č. 6/2000 - Časopis Meteorologické zprávy

Komentáře

Transkript

č. 6/2000 - Časopis Meteorologické zprávy
METEOROLOGICKÉ
ZPRÁVY
METEOROLOGICAL BULLETIN
ROČNÍK 53 – 2000
Číslo 6
VOLUME 53 – 2000
Number 6
PŘEHLED OBSAHU
CONTENTS IN BRIEF
HLAVNÍ ČLÁNKY – MAIN PAPERS
Jaroslav Fišák – Daniela Řezáčová (Ústav fyziky atmosféry AV ČR)
KONCENTRACE POLUTANTŮ V MLŽNÉ (OBLAČNÉ) VODĚ NA MILEŠOVCE
PŘI VYBRANÝCH EPIZODÁCH
CONCENTRATION OF POLLUTANTS IN FOG (LOW CLOUD) WATER
ON THE MILESOVKA MT. DURING SELECTED EVENTS
Abstrakt:
Článek shrnuje první výsledky analýzy vzorků vody z mlhy, resp. nízké oblačnosti, které byly odebrány během
21 epizody na stanici Milešovka. Jsou sledovány hodnoty vodivosti, pH a koncentrace řady chemických složek
včetně kovů a vyhodnoceny střední, minimální a maximální hodnoty koncentrací všech složek. Byly získány
první výsledky týkající se vztahu mezi koncentracemi složek a směrem větru při odběru, které ukazují, že
existují skupiny chemických složek, které závisí na směru větru podobným způsobem. U tří epizod s více než
dvěma odebranými vzorky je sledována změna hodnot koncentrací složek během epizody. Ukazuje se, že
koncentrace některých složek mají podobný průběh během všech tří sledovaných epizod, s vyššími hodnotami
koncentrací v první a závěrečné části epizody.
Abstract:
The article summarises the first results of the analysis of fog and/or low cloud water samples that were collected
during 21 fog events at the Milesovka Mt. Conductivity, acidity (pH) and the concentration of several chemical
components including metals were determined. Component average values together with minimum and
maximum values are presented. The first results dealing with the relationship between component values and
wind direction are given. They show that there are groups of components depending on the wind direction in a
similar way. The change of concentration in the course of the event was investigated for the three events with
more than two samples available. It is presented that some components show a similar course during all the three
events investigated with higher values in the first and in the last part of the event.
Radomír Molín (Ústav životního prostředí PřF UK)
TERÉNNÍ MĚŘENÍ NO2 PASIVNÍM DOZIMETREM NOVÉ KONSTRUKCE
FIELD EVALUATION OF NEWLY-DEVELOPED PASSIVE SAMPLER
Abstrakt:
Nově vyvinutý pasivní dozimetr byl podroben rozsáhlému testování. Získané výsledky pasivního dozimetru nové
konstrukce byly srovnány s výsledky získanými testováním komerčně využívaného Willemsova pasivního
dozimetru a referenční metodou (aktivní měření).
Abstract:
The newly-developed passive sampler has undergone extensive field testing. The results obtained by the newlydeveloped passive sampler were compared with the results obtained by Willems badge (a commercially-used
passive sampler) and by referent method (active measurement).
Jan Kráčmar
NOVÝ RADAR BRDY V SÍTI CZRAD
NEW WEATHER RADAR STATION BRDY IN THE CZRAD NETWORK
Abstrakt:
Ve spolupráci ČHMÚ a AČR byla v r. 1999 na kótě Praha (862 m. n. m.) v Brdech postavena nová
meteorologická radiolokační stanice, nahrazující stávající instalace radarů MRL-5.Stanice je osazena
dopplerovským radarem firmy Enterprise Electronics Corporation typu DWSR--2501C s digitálním přijímačem
EDRP--8. Radar je dálkově řízen z pracoviště ČHMÚ v Praze--Libuši. Společně s radarem Skalky tvoří národní
radarovou síť CZRAD, sloužící současně potřebám civilní i vojenské hydrometeorologické služby.
Abstract:
In 1999, a new weather radar station was built in cooperation of CHMI and the Czech Army on the hill Praha
(862 m a. s. l.) in Brdy mountains, replacing the current sites of MRL-5weather radars. The station is equipped
by the Doppler weather radar DWSR-2501C with digital receiver EDRP-8, bothfrom Enterprise Electronics
Corporation, USA. The radar is controlled remotelly from CHMI, Prague-Libus. Czech weather radar network
(CZRAD) consists of two radars (Brdy and Skalky) and serves for combined purposes of public and military
weather services.
INFORMACE – INFORMATION
Huth, R.: Třetí evropská konference o aplikované klimatologii
Chalupský, A. – Barták, Z.: Nová meteorologická stanice Cheb
Martan, M. – Šálek, M.: Zvláštnosti průběhu počasí na Moravě v vánočních svátcích roku 1999
Nekovář, J.: XIII. Bioklimatologická konference
Obrusník, I.: Otevření nového radiolokátoru na vrchu Praha v Brdech
Sulan, J.: Program meteorologické služby veřejnosti před 12. zasedáním Komise pro základní systémy Světové
meteorologické organizace
OSOBNÍ ZPRÁVY – PERSONAL COLUMN
Šamaj, F. – Lukáč, J.: Alfréd Zách (Propagátor česko-slovensko-maďarského priateľstva sa dožil 90 rokov)
RECENZE – REVIEW
Horký, Z.: Medardova kápě potřetí
Kakos, V.: Jasná zpráva o počasí – knížka, která neměla vyjít
PŘÍLOHA – INSET
Kapitoly z dějin meteorologie v českých zemích a na Slovensku (na pokračování)

