VYZKOUŠEJTE!

Komentáře

Transkript

VYZKOUŠEJTE!
ZASTOUPENÍ PRO ČR
a informace pro učitele
Macmillan Education
Šumavská 15, Brno 602 00
tel
.:541 592 335
fax:541 592 336
E-mai
l
:i
[email protected] macmi
l
l
an.cz
www.macmi
l
l
an.cz
VYZKOUŠEJTE!
Internet pro učitele a pracovní
listy zdarma na adrese
PRODEJ
Všechny tituly z produkce
nakladatelstvíMacmillan Education
zakoupíte nebo obj
ednáte ve všech
dobrých knihkupectvích.
Školy a knihkupci se také mohou
obrátit na naše distribučnífirm y:
The Bell School,a.s.
Nedvězská 29
100 00 Praha 10
tel
:274 812 646
fax:274 822 961
E-mai
l
:di
stri
[email protected] bel
l
school
.cz
www.bel
l
school
.cz
ILC Czechoslovakia s.r.o.
tř.Kpt.Jaroše 25
602 00 Brno 2
tel
:545 215 669
fax:545 240 889
E-mai
l
:[email protected] i
l
c.cz
www.i
l
c.cz
ELEMENTARY
Accelerate
Elementary
U N IT 1 Le sson 1
actual
bless
bride
bridegroom
cake
celebration
cerem ony
costum e
couple
skutečný
požehnat
nevěsta
ženich
dort
oslava
odřad
kostým ; kroj
pár; dvojice
diamond ring LÇ~f]ã]åÇ=ê fÏ L diam antový prsten
LÇ ê É ë L
šaty
dress
LÇ ê É ë L
šaty (dám ské)
dress
forehead
LÑ l WÜ É Ç L
čelo
dom ácí potřeby
household LÜ ~ r ë Ü ]r äÇ
Ö r Ç ò L=
goods
Líp‰ WípL
kostel
church
incense
Lfå ë É å ë L
kadidlo
join
LÇ w l få L
spojit
Lä¾ âL
štěstí
luck
m onk
ã ¾ Ï âL
m nich
offering
Lfl Ñ ]ê fÏ L
obětní dar
Lé äÉ fë L
um ístit
place
pow der
Lé ~ r Ç ]Eê FL
prášek; pudr
prepare
Lé ê fDé É ]Eê FL
připravit
Lé ê É ò å íL
dárek; dar
present
priest
Lé ê áWë íL
kněz
receive
Lê fDë áWî L
obdržet
Lë é fl íL
m ísto; skvrna
spot
suit
Lë ìWíL
oblek
Thai
Lí~ fL
Thajsko; thajský
Lq ê É Ç L
vlákno; nit
thread
w ear
Lï É ]L
m ít na sobě; nosit
w edding
Lï É Ç fÏ L
svatba
Lôâípì]äL
LÄ äÉ ë L
LÄ ê ~ fÇ L
LÄ ê ~ fÇ Ö ê ìWã L
LâÉ fâL
Lë É äfDÄ ê É fpå L
Lë É ê ]ã ]å áL
Lâfl ë íà ìWã L
Lâ¾ é äL
U N IT 1 Le sson 2
adults
associated
boil
bow
break
burn
castle
celebrate
collect
LôÇ ¾ äíL
L]Dë ]r páÉ fífÇ L
LÄ l fäL
LÄ ~ r L
LÄ ê É fâL
LÄ ‰ Wå L
Lâ^ Wë äL
Lë É ä]Ä ê É fíL
Lâ]DäÉ âíL
dospělí
přidružený; připojený
vařit (se); vřít
uklonit se; sklonit (hlavu)
rozbít (se/si), zlomit (se/si)
hořet; spálit (se)
hrad; zám ek
(o)slavit; oslavovat
sbírat; zastavit se pro;
vyzvednout
custom
Lâ¾ ë í]ã L
dow n a hill LÇ ~ r å =]=Ü fäL
LáWë í]L
Easter
LÑ É ë ífî äL
festival
festival chief LÑ É ë ífî ä=ípáWÑ L
LÜ l Wë L
horse
LípÉ fë L
chase
luck
Lä¾ âL
once
Lï ¾ å ë L
Lé É fÖ ]å L=
pagan
Lé É få íL
painted
participate Lé ^ WDífë fé É fíL
Lé ê É ]L
prayer
procession Lé ê ]Dë É på L
procession Lé ê ]Dë É på L
Lé ¾ Ä äfâL
public
Lê ~ fò L
rise
roll
Lê ]r äL
Lpáé L
ship
Lë é ê fÏ L
spring
square
Lë âï É ]L
take place LíÉ fâ=é äÉ fë L
tem ple
LíÉ ã é äL
torch
Líl WípL
Lî ~ fâfÏ L
V iking
w alk
Lï l WâL
zvyk; tradice
dolů z kopce
V elikonoce
slavnost
král slavnosti
kůň
pronásledovat
štěstí
jedenkrát
pohanský
namalovaný; nabarvený
zúčastnit se
m otlitba
průvod
procesí, průvod
veřejný
vycházet (slunce)
koulet
loď
jaro
nám ěstí; čtverec
konat se
svatyně; chrám
pochodeň
V iking; vikingský
jít; chodit (pěšky)
U N IT 1 Le sson 3
angry
LôÏ Ö ê áL
appointm ent L]Dé l få íã ]å íL
bow l
LÄ ]r äL
LÇ fé L
dip
earn
L‰ Wå L
enter
LÉ å í]L
LÑ áWíL
feet
finger
LÑ fÏ Ö ]L
flow er
LÑ ä~ r ]L
LÇ w É ë íp]L
gesture
hand
LÜ ôå Ç L
C hina
Líp~ få ]L
chopstick Lípfl é ë ífâL
in public
Lfå =é ¾ Ä äfâL
India
Lfå Ç á]L
Lfå DÑ l Wã äL
inform al
Japan
LÇ w ]Dé ôå L
laugh
Lä^ WÑ L
LäÉ Ñ íL
left
local
Lä]r âäL
offer
Lfl Ñ ]L
penfriend Lé É å Ñ ê É å Ç L
perm ission Lé ]Dã fpå L
rozhněvaný; rozčilený
jm enování; m ísto; schůzka
m ísa; m iska; šálek
nam áčet
vydělat; vydělávat
vstoupit
nohy (chodidla)
prst
květ; květina
gesto, posunek
ruka
Č ína
(čínské) tyčinky (na jídlo)
na veřejnosti
Indie
neform ální; přátelský
Japonsko (pozor na přízvuk)
(za)sm át se
levý
m ístní
nabídnout; nabízet
přítel, se kterým
si dopisujem e
dovolení, povolení
fortnight
LÑ l Wíå ~ fíL=
dva týdny; 14 dní
LÖ l WÇ w L=
gorge
rokle; strž
headquarters LÜ É Ç Dâï l Wí]ò L velitelství; centrála
LäáWÇ L
vést
lead
Lé ôÇ äL
paddle
pádlovat
Lê áWípL
dorazit; dojet (kam )
reach
Lê ¾ Ä ]L
gum a; kaučuk
rubber
single-handed Lë fÏ Ö ä
solo
w hirlpool
Ü ôå Ç fÇ L
Lë ]r ä]r L
Lï ‰ Wäé ìDLä
samostatný; jednoruký
sam ostatný; sólový
vír
U N IT 1 0 Le sson 2
alpaca
altitude
A rgentina
B olivia
border
bravery
C olom bia
condor
LôäDé ôâ]L
Lôäífíà ìWÇ L
L^ WÇ w ]å DíáWå ]L
LÄ ]Däfî á]L
LÄ l WÇ ]L
LÄ ê É fî ]ê áL
Lâ]Dä¾ ã Ä á]L
Lâfl å Ç l WL
alpaka (lam a)
nadm ořská výška
A rgentina
B olívie
hranice
statečnost; odvaha
K olum bie
kondor
U N IT 1 0 Le sson 3
apply
cure
cure
disease
disease
equipm ent
excavation
greeting
layout
rare
