L1 – Lesson 1 - Pranic Energy Healing

Komentáře

Transkript

L1 – Lesson 1 - Pranic Energy Healing
PRANIC ENERGY HEALING
STUPEŇ 1
PODLE UČENÍ
MISTRA CHOA KOK SUI
PRANIC ENERGY HEALING 1 MANUÁL
COPYRIGHT (C) 2011
CHARLOTTE ANDERSON
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 2
POZNÁMKA VYDAVATELE PRO INSTRUKTORY
Tyto lekce byly sestaveny takovým způsobem, aby posílily schopnost instruktora
prezentovat a učit z těchto materiálů.
V textu jsou zahrnuty doplňkové citáty pro účely objasnění určitého tématu.
Vybrané citáty také dokazují starodávný původ těchto učení a poskytují hluboké
informace z velkého počtu odborných zdrojů.
Neočekává se, že instruktor použije všechny citáty během prezentace těchto lekcí.
Tím by se učení stalo příliš obsáhlým.
Doporučuje se, aby instruktor použil vlastní text lekcí společně s různými
objasňujícími komentáři, které při různých příležitostech používal Mistr Choa Kok
Sui – ty byly převzaty z poznámek Charlotte Anderson – aby posílily prezentaci
instruktora.
Tam, kde je potřeba dodatečné informace nebo specifický důraz, je možné přidat
citát, aby se tak zdůraznil bod, o kterém se diskutuje.
O PRANIC ENERGY HEALING
Léčebná věda umožňuje praktikovi rozvíjet hlubší smysl pro soucit prostřednictvím
upřímné touhy poskytovat službu svým bližním lidským bytostem – stejně jako
celému lidstvu.
Duše člověka je prvnotní faktor, který způsobuje, že jedinec rozvíjí silnou touhu nebo
má jednoduše zájem dozvědět se více o hlubších úrovních existence – prostřednictvím
vyléčení těla, mysli a ducha a dosažením rovnováhy.
Je to tato touha po hlubším vědění, která vede jedince k hledání dalších informací –
které budou poskytnuty na dalších duchovních kurzech.
Prostřednictvím aktivního praktikování soucitu, prostřednictvím skutečného
aplikování těchto učení – se praktik začne rychle duchovně rozvíjet.
Je to tento duchovní rozvoj, který vede k rozvoji praktikovy duše.
Proto je úkolem každého instruktora inspirovat své studenty, aby pokračovali na
své duchovní cestě k osvícení.
Archivy dávné moudrosti jsou nyní otevřeny!
Vítejte do úžasného svět energie!
OSNOVA – ÚVODNÍ STRÁNKY
Prohlášení ................................................................................................................
Struktura workshopů
.........................................................................................
Problémy, které se mohou vyskytnout
Problémy během meditace
...............................................................
..................................................................................
Přecházení právním problémům
.........................................................................
Pokyny k Pranic Energy Healing
.........................................................................
Doporučené knihy
.................................................................................................
Pranic Energy Healing vyučuje mnoho škol .......................................................
Důležité kontakty .....................................................................................................
Rejstřík lekcí ..............................................................................................................
PROHLÁŠENÍ (FOMULÁŘ JE SOUČÁSTÍ PŘÍLOH – PŘÍLOHA K)
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 4
Před zahájením semináře požádejte každého studenta, aby podepsal fomulář
prohlášení.
Neměly by zde být žádné výjimky. Pokud studenti prohlášení nepodepíší,
nemohou se zúčastnit semináře. Formulář prohlášení byl vytvořen tak, aby
chránil instruktora a „The Inner Sciences” před právními riziky.
Seznam všech účastníků semináře by měl být zaslán společně s kopií prohlášení
jedinci nebo organizaci, která vám poskytuje oprávnění k učení těchto seminářů.
STRUKTURA SEMINÁŘE
Aby podpořil učení, byl tento seminář navržen tak, aby podpořil vlastní
praktikování těchto učení. Nevynechávejte praktická cvičení. Jsou potřebná, aby
podpořily schopnost studentů naučit se tyto jednoduché techniky. Sledujte třídu
během těchto praktických cvičení a usměrňujte studenty tak, aby tyto
energetické techniky používali správně.
Barva textu v tomto manuálu rozlišuje citáty různých autorů – černý text – a
instrukce pro studenty - červený text.
Instruktoři mohou učit tyto lekce v jiném pořadí, než které je v manuálu.
Avšak to, jak jsou lekce řazeny, je logické pořadí – postupuje od jednoduchých
koncepů k těm komplexnějším.
Pořadí jednotlivých lekcí si může instruktor upravit – pokud však učí každého
studenta VŠECHNY lekce na všech seminářích.
Je vhodné dělat po 1 – 2 hodinách 10 – 15 minutové přestávky. To umožňuje
studentům uvolnit mysl a tak budou moci vstřebat více materiálu. S tímto
postupem je očekávaná délka semináře 2 dny po přibližně 16 hodinách. Kde to
bude potřeba, je možné udělat úpravy pro potřeby tlumočení.
Požaduje se, aby studenti učili tyto lekce v nezměněné podobě. Nedoporučuje
se, aby studenti míchali tyto techniky s jinými léčebnými technikami nebo
způsoby.
Instruktor může experimentovat doma, ale na semináři se doporučuje, abyste
následovali učení tak, jak je prezentováno v těchto lekcích.
Vlastní text lekcí byl navržen tak, aby předal informace tak jasně, jak je to jen
možné. Používejte jej, prosím, co nejvěrněji.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 5
PŘEDCHÁZENÍ PROBLÉMŮM, KTERÉ SE MOHOU BĚHEM
SEMINÁŘE VYSKYTNOUT
Při vzácných příležitostech se mohou při semináři objevit určité problémy,
pokud není student v dobré kondici nebo pokud nejsou techniky použity
správně.
Obecně platí, že je potřeba ihned provést očištění postižené oblasti nebo celkové
čištění aury. Instruktor by měl být pozorný a sledovat kondici příchozích
studentů a zjistit případné existující problémy před zahájením semináře. To
pomůže předejít mnoha těmto situacím.
V části semináře, ve které se „dává energie” neboli probíhá energetizování, měl
by být kladen důraz na to, aby praktik nevysílal energii s přílišnou vůlí na jinou
osobu, protože to může být pro druhého člověka příliš silné a může to způsobit
potíže.
PROBLÉMY SE MOHOU VYSKTNOUT TAKÉ BĚHEM NEBO PO
MEDITACI PRO SVĚTOVÝ MÍR
Energetické zahlcení se může projevit jako bolest nebo nepříjemný pocit.
Jednoduše proveďte důkladné čištění, abyste praktika zbavili zahlcení.
Před meditací by měly být posktynuta příslušná upozornění.
Studenti, kteří mají v historii vysoký tlak, srdeční onemocnění, glaukom (zelený
zákal), vážné onemocnění ledvin nebo jater, těhotné ženy nebo ti, kteří ještě
nedosáhli věku 18 let by neměli provádět Meditaci pro světový mír.
„Ti, kteří chtějí praktikovat Meditaci spojených srdcí pravidelně, by se měli
vyhnout:
1. konzumaci vepřového masa, úhoře nebo sumce
2. kouření
3. nepřiměřené konzumaci alkoholu
4. návykovým a halucinogenním drogám
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 6
Konzumace vepřového masa, úhoře a sumce při pravidelném provádění
meditace může vyústit v kundalini sydrom. Vepřovému sádlu by se měli určitě
vyhnout. Kundalini syndrom se může projevit jako:
1. chronická únava (nebo chronická celková slabost)
2. přehřívání organismu
3. chronická nespavost
4. deprese
5. kožní vyrážka
6. vysoký tlak a další
U silných kuřáků se může během Meditace spojených srdcí objevit bolest na
prsou, protože jejich předná a zadní srdeční čakry (energetická centra) jsou
špinavé.
Je zde také možnost vzniku vysokého tlaku u pravidelných kuřáků. Proto je
potřeba se kouření vyhnout, pokud chce osoba provádět tuto meditaci
pravidelně.
Je potřeba se také vyhnout nadměrné konzumaci alkoholu a užívání návykových
a halucinogenních drog, protože znečišťují energetické tělo. Meditování se
špinavým tělem způsobí energetický přebytek.”
- Vyjmuto z Miracles through Pranic Healing, od
Mistra Choa Kok Sui, 4. vyd., str. 2, (c) 2004,
(česky Léčení pránou)
VYHNĚTE SE PRÁVNÍM PROBLÉMŮM
Obecně z právního hlediska je v mnoha zemích termín “léčení” přísně vyhrazen
pro využití medicínskými lékaři.
Proto doporučujeme instruktorům, aby používali termíny:
a. klient namísto pacient
b. harmonizování energie nebo energetické pole místo „léčení“
c. ošetření namísto „léčení“
V mnoha zemích není dovoleno, aby praktici, kteří nemají legální „oprávnění
nebo registraci“ praktikovali.
Praktik se nesmí NIKDY fyzicky dotknout těla klienta.
Pranic Energy Healing je založeno na předpokladu, že nedojde k ŽÁDNÉMU
fyzickému doteku a ošetření bude prováděno POUZE na energetické úrovni.
Dotýkání je potřeba se přísně vyhnout.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 7
Při pečlivém sledování těchto materiálů si všimnete, že když postupujete podle
jednotlivých protokolů tak, jak jsou prezentovány, není potřeba se klienta
dotýkat a není zde vůbec žádný důvod pro to, aby si klienti odkládali oblečení.
Prosím, spolupracujte s medicínskými lékaři.
a. Energetické léčení nebo ošetření by mělo být využíváno pouze jako
doplňková metoda, která podpoří alopatickou zdravotní péči.
b. Energetický praktik by NIKDY neměl zasahovat do předepsaného
medicínského ošetření nebo předepsaných léků nebo provádět lékařské
diagnózy.
The Inner Sciences doporučuje, aby všichni praktici dodržovali tato moudrá
doporučení. Vystavte je, prosím, ve všech centrech, kde se provádí ošetření.
INSTRUKCE K PRANIC ENERGY HEALING
 Pokud symptomy přetrvávají nebo onemocnění je vážné, okamžitě
konzultujte s lékařem a s certifikovaným praktikem Pranic Energy.
 Praktici Pranic Energy nejsou lékaři, ale lékaři mohou být praktiky Pranic
Energy.
- Vyjmuto z Původu moderního pránického léčení a
arhatické jógy od Mistra Choa Kok Sui, umístěno
na úvodních stránkách (v češtině vyšlo v r. 2010)
PRO DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍCH SE DOPORUČENÉHO
CHOVÁNÍ PRAKTIKŮ PRANIC ENERGY HEALING ODKAZUJTE NA
PŘÍLOHU „A“ TÝKAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍ CHARAKTERU.
DOPORUČUJE SE, ABY MĚLI INSTRUKTOŘI K DISPOZICI
NÁSLEDUJÍCÍ KNIHY PRO SNADNÉ DOPORUČENÍ.
Jedná se o:
 Léčení pránou
 Původ moderního pránického léčení a arhatické jógy
Pro lepší pochopení dávného indického původu Pranic Energy Healing si také
přečtěte knihy Yogi Ramacharaka Psychic Healing a The Hindu Science of
Breath.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 8
Dále si, prosím, přečtěte Zlaté lotosové sútry Mistra Choa Kok Sui, které byly
sestaveny z rozsáhlých mnohaletých poznámek paní Anderson.
Energetická soucitnost v akci – přečtěte si:
 Inspirovaná akce - zlatá lotosová sútra o učení
DALŠÍ ŠKOLY, KTERÉ UČÍ KURZY MISTRA CHOA KOK SUI
V současnosti existuje několik škol, které učí kurzy Mistra Choa Kok Sui.
Učení, které budete předávat na tomto kurzu bylo sestaveno z mnoha let
pozorování, práce a vědomostí o energetickém ošetření, které shromáždila
duchovní společnice Mistra Choa Kok Sui, Charlotte Anderson.
Pouze ona výslovně dostala požehnání od Mistra Choa dělat tuto práci.
Informace, které jsou zde prezentovány, byly sestaveny do této podoby, aby
zachovaly tyto techniky ve formě, ve které ji ve skutečnosti prezentoval On. Na
žádném jiném místě nejsou tyto komplexní informace prezentovány tímto
způsobem.
V době, kdy je toto psáno, přijímá The Inner Sciences VŠECHNY STUDENTY
Mistra Choa Kok Sui ze všech škol, které učí různé formy aplikace energie na
lidský život – jiné školy však nemusí akceptovat certifikáty The Inner Sciences,
které jsou předávány účastníkům seminářů.
DŮLEŽITÉ KONTAKTY / WEBOVÉ STRÁNKY
Místní poskytovatel oprávnění: www.theinnersciences.net
Institute for Inner Sciences: www.theinnerscience.org
www.pranicenergyhealing.cz
www.pranichealing.org
www.meditatepeace.com
www.ppmaudiostream.org
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 9
REJSTŘÍK LEKCÍ A PŘÍLOH
ÚVOD
NÁZEV LEKCE
Strana
LEKCE 01 – MODUL 1
ÚVOD
Vítejte na Pranic Enegy Healing
Zachovejte si otevřenou mysl
Umožněte rychlé učení
ÚVOD DO PRANIC ENERGY HEALING
(PEH)
Požádejte o Boží požehnání
Původ Pranic Energy Healing (PEH)
ZÁKLADY PRANIC ENERGY HEALING
(PEH)
Zdroje Prány
Základní koncepty
Co je Pranic Energy Healing?
Uzavřete energetický okruh
Dívání na Energii
ENERGETICKÁ ANATOMIE,
ZCITLIVOVÁNÍ ENERGETICKÝ CENTER
NA RUKOU
Informace o Energetických Centrech
Trénik Cítění Vitální Životní Energie neboli
Prány
Základní Koncepty
FUNKCE ENERGETICKÉHO
INFORMAČNÍHO POLE (EIP)
Funkce Energetického Informačního Pole
PRANIC ENERGY HEALING – ZÁKLADNÍ
KROKY
Invokujte o Boží požehnání
Nádoba s Vodou a Solí
Tří Základní Kroky
Sebedůvěra a Víra
Lokalizované Čištění
Vysílání Vitální Životní Energie
ČEMU SE VYHNOUT
ZABEZPEČNÍ, ODSEKNUTÍ, UVOLNĚNÍ
Zabezpečení Energie
Uvolnění Vyslané Energie
SHRNUTÍ METODY PEH
Trénink ošetření bolesti zubů
Trénink ošetření bolesti hlavy
Trénink ošetření ramene nebo paže
Trénink ošetření bolesti zad
13
LEKCE 02 – MODUL 1
LEKCE 03 – MODUL 1
LEKCE 04 – MODUL 1
LEKCE 05 – MODUL 1
LEKCE 06 – MODUL 1
LEKCE 07 – MODUL 1
LEKCE 08 – MODUL 1
LEKCE 09 – MODUL 1
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
16
20
34
41
45
64
67
71
Strana 10
LEKCE 10 – MODUL 2
LEKCE 11 – MODUL 2
LEKCE 12 – MODUL 2
LEKCE 13 – MODUL 2
LEKCE 14 – MODUL 3
LEKCE 15 – MODUL 3
LEKCE 16 – MODUL 3
LEKCE 17 – MODUL 4
LEKCE 18 – MODUL 4
LEKCE 19 – MODUL 4
LEKCE 20 – MODUL 4
Prodleva účinku
Princip odmítnutí
ENERGETICKÁ CENTRA A JEJICH
FUNKCE
Umístění a funce 11 Hlavních Energetických
center
Vztah mezi Energetickými Centry a Orgány
CÍTĚNÍ ENERGIE
Naučit se Cítit Energii
Změření Energetické úrovně těla
„Protřepávání“ rukou
Cítění Vnitřního Energetického Informačního
Pole (EIP) a Energetických Center
CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ
DODRŽOVÁNÍ KROKŮ V PRANIC
ENERGY HEALING (PEH)
Jednoduché kroky
Procvičení použití Pranic Energy Healing
Trénink ošetření dýchacích potíží
Trénink ošetření bolestivé menstruace
Trénink ošetření posílení imunitního systému
Trénink ošetření infekce trávícího systému
PLANETÁRNÍ MEDITACE PRO MÍR
Informace o Meditaci spojených srdcí
MODLITBA NEBO INVOKACE O BOŽSKÉ
LÉČENÍ
Jak používat Invokativní léčení
Trénink použití Modlitby pro rychlejší
uzdravení
Božské léčení pro vlastní celkový pocit
pohody
ZÁKON PŘÍČINY A DŮSLEDKU
RYTMICKÉ JOGÍNSKÉ DÝCHÁNÍ
Jogínské Dýchání pro zlepšení „Cítění“
Různá cvičení Jogínského Dýchání
ABSENČNÍ OŠETŘENÍ PRANIC ENERGY
Principy Absenčního pránického ošetření
Procedura Absenčního ošetření
Kroky v Absenčním ošetření
Trénink Absenčního ošetření
METODY PRO OSOBNÍ LÉČENÍ
Trénink Osobního léčení
Trénink Osobního léčení s Absenčním
ošetřením pro posílení těla
DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÁ OŠETŘENÍ
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
81
90
102
104
120
131
138
142
149
156
164
Strana 11
PŘÍLOHY
PŘÍLOHA A – ÚVODNÍ STRÁNKY – Budování Charakteru při PEH
PŘÍLOHA B – LEKCE 2 - O Pranic Energy Healing
PŘÍLOHA C – LEKCE 3 – Informace o Kéčari Mudře
PŘÍLOHA D – LEKCE 4 – Více informací o Bioplazmatickém těle
PŘÍLOHA E – LEKCE 10 – Informace o Energetických Centrech
PŘÍLOHA F – LEKCE 14 – Více informací o Meditaci spojených srdcí
PŘÍLOHA G – LEKCE 14 – Text Meditace spojených srdcí
PŘÍLOHA H – LEKCE 17 – Více informací o Rytmickém Jogínském Dýchání
PŘÍLOHA I – LEKCE 19 – Využití Meditace o Bílém světle
PŘÍLOHA J – Příprava semináře
PŘÍLOHA K – Formulář Prohlášení
PŘÍLOHA L – Zavedení Léčebných veletrhů, výstav a událostí
PŘÍLOHA M – Výzkumné zdroje pro Pranic Energy Healing
PŘÍLOHA N – Velká Vize – Příprava na Zlatý Věk
PŘÍLOHA O – Energetické Léčení je součástí Tradiční Čínské Medicíny
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 12
L1 – Lekce 1
ÚVOD
Organizační:
Přibližně 10 min
Power Point
Odkaz na knihy
Internet
www.pranichealing.org
Audio
Video
Jiné
Pokud si instruktor přeje přidat SEBELÉČENÍ po Rytmickém
jogínském dýchání, Lekce 17, je to možné.
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
ORIENTACE SEMINÁŘE
VÍTEJTE NA SEMINÁŘI PRANIC ENERGY HEALING STUPEŇ 1
(Poznámka pro instruktora)
1.
2.
3.
4.
Poděkujte organizátorovi, který tento workshop zorganizoval.
Zeptejte se studentů, odkud přijeli, aby se semináře zúčastnili.
Zeptejte se, kolik studentů se tohoto semináře zúčastnilo již dříve.
Zeptejte se: “Proč se chcete zúčastnit tohoto semináře?”
Tento seminář z vás neudělá experta v oblasti energetického léčení.
Na tomto semináři se naučíte základní Techniku, která vám umožní začít rozvíjet
stěžejní dovednosti energetického léčení.
Prosím, abyste ihned nezačali soudit nebo hodnotit to, co uslyšíte.
Dejte si načas, experimentujte, hodnoťte a poté dojděte k vlastnímu závěru.
Souhlasíte s tímto přístupem?
(Počkejte na reakci studentů.)
ZACHOVEJTE SI OTEVŘENOU MYSL
Zachovejte si, prosím, otevřenou mysl a flexibilní přístup.
Tento kurz vám poskytne porozumění světu založené na Energii.
Prostřednictvím těchto Učení mohou studenti začít rozumět Principu směrování
energie do různých oblastí života – včetně
-
Léčení
Etiky
Okolního prostředí
Energie Materializace a
Spirituality
Začnete chápat, že vše v životě je forma Energie.
Použitím jednoduchých Technik je možné Energii modifikovat, snížit nebo
transformovat z jednoho stavu do jiného stavu.
Každá schopnost studenta porozumět světu samému bude zdokonalena.
To se stane díky učení, jak aplikovat Techniky Energie na to, čemu rozumíme
nejlépe – lidské tělo.
Od tohoto počátečního bodu můžeme začít využívat Energii, abychom dosáhli
pozitivních změn v našich životech a ve světě samém.
UMOŽNĚTE RYCHLÉ UČENÍ
Prosím zmenšete vlastní odpor tím, že si na své židli sednete pohodlně s chodidly
na podlaze a s vašima rukama uvolněnýma a otevřenýma.
„Zůstaňte neutrální a ničemu se nebraňte. Všimněte si, že jsme teď neřekli, že
musíte slepě věřit všemu, co vám říkáme (nebo, ve skutečnosti, čemukoliv, co
říkáme), nebo že byste neměli mít pocity, myšlenky nebo tělesné reakce na
podněty. Naopak, udělat to by znamenalo bránit se tomu získat impulsy, a to určitě
není neutrální pozice.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 3, str. 84, (c) 1978
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 14
Žádáme vás, abyste během příštích dvou dnů nekřížili nohy ani ruce.
Vaše otevřená uvolněná pozice při sezení zvýší vaši schopnost porozumět a zlepšit
pochopení technik, které vám budou představeny.
Když spolupracujete na přijetí informací, které během kurzu slyšíte, učební proces
proběhne rychleji. Prosím, posuďte a zhodnoťte tato učení poté, co kurz
dokončíte.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 15
L2 – Lekce 2
ÚVOD DO PRANIC ENERGY HEALING
Organizační:
Přibližně 10 min
Power Point
Odkaz na knihy
Léčení pránou, 1. vydání v českém překladu z roku 1996
& Původ moderního pránického léčení, české vydání z roku 2010
od Mistra Choa Kok Sui
The Science of Psychic Healing, Vyd. 1909
& Lessons in Yogi Philosophy and Eastern Mysticism, Publ. 1909
od Yogi Ramacharaka
Internet
Rosicrucian Digest 1940
www.pranichealing.org
Audio
Video
Jiné
Příloha B – O Pranic Energy Healing
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
POŽÁDEJTE O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
Začněme krátkou modlitbou.
Zavřete, prosím, oči.
“Nejvyššímu Bohu,
pokorně prosíme o božské vedení, pomoc a ochranu
a o božskou léčivou sílu.
Děkujeme Ti za to, že nás používáš jako nástroje léčení.
S díky a v plné víře.”
Jméno tohoto semináře je Pranic Energy Healing: stupeň 1 – podle učení Mistra
Choa Kok Sui.
Věda Pranic Energy Healing existuje již tisíce let. Dříve ji prováděl mimořádně
omezený počet lidí, protože různé školy, které Techniky energetického léčení učily,
nikdy nevytvořily léčebný systém v tak jasné a jednoduché formě.
Zjednodušením a vyjasněním starodávných léčebných umění může být výsledek
pravidelně a systematicky “zopakován”.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 16
Téměř každý, kdo má zájem a kdo si přeje naučit se to, může prostřednictvím
použití této jednoduché techniky pomoct podpořit rychlé uzdravení a zlepšit dobrý
zdravotní stav. Toto zlepšení se někdy nazývá “Léčení”. Byly zaznamenány
pozitivní změny fyzické, emocionální nebo mentální.
Pranic Energy Healing nemá nahradit konvenční medicínu.
Má být doplněním a podpořením standardního zdravotního ošetření.
Energetické léčení může být použito jako paralelní přístup poskytnutí úlevy a
podpoření dobrého pocitu člověka na mnoha úrovních.
Doporučuje se, aby Praktici Pranic Energy vždy následovali “Pokyny” navržené
Mistrem Choa Kok Sui. Tyto pokyny poskytl svým studentům, aby byli chráněni
před potížemi – právně, morálně a eticky. Doporučujeme, aby všichni Praktici
Pranic Energy tyto pokyny pečlivě následovali a aby je umístili ve všech prostorách,
kde se Pranic Energy Healing provádí.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
„Práničtí Léčitelé by neměli provádět lékařské diagnózy.
Práničtí Léčitelé by neměli předepisovat léky a medicínskou léčbu.
Práničtí Léčitelé by se neměli vměšovat do předepsané medikace nebo léčby.“
- Vyjmuto z Původu moderního pránického léčení a
arhatické jógy od Mistra Choa Kok Sui, umístěno
na úvodních stránkách (v češtině vyšlo v r. 2010)
Praktici Pranic Energy by se měli vyhnout situacím, ve kterých by docházelo ke
konfliktu s místními nebo národními lékařskou komunitou.
Praktici Pranic Energy by měli klást důraz na to, že energetická medicína je
doplňková oblast k alopatickému ošetření tak, jak to doporučují různí autoři na poli
energetického léčení.
„Jako léčitel si nikdy nepředstavujte, že jste lékař, pokud jste tyto vědomosti
nezískali při kompletním lékařském výcviku a ve skutečnosti nejste lékař.
Léčitel může selhat, může se splést a někdy může být léčitel souzen za provozování
lékařské praxe bez licence...“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 1, str. 38, (c) 1978
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 17
“Jako Praktik Pranic Energy se specializujete na Energetické tělo.
