THERAPIA katalog

Komentáře

Transkript

THERAPIA katalog
ORIGINÁLNÍ
ZDRAVOTNÍ
ŽIDLE
EN
original
healthy chairs
DE
Originelle
Gesundheitsstühle
CZ
Když jsem měl v roce 2005
těžkou autonehodu, hrozilo
mi ochrnutí, trvalé následky
a možná invalidní vozík.
Díky dlouhodobé péči
fyzioterapeutů jsem se
ale nakonec vypořádal
s bolestivou rehabilitací
a začal lépe rozumět svému
tělu a jeho potřebám.
Jako konstruktér židlí jsem
své poznatky uplatnil
ve zcela novém produktu,
který měl jediný cíl
– pomáhat dlouho sedět bez
bolesti.
4
When I was in a severe car
Active system
Es war aber notwendig,
obvyklé postupy
accident in 2005, I was
of Biozones with spring
übliche Verfahren
a technologie, a také
threatened by paralysis,
seat and design of the seat
zu verlassen und die
dlouhodobě testovat
permanent consequences
are protected as utility and
Gesundheitswirkung
zdravotní účinky, proto
and possibly a wheelchair.
industrial design. To this
langfristig zu testen,
jsem první THERAPII
Thanks to long-term
day, it was produced 10 000
deshalb habe ich den
testoval sám na sobě.
care of physiotherapists
unique THERAPIA seats that
ersten THERAPIA Stuhl
Bolesti postupně mizely,
I eventually coped with
actively help their clients to
auf mich selbst getestet.
každý den jsem objevoval
painful rehabilitation and
live healthier lives and sit
Die Schmerzen haben
nové souvislosti mezi
began to better understand
longer without pain.
allmählich verschwanden
sedadlem a člověkem.
my body and its needs. As
Bylo ale nutné opustit
EN
und jeden Tag habe ich neue
a chair designer, I applied my
Petr Havlena
Zusammenhänge zwischen
Dnes, po 10ti letech vývoje
findings in an entirely new
CEO Prowork, THERAPIA
dem Sitz und dem Mensch
je THERAPIA individuální
product, which had one main
designer
entdeckt.
zdravotní židle na míru
goal – to help sit long time
a pomáhá sedět zdravěji
without pain.
Jetzt, nach 10 Jahren
der Entwicklung, ist der
lidem všech postav v mnoha
Als ich im Jahr 2005 einen
THERAPIA Stuhl individueller
abandon the customary
schweren Autounfall hatte,
Gesundheitsstuhl auf Maß
practices and technologies,
hat mir Lähmung, dauerhae
und hil den Menschen aller
jsou chráněny jako užitný
as well as long-term health
Folgen und möglicherweise
Figuren in vielen Ländern
a průmyslový vzor.
effects testing, so I first
sogar Rollstuhl gedroht.
gesund zu setzen. System
Do dnešního dne bylo
tested THERAPIA on myself.
Dank der langfristigen
der aktiven Biozonen
vyrobeno 10 000 unikátních
Pain gradually disappeared,
therapeutischen Pflege
mit dem Federsitz und
sedadel THERAPIA, které
every day I discovered a new
habe ich schließlich die
Design des Sitzes sind
aktivně pomáhají svým
link between the seat and
schmerzhae Rehabilitation
als Gebrauchs- und
uživatelům žít zdravější život
the body.
bewältigt und begann besser
Industriemuster geschützt.
meinen Körper und seine
Bis zum heutigen Tag
Today, aer 10 years of
Bedarfen zu verstehen. Als
wurden 10 000 einzigartige
Petr Havlena
development is THERAPIA
Stuhlkonstrukteur habe
THERAPIA Sitze hergestellt,
CEO Prowork, konstruktér
individual health chair
ich meine Erkenntnisse in
die ihren Benutzern aktiv
THERAPIA
maid to measure and helps
einem ganz neuen Produkt
helfen, gesundes Leben zu
people of all figures in many
angewendet. Das Produkt
leben und lange Zeit ohne
countries to sit healthier.
hatte nur ein Ziel – helfen,
Schmerzen zu setzen.
zemích. Systém aktivních
But it was necessary to
biozón s pružinovým
sedákem a design sedadla
a sedět déle bez bolesti.
DE
lange Zeit ohne Schmerzen
zu setzen.
Petr Havlena
CEO Prowork-Konstrukteur
THERAPIA
5
WE PRODUCE
PROFESSIONAL
CHAIRS FOR YOUR
PROFESSIONAL
WORK
6
VYRÁBÍME
PROFESIONÁLNÍ
ŽIDLE PRO VAŠI
PROFESIONÁLNÍ
PRÁCI
WIR HERSTELLEN
PROFESSIONELLE
STÜHLE FÜR IHRE
PROFESSIONELLE
ARBEIT
1995
CZ
Prowork spol. s r. o. vyrábí
2015
EN
Since 1995 Prowork ltd
DE
Seit dem Jahre 1995
již od roku 1995 ergonomická
has been produced ergonomic
herstellt Prowork spol. s r. o.
sedadla vyšší třídy
seat of higher quality class
ergonomische Sitze höher
se zárukou 5 let.
with the 5-year warranty.
Qualität mit 5-jähriger Garantie.
Současná nabídka zahrnuje
The current offer includes
Gegenwartsangebot enthält
klasická manažerská křesla,
classic managerial armchairs,
klassische Managerstühle,
technická sedadla pro
technical seats for industry
technische Sitze für Industrie
průmysl a laboratoře,
and laboratories, chairs for
und Laboratorium, Stühle
lékařské židle a mnoho dalších
doctors and many others
für Ärzte und viele andere
pracovních sedadel včetně
including special endurance
Sitze, einschließlich spezieller
speciálních zátěžových křesel
seats for continuous
belastbarer Sitze für
pro nepřetržité provozy.
operations.
