výbor čsot - ORTOPEDICKÉ CENTRUM sro

Komentáře

Transkript

výbor čsot - ORTOPEDICKÉ CENTRUM sro
FINÁLNÍ INFORMACE
VÝBOR ČSOT,
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO
ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII,
NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a. s.,
FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC
KRÁLOVÉ A FN MOTOL
POŘÁDÁ VE SPOLUPRÁCI S ČLK
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou
zdravotnické techniky a farmacie
Organizační zajištění:
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
Zimmer PSI (Patient Specific Instruments)
®
fiezací ‰ablony na míru
Zimmer pfiedstavuje moÏnost
implantace totální náhrady
kolenního kloubu pomocí
individuálních fiezacích ‰ablon
®
Other prim
ary knee
implants 1
1.00
0.80
0.60
Zimme
r NexG ®
en
2005
2006
Knee 3
0.40
0.20
2007
2008
2009
0.00
V letech
V centimetrech
The Swedish Knee Arthroplasty
Register Annual Reports2
Relative risk of revision for knee implants.
V˘hody PSI operace pro pacienta
✓ Ménû invazivní metoda ‰etrnûj‰í pro pacienta
✓ Men‰í krevní ztráty
✓ Pfiesné umístûní TEP kolenního kloubu – díky
správné funkci se zvy‰uje její Ïivotnost
✓ PouÏití men‰ího mnoÏství nástrojÛ zkracuje
dobu operace i anestezie
✓ MoÏná volba mezi MRI a CT podle
zdravotního stavu pacienta
1
The results presented show the relative risk of revision for Knee Implants used
in primary knee arthroplasty as stated in the last consecutive live Swedish Knee
Arthroplasty Register Annual Reports. The relative risk of revision of the other
knee implants represents the average of all relative risks of revision weighted
by the respective patient number of each implant (excluding NexGen Primary
Knees and the reference implant with a relative risk of 1.00).
The Swedish Knee Arthroplasty Register - Annual Report - Dept. of Orthopedics,
Lund University Hospital: 2009 - ISBN 978-91-976020-9-9 - Page 30, 2008
- ISBN 978-91-976020-0-6 - Page 26, 2007 - ISBN 978-91-976019-5-5 - Page 24,
2006 - ISBN 91-976019-0-X (Swedish version) - Page 20, 2005 - Page 17
The Swedish Registry does not differentiate between NexGen Cruciate Retaining
Knee and NexGen LPS knee. The majority of NexGen Primary Knees used in
Sweden, is the NexGen Cruciate Retaining Knee (data on file at Zimmer).
• implantace nejúspû‰nûj‰í
kolenní endoprotézy
na svûtû NexGen
✓ s nejlep‰ími v˘sledky
ve svûtov˘ch registrech
®
2
• moÏnost volby zhotovení
‰ablon pomocí MRI
nebo CT
✓ Zimmer nabízí registraci
radiologického zafiízení
ve v‰ech nemocnicích
®
4
2
3
www.zimmer.com
Zimmer Czech, s.r.o., Na Vítûzné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 261 394 201-3, Fax: +420 261 394 213, E-mail: [email protected]
XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie
15. – 17. 5. 2013, TOP HOTEL, PRAHA
POŘÁDÁ
Výbor ČSOT
PREZIDENT KONGRESU
Doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc.
- primář Ortopedického oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.
VICEPREZIDENTI KONGRESU
Doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
- přednosta Ortopedické kliniky FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
- přednosta Spondylochirurgického oddělení 2.LF a FN Motol
PREZIDENT ČSOT
Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc,
- přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a 3. LF UK Praha
TÉMATA – LÉKAŘSKÁ SEKCE
Aloplastika - TEP u postdysplastické koxartrózy
- komplikace primárních a revizních TEP
- pomocné systémy u revizích TEP
Spondylochirurgie - degenerativní postižení C, Th a L páteře
Dětská ortopedie - záchovné operace kyčelního kloubu / femoroacetabulární impingement
- neuroortopedie -komplexní péče
- zánětlivá postižení kostí a kloubů
Fyzioterapie po ortopedických a spondylochirurgických výkonech
Artroskopie - řešení nitrokloubních zlomenin
- méně obvyklé výkony, méně obvyklé lokality
- problémy a komplikace u ASK
(stabilizace ramene, replastika zkřížených vazů, komplikace - kazuistiky)
Post-traumatické a degenerativní posižení ramenního kloubu - operační léčba
Traumatologie - chyby a komplikace osteosyntéz
- poruchy hojení a paklouby - taktika léčby
Septická ortopedie - purulentní artritidy
- infekty aloplastik
- infekty osteosyntéz - infikované paklouby
(diagnostika, mikrobiologické vyšetření, ATB léčba, imunologie, výživa,
taktika léčby podle typu infektu, zevní osteosyntéza)
Plastická chirurgie - řešení defektů měkkých tkání končetin u infekčních komplikací
- replantace končetin
Chirurgie ruky - traumatologie zápěstí a ruky
- operace na HK /mimo ramene/ - artroplastiky, artrodézy, aloplastiky
(limity, komplikace, revizní výkony)
Chirurgie nohy - luxace a zlomeniny talu a kalkanea
- deformity přední nohy
- artrodézy nohy a hlezna
- řešení ruptur a defektů Achilovy šlachy
- řešení komplikací po operacích nohy
Ortopedická onkologie - metastázy
Amputační chirurgie a současné možnosti protézování
Problematika lázeňské péče
Medikamentózní léčba v ortopedii
4
TÉMATA – SESTERSKÁ SEKCE
Ošetřovatelské možnosti prevence TEN
Operační sály - režim aseptických a septických sálů
- odběr biologického materiálu k vyšetřením
Práce s cementem + příprava cementovaných spacerů
Komplexní péče o septické pacienty
Ošetřování kožních defektů a možnosti jejich krytí
Varia
VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
MUDr. Pavel Sadovský
ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ
MUDr. Libor Filip
PROGRAMOVÝ VÝBOR
Doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc.
Doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D., prim. MUDr. Zdeněk Krátký
Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Prof. MUDr. David Jahoda, CSc., MUDr. Martin Stárek
Prim. MUDr. Vladimír Mařík
MUDr. Pavel Sadovský, MUDr. David Musil, PhD.
MUDr. Libor Filip
MUDr. Radek Kebrle, MUDr. Zdeněk Vodička
Mgr. Marcela Stýblová, Bc. Soňa Brejšková
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
MUDr. Břetislav Shon
předseda představenstva a generální ředitel Nemocnice České Budějovice a.s.
Ing. Martin Bláha MBA
předseda představenstva Jihočeských nemocnic a ekonomický ředitel Nemocnice České Budějovice a.s.
Prof. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prezident ČSOT
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina, sekretář ČSOT
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Ing. Bronislava Hlachová
ředitelka Regionální pobočky VZP pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj
PhDr. Ing. Vlastislav Bříza, Ph.D.
předseda dozorčí rady KOH-I-NOOR HOLDING a.s.
Ing. Jiří Boček
ředitel Budějovický Budvar, n.p.
Doc. MUDr. Jiří Stehlík, CSc.
prezident kongresu, primář Ortopedického oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.
Doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.
viceprezident kongresu, přednosta Ortopedické klinik FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
viceprezident kongresu, přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a 3. LF UK Praha,
předseda české spondylochirurgické společnosti
5
Harmonogram
Středa 15. 5. 2013
CONGRESS HALL II
BOHEMIA TOP RESTAURANT
15.00–16.05
SÁL PRAHA
TRAUMATOLOGIE
14.00–14.50
ASK KOLENNÍHO KLOUBU
16.30–17.00
Schůze výboru ČSOT
16.05–17.15
TRAUMATOLOGIE
14.50–16.05
17.00–17.45
Schůze primářů a výboru ČSOT
18.00–20.00
Členská schůze ČSOT s volbami
ASK RAMENNÍHO A KYČELNÍHO
KLOUBU
16.15–17.45
Téma 1: Nové právní předpisy
a vyhlášky v ambulantní ortopedii
Téma 2: Změny v regulacích
a ekonomika zdravotnických
zařízení
20.00–23.00
Welcome party
Čtvrtek 16. 5. 2013
SÁL PRAHA
8.00–9.50
CONGRESS HALL I
REVIZE TEP KYČELNÍCH KLOUBŮ
10.00–11.00
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
KONGRESU
11.00–13.00
SYMPOZIUM ZIMMER/BAYER
PRIMÁRNÍ A REVIZNÍ NÁHRADY
RAMENNÍHO KLOUBU
13.15–13.45
Invited speaker - Prof. Gehrke
14.00–15.00
PROBLEMATIKA NÁHRAD
LOKETNÍHO KLOUBU
15.00–15.40
DEGENERATIVNÍ A ZÁNĚTLIVÁ
ONEMOCNĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY
15.40–16.20
ZÁPĚSTÍ - ENDOPROTETIKA /
ZÁCHRANNÉ OPERACE
16.20–17.10
RHIZARTROZA
8.30–9.45
ČÁST I.
CONGRESS HALL II
8.00–9.00
DĚTSKÁ ORTOPEDIE
CONGRESS HALL III
8.00–9.45
PONDYLOCHIRURGIE I.
DEGENERATIVNÍ POSTIŽENÍ
11.00–12.30
ČÁST II. - SYMPOZIUM B. BRAUN
11.00–11.50
NEUROORTOPEDIE
13.30–14.45
ČÁST III.
11.50–13.00
NEUROORTOPEDIE
11.00–13.00
SPONDYLOCHIRURGIE II.
14.00–15.05
KYČEL - FEMOROACETABULÁRNÍ
IMPINGEMENT
14.00–14.50
CHIRURGIE NOHY
14.50–15.55
ZADNÍ NOHA
15.20–17.05
PERIPROTETICKÝ INFEKT
15.55–17.10
PŘEDNÍ NOHA
15.00–16.15
ČÁST IV.
Pátek 17. 5. 2013
SÁL PRAHA
8.30–10.30
6
CONGRESS HALL II
PAKLOUBY / INFEKTY / KOSTNÍ
DEFEKTY
10.45–12.30
ŘEŠENÍ DEFEKTŮ MĚKKÝCH
TKÁNÍ A SKELETU
12.30–12.55
SYMPOZIUM TAKEDA
13.30–15.00
INFEKCE V ORTOPEDII
A TRAUMATOLOGII
8.30–10.35
REVIZE TEP KOLENE
10.45–12.30
TEP KYČLE / DYSPLASIE
12.30–13.15
SYMPOZIUM LIMA
13.30–15.00
NÁHRADY RAMENNÍHO KLOUBU
Soupis sálů:
CONGRESS HALL III
8.30–9.55