Není vám dovoleno narušit léčení medicínských lékařů.
Držte se své práce a nechte lékaře, aby dělali svou práci.”
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PŮVOD PRANIC ENERGY HEALING JE STARODÁVNÝ
Pranic Energy Healing bylo zahaleno tajemstvím a bylo prováděno tajně. To bylo
způsobeno strachem – ze zneužití použití Energie pro účely zvýšení osobních
zájmů nebo při napadení jiných lidí.
Indičtí Ršiové (mudrcové), čínští Taoisté a tibetští mniši praktikovali “Pránické
léčení” po tisíce let. Bylo široce prováděno v raných civilizacích Činy, Egypta a
Indie a v mnoha jiných částech světa.
Systém Pranic Energy Healing, který bude během následujících dvou dnů studovat,
má své kořeny v tradicích mnoha různých léčebných umění.
Byly zjednodušeny a systematicky zpracovány Mistrem Choa Kok Sui (MCKS) a
nazvány stejným jménem, které se používalo dříve - “Pranic Healing”.
Prostřednictvím studia a experimentů MCKS dále rozvinul tento vzácně využívaný
soubor vědomostí na “Vědu”. O Pranic Energy Healing se dá říct, že představuje
“Jednotu vědy a duchovnosti”.
“YOGI RAMACHARAKA” je vysoce ceněný autor, který napsal více než 20 knih,
založil v roce 1894 v New Yorku Vedanta Society a rozsáhle učil o aplikaci Jemné
Energie. Svobodný zednář a teozof, který je známý jako společník Svámího
Vivekanandy.
Ve své knize The Science of Psychic Healing psal o starodávných kořenech “Pránického
léčení”. Před více než 80 lety uvedl, že: „Obecné principy Pránického Léčení
spočívají ve skutečnosti, že Prána může být přenesena nebo vyslána z jedné osoby
na druhou mnoha způsoby.
Obvyklá metoda a nejúčinnější způsob je použít ruce projíždět jimi nad nemocným
člověkem a ve stejnou chvíli vysílat proud Prány na postiženou oblast.“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing,
od Yogi Ramacharaka, kap. 6, str. 37, (c)1909
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 18
„Jogíni rozdělují způsoby Léčení na tři obecné skupiny:
1. „Pránické Léčení“ zahrnuje to, co v Západním světě známé jako „Magnetické
Léčení“
2. „Mentální Léčení“ zahrnuje různé formy Mentálního a Duševního Léčení,
včetně „Absenčního Ošetření“
3. „Duchovní Léčení“, což je velmi vzácná forma Léčení ovládaná těmi, kteří
dosáhli Pokročilého Duchovního vzdělání, a velmi se liší od toho, co někteří
dnešní Léčitelé označují stejným jménem.
- Vyjmuto z Lessons in Yogi Philosophy and Eastern
Mysticism, od Yogi Ramacharaka, kap. 8, str.142 ,
(c)1903
Pár let před tím, než Mistr Choa Kok Sui opustil své tělo, navštívili společně se
Charlotte Anderson Rosekruciánskou centrálu v San José v Kalifornii. V té době se
obnovil jeho zájem o Vědu Cyklů.
Zájem Mistra Choa Kok Sui o elektrickou podstatu těla by neměl být považován za
neobvyklý, protože byl také chemický inženýr. Jako Mistr energie měl vrozený
zájem o různé teorie týkající se aplikování a „původu“ Energie. Dalo by se říct, že
všechna jeho učení obsahují „vyšší“ perspektivu týkající se využití a aplikace
Energie.
„Tito velcí mystikové, filozofové a vědci demonstrují při mnoha příležitostech
v utajovaných a svatých chrámech, stejně jako v soukromí svých laboratoří, že tato
stejná elektrická Energie by mohla být použita určitými způsoby a za určitých
správných podmínek pro účely Magnetického Léčení.“
- Vyjmuto z Rosicrucian Digest 1940, Str. 191
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 19
L3 – Lekce 3
ZÁKLADY PRANIC ENERGY HEALING
Organizační:
Přibližně 45 min
Power Point
Odkazy na knihy
Internet
Léčení pránou, 1. vydání v českém překladu z roku 1996
& Původ moderního pránického léčení, české vydání
z roku
2010 od Mistra Choa Kok Sui
The Science of Psychic Healing, ©1909,
od Yogi Ramacharaka
www.pranichealing.org
Audio
Video
Jiné
PŘÍLOHA C – Více o kéčari mudře
*tyto odkazy na knihy se vztahují pouze k této části, kterou čtete
PROMLUVME SI O ZÁKLADECH PRANIC ENERGY HEALING
ZDROJE PRÁNY
Svět, ve kterém existujeme, je Svět Energie.
Energie je ve všem a
ENERGIE JE NEUTRÁLNÍ.
Můžeme vlastně říct, že “My JSME Energie”.
Je to proto, že jsme součástí Zemské Energetické Sítě.
Energie se v různých kulturách nazývá různými jmény.
Například v:
řečtině
polynésii
hebrejštině
Sanskritu
čínštině
japonštině
Starém Egyptě
“Pneuma”
“Mana”
“Ruah”
“Prana”
“Chi”
“Ki”
“Ka”
Prána jsou jemné částice kombinované se Životní energií.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 20
Jemné částice jsou vyloučeny, když je Životní energie spotřebována – jako vybitá
baterie.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Slovo Prána je sanskrtský termín, který znamená „Vitální životní síla“.
Je to neviditelná „Bio-Energie“ neboli jemná energie, která je nezbytná pro
zachování života.
Jogi Ramacharaka napsal, že „Jogíni si uvědomují, že Prána je přímá síla využívaná
při každém léčení. Prána se uvádí do činnosti několika různými způsoby...“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing,
od Yogi Ramacharaka, kap. 6, str. 137, (c)1909
Vitální Životní Energii můžeme získat ze vzduchu, slunce, země a stromů, stejně
jako „Božskou Energii“, kterou získáme jako důsledek Modlitby, Meditace a
prostřednictvím jiných praktik.
EXISTUJE MNOHO ZPŮSOBŮ, JAK PŘIJÍMAT PRÁNU.
Například – po mnoho let dávaly různé skupiny lidí čaj, pitnou vodu nebo jiné
tekutiny na slunce, aby je energetizovaly a aby vstřebaly Energii neboli pránu.
PRANIC ENERGY HEALING JE ZALOŽENO NA ZÁKLADNÍCH KONCEPTECH:
KONCEPT RYCHLÉHO ZOTAVENÍ
(Princip Seberegenerace podle Mistra Choa Kok Sui)
1. Pranic Energy Healing je založeno na konceptu, že tělo má vrozenou
schopnost „se samo uzdravit“.
2. Využívá dynamickou Vitální Životní Energii, aby vytvořilo biochemické
změny v Energetickém Systému Jednotlivce. To se může projevit jako
psychické, mentální, emocionální a duchovní změny v člověku. V některých
případech se tomu říká „Léčení“.
Většina lidí zaznamená, že v případě drobných spálenin, zranění nebo infekcí
má fyzické tělo bez podání antibiotik nebo předepsaných léků schopnost
uzdravit samo sebe. Dokonce v případě vážné virové infekce, kde není žádný
lék dostupný, se tělo ve většině případů uzdraví samo bez léčení.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 21
„Lidé si často neuvědomují to, co je zřejmé… nevidí, co je zřejmé.“
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
KONCEPT VITÁLNÍ ŽIVOTNÍ SÍLY
Pranic Energy Healing využívá Vitální Životní Energii jako palivo.
To může způsobit, že dojde k biochemickým změnám. Může k nim dojít v těle
a/nebo v okolním prostředí.
V oblastech, kde není dostupné lékařské ošetření, může využití Vitální Životní
Energie způsobit v mnoha případech rychlé zotavení.
Praktici Pranic Energy se učí, jak vstřebat a přenést Energii na nemocnou,
zraněnou nebo popálenou část stejně jako na celé tělo, obvykle dosáhnou rychlého
pozitivního výsledku.
„Prána takto přenesena působí na pacienta jako posilující lék a skvěle jej oživuje a
posiluje, kromě toho, že má tendenci způsobit lokální zlepšení právě
zaznamenané.“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing,
od Yogi Ramacharaka, kap. 1, str. 38, (c)1909
ZRYCHLENÍ
CHEMICKÝCH REAKCÍ V TĚLE VYSVĚTLUJE, PROČ SE RYCHLOST
ZLEPŠENÍ VÝRAZNĚ ZVÝŠÍ.
K těmto reakcím dochází, když se Vitální Životní Energie nasměruje na tělo nebo
na určitou část těla.
Skutečnost, že věda v současné době nedokáže měřit přesné množství Energie
neboli Prány ve fyzickém těle, neznamená, že tyto jemné Energie neexistují.
V dávných dobách si lidé nebyli vědomi elektřiny, jejích vlastností a využití
elektrické Energie. To ale neznamená, že elektřina neexistuje.
Naše nevědomost nezmění skutečnost. Prostě jen mění naše vnímání reality.
Chybné vnímání nebo chybné pojetí toho, co si myslíme, že v našem životě
můžeme nebo nemůžeme dělat, je potřeba přehodnotit.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 22
CO JE PRANIC ENERGY HEALING?
Pranic Energy Healing je založeno na principu, že je možné Přenést Energii
z jednoho člověka na druhého, z jednoho místa na druhé, z jednoho státu do
jiného státu.
Součástí toho je, že se Praktik stane kanálem nebo příjemcem pro Vitální Životní
Energii. Poté vysílá Energii do těla nebo do oblasti života určitého člověka, který
potřebuje navýšení Energie.
Tento Přenos Energie obvykle vyrovnává, stabilizuje nebo harmonizuje
Energetické Faktory, které rychlé normalizují fyzické tělo, prostřední nebo
podmínky v životě člověka obecně.
Vitální Životní Energie se obvyklé přenáší z Vyššího zdroje Energie – na nižší
Energetickou úroveň.
Při různých příležitostech v různých zemích – Charlotte Anderson zaznamenala, že
Mistr Choa Kok Sui pravidelně používal následující příběh, aby studentům přiblížil
„přenos energiie“. Je to příběh z Bible:
„20 A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho
šatu.
21
Říkala si totiž: „Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!“
22
Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl: „Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila.“
A od té hodiny byla ta žena zdráva.“
-
Vyjmuto z Bible,
Matouš 9:20-22
ekumenický
překlad,
Vysvětlil potom, že někdy člověk vstoupí do místnosti nebo určité oblasti nebo se
dostane do kontaktu s lidmi, se kterými okamžitě prožíváme radost a štěstí. Na
druhou stranu můžeme také navštívit oblast nebo být v kontaktu s lidmi, kde se
cítíme velmi vyčerpaní už po krátké chvíli.
proto, pokud chcete například vstřebat více mladistvé Energie, snaže se trávit čas
s mladšími lidmi, protože mladí lidé mají více Vitální Životní Energie.
Jedním ze základů Pranic Energy Healing je „Koncept Zvýšení Vitální Životní
Energie“ v těle nebo v části těla, což rychle pomůže tělu, aby se uzdravilo.
Těla mladých lidí se uzdravují rychleji a mají výrazně více Energie než starší lidé,
kteří již „vyčerpali“ „Dynamickou Vitální Životní Sílu neboli Energii“.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 23
CÍTIT A VIDĚT PRÁNU
Řekněme si něco o Práně Vzduchu neboli Životní Energii, která přichází ze
vzduchu.
Pránu Vzduchu je možné vidět přímo očima.
Když přimhouříte oči, můžete ve vzduchu vidět malé struktury - jako bublinky.
Tyto jemné bublinkovité formy, které vidíte, jsou vlastně „Prána Vzduchu“.
Druhý zdroj Životní Energie přichází ze země.
To je Viditelná Prána Země neboli Zemní Prána.
Tato forma Energie by měla být přijímána pouze z rozličných čistých míst
prostřednictvím chodidel. Například, když se člověk prochází bosky na čisté zemi
nebo čisté trávě, je možné přijímat určité množství Energie Země.
- Zahrnuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Špinavému prostředí byste se měli vyhýbat, pokud si přejete přijímat Energii ze země a
ze vzduchu.
Můžeme také přijímat energii ze Stromů.
Člověk může jednoduše odpočívat vedle stromu a opřít se o Strom zády.
Jiný způsob, jak přijímat Energii ze Stromu je obejmout strom – aby přijal jeho
Energii.
Vybírejte si, prosím, pouze zdravé stromy, ne stromy, které jsou slabé nebo
nemocné.
Pociťujte kvalitu Energie Stromu a poté přijměte část přebytečné Energie ze stromu.
Pamatujte na to, abyste praktikovali Ahimsu (Ahinsá) neboli nenásilí vůči přírodě.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Nepřijímejte stále Energii pouze z jednoho stromu.
Pokud si zvyknete pravidelně přijímat Energii ze stromů, pamatujte na to, abyste
stromy pravidelně střídali.
Praktici Pranic Energy ví, že „Božská Energie“ neboli Prána může být přijímána a
využita, aby podpořila rychlé uzdravení a zlepšení jak v jejich vlastním životě, tak
v životech klientů.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 24
CHTĚLI BYSTE SI ZKUSIT VIDĚT VITÁLNÍ ŽIVOTNÍ ENERGII?
(Počkejte na reakci studentů.)
Před tím, než se na Vitální Životní Energii „podíváte“…
Musíte nejprve uzavřít Energetický Okruh ve vašem těle.
UZAVŘENÍ ENERGETICKÉHO OKRUHU
Abyste zvýšili svou citlivost – nebo aby pro vás bylo snazší vyvinout schopnost
„Cítit Energii“, je nezbytné Uzavřít Energetický Okruh.
Vaše tělo je možné přirovnat k velmi složitému elektronickému předmětu.
Energetické Tělo má síť drátů, ne fyzických drátů, ale energetických drátů.
V Akupunktuře se jim říká Meridiány.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
V Sanskrtu se tyto „Energetické Kanály neboli Meridiány“ nazývají „Nády“.
Meridián je kanál nebo trubice, která je vytvořená z Jemné Energie.
Tělo má Meridiány neboli Energetické Kanály vepředu i vzadu.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
V Akupunktuře se přední Energetický Kanál nazývá „Koncepční Kanál“ a zadní
Energetický kanál se nazývá „Hlavní Kanál“.
Lidské bytosti mají lidské tělo – je to tak?
Protože tělo musí jít, přední Energetický Kanál je „přerušený“ v ústech.
Pokud je před ústy překážka,
(Instruktor i dá před ústa prst a předvede to.)
Člověk nebude schopen jíst.
Takže aby mohl člověk jíst, Energetický Kanál musí být v ústech přerušený.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 25
Ve chvíli, kdy přiložíte špičku jazyka na patro, uzavře se spojení mezi předním a
zadním meridiánem.
Co se stane, když přiložíte jazyk na patro?
Tok energie se zvýší.
Když není jazyk přiložený na patro, dojde ke snížení toku energie.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Abyste uzavřeli Energetický Kanál – VÁŠ JAZYK MUSÍ BÝT SPOJENÍ S PATREM.
Spojení vašeho jazyka s patrem je jako rozsvícení světla.
Víte, že když „zapnete“ světlo – protože tma přestává díky umělému světlu
existovat – zda je to světlo elektrické nebo zda je to světlo svíčky!
Nedávná vědecká pozorování zaznamenala, že tyto Energetické Kanály zvládnou
obojí – roztahují se a stahují.
Abyste zvýšili stupeň citlivosti a zvýšili Energetickou úroveň těla – neboli „zapnuli“
Energetické Tělo … váš jazyk musí být přiložený na patro.
V Hinduistické tradici provádějí někteří jogíni Khéčari Mudru, což ve skutečnosti
znamená přiložit jazyk na Patro. V některých případech dochází k extrémním
opatřením a praxi odseknutí spodní části jazyka, aby praktikantovi umožnili založit
jazyk co nejvíce dozadu – a zakrývají si dokonce nosní otvor v zadní části hrdla.
Toto není v Pranic Energy Healing potřeba. Prostě jednoduše přiložíme jazyk na
patro, abychom uzavřeli Energetický Okruh v Jemném Těle.
- Více o Khéčari Mudře, Příloha C, str. 183
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 26
DÍVÁNÍ NA VIDITELNOU ENERGII VZDUCHU NEBOLI PRÁNU VZDUCHU
Chtěli byste vidět Energii ve vzduchu?
(Počkejte na reakci studentů.)
Snažte se, prosím, dělat toto cvičení venku mimo budovu nebo otevřete okna a instruujte studenty,
aby se dívali ven.)
V roce 1978 Barbara Ann Brennan poskytla jasné informace o tom, jak vidět
energii ve Vzduchu. Řekla:
„... jednoduše si za pěkného slunečného dne uvolněně lehněte na záda do trávy a
dívejte se na modrou oblohu. Po nějaké době uvidíte maličké kuličky, které tvoří
klikaté vzory na obloze...“
- Vyjmuto z Hands of Light, od Barbary Ann
Brennan, kap. 6, str. 37, (c)1978
(v češtině Ruce světla)
Dobře, uděláme jednoduché cvičení na Sledování viditelné Energie Vzduchu
1. Uzavřete, prosím, Energetický okruh přiložením jazyka na patro.
2. Požádejte o Boží Požehnání,
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně žádáme o Božské vedení, Pomoc a Ochranu
a o Schopnost vidět Pránu Vzduchu.
S díky a v Plné Víře.”
3. Jemně přimhuřte oči
4. Dívejte se na oblohu
5. Dívejte se mírně nahoru a Zaměřte své oči přibližně dva metry daleko.
6. Nemrkejte.
7. Nic si nepředstavujte …. Jen se DÍVEJTE!
8. Nic neočekávejte …. Jen se DÍVEJTE!
9. Jednoduše … Buďte neutrální.
10. Nesnažte se příliš … Jen se Uvolněte!
11. Jen se dále dívejte na oblohu …
12. Pomalu a pohodlně se nadechněte …
13. Pomalu a pohodlně vydechněte …
14. Toto opakujte 7 dechových cyklů.
15. Děkuji vám.
16. Viděli jste něco?
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 27
17. Zvedněte, prosím, ruku.
18. Co jste viděli?
(Počkejte na reakci studentů.)
19. Ostatní mohou pokračovat trénovat dívání na Energii Vzduchu.
(Počkejte jednu až dvě minuty.)
20. Děkuji vám.
21. Můžeme pokračovat?
DÍVÁNÍ NA VIDITELNOU ENERGII ZEMĚ NEBOLI ZEMNÍ PRÁNU
(Toto je dobrovolné cvičení.)
Chtěli byste vidět Energii ze země?
1. Uzavřete, prosím, Energetický okru přiložením jazyka na patro.
2. Požádejte o Boží Požehnání,
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně žádáme o Božské vedení, Pomoc a Ochranu
a o schopnost vidět Zemní Pránu.
S díky a v Plné Víře.”
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Mírně přimhuřte oči.
Zaměřte své oči 5 – 12 cm nad zem.
Nemrkejte.
Nic si nepředstavujte.
Nic neočekávejte.
Jednoduše buďte neutrální.
Nesnaže se příliš……prostě se uvolněte.
Jen pokračujte v dívání na zem.
Pomalu a pohodlně se nadechněte …
Pomalu a pohodlně vydechněte…
Opakujte to sedm dechových cyklů.
Děkuji vám.
Viděli jste něco?
Pokud jste něco viděli, zvedněte, prosím, ruku.
(Počkejte na reakci studentů.)
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 28
17. Skvělé! To je úžasné!
18. Co jsi viděl?
(Ke zbytku třídy)
19. Prosím, pokračujte v dívání …
(Počkejte a získejte zpětnou vazbu od studentů.)
20. Děkuji vám.
21. Můžeme pokračovat?
DÍVÁNÍ NA ENERGETICKÉ POLE OBKLOPUJÍCÍ STROM
Je možné si snadno a rychle vyvinout uvědomění Energií v okolním prostředí. Tím,
že se díváte na rostliny, stromy a jiné živé organismy, které nás obklopují...
Je možné snadno vyvinout schopnost vidět Energii.
„... nyní přesuňte svůj pohled na okraje vrcholků stromů proti modré obloze ...
můžete vidět zelený opar ... když se podíváte blíže, můžete vidět kuličky na okraji
zeleného oparu...“
- Vyjmuto z Hands of Light, od Barbary Ann
Brennan, kap. 6, str. 38, (c)1978
(v češtině Ruce světla)
(Nepovinné cvičení, pokud jsou v okolí stromy)
Chtěli byste vidět Energetické Pole obklopující strom?
(Počkejte na reakci studentů)
1. Uzavřete, prosím, Energetický okruh přiložením jazyka na patro.
2. Požádejte o Boží Požehnání,
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně žádáme o Božské vedení, Pomoc a Ochranu
a o Schopnost vidět Energetické Pole Stromu.
S díky a v Plné Víře.”
3. Mírně přimhuřte oči.
4. Zaměřte své oči přibližně 30 – 60 cm od stromu.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 29
5. Nemrkejte.
6. Nic si nepředstavujte.
7. Nic neočekávejte.
8. Jednoduše buďte neutrální.
9. Nesnažte se příliš….. jen se uvolněte.
10. Jen se dále dívejte na strom…
11. Pomalu a uvolněně se nadechněte….
12. Pomalu a uvolněně vydechněte….
13. Opakujte to 7 dechových cyklů.
14. Děkuji.
15. Viděli jste něco?
16. Řekni nám, prosím, co jsi viděl?
(Počkejte na reakci studenta)
(Ke zbytku třídy)
17. Prosím, dívejte se dále na Energetické Pole stromu.
(Počkejte pár minut)
18. Velmi dobře! Děkuji.
19. Můžeme pokračovat?
VĚDA
ZNOVU OBJEVILA A OVĚŘILA PŘÍTOMNOST
OBKLOPUJÍCÍ LIDSKÉ TĚLO.
ENERGETICKÉHO POLE
Chtěl by někdo vidět Energetické Pole obklopující lidské tělo?
Mnoho autorů a exepertů na Energii doporučuje jednoduché cvičení, abyste si dále
rozvinuli schopnost vidět Energii.
„Vyberte si přítele. Bílá stěna není nezbytná, ale zdá se, že na ní je cvičení snazší.
Postavte se přibližně 20 stop od vašeho přítele a zaměřte se na bod v prostoru
přibližně 4 palce nad jeho hlavou. Nezaměřujte se na zeď nebo na tvář vašeho
přítele, ale spíše na bod v prostoru, který jste si vybral.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 4, str. 104, (c) 1978
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 30
(Vyberte dobrovolníka)
(Požádejte dobrovolníka, aby si sedl před světlé pozadí, nejlépe před bílé nebo smetanově bílé)
(Dobrovolníkovi a třídě)
1. Uzavřete, prosím, Energetický Okruh přiložením jazyka na patro.
2. požádejte o Boží Požehnání,
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně žádáme o Božské vedení, Pomoc a Ochranu
a o Schopnost vidět Energetické pole ______________ (řekněte jméno dobrovolníka).
S díky a v Plné Víře.”
(Ke třídě)
3. Mírně přivřete oči. Zaměřte svůj zrak zhruba 15 cm nad hlavu __________
a 30 cm za hlavu ________________
4. Nemrkejte.
5. Nic si nepředstavujte.
6. Nic neočekávejte.
7. Jednoduše buďte neutrální.
8. Nesnažte se příliš…… Jen se uvolněte.
9. Jen se dále dívejte na Energetické pole.
10. Pomalu a uvolněně se nadechněte……
11. Pomalu a uvolněně vydechněte…..
12. Opakujte to sedm dechových cyklů.
13. Děkuji.
14. Viděli jste něco?
15. Pokud jste něco viděli, zvedněte, prosím, ruku.
16. Řekni nám, prosím, co jsi viděl?
(Ke zbytku třídy)
17. Prosím, pokračujte v dívání na Energetické pole lidského těla.
(Získejte zpětnou vazbu)
18. Děkuji vám.
19. Můžeme pokračovat?
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 31
CHTĚLI BYSTE VIDĚT ENERGII, KTERÁ VYCHÁZÍ Z VAŠICH PRSTŮ?
TECHNIKA TŘECH PRSTŮ
(Počkejte na reakci studentů)
Máme čakry na rukou a na prstech. Lidské tělo má jak Energetická Centra rukou,
tak Energetická Centra prstů. Pokud si přejete vidět Energii, která vychází z vašich
rukou a prstů, je potřeba nejprve energetizovat tato malá Energetická Centra na
vašich dlaních a prstech.
1. Uzavřete, prosím, energetický okruh. Přiložte jazyk na patro.
2. Požádejte o Boží Požehnání,
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně žádáme o Božské vedení, Pomoc a Ochranu
a o Schopnost „cítit“ Vitální Životní Energii.
S díky a v Plné Víře.”
3. Stiskněte střed vaší levé ruky palcem pravé ruky a otočte jím ve směru
hodinových ručiček. Nyní stiskněte střed vaší pravé ruky palcem levé ruky a
otočte jím ve směru hodinových ručiček. To zaktivuje Energetická Centra na
dlaních vašich rukou.
4. Nyní stiskněte konečky vašich prstů konečky vašich palců.
(Instruktor to předvede)
5. Nyní dejte tři prsty každé vaší ruky přibližně 2 - 3 cm od sebe.
6. Zvedněte, prosím, vaše ruce přibližně 15 – 20 cm nad úroveň očí. Dívejte se
nad úroveň vašich očí směrem stropu a zaměřte oči na záměr na vaše prsty.
