REGULAâNÍ SYSTÉM DIEMATIC

Komentáře

Transkript

REGULAâNÍ SYSTÉM DIEMATIC
REGULAâNÍ SYSTÉM
DIEMATIC
Ovládací panel DIEMATIC-Delta
Ovládací panel DIEMATIC-Delta, v˘sledek vysoce vyvinuté
techniky, integruje elektronickou regulaci závislou na venkovní
teplotû pro klouzavou regulaci v˘stupní teploty vody z kotle
pÛsobením na jednostupÀov˘ hofiák.
Souãástí této inteligentní regulace jsou dva neobyãejnû v˘konné
mikroprocesory, díky kter˘m jsou proveditelné ãetné funkce.
I pfies rozsáhlé moÏnosti pouÏití je obsluha ovládacího panelu
DIEMATIC-Delta neobyãejnû jednoduchá.
Dialogová indikace panelu DIEMATIC-Delta umoÏÀuje komunikaci
mezi ovládacím panelem a uÏivatelem, a spolehlivû jej vede pfii
jeho poÏadovan˘ch zámûrech k nastavení.
mobilní dialogov˘ modul
(viz detailní popis na stránce 2)
pojistka
6,3 AT
bezpeãnostní
termostat STB
110 °C
hlavní
vypínaã
pfiepínaã
auto / ruãnû
zku‰ební
tlaãítko
STB
spínaã
ZAP / VYP
ãerpadla
regulaãní termostat,
nastaviteln˘
v rozmezí
od 30 °C do 85 °C
(od v˘robceomezen
na 75 °C)
kotlov˘
teplomûr
Snadné programování s panelem DIEMATIC-Delta
Displej: komunikaãní prostfiedek
Ovládací panel DIEMATIC-Delta je ihned pfiipraven k provozu,
neboÈ je od v˘robce pfiedprogramován a pfiednastaven (datum,
den a hodina).
Dobfie ãitelné a ne‰ifrované údaje na displeji (pfii uvedení do provozu jsou volitelné 3 jazyky: ãe‰tina, pol‰tina nebo nûmãina) informují
uÏivatele stále o probíhajícím postupu, a dále o aktuálním stavu
rÛzn˘ch souãástí soustavy (hofiák, servopohon, ãerpadla...).
UvaÏují se dokonce i letní a zimní ãas pro nastávající roky. Tyto
hodnoty je moÏno velmi lehce zmûnit.
V pamûti jsou uloÏeny ãtyfii rÛzné t˘denní programy. PouÏitím
tlaãítka PROG lze pfiímo zvolit jeden z tûchto programÛ. Pokud
by nebyl z urãit˘ch dÛvodÛ Ïádn˘ ze 4 programÛ pouÏiteln˘, je
moÏno ãtvrt˘ program jednodu‰e pfiizpÛsobit osobním potfiebám
uÏivatele.
S ohledem na maximální zjednodu‰ení identifikuje regulace, které
topné okruhy jsou skuteãnû pfiipojeny a pouze ty zobrazuje.
Výrobní a projekční podklady
HYDROTHERM
Výrobní program Hydrotherm 2001.1
Projekční podklady Závěsné kotle Hydrotherm 2000.1
Projekční podklady Závěsné kondezační kotle ALTUS
Stiebel Eltron spol. s r.o., K HájÛm 946, 155 00 Praha 5, tel.: (02) 651 7829, fax: (02) 651 2122,
e-mail: [email protected], www.stiebel-eltron.cz
Mobilní dialogov˘ modul
Potfiebné pfiíslu‰enství pro toto zafiízení (nástûnn˘ drÏák, kryt uloÏení
v ovládacím panelu, spojovací kabel, akumulátor) jsou uvedeny
s pfiíslu‰enstvím pro ovládací panel DIEMATIC Delta na stránkách
5 aÏ 7.
Mobilní dialogov˘ modul byl vyvinut pro uÏivatelsky pfiíjemnou
obsluhu ovládacího panelu:
- hodnoty je moÏno v poloze pfiíjemné pro obsluhu odeãítat a
nastavovat na dialogovém modulu, vyjmutém z ovládacího
panelu (délka kabelu 30 cm), potom se znovu modul vrátí do
svého uloÏení v panelu.
Dialogov˘ modul, namontovan˘ ve vytápûné obytné místnosti,
se pouÏívá jako interaktivní dálkové ovládání. K dal‰ímu zv˘‰ení
jeho pfiíjemné obsluhy je moÏno modul (cca na 2 hodiny) z jeho
drÏáku vyjmout.
- Modul je moÏno rovnûÏ instalovat v obytné místnosti (obytná
místnost nebo jin˘ vhodn˘ prostor). UÏivatel tak má celé ovládání a kontrolu své topné soustavy v bezprostfiední blízkosti. âas,
venkovní teplota a dálková kontrola kotle se permanentnû zobrazují s pfiipadnou vizuální a sly‰itelnou v˘strahou.
UÏivatel potom mÛÏe ze svého kfiesla pohodlnû uskuteãÀovat
svoje osobní nastavení, a dokonce i kontrolovat mûfiené hodnoty. Usazením modulu zpût do jeho nástûnného drÏáku se pfienesou pfiípadné zmûny automaticky do ovládacího panelu kotle.
Nejãastûji pouÏívaná nastavovací tlaãítka jsou viditelná a pfiímo
pfiístupná. S tímto ovládacím panelem fiídí a kontroluje uÏivatel
svoji celou otopnou soustavu.
symbolická indikace
reÏimu, zde: hofiák
v provozu
• denní teplota od 5 do 30 °C
v krocích po 0,5 °C, firemní
nastavení 20 °C resp.
• poÏadovaná teplota vody
v bazénu od 0,5 do 35 °C,
firemní nastavení 20 °C,
nebo
• teplota pfiípravy TUV
druhého zásobníku
od 36 do 80 °C.
displej osvûtlen˘
pfii denním reÏimu
prouÏková indikace probíhajícího
programu vytápûní
- tmavá zóna: denní reÏim
- svûtlá zóna: reÏim se sníÏenou teplotou
symbolická indikace provozního stavu
zvoleného topného okruhu, zde:
- obûhové ãerpadlo topení v provozu
- okruh A
indikace programu,
zvoleného tlaãítkem
PROG
indikace probíhajícího nastavení
nebo mûfiení, resp. den / ãas
tlaãítka pro zmûnu
dat, zobrazen˘ch
v displeji dopfiedu +
nebo dozadu -
• sníÏená teplota
od 5 do 30 °C
v krocích po 0,5 °C,
firemní nastavení 16 °C
aktivace ohfievu TUV
do 24. hodiny probíhajícího dne nebo
prÛbûÏnû (nezávisle
na zadaném programu
doby nabíjení)
• teplota pfiípravy
TUV od 10 do 80 °C
v krocích po 5 °C,
firemní nastavení 60 °C
krytka návodu
pro uÏivatele
‰ipka pro indikaci
provozních reÏimÛ
podle pfiíslu‰n˘ch
modr˘ch tlaãítek
automatick˘ reÏim
denní reÏim do 24. hodiny
probíhajícího dne nebo
prÛbûÏnû
Tlaãítka, uloÏená pod krytem panelu, dovolují v˘bûry, ovládání
a programování odchylná od firemních nastavení. Tato tlaãítka
letní reÏim
reÏim se sníÏenou teplotou do 24. hodiny
probíhajícího dne nebo prÛbûÏnû
umoÏÀují kromû toho zji‰Èování rÛzn˘ch mûfien˘ch hodnot a jejich
kontrolu.
tlaãítko volby jednoho ze 4 uloÏen˘ch programÛ vytápûní
tlaãítko volby
topného okruhu
tlaãítko k volbû poÏadované
úrovnû nastavování,
resp. mûfiení
útlumov˘ program pro svátky a prázdniny
v reÏimu ochrany pfied zamrznutím. Zadání
doby nepfiítomnosti (1 aÏ 99 dnÛ) a dne spu‰tûní
tlaãítko návratu k pfiedchozí fiádce, resp. kapitole
tlaãítko volby titulu
rÛzn˘ch kapitol:
# ãas, # nastavení dne
# topné okruhy
pfiíprava TUV,
pomocn˘ v˘stup
# nastavení teplot
# mûfiení
programovací tlaãítka:
v denním reÏimu
programovací tlaãítka
v reÏimu se sníÏenou
teplotou
otevfien˘ kryt
tlaãítko návratu k pfiedchozímu programovému kroku
tlaãítko návratu ke standardnímu programu
pfiístupové tlaãítko do programovací úrovnû pro servisní práce
2
Regulování
• Dvoupolohová regulace s pÛsobením na jednostupÀov˘ hofiák
• Autoadaptivní pfiizpÛsobení topné kfiivky, je-li pfiipojeno prostorové ãidlo (je moÏno dodat jako pfiíslu‰enství)
• Identifikace topn˘ch okruhÛ
• MoÏnost konfigurovat topn˘ okruh A (kotlov˘ okruh) jako okruh
pro ohfiev vody v bazénu
• Automatické letní - zimní spínání (nastavitelné pfiepínání) s
antiblokovacím systémem ãerpadel, kromû toho mÛÏe zÛstat
pfies spínaã permanentnû zapnut˘ letní reÏim
• SníÏení teploty (zrychlené) s pomocí logiky ãerpadla
• Funkce ochrany pfied zamrznutím:
- Kontrola minimálních teplot topn˘ch okruhÛ (vãetnû zásobníku)
a nucen˘ reÏim obûhového ãerpadla s pfiihlédnutím k venkovní
teplotû (nastavitelná mezní hodnota)
- Kontrola minimální teploty (nastavitelná), jsou-li pfiipojeny prostorová ãidla (je moÏno dodat jako pfiíslu‰enství)
• Kontrola maximálních a minimálních teplot topn˘ch okruhÛ
(nastavitelná poÏadovaná hodnota)
• Minimální doba chodu hofiáku (nastavitelná)
• Paralelní posunutí topné kfiivky mezi kotlov˘m okruhem a okruhem (okruhy) se smû‰ovaãem (nastavitelné)
Program P4 je moÏno programovat pro kaÏd˘ pfiipojen˘ topn˘
okruh individuálnû.
MoÏnosti programování: den za dnem nebo zadání v bloku.
Intervaly programov˘ch krokÛ po 30 minutách, tj. aÏ 48 intervalÛ
na jeden den a na jeden topn˘ okruh.
Programy vytápûní
VÏdy podle uspofiádání soustavy je moÏno pfiímo v zobrazovacím
poli vyvolat následující data:
• kotlovou teplotu, teplotu topného okruhu, teplotu pfiípravy TUV (1),
teplotu místnosti (1), venkovní teplotu, teplotu spalin (1)
• provozní hodiny hofiáku
• poãet spu‰tûní hofiáku
(1)
s pfiíslu‰n˘m ãidlem, dodan˘m jako pfiíslu‰enství
Jiné moÏnosti programÛ
Program doby nabití pro pfiípravu TUV: 05,00 aÏ 22,00 hodin
kaÏd˘ den (firemní nastavení, den spu‰tûní a trvale)
• ReÏim ochrany pfied zamrznutím programovateln˘ aÏ na 99 dnÛ
(útlumov˘ program pro svátky a prázdniny, den spu‰tûní a trvale)
• MoÏnost dal‰ího pomocného kontaktu, napfi. pro cirkulaãní
ãerpadlo TUV, je nutno naprogramovat oddûlenû.
• Stisknutím tlaãítka „Standard“ (po dobu 5 sekund) je moÏno se
kdykoliv vrátit zpût ke standardním programÛm, aniÏ by to
mûlo vliv na ostatní parametry.
Rezerva chodu hodin
Minimálnû po dobu 2 let. V‰echny dal‰í hodnoty, vãetnû programování, zÛstanou pfii v˘padku proudu uloÏeny v pamûti.
Mûfiení a poãítadlo
Ovládací panel DIEMATIC-Delta obsahuje 4 uloÏené programy
vytápûní. Pro kaÏd˘ z pfiipojen˘ch topn˘ch okruhÛ je moÏno
s pouÏitím tlaãítka PROG zvolit jeden z programÛ. Program P1
je aktivní ihned po uvedení kotle do provozu.
Denní reÏim vytápûní:
P1: od 06,00 do 22,00 hodin kaÏd˘ den