Podobné dokumenty

radiolokator

radiolokator elektromagnetické vlnění v určitém čase. Maximální vzdálenost, v níž lze objekty detekovat, je určena celkovým časem ti trvání jednoho impulsu (tj. série 40 kmitů včetně časové prodlevy před a za i...

Více

Protokol o výsledku voleb do celofakultního obvodu kurie

Protokol o výsledku voleb do celofakultního obvodu kurie 5. Náhradníky zvolených členů senátu se v dále uvedeném pořadí stávají kandidáti, kteří získali alespoň 10 % hlasů z počtu členů kurie, kteří se zúčastnili voleb, tj. 8 hlasů: • Černý Václav, 30 hl...

Více

Česká meteorologická radarová síť CZRAD v roce 2008

Česká meteorologická radarová síť CZRAD v roce 2008 Czech weather radar network CZRAD in 2008. Current status of Czech weather radar network CZRAD after two decades of digitď weather radar measurements is given' including technicď paÍameters and sca...

Více

č. 4/2001 - Časopis Meteorologické zprávy

č. 4/2001 - Časopis Meteorologické zprávy [9], independent software procedures for volume data processing has been developed, including the modified VAD method for velocity field dealising and calculation of the vertical profile of Doppler...

Více

Tendency to Tighten Professional Liability of Auditors, Tax

Tendency to Tighten Professional Liability of Auditors, Tax DAŇOVÝCH PORADCŮ A ÚČETNÍCH V ČESKÉ REPUBLICE1 Tendency to Tighten Professional Liability of Auditors, Tax Advisors and Accountants in the Czech Republic Jan Molín

Více

Více o filmové dozimetrii

Více o filmové dozimetrii ozáření SÚJB (CRPO) k celostátní registraci pro potřeby orgánů státního dozoru dle dohodnutého

Více

hlavní články – main papers - Časopis Meteorologické zprávy

hlavní články – main papers - Časopis Meteorologické zprávy METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN ROČNÍK 61 – 2008

Více

přiloženém souboru - Česká meteorologická společnost

přiloženém souboru - Česká meteorologická společnost Česká meteorologická společnost Český hydrometeorologický ústav Univerzita Karlova v Praze Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Amatérská meteorologická společnost

Více

hlavní články – main papers - Časopis Meteorologické zprávy

hlavní články – main papers - Časopis Meteorologické zprávy METEOROLOGICKÉ ZPRÁVY METEOROLOGICAL BULLETIN ROČNÍK 61 – 2008

Více