fë p fé L
specim en Lë é É ë fã ]åL vzorek; ukázka
spy out
Lë é ~ f=~ r í L
zjišťovat; propátrat
star-system Lë í ^ W=ë fë í ]ã L hvězdná soustava
superior
Lë ì WDé f]ê á]L
vyšší
supernatural Lëì Wé] Dåôíp] ê äL nadpřirozený
Lí ôåÇw ]ÄäL
hm atatelný; hm otný
tangible
theory
Lq f]ê áL
teorie
U FO
Là ì W=É Ñ =]r I=à ì WÑ ]r L U FO
Lî áW]â äL
dopravní prostředek
vehicle
w hatsoever Lï fl í ë ]r É î ]L prozatím nikdy
Lê É fÇ^ WL
Lê fDäfÇw ]åL
LÄôÏ L
atm osféra; nálada;
ovzduší
bouchnutí; rána;
bouchnout
zatroubení (trum pety)
zatroubit (trum peta)
řetěz
tesař
(dvojkolový) vůz/vozík
tažný kůň
starobylý; starověký
úhel
zjevení; objevení se
Lesson 3
4
accuracy
Lôâ à ]ê ]ë áL
přesnost
astounding L]Dë í ~ r åÇfÏ L ohrom ující
bacteria
LÄôâ Dí f]ê á]L bakterie (j.č. bacterium )
logical
m eow
m ethodical
m obile
original
overall
quality
relationship
sensitive
skilful
spatial
squeeze
tag
Läfl Çw fâ äL
Lã áD~ r L
Lã ]Dq fl Çfâ äL
Lã ]ì Ä~ fäL
L]Dê fÇw fåäL
L]r î ]ê l WäL
Lâ ï fl ä]í áL
Lê fDäÉ fp åp fé L
Lë É åë ]í fî L
Lë â fäÑ äL
Lë é É fp äL
Lë â ï áWò L
Lí ôÖ L
uncom fortable L¾ åDâ ¾ ã Ñ í ]ÄäL
visual
Lî fw r ]äL
logický
m ňoukání
m etodický; soustavný
živý; pohyblivý
původní; originální
celkový; celkově
prestižní; kvalita
vztah; pom ěr
citlivý
zručný
prostorový
zm áčknout; stisknout
hra na babu
nepohodlný
zrakový; vizuální
pebble
proceed
prom ise
prom ising
P rovidence
reason
reasoned
reluctant
sensible
starve
advantageous
cancel
cheat
com pare
create
creative
cunning
dare
deal
debt
define
dishonesty
exploratory
explore
fright
frighten
im aginative
im agine
lateral
logical
m erchant
m isfortune
výhodný; příznivý
rozebrat; analyzovat
analytický
dom nívat se;
předpokládat
Lâ ôåë äL
zrušit; odvolat
Lí p áWí L
podvodník
Lâ ]ã Dé É ]L
porovn(áv)at
Lâ ê áWDÉ fí L
vytvořit
Lâ ê fDÉ fí fî L
tvořivý; tvůrčí
Lâ ¾ åfÏ L
m azaný; úskočný
LÇÉ ]L
odvážit se
LÇáWäL
dohoda; výhodný
obchod
LÇÉ í L
dluh
LÇfDÑ ~ fåL
form ulovat; definovat
LÇfë Dfl å]ë í áL nečestnost
Lfâ ë Dé fl ê ]í ê áL průzkum ný
Lfâ Dë é äl WL
(pro)zkoum at
LÑ ê ~ fí L
úděs; hrůza
LÑ ê ~ fí åL
vyděsit
LfDã ôÇ w få] ífî L nápaditý; vynalézavý
LfDã ôÇw fåL
představit si; m yslit si
Läôí ]ê äL
postranní
Läfl Çw fâ äL
logický
Lã ‰ Wí p ]åí L
obchodník
Lã fë DÑ l Wí p ]åL neštěstí
angular
associate
blind date
Lôå]ä~ fò L
Lôå]Däfí fâ äL
L]Dë à ì Wã L
(profesionální)
půjčovatel peněz;
zástavárník
pokračovat; vycházet z
Lesson 3
Lô Ç î]åDí f]Ç w]ë L
m oney-lender Lã ¾ åáäÉ åÇ]L
Lé ê ]Dë áWÇL
Lé ê fl ã fë L
Lé ê fl ã fë fÏ L
Lé ê fl î fÇ]åë L
Lê áWò åL
Lê áWò åÇL
Lê fDä¾ â í ]åí L
Lë É åë ]Ä]äL
Lë í ^ Wî L
oblázek; (vzácný)
kam ínek
slib; dát slib; (při)slíbit
slibný
P rozřetelnost
důvod; příčina
odůvodněný; logický
zdráhavý; neochotný
rozum ný; soudný
hladovět; m ít velký
hlad
straightforw ard Lëíê ÉfíDÑ l Wï ] Ç L přím ý; jasný;
jednoduchý
strew
Lë í ê ì WL
poházet; roztrousit;
pokrývat
vertical
Lî ‰ Wí fâ äL
svislý; vertikální
Lesson 2
analyse
analytical
assum e
Lé É ÄäL
bookw orm
confidence
craw l
descretion
firefly
grey area
LôÏ Ö à ]ä]L
hranatý
L]Dë ]r p áÉ fí L
uvést ve spojitost
LÄä~ fåÇ=ÇÉ fí L schůzka naslepo (m ezi
LÄr â ï ‰ Wã L
Lâ fl åÑ fÇ]åë L
Lâ ê l WäL
LÇfë Dâ ê áWp åL
LÑ ~ f]Ñ ä~ fL
LÖ ê É f=É ]ê f]L
haystack LÜ É fë í ôâ L
inability
Lfå]DÄfäfí áL
LÇw ¾ ã é =í ]
jum p to
conclusions â ]åDâ äì Ww åò
learn by
Lä‰ Wå=Ä~ f=Ü ^ Wí L
heart
m em ory like Lã É ã ]ê á=ä~ fâ
a sieve
]=ë fî L
m ine of
Lã ~ få=]î
inform ation fåÑ ]Dã É fp åL
on the tip of Lfl å=a ]=í fé =]î
the tongue a ]=í ¾ Ï L
one track Lï ¾ å=í ê ôâ
m ind
ã ~ fåÇL
13
dvěm a neznajícím i se osobam i)
knihom ol
(sebe)důvěra; odvaha
lézt; plazit se
uvážlivost
světluška
neprozkoum aná
oblast; bílá m ísta
stoh sena
neschopnost
dělat ukvapené závěry
naučit se nazpam ěť
m ít hlavu jako řešeto
zdroj inform ací
(m ít to) na jazyku
m yslet stále jen na
jedno (sex, jídlo,
apod.)