7. Nyní zaměřte svou pozornost na konečky vašich prstů.
8. Nadechněte se a soustřeďte se na konečky vašich prstů.
9. Uvolněte se, zůstaňte soustředění na konečky vašich prstů.
10. Pomalu a uvolněně se nadechněte…..
11. Pomalu a uvolněně vydechněte
12. Udělejte to 7 dechových cyklů … Poté se zhluboka nadechněte.
13. Nyní velmi, velmi pomalu oddalujte vaše prsty 10 – 12 cm od sebe. Nyní
přibližujte vaše prsty k sobě a potom je zase oddalujte. Zaměřujte, prosím,
svou pozornost na malý prostor mezi vašimi prsty.
14. Nic si nepředstavujte
15. Nic neočekávejte
16. Snažte se být neutrální
17. Stále pokračujte s oddalováním a přibližováním vašich rukou velmi pomalu.
Zaměřte se s přimhouřenýma očima na prostor mezi prsty.
(Instruktor, prosím, počká)
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 32
(Poté se zeptejte)
18. Viděli jste něco nebo cítili jste něco mezi vašimi prsty?
19. Ti, kteří něco viděli nebo cítili, mohou položit ruce dolů, ostatní, prosím,
pokračujte v Cítění Energie mezi vašima rukama.
(Počkejte několik vteřin)
20. Viděl někdo další něco?
(Vyměňte si se třídou zpětnou vazbu)
- Zahrnuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 33
L4 – Lekce 4
ENERGETICKÁ
ANATOMIE,
CÍTĚNÍ
ENERGIE,
ZCITLIVOVÁNÍ ENERGETICKÝCH CENTER NA RUKOU
Organizační:
Přibližně 25 min
Power Point
Odkaz na knihy*
Původ moderního pránického léčení, české vydání z roku 2010 od
Mistra Choa Kok Sui
Pět Tibeťanů, vydání v českém překladu z roku 1994,
od Petera Keldera
Internet
The Etheric Double, Vyd. 1925,
od Arthura E. Powella,
www.pranichealing.org
Audio
Video
Jiné
PŘÍLOHA D – Více informací o Bio-Plazmatickém těle
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
INFORMACE O ENERGETICKÝCH CENTRECH
Naše fyzická těla jsou naplněna Energetickými Víry, které nazýváme
Energetická Centra.
V Hinduistické tradici v textu „Yoga Kundalini Upanišada“ se nachází časná
dokumentace zaznamenávající existenci Energetických Center.
V této tradici se Energetická Centra nazývají „Čakry“.
Slovo „Čakra“ je odvozeno od Sanskrtského termínu, který znamená „kolo“ nebo
„otáčení“ a odkazuje na „kolu podobnou formu“ neboli Energetický vír.
Pokud je forma „Kola“ zobrazena okolo konstanty kruhu, paprsky kola rozdělují
kruh na segmenty. v Hinduistické tradici se jim říká „Okvětní lístky“ čakry.
Proč Hindové použili termín „okvětní lístky?“
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 34
Protože když se „kolo“ neboli čakra otáčí velmi rychle … vytváří tvar, který vypadá
jako květina. Na základě tohoto dávného vnímání Energetického Centra, které
vypadá jako květina, byly tyto segmenty nazvány „Okvětní lístky“.
Tato Energetická Centra neboli Čakry jsou vlastně otáčející se, pulzující
Energetická Centra, která existují v Éterickém Poli lidského těla.
„První důležitá věc, kterou mě naučili po příchodu do kláštera, byla tato:
Tělo má sedm energetických center, kterým by se v Angličtině dalo říkat víry...
Jsou to mocná elektrická pole, (téměř) neviditelná pro oko...“
- Vyjmuto z The Ancient Secret of the Fountain of
Youth, od Petera Keldera, část 1, str. 9, (c)1939,
(revidovaná verze 1985) (česky Pět tibeťanů)
VÍCE ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O ENERGETICKÝCH CENTRECH
Důkladná znalost a pochopení Hlavních Energetických Center a jejich Funkcí je
pro Praktika mimořádně důležitá.
Praktik musí chápat a uvědomovat si, že endokrinní žlázy v lidském těle jsou
fyzickým projevením Energetických Center.
Energetické Tělo vlastně kontroluje Energetická Centra.
Tato Energetická Centra jsou jako elektrárny, které poskytují Vitální Životní Sílu
různým částem těla.
Termín „Energetické Centrum“ lze skutečně lépe chápat, pokud o nich přemýšlíme
vlastně jako o „Energetických Transformátorech“.
Když Energie z nižších center stoupá do vyšších center, je transformována na
Energii vyšší frekvence.
Když Vyšší Energie klesá do nižších center – je podobně transformována na formu
Energie – s nižší frekvencí.
Energetická Centra mají různé funkce, včetně absorbování, vstřebávání a rozvádění
Energie do různých částí těla.
Slovo „transformátor“ může být také použito ve smyslu „zvyšování“ elektrické
voltáže a „snižování“ elektrické voltáže.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 35
Například, transformování jedné formy Energie na jinou formu Energie.
V jiném případě, světlo může být transformováno na elektrickou Energii.
Poté může být Elektrická Energie transformována na mechanickou Energii nebo
na teplo.
To je, proč mohou být Energetická Centra přirovnána k Energetickým
Transformátorům.
Energetická Centra Rukou patří mezi centra, které je možné nejsnáze aktivovat.
Aktivováním Energetických Center Rukou si Praktik vyvine Schopnost „Cítit“
Jemnou Energii.
„Čakry rukou jsou sídla Tvořivé Energie...“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 1, str. 31, (c) 1978
VYZKOUŠEJME SI CÍTĚNÍ ENERGIE ČCHI
(Počkejte na reakci studentů)
Nejprve si uděláme krátkou sadu Fyzických Cvičení.
(Postavte se, prosím)
1. Otáčejte horní částí vašeho těla doprava, poté doleva, doprava, doleva,
doprava, doleva – Udělejte to 12 krát.
2. Kružte boky 12 krát doprava a 12 krát doleva.
3. Otáčejte hlavou doprava a doleva.
4. Nyní si, prosím, procvičte ramena točením paží 12 krát dozadu, poté 12 krát
dopředu.
5. Nyní pokrčte lokty nahoru a prudce natáhněte ruku směrem dolů, současně
roztáhněte prsty a umožněte, aby byla Energie prudce odvržena z vašich
rukou, vašich prstů a prostoru mezi prsty. Můžete cítit, jak něco odchází.
6. Nyní si procvičíme zápěstí 12 krát doleva a 12 krát doprava.
7. Nyní natáhněte pravou ruku nahoru s dlaní směrem k obloze, zatímco levou
ruku natahujete dolů k zemi. Směřujte a protahujte pravou ruku nahoru a
levou ruku dolů. Udělejte to, prosím, sedmkrát.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 36
MŮŽETE CÍTIT VITÁLNÍ ŽIVOTNÍ ENERGII NEBOLI PRÁNU?
1. Uzavřete Energetický Okruh přiložením jazyka na patro.
2. Požádejte o Boží Požehnání,
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně žádáme o Božské vedení, Pomoc a Ochranu
a o Schopnost cítit Vitální Životní Energii.
S díky a v Plné Víře.”
3. Stlačte střed levé dlaně palcem pravé ruky.
Tlačte na střed dlaně a současně otočte palcem ve směru hodinových ručiček.
To se dělá, aby se aktivovala Energetická Centra Rukou.
4. Nyní tento proces zopakujte na pravé dlani a s levým palcem.
Pamatujte na to, abyste otočili palcem, zatímco tlačíte na dlaň.
Tento proces zlepší vaši schopnost „Cítit“ Energii.
5. Nyní dejte ruce přibližně 5 – 7 cm od sebe.
6. Abyste dále zlepšili schopnost cítit energii, stlačte koneček každého prstu
špičkou palce. Ujistěte se, že se všechny prsty a palce vzájemně dotýkají
konečky.
7. Nic si nepředstavujte.
8. Nic neočekávejte.
9. Jednoduše buďte neutrální.
10. Nyní velice pomalu oddalujte ruce od sebe – poté je zase přibližujte.
11. Pokračujte s přibližováním a oddalováním rukou.
12. Soustřeďte se na středy dlaní.
13. Snažte se prostě „Cítit“ Energii.
14. Nesnažte se příliš……jen se uvolněte.
15. Pomalu a uvolněně nadechujte….
16. Pomalu a uvolněně vydechujte …
17. Opakujte to sedm dechových cyklů.
18. Pamatujte na to, abyste se stále soustředili na středy vašich dlaní.
19. Děkuji Vám.
(Otázky ke studentům.)
20.
21.
22.
23.
24.
Cítili jste něco?
Zvedněte ruku.
Cítil někdo mezi rukama teplo? Zvedněte ruku.
Kdo cítil mezi rukama nějaký tlak. Zvedněte ruku.
Co třeba pulzování nebo nějaký pocit pohybu Energie mezi vašima rukama?
Zvedněte ruku.
25. Jsou někteří z vás poměrně citliví nebo mají někteří z vás poměrně vysokou
úroveň Energie? To může způsobit, že někteří z vás pociťují mezi rukama
brnění jako jemnou elektřinu.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 37
26.
27.
28.
29.
Velmi dobře.
Nyní ještě jedna otázka. To vyžadujte někoho, kdo je hodně citlivý.
Je pravděpodobné, že pouze málo lidí bude mít tento zážitek.
Cítil tady někdo rotující pocit mezi dlaněmi?
(Počkejte na reakci studentů)
(Instruktor vhodně zareaguje jako „To je úžasné“ nebo „To muže nějakou dobu trvat…“)
30. Podělte se, prosím, o své zkušenosti s lidmi vedle vás.
31. Děkuji vám.
32. Můžeme pokračovat?
ZÁKLADNÍ KONCEPTY
Aby bylo možné porozumět Pranic Energy Healing, je nezbytné chápat
Energetickou Anatomii – ne pouze fyzickou Anatomii lidské bytosti.
Způsob, jakým to MCKS vyjadřuje, je tento:
„Máte Energetické Tělo neboli Tělo Světla.
Děti, které jsou vnímavé, to vidí.
Rusové to nazvali „Bio-Plazmatické Tělo“.
Aura neboli Vnitřní Energetické Informační Pole je „Světlo kolem těla.“
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Lidské bytosti mají viditelné fyzické tělo – které je možné snadno vidět a dotknout
se ho.
Mají také jemná těla – která nejsou obyčejně vidět fyzickýma očima.
Tato jemná Těla mohou někdy vidět jasnovidci velmi citliví lidé.
Historicky bylo „Jemné Tělo“ pozorováno na obrazech Božstev nebo Světců
v téměř každém Národě a Náboženství.
Někdy se tyto obrazy zobrazují se světlem, které obklopuje hlavu a někdy se
světlem, které vyzařuje z jejich těl nebo se světlem vycházejícím z dlaní jejich
rukou.
Jsou to vlastně ilustrace nebo prezentace toho, jak jemnou Energii vnímá umělec a
jak mohou být vysvětleny člověku, které se na tyto ilustrace dívá.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 38
Toto téměř neviditelné jemné Energetické Tělo se nazývá Éterické Tělo, BioPlazmatické Tělo, Energetické Informační Pole nebo Energetické Tělo.
„Stručně, bychom měli zjistit, že zatímco Éterický Dvojník je nezbytný pro život
fyzického těla, není správně řečeno oddělený nositel vědomí: což znamená, že
přijímá a rozvádí vitální životní sílu, která přichází od slunce, a je tudíž přímo
spojený s fyzickým zdravím.“
- Vyjmuto z The Etheric Double, od Arthura E.
Powella, (c) 1925, kap. 1, str. 2
Existence Bio-Plazmatického Těla byla vědecky znovuobjevena v roce 1939
Ruskými vědci, kteří se jmenovali Dr. Semyon a Valentina Davidovich Kirlian.
Vyvinuli speciální typ rané Energetické fotografie nazývané „Kirlianova
Fotografie“.
Termín Bio-Plazmatické Tělo znamená „Živé Energetické Tělo“ tvořené
z neviditelné jemné hmoty.
Pro zjednodušení této terminologie budeme používat termíny Energetické Tělo
nebo Energetické Informační Pole, které nahradí termín Bio-Plazmatické Tělo.
Tato fotografie využívala elektrická pole vysoké frekvence, aby zachytila obraz
malých částí Energetického Informačního Pole.
Prostřednictvím této nové technologie začalo být možné chápat, že jemné
Energetické tělo není vidět – ale že je skutečné!
Nyní máme dokonce novější Energetickou Technologii, která se nazývá „GDV
Snímání“, která je výrazněji vyvinutější a pokročilá.
Tato technologie se používá pro zaznamenání lidského bioelektrického pole
použitím fotografie Gas Discharge Visualisation (GDV). Používá se pro
zhodnocení lidského bioenergetického pole a poskytuje užitečné informace
týkajících se stavu člověka.
Užitím této moderní technologie je nyní možné poznat a potvrdit to, co Jogíni a
další říkali stovky let – že „fyzické tělo“ je obklopeno „tělem světla“, které se
v ezoterické terminologii nazývá „Aura“.
Slovo „Bio-Plazmatické“ pochází ze slova „bio“, což znamená život a „plazma“, což
znamená čtvrtý stav hmoty.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 39
Další tři stavy hmoty jsou pevný, tekutý a plynný.
Plazma je prostě ionizovaný plyn nebo plynové částice s pozitivním nebo
negativním nábojem.
Není to totéž jako krevní plazma.
Energetické Informační Pole neboli Energetické Tělo prostupuje a přesahuje – za
fyzické tělo – přibližně 12 cm.
Jasnovidně je to vidět jako zářivé Energické Pole vystupující kolem celé hranice
fyzického těla.
Budeme tomu říkat „Vnitřní Aura“ nebo Vnitřní Energetické Informační Pole.
Silný zdraví Člověk nebo mladý člověk má obvykle Energetické Pole přibližně 20
cm nebo víc.
U běžného člověka toto Vnitřní Pole sahá přibližně 12 cm od těla.
Když je člověk slabý nebo velmi nemocný, může být toto Informační pole
zmenšeno je na 5 cm nebo dokonce méně.
Dobrý Praktik Pranic Energy má Vnitřní Pole alespoň 1 metr.
Stejně jako krev cirkuluje fyzickým tělem cévami, Energie cirkuluje Energetickým
Tělem „Energetickými Kanály“.
Tyto Energetické Kanály je možné přirovnat k „Energetickým Trubicím“ a jsou
v jiných tradicích známé jako „meridiány“ neb „nády“.
Energetické Tělo kontroluje Energetická Centra.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 40
L5 – Lekce 5
FUNKCE ENERGETICKÉHO INFORMAČNÍHO POLE
Organizační:
Přibližně 10 min
Power Point
Odkaz na knihy
Léčení pránou, 1. vydání v českém překladu z roku 1996
od Mistra Choa Kok Sui
The Etheric Double, Vyd. 1925, od Arthura E. Powella
Internet
www.pranichealing.org
Audio
Video
Jiné
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
NEMOC
SE OBJEVÍ V
FYZICKÉM TĚLE
ENERGETICKÉM TĚLE
PŘED TÍM, NEŽ SE PROJEVÍ NA
Toto je historická pravda a byla ověřena jasnovidným pozorováním.
Z toho vyplývá, že můžeme do určité míry předejít tomu, aby se onemocnění
projevilo, když je Energetické ošetření aplikováno před stanovením lékařské
diagnózy.
„Bolest nebo nemoc je důsledkem trhliny nebo nerovnováhy ve vaší Životní
Energii.
Protože se nemoc projevuje v psychickém neboli astrálním těle před tím, než se
projeví ve fyzickém těle, okultista může často diagnostikovat onemocnění před tím,
než se objeví, nebo alespoň zároveň pracovat s vámi nebo s ostatními.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 3, str. 64, (c) 1978
Můžeme proto říct, že Pranic Energy Healing není pouze léčení fyzického těla, ale
že prostřednictvím Energetického „harmonizování“ Energetického Systému je také
ve své podstatě Preventivní.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 41
FUNKCE ENERGETICKÉHO INFORMAČNÍHO POLE NEBOLI „AURY“
1. Vstřebávat Energii
2. Rozvádět Energii
3. Vitalizovat celé fyzické tělo Pránou neboli Energií Čchi
4. Fungovat jako Forma neboli Šablona pro fyzické tělo
Mnoho onemocnění je způsobeno nebo částečně způsobeno – nedostatečnou
funkcí jednoho nebo vícero Energetických Center.
Podle Mistra Choa Kok Sui „jsou Energetické tělo a viitelné fyzické tělo tak úzce
propojené, že to, co ovlivňuje jedno z nich, ovlivňuje i to druhé a obráceně.
„Léčením (ošetřením) Energetického těla se během tohoto procesu uzdraví
viditelné fyzické tělo. To je Zákon Korespondence.“
- Vyjmuto z Miracles through Pranic Healing, od
Mistra Choa Kok Sui, 4. vyd., kap. 2, str. 15, (c)
2004, (česky Léčení pránou)
V ENERGETICKÉM INFORMAČNÍM POLI JSOU TAKÉ MALÉ PAPRSKY
ÉTERICKÉHO SVĚTLA NEBOLI BIOPLAZMATICKÉ PAPRSKY, KTERÉ NĚKDY
VYPADAJÍ JAKO ČÁST NEBO ROZŠÍŘENÍ AURY.
JE
TO FENOMÉN, KTERÝ SE PODLE MISTRA CHOA KOK SUI A DALŠÍCH
EZOTERICKÝCH AUTORŮ NAZÝVÁ POPISNÝM TERMÍNEM ZNÁMÝM JAKO
„PAPRSKY ZDRAVÍ“.
Kolmé Paprsky Éterického světla prostupují Vnitřní Energetické Informační Pole a
vystupují ven z fyzického těla.
Tyto paprsky jsou dlouhé přibližně 60 cm nebo více.
Formují to, co budeme popisovat jako „Energetické Informační Pole Zdraví“.
Ezoterickými autory je toto Energetické Pole nazýváno „Aura“.
Tyto Éterické Paprsky a Aura slouží jako ochranný štít proti bacilům a nakažené
Energii.
Přes Éterické Paprsky je z fyzického těla vylučovaná „použitá“ Energie, nakažené
Energie a toxiny.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 42
Mistr Choa Kok Sui jednou prohlásil, že:
„Když je člověk zdravý, „tělo světla“ je zářivé.
Když je člověk nemocný, jsou v tomto „Těle Světla“ šedé oblasti špinavé Energie.
Tato špinavá Energie je vylučována přes Paprsky Zdraví, když je určitá část těla
nemocná. Nemoci mohou způsobit, že Paprsky Zdraví začnu být zamotané.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Mistr Choa Kok Sui nabízí analogii, která vysvětluje více o Paprscích zdraví, když
řekl, že:
„Stejně jako má kůže fyzického těla póry, naše Energetická těla mají Energetické
Informační pole Zdraví.“
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Když je člověk nemocný, tyto kolmé paprsky světla poklesnou a mají tendenci být
částečně zamotané nebo spojené dohromady.
„ ... Energie je zablokovaná. Protože již volně neproudí ... objeví se více tmavých
skvrn stagnující nebo velmi slabé Energie. Tato porucha se projeví v éterickém těle
ve formě zamotaných nebo potrhaných čar životní síly...“
- Vyjmuto z Hands of Light, od Barbary Ann
Brennan, kap. 15, str. 142, (c)1978
(v češtině Ruce světla)
Když je klient nemocný, Energetické Informační Pole Zdraví se často zmenší.
Energetické Informační Pole Zdraví zdravého člověka může být velké 1 metr nebo
více.
Toto Pole má obvykle tvar jako kuželovitý válec – větší nahoře a menší vespod.
Účelem Paprsků Zdraví je vylučovat použitou Energii.
Když je Špinavá Energie vylučována přes Paprsky Zdraví, může se znečistit i pokoj
– prostřednictvím uvolňování těchto Energií do prostoru.“
K vylučování této špinavé energie dochází paprsky zdraví, když je určitá část těla
nemocná. Nemoci mohou způsobit, že se paprsky zdraví zamotají.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 43
Známý autor Arthur E. Powell diskutoval o Auře Zdraví v roce 1925. Řekl:
„Aura Zdraví, skládající se z těchto částic vyloučených z těla, slouží užitečnému
účelu ochrany osoby před útokem bacilů. Při zdraví jsou částice vyloučeny přes
póry v přímých liniích, ve správných úhlech k povrchu těla a tvoří tak v Auře
Zdraví pruhovaný efekt.
Dokud čáry zůstávají pevné a rovné, zdá se, že tělo je téměř úplně chráněné před
útoky zlých fyzických vlivů, jako jsou bacily, které jsou ve skutečnosti odpuzovány
a drženy stranou Pránickou silou. Ale když, důsledkem slabosti, vyčerpání, zranění,
sklíčenosti ducha, nebo důsledkem nepřiměřeného a nepravidelného životního
stylu je potřeba neobvykle velké množství Prány, aby upravila plýtvání nebo
poškození v těle, a je zde tudíž vážný úbytek vyzařovaného množství, čáry Aury
Zdraví poklesnou, začnou být nestálé a zamotané, ochranný systém je oslabený a je
tak mnohem snažší pro bacily, aby jej ovlivnily a vstoupily do něj.“
- Extracted from The Etheric Double, by Arthur E.
Powell, Published 1925, Chapter 4, Page 34
Za tímto Informačním Polem Zdraví je Vnější Energetické Pole.
Vnější Energetické Pole běžného člověka je velké zhruba 1 metr.
Bylo pozorováno, že nemocní lidé mají ve svém Vnějším Energetickém
Informačním Poli díry nebo trhliny nebo mezery. Přes tyto otvory uniká Vitální
Životní Energie ven a tím oslabuje fyzické tělo klienta.
„ZÁKLADNÍ PROBLÉMY, NA KTERÉ NARAZÍTE PŘI LÉČENÍ, JSOU ENERGETICKÝ
PŘEBYTEK NEBO NEDOSTATEK.”
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Když Energetické Informační Pole není v normálu, jsou zde dva základní stavy,
které lze v Energetickém Těle pozorovat:
1. Energetický Nedostatek – je tam, kde Praktik cítí, že Vnitřní Energetické
Informační Pole je „vyklenuté“ nebo „ohnuté“ dovnitř – při srovnání s
„normálními“ částmi Energetického těla. Tento stav je způsobený nedostatečným
množstvím Energie v této oblasti nebo části.
2. Energetický Přebytek – je stav, kdy Praktik cítí v Energetickém Informačním
poli – výduť nebo vypouklinu směrem ven, v oblasti nebo části Energetického těla
ve srovnání s „normálními“ částmi Energetického těla. To je obvykle způsobeno
bloky nebo překážkami v Energetickém systému nebo tím, že je ta část naplněna
takovým množstvím přebytečné Energie, nebo tím, že se Energie kombinují
dohromady s nakaženými Energiemi nebo se starými, potlačenými nebo použitými
Energiemi, které způsobují, že je Energetický Obrys deformovaný.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 44
L6- Lekce 6
PRANIC ENERGY HEALING – ZÁKLADNÍ KROKY
Organizační:
přibližně 60 min
Power Point
Odkaz na knihy*
Internet
Léčení pránou, 1. vydání v českém překladu z roku 1996
& Původ moderního pránického léčení, české vydání z roku 2010
& Possible Miracles on Pranic Healing, Vyd. 2004 v Angličtině
od Mistra Choa Kok Sui
The Science of Psychic Healing, Vyd. 1909,
od Yogi Ramacharaka
www.pranichealing.org
Audio
Video
Jiné
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
KROKY, JEŽ JE POTŘEBA PROVÁDĚT PŘI PRANIC ENERGY HEALING
VŽDY PAMATUJTE NA TO, ABYSTE POŽÁDALI O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
Prostý akt Invokace Nejvyšší Bytosti zvyšuje léčivou Energii Praktika. Získaná
Božská Energie také pomáhá zlepšit Intuici Praktika během sezení.
Po každém sezení je také doporučeno vždy „Vzdát Díky“ za Božské Vedení,
Pomoc a Ochranu.
Je nesmírně důležité jak pro Praktika, tak pro klienta, aby se vždy modlili neboli
„invokovali“ za Boží Požehnání před použitím Energetických Protokolů.
Ve chvíli, kdy se modlíte nebo invokujete již Léčivý Proces začal.
Vždy pamatujte na to, abyste prováděli Invokaci.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 45
Jednoduše řekněte,
„Nejvyššímu Bohu,
děkuji Ti za požehnání Božskou Léčivou Energií.
Plně přijímám tuto Léčivou Energii.
Děkuji Ti za tato Požehnání.“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Invokujte o Boží Požehnání
Dívejte se na svého klienta, zatímco léčíte.
Uvolněte se, nebuďte napnutí
Usmívejte se
Před klientem nekřižte paže a mějte paže otevřené.
Důkladně klienta vyzpovídejte. „Jaká je lékařská diagnóza? Jaké jsou fyzické
problémy? Bolí Vás něco?“
7. Použijte diagram bolesti, abyste určili stupeň bolesti.
8. Vysvětlete klientovi, že Pranic Energy Healing ne bezdotyková procedura a
že se od nich během sezení pouze žádá, aby pomalu a uvolněně dýchali a
nekřížili nohy a aby nechali ruce pohodlně ležet na klíně dlaněmi směrem
vzhůru.