TUMORY
10.00–11.15
REHABILITACE V ORTOPEDII
A SPONDYLOCHIRURGII
11.25–12.30
REHABILITACE V ORTOPEDII
A SPONDYLOCHIRURGII
13.30–15.00
CHIRURGIE RUKY
TOP CONGRESS HALL + PŘEDSÁLÍ
Hlavní výstavní plocha firem
CONGRESS HALL II
Lékařská sekce
PŘEDSÁLÍ CONGRESS HALL II
Vedlejší výstavní plocha firem
CONGRESS HALL III
Lékařská sekce
SÁL PRAHA
Lékařská sekce
CONGRESS HALL I
Sesterská sekce
7
20. SROVNÁNÍ TOTÁLNÍ NÁHRADY DISKU A PŘEDNÍ FÚZE U DEGENERATIVNÍHO
DISKOGENNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE
Cienciala J.
Ortopedická klinika FN Brno
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT
Středa, 15. 5. 2013
SÁL PRAHA
21. SPONDYLOLISTÉZA BEDERNÍ PÁTEŘE A MOŽNOSTI TERAPIE
Cienciala J., Repko M., Chaloupka R., Zitka R.
Ortopedická klinika FN Brno
22. RADIOLOGICKÁ ANALÝZA SEMIRIGIDNÍHO TRANSPEDIKULÁRNÍHO IMPLANTÁTU
VE VZTAHU K MOBILITĚ SEGMENTŮ
Hart R.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo
24. NESTANDARDNÍ KOMPLIKACE LUXAČNÍHO PORANĚNÍ KRČNÍ PÁTEŘE –
KASUISTIKA
Kazda S., Šrámek J.
Klinika úrazové chirurgie, FN Brno
1. S
oučasné problémy dlahové osteosyntéz15´
Bartoníček J.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
2. E
pidemiologie zlomenin krčku femuru v ČR10´
Trč T. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
3. Únavové zlomeniny krčku femuru10´
Havlas V., Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
4. Peroperační cévní komplikace při osteosyntéze poranění pánve10´
Džupa V., Marvan J., Skála-Rosenbaum J., Douša P., Fridrich F., Báča V.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
5. NEUROVASKULÁRNÍ KOMPLIKACE FIXACE PÁNEVNÍHO KRUHU
ILIOSAKRÁLNÍMI ŠROUBY 10´
Salášek M. (1,2), Pavelka T. (1,2), Křen J. (2), Weisová D. (1,2), Jansová M. (2)
KOTPÚ LF UK a FN Plzeň (1)
NTIS ZČU v Plzni a KME FAV ZČU v Plzni (2)
8
(Diskuze 10´)
Středa 15. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
23. RADIOLOGICKÉ A KLINICKÉ HODNOCENÍ DYNAMICKÉHO INTERLAMINÁRNÍHO
IMPLANTÁTU
Hart R.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo
Traumatologie
15.00–16.05
Předsednictvo: Bartoníček J., Džupa V.
9
Traumatologie
16.05–17.15
Předsednictvo: Pavelka T., Litner R.
Středa, 15. 5. 2013
CONGRESS HALL II
Artroskopie
Téma: ASK KOLENNÍHO KLOUBU
14.00–14.50
Předsednictvo: Sadovský P., Váchal J., Podškubka A.
6.Poranění tibiofibulární syndesmózy10´
Holub K., Rypl A., Kopačka P.
Oddělení úrazové chirurgie Nemocnice České Budějovice a.s.
7.Zlomeniny talu 15´
Bartoníček J.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
8.Přínos osteosyntézy hřebem u zlomenin patní kosti10´
Litner R., Pleva L., Ječmínek V.
Traumatologické oddělení FN Ostrava
10. P
ORANĚNÍ DISTÁLNÍ RŮSTOVÉ CHRUPAVKY HUMERU8´
Havránek P., Pešl T., Bouchalová A.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
a Thomayerovy nemocnice
(Diskuze 10´)
Závěr 17:15 hod.
18.00–20.00 hod.
ČLENSKÁ SCHŮZE ČSOT S VOLBAMI
V PRŮBĚHU ČLENSKÉ SCHŮZE A V DOBĚ SČÍTÁNÍ VOLEBNÍCH
HLASŮ ZAZNÍ NÁSLEDUJÍCÍ PŘEDNÁŠKY:
REGISTR KLOUBNÍCH NÁHRAD
Vavřík P. – I. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol Praha
12.MOŽNOSTI ŘEŠENÍ OSTEOCHONDRÁLNÍCH DEFEKTŮ
KOLENNÍHO KLOUBU U DĚTÍ A DOSPĚLÝCH
Váchal J., Zídka M., Kmošťák P.
Centrum léčby pohybového aparátu s.r.o., Praha
13.SROVNÁNÍ TECHNIKY IMPLANTACE SOLIDNÍHO CHONDROGRAFTU
A METODY PROSTÝCH NÁVRTU PŘI ŘEŠENÍ DEFEKTU CHRUPAVKY
NOSNÝCH KLOUBŮ
Vališ P., Rouchal M., Novák J., Otaševič T.
Ortopedická klinika FN Brno
14.ANATOMICKÁ REKONTRUKCE LCA- INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
VE VÝBĚRU SINGLE VERSUS DOUBLE BUNDLE TECHNIKY
Zeman P., Nepraš P., Kasl J., Božovská A.
KOTPÚ LF UK a FN v Plzni
7´
7´
7´
15.REPLASTIKA LCA POMOCÍ KADAVEROZNÍHO ŠTĚPU Z LIG. PATELLAE
7´
Otaševič T., Vališ P., Rouchal M.
Ortopedická klinika FN Brno
16.ACL RECONSTRUCTION –THE REVISION PROCEDURE7´
Sadovský P., Musil D.
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
Středa 15. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
Středa 15. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
9.Otevřená repozice a vnitřní fixace zlomenin patní kosti10´
Zahradníček L., Šámal J., Boleslav J.
Ortopedicko-úrazové oddělení Oblastní nemocnice Kladno
11.ARTHROSCOPIC TREATMENT OF INTRA-ARTICULAR FRACTURES
OF THE KNEE7´
Sadovský P., Musil D.
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
(Diskuze 8´)
DRG PRO OBOR ORTOPEDIE – NOVÉ VERZE MARKERŮ
Šimeček K. – ortopedické oddělení Nemocnice Písek
NOVINKY SAZEBNÍKU VYKONŮ
Dupal P. – I. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol Praha
10
11
Téma: ASK RAMENNÍHO A KYČELNÍHO KLOUBU
14.50–16.05
Předsednictvo: Musil D., Rouchal M., Zeman P.
17.ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VLASTNÍ TECHNIKY REKONSTRUKCE SLAP LÉZE 7´
Filipovič M., Vališ P., Rouchal M.
Ortopedická klinika FN Brno
18.ARTROSKOPICKÁ DELIBERACE RAMENNÍHO KLOUBU
Rouchal M., Vališ P., Maršálek M., Novák J.
Ortopedická klinika FN Brno
7´
20.OPERACE DLE LATARJETA – ŘEŠENÍ KOSTNÍCH DEFEKTŮ
GLENOIDU U NESTABILIT RAMENE
Cinegr P., Podškubka A., Dolejš R., Vaculík J.
Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ Na Bulovce, Praha
21.MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZADNÍ NESTABILITY RAMENNÍHO KLOUBU
Rouchal M., Vališ P., Otaševič T., Novák J.
Ortopedická klinika FN Brno
7´
7´
27.PRÁVNÍ ASPEKTY VEDENÍ AMBULANCE ORTOPEDA30´
MUDr. Pavel Strejc
(úhradová vyhláška, vyhláška o technickém vybavení zdravotnických zařízení, nový
sazebník výkonů, regulace za rok 2012, předpoklad regulací 2013, kultivace seznamu
výkonů, pozitivní seznamy léků, externí hodnocení kvality, předpoklad smluv po roce
2015)
(Diskuze 15´)
Diskuze k těmto tématům mohou pokračovat i v rámci členské schůze ČSOT
Závěr 17.45 hod.
22.LUXACE RAMENNÍHO KLOUBU – ZADNÍ, OBOUSTRANNÁ,
PŘEHLÉDNUTÁ – kasuistika7´
Lubojacký J.
Ortopedické oddělení Slezská nemocnice Opava
23.ARTROSKOPIE ARTROTICKÉHO KYČELNÍHO KLOUBU
Mohyla M., Walder P.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
26.AMBULANTNÍ ORTOPED V ROCE 201330´
MUDr. Zorjan Jojko
Česká lékařská komora
(Právní minimum vedení ambulance, vedení zdravotnické dokumentace dle
současných předpisů, informovaný souhlas, novela zákona o zdravotních službách,
návrh změny vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, vybrané části zákona o
speciálních zdravotních službách, převod praxe z fyzické osoby na právnickou)
(Diskuze 15´)
7´
20.00–23.00 hod.
WELCOME PARTY
Středa 15. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
Středa 15. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
19.NÁŠ ALGORITMUS LÉČBY PŘI SELHANÉ ASK STABILIZACI
RAMENNÍHO KLOUBU - OUR CONCEPT IN TREATMENT AFTER ASC
STABILISATION FAILURE
7´
Říman P., Hruška L., Sinkule M.
Oddělení ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, Nemocnice Na Františku Praha
Téma 1: Nové právní předpisy a vyhlášky v ambulantní ortopedii
Téma 2: Změny v regulacích a ekonomika zdravotnických zařízení
16.15–17.45
Předsednictvo: Medek V., Jojko Z., Strejc P.
24.ARTROSKOPICKÁ TERAPIE SYNDROMU LUPAVÉ KYČLE7´
Zeman P., Nepraš P.
KOTPÚ LF UK a FN v Plzni
25.KOMPLIKACE ARTROSKOPIE KYČLE 7´
Vaněček V., Krejčí P.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
(Diskuze 12´)
Přestávka 16.05–16.15
12
13
36.PREVENCE VTE U TOTÁLNÍCH NÁHRAD – USA guideline 20128´
Lubojacký J.
Slezská nemocnice Opava
(Diskuze 15´)
Čtvrtek, 16. 5. 2013
SÁL PRAHA
Registrace: od 7.00 hod.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU
10.00–11.00 hod.
REVIZE TEP KYČELNÍCH KLOUBŮ
8.00–9.50
Předsednictvo: Gallo J., Dufek P., Tomáš T.
28.Aseptické uvolnění a periprotetická osteolýza: kde jsme a kam směřujeme10´
Gallo J. (1), Kriegová E., Tománková T. (2), Lužná P., Ehrmann J. (3)
LF UP a FN Olomouc, Ortopedická klinika (1)
Ústav imunologie LF UP v Olomouci (2)
Ústav histologie LF UP v Olomouci (3)
30.Časné mechanické komplikace při revisích TEP kyčle10´
Dufek P.
Orthopädie, Schön Klinik Neustadt, Germany
31.Dlouhodobé výsledky implantací Burch-Schneiderovy dlahy10´
Burda J., Chrást B. (1), Krbec M., Ženčica P. (2)
Ortopedická klinika FN Brno (1)
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha (2)
32.Acetabulární augmentace v revizní endoprotetice10´
Kozák P. (1), Gallo J. (2)
Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. (1)
LF UP a FN Olomouc, Ortopedická klinika (2)
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
29.Keramika Biolox Delta u primární a reviznÍ TEP kyčle10´
Dufek P.
Orthopädie, Schön Klinik Neustadt, Germany
33.První zkušenosti s TRABECULAR METAL (TANTAL)10´
Musil D., Stehlík J., Stárek M., Held M.
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
34.Naše zkušenosti s užitím necementovaného revizního dříkU
Wagnerova typu u revizních operací totálních
náhrad kyčelního kloubu
Šváb P.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo
10´
35.REMOVAL OF FEMORAL KOMPONENT WITH THE ASSISTANCE
