CL23A, CL24,CL25, CL26, CL27 - Czech Version

Komentáře

Transkript

CL23A, CL24,CL25, CL26, CL27 - Czech Version
Pro rychlou technickou pomoc nás mÛÏete
kontaktovat na tûchto adresách
UÏivatelská pfiíruãka
Severní Amerika
USA:
One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047
Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700
e-mail: [email protected]
CL23A, 24, 25, 26, 27
Canada:
976 Bergar, Laval (Quebec) H7L 5A1
Tel: (514)-856-6928 Fax: (514) 856-6886
e-mail: [email protected]
Digitální kalibrátor
teploty a teplomûr
Mexico:
Tel: (95) 800-826-6342
Fax: (95) 203-359-7807
e-mail: [email protected]
âeská Republika:
Rudé armády 1868, 733 01 Karviná 8
Tel: 420-69-6311899 Fax: 420-69-6311114
e-mail: [email protected] [email protected]
http://www.omega.com
e-mail: [email protected]
Anglie:
25 Swannington Road, Broughton Astley, Tel: (514)
Leicestershire LE9 6TU, Anglie
Tel:44 (1455) 285520 nebo 0800-488-488
Fax:44 (1455) 283912
e-mail: [email protected]
Nûmecko:
Daimlerstrasse 26, D-75392 Deckenpfronn
Tel: 49 (07056) 3017 nebo 0130 11 21 66
[email protected]
Francie:
9 Rue Denis Papin, 78190 Trappes
Tel: 33 0130-621-400 Fax: 33 0130-699-120
e-mail: [email protected]
OMEGAnetSM ON-LINE SERVICE
http://www.omega.com
e-mail: [email protected]
http://www.newport.cz
M1554/0894
e-mail:[email protected]
Kde mohu nalézt v‰echno co potfiebuji pro
mûfiení a regulaci ?
u OMEGY .... samozfiejmû !
Záruka a odpovûdnost
Potvrzení objednávek:
Pokud podáte objednávku telefonem, informujte prodejce, Ïe písemné potvrzení objednávky bude následovat. Aby se pfiede‰lo
duplikacím, oznaãte va‰e potvrzení poznámkou 'Pouze potvrzení, neobjednávejte znovu' a uveìte jméno prodejce.
TEPLOTA:
SBùR DAT:
Termoãlánky, Pt100, termistory, konektory,
panely a pfiíslu‰enství
Vodiãe: termoãlánky, Pt100, termistory
Kalibrátory a referenãní nulov˘ bod
Zapisovaãe, regulátory a monitory procesu
Infrapfiístroje
Software pro sbûr dat a inÏen˘rské aplikace
Zafiízení pro sbûr a zpracován dat
Zásuvné karty do PC a Apple poãítaãÛ
Datalogry
Zapisovaãe, tiskárny a plotry
Písemné objednávky:
Písemné objednávky vítáme. Znáte-li dobfie v˘robky OMEGA a nepotfiebujete kozultovat prodejce, posílejte nebo faxujte písemné
objednávky.
Pro rychlé a úspû‰né vyfiízení Va‰í objednávky prosím uveìte:
Va‰e ãíslo objednávky
âíslo úãtu a adresu, kam se má objednávka zaslat
Kód v˘robku a popis objednan˘ch poloÏek
Telefonní ãíslo Ïadatele
TOPNÁ TùLESA
Termíny a podmínky:
OMEGA prodluÏuje platební termíny na ãist˘ch 30 dní pro v‰echny zákazníky, ktefií u ní mají otevfien˘ úãet. OMEGA uvítá nové úãty
a zpracovávat objednávky placené pfiedem nebo kreditní kartou, jakmile je otevfien˘ úãet ustaven.
TLAK, TAH A SÍLA
Tlakové snímaãe a tenzometry
VáÏní ãidla
Snímaãe posunutí
Pfiístroje a pfiísllu‰enství
Topné kabely
Válcová a prouÏková topná tûlesa
Ponorné ohfiívaãe
Ohebné topné pásky
Laboratorní ohfiívaãe
PRÒTOK A HLADINA
OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
Rotametry, hmotnostní prÛtokomûry
Mûfiení rychlosti proudûní vzduchu
Turbínkové a lopatkové prÛtokomûry
âítaãe, totalizéry a dávkovaãe
Mûfiící a fiídící pfiístroje
Refraktometry
Pumpy a hadiãky
Monitorování pÛdy, vzduchu a vody
Testování uÏitkov˘ch a odpadních vod
pfiístroje pro mûfiení pH, vodivosti
a rozpu‰tûného kyslíku
pH a VODIVOST
pH elektrody, testery a pfiíslu‰enství
Laboratorní a pfienosné pH metry
a konduktometry
Regulátory, kalibrátory, simulátory a pumpy
PrÛmyslové mûfiiãe pH a vodivosti
Zmûny objednávky:
ZpÛsob doruãení, zmûny objednávky a zru‰ení objednávky prosím projednejte s expediãním oddûlením fy OMEGA.
Zvlá‰tní podmínky:
Má-li b˘t zafiízení pouÏito v radioaktivním prostfiedí, zákazník musí zajistit, aby firma OMEGA neutrpûla Ïádnou ‰kodu a nenesla Ïádnou
odpovûdnost, aÈ pfii tomto pouÏití dojde k ãemukoliv.
Zafiízení prodávaná firmou OMEGA nejsou urãeny pro aplikace v lékafiství nebo uÏití na lidech. OMEGA nepfiijímá ve smyslu
v˘‰euveden˘ch základních záruãních podmínek Ïádnou odpovûdnost, jsou-li její v˘robky pouÏívány v lékafiství nebo na lidech,
nebo jsou-li zneuÏívány jak˘mkoli zpÛsobem.
Ceny:
ZboÏí je prodáváno za ceny platné v dobû prodeje. Ceny uvedené v tomto katalogu mohou b˘t zastaralé a mohou se bez upozornûní
mûnit. Aktuální ceny Vám sdûlí prodejní oddûlení. OMEGA Vám ochotnû poskytne tyto informace po‰tou, faxem nebo telefonicky.
MnoÏstevní slevy:
U mnoha poloÏek existuje tabulka mnoÏstevních slev. Pro informace o velk˘ch mnoÏstvích a produktech, u kter˘ch není zpracována
tabulka mnoÏstevních slev, se obraÈte na prodejní oddûlení.
Kreditní karty:
OMEGA umoÏÀuje platbu nejpouÏívanûj‰ími platebními kartami VISA a Acces/MasterCard.
Minimální platba:
Minimální platba je 500 Kã.
Dopravné:
V cenách zboÏí jsou náklady na po‰tovné vãetnû poji‰tûní. Jiné zpÛsoby dopravy jsou moÏné na zvlá‰tní Ïádost.
ZadrÏení právního nároku:
V‰echny v˘robky prodávané firmou OMEGA zÛstávají jejím vlastnictvím, dokud nejsou úplnû zaplaceny.
Tento dokument nesmí b˘t kopírován, reprodukován, pfiekládán, nebo redukován
na jiné elektronické médium nebo do ti‰tûné formy, jako celek nebo ãást bez pfiedchozího písemného svolení
firmy OMEGA ENGINEERING, INC.
Poznámka k záruãním podmínkám:
Záruku nelze pfiedat nebo postoupit tfietí stranû. Je omezena pouze na kupujícího. V‰echny záruky jsou povaÏovány za neplatné, dojdeli k pfievodu na tfietí stranu, pokud není zámûr pfiedat v˘robek tfietí stranû v˘raznû uveden na objednávce nebo pokud zákazník není
registrovan˘m prodejcem v˘robkÛ OMEGA.
PoÏadavky na v˘mûnu nebo opravu:
Prosím, zasílejte v‰echny poÏadavky na záruãní i pozáruãní opravy pfiímo na servisní oddûlení. Pfied zasláním pfiístroje kontaktujte
servisní oddûlení, které Vám pfiidûlí autorizované v˘mûnné ãíslo (AR) a adresu, kam v˘robek zaslat. Pfiidûlené ãíslo AR by mûlo b˘t
uvedeno na vnûj‰í stranû zabaleného v˘robku. Aby nedocházelo ke zpoÏdûní, ujistûte se prosím, Ïe zásilka obsahuje:
© Copyright 1996 OMEGA, ENGINEERING INC. V·ECHNA PRÁVA VYHRAZENA
V˘robek je chránûn jedním nebo více z následujících patentÛ : U.S. Patents Des. 336,895; 5,274,577 /
FRANCE Brevet No. 91 12756 / SPAIN 2039150 / U.K. Patent No. 2248954, 22498371 / CANADA
2052600 / ITALY 1249456, 1250938 / GERMANY DE 4134398C2 a dal‰ími mezinárodními patenty.
âíslo objednávky a faktury:
Va‰e jméno, adresu a telefonní ãíslo
âíslo modelu a série.
Instrukce pro opravu.
OEM oprávnûní:
KaÏd˘ kvalifikovan˘ v˘robce mÛÏe získat OEM oprávnûní. Formuláfi Ïádosti Vám pfiedá OEM prodejní oddûlení.
Vzhled a vlastnosti:
OMEGA si vyhrazuje právo zmûnit vzhled a vlastnosti jakéhokoliv v˘robku pfii uplatnûní technick˘ch zlep‰ení nebo jin˘ch nezbytn˘ch
poÏadavkÛ.
OBSAH
V‰eobecné informace
...............................................................................
2
Technické parametry
................................................................................
2
Rozdíly v parametrech
Funkce
..............................................................................
4
..............................................................................................5
Dodatky k manuálu
