str. 7 - Panasonic Service Network Europe

Komentáře

Transkript

str. 7 - Panasonic Service Network Europe
Číslo modelu
TX-L32DT35E
TX-L37DT35E
Návod k obsluze
LCD televizor
Děkujeme za nákup tohoto výrobku Panasonic.
Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny před obsluhou tohoto výrobku a
uschovejte si je pro budoucí nahlédnutí.
Obrázky použité v tomto návodu k obsluze slouží pouze pro názornost.
Pokud potřebujete kontaktovat místního prodejce společnosti Panasonic, prosím
použijte informace v brožuře Celoevropská záruka.
Česky
TQB0E2153R-1
Prožijte neuvěřitelné multimediální zážitky
Vychutnejte si bohatá multimédia
Zařízení USB
Videokamera
Karta SD
Síť
Osobní počítač
Zesilovač se systémem
reprosoustav
Set top box
DVD rekordér
Videorekordér
DVD přehrávač
Přehrávač disků Blu-ray
USB HDD
Upozornění týkající se funkcí DVB / vysílání dat / IPTV
televizor byl navržen tak, aby splňoval požadavky standardů (aktuálních k srpnu 2010) DVB-T (MPEG2 a
• Tento
MPEG4-AVC(H.264)) pro digitální pozemní služby, DVB-C (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264)) pro digitální kabelové služby a DVB-S
•
•
•
•
•
•
•
2
(MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264)) pro digitální satelitní služby.
Informace o dostupnosti služeb DVB-T nebo DVB-S ve své oblasti získáte u místního prodejce.
Informace o dostupnosti služeb DVB-C pro tento televizor získáte u poskytovatele kabelových služeb.
Tento televizor nemusí správně pracovat se signálem, který nesplňuje požadavky standardů DVB-T, DVB-C nebo DVB-S.
V závislosti na zemi, oblasti, subjektu televizního vysílání a poskytovateli služeb nemusí být k dispozici všechny služby.
Ne všechny moduly CI správně pracují s touto TV. Ptejte se svého poskytovatele na dostupnost CI modulu.
Tato TV nemusí správně pracovat s CI modulem, který není schválen poskytovatelem služeb.
V závislosti na poskytovateli služeb mohou být účtovány poplatky.
Kompatibilita s budoucími službami není zaručena.
Zkontrolujte aktuální informace o dostupnosti služeb na následující internetové stránce. (pouze anglicky)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
Převážet pouze ve vzpřímené poloze
Nahrávání nebo přehrávání obsahu na tomto nebo
jakémkoli jiném zařízení může vyžadovat povolení od vlastníka
autorského práva nebo dalších takových práv v tomto obsahu.
Panasonic nemá tuto pravomoc a nezaručuje vám přístup
a výslovně popírá jakékoliv právo, způsobilost nebo záměr
získávat takový přístup ve vašem zájmu. Je vaší zodpovědností
zajistit, aby použití tohoto nebo jiného zařízení se shodovalo
s platnou legislativou autorského práva ve vaší zemi. Pro více
informací nahlédněte do zákonů na příslušné zákony a zahrnutá
nařízení nebo kontaktujte vlastníka práv obsahu, který si přejete
přehrávat nebo nahrávat.
Společnost Panasonic nezaručuje fungování a výkon periferních
zařízení jiných výrobců a zříká se jakékoliv zodpovědnosti za
škody způsobené používáním nebo výkonem periferních zařízení
jiných výrobců.
Tento produkt je předmětem licence jako součást portfolia
licencí patentu AVC pro osobní a nekomerční využití ke (i)
kódování obrazu v souladu s normou AVC („AVC Video“) a/
nebo (ii) dekódování obrazového záznamu AVC Video, který byl
zakódován spotřebitelem během osobní a nekomerční činnosti
a/nebo byl získán od poskytovatele videoobsahu, který je na
základě licence oprávněn poskytovat AVC Video. Pro jakékoli jiné
využití není udělena nebo předpokládána žádná licence.
Další informace lze získat od společnosti MPEG LA, LLC.
Viz http://www.mpegla.com.
SPOLEČNOST ROVI CORPORATION NEBO JEJÍ SOUVISEJÍCÍ
POBOČKY NIJAK NEODPOVÍDAJÍ ZA PŘESNOST INFORMACÍ
PROGRAMU HARMONOGRAMU, KTERÉ POSKYTLA SYSTÉM
GUIDE PLUS+. SPOLEČNOST ROVI CORPORATION NEBO JEJÍ
SOUVISEJÍCÍ POBOČKY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NIJAK NEODPOVÍDAJÍ
ZA PŘESNOST ŽÁDNÉ ČÁSTKY PŘEDSTAVUJÍCÍ ZTRÁTU ZISKU,
ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ A DÁLE ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ,
ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY VE SPOJENÍ S POSKYTNUTÍM
NEBO UŽÍVÁNÍM JAKÝCHKOLIV INFORMACÍ, VYBAVENÍ NEBO
SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH SE SPOLEČNOSTÍ GUIDE PLUS+ SYSTEM.
http://www.europe.guideplus.com/
Obsah
Nezapomeňte přečíst
Bezpečnostní upozornění ·····················································4
Údržba ··························································································5
Stručný návod
Příslušenství / Volby ·································································6
Uspořádání ovládacích prvků ··············································9
Zapojení ···················································································· 11
Automatické ladění ······························································ 13
Radujte se ze svého televizoru!
Základní vlastnosti
Používání služby „VIERA Connect“ ··································· 17
Sledování televizoru ····························································· 18
Používání TV průvodce ························································ 22
Sledování teletextu ······························································· 25
Sledování signálu z externích vstupů ···························· 27
Sledování 3D obrazu ···························································· 29
Jak používat nástroje VIERA TOOLS ································ 34
Jak používat funkce menu ················································· 35
Pokročilé vlastnosti
Přeladění z nabídky Další nastavení ······························· 46
Ladění a úpravy kanálů (DVB) ··········································· 50
Ladění a úpravy kanálů (Analogové kanály)················ 54
Časovač nahrávání ································································ 56
Dětský zámek·········································································· 59
Označení vstupů ···································································· 61
Využití služeb MHP ······························································· 62
Používání Common Interface ··········································· 64
Expediční nastavení······························································ 65
Aktualizace softwaru TV······················································ 66
Zobrazení obsahu obrazovky počítače na televizoru ··· 67
Rozšířené nastavení obrazu ··············································· 68
Záznam na USB HDD···························································· 71
Použití přehrávače médií ···················································· 75
Využití síťových služeb (DLNA / VIERA Connect) ············· 88
Funkce Link (Q-Link / VIERA Link) ···································· 99
Externí zařízení ·····································································108
Otázky a odpovědi
Technické údaje ···································································111
Otázky a odpovědi ······························································118
Licence ····················································································121
Technické údaje ···································································122
3
Bezpečnostní upozornění
Varování
Bezpečnostní upozornění
Zacházení se zástrčkou a napájecím kabelem
zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. (Pokud je zástrčka napájecího kabelu uvolněná, může dojít k
• Zcela
zahřívání a následně k požáru.)
si snadný přístup k zástrčce kabelu napájení.
• Zajistěte
se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama. Toto může způsobit úraz el. proudem.
• Nedotýkejte
napájecí kabel, poškozený kabel může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
• Nepoškozujte
• Nepřemisťujte televizor s napájecím kabelem zapojeným do zásuvky.
•
•
•
•
•
Neumisťujte na napájecí kabel těžké předměty a neumisťujte jej poblíž objektů s vysokou teplotou.
Napájecí kabel nezkrucujte, příliš neohýbejte a nenapínejte.
Za napájecí kabel netahejte. Při odpojování zástrčky ji držte za tělo.
Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo poškozenou síťovou zásuvku.
Ujistěte se, že hlavní kabel není televizí nikam skřípnut.
Pokud shledáte jakoukoli
abnormalitu, odpojte
okamžitě zástrčku
napájecího kabelu!
Střidave napěti
220-240 V,
50 / 60 Hz
Zdroj napájení / Instalace
Nevystavujte dešti nebo nadměrné vlhkosti
televize je určena pro:
• Tato
• stříd. 220-240 V, 50 / 60 Hz
• Stolní použití
Nesundávejte kryt a NIKDY neopravujte TV
sami
s vysokým napětím mohou způsobit vážný úraz
• Části
elektrickým proudem, nesnímejte proto zadní kryt
•
•
televizoru, protože by mohlo dojít ke styku se součástmi
pod napětím.
Uvnitř se nenachází uživatelem opravitelné součásti.
Přístroj nechávejte kontrolovat, nastavovat a opravovat u
místního prodejce Panasonic.
Nevystavujte televizor přímému
slunečnímu světlu a jiným zdrojům tepla
se působení přímého slunečního svĕtla a jiných
• Vyhýbejte
zdrojů tepla.
Pro zamezení požáru
nikdy nenechávejte
svíčky či jiný zdroj
otevřeného ohně v
blízkosti televizního
přijímače
předešli poškození, které může mít za následek
• Abyste
úraz el. proudem nebo požár, nevystavujte tento TV dešti
nebo nadměrné vlhkosti.
Nad přístroj neumisťujte nádoby s tekutinou, jako např.
• vázy
a TV nevystavujte kapající ani tekoucí vodě.
Nevkládejte cizí předměty dovnitř TV
přes větrací otvory spadnout do přístroje
• Nenechte
jakékoliv předměty, protože by mohlo dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
Neumisťujte televizor na šikmé nebo
nestabilní plochy a přesvědčte se, že
televizor nepřesahuje přes hranu základny
• Televizor by mohl spadnout nebo se převrátit.
Používejte pouze originální určený
stojánek / vybavení k montáži
Použití neschváleného stojánku nebo jiných fixačních
• zařízení
může mít za následek nestabilitu přístroje a riziko
•
zranění. Nezapomeňte o nastavení nebo instalaci požádat
místního prodejce Panasonic.
Používejte vhodné stojánky (str. 7) / podpěry k zavěšení na
stěnu (str. 6).
Nedovolte dětem manipulovat s SD kartou
nebo nebezpečnými částmi
Jako všechny malé předměty může být karta SD spolknuta
• malými
dětmi. Ihned po použití prosím vyjměte kartu SD a
uložte ji mimo dosah dětí.
produkt obsahuje potencionálně nebezpečné
• Tento
součásti, které mohou náhodně vdechnout nebo
spolknout malé děti. Tyto části uchovávejte mimo dosah
malých dětí.
4
Pozor
Pokud nebudete televizor delší dobu
používat, odpojte hlavní zástrčku od síťové
zásuvky
Nezakrývejte zadní ventilační otvory
K prevenci selhání elektronických součástek je důležité
• přiměřené
větrání.
by se nemělo bránit zakrytím větracích otvorů
• Větrání
věcmi, jako jsou noviny, ubrusy a záclony.
ponechat okolo televizoru prostor
• Doporučujeme
minimálně 10 cm, a to i v případě, že je televizor umístěn
uvnitř skříňky nebo mezi poličkami.
je televizor zapojen do zásuvky pod proudem, stále
• Pokud
odebírá určité množství elektrické energie, i když je vypnutý. • Při použití stojánku dodržujte odpovídající vzdálenost
mezi spodní stranou televizoru a podlahou.
Nevystavujte vaše uši nadměrnému hluku ze • Pokud nepoužíváte stojánek, ujistěte se, že ventily
naspodu televizoru nejsou blokované.
sluchátek
• Můžete si způsobit nevratné poškození sluchu.
Minimální vzdálenost
Nepoužívejte nadměrnou sílu nebo
nebouchejte do zobrazovacího panelu
•
Toto může způsobit poškození s následkem poranění.
10
10
10
Bezpečnostní upozornění | Údržba
Při čištění televizoru odpojte napájecí kabel
přístroje zapojeného do sítě může způsobit úraz
• Čištění
el. proudem.
10
(cm)
Údržba
Nejprve vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
Panel, Rámeček, Stojánek
Pravidelná péče:
Zlehka vyčistěte plochu zobrazovacího panelu, skříň
nebo stojánek pomocí čistící tkaniny, abyste vyčistili
nečistoty a otisky prstů.
Pro zaschlé nečistoty:
Navlhčete čistící tkaninu čistou vodou nebo zředěným neutrálním
saponátem (1 díl saponátu na 100 dílů vody). Pak utěrku vyždímejte
a plochu utřete. Nakonec setřete veškerou vlhkost.
Pozor
tvrdé utěrky nebo hubky s tvrdou plochou. Mohou způsobit škrábance na povrchu.
• Nepoužívejte
ani saponát na TV nelijte. Kapalina uvnitř TV by mohla výrobek poškodit.
• Vodu
na povrch repelenty, rozpouštědla, ředidla nebo jiné nestálé substance. Mohou snížit kvalitu povrchu nebo
• Nenanášejte
způsobit odloupávání barvy.
panelu displeje je speciálně upraven a lze jej snadno poškodit. Dávejte pozor, abyste na povrch neklepali nebo
• Povrch
neškrábali nehtem nebo jinými tvrdými předměty.
aby rámeček nebo stojánek přišly na delší dobu do kontaktu s pryží nebo PVC substancí. Může se tím snížit kvalita
• Nedovolte,
povrchu.
Zástrčka napájecího kabelu
Pravidelně zástrčku napájecího kabelu otírejte suchým hadříkem. Vlhkost nebo prach mohou způsobit požár nebo úraz el.
proudem.
5
Příslušenství / Volby
Standardní příslušenství
Dálkový ovladač
N2QAYB000572
•
Baterie do dálkového
ovladače (2)
R6
(str. 7)
Stojánek
(str. 7)
•
Návod k obsluze
Celoevropská záruka
Stručný návod
se nemusí nacházet v jednom balení. Dávejte pozor, abyste některé díly nechtěně nevyhodili.
• Příslušenství
produkt obsahuje potencionálně nebezpečné součásti (např. plastikové sáčky), které mohou náhodně vdechnout
• Tento
nebo spolknout malé děti. Tyto části uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Příslušenství / Volby
Volitelné příslušenství
Kontaktujte prosím nejbližšího prodejce Panasonic pro nákup doporučeného volitelného příslušenství. Pro další podrobnosti
se prosím podívejte do návodu volitelného příslušenství.
Souprava 3D brýlí
(Typ baterie)
TY-EW3D10E
•
(Dobíjecí typ)
• TY-EW3D2LE
• TY-EW3D2ME
• TY-EW3D2SE
potřebovat 3D brýle, zakupte si toto doplňkové příslušenství.
• Budete-li
informace (pouze anglicky) :
• Další
http://panasonic.net/avc/viera/3d/eu.html
Bezdrátový LAN adaptér
DY-WL10E-K
Pozor
•
použití bezdrátového LAN připojení je potřeba získat přístupový bod.
• Pro
adaptér LAN se doporučuje používat s prodlužovacím kabelem.
• Bezdrátový
se vyhnout poruchám způsobeným rušením rádiových vln, udržujte televizor mimo dosah
• Chcete-li
takových zařízení, jako jsou zařízení bezdrátové sítě LAN, mikrovlnné přístroje a zařízení pracující při
používání adaptéru bezdrátové sítě se signály na frekvenci 2,4 GHz a 5 GHz.
závislosti na místě nemusí být toto volitelné příslušenství dostupné.
• VDoplňující
informace o bezdrátovém LAN adaptéru a připojení lze získat na následující internetové
• stránce. (pouze
anglicky)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
Komunikační kamera
TY-CC10W
•
Pozor
kameru lze používat se službou VIERA Connect (str. 17, 98).
• Tuto
si přečtěte návod ke kameře.
• Také
závislosti na místě nemusí být toto volitelné příslušenství dostupné.
• VInformace
můžete získat od místního prodejce značky Panasonic.
Podpěra k zavěšení na stěnu
TY-WK3L2RW
Pro tento televizor může být úhel
podpěry pro zavěšení na stěnu
nastaven na „nulový náklon (svisle)“ a
„10° náklon“.
•
Zadní panel televizoru
Šroub pro upevnění TV na podpěru k zavěšení
na stěnu (není součástí dodávky televizoru)
200 mm
Hloubka šroubu:
minimálně 4 mm,
maximálně 11 mm
Průměr : M6
200 mm
(Pohled ze strany)
Otvory pro instalaci podpěry k zavěšení na stěnu
6
Varování
případě, že nepoužijete podpěru pro zavěšení na stěnu Panasonic nebo se pokusíte přimontovat tuto jednotku
• Vsami,
činíte tak na vlastní riziko. Vždy požádejte o provedení instalace kvalifikovaného technika. Nesprávné připevnění
Instalace / vyjmutí baterií dálkového ovladače
1
Zatáhnutím
otevřete
2
Zavřete
Dbejte na
správnou polaritu
(+ nebo –)
Příslušenství / Volby
Háček
Pozor
nesprávné instalaci může dojít k úniku elektrolytu a poleptání, které
• Při
způsobí poškození dálkového ovladače.
nemíchejte staré a nové baterie.
• Nikdy
pouze stejné nebo ekvivalentní baterie. Nemíchejte baterie
• Používejte
různých typů (např. alkalické s manganovými).
akumulátory (Ni-Cd).
• Nepoužívejte
nespalujte ani nerozebírejte.
• Baterie
nevystavujte nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni
• Baterie
apod.
likvidujte náležitým způsobem.
• Baterie
se, že baterie jsou umístěné správně, protože v případě špatného
• Ujistěte
umístění baterií hrozí nebezpečí výbuchu a požáru.
• Nerozebírejte ani neupravujte dálkový ovladač.
Stručný návod
•
•
•
•
může způsobit pád vybavení a následné zranění a poškození produktu. Jakékoliv poškození, které vznikne v důsledku
neprofesionální instalace jednotky, povede ke zrušení záruky.
Jestliže používáte jakákoliv volitelná příslušenství nebo podpěry k zavěšení na stěnu, pokaždé se ujistěte, že pečlivě
následujete dodané pokyny.
Neinstalujte jednotku přímo pod stropní osvětlení (jako jsou bodová světla nebo halogenová světla), která vydávají vysoký
žár. V opačném případě by mohlo dojít ke zdeformování nebo poškození plastových částí vnější schránky.
Při připevňování podpěry k zavěšení na stěnu dbejte na opatrnost. Nástěnné zařízení by nemělo být ve zdi ukotveno
kovem. Před zavěšením podpěry se pokaždé ujistěte, že ve zdi nejsou žádné elektrické kabely ani trubky.
Pokud TV nebudete delší dobu používat demontujte jí z její závěsné podpory, abyste předešli pádu a zranění.
Připevnění stojánku
Varování
Stojánek nerozebírejte ani neupravujte.
Jinak se může přístroj převrhnout a poškodit a způsobit zranění.
•
Pozor
Nepoužívejte žádný jiný televizor nebo displej.
Jinak se může přístroj převrhnout a poškodit a způsobit zranění.
Stojánek nepoužívejte, pokud je zkroucený nebo fyzicky poškozený.
Používáte-li fyzicky poškozený stojánek, může dojít ke zranění. Neprodleně se spojte s Vaším nejbližším prodejcem Panasonic.
Během sestavování se ujistěte, že jsou všechny šrouby bezpečně utaženy.
Pokud by šrouby nebyly během montáže dostatečně dotaženy, stojánek by neměl potřebnou stabilitu k bezpečné podpoře
televizoru, mohl by se převrátit a způsobit poškození nebo úraz.
Zajistěte, aby se televizor nepřevrátil.
Pokud do přístroje udeříte nebo se do kontaktu s přístrojem či stojánkem dostanou děti, potom se televizor může převrhnout
a způsobit zranění.
K instalaci a odstranění televizoru jsou zapotřebí dvě nebo více osob.
Pokud nejsou přítomny dvě nebo více osob, televizor může spadnout a způsobit zranění.
Nenaklánějte televizor podkládáním stojánku. Televizor se může převrhnout a poškodit
a způsobit zranění.
•
•
•
•
•
Stojánek je velmi těžký. Při manipulaci jej přidržujte oběma rukama
podle obrázku.
7
Montážní šrouby (4)
Stojánek
(TX-L32DT35E)
• TBL5ZX0173
• TBL5ZX0172 (TX-L37DT35E)
M4 × 30
Zajištění televizoru
Stručný návod
K bezpečnému připevnění použijte montážní šrouby.
Ověřte si, zda jsou šrouby spolehlivě utaženy.
Práce provádějte na vodorovném a stabilním povrchu.
V závislosti na délce používaného šroubováku je obtížné utáhnout dva šrouby v dolní části. Ověřte si, zda jsou všechny
šrouby spolehlivě utaženy.
•
•
•
Zadní strana televizoru
Příslušenství / Volby
Pěnová podložka nebo silný měkký hadřík
Aby se zabránilo pádu, zajistěte televizor ke stěně pevným lankem nebo drátem.
Provlékněte pevné lanko nebo drát otvorem v dolní části zadního panelu televizoru podle obrázku.
•
8
Uspořádání ovládacích prvků
Dálkový ovladač
8 OK
MENU ASPECT
DIRECT TV REC
EXIT
VIERA
Lin
k
8
BACK/
RETURN
OPTION
15
16
17
18
19
20
21
9
TEXT STTL INDEX HOLD
abc
12
23
24
13 Vypnutí zvuku
• Vypnutí a zapnutí zvuku
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
14 Zvyšování / snižování hlasitosti
15 Volba vstupního režimu
- přepíná režim DVB-S / DVB-C / DVB-T / Analogový
• TV
režim (str. 18)
- přepíná ze seznamu Výběr vstupu do vstupního
• AV
režimu AV (str. 27)
25
13
LAST VIEW
16 Přímý TV záznam
26
14
REC
27
TV
18
19
20
21
TV
22
1 Pohotovostní režim Zapnuto / Vypnuto
nebo vypínání pohotovostního režimu
• Zapínání
televizoru
2 Tlačítko 3D
23
(str. 31)
• Přepínání 2D a 3D zobrazení
3 [Hlavní menu] (str. 35)
k přístupu do menu Obraz, Zvuk, Časovač a
• Slouží
Další nastavení
24
4 Poměr stran
25
(str. 21)
• Slouží k změnění poměru stran
5 Informace (str. 19)
• Zobrazí kanál a informace o programu
6 VIERA TOOLS (str. 34)
ikony některých zvláštních funkcí a snadno
• jeZobrazí
vyvolá
7 [VIERA Link menu]
Q-Link nebo VIERA Link
(str. 17, 98)
Zobrazí výchozí obrazovku VIERA Connect
Konec
Návrat na běžné zobrazení
TV průvodce (str. 22)
Kurzorová tlačítka
Provádění výběru a nastavení
Návrat
Návrat do předchozího menu / na předchozí stránku
Barevná tlačítka
(červená-zelená-žlutá-modrá)
Slouží k výběru, navigaci a ovládání různých funkcí
Pozastavení
Slouží k zmrazení / rozmrazení obrazu (str. 20)
Pozastaví aktuální stránku teletextu (režim teletext)
(str. 25)
Obsah (str. 25)
Slouží k návratu na stránku obsahu teletextu (režim
teletext)
Poslední přístup (str. 21)
Přepíná na předchozí prohlížený kanál nebo vstupní
režim
Přepínání kanálů nahoru / dolů
Operace připojeného zařízení
(str. 28, 74, 76, 95, 106)
17 [VIERA Connect]
PROGRAMME
DVD/VCR
(str. 101, 103)
k bezprostřednímu záznamu programu na DVD
• Slouží
rekordér / videorekordér prostřednictvím zapojení
Uspořádání ovládacích prvků
22
10
11
výběry a volby
• Potvrdí
po výběru pozic kanálu – rychlá změna
• Stiskněte
kanálu
• Zobrazuje seznam kanálů
9 [Volby] (str. 20)
• Snadné volitelné nastavení zobrazení, zvuku atd.
10 Teletext (str. 25)
• Přepíná do režimu Teletext
11 Titulky (str. 19)
• Zobrazí titulky
12 Číselná tlačítka
programu a stránek teletextu
• Změna
znaků
• Zadávání
je televizor v pohotovostním režimu, tlačítko
• Pokud
jej zapíná (Stiskněte na zhruba 1 vteřinu)
Stručný návod
TO
VIERA OLS
IDE
GU
1
2
3
4
5
6
7
INPUT
TV
AV
26
27
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(str. 103)
9
Televizor
8 Změna vstupního režimu
9 Přijímač signálu dálkového ovladače
F
1
2
6
Neumisťujte žádné předměty mezi dálkový ovladač a
• sensor
dálkového ovládání na TV.
7
10 Čidlo C.A.T.S. (Automatický systém nastavení kontrastu)
úroveň jasu kvůli nastavení kvality obrazu při
• Snímá
nastavení položky [Režim ECO] v menu Nastavení
TV
8
AV
12 13
obrazu na [Zapnuto]
Stručný návod
: Pohotovostní režim
• Červená
Zelená : Zapnuto
3
4
9
10
11
5
Uspořádání ovládacích prvků
1
2
3
4
5
(str. 36)
11 LED napájení a časovače
Patice CI
(str. 64)
Konektor HDMI4
(str. 110)
Slot pro kartu SD
(str. 75)
Port USB 3
•
12 Vypínač Zap. / Vyp.
k zapínání/vypínání síťového napájení.
• Používejte
Pokud jste naposledy televizor vypnuli v
(str. 110)
Konektor sluchátek
Oranžová : Zapnutý časovač nahrávání
Oranžová (bliká) :
Aktivován záznam časovačem nahrávání, Přímý
TV záznam nebo Záznam jedním dotekem
Červená s oranžovou blikají :
Vypnutí při zapnutém Časovači nahrávání, Přímém
TV záznamu nebo Záznamu jedním dotekem
Při příjmu signálu z dálkového ovladače televizorem
LED světlo bliká.
(str. 110)
pohotovostním režimu pomocí dálkového ovladače,
až jej opět zapnete pomocí hlavního vypínače, bude v
pohotovostním režimu.
6 Volba funkce
/ [Kontrast] / [Jas] / [Barevná sytost] /
• [Hlasitost]
[Ostrost] / [Tón barvy] (signál NTSC) / [Hloubky]∗ /
[Výšky]∗ / [Balance] / [Automatické ladění] (str. 46 - 49)
∗[Hudba] nebo [Řeč] v Nastavení zvuku
13 Infračervený vysílač pro 3D brýle
• Mezi vysílač a 3D brýle neumisťujte žádné předměty.
7 Přepínání kanálů nahoru / dolů, změna hodnot (při použití
tlačítka F), zapínání televizoru (stiskněte některé z těchto
tlačítek v pohotovostním režimu asi na 1 sekundu)
Použití pokynů zobrazených na obrazovce - Průvodce funkcí
Mnoho vlastností tohoto televizoru lze vyvolat pomocí menu na obrazovce.
Průvodce funkcí
Jak používat dálkový ovladač
Průvodce ovládáním vám pomůže řídit funkce pomocí
dálkového ovladače.
Příklad: [Nastavení zvuku]
Hlavní menu
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
Vybrat
Konec
Změny
Režim zvuku
Hloubky
Výšky
Balance
Hlasitost sluchátek
Surround
Automatické řízení hlas.
Korekce hlasitosti
Vzdálenost repro od zdi
Otevřít hlavní menu
1/2
Pohyb kurzoru / výběr položky menu / výběr z nabídky
možností
0
0
0
11
Pohyb kurzoru / nastavení úrovní / výběr z nabídky
možností
0
Vstupte do menu / uložení provedeného nastavení
nebo vybraných možností
Hudba
Vypnuto
Vypnuto
Více než 30cm
Slouží k výběru základního zvukového režimu
Návrat
MENU
Předch. strana
Násl. strana
BACK/
RETURN
Návrat do
předchozího
menu
EXIT
Průvodce funkcí
Funkce automatického přepínání do pohotovostního režimu
TV automaticky přechází do pohotovostního režimu za následujících podmínek:
• nepřijat žádný signál a během 30 minut neprovedena žádná operace v analogovém režimu TV
• [Časovač vypnutí] je aktivní v menu Časovač (str. 20)
• Po dobu nastavenou v režimu [Automatické vypnutí] nebyla provedena žádná operace (str. 40)
Tato funkce neovlivňuje Časovač nahrávání, Přímý TV záznam a Záznam jedním dotekem.
•
10
Opuštění systému menu
a návrat k normálnímu
zobrazení
Zapojení
Zobrazená externí zařízení a kabely se s tímto televizorem nedodávají.
Před připojováním a odpojováním jakýchkoli kabelů se ujistěte, že je televizor odpojen od sítě.
Ve vztahu ke sledování 3D obrazu se uplatňují určitá omezení, pokud jde o umístění. Podrobnosti
Příklad 1
Připojení paraboly nebo antény
•
•
Příklad 2
Připojení DVD rekordéru /
videorekordéru a přehrávač
Televizor, DVD rekordér /
videorekordér a přehrávač
Pozemní anténa
Zadní panel televizoru
Kabel
Zapojení
Kabel
Satelitní kabel
Kabel RF
Stručný návod
Pouze televizor
Informace o správném zajištění instalace paraboly vám
poskytne místní prodejce.
Vyžádejte si rovněž podrobnější informace u společnosti
zajišťující přijímané satelitní vysílání.
Volitelné satelity a nastavení paraboly k naladění kanálů
DVB-S (str. 47)
Satelitní anténa
Pozemní anténa
(str. 29, 33)
stříd.
220-240 V
50 / 60 Hz
Zadní panel televizoru
digitální kabel,
• Pro
pozemní digitální a
Síťový kabel
analogové vysílání
Plně zapojený
kompatibilní kabel
HDMI
Plně zapojený SCART
kabel
• Pro digitální satelitní vysílání
■ Jak používat svorku na
Kabel RF
připevňování elektrických kabelů
Uvolnění:
DVD rekordér nebo
videorekordér
stříd.
220-240 V
50 / 60 Hz
RF OUT
RF IN
Tlačte na tlačítko
knoflík
Dejte kabely dohromady
Kabel RF
Přehrávač / přehrávač
kompatibilní s technologií 3D
Vyjmutí z televizoru:
Síťový kabel
západky
háčky
Vložte konec mezi
háčky
Stlačujte západky na
obou stranách
dohromady satelitní kabel, kabel RF a napájecí kabel (mohlo byt dojít k narušení obrazu).
• Nesvazujte
kabely pomocí svorek dle potřeby.
• Upevněte
• Při použití volitelného příslušenství použijte jejich příslušného návodu k obsluze pro upevnění kabelů.
11
Příklad 3
Připojení DVD rekordéru / videorekordéru a set top boxu
Televizor, DVD rekordér / videorekordér a set top box
Pozemní anténa
Zadní panel televizoru
Stručný návod
Kabel RF
stříd.
220-240 V
50 / 60 Hz
Zapojení
Síťový kabel
Plně zapojený
kompatibilní kabel
HDMI
Plně zapojený
SCART kabel
Plně zapojený
SCART kabel
Kabel
Set top box
DVD rekordér nebo
videorekordér
Kabel RF
RF IN
RF OUT
■ Připojování k síťovému prostředí (Síťová připojení)
Abyste umožnili funkce síťové služby (VIERA Connect atd.), musíte televizor připojit k širokopásmovému síťovému prostředí.
Nemáte-li žádné služby širokopásmového připojení k dispozici, poraďte se s prodejcem.
Připojte kabel LAN (kabelové připojení) nebo bezdrátový adaptér LAN (bezdrátové připojení).
Nastavení síťového připojení se spustí po vyladění (při prvním použití televizoru) (str. 14 - 16)
Zadní panel televizoru
Kabelové připojení
•
•
•
Internet
prostředí
Kabel LAN (stíněný)
Použijte kabel LAN Shielded Twist Pair (STP).
•
Bezdrátové připojení
Bezdrátový LAN adaptér a prodlužovací kabel
„Volitelné příslušenství“ (str. 6)
Připojte k portu USB 1, 2 nebo 3.
•
Internet
prostředí
Přístupový bod
Poznámka
• Další informace o síťových připojeních
Poznámka
12
(str. 89)
3D obsahu (str. 29)
• Sledování
rekordér / videorekordér podporující funkci Q-Link zapojte do vstupu AV1 na televizoru (str. 101).
• DVD
kompatibilní s HDMI je možno prostřednictvím kabelu HDMI připojit ke konektorům HDMI (HDMI1 / HDMI2 /
• Zařízení
HDMI3 / HDMI4) (str. 108).
pomocí Q-Link a VIERA Link (str. 99, 100)
• Připojení
si prosím přečtěte návod k připojovaným zařízením.
• Také
neumísťujte v blízkosti elektronických zařízení (videozařízení atd.) nebo zařízení s infračerveným snímačem. Jinak
• Televizor
může dojít k deformaci obrazu / zvuku, nebo může být ovlivněno fungování jiných zařízení.
Automatické ladění
Automatické vyhledání a uložení televizních kanálů
Tyto kroky nejsou třeba, pokud bylo nastavení provedeno vaším místním prodejcem.
Před zahájením automatického ladění dokončete zapojení (str. 11, 12) a nastavení připojeného zařízení (v případě potřeby).
Podrobnosti týkající se nastavení připojeného zařízení naleznete v návodu k zařízení.
•
•
Televizor zapojte do zásuvky a zapněte
2
Vyberte jazyk
Menüsprache
Deutsch
Dansk
English
Svenska
Français
Norsk
Italiano
Suomi
Español
Türkçe
Português
Еλληνικά
Nederlands
nastavit
vybrat
Země
Dánsko
Švédsko
Norsko
Finsko
Lucembursko
Belgie
Nizozemí
Turecko
Řecko
Polsko
Česko
Maďarsko
Slovensko
Slovinsko
Chorvatsko
Estonsko
Litva
Ostatní
nastavit
závislosti na vámi zvolené zemi zvolte
• Vsvou
oblast nebo uložte číslo PIN dětského
zámku („0000“ nelze uložit) podle pokynů na
obrazovce.
Zvolte režim, který si přejete naladit
Výběr typu TV signálu
DVB-S
DVB-C
DVB-T
Analogový
Start
5
Srpyski
Hrvatski
Slovenščina
Latviešu
eesti keel
Lietuvių
Vyberte stát
Německo
Rakousko
Francie
Itálie
Španělsko
Portugalsko
Švýcarsko
Malta
Andora
4
vybrat
Polski
čeština
Magyar
Slovenčina
Български
Română
Automatické ladění
3
několik sekund, než dojde ke zobrazení
• Potrvá
na TV svítí červená LED dioda, stiskněte spínač pohotovostního režimu
• Jestliže
na dálkovém ovladači na dobu asi 1 sekundy.
Stručný návod
1
vybrat
ladit / přeskočit ladění
: ladit (hledat dostupné kanály)
: přeskočit ladění
Vyberte [Start]
Výběr typu TV signálu
DVB-S
DVB-C
DVB-T
Analogový
Start
vybrat
přístup
ladění začne vyhledávat TV kanály a uloží je.
• Automatické
Uložené kanály a jejich pořadí se může lišit podle státu, místa, vysílacího systému a
podmínek příjmu signálu.
Obrazovka automatického ladění se mění podle zvolené země.
1 Vyhledávací režim DVB-S
Režim vyhledávání
Neplacené kanály
Všechny kanály
výběr režimu
nastavit
2 Satelitní vyhledávání DVB-S
Automatické ladění DVB-S
Probíhá kontrola LNB2
Satelit
0%
Stav
Tato operace bude dokončena do 40 min.
100%
Satelit
Astra 19.2°E
Hot Bird 13°E
Stiskněte EXIT pro přeskočení instalace satelitu
Vyhledávání satelitů
13
5
3 [Automatické ladění DVB-S]
4 [Nastavení DVB-C sítě]
Automatické ladění DVB-S
Satelit
Stav
Tato operace bude trvat asi 30 min.
Č.
Název kanálu
CBBC Channel
1
BBC Radio Wales
2
E4
3
Neplacené TV: 3
Astra 19.2° E
0%
100%
Typ
Neplacené TV
Neplacené TV
Neplacené TV
Kvalita
100
100
100
v závislosti na vámi zvolené zemi zvolte vašeho poskytovatele
• Předem
kabelové televize podle pokynů na obrazovce.
Nastavení DVB-C sítě
Frekvence
ID sítě
Placené TV: 0
Rozhlas: 0
Probíhá vyhledávání
Automaticky
Automaticky
Start
vybrat [Start]
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
přístup
Stručný návod
V běžném případě nastavte u položek [Frekvence] a [ID sítě] možnost [Automaticky].
Pokud [Automaticky] není zobrazeno nebo v případě potřeby, vložte hodnoty
pro [Frekvence] a [ID sítě], stanovené vaším prodejcem, pomocí číselných tlačítek.
5 [Automatické ladění DVB-C]
6 [Automatické ladění DVB-T]
Automatické ladění DVB-C
Automatické ladění DVB-T
0%
Stav
Automatické ladění
Tato operace bude trvat asi 3 min.
Č.
Název kanálu
CBBC Channel
1
BBC Radio Wales
2
E4
3
Neplacené TV: 3
100%
Typ
Neplacené TV
Neplacené TV
Neplacené TV
Placené TV: 0
Probíhá vyhledávání
Kvalita
100
100
100
CH 5
Stav
Tato operace bude trvat asi 3 min.
KANÁL
Název kanálu
CBBC Channel
62
BBC Radio Wales
62
E4
62
62
Cartoon Nwk
Neplacené TV: 4
Rozhlas: 0
69
Kvalita
100
100
100
100
Typ
Neplacené TV
Neplacené TV
Neplacené TV
Neplacené TV
Placené TV: 0
Probíhá vyhledávání
Rozhlas: 0
závislosti na zemi, kterou zvolíte, se zobrazí obrazovka výběru kanálu po
• Vautomatickém
ladění DVB-T, pokud má více kanálů stejné logické číslo kanálu.
Zvolte upřednostněný kanál nebo opusťte obrazovku pro automatické výběry.
7 [Automatické ladění analogové části]
Automatické ladění analogové části
CH 2
78 CC 1
Vyhledávání
Tato operace bude trvat asi 3 min.
KANÁL
Název kanálu
CH 29
CH 33 BBC1
41
8 Načtení předvoleb
Pokud je připojen rekordér podporující Q-Link, VIERA Link nebo
podobnou technologii (str. 101, 102) do rekordéru se automaticky nahrají
nastavení pro kanál, jazyk, zemi / region.
Přenos ladících dat
Čekejte, prosím!
0%
Analogový: 2
100%
Dálkové ovládání je neaktivní
Probíhá vyhledávání
načtení selže, lze jej pomocí nabídky Nastavení uskutečnit
• Pokud
později. [Načítání] (str. 41)
6
Nastavte síťové připojení
Pro aktivaci funkcí síťových služeb je nutné nastavení síťového připojení, jako je VIERA Connect apod. (str. 17, 88).
Chcete-li nastavit připojení k bezdrátové síti, použijte bezdrátový LAN adaptér (volitelné příslušenství).
Tento televizor nepodporuje bezdrátové veřejné přístupové body.
Před spuštěním nastavení sítě se ujistěte, zda jsou provedena veškerá připojení (str. 12) a síťová prostředí.
Zvolte typ sítě
Nastavení sítě
[Kabelová] „Kabelové připojení“ (str. 12)
[Bezdrátová] „Bezdrátové připojení“ (str. 12)
•
•
Vyberte kabelovou nebo bezdrátovou.
Kabelová Bezdrátová Nastavit později
vybrat
přístup
pozdější nastavení, nebo pro přeskočení
• Pro
tohoto kroku
EXIT
Vyberte možnost [Nastavit později] nebo
■ [Kabelová]
1. Vyberte [Automaticky]
Získat IP adresu
Automaticky
Test připojení
Ruční
vybrat
přístup
2. Přejděte na následující krok 7
(dvakrát stiskněte)
14
Zkontrolujte připojení síťového kabelu.
Kontrola získané IP.
Kontrola zařízení pomocí IP adresy.
Kontrola připojení do sítě.
Kontrola komunikace se serverem.
: úspěch
Test proběhl úspěšně
a televizor je připojen
k síti.
: chyba
Nastavení se provede automaticky a začne test připojení
Zkontrolujte nastavení
k síti.
a připojení. Potom
Pro manuální nastavení vyberte [Ruční] a nastavte
vyberte možnost
každou položku zvlášť. Podrobnosti viz (str. 91)
[Opakovat].
•
6
■ [Bezdrátová]
Zvolte způsob připojení
vybrat
Typ připojení
Zvolte, prosím, typ připojení k síti.
přístup
Vyhledat přístupový bod
WPS (Push tlačítko)
[Vyhledat přístupový bod]
Automaticky nalezené přístupové body jsou v seznamu.
1. Zvolte požadovaný přístupový bod
Bezdrátový typ
11n(2.4GHz)
11n(5GHz)
11n(5GHz)
SSID
Access Point A
Access Point B
Access Point C
Kódovat
Příjem
přístup
: Přístupový bod s šifrováním
• Ruční nastavení (str. 94)
(Červená)
(Žlutá)
2. Zadání šifrovacího kódu
Nastavení klíče šifrování
Spojení uskutečněno podle následujících nastavení.:SSID : Access Point A
Typ ověření : WPA-PSK
Typ kódování : TKIP
Zadejte, prosím, kódovací klíč.
zvolený přístupový bod není zakódován, zobrazí se obrazovka
• Jestliže
potvrzení. Je doporučeno zvolit zakódovaný přístupový bod.
Automatické ladění
Pro opětovné vyhledání přístupových • Informace o zvýrazněném
• bodů
přístupovém bodu
Stručný návod
vybrat
Dostupné přístupové body
Č.
1
2
3
Klíč šifrování
3. Zadejte šifrovací kód přístupového bodu
Zadejte znaky
Nastav. přístupového bodu
Klíč šifrování
vybrat
A
B
C D
E
F
G H
I
J
K
L M N O
P
Q
R
S
T
U
V W X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
!
:
#
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
(
)
+
-
.
*
_
Uložit
BACK/
RETURN
nastavit
•
Znaky můžete nastavit pomocí numerických
tlačítek.
4. Vyberte [Ano]
Nastav. přístupového bodu
vybrat
nastavit
Šifrovací klíč nastaven na:XXXXXXXX
Zvolte „Ano” pro potvrzení.
Zvolte „Ne” pro změnu.
Ano
Ne
opětovné zadání klíče šifrování vyberte [Ne].
• Pro
připojování selhalo, zkontrolujte šifrovací kód, nastavení a
• Pokud
polohu vašeho přístupového bodu. Pak se držte pokynů na obrazovce.
5. Po dokončení nastavení přístupového bodu proveďte test připojení
Test připojení
Kontrola připojení k přístupovému bodu.
Kontrola získané IP.
Kontrola zařízení pomocí IP adresy.
Kontrola připojení do sítě.
Kontrola komunikace se serverem.
: úspěch
Test proběhl úspěšně a televizor je připojen k síti.
: chyba
Zkontrolujte nastavení a připojení. Potom vyberte
možnost [Opakovat].
Pro manuální nastavení vyberte [Ruční] a nastavte
každou položku zvlášť. Podrobnosti viz (str. 91)
•
6. Přejděte na následující krok 7
(dvakrát stiskněte)
15
6
[WPS (Push tlačítko)]
1. Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu, dokud se nerozbliká kontrolka
2. Připojte bezdrátový LAN adaptér k přístupovému bodu
WPS (Push tlačítko)
1) Stiskněte, prosím, tlačítko „WPS“ na přístupovém
bodě, když světlo bliká.
2) Jakmile je přístupový bod připraven, zvolte,
prosím, „Připojit “.
Pokud si nejste jisti, podívejte se, prosím, do návodu
k přístupovému bodu.
Připojit
Stručný návod
si, zda váš přístupový bod podporuje WPS pro takovéto
• Zjistěte
nastavení.
Wi-Fi Protected Setup™ (Nastavení ochrany)
• WPS:
připojování selhalo, zkontrolujte nastavení a polohu vašeho
• Pokud
přístupového bodu. Pak se držte pokynů na obrazovce.
3. Po dokončení nastavení přístupového bodu proveďte test připojení
Test připojení
Kontrola připojení k přístupovému bodu.
Kontrola získané IP.
Kontrola zařízení pomocí IP adresy.
Kontrola připojení do sítě.
Kontrola komunikace se serverem.
: chyba
Automatické ladění
Zkontrolujte nastavení a připojení. Potom vyberte
možnost [Opakovat].
Pro manuální nastavení vyberte [Ruční] a nastavte
každou položku zvlášť. Podrobnosti viz (str. 91)
4. Přejděte na následující krok 7
•
(dvakrát stiskněte)
7
: úspěch
Test proběhl úspěšně a televizor je připojen k síti.
Vyberte [Domácnost]
Zvolte prohlížecí prostředí [Domácnost] pro používání v domácím prostředí.
Prosím vyberte uživatelské prostředí.
Domácnost
vybrat
nastavit
Obchod
■ Prohlížecí prostředí [Obchod] (pouze pro zobrazení v obchodu)
Prohlížecí prostředí [Obchod] je ukázkový režim pro vysvětlení hlavních funkcí tohoto televizoru.
Zvolte prohlížecí prostředí [Domácnost] pro používání v domácím prostředí.
Můžete se vrátit do obrazovky výběru prohlížecího prostředí ve stavu obrazovky potvrzení obchodu a obrazovky
výběru Automatické předvedení Vypnuto / Zapnuto.
•
1 Návrat do obrazovky výběru prohlížecího
prostředí
Prosím vyberte uživatelské prostředí.
Domácnost
Obchod
Vybral jste režim Obchod
Automatické předvedení
Vypnuto
2 Vyberte možnost [Domácnost]
vybrat
nastavit
Obchod
BACK/
RETURN
Zapnuto
Pro pozdější změnu prohlížecího prostředí bude zapotřebí inicializovat veškerá expediční nastavení.