P2: od 04,00 do 21,00 hodin kaÏd˘ den (napfi. podlahové vytápûní)
P3: od 05,00 do 08,00 a od 16,00 do 22,00 hodin od pondûlí do
pátku, od 07,00 do 23,00 hodin v sobotu a v nedûli
P4: od 06,00 do 08,00 hodin, potom od 11,00 do 13,30 a od
16,00 do 22,00 hodin od pondûlí do pátku, od 06,00 do
23,00 hodin v sobotu, od 07,00 do 23,00 hodin v nedûli.
Diagnostická pomÛcka
Souãástí ovládacího panelu DIEMATIC-Delta je testovací program,
s nímÏ je moÏno provádût kontrolu pfii uvádûní soustavy do provozu
nebo pfii servisním pouÏití. Zkontrolují se stavy souãástí soustavy,
tak napfi. pfiímé odeãítání skuteãn˘ch stavÛ (ãidla) a individuální
nastavení v‰ech v˘stupÛ (ãerpadlo, hofiák, servopohon,...).
Kontrola ãidel s v˘straÏn˘m signálem pfii v˘padku ãidla.
Nastavení
Ovládací panel DIEMATIC-Delta je pfiedem nastaven z továrny. Je-li v‰ak nutno pfiizpÛsobit nastavení speciálním poÏadavkÛm soustavy
a budovy, je pfiesto moÏno parametry zmûnit s pouÏitím tlaãítek, uloÏen˘ch pod krytem panelu.
Parametr
- Sepnutí hlasitého v˘straÏného signálu
dialogového modulu
- Nastavení kontrastu displeje
- Osvûtlení displeje
- Automatické letní vypínání závislé
na venkovní teplotû
- Kalibrace venkovního ãidla
- Kalibrace právû pfiipojeného
prostorového ãidla
- Teplota meze ochrany místnosti
pfied zamrznutím právû
pfiipojeného prostorového ãidla
- Pfiepnutí letního / zimního ãasu
Následující nastavení jsou dosaÏitelná
pfies pfiístupové tlaãítko k odborné
plo‰e pro servisní práce
- Omezení maxima kotlové teploty
- Omezení minima kotlové teploty
- Minimální teplota primárního okruhu
v denním reÏimu MTPK T
- Minimální teplota primárního okruhu
v reÏimu se sníÏenou teplotou MTPK N
- Omezení maxima pfiíslu‰né
teploty smû‰ovaného okruhu
- Omezení minima pfiíslu‰né teploty
smû‰ovaného okruhu, jeÏ je aktivováno
ochranou soustavy pfied zamrznutím
- Hranice venkovní teploty pro aktivování
ochrany soustavy pfied zamrznutím
Rozsah
nastavení
Firemní
nastavení
ano/ne
+zap / vyp
15 aÏ 30 °C,
ne
5K
5K
ano
0K
0K
0,5 aÏ 20 °C
6 °C
automatické/ne
automatické
Parametr
- Setrvaãnost budovy
0 = 10 hodin, 10 = 50 hodin
- Charakteristika kotlového okruhu
- Typ okruhu A
zap
22 °C
Rozsah
nastavení
3
0 aÏ 10
0 aÏ 4
topn˘ okruh
nebo
Firemní
nastavení
1,5
topn˘ okruh
okruh pro ohfiev
vody v bazénu
- Okruh(y) se smû‰ovaãem - charakteristika(y)
- Vliv prostorového ãidla
- Typ pomocného v˘stupu (S.AUX)
0 aÏ 4
0,7
0 aÏ 10
3
program
program
cirkulace TUV, cirkulace TUV
ohfiev vody
v bazénu
nebo kontakt
- Volba reÏimu se sníÏenou teplotou
reÏim se sníÏenou reÏim se sníÏenou
teplotou nebo
teplotou
celkové vypnutí
- Pracovní ‰ífika pásma smû‰ovaãe
- Minimální teplotní rozdíl mezi kotlov˘m
okruhem a okruhem se smû‰ovaãem
- Dobûh obûhového(˘ch) ãerpadla(el) topení
- Dobûh nabíjecího ãerpadla zásobníku
- Aktivování nebo blokování
autoadaptivního pracovního reÏimu pro
právû pfiipojené prostorové ãidlo
- ZpÛsob regulace pfiípravy TUV
4 aÏ 16 K
0 aÏ 16 K
8K
8K
0 aÏ 15 mn
0 aÏ 15 mn
aktivováno
blokováno
4 mn
4 mn
aktivováno
pfiednostní
pfiednostní
50 aÏ 95 °C
30 aÏ 50 °C
ne,
20 aÏ 90 °C
ne,
20 aÏ 90 °C
40 aÏ 95 °C
75 °C
30 °C
ne
75 °C
relativní = pfiíprava TUV + okruhy se smû‰ovaãem
relativní
bez pfiednosti = pfiíprava TUV + v‰echny topné okruhy bez pfiednosti
10 aÏ 50 °C
20 °C
- ZpÛsob nabíjení zásobníku TUV
- 8 aÏ + 10 °C
+ 3 °C
- Uvolnûní protibakteriální ochrany
- Bivalentní reÏim
kotel na pevné palivo - olej / plyn
- Odlehãení pfii rozbûhu závislé na kotlové teplotû
ne
3
kotel nebo
elektricky
ano nebo ne
0 aÏ 4 mn
kotel
ne
1 min
ano / ne
ne
Charakteristiky pro kotlov˘ okruh a okruhy se smû‰ovaãem
Tyto charakteristiky dovolují nastavení topn˘ch kfiivek pro kotlové
okruhy a okruhy se smû‰ovaãem, nejsou-li tyto okruhy opatfieny
prostorov˘m ãidlem (balení BG 20), resp. nástûnn˘m drÏákem s
prostorov˘m ãidlem (balení DB 117) nebo je zablokována jejich
autoadaptace.
Charakteristika pro kotlov˘ okruh
Charakteristika(y) pro okruh(y) se smû‰ovaãem
teplota v˘stupní vody z kotle
omezení minima
kotlové teploty v
denním reÏimu
(firemní nastavení)
2,25
omezení maxima
teploty smû‰ovaného okruhu
2
80
75
70
1,5
60
50
3,0
2,25
2
80
75
70
1,5
1
60
1
0,75
50
0,75
0,5
40
0,5
firemní nastavení
40
4,0
95
90
M
3,0
30
M
M
4,0
95
90
M
firemní nastavení
°C
M
omezení maxima
kotlové teploty
teplota smû‰ovaného okruhu
°C
30
°C
+20
+10
0
-10
°C
-20
+20
+10
0
-10
venkovní teplota
-20
venkovní teplota
Elektrické pfiipojení
ãidlo kotlového termostatu, teplomûru
a bezpeãnostního
termostatu
V‰echny elektrické pfiípojky byly uloÏeny na pfiehlednou pfiipojovací svorkovnici za ovládací panel. Pfiipojovací svorkovnice je
pfiístupná po sejmutí horního krytu. Takto je oddûlena pfiipojovací ãást od vnitfiního propojení ovládacího panelu.
kotlové ãidlo
Poznámka: Pro soustavy s 1 nebo 2 okruhy se smû‰ovaãem
jsou urãeny na pfiídavné desce ovládacího panelu DIEMATICDelta pfiípojky pro 1 nebo 2 omezovací termostaty (pro podlahové
vytápûní).
kabelové pfiíchytky
dialogové dálkové
ovládání
elektrická pfiípojka
plochy
pfiipojení pro
okruh(y) se
smû‰ovaãem
ãidlo venkovní
teploty
kabel pro hofiák
se 7-pólov˘m
euro-konektorem
1-3
4
5-6
7 - 13
14 - 20
21 - 23
24 - 26
27 - 29
: pfiívod proudu
230 V/50 Hz (1,5 mm2)
: poruchové hlá‰ení
: pojistné zafiízení na
stranû kotle
: obûhové ãerpadlo +
servomotor smû‰ovaãe
okruh B
: obûhové ãerpadlo +
servomotor smû‰ovaãe
okruh C
: pomocn˘ v˘stup
230 V . 2 A. Max.
: nabíjecí ãerpadlo TUV,
230 V . 2 A. Max.
: obûhové ãerpadlo,
230 V . 2 A. Max.
okruh A (bez smû‰ovaãe)
30 - 31 : ãidlo teploty spalin
32 - 34 : dálkové ovládání
s prostorov˘m ãidlem
pro topn˘ okruh
A (BG 20)
35 - 36 : ãidlo venkovní teploty
37 - 38 : kotlové ãidlo
39 - 40 : telefonní relé
41 - 42 : ãidlo TUV
: dialogové dálkové ovládání
(okruh A)
43 - 45 : dálkové ovládání
s prostorov˘m ãidlem
pro okruh se smû‰ovaãem
B (BG 20)
46 - 47 : ãíslo teploty smû‰ovaného
okruhu (okruh B)
: dialogové dálkové ovládání
(okruh B)
48 - 50 : ãidlo pro okruh
se smû‰ovaãem C (BG 20)
51 - 52 : ãíslo teploty smû‰ovaného
okruhu (okruh C)
: dialogové dálkové ovládání
(okruh C)
vnitfiní plocha pro servisního technika
Poznámka: Maximální velikost proudu pro jeden v˘stup
ãiní 2 A, cos = 0,7 (400 W)
4
Pfiíslu‰enství k ovládacímu panelu DIEMATIC-Delta
âidlo TUV - balení
DB 116
âidlo pfiipojené na regulátor DIEMATIC-Delta umoÏÀuje regulaci
a programování externí pfiípravy TUV.
Regulace s pfiednostní pfiípravou TUV a dobou dobûhu nabíjecího ãerpadla (4 minuty, nastavitelná mezi 0 a 15 min.)
pfiipojovací konektor
ZpÛsob pfiednostní pfiípravy TUV je voliteln˘:
- Úplná pfiednost (stav pfii dodání)
- Relativní pfiednost (pouze s okruhem se smû‰ovaãem)
- Bez pfiednosti
Programování dne a t˘dne period pfiípravy TUV, nezávisle na
reÏimu vytápûní
Protibakteriální dezinfekce jednorázov˘m t˘denním ohfievem
zásobníku na 70 °C.
Délka kabelu ãidla 5 m s pfiipojovacím konektorem
kontaktová
pruÏina ãidlo / jímka
Rozmûry balení: sáãek 270 x 200 x 30 mm - hmotnost: 0,1 kg
Deska + ãidlo pro okruh se smû‰ovaãem - balení DB 115
Tato souprava umoÏÀuje fiízení smû‰ovaãe s elektromechanick˘m
motorem (230 V). Okruh se smû‰ovaãem, vãetnû svého obûhového
ãerpadla, je moÏno naprogramovat nezávisle na kotlovém okruhu.
Topná kfiivka okruhu se smû‰ovaãem je autoadaptivní, pokud je
pfiipojeno dálkové ovládání s prostorov˘m ãidlem (BG 20), resp.
nástûnn˘ drÏák s prostorov˘m ãidlem (DB 117).
Deska se instaluje do ovládacího panelu a pfiipojí se konektorov˘mi spoji.
Pfiipojení na svorkovnici desky.
Je nutno uvaÏovat se
3 vodiãi + uzemnûním pro servomotor smû‰ovaãe (230 V mono)
2 vodiãi + uzemnûním pro obûhové ãerpadlo okruhu se smû‰ovaãem (230 V mono)
3 vodiãi 0,35 mm, jestliÏe je pfiipojováno dálkové ovládání s prostorov˘m ãidlem (BG 20).
Dialogové dálkové ovládání (pfiípadnû) se pfiipojí na desku
pomocí speciálního konektorového spoje.
ãidlo teploty smû‰ovaného okruhu
délka 2,5 m s pfiipojovacím konektorem
Maximální hodnota proudu pro jeden v˘stup ãiní 2 A cos ϕ = 0,7.
Poznámka: Ovládací panel DIEMATIC-Delta je moÏno roz‰ífiit jednou nebo dvûma tûmito deskami.
Rozmûry balení: sáãek 300 x 200 x 120 mm - hmotnost: 1,0 kg
5
âidlo teploty spalin - balení
DB 120
Pomocí tohoto ãidla je moÏno odeãítat maximální teplotu spalin
a kontrolovat ãistotu teplosmûnn˘ch ploch kotle, pfiená‰ejících teplo.
Délka kabelu 5 m, s pfiipojovacím konektorem
Rozmûry sáãku: 230 x 190 x 30 mm - hmotnost 0,2 kg
Dálkové ovládání s prostorov˘m ãidlem pro ovládací panel DIEMATIC-Delta - (viz popis na stránce 7). Tato
ãidla jsou nutná pro autoadaptivní provozní reÏim.
K dispozici jsou tfii rÛzné moÏnosti:
Dálkové ovládání s prostorov˘m
ãidlem (balení BG 20)
Mobilní dialogov˘ modul kotle