Nonstop-Betriebe.
7
ZDRAVOTNÍ
ŽIDLE NA MÍRU
MADE-TO-MEASURE HEALTH CHAIRS
GESUNDHEITSSTÜHLE AUF MASS
8
2005
2015
CZ
Unikátní řada zdravotních
DE
Die einzigartige Reihe der
sedadel THERAPIA vznikla
Gesundheitsstühle THERAPIA
dlouhodobým vývojem
wurde durch die langfristige
s fyzioterapeuty a představuje
Zusammenarbeit mit
to nejlepší pro dlouhé
Physiotherapeuten entstanden
pracovní sezení bez bolesti.
und stellt das Beste für den
Speciální konstrukce sedadel
Arbeitssitz ohne Schmerzen dar.
s patentovanými biozonami
Spezielle Konstruktion der Sitze
nabízí individuální komfort
mit patentierten Biozonen bietet
všem typům postav včetně dětí.
individuellen Komfort für alle
Díky dlouhodobým klinickým
Figuren an, einschließlich der
testům jsou tato originální
Kinder. Dank der langfristigen
zdravotní sedadla vhodná
klinischen Teste sind diese
i pro uživatele s vadami držení
Sitze sogar für Benutzer mit
těla nebo bolestivými stavy.
fehlerhaer Körperhaltung
oder schmerzhaen Zuständen
EN
Unique collection of THERAPIA
geeignet.
health chairs was created by
long-term development with
physiotherapists and represents
the very best for long working
sessions without pain.
The special design of the seats
with the patented biozones offers
individual comfort to
all kinds of body types, including
children. Through extensive
clinical testing are these genuine
medical seats suitable even for
users with posture defects or
painful conditions.
9
CZ
THERAPIA představuje
EN
THERAPIA represents
DE
THERAPIA stellt ein
zcela revoluční přístup
a completely revolutionary
revolutionärer Ansatz zum
k pracovnímu sezení.
approach to the work session.
Arbeitssitz dar. Sie bietet
Nabízí maximální
It offers maximum individual
maximalen individuellen
individuální komfort
comfort and long-term health
Komfort und langfristigen
a dlouhodobou ochranu
protection according
Schutz der Gesundheit genau
zdraví přesně podle
to the type of character.
nach dem Figurentyp an.
Potvrzeno dlouholetým
Confirmed by long-term
Es ist mit der langfristigen
vývojem s ergonomickými
development of ergonomic
Zusammenarbeit mit
specialisty a klinickými
specialists and clinical trials.
ergonomischen Speziallisten
typu postavy.
testy.
und klinischen Testen bestätigt.
Zdraví.
Komfort.
Kvalita.
Design.
10
Health.
Gesundheit.
Comfort.
Komfort.
Quality.
Qualität.
Design.
Design.
11
BIOZÓNY
biozones / Biozonen
A Svislá kontaktní zóna
mírným tlakem aktivuje
zádové svaly a podporuje
vzpřímenou pozici zad při
sezení. Otevřený hrudník
podporuje zdravé a hluboké
dýchání, díky dostatečnému
přísunu kyslíku nedochází
k únavě.
EN
DE
12
Vertical contact zone
with a slight pressure
activates back muscles
and supports upright
possition when sitting.
Open chest helps to breath
healthy and deeply,
the sufficient air circulation
prevents fatigue.
Vertikale Kontaktzone
aktiviert durch leichten
Druck Rückenmuskeln
und unterstützt aufgerichtete
Position beim Sitzen.
Der geöffnete Brustkorb
unterstützt gesunde und tiefe
Atmung, dank
der Luzirkulation
verhindert die Müdigkeit.
B Vodorovná kontaktní
C Vyvýšená sedací zóna
zóna poskytuje ideální
podporu bederní páteře
a předchází bolestem
zad při dlouhém sezení.
EN
DE
Horizontal contact zone
provides the ideal support
for the spine and prevents
back pain when sitting long.
Horizontale Kontaktzone
bietet ideale Unterstützung
der Lendenwirbelsäule
an und beugt
Rückenschmerzen
beim Langzeitsitzen vor.
z taškových pružin chrání
páteř při dosedání
a dlouhém sezení,
umožňuje balanční pohyb
do stran při správném
podepření zad.
EN
DE
Raised spring plate sitting
zone protects spine when
sitting down or sitting long,
allows free movement
to the sides while correctly
supporting the back.
Erhöhte Kontaktzone des
Sitzes aus Taschenfedern
schützt die Wirbelsäule
beim Niedersetzen
und beim Langzeitsitzen,
ermöglicht freie seitliche
Bewegung bei richtiger
Rückenunterstützung.
D Speciálně tvarovaný výstu-
pek uprostřed sedáku brání
nevhodnému sedu na kraji
židle a nastavuje nohy do
správné ergonomické pozice.
Výrazné odlehčení přední
hrany zamezí nepříjemnému
tlaku a podporuje aktivně
krevní a lymfatický oběh.
Special shaped salience
in the middle of the seat
prevents from wrong sitting
on the edge of the chair
and set legs to the correct
ergonomic position.
Significant bewel of the front
part precludes unpleasant
pressure on lower thights
and supports active blood
and lymphatic circulation.
Vordere kontaktlose Zone
verhindert unrichtiges Sitzen
am Rand des Stuhles und stellt
die Beine in geeignete ergonomische Position. Wesentliche
Entlastung der Vorderkannte
verhindert unangenehmen
Druck und unterstützt aktiv
den Blut- und Lymphkreislauf.
Bioaktivní zóny působí
aktivně při sedu
na všechny důležité funkce
lidského těla a zásadním
způsobem brání nesprávné
pozici při sedu.