[Expediční nastavení] (str. 65)
Automatické ladění je nyní dokončeno a váš televizor připraven ke sledování.
Pokud ladění neproběhne úspěšně, zkontrolujte připojení satelitního kabelu, kabelu RF a poté postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Poznámka
kontrola seznamu kanálů viz „Používání TV průvodce“ (str. 22)
• Letmá
nebo skrytí (přeskočení) kanálů viz „Ladění a úpravy kanálů“ (str. 50 - 55)
• Úprava
všech kanálů [Automatické ladění] (str. 46 - 49)
• Přeladění
přidání dostupných televizních režimů [Přidat TV signál] (str. 41 - 43)
• Pozdější
• Inicializace všech nastavení viz [Expediční nastavení] (str. 65)
Pokud připojujete bezdrátový LAN adaptér později, zobrazí se obrazovka
potvrzení pro nastavení.
Nastavení bezdrátového spojení (str. 92 - 94)
•
Připojení bezdrátového LAN adaptéru
Bezdrátový LAN adaptér je připojen, přejete si jej
nastavit?
Ne - Ukončit
Aktuální typ sítě : Bezdrátová
Ano
16
Ne
Používání služby „VIERA Connect“
VIERA Connect je branou k jedinečným internetovým službám Panasonic a značně rozšířila funkce VIERA CAST.
VIERA Connect vám umožňuje přístup k určitým speciálním stránkám podporovaným společností Panasonic a užívat si
internetový obsah, například fotografie, videa, hry atd., z hlavní obrazovky VIERA Connect.
Tento televizor není vybaven plnou funkcí prohlížeče, a proto funkce webových stránek nemusí být dostupné v plném
rozsahu.
•
1
Zapněte televizor
Užívejte zvolený internetový obsah pomocí VIERA Connect
Jednoduše stiskněte tlačítko OK / INTERNET
Pokaždé, když zapnete televizor, objeví se úvodní proužek
služby VIERA Connect. Tento proužek se může změnit.
Vstupte do systému VIERA Connect
Během zobrazení proužku
nebo
Příklad:
INTERNET
tlačítka se mění podle
• Vzhled
dálkového ovladače.
všech dat může nějakou dobu trvat – záleží
• Načtení
na podmínkách zatížení.
zobrazením výchozí obrazovky VIERA Connect se
• Před
mohou zobrazit hlášení.
Vítejte v systému VIERA Connect™
Domácí stránka VIERA Connect™ se mění bez předchozího upozornění.
Služby VIERA Connect™ jsou ovládány příslušným
poskytovatelem a mohou být přerušeny dočasně nebo trvale bez upozornění.
Proto Panasonic nenese žádnou záruku
na obsah nebo poskytování těchto služeb.
Všechny části webových stránek nebo obsah služeb mohou být
nedostupné.
Přečtěte si prosím tyto pokyny pozorně a následujte
pokyny na obrazovce.
Příklad: Výchozí obrazovka VIERA Connect
Pro přechod na další úroveň
[VÍCE]
Pro přechod na předchozí úroveň
[ZPĚT]
Tuto zprávu příště nezobrazovat
Přístup
■ Pro ukončení služby
VIERA Connect
Některý obsah může být nevhodný pro určité diváky.
Některý obsah může být dostupný pouze v určitých zemích a může být prezentován ve specifických jazycích.
•
•
EXIT
Vypnutí zobrazení
• proužku
s pokyny ke
službě VIERA Connect
[Baner VIERA
Connect] (str. 44)
VÍCE
ZPĚT
■ Využití služby VIERA Connect (aktuálně od ledna 2011)
• Posun kurzoru / volba položky
• Vstup
Pokud jsou klíčová slova zobrazena na barevném
• pruhu
se zobrazí možnosti
• Pokud
návrat do hlavní obrazovky
• Pro
s čísly
VIERA Connect
(Červená)
(Zelená)
Používání služby „VIERA Connect“
2
asi na 1 sekundu
• Stiskněte
Hlavní vypínač musí být v poloze Zapnuto.
• (str. 10)
(Žlutá)
(Modrá)
abc
• Návrat na předchozí stránku
BACK/
RETURN
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
INTERNET
komunikace (například s aplikací Skype™) vyžaduje speciální komunikační kameru TY-CC10W.
• Video
„Volitelné příslušenství“ (str. 6)
Podrobnosti naleznete v návodu ke komunikační kameře.
vložení znaků a hraní her ve VIERA Connect můžete přes port USB připojit klávesnici a gamepad.
• Pro
Televizor můžete ovládat také klávesnicí nebo gamepadem, mimo funkce služby VIERA Connect.
Další informace viz
„USB připojení“ (str. 116)
Poznámka
se nedaří přístup ke službě VIERA Connect, zkontrolujte síťová připojení (str. 12) a nastavení (str. 14 - 16).
• Pokud
• Další informace o službě VIERA Connect viz (str. 98)
17
Sledování televizoru
Zapněte televizor
1
asi na 1 sekundu
• Stiskněte
vypínač musí být v poloze Zapnuto.
• Hlavní
(str. 10)
■ Objeví se úvodní proužek VIERA Connect
Máte přístup k VIERA Connect a můžete začít používat jeho rozmanitý obsah.
(str. 17)
Pokud chcete odstranit tento proužek, počkejte asi 5 sekund nebo stiskněte
libovolné tlačítko (kromě tlačítek pro přístup ke službě VIERA Connect).
Vypnutí zobrazení tohoto proužku [Baner VIERA Connect] (str. 44)
•
•
Vyberte režim
2
režimy závisí na uložených kanálech
• Volitelné
(str. 13).
TV
vybrat
Sledování televizoru
Výběr TV
DVB-S
DVB-C
DVB-T
Analogový
přístup
•
Režim můžete zvolit také opakovaným stiskem
tlačítka TV na dálkovém ovladači nebo na
postranním panelu televizoru (str. 10).
se nezobrazí menu [Výběr TV], tlačítkem
• Pokud
TV přepněte režim.
1
BBC ONE WALES
20:35
Všechny DVB-T kanály
Změnit kategorii
Coronation Street
20:00 - 20:55
Sledujete
Informace
Hlasitost
Informační pruh
Vyberte kanál
3
nahoru
nebo
dolů
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
více než dvoumístného čísla kanálu, např.
• Výběr
399
def
wxyz
■ Výběr ze seznamu kanálů
6
7
8
1
2
3
4
vybrat kanál
Třídění 123…
Všechny DVB-T kanály
Cartoon Nwk
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
BBC ONE Wales
BBC THREE
BBCi
CBBC Channel
(str. 19)
sledovat
wxyz
jmen v abecedním
• Třídění
pořadí
(Červená)
• Změna kategorie
(Modrá)
■ Vyberte kanál pomocí informačního pruhu (str. 19)
1 Zobrazte informační pruh (pokud se nezobrazí)
2 Během zobrazení pruhu zvolte kanál
vybrat kanál
sledovat
■ Vyberte kanál pomocí TV průvodce (str. 22)
1 Zobrazte
TV průvodce
2 Zvolte aktuální program
IDE
GU
nebo kanál
vybrat
přístup
3 Zvolte [Přístup] (režim DVB)
Das Erste
19:30- 20:00
Přístup
Časovač nahrávání
• Podle vybrané země (str. 13) bude možná nutné zadat nebo upravit PSČ. Postupujte podle pokynů v hlášení.
Poznámka
18
• Sledování placených programů viz
„Používání Common Interface“ (str. 64)
vybrat
sledovat
Další pomocné funkce
Zobrazení informačního pruhu
Zobrazení informačního proužku
Zobrazí se také při změně programu
•
1
2
3
5
6
7
4
Příklad: DVB
HDTV
1
ZDF
Špatný signál
20:35
Všechny DVB-T kanály
Coronation Street
20:00 - 20:55
Sledujete
Informace
Dolby D+
Změnit kategorii
45
1 Pozice a název kanálu
2 Typ kanálu ([Rozhlas], [Data], [HDTV] atd.) /
5 Začátek / konec programu (DVB)
Kódovaný kanál ( ) /
TV režim ( , , , )
3 Program
4 Aktuální čas
6 Aktivace indikátoru času zvoleného programu (DVB)
Číslo kanálu, atd. (analogový režim)
7 Kategorie
• Změna kategorie (DVB)
vybrat
(Modrá)
Dostupné funkce / Význam zpráv
[Stereo], [Mono]
Režim zvuku
Teletext k dispozici
Vypnutí zvuku aktivní
[Špatný signál]
Špatná kvalita TV signálu
K dispozici větší počet zvukových
kanálů
Služba MHP k dispozici
[Dolby D+], [Dolby D], [HE-AAC]
Zvukový signál Dolby Digital Plus,
Dolby Digital nebo zvuková stopa
HE-AAC
K dispozici větší počet obrazových
kanálů
Titulky k dispozici
Dostupné vícenásobné audio a video
názvu jiného naladěného
kanálu uvedeného na
• Potvrzení
• Sledování
kanálu
informačním pruhu
• Skrýt
• Zvláštní informace (DVB)
EXIT
Sledování televizoru
nastavit
1 - 90
Zbývající čas časovače vypnutí
Nastavení viz (str. 20)
•
• Informace o dalším programu (DVB)
• Nastavení časové prodlevy zobrazení
[Doba zobr. informací] (str. 43)
(Opakovaným stisknutím se pruh skryje)
Zobrazení titulků
Zobrazení / skrytí titulků (pokud jsou k dispozici)
Změna jazyka pro DVB (pokud je k dispozici)
STTL
[Preferované podtitulky] (str. 43)
•
Poznámka
stiskněte v analogovém režimu tlačítko STTL, systém se přepne na teletextové služby a vyvolá oblíbenou stránku
• Pokud
(str. 25). Tlačítkem EXIT se vrátíte do režimu TV.
• Na 3D obrazu se nemusí správně zobrazovat titulky.
19
Pozastavení
Zmrazení / rozmrazení obrazu
HOLD
Zobrazení dostupných nastavení pro aktuální stav
Okamžitá kontrola nebo úprava aktuálního stavu
Změna
OPTION
•
vybrat
vybrat / změnit
přístup
uložit
[Multi Video] (Režim DVB)
Umožňuje vám výběr ze skupiny více
videí (pokud jsou k dispozici)
Toto nastavení se neuloží do paměti
a vrátí se do výchozího nastavení,
jakmile ukončíte aktuální program.
•
Sledování televizoru
[Multi Audio] (Režim DVB)
Možnost výběru mezi alternativními
jazyky zvukového doprovodu (pokud
jsou k dispozici)
Toto nastavení se neuloží do paměti
a vrátí se do výchozího nastavení,
jakmile ukončíte aktuální program.
•
[Duální Audio] (Režim DVB)
Umožní vám zvolit stereo / mono
(je-li dostupné)
[Jazyk teletextu] (Režim DVB)
Možnost výběru mezi alternativními jazyky
teletextu (pokud je k dispozici)
[Dílčí kanál] (Režim DVB)
Možnost výběru vícesložkového
programu - s vedlejším kanálem
(pokud je k dispozici)
[MPX] (Analogový režim)
Vybírá se vícenásobný režim zvuku (je-li
dostupný)
[Nastavení zvuku] (str. 39)
[Jazyk titulků] (Režim DVB)
Možnost výběru jazyka, v němž se
budou zobrazovat titulky (pokud jsou
k dispozici)
[Korekce hlasitosti]
Nastaví hlasitost jednotlivých kanálů nebo
vstupních režimů
[Nastavení znaků TXT]
Nastavení fontu jazyka teletextu
[Další nastavení] (str. 43)
[Aplikace MHP] (Režim DVB)
Umožňuje nahrát aplikaci MHP manuálně
(pokud je k dispozici)
(str. 62)
[Bezpečně odebrat USB]
Tato operace slouží k bezpečnému odpojení
zařízení USB připojeného k televizoru.
Časovač vypnutí
Po stanovené době přejde TV automaticky do režimu vypnutí
1 Zobrazte menu
MENU
2 Vybrat [Časovač]
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
3 Vyberte [Časovač vypnutí] a nastavte čas
Časovač nahrávání
Časovač vypnutí
Automatické vypnutí
20
Vypnuto
15 minut
30 minut
45 minut
60 minut
75 minut
90 minut
vybrat
[Časovač vypnutí]
přístup
•
•
•
vybrat čas
uložit
Pro zrušení Nastavte možnost [Vypnuto] nebo vypněte televizor.
Potvrzení zbývajícího času viz „Zobrazení informačního pruhu“ (str. 19)
Pokud zbývající čas dosáhne 3 minut, údaj o zbývajícím času začne blikat na
obrazovce.
Poměr stran
Změna poměru stran (velikost obrazu)
Vychutnejte si sledování obrazu v jeho optimální velikosti a poměru.
ASPECT
Programy obvykle obsahují „Řídící signál nastavení poměru stran“ (širokoúhlý signál, apod.) a televizor vybere poměr
stran automaticky podle „Řídící signál nastavení poměru stran“ (str. 111).
■ Pokud byste chtěli změnit poměr stran ručně
1 Zobrazte seznam pro volbu poměru stran 2 Během zobrazení seznamu
vyberte režim
ASPECT
Aspekt
Automaticky
16:9
14:9
Střed
4:3
4:3 úplný
Zoom1
Zoom2
Zoom3
Vybrat
Konec
Změny
tlačítka ASPECT lze také změnit
• Pomocí
pouze režim.
vybrat
ASPECT
uložit
(Stiskněte opakovaně, dokud
nedosáhnete požadovaného
režimu)
Návrat
Seznam Aspekt
[Automaticky]
Nejlepší poměr, kdy je obraz roztažen a vyplní celou obrazovku.
Podrobnosti viz (str. 111)
[4:3 úplný]
Přímo zobrazí obraz v poměru 16:9 bez
deformace (anamorfní zobrazení).
[14:9]
Zobrazí obraz 4:3 zvětšený vodorovně
tak, aby vyplnil celou obrazovku.
Pouze signál HD
•
[Zoom1]
Zobrazí obraz 14:9 v jeho standardní
velikosti bez deformace.
[Střed]
Zobrazí obraz 16:9 letterbox (obálka)
nebo 4:3 bez deformace.
Sledování televizoru
[16:9]
[Zoom2]
Zobrazí obraz 4:3 na celou obrazovku.
Roztažení je patrné pouze na levém a
pravém okraji.
[4:3]
Zobrazí obraz 16:9 letterbox (obálka)
(anamorfní) na celé obrazovce bez
deformace.
[Zoom3]
Zobrazí obraz 4:3 v jeho standardní
velikosti bez deformace.
Zobrazí obraz 2,35:1 letterbox (obálka)
(anamorfní) na celé obrazovce bez
deformace. V poměru 16:9 se zobrazí
obraz v maximální velikosti (s mírným
zvětšením).
Poznámka
stran je pevně nastaven na [16:9], pokud je v položce [Mód zobrazení] v Nastavení obrazu nastavena možnost [Hry].
• Poměr
PC je k dispozici pouze poměr [16:9] a [4:3].
• VPřirežimu
používání teletextu a 3D režimu nelze změnit poměr stran (kromě režimu [2D 3D] v [Výběr 3D režimu] (str. 31)).
• Režim
• poměru lze uložit samostatně pro signály SD (standardní rozlišení) a HD (vysoké rozlišení).
Poslední přístup
Snadno přepíná na předchozí prohlížený kanál nebo vstupní režim
Znovu stiskněte pro návrat do přednastaveného přístupu.
LAST VIEW
•
Poznámka
kanálu není dostupné, když je aktivováno nahrávání z Časovače nahrávání, Záznam jedním dotekem nebo přímý
• Přepínání
TV záznam.
• Sledování po dobu méně než 10 sekund není považováno za předchozí prohlížený kanál nebo vstupní režim.
21
Používání TV průvodce
TV průvodce - elektronický programový průvodce (EPG) přináší na obrazovce seznam momentálně vysílaných programů a
budoucí vysílání v příštích sedmi dnech (závisí na provozovatelích vysílání).
Tato funkce se liší podle země, kterou jste zvolili (str. 13).
Zadání PSČ nebo aktualizace může být vyžadována pro použití GUIDE Plus+ systému v závislosti na zvolené zemi.
„Zobrazení oznámení“ (str. 23)
DVB-T a analogové kanály se zobrazují na stejné stránce TV průvodce. [D] znamená kanál DVB-T a [A] znamená analogový
kanál. Zde nebudou žádné seznamy programu pro analogové kanály.
Jestliže je televizor poprvé zapnutý nebo je déle než týden vypnutý, úplné zobrazení TV průvodce potrvá určitou dobu.
•
•
•
•
1
Vyberte režim
(str. 18)
TV
2
Zobrazení TV průvodce
IDE
GU
stisknutím změníte uspořádání ([Na šířku] / [Na výšku]).
• Opětným
Aktivujte [Na šířku] pro zobrazení více kanálů.
Aktivujte [Na výšku] pro zobrazení jednoho kanálu za druhým.
Používání TV průvodce
Příklad:
[Na šířku] (zobrazení podle kanálů)
1
TV průvodce: Na šířku
St 27.10.2010
10:46
3
St 27.10.2010
Čas:
5
D
1 BBC ONE
D
7 BBC THREE
19:30
Das Erste
20:00
DIY SOS
Hot Wars
Všechny kanály
21:00
Red Cap
Holiday Program
Emmerdal.
D 70 BBC FOUR
10 O’ clock News BBC
Panorama
I’m A Celebrity
D 105 BBC Radi
Rugby
Good bye
Pop Idol
News
GUIDE
Informace
Změnit režim zobraz.
Zvolit odkaz
Typ programu
The Bill
Předch. strana
Násl. strana
Kategorie
Příklad:
[Na výšku] (zobrazení podle času)
TV průvodce: Na výšku
St 27.10.2010
10:46
Všechny typy
St 27.10.2010
D 1 BBC ONE
D
19:30-20:00
Das Erste
■ Návrat k televizoru
EXIT
7 BBC THREE
20:00-20:30
DIY SOS
20:30-21:00
The Bill
21:00-22:00
Red Cap
22:00-23:00
Live junction
23:00-23:30
POP 100
23:30-00:00
Rugby
Zvolit program
Konec
Vybrat kanál
Časovač nahrávání
Návrat
+ 24 Hodin
GUIDE
OPTION
4
Coast
15 To 1
OPTION
2
The Bill
Pepsi Char.
Spring watch
D 105 BBCi
Vybrat kanál
Konec
Zvolit program
Časovač nahrávání
Návrat
- 24 Hodin
+ 24 Hodin
20:30
The Bill
Coronation Street
D 14 E4
D 72 BBC 2W
7
Všechny typy
1 BBC ONE
20:00 - 20:30 DIY SOS : We open in the Battersbys
D 14 E4
Informace
Změnit režim zobraz.
Zvolit odkaz
Typ programu
Všechny kanály
D 70 BBC FOUR
6
1
2
3
4
5
6
7
Aktuální datum a čas
Datum TV průvodce
Čas TV průvodce
Program
Reklama
Pozice a název kanálu
[D] : DVB-T
[A] : Analogový
V závislosti na zemi, kterou
zvolíte, můžete zvolit typ
průvodce TV
[Výchozí průvodce] v
[Nastavení zobrazení]
(str. 43)
Pokud zvolíte [Seznam kanálů],
objeví se po stisknutí tlačítka
GUIDE (Průvodce) seznam
kanálů.
Předch. strana
Násl. strana
Kategorie
■ Sledování programu
1 Zvolte aktuální program nebo
2 Zvolte [Přístup] (režim DVB)
kanál
vybrat
Das Erste
19:30- 20:00
přístup
22
Přístup
Časovač nahrávání
vybrat
sledovat
časovače nahrávání viz
• Použití
(str. 24)
■ Na předchozí den (režim DVB)
■ Do dalšího dne (režim DVB)
(Červená)
(Zelená)
■ Zobrazení seznamu kanálů vybraného typu
■ Zobrazení seznamu kanálů vybrané kategorie
(režim DVB)
(Modrá)
(Žlutá)
(Seznam typů)
Typ programu
Všechny typy
Všechny typy
Filmy
Zpráv y
(Seznam kategorií)
zobrazit
vybrat kategorii
Kategorie
Všechny kanály
vybrat typ
Všechny kanály
Všechny DVB -T kanály
Všechny analog. kanály
Neplacené T V
Placené T V
HDT V
Neplacené rádio
Placené rádio
Oblíbené 1
Oblíbené 2
Oblíbené 3
Oblíbené 4
zobrazit
V seznamu jsou uvedeny pouze
analogové kanály
oblíbených kanálů
• Seznam
(str. 50)
1 Zvolte program
vybrat
2 Zobrazte podrobnosti
• Znovu stiskněte pro návrat do TV průvodce.
Používání TV průvodce
Další pomocné funkce
Sledovat podrobnosti o programu (DVB režim)
Zobrazení oznámení
V závislosti na zemi, kterou zvolíte podporuje tato TV systém GUIDE Plus+ v DVB-T nebo analogový režim
Je nutný zápis PSČ nebo aktualizace. Postupujte podle pokynů v hlášení.
Je rovněž možno ručně nastavovat z režimu Další nastavení, viz
[Aktualizace] / [Směrovací číslo] v [GUIDE Plus+ Nastavení] (str. 44)
Zadejte své PSČ (poštovní směrovací číslo), když tuto funkci používáte poprvé. Pokud zadáte nesprávné PSČ své oblasti nebo
nezadáte žádné PSČ, nemusí se správně zobrazovat oznámení.
•
•
Zobrazení oznamovací informace
Zobrazení posledního oznámení viz
[Aktualizace] v [GUIDE Plus+ Nastavení] (str. 44)
OPTION
•
■ Pro změnu oznámení
■ Pro návrat do TV průvodce
BACK/
RETURN
OPTION
nebo
Poznámka
• Pokud mají být informace neustále aktualizovány, televizor musí zůstat v pohotovostním režimu.
23
Časovač nahrávání (režim DVB)
Časovač nahrávání je časovač pro připomenutí sledování nebo záznam programu na externí rekordér nebo USB HDD.
1 Zvolte nejbližší program
2 Vyberte funkci ([Externí rek.], [USB HDD rek.] nebo [Upomínka])
vybrat
(obrazovka časovače nahrávání)
Časovač nahrávání
Funkce
nastavit
Externí rek.
---
Pokud je časovač nahrávání nastaven,
světlo LED bude svítit oranžově.
(Oranžové světlo LED bude blikat, pokud
je časovač nahrávání aktivován.)
LED
Používání TV průvodce
■ Kontrola / změna / zrušení události
časovače nahrávání viz
„Časovač nahrávání“ (str. 56 - 58)
D
Název kanálu
12
BBC ONE
<ČASOVAČ NAHRÁVÁNÍ>
---
Datum
Start Konec
St 27.10.2010
20:00 20:30
(30 min.)
--/--
--:---:-(--- min.)
---
---
--/--
--:---:-(--- min.)
---
---
--/--
--:---:-(--- min.)
--/--
--:---:-(--- min.)
---
---
Vybrat časovač
Konec
Editovat časovač
vybrat
St 27.10.2010 10:46
Č.
Volné místo:
500GB (50%)
0
9
uložit
1/1
Návrat
[Externí rek.] / [USB HDD rek.] :
pro záznam programu na externí rekordér nebo USB HDD
Jakmile nadejde čas spuštění, kanál se automaticky přepne a video a zvukové
signály budou na výstupu. Pokud sledujete TV, objeví se upomínková zpráva 2
minuty před dobou spuštění.
[Upomínka] :
pro připomenutí sledování programu
Pokud sledujete TV, objeví se upomínková zpráva 2 minuty před dobou
spuštění. Stiskněte tlačítko OK pro přepnutí naprogramovaného kanálu.
■ Pro návrat do TV průvodce
BACK/
RETURN
■ Pokud zvolíte aktuální program
Objeví se potvrzovací obrazovka s otázkou, zda si přejete program sledovat nebo zaznamenávat.
Zvolte položku [Časovač nahrávání] a nastavte možnost [Externí rek.] nebo [USB HDD rek.] pro zaznamenávání od chvíle, kdy
dokončíte nastavení časovače nahrávání.
Das Erste
19:30- 20:00
Přístup
Časovač nahrávání
vybrat
přístup
Poznámka
funkce není dostupná v analogovém režimu.
• Tato
nahrávání pracuje správně pouze v případě, pokud signál vysílající stanice nebo poskytovatele služeb obsahuje
• Časovač
správné informace o čase.
zvolit další kanál, pokud je aktivní nahrávání z časovače nahrávání.
• Nelze
zaznamenáváte programy na externí rekordér, ujistěte se, že máte správná nastavení na rekordéru připojeného k TV.
• Pokud
Pokud je k TV připojen rekordér kompatibilní s Q-Link, VIERA Link nebo podobnými technologiemi (str. 101, 102) a jsou
dokončena nastavení [Nastavení spojení] (str. 40), pak nejsou nutná nastavení rekordéru. Také si přečtěte návod k rekordéru.
zaznamenáváte programy na USB HDD, naformátujte USB HDD a aktivujte jej pro záznam v režimu [Nastavení
• Pokud
záznamu] (str. 71).
24
Sledování teletextu
Teletextové služby jsou textové informace poskytované provozovateli vysílání.
Funkce se mohou mezi jednotlivými provozovateli lišit.
Co znamená režim FLOF (FASTEXT)?
V režimu FLOF jsou u dolního okraje obrazovky zobrazena čtyři různobarevná témata. Chcete-li o některém z těchto témat
získat více informací, stiskněte tlačítko odpovídající barvy. Tato funkce umožňuje rychlý přístup k informacím o zobrazených
tématech.
Co znamená režim TOP? (v případě vysílání TOP textu)
TOP je mimořádné zlepšení standardní služby teletext, které umožňuje snadnější vyhledávání a účinnou navigaci.
K dispozici je rychlý přehled informací teletextu
Snadný výběr aktuálního tématu krok za krokem
Informace o stavu stránky v dolní části obrazovky
Možnost listování stránkami
Výběr mezi předmětovými bloky
Výběr následujícího předmětu v rámci
nahoru / dolů
jednoho předmětového bloku
(Modrá)
(Po ukončení posledního předmětu se
(Červená)
(Zelená)
přesune k následujícímu předmětovému
bloku).
•
•
•
Přepněte na teletext
1
stránku s obsahem (oblast se liší
• Zobrazí
podle provozovatele vysílání)
TEXT
Sledování teletextu
(Žlutá)
Co znamená režim Seznam?
V režimu Seznam jsou u dolního okraje obrazovky zobrazena čtyři různobarevná čísla stránek. Každé z těchto čísel lze změnit a
uložit do paměti televizoru. „Uložení často zobrazovaných stránek“ (str. 26)
■ Pro změnu režimu [Teletext] (str. 43)
Číslo podstránky
<< 01 02 03 04 05 06 07
>>
17:51 28 únor Čas / Datum
TELETEXT
INFORMATION
Barevná lišta
Číslo aktuální stránky
Vyberte stránku
2
abc
nahoru
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
nebo Barevné tlačítko
(Odpovídá barevné liště)
nebo
dolů
■ Nastavení kontrastu
Během zobrazení modré lišty
MENU
■ Návrat k televizoru
EXIT
(Stiskněte třikrát)
Odhalení skrytých dat
OBSAH
Odhaluje skrytá slova, např. odpovědi na kviz
Chcete-li je znovu skrýt,
MENU
stiskněte tlačítko znovu.
(Červená)
•
POZASTAVIT
Zastavit automatické aktualizace
(Pokud chcete uchovat aktuální stránku bez aktualizace)
HOLD Opětným stisknutím obnovíte aktualizaci.
•
Návrat na hlavní stránku obsahu
INDEX
Vyvolání oblíbené stránky
Prohlížení uložené oblíbené stránky
Vyvolejte stránku uloženou na modrém tlačítku (režim
Seznam).
Výchozí nastavení je „P103“.
STTL
•
25
PLNÉ / HORNÍ / SPODNÍ
MENU
(Zelená)
(HORNÍ)
(SPODNÍ)
Normální zobrazení (PLNÉ)
(Rozšířit na HORNÍ polovinu)
(Rozšířit na SPODNÍ polovinu)
Zobrazení ve více oknech
Sledování televizoru a teletextu ve dvou oknech současně
MENU
Vyberte Obraz a text Zapnuto nebo
Vypnuto
(Dvakrát stiskněte)
• Ovládání je možné pouze na obrazovce teletextu.
Sledování teletextu
Uložení často zobrazovaných stránek
Uložení často zobrazovaných stránek na barevnou lištu (pouze režim Seznam)
Když je stránka zobrazena
stiskněte a přidržte
(Odpovídající
barevné tlačítko)
Barva čísla se změní na bílou.
■ Změna uložených stránek
Vložte číslo nové stránky
Barevné tlačítko, které
chcete změnit
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
stiskněte a přidržte
Zobrazení podstránky
Zobrazení podstránky (pouze pokud má teletext více než jednu stranu)
Počet podstránek se liší podle provozovatele vysílání (až
Zobrazí se v horní části
79 stránek).
obrazovky
Vyhledání může trvat jistou dobu, během níž můžete
sledovat televizní vysílání.
•
•
■ Zobrazení určité podstránky
MENU
Zadejte 4 místné číslo
Příklad: P6
(Modrá)
mno
Sledování TV vysílání během čekání na aktualizaci
Během čekání na aktualizaci sledujte televizní vysílání
Jakmile bude dostupná nová informace, teletext se automaticky aktualizuje.
Přechodně se změní na obrazovku TV
MENU
(Žlutá)
P108
(Kanál nelze změnit.)
Objeví se po dokončení
aktualizace
• Stránka se zprávami disponuje funkcí, která indikuje příchod nejnovějších zpráv („News Flash“).
26
Zobrazení
aktualizované
stránky
(Žlutá)
Sledování signálu z externích vstupů
Připojte externí zařízení (Videorekordéry, zařízení DVD, apod.) a můžete sledovat jejich signál.
Připojení zařízení (str. 11, 12, 108 - 110)
Dálkový ovladač může ovládat některé funkce vybraného externího zařízení.
„Ovládání zařízení prostřednictvím dálkového ovladače televizoru“ (str. 28)
•
1
Zapněte televizor
Po zapojení prostřednictvím konektoru SCART jako v příkladu
2 nebo 3 (str. 11, 12)
Po zahájení přehrávání přijme vstupní signály automaticky
Vstupní signály jsou konektorem SCART (kolík 8) identifikovány automaticky.
Tato funkce je dostupná také pro připojení HDMI (str. 108).
•
•
Pokud se vstupní režim nezapne automaticky
Proveďte krok 2 a 3
Zkontrolujte nastavení zařízení.
•
Vyvolejte menu pro volbu vstupu
3
Zvolte vstupní režim pro připojené zařízení
AV
Výběr vstupu
AV1
AV2
COMPONENT
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
TV
SD Card/USB
vybrat
sledovat
můžete zvolit také pomocí tlačítka AV na dálkovém ovladači nebo na bočním
• Vstup
panelu televizoru (kromě [SD Card/USB]).
Sledování signálu z externích vstupů
2
Stiskněte tlačítko opakovaně, dokud nebude zvolen požadovaný vstup.
Card/USB] : Přepíná na přehrávač médií „Použití přehrávače médií“ (str. 75)
• [SD
vstupu můžete buď označit, nebo přeskočit (kromě [SD Card/USB]).
• Režimy
„Označení vstupů“ (str. 61)
Vynechané vstupy se při stisku tlačítka AV nezobrazí.
■ Návrat k televizoru
TV
4
Prohlížení
AV1
Zobrazuje zvolený režim
Poznámka
má externí zařízení funkci nastavení poměru stran, nastavte poměr „16:9“.
• Pokud
• Podrobnosti vyhledejte v návodu k zařízení nebo se obraťte na místního prodejce.
27
Ovládání zařízení prostřednictvím dálkového ovladače televizoru
Zařízení připojené k televizoru lze přímo ovládat níže uvedenými tlačítky dálkového ovladače televizoru.
Tlačítka k ovládání připojeného zařízení
Chcete-li ovládat DVD rekordér, DVD přehrávač, domácí kino, domácí kino s přehrávačem disků
Blu-ray nebo videorekordér Panasonic, vyberte „DVD/VCR“
„Jak změnit kód typu zařízení“ (podrobnosti níže)
DVD/VCR
TV
Zvolte „TV“ pro použití v USB HDD nahrávání, Přehrávači médií, funkcích DLNA nebo funkci
VIERA Link
„Záznam na USB HDD“ (str. 73)
„Přehrávač medií“ (str. 76)
„Využití funkcí DLNA®“ (str. 95)
„Ovládání VIERA Link“ (str. 105)
Pohotovostní režim
Přepnutí do pohotovostního režimu / Zapnutí
Přehrát
Přehrávání videokazety / DVD / video obsah
Zastavit
Zastavení operace
Sledování signálu z externích vstupů
Přesun vzad / Skok / Vyhledávání
Videorekordér:
Převíjení vzad, rychlé prohlížení záznamu směrem vzad
DVD / video obsah:
Skok na předchozí stopu, titul nebo kapitolu
Pro vyhledávání nazpět stiskněte a přidržte
Rychlý přesun vpřed / Skok / Vyhledávání
Videorekordér:
Převíjení vpřed, rychlé prohlížení záznamu směrem vpřed
DVD / video obsah:
Skok na následující stopu, titul nebo kapitolu
Pro vyhledávání vpřed stiskněte a přidržte
Pauza
Pauza / Obnovit
DVD: Chcete-li přehrávat zpomaleně, tlačítko stiskněte a přidržte
PROGRAMME
Přepínání kanálů nahoru / dolů
Vybrat kanál
REC
Záznam
Zahájení záznamu
Jak změnit kód typu zařízení
Každý typ zařízení Panasonic má svůj vlastní kód dálkového ovladače.
Kód změňte podle zařízení, které chcete ovládat.
1 Přepněte do polohy „DVD/VCR“
DVD/VCR
TV
2 Stiskněte a přidržte
během následujících operací
Zadejte příslušný kód, viz níže
Stiskněte
uvedená tabulka
abc
Poznámka
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
Typ zařízení
Kód
DVD rekordér, DVD přehrávač, přehrávač Blu-ray disků
70 (výchozí)
Domácí kino, domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray
71
Videorekordér
72
kódu si ověřte, zda dálkový ovladač pracuje správně.
• PoPři změně
výměně baterií se mohou kódy vynulovat na výchozí hodnoty.
• U některých
modelů nemusí být některé operace možné.
•
28
Sledování 3D obrazu
Použitím 3D brýlí můžete sledovat 3D obraz obsahu nebo programů vysílaných s efektem 3D.
„Volitelné příslušenství“ (str. 6)
Tento televizor podporuje 3D formáty [Sekvenční snímky]∗1, [Vedle sebe]∗2 a [Nad sebou]∗3.
∗1 : Obrazy ve 3D formátu pro levé a pravé oko se nahrávají v HD kvalitě a následně střídavě přehrávají
∗2, ∗3 : Jiné dostupné 3D formáty
Sledování 3D obrazu (str. 30)
•
Pozor
Bezpečné a pohodlné sledování 3D obrazu vyžaduje, abyste se pečlivě seznámili s následujícími pokyny.
Sledování 3D obsahu
Použití 3D brýlí
Pokud je vám známo, že trpíte nadměrnou citlivostí
Zvýšenou pozornost zachovávejte, pokud 3D brýle
na světlo, máte srdeční problémy nebo jakékoliv jiné
používají děti.
zdravotní komplikace, nepoužívejte 3D brýle.
Obecně platí, že 3D brýle by neměly používat děti mladší
Pokud se cítíte unaveni, je vám nevolno nebo máte
5 až 6 let. Na děti musí při používání 3D brýlí dávat
jakékoliv nepříjemné vjemy, okamžitě přerušte používání
řádně pozor rodiče nebo osoby, kterým jsou děti svěřeny
3D brýlí.
do opatrování. Tyto osoby jsou povinny zajistit jejich
Při nastavování efektu pomocí možnosti [Úpravy 3D]
bezpečnost a ochranu zdraví.
vezměte v úvahu, že různí lidé vnímají 3D obraz různým
Před použitím 3D brýlí zkontrolujte, zda se v okolí uživatele
nenacházejí předměty, které by se mohly rozbít a způsobit
způsobem.
Po zhlédnutí filmu 3D si udělejte vhodně dlouhou
tak nechtěnou škodu nebo zranění.
přestávku.
Dříve, než se začnete pohybovat po místnosti, sejměte si
3D brýle, abyste neupadli nebo si náhodně nezpůsobili
Po sledování 3D obsahu na interaktivních zařízeních, jako
jsou například 3D herní konzole nebo počítače, si udělejte
zranění.
Pokud 3D brýle zrovna nepoužíváte, uschovejte je vždy
přestávku 30 - 60 minut.
do pouzdra dodaného s 3D brýlemi.
Dávejte pozor, abyste nechtěně nenarazili do televizní
obrazovky nebo dalších osob. Při používání 3D brýlí
3D brýle používejte pouze pro stanovený účel a nikoliv
k libovolnému jinému účelu.
může dojít ke zkreslení vzdálenosti mezi uživatelem a
obrazovkou.
Nepoužívejte 3D brýle za vysokých teplot.
3D brýle používejte pouze při sledování obsahu 3D.
Nepoužívejte 3D brýle, jsou-li fyzicky poškozeny.
Pokud se při sledování 3D obrazu podíváte mimo televizní
V blízkosti 3D brýlí nepoužívejte žádná zařízení vysílající
obrazovku, mohou se 3D brýle automaticky vypnout.
infračervené paprsky, protože by mohlo dojít k narušení
Pokud trpíte problémy se zrakem (krátkozrakost,
funkce 3D brýlí.
dalekozrakost, astigmatismus, rozdíl ve vidění pravým
Budete-li v blízkosti 3D brýlí používat zařízení vysílající
silné elektromagnetické záření (například mobilní telefony
a levým okem), před použitím 3D brýlí požádejte svého
lékaře o zajištění korekce zraku.
nebo vysílačky), může dojít k nesprávné funkci 3D brýlí.
Pokud při sledování 3D obsahu vidíte jasně rozdvojený
Nevystavujte infračervený přijímač jasnému světlu, jako je
obraz, přestaňte používat 3D brýle.
například přímé sluneční světlo nebo světlo ze zářivek. 3D
Nepoužívejte 3D brýle v menší než doporučené
obraz nemusí být zobrazen správně.
vzdálenosti.
V případě nesprávné funkce nebo poruchy 3D brýlí je
Doporučená vzdálenost je minimálně trojnásobek výšky
ihned přestaňte používat.
obrazu.
Pokud se při používání 3D brýlí objeví v okolí nosu nebo
TX-L32DT35E : 1,2 m nebo více
spánku zarudnutí, podráždění pokožky nebo bolest,
TX-L37DT35E : 1,4 m nebo více
okamžitě přestaňte brýle používat.
Nachází-li se na horní a dolní straně obrazovky černý
Ve vzácných případech mohou materiály použité
pruh, například u filmů, sledujte obrazovku ze vzdálenosti,
v 3D brýlích způsobit alergickou reakci.
která odpovídá minimálně trojnásobku výšky obrazu.
(V takovém případě bude vzdálenost pro sledování menší,
než výše uvedené doporučení.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sledování 3D obrazu
•
•
•
•
•
•
•
•
29
Sledování 3D obrazu
3D obraz si můžete vychutnat různými způsoby.
(Podporovány jsou 3D formáty sekvenční snímky, vedle sebe a nad sebou.)
■ Přehrávání 3D disku Blu-ray (formát sekvenční snímky)
3D přehrávač pomocí plně zapojeného HDMI kabelu.
• Připojte
se režim vstupu nepřepne automaticky, vyberte vstup připojený k přehrávači. (str. 27)
• Pokud
• Používáte-li přehrávač, který není kompatibilní s technologií 3D, bude obraz zobrazen ve 2D formátu.
■ 3D vysílání
• O dostupnosti této služby se informujte u dodavatelů obsahu nebo programů.
■ 3D fotografie a 3D videa pořízená 3D produkty Panasonic
• K dispozici v přehrávači médií (str. 75) a síťových službách (str. 88)
■ 2D obraz převedený na 3D
Použijte funkci převodu 2D na 3D [2D
Sledování 3D obrazu
1
Zapněte 3D brýle
2
Nasaďte si 3D brýle
3D] v [Výběr 3D režimu] (str. 31)
3D obraz
3 Sledujte
prvním sledování 3D obrazu se zobrazí bezpečnostní pokyny. Po výběru možnosti [Ano] nebo [Ne] se zahájí
• Při
přehrávání 3D obsahu.
Zvolíte-li [Ano], toto hlášení se zobrazí znovu za stejných podmínek při přepnutí vypínače napájení do polohy
zapnuto. Pokud nechcete, aby se toto hlášení znovu zobrazovalo, zvolte [Ne].
Příklad:
Bezpečnostní upozornění
Pro bezpečné a komfortní užívání 3D zobrazení, přečtěte nejdříve, prosím, pečlivě Návod k
obsluze.
Sejměte, prosím, ihned 3D brýle pokud se cítíte unavení nebo se necítíte dobře,
případně se u Vás vyskytnou jakékoli jiné nepříjemné pocity.
Vždy po skončení používání ukládejte 3D brýle do originálního pouzdra.
Chcete toto hlášení znovu zobrazit později?
Ano
4
Ne
Po použití 3D brýle vypněte
Poznámka
brýle nejsou součástí balení. Zakupte je dle potřeby. (str. 6)
• 3D
informací o používání a nasazení 3D brýlí naleznete v příručce k 3D brýlím.
• Více
obraz nebo 3D efekt nemusí být dostupné v době, kdy je zobrazena úvodní obrazovka VIERA Connect (str. 17) nebo když
• 3D
probíhá Externí časované nahrávání programu (str. 56) / Přímý TV záznam (str. 101, 103). Pokud se jedná o obsah formátu
sekvenční snímky nebo vedle sebe (plné), za těchto podmínek nebude zobrazen žádný obraz.
je místnost osvětlena zářivkami nebo žárovkami (50 Hz) a světlo při použití 3D brýlí bliká, vypněte zářivkové osvětlení
• Pokud
nebo nastavte položku [3D obnovovací frekvence] na hodnotu [100Hz] (str. 37).
se blikání objevuje při vstupním signálu 50 Hz, nastavte [3D obnovovací frekvence] na [120Hz] (str. 37).
• Pokud
3D brýle nasadíte obráceně nebo vzhůru nohama, nebude se 3D obsah zobrazovat správně.
• Pokud
3D brýle ke sledování jiných než 3D obrazů. Při používání 3D brýlí mohou být obtížně viditelné displeje LCD
• Nepoužívejte
(například počítačové monitory, digitální hodiny, kalkulačky atd.).
nepoužívejte jako sluneční brýle.
• 3D brýle
• 3D efekty mohou být různými osobami vnímány odlišně.
30
Přepnutí 2D a 3D režimu
Mezi 2D a 3D režimem můžete jednoduše přepnout pomocí tlačítka 3D.
Vyberte režim
Výběr 3D režimu
vybrat
2D
3D
2D
nastavit
3D
[Výběr 3D režimu] se mohou lišit
• Položky
v závislosti na podmínkách.
[3D] / [2D] / [2D 3D] :
Zobrazuje požadovaný obraz bez výběru 3D formátu
Tento režim nemusí pracovat správně, v závislosti na formátu zdrojového obrazu. V takovém případě vyberte vhodný 3D
formát ručně.
•
■ Ruční přepnutí 3D formátu
Pokud se obraz správně nezmění na režim [3D], [2D] nebo [2D
Během výše uvedeného postupu
(Červená)
3D], použijte toto ruční nastavení.
Vyberte režim
Výběr 3D režimu (Ruční)
vybrat
nastavit
[Originál] :
Zobrazuje zdrojový obraz, jak je
Používá se k identifikování typu formátu zdrojového obrazu.
„Tabulka obrazů, které lze vidět pro každý [Výběr 3D režimu (Ruční)] a formát zdrojového obrazu“ (str. 32)
[Sekvenční snímky - 3D] / [Sekvenční snímky - 2D] / [Vedle sebe - 3D] / [Vedle sebe - 2D] / [Nad sebou - 3D] /
[Nad sebou - 2D] :
Zobrazuje vybraný režim
Neplatí pro analogový a AV režim
[2D 3D] :
Převádí 2D obraz do 3D
Pro režim DVB, analogový, AV, komponentní, HDMI, Přehrávač médií a síťové služby.
Obrazovkové displeje jsou v tomto režimu zobrazovány rovněž ve 3D.
Povšimněte si, že 3D obrazy se od originálů mírně liší.
Používání této funkce pro ziskové činnosti, nebo pro veřejné prezentování obrazů převedených z 2D do 3D na takových
místech, jako jsou obchody a hotely atd., může znamenat porušení autorských práv držitele podle zákona na ochranu
těchto práv.
•
Sledování 3D obrazu
Originál
Sekvenční snímky - 3D
Sekvenční snímky - 2D
Vedle sebe - 3D
Vedle sebe - 2D
Nad sebou - 3D
Nad sebou - 2D
2D 3D
•
•
•
•
•
31
Tabulka obrazů, které lze vidět pro každý [Výběr 3D režimu (Ruční)] a formát zdrojového obrazu
V případe, že se obraz zdá být nenormální, použijte pro výběr správného 3D režimu následující tabulku.
[Výběr 3D režimu]
Formát
zdrojového obrazu
[Sekvenční
snímky - 3D]
[Originál]
Sekvenční snímky
[Vedle sebe
- 3D]
[Nad sebou
- 3D]
[2D
3D]
Normální 3D∗1
Vedle sebe (Plné)
Normální 3D∗1
Vedle sebe
Normální 3D∗1
Nad sebou
Normální 3D∗1
Normální formát (2D)
Sledování 3D obrazu
Normální 3D
∗1: Pokud je vybrána možnost [Sekvenční snímky - 2D], [Vedle sebe - 2D] nebo [Nad sebou - 2D], obraz se bude zobrazovat bez
3D efektu.
V závislosti na přehrávači nebo programu se může obraz lišit od ilustrací uvedených výše.
•
3D nastavení
Pokud se 3D obraz nezobrazuje správně nebo se jeví neobvykle, proveďte úpravu nastavení 3D.
1
2
Zobrazení menu
MENU
Vyberte [Obraz]
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
3
Vyberte [3D nastavení]
2/2
Redukce šumu obrazu
3D nastavení
Obrazovka
Místní řízení podsvícení
Rozšířené nastavení
Obnova výchozích hodnot
4
■ Návrat k televizoru
EXIT
32
Vypnuto
Přístup
Zapnuto
Zapnuto
vybrat
přístup
Vyberte a nastavte jednu z následujících funkcí
vybrat
3D nastavení
2D 3D hloubka
Úpravy 3D
Posloupnost obrazu
Vyhlazení okrajů
3D detekce
Hlášení signálu 3D
Bezpečnostní upozornění
Střední
Přístup
Normální
Vypnuto
Zapnuto
Zapnuto
Přístup
upravit
vstoupit / uložit
Položka
2D
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Výběr úrovně hloubky 3D obrazu pro sledování převedených 2D obrazů [Malá] / [Střední] / [Velká]
3D hloubka
Úprava 3D efektu (kromě režimu [2D
3D]) [Vypnuto] / [Zapnuto]
na hodnotu [Zapnuto] zapnete nastavení [Efekt].
• Nastavením
nastavení na hodnotu [Zapnuto] se zobrazí bezpečnostní upozornění. Přečtěte si jej a poté
• Při
přejděte k nastavení [Efekt] stisknutím tlačítka BACK/RETURN.
Úpravy 3D
[Efekt] : Úprava 3D hloubky podle obsahu nebo preferencí.
Posloupnost
obrazu
Máte-li dojem, že je vjem hloubky neobvyklý, zvolte možnost [Opačná] (kromě režimu [2D
[Normální] / [Opačná]
Vyhlazení okrajů
Pokud máte dojem, že konturované části obrazu nejsou dostatečně hladké, nastavte hodnotu
[Zapnuto] (kromě režimu [2D 3D]) [Vypnuto] / [Zapnuto]
3D detekce
Automaticky detekuje signály 3D formátu [Vypnuto] / [Zapnuto] / [Zapnuto (Pokročilé)]
[Zapnuto (Pokročilé)] : Detekuje signály 3D formátu a automaticky zobrazuje 3D obraz.
[Zapnuto]: Detekuje konkrétní signály 3D formátu (sekvenční snímky atd.) a automaticky zobrazuje 3D
obraz.
Pokud chcete sledovat 3D obraz bez upozornění a nastavení, nastavte možnost [Zapnuto (Pokročilé)].
Hlášení signálu
3D
Slouží k volbě možnosti upozornění při nalezení signálu 3D formátu [Vypnuto] / [Zapnuto]
Pro DVB, komponentní a HDMI
Tato funkce není dostupná, pokud je v položce [3D detekce] nastavena možnost [Zapnuto (Pokročilé)].
Bezpečnostní
upozornění
Zobrazuje bezpečnostní informace, které je nutno vzít v úvahu při sledování 3D programů
3D])
•
Poznámka
• Nastavení [Úpravy 3D] a [Posloupnost obrazu] nebude při změně režimu vstupu nebo přepnutí kanálu uloženo do paměti.
Sledování 3D obrazu
•
•
Dostupný rozsah 3D brýlí
Pokud se 3D brýle déle než přibližně 5 minut nacházejí mimo dosah, mohou se automaticky vypnout.
: Oblast pokrytí pro použití 3D brýlí
Asi
3,2 m