OF BALLISTICAL systEm – 7-year experiences10´
Stárek M. (1), Stehlík J., Held M. (2)
Ortopedické oddělení Nemocnice Prachatice (1)
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. (2)
14
15
Čtvrtek, 16. 5. 2013
SÁL PRAHA
Čtvrtek, 16. 5. 2013
SÁL PRAHA
SYMPOZIUM ZIMMER/BAYER
11.00–13.00
Předsednictvo: Gerber Ch., Sosna A.
Téma: PRIMÁRNÍ A REVIZNÍ NÁHRADY RAMENNÍHO KLOUBU
CHIRURGIE RUKY
14.00–15.00
Předsednictvo: Cresswell T., Landor I.
Téma: PROBLEMATIKA NÁHRAD LOKETNÍHO KLOUBU
Invited speakers
Invited speakers
37.PRIMARY AND REVISION SHOULDER REPLACEMENT SURGERY
Prof. Christian Gerber
Head of Balgrist Cliníc, Zurrich, Swiss
20´
(Diskuze 20´)
Ukončení sympozia 13.00 hod.
OBĚD
13.00–14.00 hod.
41.Prof. Dr. Thorsten Gehrke: DIAGNOSTICS AND THERAPY OF THE
PERIPROTHETIC INFECTIONS – NEW TRENDS?
HELIOS ENDO-Klinik Hamburg, Germany
30´
43.Totální náhrada loketního kloubu - hlavní problémy
a dlouhodobé výsledky20´
Prof. I. Landor, I. Ortopedická klinika 1. LF UK FN Motol Praha
(Diskuze 10´)
20´
40.Xarelto v klinické praxi – výsledky studie Xamos10´
Kubeš R.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha
42.ELBOW REPLACEMENT SURGERY
Prof. T. Cresswell, England
Téma: DEGENERATIVNÍ A ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ ZÁPĚSTÍ A RUKY
15.00–15.40
Předsednictvo: Kebrle R., Schoonhoven J.
Invited speaker
44.INDICATIONS, COMPLICATIONS AND LIMITATIONS OF THE ULNAR
HEAD PROSTHESIS20´
Prof. Dr. med. Jörg van Schoonhoven MD PhD
Hand Center Bad Neustadt,Germany
45.KOMPLIKACE NÁHRAD DISTÁLNÍ ULNY
Kebrle R. (1), Vodička Z. (2)
Ústav Chirurgie Ruky a Plastické Chirurgie Vysoké nad Jizerou (1)
Ortopedické oddělení nemocnice České Budějovice(2)
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
38.Anatomické skutečnosti ovlivňující operační techniku
reverzní náhrady ramenního kloubu
Sosna A., Pokorný D., Fulín P.
Ortopedická klinika1. LF UK a FN Motol Praha
39.Výsledky reverzní totální náhrady
ramenního kloubu – souhrn 160 případů
Pokorný D., Sosna A., Fulín P.
I. ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol Praha
13.15–13.45
Předsednictvo: Krbec M., Stárek M.
Invited speaker
16
30´
10´
(Diskuze 10´)
17
Téma: ZÁPĚSTÍ – ENDOPROTETIKA / ZÁCHRANNÉ OPERACE
15.40–16.20
Předsednictvo: Vodička Z., Pilný J.
Téma: RHIZARTROZA
16.20–17.10
Předsednictvo: Pech J., Novák J.
46.ARTODÉZA ZÁPĚSTÍ S POUŽITÍM MASIVNÍHO KORTIKO-SPONGIOSNÍHO
ŠTĚPU – ŘEŠENÍ KOMPLIKACE PO TP ZÁPĚSTÍ7´
Vodička Z., Krejčí F., Stehlík J.
Ortopedické oddělení Nemocnice české Budějovice a.s.
50.ÚSKALÍ LÉČBY RHIZARTRÓZY7´
Dobiáš J., Pech J.
I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol Praha
47.ULNÁRNÍ TRANSLACE KARPU
Pilný J.
PKN a.s. Pardubice
7´
48.EXTIRPACE PROXIMÁLNÍ KARPÁLNÍ ŘADY7´
Chochola A., Indráková P.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
52.ARTOPLASTIKA I. CMC S POUŽITÍM ŠLACHOVÉHO ZÁVĚSU A INTERPOSICE -KOMPLIKACE A LIMITY V INDIKACI - naše zkušenosti 7´
Krejčí F, Vodička Z, Stehlík J.
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.
7´
(Diskuze 10´)
53.SWAN NECK DEFORMITA PALCE RUKY PO NÁHRADĚ BASE METAKARPU7´
Pech J., Veigl D., Zatrapa T., Dobiáš J. I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol Praha
54.KOMPLIKACE PLA-AREX NÁHRADY TRAPEZIA POUŽITÉ
PŘI LÉČBĚ RHISARTROZY
Hellmut T., Kebrle R.
Ústav Chirurgie Ruky a Plastické Chirurgie Vysoké nad Jizerou
55.KOMPLIKACE TEP CMC A JEJICH ŘEŠENÍ Trtík L.
ON Havlíčkův Brod
7´
7´
(Diskuze 8´)
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
18
49.KLOUBNÍ SILIKONOVÉ NÁHRADY PIP A JEJICH KOMPLIKACE Kašpárek R.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
51.RHIZARTROSIS - naše zkušenosti7´
Novák J. (1), Maršálek M, Bayer M., Pramek M. (2)
Fakultní nemocnice Brno (1)
Ortopedická klinika FN Brno (2)
19
DĚTSKÁ ORTOPEDIE
11.00–11.50
Předsednictvo: Šponer P., Dias L.
Téma: NEUROORTOPEDIE
Čtvrtek, 16. 5. 2013
CONGRESS HALL II.
DĚTSKÁ ORTOPEDIE
8.00–9.00
Předsednictvo: Trč T., Graf R., Chomiak J.
56.COMPARISON OF TREATMENT OF SEVERE GRADE OF SCFE USING
DUNN PROCEDURE AND INTERTROCHANTERIC OSTEOTOMY10´
Chomiak J., Dungl P., Ošťádal M., Frydrychová M., Burian M.
Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha
57.NÁVRTY (CORE DECOMPRESSION) V LÉČBĚ OSTEONEKRÓZY HLAVICE
FEMORU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ10´
Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol
60.THE MANAGEMENT OF CEREBRAL PALSY20´
Dias Luciano
Feinberg School of Medicine, Northwestern University Chicago, USA
61.THE CARE OF CHILDREN WITH SPINA BIFIDA20´
Dias Luciano
Feinberg School of Medicine, Northwestern University Chicago, USA
(Diskuze 10´)
DĚTSKÁ ORTOPEDIE
11.50–13.00
Předsednictvo: Kokavec M., Schejbalová A., Krátký Z.
Téma: NEUROORTOPEDIE
Invited speaker
59.Prof. R. Graf : HIP SONOGRAPHY – update Wien, Austria
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU
10.00–11.00 hod.
20´
(Diskuze 10´)
62.METÓDA VIACETÁŽOVÝCH FIBROTÓMIÍ V LIEČBĚ KONTRAKTUR DOLNÝCH
KONČATÍN U DĚTÍ S DMO
10´
Kokavec M., Švec A., Fristáková M.
Dětská ortopedická klinika LFUK a DFNsP Bratislava
63.REKONSTRUKCE FUNKCE HK U CENTRÁLNÍ SPASTICITY
Fialová L.
ÚCHRAPCH Vysoké nad Jizerou/Klinika plastické chirurgie FNKV Praha
15´
64.PATELLA ALTA U DMO - KDY A JAK ŘEŠIT?10´
Schejbalová A., Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
58.PŘESNOST KOREKCE PROXIMÁLNÍHO FEMORU S LCP DĚTSKÝMI DLAHAMI10´
Poul J. (1), Ročák K. (2) FN Brno (1)
Středomoravská nemocniční a.s., o.z. Nemocnice Přerov (2)
Invited speakers
65.COMPREHENSIVE CARE IN CEREBRAL PALSY10
Krátký Z. (1), Nevšímal L. (2)
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Prachatice (1)
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice (2)
66.NAŠE ZKUŠENOSTI S OPERACÍ DLE GRICE U DMO10´
Studnická E., Schejbalová A.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol
(Diskuze 10´)
OBĚD
13.00–14.00 hod.
20
21
73.PŘEDOPERAČNÍ DIAGNOSTIKA INFEKCÍ KLOUBNÍCH NÁHRAD10´
Gallo J., Jemelík P. (1), Kamínek M. (2), Kolář M. (3)
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc (1)
Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc (2)
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc (3)
Čtvrtek, 16. 5. 2013
CONGRESS HALL II.
DĚTSKÁ ORTOPEDIE
14.00–15.05
Předsednictvo: Chládek P., Naal F.
Téma: KYČEL – FEMOROACETABULÁRNÍ IMPINGEMENT
74.Diagnosis of periprosthetic joint infection10´
Stárek M., Stehlík J., Held M., Pertlíček J.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Prachatice
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.
Invited speaker
67.FAI - CURRENT TREATMENT STRATEGIES AND OUTCOMES
Naal Florian
Schulthess Clinic, Zürich, Swiss
20´
69.VÝSLEDKY ARTROSKOPICKÉHO OŠETŘENÍ FAI KYČELNÍHO KLOUBU10´
Kautzner J., Řeháček V., Chládek P., Havlas V., Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol
70.OPERACE STŘÍŠKY A FEMOROACETABULÁRNÍ IMPINGEMENT
Zídka M., Kmošťák P., Váchal J.
Centrum léčby pohybového aparátu s.r.o. Praha
10´
(Diskuze 10´)
PŘESTÁVKA
15.05–15.20 hod.
Čtvrtek, 16. 5. 2013
CONGRESS HALL II.
Téma: PERIPROTETICKÝ INFEKT
15.20–17.05
Předsednictvo: Jahoda D., Koudela K. jun., Stárek M.
71.Změny charakteru infekčních onemocnění dnešní populace12´
Chmelík V.
Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
76.Je otevřená revize a debridement aloplastiky
kolenního kloubu vždy nejlepším řešením při podezření
na časný infekt? - kazustika10´
Koudela K. jun., Koudela K.
KOTPÚ FN a LF UK v Plzni
77.Debridement with implant retention-has it higt cure rate?10´
Stárek M., Stehlík J., Held M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Prachatice
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.
78.ARTIKULAČNÍ SPACER KOLENNÍHO KLOUBU JAKO METODA VOLBY
PŘI SANACI INFEKCE TKA10´
Rapi J., Tomáš T., Nachtnebl L.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
79.Využití zevního fixátoru v léčbě infekce TEP kyčelního kloubu7´
Kunovský R., Procházka V.
Klinické oddělení ortopedie, ÚN v Brně Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
68.FEMOROACETABULÁRNÍ IMPINGEMENT SYNDROM – KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY
STANDARDNÍCH A MINIINVASIVNÍCH VÝKONŮ15´
Chládek P., Kautzner J., Řeháček V., Havlas V., Trč T.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Praha Motol
75.Immune respons to the orthopaedic implants7´
Kubeš R., Waciakowski D., Magerský Š.,
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
80.Léčba infikované aloplastiky v nejčastějších lokalizacích7´
Kozák P. (1), Gallo J. (2)
Ortopedické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. (1)
Ortopedická klinika, FN Olomouc (2)
(Diskuze 15´)
Konec 17.05 hod
72.Prevence infekčních komplikací12´
Jahoda D., Landor I., Judl T., Pokorný D., Síbek M., Jahodová I., Tomaides J.,
Sosna A.
1. Ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK Praha
Vysoká škola zdravotnická Praha o.p.s.
22
23
Čtvrtek, 16. 5. 2013
