Untitled

Komentáře

Transkript

Untitled
DEH2300UB,DEH3300UB,DEH4300UB
OBSAH
lNSTALAčNí MANUÁL
lnstalacé............'
Montážzepředu azezadu podle DlN.
--...............2
2
e
Elektrické propojení jednotlivých
UŽlvATELsKÝ MANUÁL
PouŽívání externího zdrojoVého zařízení (AUX)
Doplňkové informace
Tabulka ruských znaků (azbuky)
Autorská práía a ochranné..á'"ky'...''..'''
Technické údaje
................... 15
................... 16
...........17
................... 17
Tento přístroj lze nainstalovat ''zepředu'' (konvenÓní přední montᎠDlN) nebo ''zezadu" (zadni montáž
DlN s'pouŽitím závitových otvorŮ na boku šasi). Podrobnosti naleznete na následu1ících obÍázcich
popisujících instalaóní metody.
.
Při instalaci používejte komerčně dostupné součásti.
MontᎠzepředu podle DlN
í. zasuňte montážní rám do palubní desky.
V případě instalace přístroje do mělkého prostoru použijte dodávaný
Palubní deska
montážní rám. Pokud je za přístrojem dostatek místa, pouŽijte montáŽní
rám Vozidla.
zajistěte montážní rám ohnutím kovov'ých zubů (9oo) do určené
polohy pomocí šroubováku.
2.
3. Nainstalujte přístroj znázorněným zpúsobem.
oh ni\rzdolná přepiiŽka
nebo kovová podpěra
Šroub (M4
.
Zajistěte bezpečnou insialaci přistro]e ve správné poloze' Nestabilní instalace můŽe mít za
následek přeskoky nebo jiné poruchy'
Montáž zezadu podle DlN
1. Nalezněte vhodnou potohu, ve ktérése otvory v drŽáku a v bočnístraně přístroje kryjí'
2. Utáhněte dva šrouby po obou stranách.
Samořezný šroub
(Smm x 8mm)
Vyjmutí přístÍoje
1. Vyjměte lemovací obrubu řoztaŽením její horní a spodní
strany směrem ven. (Při opětovném nasazování lemovací
obruby nasměrujte stranu s drážkou směrem dolů).
.
Vyjmutí lemovací obruby usnadníte uvolněním čelního
panelu.
2. zasuňte dodávané vytahovací klíěe do otvoru po obou
stranách přísboje tak' aby zapadý do určenépolohy.
3' Wtrihněté pffstroj z palubní desky.
tu
ZajišGníěelního panelu
Pokud ěelní panel nechcete odnímat, můŽete jej tNale připevnit k trupu přístro'ie
SGHÉMA ZAPoJENÍ
I
I
l6
l8
l=€
-rE
l€Ě
I ooq
9= F
8lp
Bř
b
NP
>Y
ď9 É
9jě
l,r)B
ás
9E
rE
'-*
.E
B
É
ole
>š o
g€K
Yco
Nft
EŇ<
á+5
9;9
0ó3
!
a:€
€Ě9
;T E
;ĚP
é
aE^
fiEí'{
;Bii
€ a€ P
-i9
=EE
s9i
E.a
č >6
E:a
6.i.
9á5
E:'
>6óc
:*š5
ňiÓN
J-j
Ň
:i:^=+E
ř;=+
r-E
f::
ě:!
6 P
;ÉĚF€áEe
l:=:roo_
::5!
Éř€EĚ
š
oE ď.E +H 3.E
oš Ň=E ii>
ép:
>o.9c.>=>:>
.E-'9-ž
€*
Ěž8š
I Ph
[email protected]:
!o96
ooRÉ'
aě;
E
aE 9 ó
t
o
E.:EĚ*ěšĚ
N&ac
-9Ed3o!e+"':_aa<Eaň
á;E gE9
99
-:---
d9
e;'9E
lqťň*
šY*eo
19
9
z
F,",s
řB;
ř'E
aig.;sĚĚĚě
.-:E
áÉ
ááN6
-
9
ňóo*>'Uaó>
>!:n
!
=-'a
;H
Ě€ E 9€ 9.3
r'3
6i
EN
oo
5
jg
>9:
žž;
.Uts ó
I
vp2
!ó
c=
_,s
6'!
Ň
!č
f
<9
tsá:
>cŇ
E!
'jeĚ9
-LJ
P
E!€
ELEKTRIGKÉ PRoPoJENÍ JEDNoTLIyÝGH
pŘísrnolŮ
Poznámky:
.
Pokud je tento přístroj nainstalován ve vozidle, jehož spínačzapalováni není vybaven polohou
ACC (příslušenství)' pak nepřjpojení červeného vodiče ke svorce detekující ěinnost zapalování
g
múžezpusobit Vybijení baterie'
Á\
S polohou ACC
,r-
,-\\
//".2--X'\il
vz
t((otil
Bez polohy ACC
Používánítohoto přístroje za jakýchkoli jiných, než dále uvedených podmínek mÚže mÍt za
následek poruchu
_ Vozidla s 12V baterií a negativním zemněním'
- Reproduktory s výstupním rnýkonem 50Wa impedancí 4 aŽ 8 ohmů.
. Z důvodůzamezeni zkratu V elektrickém systému' přehřátí nebo poruchy dbejte na dodžení
následujících zásad'
- Před zahájením instalace odpojte od baterie kabel záporného pólu (-).
_ Kabely zajistěte pomocí kabelo\^ich úchytek nebo pomocí lepicí pásky' Kabely chraňte před
mechanickým poškozením omotáním lepicí páskou V místech, kde spoěívají na kovorných
částech'
Trasy Volte bezpečně tak, aby se kabely nedoýkaly pohybliuých částí,jakými jsou řadicí páka,
ručníbrzda nebo kolejnice sedadel'
Kabely neveďte mísý s vysokou teplotou, například V blízkosti ýýstupu topení.
protažením otvorem do prostoru motoru vozidla'
Nepřipojujte žluý přívodní kabel k baterii
'ieho
Veškerénezapojené kabelové konektory zakryjte izolační páskou.
Nezkratujte žádné kabely'
Nikdy nepřivádějte elektrickou energii k jiným přístro]ům odstraněním izolace napájecího
kabelu toholo přístroje a následným napojením na tento kabel; proudová zatíŽitelnost kabelu
je omezená.
PouŽívejte pouze pojistku s předepsanou jmenovitou hodnotou'
Nikdy nepřipojujte záporné VodiÓe reproduktorowch kabelů přímo na kostru.
Nikdy vzájemně společně nesvazu.jte více záporných Vodičůreproduktorových kabelů.
V zapnutém stavu tohoto přístroje je na jeho modÉm/bílémvodiěi přítomen řidící signál; tento
_
_
-
'
.
.
-
vodič propojte sVodičem systémovéhodálkového ovládání externího'výkonového zesilovače
nebo sreléovou řídícísvorkou automobilové antény (maximální zatížitelnost 300mA, 12V ss).
Pokud je vozid|o vybaveno okenní anténou' propojte tento Vodič s napájecí svorkou anténního
předzesiloVače.
Nikdy nepřipojujte modÚlbílý Vodič k napájecí svorce rnýkonového zesilovače. stejně tak
nepřipojujte modný/bílý Vodič k napájecí svorce automobilové antény' Takovéto propojení by
mohlo způsobit vybíjení baterie a poruchu.
Cerný vodič sloužík uzemnění (připojení na kostru). Tento kabel zemní kabely jiných přístrojů
i
(zejména uýrobků odebírajícíchvelký pÍoud, například uýkonoých zesilovačů)' musejí být
zapojeny samostatně. V opačnémpřípadě můžepři jejich náhodném odpojení vzniknout požár
nebo porucha.
UŽlvATELsKÝ MANUÁL
pŘeo uveoením Do PRovozu
Děkuieme vám za nákup tohoto výrobku značky Pioneer.
Přečtěte si, prosím' pozorně tento uživatelský manuál, abyste si osvojilj správné ovládání tohoto
modelu. Je dŮležité, abyste se přeěetli zejména varování a upozornění v tomto manuálu a řídili se
jimi.
Po přečtení tohoto manuálu jej odložte na známé a bezpečnémísto, abyste se k němu mohli kdykoli
znovu vrátit'
\q/
xr
,4_61
I
Tento q'robek při likvidaci nekombinujte s běžným domácím odpadem' Pro likvidaci
elektronických Výrobků VyŽadujících řádné zpracování a recyk|acije k dispozlci samostatný
sbérný systém V souladu s platnou legislativou.
Soukromé domácnosti Ve 25{i Č|enských zemi EU, v Švýcarsku a v Norsku nabízejí bezp|atné Vraceni
použiých elektronických ýrobků do určených sběrných zařízenínebo maloobchodnímu prodejci
(V případě zakoupení jiného podobného \^irobku)'