..................................................................................6
Vybalení a prohlídka
................................................................................6
Bezpeãnostní informace
V˘strahy a upozornûní
.............................................................................6
..............................................................................6
Instalace a v˘mûna baterií
Zálohování pamûti
..........................................................................7
..................................................................................8
Provoz z akumulátorové baterie
Pokyny k obsluze
.....................................................................8
...................................................................................8
1. Diagnostika a chybová hlá‰ení
...........................................................8
2. Poãáteãní zapnutí pfiístroje
...............................................................9
3. Mûfiicí reÏim (termoãlánek)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4. Mûfiicí reÏim (odporov˘ teplomûr, termistor, ohmická mûfiení)
5. Zápis dat do deníku a jejich vyvolání
6. Kalibraãní reÏim (termoãlánky)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7. Kalibraãní reÏim (odporov˘ teplomûr, termistor, ohmy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
8. Ukládání a vyvolávání kalibraãních hodnot
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
9. Kroková funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
10. Funkce sklonu (Ramp)
Servisní informace
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1. Postupy pfii kalibrování
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2. Ovûfiování kalibrace
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3. Pokyny k demontáÏi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
-1-
V·EOBECNÉ INFORMACE
Tento manuál poskytuje pokyny k obsluze a informace o údrÏbû a o‰etfiování pûti pfiístrojÛ pro mûfiení
teploty. Jsou to vysoce úãinné kalibraãní teplomûry, které dovedou simulovat a mûfiit teploty pomocí
celé fiady snímaãÛ. Kromû toho funkce jako ukládání dat do pamûti a funkce Ramp zvy‰ují jejich
v‰estrannost.
Pfied pouÏitím tûchto pfiístrojÛ doporuãujeme, abyste si tento manuál dÛkladnû prostudovali, zvlá‰tû
pasáÏe o bezpeãnosti.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Teplotní vstupy: termoãlánek - miniaturní Jack typu TC, odporov˘ teplomûr (RTD), odporov˘ vstup,
termistor - pfiístrojov˘ konektor fiady T.
Kalibraãní v˘stupy: termoãlánek - miniaturní jack typu TC, odporov˘ teplomûr (RTD), odporov˘
v˘stup, termistor - pfiístrojov˘ konektor fiady T.
Typy termoãlánkÛ: K, J, T, E, A, B, R, S, G, C, D, L (DIN J).
Typy odporov˘ch teplomûrÛ: platinov˘ 100V (a = 0,00385)
platinov˘ 1000V (a = 0,00385)
Tabulka 7: Kontrola kalibrace mûfifiíícího reÏimu
Typ
U.U.T.
U.U.T.
U.U.T. ãtení
Limitní
snímaãe
vstup
ãtení
+X3
hodnoty*
K
0,000mV
32,0 60,5°F
K
54,845mV
2,500,0 60,5°F
32,0 60,5°F
J
0,000mV
T
0,000mV
32,0 60,5°F
E
0,000mV
32,0 60,5°F
N
0,000mV
32,0 60,5°F
B
1,438mV
1,000,0 61,7°F
R
0,000mV
32,0 61,7°F
S
0,000mV
32,0 61,7°F
G**
2,238mV
600,0 61,7°F
C
0,000mV
32,0 61,7°F
D
0,000mV
32,0 61,7°F
* hodnoty platí pro CL25 a CL27
** u modleu EC, G je nhrazeno L, platí totéÏ co pro J
Typ termistoru: 2252V (fiady 400)
Tabulka 8: Kontrola kalibrace kalibraãního reÏimu
Rozsahy: K: - 200°C aÏ 1372°C
J: - 210°C aÏ 760°C
T: -200°C aÏ 400°C
E: - 230°C aÏ 1000°C
N: -200°C aÏ 1300°C
B: 500°C aÏ 1820°C
R: 0°C aÏ 1768°C
S: 0°C aÏ 1768°C
G: 300°C aÏ 2316°C
C: 0°C aÏ 2316°C
D: 0°C aÏ 2316°C
L: - 200°C aÏ 900°C
Odporov˘ teplomûr (RTD): - 40°C aÏ 150°C
Odporové rozsahy: 0 aÏ 999,99V
0 aÏ 9999,9V
0 aÏ 99999V
Pfifie
esnost: (pfii 18°C aÏ 28°C, 2 roky)
K, J, T, E, N, L: 60,5°F
B, R, S, G, C, D: 61,7°F
RTD: 60,2°F
Termistor: 60,5°F
Odporové rozsahy: 60,02 % rozsahu
Typ
U.U.T.
DMM
DMM ãtení
Limitní
snímaãe
vstup
ãtení
+X3
hodnoty*
K
32,0°F
0 611mV
K
2500,0°F
54,845 610mV
J
32,0°F
0 614mV
T
32,0°F
0 611mV
E
32,0°F
0 617mV
N
32,0°F
0 67mV
B
1000,0°F
1,438 65mV
R
32,0°F
0 65mV
S
32,0°F
0 65mV
G**
600,0°F
2,238 611mV
C
32,0°F
0 612mV
D
32,0°F
0 69mV
- Údaje vyluãují chyby snímaãÛ a chyby vzniklé svodov˘m odporem.
Rozli‰ení: Teplota: 0,1°C, 1°C
Odporové rozsahy: 0,01V, 0,1V, 1V
-2-
* hodnoty platí pro CL25 a CL27
** u modleu EC, G je nhrazeno L, platí totéÏ co pro J
- 27 -
Stanovení kompenzaãní chyby
1. Testovan˘ pfiístroj, zku‰ební vybavení a kalibraãní kablíky zapojte podle obr. 10.
2. Termoãlánkov˘ simulátor pfiepnûte do reÏimu COPPER (mûì) a na 0.000mV (referenãní teplota 32.0°F).
3. Aktivujte reÏim COPPER u testovaného pfiístroje takto:
● testovací pfiístroj pfiepnûte na CALIB, OPR, T, °F s rozli‰ením 0,1°C
● stisknûte tlaãítko CHANGE/9/9/9/9/ENTER/ENTER/METER.
POZN.: Blikající indikace „V“ potvrzuje reÏim COPPER.
4. Sledujte údaje testovaného pfiístroje a vypoãtûte:
X2 = METER COPPER-MODE ZERO-ERROR = údaj testovaného pfiístroje -32.0°F.
5. Vypoãtûte:
X3 = METER COLD-JUNCTION COMPENSATION-ERROR = X1 - X2 = ______°F.
Opakovatelnost: (1 t˘den pfii konstantní teplotû okolí):
K, J, T, E, N, L: 60,2°F typ.
B, R, S, G, C, D: 61,0°F typ.
RTD, termistor: 60,1°F typ.
Odporové rozsahy: 60,01% typ.
Teplotní koeficient:
Od 18°C do 28°C je zahrnut v parametrech pfiesnosti.
Od 0°C do 18°C a od 28°C do 50°C:
K, J, T, E, N,L: 6(0,002% údaje + 0,003°C)/°C
B, R, S, G, C, D: 6(0,002% údaje + 0,1°C)/°C
RTD, Termistor, odporové rozsahy: 6(0,002% údaje + 0,004% rozsahu)/°C
Vstupní proud v mûfifiiicím reÏimu (termoãlánky): 50nA typ.
Kontrola kalibrace v mûfifiiicím reÏimu
1. V tabulce ã. 7 jsou typické kalibraãní body pro typy CL25 a CL27. Tyto kontrolní body lze pfiidávat
nebo ru‰it v závislosti na zkou‰eném typu pfiístroje. Milivoltové hodnoty pro testovan˘ pfiístroj
v tabulce ã. 1 lze vyhledat v bûÏn˘ch termoãlánkov˘ch tabulkách.
2. Do tabulky ã. 7 zapi‰te údaje testovaného pfiístroje - sloupec „U.U.T. Rdg.“. Do dal‰ího sloupce
pfiipoãtûte kompenzaãní chybu testovaného pfiístroje. Souãet je údaj reÏimu ALLOY, kter˘ indikuj
termoãlánkové chyby. Chcete-li zkontrolovat kalibraci pfiístroje, zkontrolujte tento souãet, jestli je
v rámci limitu uvedeného v technick˘ch parametrech (Specification Limits).
Kontrola kalibrace v kalibraãním reÏimu
1. V tabulce ã. 8 jsou typické kalibraãní body pro typy ã. 845 a 855. Tyto kontrolní body lze pfiidávat
nebo ru‰it v závislosti na zkou‰eném typu pfiístroje.
2. Do tabulky ã. 8 zapi‰te v˘stupní údaje kalibrátoru v reÏimu COPPER, kter˘ jste namûfiili pomocí
multimetru. Do dal‰ího sloupce zapi‰te algebraick˘ souãet kompenzaãní chyby. Tento souãet je v˘stup
termoãlánkového kabelu pfiipojeného k testovanému pfiístroji v reÏimu ALLOY pfii referenãní teplotû 32°F.
Chcete-li zkontrolovat kalibraci kalibrátoru, zkontrolujte tento souãet s hodnotami uveden˘mi
ve sloupci Specification Limit.
Návrat testovaného pfifiíístroje do reÏimu ALLOY
1. V reÏimu CALIB stisknûte tlaãítka CHENGE/9/9/9/9/9/ENTER.
2. Blikající indikace „V“ zmizí a tímto se potvrdí reÏim ALLOY (slitina).
Rychlost ãtení v mûfifiiicím reÏimu: 1 údaj/s typ.
Budicí proudy v mûfifiiicím reÏimu:
Odporov˘ teplomûr 100V: , 2mA