9. Požádejte klienta, aby jednoduše uvolnil své starosti a obavy a aby relaxoval.
10. Poté si s klientem povídejte a určete povahu jeho problému.
11. Instruujte klienta, aby si představil briliantově zářivou Energii, jak prostupuje
část jeho těla nebo jeho života, kde je potřeba rovnováha nebo zlepšení. Při
Energetickém ošetření je zásadní, aby klienti otevřeli svou mysl a podpořili
tak očištění starých použitých a nakažených Energií a hluboce vstřebali
vyslané Energie. To významně pomůže ve vyrovnání nebo stabilizování
jejich kondice na všech úrovních.
12. Podle Mistra Choa Kok Sui: „Když je klient skeptický, instruujte jej, aby
jemně sklonil hlavu dopředu a díval se směrem dolů.“ Tato pozice má
tendenci psychologicky zlepšit vnímavost klienta.
13. Uzavřete Energetický okruh. Během ošetření mějte přiložený jazyk na patro.
14. Můžete si před srdcem klienta „představit“ růžovou růži, jak se rozvíjí.
Bez ohledu na to, jak mocný je Praktik Pranic Energy, pokud klient Energii
nepřijímá, brání to procesu uzdravení.
„Představte si, že se vaše Čakra otevírá jako clona na čočce fotoaparátu, nebo jako
květina, která rozevírá okvětní lístky.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 3, str. 72, (c) 1978
15. Nyní je Praktik Pranic Energy připraven začít s ošetřením.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 46
Pokud je u klienta silný odpor, požádejte jej, aby zaujal během ošetření přijímající
pozici.
Požádejte pacienta, aby otočil dlaně směrem vzhůru a mírně sklonil hlavu.
Požádejte jej, aby zavřel oči. To sníží jeho odpor a léčení se tím výrazně usnadní.
- Vyjmuto z Miracles through Pranic Healing, od
Mistra Choa Kok Sui, 4. vyd., kap. 3, str. 75, (c)
2004, (česky Léčení pránou)
POUŽÍVEJTE NÁDOBU S VODOU A SOLÍ
Proč bychom měli používat nádobu s vodou a solí?
Voda má schopnost vstřebat starou Energii zatímco sůl ji rozkládá.
Používání nádoby s vodou a solí je mimořádně důležité.
Pečlivým odhazováním nechtěných Energií do nádoby je možné podstatně zabránit
rozšíření nechtěných Energií do prostředí nebo na nás samotné.
Je potřeba věnovat pozornost tomu, aby všechna odstraněná Energie byla správně
odhozena do nádoby s vodou a solí.
Když se provádí čištění, jednoduše zatřepete rukou, když odhazujete nakaženou
Energii do nádoby.
Vytvoření nádoby s vodou a solí je jednoduché. Použijte přibližně 1 litr vody
v nějaké nádobě a přidejte jednu hrst nebo více soli.
Po provedení Energetického ošetření vylijte, prosím, vodu a sůl do záchodu.
Doporučuje se, aby se pro odstranění použité vody využívala toaleta … spíše než
zbavení se špinavé vody jinými způsoby.
Použitou nádobu využívejte pouze pro Energetická ošetření.
Nikdy ji nepoužívejte k jiným účelům.
Když jste doma, můžete nádoby umístit na slunce, aby se dále čistily.
Někteří Praktici mají zkušenost s tím, že když se nádoba používá dlouho, je
mimořádně obtížné ji vyčistit.
Proto se doporučuje, aby se staré nádoby pravidelně nahrazovaly novými.
Velikost nádoby by měla mít 30 cm v průměru. Menší nádoby jsou neefektivní pro
zadržení velkých množství nechtěných Energií.
Pokud nemáte k dispozici vodu a sůl, je možné využít další metodu. Tato metoda
byla široce doporučována v různých esoterických vědách a různými léčebnými
školami.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 47
„Okultní oheň, na druhou stranu, aspektem Jednotné Kosmické Energie, že má
podobné vlastnosti jako oheň, z nichž ta hlavní je moc rozložit a strávit fyzické
formy...“
- Vyjmuto z True and Invisible Rosikrucian Order, od
Paula Fostera Case, kap. 18, str. 263, (c) 1985
„Představte si vedle sebe zelený nebo oranžový oheň a odhoďte do něj špinavou
energii. Ujistěte se, abyste zase oheň uhasili a vyhnuli se ta zbytečnému riziku.“
- Vyjmuto z Miracles through Pranic Healing, od
Mistra Choa Kok Sui, 4. vyd., kap. 3, str. 67, (c)
2004, (česky Léčení pránou)
V mnoha tradicích se doporučuje, aby praktici „zatřepali prsty“ ...
(instruktor předvede)
... aby uvolnili kontaminující Energie ze svých rukou, prstů a dokonce z jemných
meridiánů vedoucích vzhůru k rukám. Je důležité používat silný pohyb otřepání a
důkladně očistit ruce vodou a alkoholem.
V PRANIC ENERGY HEALING JSOU TŘI ZÁKLADNÍ KROKY:
1. Čištění neboli odstranění nakažené Energie.
2. Přenos Vitální Životní Energie – Projekce.
3. Zajištění Energie.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 48
INSTRUKTOR DEMONSTRUJE
(Předveďte, jak jednoduše se Pranic Energy Healing provádí na klientovi)
Požádejte nějakého studenta o asistenci. Zjistěte, zda má někdo ve skupině jednoduchý
nekarmický problém.
Potřebuji někoho, kdo umí popsat to, co cítí.
(Ptejte se dobrovolníka)
“Jak stará je ta bolest?”
Můžete chodit?
Můžete zvednout ruku?
Jak dlouho máte tento problém?”
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
NYNÍ INVOKUJME O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně žádáme o Božské vedení, Pomoc a Ochranu
a o Božskou Léčivou Sílu.
Děkujeme Ti, že nás využíváš jako Nástroj Léčení.
S díky a v Plné Víře.”
Když provádíte čištění, sundejte si, prosím, hodinky.
Nyní zvedněte ruku nad hlavu klienta a rozhánějte plynulým pohybem dolů k jeho
nohám.
Dělejte to rytmicky … 1, 2, 3, 4, 5 odhodit.
Dělejte to až do 30.
6, 7, 8, 9, 10 odhodit,
11, 12, 13, 14, 15, odhodit…..
(Instruktor … pokračuje do 30)
NYNÍ SI OČISTĚTE RUCE
Pamatujte na to, abyste dekontaminovali vaše ruce.
Nyní budeme vysílat Vitální Životní Energii.
Když cítíte, že se Energie odráží od Vaší ruky, klient je naplněný.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 49
To je cítit jako jemný „tlak“ který tlačí vaši ruku dozadu. To ukazuje, že by Praktik měl
přestat vysílat Energii.
Když cítíte tlak, je to znamení toho, že tok Energie se zastavil nebo že ta část je
naplněná.
Vysílejte, prosím, Energii tak dlouho, jak je potřeba.
Nyní zabezpečíme Energii.
Co je prchavější, Prána nebo Parfém?
(Počkejte na reakci studentů).
Prána.
Co se stane, když necháte lahvičku s parfémem otevřenou?
(Počkejte na reakci studentů).
Vyprchá!
Pokud Energii Nezajistíte, unikne ven.
Jak Zajistíte Energii?
Vyšlete světle modrou třikrát, modrá, modrá, modrá a poté uvolníte odseknout,
odseknout, odseknout.
(Zeptejte se klienta “Jak se Cítíte?”)
(Požádejte klienta, aby vám dal zpětnou vazbu skupině a aby se posadil.)
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 50
PŘÍBĚH O TOM, JAK JE PRANIC ENERGY HEALING JEDNODUCHÉ:
Existuje příběh o muži z Kanady.
Byl se skupinou lovců daleko v divočině.
Měl vážnou nehodu.
První noc na tomto výletě …
Spadl náhodou do ohně v táboře – a ošklivě si spálil paži.
Nikdo z jeho společníků (kteří flámovali), jek nemohl odvézt zpět do civilizace, aby
mu pomohl dostat se do nemocnice.
A nikdo ve skupině lovců neuměl Pranic Energy Healing.
Ale tento muž sledoval svou ženu, když prováděla ošetření Pranic Energy, tak začal
druhou rukou rozhánět a odhazovat Energii z vážně popálené části.
Opakoval to celé hodiny, jemně „přivázal“ svou ruku na strom směrem vzhůru
…aby mohl dělat rozhánění důkladně a úplně.
Nebyl schopen odjet z hor další dva nebo tři dny.
Když se konečně dostal dolů … jeho žena jej okamžitě vzala do nemocnice.
Sdělili mi, že utrpěl vážné popálení 3. stupně.
Řekli mu ale také, že se popálení již začalo správně hojit.
Jen díky použití „Jednoduchého Pranic Energy Healing“ byl schopen snížit vážnost
tohoto stavu.
Bylo to jen díky tomu, že opakovaně rozháněl a odhazoval pryč Energii z vážné
popáleniny – že se byl schopen začít uzdravovat svou ruku.
Je zaznamenáno, že se ruka nakonec uzdravila bez vzniku velkých jizev – což by se
u tak vážného zranění dalo očekávat.
- Příběh používaný Mistrem Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PROMLUVME SI O JEDNOTLIVÝCH KROCÍCH, KTERÉ
PROVÁDĚNÍ PRANIC ENERGY HEALING NÁSLEDOVAT
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
JE
POTŘEBA
PŘI
Strana 51
SEBEVĚDOMÍ A VÍRA
PODLE MCKS JSOU „VÍRA A OTEVŘENOST“
VÝSLEDEK OŠETŘENÍ PRANIC ENERGY.
MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÉ PRO
V Původu Moderního Pránického Léčení a Arhatické Jógy to Mistr Choa Kok Sui
vysvětluje takto:
„Bylo pozorováno, že dokonce i při ošetření jednoduchých případů se stav
některých klientů nezlepší. Otázkou je, proč k tomu dochází?“
Aby mohlo dojít k uzdravení, musí být klient přijímavý a přát si přijmout vyslanou
Pránu neboli Energii.
Jiný běžně používaný termín pro přijímavost je „Víra“.
Princip Vodivosti uvádí, že vodivost těla a jemných těl závisí na psychologickém
přístupu člověka, který vyslanou energii přijímá.
Výborná vnitřní vodivost se nazývá „Víra“.
Vše, co se týká Energie, má odpor.
Musíte snížit odpor.
Musíte zvýšit víru.
Prostým sledováním Praktika Pranic Energy klient zvyšuje svou vodivost.
„Nejlepší výsledky jsou dosaženy, když je u klienta vyvolán přijímavý postoj stavu
mysli ... Pacient by měl být přiveden k tomu, aby věnoval léčiteli plnou pozornost,
protože míra účinku ošetření závisí ve velké míře na stupni dávané a získané
pozornosti.“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing, od Yogi
Ramacharaka, kap. 13, str. 125-128, (c)1909
Praktik by se měl Usmívat, aby zvýšil přijímavost pacienta a zvýšil jeho energii.
Vždy se usmívejte.
Je velmi důležité, aby Praktici Pranic Energy před léčením vždy řekli krátkou
modlitbu nebo invokaci o Boží požehnání.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 52
(Vyberte si dobrovolníka.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Třído, prohlédněte Energii dobrovolníka.
Prosím dobrovolníka, aby se široce usmál nebo se od srdce zasmál.
Třído, ciťte Energii.
Je Energie stejná?
Prosím dobrovolníka, aby byl velmi smutný.
Třído, ciťte znovu.
(zjistěte zpětnou vazbu)
Řekněte klientovi,
„Aby mohlo dojít k vyléčení, potřebuji vaši plnou spolupráci.
Chcete se uzdravit?
Přijmete Energii, která bude vyslána?
Je to velmi jednoduchá … ALE … velmi důležitá část procesu vašeho uzdravení.
Prosím, otevřete vaše ruce a položte je dlaněmi vzhůru na klín.“
Řekněte vašemu klientovi:
Skloňte hlavu a zavřete vaše oči
To je číslo 1
„Pacient by měl být v příjemné a pohodlné pozici.
Pacient by se měl naučit uvolnit svaly ... sedět v uvolněné pozici. Používejte
doporučení: „Teď si udělejte opravdové pohodlí.“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing,
od Yogi Ramacharaka, kap. 13, str. 128, (c)1909
Číslo 2
Platba je jiný způsob, jak učinit vašeho klienta přijímavým.
Když klienti platí, mají nárok obdržet více Energie, takže musíte požádat klienta,
aby zaplatil předem.
Šli byste za lékařem, který si účtuje pouze 5 centů?
Obvykle nebo pravděpodobně lidé srovnávají platbu s dovedností.
Když si účtujete, máte větší důvěryhodnost.
Když klienti žádají, aby byli léčeni zdarma, musíte zvážit, jaká je hodnota bolesti, od
níž má být uleveno.
Pokud se člověk nechce uzdravit…
Neplýtvejte svým časem.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 53
Když léčíte, nedovolte klientovi, aby byl podrážděný nebo stresovaný.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
ODSTRANĚNÍ NAKAŽENÉ ENERGIE POMOCÍ LOKALIZOVANÉHO ČIŠTĚNÍ
Jak můžete odstranit nakaženou Energii z Éterického neboli energetického těla
člověka?
To se dělá pomocí Lokalizovaného Čištění.
Tato technika odstraňuje špinavou energii z oblasti.
Umožňuje proudění Pránické Energie po celém těle včetně části, která potřebuje
uzdravit, vyvážit nebo harmonizovat.
To zrychlí přirozené léčivé procesy těla.
Když na podlaze vidíte útržek papíru nebo nějaké smetí, co uděláte?
Zvednete je, správně.
Pokud to nemůžete zvednout, vezmete koště a zametete to.
Stejným způsobem, když je nežádoucí Energie přítomna v Energetickém Poli
klienta, jednoduše ji odstraníte tím, že ji odmetete pryč.
„Vyčištěním Čaker můžeme dosáhnout některých z nejdramatičtějších výsledků ze
všech duševních technik, jak při léčení ostatních, tak při léčení sebe sama.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 5, str. 122, (c) 1978
Čištění se provádí v různých kulturách.
Například Američtí Indiáni používají pírka a červené maso, aby špinavou Energii
odstranili.
Východní Indové používají sůl a větve stromů nebo košťata.
Když provádíte rozhánění, pamatujte na to, abyste si sundali hodinky.
Zvedněte ruku do vzduchu a rozhánějte 1,2,3,4,5 odhodit, pokračujte až do 30.
(Instruktor společně se studenty Procvičuje Pozici Ruky)
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 54
1. Nerozhánějte špinavou Energii směrem k vašemu tělu.
2. „Ciťte“ Energii, kterou odstraňujte (rozháníte) z těla vašeho klienta.
3. Ciťte a „Rozhánějte“ a Ciťte a „rozhánějte“. Vytvořte záměr odstranit
nežádoucí Energii z těla vašeho klienta.
4. Čistěte důkladně. Vždy odstraňte nebo vyjměte VŠECHNU špinavou
Energii z Energetického pole vašeho klienta.
5. Vaše ruce musí být pružné a uvolněně … neměly by být strnulé.
Pokud klientova bolest putuje během ošetření z jedné části těla do jiné části,
znamená to, že část špinavé Energie se přesunula (do jiné oblast v těle nebo části, kterou
ošetřujete).
- Obsahuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
„Když jsou ruce ve správné pozici, pohybujte jimi ven, do strany, před tělem nebo
částí těla, a když je dáváte zpět...“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing,
od Yogi Ramacharaka, kap. 7, str. 56, (c)1909
KOLIKRÁT ROZHÁNÍTE PRYČ ŠPINAVOU ENERGII
1. Jednoduchá onemocnění a stavy mohou vyžadovat 20 – 30 opakování
odstranění neboli rozhánění, aby bylo dosaženo důkladného očištění.
2. Středně obtížné případy mohou vyžadovat 50 – 100 rozhánění nebo více.
3. Ve vážných případech může být v určité oblasti potřeba 300 – 500
rozhánění.
UVOLNĚNÍ ODSTRANĚNÉ ENERGIE
Bylo zaznamenáno při pravidelném odhazování špinavé Energie na podlahu – že
Praktici mnoha různých tradicí – mají tendence k problémům s nohama nebo si
v nohách vyvinou artritidu. Je nezbytné zbavit se špinavé Energie správně.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 55
Prosím, uvolňujte Energii, kterou odstraňujete z vaší ruky, pravidelně a pořádně do
nádoby s vodou a solí.
Jak to uděláte?
Zatřepáním neboli uvolněním špinavé Energie do nádoby se Solí a vodou.
(Prosím, předveďte, jak odhodit Energii do vody a soli.)
PAMATUJTE, PROSÍM, NA TO, ABYSTE SI PRAVIDELNĚ ČISTILI RUCE!
Pokud máte pocit, že jsou ruce trochu lepivé nebo těžké, znamená to, že jsou vaše
ruce kontaminované.
Nezapomínejte dekontaminovat vaše ruce!
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Mistr Choa Kok Sui zaznamenal, že pokud se nakažené Energie kompletně správně
nezbaví, může způsobit Kontaminaci.
Důsledkem Kontaminace může Praktik fyzicky onemocnět, zeslábnout nebo mít
nedostatek Energie, nebo může dokonce zakusit symptomy podobné těm jeho
klienta.
Co je Energetická Kontaminace?
K Energetické Kontaminaci dochází následkem toho, že člověk začne být zasažen
špinavými Energiemi, které během procesu Léčení (Ošetření) odstranil,
nebo Energiemi, které se vyskytují v prostředí nebo určité oblasti.
To se může projevit jako nepříjemný pocit v ruce nebo v paži Praktika.
Může se to také projevit jako pálení, zahřátí, pocit těžkosti, bodání nebo ztuhnutí
v ruce nebo v prstech.
Aby se Praktik těmto stavům vyhnul, musí pamatovat na to, aby setřásl (nebo
„Odhodil“ v terminologii podle MCKS) Energii z ruky do nádoby s vodou a solí.
Termín „Odhození“ z prstů nebo ruky zmiňuje YOGI Ramacharaka.
Říká: „Jednou za čas zvedněte ruce a „švihněte“ prsty, jako byste odhazovali něco
nakaženého. Je to dobré občas dělat a také si po ošetření umýt ruce, jinak můžete
převzít trochu nemocného stavu pacienta.“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing,
od Yogi Ramacharaka, kap. 8, str. 78, (c)1909
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 56
Důkladně si čistěte ruce během a po ošetření. Po odstranění špinavých nebo
nakažených Energií se doporučuje očistit si ruce alkoholem, levnou vodkou nebo
vodou a jemnou solí. Ty mají dostatečný čistící účinek.
Tato praxe také chrání praktika před přenesením špinavé nebo nakažené Energie
zpět na klienta a brání tomu, aby zůstala v prostoru pokoje, kde se provádí ošetření.
Je také nezbytné otřást nebo odhodit rukou během energetizování.
Tím se minimalizuje zasažení Praktika špinavými nebo „nakaženými“ Energiemi.
„Někteří Léčitelé provádějí malé rituály jako otřepávání prstů, aby smyli nebo se
zbavili pacientovy Energie ... aby byl léčitel v bezpečí.“
- Vyjmuto z Kahuna Healing, od Serge Kahili
Kinga, kap. 5, str. 124, (c) 1925
Po Ošetření by si měl Praktik Pranic Energy důkladně omýt ruce a paže vodou a
solí.
JAK ZINTENZIVNIT CITLIVOST RUKOU
Uprostřed dlaně každé ruky je Energetické Centrum.
Tato Energetická Centra Ruky jsou schopné jak vstřebávat, tak vysílat Vitální
Životní Energii.
Mistr Choa Kok Sui řekl, že si všiml, že když jednoduše zaměří Svou pozornost na
dlaně Svých Rukou … (Instruktor ukáže na dlaň své ruky)
…. a na Své prsty (Instruktor se dotkne konečků prstů …)
Začal na své ruce něco cítit.
Všiml si, že když byla Jeho pozornost nasměrována na dlaň ruky a na prsty, neboli
na tato Energetická Centra, byly všechny tyto oblasti naplněny větším množstvím
Energie, začaly být aktivnější a vypadaly jasněji.
Prostým zaměřením pozornosti na dlaně a na prsty začaly být energetizované a
aktivované.
„Příprava Rukou. Třete rychle ruce o sebe několik minut, a potom jimi chvíli
houpejte tam a zpět, dokud nemáte „pocit“, že jsou plné Energie. Rychlým
zavřením a rozevřením – opakovaným několikrát – je budeme báječně stimulovat.“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing,
od Yogi Ramacharaka, kap. 9, str. 80, (c)1909
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 57
PŘENESENÍ (VYSÍLÁNÍ) VITÁLNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE
(V terminologii Mistra Choa Kok Sui se tomu říká „Energetizování“)
SOUČÁSTÍ LÉČENÍ JE PŘENOS ENERGIE
Jsou zde dva procesy:
Přijímání a Vysílání Prány.
Dělejte to jemně.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Je stejně důležité přijímat a vysílat Energii ve správném množství.
Podobně je při provádění Pranic Energy Healing důležité jako Vysílat Energii, tak
důkladné Čištění.
Když přenášíte Vitální Životní Energii na tělo klienta, k čemu dochází?
Energie je Přenáší z jedné osoby na druhou osobu!
Je nezbytné, aby Praktik Pranic Energy nasměroval svou pozornost na ruku, která
vstřebává Energii … spíše než na ruku, která Směřuje neboli „Vysílá“ Energii!
Pamatujte!
Energie jde tam, kam je nasměrovaná vaše pozornost.
Když vysíláte Energii …
Držte vaše ruce tak, aby vaše podpaží zůstalo neustále otevřené nebo pryč od těla.
To umožňuje snadný neustálý tok Energie.
(Ukažte na prezentaci Obrázky Božstev v Dávající a Přijímající Pozici)
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
„ ... přiložte dlaň ruky nad postiženou oblast, přibližně šest palců, nebo dokonce
trochu blíže, a drže je tam několik minut.“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing,
od Yogi Ramacharaka, kap. 7, str. 56, (c)1909
Obě ruce mohou být použity pro přijímání a vysílání.
Přijímání se obvykle provádí přes dominantní ruku.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 58
CVIČENÍ: VYSÍLÁNÍ VITÁLNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE NA DLANĚ PARTNERA
Vyberte si partnera.
(Počkejte, až se studenti připraví na cvičení)
(Instruktore: Prosím, vezměte si partnera).
1. Praktici se postaví, klient se posadí.
2. Oba uzavřou Energetický okruh. Přiložte jazyk na patro.
3. Praktici, jednoduše zvedněte ruku směrem vzhůru a buďte si vědomi Dlaně
vaší Ruky.
4. Dejte si načas.
5. Cítíte, jak Energie vstupuje do dlaně vaší zvednuté Ruky?
(Počkejte na reakci studentů.)
6. Když Energetizujete (Vysíláte Energii) nestůjte přímo před klientem,
stoupněte si stranou. Proč? Nedojde k výměně Energie s klientem.
7. Nyní přes druhou ruku nasměrujte, neboli vysílejte Vitální Životní Energii na
dlaň vašeho klienta.
8. Pomalu a uvolněně se nadechujte ……
9. Pomalu a uvolněně vydechujte …..
10. Dělejte to tři – sedmi dechových cyklů.
11. Když nadechujete – soustřeďte se na přijímající ruku.
12. Když vydechujete – soustřeďte se na dávající ruku.
13. Váš vnitřní stav ovlivňuje vašich schopnost léčit.
14. Když cítíte, že byl předán dostatek Energie do dlaně vašeho klienta,
přestaňte vysílat Energii.
15. Děkuji vám.
16. Uvolněte se, prosím.
17. Zatřeste vašimi rameny a vašimi pažemi.
18. Nyní vyšleme Vitální Životní Energii na druhou dlaň vašeho klienta.
19. Praktici, jednoduše zvedněte druhou ruku vzhůru a buďte si vědomi Dlaně
vaší ruky.
20. Dejte si načas.
21. Cítíte, jak Energie vstupuje do dlaně vaší zvednuté Ruky?
(Počkejte na reakci studentů.)
22. Nyní přes druhou ruku nasměrujte, neboli vysílejte Vitální Životní Energii na
dlaň vašeho klienta.
23. Pomalu a uvolněně se nadechujte ……
24. Pomalu a uvolněně vydechujte …..
25. Dělejte to tři – sedmi dechových cyklů.
26. Když nadechujete – soustřeďte se na přijímající ruku.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 59
27. Když vydechujete – soustřeďte se na dávající ruku.
28. Váš vnitřní stav ovlivňuje vašich schopnost léčit.
29. Když cítíte, že byl předán dostatek Energie do dlaně vašeho klienta,
přestaňte vysílat Energii.
30. Uvolněte se, prosím.
31. Zatřeste vašimi rameny a vašimi pažemi.
32. Dejte, prosím, zpětnou vazbu.
33. Kdo byl schopen cítit pohyb Energie?
(Počkejte na reakci studentů).
34. Vyměňte si role.
35. Děkuji vám, sedněte si.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
VYSÍLÁNÍ
NEBOLI PŘENOS
PROVÁDĚNO PRSTEM
VITÁLNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE
MŮŽE BÝT TAKÉ
Vysílání Energie je také možné dělat jednoduše použitím jednoho nebo dvou Prstů.