35°
35°
Asi
3,2 m
Asi 3,2 m
Asi
3,2 m
20°
20°
Pohled shora
Pohled z boku
Poznámka
obraz nelze sledovat s 3D brýlemi z příliš velké vzdálenosti od televizoru, protože je poté obtížný příjem infračervených
• 3D
signálů z televizoru.
může být kratší, pokud se mezi infračervenými čidly na televizoru a 3D brýlích nacházejí překážky, pokud jsou
• Dosah
infračervená čidla znečištěná nebo je znečištěno okolní prostředí.
se při sledování 3D obrazu podíváte mimo televizní obrazovku, mohou se 3D brýle automaticky vypnout, i když se
• Pokud
nacházíte v dosahu.
33
Jak používat nástroje VIERA TOOLS
Prostřednictvím nástrojů VIERA TOOLS získáte snadný přístup k některým zvláštním funkcím.
1
Zobrazení ikony funkce
2
Vyberte funkci
TO
VIERA OLS
vybrat
přístup
■ Návrat k televizoru
EXIT
Ovládání VIERA Link
nebo
TO
VIERA OLS
Jak používat nástroje VIERA TOOLS
■ Postupujte podle pokynů každé funkce
[Ovládání VIERA Link]
„Ovládání VIERA Link“ (str. 105)
Pokud jsou připojeny dva nebo více kusů
kompatibilních zařízení, zobrazí se obrazovka
výběru.
Zvolte prosím správný popis a přístup.
[Hudba]∗
„Režim hudba“ (str. 86)
[Fotografie]∗
„Režim foto“ (str. 77)
[VIERA Connect]
„VIERA Connect“ (str. 17, 98)
[ Video]∗
„Video režim“ (str. 82)
[Media server]∗
„Využití funkcí DLNA®“ (str. 95)
[TV záznam]∗
„Nahraný televizní mód“ (str. 84)
∗ Pokud jsou připojeny dvě nebo více dostupných zařízení, zobrazí se obrazovka výběru.
Zvolte prosím správný popis a přístup.
Poznámka
zvolená funkce není aktivní, může se zobrazit ukázka pro vysvětlení jak ji používat. Stiskněte tlačítko OK pro sledování
• Pokud
ukázky po výběru nedostupné funkce.
34
Jak používat funkce menu
K nastavení obrazu, zvuku a dalších funkcí slouží různá menu.
Zobrazení menu
1
• Zobrazí se funkce, které lze nastavovat (mění se v závislosti na vstupním signálu)
MENU
Zvolte menu
2
Příklad: [Nastavení obrazu]
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
Jak používat funkce menu
Zvolte položku
3
Příklad: [Nastavení obrazu]
Mód zobrazení
Kontrast
Jas
Barevná sytost
Ostrost
Tón barvy
Teplota barev
Živá barva
Režim ECO
1/2
vybrat
60
0
30
5
0
přístup
Dynamický
Teplé
Vypnuto
Vypnuto
■ Zvolte si z nabízených možností
■ Návrat ke sledování
uložit
■ Nastavte pomocí posuvné lišty
Ostrost
5
televizoru kdykoliv
EXIT
vybrat
Chladné
Normální
Teplé
Teplota barev
změnit
uložit
Přesunuto
■ Přesun na následující stránku
Dětský zámek
Přístup
■ Návrat na předchozí
stránku
BACK/
RETURN
Zobrazení další stránky
přístup
■ Znaky zadávejte v menu libovolného zadávání
Pro některé položky můžete libovolně zadat názvy nebo čísla.
Zadejte znaky jeden po druhém
Označení vstupu
Název
vybrat
■ Pohyb na stránkách
menu
nahoru
dolů
A
B
C D
E
F
G H
I
J
K
L M N O
U
V W X
Y
Z
Á
Č
É
Ě
Í
Ř
Š
a
f
g
h
j
d
e
i
Ť
P
Q
R
Ů Ú
Ý
Ž
S
T
Uložit
BACK/
RETURN
!
b
c
k
l
m n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
á
č
é
ě
í
ř
š
ť
ů
ú
ý
ž
:
#
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(
)
+
-
.
*
_
nastavit
můžete nastavit pomocí numerických tlačítek.
• Znaky
„Tabulka znaků pro numerická tlačítka“ (str. 116)
■ Vynulování nastavení
vynulování nastavení obrazu viz
• Pouze
[Obnova výchozích hodnot] v menu Nastavení obrazu (str. 38)
vynulování nastavení zvuku viz
• Pouze
[Obnova výchozích hodnot] v menu Nastavení zvuku (str. 40)
všech nastavení viz
• Inicializace
[Expediční nastavení] v menu Další nastavení (str. 44)
35
Seznam menu
Menu
Položka
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Základní režim obrazu
[Dynamický] / [Normální] / [Kino] / [Kino režim] / [Hry] / [Fotografie] /
[Profesionál1] / [Profesionál2]
V každém režimu zobrazení a vstupu lze upravit a uložit [Kontrast], [Jas], [Barevná
sytost], [Ostrost], [Tón barvy], [Teplota barev], [Živá barva], [Režim ECO], [Redukce šumu
obrazu] a [3D-COMB], aby zobrazení odpovídalo vašim individuálním požadavkům.
Nastavte pro všechny vstupní signály.
[Dynamický] :
Poskytuje dokonalejší obrazový kontrast a ostrost i při sledování v jasné místnosti.
[Normální] :
Doporučeno ke sledování za normálních podmínek osvětlení místnosti.
[Kino] :
Pro sledování filmů v temné místnosti se zlepšeným výkonem kontrastu, černé a
reprodukce barvy
[Kino režim] :
Přesně reprodukuje původní kvalitu obrazu bez jakékoliv revize.
[Hry] :
Poskytuje rychlou odezvu zobrazení, vhodné ke hraní her
Nevztahuje se k režimu TV
V pravém horním rohu obrazovky lze průběžně zobrazit uplynulý čas strávený v
režimu Hry. [Zobrazení hracího času] (str. 44)
[Fotografie] :
Nastavte [Efekt diapozitivu] na [Zapnuto] pro poskytnutí vhodné kvality obrazu pro
snímky
Platí pro Vstup HDMI, Přehrávač médií a operace síťových služeb
[Profesionál1 / 2]:
Umožňuje vám nastavit profesionální nastavení obrazu v [Rozšířené nastavení],
[Nastavení zámku] a [Kopírovat seřízení]
(str. 68)
Tento režim je dostupný pouze tehdy, pokud je pro položku [Pokročilé (isfccc)] v
menu Další nastavení zvolena hodnota [Zapnuto].
Neplatí pro VIERA Connect
Pokud certifikovaný prodejce nastaví tyto režimy, [Profesionál1] a [Profesionál2] se
mohou zobrazit jako [isf Den] a [isf Noc].
•
Mód zobrazení
Jak používat funkce menu
•
•
•
Obraz
•
•
•
Kontrast, Jas,
Barevná sytost, Ostrost
Zvyšuje nebo snižuje úroveň těchto parametrů podle vašich osobních preferencí
Tón barvy
Se zdrojem signálu NTSC připojeným k televizoru lze upravovat odstín obrazu podle
vlastního vkusu
Pouze pro příjem signálu NTSC
Teplota barev
Umožňuje vyvážení celkového barevného odstínu obrazu
[Chladné] / [Normální] / [Teplé]
Neplatí v případě, kdy je položka [Mód zobrazení] nastavena na hodnotu [Kino režim],
[Profesionál1] nebo [Profesionál2].
Živá barva
Automaticky nastaví svěží barvy [Vypnuto] / [Zapnuto]
Neplatné pro PC signál
Neplatí v případě, kdy je položka [Mód zobrazení] nastavena na hodnotu
[Profesionál1] nebo [Profesionál2].
Efekt diapozitivu
Poskytuje obrazové efekty, jako například diapozitiv [Vypnuto] / [Zapnuto]
Tato funkce je dostupná, pokud je v položce [Mód zobrazení] nastavena možnost
[Fotografie].
Režim ECO
Funkce automatického ovládání jasu
Automaticky upraví nastavení obrazu podle podmínek osvětlení
[Vypnuto] / [Zapnuto]
Neplatí pro 3D režim
•
•
•
•
•
•
Redukce šumu obrazu
36
Potlačení obrazového šumu
Automaticky snižuje nežádoucí obrazový šum a poblikávání v úsecích s obrysovými
přechody obrazu [Vypnuto] / [Malá] / [Střední] / [Velká]
Neplatné pro PC signál
•
Menu
Položka
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
3D-COMB
Vytváří statické a pohyblivé snímky ještě živější [Vypnuto] / [Zapnuto]
Při zobrazení statických nebo pomalu se pohybujících záběrů se může občas objevit
barevný rastr. Nastavte možnost [Zapnuto], obraz bude ostřejší a barvy přesnější.
Pouze pro příjem signálu PAL nebo NTSC
Neplatí pro 3D, RGB, komponentní, PC, HDMI a Přehrávač médií
3D nastavení
Slouží k úpravě a nastavení zobrazení 3D obrazu (str. 32)
Obrazovka
Vypíná obrazovku, když zvolíte možnost [Vypnuto]
[Vypnuto] / [Zapnuto]
Zvuk je aktivován, i když je obrazovka vypnutá.
Zapněte obrazovku stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka pohotovostního
režimu).
Tato funkce efektivně snižuje spotřebu energie, když posloucháte zvuk bez sledování
obrazovky televizoru.
Místní řízení podsvícení
jsou obrazy příliš tmavé, použijte nastavení [Vypnuto].
• Pokud
Neplatí v případě, kdy je položka [Mód zobrazení] nastavena na hodnotu [Kino režim],
• [Hry],
[Profesionál1] nebo [Profesionál2].
•
•
•
•
•
•
Automaticky kontroluje tmavé oblasti podle obrazu [Vypnuto] / [Zapnuto]
Rozšířené nastavení
24p Smooth Film
Slouží k automatické kompenzaci obnovovacího kmitočtu, aby byl obraz signálu 24p
plynulejší [Vypnuto] / [Střední] / [Velká]
Toto je dostupné pouze pro vstup signálu 24p a zobrazí se místo režimu [Intelligent
Frame Creation].
Tato funkce není dostupná pro výběr (výchozí stav je [Vypnuto]), když je položka
[Mód zobrazení] nastavena na hodnotu [Hry] nebo v režimu vstupu PC / síťových
služeb.
Detekce filmové
kadence
Zdrojový film automaticky vyčistí [Vypnuto] / [Zapnuto]
Tato funkce je dostupná pro prokládaný signál (pokud není položka [Mód zobrazení]
nastavena na hodnotu [Hry]).
3D obnovovací
frekvence
Omezuje chvění a blikání 3D obrazu při používání 3D brýlí
[Automaticky] / [100Hz] / [120Hz]
[100Hz] :
Pokud je místnost osvětlena zářivkami nebo žárovkami (50 Hz) a světlo bliká.
[120Hz] :
Pokud je vstupní signál 50 Hz a dochází k blikání.
•
•
•
•
Jak používat funkce menu
Obraz
Intelligent Frame
Creation
Slouží k automatické kompenzaci obnovovacího kmitočtu a odstranění chvění, aby byl
obraz hladký [Vypnuto] / [Střední] / [Velká]
V závislosti na obsahu se na obraze může vyskytovat šum. Abyste tomuto výskytu
šumu zabránili, změňte nastavení.
Tato funkce není dostupná pro výběr (výchozí stav je [Vypnuto]), když je položka
[Mód zobrazení] nastavena na hodnotu [Hry] nebo v režimu vstupu PC / síťových
služeb.
•
Zvětšuje rozlišení snímku pro ostřejší obraz [Vypnuto] / [Střední] / [Velká]
Vylepšené rozlišení
funkce je dostupná pouze pro SD signál (standardní rozlišení).
• Tato
signál HD (vysoké rozlišení) je tato funkce dostupná při režimu zobrazení
• Pro
nastaveném na [16:9] ([Převzorkování 16:9] je nastaveno na [Zapnuto]), [4:3 úplný]
nebo [Zoom].
• Neplatí pro Přehrávač médií a operace síťových služeb
Převzorkování 16:9
Slouží k výběru pole obrazovky, na němž se zobrazí obraz [Vypnuto] / [Zapnuto]
[Zapnuto] :
Zobrazení je zvětšeno tak, aby byly okraje původního obrazu skryty.
[Vypnuto] :
Obraz v původní velikosti.
Pokud se na okraji obrazovky tvoří šum, nastavte možnost [Zapnuto].
Tato funkce je dostupná jen při nastavení poměru [Automaticky] (pouze signál 16:9)
nebo [16:9].
Tuto funkci lze uložit samostatně pro signály SD (Standardní rozlišení) a HD (vysoké
rozlišení).
Neplatí pro PC a VIERA Connect
•
•
•
•
37
Menu
Položka
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Vybírá volitelný systém barev založený na obrazových signálech v režimu AV
[Automaticky] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC]
Nastavení DVI
vstupu
Ručně mění úroveň černé v obrazu pro režim vstupu HDMI za vstupní signál DVI
[Normální] / [Plnohodnotný]
Pokud je zobrazen DVI vstupní signál z externího zařízení, obzvláště z PC, může být
úroveň černé nepřiměřená. V takovém případě zvolte možnost [Plnohodnotný].
Úroveň černé pro HDMI vstupní signál bude automaticky seřízena.
Pouze pro vstupní režim HDMI s DVI vstupním signálem
Obnova výchozích
hodnot
Stiskněte tlačítko OK pro vynulování přednastaveného Režimu prohlížení zvoleného
vstupu pro výchozí nastavení
Režim zvuku
Slouží k výběru základního zvukového režimu [Hudba] / [Řeč] / [Uživatel]
Zvolený režim ovlivňuje všechny vstupní signály.
[Hudba] :
Zlepšuje kvalitu zvuku pro sledování hudebního videa, atd.
[Řeč] :
Zlepšuje kvalitu zvuku pro sledování TV novin, dramat, atd.
V režimu Řeč a Hudba lze seřizovat nastavení [Hloubky] a [Výšky] a tato nastavení lze
uložit pro každý režim.
[Uživatel] :
Seřizuje zvuk ručně pomocí ekvalizéru na požadovanou zvukovou kvalitu.
V režimu Uživatel se v menu Nastavení zvuku místo možností [Hloubky] a [Výšky]
objeví nastavení [Ekvalizér]. Zvolte možnost [Ekvalizér] a seřiďte frekvenci.
[Ekvalizér] (viz níže)
Rozšířené nastavení
Obraz
Systém barev AV
•
•
•
•
•
Zvuk
Jak používat funkce menu
•
Hloubky
Zvyšuje nebo snižuje úroveň, aby se zdůraznil nebo minimalizoval zvuk spodního
kmitočtového pásma
Výšky
Zvyšuje nebo snižuje úroveň, aby se zdůraznil nebo minimalizoval zvuk horního
kmitočtového pásma
Ekvalizér
funkce je dostupná, pokud je v položce [Režim zvuku] nastavena možnost
• Tato
[Uživatel].
frekvenci a změňte úroveň frekvence pomocí kurzorového tlačítka.
• Zvolte
si zvýšit hloubku zvuku, zvyšte úroveň nízké frekvence. Přejete-li si zvýšit
• Přejete-li
výšku zvuku, zvyšte úroveň vyšší frekvence.
Výchozí nastavení každé frekvence můžete obnovit zvolením možnosti [Obnova
• výchozích
hodnot] pomocí kurzorového tlačítka a následným stisknutím tlačítka OK.
Balance
Nastavuje úroveň hlasitosti pravých a levých reproduktorů
Hlasitost sluchátek
Nastavuje hlasitost sluchátek
Seřizuje úroveň frekvence na pro vás vhodnou zvukovou kvalitu
38
Menu
Položka
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Automatické řízení hlas.
Upravuje aktuální hlasitost, pokud se výrazně liší od předchozího sledovaného kanálu
nebo vstupu [Vypnuto] / [Zapnuto]
Korekce hlasitosti
Nastaví hlasitost jednotlivých kanálů nebo vstupních režimů
Vzdálenost repro od zdi
Slouží k úpravě nízké frekvence zvuku [Více než 30cm] / [Méně než 30 cm]
Pokud je prostor mezi zadní stranou televizoru a stěnou větší než 30 cm, doporučuje
se nastavení [Více než 30cm].
Pokud je prostor mezi zadní stranou televizoru a stěnou menší než 30 cm, doporučuje
se nastavení [Méně než 30 cm].
MPX
Vybírá se vícenásobný režim zvuku (je-li dostupný)
[Stereo] : Používejte jako výchozí
[Mono] : Používejte, když nelze přijímat stereofonní signál
[M1] / [M2] : K dispozici při vysílání monofonního signálu
Pouze v analogovém režimu
•
•
Zvuk
•
Slouží k volbě úvodních nastavení pro zvukové stopy
[Automaticky] / [Více kanálů] / [Stereo] / [MPEG]
Volitelné možnosti závisí na vámi vybrané zemi.
[Automaticky] : Pokud má program více než dvě stopy, automaticky vybere zvukové
stopy. Přednost je dána následujícím pořadím – Dolby Digital Plus,
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG.
[Více kanálů] : Priorita je udělena vícekanálové zvukové stopě.
[Stereo] : Priorita je udělena stereo (2kanálové) zvukové stopě.
[MPEG] : Priorita je udělena formátu MPEG.
Názvem Dolby Digital Plus a Dolby Digital se označují metody kódování digitálních
signálů vyvinuté společností Dolby Laboratories. Kromě stereofonního zvuku
(2 kanály) mohou tyto signály obsahovat také zvuk ve vícekanálovém formátu.
HE-AAC je metoda vjemového kódování používaná ke kompresi digitálního zvuku
kvůli efektivnímu ukládání a přenosu.
MPEG je metoda komprese zvuku umožňující snížení velikosti souboru bez zjevné
ztráty kvality.
Dolby Digital Plus a HE-AAC jsou technologiemi pro programy HD (vysoké rozlišení).
Pouze režim DVB
Jak používat funkce menu
Surround
Nastavení prostorového zvuku
[Vypnuto] / [V-Audio] / [V-Audio Surround] / [V-Audio ProSurround]
[V-Audio] :
Poskytuje zdokonalenou simulaci prostorového vjemu prostřednictvím dynamického
zvýraznění šířky
[V-Audio Surround] :
Slouží k zdokonalení simulace prostorového vjemu prostřednictvím dynamického
zvýraznění šířky a hloubky
[V-Audio ProSurround] :
Prostřednictvím rozšířeného zdokonalení a dozvuku zajistí simulaci zlepšených
prostorových efektů
•
Preferovaný zvuk
•
•
•
•
•
SPDIF
SPDIF : Standardní formát souboru pro přenos zvuku
Výběr výchozího nastavení pro signál digitálního zvukového výstupu z konektoru
DIGITAL AUDIO OUT a konektoru HDMI2 (funkce ARC) [Automaticky] / [PCM]
[Automaticky] : Výstup signálu Dolby Digital Plus, Dolby Digital a vícekanálového HEAAC (48 kHz) má formát datového toku Dolby Digital.
MPEG je na výstupu ve formátu PCM.
[PCM] : Signál digitálního výstupu je pevně nastaven na formát PCM.
Pro režim DVB, obsahy síťového videa (str. 96) nebo režim Video Přehrávače médií
(str. 82)
ARC (Audio Return Channel) : Funkce digitálního zvukového výstupu, která využívá
kabel HDMI
•
•
39
Menu
Položka
Vstup HDMI1 / 2 / 3 / 4
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Vyberte pro přizpůsobení vstupního signálu [Digitální] / [Analogový] (str. 115)
[Digitální] : Kabelové připojení HDMI
[Analogový] : Adaptér kabelového připojení HDMI-DVI
Pouze vstupní režim HDMI
•
Zvuk
Časovač
Jak používat funkce menu
Seřizuje časovou prodlevu zvukového výstupu z vývodů DIGITAL AUDIO OUT a HDMI2
(funkce ARC), pokud je zvuk posunut vůči obrazu
Pouze režim DVB
Obnova výchozích
hodnot
Stisknutím tlačítka OK obnovíte výchozí nastavení položek Režim zvuku, [Balance],
[Hlasitost sluchátek] a [Surround]
Časovač nahrávání
Slouží k nastavení časovače pro připomenutí sledování nebo pro záznam
nadcházejících programů (str. 56)
Pouze režim DVB
Časovač vypnutí
Slouží k nastavení času, kdy televizor automaticky přejde do pohotovostního režimu
[Vypnuto] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minut) (str. 20)
Automatické vypnutí
Slouží k nastavení času, po kterém TV automaticky přechází do pohotovostního režimu
v případě, že se ve zvoleném čase nevykoná žádná operace
[Vypnuto] / [2] / [4] (hodiny)
Automatické spuštění funkce Časovač nahrávání neovlivňuje tuto funkci.
Automatické přepnutí vstupu pomocí připojeného zařízení ovlivňuje tuto funkci a
čítání času se vynuluje.
Oznamovací zpráva se objeví 3 minuty před přechodem do režimu vypnutí.
•
•
•
•
•
Eko nastavení
Automaticky nastaví na televizoru nejvhodnější úsporný režim
Pokud stisknete tlačítko OK, následující položky budou nastaveny, jak je uvedeno
níže :
[Režim ECO], [VIERA Link], [Vypínání přes Link], [Úsporný standby režim], [Úsporný
režim] [Zapnuto]
[Inteligent. auto vypnutí] [Zap. (bez upozornění)]
[Automatické vypnutí] [2 hodiny]
Nastavení záznamu
Slouží k formátování připojeného USB HDD a nastavení okolností (str. 71)
•
Nastavení spojení
Nastavení
40
Zpoždění SPDIF
VIERA Link
Slouží k nastavení použití funkcí VIERA Link [Vypnuto] / [Zapnuto] (str. 102)
Typ obsahu HDMI
Slouží k seřízení nastavení obrazu v souladu s typem obsahu z připojeného zařízení
pomocí HDMI kabelu [Vypnuto] / [Automaticky]
Tato funkce je dostupná, pokud připojené zařízení podporuje typ obsahu HDMI.
Informace o typu obsahu se na několik vteřin zobrazí, když je tato funkce aktivní.
Výstup AV1
Slouží k volbě signálu k přenosu z televizoru na Q-Link [TV] / [AV2] / [Monitor]
[Monitor] : Obraz zobrazený na obrazovce
Komponentní, PC a HDMI signály nemohou vystupovat.
Zapínání přes Link
Slouží k nastavení funkce Zapínání přes Link [Vypnuto] / [Zapnuto] (str. 101, 102)
Vypínání přes Link
Slouží k nastavení funkce Vypínání přes Link [Vypnuto] / [Zapnuto] (str. 101, 102)
•
•
•
Menu
Položka
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Nastavení spojení
Úsporný standby
režim
Řídí příkon připojeného zařízení v pohotovostním režimu kvůli úspoře energie
[Vypnuto] / [Zapnuto] (str. 103)
Tato funkce je dostupná, pokud je v položce [VIERA Link] nastavena možnost
[Zapnuto] a v položce [Vypínání přes Link] nastavena možnost [Zapnuto].
Inteligent. auto
vypnutí
Slouží k převedení připojeného zařízení, které není sledováno nebo používáno, do
pohotovostního režimu vypnutí, aby byla šetřena energie
[Vypnuto] / [Zap. (s upozorněním)] / [Zap. (bez upozornění)] (str. 103)
Tato funkce je dostupná, pokud je v položce [VIERA Link] nastavena možnost
[Zapnuto].
Načítání
Dětský zámek
•
•
Slouží k přenesení nastavení kanálu, jazyka, země / regionu do zařízení, kompatibilního
s Q-Link nebo VIERA Link, připojeného k televizoru
Nastavení kanálů DVB-S a DVB-C nelze stáhnout.
•
Slouží k zablokování kanálu / vstupu AV proti přístupu (str. 59)
Menu ladění DVB-S
Slouží k vytvoření seznamu oblíbených kanálů DVB-S (str. 50)
Seznam kanálů
Slouží k přeskočení nechtěných kanálů DVB-S nebo k úpravě nastavení kanálů DVB-S
(str. 51)
Automatické ladění
Automaticky nastaví kanály DVB-S přijímané v oblasti (str. 47)
Ruční ladění
Slouží k manuálnímu nastavení kanálů DVB-S (str. 52)
Aktualizovat seznam
kan.
Slouží k aktualizaci seznamu kanálů DVB-S při zachování nastavení (str. 53)
Hlášení nového
kanálu
Slouží k výběru možnosti, zda bude poskytnuto upozornění při nalezení nového kanálu
DVB-S [Vypnuto] / [Zapnuto] (str. 53)
Stav signálu
Slouží ke kontrole stavu signálu DVB-S (str. 53)
Anténní systém
Slouží k nastavení anténního systému k použití několika LNB pro příjem z několika
satelitů [Jeden LNB] / [MiniDiSEqC] / [DiSEqC 1.0] / [Režim jednoho kabelu] (str. 46)
Tento televizor podporuje systém DiSEqC Version 1,0.
Konfigurace LNB
Slouží k výběru satelitu pro každý LNB (str. 47)
Přidat TV signál
Doplňuje TV režim
Tato funkce je dostupná, pokud přeskočíte všechny režimy a budete ladit v režimu
[Automatické ladění] pro první použití TV.
Provedení operace viz postup „Automatické ladění“ pro první použití TV (str. 13, 14).
Jak používat funkce menu
Nastavení
Edituj složku
Oblíbené
•
•
•
41
Menu
Položka
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Menu ladění DVB-C
Nastavení
Jak používat funkce menu
Edituj složku
Oblíbené
Slouží k vytvoření seznamu oblíbených kanálů DVB-C (str. 50)
Seznam kanálů
Slouží k přeskočení nechtěných kanálů DVB-C nebo k úpravě nastavení kanálů DVB-C
(str. 51)
Automatické ladění
Slouží k automatickému nastavení všech poskytovaných kanálů DVB-C (str. 48)
Ruční ladění
Slouží k manuálnímu nastavení kanálů DVB-C (str. 52)
Aktualizovat seznam
kan.
Slouží k aktualizaci seznamu kanálů DVB-C při zachování nastavení (str. 53)
Oblíbený TV
poskytovatel
Pro každou vysílací stanici vybere vaši oblíbenou síť (dostupné pouze v některých
zemích)
Hlášení nového
kanálu
Slouží k volbě možnosti upozornění při nalezení nového kanálu DVB-C
[Vypnuto] / [Zapnuto] (str. 53)
Nahrazení služby
Nastavením možnosti [Zapnuto] se aktivuje hlášení pro přepnutí na dostupnou službu
(k dispozici pouze v některých zemích) [Vypnuto] / [Zapnuto]
Stav signálu
Slouží ke kontrole stavu signálu DVB-C (str. 53)
Utlumení
Slouží k automatickému omezení signálu DVB-C, aby nedošlo k rušení
[Vypnuto] / [Zapnuto] (str. 53)
Doplňuje TV režim
Přidat TV signál
funkce je dostupná, pokud přeskočíte všechny režimy a budete ladit v režimu
• Tato
[Automatické ladění] pro první použití TV.
• Provedení operace viz postup „Automatické ladění“ pro první použití TV (str. 13, 14).
Menu ladění DVB-T
Edituj složku
Oblíbené
Slouží k vytvoření seznamu oblíbených kanálů DVB-T (str. 50)
Seznam kanálů
Slouží k přeskočení nechtěných kanálů DVB-T nebo k úpravě kanálů DVB-T (str. 51)
Automatické ladění
Slouží k automatickému nastavení všech kanálů DVB-T přijímaných v oblasti (str. 49)
Ruční ladění
Slouží k manuálnímu nastavení kanálů DVB-T (str. 52)
Aktualizovat seznam
kan.
Slouží k aktualizaci seznamu kanálů DVB-T při zachování nastavení (str. 53)
Oblíbený TV
poskytovatel
Pro každou vysílací stanici vybere vaši oblíbenou síť (dostupné pouze v některých
zemích)
Hlášení nového
kanálu
Slouží k volbě možnosti upozornění při nalezení nového kanálu DVB-T
[Vypnuto] / [Zapnuto] (str. 53)
Stav signálu
Slouží ke kontrole stavu signálu DVB-T (str. 53)
Doplňuje TV režim
Přidat TV signál
42
funkce je dostupná, pokud přeskočíte všechny režimy a budete ladit v režimu
• Tato
[Automatické ladění] pro první použití TV.
• Provedení operace viz postup „Automatické ladění“ pro první použití TV (str. 13, 14).
Menu
Položka
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Menu ladění analog
Seznam kanálů
Slouží k přeskočení nechtěných analogových kanálů nebo k úpravě analogových
kanálů (str. 54)
Automatické ladění
Slouží k automatickému nastavení analogových kanálů přijímaných v oblasti (str. 49)
Ruční ladění
Slouží k manuálnímu nastavení analogových kanálů (str. 55)
Doplňuje TV režim
Přidat TV signál
funkce je dostupná, pokud přeskočíte všechny režimy a budete ladit v režimu
• Tato
[Automatické ladění] pro první použití TV.
• Provedení operace viz postup „Automatické ladění“ pro první použití TV (str. 13, 14).
Nastavení zobrazení
Změna jazyka zobrazovaných údajů
Preferovaný zvuk
1/2
Vybere první a druhý preferovaný jazyk pro Multi Audio DVB (podle vysílací stanice)
Preferované
podtitulky 1 / 2
Vybere první a druhý preferovaný jazyk pro titulky DVB (podle vysílací stanice)
Zobrazení titulků viz (str. 19)
Preferovaný teletext
Zvolí preferovaný jazyk pro teletextovou službu DVB (závisí na provozovateli vysílání)
Typ prefer.
podtitulků
Slouží k zvolení preferovaného typu titulků [Standardní] / [Pro neslyšící]
Funkce [Pro neslyšící] poskytuje pomoc při porozumění a zábavě s titulky DVB (závisí
na provozovateli vysílání).
Přednost má volba [Preferované podtitulky 1 / 2] položce [Jazyk].
Teletext
Režim zobrazení teletextu [TOP (FLOF)] / [Seznam] (str. 25)
Nastavení znaků TXT
Slouží k volbě fontu jazyka teletextu [Západní] / [Východní 1] / [Východní 2]
[Západní] : angličtina, francouzština, němčina, řečtina, italština, španělština, švédština,
turečtina atd.
[Východní 1] : čeština, angličtina, estonština, lotyština, rumunština, ruština,
ukrajinština atd.
[Východní 2] : čeština, maďarština, lotyština, polština, rumunština atd.
Výchozí průvodce
Slouží k zvolení výchozího typu TV průvodce po stisknutí tlačítka GUIDE (k dispozici
pouze v některých zemích) [Seznam kanálů] / [TV průvodce]
[TV průvodce] :
Elektronický průvodce programem (EPG) je dostupný.
Použití EPG viz (str. 22)
[Seznam kanálů] :
EPG je nedostupné a objeví se místo něj seznam kanálů.
Označení vstupů
Slouží k označení nebo přeskočení všech vstupních jednotek (str. 61)
Doba zobr. informací
Slouží k nastavení doby, po kterou zůstane informační pruh (str. 19) na obrazovce
[nezobrazovat] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] / [7] / [8] / [9] / [10] (sekund)
•
•
•
Jak používat funkce menu
Jazyk
Nastavení
Volba jazyka
•
43
Menu
Položka
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Nastavení zobrazení
Baner VIERA
Connect
Nastavení zobrazení úvodního proužku služby VIERA Connect [Vypnuto] / [Zapnuto]
(str. 17, 18)
Zobrazení hracího
času
Chcete-li zobrazit průběžný záznam času stráveného v režimu Hry každých 30 minut,
použijte nastavení [Zapnuto] [Vypnuto] / [Zapnuto]
Tato funkce je dostupná v případě, že je vybrána možnost [Hry] v položce [Mód
zobrazení]. (str. 36)
Automatické
spuštění MHP
Nastavuje na [Zapnuto] pro automatické spuštění aplikace MHP (podle vybrané země a
provozovatele vysílání) [Vypnuto] / [Zapnuto] (str. 62)
Pouze režim DVB-T
Režim Radio
Slouží k nastavení časovače pro automatické vypnutí obrazovky po zvolení kanálu rádia
[Vypnuto] / [5] / [10] / [15] / [20] (sekund)
Zvuk je aktivován, i když je obrazovka vypnutá.
Obrazovku zapnete stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka pohotovostního
režimu, tlačítek pro zvyšování / snižování hlasitosti a tlačítka pro vypnutí zvuku.
Tato funkce je efektivní ve snižování spotřeby energie, když posloucháte kanál rádia.
Pouze režim DVB
•
•
Common Interface
Slouží ke sledování šifrovaných kanálů (str. 64)
Nastavení sítě
Slouží k upravení nastavení sítě pro použití ve vašem síťovém prostředí (str. 90)
DivX® VOD
Slouží k zobrazení registračního kódu DivX VOD (str. 113)
Pokročilé (isfccc)
na hodnotu [Zapnuto] aktivujete režim [Profesionál1] a [Profesionál2] v
• Nastavením
[Mód zobrazení].
na hodnotu [Zapnuto] zobrazíte rozšířené položky v menu obrazu –
• Nastavením
[Rozšířené nastavení], [Nastavení zámku] a [Kopírovat seřízení]. [Kopírovat seřízení] se
Aktivuje rozšířené nastavení obrazu [Vypnuto] / [Zapnuto]
Nastavení
Jak používat funkce menu
•
•
•
•
•
Výběr jazyka, který podporuje vaše USB klávesnice
Další informace o používání USB klávesnice (str. 116)
Expediční nastavení
Slouží k obnovení veškerých původních nastavení, například v případě stěhování
(str. 65)
Aktualizace systému
Slouží ke stažení nového softwaru do televizoru (str. 66)
Menu licence
Nastavení systému
Rozvržení USB
klávesnice
•
Softwarová
licence
Zobrazí informace o licenci k softwaru
Java logo
Zobrazí logo Java
Systémové
informace
Další nastavení
GUIDE Plus+ Nastavení
44
zobrazí, pokud je položka [Mód zobrazení] nastavena na hodnotu [Profesionál1] nebo
[Profesionál2].
[isfccc] je nastavení obrazu pro certifikované profesionální prodejce. Pro podrobnosti
se obraťte na svého místního prodejce.
Zobrazí systémové informace tohoto televizoru
Aktualizace
Slouží k provedení aktualizace rozvrhu GUIDE Plus+ a reklamních údajů pro systém
GUIDE Plus+ (str. 23)
Směrovací číslo
Slouží k nastavení vašeho směrovacího čísla pro zobrazování reklam v systému GUIDE
Plus+ (str. 23)
Systémové
informace
Zobrazuje systémové informace ze systému GUIDE Plus+
Menu
Položka
Volba napájení
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Slouží k automatické volbě vstupu po zapnutí televizoru [TV] / [AV]
Nastavení možnosti [TV] zobrazí obraz z voliče TV kanálů.
Nastavení možnosti [AV] zobrazí vstup z externího zařízení připojeného ke konektoru
AV1 nebo HDMI1, např. set top boxu.
Externí zařízení musí být zapnuto a vysílat kontrolní signál pro automatické zapnutí v
případě zapnutí televizoru.
•
Další nastavení
Nastavení
Umožňuje napájení přes USB port v pohotovostním režimu [Vypnuto] / [Zapnuto]
Nab. USB v
pohotovosti
pro nabíjení 3D brýlí (volitelné příslušenství)
• KTatodispozici
• funkce je dostupná v pohotovostním režimu.
Úsporný režim
Slouží ke snížení jasu obrazu kvůli úspoře elektrické energie [Vypnuto] / [Zapnuto]
Časové pásmo
Nastavení časových údajů
Časová data budou upravena podle GMT.
Chcete-li nastavit čas podle své oblasti automaticky, použijte možnost [Automaticky].
Vyměnit seznam
kanálů
Exportuje/importuje nastavení seznamu kanálů DVB-S pomocí SD karty, aby bylo
možné sdílet stejné nastavení s přístrojem VIERA, který má stejnou funkci
•
•
Jak používat funkce menu
nabídka se zobrazí, když je pro položku [Pokročilé (isfccc)] v menu Nastavení zvolena hodnota [Zapnuto] nebo ve
• Jiná
funkcích režimu PC vstup, Přehrávač medií nebo Síťová služba. (str. 67, 76 - 87, 95 - 98)
• Lze zvolit pouze dostupné položky.
45
Přeladění z nabídky Další nastavení
Slouží k automatickému přeladění kanálů přijímaných v dané oblasti.
Tato funkce je dostupná, pokud bylo naladění kanálů již uskutečněno.
Přeladěn bude pouze vybraný režim.
Všechna předchozí nastavení ladění budou odstraněna
Pokud byl nastaven PIN dětského zámku (str. 59), bude vyžadováno jeho zadání.
Pokud nebylo ladění zcela dokončeno, viz [Ruční ladění] (str. 52, 55)
•
•
•
•
•
Kanály DVB-S
1
Zvolte DVB-S
(str. 18)
TV
2
3
Zobrazení menu
MENU
Vyberte [Nastavení]
vybrat
Hlavní menu
■ Návrat k televizoru
přístup
Obraz
EXIT
Zvuk
Přeladění z nabídky Další nastavení
Automatické ladění
pomocí tlačítek na
postranním panelu
televizoru (str. 10)
1 Stiskněte opakovaně,
dokud se neobjeví
režim
[Automatické ladění]
Časovač
Nastavení
4
F
Vyberte [Menu ladění DVB-S]
vybrat
Menu ladění DVB-S
Přístup
2 Přístup
[Automatické ladění]
5
TV
3 Nastavte satelit, režim
vyhledávání a režim
prohledávání
AV
Nastavte položky [Anténní systém] a [Konfigurace LNB]
Menu ladění DVB-S
Anténní systém
Konfigurace LNB
(vyberte položku)
TV
DiSEqC 1.0
Přístup
1 Vyberte [Anténní systém] a nastavte
Jestliže máte ovládání anténního systému DiSEqC, můžete nastavit několik satelitů.
(nastavit)
(uložit)
vybrat
Menu ladění DVB-S
4 Vstupte do režimu
[Automatické ladění]
TV
F
TV
• Návrat k televizoru
F
46
přístup
AV
Anténní systém
DiSEqC 1.0
vstoupit / uložit
televizor podporuje systém DiSEqC
• Tento
Version 1,0.
[Jeden LNB] : kompatibilní s jedním LNB
[MiniDiSEqC] : lze ovládat až 2 LNB
[DiSEqC 1.0] : lze ovládat až 4 LNB
[Režim jednoho kabelu] : Při použití směrovače s jedním kabelem je k dispozici až 8
uživatelských pásem.
5
2 Vybrat [Konfigurace LNB]
vybrat
Menu ladění DVB-S
Konfigurace LNB
přístup
Přístup
3 Nastavte položky [LNB] a [Satelit]
Nejprve nastavte [LNB], poté pro vybraný LNB nastavte [Satelit].
Konfigurace LNB
Kvalita signálu
Síla signálu
LNB
Dolní přenosová frekvence LNB
Horní přenosová frekvence LNB
Satelit
Testovací frekvence transpondéru
0
0
vybrat
10
10
nastavit
AA
9750 MHz
10600 MHz
Astra 19.2° E
10744 MHz
[LNB] :
Pokud použijete nastavení [Jeden LNB]
nelze vybrat
Pokud použijete nastavení [MiniDiSEqC]
nebo [Režim jednoho kabelu]
vyberte mezi LNB AA a AB
Pokud použijete nastavení [DiSEqC 1.0]
vyberte mezi LNB AA, AB, BA a BB
•
•
•
[Satelit] :
Jestliže naladěný satelit neznáte, zvolte možnost [Žádný satelit] (dostupný satelit se vyhledá v režimu Automatické ladění).
Pro ruční nastavení položky [Testovací frekvence transpondéru] zvolte možnost [Uživatelské nastavení].
Vyberete-li možnost [Režim jednoho kabelu], bude nutno provést doplňková nastavení. Nastavte položky
[Uživatelské pásmo], [Volitelná frekvence] a [PIN] (v závislosti na směrovači s jedním kabelem, který používáte).
Podrobnosti získáte v příručce k směrovači s jedním kabelem.
•
•
•
4 Uložte nastavení
BACK/
RETURN
■ Volitelné satelity a nastavení paraboly k naladění kanálů DVB-S :
6
Vyberte [Automatické ladění]
Automatické ladění
7
vybrat
Menu ladění DVB-S
Nastavte satelit, režim vyhledávání a režim prohledávání
[Plnohodnotný] : prohledává celý kmitočtový
rozsah
[Rychlý] : prohledá vhodný kmitočet
vstoupit / uložit
vybraného satelitu
Po provedení nastavení vyberte [Spustit vyhledávání].
vybrat
Automatické nastavení DVB-S
Satelit
Astra 19.2° E
Neplacené kanály
Režim vyhledávání
Režim zobrazení
Rychlý
Spustit vyhledávání
8
přístup
Přístup
Přeladění z nabídky Další nastavení
•
•
• Express (53° východně)
• Astra (23,5° východně)
• Amos (4° západně)
• Intelsat (45° východně)
• Eutelsat (21,5° východně)
• Atl. Bird (5° západně)
• Astra (19,2° východně)
• Turksat (42° východně)
• Atl. Bird (7° západně)
• Eutelsat (16° východně)
• Express (40° východně)
• Atl. Bird (8° západně)
• Hot Bird (13° východně)
• Hellas (39° východně)
• Atl. Bird (12,5° západně)
• Eutelsat (10° východně)
• Eutelsat (36° východně)
• Telstar (15° západně)
• Eurobird (9° východně)
• Eurobird (33° východně)
• NSS (22° západně)
• Eutelsat (7° východně)
• Astra (28,2° východně)
• Intelsat (24,5° západně)
• Astra (4,8° východně)
• Arabsat (26° východně)
• Hispasat (30° západně)
• Thor (0,8° západně) / Intelsat (1° západně)
• Eurobird (25,5° východně)
Informace o správném zajištění instalace paraboly vám poskytne místní prodejce.
Vyžádejte si rovněž podrobnější informace u společnosti zajišťující přijímané satelitní vysílání.
•
Spusťte Automatické ladění (nastavení budou provedena automaticky)
Automatické ladění DVB-S
Všechna data o DVB-S službách budou
vymazána.
Automatické ladění DVB-S
Satelit
Stav
Tato operace bude trvat asi 30 min.
Č.
Název kanálu
CBBC Channel
1
BBC Radio Wales
2
E4
3
Neplacené TV: 3
Astra 19.2° E
0%
100%
Typ
Neplacené TV
Neplacené TV
Neplacené TV
Kvalita
100
100
100
Placené TV: 0
Rozhlas: 0
Probíhá vyhledávání
Po dokončení operace se zobrazí kanál v nejnižší pozici.
47
Kanály DVB-C
1
Vyberte DVB-C
(str. 18)
TV
2
3
Zobrazení menu
MENU
Vyberte [Nastavení]
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
4
■ Návrat k televizoru
Vyberte [Menu ladění DVB-C]
vybrat
EXIT
Menu ladění DVB-C
Přeladění z nabídky Další nastavení
Automatické ladění
pomocí tlačítek na
postranním panelu
televizoru (str. 10)
1 Stiskněte opakovaně,
dokud se neobjeví
režim
[Automatické ladění]
5
F
vybrat
Menu ladění DVB-C
[Automatické ladění]
TV
Nastavte nastavení Automatické ladění
vyhledávání a režim
snímání dat
•
(zvolit položku)
(nastavit)
AV
(uložit)
4 Vstupte do režimu
[Automatické ladění]
TV
7
mno
pqrs
tuv
wxyz
vstoupit / uložit
provedení nastavení vyberte [Spustit
• Povyhledávání].
(nastavení budou provedena automaticky)
Všechna data o DVB-C službách budou
vymazána.
TV
48
def
jkl
Spusťte Automatické ladění
Automatické ladění DVB-C
F
abc
ghi
[Plnohodnotný] : prohledává celý kmitočtový rozsah
[Rychlý] : prohledává kmitočet vyhovující ve vaší zemi
Běžné je u položek [Frekvence], [Přenosová rychlost] a [ID sítě] nastavení možnosti
[Automaticky].
Pokud [Automaticky] není zobrazeno nebo v případě potřeby, vložte hodnoty pro
[Frekvence], [Přenosová rychlost] a [ID sítě], stanovené vaším prodejcem, pomocí
číselných tlačítek.
F
•
vybrat
Automatické nastavení DVB-C
• [Režim zobrazení]
3 Nastavte režim
Návrat k
televizoru
přístup
Přístup
Režim vyhledávání
Neplacené kanály
Režim zobrazení
Rychlý
Frekvence
Automaticky
Přenosová rychlost
Automaticky
Automaticky
ID sítě
Spustit vyhledávání
2 Přístup
TV
Vyberte [Automatické ladění]
Automatické ladění
6
přístup
Přístup
Automatické ladění DVB-C
0%
Stav
Tato operace bude trvat asi 3 min.
Č.
Název kanálu
CBBC Channel
1
BBC Radio Wales
2
E4
3
100%
Typ
Neplacené TV
Neplacené TV
Neplacené TV
AV
Neplacené TV: 3
Po dokončení operace se zobrazí kanál v nejnižší pozici.
Placené TV: 0
Probíhá vyhledávání
Rozhlas: 0
Kvalita
100
100
100
DVB-T nebo analogové kanály
1
Vyberte možnost DVB-T nebo Analogový
(str. 18)
TV
2
3
Zobrazení menu
MENU
Vyberte [Nastavení]
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
4
Vyberte možnost [Menu ladění DVB-T] nebo
[Menu ladění analog]
vybrat
Menu ladění DVB-T
Menu ladění analog
■ Návrat k televizoru
Přístup
Přístup
EXIT
•
Vyberte [Automatické ladění]
Příklad:
vybrat
Menu ladění DVB-T
Automatické ladění
Automatické ladění
pomocí tlačítek na
postranním panelu
televizoru (str. 10)
1 Stiskněte opakovaně,
dokud se neobjeví
režim
[Automatické ladění]
F
6
přístup
Přístup
Spusťte Automatické ladění
(nastavení budou provedena automaticky)
DVB-T:
Automatické ladění DVB-T
Všechna data o DVB-T službách budou
vymazána.
2 Přístup
[Automatické ladění]
Automatické ladění DVB-T
CH 5
Stav
Tato operace bude trvat asi 3 min.
KANÁL
Název kanálu
CBBC Channel
62
BBC Radio Wales
62
E4
62
62
Cartoon Nwk
Neplacené TV: 4
TV
69
Typ
Neplacené TV
Neplacené TV
Neplacené TV
Neplacené TV
Placené TV: 0
Probíhá vyhledávání
Kvalita
100
100
100
100
Přeladění z nabídky Další nastavení
5
přístup
Položka, která se zobrazí, závisí na zvoleném
režimu.
Rozhlas: 0
Analogový:
3 Vstupte do režimu
Automatické ladění analogové části
[Automatické ladění]
TV
Ladicí data analogové části budou smazána
Automatické ladění analogové části
CH 2
78 CC 1
Vyhledávání
Tato operace bude trvat asi 3 min.
KANÁL
Název kanálu
CH 29
CH 33 BBC1
41
F
Analogový: 2
Probíhá vyhledávání
TV
Návrat k
• televizoru
AV
kanálu, jazyka, země/regionu se přenáší do zařízení kompatibilního s Q-Link
• Nastavení
nebo VIERA Link připojeného k televizoru.
Po dokončení operace se zobrazí kanál v nejnižší pozici.
F
49
Ladění a úpravy kanálů (DVB)
Kanály lze přeladit nebo vytvořit seznam oblíbených kanálů, nechtěné kanály vynechat apod.
1
Vyberte DVB-S, DVB-C nebo DVB-T
(str. 18)
TV
2
3
Zobrazení menu
MENU
Vyberte [Nastavení]
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
4
Zvolte možnost [Menu ladění DVB-S],
[Menu ladění DVB-C] nebo [Menu ladění DVB-T]
vybrat
Ladění a úpravy kanálů (DVB)
Menu ladění DVB-S
Menu ladění DVB-C
Menu ladění DVB-T
5
Přístup
Přístup
Přístup
EXIT
která se zobrazí, závisí na zvoleném
• Položka,
režimu.
Zvolte některou z následujících funkcí
vybrat
Menu ladění DVB-C
Edituj složku Oblíbené
Seznam kanálů
Automatické ladění
Ruční ladění
Aktualizovat seznam kan.
Hlášení nového kanálu
Stav signálu
Utlumení
■ Návrat k televizoru
přístup
Přístup
Přístup
Přístup
Přístup
Přístup
Zapnuto
Přístup
Vypnuto
vstoupit / uložit
•
•
Položky funkcí závisí na zemi, kterou jste