CONGRESS HALL III.
Čtvrtek, 16. 5. 2013
CONGRESS HALL III.
SPONDYLOCHIRURGIE I.
8.00–9.45
Předsednictvo: Štulík J., Krbec M.
Téma: DEGENERATIVNÍ POSTIŽENÍ
SPONDYLOCHIRURGIE II.
11.00–13.00
Předsednictvo: Klézl Z., Chaloupka R.
Krční páteř
81.MOŽNOSTI OPERAČNÍHO LÉČENÍ CERVIKÁLNÍ SPONDYLOGENNÍ STENÓZY15´
Chaloupka R.
Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice
83.MOBILNÍ NÁHRADY DIKŮ VERSUS PŘEDNÍ FÚZE
U DISKOPATIÍ KRČNÍ PÁTEŘE15´
Chrobok J.
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
84.OPEN-DOOR LAMINOPLASTIKA V LÉČBĚ VÍCEETÁŽOVÁ DEGENERACE
KRČNÍ PÁTEŘE15´
Tóth L.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha
85.SURGICAL TREATMENT OF CERVICAL SPINE IN PATIENTS WITH RA15´
Klézl Z.
Royal Derby Hospital, UK
86.CHIRURGICKÁ LÉČBA ATLANTOAXIÁLNÍ ATRÓZY15´
Štulík J.
Spondylochirurgické oddělení 1. LF UK a FN Praha Motol
Bederní páteř
87.KLINICKÉ A MORFOLOGICKÉ 3-MĚSÍČNÍ VÝSLEDKY PO APLIKACI
DYNAMICKÉHO INTERSPINOSNÍHO IMPLANTÁTU U DEGENERATIVNÍCH
ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍCH PLOTÉNEK10´
Wendsche P. (1), Chmelová J. (2)
Úrazová Nemocnice Brno (1)
Radiodiagnostické oddělení Městské nemocnice Ostrava (2)
(Bez diskuze)
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU
10.00–11.00 hod.
24
89.INDICATIONS, OUTCOMES AND COMPLICATIONS OF SURGICAL
TREATMENT OF LBP WITH INSTRUMENTED ALIF 15´
Klézl Z.
Royal Derby Hospital, UK
90.MOŽNOSTI OPERAČNÍHO LÉČENÍ LUMBÁLNÍ SPINÁLNÍ STENÓZY Chaloupka R.
Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice
15´
91.CHIRURGICKÁ LÉČBA DEGENERATIVNÍ STENÓZY BEDERNÍ PÁTEŘE15´
Paleček T.
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
92.ZADNÍ DYNAMICKÁ STABILIZACE BEDERNÍ PÁTEŘE15´
Repko M.
Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice
93.SROVNÁNÍ TOTÁLNÍ NÁHRADY DISKU A PŘEDNÍ FÚZE U DEGENERATIVNÍHO
DISKOGENNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEDERNÍ PÁTEŘE 15´
Cienciala J.
Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
82.CHIRURGIE KRČNÍHO DEGENEROVANÉHO DISKU,
EVIDENCE NEBO ZKUŠENOST?15´
Suchomel P.
Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec
88.MIKRODISKEKTOMIE V LÉČBĚ DEGENERATIVNÍHO ONEMOCNĚNÍ
BEDERNÍ PÁTEŘE15´
Sameš M.
Neurochirurgické oddělení, Krajská zdravotní, a.s.,
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
94.ADULT SCOLIOSIS“: IDIOPATHIC OR DEGENERATIVE?15
Krbec M.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV
95.VÍCEETÁŽOVÁ DEGNERATIVNÍ STENÓZA BEDERNÍ PÁTEŘE15´
Tóth L.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha
(Bez diskuze)
OBĚD
13.00–14.00 hod.
25
Čtvrtek, 16. 5. 2013
CONGRESS HALL III.
chirurgie nohy
14.00–14.50
Předsednictvo: Filip L, Louwerens J., Thomas M.
Invited speakers
96.Adult Flatfoot20´
Louwerens, Jan Willem
Prezident EFAS
St. Maartenskliniek, The Netherlands
Téma: ZADNÍ NOHA
14.50–15.55
Předsednictvo: Dungl P., Popelka S.
98.TEP hlezenního kloubu10´
Dungl P., Kubeš R.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
99.Techniky artrodézy hlezenního kloubu – výsledky10´
Filip L., Stehlík J.
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
100.Artrodéza hlezna retrográdním hřebem medin7´
Popelka S., Vavřík P., Landor I., Bek J.
1. Ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol, Praha
101.Our experience with Hindfoot arthrodesis nail expert7´
Vícha J., Šrot J.
Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
102.Talus Verticalis – operační léčba, kasuistika7´
Hořák P.
KOTPÚ LF UK a FN Plzeň
26
104.Prolongační osteotomie patní kosti u dětí7´
Ošťádal M., Dungl P., Chomiak J., Frydrychová M., Burian M.
Ortopedická klinika1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce Praha
(Diskuze 7´)
Téma: PŘEDNÍ NOHA
15.55–17.10
Předsednictvo: Pravda Ľ., Filip L.
105.NAŠE RIEŠENIE REUMATOIDNEJ PREDNEJ NOHY10´
Pravda Ľ.
Nemocnica A. Wintera Piešťany, Slovensko
106.HALLUX RIGIDUS – OSTETOMIE NEBO ARTRODÉZA MTP
Filip L.
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
7´
107.UŽITÍ SILASTIKOVÉ PROTÉZY PŘI NÁHRADĚ MTP KLOUBU7´
Bayer M.
Ortopedická klinika FN Brno
108.KOMPLIKACE ALOPLASTIKY I. MTP KLOUBU
Kuběnová D., Chochola A.
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha
7´
109.KOREKCE VAROZITY I. METATARZU, NAŠE ZKUŠENOSTI S TECHNIKOU
SCARF A ZAVÍRACÍ OSTETOMIÍ DLE JUVARY7´
Prymek M.
Ortopedická klinika FN Brno
110.VÝSLEDKY OPERAČNÍHO ŘEŠENÍ HALLUX VALGUS
DLE McBRIDE – naše zkušenosti
Pink M., Skládal M., Lisý M., Mikláš M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
97.Correction of Finger Deformities20´
Thomas, Manfred
Viceprezident D.A.F. (německá společnost pro chirurgii nohy)
Hessingpark- Clinic, Augsburg Germany
(Diskuze 10´)
103.Osteotomie Valgozní paty7´
Teyssler P.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole
7´
111.
SCARF OSTEOTÓMIA7´
Totkovič R., Ševčík T.
Nemocnica Košice-Šaca a.s.
112.MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NESTABILITY I. KUNEOMETATARZÁLNÍHO
SKLOUBENÍ NOHY7´
Zagroba J., Káňa J.
Ortopedické oddělení FN Ostrava
27
113.OSTEOMYELITIDA I. METATARZU JAKO KOMPLIKACE SCARF
OSTEOTOMIE – KAZUISTIKA
5´
Hrubina M. (1,2), Skoták M. (1), Jahoda D. (3)
Ortopedické oddělení Nemocnice Pelhřimov (1)
Fakulta biomedicínského inženýrství - katedra lékařských a humanitních oborů
Kladno, ČVUT (2)
I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha (3)
(Diskuze 10´)
Ukončení 17.10 hod.
PAKLOUBY/ INFEKTY/ KOSTNÍ DEFEKTY
8.30–10.30
Předsednictvo: Jahoda D., Ochsner P., Romano C.
Invited speakers
114.NON-UNIONS OF THE LONG BONES25´
Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc.
Emeritní přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV
(Diskuze 5´)
115.CURRENT CONCEPT IN THE TREATMENT OF INFECTED NON-UNIONS 25´
Prof. Dr. Peter E. Ochsner
Emerited professor of Orthopaedic Surgery, University of Basle
(Diskuze 5´)
116.SPACER MATTERS! SPACER CHOICE, TIPS AND TRICKS
IN TWO-STAGE REVISION OF PROSTHESIS25´
Prof. Carlo Romano
CR.I.O. Instituto Ortopedico Galeazzi Italy
(Diskuze 5´)
117.
BONE SUBSTITUTION AND REGENERATION MATERIALS IN THE
RECONSTRUCTION AFTER BONE DEFECTS – an actual overview
with limitations and options of various materials25´
Dr. Hans Bosebeck
Heraeus Medical, Werhrheim, Germany
(Diskuze 5´)
Přestávka 10.30–10.45
Pátek 17. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
28
Pátek, 17. 5. 2013
SÁL PRAHA
29
126.VYUŽITÍ MÍSTNÍCH LALOKŮ PŘI ŘEŠENÍ DEFEKTŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ
PO OSTEOSYNTÉZÁCH7´
Mišičko R.
Úrazové centrum, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem , o.z.
Pátek, 17. 5. 2013
SÁL PRAHA
PLASTICKÁ CHIRURGIE
10.45–12.30
Předsednictvo: Nejedlý A., Mařík V., Kempný T.
Téma: ŘEŠENÍ DEFEKTŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ A SKELETU
118.HISTORIE A SOUČASNOST INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE MEZI OBORY
ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE A PLASTICKÉ CHIRURGIE12´
Nejedlý A.
Klinika plastické chirurgie, FNKV Praha
119.MOŽNOSTI ŘEŠENÍ DEFEKTŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ BÉRCE A NOHY12´
Tvrdek M., Nejedlý A.
Klinika plastické chirurgie, FNKV Praha
12´
121.OSTEOMYELITIDA BÉRCE - jak jí předcházet10´
Kempny T., Pogl D., Lang T., Schmiedhuber G.
Ambulance plastické chirurgie
Oddělení plastické chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko
Oddělení úrazové chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko
122.VOLNÉ KOSTNÍ LALOKY A JEJICH POUŽITÍ U REKONSTRUKCÍ
NA KONČETINÁCH
10´
Kempny T., Geroldinger E., Schauer J., Lang T., Schmiedhuber G.
Ambulance plastické chirurgie
Oddělení plastické chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko
Oddělení úrazové chirurgie, Klinikum Wels, Wels, Rakousko
123.ŘEŠENÍ PAKLOUBU TIBIE PŘENOSEM FIBULY NA CÉVNÍ STOPCE
Tomáš T. (1), Veselý J. (2), Janíček P. (1), Pazourek L. (2)
I. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně (1)
Klinika plastické a estetické chirurgie LF MU, FN u sv. Anny v Brně (2)
7´
124.VYUŽITÍ MUSKULOKUTÁNNÍCH LALOKŮ
V LÉČBĚ DEFEKTŮ V OBLASTI BÉRCE7´
Skála-Rosenbaum J. (1), Nejedlý A. (2), Bartoška R. (1), Džupa V. (1), Krbec M. (1)
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha (1)
Klinika plastické chirurgie FNKV Praha (2)
125.M. GASTROCNEMIUS MEDIALIS - DEFEKTY PROX.BÉRCE A KOLENE7´
Kurial P., Mařík V., Kasper J.
Oddělení plastické chirurgie, Nemocnice České Budějovice a.s.
30
OBĚD
12.30–13.30 hod.
SYMPOZIUM Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
12.30–12.55
127.BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA NSA
Slíva J.
Ústavy farmakologie 2. a 3. lékařská fakulta UK, Praha
15´
(Diskuze 10´)
Pátek, 17. 5. 2013
SÁL PRAHA
INFEKCE V ORTOTOPEDII A TRAUMATOLOGII
13.30–15.00
Předsednictvo: Šponer P., Pilnáček J., Džupa V.
128.Léčení následků novorozenecké purulentní koxitidy10´
Šponer P., Pellar D., Korbel M.
Ortopedická klinika LF UK, FN Hradec Králové