Na špičce každého Prstu je akupunkturní bod, kterému se podle Mistra Choa Kok
Sui říká „Mini“ Energetické Centrum.
Nasměrováním jednoho nebo dvou Prstů na bod, kam by měla být přenesena
Energie.
Můžete použít pouze vaše prsty, abyste vyloženě vyslali Energii na bod buď na
povrchu, nebo hluboko v těle.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Všimli jste si někdy při sledování televize, že když člověk na něco nebo na někoho
ukazuje – obvykle to zesílí slovní účinek nebo myšlenku v mysli člověka, který
ukazuje?
To proto, že Energie výcházející z vašich Energetických center prstů je silná a může
být dokonce díky záměru ukazujícího být ještě silnější.
Když se Energetická centra prstů používají při léčení, vysílání Energie by se mělo
provádět velmi jemně.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 60
PROCVIČTE RŮZNÉ POZICE PAŽÍ
Vyzkoušejme si různé pozice Paží, které mohou být použity pro Vysílání Vitální
Životní Energie
EGYPTSKÁ POZICE
1. Postavte se.
2. Uzavřete Energický okruh. Přiložte jazyk na patro.
3. Jednoduše zvedněte jednu ruku nahoru do přijímající Pozice a buďte si
vědomi Dlaně této ruky.
4. Druhou ruku dejte do vysílající Pozice. Obě Paže by měly být lehce otevřené.
5. Dejte si načas.
6. Buďte si vědomi středů obou rukou.
7. Cítíte, jak Energie vstupuje do dlaně vaší zvednuté Ruky?
8. Nadechněte se – zaměřte se na přijímající ruku.
9. Vydechněte – zaměřte se na dávající ruku.
- Obsahuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
POZICE DOSAHOVÁNÍ K NEBI
Někteří Čínští bojovníci včetně Praktikantů Čchi-Kungu provádějí cvičení, které se
jmenuje „Dosahování k Nebi“.
Jedna ruka je zvednutá nahoru a druhá ruka směřuje dolů s plochou dlaní.
Provádějí tuto pozici v různých obměnách.
1. Uzavřete Energický okruh.
2. Zvedněte jednu paži nahoru k obloze s dlaní otočenou vzhůru. Buďte si
vědomi středu Dlaně.
3. Druhou ruku dejte do vysílající Pozice.
4. Dejte si načas.
5. Buďte si vědomi středů obou rukou.
6. Cítíte, jak Energie vstupuje do dlaně vaší zvednuté Ruky?
7. Nadechněte se – zaměřte se na přijímající ruku.
8. Vydechněte – zaměřte se na dávající ruku.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 61
NÁHODNÁ NEBESKÁ POZICE
1. Uzavřete Energický okruh.
2. Dejte jednu paži uvolněně vedle vaší nohy s dlaní otočenou jemně vzhůru a
buďte si vědomi středu Dlaně.
3. Druhou ruku dejte do vysílající Pozice.
4. Dejte si načas.
5. Buďte si vědomi středů obou rukou.
6. Cítíte, jak Energie vstupuje do dlaně vaší zvednuté Ruky?
7. Nadechněte se – zaměřte se na přijímající ruku.
8. Vydechněte – zaměřte se na dávající ruku.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
V tradici některých škol léčení praktik jednoduše vysílá Energii na klienta a
umožňuje, aby energie volně proudila z rukou.
Když se proudění energie zastaví – předpokládá se, že bylo vysláno dostatečné
množství energie.
Určité pozice umožňují proudění energie přes ruku.
Ujišťuje to také Praktika, že Energie nebude mít překážky.
Když „Energetizujete“ (Vysíláte Energii), mějte ruku v horizontální pozici.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Po přenesení Vitální Životní Energie na klientovo fyzické tělo, zeptejte se, prosím
„Jak se cítíte?“
Zpětnou vazbu od klienta je potřeba získávat, abychom se vyhnuli „Energetickému
Přebytku“ na léčené části.
REAKCE V ENERGETICKÉM INFORMAČNÍM POLI KLIENTA
Klient se může cítit nepříjemně, pokud Praktik vyšle příliš mnoho Vitální Životní
Energie do Energetického Těla neboli Energetického Informačního Pole klienta.
Jakou reakci to může u klienta způsobit?
Klient může mít závrať, těžký pocit v horní části těla, rychlejší tlukot Srdce a obtíže
s dýcháním.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 62
Ve VELMI vzácných případech může dokonce klient omdlít.
Jak je možné se těmto nepříjemným stavům vyhnout?
Jednoduše tím, že se budeme pravidelně dívat na klienta a ptát se, jak se cítí.
Když se proudění Energie zastaví, Okamžitě přestaňte vysílat Energii.
Někteří praktici vysílají energii příliš silně.
To může klientovi způsobit nepříjemné pocity.
Když vysíláte Energii - vždy se usmívejte a vysílejte ji jemně, abyste snížili odpor
klienta vůči vyslané energii.
„Léčte své pacienty pomalu a postupně.“
- Vyjmuto z Miracles through Pranic Healing, od
Mistra Choa Kok Sui, 4. vyd., kap. 4, str. 209, (c)
2004, (česky Léčení pránou)
Když se nepříjemný pocit objeví, jednoduše odstraňte přebytečnou Energii
z oblasti, kam bylo vysláno příliš mnoho Energie.
JAK POZNÁTE, ŽE JE TAM JIŽ DOSTATEK ENERGIE?
Když je cítit odpor, tok Energie se zastavil a ta část je plná.
Energetizujte tak dlouho, jak je potřeba.
Když je tam dostatečné množství Energie, Praktik může cítit zastavení proudění
Energie. Přestaňte „Energetizovat“.
Někdy je již na začátku vysílajíc ruka tlačena zpět.
To znamená, že „pacient“ (klient) říká
Nevěřím tomu … ne, ne, ne.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 63
L7 – Lekce 7
VĚCI, KTERÝM JE POTŘEBA SE VYHNOUT PŘI PRANIC
ENERGY HEALING STUPEŇ 1
Organizační:
Přibližně 15 min
Power Point
Odkaz na knihy
Původ moderního pránického léčení, české vydání z roku 2010,
Internet
www.pranichealing.org
Audio
Video
Jiné
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
VĚCI, KTERÝM
STUPEŇ 1
JE POTŘEBA SE
VYHNOUT
PŘI
PRANIC ENERGY HEALING
1. Když vysíláte Energii na kojence … „energetizujte“ (vysílejte ji) je pouze krátkou
dobu.
Kojenci jsou jako malé hrníčky.
Rychle se naplní.
Tak energetizujte (vysílejte Energii) pouze po kratší dobu.
Prosím, energetizujte (vysílejte Energii na) kojence velmi, velmi jemně,
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
V případě kojenců a dětí, může přenos Vitální Životní Energie také způsobit
zvýšení krevního tlaku nebo může způsobit příliv příliš velkého množství Pránické
Energie ze základny páteře do mozku.
To jsou okolnosti, které mohou vážně poškodit mozek a v extrémních případech
mohou dokonce způsobit smrt.
2. Pokud je Energie vyslána na Energetické Centrum Solaru Plexu kojence, které se
nachází v duté oblasti mezi vašimi žebry, může toto Centrum začít být zahlcené a
může dokonce zasáhnout bránici.
V některých případech to může způsobit těžkosti s dýcháním.
V tomto případě se doporučuje, abyste vysílali Vitální Životní Energii přímo na
Pupeční Energetické Centrum umístěné na Pupku.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 64
3. U starších lidí vysílejte Energii velmi jemně….
ale po delší dobu.
Když cítíte, jak se Energie odráží zpět,
„pacient“ (klient) je naplnění, je to odpuzování.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
4. „Neenergetizujte“ (nevysílejte Energii na) srdce přímo zepředu.
Nevysílejte Energii na přední Srdeční Energetické Centrum.
Vysílejte Energii na Zadní Srdeční (Energetické Centrum).
Srdce „Energetizujte“ (vysílejte energii) pouze přes Zadní Srdeční centrum.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
5. Vyhněte se Přenosu Vitální Životní Energie na oči přímo.
Obsahují nepatrné Energetické Kanály neboli Meridiány.
Pokud je energetizujete přímo, může se jejich stav bezprostředně zlepšit, ale za
jeden nebo dva dny se jejich stav může zhoršit.
Proto trochu energetizujte Adžnu, zadní část hlavy a spánky.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
6. Nevysílejte energii na Meng Mein Energetické Centrum.
Kde se nachází Meng Mein Energetické Centrum:
Dotkněte se svého Pupku,
poté jděte skrz přímo dozadu za pupek – na záda.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
V případě těhotných žen, přebytečná Vitální Životní Energie může vážně ovlivnit
nenarozené dítě a může také způsobit, že se zvýší krevní tlak matky.
7. Nevysílejte Energii na Slezinu (Energetické Centrum), kromě případů vážné
infekce.
Pokud je Slezina (Energetické Centrum) přeenergetizovaná, člověk může
zkolabovat.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 65
MISTR CHOA KOK SUI ŘEKL, “Aby bylo Ošetření bezpečnější, je nezbytné
dodržovat zmíněné pokyny.”
V HISTORII BYLO V RŮZNÝCH TRADICÍCH ZAZNAMENÁNO, ŽE
LÉČITELÉ VYUŽÍVALI OČI, ABY PŘENÁŠELI ENERGII NA SVÉ
KLIENTY...
„Upřený pohled, neboli přenášení Prány očima ... a protože je oko dobře známé
jako kanál pro přenos Mentánlní síly, může být také prospěšně využito pro přenos
Vitální životní síly při léčení.“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing,
od Yogi Ramacharaka, kap. 7, str. 52, (c)1909
V „The Inner Sciences“ nedoporučujeme přenášet Energii citlivějšími partiemi těla
nebo očima.
To proto, abychom se vyhnuli kontaminaci Praktika Pranic Energy – který může ve
své soucitné touze uzdravit jiného člověka – vstřebat některé z nakažených energií
klienta.
“Protože oči vstřebávají nakaženou Energii, nedoporučuje se to a není to pro
Praktika moc zdravé.
Také se ze stejného důvodu nedoporučuje přenášet Vitální Životní Energii přímo
z Hlavních Energetických Center na nemocnou část klienta.“
- Vyjmuto z The Origin of Modern Pranic Heeling and
Arhatic Yoga. od Mistra Choa Kok Sui, 2006,
kap. 10, str. 111, (v češtině Původu moderního
pránického léčení a arhatické jógy)
PŘEKONTROLUJTE, ABYSTE SE CELKOVĚ VYHNULI PŘÍLIŠ VELKÉMU MNOŽSTVÍ
ENERGIE
Pokud se klient cítí nepříjemně, odstraňte, prosím, část vyslané Energie.
Znovu Zkontrolujte.
„Ciťte“ Energii části, kterou ošetřujete – poté znovu zkontrolujte, jak se klient cítí.
Praktik poté potřebuje Zabezpečit neboli Stabilizovat Energii, aby zůstala tam, kde
je potřebná.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 66
L8 – Lekce 8
ZABEZPEČENÍ, ODSEKNUTÍ, UVOLNĚNÍ ENERGIE
Organizační:
Přibližně 5 min
Power Point
Odkaz na knihy
Internet
Původ moderního pránického léčení, české vydání z roku 2010
& Possible Miracles - The Golden Lotus Sutra on Pranic Healing,
Vyd. 2004
od Mistra Choa Kok Sui
www.pranichealing.org
Audio
Video
Jiné
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
ZABEZPEČENÍ ENERGIE
(Podle Mistra Choa Kok Sui se to nazývá „Stabilizování“ Energie)
Je nezbytné „zabezpečit“ neboli „stabilizovat“ Energii v části těla, kterou Praktik
právě ošetřil.
Pokud Praktik Pranic Energy Energii nestabilizuje,
během 30 minut až 1 hodiny – se bolest nebo nepříjemný pocit u klienta může
vrátit zpět.
Jak stabilizujete (zabezpečíte) Energii?
Vyšlete světle modrou třikrát. Nebo řeknete: „Modrá, Modrá, Modrá“ k části, která
byla ošetřena.
Představujte si Světle Modrou.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
(Předveďte, jak se Energie Zabezpečí nebo „Stabilizuje“ na ošetřené části těla)
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 67
Pokud není Praktik dobrý ve Vizualizaci, tak se Energie Zapečetí prostým
formování myšlenky na „světle modrou“ a tím, že řekne „modrá, modrá, modrá“.
Jakmile se toto provede, Energie „neopustí“ nebo „nevyprchá“ z oblasti, kam byla
vyslána Energie.
According to Master Choa Kok Sui’s “Principle of Stabilizing”...
„ ... vyslaná Pránická Energie má tendenci vyprchat, pokud není stabilizovaná.
Stabilizace se provádí energetizováním ošetřené části bělavě světlemodrou pránou,
nebo pokrytím ošetřené části pastelově modrou pránou „potíracím“ pohybem
ruky. Pokud se stabilizace neprovede, symptomy mají tendenci se znovu objevit.“
- Vyjmuto z Possible Miracles - The Golden Lotus
Sutra on Pranic Healing, od Mistra Choa Kok Sui,
2004, str. 10
KONCEPT UVOLNĚNÍ VYSLANÉ ENERGIE
(PODLE MISTRA CHOA KOK SUI SE TOMU ŘÍKÁ „ODSEKNUTÍ“)
Po Zabezpečení Energie neboli Stabilizování Energie by se ošetření mělo vždy
zakončit uvolněním Energetického spojení mezi Praktikem a klientem.
Uvolnění Energetického Pouta mezi Praktikem a klientem je velmi důležité.
Musíte vědět, že Energie proudí z vyššího zdroje do nižšího zdroje.
Praktik Pranic Energy je jako Mini-Elektrárna.
„Proud“ musí být odseknut a Uvolněn ze předního a zadního Energetického
Centra Solaru Plexu Praktika Pranic Energy, jinak může klient pokračovat odsávat
jeho Energii.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PRINCIP ODSEKNUTÍ A UVOLNĚNÍ
„Oko jasnovidce může vidět čáry Energie, které připomínají provazy vstupující do
Čaker a spojující vás s jinou osobou ... lana jsou neustále vysílána na čarky lidí a
vrací se zpět, aniž by si to lidé uvědomovali...
Samozřejmě lano na třetí Čakře bude pouze odsávat vaši vlastní Energii, a prospěje
vám je odstranit.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 3, str. 79, (c) 1978
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 68
Když Praktik Pranic Energy poskytuje ošetření, vytvoří se mezi klientem a
praktikem PE Energetické pouto neboli spojení. Je nezbytné vždy uvolnit toto
Energetické spojení mezi praktikem a klientem. Jinak se část vyslané Energie může
vrátit k praktikovi a ošetření tak bude méně účinné.
ODPOJENÍ ENERGETICKÉHO POUTA MEZI PRAKTIKEM A KLIENTEM
Odpojení Energetického Pouta neboli Spojení mezi Praktikem a klientem je rychlé
a snadné.
Musí se to udělat po každém Ošetření.
Zvedněte svou ruku – jako nůž a udělejte prudký pohyb dolů
(Instruktor předvádí)
Formulujte záměr uvolnit pout od klienta.
Mentálně řekněte, „Odseknout, Odseknout, Odseknout!“
„ ... Jemně přerušte spojení ... a odstupte od klienta...“
- Vyjmuto z Hands of Light, od Barbary Ann
Brennan, kap. 22, str. 235, (c)1978
(v češtině Ruce světla)
ODKUD SE PRAKTIK ODSEKNE?
Z PŘEDNÍHO A ZADNÍHO SOLARU PLEXU.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
(Instruktor se dotkne svého Energetického Centra Solaru Plexu a instruuje třídu, aby se každé
oblasti, odkud si musí pamatovat „Odseknout“ Energetické Spojení)
Slezina
(Instruktor se dotkne svého Energetického Centra Sleziny a třída se dotkne Sleziny)
Pohlavní Energetické Centrum a všechna podvědomá spojení.
(Instruktor se dotkne Pohlavního Energetického Centra a třída se dotkne Pohlavního Centra)
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 69
Stejně jako se voda a sůl používají k absorbování a rozložení špinavých Energií
v okolí – bude voda zasahovat do Energetického ošetření, když se použije
bezprostředně po Energetickém ošetření.
Doporučuje se, aby klienti neponořili své tělo do vody alespoň 24 hodin po
Energetickém ošetření – takže Energie vyslaná do jejich systému má čas, aby se
vstřebala.
Proto se doporučuje, aby se klienti vykoupali nebo osprchovali PŘED ošetřením –
a po ošetření se nekoupali 24 hodin až několik dnů. Díky tomuto opatření bude
Energetické ošetření účinnější.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 70
L9 – Lekce 9
SHRNUTÍ METODY JEDNODUCHÉ PRANIC ENERGY
HEALING
TRÉNUJTE NA JEDNODUCHÝCH ONEMOCNĚNÍCH
Organizační:
Přibližně 45 min
Power Point
Book Reference
Internet
www.pranichealing.org
Audio
Video
Jiné
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
SHRNUTÍ METODY „JEDNODUCHÉ PRANIC ENERGY HEALING“
1. Sebevědomí a Víra – Modlitba a Invokace
2. Zvyšte citlivosti Energetických center rukou
3. Odstraňte, Vyčistěte nakaženou Energii – z postižené části.
Pravidelně uvolňujte odstraněnou Energii mezi procesy čištění.
Použijte Nádobu s Vodou a Solí.
Očistěte si ruce.
4. Vysílejte, neboli Přeneste Vitální Životní Energii na Tělo – na postiženou
část.
Opakujte lokalizované Čištění a Přenos Vitální Životní Energie častěji, pokud
je to nezbytné.
Zeptejte se klienta, zda je vše v pořádku.
5. Zabezpečte Energii
6. Uvolněte Energii (Odsekněte Spojení)
7. Vzdejte Díky
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 71
VZDÁVÁNÍ DÍKŮ
Na konci každého sezení vzdejte krátkou modlitbu Poděkování
Zavřete, prosím, vaše oči a mentálně řekněte:
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za Zázračnou Léčivou Sílu.
S Díky a v Plné Víře.
Děkujeme Ti.“
TRÉNINK POUŽÍVÁNÍ PRANIC ENERGY HEALING
1. TRÉNUJTE NA OŠETŘENÍ BOLESTI ZUBŮ
Dobře, pojďme si procvičit Ošetření Bolesti Zubů.
1.
2.
3.
4.
Najděte si partnera
Rozhodněte se, kdo bude Praktik, a kdo bude klient.
Vezměte si Nádobu s Vodou a Solí a Sprej.
Praktik se postaví, klient si sedne.
- Obsahuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
NYNÍ INVOKUJME O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za Zázračnou Léčivou Sílu.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
5. Když provádíte ošetření, sundejte si hodinky,
Procvičte si ruce, abyste zvýšili citlivost,
Praktik se usmívá,
Řekněte klientovi: „Zavřete oči. Buďte vodivý a seďte s chodidly rovně na
podlaze. Uzavřete energetický okruh přiložením jazyka na patro.“
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 72
6. Praktik také uzavře energetický okruh.
7. Nyní zvedněte ruku do vzduchu a proveďte rozhánění na zubu.
1, 2, 3, 4, 5 odhodit.
Udělejte to až do 30.
6, 7, 8, 9, 10 odhodit, 11, 12, 13, 14, 15, odhodit …..
(Instruktor počítá do 30. Poskytněte studentům čas.)
8. NYNÍ SI OČISTĚTE RUCE
Pamatujte, abyste dekontaminovali vaše ruce.
9. Nyní budeme vysílat Vitální Životní Energii na postiženou oblast, na zub.
Jedna ruka přijímá a druhá ruka dává Energii.
Nadechujte pomalu a uvolněně…
Vydechujte pomalu a uvolněně…
Když cítíte, jak se Energie odráží od vaší ruky,
klient je naplněný.
Je to odpuzování.
Když cítíte odpuzování, tok Energie se zastavil.
Ta oblast je plná.
Vysílejte Energii tak dlouho, jak je potřeba.
10. Nyní stabilizujme (Zabezpečme Energii).
Jak stabilizujete (zabezpečíte) Energii?
Vyšlete světle modrou třikrát na ošetřený zub.
Mentálně řekněte modrá, modrá, modrá,
11. Nyní vzdejte díky,
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za uzdravení tohoto klienta.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
12. Poté odsekněte (uvolněte Energetické spojení). „Odseknout, odseknout,
odseknout“
- Celé cvičení obsahuje mnoho Citací Mistra Choa
Kok Sui, Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 73
2. TRÉNINK NA OŠETŘENÍ BOLESTI HLAVY
Dobře, pojďme si procvičit Ošetření Bolesti Hlavy.
Nevyměňujte si role.
NYNÍ INVOKUJME O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za Zázračnou Léčivou Sílu.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
1. Praktik se usmívá,
Řekněte klientovi: „Zavřete, prosím, oči.
Buďte vodivý a seďte s chodidly rovně na podlaze. Uzavřete energetický
okruh přiložením jazyka na patro.“
2. Praktik také uzavře energetický okruh.
3. Nyní zvedněte ruku do vzduchu nad hlavu klienta a proveďte rozhánění na
Hlavě.
1, 2, 3, 4, 5 odhodit.
Udělejte to až do 30. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, 11, 12, 13, 14, 15, odhodit …..
(Instruktor počítá do 30. Poskytněte studentům čas.)
4. NYNÍ SI OČISTĚTE RUCE
5. Nyní budeme vysílat Vitální Životní Energii na postiženou oblast hlavy.
Jedna ruka přijímá a druhá ruka dává Energii.
Nadechujte pomalu a uvolněně…
Vydechujte pomalu a uvolněně…
Vysílejte Energii tak dlouho, jak je potřeba.
6. Nyní zvedněte ruku do vzduchu a proveďte rozhánění na Adžně mezi
obočím. Toto Energetické Centrum může být Bolestí hlavy zasaženo.
1, 2, 3, 4, 5 odhodit.
Udělejte to až do 30. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, 11, 12, 13, 14, 15, odhodit …..
(Instruktor počítá do 30. Počkejte na studenty.)
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 74
7. NYNÍ SI OČISTĚTE RUCE
8. Nyní budeme vysílat Vitální Životní Energii na Adžna Energetické Centrum.
Pro vysílání Energie na tento malý bod mezi obočím použijte dva prsty.
Neenergetizujte přímo oči.
Prosím, nastavte svou ruku a prsty velice pečlivě!
Jedna ruka přijímá a druhá ruka dává Energii.
Nadechujte pomalu a uvolněně…
Vydechujte pomalu a uvolněně…
Když cítíte, jak se Energie odráží od vaší ruky, klient je naplněný.
Vysílejte Energii tak dlouho, jak je potřeba.
9. Nyní stabilizujme (Zabezpečme Energii).
Vyšlete světle modrou třikrát, mentálně řekněte, „modrá, modrá, modrá“,
Udělejte to v oblasti Hlavy a na Adžna Energetickém Centru.
10. Nyní vzdejte díky,
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za uzdravení tohoto klienta.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
11. Poté odsekněte (uvolněte Energetické spojení). „Odseknout, odseknout,
odseknout“
- Celé cvičení obsahuje mnoho Citací Mistra Choa
Kok Sui, Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 75
3. TRÉNINK NA OŠETŘENÍ ONEMOCNĚNÍ RAMENE NEBO PAŽE
Dobře, pojďme si trénovat na onemocnění ramene nebo paže.
1. Praktici zůstávají stejně jako dosud, nevyměňujte si role.
NYNÍ INVOKUJME O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za Zázračnou Léčivou Sílu.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
1. Praktik se usmívá,
Řekněte klientovi:
„Zavřete, prosím, oči.
Buďte vodivý a seďte s chodidly rovně na podlaze. Uzavřete energetický
okruh přiložením jazyka na patro.“
2. Praktik také uzavře energetický okruh
3. Praktici, zvedněte ruku k vrcholu hlavu a proveďte rozhánění na Rameni a
Paži.
1, 2, 3, 4, 5 odhodit.
Udělejte to až do 30. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, 11, 12, 13, 14, 15, odhodit …..
(Instruktor počítá do 30. Počkejte na studenty.)
4. NYNÍ SI OČISTĚTE RUCE
5. Nyní budeme vysílat Vitální Životní Energii na postiženou část Ramene
nebo Paže.
(Instruktor si dá pozor, aby studenti neukazovali svými prsty na hlavu)
Jedna ruka přijímá a druhá ruka dává Energii.
Nadechujte pomalu a uvolněně…
Vydechujte pomalu a uvolněně…
Když cítíte, jak se Energie odráží od vaší ruky, klient je naplněný.
Vysílejte Energii tak dlouho, jak je potřeba.
6. Nyní stabilizujme (Zabezpečme Energii).
Vyšlete světle modrou třikrát, mentálně řekněte, „modrá, modrá, modrá“,
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 76
7. Nyní vzdejte díky.
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za uzdravení tohoto klienta.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
8. Poté odsekněte energetické spojení - Úplně uvolněte Energii.
4. TRÉNUJTE NA OŠETŘENÍ BOLESTI ZAD
Dobře, pojďme trénovat na Bolesti Zad.
1. Praktici zůstávají stejně jako dosud, nevyměňujte si role.
Pokud má váš partner Bolest v dolní části Zad, požádejte jej, aby se postavil.