Odporov˘ teplomûr 1000V: , 200mA
Odpor. Rozsah: 999,99V: , 2mA
Odpor. Rozsah: 9999,9V: , 200mA
Odpor. Rozsah: 99999V: , 50mA
Termistor: T # 113°F, , 50mA
T . 113°F, , 2mA
V˘stupní zátûÏ v kalibraãním reÏimu: min. 500
Budící proudy v kalibraãním reÏimu:
Odporov˘ teplomûr: 100V: 0,5 - 1mA (typ. 0,1 aÏ 2mA)
Odporov˘ teplomûr: 1000V: 50 - 100mA (typ. 10 aÏ 200 A)
Odpor. Rozsah: 999,99V: jako u RTD 100V
Odpor. Rozsah: 9999,9V: jako u RTD 1000V
Odpor. Rozsah: 99999V: 10 - 20mA (1 aÏ 20mA typ.)
Termistor: T # 113°F, 10 - 20mA
T . 113°F, 0,5 - 1mA
Maximální souãtové napûtí: 42V ‰p. Proti zemi
3. POKYNY K DEMONTÁÎI
Pfied otevfiením skfiíÀky pfiístroje odpojte ve‰keré vstupy a v˘stupy. To znamená v‰echny snímaãe,
kalibraãní kablíky a nabíjeãku aku-baterie. Potom vysuÀte víãko bateriového prostoru a vyjmûte
baterii. Pfiístroj obraÈte ãelem dolÛ a vy‰roubujte ze zadního krytu 3 ‰roubky. Sundejte zadní kryt.
Po vyjmutí ‰estihranné distanãní tyãky mÛÏete povytáhnout desku ti‰tûn˘ch spojÛ.
POZN.: Pfiístroj musí v˘t ãelem dolÛ, jinak mÛÏe vypadnout displej a dal‰í ãásti, které se
mohou rozbít. Pfiístroj se sestaví obrácen˘m zpÛsobem.
Klávesnice: 12 tlaãítek
Displej: 5 místn˘ LCD displej s indikacemi a s desetinnou teãkou.
Uchování údajÛ po vypnutí: pfiístroj po vypnutí uchovááv v pamûti typ snímaãe, stupnici °F/°C,
rozli‰ení 0,1°nebo 1°, provozní reÏim a obsah pamûti (data, parametry).
Diagnostika: Na displeji se zobrazují indikace sedmi podmínek (BAT, OPEN, E-1, E-2, HI, LO
a test LCD).
Provozní podmínky: 0°C aÏ 50°C, ménû neÏ 90% relativní vlhkosti pfii teplotách do 35°C. V rozmezí
od 35°C do 50°C sniÏte limit vlhkosti o 3%/°C.
- 26 -
-3-
Skladovací podmínky: - 35°C aÏ 60°C, ménû neÏ 95% relativní vlhkosti pfii teplotách do 35°C.
V rozmezí od 35°C do 60°C sniÏte limit vlhkosti o 3%/°C.
Tabulka 5: Kalibrace mûfifiíícího reÏimu pro odporové rozsahy
Typ
pfifiíístroj
vstupu
vstup
1
RTD-100
390,26V
2
RTD-100
100,00V
Ï
32,0 60,3°F
3
RTD-100
18,49V
Ï
-328,0 60,5°F
4
1,000V
900,00V
TYP CL23A/CL23EC
5
1,000V
1,00V
Volba snímaãÛ: termoãlánky K, J, T/K, J, T, L
6
100,000V
90,000V
7
100,000V
100V
8
Termistor
47,0V
9
Termistor
2252V
Ï
77,0 60,2°F
10
Termistor
75,790V
Ï
-40,0 60,2°F
Napájení: 9V alkalická baterie (MN 1604). Îivotnost baterie pfii nepfietrÏitém provozu: typ. 10 hodin
(alkalická baterie), 3 hodiny (NiCd akumulátorová baterie). Indikace stavu baterie: Na displeji se
objeví indikace „BAT“, jestliÏe jiÏ zb˘vá ménû neÏ 10% její Ïivotnosti.
ROZDÍLY V TECHNICK¯CH PARAMETRECH
Pfifie
esnost: (pfii teplotû okolí 18°C aÏ 28°C, 2 roky)
60,5°F ($ -50°F)
60,04% údaje (. 1250°F)
61,01F (, -50°F)
Teplotní koeficient: pfii 18°C aÏ 28°C je obsaÏen v technick˘ch parametrech. Od 0°C do 18°C
a od 28°C do 50°C je men‰í neÏ 6(0,006% údaje 60,03°C)/°C.
Krok
nastavení
ovûfifie
ení
pfifiíístroj
ãtení*
P1
1562,0°F
P1
900,00V
Ï
P1
1,00 60,20V
90,000V
Ï
P1
100 620V
293,0°F
* s vylouãením ‰umu
Funkce ramp: tento typ není vybaven touto funkcí.
Îivotnost baterie: typ. 16 hodin u alkalické baterie, typ. 4 hodiny u NiCd akumulátorové baterie.
Tabulka 6: Kalibrace kalibraãního reÏimu pro odporové rozsahy
Typ
TYP CL24
Krok
vstupu
pfifiíístroj
v˘stup
Teplotní koeficient: pfii 18°C aÏ 28°C, je obsaÏen v parametrech pfiesnosti. Od 0°C do 18°C
a od 28°C do 50°C je men‰í neÏ 6(0,0006% údaje +0,03°C)/°C.
Funkce ramp: tento typ není vybaven funkcí RAMP.
Îivotnost baterie: typ. 16 hodin u alkalické baterie, typ. 4 hodiny u NiCd akumulátorové baterie.
TYP CL25/CL25EC
Volba snímaãÛ: termoãlánky K, J, T, E, N, B, R, S, G, C, D/K, J, T, E, N, B, R, S, L, C, D.
Funkce ramp: pfiístroj je vybaven touto funkcí.
-4-
DMM
nastavení
ovûfifie
ení
ãtení*
vstup
Volba snímaãÛ: termoãlánky K, J, T, E
Pfifie
esnost: (pfii teplotû okolí 18°C aÏ 28°C, 2 roky)
60,5°F (. -50°F)
60,04% údaje (. 1250°F)
61,0°F (, -50°F)
zdroj
proudu
1
RTD-100
1562,0°F
1mA
P38
0,39026v
2
RTD-100
32,0°F
1mA
Ï
0,1000060,00006v
3
RTD-100
-328,0°F
1mA
Ï
0,0184960,00012v
4
1,000V
900,00V
1mA
Ï
0,9000060,00020v
5
1,000V
1,00V
1mA
Ï
0,0010060,00020v
6
100,000V
90,000V
10mA
7
100,000V
100V
10mA
Ï
0,0010060,00020v
8
Termistor
293,0°F
1mA
Ï
0,0470060,00020v
9
Termistor
77,0°F
10mA
Ï
0,0225260,00020v
10
Termistor
-40,0°F
10mA
Ï
0,7579060,00500v
P51
0,90000v
* s vylouãením ‰umu
- 25 -
Tabulka 3: Kalibrace mûfifiíícího reÏimu pro odporové rozsahy (Pt100, Pt1000)
Îivotnost baterie: typ. 16 hodin u alkalické baterie, typ. 4 hodiny u NiCd akumulátorové baterie.
Typ
pfifiíístroj
snímaãe
vstup
1
RTD-100
390,26V
2
RTD-100
100,00V
Ï
32,0 60,1°F
3
RTD-100
18,49V
Ï
-328,0 60,2°F
4
RTD-1000
3,902.6V
5
RTD-1000
1000,0V
6
1,000V
900,00V
7
1,000V
1,00V
8
10,000V
9,000.0V
9
10,000V
10,0V
Krok
nastavení
ovûfifie
ení
pfifiíístroj
ãtení*
1562,0°F 60,5°F
P1**
1562,0°F 60,5°F
P1**
Ï
P1
32,0 60,1°F
900,00V
Ï
P1
1,0060,10V
900,00V
Ï
10,061,0V
TYP CL26
Volba snímaãÛ: termoãlánky K, J, T, E
Platinov˘ odporrov˘ teplomûr 100V
Termistor 2250V
Odporové rozsahy: 1000V/100 000V
Pfifie
esnost: (pfii teplotû okolí 18°C aÏ 28°C, 2 roky)
60,5°F ($ -50°F)
60,04% údaje (. 1250°F)
61,0°F (, -50°F)
odporové rozsahy: 60,04% rozsahu
Teplotní koeficient: pfii 18°C aÏ 28°C je obsaÏen v parametrech pfiesnosti. Od 0°C do 18°C a od
28°C do 50°C: K, J, T, E 6(0,006% údaje +0,03°C)/°C
Odporov˘ teplomûr, termistor, odporové rozsahy: 6(0,006% údaje +0,012% rozsahu)/°C
Funkce ramp: Pfiístroj není vybaven funkcí ramp.
* s vylouãením ‰umu
** je-li nutné upravte pro získání krokÛ 2 a 5
TYP CL27/CL27EC
Tabulka 4: Kalibrace kalibraãního reÏimu pro odporové rozsahy (Pt100, Pt1000)
Volba snímaãÛ: termoãlánky K, J, T, E, N, B, R, S, G, C, D/K, J, T, E, N, B, R, S, L, C, D.
Platinov˘ odporov˘ teplomûr 100V/1000V
Odporové rozsahy 1000V/10 000V
Typ
Krok
snímaãe
pfifiíístroj
v˘stup
zdroj
proudu
DMM
nastavení
ovûfifie
ení
Funkce ramp: pfiístroj není vybaven funkcí RAMP.
ãtení*
vstup
0,39026v
FUNKCE P¤ÍSTROJE
Ï
0,1000060,00003v
Ï
0,0184960,00006v
Pfiístroj je kombinací kalibrátoru, teplomûru a záznamníku dat. V˘bûr funkcí a ãíselné údaje se volí
pomocí 12 barevnû rozli‰en˘ch tlaãítek. Tato tlaãítka mají dotykovou zpûtnou vazbu. Pûtimístn˘ LCD
displej obsahuje také indikace provozních reÏimÛ. Pfiístroj mÛÏe dosáhnou aÏ 11 typÛ termoãlánkÛ,
2 typy odporov˘ch teplomûrÛ a termistor.
1
RTD-100
1562,0°F
1mA
P38
2
RTD-100
32,0°F
1mA
3
RTD-100
-328,0°F
1mA
4
RTD-1000
1562,0°F
100mA
5
RTD-1000
32,0°F
100mA
Ï
0,1000060,00003v
6
1,000V
90,000V
1mA
Ï
0,9000060,00010v
7
1,000V
1,00V
1mA
Ï
0,0010060,00010v
8
10,000V
9,000.0V
100mA
Ï
0,9000060,00010v
9
10,000V
10,0V
100mA
Ï
0,0010060,00010v
P51
0,39026v
KaÏd˘ snímaã mÛÏe mít rozli‰ení 1°nebo 0,1°. Stupnice mÛÏe b˘t ve °F nebo °C. K dispozici je reÏim
HOLD pro podrÏení zobrazovaného údaje. Pfiístroj má 10 pamûÈov˘ch lokací pro uchovávání údajÛ
nebo v˘stupních údajÛ kalibrátoru. Krokov˘ reÏim (STEP MODE) slouÏí pro rychlé vyvolání
kalibraãních v˘stupních hodnot z pamûti. Manuální nebo automatické pouÏití funkce RAMP slouÏí pro
kontrolu nastaven˘ch hodnot teplotního regulátoru. Hodnoty kalibrátoru odpovídají termoãlánkov˘ch
tabulkách NIST, IEC-584 a DIN 43710. Pfiístroj je prachotûsn˘, se stupnûm krytí proti stfiíkající vodû