lnformace o správné metodě likvidace V ostatních zemích oMÉíteu místních úřadů.
Touto likvidaci 'je zaručeno, Že likvidovaný \^ýrobek bude podroben správnému zpracováni a recyklaci
a budou tedy Vyloučeny nežádoucí účinkyna životní prostředí a lidské zdraví'
V případě problémů
Pokud tento přístroj vykazuje nevyhovující funkčnost, obrat'te se na vašeho dealera nebo nejbližší
autorizovaný seruis Pioneer.
o tomto přístroji
Tuner tohoto přístroje je svými kmitočty určen pro provoz na Území Západní Evropy' Asie, středního
\^ichodu, Afriky a oceánie. Provoz v jiných oblastech můžemít za následek nevyhovující příjem.
Radioý datový systém (RDs) je k dispozici pouze V oblastech pokryých signálem RDS stanic
VysílajícíchV pásmu FM.
.-:l uPozoRNENl
.^Zabraňte styku tohoto přístroje s tekutinami, V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.
styk tohoto přístroje s tekutjnami můžemíi také za následek poškození' ývin kouře a přehřátí'
. Funkci PioneeÍ carstereo-Pass lze pouŽíVat pouze na územíSRN.
. Mějte tento uŽivatelský manuál vždy po ruce pro odkazy na ovládací postupy a upozornění'
. Úroveň hlasitosti udržujte vždy na dostatečně nízkéúrovni, abyste mohli Vnimat okolní zvuky'
. Tento přístroj chraňte před úhkosti'
. Při odpojení automobilové baterie bude obsah paměti předvoleb vymazán a předvolby bude nutné
napÍogramovat znoVu'
Vypínání zvuku systému
Zvuk systému se automaticky Vypne v následujících případech:
Probíhá odchozí nebo příchozí Volání na mobilním telefonu připojeném k tomuto přístroji'
Z navigační jednotky Pioneer připojené k tomuto přístroji jsou reprodukovány hlasové naváděcí
.
.
povely.
zobrazí nápis MUTE a nebude možné provádět
žádná nastavení zvukových funkcí s ýimkou regulace hlasitosti' Po ukončení telefonního hovoru
Zvuko\^ý \^ýstup přístrole bude Vypnut, na displeji se
nebo hIasového navádění bude obnoven normá|ní provoz.
/ZPĚT
/LI
ST
-B
/NEWS
Nasazení čelního panelu
í.Posuňte čelnípanel směrem doleva, dokud nezaklapne do správné
polohy.
Čelni panel a hlavni jednotkajsou vzájemně spojeny na levé straněi dbejte na
to, aby byl čelnípanel řádně spojen s hlavní
jednotkou
,/;il
/,. )
,/
poloze.
1.'1'U
2' zatlaéte čelnípanel na pravé straně tak' aby byl bezpečně upevněn v určené
Pokud čelnípanel nelze k přístrqi úspěšně připevnit, zopakujte pokus; v případě násilného připevnění
čelního panelu můžedojít k jeho poškození.
zapnutí přístroje
'
Přístroj zapnete stisknutím tlačítkaSRC/oFF.
.
Přístroj vypnete stisknutím a podÉením tlaěítka SRC/oFl-.
Vvpnutí přístroie
Volba zdroie sionálu
opakovaným stisknutím tlačítkaSRC/oFF přepínejte následující zdroje:
TUNER (tuner)
-
cD (Vestavěný cD přehrávač) - UsB (zařízení UsB) _ AUx (zařízení AUX)
Requlace hlasitosti
.
Požadovanou hlasitost nastavíte otáěením regulátoru M.c.
Poznámka:
.
Pokud.ie modÚ/bí|ý VodiČ tohoto přístroje připojen k reléovéovládací svorce automobilové antény,
k Vysunutí antény' chceteJi anténu zasunout,
vypnéte napájení tohoto přístroje.
pak při zapnutí napájení tohoto přístroje do'ide
ldentická ovládání nastavení funkcí / zvuku
pomocí nabídky
/
počátečníchnastavení / seznamú
obnovení předchozího zobrazení
obnovení předchozího seznamu (náVrat ke složce o úroveň vyšší)
.
Stiskněte tlačítkoDlSP/5/SCRL.
obnovení hlavní nabídkv
Návrat k nejvyššíúrovni seznamu
.
stiskněte a podržte tlaěítko DlsP/5/scRL.
obnovení normální zobrazení
Zrušenínabídky počátečníchnastavení
.
stiskněte tlačítko BAND/ESC.
obnovení normálního zobrazení ze seznamu
. Stiskněte tlačítko BAND/ESC nebo Q.
Tuner
základní úkony
Výběr poŽadovaného pásma
. stiskněte opakovaně tlačítkoBAND/ESC' dokud se nezobřazí poŽadované pásmo (F'l' F2 v
pásmu FM nebo MWLW).
Ruční(krokové) ladění
. stiskněte tlačítko { nebo
).
10
Automatické ladění
. Stiskněte a podráe tlačítko { nebo
)' poté je uvolněte.
Automatjcké ladění zrušíte krátkým stisknutím t|ačítka{ nebo }.
múžeterozhlasové stanice vynechávat. Automatické
stisknutím a podrženímtlaěítka { nebo
ladění bude zahájeno v okamžiku uvolnění tlaěítka { nebo
)
).
Poznámka:
. Funkci
AF (přelaďování na alternativní kmitočty) tohoto přístroje lze zapínat a vypínat. Při
normálním způsobu ladění stanic musi tato funkce zůstat Vypnutá (Viz str"l'l)'
Ukládání kmitočtúrozhlasovlých stanic do paměti
a
jejich vyvolávání
Do paměti lze snadno uloŽit aŽ šest rozhlasových stanic pro pozdější vyvolávání.
Pfo každé pásmo lze do paměti uloŽit až šest stanic'
.
. Po
nalezení kmitoětu rozhlasové stanice, ktený chcete uloŽit do paměti' stiskněte
požadované tlačítkov sadě předvoleb í - 6 a podržte je' dokud příslušnéčíslopředvolby
nepřestane blikat.
Rozhlasové stanice lze vyvolávat z paměti stisknutím odpovídajícího t]ačítka předVolby.
. Kmitočty rozhlasouých stanic přiřazené tlaóitkům 1 - 6 můžete také VyvoláVat z paměti pomocí
tlačítekA nebo
V'
Přepínání zobrazeníjednotlivých RDs dat na displeji
RDs
(Radio\^ý datouý sysiém) obsahuje digitální informace, které usnadňují vyhledávání
rozhlasowch
stanic.
opakovaným stisknutím tlačítkaDlsP/3/scRL přepínejte následující zobrazení na displeji:
název programové služby - informace o typu programu (PTY) - kmitočet přijímanéstanice
.
lnformace o typu Programu (PTY) a kmitočet aktuálně přijímané stanice se na displeji zobrazují po
dobu I sekund.
Seznam názvú typu programu (PTY)
NEWS (zprávy), AFFAlRs (aktuální události), lNFo (inÍormace)' sPORT (sport), WEATHER (počasí),
FINANCE (finance)' PoP MUs (populární hudba)' RocK MUs (rocková hudba), EASY MUS (hudba
pro snadný poslech), oTH MUs (ostatní hudba), JAZZ(jazz), CoUNTRY (country hudba)' NAT MUs
(národní hudba)' oLDlEs (staré hity)' FoLK MUS (folková hudba), L. clAss (lehká vážná hudba),
cLAsslc (klasická hudba), EDUCATE (vzdělávání), DRAMA (drama)' cULTURE (kultura)'
sclENcE (Věda), VAR|ED (ruzné), GH|LDREN (dětské pořady), SoclAL (společenskéudálosti),
RELlGloN (náboženství), PHONE lN (telefonování V průběhu pořadu), ToURlNG (cestováni),
LElsURE
(volný čas), DocUMENT (dokumentární pořady)
Přelaďování na alternativní kmitočty
Pokud tuner není schopen zajistit kvalitní příjem' přístroj automaticky vyhledá jiný kmitoóet V dané síti'
.
Funkci TA,IAF zapnete nebo vypnete stisknutím a podrženímtlaěítka TA/AF.