129.Septic Complication in Neonates8´
Krátký Z.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Prachatice
(Diskuze 5´)
Pátek 17. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
Pátek 17. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
120.SVALOVÉ LALOKY V ORTOPEDII A TRAUMATOLOGII
Pilnáček J.
Ortopedicko-úrazové oddělení, Oblastní nemocnice Kladno
(Diskuze 20´)
130.Infekční zánět v oblasti symfýzy10´
Džupa V., Bartoška R., Skála-Rosenbaum J., Záhorka J., Krbec M.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
131.Purulentní artritoidy - principy a možnosti léčby10´
Pilnáček J.
Ortopedicko-úrazové oddělení, Oblastní nemocnice Kladno
132.VÝSKYT RANNÝCH INFEKCÍ NA TRAUMATOLOGICKÉM
CENTRU FN OSTRAVA7´
Pometlová J., Šír M., Pleva L., Litner R. Traumatologické centrum, FN Ostrava
31
133.život ohrožující streptokoková myonekrosa dolní končetiny7´
Debre J. Ortopedické oddělení, Šumperská nemocnice a.s.
134.ATB potahovaný hřeb v prevenci infekčních komplikací
v traumatologii7´
Mišičko R.
Úrazové centrum, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
SÁL PRAHA
ZAKONČENÍ XVII. NÁRODNÍHO KONGRESU
15.00 hod.
REVIZE TEP KOLENE
8.30–10.35
Předsednictvo: Vavřík P., Ascherl H., Koudela K.
137.Vícenásobné revizní operace náhrad kolenního kloubu15´
Vavřík P., Popelka S.
I. Ortopedická klinika 1. LF UK, FN Motol Praha
138.Multiple Knee revisios – are cemented hinged
Implants the solution? The Link Rotation Knee15´
Prof. Ascherl, Chemnitz, Germany
139.Revision total knee arthroplasty10´
Waciakowski D., Kubeš R., Dungl P., Magerský Š.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
140.Total knee arthroplasty after postraumatic arthritis15´
Koudela K., Koudela K.jr., Koudelová J., Weisová D.
KOTPÚ FN a LF UK Plzeň
141.Revizní implantáty u primárních implantací10´
Musil D., Stehlík J., Krejčí F.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.
142.Závěsné revizní náhrady kolene – naše zkušenosti
Luňáček L., Krbec M., Frič V., Džupa V.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
10´
143.Užití náhrady typu „total hinge knee“
u komplikovaných stavů10´
Šváb P. Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo
144.INFEKČNÍ KOMPLIKACE PO TEP KOLENNÍHO KLOUBU
- ZHODNOCENÍ SOUBORU PACIENTŮ Motyčka J., Ryba L., Ženčica P., Chaloupka R.
Ortopedická klinika, FN Brno
Pátek 17. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
Pátek 17. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
135.Infikované paklouby a jejich řešení pomocí
potahovaných hřebů7´
Judl T., Jahoda D., Landor I., Síbek M., Melicherčík P., Tomaides J., Sosna A.
1. Ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK Praha 136.Management akutní i chronické osteomyelitidy dlouhých
kostí po osteosyntéze - kazuistika7´
Čurlejová E., Homza M., Čižmář I. (1), Kamínek M. (2) Traumatologické oddělení, FN Olomouc (1)
Klinika nukleární medicíny, FN Olomouc (2)
(Diskuze 10´)
Pátek, 17. 5. 2013
CONGRESS HALL II.
10´
145.KOMPLIKACE PŘI TEP KOLENA A NÁSLEDNÝCH REOPERACÍCH – kasuistika7´
Ryba L., Ženčica P., Motyčka J., Chaloupka R.
Ortopedická klinika, FN Brno
(Diskuze 20´)
Přestávka 10.35–10.45
32
33
Pátek, 17. 5. 2013
CONGRESS HALL II.
SYMPOZIUM LIMA
12.30–13.15
TEP KYČLE / DYSPLASIE
10.45–12.30
Předsednictvo: Pink M., Stehlík J., Hart R.
Téma: Moderní přístup k revizi náhrady kyčelního kloubu
Předsednictvo: Jahoda D., Tomáš T., Kozák P.
146.Segmental And Total Lemur Replacement in Severe
Bone Loss Following Multiple Revision of THA15´
Prof. Ascherl, Chemnitz, Germany
147.Squeaking in THA - really a problem?10´
Kubeš R., Dungl P., Kofránek I.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice na Bulovce Praha
156.NAŠE ZKUŠENOSTI S MODULÁRNÍM DŘÍKEM U REVIZNÍCH OPERACÍ KYČLE Kozák P. (1), Gallo J. (2)
Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. (1)
Ortopedická klinika FN Olomouc (2)
157.ŘEŠENÍ INFEKCE OPAKOVANĚ OPEROVANÉ NÁHRADY KYČELNÍHO KLOUBU Jahoda D.
I. ortopedická klinika FN Motol a 1. LF UK Praha
Ukončení sympozia 13.15 hod.
149.Cotyloplastika u náhrady postdysplastické kyčle10´
Foldyna K.
Ortopedické oddělení, Slezská nemocnice Opava
150.TEP U POSTDYSPLASTICKÉ KOXARTRÓZY10´
Cichý Z.
Ortopedické oddělení, Fakutní nemocnice Ostrava
151.DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY JAMKY BICON-PLUS PŘI LÉČENÍ
POSDYSPLASTICKÉ ARTRÓZY KYČELNÍHO KLOUBU10´
Pink M., Lisý M., Valoušek T.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč
152.Naše zkušenosti s užitím malé závitořezné jamky a hlavice
22 mm u postdysplastické koxartrózy
Hart R., Šváb P.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Nemocnice Znojmo
153.TEP u dysplastické koxartrozy MIS technikou
Deniger J., Žofka P.
Ortopedicko-úrazové oddělení, Nemocnice Kladno
Pátek 17. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
Pátek 17. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
148.OSTEOTOMIE DNA ACETABULA U TEP
PŘI POSTDYSPLASICKÉ KOXARTRÓZE10´
Stehlík J., Held M., Musil D., Sadovský P., Krejčí F.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.
155.TRABECULAR TITAN V REVIZNÍ NÁHRADĚ KYČELNÍHO KLOUBU
Tomáš T., Janíček P., Nachtnebl L., Rapi J.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
10´
10´
154.Our experience with use of primary wagner stem10´
Sadovský P., Stehlík J., Musil D., Held M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
(Diskuze 10´)
34
35
Pátek, 17. 5. 2013
CONGRESS HALL II.
Pátek, 17. 5. 2013
CONGRESS HALL III.
NÁHRADY RAMENNÍHO KLOUBU
13.30–15.00
Předsednictvo: Pokorný D., Frič V., Pink T.
TUMORY
8.30–9.55
Předsednictvo: Janíček P., Kofránek I., Dupal P., Matějovský Z.
Téma: NÁHRADY V TRAUMATOLOGICKÝCH INDIKACÍCH
158.Endoprotetika ramenního kloubu
v traumatologických indikacích12´
Fulín P., Pokorný D., Sosna A.
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
12´
Téma: REVERZNÍ NÁHRADY
160.Reverzní náhrada ramena u potraumatických stavů12´
Frič V., Lena T., Luňáček L.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
161.Zlomeniny proximálního humeru: CKP či reverzní TEP12´
Pink T., Stoklas J., Kunovský R.
Klinické oddělení ortopedie, Úrazová nemocnice v Brně
162.Reverzní náhrada ramenního kloubu - osmileté zkušenosti10´
Beznoska J., Pituch M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Rudolfa a Stefanie, Benešov
163.KOMPLIKACE OSTEOSYNTÉZY, CKP A REVERZNÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY
U PACIENTA SE ZLOMENINOU CHIRURGICKÉHO
KRČKU HUMERU – kazuistika10´
Sklenský J., Vališ P., Prýmek M., Rouchal M. Ortopedická klinika, FN Brno
164.Periprotetická zlomenina humeru a implantace reverzní
náhrady – kasuistika10´
Pellar D., Procházka E.
Ortopedická klinika, FN Hradec Králové
(Diskuze 10´)
166.DĚLENÝ INTERKALÁRNÍ KOVOVÝ SPACER PRO ŘEŠENÍ METASTÁZ
DIAFÝZY STEHENNÍ KOSTI12´
Janíček P., Nový P., Tomáš T.
I. Ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
167.Exartikulace v kyčli u primárních a sekundárních nádorů12´
Kofránek I., Matějovský Z., Lesenský J.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
168.Scintigrafická navigace v detekci kostních metastáz10´
Dupal P., Hromádka R.
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
169.Ošetření patologických zlomenin u metastáz10´
Lesenský J., Matějovský Z., Kofránek I.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
170.Změny ve strategii a prognóze ošetření metastáz
světlobuněčného karcinomu ledvin8´
Matějovský Z., Lesenský J., Kofránek I.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
Pátek 17. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
Pátek 17. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
159.Možnosti využití modulárního systému endoprotézy
při řešení traumatických i degenerativních postižení
ramenního kloubu
Vališ P., Sklenský J., Rouchal M., Prýmek M.
Ortopedická klinika, FN Brno
165.KONZERVATIVNÍ HEMIPELVECTOMIE12´
Dungl P., Matějovský Z.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
171.Brachyterapie v léčbě měkkotkáňových sarkomů8´
Hromádka R., Dupal P.
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
172.ČTENO TITULEM
ŘEŠENÍ INFEKTŮ PO ROZSÁHLÝCH KOSTNÍCH
RESEKCÍCH MALIGNÍCH TUMORŮ
Včelák J., Šuman R., Matějovský Z., Šlégl M.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
(Diskuze 10´)
SÁL PRAHA
ZAKONČENÍ XVII. NÁRODNÍHO KONGRESU
15.00 hod.
36
37
180.TYPIZACE PACIENTŮ S VYSOKÝM RIZIKEM FBSS PO STABILIZACI PÁTEŘE 10´
Smíšková K., Hladíková J.
Fakultní nemocnice Brno
(Diskuze 15´)
Pátek, 17. 5. 2013
CONGRESS HALL III.
REHABILITACE V ORTOPEDII A SPONDYLOCHIRURGII
10.00–11.15
Předsednictvo: Kolář P., Krobot A., Tomanová M.
OBĚD
12.30–13.30 hod.
Invited speaker
173.IDEOMOTORICKÉ FUNKCE A JEJICH VÝZNAM V INDIKACI A REHABILITACI
ORTOPEDICKÝCH A SPONDYLOCHIRURGICKÝCH VÝKONŮ
20´
prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD.
Rehabilitační klinika 2. LF UK a FN Praha Motol