a má otfiesuvzdornou konstrukci. Má vestavûn˘ drÏák (stojánek) vhodn˘ pro pouÏítí pfiístroje na stole,
ale i v terénu. Programování je snadné, pfiiãemÏ data i programování se uchovají i po vypnutí
pfiístroje. Pfiístroj provádí diagnostické testy a indikuje chybové stavy. Obsahuje také indikátory slabé
baterie a rozpojeného snímaãe.
* s vylouãením ‰umu
- 24 -
-5-
DODATKY K MANUÁLU
Vylep‰ení pfiístrojÛ nebo zmûny tohoto manuálu budou vysvûtleny v dodatku, kter˘ se dodá spoleãnû
s pfiístrojem. Ve‰keré informace t˘kající se zmûn, byste mûli ihned zafiadit na pfiíslu‰né místo tohoto
manuálu.
VYBALENÍ P¤ÍSTROJE
Vyjmûte balicí list a zkontrolujte, jestli jste obdrÏeli ve‰keré vybavení. Máte-li jakékoliv dotazy
k zásilce, zavolejte na oddûlení sluÏeb zákazníkÛm firmy OMEGA.
Po obdrÏení zásilky prohlédnûte obal a ve‰keré zafiízení, jestli nejeví známky po‰kození. Jakékoliv
po‰kození neprodlenû oznamte pfiepravci.
V krabici by mûly b˘t následující poloÏky: -
kalibrátor fiady CL20 s pouzdrem
manuál
certifikát NIST
souprava s pfiíslu‰enstvím
BEZPEâNOSTNÍ INFORMACE
Symbol
na pfiístroji oznamuje, aby uÏivatel postupoval podle pokynÛ k obsluze.
Symbol „WARNING“ pouÏívan˘ v tomto manuálu vysvûtluje moÏné nebezpeãí, které mÛÏe zpÛsobit
úraz nebo dokonce smrt.
Symbol „CAUTION“ pouÏívan˘ v tomto manuálu vysvûtluje nebezpeãí, které by mohlo zpÛsobit po‰kození pfiístroje.
WARNING
Tyto pfifiíístroje jsou urãeny pouze pro pracovníky, ktefifiíí jsou patfifiiiãnû pro‰koleni v bezpeãné obsluze
elektronick˘ch zku‰ebních pfifiíístrojÛ. Pfifie
ed pouÏitím pfifiíístroj si nejprve dÛkladnû prostudujte tento manuál.
KdyÏ mûfifiííte velmi vysoké nebo nízké teploty nebo toxické látky, nedot˘kejte se teplotní sondy.
Nemûfifitte teploty mimo teplotní rozsah pouÏití sondy. Pfifiii pfifie
ekroãení may. Teploty mÛÏe dojít
k po‰kození sondy nebo také k úrazu.
Americk˘ ústav pro bezpeãnost práce (ANSI) konstatuje, Ïe kdyÏ sondy nebo snímaãe budou
vystaveny vût‰ím napûtím neÏ 42V (,,, =), mÛÏe dojít k úrazu el. proudem. Tento pfifiíístroj
nepouÏívejte tam, kde napûtí na mûfifie
eném povrchu pfifie
esahuje uvedenou hodnot.
Silonov˘ ‰roub na zadním panelu nezamûÀte za kovov˘, protoÏe se tím zmen‰í elektrická izolace
skfifiííÀky.
Baterie je pfifiíístupná ze zadní ãásti pfifiíístroje. Aby nedo‰lo k úrazu el. Proudem, tak pfifie
ed odstranûním
víãka odpojte v‰echny teplotní sondy a snímaãe.
Obrázek 13. Kalibrace odporového rozsahu
Pfifiíístroj ani snímaãe nepouÏívejte uvnitfi mikrovlné trouby.
-6-
- 23 -
Kalibraãní nastavení
POZN.: Od uvedeného postupu se neodchylujte. Jen tak zajistíte, aby tato nastavení byla
uchována do správn˘ch lokací EEPROm.
1. Proveìte nastavení mûfiicího reÏimu a zkontrolujte hodnoty podle tabulky ã. 3 (pro pfiístrojové typy
„RTD - termistor“ pouÏijte tabulku ã. 5)
2. Stisknûte tlaãítko OPR (blikající indikace „RTD“ zmizí).
3. Nainstalujte jumper J1.
CAUTION
Vstupy udrÏujte v elektrické izolaci od v˘stupÛ. Mezi oba konektory nepfifiiipojujte Ïádn˘ externí zdroj
napûtí a vyh˘bejte se jak˘mkoliv elektrick˘m drahám mezi vstupem a v˘stupem (T2 a T1).
V opaãném pfifiíípadû zavedete ru‰ení do pfifiíístroje a hrozí také jeho po‰kození.
Tam, kde mûfifiiicí a kalibraãní konektory jsou pfifiiipojeny k systému bez v˘‰e uvedeného oddûlení,
je tfifie
eba pouÏít „neuzemnûnou“ (tj. elektricky izolovanou) sondu pro teplomûrov˘ vstup.
4. Pfiístroj pfiepnûte do reÏimu CALIB, RTD-100,°F.
5. Proudov˘ zdroj pfiepnûte do provozního reÏimu.
INSTALACE A V¯MùNA BATERIÍ
6. Proveìte nastavení podle tabulky ã. 4 (pro pfiístrojové typy s RTD a termistorem pouÏijte tab. ã. 6).
7. Pfiístroj vypnûte. Sundejte lepicí pásku, která pfiidrÏuje baterii.
8. Nainstalujte zadní kryt. Kalibrace odporové funkce je dokonãena.
K tomuto pfiístroji se dodává 9V alkalická baterie. Slabou baterii je tfieba nahradit opût alkalickou
baterií.
UPOZORNùNÍ: Pfifie
ed v˘mûnou baterie vypnûte pfifiíístroj a odpojte ve‰keré vstupy a v˘stupy.
2. OVù¤ENÍ KALIBRACE
Kalibrace se ovûfiuje ve stejn˘ch zapojeních, jaké se pouÏívají ke kalibraci (obr. 11 a 12 pro termoãlánkové
funkce, obr. 13 pro odporové funkce). Zatímco zapojení slouÏí k ovûfiení v‰ech odporov˘ch funkcí (RTD,
termistor, odporové rozsahy), tak pro kontrolu termoãlánkov˘ch funkcí je tfieba celá sada kalibraãních
kablíkÛ (pro kaÏd˘ typ termoãlánku). Ke zjednodu‰ení kontroly termoãlánkové kalibrace bylo upraveno
programové vybavení, které reaktivuje reÏim „Copper - mode„ bûhem kalibrace. „Copper -Mode“ je
provozní reÏim bez kompenzace, bûhem nûhoÏ je vyfiazena kompenzace vstupÛ a v˘stupÛ. Tímto se
umoÏÀuje pouÏití mûdûn˘ch vodiãÛ pro propojení pfiístrojÛ místo fiady termoãlánkov˘ch kabelÛ.
Po dokonãení kontroly kalibrace se znovu aktivuje teplotní kompenzace a pfiístroj se vrátí do reÏimu
„alloy- mode„-
1. Víãko bateriového prostoru vysuÀte ve smûru ‰ipky.
2. Pomocí vytahovací smyãky vyjmûte baterii ven.
3. Nasaìte vytahovací smyãku kolem nové baterie a tuto pak zasuÀte do bateriového prostoru.
Dbejte na dodrÏení polarity.
4. Víãko bateriového prostoru nasaìte zpût.
KONTROLA TERMOâLÁNKOV¯CH FUNKCÍ (BEZ KOMPENZACE)
Stanovení chyb (METER,CALIB)
POZN.: NeodstraÀujte kalibraãní jumpery. Bûhem tûchto zkou‰ek nechejte pfiístrojovou
skfiíÀku uzavfienou.
1. Podle obr. 11 zapojte testovan˘ pfiístroj a zku‰ební zafiízení.
2. V˘stup termoãlánkového simulátoru nastavte na 32°F, Type T, reÏim ALLOY.
Obrázek 1. Instalace a v˘mûna baterií
3. Zapnûte testovan˘ pfiístroj a nastavte reÏim METER, OPR, T, °F.
4. Pozorujte údaje testovaného pfiístroje a vypoãtûte:
X1 = METER ALLOY - MODE ZERO-ERROR = údaj testovaného pfiístroje -32.0°F = ________°F.
5. Testovan˘ pfiístroj a zku‰ební zafiízení vãetnû kalibraãních kablíkÛ zapojte podle obr. 12.
6. V˘stup simulátoru nechejte na 32°F, Type T, reÏim ALLOY.
7. Testovan˘ pfiístroj nastavte na CALIB, OPR, T, 32°F
8. Sledujte údaje multimetru a zapi‰te:
Y1 = CALIB ALLOY-MODE ZERO-ERROR = ________ mV
- 22 -
POZN.
Jakmile se objeví na displeji indikace „BAT“, zb˘vá jiÏ jen asi 10% její Ïivotnosti.
● Je-li baterie pfiíli‰ vybitá, tak se na displeji nic nezobrazuje. Chcete-li pfiístroj uchovat na delûí
období, nebo kdyÏ jej odkládáte do prostfiedí s vysokou teplotou, tak je nutné baterii z pfiístroje
vyjmout.
● Po instalaci nové baterie je tfieba po prvním zapnutí pfiístroje poãkat 5s, aby nedo‰lo k inicializaci
mikropoãítaãe.
●
-7-
ZÁLOHOVÁNÍ PAMùTI
Bûhem v˘mûny baterie lze uchovat naprogramovaná data a provozní reÏimy pfiístroje. Pfied vyjmutím
staré baterie vypnûte pfiístroj a pfiipojte nabíjeã HH22-AC. Potom baterie vymûÀte a nabíjeã odpojte.
PouÏijete-li baterie, které nelze nabíjet, nenechávejte pfiipojen˘ nabíjeã.
PROVOZ Z AKUMULÁTOROVÉ BATERIE
HH22-AC poskytuje 9V NiCd akumulátorovou baterii a nabíjeãku pro pouÏití k tomuto pfiístroji. Tato
baterie umoÏÀuje 3 - 4 hodiny nepfietrÏitého provozu. JestliÏe budete pfiístroj provozovat souãasnû
z baterie a nabíjeãky, potom lze Ïivotnost aku baterie prodlouÏit aÏ na nûkolik dní.
Chcete-li baterii nabíjet, tak pfiístroj vypnûte. Baterie je zcela nabitá po 7 hodinách. Potom nabíjeãku
odpojte, aby nedocházelo k pfiebíjení aku baterie.