outstanding L~ r í Dë í ôåÇfÏ L nápadný; význačný
put w ords Lé r í =ï ‰ WÇò
vkládat někom u slova
into
fåí ]
do úst
som eone's ë ¾ ã ï ¾ åò
m outh
ã ~rqL
resent
stir up
sw ap
tag
tragic
w age
w ealth
Lê fDò É åí L
Lë í ‰ W=D¾ é L
Lë ï fl é L
Lí ôÖ L
Lí ê ôÇw fâ L
Lï fÇw L
Lï É äq L
Lesson 3
affect
allege
argue
L]DÑ É â í L
L]DäÉ Çw L
L^ WÖ à ì WL
baffled
bite
bring in
bubblegum
cam paign
candy
classic
collapse
com bat
creature
dam age
decision
denial
devastate
devise
dram atic
evidence
executive
feature
LÄôÑ äÇL
LÄ^ fí L
LÄê fÏ =fåL
Lľ ÄäÖ ¾ ã L
Lâ ôã Dé É fåL
Lâ ôåÇáL
Lâ äôë fâ L
Lâ ]Däôé ë L
Lâ fl ã Äôí L
Lâ ê fWí p ]L
LÇôã fÇw L
LÇfDë fw åL
LÇfDå~ f]äL
LÇÉ î ]ë í É fí L
LÇfDî ~ fò L
LÇê ]Dã ôí fâ L
LÉ î fÇ]åë L
LfÖ Dò É â à ]í fî L
LÑ áWí p ]L
zazlívat; nesnášet
rozvířit; rozm íchat
vym ěnit (si/se)
visačka; cedulka
tragický
m zda
bohatství
Lã fq L
vým ysl; m ýtus
m yth
L]ÄDÇw É â í fî L cíl; zám ěr
objective
outrageous L~ r í ê É fÇw ]ë L překračující všechny
m eze; neskutečný
Lé ^ Wë =Dfl åL
pass on
před(áv)at
Lé ]Dë fë í L
(vy/se/pře)trvat
persist
Lé ä¾ åÇw L
(o ceně/hodnotě)
plunge
prudce padat dolů
prim e
Lé ê ~ fã L
hlavní; nejdůležitější
put forw ard Lé r í =Ñ l Wï ]ÇL přednést; předložit
rival
Lê ~ fî äL
konkurence;
postihnout; poškodit
tvrdit; uvádět (inform ace)
tvrdit
rum our
setting
sew er
soar
sw eep
target
tough
truth
urban
viper
authentication Ll W?q ÉåífDâ ÉfpåL ověření; prokázání
fit
fizzy
flush
forger
get rid of
go the
rounds
harm less
length
long-held
LÑ fí L
LÑ fò áL
LÑ ä¾ p L
LÑ l WÇw ]L
LÖ É í =ê fÇ=]î L
LÖ ]r =a ]
ê ~ r åÇò L
LÜ ^ Wã ä]ë L
LäÉ Ï q L
Läfl Ï =Ü É äÇL
pravosti
zm atený
(u)kousnutí, kousnout
povolat (na pom oc)
žvýkačka
kam paň
bom bón
klasický; klasika
zhroutit se (člověk i stavba)
bojovat
stvoření
škoda; poškodit
rozhodnutí
popření
zpustošit; zničit; zdrtit
vym yslet
dram atický
důkazy
vedoucí pracovník
vyznačovat se (čím );
m ít v sobě; obsahovat
hodit se; zapadat;
vyhovovat
šum ivý; perlivý
spláchnout; červenat
se
padělatel
zbavit se
(vtip/zpráva) povídat
se; vykládat se (od
jednoho k druhém u)
neškodný
délka
starý
Lê ì Wã ]L
Lë É í fÏ L
Lë ì W]L
Lë l WL
Lë ï áWé L
Lí ^ WÖ fí L
Lí ¾ Ñ L
Lí ê ì Wq L
L‰ WÄ]åL
Lî ~ fé ]L
konkurenční
fám a; zvěst
prostředí; um ístění
stoka; kanál
vyletět nahoru (např. ceny)
přehnat se
cíl; terč; zasáhnout
silný; houževnatý
pravda
m ěstský
zm ije
UN I T 8
Lesson 1
ability
L]DÄfä]í áL
acquaintance L]Dâ ï É fåí åë L
aggressive L]DÖ ê É ë fî L
assessm ent L]Dë É ë ã ]åí L
average
Lôî ê fÇw L
Lâ ôw r ]äL
casual
com plex
Lâ fl ã é äÉ â ë L
schopnost
znám ý; znám á
agresivní; útočný
hodnocení
prům ěr; prům ěrný
náhodný
složitý; kom plexní
concentration Lâ fl åë] åDíê ÉfpåL koncentrace
Lâ fl åÑ äfâ í L
střet; konflikt
conflict
co-ordination Lâ ]r?l WÇ fDåÉfpåL koordinace
distinctly LÇfDë í fÏ â í äáL výrazně
LÇê fé L
kapat; odkapávat
drip
dyslexic
LÇfë DäÉ â ë fâ L dyslektický
experim entation Lfâ ?ë é Éê fã ÉåDí ÉfpåL
12
function
hem isphere
hopscotch
horm one
identical
indistinct
LÑ ¾ Ï â p åL
LÜ É ã fë Ñ f]L
LÜ fl é ë â ç í p L
LÜ l Wã ]r åL
L~ fDÇÉ åí fâ äL
LfåÇfDë í fÏ â í L
experim entování;
experim enty
funkce
polokoule; hem isféra
(hra) nebe, peklo, ráj
horm on
stejný; shodný
nezřetelný; neurčitý
beneath
LÄfDåáWq L
pod
Lâ ]åDë áWäL
conceal
(za/u)tajit; skrýt
converge Lâ ]åDî ‰ WÇw L sbíhat se
cosm ic rays Lâ fl ë ã fâ =ê É fò L kosm ické záření
Lâ ‰ Wë L
curse
proklínat
LÇáDë í ‰ WÄL=
(vy)rušit
disturb