A
EN
Bioactive zones work actively during sitting
on all the important contact parts of the human
body and substantially prevents incorrect
position when sitting.
DE
Bioaktivzonen wirken aktiv beim Sitzen
auf alle wichtigen Kontaktteile
des menschlichen Körpers und grundsätzlich
schließen die unrichtige Lage beim Sitzen aus.
B
C
D
13
Frauen
und Kinder
Women
and kids
CZ
Řada iENERGY reprezentuje
nejoblíbenější terapeutické
židle pro malou až střední
výšku a šířku postavy
a je speciálně vyvinuta
pro děti, teenagery a štíhlé
ženy a muže. Originální design
vynikne především
v moderním interiéru.
EN
iENERGY series represents
the most favorite therapeutical
chairs for small to medium
height and width characters
ŽENY
A DĚTI
and is specifically developed
for children, teenagers and slim
women and men. Original
design stands out especially
in a modern interior.
DE
Die Reihe iENERGY
repräsentiert die beliebtesten
therapeutischen Stühle für
kleine und mittlere Höhe
und Breite der Figur und ist
speziell für Kinder, Teenager
und schlanke Frauen und
Männer entwickelt. Originelles
Design hebt sich vor allem in
modernem Interieur ab.
15
iENERGY
S
M
26 – 29
ceník / pricelist / preisliste
CZ
Nejmenší model rostoucí dětské židle iENERGY S pomáhá
školákům od první třídy získat správné návyky pro zdravé
sezení po celou dobu školní docházky. Větší děti a teenageři
využijí iENERGY M, která je zároveň ideální
univerzální židlí pro domácí pracovny a kanceláře
s minimálními nároky na prostor.
EN
HEALTHY KIDS
The smallest model of growing chair iENERGY S helps school
children from the first grade get good habits for healthy seating throughout schooling. Larger children and teenagers use
bigger model iENERGY M, which is also an ideal universal chair
for office and home office with minimal space requirements.
DE
GESUNDE KINDER
Das kleinste Modell des wachsenden Stuhles iENERGY S
hil den Schülern seit erster Klasse neue Gewohnheiten für
gesundes Sitzen während ganzer Schulpflicht zu gewinnen.
Größere Kinder und Teenager nutzen Stuhl iENERGY M, der
zugleich ein idealer universeller Stuhl für Hausarbeitszimmer
und Büros mit minimalen Ansprüchen auf Raum ist.
16 iENERGY
iENERGY
iSUPERENERGY
iBODY
iSUPERBODY
iMEDI
iWORK›
UNISIT
iNET
SUPERMAXI
XMEN
GIGANT
OPERATOR
EXCLUSIVE
WESTERN
S
M
iiENERGY
ENERGY 17
iENERGY
18 iENERGY
L
LS
XL
30 – 39
ceník / pricelist / preisliste
iENERGY
iSUPERENERGY
iBODY
iSUPERBODY
iMEDI
iWORK›
UNISIT
iNET
SUPERMAXI
XMEN
GIGANT
OPERATOR
EXCLUSIVE
WESTERN
CZ
Zejména mladým lidem se štíhlejší postavou a pro
zdůzaznění moderního prostředí open space kanceláří
nabízí nejoblíbenější modely řady iENERGY L a LS
ideální řešení pro zdravější sezení. Díky různé ovládací
mechanice jsou vhodné pro muže i ženy.
EN
IDEAL PARTNER
Especially to young people with slimmer figure
and to emphasize modern open space offices, iENERGY L
and LS offers the most popular models as an ideal solution
for healthier sitting. Thanks to the various control
mechanism are suitable for both men and women.
DE
IDEALER PARTNER
Ideale Lösung bietet vor allem jungen Menschen
schlankerer Figur und zur Hervorhebung moderner
Umgebung open space Büros die Lieblingsmodelle der
Reihe iENERGY L und LS für gesünderes Sitzen an.
Dank der verschiedenen Mechanik sind für Männer und
Frauen geeignet.
Terapeutická podpěrka hlavy
ulevte své krční páteři
Therapeutic headrest – relieve your cervical spine
Therapeutische Kopfstütze – Sie entlastet Ihre
Halswirbelsäule
iENERGY 19
iSUPERENERGY
CZ
Špičkové vybavení zahrnuje speciální
komfortní sedák, bederní přífuk
a další praktické i ergonomické doplňky
pro nejnáročnější uživatele.
EN
DELUXE VERSION
High-end equipment includes special
comfortable seat, lumbar air pump and other
practical and ergonomic accessories
for the most demanding users.
DE
DELUXE VERSION
Top-Ausrüstung schließt speziellen
komfortablen Sitz, Aufblasen
der Lendenstütze und weitere
praktischen und ergonomischen
Ergänzungsteile für sehr
anspruchsvolle Benutzer ein.
20 iSUPERENERGY
L/LS
XL
32, 36, 40
ceník / pricelist / preisliste
ERBODY IMEDI IWORK› UNISIT
T IN
NET
NE
ET SUP
SU
UPERM
UP
ERMAX
AX
A
XII XME
X
EN
N GIG
G A
GI
ANT
NT OP
NT
OPERA
PERA
ER TOR EX
XCLU
C SIV
CL
VE WE
W STE
STERN
ST
N
IENERGY ISUPERENERGY IBODY ISUPE
Ramínko na šaty
úhledné zavěšení oděvu
na ramínku
Hanger for clothes – neat
hanging of clothes on the chair
Kleiderbügel – elegantes
Aufhängen der Kleider
auf den Kleiderbügel
iSUPERENERGY
iENERGY 21
iENERGY
potahy
& čalounění
Upholstery & Fabrics
Bezüge & Polsterung
22 iENERGY
IE ERG
IEN
ERGY
Y ISU
UPERENERGY IBODY ISUPERBODY IMEDI IWORK› UNISIT INET
T SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
iENERGY 23
ceník / pricelist / preisliste
MEN
MÄNNER
iBODY
CZ
Kolekce terapeutických židlí
vyvinutá speciálně pro muže
(mužský typ postavy) nabízí
skvělou ergonomii a pohodlí
zejména širším, vyšším
a robustnějším postavám.