PouŽívání funkce Pl seék (whledávání programu podle jeho identifikace)
Pokud se přístroji nepodaří nalézt vhodný alternativní kmitoČet nebo pokud příjem během poslechu
rozhlasového programu zeslábne, tuner automaticky zahájí vyhledávání jiné stanice vysílajícístejný
program. Během tohoto vyhledávání se na displeji zobrazuje nápis Pl sEEK a zvukový Výstup je
vypnut.
Používánífunkce Auto Pl seek pro předvolené rozhlasové stanice
Pokud předvolené stanice nelze Vyvolat z paměti' lze tento přístroj lze nastavit tak, aby prováděl
VyhledáVání ÍunkcíPl seek při ladění stanic uloŽených V paměti předvoleb.
Funkce Auto Pl seekje podle výchozího nastavení Vypnutá (stav oFF); zapnutí této funkc€ provedete
podle postupu v Článku ''Automatické vyhIedávání stánic Vysílajícíchstejný program (AUTo-Pl)'' na
straně'l6'
11
Příiem doDravních hlášení
Funkce TA (pohotovost pro dopravní hlášení) umožňuje automatické přeladění na poslech dopravního
hlášení bez ohledu na zdroj signálu' kteý právě posloucháte'
1. Naladte rozhlasovou stanici TP nebo EON TP.
2. stisknutím tlaěítka TA/AF podle potřeby zapněte nebo vypněte pohotovost pÍo příjem
dopravních hlášení.
3. Po zahájení příjmu dopravního hlášení upravte úroveň hlasitosti pomocí vícefunkčního
ovladače (M.c).
NoVě nastavená hlasitostje uložena v paměti a bude použita pro následujíci dopravni hlášení'
4' Příjem dopravních hlášení múŽete v jeho pruběhu zrušit stisknutím tlačítkaTA/AF.
Tunerse navrátí k reprodukci zvuku z původního zdroje signálu, zůstane však V pohotovosti pro da|ší
příjem' dokud nebude znovu stisknuto tlaěítko TA/AF.
ovládání jednotlivých funkcí
'l. stisknutím vícefunkčního ovladače (M.c.) zobra*e hlavní nabídku.
2. otáčenímvícefunkěního ovladaěe vyberte požadovanou poloŽku nabídky a stisknutím
potvrdte vtýběr dané funkce.
3. otáěením vícefunkčního ovladače (M.c.) vybeřte požadované nastavení.
Po provedení ýběru nastavte vybranou funkci podle dále uvedeného postupu.
BSM (paměť nejlepších stanic)
Funkce Bsl\/ (pamět' nejlepšíchstanic) provádí automatické ukládání šesti nejsilnějších
.
.
rozhlaso\^]ch stanic do paměti předVoleb.
zapněte funkci BsM (pamět'nejlepších stanic) stisknutím vícefunkčního ovladače (M.c.).
Funkce BsM Vypnete opětovným stisknutím víceíunkěního ovladače.
PřÚem stanic vysílajících.egionální programy (REGloNAL)
Při používáníÍunkce AF funkce regionálního příjmu omezuje
regionální programy'
.
ýběr pouze na
stanice Vysílající
Funkci regionálního příjmu zapnete nebo vypnete stisknutím vícefunkčníhoovladače
(M.c.).
Automatické ladění místních stanic {LocAL)
Funkce automatického ladění místních stanic umoŽňuje uložit do paměti pouze stanice s dostatecně
silným signálem a zaručit tak kvalitní příjem'
'l. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M.c.) zobraáe reŽim nastavení'
2. otiíčenímvícefunkčního ovladače (M.c.) vyberte požadovaný rcžim z
možností:
FM: oFF - LEVEL í _ LEVEL 2 - LEVEL 3 IVIWLW: OFF - LEVEL 1 - LEVEL 2
následujících
LEVEL 4
Vyššimóis|ům odpovidaji vyššíúrovně nastavení. Nejvyššíúroveň umožňuje příjem pouze
nejsilnějších stanic, zatímco nižšíúrovně umoŽňuji postupně přllímat stanice se slabším signálem.
3' Potvrdte volbu stisknutím vícefunkčního ovladače.
Pohotovost pro dopravní hlášení (TA)
Pohotovost pro dopravní hlášení zapnete nebo vypnete stisknutím vícefunkěního ovladače
.
(M.c.).
Přelaďování na alteřnativní kmitočý (AF)
.
Přelaďování na alternativní kmitočty zapnete nebo vypnete stisknutím vícefunkčního
ovladače (M.c.)'
Poznámky:
V případě Vybrání pásma MWLW jsou k dispozici pouze poloŽky BsM nebo LocAL.
operace bude dokončena i v případě zrušení nabídky před potvrzením'
.
.
't2
Disky CD/CD-R/CD-RW a úloŽná zařízení USB
Základní úkony
Přehrávání disku cD/cD_R/cD-RW
1. Do otvoru mechaniky vložte disk etiketovou stÍanou nahořu.
2. Pokud je disk v přehrávaěi již vložen, vyberte vestavěný CD přehrávač jako zdroj stisknutím
tlaěítka sRc/oFF.
Vyjmutí disku cD/cD-R/cD-RW
. Stiskněte tlačítko A.
Přehrávání skladeb na pamětbvém zařízení USB
Pamětbvé zařízení USB lze kdykoli odpojit.
.
Výběr požadované sloŽky
. Stiskněte tlačítkoA nebo
V.
Výběr skladby
. Stiskněte tlačítko < nebo >.
Rychlý postup vpřed nebo yzad.
.
stiskněte a podrŽte tlačítko { nebo
}.
Návrat do kořenové sloŽky
Stiskněte a podrŽte tlačítkoBAND/Esc.
.
Přepínání mezi kompresními audio soubory a zvukovými daý (oD-DA)
. stiskněte tlačítko BAND/ESC.
Poznámky:
. U kompresních audio souborů není během rychlého postupu Vpřed nebo Vzad reprodukován
.
.
.
žádný zvuk'
Přenosné audio přehrávače USB podporující dobíjení přes rozhraní USB se budou během
připojení dobíjet' pokud je k|íčzapalování nastaven V poloze Acc nebo oN.
Pokud pamět'ové zařízení USB nepouživáte, odpojte je od tohoto přístroje.
JeJi zapnutá Íunkce k okamžitému použití(plug and play) a k tomuto přistroji je připojeno zařízení
USB' pak V záVislosti na typu připojeného zařizeni bude při zapnutí zapalování pravděpodobně
automaticky vybráno zaíizeni USB jako zdroj. Proveďte proto odpovídajícínastavení funkce k
okamžitému použití(plug and play)' (Více informací naleznete v článku ''okamŽ]té pouŽití zařízení
UsB (plug and play)" na straně 17).
zobřazen
í požadovaných textovlých
infořmací
Zobrazení poŽadovaných textoých informací
' Stiskněte tlačítko DlSP/5/SCRL.
Textové kompaktní CD disky (cD TEXT): zobrazeni hracího času - zobrazeni tituIu disku
-
Soubory WAV: Zobrazení hracího času - zobrazení názvu sloŽky - zobazeni názvu souboru
-
zobrazení.jména umělce disku - zobrazeni názvu skladby _ zobrazení jména umělce skladby
Soubory WMA/MP3: zobrazení hracího Času - zobÍazení názvu složky - zobrazenÍ názvu souboru zobrazeni názvu skladby - zobrazeni jména umělce - zobrazeni názvu alba - zobÍazení komentáře zobrazeni bitového toku -zobrazeni číslasložky a ěísla skladby
zobrazení vzorkovacího kmitočtu - zobrazeni číslasložky a sklad by
Posouvání textov,ých informací směrem doleVa
Stiskněte a podrŽte tlaěítko DlsP/5/scRL.
Poznámky:
. Nekompatibilní textové informace u|oŽené v audio souborech se nemusejí zobrazit nebo se
.
.
.
mohou zobrazit chybně'
V závislosti na VeÍzi programu iTunes pouŽitého k uloženísouborů MP3 na disk se nemuseji