receiver
rem ain
signature
sponsorship
unable
valuable
L]Dé ä~ fL
Lâà r ]L
Lâà r ]L
LÇ f)ò áWò L
LÇ f)ò áWò L
LfDâï fé ã ]å íL
Lâë â]Dî É fpå L
LÖ ê áWífÏ L
LäÉ f~ r íL
Lê É ]L
Lê fDë áWî ]L
Lê f?ã É få L
Lë fÖ å ]íp]L
Lë é fl å ë ]ê pfé L
L¾ å DÉ fÄ äL
Lî ôäà ì]Ä äL
podat (si) přihlášku
(vy)léčit
(vy)léčit
nem oc; choroba
nem oc; choroba
vybavení; výbava
vykopávka; výkop
pozdrav
uspořádání; rozvržení
vzácný; řídký
sluchátko
zůstat
podpis
sponzorství
neschopný
cenný; hodnotný
determination LÇfí ‰ WãfDåÉ fp åL rozhodnost; odhodlání
farm land
fear
fitness
fluency
forest
highlight
H im alayas
chain
C hile
initiative
jungle
llam a
M ongolia
patience
P eru
plateau
pum p
puncture
salt flat
save up
stam ina
steal
Tibet
vicuna
vineyard
zig-zag
LÑ ^ Wã äôå Ç =L
LÑ f]L
LÑ fíå ]ë L
LÑ äìW]å ë áL
LÑ fl ê fë íL
LÜ ~ fä~ fíL
LÜ fã ]DäÉ f]ò L
LípÉ få L
LípfäáL
LfDå fp]ífî L
LÇ w ¾ Ï Ö ]äL
Lä^ Wã ]L
Lã fl Ï DÖ ]r äá]L
Lé É fp]å ë L
Lé ]Dê ìWL
Lé äôí]r L
Lé ¾ ã é L
Lé ¾ Ï âíp]L
Lë l Wäí=Ñ äôíL
Lë É fî =¾ é L
Lë íôã få ]L
Lë íáWäL
LífDÄ É íL
Lî áDâà ìWå ]L
Lî få à ]Ç L
Lò fÖ =ò ôÖ L
zem ědělská půda
strach
tělesná kondice; způsobilost
plynulost
les
zlatý hřeb (čeho)
(the ~ ) H im aláje
řetěz; řetězec
C hile
iniciativa
džungle
lam a
M ongolsko
trpělivost; snášenlivost
P eru
rovina; plošina
pum pička
propíchnutí; proražení
vyschlé solné jezero
našetřit
vytrvalost; životní síla
(u)krást; odcizit
Tibet
lam a vikuňa
vinice; vinohrad
prokličkovat
MACMILLAN
Essential
DICTIONARY
NOVÝ dvoubarevný slovník pro
středně pokroč ilé studenty
3 5 0 0 0 příkladů , 7 0 0 ilustrac í,
m ultim ediá lní C D -R O M
www.m acm illan.cz/slovnik
Lë å É fâL
snake
sophisticated Lë ]DÑ fë í fâ É fí fÇL
Lë l Wë L
source
Lë é ~ fÇ ]L
spider
Lë í¾ ã ]âL
stom ach
LíÉ fäL
tail
L¾ Ö äáL
ugly
vam pire
Lî ôã é ~ f]L
w hale
Lï É fäL
Lï fë äL
w histle
w ide
Lï ~ fÇ L
w ingspan Lï fÏ ë é ôå L
had
kultivovaný; exkluzivní
zdroj; pram en
pavouk
žaludek; břicho
ocas
ošklivý; škaredý
upír; vam pír
velryba
hvízdat; pískat; hvízdnutí
široký
rozpětí křídel
U N IT 9 Le sson 2
agile
arsenal
bald
bath-tub
beak
bull
cabinet
cartoon
courage
donkey
floppy
fox
fur
hairy
hoof
horn
investigator
lizard
m ane
m onk
m ouse
nut
obviously
paw
penguin
poisonous
python
rifle
sacred
science
sharp
skin
sm ooth
strength
tenant
tongue
trap
LôÇ w ~ fäL
agilní; svižný; čilý
L^ Wë ]å äL
arzenál
LÄ l WäÇ L
plešatý
LÄ ^ Wq =í¾ Ä L
vana
LÄ áWâL
zobák
LÄ r äL
býk
LâôÄ få ]íL
vitrína; skříňka
Lâ^ WDíìWå L
kreslený film /seriál
Lâ¾ ê fÇ w L
odvaha
LÇ fl Ï âáL
osel
LÑ äfl é áL
volně visící
LÑ fl âë L
liška
LÑ ‰ WL
kožešina
LÜ É ]ê áL
chlupatý
LÜ ìWÑ L
kopyto
LÜ l Wå L
roh
Lfå Dî É ë ífÖ É fí]L vyšetřovatel
Läfò ]Ç L
ještěrka
Lã É få L
hříva
Lã ¾ Ï âL
m nich
Lã ~ r ë L
m yš
Lå ¾ íL
ořech
Lfl Ä î f]ë äfL
zjevně
Lé l WL
tlapka; pracka
Lé É Ï Ö ï få L
tučňák
Lé l fò ]å ]ë L
jedovatý
Lé ~ fq å L
krajta; python
Lê ~ fÑ äL
puška
Lë É fâê fÇ L
posvátný
Lë ~ f]å ë L
věda; vědní obor
Lp^ Wé L
ostrý
Lë âfå L
kůže
Lë ã ìWa L=
hladký
Lë íê É Ï q L
síla
LíÉ å ]å íL
nájem ník
Lí¾ Ï L
jazyk
Líê ôé L
chytit (do pasti); past
trunk
w ander
w ing
zebra
Líê ¾ Ï âL
Lï fl å Ç ]L
Lï fÏ L
Lò É Ä ê ]L
(lidský) trup; kmen (strom u)
pohybovat se
blatník
zebra
U N IT 9 Le sson 3
blizzard
boil
coat
disaster
drizzle
earthquake
Equator
flood
fog
freeze
full m oon
hail
huge
hum id
hurricane
leaf
lift up
palm tree
pity
prison
race
rubbish
sandstorm
terrified
torn
typhoon
w all
w allet
w ave
w ind
LÄ äfò ]Ç L=
LÄ l fäL
Lâ]r íL
LÇ fDò ~ Wë í]L
blizard
vařit (se); vřít
kabát; plášť; kabátek, sako
pohrom a; katastrofa;
neštěstí
m rholit
zem ětřesení
rovník
povodeň; potopa
m lha
m rznout
úplněk
kroupy; krupobití
obrovský; obrovitý
vlhký
hurikán; uragán
list
LÇ ê fò äL
L‰ Wq âï É fâL
LfDâï É fí]L
LÑ ä¾ Ç L
LÑ fl Ö L
LÑ ê áWò L
LÑ r ä=ã ìWå L
LÜ É fäL
LÜ à ìWÇ w L=
LÜ à ìWã fÇ L
LÜ ¾ ê fâ]å L
LäáWÑ L
LäfÑ í=¾ é L
zvednout; nadzvednout
Lé ^ Wã =íê áWL
palm a
Lé fíáL
lítost; škoda
Lé ê fò å L
věznice; vězení
Lê É fë L
hnát se; závod
Lê ¾ Ä fpL
odpadky; sm etí
Lë ôå Ç ë íl Wã L písečná bouře
LíÉ ê fÑ ~ fÇ L
vyděšený; vystrašený
Líl Wå L
roztrhaný
Lí~ fDÑ ìWå L
tajfun
Lï l WäL
stěna; zeď
Lï fl äfíL
(pánská) peněženka;
Lï É fî L
Lï få Ç L
náprsní taška
(za)m ávat; vlna
vítr
U N IT 1 0 Le sson 1
abandon
L]?Ä )å Ç ]å L=
opustit; odpadnout
approximately L]Dé ê fl â ë fã]í äáL přibližně; asi
bandit
bank
capsize
cave
dinghy
drow n
exact
explore
focus
LÄ ôå Ç fíL
L=Ä ôÏ â=L
Lâôé Dë ~ fò L
LâÉ fî L
LÇ áÏ Ö áL
LÇ ê ~ r å L
LfÖ Dò ôâíL
LfâDë é äl WL
LÑ ]r â]ë L
bandita
břeh
převrhnout se; převrátit se
jeskyně
m alý člun
utopit (se); utonout
přesný; exaktní
(pro)zkoum at