zvolili (str. 13).
[Automatické ladění]
„Přeladění z nabídky Další nastavení“
(str. 46 - 49)
Seznam oblíbených kanálů DVB [Edituj složku Oblíbené]
Vytvořte seznamy oblíbených kanálů různých provozovatelů vysílání (až 4: [Oblíbené] 1 až 4).
Seznamy DVB Oblíbené jsou dostupné pod položkou „Kategorie“ na informačním pruhu (str. 19) a obrazovce TV průvodce
(str. 22).
1 Vyberte kanál do seznamu (
Editace složky Oblíbené DVB-C
1
7
14
70
72
105
719
720
Všechny DVB-C kanály
BBC One Wales
BBC THREE
E4
CBBC Channel
Cartoon Nwk
BBCi
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
: Kódovaný kanál)
Třídění 123…
Oblíbené 1
vybrat
• Třídění jmen v abecedním pořadí
(Červená)
• Zobrazení ostatních oblíbených
(Zelená)
• Změna kategorie
50
(Modrá)
2 Přidejte jej do seznamu oblíbených
Editace složky Oblíbené DVB-C
1
7
14
70
72
105
719
720
Všechny DVB-C kanály
BBC One Wales
BBC THREE
E4
CBBC Channel
Cartoon Nwk
BBCi
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
• Pro přidání spojitého bloku kanálů do seznamu najednou
Třídění 123…
vytvořit blok
(Žlutá)
Oblíbené 1
1 BBC One Wales
přidat
•
Kanál je přidán
Pro přidání všech kanálů na seznam
(Žlutá)
■ Upravit Seznam oblíbených
Když je kurzor v poli Oblíbené pro editaci
Přesun kanálu
Vybrat novou pozici
•
nebo
• Chcete-li odstranit kanál
Uložit
abc
(Zelená)
(Zelená)
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
(Zelená)
• Chcete-li odstranit všechny kanály
(Žlutá)
• Pojmenovat Oblíbené
Zadejte znaky (maximálně : deset znaků)
Uložit
vybrat
Označení vstupu
(Červená)
Název
C D
E
F
G H
I
J
K
L M N O
Q
R
U
A
V W X
Y
Z
Á
Č
É
Ě
Í
Ř
Š
Ů Ú
Ý
Ž
a
b
B
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
á
č
é
ě
í
ř
š
ť
ů
ú
ý
ž
:
#
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(
)
+
-
.
*
_
Ť
P
S
T
BACK/
RETURN
nastavit
!
numerických tlačítek viz
• Použití
„Tabulka znaků pro numerická tlačítka“ (str. 116)
3 Uložte nastavení
BACK/
RETURN
Vynechání nechtěných kanálů DVB, úprava kanálů DVB [Seznam kanálů]
70
72
105
719
720
1
7
• Zobrazení všech kanálů
vybrat
Třídění 123…
Všechny DVB-C kanály
CBBC Channel
Cartoon Nwk
BBCi
BBC Radio Wales
BBC Radio Cymru
BBC ONE Wales
BBC THREE
: [Odkrýt]
: [Skrýt] (přeskočit)
■ Třídění seznamu kanálů
• Třídění jmen v abecedním pořadí
• Změna kategorie
(Červená)
(Modrá)
■ Úprava kanálů
Každý kanál můžete také upravovat v Seznamu kanálů.
Záměna pozice kanálu (pokud je k dispozici)
Zadejte nové číslo pozice
•
(Zelená)
(Žlutá)
[Odkrýt] / [Skrýt]
abc
Uložit
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
Ladění a úpravy kanálů (DVB)
Nechtěné kanály DVB lze skrýt.
Skryté kanály nelze zobrazit (pouze prostřednictvím této funkce). Tuto funkci použijte k vynechání nechtěných kanálů.
Vyberte kanál a dejte Zobrazit / Skrýt
(Zelená)
• Přemístění pozice kanálu (pokud je k dispozici)
Vybrat novou pozici
(Zelená)
nebo
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
Uložit
(Zelená)
Pozice kanálu
1
BBC ONE WALES
Coronation Street
20:00 - 20:55
Sledujete
Informace
20:35
Všechny DVB-T kanály
Změnit kategorii
51
Manuální nastavení kanálu DVB [Ruční ladění]
Pro přeladění kanálů DVB běžně používejte možnost [Automatické ladění] nebo [Aktualizovat seznam kan.].
Tuto funkci použijte v případě, kdy ladění neproběhlo kompletně nebo při úpravě nasměrování antény či paraboly.
Všechny nalezené kanály budou přidány do Seznamu kanálů.
•
DVB-S:
1 Nastavte satelit
Ruční ladění DVB-S
vybrat
100 %
100 %
Kvalita signálu
Síla signálu
Astra 19.2° E
10847 MHz
Automaticky
Horizontální
Automaticky
Automaticky
Spustit vyhledávání
Satelit
Frekvence transpondéru
Přenosová rychlost
Polarizace
Modulace
ID služby
nastavit
o nastavení přijímaného satelitního vysílání získáte u příslušných
• Informace
společností.
2 Nastavte položky [Frekvence transpondéru], [Přenosová rychlost], [Polarizace], [Modulace] a [ID služby]
vybrat
abc
změnit
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
3 Vybrat [Spustit vyhledávání]
vybrat
přístup
DVB-C:
1 Zadejte kmitočet
Ruční ladění DVB-C
4 74,00 MHz
Automaticky
Automaticky
Spustit vyhledávání
Frekvence
Přenosová rychlost
ID služby
Kvalita signálu
Síla signálu
Č.
Neplacené TV: 0
Typ
Název kanálu
Ladění a úpravy kanálů (DVB)
Placené TV: 0
Zastaveno
def
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
případě nastavte u položek [Přenosová rychlost] a [ID služby]
• V běžném
možnost [Automaticky].
Rozhlas: 0
2 Vybrat [Spustit vyhledávání]
vybrat
přístup
DVB-T:
1 Upravte kmitočet pro každý kanál
Ruční ladění DVB-T
Frekvence
Kvalita signálu
Síla signálu
Č.
Neplacené TV: 0
[CH21]
Název kanálu
Placené TV: 0
Rozhlas: 0
Zastaveno
2 Zadejte vyhledávání
52
100 %
100 %
Nové
abc
ghi
474,00 MHz
100 %
100 %
Nové
Typ
Data: 0
vybrat kanál
nastavit kmitočet
• Nastavte maximální hodnotu pro položku [Kvalita signálu].
Automatická aktualizace kanálu DVB [Aktualizovat seznam kan.]
Můžete přidat nové kanály, vymazat odebrané kanály a automaticky aktualizovat název a pozici kanálu podle seznamu
kanálů.
Aktualizovat seznam DVB-T kanálů
Seznam kanálů se aktualizuje, přičemž budou zachována nastavení v položkách
CH 5
69
Stav
[Edituj složku Oblíbené], [Seznam kanálů], [Dětský zámek] atd.
Tato operace bude trvat asi 3 min.
Aktualizace nemusí správně fungovat. Závisí to na síle signálu.
Název kanálu
Typ
Kvalita
KANÁL
•
•
aktualizací kanálů DVB-S je vyžadováno nastavení satelitu, režimu
• Před
vyhledávání a režimu prohledávání.
Neplacené TV: 0
Placené TV: 0
Probíhá vyhledávání
Rozhlas: 0
Nastavení aktualizace seznamu DVB-S kanálů
vybrat
Satelit
Astra 19.2° E
Neplacené kanály
Režim vyhledávání
Režim zobrazení
Rychlý
Spustit vyhledávání
vstoupit / uložit
provedení nastavení vyberte
• Po[Spustit
vyhledávání].
Zobrazení upozornění [Hlášení nového kanálu]
Slouží k výběru možnosti upozornění při nalezení nového kanálu DVB. [Vypnuto] / [Zapnuto]
Výběr možnosti OK provede úpravu nastavení v položce [Aktualizovat seznam
Nalezen nový kanál !
kan.].
•
Pro aktualizaci seznamu kanálů stiskněte OK.
Pro zrušení stiskněte EXIT.
Kontrola signálu DVB [Stav signálu]
Vybere kanál a zkontroluje podmínky signálu DVB.
Dobrá síla signálu ještě neznamená, že signál je vhodný k příjmu DVB.
Použijte indikátor Kvalita signálu následujícím způsobem:
[Kvalita signálu] :
Zelená čára Dobrá
Žlutá čára Neuspokojivá
Červená čára Špatná (zkontrolujte anténu pozemního příjmu, kabel či parabolu)
• Změna kanálu
Příklad:
Stav signálu DVB-C
Název kanálu
Kvalita signálu
Síla signálu
Počet chybných bitů
Název TV poskytovatele
Pozice
70 CBBC Channel
90 %
80 %
Tyto panely ukazují maximální hodnotu signálu vybraného kanálu.
0.00E+00
Wenvoe
802,00 MHz, 64 QAM, 6940 kS/s
Redukování signálu DVB-C [Utlumení]
Je-li DVB-C signál příliš silný, může dojít k rušení. V tomto případě nastavte možnost [Zapnuto] pro automatickou redukci
signálu.
Tato funkce je dostupná pouze pro signál DVB-C.
•
Ladění a úpravy kanálů (DVB)
•
•
•
53
Ladění a úpravy kanálů (Analogové kanály)
Kanály lze přeladit nebo nechtěné kanály vynechat, upravit apod.
1
Vyberte Analogový
(str. 18)
TV
2
3
Zobrazení menu
MENU
Vyberte [Nastavení]
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
4
Vyberte [Menu ladění analog]
vybrat
Menu ladění analog
Ladění a úpravy kanálů (Analogové kanály)
5
Zvolte některou z následujících funkcí
vybrat
Menu ladění analog
Seznam kanálů
Automatické ladění
Ruční ladění
Přístup
Přístup
Přístup
■ Návrat k televizoru
EXIT
přístup
•
•
Položky funkcí závisí na zemi, kterou jste
zvolili (str. 13).
[Automatické ladění]
„Přeladění z nabídky Další nastavení“
(str. 49)
Vynechání nechtěných analogových kanálů, úprava analogových kanálů [Seznam kanálů]
Nechtěné analogové kanály lze skrýt.
Skryté kanály nelze zobrazit (pouze prostřednictvím této funkce). Tuto funkci použijte k vynechání nechtěných kanálů.
Vyberte kanál a dejte Zobrazit / Skrýt
Seznam analogových kanálů
1
2
3
4
5
6
7
54
přístup
Přístup
BBC1
*****
*****
*****
*****
*****
*****
vybrat
[Odkrýt] / [Skrýt]
: [Odkrýt]
: [Skrýt] (přeskočit)
• Zobrazení všech kanálů
(Žlutá)
■ Úprava kanálů
Každý kanál můžete také upravovat v Seznamu kanálů.
Přeladění každého kanálu ([Ruční ladění])
•
•
(Červená)
(podrobnosti níže)
Přemístění pozice kanálu
Vybrat novou pozici
Uložit
(Zelená)
(Zelená)
• Změna jména kanálu
Zadejte znaky (maximálně : pět znaků)
Uložit
vybrat
Upravit název kanálu
(Modrá)
Název
A
B
C D
E
F
G H
U
I
É
J
K
L M N O
Ť
P
Q
R
Ž
S
T
V W X
Y
Z
Á
Č
Ě
Í
Ř
Š
Ů Ú
Ý
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
á
č
é
ě
í
ř
š
ť
ů
ú
ý
ž
:
#
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(
)
+
-
.
*
_
BACK/
RETURN
nastavit
!
numerických tlačítek viz
• Použití
„Tabulka znaků pro numerická tlačítka“ (str. 116)
Pozice kanálu
Název kanálu
1
23:35
Všechny analog. kanály
CH23 SC1
ITV
Poznámka
• Pokud je videorekordér připojen pouze kabelem RF, upravte předvolbu [VCR].
Ruční nastavení analogového kanálu [Ruční ladění]
[Jemné ladění]
[Ruční ladění]
Ruční nastavení analogového kanálu proveďte po automatickém ladění.
Proveďte nastavení v položkách [Systém zvuku] a [Systém barvy] a poté proveďte tuto funkci.
Běžně nastavujte [Systém barvy] [Automaticky].
Pokud je videorekordér připojen pouze kabelem RF, upravte předvolbu [0].
•
•
Ruční ladění analogových kanálů
1 BBC1
Jemné ladění
Ruční ladění
Systém zvuku
Systém barvy
CH33
2
78
1
SC1
Automaticky
Uložit
1 Vyberte pozici kanálu
abc
41
SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2: PAL I
SC3: PAL D, K / SECAM D, K
F: SECAM L, L’
2 Vyberte pozici kanálu
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
3 Zadejte vyhledávání
Ladění a úpravy kanálů (Analogové kanály)
Použijte k drobným změnám naladění určitého programu (v důsledku povětrnostních podmínek, apod.)
4 Vybrat [Uložit]
vybrat
uložit
55
Časovač nahrávání
Časovač nahrávání z nabídky
Nabídka časovače nahrávání umožňuje vybírat programy, které si přejete zaznamenat nebo připomenout jejich sledování
nebo zaznamenávat program na externí rekordér nebo USB HDD. Ve správný čas TV naladí správný kanál, i když je TV v
pohotovostním režimu.
Pro nastavení časovače nahrávání lze také použít TV průvodce (str. 24).
Tato funkce není dostupná v analogovém režimu.
Časovač nahrávání může ukládat až 15 událostí.
Časovač nahrávání pracuje správně pouze v případě, pokud signál vysílající stanice nebo poskytovatele služeb obsahuje
správné informace o čase.
Pro nahrávání pomocí časovače nahrávání musí být televizor buď zapnutý nebo v pohotovostním režimu. Upozornění se
zobrazují, pouze pokud je televizor zapnutý.
Nelze zvolit další kanál, pokud je aktivní nahrávání z časovače nahrávání.
Zakódovaný program se nemusí zaznamenat (je-li chráněn autorským právem).
Pokud zaznamenáváte programy na externí rekordér, ujistěte se, že máte správná nastavení na rekordéru připojeného k TV.
Pokud je k TV připojen rekordér kompatibilní s Q-Link, VIERA Link nebo podobnými technologiemi (str. 101, 102) a jsou
provedena nastavení [Nastavení spojení] (str. 40) pak nejsou nutná nastavení rekordéru. Také si přečtěte návod k rekordéru.
Pokud je připojen rekordér, který není kompatibilní s Q-Link, VIERA Link nebo podobnými technologiemi, naprogramujte
rekordér časovačem nahrávání. Pro přípravu rekordéru si přečtěte návod k rekordéru.
Pokud zaznamenáváte programy na USB HDD, naformátujte USB HDD a aktivujte jej pro záznam v režimu [Nastavení
záznamu] (str. 71).
Nahrávky zaznamenané na externí záznamníky jsou vždy ve standardním rozlišení kompozitního videa přes zásuvku SCART, i
když je původní program ve vysokém rozlišení.
Pokud sledujete TV, objeví se upomínková zpráva 2 minuty před dobou spuštění.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Odstranění zprávy a spuštění programování
• Zrušení programování
EXIT
1
Časovač nahrávání
Zvolte režim, který si přejete nastavit
(DVB-S, DVB-C nebo DVB-T)
(str. 18)
TV
2
3
Zobrazení menu
MENU
Vyberte [Časovač]
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
■ Návrat k televizoru
EXIT
4
■ Odemknutí tuneru a
zastavení záznamu
IDE
GU
56
EXIT
Vyberte [Časovač nahrávání]
vybrat
Časovač nahrávání
Časovač vypnutí
Automatické vypnutí
Přístup
Vypnuto
Vypnuto
přístup
Nastavení podrobností událostí časovače nahrávání [Časovač nahrávání]
1 Začněte provádět nastavení
2 Vyberte funkci ([Externí rek.], [USB HDD rek.] nebo [Upomínka])
vybrat
[Externí rek.] / [USB HDD rek.] :
pro záznam programu na externí rekordér nebo USB HDD
Jakmile nadejde čas spuštění, kanál se automaticky přepne a video a zvukové signály budou na výstupu. Pokud sledujete
TV, objeví se upomínková zpráva 2 minuty před dobou spuštění.
[Upomínka] :
pro připomenutí sledování programu
Pokud sledujete TV, objeví se upomínková zpráva 2 minuty před dobou spuštění.
Stiskněte tlačítko OK pro přepnutí naprogramovaného kanálu.
3 Nastavte kanál, datum a čas (opakujte úkony uvedené dole)
Nastavte položky podle pořadí 1 až 4.
zvolte položku
• 1, 3 a 4 lze také zadat tlačítky s čísly.
nastavit
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
: Zobrazeno, pokud se události časovače nahrávání překrývají
Časovač nahrávání
Funkce
Záznamy s titulky (jsou-li dostupné)
Pro jejich zobrazení
•
St 27.10.2010 10:46
Č. Název kanálu
Upomínka
D
7 BBC7
<ČASOVAČ NAHRÁVÁNÍ>
Externí rek.
D
1 BBC1
<ČASOVAČ NAHRÁVÁNÍ>
Externí rek.
C
Datum
STTL
Konec
St 27.10.2010
17:00
18:30
(90 min.)
St 27.10.2010
18:00
20:00
(120 min.)
Čt 28.10.2010
21:30
22:30
(60 min.)
---
---
--:--
--:--
--:--
---
---
--:--
--:--
--:--
Změnit funkci
Konec
Uložit časovač
Vybrat
Návrat
Volné místo:
500GB (50%)
1
0
9
(Žlutá)
(Chcete-li odstranit titulky, stiskněte tlačítko
znovu)
Délka (automatické zobrazení)
1/1
2
3
4
Informace z USB HDD (jsou-li dostupné)
[S] : DVB-S
[C] : DVB-C
[D] : DVB-T
V nabídce nelze měnit režim.
Časovač nahrávání
3 ITV1
<ČASOVAČ NAHRÁVÁNÍ>
Start
•
1 Číslo kanálu
2 Datum
3 Spouštěcí doba
4 Doba ukončení
skok o jeden den
denně nebo týdně (stiskněte opakovaně)
•
•
•
•
[Denně Ne-So] : Neděle až sobota
[Denně Po-So] : Pondělí až sobota
[Denně Po-Pá] : Pondělí až pátek
[Každou sobotu/Každý pátek/Každý čtvrtek/Každou středu/Každé úterý/Každé pondělí/Každou neděli] :
Stejný čas ve stejný den každý týden
4 Uložte nastavení
57
■ Pro změnu události časovače nahrávání
■ Záznamy s titulky (jsou-li dostupné)
Zvolte program, který se má změnit
Zvolte program, který se má zaznamenat s titulky
vybrat
(Žlutá)
Upravte dle potřeby (str. 57)
• Vždy, když se stiskne:
přístup
■ Pro zrušení události časovače nahrávání
Zvolte program, který se má smazat
automaticky
vypnout
■ Pro dočasné zrušení události časovače nahrávání
Zvolte program, který se má zrušit
(Červená)
(Modrá)
• Vždy, když se stiskne:
zrušit
zastavit zrušení
Poznámka
že LED svítí oranžově. Pokud ne, nejsou časovače nahrávání aktivní nebo uloženy.
• Zkontrolujte,
zprávy časovače nahrávání zůstanou zobrazeny, dokud nenastane následující:
• Upomínkové
• Stisknete tlačítko OK pro sledování programu nebo tlačítko EXIT pro zrušení upomínky.
• Událost časovače nahrávání, která upomínku nastavila na konce.
značí, že některá událost časovače nahrávání byla překryta. Možnosti [Externí rek.] a [USB HDD rek.] mají přednost před
• „!“možností
[Upomínka]. Pokud se překrývají dvě nebo více událostí [Externí rek.] / [USB HDD rek.], první událost časovače
nahrávání začne a skončí, jak bylo naprogramováno. Pak může začít další událost časovače nahrávání.
z časovače nahrávání se automaticky změní na naprogramovaný kanál několik vteřin před dobou spuštění.
• Nahrávání
zrušit nahrávání pomocí časovače nahrávání těsně před okamžikem zahájení, je nutno zastavit rekordér ručně.
• Chcete-li
z časovače nahrávání se provede, i když TV zaznamenává v režimu REW LIVE TV (str. 74) nebo Pause Live TV (str. 104).
• Záznam
V tomto případě budou tyto záznamy zrušeny.
Časovač nahrávání
58
Dětský zámek
Specifické kanály / vstupní konektory AV lze uzamknout a kontrolovat, kdo je sleduje.
Pokud je zvolen uzamčený kanál / vstup, zobrazí se zpráva; po zadání kódu PIN jej lze sledovat.
1
2
Zobrazení menu
MENU
Vyberte [Nastavení]
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
3
Vyberte [Dětský zámek]
1/2
Eko nastavení
Nastavení záznamu
Nastavení spojení
Dětský zámek
Menu ladění DVB-C
Jazyk
Nastavení zobrazení
Common Interface
Nastavení sítě
■ Návrat k televizoru
EXIT
vybrat
přístup
Přístup
abc
Dětský zámek - zadání PIN
Zadejte nový PIN
PIN
* * * *
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
prvním nastavení vložte PIN dvakrát.
• Při
si poznamenejte, pro případ že byste jej zapomněli.
• PIN
Jako výchozí kód PIN může být uloženo číslo „0000“, které závisí na
• vybrané
zemi (str. 13).
Dětský zámek
Kontrola diváků kanálu [Dětský zámek]
1 Zadejte číslo PIN (4 číslice)
2 Vybrat [Dětský zámek / seznam]
vybrat
Dětský zámek
Změnit PIN
Dětský zámek / seznam
Úroveň omezení
Přístup
Bez omezení
přístup
3 Vyberte kanál / vstup, který má být uzamčen
Dětský zámek / seznam - TV a AV
101
7
14
VCR
1
2
Název
BBC 1 Wales
BBC THREE
E4C
BBC1
*****
AV1
AV2
Vstup
DVB-C
DVB-T
DVB-T
Analogový
Analogový
Analogový
Externí
Externí
Třídění 123…
Typ
Neplacené TV
Neplacené TV
Neplacené TV
Analogový
Analogový
Analogový
AV
AV
Zámek
vybrat
zamknout
: Objeví se, je-li kanál / vstup uzamčen
59
uzamčení
• Zrušení
Vyberte uzamčený kanál / vstup
• Třídění jmen v abecedním pořadí
(Červená)
• Zrušení veškerých uzamčení
• Uzamčení všech kanálů
(Zelená)
• Skok na začátek dalšího vstupu
(Žlutá)
(Modrá)
■ Pro změnu PIN kódu
1. Vyberte [Změnit PIN]
vybrat
Dětský zámek
Změnit PIN
Dětský zámek / seznam
Úroveň omezení
Přístup
Bez omezení
přístup
2. Zadejte nový PIN kód dvakrát
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
■ Nastavení úrovně omezení
Dostupnost této funkce závisí na zemi, kterou jste zvolili (str. 13).
•Pokud
má program DVB hodnocení pro vyšší než zvolený věk, je sledování podmíněno zadáním kódu PIN (podle vysílací
stanice).
Vyberte možnost [Úroveň omezení] a nastavte věk pro omezení programů.
vybrat
Dětský zámek
Změnit PIN
Dětský zámek / seznam
Úroveň omezení
Dětský zámek
60
Poznámka
Bez omezení
vstoupit / uložit
• Nastavení možnosti [Expediční nastavení] (str. 65) vymaže kód PIN a veškerá nastavení.
Označení vstupů
Pro snadnější identifikaci a volbu vstupního režimu, můžete označit každý vstupní konektor nebo přeskočit konektor, který
není připojen k žádnému zařízení.
Výběr vstupního režimu (str. 27)
•
1
Zobrazení menu
2
Vyberte [Nastavení]
MENU
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
3
Vyberte [Nastavení zobrazení]
vybrat
Nastavení zobrazení
4
Vyberte [Označení vstupů]
vybrat
Nastavení zobrazení
■ Návrat k televizoru
EXIT
přístup
Přístup
Označení vstupů
Označení vstupů
5
přístup
Přístup
Vyberte vstupní konektor
1/2
Označení vstupů
vybrat
DVD
AV2
COMPONENT
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
DVB-S
AV1
AV2
COMPONENT
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
DVB-S
vstoupit / uložit
Označení, které nastavíte, se zobrazí v menu
[Výběr vstupu] (str. 27), [Výběr TV] v menu
(str. 18) nebo na informačním pruhu.
Pokud vyberete možnost [Přeskočit], pak
režim nelze zvolit.
•
2/2
Označení vstupů
DVB-C
DVB-T
Analogový
DVB-C
DVB-T
Analogový
■ Označení vstupu
Každý vstup můžete označit podle vlastního uvážení.
1 Vybrat [Označení vstupu]
2 Zadejte znaky (maximálně : deset znaků)
vybrat
3 Uložte
nastavení
vybrat
Označení vstupu
Název
A
přístup
•
B
C D
E
F
G H
U
I
É
J
K
L M N O
Ť
P
Q
R
Ž
S
T
V W X
Y
Z
Á
Č
Ě
Í
Ř
Š
Ů Ú
Ý
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
á
č
é
ě
í
ř
š
ť
ů
ú
ý
ž
:
#
!
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(
)
+
-
.
*
_
BACK/
RETURN
nastavit
Použití numerických tlačítek viz
„Tabulka znaků pro numerická tlačítka“ (str. 116)
61
Využití služeb MHP
MHP (Multimedia Home Platform - domácí multimediální platforma) je standardem interaktivních služeb pro digitální vysílání.
MHP je aplikací na bázi Java poskytovanou provozovateli vysílání. Služby MHP si můžete v televizoru nahrát automaticky
(zprávy, informace, zábava apod.).
Dostupnost této funkce závisí na zemi, kterou jste zvolili (str. 13).
Tato funkce se mezi jednotlivými provozovateli liší.
•
•
1
Vyberte DVB-T
(str. 18)
TV
2
3
Zobrazení menu
MENU
Vyberte [Nastavení]
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
4
vybrat
Využití služeb MHP
Nastavení zobrazení
5
■ Návrat k televizoru
EXIT
62
Vyberte [Nastavení zobrazení]
Přístup
přístup
Vyberte možnost [Automatické spuštění MHP] a
nastavte [Zapnuto]
Nastavení zobrazení
vybrat
Automatické spuštění MHP Zapnuto
přístup / nastavení
Obsluha aplikace MHP
Vyberte kanál se službou MHP a postupujte podle zobrazených pokynů.
Zobrazený návod k obsluze nemusí odpovídat tlačítkům na dálkovém ovladači.
•
Informační pruh
1
BBC ONE WALES
Coronation Street
20:00 - 20:55
Sledujete
Informace
20:35
Všechny DVB-T kanály
Změnit kategorii
Příklad:
Výběr, přechod
•
Zobrazuje se v případě, že program nabízí služby MHP
• Barevné znaky
• Symbol :
Barevné tlačítko
• Klávesa návratu
• Čísla
BACK/
RETURN
abc
• Návrat k televizoru
EXIT
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
■ Ruční nahrání aplikace MHP
1 Zobrazte menu možností
OPTION
2 Vybrat [Aplikace MHP]
vybrat
Volby
Aplikace MHP
Přístup
přístup
vybrat
Aplikace MHP
Launcher
Guide
Game
Nespuštění
Nespuštění
Nespuštění
spuštění
Využití služeb MHP
3 Zvolte aplikaci MHP, kterou chcete spustit
Příklad:
4 Postupujte podle pokynů na obrazovce
■ Postup zastavení aplikace MHP
OPTION
Poznámka
provozování aplikace MHP se v pravém horním rohu obrazovku budou zobrazovat krátké zprávy informující o tom, co se
• Při
děje (např. „Nahrávání“).
63
Používání Common Interface
Menu modulu Common Interface poskytuje přístup k softwaru, který je uložen v modulech Obvyklé rozhraní (CI).
Tato funkce nemusí být v některých zemích nebo regionech k dispozici.
V závislosti na vysílaném programu nebo službách nemusí být k dispozici obrazový nebo zvukový signál.
I když vám může modul CI umožnit sledování některých služeb, tento televizor veškeré služby nezaručuje (např. sledování
zakódovaných placených TV kanálů).
Používejte pouze modul CI schválený provozovatelem vysílání.
O další informace a podmínky poskytování služeb požádejte místního prodejce Panasonic nebo provozovatele vysílání.
•
•
Patice CI
Před používáním patice CI
sejměte krytku.
Pozor
•
každém vkládání nebo vyjímání modulu CI musí být
• Při
vypínač v poloze Vypnuto.
byla dodána účastnická karta a čtecí zařízení jako
• Pokud
jedna sada, nejprve umístěte čtecí zařízení a poté do něj
Vkládejte a odebírejte
přímo a kompletně
vložte účastnickou kartu.
• Vložte modul ve správném směru.
Vložte modul CI (volitelný doplněk)
které se objeví na obrazovce, závisí na obsahu vybraného modulu CI.
• Vlastnosti,
Objeví se šifrované kanály. Postupujte podle zobrazených pokynů.
• Pokud
se šifrovaný kanál neobjeví, postupujte podle následujících pokynů.
• Další podrobnosti získáte v návodu k použití modulu CI nebo u provozovatele vysílání.
1
Modul CI
Postranní panel televizoru
Vyberte DVB-S, DVB-C nebo DVB-T
(str. 18)
TV
2
3
Zobrazení menu
MENU
Vyberte [Nastavení]
vybrat
Používání Common Interface
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
4
Vyberte [Common Interface]
vybrat
Common Interface
přístup
Přístup
■ Návrat k televizoru
EXIT
5
Vyvolejte Common Interface
Common Interface
Slot 1:
Modul vložen
přístup
■ Jak služby používat s pomocí průvodce na obrazovce
Příklad:
Výběr, přechod
•
• Symbol :
• Barevné znaky
Barevné tlačítko
• Zobrazený návod k obsluze nemusí odpovídat tlačítkům na dálkovém ovladači.
64
Expediční nastavení
Obnoví původní nastavení televizoru – nebudou naladěny žádné programy.
Dojde k resetování všech nastavení (nastavení kanálů, obrazu, zvuku atd.) kromě nastavení položky [Nastavení USB HDD].
Jak provést pouze nové naladění kanálů, například po přestěhování „Přeladění z nabídky Další nastavení“ (str. 46 - 49)
•
1
2
Zobrazení menu
MENU
Vyberte [Nastavení]
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
3
Vyberte [Nastavení systému]
2/2
vybrat
®
DivX VOD
Pokročilé (isfccc)
Nastavení systému
Další nastavení
4
EXIT
Vyberte [Expediční nastavení]
vybrat
Nastavení systému
Rozvržení USB klávesnice
Expediční nastavení
Aktualizace systému
Menu licence
Systémové informace
English(UK)
Přístup
přístup
Obnovení nastavení [Expediční nastavení]
Expediční nastavení
■ Návrat k televizoru
přístup
Přístup
2 Postupujte podle pokynů na
1 Zkontrolujte zprávu a proveďte inicializaci
obrazovce
Expediční nastavení
Veškeré naladění bude smazáno.
Obnova výchozích hodnot
dokončena.
Vypněte televizor, prosím.
1
Jste si jistý?
(Potvrdit)
Jste si jistý?
2
příštím zapnutí vypínače televizoru se
• Při
automaticky spustí funkce
[Automatické ladění]. (str. 13)
(Potvrdit)
3
(Spustit
[Expediční nastavení])
65
Aktualizace softwaru TV
Čas od času je k dispozici ke stažení nová verze softwaru umožňující zdokonalení výkonu nebo ovládání televizoru.
Pokud je k dispozici aktualizace systému, poté co kanál dostane informace o aktualizaci, zobrazí se oznamovací proužek.
Stažení
Odmítnutí aktualizace
•
•
EXIT
Jakýkoli nový software lze aktualizovat automaticky nebo manuálně.
1
2
Zobrazení menu
MENU
Vyberte [Nastavení]
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
3
Vyberte [Nastavení systému]
vybrat
Nastavení systému
■ Návrat k televizoru
Aktualizace softwaru TV
4
EXIT
přístup
Přístup
Vyberte [Aktualizace systému]
vybrat
Nastavení systému
Aktualizace systému
přístup
Přístup
Aktualizace softwarového systému televizoru [Aktualizace systému]
■ Automatická aktualizace
Vyberte [Hledat v pohotovostním stavu]
Hledat v pohotovostním stavu
Hledat aktualizace teď
každém nastavení provede televizor v
• Připohotovostním
režimu automatické hledání, a pokud
vybrat
Aktualizace systému
Vypnuto
budou nějaké aktualizace dostupné, stáhne je.
vstoupit / uložit
Pokud se provádí Aktualizace systému, bude aktualizován
software (což může změnit funkce televizoru).
Pokud nechcete provést aktualizaci, nastavte v položce [Hledat v
pohotovostním stavu] možnost [Vypnuto].
aktualizace se uskuteční za těchto
• Automatické
podmínek:
• Pohotovostní režim (televizor je vypnutý dálkovým
ovladačem)
• Není aktivováno nahrávání z Časovače nahrávání,
Záznam jedním dotekem nebo přímý TV záznam.
■ Okamžitá aktualizace
1 Vybrat [Hledat aktualizace teď]
Hledat v pohotovostním stavu
Hledat aktualizace teď
Poznámka
2 Budou vyhledány aktualizace (trvá 3 Načítání
vybrat
Aktualizace systému
Vypnuto
Přístup
přístup
několik minut) a pokud budou
nalezeny, zobrazí se odpovídající
zpráva
může trvat asi 60 minut.
• Načítání
načítání softwaru a aktualizace systému televizor NEVYPÍNEJTE.
• Během
může mít charakter předběžného oznámení. V tomto případě se objeví informace o plánovaném spuštění nové
• Zpráva
verze. Pro aktualizaci si můžete nastavit rezervaci. Pokud je televizor vypnutý, aktualizace se nespustí.
66
Zobrazení obsahu obrazovky počítače na televizoru
Na televizoru lze zobrazit obsah obrazovky počítače, který je k televizoru připojen.
Pokud je připojen audiokabel, lze poslouchat i zvuk z počítače.
Připojení počítače (str. 109)
•
1
Zvolte externí vstup
2
Vyberte [PC]
AV
vybrat
Výběr vstupu
AV1
AV2
COMPONENT
PC
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
TV
SD Card/USB
■ Návrat k televizoru
TV
přístup
•
•
Odpovídající signály (str. 117)
Pokud jsou položky [H frekvence] nebo
[V frekvence] zobrazeny červeně, signály nemusí
být podporovány.
Nastavení menu počítače
• Vytvoření nastavení
Menu
„Jak používat funkce menu“ (str. 35)
Položka
Rozlišení vstupu
Hodiny
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Přepíná na širokoúhlé zobrazení
VGA (640 × 480 pixely), WVGA (852 × 480 pixely), XGA (1 024 × 768 pixely),
WXGA (1 280 × 768 pixely, 1 366 × 768 pixely)
Možnosti se mění v závislosti na signálu
•
•
Nastavte na minimální úroveň, pokud se objeví rušení.
Nastavení vodorovné polohy
Nastavení PC vstupu
Nastavení
Nastavení svislé polohy
Vertikální poloha
Fáze hodin
Eliminujte blikání a zkreslení
Nastavte po nastavení hodin
Nastavte na minimální úroveň, pokud se objeví rušení.
Synchronizace
Slouží k zvolení jiného synchronního signálu, pokud je obraz zkreslený
[Signály H & V] / [Signál “GREEN”]
[Signály H & V] : podle horizontálních a vertikálních signálů z počítače
[Signál “GREEN”] : podle zeleného signálu z počítače (pokud je k dispozici)
Obnova výchozích
hodnot
Chcete-li obnovit výchozí hodnoty pro Nastavení PC vstupu, stiskněte tlačítko OK
• Ostatní položky
Poznámka
•
•
(str. 36 - 45, 69)
Zobrazení obsahu obrazovky počítače na televizoru
Horizontální poloha
PC kompatibilní s HDMI je možno prostřednictvím kabelu HDMI připojit ke konektorům HDMI (HDMI1 / HDMI2 /
• Zařízení
HDMI3 / HDMI4) (str. 115).
67
Rozšířené nastavení obrazu
Můžete upravit a nastavit podrobná nastavení obrazu pro každý vstup a mód zobrazení.
Pro úplné využití této funkce nastavte možnost [Pokročilé (isfccc)] v menu Další nastavení na hodnotu [Zapnuto].
Pro režim vstupu do počítače jsou některé funkce dostupné bez nastavení [Pokročilé (isfccc)].
•
•
1
Zvolte vstupní režim pro seřízení a nastavení
(str. 18, 27)
TV
2
3
(str. 44)
AV
Zobrazení menu
MENU
Vyberte [Obraz]
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
4
Rozšířené nastavení obrazu
68
Vyberte možnost [Mód zobrazení] a nastavte režim
Mód zobrazení
5
EXIT
vstoupit / uložit
Zvolte některou z následujících funkcí
2/2
Rozšířené nastavení
Nastavení zámku
Kopírovat seřízení
Obnova výchozích hodnot
■ Návrat k televizoru
vybrat
Dynamický
Normální
Kino
Kino režim
Profesionál1
Profesionál2
Přístup
Přístup
Přístup
Obnovit
vybrat
přístup
•
[Kopírovat seřízení] je k dispozici, když je
položka [Mód zobrazení] v menu obrazu
nastavena na hodnotu [Profesionál1] nebo
[Profesionál2].
Upravte podrobná nastavení obrazu [Rozšířené nastavení]
vybrat
Rozšířené nastavení
Vyvážení bílé
Správa barev
Gamma
Intelligent Frame Creation
3D obnovovací frekvence
Vylepšené rozlišení
Převzorkování 16:9
Přístup
Přístup
Přístup
Vypnuto
Automaticky
Vypnuto
Vypnuto
Menu
Položka
upravit
vstoupit / uložit
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Vyvážení bílé
Gamma
Přizpůsobit vyvážení bílé v jasné červené oblasti.
Nastavení zisku zelené
Přizpůsobit vyvážení bílé v jasné zelené oblasti.
Nastavení zisku modré
Přizpůsobit vyvážení bílé v jasné modré oblasti.
Omezení červené
Přizpůsobit vyvážení bílé v tmavé červené oblasti.
Omezení zelené
Přizpůsobit vyvážení bílé v tmavé zelené oblasti.
Omezení modré
Přizpůsobit vyvážení bílé v tmavé modré oblasti.
Obnova výchozích
hodnot
Pro obnovení výchozích hodnot Vyvážení bílé stiskněte tlačítko OK
Odstín červené
Přizpůsobit odstín v červené oblasti.
Odstín zelené
Přizpůsobit odstín v zelené oblasti.
Odstín modré
Přizpůsobit odstín v modré oblasti.
Sytost červené
Přizpůsobit saturaci v červené oblasti.
Sytost zelené
Přizpůsobit saturaci v zelené oblasti.
Sytost modré
Přizpůsobit saturaci v modré oblasti.
Svítivost červené
Přizpůsobit osvětlení červené oblasti.
Svítivost zelené
Přizpůsobit osvětlení zelené oblasti.
Svítivost modré
Přizpůsobit osvětlení modré oblasti.
Obnova výchozích
hodnot
Pro obnovení výchozích hodnot Správy barev stiskněte tlačítko OK
Gamma
Slouží k přepnutí křivky gama [1.8] / [2.0] / [2.2] / [2.4] / [2.6]
Upozorňujeme, že číselné hodnoty představují referenci pro nastavování.
Obnova výchozích
hodnot
Pro obnovení výchozích hodnot Gamma stiskněte tlačítko OK
Rozšířené nastavení obrazu
Správa barev
Rozšířené nastavení
Obraz
Nastavení zisku červené
•
barev] je k dispozici, když je položka [Mód zobrazení] v menu obrazu nastavena na hodnotu [Profesionál1] nebo
• [Správa
[Profesionál2].
69
Uzamčení nastavení obrazu [Nastavení zámku]
Rozšířená nastavení lze uzamknout pro každý režim prohlížení a vstup.
Vedle toho lze položky [Kontrast], [Jas], [Barevná sytost], [Ostrost], [Tón barvy] a [Obnova výchozích hodnot] v menu obrazu
zafixovat pro [Profesionál1] a [Profesionál2].
1 Zadejte číslo PIN (4 číslice)
abc
Nastavení zámku-zadání PIN
Zadejte nový PIN
PIN
* * * *
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
prvním nastavení vložte PIN dvakrát.
• Při
• PIN si poznamenejte, pro případ že byste jej zapomněli.
2 Vyberte položku [Seřízení zámku] a nastavte možnost [Zapnuto]
vybrat
Nastavení zámku
Změnit PIN
Seřízení zámku
Zapnuto
vstoupit / uložit
■ Pro změnu PIN kódu
1. Vyberte [Změnit PIN]
vybrat
Nastavení zámku
Změnit PIN
Seřízení zámku
Přístup
Zapnuto
přístup
2. Zadejte nový PIN kód dvakrát
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
Zkopírujte nastavení do dalšího vstupu [Kopírovat seřízení]
Můžete kopírovat zvolené nastavení [Profesionál1] nebo [Profesionál2] do nastavení v jiných vstupech.
Zkopíruje se nastavení [Kontrast], [Jas], [Barevná sytost], [Ostrost], [Tón barvy] a [Rozšířené nastavení].
Vyberte cíl pro kopírování do
Rozšířené nastavení obrazu
70
vybrat
Kopírovat seřízení
Cíl
Vše
vstoupit / uložit
• Nelze kopírovat do uzamčeného režimu.
Záznam na USB HDD
Můžete nahrávat digitální TV programy do připojeného USB HDD a užívat si přehrávání různými způsoby.
Analogový TV program nelze nahrávat na USB HDD.
Vysílání údajů (MHEG, atd.), rozhlasové vysílání a doby bez signálu nebudou zaznamenány.
V závislosti na vysílači a poskytovateli služeb nemusí být možné nahrávání všech programů.
Další informace o USB HDD (str. 114)
•
•
•
•
Pozor
data na USB HDD budou vymazána v následujících případech:
• Všechna
• Při formátování USB HDD pro záznam s tímto televizorem „Nastavení pro USB HDD“ (viz níže)
• Při formátování USB HDD pro použití s počítačem
byl váš televizor opravován kvůli závadě, možná bude nutné USB HDD naformátovat znovu s tímto televizorem, aby
• Pokud
bylo možné jej použít. (Všechna data se při formátování smažou.)
použití USB HDD na vašem počítači poté, co jste systém využili pro nahrávání z tohoto televizoru, naformátujte disk
• Pro
na vašem počítači. (K naformátování v počítači mohou být nutné zvláštní funkce nebo nástroje. Podrobnosti naleznete v
příručce k USB disku.)
zaznamenané na USB HDD prostřednictvím tohoto televizoru, mohou být přehrávány pouze na tomto televizoru.
• Údaje,
Obsah nelze přehrávat na jiném televizoru (včetně televizoru stejného modelového čísla) ani na žádném počítači.
Připojení USB HDD (pevného disku s USB vstupem)
Připojte USB HDD k portu USB 1.
USB HDD do zásuvky.
• Připojte
operace nevypínejte ani neodpojujte USB HDD.
• Během
Mohlo by to způsobit selhání funkce disku nebo poškodit
zásuvka
zaznamenané údaje.
Kabel USB
• Bezpečné odpojení USB HDD od TV
(str. 20, 72)
USB HDD
Nastavení pro USB HDD
•
•
•
1
Zobrazení menu
2
Vyberte [Nastavení]
MENU
vybrat
Hlavní menu
Záznam na USB HDD
Naformátujte a nastavte USB HDD pro tento televizor, abyste systém mohli používat pro nahrávání.
Před nastavováním připojte USB HDD (viz výše) a ujistěte se, že je USB HDD zapnut.
V průběhu nahrávání nelze uložit nastavení pro USB HDD.
Uvědomte si prosím, že systém USB HDD bude formátován a všechny údaje v něm budou po naformátování vymazány.
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
3
Vyberte [Nastavení záznamu]
vybrat
Nastavení záznamu
■ Návrat k televizoru
EXIT
4
Přístup
přístup
Vyberte možnost [Nastavení USB HDD] a proveďte nastavení
vybrat
Nastavení záznamu
Nastavení USB HDD
Záznam jedním dotekem
REW LIVE TV
Přístup
180 minut
Vypnuto
přístup
71
Nastavení USB HDD [Nastavení USB HDD]
V seznamu budou všechna zařízení USB rozpoznaná jako velkokapacitní paměť.
Pro záznam v jednu chvíli můžete zvolit pouze jedno zařízení USB HDD.
•
1 Vyberte USB HDD pro nahrávání a spusťte nastavení
Nastavení USB HDD
Výrobek
USB Drive A
USB Flash Disk
vybrat
Název
přístup
některých pevných disků s USB nemusí být možné.
• Zobrazení
• Informace o označeném zařízení
2 Upozornění a potvrzení pro použití USB HDD
Pokračovat budete zvolením možnosti [Ano]
Formátování USB HDD
Formátování USB HDD
Ano
Formátování USB HDD
Toto zařízení se zformátuje a vymaže
se všechen obsah.
Jste si jistý?
Pro použití tohoto zařízení pro nahrávání
je ho třeba nejprve registrovat.
Pokračovat?
Data zaznamenaná na USB HDD pomocí této TV lze
přehrávat pouze na této TV.
Nelze používat na jiné TV (včetně TV stejného
modelového čísla) nebo jakémkoliv PC.
Je možné že registrovaný USB HDD nepůjde zpřístupnit,
po případném provedení opravy Vašeho televizoru.
Pokračovat?
Ano
Ano
Ne
vybrat [Ano]
nastavit
Ne
Ne
vybrat [Ano]
nastavit
vybrat [Ano]
nastavit
3 Potvrzení názvu USB HDD
Formátování USB HDD
vybrat
Název : USB Drive A
Upravit název?
nastavit
Ano
Ne
Název pro zařízení USB HDD bude vytvořen automaticky. Pokud si přejete změnit název, vyberte možnost [Ano].
Zadejte znaky
Uložit
Záznam na USB HDD
USB HDD 1
Název
A
B
BACK/
RETURN
vybrat
USB HDD
C D
E
F
G H
U
V W X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
g
h
i
u
v
w
x
y
z
(
)
+
0
I
J
K
L M N O
P
Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
j
k
l
m n
o
p
q
-
.
*
_
R
S
T
!
:
#
r
s
t
nastavit
• Znaky můžete nastavit pomocí numerických tlačítek.
4 Potvrzení k umožnění nahrávání na USB HDD
Pokud formátovaný USB HDD pro záznam již existuje, zobrazí se tato potvrzovací obrazovka pro přepnutí k aktivaci tohoto
USB HDD pro nahrávání.
Formátování USB HDD
vybrat [Ano]
Přejete si nyní aktivovat
toto zařízení pro záznam?
Pokud odpojujete jakékoli USB zařízení,
vždy používejte funkci "Opatrně vyjměte USB"
v menu Nastavení USB HDD zařízení,
pro zamezení poškození nahraného obsahu.
Ano
Ne
Nastavení USB HDD
Výrobek
USB Drive A
USB Flash Disk
nastavit
Název
USB HDD 1
Režim
: Je možné nahrávat na / přehrávat z USB HDD.
Nahrávat může pouze jedno zařízení USB HDD ze seznamu.
: Je možné přehrávat z USB HDD.
Zobrazí se název USB HDD
• Pro formátování
(Červená)
72
• Pro změnu názvu USB HDD
• Změna režimu
(Zelená)
• Pro bezpečné odpojení USB HDD od TV
(Žlutá)
• Nastavení možnosti „Bezpečně odebrat USB“ za ostatních okolností
(str. 20)
Nahrání televizního programu na USB HDD
Můžete nahrát aktuální program ihned pomocí položky [Záznam jedním dotekem].
Rovněž můžete trvale zaznamenávat aktuální program ve zvoleném čase pomocí položky [REW LIVE TV] s tím, že se můžete v
programu vrátit nebo ho pozastavit.
Zajištění, aby bylo před nahráváním dokončeno propojení, registrace a nastavení (str. 71, 72)
Při nahrávání na pevný disk USB nepřipojujte ani neodpojujte žádná další zařízení USB. V opačném případě nemusí nahrávání
proběhnout správně.
Dochází-li kapacita USB HDD, nemusí se záznam dokončit.
•
•
•
1
2
Zobrazení menu
MENU
Vyberte [Nastavení]
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