spráVně zobrazovat komentáře'
Během přehrávání souborů WMA
hodnota bitového toku.
s
proměnným bito\^ým tokem (VBR)
í3
se zobÍa1)je průměrná
.
Během přehráVání souborů MP3 s proměnným bitorným tokem (VBR) se v pozici hodnoty bltového
toku zobrazuje symbol VBR.
Výběr a přehrávání souború/skladeb ze seznamu
1. Stisknutím tlačítkaQ zapněte seznam názvú souborů/skladeb.
2. Pomocí vícefunkěního ovladaěe (M.c.) vyberte poŽadovaný názEv souboru (nebo název
složky}.
Změna názvu souboru nebo složky
. otáčéjte vícefunkčnímovladačem (M.c.).
Přehrávání
. JeJi vybrán soubořu nebo skladba, stiskněte vícefunkčníovladaě (M.C.).
zobrazení seznamu souborů (nebo složek) ve vybÍané8loŽce.
. Je-li vybrána složka, stiskněte vícefunkění ovladaě (M.c.).
Přehrávání skladby ve vybrané sloŽce
. Je-li vybrána sloŽka, stiskněte a podráe vícefunkčníovladaě (M.c.).
Poznámka:
V seznamu sktadeb se zobÍazuje seznam názvů skladeb uloŽených na textovém kompaktním CD
'
disku (CD TEXT).
ovládání sloŽitějších funkcí pomocí speciálních tlačítek
Volba požadovaného rozsahu opakovaného přehrávání
stisknutím tlačítka6/* přepínejte postupně následující možnosti:
Disky CD/CD-R/CD-RW
Dlsc _ opakování Všech skladeb
TRACK - opakování aktuální skladby
FoLoER _ opakování aktuální složky
'.
.
Audio přehrávaě USB/paměťové zařízení USB
. TRACK - opakování aktuálního souboru
. FoLDER - opakování aktuální složky
. ALL - opakování všech souborŮ
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí
.
stisknutím tlačítka5/ř_j zapněte nebo vypněte přehrávání skladeb v náhodném pořadí.
Sk|adby ve vybraném rozsahu opakovaného přehrávání budou přehrávání v náhodném pořadí'
Přerušení přehrávání pauzou
stisknutím tlačítkazPAusE zařadíte pauzu nebo obnovíte přehrávání.
obnovení kvaliý a bohatého zvuku u kompresních audio souboru (funkce Sound Retriever)
. stisknutím tlaěítka 1/s.Rtrv přepínejte postupně následující nastavení:
.
oFF(Vypnuto)-í -2
Nastavení 1 je Vhodné pro nízkékompresní poměry, nastavení 2 je vhodné pro vyššíkompresní
poměry'
ovládání jednotliÚch funkcí
'l. stisknutím vícefunkčního ovladače (M.c.) zobrazte hlavní nabídku.
2. otáčením vícefunkěního ovladaěe vyberte poŽadovanou poloŽku nabídky a stisknutím
potvrd'te t/ýběr dané funkce.
3' otáčením vícefunkčního ovladače (M.c.) vyberte poŽadované nastavení.
Po provedení rnýběru nastavte vybranou funkci podle dále uvedeného postupu.
opakované přehrávání (REPEAT}
1. stisknutím vícefunkěního ovladaěe (M.c.) zobrazte režim nastavení.
2. otáčením vícefunkčníhoovladaěe (M.c.) vybeÉepožadovaný rozsah
přehrávání.
opakovaného
Éodrobnosti naleznete v předchozím článku ''Volba požadovaného rozsahu opakovaného přehrávání''.
14
3. Potvrd'te volbu stisknutím vícefunkěního ovladače (M.c.).
Přehrávání skladeb v náhodném pořadí (RANDoM}
. Přehrávání skladeb v náhodném pořadí zapnete nebo vypnete stisknutím vícefunkčního
ovladače (M.c.).
Přerušení přehrávání pauzou (PAUsE)
. Stisknutím vícefunkčníhoovladaěe (M.C') zařadíte pauzu nebo obnovíte přehrávání.
Funkce na obnovení kvality zvuku (S.RTRV)
Tato funkce sloužík automatickému zlepšení a obnovení bohatého zvuku u kompresních audio
souborŮ
'
'l. Stisknutím vícefunkčníhoovladače (M.C.) zobÍazte reŽim nastavení.
2. otáčením vícEfunkčníhoovladaěe (M.C.) vyberte poŽadované nastavení.
Podrobnostj naleznete v předchozím článku "obnovení kvality a bohatého zvuku u kompresních audio
souborů (funkce sound RetrieveÍ)".
3. Potvrdte volbu stisknutím vícefunkčního ovladače (M.c.).
Poznámka:
operace bude dokončena
.
iV
případě zÍušenínabídky před potvrzením.
Nastavení zvukových funkcí
1. Stisknutím víceÍunkčníhoovladače (M.c.) zobrazte hlavní nabídku.
2. otáěením vícefunkčního ov|adaěe (M.c.) vybeÉe položku AUD|o a
potvrd'te
stisknutím.
ýběr
3. otiáěením vícefunkěního ovladače (M.c.) vyberte požadovanou zvukovou funkci.
Po vybrání požadované zvukové funkce proveďte její nastavení podle dále uvedeného postupu'
Nastavení předo-zad ního poměru/symetřií (FAD/BAL)
PodIe následujícího postupu můžeteupraVit nastavení předo-zadního poměru a symetrií'
1. stisknutím vícefunkčního ovladače (M'c.) zobraáe režim nastavení'
2. opětovným stisknutím vícefunkčníhoovladače (M.c') přepínejte nastavení předo-zadního
poměru a symetrií.
3. otáčením vícefunkčníhoovladače nastavte symetrii reproduktorů'
Rozsah nastavení (předo - zadní): F15 aŽ R15'
Rozsah nastavení (levo - pravý): L{5 až Rl5.
spráVné nastavení při použitípouze dvou reproduktoru je FR 0'
Přepínání ekvalizačních křivek (EQUALlzER)
Přistroj obsahuje šest přednastavených ekvalizačních křivek: DYNAM|C (dynamická)'
(rovná) a PoWERFUL (uýkonná)
NATURAL (přirozená), CUSToM (vlastní), FLAT
.
VoCAL (zpěv)'
V případě Vybrání křivky FLAT (rovná) nebudou na zvuk aplikována žádná nastavení'
1. Stisknutím vícefunkčníhoovladače (M.C'} zobrazle režim nastavení.
2. otáčením vícefunkčníhoovladače vyberte požadovanou ekvalizačníkřivku
možností:
DYNAM|C (dynamická)
PoWERFUL
(Výkonná)
_
VocAL
(zpěV)
_
NATURAL (přirozená)
-
z náslédujících
cUsToM (vlastní) - FLAT
(rovná) -
3. Potvrdte volbu stisknutím vícefunkčního ovladaěe (M.c.).
Nastavení tónových korekcí (ToNE cTRL)
Podle následujícího postupu můŽete upravit úroveň hlubokých/středových/vysokých kmitočtů.
Upravená ekvatizaČníkřivka bude uložena do paměti pod položkou CUSToM (vlastní).
1. Stisknutím vícefunkčního ovladače (M,c.) zobraáe reŽim nastavení.
.
2. opětovným stisknutím vícefunkčníhoovladaěe (M.c.) vyberte položku BASS (hluboké
kmitočty)/MlD (středové kmitoóty)/TREBLE (vysoké kmitočty}.
3. otáčením vícefunkěního ovladače {M.c.) nastavte požadovanou úroveň.
Rozsah nástavení:
+6 až _6.
15
Fyziologická regulace hlasitosti (LoUDNEss)
Funkce Loudness (fyziologická regu|ace htasitosti) provádí kompenzaci poklesů úrovnív oblasti
nízkých a Wsokých kmitoětů při nízkých hlasitostech1. stisknutím vícefunkčního ovladaěe (M.c.) zobraáe řežim nastavení'
2. otáčením vícefunkěního ovladaěe (M.C.) vyberte požadovanénastavení z následujících
možností:
oFF
(Vypnuto)
_
LoW (nízká úroveň) - H|GH (Vysoká
úroveň)
3. Potvrďte volbu stisknutím víceÍunkčníhoovladače (M.c.).
Funkce přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje (sLA)