+ nástûnn˘ drÏák (balení DB 117)
dálkové ovládání
s prostorov˘m
ãidlem BG 20
dialogov˘ modul
kotle + nástûnn˘
drÏák
Dialogové dálkové ovládání (balení DB 118)
+ nástûnn˘ drÏák (balení DB 117)
dialogové dálkové
ovládání + nástûnn˘
drÏák
dialogov˘ modul
v ovládacím panelu
kotle
V˘hoda:
Dálkové ovládání s prostorov˘m ãidlem,
namontované v obytném prostoru, dovoluje
uskuteãÀovat odchylky teploty místnosti
a rÛzné provozní reÏimy (denní reÏim
nebo reÏim se sníÏenou teplotou).
V˘hoda:
Mobilní dialogov˘ modul (+nástûnn˘
drÏák balení DB 117), odebran˘
z ovládacího panelu kotle a namontovan˘
v obytné místnosti, dovoluje uÏivateli fiídit
celou otopnou soustavu. UÏivatel mÛÏe
rovnûÏ odeãítat aktuální ãas a dále
venkovní teplotu.
V˘hoda:
Dialogové dálkové ovládání DB 118
(plus nástûnn˘ drÏák balení DB 117),
namontované v obytné místnosti, dovoluje
uÏivateli fiídit celou otopnou soustavu.
Dialogov˘ modul v ovládacím panelu kotle
nabízí rovnûÏ moÏnost zasahovat do topného reÏimu z místnosti, kde je kotel
instalován.
Soustavy se 2 nebo 3 topn˘mi okruhy:
Poznámka:
Je-li interaktivnû zapojeno nûkolik obytn˘ch úsekÛ, projevují se
dva pfiípady, jeÏ omezují moÏnost pouÏití:
- Jedin˘ uÏivatel v‰ech vytápûn˘ch obytn˘ch úsekÛ.
Tento uÏivatel mÛÏe fiídit celou soustavu z kaÏdého interaktivního zafiízení. V tomto pfiípadû není tfieba pfii montáÏi nástûnného uloÏení nic brát v úvahu.
- Rozdílní uÏivatelé jednotliv˘ch interaktivnû vybaven˘ch obytn˘ch úsekÛ.
V tomto pfiípadû odstraní firma, jeÏ soustavu montuje (topenáfii
nebo elektrikáfii) pfii montáÏi nástûnného drÏáku DB 117 zkratovací spojku v elektrickém zapojení, aby tak pfiifiadila dialogov˘ modul nebo dialogové dálkové ovládání v˘hradnû obytnému úseku, v nûmÏ je toto zafiízení instalováno. Mobilní
dialogov˘ modul nebo dialogové dálkové ovládání bude proto
moci pfiedávat informace pouze pfies pfiíslu‰n˘ topn˘ okruh.
Tfii nahofie uvedené moÏnosti platí logicky také pro následující
moÏnosti instalace:
- ZÛstane-li mobilní dialogov˘ modul ovládacího panelu DIEMATIC-Delta na kotli.
KaÏd˘ ze tfií topn˘ch okruhÛ (A, B nebo C) je moÏno roz‰ífiit
volitelnû prostorov˘m ãidlem BG 20 nebo dialogov˘m dálkov˘m ovládáním DB 118 + nástûnn˘m drÏákem DB 117.
Okruhy A, B nebo C nemusejí tedy b˘t vybaveny stejn˘m
modelem prostorového ãidla.
- Je-li namontován mobilní dialogov˘ modul ovládacího panelu
kotle v jednom ze tfií topn˘ch okruhÛ (A, B nebo C) vytápûného
obytného úseku.
KaÏd˘ ze dvou ostatních okruhÛ potom mÛÏe b˘t roz‰ífien volitelnû prostorov˘m ãidlem BG 20 nebo dialogov˘m dálkov˘m
ovládáním DB 118 + nástûnn˘m drÏákem DB 117, tj. nemusejí
také zde b˘t ostatní topné okruhy vybaveny stejn˘m modelem
prostorového ãidla.
6
Dálkové ovládání s prostorov˘m ãidlem - balení
BG 20
Dálkové ovládání s prostorov˘m ãidlem dovoluje mûnit pfiíkazy
centrálního pfiístroje z místa, kde je namontováno:
• Odchylku programu: trvale denní program nebo reÏim se sníÏenou teplotou
• Opravu poÏadované teploty místnosti ( 2,5 °C).
Dálkové ovládání s prostorov˘m ãidlem obsahuje snímaã, kter˘
sleduje teplotu místnosti. Pfii zmûnû teploty napfi. vnûj‰ími vlivy
bude upravena kotlová teplota, resp. v˘stupní teplota vody.
Dálkové ovládání s prostorov˘m ãidlem dovoluje kromû toho pfiístup k fiadû pokroãil˘ch funkcí, a je potfiebné zvlá‰tû pro automatické pfiizpÛsobení topn˘ch kfiivek pfiíslu‰nému topnému okruhu.
Pfiipojení dálkového ovládání s prostorov˘m ãidlem v ovládacím
panelu DIEMATIC-Delta: jsou potfiebné 3 vodiãe 0,35 mm2.
Dialogové dálkové ovládání - balení
voliã provozních reÏimÛ:
automatick˘ reÏim z ovládacího
panelu DIEMATIC-Delta
stál˘ denní reÏim
stál˘ reÏim se sníÏenou teplotou
pfiestavování teploty místnosti
do 2,5 °C
Dimensions du colis : 75 x 75 x 40 mm – Poids : 0,100 kg
DB 118
Ovládání je zcela identické s mobilním dialogov˘m modulem
kotle. (Viz detailní popis na stránce 2).
Rozmûry balení: 300 x 200 x 120 mm - hmotnost: 1,0 kg
Nástûnn˘ drÏák s prostorov˘m ãidlem pro mobilní dialogov˘ modul a dialogové dálkové ovládání - balení DB 117
Na nástûnn˘ drÏák s prostorov˘m ãidlem je moÏno volitelnû
nasadit mobilní dialogov˘ modul oddûlen˘ od kotle (viz stránka 2)
nebo interaktivní dálkové ovládání.
Balení DB 117 je vybaveno potfiebn˘m pfiíslu‰enstvím, které je
moÏno pouÏít vÏdy podle potfieby.
Nástûnn˘ drÏák:
DrÏák tvofií:
– prostorové ãidlo, pÛsobící automaticky a v závislosti na teplotû
místnosti na regulátor.
kryt pro ovládací
panel kotle
– kódovací koleãko, které dovoluje pfiifiadit prostorové ãidlo jednomu topnému okruhu (A, B nebo C)
Nástûnn˘ drÏák s prostorov˘m ãidlem dovoluje automatické pfiizpÛsobení topné kfiivky pfiifiazeného topného okruhu.
nástûnn˘ drÏák
s prostorov˘m ãidlem
kryt pro dialogové
dálkové ovládání
stínûn˘ kabel,
délka 20 m
dobíjecí
akumulátor Plus
Kryt pro ovládací panel kotle:
V pfiípadû potfieby je moÏno jeden konektor odstranit, a pfiípojku
provést s pouÏitím speciálního konektoru, dodaného s nástûnn˘m drÏákem.
Akumulátor Plus:
Dobíjecí akumulátor Plus je moÏno namontovat jak do mobilního
dialogového modulu, tak i v dialogovém dálkovém ovládání. Pfii
oddûlení z nástûnného drÏáku dovoluje akumulátor autonomní
provoz pfiístroje po dobu cca 2 hodin
Kryt je nutno na ovládací panel nasadit tehdy, kdyÏ je dialogov˘
modul instalován v obytné místnosti.
Stínûn˘ kabel, délka 20 m:
Kabel je vybaven konektorov˘mi spojkami 11 mm. Kabel je
moÏno uloÏit do standardní izolaãní trubky ICO 16 mm, doporuãuje se trubka 20 mm.
Rozmûry balení: 300 x 200 x 120 mm - hmotnost: 3 kg
Spojovací kabel (délka 40 m) pro nástûnn˘ drÏák - balení DB 119
Tento kabel nahrazuje kabel, kter˘ je souãástí dodávky nástûnného drÏáku, pfii vût‰ích vzdálenostech montáÏe neÏ 20 m.
Kabel je vybaven spojovacími konektory 11 mm. Kabel je
moÏno uloÏit do standardní izolaãní trubky ICO 16 mm, doporuãuje se trubka 20 mm.
Rozmûry balení : 300 x 200 x 120 mm - hmotnost: 5 kg
7
Volba ovládacího panelu podle vlastností otopné soustavy
Ovládací panel Standard
Ovládací panel K (pouze fiady
GT 300, GT 400 a GTE 500)
Kotle fiady GT 300 aÏ 500 jsou vybaveny ovládacím panelem Standard pro fiízení jedno-, resp.
dvoustupÀov˘ch hofiákÛ. Ovládací panely jsou
obzvlá‰tû vhodné k pouÏití u soustav s nadfiazenou regulací od cizího v˘robce nebo s externím
rozvadûãem.
Kotle fiady GT ... jsou vybaveny ovládacím
panelem K pro fiízení jedno-, resp. dvoustupÀov˘ch hofiákÛ. Ovládací panel je moÏno roz‰ífiit regulátory SR..., resp. modulem MB 2.
ZároveÀ se tyto panely pouÏívají jako následné
kotle v kaskádû s fiídícím regulátorem DIEMATIC-m Delta. Pfii tomto pouÏití musí b˘t kaÏd˘
ovládací panel K vybaven jednou kaskádovou
deskou a vlastním pfiívodem elektrického proudu.
Ovládací panel Standard (fiada DTG...)
Kotle fiady DTG ... jsou vybaveny ovládacím
panelem pro fiízení jedno-, resp. dvoustupÀov˘ch hofiákÛ. Ovládací panel je moÏno roz‰ífiit
regulátory SR..., resp. modulem MB 2. ZároveÀ
se tyto panely pouÏívají jako následné kotle v
kaskádû s fiídícím regulátorem DIEMATIC-m
Delta. Pfii tomto pouÏití musí b˘t kaÏd˘ ovládací panel vybaven jednou kaskádovou deskou a
vlastním pfiívodem elektrického proudu.
Ovládací panel DIEMATIC-m Delta
V základní provedení dovoluje tento plnû elektronick˘ ovládací panel funkci fiízenou povûtrnostními vlivy s pÛsobením na jedno- resp.
dvoustupÀové hofiáky a rovnûÏ na plynule regulovatelné hofiáky (tzv. ekvitermní regulace).
S pouÏitím pfiíslu‰enství je moÏno dále fiídit pfiípravu TUV a jeden nebo dva okruhy se smû‰ovaãem, a to pro jednokotlové soustavy i pro
soustavy s více kotli.
Sbûrnicová funkce pro pfiipojení a fiízení podfiízen˘ch regulovan˘ch jednotek DIEMATIC VM je
jiÏ zaãlenûna v˘robcem.
Vícekotlové soustavy
Kotle De Dietrich s ovládacím panelem DIEMATIC-m Delta se pouÏívají jako vedoucí kotle
a fiídí pfiímo jeden, dva..., aÏ 9 podfiízen˘ch kotlÛ.
Podfiízené kotle jsou vybaveny ovládacím panelem K s kaskádovou deskou a pomocí jednoho
nebo nûkolika spojovacích kabelÛ jsou pfiipojeny na ovládací panel DIEMATIC-m Delta.
Pfiíklad soustavy s maximální moÏností fiízení ovládacím panelem DIEMATIC-m Delta a pfiíslu‰enstvím:
Vícekotlová soustava typ 1, s jednotliv˘mi obûhov˘mi kotlov˘mi ãerpadly
8
Ovládací panel DIEMATIC-m Delta (provedení pro kotle fiady GT 210)
Ovládací panel DIEMATIC-m Delta, kter˘m se vybavují modely
kotlÛ GT 217 a GT 218 DIEMATIC-m Delta, integruje ekvitermní
klouzavou elektronickou regulaci v˘stupní teploty vody z kotle s
pÛsobením na jedno- resp. dvoustupÀové a rovnûÏ na plynule
regulovatelné hofiáky.
Ovládací panel DIEMATIC-m Delta pfiebírá v zásadû funkci
ovládacího panelu DIEMATIC Delta (viz stránka 1 aÏ 7) a mÛÏe,