LfDÑ É â í fî L
faktický; skutečný
effective
Egyptian
LfDÇw fé p åL
egyptský
expose
Lfâ ë Dé ]r ò L
odhalit; ukázat
Lfâ Dë í É åí L
rozsah
extent
fanciful
LÑ ôåë fÑ äL
sm yšlený
flicker
LÑ äfâ ]L
neklidně hořet
LÖ ê ~ r åÇò L
důvod; příčina
grounds
hieroglyphics LÜ ~ fê ]DÖ äfÑ fâ ë L hyeroglifické písm o
innerm ost Lfå]ã ]r ë í L nejvnitřnější; v
úplném středu
launch pad Läl Wåí p =é ôÇL odpalovací ram pa
lay out
LäÉ f=D~ r í L
rozvrhnout; uspořádat
lethal
LäáWq äL
sm rtící
m um m y
Lã ¾ ã fL
m um ie
m ystery
Lã fë í ]ê áL
záhada; tajem ství
Lé ôê ]äÉ äL
rovnoběžný
parallel
pharaoh
LÑ É ]ê ]r L
faraón
pneum onia Låà ì WDã ]r åf]L zápal plic
Lé l fë åL
jed
poison
prem aturely Lé ê É ã ]í p ]äáL předčasně
priest
Lé ê áWë í L
kněz; pastor;
duchovní
radioactive Lê ÉfÇ á] r Dôâ ífî L radioaktivní
ray
Lê É fL
paprsek
Lê fDâ l WÇfÇL
zaznam enaný
recorded
reject
Lê fDÇw É â í L
odm ítnout; zavrhnout
rem arkable Lê fDã ^ Wâ ]Ä]äL pozoruhodný; význam ný
ripe
Lê ~ fé L
zralý
runw ay
Lê ¾ åï É fL
rozjezdová/přistávací
dráha
Lë l fäL
zem ina; půda
soil
strike
Lë í ê ~ fâ L
udeřit; zasáhnout
strike dow n Lë í ê ~ fâ =DÇ~ r åL sklátit (o nem oci)
Lí ì Wã L
hrobka; náhrobek
tom b
treasure
Lí ê É w ]L
poklad
w itness
Lï fí åfë L
svědek; být svědkem
čeho
yellow ish Là É ä]r fp L
žlutavý; nažloutlý
UN I T 3
Lesson 1
LÉ fäL
ale
typ piva
Ll Wä=få=l WäL
celkem vzato; v celku
all in all
baby-grand LÄÉ fÄá=Ö ê ôåÇL krátké křídlo (hud.
bed and
breakfast
beer
belly
choosy
com pel
conveniently
cosy
crack
crescent
curl up
dachshund
dartboard
darts
decent
LÄÉ Ç=]å
Äê É â Ñ ]ë í L
LÄf]L
LÄÉ äáL
Lí p ì Wò áL
Lâ ]ã Dé É äL
nástroj)
ubytování se snídaní
pivo
břicho; bříško
vybíravý
(při/do)nutit
Lâ ] åDî áWåf] åíäáL pohodlně
Lâ ]r ò áL
útulný
Lâ ê ôâ L
popraskat
Lâ ê É ë ]åí L
půlkruhovitá ulice
Lâ ‰ Wä=D¾ é L
stočit
LÇôâ ë ]åÇL
jezevčík
LÇ^ Wí Äl WÇL
terč (pro šipky)
LÇ^ Wí ë L
šipky (hra)
LÇáWë åí L
slušný; kvalitní; dobře
vypadající
establishm ent LfDëíôÄ äfpã ] åíL zařízení (např.
ubytovací)
façade
facility
guest room
hearth
illum inated
incline
landlady
lively
lodgings
neglect
obvious
off chance
overcoat
peel
peer
pillar
plum p
porch
5
prop up
fasáda
vybavení; zařízení
pokoj pro hosty
krb; topeniště
LfDäì Wã fåÉfífÇ L osvětlený
LfåDâ ä~ fåL
m ít sklon k
LäôåÇäÉ fÇáL
m ajitelka penziónu
Lä~ fî äáL
rušný; živý
Läfl Çw fÏ ò L
ubytování; podnájem
LåfDÖ äÉ â í L
zanedbání
LÑ ]Dë ^ WÇL
LÑ ]Dë fäfí áL
LÖ É ë í =ê ì Wã L
LÜ ^ Wq L
Lfl Äî f]ë L
Lfl Ñ =í p ^ Wåë L
L]r î ]â ]r í L
Lé áWäL
Lé f]L
Lé fä]L
Lé ä¾ ã é L
Lé l Wí p L
Lé ê fl é =D¾ é L
zjevný; snadno viditelný
m alá pravděpodobnost
svrchník
(o)loupat; (o)škrábat;
slupka; kůra
zírat; m žourat (na
něco, co je nejasné)
sloup
vypolštářovaný
stříška (před dveřm i
dom u)
podepřít
queer
quiz night
rail
set out
snack
Lâ ï f]L
Lâ ï fò =å~ fí L
Lê É fäL
Lë É í =D~ r í L
Lë åôâ L
sofa
Lë ]r Ñ ]L
Lë é äÉ åÇfÇL
splendid
spot
Lë é fl í L
teeny w eeny Lí áWåá=ï áWåáL
Lí ¾ â L
tuck
w alking stick Lï l Wâ fÏ =ë í fâ L
w oodw ork Lï r Çï ‰ Wâ L
Lesson 2
aloud
bedspread
cricketer
L]Dä~ r ÇL
LÄÉ Çë é ê É ÇL
Lâ ê fâ ]í ]L
fam iliar
flight
LÑ ]Dã fäf]L
LÑ ä~ fí L
adm iration LôÇã ]Dê É fp åL
Ll Wä=]î
all of a
]=ë ¾ Ç]åL
sudden
L^ Wã ]åÇL
alm ond
Ll WÑ ]äáL
aw fully
com pletely Lâ ]ã Dé äáWí äáL
LÉ Çw L
edge
extrem ely Lfâ ë Dí ê áWã äáL
faintly
LÑ É fåí äáL
LÑ É ]äáL
fairly
filling
LÑ fäfÏ L
G ood
LÖ r Ç=Ö ê É fp ]ë
gracious m e! ã áWL
G racious
LÖ ê É fp ]ë =ã áWL
m e!