Funkce sLA (source Level Adjustment) zamezýe vzniku radiká|ních skoků v hlasitosti během
přepínání z jednoho zdroje signálu na druhý.
.
.
1.
Nastavení 1sou odvozena z hlasitosti rozhlasového příjmu v pásmu FM' která zůstává nezměněna.
Hlasitost příjmu v pásmu MWLW lze pomocí funkce sLA upravovat stejně, jako u jiných zdrojú
signálu, než tuner.
Stisknutím vícefunkčního ovladaěe (M.c.) zobrazte řežim nastavení.
2. otiáčenímvícefunkčníhoovladače (M.G.) upravte hlasitost zdrojového
Rozsah nastaveni'' +4 až -4,
3. Potvrdte volbu stisknutím vícefunkčníhoovladače (M.c.).
zařízeni'
Poznámky:
.
.
Funkci přizpůsobení úrovně hlasitosti zdro'je (sLA) ne|ze Vybrat, je-ji jako zdroj signálu Vybrán
tuner
oPerace bude dokončena i V případě zrušení nabídky před potvrzením.
Poěáteění nastavení
Upozornění:
případě odpojení automobilové baterie bude ÍeŽim úspory energie zrušen a při opětovném
připojení baterie je nutné jej znovu zapnout' Pokud klíÓ zapalování vozidla není Vybaven polohou
' V
ACC (příslušenství), pak při Vypnutí režimu úspory energie přístroj můžeV záVislosti na metodě
zapojení stále odebírat proud z baterie.
í. stiskněte tlačítkosRc/oFF
a podržte je, dokud nedojde k vypnutí přístroje.
2. stiskněte tlačítkosRc/oFF a podržte ie' dokud se na displeji nezobřazí nápis FM
3. otiáěením vícefunkčníhoovladaěe (M'c.) vybeÉe reŽim počátečníchnastavení.
Po vybrání proveďte požadovaná nastavení podle dále uvedeného postupu-
STEP'
Krok ladění FM tuneru {FM sTEP)
Za normálních okolností je krok automatického ladění v pásmu FM nastaven na 50kHzj při aktivaci
režimu AF (přelaďování na altemativní kmitočý) nebo TA (dopravní hlášení) se krok ladění změní na
'l ookHz. Při aktivaci přelaďování na alternativní kmitoěty Však můŽe být žádoucízměnit krok ladění na
50kHz
Pro ruiní ladění stanic bude vŽdy pouŽit krok 50kHz.
.
1. Stisknutím vícefunkěního ovladače (M.c.) zobrazte režim nastavení.
2. otáěením vícefunkčníhoovladače (M'c.) vyberte požadovaný krok ladění FM tuneru z
následu|ících moŽností:
s0 KHZ (s0 kHz)
- 100
KHz (100 kHz)
3. Potvrdte volbu stisknutím vícefunkěního ovladače (M.C.).
Automatické vyhledávání stanic vysílajícíchstejný program (AUTo-PD
Tento přístroj je schopen automaticky VyhledáVat jiné rozhlasové stanice Vysílajícístejný program
i během Wvo|ávání předVolených stanic.
.
Funkci Auto Pl seek zapnete nebo vypnete stisknutím vícefunkčního ovladaěe (M'c.).
Zapínání a vypínání vstupu pro externí zařízení (AUX)
Tuto funkci aktivujte, je-li k tomuto přístro]i připojeno externí zařízení'
í6
.
Vstup pro externí zařízení (AUX) zapnete nebo vypnete stisknutím vícefunkěního ovladače
(M.c.).
okamžitépouŽitízařízéni UsB (plug and play)
Tato Íunkce umožňuje automatické přepínání na zdrojové zařízení UsB.
.
Stisknutím víc;funkěního ovladače (M.C.) podle potřeby zapněte nebo vypněte íunkci
okamžitého použitízařízení UsB.
zAP - Při připojení pamět'ového zařízeni USB k tomuto přístroji dojde k automatickému Vybrání
Vstupu UsB jako zdroje. Při odpojení pamět'ového zaÍizenÍ UsB bude tento přístroJ Vypnut'
VYP - Při připojení pamět'ového zařizeni USB k tomuto přístroji nebude automaticky wbrán Vstup
UsB jako zdroj. Požadované zdroj ové zařizeni je nutné vybrat
manuá| ně.
Podpora více jazykú (TITLE)
Tento přístroj podporuje zobÍazeni textových informací vložených v kompresním audio souboru i V
západoevropských nebo ruských znacích.
Pokud je jazyk vložených texto\^ých informací odlišný od vybraného nastavení' textové informace
se nemuseji zobrazit spráVně'
Některé znaky se mohou zobrazovat chybně'
.
.
'l. stisknutím vícefunkěního ovladače (M.c.) zobřazte režim nastavení.
2. otáčením vícefunkěního ovladače {M.c.) vyberete požadovanénastavení z následujících
možností:
EURoPEAN (evropské znaky) - RUsslAN (ruské znaky)
3. Potvrďte volbu stisknutím vícefunkčního ovladaěe (M.c.).
ReŽim úspory energie {PW SAVE)
Tato funkce umoŽňuje sníženíspotřeby energie z baterie.
Je-li tato funkce zapnutá, je povolená pouze operace zapínání přístroje'
.
.
Režim úspory energie zapnete nebo vypnete stisknutím vícefunkčního ovladače.
Poznámka:
. operace bude dokončena
iV
případě zrušení nabídky před potvrzením.
Používáníexterního zdrojového zařízení (AUX)
1. Do Vstupní zásuvky AUX připojte stereofonní kabel s konektorem minijack.
2' VybeÉe eÍernízařízení (AUx) jako zdroj stisknutím tlačítkaSRC/oFF.
Poznámka:
. Externí zařízení(AUX) lze VybÍat jako zdroj signálu pouze tehdy, pokud je vstup pro externí
zařizeni zapnutý' Více informací naleznete v předchozím ělánku "Zapínání a vypínání vstupu pro
exerní zařízení (AUX)''.
DoPLŇKovÉ |NFoRMAGE
odstraňování oroblémů
Příznak
Možná pňčina
Doooručenénápravné opatření
rrovedte danou operacl znovu
Na displeji se automaticky
obnovuje normální
Nebyla provedena žádná operace
po dobu přibližně 30 sekund'
{ozsan opaKovaneno
)řehráVání se neočekáVaně
nění'
Vyberte poŽadovany rozsah opaKoVaneno
/ybrany rozsah opakovaneno
přehrávání znovu'
)řehráVání se záVislosti na Volbě
nůžezměnit v případě přechodu na
při
inou s|oŽku nebo skladbu nebo
1/.hlóň
!elze přehráVat podsloŽky
n^<h lnl l \!^iédlur^d
)odsloŽky nelze přehráVat, pokud
e VybÍáno opakované přehráVání
'a;cahr
r
cln)kv
/FÓl
DFP]
't7
ýVberte jiný rozsah opakovaného přehraVanl
V
'říznak
]ři přepnutí
údajůna displeji
ie zobraí nápis No xxxx
např. No]'ITLE - chybí
rristrol vykazule chybnou
'Unkci a vzniká rušení
Možná oříěina
)oDoručané náonvné omtřeni
)aný disk neobsahule Žádné
)řepněte reŽim zobrazení na displeji nebo
/loŽené informace'
;pusťte přehráváni
/ blízkosti tohoto přístroje se
)ouŽívá zařízení Vysílaj ící
]lekiromagnetické Vlny' napřiklad
:lektrická zařizeni, která mohou zpÚsobovat
'ušení'odsuňte mimo dosah tohoto přístroje
]lné skladby/titulu'
Chybová hlášení
Při kontaktování vašeho dealera nebo servisního centra Pioneer si nezapomeňte poznamenal
zobrazýici se chybové hlášení.
Vestavěný CD přehrávaě
Chvbové hlášení
ERRoR.1 1'12'í7'30
lMožná
příčina
]Doporučené nápravné opatření
JVčistěté komnáktni .lisk
]Lržiité iinÝ komoaktni d]sk
Vypněte zapalováni vozidla a znovu je
zapněte' nebo přepněte na jiný zdÍoj signá|u
í7'30'A0
1Ý komDaktní disk
)oškrabaný kompaktní disk