Vybrané modely lze vybavit
maximálním možným
individuálním příslušenstvím
(iSUPERBODY) pro dokonalou
ochranu zdraví při dlouhém
pracovním sezení.
EN
Collection of therapeutic chairs
developed specially for men
(men‘s figure type) offers
excellent ergonomics and
comfort especially for wider,
taller and more robust
characters. Selected
models can be equipped
with the maximum possible
individual accessories
(iSUPERBODY) for perfect
MUŽI
health protection during long
work sessions.
DE
Kollektion der therapeutischen
Stühle, speziell für Männer
(männliche Figur) entwickelt,
bietet großartige Ergonomie
und Komfort vor allem für breite,
höhere und robuste Figuren an.
Bestimmte Modelle können
mit maximal möglichem
individuellem Zubehör
für vollkommenen Schutz
der Gesundheit bei dem
langfristigen Arbeitssitz
ausgerüstet werden
(iSUPERBODY).
iBODY 25
iBODY
U
L
XL
XXL
42 – 51
ceník / pricelist / preisliste
eisliste
PODRŽÍ
VÁS
CZ
Zdravotní sedadla iBODY
zajistí dokonalou ochranu proti únavě
a naučí vás sedět zdravěji.
EN
HOLD YOU UP
iBODY health chairs provide perfect
protection against fatigue and teach
you sit healthier.
DE
IHRE UNTERSTÜTZUNG
iBODY Gesundheitssitze
sichern vollkommenen Schutz gegen
Müdigkeit und lehren Sie gesünder zu setzen.
26 iBODY
iENERGY iSUPERENERGY iBODY iSUPERBODY iMEDI iWORK› UNISIT iNET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
iBODY 27
iBODY
U
L
KOMFORTNÍ
SED
XL
XXL
ceník / pricelist / preisliste
CZ
Dopřejte si opravdový komfort při sezení na dvojitém
pružinovém sedáku (volitelné příslušenství).
EN
COMFORTABLE SEATING
Treat yourself to a real comfort when sitting
on the double spring seat (optional).
DE
KOMFORTABLER SITZ
Gönnen Sie sich wirklichen Komfort beim Sitzen
auf dem doppelten Federsitz (wählbares Zubehör).
Pružinový sedák – revoluční
systém odvětrávání
Spring seat – revolutionary
ventilation system
Federsitz – revolutionäres
System der Belüung
28 iBODY
42 – 51
iENERGY iSUPERENERGY iBODY iSUPERBODY iMEDI iWORK› UNISIT iNET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
MAXIMÁLNÍ
ERGONOMIE
CZ
Terapeutická židle s biozonami nepřetržitě pomáhá
udržet tělo ve správné pozici při dlouhém sedu.
EN
MAXIMAL ERGONOMICS
Therapeutic chair with biozones continuously helps
to keep the body in proper position during a long sitting.
DE
MAXIMALE ERGONOMIE
Therapeutischer Stuhl mit Biozonen hil ununterbrochen
den Körper in richtiger Position bei langfristigem
Sitzen zu halten.
iBODY 29
iSUPERBODY
L
XL
ceník / pricelist / preisliste
CZ
Luxusní špičkové vybavení zahrnuje speciální
komfortní sedák, bederní přífuk
a další praktické i ergonomické doplňky
pro nejnáročnější uživatele.
EN
DELUXE VERSION
Luxury high-end equipment includes special
comfortable seat, lumbar air pump and other
practical and ergonomic accessories
for the most demanding users.
DE
DELUXE VERSION
Luxuriöse Top-Ausrüstung schließt
speziellen komfortablen Sitz, Aufblasen
der Lendenstütze und weitere praktischen
und ergonomischen Ergänzungsteile für sehr
anspruchsvolle Benutzer ein.
30 iSUPERBODY
44, 48
iENERGY iSUPERENERGY iBODY iSUPERBODY iMEDI iWORK› UNISIT iNET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
Vykrojený tvar
zádové opěry
konečně se můžete
protáhnout
Sidecut shape of the backrest
– you can finally stretch your muscles
Herausgeschnittene Form der Rückenlehne
– endlich können Sie sich strecken
iSUPERBODY 31
ceník / pricelist / preisliste
potahy
& čalounění
Upholstery & Fabrics
Bezüge & Polsterung
32 iBODY
DI iWORK› UNISIT iNET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
iENERGY iSUPERENERGY iBODY iSUPERBODY iMED
CZ
Široká nabídka potahů zahrnuje ultrajemné potahy,
mimořádně odolné zátěžové potahy i speciální kůže
v mnoha barevných variantách.
Nejde si nevybrat.
EN
Wide offer of upholstery includes
extra so upholstery,
extremely strong durable upholstery
and special leathers in many colors.
It is impossible to not choose.
DE
Breites Angebot der Bezüge enthält
extra weiche Bezüge, extrem
beständige belastbare Bezüge
und auch spezielle Leder
in verschiedenen Farbvarianten.
Es ist unmöglich, sich nicht
auszuwählen.