Lã ôë fò L
m asses
m uch
Lã ¾ í p L
nod
Låfl ÇL
divný
(v hospodě) večer s
vědom ostní soutěží
pro hosty
zábradlí
vyrazit
svačina; m alé
občerstvení
pohovka; gauč
skvostný
všim nout si; zahlédnout
m alinkatý
zasunout; zastrčit
vycházková hůl
dřevěná konstrukce
nahlas; hlasitě
přehoz přes postel
hráč kriketu
pass aw ay
pat
preserved
pretty
extraordinary Lfâ Dëíê l WÇ få] ê áL m im ořádný; neobvyklý
fly
footballer
fuss
get over
glance
glow
pop in
ring a bell
LÑ ä~ fL
LÑ r í Äl Wä]L
LÑ ¾ ë L
LÖ É í =]r î ]L
LÖ ä^ Wåë L
dobře/důvěrně znám ý
ram eno (schodů);
schody
quite
rather
really
relatively
slightly
som ew hat
stuff
terribly
totally
letět; ubíhat (o čase)
fotbalista
obtěžovat m aličkostm i;
pobíhat kolem
dostat se z něčeho
(psychicky)
rychle/letm o
pohlédnout; zahlédnout
žhnout; zářit
zaskočit (na návštěvu)
připom ínat něco; znít
povědom ě
saucer
Lë l Wë ]L
talířek; podšálek
sip
Lë fé L
srkat; pít v m alých
doušcích
so to speak Lë ]r =í ]=ë é áWâ L tak říkajíc
supper
Lë ¾ é ]L
večeře
Lí ê É fL
podnos
tray
LÖ ä]r L
Lé fl é =fåL
Lê fÏ =]=ÄÉ äL
Lesson 3
a bit
a little
a trifle
absolutely
L]=Äfí L
L]=äfí äL
L]=í ê ~ fÑ äL
LôÄë ]Däì Wí äáL
trochu
trochu
trošičku; lehce; m írně
rozhodně; úplně
Lé ^ Wë =]Dï É fL
Lé ôí L
Lé ê fDò ‰ Wî ÇL
Lé ê fí áL
Lâ ï ~ fí L
Lê ^ Wa ]L
Lê f]äáL
Lê É ä]í fî äáL
Lë ä~ fí äáL
Lë ¾ ã ï fl í L
Lë í ¾ Ñ L
Lí É ê fÄäáL
Lí ]r í î äáL
undergraduate L¾ åÇ ]DÖ ê ô
utterly
w holly
L¾ í ]äáL
LÜ ]r äáL
Ç wr]í L
obdiv
najednou
m andle
hrozně; strašně
zcela; úplně
hrana; okraj
nesm írně; neobyčejně
m dle; nezřetelně
dosti; docela
(zubní) plm ba
proboha; pane na
nebi
proboha; pane na
nebi
spousty
m nohem
(při)kývnout;
pokynout
odejít; zesnout
poplácat
zachovalý
pěkně; pořádně (výraz
m nožství)
dost; docela
poněkud
opravdu; skutečně
relativně
nepatrně; m írně; slabě
trochu; poněkud
vycpat
hrozně; strašně
úplně; zcela
student; vysokoškolák
dočista; naprosto
zcela; úplně
UN I T 4
Lesson 1
beak
blam e
capture
celebrate
crop
6
disguise
LÄáWâ L
LÄäÉ fã L
Lâ ôé í p ]L
Lë É ä]Äê É fí L
Lâ ê fl é L
LÇáë DÖ ~ fò L
zobák
vinit; obviňovat
zajm out
(o)slavit; oslavovat
plodina; sklízet
(úrodu)
zam askovat; ukrýt
forearm
frantic
frantic
frow n
garish
gaze
gear
gentle
glance
grate
grateful
grit
LÑ l Wê ^ Wã L
LÑ ê ôåí fâ L
LÑ ê ôåí fâ L
LÑ ê ~ r åL
LÖ É ]ê fp L
LÖ É fò L
LÖ f]L
LÇw É åí äL
LÖ ä^ Wåë L
sleek
snobbish
spare
spite
start
stiff
suck
suspicious
sw erve
tattoo
torpedo
trick
trusting
trustw orthy
tut
vague
w ary
w eld
w orn-out
zip by
zom bie
rychle/letm o
pohlédnout; zahlédnout
m říž; rošt
vděčný
(w ith ~ ted teeth) se
zatnutým i zuby
LÖ ê ]r åL
(za)sténat; zam ručet
groan
guard
LÖ ^ WÇL
(be on one's ~ ) m ít
se na pozoru
LÖ ¾ í ]L
strouha; stružka
gutter
halt
LÜ l Wäí L
zastavit; zastavení
hurt
LÜ ‰ Wí L
zraněný (i citově)
Lfåë í ]åí äáL
ihned; bezodkladně
instantly
insulted
LfåDë ¾ äí fÇL
uražený
irritation
Lfê fDí É fp åL
podrážděnost
Là är ]ê fÇL
odpudivý
lurid
lurk
Lä‰ Wâ L
číhat; skrývat se
m ounting Lã ~ r åí fÏ L
zvyšující se; rostoucí
Lã ~ r q L
vyslovit nehlasně
m outh
m urm ur
Lã ‰ Wã ]L
m um lání; (za)m um lat
m utter
Lã ¾ í ]L
m um lat; bručet (si)
Lå‰ Wî ]ë L
nervózní; úzkostlivý
nervous
peer
Lé f]L
zírat; m žourat (na
něco, co je nejasné)
Lé fí p L
dehet; asfalt
pitch
pitch black Lé fí p =Ääôâ L tm a jako v pytli;
černý jako saze
Lé äáWL
naléhavá
plea
žádost/prosba
poke
Lé ]r â L
šťourat se
Lé ~ r åÇL
bušit; tlouci
pound
pull over
Lé r ä=]r î ]L
zajet ke kraji (autem )
pull up