175.DECHOVÁ REHABILITACE U PACIENTŮ PO PORANĚNÍ MÍCHY15´
MUDr. Renata Háková
Rehabilitační klinika 2. LF UK a FN Praha Motol
(Diskuze 20´)
Přestávka 11.15–11.25
176.MOŽNOSTI LÁZEŇSKÉ LÉČBY ORTOPEDICKÝCH PACIENTŮ S OHLEDEM
NA AKTUÁLNÍ INDIKAČNÍ SEZNAM V LÁZNÍCH BĚLOHRAD10´
Kosztyo A.
Lázně Bělohrad, a.s.
178.SVALOVÁ SLABOST A POHYBOVÉ STEREOTYPY U NEMOCNÝCH
S OA KYČELNÍHO KLOUBU V SEMG AS ZEBRIS ANALÝZE
Krobot A.
Rehabilitace FN Olomouc
10´
10´
179.MODERNÍ REHABILITACE PACIENTŮ
PO SPONDYLOCHIRURGICKÝCH OPERACÍCH10´
Tomanová M.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
38
Téma: TRAUMATOLOGIE
181.ZLOMENINY DISTÁLNÍHO RÁDIA - RACIONÁLNÍ LÉČEBNÝ POSTUP10´
Schwarz O., Majerníček M.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
182.MOŽNOSTI OPERAČNÍ LÉČBY DISTÁLNÍHO RÁDIA
Prokeš L., Pellar D., Pavlas J.
Ortopedická klinika FN Hradec Králové
7´
183.SEKUNDÁRNÍ DISLOKACE KOSTNÍCH FRAGMENTŮ PO DLAHOVÉ
OSTEOSYNTÉZE ZLOMENIN DISTÁLNÍHO RÁDIA7´
Vlček M., Niedoba M.
FN v Motole, I. Ortopedická klinika - traumatologie
REHABILITACE V ORTOPEDII A SPONDYLOCHIRURGII
11.25–12.30
Předsednictvo: Kövari M., Kosztyo A.
177.MŮŽE KINESIO TAPING ELIMINOVAT HALLUX VALGUS?
Klugarová J., Odvárková E.
Fakulta tělesné kultury UP Olomouc
CHIRURGIE RUKY
13.30–15.00
Předsednictvo: Čižmář I., Lutonský M.
Téma: REKONSTRUKČNÍ VÝKONY
184.KOSTNÍ DEFEKTY PŘEDLOKTÍ - ZPŮSOBY ŘEŠENÍ / KOMPLIKACE10´
Čižmář I., Vinter R.
Fakultní nemocnice Olomouc
Pátek 17. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
Pátek 17. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
174.MODERNÍ LÉČBA SPASTICITY20´
prim. MUDr. Martina Kövári
Rehabilitační klinika 2. LF UK a FN Praha Motol
Pátek, 17. 5. 2013
CONGRESS HALL III.
185.RESORPCE KOSTNÍCH ŠTĚPŮ A PAKLOUBY PO KOREKČNÍCH
OSTEOTOMIÍCH DISTÁLNÍHO RÁDIA10´
Čižmář I., Vinter R.
Fakultní nemocnice Olomouc
186.VNITŘNÍ DISTRAKČNÍ APARÁT GENOS MC, VÝSLEDKY POUŽITÍ NA HK15´
Schmoranzová A.
Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké n/Jizerou
187.KOREKČNÍ OSTEOTOMIE DISTÁLNÍHO RÁDIA
BEZ POUŽITÍ KOSTNÍHO ŠTĚPU7´
Zlatohlavý J.
Ortopedicko-úrazové oddělení Oblastní nemocnice Kladno
39
188.REKONSTRUKCE PAKLOUBU ČLUNKOVÉ KOSTI - LIMITY A KOMPLIKACE
Veigl D., Zatrapa T., Pech J.
Ortopedická klinika 1. LF UK FN Motol Praha
7´
189.POÚRAZOVÁ ULNÁRNÍ NESTABILITA MCP KLOUBU PALCE RUKY
7´
Lutonský M., Shaikh H.
Ortopedická klinika LF a FN Hradec Králové
(Diskuze 10´)
SÁL PRAHA
ZAKONČENÍ XVII. NÁRODNÍHO KONGRESU
15.00 hod.
SESTERSKÁ SEKCE
ČTVRTEK 16. 5. 2013
CONGRESS HALL I.
ČÁST I.
8.30–9.45
Předsednictvo: Stýblová M., Hrubcová M.
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce SESTER
Pátek 17. 5. 2013, Sekce LÉKAŘŮ
1.POHLED PSYCHOLOGA NA PSYCHICKÝ STAV NEMOCNÝCH DĚTÍ
S DEFORMITAMI PÁTEŘE10´
Čoupková V.
FN Brno
2.EDUKAČNÍ ČINNOSTI SESTRY PŘI PÉČI O PACIENTY PO OPERACI
PÁTEŘE NA ODDĚLENÍ SPONDYLOCHIRURGIE FN V MOTOLE10´
Šeborová D.
Oddělení spondylochirurgie FN Motol Praha
3.JSEM PO OPERACI PÁTEŘE A CO DÁL10´
Šipulová L.
Oddělení spondylochirurgie FN Motol Praha
4.IMPLANTACE SOLIDNÍHO CHONDRODRAFTU V LÉČBĚ
CHONDRÁLNÍCH DEFEKTŮ KOLENE10´
Kroupová J., Růžičková V.
FN Bohunice – Brno
5.EPIDURÁLNÍ KATÉTR U PACIENTŮ PO TEP VELKÝCH KLOUBŮ
10´
Hrubcová M., Solfronková R.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
6.TEP KYČLE V TRAUMATICKÉ INDIKACI
10´
Hupková P., Ročáková R.
Středomoravská nemocniční a.s. Nemocnice Přerov o. z. (Diskuze 15´)
SESTERSKÁ SEKCE
ČÁST II.
SYMPOZIUM FIRMY B. Braun Medical, s.r.o
11.00–12.30
OBĚD
12.30–13.30 hod.
40
41
SESTERSKÁ SEKCE
ČÁST IV.
15.00–16.15
Předsednictvo: Zemčíková H., Krajňáková Z.
7.OŠETŘOVATELSKÉ MOŽNOSTI PREVENCE TEN10´
Dvořáková K., Kovářová Z.
FN Bohunice
13.FYZIOTERAPIE U PACIENTŮ PO TEP S INFEKČNÍMI KOMPLIKACEMI10´
Matlášková J., Paulátová H.
Oddělení rehabilitace, Nemocnice České Budějovice, a.s.
14.PÉČE O SEPTICKÉHO PACIENTA NA OPERAČNÍM SÁLE10´
Krajňáková Z.
Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov o.z.
15.PROSTOROVÉ PODMÍNKY OPERAČNÍCH SÁLŮ10´
Marková I., Zavřelová V.
COS, FN Brno
16.ODBĚRY BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU NA COS – ORTOPEDIE10´
Zavřelová V., Fialová M.
COS, FN Bohunice
17.PÉČE O NÁSTROJE V PŘÍSÁLOVÉ STERILIZACI
10´
Klásková V., Brejšková S.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
18.OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE NA OPERAČNÍM SÁLE10´
Zemčíková H.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
(Diskuze 15´)
8.MOŽNOSTI PREVENCE TEN NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ FN OSTRAVA10´
Grobařová A., Žárská R.
Ortopedické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava
9.TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC 10´
Šnejdarová J., Havelková V., Smrtková V.
I. ortopedická klinika FN Motol Praha
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce SESTER
42
10.HOLENÍ PACIENTA PŘED OPERACÍ – NEBEZPEČNÝ MÝTUS?
Krčmáriková E., Kamenská P., Čurlejová E.
Traumatologické oddělení FN Olomouc
10´
11.INFEKČNÍ KOMPLIKACE TEP KYČELNÍHO KLOUBU10´
Chamrová M., Brejšková S.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
12.OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ORTOPEDICKÉ PACIENTY
NA INFEKČNÍM ODDĚLENÍ10´
Štanglová M., Přitasilová V.
Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
(Diskuze 15´)
14.45–15.00 Přestávka
16.15
UKONČENÍ SESTERSKÉ SEKCE: Mgr. M. Stýblová
Čtvrtek 16. 5. 2013, Sekce SESTER
SESTERSKÁ SEKCE
ČÁST III.
13.30–14.45
Předsednictvo: Chamrová M., Dvořáková K.
43
E-POSTERY
E-postery budou prezentovány po celou dobu kongresu ve vyhrazených prostorách u výběru
jednotlivých přednášek. Zajištěny budou notebooky přístupné po celou dobu kongresu pro
prezentaci elektronických posterů.
Všichni autoři E-posterové sekce budou vyzváni ve stanoveném čase k přítomnosti
v prostorách E-posterů k přímé diskuzi se zájemci. Prosíme o dodržení časového
harmonogramu prezentace E-posterové sekce.
SOUHRNY E-POSTERŮ
1. NELÉČENÁ ZLOMENINA SCAPHOIDEA – KAZUISTIKA
Maršálek M., Novák J., Sklenský J.
Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice Brno
2. DLAHOVÁ MINIOSTEOSYNTÉZA FRAKTUR FALANGŮ A METAKARPŮ – NAŠE
ZKUŠENOSTI
Kocourek T., Kotrč J., Skácel P., Selucký J.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, Středomoravská nemocniční, Nemocnice Přerov
44
9. M
OŽNÉ PŘÍČINY SELHÁNÍ OSTEOSYNTÉZY PERIPROTETICKÉ ZLOMENINY
KOLENNÍHO KLOUBU, KAZUISTIKA
Chrást B., Burda J., Zítka R.
Ortopedická klinika FN Brno
10. R
EKONSTRUKCE PAKLOUBU TĚLA LOPATKY
Tuček M. (1), Bartoníček J. (1), Obruba P. (2)
(1) Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha,
(2) Úrazové centrum, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
11. C
RMO – MOŽNOSTI MODERNÍ DIAGNOSTIKY A LÉČBY
Jochymek J. (1), Schiller M. (2), Šimon O. (2)
KDCHOT FN Brno a LF MU Brno, (2) Pediatrická klinika FN Brno, KDCHOT FN Brno
12. M
OŽNOSTI OVLIVNĚNÍ HOJENÍ KOSTÍ
Majerníček M., Schwarz O.
Ortopedická klinika 1. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha
13. ARTRODÉZY HLEZNA RETROGRÁDNÍM HŘEBEM
Káňa J., Kašpárek R., Zagroba J.
Ortopedická klinika, FN Ostrava
3. REVIZNÍ FEMORÁLNÍ DŘÍK PŘI ŘEŠENÍ PERIPROTETICKÉ ZLOMENINY
PROXIMÁLNÍHO FEMURU
Nachtnebl L., Tomáš T., Rapi J.
I. ortopedická klinika LFMU FN u sv. Anny v Brně
14. ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE PO IMPLANTACI TEP KYČLE ASR XL
Břízová P., Cienciala J.
Ortopedická klinika FN Brno
4. ŘEŠENÍ PERIPROTETICKÝCH ZLOMENIN FEMURU DLAHOVOU OSTEOSYNTÉZOU
Luňáček L., Džupa V., Košťál R., Lena T.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha
15. ZHODNOCENÍ KONZERVATIVNÍ LÉČBY SKOLIÓZ – 30-TI LETÉ ZKUŠENOSTI
Eiseltová J.
Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
5. PERIPROTETICKÉ FRAKTURY FEMURU S VÝZNAMNÝM DEFEKTEM KORTIKALIS
Gallo J., Lošťák J.
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
16. OPERAČNÍ LÉČENÍ METASTÁZ PÁTEŘE
Cienciala J., Tichý V., Repko M., Grosman R.
Ortopedická klinika FN Brno
6. PERIPROTETICKÉ ZLOMENINY TEP KYČLE S UVOLNĚNÍM DŘÍKU
Nevšímal L., Krejčí F., Stehlík J.
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.
17. VÝVOJ NEUROLOGICKÉHO STAVU PO KOMBINOVANÝCH VÝKONECH U METASTÁZ
PÁTEŘE
Pešek J., Grosman R., Cienciala J.
Ortopedická klinika FN Brno
7. P
ERIPROSTETICKÉ ZLOMENINY PROXIMÁLNÍHO FEMORU ŘEŠENÉ POMOCÍ
REVIZNÍHO DŘÍKU WAGNER
Pastucha M., Poledník Z.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Hořovice
18. RADIKALITA LÉČBY SPINÁLNÍCH METASTÁZ KARCINOMU PRSU
Grosman R., Pešek J., Chaloupka R.
Ortopedická klinika FN Brno
8. OSTEOSYNTÉZA PERIPROTETICKÉ SUPRAKONDYLICKÉ ZLOMENINY KOLENNÍHO
KLOUBU POMOCÍ LCP DLAHY
Ženčica P., Motyčka J., Ryba L., Burda J.
Ortopedická klinika FN Brno
19. LÉČBA DEGENERATIVNÍHO POSTIŽENÍ PLOTÉNEK L4-5-S1 POMOCÍ HYBRIDNÍ
STABILIZACE DSS-HP
Šrámek J., Bertagnoli R.
ProSpine Wirbelsäulenchirurgie, Bogen, Německo
45
CERTIFIKÁTY
VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Lékařská sekce – Lékaři obdrží certifikát od ČLK.
MÍSTO KONÁNÍ
Sesterská sekce – Sestry obdrží certifikát o účasti na kongresu. Souhlasné stanovisko bude
vydáno pro povolání fyzioterapeut a všeobecná sestra.
TOP HOTEL PRAHA – Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
STRAVOVÁNÍ
Registrace účastníků i firem probíhá on-line na www.ortopedicke-centrum.cz
– sekce REGISTRACE - účastník/firma
(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na telefonních číslech:
+420 475 530 022, +420 475 216 588 nebo +420 731 560 858)
Občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách TOP Hotelu. Obědy si účastníci
zajišťují individuálně.
Přihlášky k pasivní účasti registrujte v on-line registraci nejpozději do 8. 5. 2013, poté je
registrace možná pouze na místě.
Podklady pro projekci je nutno odevzdat nejpozději 10 minut před začátkem každé sekce,
jinak nebude přednáška akceptována. Diskuse, kterou řídí předsedající proběhne vždy
až po všech přednáškách celé sekce. Pro prezentaci odborných sdělení bude k dispozici
dataprojekce.
Po zaregistrování Vám e-mailem přijde automaticky vygenerované potvrzení přihlášky
s informacemi o platbě a Váš tajný kód. V případě, že budete cokoli v přihlášce potřebovat
změnit (př. přiložit abstrakt, cokoli přiobjednat atd.), přihlásíte se v registraci pod tímto
zaslaným tajným kódem přímo do Vaší již vyplněné přihlášky, kde provedete změnu.
Texty přednášek v angličtině – vzhledem k účasti řady zahraničních účastníků požadujeme,
aby texty přednášek v Powerpointu byly v anglickém jazyce. Přednášky budou při předávání
kontrolovány a pokud nebude dodržen požadavek pořadatelů, přednáška bude vyřazena.
REGISTRAČNÍ POPLATEK
PARKOVÁNÍ
Parkování na parkovišti TOP HOTELU PRAHA si účastníci hradí individuálně.
Cena – 140 Kč / auto / den
DALŠÍ INFORMACE
do 14. 5.
na místě
1900 Kč 2100 Kč
500 Kč
1100 Kč
900 Kč
800 Kč 2000 Kč
2300 Kč
600 Kč
1200 Kč
1000 Kč
900 Kč
do 14. 5.
na místě
Středa 15. 5. 2013 – Welcome party
(TOP Hotel Praha)
700 Kč
850 Kč
Čtvrtek 16. 5. 2013 18.00–20.00
(Divadlo Bez Zábradlí)
550 Kč
600 Kč
Platby ze zahraničí:
Název banky: Komerční banka a.s.,
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ8301000000273400450207
Adresa: Komerční banka a.s., Bílinská 2, 400 42 Ústi nad Labem
Čtvrtek 16. 5. 2013, 19.15–20.30
Výstava Ivan Lendl: Alfons Mucha
180 Kč
180 Kč
Veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude
předán účastníkům v průběhu konání kongresu u pokladny.
1200 Kč
1300 Kč
Základní – lékaři (členové ČSOT)
Základní – lékaři (nečlenové ČSOT)
1denní poplatek – lékaři středa
1denní poplatek – lékaři čtvrtek 1denní poplatek – lékaři pátek
SZP, studenti, fyzioterapeuti
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Čtvrtek 16. 5. 2013 – Společenský večer
(Obecní dům, náměstí Republiky 1090/5)
Podrobné informace ke společenskému programu naleznete v tiskovině CONGRESS
NOTEBOOK, který každý obdrží zdarma u registrace.
UBYTOVÁNÍ – TOP Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4-Chodov
Ubytování bylo možné objednat do 15. 4. 2013, po tomto termínu si účastníci zajišťují
ubytování individuálně. TOP Hotel Praha tel.: +420 267 284 111
46
PŘEDNÁŠKY, PROJEKCE, DISKUSE
Kontakt na taxi TOP HOTELU PRAHA: recepce +420 267 284 444.
PLATBY
Platby je nutné uhradit na číslo účtu: 27-3400450207/0100 KB a.s.,
pobočka Ústí nad Labem
variabilní symbol: rodné číslo
konstantní symbol: 0308
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, PŘIHLÁŠKY, KORESPONDENCE
ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Střekovské nábřeží 51
400 03 Ústí nad Labem
Tel.: +420 47 553 00 22
Fax: +420 47 553 40 77
Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský
Project Manager: Miroslav Koleš
Mobilní telefon: +420 731 560 858
E-mail: [email protected]
www.ortopedicke-centrum.cz
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 16205.
47
VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI KONGRESU
přihlášení do termínu 22. 4. 2013
GENERÁLNÍ PARTNER
BAYER s.r.o.
Zimmer Czech, s.r.o.
STŘÍBRNÝ PARTNER
B.Braun Medical, s.r.o.
Synthes DePuy
BRONZOVÍ PARTNEŘI
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
sanofi – aventis, s.r.o.
Doprava do TOP HOTELU Praha
GPS: 50˚2‘28.32‘‘N; 14˚29‘46.22‘‘E
Automobil D1 od Brna: D1 - exit 1 Spořilov - ul. Türkova - na světelné křižovatce rovně po 80 m doprava do ulice Klapálkova - první ulicí doprava - TOP HOTEL Praha
MHD z centra: trasa C směr Háje do zastávky Chodov - přestup na bus č.115 do zastávky
Městský archiv (přímo před hotelem.)
MHD z letiště: bus č. 119 do zastávky Dejvická - přestup na metro trasa A směr Skalka
- zastávka Muzeum - přestup na trasu C směr Háje do zastávky Chodov - přestup na bus
č. 115 do zastávky Městský archiv (přímo před hotelem.)
MHD z hlavního nádraží - trasa C směr Háje do zastávky Chodov - přestup na bus č. 115
do zastávky Městský archiv (přímo před hotelem.)
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
NOESIS s.r.o.
GALÉN, spol. s r.o.
PARTNER
TOP HOTEL PRAHA
VYSTAVOVATELÉ
Kúpele Dudince, a.s.
AFORJET - masážní křesla s.r.o.
Lázně Aurora s.r.o.
Alinex-Kácovská s.r.o.
Lázně Bělohrad a.s.
AQUAKLIM, s.r.o.
Lázně Luhačovice, a.s.
BEZNOSKA s.r.o.
Lázně Teplice v Čechách, a.s.
BIOMET CZ s.r.o.
Léčebné lázně Bohdaneč, a.s.
BioSolution, s.r.o.
Lima CZ s.r.o.
BTL zdravotnická technika, a.s.
MEDICA FILTER, spol. s r.o.
Budějovický Budvar, n. p.
MediCom a.s.
CeramTec GmbH
Medilas s.r.o.
CardHouse, s.r.o.
MEDIN, a.s.
Comesa spol. s r.o.
Mediservis, s.r.o.
ČSOT
Medtronic Czechia s.r.o.
easyMed s.r.o.
Ortika a.s.
Ergon a.s.
Pfizer – Bristol Myers Squibb
EUREX MEDICA, spol. s r.o.
PharmTop s.r.o.
Fénix Brno, spol. s r.o.
PORSCHE PRAHA
GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague, spol. s r.o.
RADIX CZ s.r.o.
Heraeus CZ s.r.o.
SANOMED spol. s r.o.
HOLTE MEDICAL, a.s.
STAPRO s.r.o.
HSC Industry, spol. s r.o.
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.
Hotel Meran
VBM - lékařská technika, spol. s r.o.
IBI spol. s r.o.
Kardio – Line spol. s r.o.
48
49
POZNÁMKY
POZNÁMKY
POZNÁMKY
TOP HOTEL PRAHA
5 velkých kongresových sálů a 16 salónků s celkovou kapacitou 5 000 míst
kompletní konferenční služby a technické zázemí
rozlehlé parkoviště až pro 1 000 automobilů
ubytování v 926 pokojích (TOP Congress, TOP Economy, Garni)
3 klasické restaurace, 3 bary, 1 zimní zahrada
s krbem a výhledem na Japonskou zahradu,
1 VIP restaurace TOP Bohemia s krbem
a výhledem na panoramatickou Prahu
jedinečná Japonská zahrada s možností grilování
a s venkovním posezením
široké sportovní vyžití (wellness, fitness,
relaxační a thajské masáže, bowling,
tenisové kurty)
TOP HOTEL PrahaHHHH
Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov, ČR
Tel.: +420 267 284 473, Fax: +420 222 990 854
E-mail: [email protected]
www.tophotel.cz
PROPHECY® Pre-Operative Navigation Guides
Envision the Results.
™
For the past 30-years, total knee instruments were based upon intramedullary (IM) canal
penetration and alignment with obscured anatomic landmarks. During this time, every new
instrument system promised greater accuracy, simplicity and reproducibility. However, a
significant improvement has been elusive.
PROPHECY® Pre-Operative Navigation delivers on the promises of past instrumentation
systems. It begins by loading pre-operative CT or MRI scans into a computer. Based on
surgeon preferences, the knee is aligned with unobscured anatomic landmarks without
invasion of the IM canal. Patient specific PROPHECY® resection guides are then created
which reduce surgical steps to simplify surgery.
An exceptional post-operative x-ray
PROPHECY® Guides are designed to provide accurate alignment, sizing and implant
placement driven by surgeon preferences and reflected in the post-operative x-ray.
The PROPHECY® Process
The patient receives a full leg CT or MRI scan
following the PROPHECY® Guide protocol.
Virtual pre-operative alignment is performed
according to surgeon preferences.
PROPHECY® Guides are manufactured and
eliminate IM canal penetration.
The surgical plan is approved by the surgeon
via the PROPHECY® Guide website. The
surgeon may alter the plan if he or she wishes.
Post-operative x-rays show the planned
alignment, sizing and placement of the
knee implant.
Simple. Fast. Accurate.
12-hour shift
on the outside.
®
BIOLOX on
the inside.
Advanced ceramics in total hip
replacement, that give your
patients and your work a future.
40 years of BIOLOX®experience
that move.
BIOLOX® is a registered
© 2013 CeramTec GmbH
trademark.
Přinášíme Vám
řešení revizních operací kolene
Sigma® Fixed Bearing Revision
revizní systém s Fixním tibiálním platem
LPS™
Sigma Mobile Bearing Revision
®
revizní systém s Mobilním tibiálním platem
S-ROM® Noiles™
revizní závěsný rotační systém
Aesculap® Plasmafit®
Necementovaný acetabulární kyčelní systém