4D područky
dokonalé podepření
rukou ve všech směrech
4D armrests – perfect support
for hands in all directions
4D Armlehnen – vollkommene
Unterstützung der Arme
in allen Richtungen
iBODY 33
PATIENTEN
ÄRZTE
BÜRO
PATIENTS
DOCTORS
OFFICE
iMEDI
CZ
Pro ty, kteří již pociťují
bolestivé stavy při sezení díky
získané nebo vrozené vadě
držení těla, byla vyvinuta
speciální řada iMEDI. Díky
malým nárokům na prostor
zároveň vyhovuje i lékařům
a domácím pracovnám.
EN
For those who already feel
painful conditions when sitting,
due to congenital or acquired
posture defects, was developed
special series iMEDI. Thanks
to small space requirements it
fits also to doctors and home
offices.
DE
Für die, die schmerzhaen
Zuständen beim Sitzen
verspüren, entweder dank der
gewonnenen oder angeborenen
fehlerhaen Körperhaltung,
wurde spezielle Reihe iMEDI
entwickelt. Dank kleinen
Ansprüchen auf Raum passt
sie auch den Ärzten und
Hausarbeitszimmern.
PACIENTI
LÉKAŘI
KANCELÁŘ
iMEDI 35
52 – 57
ceník / pricelist / preisliste
preislis
s
PRO
PACIENTY
CZ
Tato výjimečná ergonomická židle byla vyvinuta
především pro lidi trpící skoliózou, extrémně
kulatými zády a dalšími vrozenými či získanými
tělesnými vadami a bolestivými stavy.
EN
FOR PATIENTS
This exceptional ergonomic chair was developed especially for people suffering from scoliosis, extremely rounded
back and other congenital or acquired physical disabilities.
DE
FÜR PATIENTEN
Dieser außergewöhnliche ergonomische Stuhl wurde vor
allem für Menschen leidenden an Skoliose, mit extrem
runden Rücken und mit weiteren entweder angeborenen
oder gewonnenen Körperfehlern und schmerzhaen
Zuständen entwickelt.
36 iMEDI
iENERGY iSUPERENERGY iBODY iSUPERBODY iMEDI iWORK› UNISIT iNET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
iMEDI 37
iMEDI
38 iMEDI
52 – 57
ceník / pricelist / preisliste
iENERGY iSUPERENERGY iBODY iSUPERBODY iMEDI iWORK› UNISIT iNET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
PRO
LÉKAŘE
CZ
Antibakteriální lékařská koženka a chromové díly
pro dokonalou desinfekci v lékařském
a laboratorním prostředí.
EN
FOR DOCTORS
Antibacterial medical leatherette and chrome
parts for excellent disinfection in medical
and laboratory environments.
DE
FÜR ÄRZTE
Antibakterielles ärztliches Kunstleder und Chromteile
für vollkommene Desinfektion in der ärztlichen
und laboratorischen Umgebung.
iMEDI 39
iMEDI PRO
PRO
KANCELÁŘ
CZ
Kombinace unikátně tvarovaného anatomického
opěradla s pružinovým sedákem SOFT
velmi šetrně podepírá záda i při bolestivých stavech.
K dispozici ve 3 velikostechi.
EN
TO THE OFFICE
Combination of uniquely shaped anatomical
backrest with spring seat SOFT sparingly
supports back even with painful conditions.
Available in 3 sizes.
DE
INS BÜRO
Kombination einzigartig geformter Rückenlehne
mit dem Federsitz SOFT stützt Rücken sehr
schonend auch bei den schmerzhaen
Zuständen. Zur Verfügung in 3 Größen.
40 iMEDI
M
L
XL
58 – 63
ceník / pricelist / preisliste
iENERGY iSUPERENERGY iBODY iSUPERBODY iMEDI iWORK› UNISIT iNET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
M
XL
L
iMEDI 41
UNISIT
iNET
SUPER
MAXI
XMEN
iWORK
CZ
iWORK nabízí různé
modely a vysoce inovativní
a inteligentní řešení zdravého
sezení pro firmy s nejrůznějšími
typy prostředí. Pro nepřetržité
provozy se střídáním uživatelů
nabízí vysoký komfort řada
OPERATOR.
EN
iWORK offers various models
and highly innovative and
intelligent solutions of healthy
seating for companies with
various types of working
environment. OPERATOR
range offers high comfort
for continuous operations
with alternating users.
DE
iWORK bietet verschiedene
Modelle und hoch innovative
und intelligente Lösung
gesunder Sitzung für Firmen
mit verschiedenen Typen der
GIGANT
Umgebung an. Für NonstopBetriebe mit Benutzerwechsel
bietet hohen Komfort die Reihe
OPERATOR an.
OPERATOR
iWORK 43
UNISIT
68 – 71
ceník / pricelist / preisliste
UNIVERZÁLNÍ
& DOBRÁ
CZ
Cenově dostupný ekonomický model
terapeutické židle pro univerzální použití
a různé postavy.
EN
VERSATILE AND GOOD
Affordable economic model
of therapeutic chair for universal use
and different characters.
DE
UNIVERSAL UND GUT
Preislich zugängliches ökonomisches Modell
für universale Verwendung
und verschiedene Figuren.
44 iWORK
iENERGY iSUPERENERGY iBODY iSUPERBODY iMEDI iWORK› UNISIT iNET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
iWORK 45
i
46 iWORK
M
L
XL
72 – 77
ceník / pricelist / preisliste
IENERGY ISUPERENERGY IBODY ISUPERBODY IMEDI IWORK› UNISIT INET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
MODERNÍ
A ZDRAVÁ
CZ
Díky kombinaci moderní síťové opěry a zdravotního
pružinového sedáku získáte výjimečný design.
O zdravé sezení se postará bederní a hlavová opěrka
a moderní polohovací mechanismus.
EN
MODERN AND HEALTHY
With the combination of advanced net backrest
and health spring seat you get an exceptional design.