ohnisko; zaostřit
plate
point
polite
right
rude
sm oke
sneeze
take off
Thailand
tissue
um brella
yaw n
Lé äÉ fíL
Lé l få íL
Lé ]Dä~ fíL
Lê ~ fíL
Lê ìWÇ L
Lë ã ]r âL
Lë å áWò L=
LíÉ fâ=fl Ñ L
Lí~ fä]å Ç L
Lífpà ìWL
L¾ ã DÄ ê É ä]L
Là l Wå L
talíř; m iska
ukázat; (na)m ířit
zdvořilý
pravý; správný
hrubý; hulvátský; neomalený
kouřit
kýchat
sundat (si); zout (si) (boty)
Thajsko
papírový kapesník
deštník; slunečník
zívat; zívnout
U N IT 2 Le sson 1
antiques
bar
bar of
chocolate
beer
bookshop
can
clim ber
craft fair
crow d
cuisine
delicious
Lôå DíáWâë L
LÄ ^ WL
LÄ ^ Wê =fl î
ípfl âä]íL==
LÄ f]L
LÄ r âpfl é L
Lâôå L
Lâä~ fã ]L
Lâê ^ WÑ í==Ñ É ]L
Lâê ~ r Ç L
Lâï fDò áWå L
LÇ fDäfp]ë L
fish and chips LÑ fp=]å =ípfé ë L=
guide
hard
ice cream
juggle
m arket
m odel
starožitnosti
tabulka (čokolády)
tabulka čokolády
pivo
knihkupectví
plechovka
lezec
trh řem esel
dav; lidé
(národní) kuchyně
lahodný
sm ažená ryba s hranolky,
zabalená do novin
průvodce
tvrdý
zm rzlina
žonglovat
trh; tržiště
m odel; m odelka
m ountaineering Lã~råífDåf]êfÏL horolezectví
m useum
Lã à ìDò áW]ã L m uzeum
novel
Lå fl î äL
rom án
Lé ôâfíL
balíček; krabička
packet
pasta
Lé ôë í]L
těstoviny
pay
Lé É fL
(za)platit
perform ance Lé ]DÑ l Wã ]å ë L představení
poster
Lé ]r ë í]L
plakát
prefer
Lé ê fDÑ ‰ WL
dát přednost
restaurant Lê É ë í]ê fl å íL restaurace
sell
Lë É äL
prodávat
slice
Lë ä~ fë L
krajíc; plátek
Lë íl WäL
stánek
stall
theatre
Lq f]í]L
divadlo
ticket
LífâfíL
jízdenka; lístek
LíáW=p‰ WíL
tričko
T-shirt
w aiter
Lï É fí]L
číšník; vrchní
w ine
Lï ~ få L
víno
LÖ ~ fÇ L
LÜ ^ WÇ L
L~ fë =âê áWã L
LÇ w ¾ Ö äL
Lã ^ WâfíL
Lã fl Ç äL
U N IT 2 Le sson 2
bathroom
belt
black
blue
brow n
button
calculator
canvas
ceram ic
cotton
dark
electricity
fit
glass
green
grey
high
jew ellery
large
leather
light
m atch
m edium
m echanical
m em ory
m irror
LÄ ^ Wq ê ìWã L
LÄ É äíL
LÄ äôâL
LÄ äìWL
LÄ ê ~ r å L
LÄ ¾ íå L
Lâôäâà r äÉ fí]L
Lâôå î ]ë L
Lë ]Dê ôã fâL
Lâfl íå L
LÇ ^ WâL
LfäÉ âDíê fë fíáL
LÑ fíL
LÖ ä^ Wë L
LÖ ê áWå L
LÖ ê É fL
LÜ ~ fL
LÇ w ìW]äê áL
Lä^ WÇ w L
LäÉ a ]L
Lä~ fíL
Lã ôípL
Lã áWÇ á]ã L
Lã ]Dâôå fâäL
Lã É ã ]ê áL
Lã fê ]L
multicoloured Lã ¾ äíáâ¾ ä]ê Ç L
necklace
Lå É âä]ë L
noise
Lå l fò L
L~ r íDë ~ fÇ L
outside
pink
Lé fÏ âL
plastic
Lé äôë ífâL
pocket-sized Lé fl âfí=ë ~ fò Ç L
red
Lê É Ç L
rug
Lê ¾ Ö L
Lë fäâL
silk
sm all
Lë ã l WäL
steel
Lë íáWäL
Lë íê ôé L
strap
suitcase
Lë ìWíâÉ fë L
sun roof
Lë ¾ å =ê ìWÑ L
sunglasses Lë ¾ å Ö ä^ Wë fò L
vase
Lî ^ Wò L
violet
Lî ~ f]ä]íL
w aistcoat Lï É fë íâ]r íL
w hite
Lï ~ fíL
w oollen
Lï r ä]å L
Là É ä]r L
yellow
koupelna
pásek; řem en
černý
m odrý
hnědý
knoflík; tlačítko
kalkulačka
plátno; plachtovina
keram ický
bavlna; bavlník;
bavlněná tkanina
tm avý; tm a
elektřina
v dobré kondici; způsobilý
sklo; sklenice
zelený
šedý; šedivý
vysoký; vysoko
klenoty; šperky
velký
kůže
světlý; světlo
najít prvek do páru;
spojit (k sobě patřící); hodit
se k (čem u/kom u); zápas
střední
m echanický
pam ěť
zrcátko; zrcadlo
(více)barevný
náhrdelník
hluk
venku
růžová
um ělá hm ota; um ělohm otný
kapesní
červený; rudý
koberec; rohožka
hedvábí; hedvábný
m alý
ocel; ocelový
popruh
kufr; zavazadlo
střešní okno (u auta)
sluneční brýle
váza
fialový
vesta
bílý
vlněný
žlutý
U N IT 2 Le sson 3
advertisement L]Ç Dî ‰ Wífë ã]åíL reklam a; inzerát
alarm clock
aquarium
badm inton
bakery
better
big
brush
clean
convenient
cover
deodorant
discount
dishw asher
dry
elephant
enjoyable
exciting
football
giraffe
hairdresser
health
heavy
lion
liquid
location
low fat
m argarine
m onkey
oven
pear
quick
requirem ent
rock
clim bing
scuba diving
selection
soft
squash
tasty
tennis
unusual
variety
w ashing
pow der
w ide
w ildlife
zebra
L]Dä^ Wã =âäfl âL
L]Dâï É ]ê á]ã L
LÄ ôÇ ã få í]å L
LÄ É fâ]ê áL
LÄ É í]L
LÄ fÖ L
LÄ ê ¾ pL
LâäáWå L
Lâ]å Dî áWå á]å íL
Lâ¾ î ]L
LÇ áD]r Ç ]ê ]å íL=
LÇ fë â~ r å íL
LÇ fpï fl p]L
LÇ ê ~ fL
LÉ äfÑ ]å íL
Lfå DÇ w l f]Ä äL
LfâDë ~ fífÏ L
LÑ r íÄ l WäL
LÇ w fDê ^ WÑ L
LÜ É ]Ç ê É ë ]L
LÜ É äq L
LÜ É î áL
Lä~ f]å L
Läfâï fÇ L
Lä]r DâÉ fpå L
Lä]r =Ñ ôíL
Lã ^ WÇ w ]Dê áWå L
Lã ¾ å âfL
L¾ î å L
L=é É ]L
Lâï fâL
budík
akvárium
badm inton
pekařství
lepší
velký
čistit kartáčkem ;
kartáčovat
uklidit; uklízet; čistý
vyhovující
přikrýt; (za)krýt
deodorant
sleva
m yčka nádobí
suchý; sucho
slon
příjem ný
vzrušující
fotbal; kopaná; kopací m íč
žirafa
kadeřník; kadeřnice
zdraví
těžký; m ající velkou
hm otnost
lev
tekutý; tekutina
místo; poloha; umístění
nízkotučný
m argarín
opice
trouba; pec; kam na
hruška
rychlý
LêfDâ ï ~f]êã]åíL požadavek
Lê fl â=âä~ fã fÏ L šplhání po skalách
Lë â ì WÄ ]=Ç~fî fÏ L hlubinné
potápění
Lë fDäÉ âpå L
výběr
Lë fl Ñ íL