NYNÍ INVOKUJME O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za Zázračnou Léčivou Sílu.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
2. Praktik se usmívá,
Řekněte klientovi:
„Zavřete, prosím, oči.
Buďte vodivý a seďte s chodidly rovně na podlaze. Uzavřete energetický
okruh, přiložte jazyk na patro.“
3. Praktik také uzavře energetický okruh.
4. Praktici, zvedněte ruku k vrcholu hlavu a proveďte rozhánění na postižené
části páteře.
(Pokud je postižená část níže, student by měl umístit svou ruku v této oblasti, která
potřebuje Ošetření.)
1, 2, 3, 4, 5 odhodit.
Dělejte to do 30. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, 11, 12, 13, 14, 15, odhodit…..
(Instruktor počítá do 30. Počkejte na studenty.)
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 77
5. NYNÍ SI OČISTĚTE RUCE
6. Nyní budeme vysílat Vitální Životní Energii na postiženou část Páteře.
Můžete použít dva prsty nebo dlaň Ruky.
(Instruktor si dá pozor, aby studenti neenergetizovali Meng Mein Energetické Centrum)
Jedna ruka přijímá, druhá ruka nebo prsty dávají Energii.
Nadechujte pomalu a uvolněně…
Vydechujte pomalu a uvolněně…
Když cítíte, jak se Energie odráží od vaší ruky, klient je naplněný.
Vysílejte Energii tak dlouho, jak je potřeba.
7. Nyní stabilizujme (Zabezpečme Energii).
Vyšlete světle modrou třikrát, mentálně řekněte, „modrá, modrá, modrá“,
8. Poděkujme.
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za uzdravení tohoto klienta.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
9. Poté odsekněte – odseknout, odseknout, odseknout - Úplně uvolněte
Energetické spojení.
10. Jsou všichni v pořádku?
11. Vyměňte si, prosím, zpětnou vazbu.
12. Vyměňte si role.
(Instruktor zopakuje celé cvičení)
- Celé cvičení obsahuje mnoho Citací Mistra Choa
Kok Sui, Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 78
NĚKDY DOJDE K PRODLEVĚ A AŽ POTÉ SE OBJEVÍ ÚLEVA. PROČ?
Praktici Pranic Energy Healing si mohou povšimnout, že někdy může chvíli trvat,
než klient pocítí úlevu od nepříjemného stavu.
Je to proto, že léčení Energetického těla je výrazně rychlejší než zklidnění stavu
fyzického těla.
Jinými slovy, chemické procesy zapojené do dosažení úlevy, mohou trvat několik
minut nebo hodin, někdy dokonce dny poté, co bylo provedeno ošetření.
KAŽDÉ TĚLO JE JINÉ…
Některá těla se uzdraví rychleji, zatímco jiná těla se uzdravují pomaleji.
Mladé Děti se uzdravují a regenerují rychleji.
Ujistěte se, že mysl klienta je zaměřena na přijetí světla léčení.
Nedovolte jeho mysli, aby se zaměřila na jeho problém nebo negativní věci.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PRINCIP ODMÍTNUTÍ
Klient musí být rychle schopen vidět nebo zachytit rychlosti změny jeho stavu.
Obvykle je možné zaznamenat jemnou změnu během dvou až tří minut.
Člověk obvykle věří, že Praktik Pranic Energy může dosáhnout okamžitého
zázraku … ale dokonce i aspirin potřebuje nějaký čas, aby se vstřebal.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Rychlých výsledků je nejčastěji dosaženo, když je aplikováno mimořádně důkladné
čištění.
Přenos Vitální Životní Energie je faktor, který dále urychluje rychlost zlepšení
stavu.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 79
TRÉNUJTE, TRÉNUJTE, TRÉNUJTE
Zabere vám přibližně hodiny, abyste se naučili Základní Koncepty Pranic Energy
Healing stupně 1.
Prostřednictvím jednoduché techniky, která vám byla dána, můžete okamžitě začít
transformovat Energii z jednoho stavu do druhého.
První potřebný krok je pravidelně trénovat.
Doporučuje se, abyste začali s jednoduchými situacemi, abyste si vyvinuli
sebevědomí a dosáhli okamžitého výsledku u poskytnutého ošetření.
Na začátku mohou ošetření zabrat 15 – 20 minut u jednoduchých stavů.
Jak trénujete a získáváte schopnost cítit vlastnosti různých druhů Energií, vaše
schopnost používat tuto techniku začne být mnohem rychlejší.
Pouze po několika málo hodinách jste získali vědomosti potřebné, abyste mohli
ošetřit a ulevit od určitého stavu.
POŽEHNÁNÍ
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Pokorně Tě žádáme o tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a o Božskou Léčivou Sílu.
Děkujeme Ti, že nás využíváš jako Nástroj pro Léčení.
S Díky a v Plné Víře.“
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 80
L10 – Lekce 10
ENERGETICKÁ CENTRA A JEJICH FUNKCE
Organizační:
Přibližně 20 min
Power Point
Odkaz na knihy
Internet
Léčení pránou, 1. vydání v českém překladu z roku 1996
& Původ moderního pránického léčení, české vydání z roku 2010
od Mistra Choa Kok Sui
Psychic Healing Book, © 1978
od Amy Wallace a Billa Henkinga
www.pranichealing.org
Audio
Video
Jiné
Příloha E – Další informace o Energetických centrech
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
INVOKUJME O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
Začněme krátkou Modlitbou.
Zavřete, prosím, oči.
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně Tě žádáme o tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a o Božskou Léčivou Sílu.
Děkujeme Ti, že nás využíváš jako Nástroj pro Léčení.
S Díky a v Plné Víře.“
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 81
ČAKRY NEBOLI ENERGETICKÁ CENTRA
Energetická Centra jsou jako Elektrická Centra generující Energii pro různé části
těla.
Je možné to přirovnat k různým městům, jako jsou ta ve vašem regionu.
(Dejte jako Příklad některá z Měst okolo vás.)
Na tomto semináři se zaměříme na prodiskutování Hlavních Čaker.
Všechna Energetická Centra jsou Bytosti nebo Dévy.
Forma Energetických Center je jako „květiny“, ale jsou vytvořené ze světla.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
„Pro naše potřeby rozpoznáváme a pracujeme se sedmi hlavními čakrami a čtyřmi
vedlejšími. Všech jedenáct Energetických Center je spojených „Energetickým
Kanálem“, který prochází za a souběžně s páteří...
Cokoliv, co narušuje běžné funkce jedince, má potenciál rušit také Čakry... Fyzické i
psychologické problémy se mohou projevit jako bloky a léčitel může často
dosáhnout skvělých výsledků prostě tím, že očistí a vyrovná čakry.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 1, str. 26, (c) 1978
Děti mají někdy větší čakry než dospělí.
To závisí na stupni vývoje duše člověka.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
UMÍSTĚNÍ A FUNKCE 11 HLAVNÍCH ENERGETICKÝCH CENTER
Teď, kde se nachází 11 Hlavních Energetických Center a jaké jsou Funkce
jednotlivých Energetických Center?
(Instruktor si dává pozor, aby studenti pochopili tyto důležité oblasti.
Opravte to, pokud jsou ruce studentů umístěny nesprávně.)
Když se dotknu nějakého místa, také se jej dotkněte.
Když řeknu, opakujte, zopakujete.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 82
ZÁKLADNÍ ENERGETICKÉ CENTRUM
(Instruktor promítne barevný obrázek Čakry na plátno.)
Dotkněte se základny své páteře.
Řekněte „Základní Energetické Centrum“
(Počkejte na reakci studentů.)
- Kontroluje a energetizuje kosterní a svalový systém
- Reguluje tvorbu krve v těle.
- Kontroluje nadledvinky.
POHLAVNÍ ENERGETICKÉ CENTRUM
(Instruktor promítne barevný obrázek Čakry na plátno.)
Dotkněte se oblasti genitálií.
Řekněte „Pohlavní Energetické Centrum“
(Počkejte na reakci studentů.)
- Kontroluje a zvyšuje Energii pohlavních orgánů a močového měchýře.
- 30 Energie Pohlavního a Základního Energetického Centra jde do noh.
- Klienti, kteří jsou sexuální impotentní, musí mít ošetřeny Pohlavní a
Základní Energetické Centrum.
„ZÁKLADNÍ
STROMU”
A
POHLAVNÍ ENERGETICKÉ CENTRUM
JSOU JAKO KOŘENY
Lidé s nemocemi zahrnujícím slabé nohy vyžadují ošetření jak Pohlavního, tak
Základního Energetického Centra.
PUPEČNÍ ENERGETICKÉ CENTRUM
(Instruktor promítne barevný obrázek Čakry na plátno.)
Dotkněte se svého Pupku.
Řekněte „Pupeční Energetické Centrum“
(Počkejte na reakci studentů.)
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 83
- Kontroluje a energetizuje tenké a tlusté střevo.
- Pupeční Energetické Centrum ženy také ovlivňuje proces zrození.
Prostřednictvím lokalizovaného čištění a vyslání Energie během porodu je
možné zrychlit jeho proces.
„KDYŽ VYSÍLÁTE ENERGII NA PUPEK … CELÉ TĚLO SE ENERGETIZUJE”
ENERGETICKÉ CENTRUM SOLARU PLEXU
(Instruktor promítne barevný obrázek Čakry na plátno.)
Dotkněte se duté oblasti mezi vašimi žebry.
Řekněte „Energetické Centrum Solaru Plexu“
(Počkejte na reakci studentů.)
Energetické Centrum Solaru Plexu se nachází jak vepředu, tak v zadní části těla.
Dotkněte se Zadního Energetického Centra Solaru Plexu.
Řekněte „Zadní Energetické Centrum Solaru Plexu“
(Počkejte na reakci studentů.)
- Kontroluje a energetizuje játra, slinivku, žaludek, bránici a do velké míry
tenké a tlusté střevo.
- Kontroluje a energetizuje trávicí, asimilační a vylučovací systém.
„NEGATIVNÍ EMOCE STRESU OVLIVŇUJÍ JÁTRA”
MENG MEIN ENERGETICKÉ CENTRUM
(Instruktor promítne barevný obrázek Čakry na plátno.)
Nyní se dotkněte vzadu – naproti Pupku
Řekněte „Meng Mein Energetické Centrum“
(Počkejte na reakci studentů.)
- Kontroluje a energetizuje ledviny a nadledvinky.
- Kontroluje krevní tlak.
- Meng Mein Energetické Centrum, společně s Pohlavním Energetickým
Centrem, kontroluje močový systém.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 84
Pamatujte, abyste neenergetizovali Meng Mein Energetické Centrum kojenců, dětí,
těhotných žen a Klientů s vysokým tlakem.
Odstraněním nakažených Energií z Meng Mein Energetického Centra rozháněním
100 až 200 krát, je krevní tlak schopen se postupně normalizovat.
Toto ošetření je možné opakovat, dokud se stav nenormalizuje.
„ENERGETICKÉ CENTRUM SLEZINY TAKÉ KONTROLUJE FYZICKOU SLEZINU.
KREV V TĚLE PROCHÁZÍ SLEZINOU 3 KRÁT ZA MINUTU…”
ENERGETICKÉ CENTRUM SLEZINY
(Instruktor promítne barevný obrázek Čakry na plátno.)
Dotkněte se středu vašeho levého dolního žebra.
Řekněte „Přední Energetické Centrum Sleziny“
(Počkejte na reakci studentů.)
Energetické Centrum Sleziny se také nachází v zadní části těla.
Dotkněte se Zadního Energetického Centra Sleziny.
Řekněte „Zadní Energetické Centrum Sleziny“
(Počkejte na reakci studentů.)
- Kontroluje Slezinu, nabírá Pránickou Energii z okolí, tráví ji a rozvádí ji do
všech ostatních Energetických Center.
- Abyste rychle revitalizovali slabé klienty, důkladně odstraňte nakaženou
Energii a vyšlete Vitální Životní Energii na Energetické Centrum Sleziny této
osoby. To by měli raději provádět zkušení Praktici a Pokročilí Praktici Pranic
Energy.
„AKTIVOVÁNÍ SRDCE POMŮŽE NORMALIZOVAT NIŽŠÍ ENERGETICKÁ CENTRA”
PŘEDNÍ SRDEČNÍ ENERGETICKÉ CENTRUM
(Instruktor promítne barevný obrázek Čakry na plátno.)
Dotkněte se středu vašeho hrudníku bříšky svých prstů.
Řekněte „Srdeční Energetické Centrum“
(Počkejte na reakci studentů.)
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 85
Srdeční Energetické Centrum se také nachází v zadní části těla.
(Ukažte studentům umístění zadního Srdečního Energetického Centra.)
Dotkněte se Zadního Srdečního Energetického Centra.
Řekněte „Zadní Srdeční Energetické Centrum“
(Instruktor promítne barevný obrázek Čakry na plátno.)
(Počkejte na reakci studentů.)
- Kontroluje a energetizuje fyzické srdce a brzlík.
- Zadní Srdeční Energetické Centrum kontroluje a energetizuje fyzický srdce,
brzlík a plíce.
- Přední a zadní Srdeční Energetické Centrum jsou vzájemně propojené.
Když Energetizujete Srdce, vždy pamatujte, abyste jej energetizovali přes Zadní
Srdeční Energetické Centrum.
KRČNÍ ENERGETICKÉ CENTRUM
(Instruktor promítne barevný obrázek Čakry na plátno.)
Dotkněte se krku.
Řekněte „Krční Energetické Centrum“
(Počkejte na reakci studentů.)
- Kontroluje Krk, Štítnou žlázu, Příštítnou žlázu, Lymfatický Systém.
- Do určité míry ovlivňuje Pohlavní Energetické Centrum.
„(ADŽNA) JE SPOJENÁ S KONKRÉTNÍ MYSLÍ A (SE) STRESEM”
ADŽNA ENERGETICKÉ CENTRUM
(Instruktor promítne barevný obrázek Čakry na plátno.)
Dotkněte se prázdného prostoru mezi Obočím.
Řekněte „Adžna Energetické Centrum“
(Počkejte na reakci studentů.)
- Kontroluje a energetizuje Hypofýzu (podvěsek mozkový), Endokrinní Systém
(Žlázy s vnitřním vyměšováním) a ostatní Hlavní Energetická Centra.
- Je to Řídící Energetické Centrum.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 86
„AKTIVOVÁNÍ ADŽNA ENERGETICKÉHO CENTRA
VYŠŠÍ ENERGETICKÉ CENTRA”
POMÁHÁ NORMALIZOVAT
ČELNÍ ENERGETICKÉ CENTRUM
(Instruktor promítne barevný obrázek Čakry na plátno.)
Dotkněte se středu čela.
Řekněte „Čelní Energetické Centrum“
(Počkejte na reakci studentů.)
- Kontroluje a energetizuje Nervový Systém a Epifýzu (šišinku).
KORUNNÍ ENERGETICKÉ CENTRUM
(Instruktor promítne barevný obrázek Čakry na plátno.)
Dotkněte se vrcholu vaší Hlavy.
Řekněte „Korunní Energetické Centrum“
(Počkejte na reakci studentů.)
- Kontroluje a energetizuje mozek a Epifýzu (šišinku).
V zadní části hlavy je Vedlejší Energetické Centrum Zadní části Hlavy.
Energetizováním Vedlejšího Energetického Centra Zadní části Hlavy, je možné
energetizovat mozek společně s očima, ušima, Epifýzu a Hypofýzu a ústa.
- Tato Učební Technika a Citace Mistra Choa Kok
Sui, byly vyjmuty z poznámek Charlotte Anderson
ENERGETICKÁ CENTRA KONTROLUJÍ VNITŘNÍ ORGÁNY A ŽLÁZY
Udělejme se rychlý souhrn týkající se Vnitřních Orgánů.
Neznamená to, že po projití těmito orgány budete experty.
Toto cvičení jednoduše ukazuje umístění různých orgánů, takže s nimi můžete
efektivně pracovat.
(Instruktor promítne barevný obrázek Vnitřních Orgánů těla na plátno.)
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 87
Dotkněte se Korunního a Čelního Energetického Centra.
Řekněte, „Mozek a Centrální Nervový Systém“
Dotkněte se Adžny.
Řekněte „Řídící Energetické Centrum, hypofýza,
Horní dýchací systém, nos, dutiny“
Dotkněte se krku
Řekněte „Hrtan, hlasivky, štítná žláza, dechová trubice, průdušky, jícen“
Srdce, dotkněte se přední srdeční oblasti
Řekněte „Brzlík, fyzické srdce, pravá a levá srdeční komora, pravá a levá síň“
Pravá horní strana – kardiostimulátor.
Levá strana – kritická strana.
Dotkněte se zadní srdeční oblasti
Řekněte, „Plíce“
Dotkněte se plic, vlevo a vpravo.
Dotkněte se Středu těla
Řekněte, „Žaludek“
Pravá strana těla
Řekněte, „Játra“
Játra tráví tuk, mají v sobě lymfatické uzliny, produkují cholesterol, čistí krev.
Stres ovlivňuje játra.
V horní zadní straně těla – slinivka
Řekněte, „Slinivka“
Položte vaši pravou ruku na vaši levou ruku.
Řekněte, „Langerhansovy ostrůvky“
Slinivka a buňky nahoře na slinivce vytváří inzulin, který pomáhá trávit jídlo.
Dotkněte se levé strany těla.
Řekněte, „Slezina“
Ničí nakažené špinavé krevní buňky.
Pokud slezina nepracuje, člověk se může cítit slabý.
Dotkněte se vzadu, napravo a nalevo.
Řekněte, „Ledviny“ – čistí krev od toxinů.
Dotkněte se přímo nad ledvinami.
Řekněte, „Nadledvinky“
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 88
Nyní se dotkněte bránice
Řekněte, „Bránice – pohyb plic, způsobuje, že plíce pracují“
Odděluje orgány vyšší části těla od trávicích a asimilačních orgánů nižší části těla.
Dotkněte se břišní oblasti
Řekněte, „Střeva – Trávení, Vylučování, Cirkulace“
Střed – Příčný Tračník
Pravá strana – Vzestupný Tračník
Levá strana – Sestupný Tračník.
Střed těla pod Pupkem – Tenké střevo.
Spodní Část
pohlavní orgány, děloha, ženské orgány, močový měchýř, prostata a varlata.
- Tato Učební Technika a Citace Mistra Choa Kok
Sui, byly vyjmuty z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 89
L11 – Lekce 11
CÍTĚNÍ ENERGIE
Organizační:
Přibližně 40 min
Power Point
Odkaz na knihy
Internet
Léčení pránou, 1. vydání v českém překladu z roku 1996
& Původ moderního pránického léčení, české vydání z roku 2010
od Mistra Choa Kok Sui
Hindu Yogi Breathing Exercise, Vyd. 1909,
od Yogi Ramacharaka
www.pranichealing.org
Audio
Video
Jiné
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
FYZICKÉ CVIČENÍ PRO „CÍTĚNÍ ENERGIE”
Udělejme si krátkou sadu fyzických cvičení pro Zvýšení Citlivosti Rukou. To je
potřeba, abychom procvičili „Cítění“ Jemné Energie.
(Stoupněte si, prosím)
1. Otáčejte horní částí vašeho těla doprava a poté doleva, doprava, doleva,
doprava, doleva – Udělejte to 12 krát.
2. Točte boky 12 krát doprava a 12 krát doleva.
3. Otáčejte hlavou doprava a doleva.
4. Nyní, prosím, procvičte ramena otáčením paží 12 krát dozadu, poté 12 krát
dopředu.
5. Nyní pokrčte lokty nahoru a prudce natáhněte ruku směrem dolů, současně
roztáhněte prsty a umožněte, aby byla Energie prudce odvržena z vašich
rukou, vašich prstů a prostoru mezi prsty. Můžete cítit, jak něco odchází.
6. Nyní si procvičíme zápěstí 12 krát doleva a 12 krát doprava.
7. Nyní natáhněte pravou ruku nahoru s dlaní směrem k obloze, zatímco levou
ruku natahujete dolů k zemi. Směřujte a protahujte pravou ruku nahoru a
levou ruku dolů. Udělejte to, prosím, sedmkrát.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 90
„Čakry Rukou jsou Čarky, které je možné přivést do hry kdykoliv ... Léčitelé
používají ruce jak pro přijímání, tak pro předání Léčivé Informace a Energie.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 1, str. 31, (c) 1978
CVIČENÍ PRO ZCITLIVOVÁNÍ ENERGETICKÝCH CENTER RUKOU
Pojďme si to procvičit
1. Uzavřete Energetický Okruh přiložením vašeho jazyka na patro.
2. Stlačte střed levé dlaně palcem pravé dlaně.
Tlačte na střed levé dlaně a současně otočte palcem ve směru hodinových
ručiček.
To se dělá, aby se aktivovalo Energetické Centrum Ruky.
3. Nyní zopakujte tento proces s pravou dlaní a levým palcem.
Pamatujte, abyste palcem otočili ve směru hodinových ručiček, zatímco
tlačíte na dlaň.
Tento proces posílí vaši schopnost „Cítit“ Energii.
4. Nyní stlačte konečky prstů palcem.
5. Nyní dejte ruce asi 5 – 7 cm od sebe.
6. Nic si nepředstavujte.
7. Nic neočekávejte.
8. Jednoduše buďte neutrální.
9. Nyní, velmi pomalu, pohybujte rukama od sebe – poté je dejte znovu blíž
k sobě.
10. Pokračujte v pohybování rukou pomalu k sobě a od sebe.
11. Jen se snažte „Cítit“ Energii.
12. Nesnažte se příliš …. jen se uvolněte.
13. Nadechujte pomalu a uvolněně….
14. Vydechujte pomalu a uvolněně….
15. Opakujte to sedmi dechových cyklů.
(Instruktor počká několik minut.)
16. Pamatujte, abyste se stále soustředili na středy vašich dlaní.
17. Děkuji vám.
Dělejte toto cvičení před tím, než provádíte „Cítění“ Energii.
Pomáhá dosáhnout lepších výsledků.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 91
„Pocit vytváření něčeho mezi vašima rukama je šimrání a tlak, něco jako statická
elektřina. Když se okraje Energetického Těla dotknou, objeví se pocit šimrání a
tlaku.“
- Vyjmuto z Hands of Light, od Barbary Ann
Brennan, kap. 7, str. 55, (c)1978
(v češtině Ruce světla)
PROMLUVME SI O PRINCIPU „CÍTĚNÍ ENERGIE“.
Provádění této techniky zvýší Praktikovu schopnost „Cítit“ a „Prohlížet“ Energii.
Prostřednictvím tohoto procesu je možné určit, zda je v Energetické Úrovni
Klienta potřebná redukce nebo zvýšení.
POSOUZENÍ ÚROVNĚ ENERGIE V TĚLE NEBO V POSTIŽENÉ ČÁSTI URČUJE, ZDA
KLIENT POTŘEBUJE V TÉ OBLASTI VÍCE NEBO MÉNĚ ENERGIE.
Cítění Energií neboli „Prohlížení“ se může využít ke kontrole celého těla nebo
určité části těla.
Pomalu pohybujte rukama směrem ke klientovi a jemně Pociťujte Energii.
Prosím, „neplácněte“ na okraj Energie, tím, že přiblížíte ruce příliš rychle.
„Prohlížení přítele ... Nejprve prohlédněte tělo, abyste našli oblast, ke které jste
připojení. Můžete použít své ruce...“
- Vyjmuto z Hands of Light, od Barbary Ann
Brennan, kap. 18, str. 166, (c)1978
(v češtině Ruce světla)
Pomalu pohybujte rukama…
Když cítíte Tlak … znamená to, že jste lokalizovali okraj Energetického
Informačního Pole klienta.
„... Ciťte jeho auru rukama s dlaněmi dolů přibližně jednu stopu nad ním. Pociťjte
teplo, plnost nebo šimrání. Když cítíte auru, pohybujte rukama nad celou Aurou,
abyste porovnali teplotu, vjemy, pocity a obrazy, které se objevují ve vaší mysli.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 2, str. 44, (c) 1978
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 92
Je důležité cítit jak celkovou Úroveň Energie … tak „hustotu“ části, kterou
skenujete.
Tento jemný rozdíl umožňuje Praktikovi mít srovnávací bod nebo standard pro
porovnání, když Cítí Energii různých Orgánů a Energetických Center.
Může zde být „Energetický Nedostatek“ nebo „Energetický Přebytek“.
V oblastech, kde necítíte Energii nebo pokud necítíte žádný tlak proti vaší ruce,
když je blízko u těla, značí to nedostatečné množství Energie v postižené části.
Okolní jemné meridiány mohou být částečně nebo vážně zablokované a způsobují,
že Energie nemůže volně proudit přes tuto postiženou část.
„Pokud na těmito oblastmi v rukou nic necítíte, Energie zde neproudí správně.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 2, str. 45, (c) 1978
Jiný případ může být, že Energetické Centrum má nedostatek Energie nebo je tak
naplněné špinavou nebo nakaženou Energií v důsledku nemoci nebo stavu klienta.
Pokud má Praktik pocit, že je jeho ruka tlačena zpět – nebo odtlačována od těla, je
to známka Energetického Přebytku.
Energie může tlačit ruku zpět dokonce na víc než 1 – 2 metry.
To znamená, že příliš mnoho Energie neboli Bio-Plazmatické Hmoty způsobuje, že
okolní Meridiány začnou být částečně nebo vážně zablokované.