Lé r ä=¾ é L
zastavit (auto u krajnice)
quadraphonic Lâ ï fl Ç ê ] DÑ fl åfâ L kvadrofonický
relieved
Lê fäáWî ÇL
uklidněný; s úlevou
rust
Lê ¾ ë í L
rez; rezivět
LÖ ê É fí L
LÖ ê É fí Ñ ]äL
LÖ ê fí L
shiver
předloktí
šílený (např. strachy);
horečný; frenetický
šílený (např. strachy);
horečný; frenetický
(za)m račit (se);
(s)vraštit čelo
křiklavý; přezdobený
zírat; (upřeně) hledět
rychlostní stupeň (v
autě)
vznešený; urozený
Lp áî ]L
Lë äáWâ L
Lë åfl Äfp L
Lë é É ]L
Lë é ~ fí L
Lë í ^ Wí L
Lë í fÑ L
Lë ¾ â L
Lë ]Dë é fp ]ë L
Lë ï ‰ Wî L
Lí ]Dí ì WL
Lí l WDé áWÇ]r L
Lí ê fâ L
Lí ¾ ë í fÏ L
Lí ê ¾ ë í ï ‰ Wa áL
Lí ¾ í L
Lî É fÖ L
Lï É ]ê áL
Lï É äÇL
Lï l Wå=~ r í L
Lò fé =Ä~ fL
Lò fl ã ÄáL
Lesson 2
acre
anguish
blood test
crisis
dilem m a
dread
expose
LÉ fâ ]L
LôÏ Ö ï fp L
LÄä¾ Ç=í É ë í L
Lâ ê ~ fë fë L
LÇfDäÉ ã ]L
LÇê É ÇL
Lfâ ë Dé ]r ò L
heart-breaking LÜ ^ Wí =Äê É fâ fÏ L
hum ble
LÜ ¾ ã ÄäL
identity
L~ fDÇÉ åí fí áL
LfåDÜ É ê fí L
inherit
m aternity Lã ]Dí ‰ Wåfí áL
m idw ife
Lã fÇï ~ fÑ L
11
(za)třást (se);
(za)chvět se
nablýskaný
snobský
náhradní
(in ~ of) navzdory
trhnutí; škubnutí
(úlekem )
pevně; neoblom ně
vtáhnout; nasát;
vdechnout
podezíravý; nedůvěřivý
uhnout; zm ěnit sm ěr
tetování
torpédo
lest; úskok
důvěřivý
důvěryhodný; spolehlivý
c c; no no; říkat c c
neurčitý
obezřetný
(zde: ~ ed) přilepený
opotřebovaný; obnošený
svištět kolem
živoucí m rtvola
akr (= 4840 sq yd =
4047 sq m )
m uka; působit m uka
krevní zkouška
krize
rozpaky; dilem a
hrozit se; děsit se (čeho)
odhalit
srdceryvný
pokorný; ponížený
totožnost
zdědit
m ateřství
porodní
bába/asistentka
m uddle
Lã ¾ ÇäL
nepořádek; páté přes
deváté
Lé ê fî ]äfÇw L
výsada; pocta
privilege
psychologist Lë~ fDâ fl äî Ç w fëíL psycholog
reckon
Lê É â ]åL
počítat; m ít za to
spree
thrill
urge
Lë é ê áWL
Lq ê fäL
L‰ WÇw L
dovádění; řádění
nadšení; rozechvění
naléhat; nutit; nutkání
racial
redundant
regain
reject
sake
sales
director
score
scores
slip
Lesson 3
am ount
application
appoint
arrest
attend
back up
cheat
com pany
confidence
contradict
courageous
court
dism ay
duty-bound
engineering
equality
excuse
face
fool-proof
gunm an
honesty
intend
interview
irresistible
judge
jury
law yer
lie
m oody
office
m anager
plead
principle
prom ote
prosecution
rovnat se
žádost; přihláška
jm enovat (do funkce)
zatknout; zajistit
(podezřelého)
L]Dí É åÇL
(z)účastnit se
LÄôâ =¾ é L
podporovat; podepřít
Lí p áWí L
podvádět
Lâ ¾ ã é ]åáL
společnost
Lâ fl åÑ fÇ]åë L (sebe)důvěra; odvaha
Lâ fl åí ê ]DÇfâ í L popřít; odporovat
Lâ ¾ ê fÇw ]ë L
odvážný; statečný
Lâ l Wí L
soud
LÇfë Dã É fL
hrůza; úlek
LÇà ì Wí f=Ä~ r åÇL vázaný povinností
LÉ åÇw fDåf]ê fÏ L strojírenství;
stavitelství
LfDâ ï fl äfí áL
rovnost
Lfâ Dë â à ì Wò L
om luva; vým luva;
om luvit se
LÑ É fë L
(~ sb) podívat se
někom u do tváře
LÑ ì Wä=é ê ì WÑ L
nikdy neselhávající
LÖ ¾ åã ]åL
gangster
Lfl åfë í áL
čest(nost); poctivost;
otevřenost
L]Dã ~ r åí L
Lôé äfâ É fp åL
L]Dé l fåí L
L]Dê É ë í L
LfåDí É åÇL
Lfåí ]î à ì WL
Lfê fDò fë í ]ÄäL
LÇw ¾ Çw L
LÇw r ]ê áL
Läl Wà ]L
Lä~ fL
Lã ì WÇfL
Lfl Ñ fë
ã ôåfÇw ]L
Lé äáWÇL
Lé ê fåë fé äL
Lé ê ]Dã ]r í L
Lé ê fl ë fDâ à ì Wp åL
statem ent
store
detective
truth
ultim atum
verdict
w ithdraw
rasový
nadbytečný
znovu nabýt/získat
odm ítnout; zavrhnout
(for the ~ of) kvůli
vedoucí prodejního
oddělení
dvacítka
(~ of) spousty
schovat (do kapsy
apod.); uklouznout
výpověď
ostraha obchodu
Lë í É fí ã ]åí L
Lë í l W
ÇfDí É â í fî L
Lí ê ì Wq L
pravda
L¾ äí fDã É fí ]ã L ultim átum