měkký; hebký; tlumený
Lë âï fl pL
squash
LíÉ fë íáL
chutný
LíÉ å fë L
tenis
L¾ å Dà ìWw ì]äL neobvyklý
Lî ]Dê ~ f]íáL
rozm anitost
Lï fl pfÏ =é ~ r Ç ]L prací prášek
Lï ~ fÇ L
Lï ~ fäÇ ä~ fÑ L
Lò É Ä ê ]L
široký
divočina; divoká příroda
zebra
U N IT 3 Le sson 1
aborigine LôÄ ]Dê fÇ w ]å áL
advantage L]Ç Dî ^ Wå ífÇ w L
L]Dî É fä]Ä äL
available
LÄ fp]é L=
bishop
Lë É å íp]ê áL
century
Lâê áWíL
C rete
disadvantage LÇ fë ]Ç Dî ^ WåífÇ w L
discover
LÇ fë Dâ¾ î ]L
LáWë íL
east
Ecuador
LÉ âï ]Ç l WL
education LÉ Ç w r DâÉ fpå L
exactly
LfÖ Dò ôâíäáL
fam ous
LÑ É fã ]ë L
farm ing
LÑ ^ Wã fÏ L
LÑ fpfÏ L
fishing
freedom
LÑ ê áWÇ ]ã L
holy
LÜ ]r äáL
LÜ ¾ å í]L
hunter
Iceland
L~ fë ä]å Ç L
incredible Lfå Dâê É Ç ]Ä äL
inhabited Lfå DÜ ôÄ fífÇ L
island
L~ fä]å Ç L
islet
L~ fä]íL
L~ fë ]äÉ fífÇ L
isolated
m ainland Lã É få ä]å Ç L
naturalist Lå ôípê ]äfë íL
Lå l Wq L
north
pirate
Lé ~ fê ]íL=
population Lé fl é à ìDäÉ fpå L
Lé ê ]Dî ~ fÇ L
provide
recent
Lê áWë å íL
sailor
Lë É fä]L
S candinavia Lë â ô åÇ fDåÉ fî á]L
scenery
Lë áWå ]ê áL
sim plicity
solitude
south
Lë fã Dé äfë ]íáL
Lë fl äfíà ìWÇ L
Lë ~ r q L
dom orodec
výhoda
dostupný; k dispozici
biskup
století
K réta
nevýhoda
objevit
východ
Ekvádor
výchova; (dosažené) vzdělání
přesně
slavný; proslulý
farm aření
rybaření; rybolov
svoboda; volnost
posvátný
lovec
Island
neuvěřitelný
osídlený; obydlený
ostrov; ostrůvek
ostrůvek
izolovaný; osam ocený
pevnina
ochránce přírody
sever
pirát
obyvatelstvo
poskytnout; opatřit
nedávný; nový
nám ořník
S kandinávie
výprava (v divadle);
krajina; příroda
jednoduchost; prostota
odlehlé m ísto; sam ota
jih
The G alapagos La ]=Ö ]Däô é ]Ö ]ë L G alapágy
tortoise
Líl Wí]ë L
želva
Lír ]ê fò ]ã L
turistika; cestování
tourism
tourist
Lír ]ê fë íL
turista/turistka
volcano
Lî fl äDâÉ få ]r L sopka
Lï É ë íL
západ
w est
U N IT 3 Le sson 2
blood
boat
catch
com fortable
LÄ ä¾ Ç L
LÄ ]r íL
LâôípL
Lâ¾ ã Ñ í]Ä äL
krev
člun; loď(ka)
chytit; chytat; chytnout
pohodlný
experience
fancy
fascinating
firew orks
chess
laugh
m oving
origam i
LfâDë é f]ê á]å ë L
LÑ ôå ë áL
LÑ ôë få É fífÏ L
LÑ ~ f]ï ‰ Wâë L
LípÉ ë L
Läfl WÑ L
Lã ìWî fÏ L
Lfl ê fDÖ ^ Wã áL
spectator
talk
L
Lë é É âDíÉ fí]L
Líl WâL
zážitek
představit si; m ít chuť
okouzlující; strhující
ohňostroj
šachy
(za)sm át se; sm ích
dojem ný; dojím avý
um ění papírových
skládanek
Lé ]DÑ l Wã L
účinkovat; hrát
perform
referee
Lê É Ñ ]Dê áWL
rozhodčí; soudce;
dělat rozhodčího
spectacular Lë é É âDíôâà r ä] velkolepý; honosný
divák
projev; m luva;
U N IT 8 Le sson 2
account
adventurer
alive
ash
bone
cam el
desert
dried
epic
erupt
fall
give up
glacier
length
on foot
run out of
sand
scorpion
L]Dâ~ r å íL
L]Ç Dî É å íp]ê ]L
L]Dä~ fî L
LôpL
LÄ ]r å L
Lâôã äL
LÇ É ò ]íL
LÇ ê ~ fÇ L
LÉ é fâL
LfDê ¾ é íL
LÑ l WäL
LÖ fî =¾ é L
LÖ äôë á]L
LäÉ Ï q L
Lfl å =Ñ r íL
Lê ¾ å =~ r í=fl î L
Lë ôå Ç L
Lë âl Wé á]å L
self-sufficient Lë É äÑ =ë ]DÑ fpå íL
Lë É í=fl Ñ L
set off
slide
Lë ä~ fÇ L
sting
Lë ífÏ L
suffer
Lë ¾ Ñ ]L
tip
Lífé L
turn up
Lí‰ Wå =¾ é L
w aterfall Lï l Wí]Ñ l WäL
popis; vysvětlení
dobrodruh
živ; na živu
popel
kost
velbloud
poušť
sušený
epický; epická báseň
vybuchnout; začít soptit
padat
vzdát se; přestat
ledovec
délka
pěšky
vydat se z čeho; dojít
písek
štír; škorpión
soběstačný; zpupný
vydat se; vyrazit (na cestu)
diapozitiv
bodnout; štípnout; žihadlo
(u)trpět
vrchol; nejvyšší bod
objevit se
vodopád
U N IT 8 Le sson 3
agenda
contest
decent
drum
L]DÇ w É å Ç ]L
Lâ]å DíÉ ë íL
LÇ áWë å íL
LÇ ê ¾ ã L
program; pořad jednání
soutěž; závod
slušný; kvalitní; dobře
vypadající
bubnovat; klepat
fancy-dress LÑ ôå ë á=Ç ê É ë L
m aškarní kostým
football pitch LÑ r íÄ l Wä=é fípL fotbalové hřiště
chairperson
interrupt
involve
karaoke
lecture
m agician
paint brush
parachute
pot
rabbit
venue
violent
LípÉ ]é ‰ Wë å L
Lfå í]ê ¾ é íL
Lfå Dî fl äî L
Lâôê ]D]r âáL
LäÉ âíp]L
Lã ]DÇ w fpå L
Lé É få í=Ä ê ¾ pL=
Lé ôê ]pìWíL
Lé fl íL
Lê ôÄ fíL
Lî É å à ìWL
Lî ~ f]ä]å íL
předsedající
přerušit; rušit
zahrnout; týkat se
karaoke
přednáška
kouzelník; čaroděj
štětec
padák
hrnec
králík
m ísto činu, schůzky
násilný; násilnický
U N IT 9 Le sson 1
ability
attack
ban
bat
bee
belt
besides
breed
candle
cause
cream
cub
L]DÄ fä]íáL
L]DíôâL
LÄ ôå L
LÄ ôíL
LÄ áWL
LÄ É äíL
LÄ fDë ~ fÇ ò L
LÄ ê áWÇ L
Lâôå Ç äL
Lâl Wò L
Lâê fWã L
schopnost
napadení; útok; napadnout
zákaz; klatba
netopýr
včela
pásek; řem en
krom ě toho
m nožit se; chovat; pěstovat
svíčka
způsobit; příčina
krémová barva;
smetana
lvíče; tygřík; m edvídě
apod.
detergent LÇ fDí‰ WÇ w ]å íL čistící prostředek
drop
LÇ ê fl é L
(u)pustit; snižovat se
LfWÖ äL
orel
eagle
environm ent LfåDî ~fê]åã]åíL životní prostředí