díky pfiídavn˘m funkcím, fiídit v rámci stfiedních a velk˘ch soustav kaskádu vût‰ího poãtu kotlÛ.
mobilní dialogov˘ modul (viz detailní popis na stránce 2)
pojistka 6,3 AT
bezpeãnostní
termostat STB
110 °C
hlavní vypínaã
pfiepínaã
auto/ruãnû
zku‰ební tlaãítko STB
spínaã
ZAP/VYP
ãerpadla
regulaãní termostat,
nastaviteln˘ v rozmezí
od 30 °C do 85 °C
(firemnû omezen na
75 °C)
Pfiíklad soustavy s maximální moÏností fiízení ovládacím panelem DIEMATIC-m Delta a pfiíslu‰enstvím:
9
kotlov˘
termostat
Ovládací panel DIEMATIC-m Delta (provedení pro kotle fiady GT 300, GT 400 a GTE 500)
Ovládací panel DIEMATIC-m Delta, v˘sledek vysoce vyvinuté techniky, integruje ekvitermní klouzavou elektronickou regulaci v˘stupní
teploty vody z kotle s pÛsobením na jedno- resp. dvoustupÀové a
rovnûÏ na plynule regulovatelné hofiáky.
Souãástí této inteligentní regulace jsou dva neobyãejnû v˘konné mikroprocesory, díky kter˘m jsou proveditelné ãetné funkce.
I pfies rozsáhlé moÏnosti pouÏití je obsluha ovládacího panelu DIEMATIC-m Delta neobyãejnû jednoduchá.
Dialogová indikace panelu DIEMATIC-m Delta umoÏÀuje komunikaci
mezi ovládacím panelem a uÏivatelem, a spolehlivû jej vede pfii jeho
poÏadovan˘ch zámûrech k nastavení.
Od v˘robce je ovládací panel DIEMATIC-m Delta schopen plnû automaticky fiídit pfiím˘ topn˘ okruh (okruh A). Vybaví-li se panel rÛzn˘m
pfiíslu‰enstvím, pak pfiebírá souãasnû:
- programování a regulaci pfiípravy TUV
- programování a regulaci jednoho nebo dvou topn˘ch okruhÛ se
smû‰ovaãem a servomotorem
- u vícekotlov˘ch soustav kaskádové fiízení vãetnû programování a
regulace primárního okruhu 1 aÏ 9 podfiízen˘ch kotlÛ, vybaven˘ch
ovládacím panelem K
- u vícekotlov˘ch soustav kaskádové fiízení vãetnû programování a
regulace primárního okruhu 1 aÏ 9 podfiízen˘ch kotlÛ, vybaven˘ch
ovládacím panelem K, a dále programování a regulaci jednoho
nebo dvou dal‰ích topn˘ch okruhÛ se smû‰ovaãem a servomotorem.
Ovládací panel DIEMATIC-m Delta, roz‰ífien˘ o jedno nebo nûkolik
dálkov˘ch ovládání s prostorov˘m ãidlem, pracuje autoadaptivnû, tj.
pfiizpÛsobuje, bez jakéhokoliv pfiednastavení, topnou kfiivku kaÏdého
jednotlivého topného okruhu vlastnostem soustavy a efektivní potfiebû vytápûní. V montáÏním prostoru nesmûjí b˘t instalovány Ïádné
termostatické ventily.
JiÏ v˘robcem je v ovládacím panelu DIEMATIC-m Delta zaãlenûna
sbûrnicová funkce pro pfiipojení a fiízení podfiízen˘ch regulovan˘ch
jednotek DIEMATIC VM (aÏ 20 jednotek, pro regulaci vÏdy dvou dal‰ích sekundárních topn˘ch okruhÛ na jednotku).
hlavní
vypínaã
mobilní
dialogov˘
modul
kotlov˘
teplomûr
voliã
- automatika
- ruãnû
- test bezpeãnostního
provozní kontrolky
termostatu 1. a 2. stupnû
spínaã hofiáku
a ãerpadla
v˘konov˘ spínaã 6 A
regulaãní
termostat,
nastaviteln˘
od 30 do 85 °C
svûtelná
signalizace
poruchy
hofiáku
spínaã 1. a 2. stupnû
bezpeãnostní termostat
110 °C s ruãním
odblokováním
* Na vyÏádání jsou moÏné vy‰‰í maximální teploty (viz samostatn˘ projekãní podklad)
Displej mobilního dialogového modulu:
komunikaãní prostfiedek
Dobfie ãitelné a ne‰ifrované údaje na displeji (pfii uvedení do provozu jsou volitelné 3 jazyky: ãe‰tina, pol‰tina, nebo nûmãina) informují uÏivatele stále o probíhajícím postupu, a dále o aktuálním
stavu rÛzn˘ch souãástí soustavy (hofiák, servopohon, ãerpadla...).
S ohledem na maximální zjednodu‰ení identifikuje regulace, které
topné okruhy jsou skuteãnû pfiipojeny a pouze ty zobrazuje.
Snadné programování s ovládacím
panelem DIEMATIC-Delta
Ovládací panel DIEMATIC-Delta je ihned pfiipraven k provozu,
neboÈ je od v˘robce pfiedprogramován a pfiednastaven (datum,
den a hodina).
UvaÏují se dokonce i letní a zimní ãas pro nastávající roky. Tyto
hodnoty je moÏno velmi lehce zmûnit.
V pamûti jsou uloÏeny ãtyfii rÛzné t˘denní programy. PouÏití tlaãítka
PROG lze pfiímo zvolit jeden z tûchto programÛ. Pokud by nebyl z
urãit˘ch dÛvodÛ Ïádn˘ ze 4 programÛ pouÏiteln˘, je moÏno ãtvrt˘
program jednodu‰e pfiizpÛsobit osobním potfiebám uÏivatele.
Kromû toho je moÏné díky reÏimu „Model“ mobilního dialogového
modulu kopírovat nastavení z jedné soustavy do druhé.
Kompletní a detailní popis mobilního dialogového
modulu a v‰ech jeho funkcí je uveden na str. 2.
10
Elektrické pfiipojení
(provedení pro kotle fiady GT 210)
V‰echny elektrické pfiípojky byly uloÏeny na pfiehlednou pfiipojovací svorkovnici za ovládací panel. Pfiipojovací svorkovnice je
pfiístupná po sejmutí horního krytu. Takto je oddûlena pfiipojovací úroveÀ od vnitfiního propojení ovládacího panelu.
Poznámka: Pro soustavy s 1 nebo 2 okruhy se smû‰ovaãem jsou
urãeny na pfiídavné desce ovládacího panelu DIEMATIC-m Delta
pfiípojky pro 1 nebo 2 omezovací termostaty (pro podlahové
vytápûní).
plocha pro pfiipojení 230 V
plocha pro pfiipojení ãidel
ãidlo kotlového termostatu,
teplomûru a bezpeãnostního
termostatu
kotlové ãidlo
vnitfiní plocha
venkovní ãidlo
1-3
4
5-6
7-9
10 - 13
14 - 16
17 - 20
21
22 - 23
24
28
31
34
37
-
27
30
33
36
39
40
42
45
47
49
51
-
41
44
46
48
50
52
53 - 55
56 - 57
: Pfiívod elektrického proudu 230 V/50 Hz (1,5 mm2)
: svûtelná signalizace poruchy
: blokovací kontakt pro pfiipojení externích zabezpeãovacích zafiízení
: obûhové ãerpadlo okruhu B
: servomotor smû‰ovaãe okruhu B
: obûhové ãerpadlo okruhu C
: servomotor smû‰ovaãe okruhu C
: svûtelná signalizace rozepnutí bezpeãnostního termostatu
: oddûlovací kontakt, odstranûním zkratovací spojky je moÏno
napájet ãerpadla a servomotory proudem 24 V, pfiiveden˘m
napfi. ze stávajícího nízkonapûÈového rozvadûãe
: motorová klapka
: kotlov˘ okruh, resp. kotlové obûhové ãerpadlo 230 V 2A max
: pomocn˘ v˘stup 230 V 2A max
: nabíjecí ãerpadlo TUV 230 V 2A max
: obûhové ãerpadlo topení 230 V 2A max
(okruh A)
: ãidlo teploty spalin
: prostorové ãidlo okruh A s dálkov˘m ovládáním, obalová jednotka BG 20
: venkovní ãidlo
: kotlové ãidlo
: neobsazeno
: ãidlo TUV
BUS DIEMATIC: pro pfiipojení:
- mobilního dialogového modulu
- nebo jedné kaskádové desky
- nebo podfiízené regulované jednotky DIEMATIC VM
(na ovládacím panelu DIEMATIC-m Delta jsou 4 takové zdífiky
s konektory mini-DIN + 2 dal‰í na kaÏdé kaskádové desce)
: prostorové ãidlo okruhu B s dálkov˘m ovládáním, balení BG 20
: ãidlo teploty smû‰ovaného okruhu,
okruh B
BUS DIEMATIC
kabelové pfiíchytky
hofiákov˘ kabel se 7 + 4-pólov˘m
Eurokonektorem pro dvoustupÀov˘ hofiák,
resp. plynule regulovateln˘ hofiák
58 - 60 : prostorové ãidlo okruhu C s dálkov˘m ovládáním, balení BG 20
61 - 62 : ãidlo teploty smû‰ovaného okruhu, okruh C
BUS DIEMATIC
Poznámka: Maximální hodnota proudu pro jeden v˘stup ãiní 2 A
(cos ϕ = 0,7), resp. 400 W.
11
Elektrické pfiipojení (provedení pro kotle fiady GT 300, GT 400 a GTE 500)
V‰echny elektrické pfiípojky byly uloÏeny na pfiehlednou pfiipojovací svorkovnici v ovládacím panelu. Pfiipojovací svorkovnice je pfiístupná po sejmutí horního krytu. Takto je oddûlena pfiipojovací úroveÀ od vnitfiního propojení ovládacího panelu.
Poznámka:
Pro soustavy s 1 nebo 2 okruhy se smû‰ovaãem jsou urãeny na pfiídavné desce ovládacího panelu DIEMATIC-m Delta pfiípojky pro 1
nebo 2 omezovací termostaty (pro podlahové vytápûní).
1-3
4
5-6
7-9
10 - 13
14 - 16
17 - 20
21
22 - 23
24 - 27
28 - 30
31 - 33
34 - 36
37 - 39
40 - 41
42 - 44
45 - 46
47 - 48
49 - 50
51 - 52
53 - 55
56 - 57
58 - 60
61 - 62
: pfiívod elektrického proudu 230 V - 50 Hz (1,5 mm2)
: svûtelná signalizace poruchy
: blokovací kontakt pro pfiipojení externích zabezpeãovacích zafiízení
: obûhové ãerpadlo okruhu B
: servomotor smû‰ovaãe okruhu B
: obûhové ãerpadlo okruhu C
: servomotor smû‰ovaãe okruhu C
: svûtelná signalizace rozepnutí bezpeãnostního termostatu
: oddûlovací kontakt, odstranûním zkratovací spojky je moÏno napájet
od svorky 23 ãerpadla a servomotory proudem 24 V, pfiiveden˘m
napfi. ze stávajícího nízkonapûÈového rozvadûãe (svorky 26 - 27, 30,
33, 36 a 39).
: motorová klapka
: kotlov˘ okruh, resp. kotlové obûhové ãerpadlo 230 V - 2A max.
: pomocn˘ v˘stup 230 V - 2A max.
: nabíjecí ãerpadlo TUV 230 V - 2A max.
: obûhové ãerpadlo topení 230 V - 2A max. (okruh A)
: ãidlo teploty spalin
: prostorové ãidlo okruhu A s dálkov˘m ovládáním,
obalová jednotka BG 20
: venkovní ãidlo
: kotlové ãidlo
: neobsazeno
: ãidlo TUV
BUS DIEMATIC: pro pfiipojení:
- mobilního dialogového modulu
- nebo jedné kaskádové desky
- nebo podfiízené regulované jednotky DIEMATIC VM (na ovládacím
panelu DIEMATIC-m Delta jsou 2 takové zdífiky s konektory miniDIN + 2 dal‰í na kaÏdé kaskádové desce)
: prostorové ãidlo okruhu B s dálkov˘m ovládáním,
obalová jednotka BG 20
: ãidlo teploty smû‰ovaného okruhu, okruh B
BUS DIEMATIC na desce smû‰ovaãe
vnitfiní
plocha
kotlové
ãidlo
plocha pro
pfiipojení
230 V
kabelové
pfiíchytky
venkovní
ãidlo