The lumbar support, headrest and modern positioning
mechanism will take care of the healthy seating.
DE
MODERN UND GESUND
Dank der Kombination der modernen Netzrückenlehne
und des gesunden Federsitzes gewinnen Sie
außergewöhnliches Design. Um gesunde Sitzung
kümmern sich Lenden- und Kopfstütze und moderne
Positionierungsmechanik.
iWORK 47
iNET
Nastavitelná
opěrka beder
Adjustable lumbar support
Verstellbare Lendenstütze
48 iWORK
M
L
XL
72 – 77
ceník / pricelist / preisliste
IENERGY ISUPERENERGY IBODY ISUPERBODY IMEDI IWORK› UNISIT INET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
CZ
Sada iNET je k dispozici ve 3 velikostech
sedáku pro dokonalejší přizpůsobení
vaší postavě.
EN
iNET set is available in 3 sizes of the seat
for better customization of your character.
DE
iNET steht in 3 Größen des Sitzes zur Verfügung,
für vollkommene Anpassung zu Ihrer Figur.
iWORK 49
SUPERMAXI
78 – 79
ceník / pricelist / preisliste
MAXIMÁLNĚ
ŠETRNÁ
CZ
Velká a přitom uživatelsky šetrná zdravotní židle
v klasickém vzhledu vhodná zejména pro aktivní
seniory a domácí pracovny.
EN
MOST FRIENDLY
Great, yet user-friendly healthy chair in a classic
design is especially suitable for active seniors
and home offices.
DE
MAXIMAL FREUNDLICH
Großer und dabei benutzerfreundlicher Gesundheitsstuhl klassisches Aussehens vor allem für aktive
Senioren und Hausarbeitszimmer geeignet.
50 iWORK
IENERGY ISUPERENERGY IBODY ISUPERBODY IMEDI IWORK› UNISIT INET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
Dokonalé podepření
skvělá úleva pro vaši krční páteř
Perfect support
– great relief for your cervical spine
Vollkommene Unterstützung
– hervorragende Entlastung
für Ihre Halswirbelsäule
iWORK 51
XMEN/GIGANT
80 –83
ceník / pricelist / preisliste
PRO EXTRÉMNÍ ŠÍŘKU
FOR EXTREME WIDTH / FÜR EXTREME BREITE
CZ
Extrémně vysoké a robustní postavy vyžadují speciální
řešení. Zdravotní židle XMEN a GIGANT nabízejí zdravé
pracovní sezení těm největším postavám s váhovým
limitem až 160 kg.
Extremely tall and robust body types require special
solutions. Health chairs XMEN and GIGANT offer
a healthy working session to the biggest figures
up to 160 kg weight limit.
DE
Extrem hohe und robuste Figuren verlangen spezielle
Lösung. Die Gesundheitsstühle XMEN und GIGANT
bieten Gesundheitssitzung für die höchsten Figuren mit
Gewichtslimit 160 kg an.
PRO EXTRÉMNÍ VÝŠKU
FOR EXTREME HEIGHT / FÜR EXTREME HÖHE
EN
PRO EXTRÉMNÍ VÁHU
52 iWORK
FOR EXTREME WEIGHT / FÜR EXTREMES GEWICHT
IENERGY ISUPERENERGY IBODY ISUPERBODY IMEDI IWORK› UNISIT INET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
XMEN
GIGANT
iWO
ORK 53
OR
OPERATOR 1
24/7
54 iWORK
84 – 85
ceník / pricelist / preisliste
IENERGY ISUPERENERGY IBODY ISUPERBODY IMEDI IWORK› UNISIT INET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
MŮŽETE SE
SPOLEHNOUT
CZ
Kolekce OPERATOR byla vyvinuta pro nepřetržité
dispečerské provozy se střídáním uživatelů.
Nejmenší model OPERATOR 1 vyhovuje malé
a střední postavě a je nejméně náročný na místo.
EN
YOU CAN RELY ON
OPERATOR collection was developed for non stop
dispatching operations with alternating users.
The smallest model OPERATOR 1 suits to small
and medium figures and is the least demanding of space.
DE
SIE KÖNNEN SICH VERLASSEN
Kollektion OPERATOR wurde in Nonstop-Betriebe
und Dispatcher-Betriebe mit Benutzerwechsel entwickelt.
Das kleinste Modell OPERATOR 1 passt kleiner und mittlerer
Figur und ist wenigstens anspruchsvoll auf Platz.
iWORK 55
OPERATOR 2
24/7
56 iWORK
86 – 87
ceník / pricelist / preisliste
IENERGY ISUPERENERGY IBODY ISUPERBODY IMEDI IWORK› UNISIT INET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
ZACHRAŇUJE
S VÁMI
CZ
Velmi oblíbený model dispečerské židle
pro střední i větší postavy, vybavený
šetrným pružinovým sedákem SOFT.
EN
RESCUING WITH YOU
Very popular model of dispatcher chair
for medium and taller stature,
equipped with SOFT spring seat.
DE
ES RETTET MIT IHNEN
Sehr beliebtes Modell
des Dispatcherstuhls
für mittlere und größere Figuren,
mit schonendem Federsitz
SOFT ausgestattet.
Písty s dopružením
– dokonalá ochrana
páteře při dosednutí
Gas lis with springing – perfect protection
of spine during touchdown
Lie mit Sprungkra – vollkommener Schutz
der Wirbelsäule beim Niedersetzen
iWORK 57
OPERATOR 3
88 – 89
ceník / pricelist / preisliste
24/7
Tichá a spolehlivá kolečka
– pro každý povrch
58 iWORK
Silent and reliable castors
Leise und zuverlässige
– for each surface
Rollen – für jede Oberfläche
IENERGY ISUPERENERGY IBODY ISUPERBODY IMEDI IWORK› UNISIT INET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
PRO
POŘÁDNOU
ZÁTĚŽ
CZ
OPERATOR 3 vyhovuje velkým a robustním
postavám. Kombinace extrémně zátěžového
potahu (500 000 ot. martindale)
a antibakteriální koženky.