3
Vyberte [Nastavení záznamu]
1/2
4
Přístup
přístup
Vyberte možnost [Záznam jedním dotekem] nebo
[REW LIVE TV]
vybrat
Nastavení záznamu
■ Návrat k televizoru
vybrat
Nastavení USB HDD
Záznam jedním dotekem
REW LIVE TV
Záznam na USB HDD
Eko nastavení
Nastavení záznamu
Nastavení spojení
Dětský zámek
Menu ladění DVB-C
Jazyk
Nastavení zobrazení
Common Interface
Nastavení sítě
180 minut
Vypnuto
EXIT
Záznam jedním dotekem přímo z TV - to, co vidíte, to nahráváte
[Záznam jedním dotekem]
Okamžitý záznam programu na USB HDD.
Vyberte maximální délku nahrávacího času
[30] / [60] / [90] / [120] / [180] (minut)
V průběhu Záznamu jedním dotekem
bude dioda LED oranžově blikat.
Nastavení záznamu
Nastavení USB HDD
Záznam jedním dotekem
REW LIVE TV
180 minut
Vypnuto
vybrat
vstoupit / uložit
LED
73
■ Spuštění záznamu jedním dotekem
Nastavte polohu na „TV“
Spustit
DVD/VCR
REC
TV
• Nelze zvolit další kanál, pokud je aktivní nahrávání.
■ Pro zastavení záznamu během jeho pořizování
TV
nebo
IDE
GU
DVD/VCR
■ Pro přehrávání nebo smazání zaznamenaných obsahů
EXIT
„Nahraný televizní mód“ (str. 84)
když je „Záznam jedním dotekem“ aktivní, můžete přehrávat veškerý obsah. Záznam nicméně nemusí během přehrávání
• Isprávně
fungovat.
Trvalý záznam [REW LIVE TV]
Trvalé nahrávání zvoleného programu.
Zvolte možnost [Automaticky] pro spuštění funkce REW LIVE TV
vybrat
Nastavení záznamu
Nastavení USB HDD
Záznam jedním dotekem
REW LIVE TV
180 minut
Automaticky
vstoupit / uložit
zvolíte možnost [Automaticky], spustí se zaznamenávání automaticky.
• Pokud
nezačne, pokud probíhá jiné nahrávání, pokud je TV signál špatný nebo
• Nahrávání
pokud není zobrazen žádný obraz.
■ Pro obsluhu REW LIVE TV
Nastavte polohu na „TV“
DVD/VCR
TV
• Pro pozastavení
• Pro vyhledávání vzad (až 90 minut)
(stiskněte a přidržte)
Záznam na USB HDD
• Po pozastavení nebo vyhledávání nazpět jsou následující tlačítka dostupná k používání
vyhledávání vzad
vyhledávání vzad
/ vpřed
přehrát / pozastavit
pozastavit /
přehrát
přehrát
zastavit
vyhledávání vpřed
zastavit (přeruší aktuální operaci
a přejde zpět na stávající televizní
obrazovku)
(stiskněte a
přidržte)
přeruší aktuální
operaci a
přejde zpět na
stávající televizní
obrazovku
■ Ukončení funkce REW LIVE TV
vyberte [Vypnuto]
Nastavení záznamu
Nastavení USB HDD
Záznam jedním dotekem
REW LIVE TV
•
74
Vypnuto
Automaticky
• Pokud zastavíte REW LIVE TV, smaže se zaznamenaný obsah REW LIVE TV.
REW LIVE TV se zastaví a zaznamenaný obsah se automaticky smaže při následujících podmínkách:
(I když se REW LIVE TV zastaví za následujících podmínek, pak pokud je zvoleno nastavení [Automaticky], nové nahrávání se
spustí automaticky při podmínce, která umožní nahrávání).
• zvoleny další kanály
• vybraný uzamčený kanál
• vybraný neplatný kanál
• žádný TV signál
• pokud se spustilo jiné nahrávání
• pokud se vypnul TV nebo přešel do pohotovostního režimu
Použití přehrávače médií
Přehrávač medií umožňuje prohlížení fotografií, videa a hudby uložené na paměťové kartě SD, na paměti USB Flash a na
formátovaném pevném disku USB.
VIERA IMAGE VIEWER je funkce snadného prohlížení fotografií nebo videí na SD kartě na TV obrazovce jednoduchým vložením
do slotu pro SD kartu.
Režim foto : Zobrazí se statické snímky zaznamenané digitálním fotoaparátem.
Video režim : (Pro SD kartu nebo paměť USB Flash) Budou se přehrávat filmy zaznamenané digitálními video kamerami.
Zaznamenaný TV režim : (Pro USB HDD) Budou se přehrávat TV programy zaznamenané na USB HDD z tohoto televizoru.
Režim hudba : Budou přehrány digitální hudební data.
přehrávání vystupuje audio signál z konektorů AV1, AUDIO OUT, DIGITAL AUDIO OUT a HDMI2 (funkce ARC). Ale
• Během
nevychází žádné video signály. AV1 poskytuje audio signál v případě, že je v menu Další nastavení v položce [Výstup AV1]
•
•
•
•
•
•
nastavena možnost [Monitor] (str. 40). Pro použití HDMI2 s funkcí ARC připojte zesilovač s funkcí ARC (str. 100) a nastavte
použití reproduktorů domácího kina (str. 107).
Položka [Datum] ukazuje datum, v kterém byl pořízen záznam zaznamenávacím zařízením. Soubor bez záznamu data je
zobrazen „**/**/****“.
Obraz se nemusí na tomto televizoru zobrazovat správně, závisí na použitém záznamovém zařízení.
Při velkém množství souborů a složek může zobrazení trvat delší dobu.
Soubory se sníženou kvalitou mohou být zobrazeny v nižším rozlišení.
Nastavení obrazu nemusí v závislosti na podmínkách fungovat.
Jména složky a souboru se mohou lišit v závislosti na použitém digitálním fotoaparátu nebo digitální video kameře.
Vložení nebo vyjmutí SD karty / Paměti USB Flash
• Připojení USB HDD
(str. 71)
■ Paměť USB Flash
a odebírejte přímo a kompletně.
• Vkládejte
odebráním paměti USB Flash se ujistěte, že jste provedli
• Před
„Bezpečně odebrat USB“ (str. 20).
• Připojte k portu USB 1, 2 nebo 3.
Vložení karty SD
Vyjmutí karty SD
Opatrně vsuňte kartu
SD štítkem směrem
dopředu.
Tlačte na střed karty
Tiskněte kartu do
té doby, než uslyšíte
zaklapnutí
Použití přehrávače médií
■ Karta SD
Výřez
informace o zařízeních „Zařízení pro pořízení záznamu nebo přehrávání“ (str. 114)
• Pro
• Pro podporovaný formát souboru „Podporovaný formát souboru v Přehrávači médií a servery médií“ (str. 112, 113)
75
Spuštění přehrávače médií
1
Vložte SD kartu nebo paměť USB Flash do televizoru
(str. 75)
přehrání obsahu na USB HDD zkontrolujte, zda byla dokončena připojení a
• Pro
nastavení. (str. 71, 72)
2
Spusťte Přehrávač médií
Přehrávač medií
Výstup signálu na všech konektorech AV bude vypnut
během prohlížení Media Playeru.
Pro pokračování stiskněte OK.
Pro návrat ke sledování TV stiskněte EXIT.
rovněž provést stisknutím následujícího
• Lze
tlačítka.
AV
3
„Sledování signálu z externích
vstupů“ (str. 27)
Zvolte zařízení, které si přejete zpřístupnit
Přehrávač medií
vybrat
přístup
je dvě nebo více zařízení připojeno,
• Pokud
přeskočí se tento krok.
Výběr mechaniky
Konec
Vybrat
Návrat
Přístup
SD karta
USB HDD1
USB Flash...
SD karta
Název zvoleného zařízení
Použití přehrávače médií
4
Zvolte obsah
Přehrávač medií
vybrat
přístup
■ Návrat k televizoru
EXIT
Výběr obsahu
■ Návrat na předchozí
Konec
Vybrat
Návrat
Přístup
SD karta
Fotografie
Video
Hudba
TV záznam
[Fotografie] „Režim foto“ (str. 77)
[Video] „Video režim“ (str. 82)
[Hudba] „Režim hudba“ (str. 86)
[TV záznam]
„Nahraný televizní mód“ (str. 84)
stránku
BACK/
RETURN
Poznámka
každého režimu můžete také vstoupit přímo pomocí VIERA TOOLS.
• Do„Jak
používat nástroje VIERA TOOLS“ (str. 34)
záznam] je k dispozici pro obsah zaznamenaný pomocí tohoto televizoru na USB HDD.
• [TV
vhodné zařízení a obsah pro přehrání každého souboru.
• Vyberte
• Během přehrávání lze použít následující tlačítka.
Přepněte do polohy „TV“
DVD/VCR
76
TV
Režim foto
Režim fotografie načítá všechny soubory s příponou „.jpg“ a podporuje soubory s příponou „.mpo“ na kartě SD nebo na USB
úložišti.
Zobrazí se miniatura všech fotografií na SD kartě nebo USB Flash paměti.
Příklad: Náhledy - [Všechny fotky]
Přehrávač medií
Všechny fotky
Fotografie
Náhled
Informace
Konec
OPTION
Volby
Návrat
Vybrat
Spustit prezentaci
Výběr náhledu
Výběr mechaniky
SD karta
Název zvoleného zařízení
Výběr obsahu
: Chybné zobrazení
■ Návrat k televizoru
•
•
EXIT
Změna hudebního pozadí „Nastavení režimu fotografií“ (str. 79)
Pro zobrazení informace o označeném snímku
1/48
■ Návrat na předchozí
Soubor
Číslo souboru / Celkový počet souborů
p1010001.JPG
Datum
stránku
23/10/2010
Pixel
BACK/
RETURN
1600X1200
• Změna velikosti fotografií na obrazovce miniatur
OPTION
vybrat
[Změnit velikost]
změnit
■ Pro třídění dle složky, zaznamenaného data nebo zaznamenaného měsíce
1 Zobrazte výběr zobrazení
(Zelená)
Složka
Třídit dle data
Třídit dle měsíce
vybrat
[Složka] :
Zobrazuje zmenšeninu uskupenou dle složky
Soubory které nejsou shromážděny do složky budou shromážděny do složky se jménem „/“.
[Třídit dle data] :
Zobrazuje zmenšeninu uskupenou dle stejného data
Skupina snímků bez záznamu data je zobrazena jako [Neznámé].
[Třídit dle měsíce] :
Zobrazuje zmenšeninu uskupenou dle stejného měsíce
Skupina snímků bez záznamu data je zobrazena jako [Neznámé].
•
•
přístup
•
Použití přehrávače médií
2 Zvolte typ třídění
3 Zvolte jednu z tříděných skupin pro zobrazení náhledů zvolené skupiny
Přehrávač medií
Třídit dle data
Fotografie
23/10/2010
25/10/2010
01/11/2010
05/11/2010
10/11/2010
24/11/2010
01/12/2010
03/12/2010
20/12/2010
22/12/2010
22/11/2010
Přístup
Informace
Konec
OPTION Volby
Vybrat
Návrat
Spustit prezentaci
Výběr náhledu
Výběr mechaniky
23/11/2010
vybrat
zmenšeninu dle zvolené skupiny
SD karta
Výběr obsahu
• Návrat k náhledům všech snímků
(Zelená)
• Pro zobrazení informace o označené skupině
vybrat
[Všechny fotky]
přístup
1/12
Název adresáře
23/10/2010
Počet souborů
3
Číslo skupiny /
Celkový počet skupin
Název složky, datum nebo měsíc
77
[Jednotlivý] - Fotografie jsou zobrazovány jedna po druhé
Zvolte soubor ze zmenšenin snímků, které se mají prohlížet
vybrat
přístup
Příklad:
Jednotlivý
zobrazení / skrytí průvodce
• Pro
funkcí
• Pro funkci Jednotlivý
Na předchozí snímek
Spustit prezentaci
• Pro návrat k miniatuře
Jednotlivý
Na další fotografii
BACK/
RETURN
Konec
Vybrat
Návrat
Zastavit
•
Otočit
Průvodce funkcí
Zastavit
(návrat k miniatuře)
Otočení o 90°
(Modrá)
[Spustit prezentaci] - Prezentace bude ukončena, když v současném náhledu byly zobrazeny všechny fotografie.
1 Zvolte soubor z náhledů snímků pro první zobrazení
2 Aktivujte funkci Spustit prezentaci
(Červená)
vybrat
• Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí • Pozastavení
(návrat ke zobrazení typu Jednotlivý)
• Pro návrat k miniatuře
BACK/
RETURN
3D z více snímků
Použití přehrávače médií
Tento televizor dokáže vytvořit 3D fotografii z páru fotografií na SD kartě a uložit ji na stejnou SD kartu.
Tento televizor může také vytvořit 3D fotografii z fotografií na USB úložišti, ale nedokáže ji uložit.
Tato funkce je dostupná pro fotografie pořízené digitálními fotoaparáty.
V závislosti na vybraných fotografiích nemusí být vytvořená 3D fotografie vhodná nebo nemusí být možné 3D fotografii
vytvořit. Doporučuje se pořídit fotografii (pro levou stranu - L), potom posunout fotoaparát doprava přibližně o 5 cm a pořídit
další fotografii (pro pravou stranu - R).
Pokud si chcete prohlédnout vytvořenou 3D fotografii s 3D efektem, potřebujete 3D brýle
„Volitelné příslušenství“ (str. 6)
•
•
•
•
1 Zobrazte menu možností v zobrazení náhledu
OPTION
2 Vyberte možnost [Multi Snímek 3D]
Volby
vybrat
Nastavení prezentace
Multi Snímek 3D
Změnit velikost
přístup
3 Vyberte dvě fotografie pro levou (L) a pravou (R) stranu
Fotografie Multi Snímek 3D Všechny fotky
Přehrávač medií
L
Náhled
Vybrat
Vybrat
78
Konec
Návrat
nastavit
(Červená)
R
OPTION
vybrat
vybrat pouze fotografie pořízené ve stejný den a se stejným rozlišením.
• Lze
Pokud zaměníte levou (L) a pravou (R) stranu, nemusí být možné správné
• zobrazení
3D fotografie.
Informace
Volby
SD karta
4 Vytvoření 3D fotografie
nejsou vybrané fotografie vhodné pro vytvoření 3D fotografie, zobrazí se chybová zpráva a vrátíte se na
• Pokud
obrazovku pro výběr fotografií (krok 3).
• Uložení 3D fotografie na SD kartu
vybrat [Ano]
uložit
3D snímek bude uložen na vaše médium.
Pokračovat?
Ano
Ne
Po uložení fotografie se zobrazí obrazovka pro výběr fotografií (krok 3). Vybráním jiných fotografií můžete
vytvořit další 3D fotografii nebo můžete režim [Multi Snímek 3D] ukončit.
■ Prohlížení uložených 3D fotografií
Uložené 3D fotografie si můžete prohlédnout.
Příklad: Náhledy
Přehrávač medií
Fotografie
Všechny fotky
3D
Přístup
Informace
Konec
OPTION Volby
Vybrat
Návrat
Spustit prezentaci
Výběr náhledu
Výběr mechaniky
zobrazení
• Jednotlivé
• Prezentace (str. 78)
(str. 78)
SD karta
Výběr obsahu
Uložená 3D fotografie
Nastavení režimu fotografií
Nastavení pro režim foto.
1 Zobrazte menu možností
OPTION
2 Vybrat [Nastavení prezentace]
3 Zvolte položky a nastavte
Nastavení prezentace
Nastavení prezentace
Rámec
Barevný efekt
Přechodový efekt
Režim zobrazení
Sekvenční přehrávání
Časový interval
Opakovat
Hudební doprovod
přístup
Vypnuto
Vypnuto
Stmívání
Normální
Vypnuto
5 sekund
Zapnuto
vybrat
vstoupit / uložit
Použití přehrávače médií
Volby
Poznámka
závislosti na nastavení prezentace se může snížit kvalita obrazu.
• VNastavení
obrazu nemusí pracovat v závislosti na nastaveních prezentace.
•
79
Menu
Položka
Rámec
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Vybírá typ rámce prezentace
[Vypnuto] / [Multi] / [Koláž] / [Posun(+kalendář)] / [Unášení] / [Galer.(+kalendář)] /
[Galerie] / [Kino]
[Multi] :
Současně je organizovaně zobrazeno 9 fotografií.
[Koláž] :
Jednotlivé fotografie jsou zobrazovány v náhodné poloze a náhodném měřítku.
[Posun(+kalendář)] / [Unášení] :
Snímky jsou zobrazeny jako plynoucí obrázky.
Můžete zvolit, zda zobrazit či nezobrazit kalendář. Měsíc v kalendáři se změní
stisknutím kurzorového tlačítka doleva nebo doprava.
[Galer.(+kalendář)] / [Galerie] :
V rámci se zobrazí různě velké snímky.
Můžete zvolit, zda zobrazit či nezobrazit kalendář. Měsíc v kalendáři se změní
stisknutím kurzorového tlačítka doleva nebo doprava.
[Kino] :
Fotografie jsou zobrazeny jako staré filmy (sépiový nádech).
•
•
Nastavení prezentace
Barevný efekt
Slouží k výběru barevného efektu snímků v režimech Jednotlivý a Spustit prezentaci
[Vypnuto] / [Sepie] / [Stupně šedé]
Tato funkce není dostupná, pokud je v položce [Rámec] nastavena možnost
[Unášení], [Galerie] nebo [Kino].
Přechodový efekt
Slouží k výběru přechodového efektu mezi snímky během prezentace
[Vypnuto] / [Stmívání] / [Překrývání] / [Rozpouštění] / [Pohyb] / [Náhodně]
[Stmívání] : Následující fotka se pozvolna zobrazuje.
[Překrývání] : Následující fotka se překryje a objeví se z levé strany.
[Rozpouštění] : Fotografie zmizí, když přejdete na další fotografii.
[Pohyb] : Každá fotografie je zobrazena s nástroji pro zvětšení, zmenšení, posun
nahoru nebo posun dolů.
[Náhodně] : Efekty jsou voleny náhodně.
Tato funkce je dostupná, pokud je v položce [Rámec] nastavena možnost [Vypnuto].
•
•
Použití přehrávače médií
Režim zobrazení
Slouží k volbě mezi zvětšeným nebo normálním zobrazováním snímků v režimech
Jednotlivý a Spustit prezentaci [Normální] / [Zoom]
Tato funkce není dostupná, pokud je v položce [Rámec] nastavena možnost [Koláž],
[Unášení], [Galerie] nebo [Kino].
Tato funkce není dostupná, pokud je v položce [Přechodový efekt] nastavena
možnost [Pohyb].
V závislosti na velikosti fotografie možná nebude možné fotografii úplně zvětšit na
plnou obrazovku, např. obrázek na výšku.
Sekvenční přehrávání
Slouží k výběru, zda se budou série snímků během prezentace zobrazovat v rychlém
sledu [Vypnuto] / [Zapnuto]
Tato funkce není dostupná, pokud je v položce [Rámec] nastavena možnost
[Unášení], [Galerie] nebo [Kino].
Tato funkce není dostupná, pokud je v položce [Přechodový efekt] nastavena
možnost [Pohyb].
Časový interval
funkce není dostupná, pokud je v položce [Rámec] nastavena možnost
• Tato
[Unášení], [Galerie] nebo [Kino].
funkce není dostupná, pokud je v položce [Přechodový efekt] nastavena
• Tato
možnost [Pohyb].
Opakovat
Slouží k zopakování prezentace [Vypnuto] / [Zapnuto]
•
•
•
•
•
Slouží k výběru intervalu prezentace [5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (sekund)
80
Menu
Položka
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Vybírá hudební pozadí v režimu Fotografie
[Vypnuto] / [Typ1] / [Typ2] / [Typ3] / [Uživatel] / [Automaticky]
[Typ1], [Typ2] a [Typ3] jsou hudební pozadí nainstalovaná v této TV.
[Uživatel] : Budou přehrána hudební data na zařízení, které jste zaregistrovali.
Vložení hudby
•
1. Vyberte hudební soubor
2. Vyberte možnost [Soubor] nebo [Složka]
Nastavení prezentace
V závislosti na podmínkách zařízení
vybírejte složky, dokud nenaleznete
požadovaný hudební soubor.
Registrovat do Slideshow BGM?
Soubor
Složka
vybrat
Hudební doprovod
PRIVATE
DCIM
MISC
001photo
002photo
003music
01 song.mp3
Typ1
Hudební doprovod
nastavit
[Soubor] : Vybraný hudební soubor bude
registrován jako hudba na
pozadí.
[Složka] : Veškerá hudba ve složce, která
obsahuje vybraný hudební
soubor, bude registrovaná jako
hudba na pozadí.
vybrat
přístup
nebyla registrována žádná hudba nebo pokud bylo odebráno zařízení s
• Pokud
registrovanou hudbou, nebude reprodukován žádný zvuk.
[Automaticky] : Budou náhodně přehrávána hudební data uložená v kořenové složce
aktuálního zařízení.
Pokud nejsou dostupná hudební data, nebude znít zvuk.
•
Změna zařízení
Můžete přímo přepnout na jiné zařízení ve stejném režimu pokud jsou dvě nebo více zařízení připojena.
1 V režimu náhledů zobrazte výběr
2 Zvolte zařízení, které si přejete zpřístupnit
Přehrávač medií
Všechny fotky
Fotografie
vybrat
přístup
(Žlutá)
Výběr mechaniky
Konec
Vybrat
Návrat
Náhled
Konec SD karta InformaceUSB HDD1
Přístup
OPTION
Vybrat
Návrat
SD
karta
Spustit
prezentaci
Výběr náhledu
Výběr mechaniky
SD karta
USB Flash...
Výběr obsahu
Název zvoleného zařízení
Použití přehrávače médií
zařízení
Změna obsahu
Na další režim přehrávače médií můžete přepnout ze zobrazení náhledu.
Režim lze přepnout v aktuálním zařízení.
•
1 V režimu náhledů zobrazte výběr
obsahu
2 Zvolte obsah
Přehrávač medií
Fotografie
Všechny fotky
vybrat
přístup
(Modrá)
Výběr obsahu
Konec
Vybrat
Návrat
Prohlížení
KonecFotografie InfoVideo
Hudba
Přístup
OPTION
Vybrat
Návrat
SD
karta
Spustit
prezentaci
Výběr náhledu
Výběr mechaniky
TV záznam
SD karta
Výběr obsahu
[Fotografie] „Režim foto“ (str. 77)
[Video] „Video režim“ (str. 82)
[Hudba] „Režim hudba“ (str. 86)
[TV záznam]
„Nahraný televizní mód“ (str. 84)
81
Video a nahraný TV režim
•
Podporovaný formát souboru
(str. 112)
Video režim
(Pro kartu SD nebo paměť USB Flash)
Zobrazí se miniatura video titulů na SD kartě nebo USB velkokapacitním zařízení.
Příklad: Náhledy - [Náhled titulu]
Náhled titulu Náhled se spustí, když je titul označen, pokud je
Přehrávač medií
Video
podporován náhled.
Vypnutí náhledu
Trip1
Trip2
Trip3
Trip4
Trip5
Room
Nature1
„Nastavení videa“ (str. 83)
Pro zobrazení informace o označeném titulu
Nature2
Nature3
Nature4
Nature5
Nature6
2010_4
2010_7
•
•
1/15
Titul
Trip1
2010_9
Přístup
Vybrat
Přehrát
Konec
Návrat
OPTION
Datum a čas
19/02/2010 11:21
Počet scén
8
Délka
00h15m39s
SD karta
Informace
Volby
Výběr mechaniky
Výběr obsahu
Název zvoleného zařízení
Formát souboru
Číslo titulu /
Celkový počet titulů
: Chybné zobrazení
: Soubor nepodporuje zmenšený náhled.
scén titulu
• Zobrazení
Zvolte titul
Příklad: Náhledy - [Náhled na scénu]
Přehrávač medií
Trip1_1
Trip1_2
Náhled titulu > Trip1
Video
Trip1_3
Trip1_4
Trip1_5
Trip1_6
Náhled se spustí, když je scéna označena, pokud
je podporován náhled.
Vypnutí náhledu
„Nastavení videa“ (str. 83)
Pro zobrazení informace o označené scéně
•
•
Trip1_7
Trip1_8
1/8
Scéna
Použití přehrávače médií
Přehrát
Vybrat
Přehrát
Konec
Návrat
Informace
Volby
Výběr mechaniky
SD karta
Výběr obsahu
vybrat
Datum a čas
19/02/2010 11:21
Délka
00h04m12s
Formát souboru
Číslo scény /
Celkový počet scén
přístup
■ Přehrávání z Prohlížení titulu
Spustí se přehrávání zvoleného titulu.
Zopakování přehrávání viz „Nastavení videa“ (str. 83)
■ Návrat k televizoru
•
1 Zvolte titul
vybrat
EXIT
■ Návrat na předchozí
stránku
BACK/
RETURN
titulů a scén
• seStruktura
může lišit v závislosti
na použité digitální
videokameře.
(Červená)
Přehrávání se spustí od zvolené scény do konce titulu.
Zopakování přehrávání viz „Nastavení videa“ (str. 83)
•
vybrat
Poznámka
2 Spusťte přehrávání
■ Přehrát od zvolené scény v titulu (SD-Video nebo AVCHD)
1 Zvolte titul
82
OPTION
Trip1_1
přístup
2 Vyberte scénu
vybrat
3 Spusťte přehrávání
(Červená)
■ Ovládání během přehrávání
Příklad: Přehrávání
SD
19/02/2010 11:21
00:15:39
00:02:05
/ skrytí průvodce funkcí a
• Zobrazení
informačního pruhu
• Změna poměru stran
ASPECT
předchozí titul /
• Na
scénu
• Pro obsluhu přehrávání
Konec
Přesun vzad
Návrat
Pauza / Přehrávání
(Červená)
následující titul /
• Na
scénu
Rychlý přesun vpřed
Průvodce funkcí
Informační pruh
Zastavit
(Zelená)
• Pro návrat k miniatuře
BACK/
RETURN
■ Změna zařízení „Změna zařízení“ (str. 81)
■ Změna obsahu v aktuálním zařízení „Změna obsahu“ (str. 81)
■ Nastavení videa
Nastavení pro režim video.
1 Zobrazte menu možností v
zobrazení náhledu
OPTION
2 Vybrat [Nastavení videa]
3 Zvolte položky a nastavte
Volby
Menu nastavení videa
Nastavení videa
Náhled videa
Opakovat
Zapnuto
Vypnuto
vybrat
přístup
Menu
Položka
vstoupit / uložit
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Nastavuje spouštění náhledu titulu nebo scény v zobrazení náhledu
[Vypnuto] / [Zapnuto]
Obrázek se možná na okamžik nezobrazí v zobrazení náhledu. V takovém případě
nastavte pro náhled možnost [Vypnuto].
Opakovat
Slouží k opakovanému přehrávání titulu nebo vybrané složky (podle obsahu)
[Vypnuto] / [Zapnuto]
•
■ Potvrďte nebo změňte současný stav
Současný stav obsahu můžete potvrdit nebo změnit.
Položky menu a volitelné možnosti se mění v závislosti na obsahu.
1 Zobrazte menu možností během 2 Vybrat [Nastavení videa]
přehrávání
•
OPTION
Použití přehrávače médií
Nastavení videa
Náhled videa
3 Zvolte položky a nastavte
Volby
Menu nastavení videa
Nastavení videa
Multi Audio
Změnit poměr stran
Opakovat
Stereo
Poměr stran 1
Vypnuto
vybrat
přístup
Menu
Položka
vstoupit / uložit
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Nastavení videa
Multi Audio
Umožňuje výběr mezi volitelnými zvukovými stopami (pokud jsou k dispozici)
Změna zvuku může trvat několik sekund.
Změnit poměr stran
[Poměr stran 1] : Zobrazuje obsah zvětšený bez zkreslení
[Poměr stran 2] : Zobrazuje obsah na celé obrazovce
[Originál] : Zobrazuje obsah v původní velikosti
Pomocí tlačítka ASPECT lze také změnit poměr stran.
Změna poměru stran nemusí fungovat v závislosti na obsahu.
•
•
•
83
Nahraný televizní mód
(Pro USB HDD)
Zobrazí se seznam obsahů USB HDD.
Příklad: Seznam obsahů
Zbývající kapacita HDD
Přehrávač medií TV záznam
Vše
Délka
00:20
Neprohlédnuto
Nahrávání
Chráněno
Součást skupiny
Zbývající kapacita 500GB (50%)
Neprohlédnuto
Kanál
Datum
BBC 1
Čt 28/10
12:00
Po 10/1
ITV
13:30
So 15/1
BBC 2
13:50
Titul
Das Erste
1
News
3
Cinema
1
• Tato hodnota nemusí být přesná, v závislosti na stavu.
seznamu obsahů můžete také přímo přistupovat pomocí
• Do
VIERA TOOLS.
„Jak používat nástroje VIERA TOOLS“ (str. 34)
• Zobrazení informace o označeném obsahu
Vybrat
Konec
Vybrat
- Kanál
DVB-T, BBC 1
- Titul
Das Erste
- Datum a čas
Čt 28/10/2010 12:00
- Délka
00:20
Návrat
Přehrát
OPTION
Volby
Informace
Vymazat
USB HDD 1
Seznam kapitol
Vybrat
[Vše] :
Jsou uvedeny všechny zaznamenané obsahy.
[Neprohlédnuto] :
Uveden je nepřehraný obsah.
: Nepřehraný obsah (Jakmile obsah přehrajete, tato ikona zmizí.)
: Zaznamenávaný obsah (Tento obsah lze přehrávat i při jeho zaznamenávání.)
: Chráněný obsah není možné vymazat.
: Dvě a více položek jsou soustředěné do skupin.
■ Přehrávání obsahu ze seznamu
1 Zvolte obsah
2 Spusťte přehrávání
jste naposledy zastavili přehrávání v jeho průběhu, zobrazí se
• Pokud
dotaz, zda chcete začít od místa zastavení nebo od začátku. Zvolte
vybrat
požadovanou možnost.
má obsah více programů s různými úrovněmi omezení, platí
• Pokud
pro obsah nejvyšší omezení. Jamile omezení odemknete, bude možné
přehrát všechny programy v obsahu.
Použití přehrávače médií
■ Úprava obsahu nahrávání
1 Vyberte a zaškrtněte
obsah, který chcete
upravit
2 Zobrazte menu možností 3 Vyberte položku a upravujte
OPTION
(Modrá)
Volby
vybrat
Vytvořit skupinu
Uvolnit skupinu
Vyloučit ze skupiny
Změnit stav ochrany
upravit
[Vytvořit skupinu] :
Dvě a více položek lze spojit do skupin. Vyberte a zaškrtněte všechny požadované položky a pak vyberte [Vytvořit skupinu].
[Uvolnit skupinu] :
Vyberte vytvořenou skupinu, kterou chcete uvolnit, a pak vyberte [Uvolnit skupinu]. (Pokud chcete uvolnit více skupin
najednou, zaškrtněte všechny požadované skupiny.)
[Vyloučit ze skupiny] :
Vyberte skupinu a stisknutím tlačítka OK zobrazte seskupené položky. Pokud chcete vyřadit ze skupiny jen určitou položku,
vyberte ji a potom vyberte [Vyloučit ze skupiny]. (Pokud chcete vyloučit více položek najednou, zaškrtněte všechny
požadované položky.)
[Změnit stav ochrany] :
Vyberte položku, kterou chcete chránit před odstraněním, a pak vyberte [Změnit stav ochrany]. Stejným způsobem lze ochranu
zrušit. (Pokud chcete změnit stav více položek najednou, zaškrtněte všechny požadované položky.)
■ Smazání zvoleného obsahu
1 Zvolte obsah
vybrat
2 Smažte obsah
(Červená)
3 Potvrďte smazání
Vymazat
Určitě chcete provést mazání?
Pro výběr dvou nebo více
• obsahů
84
(Modrá)
Ano
Ne
vybrat
nastavit
■ Jak obsluhovat během přehrávání
Příklad: Přehrávání
USB Das Erste
• Zobrazení / skrytí průvodce funkcí a informačního pruhu
00:15:39
00:02:05
• Pro obsluhu přehrávání
Přesun vzad
Ručně přeskočit
Konec
[Ručně přeskočit]
Stisknutím skočte vpřed asi o 30 sekund
Stisknutím a podržením skočte vzad asi o 15 sekund
•
•
Návrat
Seznam kapitol
Opakovat A–B
Průvodce funkcí
Pauza / Přehrávání
Informační pruh
Rychlý přesun vpřed
Zastavit
• Zopakování nahrávky mezi počátečním bodem „A“ a koncovým bodem „B“
Nastavte „A“ a „B“ v náležitém pořadí
• Po opětovném stisknutí tohoto tlačítka, nebo po provedení
(Modrá)
jiných operací se body vynulují.
• Na předchozí kapitolu
(Červená)
• Na následující kapitolu
(Zelená)
• Změna poměru stran
• Zobrazení titulků (jsou-li dostupné)
• Návrat do seznamu
STTL
ASPECT
• Potvrzení nebo změna aktuálního stavu (je-li dostupné)
BACK/
RETURN
„Zobrazení dostupných nastavení pro aktuální stav“ (str. 20)
■ Seznam kapitol
Můžete spustit přehrávání ze seznamu kapitol, který vyberete.
Zaznamenaný obsah je automaticky rozdělen do kapitol (každá je dlouhá přibližně pět minut).
Seznam kapitol není zobrazen, dokud je vybraný obsah zaznamenáván.
Pro přehrávání ze seznamu kapitol
•
•
(Žlutá)
Použití přehrávače médií
vybrat
přehrát
Seznam kapitol
00:00:00 00:05:00
Poznámka
• V závislosti na zaznamenaných programech nemusí některé funkce přehrávání správně fungovat.
■ Změnit zařízení
Můžete přímo přepnout na jiné zařízení ve stejném režimu pokud jsou dvě nebo více zařízení připojena.
1 Zobrazte menu 2 Vybrat [Výběr mechaniky]
možností
OPTION
3 Zvolte zařízení, ke kterému chcete přistoupit
Výběr mechaniky
Volby
Vytvořit skupinu
Uvolnit skupinu
Výběr mechaniky
Výběr obsahu
Změnit stav ochrany
vybrat
přístup
Konec
Vybrat
Návrat
Přístup
SD karta
USB HDD1
USB Flash...
vybrat
přístup
USB HDD1
Pokud vyberete SD kartu nebo USB úložiště, změňte obsah a
vychutnejte si fotografie, video a hudbu.
Změna obsahu
•
OPTION
vybrat [Výběr obsahu]
přístup
85
Nastavení audio výstupu
Vícekanálový zvuk si můžete vychutnat prostřednictvím zesilovače zapojeného do konektoru DIGITAL AUDIO OUT nebo HDMI2
(funkce ARC).
Potvrzení nebo změna současného stavu zvuku „Potvrďte nebo změňte současný stav“ (str. 83)
•
1 Zobrazte menu
2 Vybrat [Zvuk]
MENU
3 Vyberte [SPDIF] a nastavte
2/2
Hlavní menu
SPDIF
Obnova výchozích hodnot
Obraz
Automaticky
Obnovit
vybrat
Zvuk
vstoupit / uložit
Časovač
Nastavení
vybrat
přístup
Menu
Položka
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Zvuk
SPDIF : Standardní formát souboru pro přenos zvuku
Výběr výchozího nastavení pro signál digitálního zvukového výstupu z konektoru
DIGITAL AUDIO OUT a konektoru HDMI2 (funkce ARC) [Automaticky] / [PCM]
[Automaticky] : Výstup signálu Dolby Digital Plus, Dolby Digital a vícekanálový HE-AAC
(48 kHz) má formát datového toku Dolby Digital.
DTS je na výstupu ve formátu DTS.
MPEG je na výstupu ve formátu PCM.
[PCM] : Signál digitálního výstupu je pevně nastaven na formát PCM.
SPDIF
Režim hudba
Použití přehrávače médií
•
Podporovaný formát souboru
(str. 112)
Zobrazí se miniatura složky s hudbou na SD kartě nebo USB Flash paměti.
Příklad: Náhledy - [Složka]
Přehrávač medií
My Music_1
My Music_2
Složka
Hudba
My Music_3
Přístup
Konec
Návrat
Vybrat
Přehrávání složky
OPTION
Informace
Volby
Výběr mechaniky
SD karta
Název zvoleného zařízení
Výběr obsahu
• Zobrazení informací o označené složce
1/3
Název adresáře
My Music_1
Počet souborů
11
■ Návrat k televizoru
EXIT
■ Návrat na předchozí
stránku
BACK/
RETURN
86
Číslo složky / Celkový počet složek
■ Přehrávání ze Složky
Přehrávány budou všechny soubory ve vybrané složce.
1 Zvolte složku
vybrat
2 Spusťte přehrávání
(Červená)
■ Přehrávání z Prohlížení souboru
Přehráván bude vybraný soubor.
1 Zvolte složku
2 Vyberte soubor
Příklad: Náhled - zobrazení souboru
Přehrávač medií
Hudba
přístup
My Song_1
My Song_2
My Song_3
My Song_4
My Song_8
My Song_9
My Song_10
My Song_11
OPTION
(Červená)
Složka > My Music_1
vybrat
Přehrát
Konec
Vybrat
Návrat
Přehrávání složky
3 Spusťte přehrávání
My Song_5
My Song_6
Informace
Volby
Výběr mechaniky
My Song_7
SD karta
Výběr obsahu
• Zobrazení informací o označeném souboru
vybrat
1/11
Titul
Číslo souboru / Celkový počet souborů
My Song_1
Album
My Music_1
Interpret
My Favourite
Číslo skladby
1
Délka
00h03m29s
■ Jak obsluhovat během přehrávání
Příklad: Přehrávání
• Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí
• Na předchozí stopu
•
•
(Červená)
My Song_9
My Favourite
My Music_1
00:02.43 / 00:05.44
Pro obsluhu přehrávání
Na další stopu
Přesun vzad
Konec
(Zelená)
• Pro návrat k miniatuře
Pauza / Přehrávání
Návrat
BACK/
RETURN
Rychlý přesun vpřed
Zastavit
Použití přehrávače médií
Průvodce funkcí
■ Změna zařízení „Změna zařízení“ (str. 81)
■ Změna obsahu v aktuálním zařízení „Změna obsahu“ (str. 81)
Nastavení hudby
Nastavení hudebního režimu (k dispozici pouze v zobrazení náhledu).
1 Zobrazte menu možností
OPTION
2 Vybrat [Nastavení hudby]
3 Nastavit
Volby
Menu nastavení hudby
Nastavení hudby
Opakovat
vybrat
přístup
Jeden
vybrat
vstoupit / uložit
[Složka] : Opakovaně přehrávat ve zvolené
složce
[Jeden] : Opakovaně přehrávat jeden
zvolený soubor
87
Využití síťových služeb
(DLNA / VIERA Connect)
DLNA®
Tento televizor je výrobkem DLNA Certified™.
DLNA (Snadné sdílení obsahu pomocí TV nebo PC) je standard umožňující snazší a pohodlnější využívání digitální elektroniky
DLNA Certified v domácí síti. Chcete-li se dozvědět více, navštivte webovou adresu www.dlna.org
Umožňuje sdílení fotografií, videoklipů (včetně 3D snímků) a hudebních souborů uložených na serveru médií DLNA Certified
(například počítač s operačním systémem Windows 7, záznamník DIGA atd.), který je připojen k domácí síti, a umožňuje užívat
si obsah na televizoru.
Umožňuje také ovládat televizor se zařízením DLNA Certified připojeným k domácí síti. (Dálkový ovladač DLNA)
Pro podporovaný formát souboru (str. 112, 113)
Funkcemi DLNA tohoto televizoru nepodporuje soubory AVCHD a DivX, ale tyto soubory lze přehrát pomocí Přehrávače
médií (str. 75).
•
•
■ Server médií
Uložte fotografie, videa nebo hudbu na server médií DLNA Certified a pak je můžete sledovat na TV.
Použití počítače jako serveru médií
Připravte si počítač s operačním systémem Windows 7, anebo zajistěte, aby na počítači byl nainstalován serverový software.
„Windows 7“ a „TwonkyMedia server 6 (nainstalovaný na počítači s operačním systémem Windows 7, Windows Vista nebo
Windows XP)“ jsou serverovým softwarem, který byl otestován na kompatibilitu s tímto televizorem (platí k lednu 2011).
Žádný jiný serverový software nebyl s tímto televizorem testován, a proto nelze zaručit jeho kompatibilitu a funkčnost.
Windows 7
Vyžaduje se nastavení pro funkci domácí skupiny Windows 7. Podrobné informace naleznete v nápovědě k funkcím
systému Windows 7.
TwonkyMedia server
„TwonkyMedia server“ je produktem společnosti PacketVideo Corporation.
Pokyny k instalaci a nastavení softwaru „TwonkyMedia server“ naleznete na webové stránce produktu TwonkyMedia.
Za získání serverového softwaru mohou být účtovány poplatky.
•
•
Poznámka
Využití síťových služeb (DLNA / VIERA Connect)
další informace o serverovém softwaru se poraďte s příslušnou softwarovou společností.
• Pro
instalaci serverového softwaru pro mediální server do počítače může existovat riziko zpřístupnění dat ostatním
• Poosobám.
Jestliže nepoužíváte směrovač, věnujte péči nastavením a připojení v síťovém prostředí kanceláře, hotelu i
domova.
Použití DIGA kompatibilního s DLNA jako serveru médií
Připojením DLNA kompatibilního DIGA rekordéru k vaší domácí síti si jej můžete užívat a kontrolovat jako jeden z media serverů.
V návodu k DIGA rekordéru ověřte, zda je kompatibilní s DLNA.
•
■ Dálkový ovladač DLNA
Můžete ovládat televizor pomocí zařízení DLNA Certified.
Pokud chcete tuto funkci použít, nastavte [Nastav. síťového spojení] (str. 90)
„Windows 7“ je operační systém, u něhož byla ověřena kompatibilita s tímto televizorem (platí k lednu 2011). Informace o
používání naleznete v nápovědě k funkcím systému Windows 7.
•
•
Síťové připojení
(str. 90 - 94)
Nastavení sítě
Funkce DLNA
„Příklad 1“ nebo „Příklad 2“ v části „Síťová připojení“ (str. 89)
(str. 95 - 98)
VIERA Connect
VIERA Connect je branou k jedinečným internetovým službám Panasonic a značně rozšířila funkce VIERA CAST.
VIERA Connect vám umožňuje přístup k určitým speciálním stránkám podporovaným společností Panasonic a užívat si
internetový obsah, například fotografie, videa, hry atd., z hlavní obrazovky VIERA Connect.
Tento televizor není vybaven plnou funkcí prohlížeče, a proto funkce webových stránek nemusí být dostupné v plném
rozsahu.
•
Síťové připojení
Nastavení sítě
88
„Příklad 1“ nebo „Příklad 3“ v části „Síťová připojení“ (str. 89)
(str. 90 - 94)
Funkce služby VIERA Connect
(str. 17, 98)
Síťová připojení
Chcete-li používat pouze funkce DLNA, můžete je používat i bez širokopásmového síťového připojení.
Chcete-li používat funkce VIERA Connect, potřebujete širokopásmové připojení k síti.
Nemáte-li žádné služby širokopásmového připojení k dispozici, poraďte se s prodejcem.
Nastavte a připojte všechna zařízení vyžadovaná v síťovém prostředí. V televizoru nelze provádět nastavení vybavení.
Přečtěte si návod k zařízení.
Požadovaná rychlost (efektivní): alespoň 1,5 Mbit/s pro kvalitu obrazu SD a 6 Mbit/s pro kvalitu obrazu HD. Pokud není
přenosová rychlost dostatečná, nemusí se obsah přehrávat správně.
•
•
•
Příklad 1
(Pro DLNA a VIERA Connect)
Kabelové připojení
Internet
Kabel LAN (stíněný)
Modem
Rozbočovač nebo směrovač
Bezdrátové připojení
Server médií DLNA
Certified (například PC,
DIGA rekordér atd.)
Bezdrátový LAN adaptér a prodlužovací kabel
„Volitelné příslušenství“ (str. 6)
Připojte k portu USB 1, 2 nebo 3.
•
Přístupový bod
tomuto připojení použijte přímý kabel LAN.
• KNemá-li
modem funkci širokopásmového směrovače, použijte širokopásmový směrovač.
• Jestliže jevášmodem
širokopásmového směrovače vybaven, avšak chybí volné porty, použijte rozbočovač.
• Ujistěte se, zda jsoufunkcemi
směrovače a rozbočovače kompatibilní s 10BASE-T / 100BASE-TX.
• Používáte-li zařízení širokopásmové
kompatibilní pouze se standardem 100BASE-TX, je nutno použít kabely LAN kategorie 5.
•
Příklad 2
Server médií DLNA Certified
(například PC, DIGA rekordér
atd.)
Kabel LAN (stíněný)
• K tomuto připojení použijte křížený kabel LAN.
Příklad 3
(Pro VIERA Connect)
Televizor a telekomunikační zařízení můžete propojit přímo a využívat funkce služby VIERA Connect.
Internet
Kabel LAN (stíněný)
Poznámka
Využití síťových služeb (DLNA / VIERA Connect)
(Pro DLNA)
Televizor a zařízení můžete propojit přímo a využívat funkce DLNA.
potřebovat další podporu k síťovému vybavení, obraťte se na telekomunikační společnost svého poskytovatele
• Budete-li
internetových služeb (ISP).
všeobecné podmínky smlouvy s vaším poskytovatelem internetových služeb (ISP) nebo telekomunikační
• Potvrďte
společností. V závislosti na smlouvách vám mohou být účtovány doplňující poplatky nebo nemusí být vícenásobné
připojení k internetu proveditelné.
89
Nastavení sítě
•
Před spuštěním Nastavení sítě se ujistěte, zda jsou provedena veškerá připojení.
„Síťová připojení“ (str. 89)
1
2
Zobrazení menu
MENU
Vyberte [Nastavení]
vybrat
Hlavní menu
přístup
Obraz
Zvuk
Časovač
Nastavení
3
Vyberte [Nastavení sítě]
vybrat
Nastavení sítě
přístup
Přístup
■ Návrat k televizoru
EXIT
Nastavení síťových spojení
1 Vybrat [Nastav. síťového spojení]
2 Zvolte položky a nastavte
Nastavení sítě
Nastav. síťového spojení
Test připojení
Typ sítě
Kabelová
Nastav. přístupového bodu
Nastavení IP/DNS
Přístup
Nastav. síťového spojení
Update softwaru
ab-cd-ef-gh-ij-kl
MAC adresa
VIERA název
Dálkové ovládání DLNA
Dálk.ovl.hlasitosti DLNA
Dálkové ovládání sítě
Menu
Nastav. síťového spojení
Využití síťových služeb (DLNA / VIERA Connect)
90
Určuje nastavení spojení pro kontrolu tohoto televizoru ze síťových zařízení prostřednictvím sítě.
VIERA
Zapnuto
Zapnuto
Zapnuto
vybrat
vybrat
přístup
vstoupit / uložit
Položka
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
VIERA název
Nastavení oblíbeného jména pro tento televizor
Toto jméno se bude používat jako jméno tohoto televizoru na obrazovce jiných zařízení v síti.
Dálkové ovládání DLNA
Umožní ovládat televizor přes síť prostřednictvím systému Windows 7
[Vypnuto] / [Zapnuto]
Dálk.ovl.hlasitosti DLNA
Umožní ovládat hlasitost televizoru přes síť prostřednictvím systému Windows 7
[Vypnuto] / [Zapnuto]
Dálkové ovládání sítě
Umožňuje ovládat televizor ze zařízení sítě (Smartphone atd.) [Vypnuto] / [Zapnuto]
V závislosti na místě nemusí být tato funkce dostupná. Informace můžete získat od
místního prodejce značky Panasonic.
Více informací o této funkci naleznete na následující internetové stránce. (pouze
anglicky)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
•
•
•
Nastavení kabelového připojení
Toto nastavení je pro síťové připojení pomocí LAN kabelu.
1 Vyberte položku [Typ sítě] a nastavte možnost [Kabelová]
vybrat
Nastavení sítě
Test připojení
Typ sítě
Kabelová
Nastav. přístupového bodu
Nastavení IP/DNS
Nastav. síťového spojení
Update softwaru
ab-cd-ef-gh-ij-kl
MAC adresa
vstoupit / uložit
Při realizaci síťového připojení postupem uvedeným v části „Příklad 2“ (str. 89),
nemusíte nastavovat položky [Získat DNS adresu], [Proxy] a [Port proxy].
2 Vyberte možnost [Nastavení IP/DNS] a nastavte položky
vybrat
Nastavení sítě
Nastavení IP/DNS
přístup
Přístup
■ [Získat IP adresu] / [Získat DNS adresu]
Slouží k nastavení položek [IP adresa], [Maska podsítě], [Brána], [Primární DNS] a [Sekundární DNS].
Vyberte položku [Získat IP adresu] / [Získat DNS adresu] a nastavte možnost [Automaticky] (doporučeno)
Automaticky se zobrazí dostupná nastavení.
Nastavení IP/DNS
•
Získat IP adresu
IP adresa
Maska podsítě
Brána
Získat DNS adresu
DNS adresa
Nastavení Proxy
Automaticky
Ruční nastavení
([IP adresa], [Maska podsítě], [Brána], [Primární DNS], [Sekundární DNS])