3 základní tvary jamky (bez, se třemi a sedmi otvory)

16 průměrů jamky v rozsahu 40 až 70 mm o průměrech vložky 28, 32 a 36 mm

Možnost využití asymetrické vložky

Vložky v provedení polyethylén nebo keramika

Mikroporózní opláštění čistým titanem

Zvětšený povrch implantátu

Presfitové ukotvení implantátu v acetabulu
Aesculap je registrovaná obchodní značka skupiny B. Braun
Never Stop Moving™ je ochrannou známkou DePuy International Ltd.
©2012 Johnson & Johnson s.r.o., divize DePuy. Všechna práva vyhrazena.
Sídlo společnosti: Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5
www.jnjcz.cz
B. Braun Medical s.r.o. | Divize Aesculap | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | www.bbraun.cz
systém pro záchrannou
ortopedii dolních končetin

Podobné dokumenty

Středa, 15 - ORTOPEDICKÉ CENTRUM sro

Středa, 15 - ORTOPEDICKÉ CENTRUM sro (Právní minimum vedení ambulance, vedení zdravotnické dokumentace dle současných předpisů, informovaný souhlas, novela zákona o zdravotních službách, návrh změny vyhlášky o zdravotnické dokumentaci...

Více

programový sborník

programový sborník spotřebu analgetik a umožňuje včasnější návrat k běžným aktivitám nemocných. Domníváme se, že kvalitativní i kvantitativní rozvoj minimálně invazivních operačních technik v páteřní chirurgii bude i...

Více

TTA - Klinika ARVET Písek

TTA - Klinika ARVET Písek těžší, tím je toto riziko větší. Mezi další možné komplikace bez ohledu na velikost pacienta patří odmítavá reakce organismu na synetický materiál (vznik výpotku v oblasti náhrady) či pooperační in...

Více

pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT 20. Infekce TEP kolenního kloubu - aktuální standard péče Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Sosna A. 1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha

Více

Finální informace Bulovka 2014

Finální informace Bulovka 2014  Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podr...

Více