„Pokud jsou části Aury jako husté nebo hutné, je v těchto oblastech přebytek
Energii, která se mohla nahromadit na jednom místě, protože v jiné části Aury je to
zablokované.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 2, str. 46, (c) 1978
Praktik Pranic Energy si musí pamatovat, že se onemocnění projeví nejprve
v Energetickém Těle před tím, než se projeví na fyzickém těle.
Když cítíte Energii neboli Vnitřní Energetické Informační Pole, je důležité necítit
pouze první vrstvu Energie, ale také jemně cítit Vnitřní Vrstvy Energie.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 93
Pečlivá prohlídka při cítění Energie může odhalit, že jedna vrstva je tenká – což
znamená, že tam není dostatek Energie – zatímco jiná vrstva může působit, že je
v normálu.
Pomalu pohybujte rukou dozadu a dopředu, abyste pozorně „cítili“ Energii.
Zachovejte si záměr cítit Energii klienta.
Ciťte a prohlížejte klienta od hlavy až k patě.
Poté ciťte, neboli prohlížejte přední a zadní část těla – a strany těla.
Určete, zda je pravá a levá strana těla stejná nebo nevyvážená.
Pravá a levá strana těla by měly mít stejný stupeň Energie – co se týče množství
Energie a stejného stupně hustoty v Energii.
Cítění Energie vašimi prsty je potřebné, když lokalizujete malá problémová místa
v těle.
Dlaň vaší ruky může cítit zdravější oblasti, které vyšetřujete, ale nemusí mít stejnou
citlivost při detekování malých problémových míst.
V tom případě je nezbytné cítit Energii vašimi prsty.
(Instruktor předvede.)
CIŤTE, NEBOLI PROHLÍŽEJTE, NEŽ PROVÁDÍTE OŠETŘENÍ
Zkontrolujte Energetický stav klienta.
Praktici Pranic Energy musí zdokonalovat svou schopnost prohlížet.
(Schopnost „Cítit“ pořádně Energii).
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Je užitečné naučit se, jak cítit velikost a tvar Vnějšího Energetického Informačního
Pole, Pole Zdraví a Vnitřního Energetického Informačního Pole.
Je to proto, že jak Vnější Energetické Informační Pole, tak Energetické Informační
Pole Zdraví jsou jemnější – než Vnitřní Energetické Informační Pole.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 94
PRAVIDELNĚ PŘI PROCESU CÍTĚNÍ PROTŘEPÁVEJTE RUKU
Někdy se ruka Praktika dostane do kontaktu s nakaženou Energií během procesu
„Cítění“ Energie.
Proto je důležité pravidelně během Cítění „protřepávat“ Ruku.
„Jednou za čas zvedněte Ruce a „zatřepejte“ prsty, jako byste odhazovali něco
nakaženého.“
- Vyjmuto z Hindu Yogi Breathing Exercise,
od Yogi Ramacharaka, vyd. 1909, kap. 6, str. 34
CÍTĚNÍ VNITŘNÍHO ENERGETICKÉHO
ENERGETICKÝCH CENTER
INFORMAČNÍHO
POLE
A
PŘI PROHLÍŽENÍ DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POSTUP:
1. Zvyšte citlivost Energetických center rukou.
2. Izolujte klienta do vaší Aury (Energetického Informačního Pole).
3. Poté skenujte.
Správné Prohlížení neboli „Cítění“ Energie Čaker (Energetických Center) nebo
Aury (Energetického Informačního Pole) se nemůže uskutečnit, pokud („Léčitel“)
Praktik neizoluje („pacienta“) klienta od své Aury (Energetického Informačního
Pole).
Pokud je Aura (Energetické Informační Pole) a Čakry (Energetická Centra)
Praktika Silnější, začnou se Energetická Centra klienta měnit, protože Energie
proudí od Praktika ke klientovi.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Jak se to dělá?
Řekněte, „Klient je izolovaný od mé Aury (Energetického Informačního Pole)
právě teď.“
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 95
BĚHEM PROHLÍŽENÍ SE DÍVEJTE NA ČÁST, KTEROU SI PŘEJETE CÍTIT
Nyní ověřte účinek, když se díváte na část, kterou si přejete cítit.
(Ke třídě)
1. Uzavřete Energetický Okruh přiložením jazyka na patro
2. Invokujte o Boží Požehnání,
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně žádáme o Božské vedení, Pomoc a Ochranu,
o Jasnost při našem Cítění a o Božskou Léčivou Sílu.
S díky a v Plné Víře.”
3. Zcitlivěte si Ruce. Stlačte střed levé dlaně palcem pravé dlaně.
Tlačte na střed levé dlaně a současně otočte palcem ve směru hodinových
ručiček.
4. Nyní zopakujte tento proces s pravou dlaní a levým palcem. Pamatujte,
abyste palcem otočili ve směru hodinových ručiček, zatímco tlačíte na dlaň.
5. Stlačte konečky prstů konečky palců.
6. Nadechujte pomalu a uvolněně….
7. Vydechujte pomalu a uvolněně….
8. Soustřeďte se na středy svých dlaní na konečky svých prstů.
9. Formulujte Záměr „Cítit“ Energii prstu druhé Ruky.
10. Podívejte se na část, kterou si přejete cítit.
11. Pomalu pohybujte Rukou dopředu a dozadu.
12. Cítíte Energetické Informační Pole prstu?
(Počkejte na reakci studentů.)
Nyní ověřte efekt – když se na postiženou oblast nedíváte.
Znovu Ciťte a Prohlížejte Energii.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dívejte se na Strop.
Formulujte Záměr „Cítit“ Energii prstu druhé Ruky.
Nadechujte pomalu a uvolněně….
Vydechujte pomalu a uvolněně….
Jednou Rukou nebo jedním prstem se snažte cítit Energetické Informační
Pole Prstu druhé Ruky.
Soustřeďte se na středy svých dlaní na konečky svých prstů.
Pomalu pohybujte Rukou dopředu a dozadu.
Cítíte nějaký rozdíl?
Jaký je to rozdíl?
(Počkejte na reakci studentů.)
(Nechte třídu diskutovat přibližně 5 minut).
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 96
VŽDY „CIŤTE“
A PROHLÍŽEJTE
POSTIŽENOU OBLAST.
ENERGII
ZATÍMCO
„SE
DÍVÁTE“
NA
KDO SE CHCE NAUČIT CÍTIT ENERGII?
Dobře, pojďme to zkusit.
Jeden člověk je klient a jeden je Praktik.
Vezměte si Nádobu s Vodou a Solí a Sprej.
Praktik se postaví, Klient si sedne.
(Počkejte, až si studenti najdou partnera.)
1. Invokujte o Boží Požehnání,
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně žádáme o Božské vedení, Pomoc a Ochranu,
o Jasnost při našem Cítění a o Božskou Léčivou Sílu.
S díky a v Plné Víře.”
2. Uzavřete Energetický Okruh přiložením jazyka na patro.
3. Izolujte klienta do vašeho Energetického Informačního Pole.
Řekněte, „Klient je izolovaný od mého Energetického Informačního Pole
právě teď!“
4. Nyní se Praktici postaví přibližně 1 metr od klienta s dlaněmi směrem ke
klientovi s rukama mírně nataženýma.
5. Zaměřte se na Cítění vzdálenosti Vnějšího Energetického Informačního Pole
klienta.
6. Pokračujte v cítění Vnějšího Energetického Informačního Pole jednou nebo
oběma rukama a pohybujte jemně rukama dozadu a dopředu.
7. Přestaňte, když ucítíte teplo, brnivý pocit nebo jemný tlak.
8. Nyní se zaměřte na Cítění vzdálenosti Energetického Informačního Pole
Zdraví klienta.
9. Pokračujte v cítění Energetického Informačního Pole Zdraví jednou nebo
oběma rukama a pohybujte jemně rukama dozadu a dopředu.
10. Přestaňte, když ucítíte teplo, brnivý pocit nebo jemný tlak.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 97
11. Nyní se zaměřte na Cítění
Informačního Pole klienta.
vzdálenosti
Vnitřního
Energetického
12. Pokračujte v cítění Vnitřního Energetického Informačního Pole jednou nebo
oběma rukama a pohybujte jemně rukama dozadu a dopředu.
Vnitřní Energetické Informační Pole je obvykle 12 cm silné.
13. Přestaňte, když ucítíte teplo, brnivý pocit nebo jemný tlak.
Počkejte na studenty, aby našli, Vnější Energetické Informační Pole, Pole zdraví a Vnitřní
Pole.)
(Zeptejte se Praktiků)
14. Cítíte Energetické Informační Pole?
(Počkejte na reakci studentů)
15. Nyní … Ciťte Energii levé části a pravé části těla.
Pohybujte rukou pomalu dozadu a dopředu.
Ciťte přední a zadní stranu těla od hlavy dolů k chodidlům.
Pravá a levá strana těla by měla být přibližně stejně silná.
(Počkejte pár vteřin)
16. Nyní Ciťte Energii dvou Energetických Center na přední straně těla na dvou
Energetických Centrech na zadní straně těla.
Abyste to provedli správně, musíte si vzpomenout, kde se Energetická
Centra nachází.
17. Ciťte Energii Čelního Energetického Centra.
Kde se nachází Čelní Energetické Centrum?
(Počkejte na reakci studentů. Ukažte to znovu, pokud je to potřeba)
18. Pomalu pohybujte rukou jemně dopředu a dozadu.
Ujistěte se, že ruka je přímo před Čelním Energetickým Centrem.
(Počkejte pár vteřin.)
19. Nyní ciťte Energii předního Energetického Centra Solaru Plexu.
Kde se nachází přední Energetické Centrum Solaru Plexu?
(Počkejte na reakci studentů a ukažte to znovu, pokud je to potřeba)
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 98
20. Pomalu pohybujte Rukou jemně dopředu a dozadu.
Dejte si pozor, aby vaše ruka byla přímo před Energetickým Centrem, které
si přejete cítit.
(Počkejte pár vteřin.)
Nyní se klienti otočí.
Budeme trénovat na zadní straně těla.
(Počkejte pár vteřin.)
21. Ciťte Energii zadního Srdečního Energetického Centra.
Kde se nachází zadní Srdeční Energetické Centrum?
(Počkejte na reakci studentů. Ukažte to znovu, pokud je to potřeba)
22. Pomalu pohybujte Rukou jemně dopředu a dozadu.
Dejte si pozor, aby vaše ruka byla přímo před tímto Energetickým Centrem.
(Počkejte pár vteřin.)
23. Ciťte Energii Základního Energetického Centra.
Kde se nachází Základní Energetické Centrum?
(Počkejte na reakci studentů. Ukažte to znovu, pokud je to potřeba)
24. Pomalu pohybujte Rukou jemně dopředu a dozadu.
Dejte si pozor, aby vaše ruka byla přímo před tímto Energetickým Centrem.
(Počkejte pár vteřin.)
25. Uvolněte Energetické spojení.
26. Dejte zpětnou vazbu vašemu partnerovi.
Je v některé části Energetického Těla nebo v některém Energetickém Centru
Energetický Nedostatek nebo Přebytek?
(Počkejte přibližně minutu.)
Vyměňte si role a zopakujte tento proces.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 99
(POKUD
JE ZDE MOŽNOST JÍT VEN
KVĚTINY A STROMY)
–
STUDENTI MOHOU JÍT VEN, ABY SKENOVALI
(Dejte studentům 5 minut, aby zkusili Cítit Energii Přírody.)
Máte nějaké otázky?
(Počkejte na otázky studentů a pečlivě je zodpovězte.)
„JAK
VAŠE RUCE ZAČÍNAJÍ BÝT CITLIVĚJŠÍ, MŮŽETE ROZLIŠOVAT MEZI SILNÝMI,
SLABÝMI A BOLESTIVÝMI ENERGIEMI.
PROSTŘEDNICTVÍM PROHLÍŽENÍ MŮŽETE ZJISTIT, ZDA MÁ ČLOVĚK VYSOKOU NEBO
NÍZKOU ÚROVEŇ ENERGIE”
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 100
EXPERIMENT
NA CÍTĚNÍ ROZDÍLU V ENERGETICKÉM
POKUD JE KLIENT IZOLOVANÝ A POKUD NE
INFORMAČNÍM POLI,
Udělejme takový pokus.
Vezměte si partnera.
Praktik stojí, klient sedí.
1. Invokujte o Boží Požehnání,
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně žádáme o Božské vedení, Pomoc a Ochranu,
o Jasnost při našem Cítění a o Božskou Léčivou Sílu.
S díky a v Plné Víře.”
2. Praktik i klient uzavřou Energetický Okruh přiložením jazyka na patro.
3. Nyní Praktici, Ciťte Vnitřní Energetické Informační Pole klienta.
4. Praktici, mentálně „Izolujte“ klienta od vašeho Energetického Informačního
Pole.
5. Ciťte znovu Energetickou Úroveň klienta.
6. Vyměňte si role.
7. Dejte si zpětnou vazbu.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 101
L12 – Lekce 12
CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Podle Mistra Choa Kok Sui „Celkové Rozhánění“
Organizační:
Přibližně 20 min
Power Point
Odkaz na knihy
Internet
Audio
Video
Jiné
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ
„Posaďte klienta na židli a postavte se za něj... Potom zvedněte ruce ve výši
pacientovy hlavy, a pohybujte jimi dolů k nohám, s dlaněmi obrácenými směrem
k němu, s prsty roztaženými, jako byste na něj z prstů vyzařovali sílu... To
několikrát zopakujte.
Při ometání směrem dolů, nezatínejte svaly, ale mějte paže a ruce lehké a
uvolněně.“
- Vyjmuto z Fourteen Lessons in Yogi Philosophy,
od Ramacharaka, vyd. 1904, kap. 8, str. 154
Celkové Čištění je starodávná metoda, jak celkově očistit Energetické tělo.
Mnoho Ezoterických Autorů píše ve svých knihách o tomto druhu čištění.
V Hinduistické Tradici, kde bylo „Čištění Aury běžnou praxí, se tato technika
označuje různými názvy.
Aby „rozháněli“ pacientovo tělo, používali nejen své ruce, ale někdy používali koště
nebo malou větev stromu – a pohybovali s ní ometacím pohybem od hlavy k patě.
Je to tento ometací pohyb, který vlastně odstraňuje nakažené energie z Aury
pacienta. V Hindštině se to nazývá „Jhadna“, v Tamilnádu se nazývá „Krishti
Kadikarthi”. V horských oblastech se používaly jehličnaté větve.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 102
Ve státě Maháráštra v Indii někdy používají vejce nebo citron, aby očistili špinavou
nebo nakaženou energii pryč z člověka. Tyto různé metody používané pro očištění
Energetického systému člověka, jsou zjevně důvodem, proč se Pranic Energy
Healing považuje za součásti Vidya Jógy, systému starodávných Indických znalostí
a moudrosti.
Celkové Čištění se provádí sérií ometacích pohybů směrem dolů.
Pohybujte rukama pouze směrem dolů.
„Pohyb rukou směrem dolů přináší pacientovi uklidňující pocit, zatímco pohyb
směrem vzhůru před obličejem přináší pocit probuzení a aktivity.“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing,
od Yogi Ramacharaka, kap. 7, str. 54, (c)1909
Při rozhánění směrem dolů začněte od hlavy a pokračujte dolů k chodidlům.
Jak se to dělá?
Při Celkovém Čištění se provádí tři kroky.
1. Čištění rukama jemně zaoblenýma – Zahnutá Pozice Rukou, podle MCKS
„Pohárková Pozice Prstů“
2. Čištění s Prsty široce roztaženými – Hřebenová Pozice Rukou, podle MCKS
„Roztažená Pozice Prstů“
Tyto dva kroky se používají 5 krát na přední a 5 krát na zadní části klientova těla.
Jinými slovy rozdělte přední a zadní část těla na 5 linií od hlavy klienta až k nohám
– od středu klientova těla směrem ven ke stranám těla.
První linie je přesně uprostřed těla – kde se ve přední části těla nachází Koncepční
Kanál a vzadu Hlavní Kanál – tak, jak je to zaznamenáno v Tradiční čínské
medicíně v akupunktuře.
3. Čištění Éterických Paprsků Světla do strany s Prsty široce roztaženými –
Hřebenová Pozice Rukou. Ruce se pohybují od Středu těla až za Vnitřní
Energetické Informační Pole.
Je velmi důležité se soustředit.
Formulujte záměr odstranit nakaženou Energii.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 103
Pokud není v mysli Praktika mentální jasnost, odstranění Energie je méně efektivní
a časově náročnější. Avšak každý může jednoduše formulovat záměr „pomoci“
jinému člověku … poté „rozhánět“ a dosáhnout ohromujících výsledků.
Je to „Záměr“ Praktika společně s určitou dávkou vůle, které umožňují rychle a
důkladně rukama odstranit nakaženou Energii.
Při pravidelném provádění, může Praktik aplikovat čištění s velkou lehkostí a
minimální námahou.
„ ... od hlavy ... pročešte vašimi nataženými prsty celé pole jejich aury. Dělejte
dlouhé pohyby od hlavy dolů k nohám, držte ruce asi 6 palců od těla. Udělejte to na
celém těle na všech stranách...“
- Vyjmuto z Hands of Light, od Barbary Ann
Brennan, kap. 26, str. 268, (c)1978
(v češtině Ruce světla)
Pojďme trénovat.
Vezměte si partnera.
Vezměte si Nádobu s Vodou a Solí a Sprej.
Oba, Praktik i klient stojí.
1.
2.
3.
4.
5.
Začněte se Zahnutou Pozicí Rukou. Ruce jsou jemně zaoblené.
Formulujte jasný Záměr odstranit všechnu nakaženou Energii.
Dejte obě ruce vedle sebe nad hlavu klienta.
Poprvé – Pohybujte Rukama dolů, dolů, dolů a odhoďte
Dejte ruce 10 cm od sebe.
Podruhé - Pohybujte Rukama dolů, dolů, dolů a odhoďte
6. Dejte ruce dalších 10 cm od sebe.
Potřetí - Pohybujte Rukama dolů, dolů, dolů a odhoďte
7. Dalších 10 cm od sebe.
Počtvrté - Pohybujte Rukama dolů, dolů, dolů a odhoďte
8. Následujte konturu těla.
Popáté - Pohybujte Rukama dolů, dolů, dolů a odhoďte.
9. Umyjte si ruce
10. Nyní provedeme Hřebenovou Pozici Rukou, Prsty jsou široce rozevřené.
11. Formulujte Záměr odstranit všechnu nakaženou Energii.
12. Poprvé - pohybujte Rukama dolů, dolů, dolů a odhoďte
13. Podruhé - pohybujte Rukama dolů, dolů, dolů a odhoďte
14. Potřetí - pohybujte Rukama dolů, dolů, dolů a odhoďte
15. Počtvrté - pohybujte Rukama dolů, dolů, dolů a odhoďte
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 104
16. Popáté - pohybujte Rukama dolů, dolů, dolů a odhoďte
17. Umyjte si ruce
18. Pročesejte Paprsky Zdraví, abyste je rozpletli. Dělejte to pohybem do stran
s Prsty roztaženými – široce rozevřenými.
19. Oblast Hlavy – pohybujte Rukama do stran ze středu těla až za Vnitřní
Energetické Informační Pole.
20. Krční oblast - pohybujte Rukama do stran ze středu těla až za Vnitřní
Energetické Informační Pole.
21. Srdeční oblast - pohybujte Rukama do stran ze středu těla až za Vnitřní
Energetické Informační Pole.
22. Oblast Solaru Plexu - pohybujte Rukama do stran ze středu těla až za Vnitřní
Energetické Informační Pole.
23. Pohlavní oblast - pohybujte Rukama do stran ze středu těla až za Vnitřní
Energetické Informační Pole.
24. Horní část nohou - pohybujte Rukama do stran ze středu těla až za Vnitřní
Energetické Informační Pole.
25. Dolní část nohou - pohybujte Rukama do stran ze středu těla až za Vnitřní
Energetické Informační Pole.
26. Umyjte si Ruce
27. Opakujte tento proces na zadní straně těla.
28. Uvolněte Energetické Spojení.
29. Vyměňte si Role.
30. Vyměňte si Zpětnou vazbu s vaším partnerem.
(Počkejte pár minut.)
Když aplikujete rozhánění směrem dolů, někteří klienti mohou začít být ospalí.
To je způsobenou sestupem Duchovní Energie, ke kterému během Ošetření
dochází.
Můžete aplikovat několik „Rozhánění směrem vzhůru“, abyste klienta znovu
probudili a učinili jej bdělejším.
Uvědomte si, prosím, že „Rozhánění směrem vzhůru“ není čistící technika.
Není proto potřeba protřepávat ruce poté, co provedete rozhánění směrem vzhůru.
“Rozhánění směrem vzhůru” by se mělo aplikovat pouze u klientů, kteří byli
důkladně očištěni.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 105
Varování: Aplikování „rozhánění směrem vzhůru“ před „Rozháněním dolů“ může
způsobit, že nakažená Energie přejde nebo uvízne v oblasti hlavy, což může mít
negativní účinky.
Kolikrát by se mělo Celkové Čištění nebo Lokalizované Čištění provádět?
Odpověď je, kolikrát je potřeba.
Není žádný pevný počet opakování.
Proč provádět Celkové Čištění?
- Odstraňuje nakaženou a přebytečnou Energii celkově.
- Čistí Meridiány a Akupunkturní body do jisté míry.
- Umožňuje, aby Energetické Informační Pole Zdraví uvolnilo více nakažené
Energie.
- Je velmi dobré pro lidi, kteří nejsou schopni se uklidnit, protože je
přebytečná Energie rychle odstraněna a umožňuje tak, aby tělo snadno
usnulo.
- Může být využita, aby podpořila uvolnění, zbavení se stresu a snížení napětí
- Když pročesáváte Energetické Informační Pole Zdraví – Celkové Čištění
rozmotává a posiluje tyto jemné Paprsky Éterického Světla
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 106
L13 – Lekce 13
9 JEDNODUCHÝCH KROKŮ PŘI PRANIC ENERGY
HEALING, PROCVIČOVÁNÍ POUŽITÍ PRANIC ENERGY
HEALING A EXPERIMENTY
Organizační:
Přibližně 50 min
Power Point
Odkaz na Knihy
Internet
Léčení pránou, 1. vydání v českém překladu z roku 1996
od Mistra Choa Kok Sui
www.pranichealing.org
Audio
Video
Jiné
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
„JEDNODUCHÉ KROKY“ POTŘEBNÉ PRO ÚSPĚŠNÉ OŠETŘENÍ
Pokud Praktik dodržuje tyto jednoduché kroky, může začít být úspěšný.
1. Invokace nebo Modlitba
2. Důvěra a víra
Klientova Důvěra a Víra jsou potřebné, aby u klienta mohlo dojít k rychlému
zlepšení.
Aby došlo k uzdravení, klient musí být přijímavý neboli si přát přijmout
vyslanou Pránickou Energii. Jiný termín pro přijímavost je víra.
3. Zvyšte citlivost Energetických center rukou
Stlačte střed levé dlaně palcem pravé ruky a otočte palcem ve směru
hodinových ručiček.
Stlačte střed levé ruky a současně otočte palcem ve směru hodinových
ručiček.
Stlačte koneček každého prstu konečkem palce.
4. Ciťte Energii
Pohybujte rukama pomalu a jemně dozadu a dopředu a pokračujte v cítění
Vnitřního Energetického Informačního Pole, Energetických Center nebo
Orgánů, stejně jako různých částí těla. Izolujte klienta od vašeho
Energetického informačního pole, když „cítíte“ Energii.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 107
5. Odstraňte, Vyčistěte nakaženou Energii – z postižené oblasti.
Pravidelně uvolňujte nakaženou Energii mezi jednotlivými procesy čištění.
Používejte Nádobu s Vodou a Solí.
Očistěte si Ruce.
6. Vysílejte, neboli Přenášejte Vitální Životní Energii – Jedna ruka přijímá
dlaní otočenou vzhůru a přes druhou ruku je Vitální Životní Energie
přenesena na klienta.
7. Zabezpečte Energii
Aplikujte nebesky modrou Energii neboli Pránu na část, která byla ošetřena.
8. Uvolněte Energii
Zvedněte ruku – jako nůž a prudce udělejte pohyb směrem dolů.
Vytvořte záměr uvolnit pouto od klienta a mentálně řekněte,
„Odseknout, Odseknout, Odseknout.“ (Instruktor předvede).
9. Vzdejte Díky
EXPERIMENT S UZAVŘENÍ ENERGETICKÉHO OKRUHU
Udělejme si experiment, jaký je rozdíl v Energetickém Informačním Poli, pokud je
jazyk přiložený na patro.
Mistr Choa Kok Sui říká, „Nevěřte věcem slepě. Musíte prověřovat.“
Takže budeme experimentovat.
Vezměte si Partnera.
Praktik se postaví, klient se posadí.
1. Praktici, zvyšte si „Citlivost rukou“
2. Klienti, neuzavírejte svůj Energetický Okruh
3. Praktici, „Ciťte Energii“ Vnitřního Energetického Informačního Pole
vašeho klienta
4. Nyní požádejte klienta, aby přiložil jazyk na patro (uzavřel Energetický
Okruh)
5. Znovu Ciťte Energii Vnitřního Energetického Informačního Pole
6. Je zde nějaký rozdíl?
(Počkejte na reakci studentů.)