extinction LfâDë ífÏ âpå L vyhynutí; vym ření
LÑ É fë L
obličej; tvář
face
feed
LÑ áWÇ L
(u)živit;(na)krm it
frankly
LÑ ê ôÏ âäáL
upřím ný; poctivý
LÑ ê fl Ö L
žába
frog
gentle
LÇ w É å íäL
vznešený; urozený
harm
LÜ ^ Wã L
poškození; ublížení; ublížit
hunt
LÜ ¾ å íL
lovit
leather
LäÉ a ]L
kůže
lipstick
Läfé ë ífâL
rtěnka
živobytí
livelihood Lä~ fî äáÜ r Ç L
m easure
Lã É w ]L
m íra; m ěřit
paint
Lé É få íL
(na)m alovat
Lé ‰ WÑ à ìWã L
voňavka; parfém
perfum e
plankton
Lé äôÏ âí]å L
plankton
porpoise
Lé l Wé ]ë L
sviňucha
Lê ôíL
krysa
rat
rem arkable Lê fDã ^ Wâ]Ä ]äL pozoruhodný; významný
Lâ¾ Ä L
delay
departure
lounge
duty free
flight
fork
grass
hat
check-in
insect
knife
label
LÇ fDäÉ fL
LÇ fDé ^ Wíp]
ä~ r å Ç w L
LÇ à ìWíá=Ñ ê áWL
LÑ ä~ fíL
LÑ l WâL
LÖ ê ^ Wë L
LÜ ôíL
LípÉ â=Dfå L
Lfå ë É âíL
Lå ~ fÑ L
LäÉ fÄ äL
zpoždění; zdržení; odložit
letištní odletová hala
beze cla; bezcelní
let
vidlička
tráva; trávník
klobouk; pokrývka hlavy
odbavení(zavazadel na letišti)
hm yz
nůž
štítek; nálepka;
etiketa; viněta
Läôå Ç L
přistát
land
Lä¾ Ö fÇ w L
zavazadlo; zavazadla
luggage
obsessed L]Ä Dë É ë íL
posedlý
oxygen mask Lfl â ë fÇ w ]å=ã^ Wë â L kyslíková m aska
Lé ^ Wë é l WíL
(cestovní) pas
passport
poster
Lé ]r ë í]L
plakát
Lâà ìWL
stát frontu; stát ve frontě
queue
receive
Lê fDë áWî L
obdržet; dostat
runw ay
Lê ¾ å ï É fL
rozjezdová/přistávací dráha
scarf
Lë â^ WÑ L
šátek; šála
scream
Lë âê áWã L
křičet; řvát
shoe horn LpìW=Ü l Wå L=
lžíce na obouvání
Lë é É ]L
volný; přebytečný
spare
spoon
Lë é ìWå L
lžíce; lžička
spoon
Lë é ìWå L
lžíce; lžička
Lë íôã é L
poštovní známka;
stam p
suspended
take off
Lë ]Dë é É å Ç fÇ L
LíÉ fâ=fl Ñ L
toothbrush LíìWq Ä ê ¾ pL
turbulence Lí‰ WÄ à ]ä]å ë L
w eigh
Lï É fL
razítko
visutý; visací
sundat (si); zout (si)
(boty); vzlétnout
(letadlo)
kartáček na zuby
turbulence
zvážit; vážit
U N IT 7 Le sson 2
antique shop
auction
bluish
cabin
crew
disturb
fill in
go up
grow
heating
item
m iniature
Lôå DíáWâ=pfl é L
Ll Wâpå L
LÄ äìWfpL=
LâôÄ få L
Lâê ìWL
LÇ fDë í‰ WÄ L
LÑ fä=få L
LÖ ]r =¾ é L
LÖ ê ]r L
LÜ áWífÏ L
L~ fí]ã L
Lã få ]íp]L
questionnaire Lâï É ë íp]Då É ]L
starožitnictví
aukce
nam odralý; m odravý
kabina (v letadle)
posádka
rušit; tropit výtržnost
vyplnit
růst
růst
topení
položka; kus; věc
m iniatura
dotazník
research
series
shaped
ship
suppose
survey
Lê fDë ‰ WípL
Lë f]ê áWò L
LpÉ fé íL
Lpáé L
Lë ]Dé ]r ò L
Lë ]Dî É fL
výzkum
řada; seriál
tvarovaný; m ající určitý
tvar
loď
dom nívat se
průzkum
U N IT 7 Le sson 3
adm ire
aw ful
bark
bark
bend dow n
butterfly
com e across
dash out
district
eventually
fail
flash
get out
hill
jum per
kidnap
lie dow n
overcast
pass
pavem ent
peer
L]Ç Dã ~ f]L
Ll WÑ äL
LÄ ^ WâL
LÄ ^ WâL
LÄ É å Ç =Ç ~ r å L
LÄ ¾ í]Ñ ä~ fL
Lâ¾ ã =]Dâê fl ë L
LÇ ôp=~ r íL
LÇ fë íê fâí=L
LfDî É å ípì]äáL
LÑ É fäL
LÑ äôpL
LÖ É í=~ r íL
LÜ fäL
LÇ w ¾ ã é ]L
LâfÇ å ôé L
Lä~ f=Ç ~ r å L
L]r î ]Dâ^ Wë íL
Lé ^ Wë L
Lé É fî ã ]å íL
Lé f]L
push
Lé r pL
run over
Lê ¾ å =]r î ]L
Lë é fl íL
spot
stand back Lë íôå Ç =Ä ôâL
stand up
Lë íôå Ç =¾ é L
Lë íÉ ]L
stare
w alking stick Lï l WâfÏ =ë ífâL
w ear
Lï É ]L
Lï fíå fë L
w itness
obdivovat
strašný; otřesný
štěkat
štěkat
ohnout se
m otýl
narazit na něco
vyrazit
oblast
nakonec
neudělat; propadnout
(u zkoušky)
zablesknout; vznítit; blesk
vytáhnout
kopec; pahorek
lehký svetřík
unést; únos
lehnout; ulehnout
zataženo
složit; udělat (zkoušku)
chodník; dlažba
zírat; m žourat (na něco,
co je nejasné)
tlačit
prohlédnout; přejet
m ísto; skvrna
dívat se s odstupem na
vstát; stoupnout si
zírat
vycházková hůl
m ít na sobě; nosit
svědek; být svědkem čeho
U N IT 8 Le sson 1
am azing
audience
bagpiper
batik
casual
dye
entertaining
exhibition
L]Dã É fò fÏ L
Ll WÇ f]å ë L
LÄ ôÖ é ~ fé ]L
LÄ ]DíáWâL
Lâôw r ]äL
LÇ ~ fL
LÉ å í]DíÉ få fÏ L
LÉ âë fDÄ fpå L
úžasný; ohrom ující
diváci; publikum
dudák
batikovaný
neform ální (oblečení)
obarvit
přijímání hostů; zábavný
výstava
confident
confident
cut up
dangerous
depressed
depressed
dry
excited
Lâfl å Ñ fÇ ]å íL
Lâfl å Ñ fÇ ]å íL
Lâ¾ í=¾ é L
LÇ É få Ç w ]ê ]ë L
LÇ fDé ê É ë íL
LÇ fDé ê É ë íL
LÇ ê ~ fL
LfâDë ~ fífÇ L
sebejistý; přesvědčený
sebejistý; přesvědčený
krájet; rozkrájet
nebezpečný
sklíčený; postižený krizí
sklíčený; postižený krizí
suchý; sucho
nedočkavý; vzrušený;
rozrušený; rozčilený
first aid box LÑ ‰ Wë í =É fÇ=Ä fl ñ L krabička první pom oci
flare
LÑ äÉ ]L
světlice; světelná raketa
follow
LÑ fl ä]r L
(ná)sledovat
LÑ fl ä]r L
(ná)sledovat
follow
frightened LÑ ê ~ fí]å Ç L
polekaný; vystrašený
frightened LÑ ê ~ fí]å Ç L
polekaný; vystrašený
frightening LÑ ê ~ fí]å fÏ L
hrozivý; hrůzu nahánějící
happy