Lî ‰ WÇfâ í L
výrok poroty;
Lï fa Çê l WL
rozsudek
stáhnout (se)
UN I T 7
Lesson 1
abundance
apologetic
beat
blunder
bonnet
bright
burly
careful
cautious
convincing
coy
coyly
crackle
dam p
deceit
deserted
distrustful
dreadful
zam ýšlet; m ít v úm yslu
interview ; dělat
interview
neodolatelný
soudce; soudit
porota
právník; právní
zástupce
lhát (lie - lying)
náladový; špatně
naložený
vedoucí kanceláře
naléhavě žádat
podstata; princip
povýšit
obžaloba; trestní
řízení
Lê É fp äL
Lê fDǾ åÇ]åí L
Lê fDÖ É fåL
Lê fDÇw É â í L
Lë É fâ L
Lë É fäò
ÇfDê É â í ]L
Lë Å l WL
Lë Å l WL
Lë äfé L
10
drum
em erge
eye
firm ly
flick dow n
hojnost; nadbytek
om luvný
LÄáWí L
tem po; rytm us
LÄä¾ åÇ]L
hrubá chyba; om yl
LÄfl åfí L
kapota
LÄê ~ fí L
radostný; optim istický
Lĉ WäáL
statný
Lâ É ]Ñ ]äL
opatrný
Lâ l Wp ]ë L
opatrný
Lâ ]åDî fåë fÏ L přesvědčivý
Lâ l fL
ostýchavý; nesm ělý
Lâ l fL
nesm ěle
Lâ ê ôâ äL
praskat; šustit
LÇôã é L
m okrý
LÇfDë áWí L
podvod; klam
LÇfDò ‰ Wí fÇL
opuštěný
LÇfë Dí ê ¾ ë í Ñ äL nedůvěřivý
LÇê É ÇÑ ]äL
hrozný; strašný;
strašlivý
LÇê ¾ ã L
bubnovat; klepat
LfDã ‰ WÇw L
vynořit se; objevit se
L~ fL
podezíravě sledovat
LÑ ‰ Wã äáL
přísně
LÑ äfâ =Ç~ r åL
zacvaknout
L]Dľ åÇ]åë L
L] ?éfl ä] DÇ w Éífâ L
drive out
endless
escape
eternal
furious
guard
noble
outlaw
zahnat; zatlačit
nekonečný
uprchnout; utéct
věčný
zuřivý; vzteklý
stráž; osobní garda
panovníka
guardian
LÖ ^ WÇf]åL
strážce; hlídač
C hina
Lí p ~ få]L
Č ína
LfåDî É fÇ]L
útočník; vetřelec
invader
m agical
Lã ôÇw fâ äL
kouzelný; m agický
official
Lfl Ñ fp äL
úřední; oficiální
Lé ~ r ]L
síla; m oc
pow er
rescue
Lê É ë â à ì WL
zachránit; záchrana
restore
Lê fDë í l WL
obnovit
Lê ¾ p ]L
R usko
R ussia
S candinavia Lë â ôåÇfDåÉ fî á]L S kandinávie
shepherd Lp É é ]ÇL
pastevec; ovčák
Lí É fâ áá=é fí áL
slitovat se; ustrnout
take pity
se
thunderstorm Lq ¾ åÇ]ë í l Wã L bouře; bouřka
transform Lí ê ôåë DÑ l Wã L (z/pře)m ěnit se (v něco)
unfortunate L¾ åDÑ l Wí p ]å]í L nešťastný; neblahý
valley
Lî ôäáL
údolí
dobrovolník; přihlásit
volunteer Lî fl ä]åDí f]L
se dobrovolně
LÇê ~ fî =~ r í L
LÉ åÇä]ë L
LfDë â É fé L
LfDí ‰ WåäL
LÑ à r ]ê f]ë L
LÖ ^ WÇL
Lesson 2
arrow
blacksm ith
brave
bring to life
corrupt
deer
dim ension
display
dye
exhibition
centre
fine
folk
head
hero
historical
leap
m em orial
m odel
Lôê ]r L
LÄäôâ ë ã fq L
LÄê É fî L
LÄê fÏ =í ]=ä~ fÑ L
Lâ ]Dê ¾ é í L
LÇf]L
LÇ~ fDã É åp åL
LÇfDë é äÉ fL
LÇ~ fL
LÉ â ë fDÄfp å
ë É åí ]L
LÑ ~ fåL
LÑ ]r â L
LÜ É ÇL
LÜ f]ê ]r L
LÜ fë Dí fl ê fâ äL
LäáWé L
Lã ]Dã fl ê f]äL
Lã fl ÇäL
privilege
propose
reach
recreated
sport
toast
tradition
virtuous
Lé ê fî ]äfÇw L
Lé ê ]Dé ]r ò L
Lê áWí p L
Lê áWâ ê fDÉ fí L
Lë é l Wí L
Lí ]r ë í L
Lí ê ]DÇfp åL
Lî ‰ Wí p ]ë L
Lesson 3
B elgian
brochure
B russels
catalogue
cheer
crow n
directory
fierce
guidebook
guilty
leaflet
m anual
phrasebook
program m e
prospectus
ušlechtilý
člověk m im o zákon;
bandita
výsada; pocta
navrhnout
dosah
znovu vytvořit; obnovit
(jak to bylo v m inulosti)
zábava; kratochvíle
připít; pozvednout
číši; přípitek
tradice
ctnostný; m ravný
belgický; B elgičan
brožura; leták
B rusel
katalog
provolávat slávu
korunovat
(telefonní) seznam
lítý; nelítostný
průvodce (kniha)
vinen
leták; prospekt
příručka; návod
konverzační příručka
program ; pořad
inform ační brožura /
publikace
research
Lê fDë ‰ Wí p L
výzkum
Lê áWDí É äL
převyprávět
retell
script
Lë â ê fé í L
scénář
splendid
Lë é äÉ åÇfÇL
skvostný
Lë ]Dé ä~ fL
zásoby
supplies
surround