vybrat
Automaticky
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
vstoupit / uložit
3 Vyberte možnost [Nastavení Proxy] a nastavte položky
vybrat
Nastavení IP/DNS
Automaticky
přístup
Automaticky
Přístup
• Po nastavení se vraťte na obrazovku [Nastavení sítě]
BACK/
RETURN
■ [Proxy]
Nastavení Proxy adresy.
Jedná se o adresu přenosového serveru připojeného namísto prohlížeče k cílovému serveru, odkud posílá data do
prohlížeče. Jestliže poskytovatel určil podrobnosti, je vyžadováno nastavení.
1. Vyberte [Proxy]
2. Zadejte adresu
3. Uložit
•
Nastavení Proxy
Proxy
Proxy
Port proxy
Hostitel
0
A
B
BACK/
RETURN
C D
E
F
U
V W X
Y
Z
a
b
c
d
e
f
G H
g
I
J
K
L M N O
S
T
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
!
:
#
h
i
j
k
l
m n
o
p
u
v
w
x
y
z
(
)
P
Q
q
R
r
s
t
+
-
.
*
_
vybrat
vybrat
nastavit
přístup
můžete nastavit pomocí numerických
• Znaky
tlačítek.
Využití síťových služeb (DLNA / VIERA Connect)
Získat IP adresu
IP adresa
Maska podsítě
Brána
Získat DNS adresu
DNS adresa
Nastavení Proxy
■ [Port proxy]
Nastavení čísla portu Proxy.
Toto číslo rovněž určuje poskytovatel spolu s adresou Proxy.
•
1. Vyberte [Port proxy]
Proxy
Port proxy
2. Přesuňte kurzor a zadejte číselnou hodnotu
vybrat
Nastavení Proxy
přesunout
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
0
91
4 Vyberte možnost [Test připojení] a přístup k testu
vybrat
Nastavení sítě
Test připojení
Přístup
Typ sítě
Kabelová
Nastav. přístupového bodu
Nastavení IP/DNS
Nastav. síťového spojení
Update softwaru
ab-cd-ef-gh-ij-kl
MAC adresa
Test připojení
Zkontrolujte připojení síťového kabelu.
Kontrola získané IP.
Kontrola zařízení pomocí IP adresy.
Kontrola připojení do sítě.
Kontrola komunikace se serverem.
přístup
•
Provede se automatické otestování síťového připojení televizoru. (Testování
nějakou dobu trvá).
: úspěch
Test proběhl úspěšně a televizor je připojen k síti.
: chyba
Zkontrolujte nastavení a připojení a pak tuto funkci spusťte znovu.
Nastavení bezdrátového připojení
Toto nastavení je pro síťové připojení pomocí bezdrátového LAN adaptéru. (Bezdrátové připojení)
Potvrďte šifrovací kód, nastavení a polohu vašeho přístupového bodu před spuštěním nastavení. Pro podrobnosti si
přečtěte návod k přístupovému bodu.
•
1 Vyberte položku [Typ sítě] a nastavte možnost [Bezdrátová]
Nastavení sítě
Test připojení
Typ sítě
Bezdrátová
Nastav. přístupového bodu
Nastavení IP/DNS
Nastav. síťového spojení
Update softwaru
ab-cd-ef-gh-ij-kl
MAC adresa
vybrat
vstoupit / uložit
2 Vybrat [Nastav. přístupového bodu]
Nastavení sítě
Využití síťových služeb (DLNA / VIERA Connect)
92
Test připojení
Typ sítě
Bezdrátová
Nastav. přístupového bodu Přístup
Nastavení IP/DNS
Nastav. síťového spojení
Update softwaru
ab-cd-ef-gh-ij-kl
MAC adresa
vybrat
přístup
je nastaven přístupový bod, zobrazí se obrazovka [Stávající nastavení].
• Pokud
Pokud chcete změnit nastavení, zvolte na této obrazovce možnost [Ne] a
přejděte k dalšímu kroku.
3 Vyberte typ připojení a nastavte jej
Typ připojení
vybrat
Zvolte, prosím, typ připojení k síti.
WPS (Push tlačítko)
WPS (PIN)
Vyhledat přístupový bod
Ruční
přístup
• Podrobnosti každého typu připojení (str. 93, 94)
• Po nastavení se vraťte na obrazovku [Nastavení sítě]
4 Vyberte možnost [Test připojení] a přístup k testu
vybrat
Nastavení sítě
Test připojení
Přístup
Typ sítě
Bezdrátová
Nastav. přístupového bodu
Nastavení IP/DNS
Nastav. síťového spojení
Update softwaru
ab-cd-ef-gh-ij-kl
MAC adresa
přístup
Provede se automatické otestování síťového připojení televizoru.
(Testování nějakou dobu trvá).
Test připojení
: úspěch
Test proběhl úspěšně a televizor je připojen k síti.
Kontrola připojení k přístupovému bodu.
Kontrola získané IP.
Kontrola zařízení pomocí IP adresy.
Kontrola připojení do sítě.
Kontrola komunikace se serverem.
: chyba
Zkontrolujte nastavení a připojení a pak tuto funkci spusťte znovu.
Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na svého poskytovatele internetových
služeb.
■ [WPS (Push tlačítko)]
WPS (Push tlačítko)
1) Stiskněte, prosím, tlačítko „WPS“ na přístupovém
bodě, když světlo bliká.
podržte zmáčknuté tlačítko WPS na přístupovém bodu, dokud se nerozbliká
kontrolka
2) Jakmile je přístupový bod připraven, zvolte,
prosím, „Připojit “.
Pokud si nejste jisti, podívejte se, prosím, do návodu
k přístupovému bodu.
Připojit
připojte bezdrátový adaptér LAN k přístupovému bodu
si, zda váš přístupový bod podporuje WPS pro takovéto nastavení.
• Zjistěte
• WPS: Wi-Fi Protected Setup™ (Nastavení ochrany)
■ [WPS (PIN)]
1 Zvolte požadovaný přístupový bod
Dostupné přístupové body
Č.
1
2
3
SSID
Access Point A
Access Point B
Access Point C
Bezdrátový typ
11n(2.4GHz)
11n(5GHz)
11n(5GHz)
Kódovat
Příjem
vybrat
přístup
opětovné vyhledání
• Pro
přístupových bodů
(Červená)
(Žlutá)
2 Zadejte kód PIN přístupového bodu a zvolte možnost [Připojit]
WPS (PIN)
Zaregistrujte, prosím, na přístupovém bodě
následující PIN kódy.
PIN kód : 12345678
Zvolte „Připojit “ po zadání a uložení nastavení
na přístupový bod.
Připojit
■ [Vyhledat přístupový bod]
Automaticky nalezené přístupové body jsou v seznamu.
1 Zvolte požadovaný přístupový bod
Dostupné přístupové body
Č.
1
2
3
SSID
Access Point A
Access Point B
Access Point C
Bezdrátový typ
11n(2.4GHz)
11n(5GHz)
11n(5GHz)
Kódovat
Příjem
vybrat
přístup
Využití síťových služeb (DLNA / VIERA Connect)
• Zjistěte si, zda váš přístupový bod podporuje WPS pro takovéto nastavení.
• Informace o zvýrazněném přístupovém bodu
• Ruční nastavení
: Přístupový bod s šifrováním
Pro opětovné vyhledání přístupových
o zvýrazněném
• bodů
• Informace
přístupovém bodu
• Ruční nastavení
(Červená)
(Žlutá)
93
2 Vstupte do režimu zadání klíče šifrování
Nastavení klíče šifrování
Spojení uskutečněno podle následujících nastavení.:SSID : Access Point A
Typ ověření : WPA-PSK
Typ kódování : TKIP
zvolený přístupový bod není zakódován, zobrazí se obrazovka
• Jestliže
potvrzení. Je doporučeno zvolit zakódovaný přístupový bod.
Zadejte, prosím, kódovací klíč.
Klíč šifrování
3 Zadejte klíč šifrování pro přístupový bod (zadejte znaky jeden po druhém)
Uložit
vybrat
Nastav. přístupového bodu
BACK/
RETURN
Klíč šifrování
A
B
C D
E
F
G H
I
J
K
L M N O
P
Q
R
S
T
U
V W X
Y
Z
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
!
:
#
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
(
)
+
-
.
*
_
nastavit
můžete nastavit pomocí numerických
• Znaky
tlačítek.
4 Vybrat [Ano]
Nastav. přístupového bodu
vybrat
potvrdit
Šifrovací klíč nastaven na:XXXXXXXX
Zvolte „Ano” pro potvrzení.
Zvolte „Ne” pro změnu.
Ano
• Pro opětovné zadání klíče šifrování vyberte možnost [Ne].
Ne
■ [Ruční]
Můžete ručně nastavit SSID, typ ověření, typ kódování a klíč šifrování.
Držte se pokynů na obrazovce a nastavte ručně.
Pokud používáte 11n (5 GHz) bezdrátový systém mezi bezdrátovým adaptérem a přístupovým bodem, zvolte prosím typ
kódování [AES].
•
Nastav. přístupového bodu
SSID
XXXXXXX
SSID je nastaven na:XXXXXXX
Spojení uskutečněno podle následujících nastavení.:SSID : XXXXXXX
Zvolte „Ano” pro potvrzení.
Zvolte „Ne” pro změnu.
Zvolte, prosím, typ ověření.
Využití síťových služeb (DLNA / VIERA Connect)
Ano
Ne
WPA2-PSK
WPA-PSK
Sdílený klíč
Otevřené
Aktualizace softwaru televizoru
Navštivte speciální webovou stránku k aktualizaci softwaru televizoru a podívejte se, zda jsou k dispozici nějaké aktualizace.
Vyberte možnost [Update softwaru]
vybrat
Nastavení sítě
Test připojení
Typ sítě
Kabelová
Nastav. přístupového bodu
Nastavení IP/DNS
Nastav. síťového spojení
Update softwaru
Přístup
ab-cd-ef-gh-ij-kl
MAC adresa
přístup
• Postupujte podle pokynů v hlášení.
Poznámka
Nastavení sítě
MAC adresa
94
Nastavení typu ověření
Nastavení SSID
Zadejte, prosím, SSID.
[MAC adresa]
MAC adresa je jedinečnou adresou identifikující hardware v síti
(pouze informační).
•
ab-cd-ef-gh-ij-kl
Využití funkcí DLNA®
•
Ujistěte se, zda je hotová příprava serveru médií a zda jsou provedena síťová připojení a nastavení sítě.
„Server médií“ (str. 88), „Síťová připojení“ (str. 89), [Nastavení sítě] (str. 90 - 94)
1
Zobrazení ikony funkce
2
Vyberte [Media server]
TO
VIERA OLS
vybrat
přístup
Media server
3
Vyberte jeden z mediálních serverů, k němuž chcete
získat přístup
Příklad: Seznam serverů médií
Media server
A
5
g
vybrat
SERVER1
SERVER2
SERVER3
DIGA
přístup
Vybrat
Konec
Návrat
Přístup
OPTION
4
Informace
Volby
• Zobrazení informací o zvýrazněném serveru médií
Dostupné mediální
servery
Celkový uvedený počet
Vyberte soubor
Příklad: Seznam souborů
Pixel
Formát
3648x2736
■ Návrat k televizoru
EXIT
JPEG
Vybrat
Konec
Návrat
Náhled
Media server
SERVER1
P000102
P000135
P000180
P000214
P000251
P000276
P000293
V100025
V100042
M10054
M10078
OPTION
2010-10-05
2010-11-20
2010-12-07
2010-12-10
2010-12-19
2010-12-25
2011-01-06
2011-01-12
2011-01-20
2011-01-28
2011-02-09
09:54
13:18
11:31
15:20
12:39
14:06
13:52
15:56
10:08
14:48
19:58
Informace
Volby
Spustit prezentaci
■ Návrat na předchozí
28
vybrat
přístup
závislosti na stavu mediálního serveru může být nutné
• Vvybrat
před zvolením souboru složku.
• Zobrazení informací o označeném souboru
stránku
BACK/
RETURN
Poznámka
se zobrazí i soubory, jež nelze přehrát, avšak nebudete je moci vybrat.
• VPřiseznamu
změně nebo přepojování síťového zapojení televizor vypněte a znovu ho zapněte.
• Během
přehrávání lze použít následující tlačítka.
•
Přepněte do polohy „TV“
DVD/VCR
Využití síťových služeb (DLNA / VIERA Connect)
4
TV
95
Pro soubor s fotografií
[Jednotlivý] - Fotografie jsou zobrazovány jedna po druhé.
Příklad:
Jednotlivý
do seznamu
• Návrat
BACK/
• Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí
RETURN
• Pro funkci Jednotlivý
Na předchozí fotografii
Jednotlivý
Konec
Vybrat
Návrat
Zastavit
• Otočení o 90°
(Modrá)
Na další fotografii
Otočit
Spustit prezentaci
Průvodce funkcí
Zastavit
(návrat do seznamu)
[Spustit prezentaci] - Prezentace bude ukončena po zobrazení všech fotografií ze seznamu.
1 Zvolte soubor z náhledů snímků pro první zobrazení
2 Spusťte prezentaci
vybrat
(Červená)
zobrazení / skrytí průvodce
• Pro
funkcí
(návrat ke zobrazení
• Pozastavení
typu Jednotlivý)
• Návrat do seznamu
BACK/
RETURN
Pro soubor s videem
Playback - Spustí se přehrávání.
Příklad: Přehrávání
MEDIA SERVER 19/02/2010 11:21
00:15:39
00:02:05
Využití síťových služeb (DLNA / VIERA Connect)
/ skrytí průvodce • Pro obsluhu přehrávání
• Zobrazení
funkcí a informačního
Přesun vzad
pruhu
Ručně přeskočit
Konec
Návrat
Průvodce funkcí
Informační pruh
[Ručně přeskočit]
Stisknutím skočte vpřed asi o 30
sekund
Stisknutím a podržením skočte vzad
asi o 15 sekund
Pauza / Přehrávání
•
•
• Na předchozí obsah
(Červená)
• Na následující obsah
(Zelená)
• Změna poměru stran
Rychlý přesun vpřed
Zastavit
• Návrat do seznamu
ASPECT
BACK/
RETURN
Pro hudební soubor
Playback - Spustí se přehrávání
Příklad: Přehrávání
• Pro zobrazení / skrytí průvodce funkcí
• Na předchozí stopu
(Červená)
My Song_9
My Favourite
My Music_1
00:02.43 / 00:05.44
• Pro obsluhu přehrávání
Přesun vzad
Konec
Návrat
Pauza / Přehrávání
Rychlý přesun vpřed
Zastavit
Průvodce funkcí
96
• Na další stopu
(Zelená)
• Návrat do seznamu
BACK/
RETURN
Pro DIGA rekordér
Ovládání DIGA rekordéru
Zobrazí se obrazovka DIGA rekordéru. Pro ovládání funkcí DIGA rekordéru touto TV lze použít dálkový ovladač v souladu s
návodem k obsluze.
Příklad:
Před používáním zaregistrujte tuto TV na DIGA rekordéru.
All
Pro podrobnosti si přečtěte návod k DIGA rekordéru.
DIRECT NAVIGATOR (Grouped Titles)
Not Viewed
HDD
Movie
Sports
19.08(Wed) Journal Télévisé / Météo
AV1
19.08(Wed)
Bibel TV
•
•
Time Remaining 36:17 (DR)
Social/Economy
Liberty TV FR
Video (AVCHD)
Bibel TV das Gespräch
19.08(Wed) Start Time 11:01 Titles 27
WDR Aachen
18.08(Tue)
WDR aktuell
WDR Wuppertal
18.08(Tue)
WDR aktuell
OK
RETURN
Page 005/005
OPTION
Select
Delete Title
Menu Volby pro každý obsah
Upravte nastavení pro operace s fotografickými soubory, video soubory a hudebními soubory.
1 Zobrazte menu
2 Vyberte možnost [Nastavení prezentace],
možností
[Nastavení videa] nebo [Nastavení hudby]
OPTION
Volby
3 Zvolte položky a nastavte
Nastavení prezentace
Přechodový efekt
Časový interval
Opakovat
Hudební doprovod
Nastavení prezentace
Nastavení videa
Nastavení hudby
Stmívání
5 sekund
Zapnuto
Menu nastavení videa
vybrat
Náhled videa
Opakovat
přístup
Zapnuto
Vypnuto
Menu nastavení hudby
Opakovat
Jeden
vybrat
vstoupit / uložit
Menu
Položka
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
Nastavení videa Nastavení hudby
Časový interval
Slouží k výběru intervalu prezentace [5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (sekund)
Tato funkce není dostupná, pokud je v položce [Přechodový efekt] nastavena
možnost [Pohyb].
Opakovat
Slouží k zopakování prezentace [Vypnuto] / [Zapnuto]
Hudební doprovod
Vybírá hudební pozadí v režimu Fotografie
[Vypnuto] / [Typ1] / [Typ2] / [Typ3]
Náhled videa
Slouží k nastavení spuštění prohlížení titulu nebo scény na obrazovce náhledů
[Vypnuto] / [Zapnuto]
Obraz se nemusí na okamžik zobrazit v obrazovce zmenšenin. V takovém případě
nastavte pro náhled možnost [Vypnuto].
Opakovat
Opakovaně přehrávat ve zvolené složce [Vypnuto] / [Zapnuto]
Opakovat
Opakování přehrávání [Vypnuto] / [Složka] / [Jeden]
[Složka] : Opakovaně přehrávat ve zvolené složce
[Jeden] : Opakovaně přehrávat jeden zvolený soubor
•
•
Využití síťových služeb (DLNA / VIERA Connect)
Nastavení prezentace
Přechodový efekt
Slouží k výběru přechodového efektu mezi snímky během prezentace
[Vypnuto] / [Stmívání] / [Překrývání] / [Rozpouštění] / [Pohyb] / [Náhodně]
[Stmívání] : Následující fotka se pozvolna zobrazuje.
[Překrývání] : Následující fotka se překryje a objeví se z levé strany.
[Rozpouštění] : Fotografie zmizí, když přejdete na další fotografii.
[Pohyb] : Každá fotografie je zobrazena s nástroji pro zvětšení, zmenšení, posun
nahoru nebo posun dolů.
[Náhodně] : Efekty jsou voleny náhodně.
97
Nastavení výstupu zvuku (pro video)
Vícekanálový zvuk si můžete vychutnat prostřednictvím zesilovače zapojeného do konektoru DIGITAL AUDIO OUT nebo HDMI2
(funkce ARC).
Potvrzení nebo změna současného stavu zvuku „Potvrďte nebo změňte současný stav“ (str. 83)
•
1 Zobrazte menu
2 Vybrat [Zvuk]
MENU
3 Vyberte [SPDIF] a nastavte
2/2
Hlavní menu
Obraz
SPDIF
Obnova výchozích hodnot
Automaticky
Obnovit
vybrat
Zvuk
vstoupit / uložit
Časovač
Nastavení
vybrat
přístup
Menu
Položka
Zvuk
SPDIF
Nastavení / Konfigurace (možnosti)
SPDIF : Standardní formát souboru pro přenos zvuku
Slouží k výběru výchozího nastavení pro signál digitálního zvukového výstupu z
konektoru DIGITAL AUDIO OUT a HDMI2 (funkce ARC) [Automaticky] / [PCM]
[Automaticky] : Výstup signálu Dolby Digital Plus, Dolby Digital a vícekanálový HE-AAC
(48 kHz) má formát datového toku Dolby Digital.
MPEG je na výstupu ve formátu PCM.
[PCM] : Signál digitálního výstupu je pevně nastaven na formát PCM.
VIERA Connect
Využití síťových služeb (DLNA / VIERA Connect)
Máte přístup ke službě VIERA Connect a můžete začít používat její rozmanitý síťový obsah.
Služba VIERA Connect vyžaduje širokopásové internetové připojení. Vytáčené připojení k internetu nelze použít.
Ujistěte se, zda jsou síťová připojení a nastavení sítě dokončena. „Síťová připojení“ (str. 89), [Nastavení sítě] (str. 90 - 94)
Podrobnosti o používání služby VIERA Connect „Používání služby „VIERA Connect““ (str. 17)
•
•
•
• Menu Nastavení (Možnosti v položce [Nastavení] se mohou měnit bez upozornění).
Slouží ke změně pozice každé služby na hlavní obrazovce VIERA Connect
Můj účet
Slouží k potvrzení nebo odstranění informace o účtu TV, kterou jste zadali na
VIERA Connect
Zámek
Nastavuje omezený přístup k některým službám
Pípnutí
Slouží k nastavení zvukového signálu pro Vypnuto nebo Zapnuto, když ovládáte
VIERA Connect
Autorská práva
Slouží ke zobrazení informace z VIERA Connect
Poznámka
aktualizaci software, když se objeví na obrazovce TV zpráva o aktualizaci. Pokud se software neaktualizuje, nebude
• Zajistěte
možné VIERA Connect používat.
Software lze později ručně aktualizovat
[Update softwaru] v [Nastavení sítě] (str. 94)
obrazovka služby VIERA Connect může být změněna bez předchozího upozornění.
• Výchozí
VIERA Connect provozované příslušnými poskytovateli mohou být dočasně nebo trvale ukončeny bez předchozího
• Služby
upozornění. Společnost Panasonic tedy neručí za obsah ani nepřetržitost poskytování těchto služeb.
obsah nemusí být pro některé diváky vhodný.
• Určitý
obsah může být k dispozici pouze v některých zemích a může být prezentován ve stanovených jazycích.
• Určitý
připojení může být v závislosti na prostředí připojení pomalé nebo neúspěšné.
• Internetové
přehrávání vystupuje audio signál z konektorů AV1, AUDIO OUT, DIGITAL AUDIO OUT a HDMI2 (funkce ARC). Ale
• Během
nevychází žádné video signály. AV1 poskytuje audio signál v případě, že je v menu Další nastavení v položce [Výstup AV1]
•
•
98
Uprav výchozí obraz.
nastavena možnost [Monitor] (str. 40). Pro použití HDMI2 s funkcí ARC připojte zesilovač s funkcí ARC (str. 100) a nastavte
použití reproduktorů domácího kina (str. 107).
K VIERA Connect můžete zakázat přístup [Dětský zámek] (str. 59)
Při změně nebo přepojování síťového zapojení televizor vypněte a znovu ho zapněte.
Funkce Link (Q-Link / VIERA Link)
Funkce Q-Link spojuje televizor a DVD rekordér / Videorekordér a umožňuje snadné nahrávání, přehrávání apod.
(str. 101)
VIERA Link (HDAVI Control™) propojuje televizor a zařízení pomocí funkce VIERA Link a umožňuje snadné ovládání, pohodlné
nahrávání, přehrávání, úsporu energie, provoz domácího kina apod. bez složitého nastavování. (str. 102 - 107)
Funkce VIERA Link a Q-Link můžete použít dohromady.
Tento televizor podporuje funkci „HDAVI Control 5“ Dostupné funkce však závisí na verzi HDAVI Control připojeného zařízení.
Verzi si ověřte v návodu k zařízení.
Funkce VIERA Link mohou být dostupné i u zařízení jiných výrobců podporujících rozhraní HDMI CEC.
•
•
Souhrn funkcí Q-Link a VIERA Link
Q-Link (připojení typu SCART)
Připojené zařízení
Funkce
Připojení
Rekordér DVD /
videorekordér s funkcí
Q-Link Načtení předvoleb
Snadné přehrávání
Zapínání přes Link
Vypínání přes Link
Přímý TV záznam
Kabel SCART
Rekordér DVD /
videorekordér s funkcí
Q-Link
plně zapojený kabel SCART.
• Použijte
DVD rekordér / videorekordér podporující funkci Q-Link zapojte do
• konektoru
AV1 televizoru kabelem SCART.
VIERA Link (připojení HDMI)
Připojené zařízení
∗2 ∗5
Přehrávač DVD /
přehrávač disků Blu-ray s
funkcí VIERA Link
–
∗3
∗3
–
∗
∗
–
3
∗2 ∗4
∗2
3
–
–
∗1
–
Videokamera HD /
Fotoaparát LUMIX s
funkcí VIERA Link
–
–
–
∗1
–
∗1
–
Připojení
Kabel HDMI
Rekordér DIGA / Přehrávač DVD /
Přehrávač Blu-ray / Videokamera HD /
fotoaparát LUMIX s funkcí VIERA Link
Funkce Link (Q-Link / VIERA Link)
Funkce
Načtení předvoleb
Snadné přehrávání
Zapínání přes Link
Vypínání přes Link
Omezení nadbytečné spotřeby el. energie
v pohotovostním režimu
Automatický pohotovostní režim pro
nadbytečné zařízení
Pozastavení programu (Pause Live TV)
Přímý TV záznam
Ovládání menu připojeného zařízení
dálkovým ovladačem VIERA
Ovládání reproduktoru
Rekordér DIGA s funkcí
VIERA Link
plně zapojený kompatibilní kabel HDMI.
• Použijte
podporující funkci VIERA Link zapojte do konektoru HDMI1, HDMI2, HDMI3 nebo HDMI4 televizoru prostřednictvím
• Zařízení
kabelu HDMI.
týkající se kabelu HDMI k připojení videokamery Panasonic HD nebo fotoaparátu LUMIX naleznete v návodu k
• Podrobnosti
zařízení.
99
VIERA Link (Připojení výstupů HDMI a Audio)
Připojené zařízení
Funkce
Načtení předvoleb
Snadné přehrávání
Zapínání přes Link
Vypínání přes Link
Omezení nadbytečné spotřeby el. energie
v pohotovostním režimu
Automatický pohotovostní režim pro
nadbytečné zařízení
Pozastavení programu (Pause Live TV)
Přímý TV záznam
Ovládání menu připojeného zařízení
dálkovým ovladačem VIERA
Ovládání reproduktoru
Domácí kino s funkcí
VIERA Link
–
∗6
Domácí kino s
přehrávačem disků Bluray s funkcí VIERA Link
–
∗6
Zesilovač s funkcí
VIERA Link
–
–
–
∗3
–
∗3 ∗7
–
∗3 ∗7
–
–
∗3
–
–
∗1
–
–
∗1
–
přehrávače domácího kina / domácí kino s přehrávačem disků
• Použití
Blu-ray:
Připojení
Reprosoustavy
Kabel HDMI
Optický digitální
audio kabel
nebo
Kabel
HDMI
Kabel RCA
nebo
Kabel SCART
Domácí kino / Domácí kino s
přehrávačem disků Blu-ray s
funkcí VIERA Link
• Použití zesilovače :
Zesilovač s funkcí
VIERA Link
Reprosoustavy
Kabel HDMI
Rekordér DIGA s funkcí
VIERA Link
∗8
Funkce Link (Q-Link / VIERA Link)
Kabel SCART
Videokamera HD / Fotoaparát LUMIX s funkcí VIERA Link
plně zapojený kompatibilní kabel HDMI.
• Použijte
podporující funkci VIERA Link zapojte do konektoru HDMI2, HDMI3 nebo HDMI4 televizoru prostřednictvím kabelu HDMI.
• Zařízení
plně zapojený kabel SCART.
• Použijte
používáte SCART kabel pro audio výstup, připojte zařízení podporující VIERA Link k výstupu AV1 na TV a nastavte v
• Pokud
menu Další nastavení v položce [Výstup AV1] možnost [Monitor] (str. 40).
• Pro audio výstup z televizoru použijte optický digitální audio kabel, kabel RCA nebo SCART kabel.
∗1 : K dispozici u zařízení vybaveného funkcí „HDAVI Control 2“ nebo novější.
∗2 : K dispozici u zařízení vybaveného funkcí „HDAVI Control 3“ nebo novější.
∗3 : K dispozici u zařízení vybaveného funkcí „HDAVI Control 4“ nebo novější.
∗4 : K dispozici u rekordéru DIGA s pevným diskem.
∗5 : Tato funkce je dostupná bez ohledu na verzi HDAVI Control, pokud
rekordér podporuje Q-Link a je připojen pomocí SCART kabelu.
∗6 : Při přehrávání disku
∗7 : Kromě sledování disku
∗8 : Má-li připojené zařízení funkci „HDAVI Control
5“ nemusíte použít tento zvukový kabel
(Optický digitální audio kabel, RCA kabel nebo
SCART kabel). V tomto případě připojte zařízení
ke kontaktu HDMI2 na TV pomocí HDMI kabelu.
Ovládání VIERA Link na kompatibilních zařízeních ([Ovládání VIERA Link]
str. 105)
níže zobrazuje maximální počet kompatibilních zařízení, která lze řídit pomocí Ovládání VIERA Link.
• Tabulka
Toto obsahuje připojení k zařízení již připojeného k TV.
Například, DIGA rekordér připojený k zesilovači, který je připojen k TV pomocí HDMI kabelu.
Typ zařízení
100
Maximální počet
Záznamník (DIGA Recorder, atd.)
3
Přehrávač (přehrávač DVD, přehrávač Blu-ray Disc, Videokamera HD, fotoaparát LUMIX, Digitální
kamera, domácí kino, Domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray, atd.)
3
Zvukový systém (domácí kino, Domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray, zesilovač, atd.)
1
Tuner (Set top box, atd.)
4
Q-Link
Příprava
Propojte rekordér DVD / Videorekordér opatřený těmito logy:
• „Q-Link“,
„NEXTVIEWLINK“, „DATA LOGIC (obchodní značka společnosti Metz)“, „Easy Link (obchodní značka společnosti
Philips)“, „Megalogic (obchodní značka společnosti Grundig)“, „SMARTLINK (obchodní značka společnosti Sony)“
Q-Link viz (str. 99)
• Připojení
plně zapojený kabel SCART.
• Použijte
rekordér DVD / Videorekordér. Čtěte návod k rekordéru.
• Nastavte
konektoru Q-Link v menu Další nastavení viz [Výstup AV1] (str. 40)
• Nastavení
• Stáhněte předvolbu – nastavení kanálu, jazyka, země „Načtení předvoleb“ (podrobnosti níže)
Dostupné funkce
Načtení předvoleb
Do rekordéru lze stáhnout nastavení kanálu, jazyka, země.
Nastavení kanálů DVB-S a DVB-C nelze stáhnout.
Stažení nastavení viz
[Načítání] (str. 41) nebo [Automatické ladění] (str. 49) nebo „Automatické ladění“ - při prvním použití TV (str. 13, 14)
•
•
Přímý TV záznam - Co vidíte, to nahráváte
Okamžitý záznam aktuálního programu na rekordér DVD / Videorekordér.
Podmínky:
•
Zdroj obrazu
DIRECT TV REC
Analogový
Nahrávání z
TV
Výstup televizoru
AV
Tuner rekordéru
DVB
TV
Výstup televizoru
AV (sledování pomocí tuneru rekordéru)
AV
Tuner rekordéru
AV (sledování pomocí externího vstupu
rekordéru)
AV
Externí vstup rekordéru
AV (sledování pomocí externího vstupu
televizoru)
AV
Výstup televizoru
Při přímém nahrávání z televizoru se rekordér automaticky zapne (pokud byl v
• pohotovostním
režimu).
programu nebo vypnutí televizoru je možné, pokud rekordér nahrává z vlastního
• Změna
tuneru.
• Změna kanálu není možná, pokud rekordér nahrává z televizního tuneru.
Odemkněte tuner
IDE
GU
EXIT
Tuner je uzamčen
Stiskněte EXIT odemčení a zastavení nahrávání
Zapínání přes Link a Snadné přehrávání
Funkce Link (Q-Link / VIERA Link)
■ Zastavení záznamu
Režim
Chcete-li použít tuto funkci, nastavte v položce Zapínání přes Link v menu Další nastavení možnost [Zapnuto]
[Zapínání přes Link] (str. 40)
Pokud začne rekordér DVD / videorekordér přehrávat nebo je aktivován přímý navigátor / funkční menu pro zařízení, televizor
se zapne a přepne do vstupního režimu automaticky, takže uvidíte obsah. (Pouze pokud je televizor v pohotovostním režimu.)
Vypínání přes Link
Chcete-li použít tuto funkci, nastavte v položce Vypínání přes Link v menu Další nastavení možnost [Zapnuto]
[Vypínání přes Link] (str. 40)
Pokud je televizor v pohotovostním režimu, záznamové zařízení se také automaticky přepne do pohotovostního režimu.
(Pouze když není videokazeta nebo disk aktivní).
Tato funkce funguje i když TV vstoupí automaticky do pohotovostního režimu pomocí funkce automatické přepínání do
pohotovostního režimu.
•
Poznámka
• Některé rekordéry nelze použít. Čtěte návod k rekordéru.
101
VIERA Link „
“∗
∗Využijte další HDMI vzájemnou spolupráci s přístroji Panasonic, které mají funkci „HDAVI Control“.
Tento televizor podporuje funkci „HDAVI Control 5“
Připojení k zařízení (rekordér DIGA, videokamera HD, přehrávač domácího kina zesilovač apod.) prostřednictvím kabelů HDMI a
SCART umožňuje jejich vzájemné propojení automaticky (str. 99, 100).
Tyto funkce jsou omezeny na modely využívající „HDAVI Control“ a „VIERA Link“.
Některé funkce nejsou s ohledem na verzi HDAVI Control zařízení dostupné. Ověřte si verzi HDAVI Control připojeného
zařízení.
Funkce VIERA Link „HDAVI Control“, která je založena na ovládacích funkcích poskytovaných HDMI - průmyslový standard
označovaný také jako HDMI CEC (Consumer Electronics Control - Ovládání spotřební elektroniky), představuje unikátní
vlastnost, kterou jsme vyvinuli a přidali.
Její fungování se zařízením jiných výrobců, které také podporuje HDMI CEC, však není zaručeno.
Další informace naleznete v jednotlivých návodech k použití pro zařízení jiných výrobců podporující funkce VIERA Link.
Vhodné zařízení Panasonic konzultujte s místním prodejcem Panasonic.
•
•
•
•
Příprava
zařízení podporující VIERA Link.
• Připojte
VIERA Link viz (str. 99, 100)
• Připojení
plně zapojený kompatibilní kabel HDMI. Kabely, které nejsou kompatibilní s HDMI, nelze použít.
• Použijte
Objednací číslo doporučeného kabelu HDMI společnosti Panasonic :
• RP-CDHS15 (1,5 m)
• RP-CDHS30 (3,0 m)
• RP-CDHS50 (5,0 m)
plně zapojený kabel SCART.
• Použijte
připojené zařízení. Přečtěte si návod k zařízení.
• Nastavte
zajištění optimálního záznamu bude možná nutno nastavení rekordéru změnit. Podrobnosti vyhledejte v návodu k
• Pro
rekordéru.
předvolbu – nastavení kanálu, jazyka, země / regionu „Načtení předvoleb“ (podrobnosti níže)
• Stáhněte
[VIERA Link] [Zapnuto] v menu Další nastavení [VIERA Link] (str. 40)
• Nastavte
televizor
• Nastavte
Po připojení zapněte zařízení a poté televizor.
Vyberte vstupní režim HDMI1, HDMI2, HDMI3 nebo HDMI4 (str. 27) a ujistěte se, že je obraz správně zobrazen.
Toto nastavení by se mělo provést vždy, když nastanou následující podmínky:
• poprvé
• při přidání nebo novém připojení zařízení
• při změně nastavení
Funkce Link (Q-Link / VIERA Link)
Dostupné funkce
Načtení předvoleb
Nastavení kanálu, jazyka, země / regionu lze stáhnout do rekordéru.
Nastavení kanálů DVB-S a DVB-C nelze stáhnout.
Stažení nastavení viz
[Načítání] (str. 41) nebo [Automatické ladění] (str. 49) nebo „Automatické ladění“ - při prvním použití TV (str. 13, 14)
•
•
Snadné přehrávání
Automatické přepínání vstupu - při spuštění připojeného zařízení se vstupní režim přepne automaticky. Po zastavení zařízení se
vstupní režim vrátí zpět.
Zapínání přes Link
Chcete-li použít tuto funkci, nastavte v položce Zapínání přes Link v menu Další nastavení možnost [Zapnuto]
[Zapínání přes Link] (str. 40)
Pokud začne připojené zařízení přehrávat nebo je aktivován přímý navigátor / funkční menu pro zařízení, televizor se
automaticky zapne. (Pouze pokud je televizor v pohotovostním režimu.)
Vypínání přes Link
Chcete-li použít tuto funkci, nastavte v položce Vypínání přes Link v menu Další nastavení možnost [Zapnuto]
[Vypínání přes Link] (str. 40)
Pokud je televizor v pohotovostním režimu, připojené zařízení se také automaticky přepne do pohotovostního režimu.
Tato funkce funguje i když TV vstoupí automaticky do pohotovostního režimu pomocí funkce automatické přepínání do
pohotovostního režimu.
•
102
Omezení nadbytečné spotřeby el. energie v pohotovostním režimu [Úsporný standby režim]
Chcete-li použít tuto funkci, nastavte v položce Úsporný standby režim v menu Další nastavení možnost [Zapnuto]
[Úsporný standby režim] (str. 41)
Vyšší nebo nižší příkon připojeného zařízení v pohotovostním režimu se kvůli úspoře energie synchronně řídí stavem televizoru
(Zapnuto / Vypnuto).
Pokud je televizor přepnut do pohotovostního režimu, připojené zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
Spotřeba elektrické energie připojeného zařízení se bude automaticky minimalizovat.
Pokud je televizor zapnut, připojené zařízení zůstane stále v pohotovostním režimu, ale příkon je zvýšen, aby byla doba
spuštění krátká.
Tato funkce se projeví, pokud připojené zařízení dokáže změnit příkon v pohotovostním režimu a je nastaveno na vyšší
spotřebu.
Tato funkce bude pracovat, pokud je v položce [Vypínání přes Link] nastavena možnost [Zapnuto].
•
•
Automatický pohotovostní režim pro nepoužívané zařízení [Inteligent. auto vypnutí]
Chcete-li použít tuto funkci, nastavte v položce Inteligent. auto vypnutí v menu Další nastavení možnost
[Zap. (s upozorněním)] nebo [Zap. (bez upozornění)] [Inteligent. auto vypnutí] (str. 41)
Pokud je televizor zapnutý, připojené zařízení, které nikdo nesleduje nebo se nepoužívá, se kvůli snížení spotřeby el. energie
automaticky přepne do pohotovostního režimu. Pokud je například vstupní režim přepnut z HDMI, pokud se položka Výběr
reproduktorů přepne na možnost [TV] (kromě sledování disku).
Pokud vyberete možnost [Zap. (s upozorněním)], před použitím této funkce se zobrazí zpráva s upozorněním.
Tato funkce nemusí pracovat správně, závisí na připojeném zařízení. V případě potřeby použijte nastavení [Vypnuto].
•
•
Přímý TV záznam - Co vidíte, to nahráváte [Direct TV Rec]
Okamžitý záznam aktuálního programu na rekordér DIGA.
Pokud připojíte větší počet rekordérů současně (včetně rekordérů jiných výrobců), rekordér DIGA zapojte do konektoru HDMI
televizoru s nižším číslem. Pokud například používáte konektory HDMI1 a HDMI2 pro dva rekordéry, zapojte rekordér DIGA do
konektoru HDMI1.
Jestliže nelze zařízení používat, zkontrolujte nastavení i celé zařízení
„Souhrn funkcí Q-Link a VIERA Link“ (str. 99, 100), „Příprava“ (str. 102)
Pokud si přejete zaznamenat program, který DIGA Recorder nepodporuje, je nutné SCART připojení a program se zaznamená
funkcí Q-Link (str. 101).
V závislosti na programu bude možná zapotřebí pro záznam SCART připojení.
Změna programu nebo vypnutí televizoru je možné, pokud rekordér nahrává z vlastního tuneru.
Změna kanálu není možná, pokud rekordér nahrává z televizního tuneru.
•
1
Zobrazte menu [VIERA Link menu]
2
Vyberte možnost [Direct TV Rec] a spusťte nahrávání
vybrat
VIERA Link menu
Start
Start
Rekordér
Domácí kino
Pause Live TV
Direct TV Rec
Ovládání VIERA Link
Výběr reproduktorů
vstoupit / spustit
•
Záznam lze také zahájit přímo.
DIRECT TV REC
Funkce Link (Q-Link / VIERA Link)
•
•
•
•
•
■ Zastavení záznamu
Vyberte [Zastavit] v části [Direct TV Rec]
vybrat
VIERA Link menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
Ovládání VIERA Link
Výběr reproduktorů
Start
Zastavit
Rekordér
Domácí kino
vstoupit / zastavit
• Záznam lze ukončit také přímo.
Odemkněte tuner
IDE
GU
EXIT
Tuner je uzamčen
Stiskněte EXIT odemčení a zastavení nahrávání
103
Pozastavení programu (Pause Live TV) [Pause Live TV]
Živě vysílaný TV pořad lze pozastavit a pokračovat později.
Živý televizní program se bude zaznamenávat na pevný disk připojeného rekordéru DIGA.
Tato funkce je dostupná u rekordéru DIGA s pevným diskem.
Pokud připojíte větší počet rekordérů současně (včetně rekordérů jiných výrobců), rekordér DIGA, který má pevný disk,
zapojte do konektoru HDMI televizoru s nižším číslem. Pokud například používáte konektory HDMI1 a HDMI2 pro dva
rekordéry, do konektoru HDMI1 zapojte rekordér DIGA s pevným diskem.
Jestliže nelze zařízení používat, zkontrolujte nastavení i celé zařízení
„Souhrn funkcí Q-Link a VIERA Link“ (str. 99, 100), „Příprava“ (str. 102)
•
•
•
1
Zobrazte menu [VIERA Link menu]
2
Vyberte možnost [Pause Live TV] pro pozastavení
Televizní obraz bude pozastaven.
vybrat
VIERA Link menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
Ovládání VIERA Link
Výběr reproduktorů
Start
Start
Rekordér
Domácí kino
vstoupit / pozastavit
televizní vysílání se zaznamenává na pevný disk od místa, kde bylo pozastaveno.
• Živé
• Pokud se pozastavený televizní obraz po několika minutách ztratí.
OPTION
(Pozastavený obraz bude obnoven)
• Při ovládání funkce Pause Live TV postupujte podle pokynů.
Funkce Link (Q-Link / VIERA Link)
■ Ovládání funkce Pause Live TV
Ovládání se může lišit, závisí na rekordéru. V tomto případě
• postupujte
podle pokynů nebo čtěte návod k rekordéru.
vyhledávání vzad
pozastavit
vyhledávání vpřed
přehrát
zastavit
Pokud přehrávání zastavíte,
zaznamenaný program bude z
pevného disku odstraněn.
•
■ Návrat k živému vysílání
(Zastavení přehrávání záznamu Pause Live TV / zrušení pauzy)
Vyberte [Ano]
Pause Live TV
TV
vybrat
zastavit
Ukončit Pause Live TV?
Ano
Ne
• Pokud přehrávání zastavíte nebo zrušíte pauzu, zaznamenaný program bude z pevného disku odstraněn.
104
Ovládání menu připojeného zařízení dálkovým ovladačem VIERA [Ovládání VIERA Link]
Tímto dálkovým ovladačem televizoru lze kontrolovat některé funkce připojeného zařízení (dálkový ovladač namiřte na
přijímač signálu na televizoru).
Jestliže nelze zařízení používat, zkontrolujte nastavení i celé zařízení
„Souhrn funkcí Q-Link a VIERA Link“ (str. 99, 100), „Příprava“ (str. 102)
Podrobnosti týkající se ovládání připojeného zařízení naleznete v návodu k zařízení.
•
•
1
Zobrazte menu [VIERA Link menu]
2
Vyberte [Ovládání VIERA Link]
Pause Live TV
Direct TV Rec
Ovládání VIERA Link
Výběr reproduktorů
3
vybrat
VIERA Link menu
Start
Start
Rekordér
Domácí kino
přístup
Vyberte zařízení, k němuž chcete získat přístup
Bude zobrazen typ připojeného zařízení.
Vyberte typ zařízení a přístupu.
vybrat
VIERA Link menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
Ovládání VIERA Link
Výběr reproduktorů
Start
Start
Rekordér
Domácí kino
vstoupit / uložit
[Rekordér] / [Přehrávač] / [Domácí kino] / [Video kamera] / [LUMIX] /
[Digitální kamera] / [Ostatní]
Menu vyvolávaných zařízení
(Vstupní režim se změní automaticky)
Funkce Link (Q-Link / VIERA Link)
systému můžete také přistupovat přímo pomocí VIERA TOOLS
• Do „Jak
používat nástroje VIERA TOOLS“ (str. 34)
položka se může lišit v závislosti na připojeném zařízení.
• Zobrazovaná
[Domácí kino] představuje systém s přehrávačem, systém s přehrávačem disků Blu-ray
• nebo
rekordérem.
• [Ostatní] znamená Tuner set top box.
105
4
Vyvolejte menu zařízení
Dostupná tlačítka dálkového ovladače VIERA:
(V závislosti na připojeném zařízení)
1 Nastavte polohu na „TV“
DVD/VCR
TV
2 Postupujte podle zobrazených pokynů
• Zobrazení průvodce funkcí
OPTION
Při vyvolání přístupu k zařízení jiných výrobců se může zobrazit menu Nastavení / Volba
obsahu.
• Pokud jsou klíčová slova zobrazena na barevném pruhu
(Červená)
(Zelená)
(Žlutá)
(Modrá)
Poznámka
funkce nemusí být dostupné, závisí na zařízení. V tomto případě použijte k ovládání
• Některé
zařízení jeho vlastní dálkový ovladač.
■ Pokud je připojen větší počet rekordérů nebo přehrávačů
VIERA Link menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
Ovládání VIERA Link
Výběr reproduktorů
Start
Start
Rekordér2
Domácí kino
Počet je dán nižším číslem konektoru HDMI televizoru připojeného ke stejnému
typu zařízení. Příklad: do HDMI2 a HDMI3 jsou zapojeny dva rekordéry. V tomto
případě se rekordér zapojený do HDMI2 zobrazuje jako [Rekordér1] a rekordér
zapojený do HDMI3 jako [Rekordér2].
[Rekordér1-3 / Přehrávač1-3]
Funkce Link (Q-Link / VIERA Link)
106
■ Pokud vyvoláte zařízení, které není typu VIERA Link
VIERA Link menu
Pause Live TV
Direct TV Rec
Ovládání VIERA Link
Výběr reproduktorů
Start
Start
Rekordér
Domácí kino
Bude zobrazen typ připojeného zařízení.
Můžete vstoupit do menu zařízení. Nemůžete jej však ovládat. K ovládání zařízení
použijte jeho vlastní dálkový ovladač.
Ovládání reproduktoru [Výběr reproduktorů]
Tímto dálkovým ovladačem televizoru lze ovládat reprosoustavy domácího kina (dálkový ovladač namiřte na přijímač signálu
na televizoru).
Jestliže nelze zařízení používat, zkontrolujte nastavení i celé zařízení
„Souhrn funkcí Q-Link a VIERA Link“ (str. 99, 100), „Příprava“ (str. 102)
•
1
Zobrazte menu [VIERA Link menu]
2
Vyberte [Výběr reproduktorů]
Pause Live TV
Direct TV Rec
Ovládání VIERA Link
Výběr reproduktorů
3
vybrat
VIERA Link menu
Start
Start
Rekordér
Domácí kino
přístup
Nastavte možnost [Domácí kino] nebo [TV]
vybrat
uložit
[Domácí kino]
Domácí kino, domácí kino s přehrávačem disků Blu-ray nebo zesilovač se automaticky
zapne, pokud bude v pohotovostním režimu a zvuk bude přiveden do reproduktorů
domácího kina připojených k zařízení.
• Zvyšování / snižování hlasitosti
reproduktorů televizoru je vypnutý.
• Zvuk
• Pokud je zařízení vypnuto, reproduktory televizoru budou aktivní.
[TV]
Reproduktory televizoru jsou aktivní.
Multi-kanálový zvuk
Přejete-li si vychutnat multi-kanálový zvuk (např. Dolby Digital 5.1ch) prostřednictvím zesilovače,
připojte jej kabelem HDMI a optickým digitálním audio kabelem (str. 100) a poté vyberte možnost
[Domácí kino]. Má-li zesilovač funkci „HDAVI Control 5“, můžete připojovat pouze pomocí kabelu
HDMI. V tomto případě připojte zesilovač k vývodu HDMI2 na TV.
Přejete-li si vychutnat multi-kanálový zvuk z rekordéru DIGA, zapojte kabel HDMI z rekordéru
DIGA do zesilovače (str. 100).
Funkce Link (Q-Link / VIERA Link)
• Vypnutí zvuku
Poznámka
funkce nemusí pracovat správně, závisí na připojeném zařízení.
• Tyto
několik prvních sekund po přepnutí vstupního režimu nemusí být obraz nebo zvuk k dispozici.
• PoSnadné
přehrávání může být dostupné při používání dálkového ovladače pro domácí kino, domácí kino s přehrávačem disků