Obrázek 10. Kalibraãní nastavení - „Copper mode“
PROVOZNÍ POKYNY
1. DIAGNOSTIKA A CHYBOVÁ HLÁ·ENÍ
Pfiístrojová diagnostika umoÏÀuje identifikovat chybové sestavy, které jsou zde popsány.
Problém
Pravdûpodobná pfiíãina
Na displeji se nic nezobrazuje.
1. ·patnû vloÏená baterie. Zkontrolujte polaritu baterie.
2. Vybitá baterie
Zobrazuje se „BAT“
1. Malé napûtí baterie. VloÏte novou baterii. Pokud
problém pfietrvá, spojte se s v˘robcem.
Zobrazuje se „OPEN“
1. Do pfiístrojového vstupu není pfiipojen Ïádn˘
termoãlánek nebo odporov˘ teplomûr.
Na displeji se doãasnû zobrazuje „E2“
1. Byl pokus o aktivaci funkce Ramp, která nebyla
naistalována.
Zobrazuje se „HI“
1. Vstupní teplota pfiesahuje hodnotu zvoleného snímaãe
2. Zadání hodnoty kalibrátoru pfiesahuje teplotu urãitého
typu snímaãe.
Zobrazuje se „LO“
1. Vstupní teplota je pfiíli‰ nízká pro pfiesné mûfiení.
Je zadaná pfiíli‰ nízká hodnota kalibrátoru pro pfiesnou
simulaci.
Obrázek 11. Kalibraãní nastavení - reÏim mûfifie
ení
Obrázek 12. Kalibraãní nastavení - reÏim kalibrace
-8-
- 21 -
Tabulka 1: ReÏim mûfifie
ení - nasteávení nuly a zesílení
Krok
Typ
snímaãe
U.U.T.
vstup
nastavení
U.U.T.
ãtení*
1
K
0,000 mV
P1
32,0 60,°F
2
K
54,845 mV
P11
2500,0 60,1°F
3
Podle potfieby opakujte kroky 1 a 2
4
J
0,000 mV
P1
32,0 60,1°F
5
T
0,000 mV
P1
32,0 60,1°F
32,0 60,1°F
6
E
0,000 mV
P1
7
N
0,000 mV
P1
32,0 60,1°F
8
B
1,438 mV
P1
1000,0 60,5°F
9
R
0,000 mV
P1
32,0 60,5°F
10
S
0,000 mV
P1
32,0 60,5°F
11
G**
2,238 mV
P1
600,0 60,2°F
12
C
0,000 mV
P1
32,0 60,2°F
13
D
0,000 mV
P1
32,0 60,2°F
nastavení
DMM
ãtení*
Obrázek 2. Klávesnice
U.U.T. - Unit Under Test - kontroloan˘ pfiístroj
* s vylouãením ‰umu
** u modelÛ EC je G nahrazeno L, kalibrujte podle J
Tabulka 2: ReÏim kalibrace - nastavení nuly a zesílení
Krok
Typ
snímaãe
U.U.T.
vstup
1
K
32,0 °F
P1
0,000 mV 60,1 mV
2
K
2500,0 °F
P11
54,845 mV 60,1mV
3
Podle potfieby opakujte kroky 1 a 2
4
J
32,0 °F
P1
0,000 mV 60,1mV
5
T
32,0 °F
P1
0,000 mV 60,1mV
6
E
32,0 °F
P1
0,000 mV 60,1mV
7
N
32,0 °F
P1
0,000 mV 60,1mV
8
B
1000,0 °F
P1
1,438 mV 60,1mV
9
R
32,0 °F
P1
0,000 mV 60,1mV
10
S
32,0 °F
P1
0,000 mV 60,1mV
11
G**
600,0 °F
P1
2,238 mV 60,1mV
12
C
32,0 °F
P1
0,000 mV 60,1mV
13
D
32,0 °F
P1
0,000 mV 60,1mV
DMM - digitální multimetr
U.U.T. - Unit Under Test - kontroloan˘ pfiístroj
* s vylouãením ‰umu
** u modelÛ EC je G nahrazeno L, kalibrujte podle J
- 20 -
Obrázek 3. Test displeje
2. POâÁTEâNÍ ZAPNUTÍ P¤ÍSTROJE
Pfiístroj zapnete jedním stisknutím tlaãítka ON/OFF (viz. Obr. 2 na str. 12 orig.). Po zapnutí probûhne
test displeje. UÏivatel si mÛÏe zkontrolovat ve‰keré segmenty a indikace displeje z kapaln˘ch krystalÛ
(LCD) viz. Obr. 3 na str. 12 orig.
POZN.: V pfiípadû chybûjících nebo málo kontrastních segmentÛ se spojte s v˘robcem.
Pokud pfiístroj zapnete poprvé nebo po instalaci nové baterie, tak se automaticky pfiepne do mûfiicího
reÏimu (tj. na mûfiení teplota). RovnûÏ se zvolí termoãlánek typu K, rozli‰ení 0,1° a stupnice ve °F.
Na displeji se zobrazí následující indikace:
METER - pfiístroj funguje jako teplomûr
K° - termoãlánek typu K
°F - údaj bude ve °F
OPR - pfiístroj je v provozu
-9-
Pokud k pfiístroji nebude pfiipojen Ïádn˘ termoãlánek, tak se na displeji zobrazí indikace „OPEN“.
KdyÏ do konektoru T2 (vpravo nahofie) zapojíte nûjak˘ termoãlánek, tak se na displeji objeví teplotní
údaj.
POZN.: Chcete-li docílit max. pfiesnost, nechejte pfiístroj cca 1 - 2 minuty po pfiipojení
termoãlánku teplotnû stabilizovat.
JestliÏe pfiístroj se má pouÏívat jako teplomûr nebo ohmetr, viz. Podrobnûj‰í pokyny
v odstavci Provoz v mûfiicím reÏimu. JestliÏe se pfiístroj má pouÏívat jako teplotní
kalibrátor nebo ohmick˘ simulátor, viz. Odstavec provoz v kalibrátorovém reÏimu.
17. Hodnotu E2 vypoãtûte takto:
E2 = Údaj multimetru (v mV)
-22
Pfiíklad: údaj multimetru +11mV, E2 = -0,5°F.
Text k tab. â. 1 a 2 (nulové nastavení mûfiicího reÏimu a zisku).
Step = krok, Sensor Select = zvolen˘ snímaã, U..U.T Input = vstup testovaného
pfiístroje, Adjust = nastavit (napfi. P1), U.U.T Reading = údaj testovaného pfiístroj,
Repeat Steps 1 + 2 As Required = kroky 1 + 2 opakujte podle poÏadavku,
xexclusive of nois = kromû ‰umu, xxon EC je G nahrazeno L. Kalibrujte L místo J.
18. STORE E2, CHANGE/(hodnotaE2)/ENTER/STO/2/OPR.
3. PROVOZ V Mù¤ICÍM REÎIMU (TERMOâLÁNKY)
Základní nastavení
19. Nainstalujte jumper J2.
1. Pfiístroj zapnûte stisknutím tlaãítka ON/OFF.
21. Vypnûte testovan˘ pfiístroj.
2. Zkontrolujte, jestli probûhl test displeje a zmizela indikace „BAT“. Pokud tato indikace nezmizí,
pak zb˘vá ménû neÏ 10% Ïivotnosti baterie.
22. Termoãlánková kalibrace je dokonãena. OdstraÀte kalibraãní kryt. Nainstalujte pÛvodní kryt,
pokud nepfiecházíte k ãásti B (Odporová kalibrace).
20. Nastavte v˘stup testovaného pfiístroje na 32°F. Multimetr by mûl ukazovat 0 62mV.
3. Pokud pfiístroj je jiÏ v mûfiicím reÏimu, tak se objeví indikace „METER“. Je-li pfiístroj v kalibraãním
reÏimu, objeví se indikace „CALIB“. Pro návrat do mûfiicího reÏimu stisknûte tlaãítko METER.
4. Termoãlánek pfiipojte do konektoru T2. Tlaãítkem pro v˘bûr typu zvolte pfiíslu‰n˘ typ termoãlánku.
Na displeji se zobrazí indikace zvoleného typu.
POZN.: Indikátory T a R indikují zvolení termoãlánku Wolfram-Rhenium. Chcete-li vyvolat
zobrazení termoãlánkÛ typu G, C, D, vypnûte pfiístroj a pak jej znovu zapnûte.
B. ODPOROVÁ KALIBRACE
POZN.: Termoãlánková a odporová kalibrace jsou vzájemnû nezávislé. K nastavení
konstant EEPROM se v‰ak pouÏívá potenciometr P1 pfii obou kalibracích.
Postupujte podle tohoto postupu, abyste jednou kalibrací nenaru‰ili druhou.
5. Tlaãítkem °F/°C zvolte poÏadovanou teplotní stupnici. Aktivuje se odpovídající indikace.
PoÏadované vybavení
6. Tlaãítkem 0,1°/1° zvolte poÏadované rozli‰ení.
1. Odporové dekády (odporové teplomûry RTD-100, RTD-500/1000 a RDS-54 nebo ekvivalentní).
POZN.: Základní uspfiádání se uchová i po vypnutí pfiístroje.
2. Proudov˘ zdroj (Fluke 5101B nebo rovnocenn˘).
3. Digitální multimetr (Omega OM7551 nebo rovnocenn˘).
HOLD
Kdykoliv stisknete tlaãítko Hold, mÛÏete „podrÏet“ údaj, kter˘ je zobrazen na displeji. V tomto
okamÏiku se zobrazí indikace HOLD a ve‰kerá tlaãítka (kromû ON/OFF a HOLD) jsou zablokována.
Chcete-li se vrátit k normálnímu zobrazení a uvolnit zablokovaná tlaãítka, stisknûte znovu
tlaãítko HOLD.
4. Kalibraãní kablíky podle obr. 13.
Podmínky pfifiii kalibraci
Pfiístroj by se mûl kalibrovat pfii teplotû okolí 23°C 61°C a pfii relativní vlhkosti pod 80%.
Pfifiííprava na kalibraci
1. Pfiístroj vypnûte a sundejte spodní kryt.
4. PROVOZ V Mù¤ICÍM REÎIMU (ODPOR. TEPLOMùRY, TERMISTOR, ODPOROVÉ ROZSAHY)
Základní nastavení
1. Podle obrázkÛ ã. 4, 5, 6 zapojte k pfiístroji snímaã nebo neznám˘ odpor.
2. Baterii zajistûte kouskem lepicí pásky.
POZN.: Krátkodob˘ v˘padek bateriového napájení vymaÏe dfiíve uloÏená nastavení (o4.
Proudov˘ zdroj nastavte na 1mA (do pohotovostního reÏimu).
5. Multimetr pfiepnûte na rozsah 2V =.
6. Pfiístroj zapnûte.
7. Pfiístroj pfiepnûte do reÏimu METER, RTD-100, °F.
8. Pfiístroj vypnûte. Vyjmûte jumper J1. Pfiístroj zapnûte. Na displeji by mûla blikat indikace „RTD“.
POZN.: Blikající „RTD“ oznamuje, Ïe kalibraãní nastavení se zapí‰e do pamûti. V tomto