Elektrická nebo mechanická
závada'
ERRoR-í5
Vložený disk neobsahuje Žádná
'ouŽ|te ]iný kompaktni dlsl
:RROR-22, 23
\,lepřehráVatelný formát
(omoaktního cD disku.
Mezi spuštěním přehráVání a
okamžikem zahájení reprodukce
zvuku můŽe někdy Vzniknout
rouŽ'te ]jný kompaktni disk
ERRoRí0,'1't"l2' í5'
:RMT READ
^ř^ ^^éI6^h
znúdání
\,to
AuDto
JKIPPED
'ROTECT
ýloŽený disk neobsahuJe zadne
1řéhráváíélné ŠÓlihoru
ýloŽený disk obsahuJe soubory
y'VMA
chráněné systámem DRM
^^tÁ '^Át
ň- an
^ióh.áw.ň
Poďejte' dokud hláŠeni nezmlzi a nebude
zahájena reproduk€
zvuku
)ouŽi]te jiný kompaktní disk
)oužijte jiný kompaktní disk
]roti kooírovánÍ'
/šechny soubory na VloŽeném
'ouŽl]te ]iny kompaktni dlsk'
lisku jsou chráněny proti kopírování
iVstémem DRM
Pamět'ové LJSB zařízení
and play) zařízení UsB nebo zařízení
není připojeno'
spušlěnim přehráváni a okamŽikem
í reprodukce zvuku můŽe někdy
zapněte funkci
zařízení UsB'
Připojte k tomuto přístroji
.
dokud h'asenr nezmrzr a
zahájena reprodukce zvuku
UsB přehrávaěe
/
paměťového
soubor kteni neni
svstémem Windows úediaTM
)ite audio
sahuie soubory WMA chÍáněné
stémám Windóws N4ediaŤM DRM 9/1
n zařizení LJSB isou chráněnv
Win.]ows MediáŤM DRM 9i í o
přistÍoJem podporoVáno
audio soubory' které nejsou.chÍáněny
sysiémem Wndows Media''"'DRN/] 9/10 a
Připojte paměťové UsB zařízení, které ]e
kompatibilní se systémem UsB Mass
chvbovó hláěení
Možná nřÍěine
CHECK USB
Konektor nebo kabel USB le zkratovan
lkontrolujte, zda USB konektor nebo
(abel není uchycen nebo jiným
náDravné rDatření
Připojené paměťoVé zařÍzeni USB
překÍačuje maximálnÍ povolený odběÍ
pÍoudu 500mA.
]dpoJte paměťove zařlzenl UsB a
repoužíVejte je' Vypněte zapaloVánÍ'
)oté je nastavte do polohy Acc nebo oN
l připojte pouze kompatibiIní paměťoVé
ERROR-18
\ekompatiblIna paměťové zařizeni USB
)dpojte pouŽívané zařÍzení namísto něJ
ERROR-19
Chyba komunikace
ERROR-23
)aměťové zařízení UsB neni
]aformátováno systémem souborů FAT1 6
Proveďe jednu z nasledu]iclch akcl:
. Vypněte zapalování Vozidla a znovu
je zapnětě'
. odpojte nebo vyjměte paměťové
zařízení LjsB.
' Přepněte na jiný zdroj, poté Vyberte
znovu zdroi USB.
aařízeníUsB musi být naÍomátováno
;ystémem souborů FAT16 nebo FAT32
)řipojte pouze kompatibilni paméťové
Pokyny k manipulaci
Přehrávačaoéčeodiskv
.
.
.
'.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Na tomto přehráVači přehráVejte pouze kompaktni disky označené
někteným ze dvou symbolů uvedených vpravo.
PouŽíVejte pouze 12cm disky. Nepoužívejte 8cm disky' ani adaptér
pro 8cm disky.
Tento přístroj je určen výhradně pro přehráváni konvenčních
kruhových kompaktnich disků; tvarované disky nepoužívejte.
nffi
nffi
0!sG
DEiltlm
Ň
.c.--\
tql
Ú]!sG
DlÚ[ffi
r_Ťffi-l
\_y
Ň<}
\ry
Do otvoru mechaniky nevkládejie žádnéjiné předměty kromě kompaktních CD disků'
NepouŽíVejte po|ámané' poškrabané nebo zohýbané kompaktní disky' kieré by mohly přehrávač
poškodit.
Na tomto přístroji nelze přehrávat disky CD-R/CD-RW které nebyly uzavřeny (finalizovány).
Při manipulaci s kompaktními disky dbejte na to' abysie se nedoýkali jejich nahraného povrchu
(bez potisku).
Po pouŽití uložte kompaktní disk do určenéhoobalu'
Kompaktní disky nevystavujte přímým slunečním paprskům, ani vysokým teplotám.
Na povrch kompaktních disků nepřilepujte žádné štítky'nepište na ně a zabraňte jejich styku s
chemikáliemi'
NeČistotu z kompaktního disku odstraníte otřením měkkou tkaninou od středového otvoru směrem
k okrajům'
Kondenzace můžezpůsobit dočasnézhoršení provozních vlastností přehrávače' V takovémto
případě přehráVat ponechte asi jednu hodinu V klidu, aby se přizpůsobil okolní teplotě. Veškeré
vlhké disky otřete měkkou tkaninou'
Přehrávání disku mohou bránit také jeho charakteristiky, diskouý formát' Vypalovací program,
prostředí přehrávání, podmínky skladoVání, apod.
Nárazy během jízdy způsobené nerovnostmi vozovky mohou způsobit ýpadky v přehrávání.
Před použitím kompaktních CD disků si přečtěte upozornění uvedená na obalu.
Pamět'ová zařízení USB
. S veškeďmi dotazy' které se týkají pamět'ového zařízení UsB' se obracejte na příslušného
uýrobce.
. Tento přístroj nepodporuje připojení zařízení přes rozbočovač (hub) USB'
. Do zásuvky UsB nepřipojujte žádná jiná zařízení kromě pamět'o\^ých zařízení UsB.
. Pamět'ová zařízení USB neponecháVejte na místech Vystavených vysokým teplotám'
. Pamět'ové zařízení USB během jízdy pevně zajistěte a zabraňte jeho pádu na podlahu, kde by se
mohlo zabIokovat pod brzdovým nebo plyno\^7m pedálem'
19
.
_
-
V záVislosti na pouŽívaném pamět'ovém zařízení UsB mohou Vzniknout následující problémy;
Způsob ovládáníjednotlivých pamět'o\^ých zařízení USB se můŽe lišit.
Tento přístroj nemusí být schopen pamět'ové zařízení USB rozpoznat'
Přehrávání souborů nemusí probíhat správně.
Zařizeni můžegenerovat šum, kteý rušípříjem rozhlasu'
Í1rrální rli<kv
.
.
.
.
Duální disky jsou dvoustranné disky' které na jedné straně obsahuJí nahrávatelný zvukorný CD
disk a na druhé straně nahrávateIný DVD Video disk.
Vzhledem k tomu, že CD strana duálních disků není fyzicky kompatibilní se všeobecným CD
standardem, přehráVání tohoto disku na tomto přístroji můžebýt znemoŽněno'
Častévkládání a vyJímání duálního disku můŽe mít za následek jeho poškrabání; silná poškrabání
mohou zpŮsobit problémy s přehráVáním na tomto přístroji' Duální disk se někdy můžetaké
zaseknout Ve štěrbině mechaniky; z těchto důVodů je doporuóeno duáIní disky na tomto přístroji
nepoužívat'
Více informací o duálních discích naleznete v dokumentaci od uýrobce'
Kompatibilita s kompresními zvukovými soubory (na disku, v paměťovém
zařízeni UsB)
WMA
'.
.
.
Přípona souborů: .wma
Bitouý tok:48 kb/s aŽ 320 kb/s (cBR)' 48 kb/s až 384 kb/s (VBR)
Vzorkovací kmitoóet: 32k{z,44,1 kHz,48kHz
Wndows Media Audio Professional, Lossless, VoicelDRM Stream/Stream s obrazem: ne
MP3
.
.
.
.
.
'
Přípona souborů: .mp3
Bito\^ý tok: 8 kb/s až 320 kb/s (cBR), VBR
Vzorkovací kmitočet: 16 kqz až 48 kHz (32 kqz, 44.1 kHz' 48 kHz pro emfázi)
Kompatibilní verze lD3 tagů: 1 .0, 1 '1 , 2'2, 2'3,2.4 (lD3 tag Verze 2.x má prioritu před Verzí 1 .x.)
Hrací seznam M3u: No
MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: Ne