• Blu-ray nebo
zesilovač. Přečtěte si návod k zařízení.
standardem pro zařízení kompatibilní s HDAVI Control (od prosince 2010) je „HDAVI Control 5“. Tento standard je
• Nejnovějším
kompatibilní s běžným zařízením HDAVI.
• Potvrzení verze HDAVI Control tohoto televizoru viz [Systémové informace] (str. 44)
107
Externí zařízení
Tyto diagramy znázorňují naše doporučení pro připojení vašeho televizoru k různým typům zařízení.
Další typy připojení vyhledejte v návodu k obsluze pro každé zařízení, v níže uvedené tabulce (str. 110) a v technických údajích
(str. 122, 123).
Sledování satelitního vysílání
Satelitní anténa
Satelitní kabel
Sledování kabelového vysílání
Kabel
Plně zapojený
kompatibilní kabel HDMI
Set top box
Záznam / přehrát
Pozemní anténa
nebo
Kabel RF
Externí zařízení
Plně zapojený
SCART kabel
Plně zapojený SCART kabel
DVD rekordér /
Videorekordér
Sledování DVD
(Poslech)
DVD přehrávač
(Sledování)
Zadní panel
televizoru
Zařízení HDMI
Rekordér / přehrávač
Plně zapojený
kompatibilní kabel HDMI
• Připojení HDMI
108
(str. 115)
Videokamera
Síť (kabelové p.)
Internet
Modem
Kabel LAN (stíněný)
Rozbočovač nebo
směrovač
USB zařízení
Kabel USB
USB HDD
Bezdrátový LAN adaptér
PC
(Poslech)
Počítač
(Sledování)
Poslech s reproduktory
Optický digitální
audiokabel
Externí zařízení
Konverzní adaptér
(v případě potřeby)
nebo
Zadní panel televizoru
Kabel RCA
Zesilovač se
systémem
reprosoustav
Chcete-li si vychutnat zvuk z externího zařízení ve vícekanálovém
formátu (např. Dolby Digital 5.1ch), zařízení připojte k zesilovači.
Podrobnosti týkající se zapojení vyhledejte v návodech k zařízení
a k zesilovači.
109
Videokamera / Herní zařízení
Zadní panel televizoru
(Sledování)
Videokamera
(Poslech)
Herní zařízení
Postranní panel
televizoru
Sluchátka
(Stereofonní minijack M3)
hlasitosti
• Nastavení
[Hlasitost sluchátek] (str. 38)
Typy zařízení připojitelného k jednotlivým konektorům
Konektor
USB 1 - 3
HDMI 1 - 4
ETHERNET
DIGITAL
AUDIO OUT
AUDIO OUT
COMPONENT
AV2
AV1
Záznam / Přehrávání
(zařízení)
Externí zařízení
Záznam / přehrávání videokazet / DVD
(Videorekordér / DVD rekordér)
Sledování 3D obsahu (přehrávač Blu-ray)
∗1
Sledování kabelového vysílání (Set top box)
Sledování DVD (DVD přehrávač)
Sledování záběrů videokamery (Videokamera)
Hraní her (Herní zařízení)
∗2
Použití zesilovače se systémem reprosoustav
Využívání síťových služeb
∗3
Záznam na USB HDD
Q-Link
VIERA Link
(s HDMI)
Přímý TV záznam
: Doporučované připojení
∗1 : Pro automatické přepnutí na vstup použijte HDMI1.
∗2 : Pro připojení zesilovače použijte HDMI2. Tento způsob připojení lze použít pro zesilovač s funkcí ARC (Audio Return
Channel).
∗3 : Připojte USB HDD k portu USB 1.
110
Technické údaje
Automatický poměr stran
Optimální velikost a poměr budou zvoleny automaticky a vy si budete moci dopřát lepší obraz.
(str. 21)
Řídící signál nastavení poměru stran
V levé horní části obrazovky se objeví nápis [ŠIROKOÚHLÝ], pokud byl zjištěn identifikační širokoúhlý signál (WSS) nebo
kontrolní signál na konektoru SCART / HDMI.
Poměr se přepne na odpovídající širokoúhlý poměr 16:9 nebo 14:9.
Tato funkce pracuje v každém režimu poměru stran.
Řídící signál nastavení poměru stran
Vstupní konektor
Satelit
Kabel
RF
AV1 / AV2
(Složený)
COMPONENT
HDMI1
HDMI2
HDMI3
HDMI4
Formát vstupního signálu
DVB-S
DVB-C
DVB-T
PAL B, G, H, I
PAL D, K
SECAM B, G
SECAM L, L’
SECAM D, K
PAL 525/60 6,5 MHz
PAL 525/60 6,0 MHz
PAL 525/60 5,5 MHz
M.NTSC 6,5 MHz
M.NTSC 6,0 MHz
M.NTSC 5,5 MHz
PAL
SECAM
PAL 525/60
M.NTSC
NTSC
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1 125 (1 080) / 60i, 50i
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1 125 (1 080) / 60i, 50i
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p
Identifikační signál
širokoúhlého obrazu
(WSS)
Řídicí signál přenášený
konektorem SCART (kontakt 8) /
konektorem HDMI
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Automatický režim určí nejlepší poměr stran, aby byla zaplněna celá obrazovka. Proces probíhá ve čtyřech krocích (WSS,
kontrolní signál na konektoru SCART / HDMI, detekce formátu Letterbox nebo zarovnání), aby byla zaplněna celá obrazovka.
Proces může trvat několik minut, závisí na tmavosti obrazu.
Detekce formátu Letterbox:
Pokud budou v horní a spodní části obrazovky zjištěny černé pruhy, Automatický režim vybere nejlepší poměr stran a obraz
roztáhne tak, aby byla zaplněna celá obrazovka.
Pokud nebudou zjištěny žádné identifikační signály poměru, automatický režim zvýrazní obraz tak, aby bylo dosaženo
optimálního zážitku ze sledování.
Technické údaje
Automatický režim
Poznámka
se mění v závislosti na programu apod. Pokud je poměr jiný než standardní, 16:9, objeví se v horní a v dolní části
• Poměr
obrazovky černé pruhy.
vypadá velikost obrazovky při přehrávání programu nahraného v širokoúhlém formátu z videorekordéru neobvykle,
• Pokud
upravte funkci Tracking (sledování stopy) na videorekordéru. Čtěte návod k videorekordéru.
111
Podporovaný formát souboru v Přehrávači médií a servery médií
■ Fotografie
Formát
JPEG
Přípona souboru
.jpg
.mpo
Rozlišení obrazu
(pixely)
8×8
až
30 719 × 17 279
Podrobnosti / Omezení
Standard DCF∗ a EXIF∗2
Další vzorkování : 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
Formát progresivní JPEG není podporován.
1
•
∗1 : Předpisy pro systém kamerových souborů - unifikovaná norma zavedená japonským sdružením JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association).
∗2 : Exchangeable Image File – obrazový formát souborů používaný digitálními kamerami
■ Video
Schránka
Přípona souboru
Video kodek
Audio kodek
Podrobnosti / Omezení
SD-Video Standard, verze 1.3
(Profil videa - zábava)
Po modifikaci struktury složek na zařízení
nemusí být jejich data přístupná.
SD-Video
.mod
MPEG1
MPEG2
MPEG
Dolby Digital
•
AVCHD
.mts
H.264
Dolby Digital
Standard AVCHD (včetně 3D videí
zaznamenaných 3D videokamerami)
Po modifikaci struktury složek na zařízení
nemusí být jejich data přístupná.
AVI
.avi
.divx
DIV3
DIV4
DIVX
DX50
DIV6
XviD
MPEG4 SP / ASP
MPEG
MP3
Dolby Digital
H.264 BP / MP / HP
MPEG
MP3
Dolby Digital
Jádro DTS
MKV
.mkv
ASF
.asf
.wmv
MP4
MOV
Technické údaje
PS
TS
.mp4
.mov
.mpg
.mpeg
.ts
.tp
Windows Media
Video Ver. 9
WMA
VC-1
H.264 BP / MP / HP
AAC
MP3
Dolby Digital
MotionJPEG
H.264 BP / MP / HP
Linear PCM (RAW /
TWOS / SOWT)
AAC
MP3
Dolby Digital
•
pro přehrávání video
• Autorizováno
souborů DivX Plus HD v Přehrávači médií
Detaily o DivX
„DivX“ (str. 113)
chráněné proti kopírování nelze
• Soubory
přehrávat.
Pro a WMA Lossless nejsou
• WMA
podporovány.
televizor podporuje tento
• Tento
multimediální kontejner kompatibilní s
výrobky Panasonic.
Podrobnosti vyhledejte v návodu k
výrobkům.
televizor podporuje Motion JPEG
• Tento
zaznamenávaný fotoaparátem Panasonic
LUMIX∗3.
tomto televizoru není možné
• Na
přehrávat Motion JPEG prostřednictvím
serveru médií.
MPEG1
MPEG2
MPEG
MP3
Linear PCM
–
MPEG2
H.264
AAC
MP3
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
kontejner lze přehrávat pouze
• Tento
prostřednictvím serveru médií.
∗3 : Některé produkty starší roku 2004 nemusí být dostupné. Slučitelnost s budoucími produkty není zaručena.
112
■ Hudba
Kodek
Přípona souboru
MP3
.mp3
AAC
.m4a
WMA
.wma
Omezení
–
• Soubory chráněné proti kopírování nelze přehrávat.
chráněné proti kopírování nelze přehrávat.
• Soubory
• WMA Pro a WMA Lossless nejsou podporovány.
Poznámka
soubory nemusí být přehrány, i když splňují tato kritéria.
• Některé
pro data dvoubajtové znaky ani jiné speciální kódy.
• Nepoužívejte
• Zařízení se může stát nepoužitelným s touto TV, pokud se názvy složek a souborů změní.
DivX
DivX Certified® pro přehrávání videí DivX® a DivX Plus™ HD (H.264/MKV) až do HD 1080p, včetně bonusového obsahu.
O DIVX VIDEO :
DivX® je digitální video formát vytvořený společností DivX, Inc. Jedná se o oficiální zařízení DivX Certified®, které přehrává
video DivX.
Navštivte divx.com pro více informací a softwarové nástroje pro převod vašich souborů do formátu DivX videa.
Textový soubor titulků k DivX
Formát titulků – MicroDVD, SubRip, TMPlayer
Videosoubor DivX a textový soubor s titulky jsou ve stejné složce a soubory mají stejný název s výjimkou přípony.
Bude-li ve stejné složce více než jeden textový soubor s titulky, zobrazí se s následujícím upřednostněním: „.srt“, „.sub“, „.txt“.
Pokud chcete potvrdit nebo změnit aktuální stav titulků při přehrávání obsahu DivX, stiskněte tlačítko OPTION a zobrazte
menu Volby.
V závislosti na metodách použitých pro vytvoření souboru nebo stavu nahrávání se mohou zobrazit pouze části titulků, nebo
se nemusí zobrazit vůbec.
•
•
•
•
Poznámka
závislosti na tom, jak jste zpracovali SD kartu, paměť USB Flash nebo server médií se nemusí složky a soubory zobrazit v
• Vočíslovaném
pořadí.
na tom, jak vytvoříte soubory a strukturu složek, se soubory a složky nemusí zobrazit.
• VPřizávislosti
větším počtu složek a souborů může dokončení operace nějakou dobu trvat, nebo se některé soubory nemusejí zobrazit
• či přehrát.
INFORMACE O VIDEU VE FORMÁTU DIVX :
Toto DivX Certified® zařízení se musí registrovat pro přehrávání zakoupeného DivX Video-on-demand (VOD) obsahu. Pro
získání registračního kódu vyhledejte položku DivX VOD v menu Nastavení. Více informací o tom, jak dokončíte registraci,
najdete na stránce vod.divx.com.
Zobrazení registračního kódu DivX VOD
[DivX® VOD] v menu Nastavení (str. 44)
si přejete vytvořit nový registrační kód, je třeba nejprve odregistrovat stávající kód.
• Pokud
Po jednom přehrání obsahu DivX VOD se zobrazí obrazovka pro odregistrování se v položce [DivX® VOD] v menu Nastavení.
•
Informace o obsahu DivX, který lze přehrát se stanoveným počtem opakování
Určitý obsah DivX VOD lze přehrát pouze stanoveným počtem opakování.
Při přehrávání tohoto obsahu se zobrazí zbývající počet přehrání. Pokud se jako počet zbývajících přehrání zobrazuje nula,
obsah již nemůžete přehrávat. (Zobrazí se hlášení [Toto předplatné DivX vypršelo.]).
Při přehrávání tohoto obsahu bude za následujících podmínek počet zbývajících přehrání snížen o jedna:
• Jestliže ukončíte aktuální aplikaci.
• Pokud přehráváte jiný obsah.
• Jestliže přejdete k dalšímu nebo předchozímu obsahu.
•
Technické údaje
Pokud stiskněte tlačítko OK na obrazovce potvrzení, vytvoří se odregistrační kód a vy nebudete moci přehrát žádný obsah,
zakoupený na aktuální registrační kód.
Pokud si přejete získat nový registrační kód, stiskněte tlačítko OK na obrazovce odregistrování kódu.
Zakoupíte-li si obsah DivX VOD využitím jiného registračního kódu než je kód tohoto televizoru, nebudete moci takový obsah
přehrát. (Zobrazí se hlášení [Vaše zařízení není autorizováno pro přehrávání tohoto chráněného DivX videa.]).
113
Zařízení pro pořízení záznamu nebo přehrávání
■ Karta SD (pro přehrávání v Přehrávači médií)
Formát karty : Karta SDXC - exFAT
Karta SDHC / Karta SD - FAT16 nebo FAT32
Kompatibilní druh karty (maximální kapacita): karta SDXC (64 GB), karta SDHC (32 GB), karta SD (2 GB),
karta miniSD (2 GB) (vyžaduje adaptér miniSD)
Pokud používáte kartu miniSD, vkládejte a vyjímejte ji společně s adaptérem.
Nejnovější informace o typu karty získáte na těchto webových stránkách: (pouze anglicky)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
Použijte kartu SD, která splňuje standardy SD. Pokud ne, může to způsobit selhání TV.
•
•
•
2,1 mm
32 mm
24 mm
■ Paměť USB Flash (pro přehrávání v Přehrávači médií)
Formát USB Flash paměti : FAT16, FAT32 nebo exFAT
Přehrávač medií nepodporuje pevné disky s USB naformátované pomocí počítače.
•
■ USB HDD (pro nahrávání digitálních televizních programů na tomto televizoru a přehrávání v Přehrávači médií)
Kapacita USB HDD, která byla testována pro použití na tomto televizoru : Od 160 GB do 3 TB
Pro náležitý záznam a přehrávání na tomto televizoru připojte USB HDD do zásuvky.
Naformátujte USB HDD pro tento televizor, abyste systém mohli požívat pro nahrávání. (str. 71)
Není zaručeno fungování všech systémů USB HDD. Na následující webové stránce naleznete pevné disky s USB, které byly
testovány pro použití s tímto televizorem. (pouze anglicky)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
•
•
•
Poznámka
souborů upravených na počítači nemusí být možné.
• Zobrazení
době kdy televizor přistupuje k datům, zařízení neodpojujte (může dojít k jeho poškození nebo k poškození televizoru).
• VNedotýkejte
se kontaktů na zadní straně zařízení.
• Zařízení nevystavujte
vysokému tlaku nebo nárazu.
• Zařízení vkládejte ve správném
směru (jinak by mohlo dojít k poškození zařízení nebo televizoru).
• Elektrické rušení, statická elektřina
nebo nesprávná obsluha může data nebo zařízení poškodit.
• V pravidelných intervalech data zálohujte,
pro případ znehodnocení nebo poškození dat nebo chybné obsluhy televizoru.
• (Společnost Panasonic nezodpovídá za znehodnocení
nebo poškození zaznamenaných dat.)
Informace o konektorech SCART, HDMI
Konektor AV1 SCART (RGB, VIDEO, Q-Link)
Uzemnění konektoru
Výstup CVBS (video)
Uzemnění CVBS
Červená vstup
Červená zem
Zelená vstup
Zelená zem
Modrá vstup
Modrá zem
Audiovýstup (L)
Audiovýstup (R)
Technické údaje
114
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
CVBS vstup (video)
Stav RGB zem
Stav RGB
Zem
-Data Q-Link
Stav CVBS
Audiovstup (L)
Audio zem
Audiovstup (R)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Napájení +5 V
SDA
Pomocný program
TMDS hodiny−
TMDS hodiny+
TMDS Data0 stínění
TMDS Data1−
TMDS Data1+
TMDS Data2 stínění
Konektor HDMI
Detekce Hot Plug (možnost zapojení za provozu)
DDC/CED zem
SCL
CEC
TMDS hodiny stínění
TMDS Data0−
TMDS Data0+
TMDS Data1 stínění
TMDS Data2−
TMDS Data2+
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
Připojení HDMI
HDMI (High-definition multimedia interface - multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) je první digitální spotřební rozhraní
pro audio / video na světě, které splňuje nekompresní standardy.
Po propojení televizoru se zařízením si díky HDMI budete moci vychutnat digitální obraz s vysokým rozlišením a špičkový zvuk.
Zařízení kompatibilní se standardem HDMI∗1 s výstupním konektorem HDMI nebo DVI, například DVD přehrávač, set-top-box
nebo herní zařízení, lze připojit ke konektoru HDMI kabelem kompatibilním s rozhraním HDMI.
Jednotlivá propojení viz „Externí zařízení“ (str. 108).
Použitelné funkce HDMI
audiosignál :
Link (HDAVI Control 5)
• Vstupní
• VIERA
2kanálový formát Linear PCM (vzorkovací kmitočty - 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz)
[VIERA Link] (str. 102)
videosignál :
• Vstupní
• 3D
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1 080i a 1 080p
Type
• Content
„Vstupní signály, které lze zobrazit“ (str. 117)
Deep Colour
•
Přizpůsobí signál nastavení výstupu digitálního zařízení.
Audio Return Channel∗
• (pouze
signál PC :
konektor HDMI2)
• Vstupní
„Vstupní signály, které lze zobrazit“ (str. 117)
2
Přizpůsobí signál nastavení výstupu počítače.
Připojení DVI
Pokud má externí zařízení pouze výstup DVI, připojte jej ke konektoru HDMI pomocí kabelového adaptéru DVI na HDMI∗3.
Pokud použijete kabelový adaptér DVI na HDMI, audiokabel zapojte ke vstupům AUDIO IN.
Poznámka
zvuku lze provést v položce [Vstup HDMI1 / 2 / 3 / 4] v menu Nastavení zvuku. (str. 40)
• Nastavení
má připojené zařízení funkci nastavení poměru stran, poměr nastavte na „16:9“.
• Pokud
konektory HDMI jsou „Typ A“.
• Tyto
konektory HDMI jsou kompatibilní se systémem ochrany obsahu chráněného autorskými právy HDCP (Ochrana
• Tyto
širokopásmového digitálního obsahu).
které nemá žádný konektor digitálního výstupu, lze připojit ke vstupnímu konektoru „COMPONENT“ nebo „VIDEO“
• Zařízení,
umožňujícímu příjem analogových signálů.
• Tato TV začleňuje HDMI™ technologii.
∗1 : Na zařízení podporujícím HDMI je zobrazeno logo HDMI.
∗2 : Audio Return Channel (ARC) je funkce, která umožňuje posílat digitální zvukové signály pomocí HDMI kabelu.
∗3 : Informujte se u vašeho místního prodejce digitálního zařízení.
Připojení počítače
K tomuto televizoru lze připojit počítač - na televizoru se zobrazí obsah obrazovky počítače a bude slyšet zvuk.
Signály počítače, které lze připojit : Horizontální snímací kmitočet 31 až 69 kHz; vertikální snímací kmitočet 59 až 86 Hz (více
než 1 024 signálových řádků může způsobit nesprávné zobrazení obrazu).
U počítačů s 15 pólovým konektorem D-sub kompatibilním s DOS/V není nutný PC adaptér.
•
•
Poznámka
modely počítačů nelze k tomuto televizoru připojit. • Max. obrazové rozlišení
• Některé
použití PC nastavte kvalitu barevného zobrazení PC na
• Při
4:3
1 440 × 1 080 pixely
nejvyšší úroveň.
16:9
1 920 × 1 080 pixely
týkající se vhodných signálů PC
• Podrobnosti
„Vstupní signály, které lze zobrazit“ (str. 117)
• Signál 15 pólového konektoru D-sub
Název signálu
Číslo kontaktu
Název signálu
Číslo kontaktu
Název signálu
R
GND (Zem)
NC (nepřipojeno)
G
GND (Zem)
NC (nepřipojeno)
B
GND (Zem)
HD
NC (nepřipojeno)
NC (nepřipojeno)
VD
GND (Zem)
GND (Zem)
NC (nepřipojeno)
Technické údaje
Číslo kontaktu
115
USB připojení
•
•
•
•
•
Doporučuje se připojovat USB HDD nebo USB Flash paměť přímo k USB konektorům TV.
Některá USB zařízení nebo USB HUB nelze s touto TV používat
Pomocí USB čtečky karet nelze připojit žádné zařízení.
Kromě paměti USB Flash a USB HDD nemůžete používat dvě a více zařízení USB stejného druhu najednou.
Doplňující informace o USB zařízeních lze získat na následující internetové stránce. (pouze anglicky)
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
USB klávesnice
klávesnice, která vyžaduje ovladač, není podporována.
• USB
změnu typu jazyka [Rozvržení USB klávesnice] (str. 44)
• Pro
se nemusí správně zobrazit na TV obrazovce v závislosti na připojené klávesnici nebo nastavení rozložení klávesnice.
• Znaky
• Některé klávesy na klávesnici s USB mohou odpovídat těm na dálkovém ovladači.
USB klávesnice
Dálkový ovladač
↑/↓/←/→
USB klávesnice
Kurzorová tlačítka
Dálkový ovladač
F2
VIERA TOOLS
Enter
OK
F3
MENU
Backspace
BACK/RETURN
F4
INPUT (AV)
Esc
EXIT
F5 / F6
Přepínání kanálů dolů / nahoru
0 - 9 / Znak
Číselná tlačítka
F7 / F8
Snižování / zvyšování hlasitosti
F1
GUIDE
F9 / F10 / F11 / F12
Barevná tlačítka
Gamepad
následující webové stránce naleznete gamepady, které byly testovány pro použití s tímto televizorem. (pouze anglicky)
• Na
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/
• Některé klávesy na gamepadech odpovídají těm na dálkovém ovladači.
Příklad:
2
1
Select
11 10 9
3
4
5
Start
8 7 6
1
2
3
4
5
Dálkový ovladač
Zvyšování / snižování hlasitosti
Přepínání kanálů nahoru / dolů
GUIDE
OK
BACK/RETURN
10
Dálkový ovladač
VIERA TOOLS
EXIT
INPUT
(AV)
MENU
6
VIERA Connect
11
Kurzorová tlačítka
7
8
9
Tabulka znaků pro numerická tlačítka
Pomocí numerických tlačítek lze vkládat znaky pro volné položky.
abc
Označení vstupu
Název
A
B
C D
E
F
G H
I
J
K
L M N O
U
V W X
Y
Z
Á
Č
É
Ě
Í
Ř
Š
a
b
c
e
f
g
h
i
j
k
l
u
v
w
x
y
z
á
č
é
ě
í
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(
d
P
Q
R
Ů Ú
Ý
Ž
m n
o
p
q
ř
š
ť
ů
ú
ý
)
+
-
.
*
_
Ť
S
T
r
s
t
ž
:
#
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
Stiskněte numerické tlačítko opakovaně, dokud
nedostanete požadovaný znak.
jednu sekundu počkáte, znak se automaticky vloží.
• Pokud
lze také vkládat stisknutím tlačítka OK nebo dalších číselných
• Znaky
tlačítek během jedné sekundy.
!
Tabulka znaků:
Technické údaje
Číselná
tlačítka
2
1
3
!
4
:
abc
a
b
c
def
d
e
f
ghi
g
h
5
#
6
+
7
-
8
*
9
_
10
(
11
)
2
A
B
C
3
D
E
F
á
č
Á
Č
é
ě
É
i
4
G
H
I
í
Í
Ě
12
13
jkl
j
k
l
5
J
K
L
mno
m
n
o
6
M
N
O
pqrs
p
q
r
s
7
P
Q
R
S
ř
š
Ř
Š
tuv
t
u
v
8
T
U
V
ť
ů
ú
Ť
Ů
Ú
w
x
y
z
9
W
X
Y
Z
ý
ž
Ý
Ž
Mezera
0
wxyz
116
Počet stisknutí
1
.
Vstupní signály, které lze zobrazit
COMPONENT (složky Y, PB, PR), HDMI
Název signálu
525 (480) / 60i, 60p
625 (576) / 50i, 50p
750 (720) / 60p, 50p
1 125 (1 080) / 60i, 50i
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p
COMPONENT
HDMI
Označení : Použitelný vstupní signál
PC (z konektoru D-sub 15P)
Název signálu
640 × 400 @70 Hz
640 × 480 @60 Hz
640 × 480 @75 Hz
800 × 600 @60 Hz
800 × 600 @75 Hz
800 × 600 @85 Hz
852 × 480 @60 Hz
1 024 × 768 @60 Hz
1 024 × 768 @70 Hz
1 024 × 768 @75 Hz
1 024 × 768 @85 Hz
1 280 × 768 @60 Hz
1 280 × 1 024 @60 Hz
1 366 × 768 @60 Hz
Macintosh13” (640 × 480)
Macintosh16” (832 × 624)
Macintosh21” (1 152 × 870)
Horizontální kmitočet (kHz)
Vertikální kmitočet (Hz)
31,47
31,47
37,50
37,88
46,88
53,67
31,44
48,36
56,48
60,02
68,68
47,70
63,98
48,39
35,00
49,73
68,68
70,07
59,94
75,00
60,32
75,00
85,06
59,89
60,00
70,07
75,03
85,00
60,00
60,02
60,04
66,67
74,55
75,06
Příslušný vstupní signál pro PC je kompatibilní se standardním časováním VESA.
PC (z konektoru HDMI)
Název signálu
640 × 480 @60 Hz
1 280 × 720 @60 Hz
1 920 × 1 080 @60 Hz
Horizontální kmitočet (kHz)
31,47
45,00
67,50
Vertikální kmitočet (Hz)
60,00
60,00
60,00
Příslušný vstupní signál pro PC je kompatibilní se standardním časováním HDMI.
Poznámka
než výše uvedené signály nemusí být zobrazeny správně.
• Jiné
uvedené signály jsou kvůli optimálnímu zobrazení na vašem televizoru přeformátovány.
• Výše
PC je pro zobrazení zvětšen nebo komprimován, takže zobrazení jemných detailů v dostatečné kvalitě nemusí být
• Signál
možné.
Technické údaje
117
Otázky a odpovědi
Dříve než zavoláte servis nebo budete žádat pomoc, projděte si tato jednoduchá řešení umožňující vyřešení problému.
Jestliže problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce Panasonic.
Blokový šum, zmrazení nebo zmizení obrazu nastává v režimu DVB / bílé body nebo obraz se stíny (duchové)
nastává v analogovém režimu / Některé kanály nelze naladit
Ověřte polohu, orientaci a připojení běžné nebo satelitní antény.
Zkontrolujte [Stav signálu] (str. 53). Pokud je možnost [Kvalita signálu] zobrazena červeně, je DVB signál slabý.
Povětrnostní podmínky ovlivňují příjem signálu (hustý déšť, sníh, atd.), obzvláště v oblastech se špatným příjmem. I při
pěkném počasí může vysoký tlak způsobovat špatný příjem některých kanálů.
Kvalita digitálních signálů může být kvůli použitým digitálním přijímacím technologiím v některých případech relativně
nízká, bez ohledu na dobrý příjem analogových signálů.
Vypněte TV vypínačem a znovu ji zapněte.
Pokud problém přetrvává, zeptejte se místního prodejce nebo poskytovatele služeb pro dostupnost služeb.
•
•
•
•
•
•
Automatické ladění DVB-S nelze provést kompletně
připojení a nasměrování paraboly. (str. 47)
• Zkontrolujte
• Jestliže problém přetrvává, poraďte se s místním prodejcem.
V TV průvodci nejsou zobrazeny žádné programy
digitální vysílač.
• Zkontrolujte
anténu nebo parabolu na jiný vhodný vysílač.
• Nasměrujte
• Zkontrolujte analogové vysílání. Je-li kvalita obrazu zhoršená, zkontrolujte anténu a zeptejte se místního prodejce.
Není reprodukován obraz ani zvuk
televizor v režimu AV?
• JeOvěřte
byl zvolen správný vstupní režim.
• Ověřte si,si, zda
je vidlice síťového kabelu zapojena do zásuvky a zda je televizor zapnut.
• Zkontrolujtezdamenu
(str. 36 - 38) a hlasitost.
• Zkontrolujte všechnyObraz
požadované kabely a ověřte si, zda pevně drží na místě.
•
Automatický poměr stran
Automatický poměr byla navržena proto, aby vám poskytla nejlepší poměr stran umožňující zaplnění celé
• Funkce
obrazovky. (str. 111)
• Pokud chcete změnit poměr stran ručně, stiskněte tlačítko ASPECT. (str. 21)
Černobílý obraz
zda výstup externího zařízení odpovídá vstup televizoru.
• Zkontrolujte,
Při připojování pomocí SCART zkontrolujte, že nastavení výstupu externího zařízení není S-Video.
Vstupní režim, tj. EC/AV1, zůstává na obrazovce
je odstranit, stiskněte tlačítko .
• Chcete-li
Chcete-li je znovu zobrazit, stiskněte tlačítko znovu.
Funkce Q-Link nepracuje
Zkontrolujte kabel SCART a jeho připojení.
Nastavte také položku [Výstup AV1] v menu Další nastavení.
•
(str. 40)
Funkce [VIERA Link] nepracuje a zobrazí se chybová zpráva
Otázky a odpovědi
• Zkontrolujte zapojení. (str. 99, 100)
• Zapněte připojené zařízení a poté televizor. (str. 102)
Nahrávání nezačíná okamžitě
• Zkontrolujte nastavení rekordéru. Podrobnosti vyhledejte v návodu k rekordéru.
Na obrazovce se mohou objevit červené, modré, zelené či černé tečky
se o charakteristický znak panelů z tekutých krystalů a nepředstavuje to závadu. Panel z tekutých krystalů je
• Jedná
vytvořen pomocí vysoce precizní technologie, která poskytuje jemné detaily obrazu. Občas se na obrazovce může objevit
několik neaktivních pixelů v podobě ustrnulých bodů červené, zelené, modré nebo černé barvy. Mějte prosím na paměti,
že toto neovlivňuje výkon vaší LCD.
118
Problém
Obraz je neuspořádaný a
zašuměný
Obrazovka
Obraz se nezobrazuje
Řešení
•
•
parametry [Kontrast], [Jas] nebo [Barevná sytost] z menu nastavení obrazu
• Nejsou
nastaveny na minimum? (str. 36)
V menu Nastavení obrazu nastavte položku [Redukce šumu obrazu] (odstranění
šumu). (str. 36)
Zkontrolujte blízká elektrická zařízení (auto, motocykl, zářivka).
Obraz je rozmazaný nebo
zkreslený
(zvuk není slyšet nebo je
slabý)
• Vynulujte kanály.
Obraz je neobvyklý
vypínačem Zapnuto / Vypnuto televizor vypněte a poté opět zapněte.
• Hlavním
problém přetrvává, inicializujte všechna nastavení
• Pokud
[Expediční nastavení] (str. 65)
Není reprodukován žádný
zvuk
Zvuk
Úroveň zvuku je nízká nebo
je zvuk zkreslený
(str. 46 - 49)
aktivní „Vypnutí zvuku“? (str. 9)
• Není
• Není hlasitost nastavena na minimum?
zvukového signálu může být zhoršený.
• Příjem
v položce [MPX] (str. 39) v menu Nastavení zvuku možnost [Mono].
• Nastavte
(pouze analogový režim)
zapnuty 3D brýle?
• Byly
se, že je položka [Výběr 3D režimu] nastavena na hodnotu [Zapnuto].
• Ujistěte
(str. 31)
obrazové signály 3D nemusí být automaticky rozpoznány jako 3D obraz.
• Některé
Nastavte možnost [Výběr 3D režimu (Ruční)] tak, aby odpovídala formátu obrazu.
(str. 31)
Nezobrazuje se 3D obraz
zda se mezi infračerveným čidlem na televizoru a na 3D brýlích
• Zkontrolujte,
nenacházejí překážky. Pokud 3D brýle přibližně 5 minut neobdrží infračervený
signál, automaticky se vypnou.
3D
zda se nacházíte v provozním dosahu 3D brýlí. (str. 33)
• Zkontrolujte,
osoby mohou mít potíže se sledováním 3D obrazu nebo jej nevidí vůbec. To
• Některé
platí zejména pro uživatele, kteří mají různé úrovně vidění levého a pravého oka.
Před použitím zajistěte odpovídající korekci zraku (nasaďte si dioptrické brýle apod.).
3D brýle se automaticky
vypnuly
se, že mezi infračervenými senzory na televizoru a na 3D brýlích není žádná
• Ujistěte
překážka anebo že se 3D brýle nacházejí v dostupné oblasti použití (str. 33). Pokud
3D brýle přibližně 5 minut neobdrží infračervený signál, automaticky se vypnou.
Po stisknutí tlačítka
napájení na 3D brýlích se
nerozsvítí kontrolka
• Je možné, že je téměř nebo úplně vybitá baterie. Vyměňte ji.
Zvuk je neobvyklý
nastavení připojeného zařízení přepněte na „2ch L.PCM“.
• Zvukové
nastavení [Vstup HDMI1 / 2 / 3 / 4] v menu Nastavení zvuku. (str. 40)
• Zkontrolujte
je problém s digitálním připojením zvuku, použijte připojení analogové.
• Pokud
(str. 115)
Obraz z externího zařízení je
neobvyklý, pokud je zařízení
připojeno přes HDMI
zda je kabel HDMI zapojen správně. (str. 108)
• Zkontrolujte,
a zařízení vypněte a poté jej znovu zapněte.
• Televizor
vstupní signál ze zařízení. (str. 117)
• Zkontrolujte
• Používejte zařízení kompatibilní s EIA/CEA-861/861D.
Otázky a odpovědi
nastavení položky [Posloupnost obrazu] nebo [Vyhlazení okrajů].
• Zkontrolujte
(str. 33)
HDMI
3D obraz vypadá divně
119
Problém
Nelze se připojit k síti
Síť
Při využívání funkcí DLNA
nelze vybrat soubor
Nelze využívat funkce
VIERA Connect
Televizor se nezapíná
Televizor se přepíná do
Režimu pohotovosti
LAN kabel nebo bezdrátový LAN adaptér, zda je řádně připojen.
• Zkontrolujte
(str. 89)
připojení a nastavení. (str. 89 - 94)
• Zkontrolujte
síťové vybavení a síťové prostředí.
• Zkontrolujte
Router nemůže nastavit veřejnou IP adresu automaticky. Pokud správce sítě
• upřednostňuje
určení IP adresy, nastavte IP adresu ručně. (str. 91)
Router může používat filtrování MAC adresy (bezpečnostní nastavení).
• Potvrďte
MAC adresu této TV (str. 94) a nastavte směrovač, aby ji mohl používat.
problém přetrvává, poraďte se s poskytovatelem internetových služeb nebo s
• Pokud
telekomunikační společností.
server medií připojeného zařízení připraven? (str. 88)
• JeZkontrolujte
formát příslušných dat. (str. 112)
•
připojení a nastavení. (str. 89 - 94)
• Zkontrolujte
• Server nebo připojená linka mohou být právě zaneprázdněny.
• Ověřte si, zda je vidlice síťového kabelu zapojena do zásuvky.
aktivována funkce Automatické přepínání do pohotovostního režimu. (str. 10)
• JePřibližně
za 30 minut po ukončení analogového vysílání televizor přejde do Režimu
• pohotovosti.
Ostatní
Dálkový ovladač nepracuje
nebo vypadává
správně nainstalovány baterie? (str. 7)
• Jsou
televizor zapnutý?
• JeBaterie
být vybité. Vyměňte je.
• Dálkovýmohou
ovladač nasměrujte přímo na přední stranu televizoru (do zhruba 7 m a 30
• stupňového
úhlu od přední části TV).
Televizor umístěte stranou od slunečního světla nebo jiných zdrojů jasného světla,
• aby
nedocházelo k ozáření snímače signálu dálkového ovladače.
Díly TV se zahřívají
když teplota dílů předního, horního a zadního panelu stoupá, není tento vzestup
• Iteploty
žádný problém co se týče kvality a výkonu.
Panel LCD se zlehka pohne,
pokud na něj zatlačíte prstem
Můžete zaslechnout klapavý
zvuk
se zabránilo poškození panelu, je zajištěna jeho pružnost.
• Aby
se může zlehka pohnout, když na něj zatlačíte prstem, a můžete zaslechnout
• Panel
klapavý zvuk. Nejedná se o poruchu.
Objeví se zpráva
[Faulty dish]
Objeví se zpráva o chybě
způsobené nadproudem
Otázky a odpovědi
120
Řešení
Zobrazí se chybová zpráva
kabel může být zkratován nebo může mít problémy s připojením.
• Satelitní
Zkontrolujte kabel a připojení a vypněte napájení TV spínačem zapnuto / vypnuto a
pak znovu zapněte.
zpráva stále přetrvává, bude možná nutné poradit se s odborníkem ohledně
• Jestliže
kontroly satelitního talíře a kabelu.
USB zařízení může způsobovat tuto chybu. Odeberte zařízení a vypněte
• Připojené
napájení TV spínačem zapnuto / vypnuto pak znovu zapněte.
• Zkontrolujte, zda se v USB konektoru nenachází cizí předměty.
podle zobrazených pokynů.
• Postupujte
Pokud problém přetrvává, zeptejte se místního prodejce Panasonic nebo
• pověřeného
servisního střediska.
Licence
Plně uznávány jsou však i společnosti nebo ochranné známky produktů uvedené bez zvláštního označení.
a loga DVB jsou ochranné známky právního subjektu DVB Project.
• DVB
je ochrannou známkou společnosti EUTELSAT.
• DiSEqC™
je ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation.
• VGA
je registrovaná ochranná známka společnosti Video Electronics Standard Association.
• S-VGA
je ochranná známka společnosti Apple Inc.
• Macintosh
SDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.
• Logo
logo HDMI, a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními
• HDMI,
značkami HDMI Licensing LLC ve spojených státech a ostatních zemích.
Control™ je ochranná známka společnosti Panasonic Corporation.
• HDAVI
a logo „AVCHD“ jsou ochranné známky společností Panasonic Corporation a Sony Corporation.
• „AVCHD“
podle licence společnosti Dolby Laboratories.
• Vyrobeno
Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
Vyrobeno pod licencí spadající do patentu USA č.: #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a ostatních patentů
• USA
a po celém světě ať už vydaných nebo v procesu schvalování. DTS a Symbol registrované obchodní značky a & DTS 2.0+
Digital Out a DTS loga jsou obchodní značky DTS, Inc. Výrobek obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Connect je ochranná známka společnosti Panasonic Corporation.
• VIERA
logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ jsou ochranné známky, servisní značky nebo certifikační značky společnosti Digital
• DLNA®,
Living Network Alliance.
je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických, anebo v
• Windows
dalších zemích.
DivX Certified®, DivX Plus™ HD a přidružená loga jsou registrované ochranné známky společnosti DivX, Inc. využívané
• DivX®,
v rámci licence.
Skype, přidružené ochranné známky, loga a symbol „S“ jsou ochrannými známkami společnosti Skype Limited.
• Název
a logo QuickTime jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Apple
• QuickTime
Inc., které se používají na základě licence.
3D“ je ochranná známka společnosti RealD. Tento výrobek je kryt americkým patentem č. 5 193 000 do 28. srpna
• „RealD
2011.
Plus+ je (1) registrovanou ochrannou značkou nebo značkou produktu (2) vyrobeného v licenci a produktu (3); tento
• GUIDE
systém podléhá různým mezinárodním patentům a žádostem o udělení patentu ve vlastnictví společnosti Rovi Corporation
nebo jejím přiřazeným pobočkám nebo jim k takovému produktu byla udělena licence.
a všechny ochranné známky a loga na bázi Java jsou ochrannými známkami společnosti Oracle a/nebo jejích dceřiných
• Java
společností.
Licence
121
Technické údaje
TX-L32DT35E
Zdroj napájení
stříd. 220-240 V, 50 / 60 Hz
Jmenovitý příkon
118 W
Příkon režimu vypnuto
Rozměry (Š × V × H)
Hmotnost
Zobrazovací panel
Zvuk
Technické údaje
122
136 W
0,30 W
31,00 W (se záznamem z výstupu monitoru)
751 mm × 476 mm × 200 mm
(Se stojánkem)
874 mm × 544 mm × 200 mm
(Se stojánkem)
751 mm × 468 mm × 72 mm
(Pouze televizor)
874 mm × 536 mm × 72 mm
(Pouze televizor)
14,0 k čistá hmotnost (Se stojánkem)
18,0 k čistá hmotnost (Se stojánkem)
10,0 k čistá hmotnost (Pouze televizor)
12,5 k čistá hmotnost (Pouze televizor)
Poměr stran
16:9
Velikost viditelné
obrazovky
80 cm (na úhlopříčku)
698 mm (Š) × 392 mm (V)
Počet pixelů
2 073 600 (1 920 (Š) × 1 080 (V))
Reproduktor
(140 mm × 35 mm) × 2,
Audiovýstup
20 W (10 W + 10 W)
Sluchátka
Stereo minijack M3 (3,5 mm) × 1
Signály PC
TX-L37DT35E
94 cm (na úhlopříčku)
819 mm (Š) × 460 mm (V)
8Ω
VGA, SVGA, WVGA, XGA
SXGA, WXGA ······ (komprimované)
Horizontální snímková frekvence 31 - 69 kHz
Vertikální snímková frekvence 59 - 86 Hz
VHF H1 - H2 (ITÁLIE)
UHF E21 - E69
CATV S1 - S10 (M1 - M10)
CATV S21 - S41
(Hyperband pásmo)
PAL B, G, H, I,
SECAM B, G,
SECAM L, L’
VHF E2 - E12
VHF A - H (ITÁLIE)
CATV (S01 - S05)
CATV S11 - S20 (U1 - U10)
PAL D, K,
SECAM D, K
VHF R1 - R2
VHF R6 - R12
Přijímací systém /
Název pásma
PAL 525/60
Přehrávání kazet NTSC z některých videorekordérů PAL (VCR)
M.NTSC
Přehrávání z videorekordérů M.NTSC (VCR)
Zkontrolujte aktuální
informace o dostupnosti
služeb na následující
internetové stránce.
(pouze anglicky)
http://panasonic.jp/support/
global/cs/tv/
NTSC
(pouze vstup AV)
Přehrávání z videorekordérů NTSC (VCR)
DVB-T
Digitální pozemní služby (MPEG2 a MPEG4–AVC(H.264))
DVB-C
Digitální kabelové služby (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264))
DVB-S / S2
Digitální satelitní služby (MPEG2 a MPEG4–AVC(H.264))
Frekvenční rozsah přijímače – 950 MHz až 2 150 MHz
Napájení a polarizace LNB – Svisle: +13 V / Vodorovně: +18 V /
Proud: Max. 500 mA (ochrana proti přetížení)
22 kHz Zvuk – Frekvence: 22 kHz ± 2 kHz / Amplituda: 0,6 V ± 0,2 V
Přenosová rychlost – max. 30 MS/s
Mód FEC - 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Demodulace - QPSK, 8PSK
DiSEqC - verze 1.0
VHF R3 - R5
UHF E21 - E69
Vstup satelitní antény
F-konektor 75 Ω
Anténní vstup
VHF / UHF
Provozní podmínky
Teplota : 0 °C - 35 °C
Vlhkost : Relativní vlhkost 20 % - 80 % (bez kondenzace)
AV1 (SCART)
Vstup AV2
21pólový konektor (vstup Audio/Video, výstup Audio/Video, vstup RGB, Q-Link)
VIDEO
Typ RCA PIN × 1
1,0 V[p-p] (75 Ω)
AUDIO L - R
Typ RCA PIN × 2
0,5 V[rms]
Připojovací konektory
Vstup COMPONENT
Y
PB, PR
1,0 V[p-p] (včetně synchronizace)
±0,35 V[p-p]
Vstup HDMI 1 / 2 / 3 / 4
Konektory typu A
HDMI1 / 3 / 4 : 3D, Content Type, Deep Colour
HDMI2 : 3D, Content Type, Audio Return Channel, Deep Colour
Tento televizor podporuje funkci „HDAVI Control 5“
PC
15PÓLOVÝ D-SUB S VYSOKOU HUSTOTOU
R,G,B : 0,7 V[p-p] (75 Ω)
HD, VD : TTL úroveň 2,0 - 5,0 V[p-p] (vysoká impedance)
Slot na paměťovou
kartu
Štěrbina pro SD kartu × 1
Zdířka pro Common Interface (slučitelná s CI Plus) × 1
ETHERNET
RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX
•
USB 1 / 2 / 3
USB2.0, DC 5 V, Max. 500 mA
AUDIO IN
Typ RCA PIN × 2
0,5 V[rms]
AUDIO OUT
Typ RCA PIN × 2
0,5 V[rms] (vysoká impedance)
DIGITAL AUDIO OUT
PCM / Dolby Digital / DTS, optický kabel
Poznámka
a technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Údaje hmotnosti a rozměrů jsou uvedeny přibližně.
• Vzhled
zařízení vyhovuje níže uvedeným normám EMC.
• Toto
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020, EN55022, EN55024
Technické údaje
123
Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických
zařízení a použitých baterií z domácností.
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a
elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného domácího odpadu. Správná likvidace, recyklace a
opětovné použití jsou možné jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité baterie na místech k tomu
určených, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými národnímu předpisy a se Směrnicemi
2002/96/EU a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet možným negativním
účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s
odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou místní úřady,
provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.
Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské Unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s
žádostí o další informace.
Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou Unii (EU)
Tyto symboly platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní
úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.
Poznámka k symbolu baterie (symboly uprostřed a dole)
Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto případě splňuje tento symbol
legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.
Prohlášení o shodě (DoC)
Oprávněný obchodní zástupce:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Záznamy zákazníka
Číslo modelu a výrobní číslo tohoto výrobku lze vyhledat na jeho zadním panelu. Toto výrobní číslo byste si měli zapsat na
níže vyhrazené místo a uschovat si tuto knihu včetně dokladu o zakoupení jako stálý záznam o zakoupení tohoto přístroje,
za účelem identifikace při odcizení nebo ztrátě a také kvůli záručním službám.
Číslo modelu
Výrobní číslo
M0311-1051
Web Site : http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2011
Vytištěno v České republice