reÏimu se vyhnûte zvolení termoãlánkov˘ch funkcí. Pokud je tfieba opustit
termoãlánkové funkce, tak nejprve stisknûte tlaãítko OPR (zru‰í se blikající „RTD“)
a zaãnûte znovu od bodu ã. 7.
- 10 -
- 19 -
11. PamûÈové lokace EEPROM pouÏívané pro uchování E1 (chyba mûfiidla snímaãe se studen˘m
spojem) E2 (chyba kalibrátoru u snímaãe se studen˘m spojem) se vymaÏou takto:
A) Testovan˘ pfiístroj pfiepnûte do reÏimu CALIB, OPR, K, °F.
B) Stisknûte tlaãítka: CHANGE/0.0/ENTER/STO/1/OPR (E1 je nastaveno na 0,0°F).
C) Stisknûte tlaãítka: CHANGE/0.0/ENTER/STO/2/OPR (E2 je nastaveno na 0,0°F).
POZN.: Mûly by se objevit indikace obou pamûtí (1, 2), ale indikace „RTD„ by mûla
zmizet.
D) Potom ovûfite pomocí RECALL 1 a RECALL 2, jestli v obou pamûÈov˘ch lokacích je
uloÏena hodnota 0,0°F.
POZN.: Po dokonãení kalibrace se v pamûti EEPROM uchová E1 a E2. PamûÈové
lokace 1 a 2 se uvolní pro normální pouÏití.
Obrázek 3. ZnázorÀuje dvojvodiãové mûfifie
ení odporu
E) Testovan˘ pfiístroj pfiepnûte na METER, OPR, K a °F.
F) Testovan˘ pfiístroj vypnûte a pak znovu zapnûte, aby se zobrazily indikace „RTD“ a „V“.
Kalibraãní nastavení
POZN.: Neodchylujte se od následující sekvence kalibraãního nastavení. Tímto se zajistí,
Ïe nastavené hodnoty, které se mají uloÏit do EEPROM, se dostanou do
správn˘ch lokací.
1. Podle tabulky ã. 1 nastavte nulov˘ mûfiicí reÏim a zisk.
2. Stisknûte tlaãítko OPR (zmizí indikace RTD).
3. Testovan˘ pfiístroj pfiepnûte na CALIB, OPR, K a °F.
4. Testovan˘ pfiístroj vypnûte, pak zapnûte, aby se zobrazily indikace „RTD“ a „V“
5. Podle tabulky ã. 2 nastavte nulov˘ kalibraãní reÏim a zisk. Po dokonãení kaÏdého kroku v tabulce
ã. 2 stisknûte tlaãítko CHANGE a ENTER.
Obrázek 3. ZnázorÀuje tfifiíívodiãové mûfifie
ení odporu
6. Stisknûte tlaãítko OPR (indikace RTD zmizne).
7. Nainstalujte jumper J1.
8. Testovan˘ pfiístroj pfiepnûte na METER, OPR, T, °F.
9. V˘stup termoãlánkového simulátoru nastavte na typ T, 32°F, a reÏim ALLOY.
10. Podle obrázku 11 pfiemûÀte kalibraãní setup. Nechejte 2 - 3 min. pro teplotní ustálení.
11. Vypoãtûte E1 takto: E1 = údaj testovaného pfiístroje -32,0.
12. Testovan˘ pfiístroj pfiepnûte na CALIB, OPR, T, °F.
13. Uchovejte E1, CHANGE/ (hodnota E1) ENTER/STO/1/OPR.
14. Pfiejdûte do reÏimu METER a zkontrolujte údaj testovaného pfiístroje (32,0 60,1°F).
15. Proveìte zmûnu kalibraãního setupu podle obr. 12. V˘stup simulátoru nechejte na 32°F, typ T,
reÏim ALOOY. Nechejte 2 - 3 minuty pro teplotní ustálení.
Obrázek 3. ZnázorÀuje 4-vodiãové mûfifie
ení odporu
16. Testovan˘ pfiístroj pfiepnûte do reÏimu CALIB, 32°F, typ T.
- 18 -
- 11 -
Dvojvodiãové uspofiádání je nejjednodu‰‰í, av‰ak také odpor vedení. Dvojvodiãové mûfiení se obvykle
omezuje na snímaãe s vy‰‰ím odporem (napfi. odporové teplomûry 1000V, termistory 2250V).
Chyba odporu vedení se kompenzuje ve tfiívodiãovém uspofiádání. Plná kompenzace v‰ak vyÏaduje
stejné odpory kaÏdého vodiãe. Tato konfigurace je obvyklá u 100( - odporov˘ch teplomûrÛ.
U ãtyfivodiãového uspofiádání pfiesnost není ovlivnûna odporem vedení a rozdíly odporÛ mezi tûmito
vodiãi.
POZN.: Tyto pfiístroje mûfií vstupní napûtí na v‰ech ãtyfiech svorkách a dovedou rozli‰ovat
mezi 2 - 3 a 4 - vodiãov˘m zapojením. Pfiepínání mezi tûmito mûfiícími reÏimy je
automatické.
2. Pfiístroj pfiepnûte do mûfiícího reÏimu (METER).
3. Tlaãítkem pro volbu snímaãÛ pfiepnûte pfiístroj na pfiíslu‰nou funkci a rozsah.
POZN.: Vzhledem k omezené plo‰e displeje se odporové teplomûry 100V a 1000V indikují
doãasnou indikací „RTD-100“ (nebo „RTD-1000“). Termistory se identifikují
doãasnou indikací napfi. „Y-400“ (coÏ znamená termistor fiady 400). KaÏdé
z tûchto zobrazení lze vyvolat vypnutím a dal‰ím zapnutím pfiístroje.
SERVISNÍ INFORMACE
UPOZORNùNÍ
Ve‰keré servisní informace jsou urãeny pouze pro kvalifikované a zku‰ené elektroniky.
1. KALIBRAâNÍ POSTUPY
U v˘robkÛ pouze s termoãlánkov˘mi funkcemi se postupuje podle níÏe uvedeného postupu.
U v˘robkÛ s odporov˘mi funkcemi (odpor. Teplomûr, termistor, odporové rozsahy) se postupuje
nejprve podle postupu pfii termoãlánkové kalibraci a pak podle odporové kalibrace.
A. TERMOâLÁNKOVÁ KALIBRACE
PoÏadované kontrolní vybavení:
1. Simulátor termoãlánkÛ (CL521 firmy Omega nebo rovnocenn˘ jin˘ typ).
5. ZÁPIS A VYVOLÁNÍ DAT Z PAMùTI
KdyÏ pfiístroj funguje jako mûfiidlo, tak mÛÏe uchovat a zpûtnû vyvolat aÏ 10 údajÛ (kaÏd˘
s nezávisl˘mi parametry: napfi. °F/°C, typ termoãlánku a rozli‰ení) z pamûti typu RAM.
Uchování údajÛ
1. Je-li pfiístroj v reÏimu METER OPR, stisknûte tlaãítko STORE. Místo indikace „OPR“ se objeví
indikace „STO„
2. Potom stisknûte jedno z pamûÈov˘ch tlaãítek (0, 1, ..., 9). Objeví se odpovídající indikace a pfiístroj
se na okamÏik vrátí do provozního reÏimu (OPR) a zobrazí teplotu termoãlánku (napfi. STORE7).
POZN.:
2. Digitální multimetr s mV rozsahem (OM75551 fy Omega nebo rovnocenn˘ jin˘ typ).
3. Kalibraãní kablíky dle obr. 10, 11, 12.
4. Kalibraãní kryt (Omega 820-307-4).
Podmínky pfifiii kalibraci
Pfiístroj by se mûl kalibrovat pfii teplotû okolí 23°C 61°C a pfii relativní vlhkosti men‰í neÏ 80%.
Pfifiííprava pro kalibraci
1. Bûhem testu pfiístroje vyjmûte z nûj baterii. Viz. Odstavec „Instalace a v˘mûna baterie“.
2. Z pfiístroje vyjmûte spodní kryt. Viz. „Pokyny k demontáÏi“.
●
Indikace pamûÈové lokace znamená, Ïe do pamûti bylo uloÏen údaj mûfiidla
v okamÏiku stisknutí tlaãítka pamûÈové lokace
●
Nová data nahradí stará data, která jsou v dané pamûÈové lokaci
3. Z desky ti‰tûn˘ch spojÛ vyjmûte kalibraãní jumpery J1 a J2. POZN. Vyjmutím J1 a J2 dojde k ãásteãné
ztrátû dfiíve uloÏen˘ch kalibraãních dat. Tyto jumpery nesundávejte, pokud nechcete provádût kalibraci.
●
Uchované údaje zÛstanou v pamûti beze zmûn i po vypnutí pfiístroje.
4. Na místo spodního krytu nasaìte kalibraãní kryt.
5. Do pfiístroje opût vloÏte baterii.
Vyvolávání údajÛ
1. Je-li pfiístroj v reÏimu METER OPR, potom stisknutím tlaãítka RECALL se zobrazí dfiíve uloÏené
údaje. V‰imnûte si, Ïe místo indikace OPR se objeví indikace RCL a zmizí indikace v‰ech
pamûÈov˘ch lokací.
2. Potom stisknûte ãíselné tlaãítko, které odpovídá poÏadované lokaci. V‰imnûte si, Ïe se objeví
indikace této p pamûÈové lokace a zároveÀ se zobrazí její obsah.
3. Nûkteré uloÏené údaje lze náhodnû vyvolat tlaãítkovou sekvencí, napfi. RECALL 3, RECALL 5,
RECALL 2 atd.
4. Chcete-li pfiístroj vrátit do provozního reÏimu, tak po vyvolání posledního údaje stisknûte tlaãítko
OPR. Na displeji se objeví v‰echny aktivní indikace vãetnû „OPR“
POZN.: Pokud vyvoláte data z nepouÏit˘ch (prázdn˘ch) pamûÈov˘ch lokací, dostanete
nulové údaje.
- 12 -
6. Podle obr. 10 zapojte pfiístroj, kalibraãní kablíky a testovací zafiízení (pfiístroje).
7. Zapnûte multimetr a termoãlánkov˘ simulátor, aby se tepelnû ustálily. Nechejte je asi 3é min
stabilizovat.
8. Multimetr pfiepnûte na rozsah 200mV=.
9. Termoãlánkov˘ (TC) simulátor pfiepnûte na v˘stupní reÏim COPPER (mûì) s referenãní
teplotou 32,0°F
10. Zapnûte testovan˘ pfiístroj (U. U. T) a zkontrolujte, jestli na displeji blikají indikac „RDT“ a „V“.
Tímto se ovûfiuje odstranûní J1 a J2.