hofiákov˘ kabel se 7 + 4pólov˘m Eurokonektorem pro dvoustupÀov˘
monoblokov˘ hofiák
Upozornûní: Maximální hodnota proudu pro jeden v˘stup
ãiní 2 A (cos = 0,7), coÏ odpovídá v˘konu cca 450 W. Pfii
vy‰‰ích hodnotách proudu neÏ 2 A na jednom nebo nûkolika
v˘stupech je nutno pouÏít silová relé.
Bezpeãnostní termostat je vybaven pfiepínacím kontaktem
k pfiipojení poruchové indikace.
Monoblokov˘ hofiák 230 V, 50 Hz: maximální pfiipojovací v˘kon ãiní 450 W a hodnota
proudu je men‰í nebo rovná 16 A; ve v‰ech jin˘ch pfiípadech je nutno pouÏít silové
relé (viz sada hofiákového relé, balení BP 51 na stránce 15).
: prostorové ãidlo okruhu C s dálkov˘m ovládáním,
obalová jednotka BG 20
: ãidlo teploty smû‰ovaného okruhu, okruh C
BUS DIEMATIC na desce smû‰ovaãe
Pfiíslu‰enství k ovládacímu panelu DIEMATIC-m Delta
- je moÏno dodat na pfiání a za pfiíplatek
12
Pfiídavné funkce ovládacího panelu DIEMATIC-m Delta
(oproti ovládacímu panelu DIEMATIC-Delta)
Mobilní dialogov˘ modul
• jej bylo moÏno jednodu‰e odstranit k:
- odloÏení modulu na bezpeãné místo,
- kopírování ve‰ker˘ch ãasov˘ch programÛ a parametrÛ z jedné
soustavy na jinou.
Mobilní dialogov˘ modul ovládacího panelu DIEMATIC-m Delta
je moÏno instalovat kromû vytápûn˘ch obytn˘ch místností rovnûÏ na jin˘ch pfiednostních místech (rozvadûã, vrátnice,...), aby:
- byly decentralizovanû k dispozici v‰echny moÏnosti ovládání
otopné soustavy,
- byl snadnûji pfiístupn˘
- se zabránilo zásahu nepovolan˘ch osob
Dal‰í nové funkce
- pfiizpÛsobení v˘konu bûhem nabíjecích fází pfiípravy TUV díky
poÏadované hodnotû teploty nezávislé na maximální kotlové
teplotû.
- pomocí roãního programu s 10 pfiedprogramovan˘mi, resp.
programovateln˘mi ãasov˘mi periodami moÏnost otopnou
soustavu ãásteãnû nebo zcela vypnout,
- pfiedjímání, resp. optimalizace topení pfiesnû vypoãítan˘m okamÏikem spu‰tûním provozu, aby bylo dosaÏeno pfii naprogramovaném ãase poÏadované teploty místnosti.
- programování v˘chozí teploty topn˘ch kfiivek pro kaÏd˘ z pfiipojen˘ch topn˘ch okruhÛ
- pfiipojení ãidla teploty spalin pro kaÏd˘ kotel
Ovládací panel DIEMATIC-m Delta dovoluje rovnûÏ:
- fiízení samostatného kotle s plynule regulovateln˘mi hofiáky,
vícekotlov˘ch soustav s plynule regulovateln˘mi a / nebo
dvoustupÀov˘mi hofiáky a rovnûÏ plynule regulovateln˘ch kondenzaãních kotlÛ,
- lep‰í fiízení hydraulick˘ch sítí:
• fiízení síÈového ãerpadla
• ãasové zpoÏdûní mezi kotlov˘m obûhov˘m ãerpadlem, resp.
kotlov˘m ãerpadlem a motorovou klapkou
- lep‰í zvládnutí proudûní termohydraulick˘m rozdûlovaãem díky
specifickému algoritmu,
Nastavení
Ovládací panel DIEMATIC-m Delta je kompletnû pfiednastaven
v˘robcem. Pfiesto je moÏno parametry zmûnit s pouÏitím tlaãítek, uloÏen˘ch pod krytem panelu. Kromû parametrÛ ovládacího
Parametr
Kaskádové fiízení u vícekotlov˘ch soustav
- periodické postupné pfiepínání
po kaÏd˘ch 50 hodinách
- pevnû: vedoucí kotel urãí
k pfiepínání uÏivatel
Následující nastavení jsou dosaÏitelná
pfies pfiístupové tlaãítko k odborné
úrovni pro servisní techniky
- Omezení maxima kotlové teploty
- Omezení minima kotlové teploty
- Omezení minima pfiíslu‰né teploty
smû‰ovaného okruhu, jeÏ je aktivováno
ochranou soustavy pfied zamrznutím
- Kotlová teplota bûhem fáze pfiípravy TUV
- Aktivování a nastavování optimální
doby spu‰tûní topného provozu pro
jednotlivé otopné okruhy
- Typ okruh B nebo C:
vytápûní nebo pfiíprava TUV pomocí
deskového tepelného v˘mûníku
- Typ pomocného v˘stupu
- Typ vícekotlové soustavy
1. Primární okruh typ 1 s pfiíslu‰n˘mi
kotlov˘mi obûhov˘mi ãerpadly
2. Primární okruh typ 2 s jedním
primárním ãerpadlem
Rozsah
nastavení
Firemní
nastavení
automaticky
1, … 10
automaticky
panelu DIEMATIC-Delta, uveden˘ch v tabulce na stránce 3, je
moÏno nastavovat dal‰í hodnoty, specifické pro ovládací panel
DIEMATIC-m Delta.
Parametr
- Poãet stupÀÛ kotle 1 (vedoucí kotel)
50 aÏ 120 °C
30 aÏ 50 °C
10 - 30 °C
85 °C
40 °C
20 °C
50 - 95 °C
ne,
1 aÏ 10 h
80 °C
ne
Vytápûní
nebo
pfiíprava TUV
Program
cirkulace TUV,
ohfiev vody
v bazénu nebo
kontakt
1 nebo 2
Vytápûní
Rozsah
nastavení
0, 1, 2 nebo
plynule regul.
- Poãet stupÀÛ kotle 2 aÏ ... 10
0, 1, 2 nebo
(podfiízené kotle)
plynule regul.
- PfiizpÛsobení v˘konu pro pfiípravu TUV
1, … 20
poãtem stupÀÛ nebo volbou vedoucího
pfiíprava TUV
kotle ovládacím panelem DIEMATIC-m Delta
kotel 1
- Pracovní ‰ífika pásma
10 aÏ 30 K
plynule regulovatelného hofiáku
- Minimální teplotní rozdíl mezi kotlov˘m
0 aÏ 16 K
okruhem a okruhem se smû‰ovaãem
automaticky
- Spínací diference zapnutí / vypnutí
posledního pfiipojovaného stupnû
4 aÏ 10 K
- âasové zpoÏdûní pfii pfiipojování
0 aÏ 10 min
dal‰ího stupnû
- ZpoÏdûné uzavfiení motorové klapky
1 aÏ 30 min
a vypnutí kotlového obûhového ãerpadla
program
pfiípravy
TUV
1
13
Firemní
nastavení
2
0
2
20 K
4K
4K
4 min
3 min
Pfiíslu‰enství k ovládacímu panelu DIEMATIC-m Delta (moÏno dodat na pfiání a za pfiíplatek)
V dal‰ím najdete krátk˘ popis pfiíslu‰enství pro ovládací panel DIEMATIC-m Delta.
âidlo TUV - balení DB 116
âidlo, pfiipojené na regulátor DIEMATIC-m Delta, umoÏÀuje regulaci
a programování externí pfiípravy TUV.
U plynule regulovatelné kaskády slouÏí toto ãidlo jako kotlové ãidlo.
Deska + ãidlo pro okruh se smû‰ovaãem - balení DB 115
Tato souprava umoÏÀuje fiízení smû‰ovaãe s elektromechanick˘m
motorem (230 V). Okruh se smû‰ovaãem, vãetnû svého obûhového
ãerpadla, je moÏno programovat nezávisle na kotlovém okruhu.
Poznámka: Ovládací panel DIEMATIC-m Delta lze roz‰ífiit jednou nebo dvûma tûmito deskami.
âidlo teploty spalin - balení DB 120
Tímto ãidlem je moÏno odeãítat maximální teplotu spalin a kontrolovat ãistotu teplosmûnn˘ch ploch kotle, urãen˘ch pro pfienos tepla.
Délka kabelu 5 m, s pfiipojovacím konektorem..
Vícekotlová soustava: pro kaÏd˘ kotel je moÏno pfiipojit jedno
ãidlo teploty spalin.
Dálkové ovládání s prostorov˘m ãidlem – balení BG 20
Dálkové ovládání s prostorov˘m ãidlem dovoluje mûnit pfiíkazy
centrálního regulátoru z místa, kde je namontováno. Kromû toho
umoÏÀuje automatické pfiizpÛsobení topn˘ch kfiivek pfiíslu‰nému
topnému okruhu (autoadaptace). KaÏd˘ topn˘ okruh, aÏ do poãtu
tfií, je moÏno roz‰ífiit jedním prostorov˘m ãidlem.
Dialogové dálkové ovládání - balení DB 118
Ovládání je identické s mobilním dialogov˘m modulem kotle, aniÏ by
v‰ak zahrnovalo parametry pro kaskádové fiízení a fiízení hofiáku.
Podrobn˘ popis je uveden na str. 2.
Nástûnn˘ drÏák s prostorov˘m ãidlem pro mobilní dialogov˘ modul a dialogové dálkové ovládání - balení DB 117
Na nástûnn˘ drÏák s prostorov˘m ãidlem je moÏno volitelnû nasadit
mobilní dialogov˘ modul oddûlen˘ od kotle nebo interaktivní dálkové
ovládání (viz nahofie).
Vestavûné prostorové ãidlo zaji‰Èuje automatické pfiizpÛsobení topn˘ch kfiivek pfiíslu‰n˘ch topn˘ch okruhÛ.
Nástûnn˘ drÏák je vybaven potfiebn˘m pfiíslu‰enstvím, které je
moÏno pouÏít vÏdy podle potfieby:
- Kryt pro ovládací panel kotle, pouÏit˘ tehdy, je-li dialogov˘ modul
kotle instalován v obytné místnosti.
- Stínûn˘ kabel dlouh˘ 20 m s konektorov˘mi spoji.
- Dobíjecí akumulátor Plus pro autonomní provoz pfiístroje po dobu
cca 2 hodin, jestliÏe se dialogov˘ modul nebo dialogové dálkové
ovládání odebere z nástûnného drÏáku.
Spojovací kabel (délka 40 m) pro nástûnn˘ drÏák - balení DB 119
Tento kabel nahrazuje kabel, kter˘ je souãástí dodávky nástûnného
drÏáku pfii vût‰ích vzdálenostech montáÏe, neÏ 20 m.
Kabel mÛÏe nahradit také sbûrnicov˘ kabel, kter˘ se dodává spoleãnû s kaskádovou deskou (balení AD 135, stránka 18) nebo sbûrnicov˘ spojovací kabel RX 12 (balení AD 134, stránka 18).
14
Pfiíslu‰enství k ovládacímu panelu DIEMATIC-m Delta, moÏno dodat na pfiání a za pfiíplatek
Propojovací kabel RX 10 - balení AD 123
Kabel je urãen k propojení ovládacího panelu DIEMATIC-m Delta
s následn˘m regulátorem DIEMATIC-VM (balení AD 120) pro fiízení
dal‰ích okruhÛ (umístûní na stûnû).
DIEMATIC VM
Dal‰í pfiíslu‰enství (moÏno dodat na pfiání a za pfiíplatek)
Hofiáková reléová souprava - balení BP 51
Pro monoblokov˘ hofiák 230 V s vy‰‰ími hodnotami, neÏ je pfies ovládací panel pfiípustn˘ mechanick˘ v˘kon 450 W, resp. hodnota spínacího proudu 16 A. Tato reléová souprava se zapojuje nejjednodu‰‰ím
zpÛsobem pomocí konektorov˘ch spojÛ mezi hofiákov˘ kabel, pfiicházející z ovládacího panelu a konektor hofiáku.
Mezní hodnoty jsou potom 1500 W mechanického v˘konu a max. 50 A
po dobu 0,5 sek.
konektor
k pfiipojení
na ovládací panel
a k hofiáku
Rozmûry balení: 250 x 150 x 100 mm - hmotnost: 5 kg.
Ponorné ãidlo s jímkou - balení BP 42
Pro instalaci do trubek s velk˘m prÛmûrem nebo na termohydraulick˘
rozdûlovaã u vícekotlov˘ch soustav.
Ponorné ãidlo KTY 10-6 s nepropustn˘m pfiipojovacím pouzdrem se