Podobné dokumenty

Vyberte „Nastavení“

Vyberte „Nastavení“ a riziko zranění. Nezapomeňte o instalaci požádat místního prodejce Panasonic. ●Používejte vhodné podstavce (str. 7) / podpěry k zavěšení na stěnu (str. 6).

Více

Desková hra - Age of Empires III - Chrudimka.cz

Desková hra - Age of Empires III - Chrudimka.cz ale překvapila velikost krabice, která rozhodně patří k tomu největšímu, co na našem deskovkářském trhu můžeme potkat (předběhne ji snad jen Descent a Starcraft). Navíc i hmotností se celé balení ř...

Více

Untitled

Untitled Nikdy nepřipojujte modÚlbílý Vodič k napájecí svorce rnýkonového zesilovače. stejně tak nepřipojujte modný/bílý Vodič k napájecí svorce automobilové antény' Takovéto propojení by mohlo způsobit vyb...

Více

Návod - Western Digital TV Live Hub 1TB, HDMI, USB

Návod - Western Digital TV Live Hub 1TB, HDMI, USB Snadný přenos souborů – Kopírujte, přesunujte nebo odstraňujte soubory uložené na jednotce USB, síťové jednotce, vaší videokameře nebo fotoaparátu do připojeného centra médií Live Hub za použití na...

Více

CHyTRé, TEdy SNAdNé

CHyTRé, TEdy SNAdNé nebo talkshow v době, kdy to vyhovuje vám a nikoli televizní stanici? Díky bohaté nabídce internetových služeb v systému VIERA Connect to není žádný problém. Jako jedna z mála značek nabízí Panason...

Více

2 - Panasonic Service Network Europe

2 - Panasonic Service Network Europe směrovače (přístupového bodu) si přečtěte http://panasonic.jp/support/globa/cs/

Více

Návrat na TV - Panasonic Service Network Europe

Návrat na TV - Panasonic Service Network Europe Zacházení se zástrčkou a napájecím kabelem Zcela zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. (Pokud je zástrčka napájecího kabelu uvolněná, může dojít k zahřívání a následně k požáru.) Zajistěte...

Více

Návod k obsluze - zsjiraskova.cz

Návod k obsluze - zsjiraskova.cz Číslo regionu podporovaného tímto přístrojem Čísla regionů jsou pro DVD přehrávače a přístroje DVD-Video přidělena podle místa prodeje. • Číslo regionu tohoto DVD přístroje je „2”. • Toto zařízení ...

Více