POZN.: Blikající „RTD“ oznamuje, Ïe do EEPROM lze uloÏit korekce pro nulov˘ ofset. Tímto
se také indikuje, Ïe je vyfiazena kompenzace studeného spoje. Blikající „V“
oznamuje, Ïe lze uloÏit nebo vyvolat z EEPROM korekce pro snímaãe
se studen˘mi spoji
- 17 -
Vymazání setupÛ z pamûti (kalibraãní reÏim)
1. Jednotlivé setupy lze vymazat vyvoláním pamûÈové lokace, za kterou následuje stisknutí tlaãítka
CLEAR. Pfiíklad: RECALL 5, CLEAR
Vymazání dat (mûfifiiicí reÏim)
1. Jednotlivé datové lokace lze vymazat vyvoláním pamûÈové lokace, která se má vymazat a pak
stisknutím tlaãítka CLEAR. Indikace pamûÈové lokace zmizí a pfiístroj se vrátí do reÏimu OPR.
Napfi. RECALL3, CLEAR.
POZN.: Pokud do dané lokace máte data jiÏ pfiipravena, není tfieba tuto lokaci vymazat.
Staãí nová data uloÏit. UloÏením nov˘ch dat se vymaÏou stará data.
9. KROKOVÁ FUNKCE (STEP)
KdyÏ je pfiístroj v kalibraãním reÏimu, potom pouÏitím tlaãítka STEP lze postupnû vyvolávat data
uloÏená do pamûti(aÏ do 10 krokÛ). Pfii kaÏdém kroku kalibrátor zobrazí a dodá na v˘stup parametry.
Funkce STEP není k dispozici v mûfiícím reÏimu.
6. PROVOZ V KALIBRAâNÍM REÎIMU (TERMOâLÁNKY)
Základní nastavení
1. Stisknutím tlaãítka ON/OFF pfiístroj zapnûte
2. Zkontrolujte, jestli po kontrole displeje zmizí indikace „BAT“. Pokud ne, viz. „Pokyny o instalaci
a v˘mûnû baterií“.
10. FUNKCE RAMP
→
→
Tato funkce je pouze u pfiístrojÛ typÛ CL25 a CL27. UmoÏÀuje kalibrátoru automatiky stoupat nebo
klesat dle nadefinovaného „schodi‰tû“. Manuální stoupání a klesání umoÏÀují tlaãítka
a .
Chcete-li aktivovat funkci RAMP, tak pfiístroj musí b˘t nejprve v kalibraãním reÏimu. Po prvním
stisknutí tlaãítka RAMP se dostanete do programovacího reÏimu funkce RAMP. Na displeji se objeví
indikace „prog“ a zaãnou blikat pamûti 1 aÏ 4. Druh˘m stisknutím tlaãítka RAMP se spou‰tí
automatické stoupání nebo klesání. Tfietím stisknutím tohoto tlaãítka se funkce RAMP vypne.
PamûÈové lokace, které uÏivatel mÛÏe nadefinovat, jsou oãíslovány 1, 2, 3, a 4. Tyto pamûti jsou
urãeny pro uloÏení parametrÛ funkce RAMP (velikost kroku, poãátek schodi‰tû, horní a dolní mez).
Tyto pamûÈové lokace jsou pfiístupné pouze tehdy, jestliÏe je zvolen reÏim „prog“ funkce RAMP a tyto
pamûti nejsou závislé na ostatních 10 pamûÈov˘ch lokacích. âíselné hodnoty parametrÛ RAMP lze
zadávat, ukládat, vyvolávat a vymazávat stejnû jako ostatní kalibraãní hodnoty (viz. Str. 1Ï orig. Provoz
v kalibraãním reÏimu). Je-li v ãinnosti automatické stoupání nebo klesání, potom po stisknutí tlaãítka
7 nebo 8 se aktivuje manuální stoupání nebo manuální klesání. Jakmile dojde k v˘mûnû baterie (a kdyÏ
neprovedete zálohování pamûti), potom parametry funkce RAMP mají v˘robcem nastavené v˘chozí
hodnoty.
LOC 1
2
3
4
Step Size (velikost kroku) = 10°F (K TC)
Start Point (poãáteãní bod) = 500°F
High Limit (horní mez) = 550°F
Low limit (dolní mez) = 450°F
3. Pokud je pfiístroj v kalibraãním reÏimu, na displeji se zobrazuje indikace CALIB. Je-li pfiístroj
v mûfiicím reÏimu (METER), stisknûte tlaãítko CALIB.
4. Zvolte poÏadovan˘ typ termoãlánku, kter˘ se má pouÏívat.
5. Tlaãítkem °F/°C zvolte poÏadovanou stupnici.
6. Tlaãítkem 0.1°/1° zvolte poÏadované rozli‰ení.
POZN.: Pfii 1°rozli‰ení se poÏaduje o jedno stisknutí ménû pfii zadávání v˘stupních teplot
kalibrátoru.
7. Klávesnici pfiepnûte do ãíselného reÏimu „NUM“ tlaãítkem CHANCE/ENTER. âíseln˘ displej zaãne
blikat, indikace OPR zmizí a objeví se indikace „NUM“. Zadejte nejprve nejdÛleÏitûj‰í ãíslici
poÏadované hodnoty teploty. Po zadání poÏadované teploty se vraÈte do reÏimu OPR stisknutím
tlaãítka CHANGE/ENTER. Chcete-li zadat hodnotu 212° s rozli‰ením 0,1° potom stisknûte tato
tlaãítka: CHANGE/ENTER, 2, 1, 2, 0, CHANGE/ENTER.
POZN.:
●
Neplatné ãíselné údaje (napfi. mimo teplotní rozsah termoãlánku) vyvolají
chybové hlá‰ení.
●
Chcete-li zadat záporné teploty, tak v numerickém reÏimu stisknûte nejprve
tlaãítko -0. Prvním stisknutím tohoto tlaãítka se zadává záporné (-) znaménko.
Dal‰ími stisknutími se zadávají nuly.
●
Chcete-li v numerickém reÏimu nûkter˘ ãíseln˘ údaj opravit, stisknûte 2 krát
tlaãítko CHANGE/ENTER. Tímto zpÛsobem se vrátíte na zaãátek nového ãísla.
●
Chcete-li vrátit v˘stup kalibrátoru na 0°v reÏimu OPR, stisknûte klávesu CLEAR.
●
Pfiístroj se mÛÏe pouÏívat ke snadnému pfiepoãtu °F na °C nebo °C na °F.
Napfi. kdyÏ chcete pfievést 77°C na °F, pfiejdûte do reÏimmu CALIB OPR,
zadejte údaj, kter˘ chcete pfievést a pak zmûÀte stupnici.
Pfiíklad: °F
CHANGE/ENTER
77
CHANGE/ENTER
°C (na displeji se objeví 25°C)
- 16 -
- 13 -
7. PROVOZ V KALIBRAâNÍM REÎIMU (RTD, TERMISTOR, ODPORY)
Základní nastavení
1. Podle obr. 7, 8 nebo 9 (na str. 18 - 19 orig.) pfiipojte testované zafiízení (napfi. odporov˘ teplomûr,
ohmetr, apod.) k pfiístroji.
2. Pfiístroj pfiepnûte do kalibraãního reÏimu.
3. Tlaãítkem volby snímaãÛ nastavte pfiístroj na pfiíslu‰nou funkci a rozsah.
Testovan˘ pfifiíístroj
POZN.: Chcete-li zajistit pfiesné kalibraãní v˘stupy, dodrÏujte stanovené limity budicích
proudÛ. Jste-li na pochybách, zkontrolujte proudy multimetrem zapojen˘m do série
s nûkter˘m zdrojov˘m vodiãem (1 nebo 3).
Obrázek 7. Zobrazuje simulaci dvojvodiãového odporu
8. UCHOVÁNÍ V¯STUPÒ
1. Je-li pfiístroj v kalibraãním reÏimu, stisknûte tlaãítko STORE. V‰imnûte si, e místo indikace OPR se
objeví indikace STO.
2. Potom stisknûte nûkteré z tlaãítek pamûÈov˘ch lokací (tlaãítko 0, 1, 2, ...9). Objeví se odpovídající
indikace a pfiístroj se vrátí do provozního reÏimu (OPR).
Pfiíklad: STORE 2
POZN.:
indikace pamûÈové lokace ukazuje, Ïe bylo uchováno základní nastavení
v˘stupu (setup).
●
●
nov˘ setup nahradí star˘ (dfiíve uloÏen˘ setup)
●
uchované setupy zÛstávají beze zmûn i po vypnutí pfiístroje
●
chcete-li uchovat hodnotu 0°, tak v kalibraãním reÏimu stisknûte tlaãítko
CLEAR. Potom stisknûte tlaãítko STORE a ãíselné tlaãítko pamûÈové lokace.
Obrázek 8. Zobrazuje simulaci tfifiíívodiãového odporu
Vyvolání v˘stupÛ
1. Je-li pfiístroj v kalibraãním reÏimu CALIB OPR, potom dfiíve uloÏené setupy lze vyvolat pro
naprogramování v˘stupu kalibrátoru. Pro vyvolání setupu nejprve stisknûte tlaãítko RECALL.
V‰imnûte si, Ïe se objeví indikace RCL, zmizí OPR a v‰echny pamûÈové lokace budou prázdné.
2. Potom stisknûte ãíselné tlaãítko odpovídající poÏadované pamûÈové lokaci. Objeví se odpovídající
indikace a na displeji se objeví nové základní nastavení (setup) kalibrátoru. Pfiíklad: RECALL 8
3. Tlaãítkovou sekvencí lze náhodnû vyvolat nûkolik uloÏen˘ch setupÛ napfi. RECALL 6, RECALL 3,
RECALL 9 atd.
4. Po vyvolání posledního setupu vraÈte pfiístroj do kalibraãního reÏimu (CALIB OPR) stisknutím
tlaãítka OPR.
POZN.:
Obrázek 9. Zobrazuje simulaci ãtyfifivvodiãového odporu
- 14 -
jakékoliv jiné tlaãítko kromû ON/OFF a CLEAR vrátí pfiístroj do provozního
reÏimu (OPR).
●
●
Setupy vyvolané z nepouÏit˘ch pamûtí se zobrazí jako 0°.
●
Kalibraãní setupy lze vyvolat také tehdy, je-li pfiístroj v mûfiicím reÏimu. Deset
pamûÈov˘ch lokací sdící kalibraãní i mûfiicí reÏim.
●
Údaje uloÏené do pamûti v mûfiicím reÏimu lze vyvolat v kalibraãním reÏimu.
V této neobvyklé aplikaci pfiístroj vygeneruje kalibraãní v˘stupy, které simulují
dfiíve uchované vstupy pfii mûfiení.
- 15 -