LÜ ôé áL
šťastný; spokojený
LÜ ]r äL
díra
hole
Lâfä]L
zabiják
killer
life raft
Lä~ fÑ =ê ^ WÑ íL
záchranný člun
Lä~ fíL
zapálit
light
Lä]r å äáL
osam ělý; opuštěný
lonely
nurse
Lå ‰ Wë L
zdravotní sestra;
ošetřovatelka
L¾ å à ]å L
cibule
onion
Lé fäL
pilulka; tableta; prášek
pill
raw
Lê l WL
syrový
relieved
Lê fäáWî Ç L
uklidněný; s úlevou
Lê É ë âà ìWL
zachránit; záchrana
rescue
rescue
Lê É ë âà ìWL
zachránit; záchrana
row ing boat Lê ~ r fÏ =Ä ]r íL veslice
Lë ôÇ L
sm utný; nešťastný; sklíčený
sad
sail
Lë É fäL
plavit se; plachta
seasick
LÄ áW=ë áWë fâL=
(be ~ ) m ít m ořskou
shark
short of
sink
sm ell
storm
survive
thirsty
tired
turtle
w hale
w orried
yacht
Lp^ WâL=
LÄ áW==pl Wí=fl î L
Lë fÏ âL
Lë ã É äL
Lë íl Wã L
Lë ]Dî ~ fî L
Lq ‰ Wë íL=
Lí~ f]Ç L
Lí‰ WíäL
Lï É fäL
Lï ¾ ê áÇ L=
Là fl íL
nem oc
žralok
(be ~ ) mít nedostatek
dřez
čichat; ucítit; vonět
bouře
přežít; zůstat na živu
žíznivý
unavený; vyčerpaný
želva
velryba
ustaraný; znepokojený
jachta
U N IT 3 Le sson 3
axe
beach
crocodile
Lôâë L
LÄ áWípL
Lâê ç â]Ç ~ fäL
sekyra
pláž
krokodýl
escape
fishing line
hook
hut
inlet
jungle
m ountain
nail
piranha
reef
river
rope
skeleton
snake
sw am p
LfDë âÉ fé L
LÑ fpfÏ =ä~ få L
LÜ r âL
LÜ ¾ íL
Lfå äÉ íL
LÇ w ¾ Ï Ö E]FäL
Lã ~ r å ífå L
Lå É fäL
Lé fDê ^ Wå ]L
Lê áWÑ L
Lê fî ]L
Lê ]r é L
Lë âÉ äfíå L
Lë å É fâL
Lë ï fl ã é L
uprchnout; utéct
udice
háček
dřevěná chata; bouda
záliv; zátoka
džungle
hora
hřebík; nehet
piraňa
útes
řeka
lano
kostra
had
bažina; m očál
U N IT 4 Le sson 1
band
book
LÄ ôå Ç L
LÄ r âL
nervous
new s
record
record
suddenly
Lå ‰ Wî ]ë L
Lå à ìWò L
Lê É âl WÇ L
Lê fDâl WÇ L
Lë ¾ Ç å äáL
Lâfl å íê ôâíL=
contract
LÇ ê áWã L
dream
enthusiastic Lfå?q à ì Wò fDô ë ífâ L
excited
LfâDë ~ fífÇ L
kapela; skupina; tlupa
rezervovat (si);
objednat předem
sm louva
sen; ideál
nadšený
nedočkavý; vzrušený;
rozrušený; rozčilený
nervózní; úzkostlivý
zpráva
záznam ; nahrávka
zaznam enat; nahrát
náhle
U N IT 4 Le sson 2
accident
(dopravní) nehoda;
nešťastná náhoda
L]Ç Dî ~ fë L
rada
advice
appointm ent L]Dé l få íã ]å íL jm enování; m ísto;
schůzka
Ll WÑ äL
strašný; otřesný
aw ful
blam e
LÄ äÉ fã L
vinit; obviňovat
cashpoint Lâôpé l få íL bankom at
convince
Lâ]å Dî få ë L
přesvědčit
cross
Lâê fl ë L
přejít (napříč)
Lâê ~ fL
plakat; křičet
cry
dead
LÇ É Ç L
m rtvý; zem řelý
explain
LfâDë é äÉ få L
vysvětlit
LÑ É få íL
om dlít; ztratit vědom í
faint
fatal
LÑ É fíäL
sm rtelný
fault
LÑ l WäíL
chyba
LÑ äôíL
byt
flat
LÜ fíL
hit; šlágr
hit
kiss
Lâfë L
líbat; políbit (se)
Lôâë fÇ ]å íL
leave
lorry
selfish
successful
terrible
LäáWî L
Läfl ê áL
Lë É äÑ fpL
Lë ]âDë É ë Ñ ]äL
LíÉ ê fÄ äL
odejít; odjet; opustit
dodávka
sobecký
úspěšný
hrozný; strašný
U N IT 4 Le sson 3
clim ate
difference
change
Lâä~ fã fíL
LÇ fÑ ê ]å ë L
LípÉ få Ç w L
lose w eight LäìWò =ï É fíL
Lã ~ få Ç L
m ind
pleased
Lé äáWò Ç L
w eather
Lï ]a ]L
podnebí; klim a
rozdíl
zm ěnit, vym ěnit;
zm ěna
zhubnout
m ysl; rozum
potěšený; m ající
radost
počasí
U N IT 5 Le sson 1
attention
attic
aunt
bedroom
bored
bored
careful
cousin
cycle
dining room
fair
fuss
hand dow n
L]DíÉ å på L
pozornost
LôífâL
podkroví
L^ Wå íL
teta
LÄ É Ç ê ìWã L
ložnice
LÄ l WÇ L
znuděný; otrávený
LÄ l WÇ L
znuděný; otrávený
LâÉ ]Ñ ]äL
opatrný
Lâ¾ ò å L
bratranec; sestřenice
Lë ~ fâäL
jet na kole
LÇ ~ få fÏ =ê ìWã L jídelna (v bytě)
LÑ É ]L
spravedlivý
LÑ ¾ ë L
hluk; poprask
LÜ ôå Ç =Ç ~ r å L odkázat
hard-w orking LÜ ^ WÇ =Dï ‰ WâfÏ L pracovitý; pilný
im aginary LfDã ôÇ w få ]ê áL pom yslný; dom nělý
im aginative
jacket
lazy
look after
nephew
niece
overseas
privacy
quiet
responsibility
share
socialize
space
spirit
spoilt
strict
trousers
uncle
LfDãô Çw få]í fî L nápaditý; vynalézavý
LÇ w ôâfíL
LäÉ fò áL
Lär â=^ WÑ í]L
Lå É Ñ à ìWL
Lå áWë L
L]r î ]Dë áWò L
Lé ê fî ]ë áL
Lâï ~ f]íL
Lêfë é fl åë ]DÄ fä]íáL
LpÉ ]L
Lë ]r p]ä~ fò L
Lë é É fë L
Lë é fê fíL
Lë é l fäíL
Lë íê fâíL
Líê ~ r ò ]ò L
L¾ Ï âäL
sako; kabátek
líný; lenivý; zahálčivý
starat se
synovec
neteř
v zám oří
soukrom í
tichý; klidný
odpovědnost
podílet se (na něčem); sdílet (něco)
žít společenským životem
prostor
duch
rozm azlený
přísný
kalhoty
strýc
U N IT 5 Le sson 2
alw ays
disagree
easy-going
forbid
iron
lam
obligation
obligatory
optional
probably
punishm ent
rebellious
rule
silly
snack
stuff
suggestion
suit
sw ear
velvet
w ash up
Ll Wäï É fò L
LÇ fë ]WÖ ê áWL
LáWò f=DÖ ]r fÏ L
LÑ ]DÄ fÇ L
L~ f]å L
Läôã L
Lfl Ä äfDÖ É fpå L
L]DÄ äfÖ ]íê áL
Lfl é på ]å äL
Lé ê fl Ä ]Ä äáL
Lé ¾ å fpã ]å íL
Lê fDÄ É äà ]ë L=
Lê ìWäL
Lë fäáL
Lë å ôâL
Lë í¾ Ñ L
Lë ]DÇ w É ë íp]å L
Lë ìWíL
Lë ï É ]L
Lî É äî fíL
Lï fl p=¾ é L
vždy; stále
nesouhlasit
tolerantní; m írný