.
.
.
Přípona souborů: .wav
Počet kvantizačních bitů: 8 a 16 (LPCM)' 4 (Ms ADPCM)
Vzorkovací kmitočet: 16 kHz až 48 kHz (LPCM), 22.05kHzaž44.IkHz (Ms ADPCM)
WAV
nálěí infomá^c
.
.
U názvů souboru nebo složky se vždy zohrazi pouze prvních 32znakŮ (Včqtně přípony).
Ruské znaky (azbuka) zobrazované na displeji tohoto přístroje musejí být kódovány s použitím
následujících znakových sad:
Unicode (UTF-8, UTF-16)
Jiné znakové sady neŽ Unicode pouŽívané v prostředí Wndows nastavené na ruskou azbuku
pomocí vícejazykového nastavení.
Tento přístroj nemusí Vykazovat správnou Íunkci v závislosti na aplikaci použité ke kódování
souborů WMA'
U audio souborů obsahujících vtoŽená obrázková data můŽe být přehrávání zahájeno s mírným
zpožděním.
.
.
niŠkV
.
.
.
.
.
.
.
Hierarchie přehrávání složek: maximáIně 8 úrovní (V praxi by hierarchie neměla obsahovat více
než 2 úrovně)'
Počet přehráVatelných složek: maximálně 99.
PoÓet přehráVatelných souborů: maximálně 999.
Systém souború: lSo 9660 Level 1 a 2, Romeo' Joliet.
Přehrávání disků nahraných metodou multi-session: ano.
Přehrávání disků obsahujících zápis dat po částech (packet Write): no.
Kompresní audio soubory jsou vždy přehrávány s krátkou mezerou mezi skladbami bez ohledu na
dé|ku skutečnémezery mezi skladbami u originální nahrávky'
20
Paměťovézařízení USB
. Hierarchie přehrávání sloŽek: maximálně 8 úrovní (V praxi by hierarchie neměla obsahovat více
než 2 úrovně).
. Poěet přehrávatelných sloŽek: maximálně 500.
. Počet přehráVatelných souborů: maximálně 15 000'
. Přehrávání souborů s ochranou autorských práv: ne.
. Paměťové zařízení UsB rozdělené do oddílů:možnost přehráVání pouze prvního oddílu'
. U pamět'o\^ich zařízeníUSB obsahujících mnoho úrovnísložek můžebýt přehráVání audio
souborů zahájeno s mírným zpožděním.
A uPozoRNENl
.-!r
.
Firma Pjoneer nepřijímá žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat uložených na paměťovém
zařízení UsB ani tehdy, pokud by k takové ztrátě došlo ve spojení s užíVánímtohoto přístroje.
Pořadí přehrávání audio souborů
Uživatel nemůže přiřadit čís|asložek a určit pořadí přehrávání na tomto přístroJi.
Příklad hierarchie
E:Složka
J7 :Kompresní audio soubor
o1 aŽ o5: ČíslosloŽky
(1) až (6): Pořadí přehrávání
[email protected]
tle^
Uroveň 1 Urovefi 2 Uroveň 3 Uroveň 4
gisl
.
Pořadí Výběru složek a jiné operace mohou být různév závislosti.na způsobu kódování nebo
vypalovacím softwaru'
Pamětbvé zařízení UsB
Pořadí přehrávání je stejné' jako pořadí zaznamenané v zařízení USB'
chcete-ll určit pořadí přehrávání, je doporučeno použítnásledující metodu:
1. Vyfuořte název souboru s číslicemi'ktený určuje pořadí přehráVání (např. 001)oo(.mp3 až
09gyyy.mp3).
2. Vložte tyto soubory do složky'
3. Uložte složku se soubory do pamět'ového zařízení USB'
V závislosti na daném systémovém prostředí však nemusí být určenípořadí přehrávání k dispozici'
U přenosných audio přehrávaČůUsB je pořadí přehrávání odlišné a závisí na daném přehráVači.
21
Tabulka ruských znaků (azbuky)
,lafiaJefr
n
il
H
r
E
IA.IA
cltlv
EE
l!
,1
t'l
Ú
,t
n
F
lt
,l
,t
H
I
\
w
b
1
,rl
m.
u.{
n
D: zobrazení C: znak
Autorská práva a ochranné známky
iTunes
Název iTuneso je ochíannou známkou společnosti Apple computer, lnc'' která je registrována V UsA
a v dalších zemích'
MP3
DodáVka tohoto přístroje poskytuje licenci pouze pro soukromé' nekomeróní využitía neposkytuJe
licenci ani předpokládaný nárok na použitítohoto ýrobku pro jakékoli komerČní(tedy ziskové) vysílání
reálném čase (prostřednictvím pozemních, satelitních, kabelových nebo jiných médií),
vysílání/stahování přes inteÍnet, intranet nebo jiné sítě ci systémy na distribuci elektronických dat,
například aplikace poskytující placený přistup nebo přístup na vyžádáni ke zVUko\^ých datům Pro
takovéto účelyje nutné obdrŽet zvláštní licenci. Podrobnosti naleznete na webo\^ých stránkách
v
http://www. m p3l icensin g. com.
WMA
Název Windows Media a logo Wndows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky
společnosti |Vlicrosoft corporation na územíUSA a da|ších zemi' Tento přístroj obsahuje technologie
Vlastněné společnostíMicrosoft corporation, kterou lze používata distribuovat pouze na základě
licence společnosti Microsott Licensing, lnc.
TEGHNIGKÉ Úorue
Všeobecné
llr1u ":
(o:l:::::l
'"^:: l: IY;J"IJX'
.......................10.0
A
...................178 x 50 x l65mm
....................'188 x 58 x 24mm
Maximální uýstupní výkon'
Trva|ý
ýstupní výkon''''''.
l:'::1]||'i"1:1':ll?,;á1i'Í,í?,iií"l'""'.'iá:1Tď
zátěžná impedance.'..'...''
Maximální úroveň uýstupu předzesilovače/\^ýstupni
impedance.''''''.'
...............2,0v
TónoVé korekce:
Hloubky
..........100 Hz
Zesílení.-...-..'.-.'.''.'..''..-
...........i13 dB
Středy
KmitoČet...' '..''..'..' '.'..' ' ''.
'..' '..''.' '.'..'.'''
.............1 kHz
...........t12 dB
Kmitočet.... '..'......' '....' ' '..
...,.......10 kHz
...........*12 dB
Zesílení.''..'
Výšky
Zesílení'''..'...'....'.'..'..''...
GD přehrávač
systém'....''.........
Použitelné zvukové nosiČe.'.
odstup signál/šum
Počet kanálů.......
Formátdekódování souborůWMA..
.'..........'.'...systém zvukoých kompaktních disků
.''...'.kompaktní disky
.',..''..''94dB (1kHz, sít'lEc-A)
'.'..'.2 (stereo)
.''..'..'.'..'.Ver'7,7'1,8,9'10,'11
(2-kanáto\^i zVuk)
MP3'.'..'...'.'..'.''...
WAV.'''..'.'.....''..'.
Formát dekódování souborů
Formát přehrávání souborů
zařízeníusB
(Windows l\/edia Player)
...'..''.''..''...'MPEG-1&2 Audio Layer-3
..''.''..''..''.lineámí PcM & |VS ADPcM
(nekompresní)
Specifikace..........
odebíraný proud'.....'....'..''....'
Miminální Velikost paměti'''....
Třída USB''..'...''.
Systém souborů'.
Formát dekódoVání souborŮ WMA'
..'..''..'''....'..'...''''UsB 2'0 Íull speed
Formát dekódoVání souborů |V]P3'..
Formát přehráVání souborů WAV.'.
...............MPEG-1
................500m4
................256M8
............MSC (Mass Storage Class)
..,,F4T16, FAT32
.....................Ver. 7, 7.1, 8, 9,10,1 1
(2-kanáloVý zVuk)
(Wndows Media Player)
&2 Audio Layer-3
.'...'...'Iineární PclV & Ms ADPclV
(nekompresní)
23
FM tuner
Poznámka:
.
Teďnické údaje a konstrukce mohou být za účelemzlepšení modifikovány bez předchozího
upozoměni.