Podobné dokumenty

Ja‰in - Pro Hockey

Ja‰in - Pro Hockey „Jeho v˘kony na ledû nám fieknou víc neÏ jen slova,“ fiekl Wade Redden, obránce Ottawy. „KdyÏ ale jdete do zápasu, chcete, aby kluci vedle vás cítili to samé, co vy. Pochopitelnû, jestli chce odtud...

Více

OS550, OS550-BB - OMEGA Engineering

OS550, OS550-BB - OMEGA Engineering OMEGA prodluÏuje platební termíny na ãist˘ch 30 dní pro v‰echny zákazníky, ktefií u ní mají otevfien˘ úãet. OMEGA uvítá nové úãty a zpracovávat objednávky placené pfiedem

Více

FCL102 Series - Czech Version - Frequency

FCL102 Series - Czech Version - Frequency U mnoha poloÏek existuje tabulka mnoÏstevních slev. Pro informace o velk˘ch mnoÏstvích a produktech, u kter˘ch není zpracována tabulka mnoÏstevních slev, se obraÈte na prodejní oddûlení. Kreditní k...

Více

DB 18..27

DB 18..27 Voda se neohfiívá nebo vytéká pfiíli‰ málo vody: ■ Pfiekontrolujte pojistku v domovní instalaci. ■ Pokles tlaku ve vodovodní síti. Pfii nízkém tlaku se pfiístroj nezapne. ■ Sítko ve vodovodním koho...

Více

OS520, OS520E, OS521, OS522 - Czech

OS520, OS520E, OS521, OS522 - Czech âíslo úãtu a adresu, kam se má objednávka zaslat Kód v˘robku a popis objednan˘ch poloÏek Telefonní ãíslo Ïadatele TERMÍNY A PODMÍNKY: OMEGA prodluÏuje platební termíny na ãist˘ch 30 dní pro v‰echny...

Více

IDP, DP24-E - Czech Version - Newport

IDP, DP24-E - Czech Version - Newport U mnoha poloÏek existuje tabulka mnoÏstevních slev. Pro informace o velk˘ch mnoÏstvích a produktech, u kter˘ch není zpracována tabulka mnoÏstevních slev, se obraÈte na prodejní oddûlení. Kreditní k...

Více

Digital Video Camcorder Digitální Videokamera

Digital Video Camcorder Digitální Videokamera Nábojovû vázané zafiízení Displej z tekut˘ch krystalÛ

Více

iSeries - Czech Version

iSeries - Czech Version U mnoha poloÏek existuje tabulka mnoÏstevních slev. Pro informace o velk˘ch mnoÏstvích a produktech, u kter˘ch není zpracována tabulka mnoÏstevních slev, se obraÈte na prodejní oddûlení. Kreditní k...

Více

9310 manual CZ

9310 manual CZ Zadání hlavního hesla (MASTER PASSWORD) ...............................................................................................20

Více