EN
FOR PROPER LOAD
OPERATOR 3 suits to large and robust figures.
The combination of extreme endurance fabric
(500.000 Martindale) and antibacterial leather.
DE
FÜR GROSSE BELASTUNG
OPERATOR 3 passt den großen und robusten
Figuren. Kombination des extrem belastbaren
Bezugs (500 000 Drehungen Martindale)
und des antibakteriellen Kunstleders.
iWORK 59
OPERATOR 4
24/7
60 iWORK
90 – 91
ceník / pricelist / preisliste
IENERGY ISUPERENERGY IBODY ISUPERBODY IMEDI IWORK› UNISIT INET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
NEJVĚTŠÍ
Z NEJVĚTŠÍCH
CZ
Největší model pro ty největší postavy
přes 2 metry se zesílenou mechanikou
a váhovým limitem až 160 kg.
EN
THE LARGEST OF THE LARGEST
The largest model for the tallest figures
of over 2 meters with reinforced mechanism
and weight limit up to 160 kg.
DE
DAS GRÖSSTE VON DEN GRÖSSTEN
Das größte Modell für die größten Figuren
über 2 Meter hoch mit verstärkter Mechanik
und Gewichtslimit bis zu 160 kg.
Naklápěcí podnožka
– pro maximální
komfort
Tilting footrest
– for maximum comfort
Kippbare Fußablage
– für maximalen
Arbeitskomfort
iWORK 61
EXCLU
SIVE
CZ
Luxusní kolekce ve
4 velikostech ve speciálním
provedení pro nejnáročnější
zákazníky.
EN
The luxury collection
in 4 sizes with special design
for the most demanding
customers.
DE
Luxuriöse Kollektion
in 4 Größen in spezieller
Anfertigung für die
anspruchsvollen Kunden.
EXCLUSIVE 63
EXCLUSIVE 1
ELEGANCE
& STYL
Elegance & Style
Eleganz & Stil
64 EXCLUSIVE
92 –93
ceník / pricelist / preisliste
iENERGY iSUPERENERGY iBODY iSUPERBODY iMEDI iWORK› UNISIT iNET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
EXCLUSIVE 65
EXCLUSIVE 2
94 – 95
ceník / pricelist / preisliste
JISTOTA
& KOMFORT
Confidence & Comfort
Sicherheit & Komfort
66 EXCLUSIVE
iENERGY iSUPERENERGY iBODY iSUPERBODY iMEDI iWORK› UNISIT iNET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
Nafukovací
polštářek
pro záda jako
v bavlnce
Inflatable pillow
– for sheltered back
Lukissen
– für Rücken
wie im Klee
EXCLUSIVE 67
EXCLUSIVE 3
NA VLASTNÍ
KŮŽI
On your own skin
Auf eigenen Leib
68 EXCLUSIVE
96 –97
ceník / pricelist / preisliste
IENERGY ISUPERENERGY IBODY ISUPERBODY IMEDI IWORK› UNISIT INET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
EXCLUSIVE 69
EXCLUSIVE 4
BIG
BOSS
98 – 99
ceník / pricelist / preisliste
Zdraví a komfort
v dokonalé
rovnováze
Health and comfort
in perfect balance
Gesundheit und Komfort
in vollkommener
Gleichgewicht
70 EXCLUSIVE
IENERGY ISUPERENERGY IBODY ISUPERBODY IMEDI IWORK› UNISIT INET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
EXCLUSIVE 71
WESTERN
COW
GIRL
72 WESTERN
iENERGY iSUPERENERGY iBODY iSUPERBODY iMEDI iWORK› UNISIT iNET SUPERMAXI XMEN GIGANT OPERATOR EXCLUSIVE WESTERN
COW
BOY
WESTERN 73
SPECIÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Special Accessories
Spezielles Zubehör
74
75
SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
special accessories
spezielles Zubehör
Ochranné odnímatelné potahy
CZ
Zvyšují odolnost židle proti
ABNEHMBARE
Damit wird die Lebensdauer
Increase resistance
SCHUTZBEZÜGE
des originellen Bezugs
of the chair against dirt and
Sie erhöhen Schutz
wesentlich verlängert.
provide maximal users comfort
des Sitzes vor Verschmutzung
specially at the multishi
und maximalen Komfort
Abnehmbares Schutzbezug
operations with rotation
des Benutzers, vor allem
kann auf die Reihe
of users or industrial
bei häufigem
OPERATOR und ausgewählte
workplaces. The cover is
Benutzerwechsel oder
Modelle benutzt werden
a pachy. Výrazně se tak
washable at 40 degrees
in den Industriebetrieben.
– siehe Seite 101 (Preisliste).
prodlouží životnost
and absorbs dirt, especially
Der Bezug kann bei der
originálního potahu sedadla.
odor and sweat. Covers
Temperatur 40 Grad
Odnímatelný potah je možné
significantly extend the life
gewascht werden,
použít na řadu OPERATOR
of the original seat upholstery.
er absorbiert gut
a vybrané modely
The removable cover can be
Verschmutzungen, vor allem
(viz strana 101 v ceníku)
used for OPERATOR collection
Schweiß und Gerüche.
ušpinění a zajišťují maximální
uživatelský komfort, zejména
při střídání uživatelů nebo v
průmyslových provozech.