stupnûm krytí IP 54 a jímkou R 1/2“ nahrazuje potom pfiíloÏné ãidlo v
rozsahu dodávky regulátorÛ SR..., DIEMATIC nebo také desek smû‰ovaãe.
120 mm
170 mm
Rozmûry balení: 185 x 130 x 105 mm - hmotnost: 2,5 kg.
Pfiíprava TUV
Zásobníky k pfiistavení vedle kotle De Dietrich sérií B... s obsahem od
150 do 1000 litrÛ dovolují pfiípravu TUV pro rodinné vily a vût‰í domky,
a rovnûÏ pro prÛmyslové soustavy.
15
Pfiíklady instalací - kotle s regulátory DIEMATIC Delta
vách, av‰ak pfii navrhování je nutno dodrÏovat i technická
pravidla a zejména platné normy.
Zde uvádûné pfiíklady nezahrnují samozfiejmû v‰echny pfiípady, jeÏ se mohou v praxi vyskytnout. Cílem tûchto pfiíkladÛ je vysvûtlit základní pravidla na jednoduch˘ch soustaSoustava s 1 pfiím˘m topn˘m okruhem
vytápûní
vytápûní
+ pfiíprava TUV *
Soustava s 1 pfiím˘m topn˘m okruhem + 1 smû‰ovan˘m topn˘m okruhem
vytápûní
ovládací panel
DIEMATIC Delta
ovládací panel
Standard
od v˘robce
1 deska
DB115
vytápûní
+ pfiíprava TUV *
vytápûní + okruh ohfievu
vody v bazénu (1)
ãidlo TUV DB116
ãidlo TUV DB116
1 deska
DB115
vytápûní + okruh ohfievu vody
v bazénu (1) + pfiíprava TUV
ãidlo TUV DB116
Pro toto provedení soustavy doporuãujeme regulátory
DIEMATIC, neboÈ s regulátory SR... není moÏno ãasovû
naprogramovat oddûlenû oba topné okruhy.
(1) Pfii této konfiguraci soustavy byl nahrazen pfiím˘ topn˘ okruh A okruhem ohfievu vody v bazénu. Logicky by bylo moÏno místo okruhu ohfievu vody v bazénu
také pfiipojit druh˘ okruh pfiípravy TUV. Instalací druhé desky DB 115 by bylo
moÏno roz‰ífiit soustavu o druh˘ okruh se smû‰ovaãem.
* Pro GT 110, resp. GT 210 s ovládacím panelem Standard bez regulátoru SR...
je zapotfiebí modul MB 1.
1 - potrubí v˘stupní vody do topení
2 - potrubí vratné vody z topení
3 - pojistn˘ ventil
(otevírací pfietlak 3 bar)
4 - tlakomûr
7 - automatick˘ odvzdu‰Àovaã
(zde není zakreslen, av‰ak je
nutno jej uvaÏovat na vysok˘ch místech soustavy)
9 - uzavírací kohout
10 - tfiícestn˘ smû‰ovaã
11 - obûhové ãerpadlo
16 - tlaková expanzní nádoba
17 - vypou‰tûcí kohout (dodan˘)
18 - plnící zafiízení soustavy
16
21 - ãidlo venkovní teploty
22 - kotlové ãidlo
23 - ãidlo teploty smû‰ovaného okruhu
24 - potrubí v˘stupní vody tepelného
v˘mûníku pfiípravy TUV
Soustava s 1 smû‰ovan˘m topn˘m okruhem
vytápûní
ovládací panel
DIEMATIC Delta
vytápûní
+ pfiíprava TUV *
1 deska DB115
ãidlo TUV DB116
SR 3
SR 3
ovládací panel
Standard
Soustava s 1 kotlov˘m okruhem + 2 smû‰ovan˘mi topn˘mi okruhy
vytápûní
ovládací panel DIEMATIC Delta
od v˘robce
vytápûní
+ pfiíprava TUV *
2 desky DB115
ãidlo TUV DB116
ovládací panel Standard
* Pro GT 110, resp. GT 210 s ovládacím panelem Standard bez regulátoru SR...je zapotfiebí modul MB 1.
25 - potrubí vratné vody tepelného
v˘mûníku pfiípravy TUV
26 - nabíjecí ãerpadlo TUV
27 - zpûtná klapka
28 - vstup studené vody
29 - redukãní ventil
30 - pojistná armatura
31 - zásobník TUV
32 - cirkulaãní ãerpadlo TUV
(v pfiípadû potfieby)
33 - ãidlo pfiípravy TUV
44 - omezovací bezpeãnostní ter-
mostat
50 - zpûtná klapka
51 - termostatick˘ ventil
52 - pfiepou‰tûcí ventil
65 - smû‰ovan˘ topn˘ okruh, lze jej
dimenzovat jako stfiednûteplotní
17
vytápûcí okruh (podlahové vytápûní nebo topná tûlesa)
72 - obtok potfiebn˘ pfii podlahovém
vytápûní
75 - obûhové ãerpadlo, vhodné pro
pitnou vodu
Kaskádová deska + sbûrnicov˘ spojovací kabel (balení AD 135)
¤ízení 2 nebo vût‰ího poãtu (aÏ deseti) kotlÛ v kaskádû se
uskuteãní
- instalací kaskádové desky do ovládacího panelu K kaÏdého
jednotlivého (podfiízeného) kotle, kter˘ je fiízen ovládacím
panelem DIEMATIC-m Delta fiídícího kotle.
- pfiipojením sbûrnicového spojovacího kabelu RX 8 (délka 8 m),
kter˘ je souãástí dodávky, mezi kaskádovou deskou a ovládacím panelem DIEMATIC-m Delta.
sbûrnice
aÏ 10 kotlÛ
v kaskádû
kaskádová
deska
kaskádová
deska
Díky této kaskádové desce fiídí ovládací panel DIEMATIC-m
Delta celou vícekotlovou soustavu. Je umoÏnûno kromû jiného:
- fiízení jedno- nebo dvoustupÀov˘ch a rovnûÏ plynule regulovateln˘ch monoblokov˘ch hofiákÛ,
- fiízení motorové klapky kaÏdého jednotlivého kotle a po ãasovém
zpoÏdûní 30 sekund ãerpadla kotlového okruhu
- pfiipojení ãidla teploty spalin pro kaÏd˘ kotel,
- pfiipojení kotlového ãidla ve vícekotlové soustavû s plynule
regulovateln˘m hofiákem.
Kaskádová deska je pfiipojena k ovládacímu panelu K nezamûniteln˘m konektorem a k ovládacímu panelu DIEMATIC-m Delta,
resp. k dal‰ímu ovládacímu panelu K, sbûrnicov˘m kabelem.
Elektrické pfiipojení na svorkovnici kaskádové desky:
- 3 vodiãe + uzemnûní pro motorovou klapku
- oddûlovací kontakt: odstranûním zkratovací spojky je moÏno
napájet ãerpadla a servomotory proudem 24 V, pfiiveden˘m
napfi. ze stávajícího nízkonapûÈového rozvadûãe
Rozmûry balení: 250 x 150 x 100 mm - hmotnost: 1 kg
Pfiíslu‰enství pro kaskádovou desku
âidlo teploty spalin - balení DB 120
Pro kaÏd˘ kotel je moÏno pfiipojit ãidlo teploty spalin.
Viz detailní popis na stránce 14..
Kotlové ãidlo - balení DB 116
Toto ãidlo je identické s ãidlem TUV ovládacího panelu DIEMATIC
Delta. Viz detailní popis na stránce 14.
âidlo je zapotfiebí pouze u vícekotlov˘ch soustav s plynule regulovateln˘mi hofiáky.
Sbûrnicov˘ spojovací kabel RX 12 - délka 12 m - Colis AD 134
Pokud nepostaãuje délka 8 m sbûrnicového kabelu RX8, dodaného s kaskádovou deskou, mÛÏe b˘t dodán jako pfiíslu‰enství
tento del‰í (12 m) kabel.
Rozmûry balení: 250 x 370 mm - hmotnost: 0,5 kg
18
Soustava s jedním kotlem
Následující pfiíklad nezahrnuje samozfiejmû v‰echny pfiípady, jeÏ se
mohou v praxi vyskytnout. Cílem tohoto pfiíkladu je vysvûtlit základní
pravidla na jednoduché soustavû, av‰ak pfii navrhování je nutno
dodrÏovat i technická pravidla a zejména platné normy.
Zde se jedná o topnou soustavu s pfiípravou TUV. Kotel je pouÏit pro
stfiednûteplotní reÏim vytápûní. Teplota v˘stupní vody do topného
okruhu je regulována 3-cestn˘m smû‰ovaãem.
Pfiíprava TUV je zaji‰tûna zásobníkem TUV s nepfiím˘m ohfievem.
Teplota TUV se reguluje ãidlem TUV v jímce zásobníku TUV s pÛsobením na hofiák a nabíjecí ãerpadlo TUV, s pfiednostní nebo soubûÏnou
pfiípravou TUV.
Poznámka: Kotle fiady GT ... K, resp. fiady DTG a rovnûÏ kotle fiady
GT ... Diematic-m Delta, resp. fiady DTG ... Diematic-m Delta s pfiíslu‰n˘m pfiíslu‰enstvím je moÏno fiídit z ovládacího panelu kotlÛ takové soustavy bez problémÛ automaticky.
U kotlÛ fiady GT ... s ovládacím panelem Standard je nutno regulaci
vytápûní a pfiípravy TUV vytvofiit v prÛbûhu montáÏe dle schváleného
projektu. Právû tak je tfieba provést i jeho propojení a instalaci
v rozvadûãi.
230 V jednofázové
kotel
pfiím˘ topn˘
okruh
elektrické pfiípojky 230 V
elektrické pfiípojky malého napûtí
Kabely k ãidlÛm je nutno uloÏit oddûlenû od v˘konov˘ch vodiãÛ
s napûtím 230 V, pfii minimálním odstupu 10 cm
1.
2.
3.
4.
5.
potrubí v˘stupní vody do topení
potrubí vratné vody z topení
pojistn˘ ventil
tlakomûr
hlídaã proudûní (v pfiípadû potfieby)
blokuje kotel, není-li zaji‰tûn minimální prÛtok v hodnotû 1/3 jmenovitého prÛtoku
6. odluãovaã vzduchu
7. automatick˘ odvzdu‰Àovaã
8. ruãní odvzdu‰Àovaã
9. uzavírací ventil
10. 3-cestn˘ smû‰ovaã se
servomotorem
11. obûhové ãerpadlo topného okruhu
12. filtraãní zafiízení (kal)
13. ventil pro vypou‰tûní kalu
14. pojistka pfii nedostatku vody
v topné soustavû
15. *kotlové ãerpadlo
âerpadlo je zapotfiebí pouze
tehdy, pokud nelze bezpeãnû
zajistit minimální jmenovit˘ prÛtok
kotlové vody v hodnotû 1/3 jmenovitého prÛtoku samotnou soustavou (napfi. topn˘ okruh(y) se
smû‰ovaãem), resp. nabíjecím
ãerpadlem TUV.
16. tlaková expanzní nádoba
17. vypou‰tûcí kohout
18. plnicí zafiízení soustavy
19. úprava vody
(tvrdost vody > 16° nûmeck˘ch)
20. Vodomûr
21. Venkovní ãidlo
22. Kotlové ãidlo
23. âidlo teploty smû‰ovaného okruhu
24. Vstup v˘mûníku TUV
19
Ovládací panel DIEMATIC-m Delta zaji‰Èuje fiízení obûhového ãerpadla kotle 15 (se zpoÏdûn˘m vypnutím), cirkulaãního ãerpadla TUV 32
a rovnûÏ pfiípojky hlídaãe proudûní 5 a pojistky pfii nedostatku vody
v topné soustavû 14.
25. V˘stup v˘mûníku TUV
26. Nabíjecí ãerpadlo TUV
27. Zpûtná klapka
28. Vstup studené vody
29. Redukãní ventil (v pfiípadû potfieby)
31. Ohfiívaã TUV
32. Cirkulaãní ãerpadlo TUV
(v pfiípadû potfieby)
33. âidlo TUV
38. Dálkové ovládání s prostorov˘m
ãidlem
44. Omezovací termostat pro podlahové vytápûní
47. Jistiã
In: jmenovit˘ proud v pomûru k
pfiipojen˘m v˘stupÛm svodov˘
proud _Imax = 30 mA
49. Silové relé (stykaã) je zapotfiebí,
je-li nutno nap*jet komponenty
(ãerpadlo, servomotor,...) silov˘m
proudem, nebo jestliÏe jsou jejich
data vy‰‰í, neÏ hodnoty, které je
moÏno zapojovat pfies ovládací
panel a regulátor:
- u ovládacího panelu DIEMATICm Delta a regul*torÛ SR...je