Lë ]Dê ~ r åÇL
obklopit
surrounding Lë ]Dê ~ r åÇfÏ L okolní
Lí ê ~ f¾ ã Ñ L
trium f
trium ph
w orksheet Lï ‰ Wâ p áWí L
pracovní list; pracovní
výkaz
šíp
kovář
statečný; odvážný
přivést k sobě; vzkřísit
úplatný; prodejný
jelen; vysoká
rozm ěr
ukázka
barva; barvivo; obarvit
výstaviště; výstavní
areál
pokuta
folková hudba
čelo (stolu)
hrdina; idol
historický
(vy)skočit
pam ětní; pam átník
m odel; m odelka
Lå]r ÄäL
L~ r í äl WL
7
LÄÉ äÇw ]åL
LÄê ]r p ]L
LÄê ]ë äò L
Lâ ôí ]äfl Ö L
Lí p f]L
Lâ ê ~ r åL
LÇ]Dê É â í ]ê áL
LÑ f]ë L
LÖ ~ fÇ=Är â L
LÖ fäí áL
LäáWÑ ä]í L
Lã ôåà r ]äL
LÑ ê É fò Är â L
Lé ê ]r Ö ê ôã L
Lé ê ]Dë é É â í ]ë L
Lesson 2
UN I T 5
apparatus
billow
Lesson 1
act
hrát (v divadle);
(za)chovat se
L]Dä^ Wã L
poplach
alarm
bank robber LÄôÏ â =ê fl Ä]L bankovní lupič
bell
LÄÉ äL
zvon(ek)
brow nish LÄê ~ r åfp L
hnědavý; nahnědlý
Lâ ôp f]L
pokladník
cashier
chase
Lí p É fë L
pronásledovat
clerk
>>>=Lâ ä^ Wâ L
úředník
com plexion Lâ ]ã Dé äÉ â p åL pleť
counter
Lâ ~ r åí ]L
figurka (ve stolních
hrách)
LÇÉ ]ê fÏ L
odvaha; odvážný
daring
dive over LÇ~ fî =]r î ]L naklonit se přes
(něco)
>>>=LÇê l WL
zásuvka
draw er
eyew itness L~ fï fí å]ë L
očitý svědek
get aw ay w ith LÖ Éí=] Dï Éf=ï fa L uprchnout (s lupem )
LÖ ê ôÄL
popadnout;
grab
chňapnout
identify
L~ fDÇÉ åí fÑ ~ fL rozpoznat
Lfåë fÇ]åí L
událost; incident
incident
lightw eight Lä~ fí ï É fí L
lehký
m iddle-aged Lã fÇä=DÉ fÇw ÇL středního věku
Lã fë í ]ê áL
záhada; tajem ství
m ystery
pale
Lé É fäL
bledý
passer-by Lé ^ Wë ]=Ä~ fL kolem jdoucí
Lê É fÇL
přepadnout
raid
recover
Lê fDâ ¾ î ]L
znovu získat; dostat
nazpátek
Lê fl ÄL
(vy/u/o)loupit
rob
robbery
Lê fl Ä]ê fL
loupež
shaky
Lp É fâ áL
rozechvělý
Lp fl â í L
šokován
shocked
slim
Lë äfã L
štíhlý
snatch
Lë åôí p L
popadnout; sebrat
podezíravý; nedůvěřivý
suspicious Lë ]Dë é fp ]ë L
take place Lí É fâ =é äÉ fë L přihodit se; uskutečnit
se
Lq áWÑ L
zloděj
thief
trap
Lí ê ôé L
chytit (do pasti); past
Lôé ]Dê É fí ]ë L
LÄfä]r L
přístroj
(o kouři, m lze) převalovat
se
Lľ ò L
buzz
vzruch
cam araderie Lâ ôã ] Dê ^ WÇ ] ê áL kam arádství a důvěra
Lôâ í L
(m ezi členy téže kom unity)
catch hold Lâ ôí p =Ü ]r äÇL zachvátit
clim b into Lâ ä~ fã =fåí ]L vlézt (dovnitř)
com radeship Lâ fl ã ê É fÇp fé L kam arádství a důvěra
crack
deal w ith
determ ination
determ ined
excitem ent
fan
firecracker
firefighter
get out
get over
go off
handle
height
horrendous
hose
look after
pile
put out
radio
regret
routine
rush in
rush off
scary
stick
strength
tune in
8
(m ezi členy téže kom unity)
popraskat
zabývat se (čím );
pojednávat (o čem )
LÇ fí‰ Wã fDåÉfpåL rozhodnost; odhodlání
LÇfDí ‰ Wã fåÇL rozhodnutý
Lfâ Dë ~ fí ã ]åí L vzrušení
LÑ ôåL
větrák; rozdm ýchat
LÑ ~ f]â ê ôâ ]L hlasitě bouchající
zábavná pyrotechnika
LÑ ~ f]Ñ ~ fí ]L
hasič
LÖ É í =~ r í L
vytáhnout
LÖ É í =]r î ]L
dostat se z něčeho
(psychicky)
LÖ ]r =fl Ñ L
spustit; vybuchnout;
vystřelit
LÜ ôåÇäL
vypořádat se s
(problém em )
LÜ ~ fí L
výška
LÜ ]Dê É åÇ]ë L úděsný; strašný
LÜ ]r ò L
hadice
Lär â =^ WÑ í ]L
starat se
Lé ~ fäL
(srovnaná) hrom ada
Lé r í =~ r í L
uhasit (oheň)
Lê É fÇá]r L
kom unikovat pom ocí
vysílačky
Lê fDÖ ê É í L
litovat
Lê ì WDí áWåL
rutina; rutinní
Lê ¾ p =fåL
vřítit/nahrnout se
dovnitř
Lê ¾ p =fl Ñ L
uhánět pryč
Lë â É ]ê áL
nahánějící strach
Lâ ê ôâ L
LÇáWä=ï fa L
Lë í fÅ â L
Lë í ê É Ï q L
Lí à ì Wå=fåL
sedět, tvrdnout (někde
in)
síla
naladit (rádio, televizi)
Lesson 3
arson
arsonist
blackm ail
blackm ailer
burglary