Potah je pratelný na
40 stupňů a dobře absorbuje
nečistoty zejména pot
EN
PROTECTIVE COVERS
and selected models (see page
101 in pricelist)
76
DE
iENERGY 77
special accessories
spezielles Zubehör
SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Podnožka nízká dřevěná
typ 1000
CZ
Podnožka kompenzuje výšku
NIEDRIGE
CZ
Podnožka slouží k podepření
POLSTERFUSSABLAGE,
HOLZFUSSABLAGE
nohou a tvoří velmi vhodný
VERSTELLBAR, TYP iWORK
komfort pro osoby s kratšími
TYP 1000
doplněk k zdravotním židlím.
1006
Fußablage kompensiert
Oceníte ji zejména při
Fußablage dient zur
Sitzhöhe und erhöht
relaxačním pololehu
Beinunterstützung und
LOW WOODEN
individuellen
s opěrou zad zcela vzadu.
bildet ein sehr geeigneter
FOOTSTOOL,
Komfort für Personen
TYPE 1000
mit kürzeren Gliedmaßen.
Ergänzungsteil zu den
UPHOLSTERED FOOTREST,
Gesundheitsstühlen.
Footstool compensates the
SWIVEL, TYPE iWORK 1006
Sie bewerten sie vor allem
seat height and increases
Footrest serves to support the
individual comfort for people
foot and forms a very useful
halbliegen mit der
with shorter legs.
complement to medical chairs.
Rückenlehne ganz hinten.
EN
Enjoy it especially during
relaxation half laying with the
backrest completely back.
78
DE
sedu a zvyšuje individuální
končetinami.
EN
DE
Podnožka čalouněná, naklápěcí,
typ iWORK 1006
bei dem Entspannungs-
AUTOTHERAPIA
CZ
Představuje ergonomický
univerzální doplněk
autosedadel pro pohodlnější
sezení při dlouhé jízdě
DE
AUTOTHERAPIA
CZ
Moderní čalouněná
DE
KNIESTUHL
stellt einen ergonomischen
kancelářská klekačka,
Moderner gepolsterter
universalen Ergänzungsteil
vhodná pro alternativní
Bürokniestuhl empfohlen
der Autositze für bequemes
krátkodobé sezení (1–3 h
für alternatives kurzfristiges
Sitzen bei der
denně) v kanceláři nebo
Sitzen (1–3 Stunden pro Tag)
Langzeitfahrt im Auto vor.
domácí pracovně za účelem
im Büro oder
AUTOTHERAPIA
regenerace a odlehčení
Hausarbeitszimmer zwecks
Universal ergonomic
zatížení páteře a svalstva.
Regeneration und Entspannung
v automobilu.
EN
Klekačka
accessory for car seats
for comfortable seating
during long journeys in the car.
der Wirbelsäule
EN
KNEELING CHAIR
und Muskelbelastrung.
modern upholstered office
kneeling chair suitable for
alternative short session (1–3
hours per day) in the office or
home office to recover and to
relieve the load of the spine
and muscles.
79
PŘEHLED
PRODUKTŮ
Product Overview
Produkte im Überblick
80
81
iENERGY
iENERGY M
iENERGY L
ISUPERENERGY L
iENERGY LS
ISUPERENERGY LS
iENERGY XL
ISUPERENERGY XL
iBODY
iENERGY S
iBODY L
iSUPERBODY L
iBODY XL
iSUPERBODY XL
iBODY XXL
iMEDI
kancelářská
office/Büro
iMEDI
zvýšená
heightened/erhöht
iMEDI
lékařská
medical / für Ärtze
iMEDI
laboratorní
laboratory
/für Labors
iMEDI PRO M
iMEDI PRO L
iMEDI
NEW iBODY U
82
iMEDI PRO XL
iWORK
UNISIT
iNET M, L , XL
OPERATOR 2
OPERATOR 3
OPERATOR 4
SUPERMAXI
XMEN
GIGANT
NEW WESTERN
COWGIRL
NEW WESTERN
COWBOY
OPERATOR 1
WESTERN
OPERATOR
UNISIT
EXCLUSIVE
EXCLUSIVE 1
EXCLUSIVE 2
EXCLUSIVE 3
EXCLUSIVE 4
PACIENTI
LÉKAŘI
KANCELÁŘ
ŽENY
A DĚTI
Women and Kids
EXCLUSIVE
Patients, Doctors, Office
Frauen und Kinder
Patienten, Ärzte, Büro
iENERGY
14
iMEDI
34
EXCLUSIVE
62
iENERGY S
iENERGY M
iENERGY L
iENERGY LS
iENERGY XL
iSUPERENERGY L
iSUPERENERGY LS
16
iMEDI office
iMEDI medical
iMEDI PRO M
iMEDI PRO L
iMEDI PRO XL
36
38
40
EXCLUSIVE 1
EXCLUSIVE 2
EXCLUSIVE 3
EXCLUSIVE 4
64
66
68
70
WESTERN
72
18
20
MUŽI
Men
Männer
www.therapia.cz
PRACOVNÍ
PROSTŘEDÍ
24/7
SPECIÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Work Environment 24/7
Special Accessories
Arbeitsumwelt 24/7
Spezielles Zubehör
iBODY
24
iWORK
42
iBODY U
iBODY L
iBODY XL
iBODY XXL
iSUPERBODY L
iSUPERBODY XL
26
UNISIT
INET
iSUPERMAXI
XMEN
GIGANT
OPERATOR 1
OPERATOR 2
OPERATOR 3
OPERATOR 4
44
46
50
52
30
54
56
58
60
SNÍMAT. POTAHY
PODNOŽKY
AUTOTHERAPIA
KLEKAČKA
76
78
79
79
protective covers
footrests
autotherapia
kneeling chair
76
78
79
79
Schutzbezüge
Fußablagen
Autotherapia
Kniestuhl
76
78
79
79

Podobné dokumenty