maximální spínací v˘kon na
jeden v˘stup 2 A, cos = 0,7
(nebo 400 W) mimo hofiáku
- hofiák: maximální spínací v˘kon
450 W - hodnota spínacího
proudu 16 A.
50. Zpûtná klapka
53.+55. Pojistná skupina
54. V˘levka
56. Cirkulace TUV
57. V˘stup TUV
72. Obtok smû‰ovacího ventilu
Vícekotlová soustava:
Ovládací panel DIEMATIC-m Delta je schopen:
- fiídit kaskádu aÏ 10 kotlÛ s primárním okruhem typu 1, resp.
- kaskádu 3 kotlÛ s primárním okruhem typu 2.
¤ídící kotel je vybaven ovládacím panelem DIEMATIC-m Delta,
podfiízen˘ kotel je vybaven ovládacím panelem K a pfiíslu‰enstvím
kaskádové desky.
V‰echny kotle jsou napájeny oddûlen˘m a vlastním pfiívodem proudu.
Spínaãe ZAP / VYP a auto / ruãnû dovolují individuální a autonomní reÏim jednotliv˘ch kotlÛ.
Ovládací panel DIEMATIC-m Delta dovoluje fiízení kaskádov˘ch
zpÛsobÛ zapojení:
- klasická kaskáda, pfii které jsou v‰echny kotle vybaveny jedno-,
resp. dvoustupÀov˘mi monoblokov˘mi hofiáky.
V tomto pfiípadû se musí kotlové ãidlo pro zaznamenání v˘stupní
teploty k topení instalovat 1 m za pfiipojením posledního kotle.
- plynule regulovatelná kaskáda s kotli, které jsou v‰echny vybaveny
plynule regulovateln˘mi hofiáky.
V tomto pfiípadû se kotlové ãidlo zavádí do pfiíslu‰né jímky jednotliv˘ch kotlÛ.
- smí‰ená kaskáda, u které má kotel s ovládacím panelem DIEMATIC-m Delta plynule regulovateln˘ hofiák a v‰echny dal‰í kotle
jedno-, resp. dvoustupÀové hofiáky. Zde se zavádí kotlové ãidlo
do v˘stupního rozdûlovaãe.
Podle provedení soustav mohou pfiicházet v úvahu rÛzné primární
okruhy. Pro optimální vyuÏití kapacit ovládacího panelu DIEMATIC-m
Delta jsme je rozdûlili do dvou typÛ:
Poznámka:
Hydraulické schéma na této stránce zobrazuje soustavu typu 1,
s jednotliv˘mi obûhov˘mi kotlov˘mi ãerpadly. Stejné moÏnosti platí
logicky také pro soustavu s jedním kotlem s ovládacím panelem
DIEMATIC-m Delta.
Primární okruhy typu 1 dovolují zvlá‰tû pfiipojení samostatného topného okruhu bez smû‰ovaãe, oznaãovaného jako okruh A.
Primární okruhy typu 2 takové pfiipojení nedovolují.
- Typ 1: primární okruhy bez primárního ãerpadla
- Typ 2: primární okruhy s primárním ãerpadlem.
Primární okruh typu 1 s termohydraulick˘m rozdûlovaãem a kotlov˘mi obûhov˘mi ãerpadly.
Pfiednost této koncepce spoãívá v tom, Ïe kaÏd˘ jednotliv˘ kotel se
pouÏívá se sv˘m jmenovit˘m prÛtokem, nezávisle na poãtu a provozním reÏimu dal‰ích tepeln˘ch zdrojÛ.
Ovládací panel DIEMATIC-m Delta reguluje teplotu v˘stupní vody do
topení primárního okruhu v závislosti na venkovní teplotû a naprogramování topn˘ch period v denním reÏimu, pfiípadnû v reÏimu se
sníÏenou teplotou.
Pfii pfiipojení prostorového ãidla se topná kfiivka permanentnû a automaticky pfiizpÛsobuje (autoadaptivní reÏim).
Pfii kaskádovém zapojení s cyklickou zámûnou kotlÛ, automatickém
nebo ruãním, zapíná ovládací panel DIEMATIC-m Delta kromû hofiáku také motorovou klapku a kotlové obûhové ãerpadlo (se zpoÏdûn˘m zavíráním, resp. dobûhem po vypnutí hofiáku).
1 aÏ 10 kotlÛ
v kaskádû
motorová
klapka
kotlové obûhové
ãerpadlo
Toto uspofiádání platí logicky také pro 2 kotle.
* jestliÏe se nepouÏijí motorové klapky, je nutno nutnû pouÏít zpûtné klapky.
S: kotlové ãidlo ovládacího panelu DIEMATIC-m Delta
(1) U plynule regulovatelné kaskády je nutno zavést kotlové ãidlo do pfiíslu‰né jímky jednotliv˘ch kotlÛ.
20
Primární okruh typu 2, s termohydraulick˘m rozdûlovaãem
v primárním okruhu
Ovládací panel DIEMATIC-m Delta fiídí primární ãerpadlo a reguluje
teplotu primárního okruhu v závislosti na venkovní teplotû a rovnûÏ
naprogramování topn˘ch period v denním reÏimu, pfiípadnû v reÏimu se sníÏenou teplotou.
Pfii kaskádovém vratném zapojení, automatickém nebo ruãním,
zapíná ovládací panel DIEMATIC-m Delta, kromû hofiáku, také
a primárním ãerpadlem, jeÏ zaji‰Èuje jmenovit˘ prÛtok
motorovou klapku (se zpoÏdûn˘m zavíráním, které je nastavitelné,
po vypnutí hofiáku).
DÛleÏité: Pro dodrÏení kritéria „maximální dopravní mnoÏství v jednotliv˘ch zdrojích tepla“ musí b˘t jmenovit˘ tepeln˘ v˘kon jednotliv˘ch kotlÛ identick˘
primární
ãerpadlo
motorová klapka
vyrovnávací ventil
Toto uspofiádání platí logicky také pro 2 kotle
Primární okruh typu 2, s tfiícestn˘m smû‰ovaãem a spoleãn˘m kotlov˘m obûhov˘m ãerpadlem pro oba kotle.
Kotlové ãerpadlo je souãasnû primárním ãerpadlem a jako takové se
také fiídí.
Ovládací panel DIEMATIC-m Delta fiídí kotlové obûhové ãerpadlo a
reguluje teplotu primárního okruhu v závislosti na venkovní teplotû a
rovnûÏ naprogramování topn˘ch period v denním reÏimu, pfiípadnû
v reÏimu se sníÏenou teplotou.
Pfii kaskádovém zapojení s cyklickou zámûnou kotlÛ, automatickém
nebo ruãním, zapíná ovládací panel DIEMATIC-m Delta, kromû hofiáku, také motorovou klapku (se zpoÏdûn˘m zavíráním, které je nastavitelné, po vypnutí hofiáku).
DÛleÏité: Pro dodrÏení kritéria „maximální dopravní mnoÏství v jednotliv˘ch zdrojích tepla“ platí toto schéma pro maximálnû 2 kotle.
kotlové ãerpadlo
(elektricky pfiipojené a fiízené
jako primární
ãerpadlo
motorová klapka
vyrovnávací ventil
elektrické pfiipojení 230 V
nízkonapûÈové elektrické pfiipojení
S: Kotlové ãidlo ovládacího panelu DIEMATIC-m Delta
(1) U plynule regulovatelné kaskády je nutno zavést kotlové
ãidlo do pfiíslu‰né jímky jednotliv˘ch kotlÛ.
Kabely k ãidlÛm je nutno uloÏit oddûlenû od v˘konov˘ch vodiãÛ s napûtím 230 V, pfii minimálním odstupu 10 cm
Sbûrnicové provedení
Obecnû je moÏno roz‰ífiit a propojit ovládací panel DIEMATIC-m
Delta s aÏ 20 regulaãnû podfiízen˘mi jednotkami DIEMATIC VM pro
fiízení dal‰ích sekundárních okruhÛ.
21
A Zapojení kaskády typu 1 pro 3 (aÏ 10) kotlÛ, pfiípravou TUV,
- 1 pfiím˘m topn˘m okruhem a 2 smû‰ovan˘mi topn˘mi okruhy
legenda: viz str. 23
³ s termohydraulick˘m rozdûlovaãem a kotlov˘mi ãerpadly
8219F020
KASKÁDA TYPU 1
Toto schéma je moÏno pouÏít pro kaskádové zapojení aÏ 10 kotlÛ.
Pro realizaci tohoto zapojení je tfieba:
- 1 fiídící kotel De Dietrich s ovládacím panelem DIEMATIC-m Delta
(vãetnû venkovního ãidla 21 a kotlového ãidla 22)
- 2 podfiízené kotle De Dietrich
- 1 (aÏ 9) kaskádové desky s datov˘m kabelem BUS 8 m
(tato deska je vestavûna v kaÏdém ovládacím panelu podfiízeného kotle)
balení AD 135
- pfiídavné desky vãetnû pfiíloÏn˘ch ãidel 23 pro 2 smû‰ované topné okruhy
balení DB 115
- 1 zásobník TUV s nepfiím˘m ohfievem De Dietrich B 150 aÏ 1000
- 1 ãidlo TUV
balení DB 116
Kotle jsou pfiipojeny samostatnû k napájení 230 V/50 Hz. Hlavní vypínaã a pfiepínaã automaticky/ruãnû ovládají samostatnû kaÏd˘
kotel.
(3) V˘stup AUX lze nastavit pro:
- fiízení cirkulaãního ãerpadla TUV
- fiízení sekundárního ãerpadla bazénového okruhu
- v˘stupní kontakt pro spínání 230 V/2 A
22
Legenda k hydraulick˘m zapojením
1.
potrubí v˘stupní vody do topení
30. pojistná skupina
2.
potrubí vratné vody z topení
31. zásobník TUV
3.
pojistn˘ ventil
32. obûhové ãerpadlo (pfiípadnû)
4.
tlakomûr
33. ãidlo TUV
5.
hlídaã proudûní (pfiípadnû), blokuje kotel, jestliÏe není zaruãen
minimální prÛtok 1/3 jmenovitého prÛtoku (nebo/a omezovaã
maximálního tlaku, pojistka pfii nedostatku vody v kotli)
34. ãerpadlo primárního okruhu
6.
odluãovaã vzduchu
7.
automatick˘ odvzdu‰Àovaã
8.
ruãní odvzdu‰Àovaã
9.
uzavírací ventil
35. termohydraulick˘ rozdûlovaã
36. motorov˘ ventil
37. vyrovnávací ventil
38. dálkové ovládání s nebo bez prostorového ãidla
39. kotlové ãerpadlo
43. obtokov˘ ventil
10. 3-cestn˘ smû‰ovaã se servomotorem
44. omezovací bezpeãnostní termostat
11. obûhové ãerpadlo topného okruhu
45. hlídaã proudûní
12. filtraãní systém (zachytávání kalu)
46. 3-cestn˘ pfiepínací ventil
13. vypou‰tûcí ventil kalu
47. Jistiã
In: jmenovit˘ proud v pomûru k pfiipojen˘m v˘stupÛm
svodov˘ proud Imax = 30 mA
14. omezovaã minimálního tlaku (pfiípadnû)
16. tlaková expanzní nádoba
49. Silové relé (stykaã) je zapotfiebí, je-li nutno napájet komponenty
(ãerpadlo, servomotor,...) silov˘m proudem, nebo jestliÏe jsou
jejich data vy‰‰í, neÏ hodnoty, které je moÏno zapojovat pfies
ovládací panel a regulátor:
17. vypou‰tûcí kohout
18. plnící zafiízení soustavy
19. úprava vody (tvrdost vody > 16° nûmeck˘ch)
- u ovládacího panelu DIEMATIC-m Delta a regulátorÛ SR...je
maximální spínací v˘kon na jeden v˘stup 2 A, cos = 0,7
(nebo 400 W) mimo hofiáku
20. vodomûr
21. venkovní ãidlo
22. kotlové ãidlo
- hofiák: maximální spínací v˘kon 450 W - hodnota spínacího
proudu 16 A.
23. ãidlo teploty smû‰ovaného okruhu
24. vstup vytápûní do zásobníku TUV
50. Zpûtná klapka
25. v˘stup vytápûní ze zásobníku TUV
53.+55. Pojistná skupina
26. nabíjecí ãerpadlo TUV
54. V˘levka
27. zpûtná klapka
56. Cirkulace TUV
28. vstup studené vody
57. V˘stup TUV
29. redukãní ventil (pfiípadnû)
72. Obtok smû‰ovacího ventilu
23