Podobné dokumenty

str. 7 - Panasonic Service Network Europe

str. 7 - Panasonic Service Network Europe pod napětím. Uvnitř se nenachází uživatelem opravitelné součásti. Přístroj nechávejte kontrolovat, nastavovat a opravovat u místního prodejce Panasonic.

Více

Trestní příkaz č. 252/2011

Trestní příkaz č. 252/2011 - Bontonfilm a.s., IC:267374'9]. se sid]em PÍa|ra 5,NádÍůni 344/23, škodu ve wýši 38.1ó4,_Kč - Ceská pTotipirátská unie, lC:45768706, se sjdlem Praha 8, Pobiežní22, škodu ve výši 283,-Kč - Folum Ho...

Více

Sharp modelová řada LE750 - Sharp

Sharp modelová řada LE750 - Sharp • Je-li panel znečištěný, zlehka jej otřete jemným vlhkým hadříkem. V zájmu ochrany panelu nepoužívejte k jeho čištění chemické utěrky. Chemikálie mohou způsobit poškození nebo poškrábání skříně te...

Více

převedená stránka - Mezi monitorem a židlí

převedená stránka - Mezi monitorem a židlí modrou smrt neuvidíte. Pády Windows XP sice nepatří ke každodenní rutině, ale  pokud je ale chyba opravdu závažná a perzistentní (například vinou špatně  naprogramovaných ovladačů), skončí počítač ...

Více

Naše postřehy a zkušenosti s novými Windows 10

Naše postřehy a zkušenosti s novými Windows 10 Windows 10 už řadu počítačů a často nastávají problémy při instalaci na noteboocích. Pokud obsahuje starší verzi BIOSU (nebo jeho moderní obdoby), instalace Windows 10 uprostřed zkrachuje, vyhlásí ...

Více