burglary
forgery
forgery
gnom e
line up
m urder
m urderer
shop-lifter
shop-lifting
theft
thief
vandal
vandalism
L^ Wë åL
L^ Wë ]åfë í L
LÄäôâ ã É fäL
LÄäôâ ã É fä]L
Lĉ WÖ ä]ê áL
Lĉ WÖ ä]ê áL
LÑ l WÇw ]ê áL
LÑ l WÇw ]ê áL
Lå]r ã L
Lä~ få=¾ é L
Lã ‰ WÇ]L
Lã ‰ WÇ]ê ]L
Lë Ü fl é =äfÑ í ]L
Lë Ü fl é =äfÑ í fÏ L
Lq É Ñ í L
Lq áWÑ L
Lî ôåÇäL
Lî ôåÇ]äfò ã L
soapdish
sticker
tablecloth
teatow el
tie
žhářství
žhář
vydírání
vyděrač
vloupání
vloupání
padělání; padělek
padělání; padělek
trpaslík
vyrovnat do řady
vražda
vrah
zloděj (v obchodě)
krádež v obchodě
krádež
zloděj
vandal
vandalism us
Lesson 2
UN I T 6
Lesson 1
apparently
apron
autograph
badge
brooch
coin
credit card
L]Dé ôê ]åí äfL
LÉ fé ê ]åL
Ll Wí ]Ö ê ^ WÑ L
LÄôÇw L
LÄê ]r í p L
Lâ l fåL
Lâ ê É Çfí =â ^ WÇL
cutting board Lâ ¾ í fÏ =Äl WÇL
deliberately LÇ]DäfÄ]ê ]í äáL
ice bucket L~ fë =ľ â fí L
in credit
jar
label
linen
m agnet
m atchbox
m ug
napkin
place m at
ring
scissors
Lfå=Dâ ê É Çfí L
LÇw ^ WL
LäÉ fÄäL
LäfåfåL
Lã ôÖ å]í L
Lã ôí p Äfl ñ L
Lã ¾ Ö L
Låôé â fåL
Lé äÉ fë =ã ôí L
Lê fÏ L
Lë fò ]ò L
očividně
zástěra
autogram
odznak; "placka"
brož
m ince
kreditní/úvěrová karta
prkýnko
úm yslně; schválně
kbelík s ledem (k
chlazení nápojů)
m ít peníze na účtu
(zavařovací) sklenice; džbán
štítek; etiketa; viněta
lněná tkanina; plátno
m agnet
krabička od zápalek
hrnek
ubrousek
prostírání
prsten; kroužek
nůžky
Lë ]r é Çfp L
Lë í fâ ]L
Lí É fÄä=â äfl q L
Lí áWí ~ r ]äL
Lí ~ fL
9
addiction
L]DÇfâ p ]åL
assessm ent
carry on
com pel
com pulsive
com pulsive
shopper
conduct
cope
cut up
deal w ith
L]Dë É ë ã ]åí L
Lâ ôê f=fl åL
Lâ ]ã Dé É äL
Lâ ]ã Dé ¾ äë fî L
Lâ ]ã Dé ¾ äë fî
p fl é ]L
Lâ ]åDǾ â í L
Lâ ]r é L
Lâ ¾ í =¾ é L
LÇáWä=ï fa L
m iska na m ýdlo
nálepka
ubrus
utěrka
kravata; vázanka
nadšení (pro);
propadnutí (čem u);
závislost
hodnocení
pokračovat
(při/do)nutit
chorobný; nutkavý
nákupní m aniak
vést
poradit si s (w ith)
krájet; rozkrájet
zabývat se (čím );
pojednávat (o čem )
depression LÇfDé ê É p åL
deprese
desire
LÇfDò ~ f]L
touha
LÇfDë í ê l fL
zničit
destroy
device
LÇfDî ~ fë L
zařízení
dum p
LǾ ã é L
odhodit
LÉ î fÇ]åë L
důkazy
evidence
extrem e
Lfâ Dë í ê áWã L
nesm írný
guilt
LÖ fäí L
vina; pocit viny
im pulsive Lfã Dé ¾ äë fî L hnací; im pulsivní
in-depth
Lfå=ÇÉ é q L
hloubkový; důkladný
indulge
LfåDǾ äÇw L
oddávat se
irresistible Lfê fDò fë í ]ÄäL neodolatelný
m echanism Lã fDâ ôåfò ã L m echanism us
overcom e L]r î ]â ¾ ã L přem oci; (be ~ )
zm ocnit se
plastic
Lé äôë í fâ L
um ělá hm ota;
um ělohm otný
Lé ‰ Wí p ]ë L
koupě; koupit
purchase
questionnaire Lâ ï É ë í p ]DåÉ ]L dotazník
reply
Lê fDé ä~ fL
odpovědět
Lê fDë é fl åë L
odpověď; odezva;
response
reakce
reveal
Lê fDî áWäL
odhalit
Lë É í äL
vyrovnat (účet)
settle
shopping
Lp fl é fÏ =ë é ê áWL záchvat utrácení
spree
spontaneous Lë é fl åDí É fåá]ë L spontánní

Podobné dokumenty

www.macmillan.cz Essential

www.macmillan.cz Essential LÄfò å ] ë L Lâ ä] r Ç ò L LÇ ^ Wâ L LÇ fÑ ê] å í L= L~ fL LÑ É ] L LÖ ä^ Wë fò L LÖ êáWå L LÜÉ ] L LÇ w áWå ò L LäflÏ L Lã ô Ö ] Dò áWå L Lã ] r ë í äáL Lâ ï ~ fí L LêfWÇ L Lp l Wí L Lë é l Wí L L...

Více

www.macmillan.cz

www.macmillan.cz ZASTOUPENÍ PRO ČR

Více

29,90

29,90 včetně DPH a platné jak pro podnikatele, tak i pro malospotřebitele. Uvedené ceny platí do vyprodání zásob. Ceny zboží v letáku zahrnují příspěvek na likvidaci starého elektrozařízení dle zákona 18...

Více

VYZKOUŠEJTE!

VYZKOUŠEJTE! ZASTOUPENÍ PRO ČR a informace pro učitele

Více