nedovolit; zakázat
žehlit; žehlička; železo
zbít; vzít roha
povinnost; závazek ke
kom u
povinný
nepovinný; volitelný
pravděpodobně
trest
odbojný; vzpurný
pravidlo; řád; zásada
hloupý; pošetilý
svačina; m alé občerstvení
věc(i) (obecně – hovorově)
návrh
oblek
nadávat; m luvit hrubě
sam etový; sam et
um ý(va)t nádobí
U N IT 5 Le sson 3
acceptable
afford
behave
break up
couple
decision
divorce
frequently
governm ent
insignificant
interchange
m arriage
M ass
occasionally
percentage
reject
relative
rural
single
tw ice
w edding
L]âDë É é í]Ä äL
L]DÑ l WÇ L
LÄ fDÜ É fî L
LÄ ê É fâ=¾ é L
Lâ¾ é äL
LÇ fDë fw å L
LÇ fDî l Wë L=
LÑ ê áDâï É å íäáL=
LÖ ¾ î ]å ã ]å íL
Lfåë fÖ DåfÑ fâ ]åíL
přijatelný; vítaný
dovolit si; dopřát si
chovat se
rozejít se
pár; dvojice (lidí žijících spolu)
rozhodnutí
rozvod
často
vláda
bezvýznamný; nedůležitý
Lfå í]DípÉ få Ç w L= vzájem ná vým ěna
Lã ôê fÇ w L
m anželství; sňatek
Lã ôë L
m še
L]DâÉ fw å ]äáL= příležitostně; sem tam
Lé ]Dë É å ífÇ w L= procento
Lê fDÇ w É âíL
odm ítnout; zavrhnout
Lê É ä]ífî L
příbuzný (člověk)
Lê r ]ê ]äL
vesnický; venkovský
Lë fÏ Ö äL
svobodný/á
Líï ~ fë L
dvakrát
Lï É Ç fÏ L
svatba
U N IT 6 Le sson 1
art dealer
artist
L^ Wí=Ç áWä]L
L^ Wífë íL
obchodník s um ěním
výtvarník; um ělec
back
borrow
breath
clue
záda
(vy)půjčit si
dech
záchytný bod;
vodítko; tušení
Lâ]DäÉ âí]L
sběratel
collector
Lâ]å DíÉ få L
obsahovat
contain
crim inal
Lâê fã få äL
zločinec; trestný
LÇ fDò ~ få ]L
návrhář
designer
fake
LÑ É fâL
falešný
fashion
LÑ ôpå L
m óda
LÑ ê É å íp
prosklené dveře na
French
ï få Ç ]r L
terasu (balkon)
w indow
gam es room LÖ É fã ò =ê ìWã L herna
LÇ w ]å áWî ]L
Ženeva
G eneva
genuine
LÇ w É å à ìfå L
pravý; skutečný
LÖ ¾ å L
(střelná) zbraň; pistole
gun
château
Lpôí]r L
zám ek
im m ediately LfDã áWÇ fî íäfL okam žitě
Lfå DÜ É ê fíL
zdědit
inherit
LäÉ fâL
jezero
lake
law yer
Läl Wà ]L
právník; právní zástupce
letter
LäÉ í]Eê FL
písm eno; dopis
library
Lä~ fÄ ê ]ê áL
knihovna
lounge
Lä~ r å Ç w L
salonek; společenská m ístnost
m urder
Lã ‰ WÇ ]L
vražda
ow e
L]r L
dlužit
path
Lé ^ Wq L
cestička; stezka;
pěšina; cesta
Lê ]r ò L
růže
rose
Lpfl íL
rána; výstřel
shot
strange
Lë íê É få Ç w L
(po)divný; zvláštní
study
Lë í¾ Ç áL
pracovna
summer house Lë ¾ ã ]=Ü ~ r ë L= altánek; besídka
surprised Lë ]Dé ê ~ fò Ç L překvapený
suspect
Lë ]Dë é É âíL
tušit; podezřívat; podezřelý
terrace
LíÉ ê ]ë L
terasa; řada dom ů
tree
Líê áWL
strom
victim
Lî fâífã L
oběť
Lï É é ]å L
zbraň
w eapon
LÄ ôâL
LÄ fl ê ]r L
LÄ ê É q L
LâäìWL
U N IT 6 Le sson 2
advanced L]Ç Dî ^ Wå ë íL pokročilý; rozvinutý
L^ WÑ í]=ä~ fÑ L
posm rtný život
after-life
achievem ent L]DípáWî ã ]å íL úspěch; čin
archaeologist L^ WâáDfl ä]Ç w fë íL archeolog
L]DíÉ å Ç L
(z)účastnit se
attend
B C (before Christ) LÄ áW=ë áWL
před naším letopočtem
body
LÄ fl Ç áL
tělo; trup
LÄ fl íäL
láhev
bottle
builder
LÄ fäÇ ]L
stavbař
bury
LÄ É ê áL
pohřbít
confuse
dedicate
disturb
hide
inside
passage
pharaoh
protect
pupil
quarry
reassem ble
robber
servant
tim e capsule
tom b
treasure
tunnel
Lâ]å DÑ à ìWò L
LÇ É Ç fâÉ fíL
LÇ áDë í‰ WÄ L=
LÜ ~ fÇ L
Lfå ë ~ fÇ L
Lé ôë fÇ w L
LÑ É ]ê ]r L
Lé ê ]DíÉ âíL
Lé à ìWé äL
Lâï fl ê áL
Lê áW]Dë É ã Ä äL
Lê fl Ä ]L
Lë ‰ Wî ]å íL
zm ást; poplést
zasvětit
(vy)rušit
schovat
uvnitř; dovnitř
článek; úryvek; pasáž
faraón
chránit; ochraňovat
žák
lom
znovu se shrom áždit
zloděj
sluha; služka
Lí~fã=âôéëàìWäL pouzdro s údaji o současnosti
LíìWã L
Líê É w ]L
Lí¾ å äL
hrobka; náhrobek
poklad
tunel; chodba
U N IT 6 Le sson 3
ancient
arrow
canoeing
com m ittee
com pete
conquer
encourage
event
LÉ få p]å íL
Lôê ]r L
Lâ]Då ìWfÏ L=
Lâ]Dã fíáL
Lâ]ã é áWíL
Lâfl Ï â]L
Lfå Dâ¾ ê fÇ w L
LfDî É å íL
starobylý; starověký
šíp
kanoistika
výbor; kom ise
soupeřit; soutěžit; závodit
dobýt; zvítězit; zdolat
povzbudit
událost
extravaganza Lfâëíêôî]DÖôåò]L výstřednost
LÑ É å ë fÏ L
šerm ování
fencing
flam e
LÑ É fã L
plam en; záře; oheň
gym nastics LÇw fãDåô ë í fâ ë L gym nastika
horse riding LÜ l Wë =ê ~ fÇ fÏ L jízda na koni
interlock
Lfå í]Däfl âL
spojit se navzájem
last
Lä^ Wë íL
poslední; m inulý
long jum p Läfl Ï =Ç w ¾ ã é L skok daleký
pentathlon Lé É å íôq ä]å L pětiboj
pistol shooting Lé fë íä=pìWífÏ L střelba z pistole
Lê ¾ å fÏ L
běh (sport); běhání
running
solid
Lë fl äfÇ L
pevný; tuhý
valley
Lî ôäáL
údolí
Lï få L
vyhrát; zvítězit
w in
U N IT 7 Le sson 1
airline
announce
attem pt
attendant
bum p
circle
com b
LÉ ]ä~ få L=
L]Då ~ r å ë L=
L]DíÉ ã é íL
L]DíÉ å Ç ]å íL
LÄ ¾ ã é L
Lë ‰ WâäL
Lâ]r ã L
custom s official Lâ ¾ ë í]ãò =]DÑ fp äL
letecká linka
oznám it; ohlásit
pokus
obsluha; personál
narazit
kroužit
hřeben
celní úředník