Podobné dokumenty

FRM ADR APRON PICASSO RE

FRM ADR APRON PICASSO RE Dne Cold Wave Perm 3/8 Grey 12pk Dne Cold Wave Perm 3/4 Tangrine 12pk Dne Cold Wave Perm 5/16 Pink 12pk Dne Cold Wave Perm 7/16 White 12pk Dne Cold Wave Perm 9/16 Orchid 12pk Dne DCW7SH Short 1/4 B...

Více

Projektov·nà s kotli De Dietrich

Projektov·nà s kotli De Dietrich 2.7 Opat¯enÌ pro zamezenÌ ökod, vznikl˝ch tvorbou kotelnÌho kamene v tepeln˝ch za¯ÌzenÌch. Pro topn· za¯ÌzenÌ s provoznÌmi teplotami do 100 ∞C, odpovÌdajÌcÌmi stanovenÈmu ˙Ëelu, platÌ poûadavky »S...

Více

Videx A4 2007 36 str

Videx A4 2007 36 str Funkce utajení hovoru je standardem u digitálních telefonÛ a videotelefonÛ systému VX2200 a VX2300. Funkce „Signalizace otevfiení dvefií“ dává uÏivateli vizuální signál, kdykoliv je aktivováno relé...

Více

Vytápění dřevem

Vytápění dřevem důvodů. V létě lze pokrýt téměř celou potřebu energie pro ohřev pitné vody provozem solárních kolektorů. A v přechodných měsících může tento systém navíc podporovat vytápění. Tím se dá v novostavbě...

Více

FCL102 Series - Czech Version - Frequency

FCL102 Series - Czech Version - Frequency Pfii nominální hodnotû 6,5V se na displeji zobrazí slovo „BAT", pfiístroj vydrÏí pracovat je‰tû pfiibliÏnû 10 hodin. Útlumov˘ ãlánek Logaritmick˘, pro nastavení úrovnû vyhlazeného vstupního/v˘stupn...

Více

Produktový katalog v PDF

Produktový katalog v PDF Scholtès je první znaãkou, která nabízí v domácích troubách, 3 programy profesionálního peãení pfii nízké teplotû (85°C/95°C/120°C). Peãení pfii nízké teplotû je ‰iroce uplatÀovan˘m zpÛsobem v profes...

Více

auraton 30 auraton th-3 návod k obsluze

auraton 30 auraton th-3 návod k obsluze Set-back je jednou z funkcí termostatu za úãelem u‰etfiení el. energie. V noci to znamená sníÏení pokojové teploty (úspora el. energie) a následné vrácení do skuteãnû nastavené teploty pfies den (kom...

Více

modulens g - De Dietrich

modulens g - De Dietrich - Skvělá adaptace výkonu kotle na skutečné potřeby, a to díky plynovému nerezovému hořáku s úplným předsměšováním, modulací výkonu od 22 do 100 %, vybaven tlumičem hluku na straně nasávání spalova...

Více