Podobné dokumenty

magazín - Bondy Centrum

magazín - Bondy Centrum Přejeme vám příjemné nakupování, kolektiv Pompo MAXI.

Více

Indická

Indická •uhne kůže mezi 1U*I\ a palii.

Více

niverzita arlova v $raze Filozo3ck9 fakClta EFtav teoretickщ a

niverzita arlova v $raze Filozo3ck9 fakClta EFtav teoretickщ a ¦ÓàÞ _ø Õ Ü3ýCÖØçCÛ*הܳÖCý Õ Ü ÖØÿ‚ä fæ  á fæˆçØä›ûþÛ*ÖØ×”Õ Ü Ó]Ó,Ó]Ó,Ó]Ó,Ó,Ó]ÓWÓ]Ó,Ó¹Ò ¦ÓàÞ¦Ó”Ò á‘×”è Ü3Û*ÖØü‚çØä,ùÐÕ çÖØÿ‚äWýCü‚çùÛ âä]û”×þýØÖ Ó]Ó,ÓWÓ]Ó,Ó]Ó,Ó]Ó,Ó,Ó]ÓWÓ]Ó,Ó¹Ò ¦Ò ¦ÓàÞ¦Óàß ×Ú...

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY

D. DOKUMENTACE STAVBY příslušenstvím kotle - v podstatě se jedná o "sifon" montovaný za kotlovou jednotku na výstup spalovací komory. Přepadová trubky odtokové armatury kotle bude napojena PVC potrubím DN32 na stávající...

Více

spectralyzer-pdf

spectralyzer-pdf Nástroj pro pohyb - ruka ................................................................................................................. 16 Hlavní okno FFT ..........................................

Více

STARTER

STARTER VYZKOUŠEJTE!

Více

Letos jsou to už třetí Rybářské dny nA znoVuoteVřené zákLAdně

Letos jsou to už třetí Rybářské dny nA znoVuoteVřené zákLAdně ré následoval a díky němu se v pořádku dostal z hospody až domů. Googlili jsme googlili a  po důkladné analýze jsme dospěli k závěru, že se muselo jednat o  mimotělní zážitek, kdy duše zmíněného b...

Více

Sborník Voda Zlín 2015 - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, as

Sborník Voda Zlín 2015 - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, as Ing. Ondřej Beneš, Ph.D. MBA LL.M.; Ing. Bohdan Soukup, Ph.D. VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA a.s., Na Florenci 15, 110 00 Praha 1 [email protected], [email protected]

Více