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 108
O kolik procent se zvýší Energetická Úroveň?
(Počkejte na reakci studentů.)
Praktici by měli vždy pamatovat na to, aby uzavřeli Energetický Okruh během
Ošetření a také požádat klienta, aby to udělal.
Vyměňte si role
KDY BY PRAKTIK NEMĚL PROVÁDĚT OŠETŘENÍ
Zdraví Praktika je důležité, aby se vyhnul kontaminaci klienta Energiemi, které
mohou zhoršit jejich stav. Proto by měli být Praktici Pranic Energy dostatečně
zdraví.
Praktik Pranic Energy, který kouří, by měl ošetřovat klienty, kteří také kouří.
Praktik Pranic Energy, který jí maso, by měl ošetřovat klienty, kteří také jí maso –
spíše než vegetariány.
Stupeň Éterické, Emocionální a Mentální „Čistoty“ Praktika Pranic Energy je velmi
důležitý. Stejně jako voda snadněji proudí čístým potrubím, tak i Energie proudí
lépe Energetickými kanály neboli meridiány, když je Energetický systém člověka
čistý. Éterická hygiena Praktika také umožňuje, aby vysílal silnější Energie.
Doporučuje se, aby Praktici Pranic Energy nikdy neléčili, když jsou rozzlobení
nebo podráždění nebo emočně nevyrovnaní.
Podobně, pokud je Praktik Pranic Energy alkoholik, bere drogy nebo prochází
lékařským ošetřením, jehož součástí jsou toxické látky, neměl by léčit jiné lidi.
Pravidelné provádění Planetární meditace pro mír, Meditace spojených srdcí,
„Mettá“ meditace nebo „Bhakti jógy“ – jsou techniky, které posilují harmonii,
rovnováhu v životě a osobnosti těch, kteří je provádějí. O tom budeme mluvit
později. Jsou považovány za velmi důležitou součást toho, jak se stát mocným
Praktikem léčení.
Bez ohledu na to, jak silný je Léčitel, musí dodržovat Zákon Přírody.
Klienti s rakovinou by neměli ošetřovat ostatní.
Měli by se zaměřit na své vlastní Uzdravení.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 109
CVIČENÍ POUŽITÍ PRANIC ENERGY HEALING
TRÉNINK NA OŠETŘENÍ DÝCHACÍCH POTÍŽÍ
V případech onemocnění spojených s dýchacím systémem jsou postižena tato
Energetická Centra.
1. Adžna Energetické Centrum – kontroluje Nos, Dutiny
2. Krční Energetické Centrum – kontroluje celou oblast Krku
3. Vedlejší Krční Energetické Centrum – kontroluje Vzduchovou trubici. Je
umístěno v prohlubni pod Hrdlem.
4. Srdeční Energetické Centrum – kontroluje plíce
5. Energetické Centrum Solaru Plexu – kontroluje bránici
V některých případech může být důležité posílit tělo tohoto člověka očištění
Pupku, a pokud je infekce velmi vážná, ošetřit Energetické Centrum Sleziny.
Dobře, pojďme trénovat na problémech Dýchacích cest
Vezměte si partnera.
Rozhodněte se, kdo bude Praktik a kdo bude klienta.
Vezměte si Nádobu s Vodou a Solí a Sprej.
(Počkejte chvíli.)
1. Praktik se postaví, klient se posadí.
Když provádíte ošetření, sundejte si hodinky,
Procvičte si ruce, abyste zvýšili citlivost,
Praktik se usmívá,
Izolujte klienta od vašeho Energetického Informačního Pole,
Buďte otočeni čelem správným směrem (Sever nebo Východ).
2. Řekněte klientovi, „Zavřete, prosím, oči. Buďte vodivý a seďte s chodidly
rovně na podlaze. Uzavřete energetický okruh“
3. Praktik uzavře energetický okruh.
4. Nyní, Invokujte
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za Zázračnou Léčivou Sílu.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 110
5. Představte si růžovou růži, která se rozvíjí před srdcem klienta.
6. Začněme s Adžna Energetickým Centrem.
7. Praktik zvedne ruku, cítí Energii Adžna Energetického Centra.
8. Aplikujte čištění na Adžna Energetickém Centru.
Odstraňte nakaženou Energii. 1, 2, 3, 4, 5 odhodit. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, až
do 30.
9. Umyjte si ruce.
10. Vysílejte Energii na Adžna Energetické Centrum.
Nadechujte pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte, nadechujte
pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte. Pamatujte, abyste k vysílání
Energie použili prsty namísto dlaně ruky.
Dívejte se na klienta, zatímco provádíte ošetření, uvolněte se, nebuďte
napnutí, usmívejte se.
„Potřeste“ rukou.
11. Znovu zvedněte ruku a ciťte Energii. Cítíte nějaký rozdíl?
12. Představte si nebesky modrou. Potřete 1,2,3, odhodit.
13. Pokračujte na Krční Energetické Centrum.
14. Praktik zvedne ruku, prohlíží Krční Energetické Centrum.
15. Cítíte něco?
16. Aplikujte čištění na Krční Energetické Centrum.
17. Odstraňte nakaženou Energii. 1, 2, 3, 4, 5 odhodit. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, až
do 30.
18. Umyjte si ruce.
19. Vysílejte Energii na Krční Energetické Centrum.
Nadechujte pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte, nadechujte
pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte.
Dívejte se na klienta, zatímco provádíte ošetření, uvolněte se, nebuďte
napnutí, usmívejte se.
„Potřeste“ rukou.
20. Znovu zvedněte ruku a ciťte Energii Krčního Energetického Centra.
Cítíte nějaký rozdíl?
21. Představte si nebesky modrou. Potřete 1,2,3, odhodit.
22. Přejděte na Vedlejší Krční Energetické Centrum.
23. Praktik zvedne ruku, prohlíží Vedlejší Krční Energetické Centrum.
24. Cítíte něco?
25. Aplikujte čištění na Vedlejší Krční Energetické Centrum.
26. Odstraňte nakaženou Energii. 1, 2, 3, 4, 5 odhodit. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, až
do 30.
27. Umyjte si ruce.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 111
28. Vysílejte Energii na Vedlejší Krční Energetické Centrum.
Nadechujte pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte, nadechujte
pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte. Dejte si pozor, abyste
neenergetizovali Přední Srdeční Energetické Centrum.
Dívejte se na klienta, zatímco provádíte ošetření, uvolněte se, nebuďte
napnutí, usmívejte se.
„Potřeste“ rukou.
29. Znovu zvedněte ruku a ciťte Vedlejší Krční Energetické Centrum.
Cítíte nějaký rozdíl?
30. Představte si nebesky modrou. Potřete 1,2,3, odhodit.
31. Pokračujte na zadní Srdeční Energetické Centrum.
32. Praktik zvedne ruku, prohlíží zadní Srdeční Energetické Centrum.
33. Cítíte něco?
34. Aplikujte čištění na zadní Srdeční Energetické Centrum.
35. Odstraňte nakaženou Energii. 1, 2, 3, 4, 5 odhodit. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, až
do 30.
36. Umyjte si ruce.
37. Vysílejte Energii na zadní Srdeční Energetické Centrum.
Nadechujte pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte, nadechujte
pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte.
Dívejte se na klienta, zatímco provádíte ošetření, uvolněte se, nebuďte
napnutí, usmívejte se.
„Potřeste“ rukou.
38. Znovu zvedněte ruku a ciťte zadní Srdeční Energetické Centrum.
Cítíte nějaký rozdíl?
39. Představte si nebesky modrou. Potřete 1,2,3, odhodit.
40. Nyní, přejděte na Energetické Centrum předního Solaru Plexu.
41. Praktik zvedne ruku, prohlíží Energetické Centrum předního Solaru Plexu.
42. Cítíte něco?
43. Aplikujte čištění na Energetické Centrum předním Solaru Plexu.
44. Odstraňte nakaženou Energii. 1, 2, 3, 4, 5 odhodit. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, až
do 30.
45. Umyjte si ruce.
46. Vysílejte Energii na Energetické Centrum předního Solaru Plexu.
Nadechujte pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte, nadechujte
pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte.
Dívejte se na klienta, zatímco provádíte ošetření, uvolněte se, nebuďte
napnutí, usmívejte se.
„Potřeste“ rukou.
47. Znovu zvedněte ruku a ciťte Energetické Centrum předního Solaru Plexu.
Cítíte nějaký rozdíl?
48. Představte si nebesky modrou. Potřete 1,2,3, odhodit.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 112
49. Nyní Vzdejte díky,
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za uzdravení tohoto klienta.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
50. Poté Uvolněte Energetické Spojení.
51. Jsou všichni v pořádku?
- Obsahuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
TRÉNINK OŠETŘENÍ BOLESTIVÉ MENSTRUACE
V případě Bolestivé Menstruace jsou postižena tato dvě Energetická Centra.
1. Základní Energetické Centrum – kontroluje Dělohu jako sval
2. Pohlavní Energetické Centrum – kontroluje ženské orgány
V některých případech může být důležité posílit tělo ženy vyčištěním Pupeční
Energetického Centra a Solaru Plexu a vyslání správného množství do obou těchto
center.
Budeme trénovat na Bolestivé Menstruaci
Nevyměňujte si role.
1. Nyní, Invokujte
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za Zázračnou Léčivou Sílu.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
2. Představte si růžovou růži, která se rozvíjí před srdcem klienta.
3. Izolujte klienta od vašeho Energetického Informačního Pole.
4. Začněme Základním Energetickým Centrem.
5. Praktik zvedne ruku, cítí Energii Základní Čakry (Energetického Centra)
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 113
6. Aplikujte čištění na Základní Čakře (Energetickém Centru).
Odstraňte Energii. 1, 2, 3, 4, 5 odhodit. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, až do 30.
7. Umyjte si ruce.
8. Vysílejte Energii na Základní Čakru (Energetické Centrum).
Nadechujte pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte, nadechujte
pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte.
Dívejte se na klienta.
Nevysílejte Energii na Meng Mein Energetické Centrum.
„Otřepejte“ ruku.
9. Znovu zvedněte ruku a ciťte Energii. Cítíte nějaký rozdíl?
10. Představte si nebesky modrou. Potřete 1,2,3, odhodit.
11. Pokračujte na Pohlavní Energetické Centrum.
12. Praktik zvedne ruku, prohlíží Pohlavní Čakru (Energetické Centrum).
13. Cítíte něco?
14. Aplikujte čištění na Pohlavní Čakru (Energetické Centrum).
15. Odstraňte nakaženou Energii. 1, 2, 3, 4, 5 odhodit. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, až
do 30.
16. Umyjte si ruce.
17. Energetizujte (Vysílejte Energii) na Pohlavní Čakru (Energetické Centrum).
Nadechujte pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte, nadechujte
pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte.
Dívejte se na klienta, zatímco provádíte ošetření, uvolněte se, nebuďte
napnutí, usmívejte se.
„Protřepejte“ ruku.
18. Znovu zvedněte ruku a prohlížejte Pohlavní Čakru (Energetické Centrum).
Cítíte nějaký rozdíl?
19. Představte si nebesky modrou. Potřete 1,2,3, odhodit.
20. Nyní vzdejte díky,
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za uzdravení tohoto klienta.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
21. Uvolněte Energetické Spojení. Odseknout!
22. Jsou všichni v pořádku?
23. Dejte, prosím, zpětnou vazbu.
(Počkejte pár minut)
24. Vyměňte si role.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
- Obsahuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Strana 114
3. TRÉNINK NA OŠETŘENÍ POSÍLENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU
V případě Posílení Imunitního Systému začneme dvěma nebo třemi sadami
Celkového Čištění, abychom podpořili schopnost Energetického Těla vstřebat více
Energie.
Ošetření Vedlejších Energetických Center na Rukou a Chodidlech je velmi
efektivní. Umožňuje, aby se Energetické Tělo naplnilo Vzduchem a Zemní Energií.
1. Energetická Centra Rukou – umístěna ve středu dlaní
2. Energetická Centra Chodidel – nachází se ve středu chodidel
Abyste posílili tělo, ošetřete také Solar Plexus a Pupeční Energetické Centrum.
Pokud je tělo zasaženo vážnou infekcí, mělo by být také ošetřeno Energetické
Centrum Sleziny.
Pojďme si to procvičit.
Rozhodněte se, kdo bude Praktik a kdo bude klient.
1. Izolujte klienta od vašeho Energetického Informačního Pole.
2. Řekněte klientovi, „Zavřete oči. Buďte vodivý a seďte s chodidly rovně na
podlaze. Uzavřete Energetický okruh.“
3. Praktici uzavřou Energetický okruh.
4. Nyní Invokujme
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za Zázračnou Léčivou Sílu.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
5. Představte si růžovou růži, která se rozvíjí před srdcem klienta.
6. Začněme s Celkovým Čištěním.
7. Praktici zvednou obě ruce nad Hlavu klienta se Zahnutou Pozicí Rukou a
čistí Linie 1, odhodit, 2, odhodit, 3, odhodit, 4, odhodit, 5, odhodit.
8. Umyjte si ruce.
9. Nyní zvedněte obě ruce nad Hlavu s Hřebenovou Pozici Rukou, Prsty jsou
široce roztažené a čistěte Linie 1, odhodit, linie 2, odhodit, linie 3, odhodit,
linie 4, odhodit, linie 5, odhodit.
10. Umyjte si ruce.
11. Poté pročesejte Paprsky Zdraví pohybem do stran v oblasti Hlavy, oblasti
Krku, oblasti Srdce, oblasti Solaru Plexu, Pohlavní oblasti, Vyšší části noh,
Nižší části noh.
12. Prosím, přejděte na zadní stranu těla a zopakujme tento proces.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 115
13. Zvedněte obě ruce nad Hlavu se Zahnutou Pozicí Rukou a čistěte Linie 1,
odhodit, linie 2, odhodit, linie 3, odhodit, linie 4, odhodit, linie 5, odhodit.
14. Umyjte si ruce.
15. Nyní zvedněte obě ruce nad Hlavu s Hřebenovou Pozici Rukou, Prsty jsou
široce roztažené a čistěte Linie 1, odhodit, linie 2, odhodit, linie 3, odhodit,
linie 4, odhodit, linie 5, odhodit
16. Umyjte si ruce.
17. Poté pročesejte Paprsky Zdraví pohybem do stran v oblasti Hlavy, oblasti
Krku, oblasti Srdce, oblasti Solaru Plexu, Pohlavní oblasti, Vyšší části noh,
Nižší části noh.
18. Nyní zvedněte ruku, ciťte Energii Energetických Center Rukou, pravé a levé.
19. Aplikujte čištění na pravém Energetickém Centru Ruky.
Odstraňte Energii. 1, 2, 3, 4, 5 odhodit. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, až do 30.
20. Nyní vyčistěte levé Energetické Centrum Ruky.
Odstraňte Energii. 1, 2, 3, 4, 5 odhodit. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, až do 30.
21. Umyjte si ruce.
22. Vysílejte Energii na pravé Energetické Centrum Ruky.
Nadechujte pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte, nadechujte
pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte.
Dívejte se na klienta.
„Potřeste“ rukou.
23. Vysílejte Energii na levé Energetické Centrum Ruky.
Nadechujte pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte, nadechujte pomalu,
zadržte, vydechujte pomalu, zadržte.
Dívejte se na klienta.
„Otřepejte“ ruku.
24. Znovu zvedněte ruku a ciťte Energii obou Energetických Center Rukou.
Cítíte nějaký rozdíl?
25. Přejděte na Energetická Centra Chodidel.
26. Praktici zvednou ruku, ciťte pravé a levé Energetické Centrum Chodidla.
27. Cítíte něco?
28. Aplikujte čištění na pravém Energetickém Centru Chodidla. 1, 2, 3, 4, 5
odhodit. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, až do 30.
29. Umyjte si ruce.
30. Nyní aplikujte čištění na levé Energetické Centrum Chodidla. 1, 2, 3, 4, 5
odhodit. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, až do 30.
31. Umyjte si ruce.
32. Vysílejte Energii na pravé Energetické Centrum Chodidla.
Nadechujte pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte, nadechujte
pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte.
Dívejte se na klienta, zatímco provádíte ošetření, uvolněte se, nebuďte
napnutí, usmívejte se.
„Potřeste“ rukou.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 116
33. Vysílejte Energii na levé Energetické Centrum Chodidla.
Nadechujte pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte, nadechujte
pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte.
Dívejte se na klienta, zatímco provádíte ošetření, uvolněte se, nebuďte
napnutí, usmívejte se.
„Potřeste“ rukou.
34. Znovu zvedněte ruku a ciťte Energii pravého a levého Energetického Centra
Chodidla.
35. Cítíte nějaký rozdíl?
36. V tomto postupu NEZABEZPEČUJTE Energetická Centra Rukou a
Chodidel. To umožňuje, aby byla Energie Vzduchu a Země vstřebávána po
delší dobu do těla klienta. Pro lepší výsledek je můžete instruovat, aby
vstřebali více Energie Vzduchu a Země.
37. Nyní poděkujte,
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za uzdravení tohoto klienta.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
38. Uvolněte Energetické Spojení. Odseknout!
39. Jsou všichni v pořádku?
- Obsahuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
TRÉNINK NA OŠETŘENÍ INFEKCE TRÁVÍCÍHO SYSTÉMU
V případě Infekce trávicího traktu jsou postižena dvě Energetická Centra.
1. Energetické Centrum Solaru Plexu
2. Pupeční Energetické Centrum
Čistěte důkladně a vyšlete potřebné množství Energie.
Pokud je Infekce vážná, ošetřete celou oblast břicha.
Dobře, pojďme trénovat na ošetření Infekce trávicího systému.
Nevyměňujte si role.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 117
1. Invokujte
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za Zázračnou Léčivou Sílu.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
2. Představte si růžovou růži, která se rozvíjí před srdcem klienta.
Bez ohledu na to, jakou sílu má Praktik Pranic Energy, pokud klient nepřijímá
Energii, neumožní to správný léčivý proces.
3. Izolujte klienta od vašeho Energetického Informačního Pole.
4. Začneme s Energetickým Centrem Solaru Plexu.
5. Praktik zvedne ruku a cítí Energii Čakry Solaru Plexu (Energetického
Centra).
6. Cítíte něco?
7. Aplikujte čištění na Čakře Solaru Plexu (Energetickému Centrum).
Odstraňte Energii. 1, 2, 3, 4, 5 odhodit. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, až do 30.
8. Umyjte si ruce.
9. Energetizujte (Vysílejte Energii na) Čakru Solaru Plexu (Energetické
Centrum).
Nadechujte pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte, nadechujte
pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte.
Dívejte se na klienta, zatímco provádíte ošetření, uvolněte se, nebuďte
napnutí, usmívejte se.
„Otřepejte“ ruku.
10. Znovu zvedněte ruku a ciťte Energii. Cítíte nějaký rozdíl?
11. Představte si nebesky modrou. Potřete 1,2,3, odhodit.
12. Přejděte na Pupeční Energetické Centrum.
13. Praktik zvedne ruku a cítí Pupeční Energetické Centrum.
14. Cítíte něco?
15. Aplikujte čištění na Pupeční Čakře (Energetickému Centrum).
16. Odstraňte Energii. 1, 2, 3, 4, 5 odhodit. 6, 7, 8, 9, 10 odhodit, až do 30.
17. Umyjte si ruce.
18. Energetizujte (Vysílejte Energii na) Pupeční Čakru (Energetické Centrum).
Nadechujte pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte, nadechujte
pomalu, zadržte, vydechujte pomalu, zadržte.
Dívejte se na klienta, zatímco provádíte ošetření, uvolněte se, nebuďte
napnutí, usmívejte se. „Otřepejte“ ruku
19. Znovu zvedněte ruku a ciťte Pupeční Energetické Centrum.
Cítíte nějaký rozdíl?
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 118
20. Představte si nebesky modrou. Potřete 1,2,3, odhodit.
21. Nyní vzdejte díky,
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké, Velké Požehnání.
Děkujeme Ti za tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a za uzdravení tohoto klienta.
S Díky a v Plné Víře. Děkujeme Ti.“
22. Kompletně uvolněte Energetické Spojení. Odseknout!
23. Jsou všichni v pořádku? Pociťuje někdo nějaké vedlejší účinky?
24. Dejte zpětnou vazbu.
(Počkejte pár minut)
1. Vyměňte si role.
(Opakujte tento proces)
- Obsahuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
USTANOVENÍ
Až půjdete domů, prosím, trénujte to, co jste se dnes naučili.
Začněte s něčím jednoduchým. Začněte s Čištěním a Vysíláním Energie.
Ošetřete vaše dítě nebo vašeho partnera nebo květinu, nebo zvíře. Ošetřujte něco
jednoduchého.
Jakkoliv je to možné, začněte okamžitě Praktikovat. Tímto způsobem se to, co jste
se naučili, výrazně posílí.
POŽEHNÁNÍ
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně děkujeme za tvé Velké Požehnání.
Pokorně Tě žádáme o tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a o Božskou Léčivou Sílu.
Děkujeme Ti, že nás využíváš jako Nástroj pro Léčení.
S Díky a v Plné Víře.“
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 119
L14- Lekce 14
Organizační:
PLANETÁRNÍ MEDITACE PRO MÍR
TAKÉ ZNÁMÁ JAK MEDITACE SPOJENÝCH SRDCÍ
Přibližně 60 min
Power Point
Odkaz na knihy*
Internet
The Chakras, 9th Edition, 2001, © 1927,
od Charlese W. Leadbeatera
Léčení pránou, 1. vydání v českém překladu z roku 1996
www.pranichealing.org
www.meditatepeace.com
www.ppmaudiostream.org
Audio
Video
Jiné
Svolení s použitím Meditace spojených srdcí, které autor
poskytl veřejnosti v knize Léčení pránou
Příloha F – Více informací o Meditaci spojených srdcí
Příloha G – Text Meditace spojených srdcí
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
„Učte tuto trojitou pravdu všechny…
Velkorysé srdce…
laskavá řeč
& život služby a soucitu
jsou věci, které obnovují lidskost.“
- Buddha
PLANETÁRNÍ MEDITACE PRO MÍR
TAKÉ ZNÁMÁ JAKO MEDITACE SPOJENÝCH SRDCÍ
Planetární Meditace pro Mír nazývá MNOHA různými jmény.
V tradici Mistra Choa Kok Sui se nazývá Meditace pro Mír a Osvícení, Meditace o
Milující Laskavosti, Meditace Spojených Srdcí, Modlitba a Rozjímání o Soucitu a
Míru – v závislosti na náboženské tradici těch, které učí.
Řekněme si něco o Meditaci pro Mír.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 120
V Hinduistické Tradici je Planetární Meditace pro Mír také známá jako forma
„Bhakti Jógy“. Yogi Ramaiah uvedl ve své kompilaci z Esejů Kriya Yogy
Mahavatara Babajiho, že tato Praxe je část Kriya Bhakti Jógy neboli Rozvíjení Lásky
a Oddanosti Bohu a všemu Jeho Stvoření.
V Buddhistické Tradici je tato Praxe známá jako vyšší forma „Meditace o Milující
Laskavosti“. Nazývá se „Mettá Meditace“ a zaměřuje se na rozvoj Soucitu.
Termín „Mettá“ znamená dosažení Stavu Mysli a Bytí, jež vyzařuje Bezpodmínečnou
„Milující Laskavost“.
Mettá je považována za první stupeň dosažení Soucitu.
Cílem této Praxe je zaplavit celý Vesmír Energií Lásky ke Každému Člověku a
Každé Bytosti – Láskou ke Všem Věcem. To se provádí, doku Láska nedosáhne tak
aktivního stadia, že Praktik vlastně prožívá Bytí Jeden se Vším.
Tato meditace je také praktikována některými Súfijskými Skupinami.
Pravidelné Provádění této Meditace naplňuje Praktika Láskou, Světlem, Nadějí a
Silou.
Podle Učení Mistra Choa Kok Sui se Planetární Meditace pro Mír také nazývá
Meditace Spojených Srdcí.
Proč se jí říká Meditace Spojených Srdcí?
Jméno této Meditace – „Meditace Spojených Srdcí“ odkazuje na dvě Energetická
Centra – Srdeční Energetické Centrum a Korunní Energetické Centrum.
Jasnovidně bylo pozorováno, že Srdeční Energetické Centrum má 12 okvětních
lístků. Bylo také zaznamenáno, že Korunní Energetické Centrum má 960 vnějších
lístků a 12 vnitřních lístků.
12 lístků Srdečního Energetického Centra je přesnou replikou vnitřních lístků
Korunního Energetického Centra. Když jsou tato dvě mocná Energetická Centra
spojena dohromady – a použita k Vysílání Láskyplné Energie každé osobě a každé
bytosti - nazývá se tato Meditace Meditace Spojených Srdcí.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 121
„V mnoha případech uvidíte, že obě úrovně „Sahasrara Čakry“ (Indický termín pro
Korunní Energetické Centrum) jsou okopírované – nejprve věští dóm z 960 lístků a
poté menší dóm z 12, které se z něj pro změnu zvedají ... V indických knihách je
popisována jako tisíci-listá a to opravdu není daleko od pravdy...“
- Vyjmuto z The Chakras, od Charlese W.
Leadbeatera, ©1927, 9. vyd. 2001, kap. 1, str. 17
„Srdeční Čakra. Čtvrté centrum, srdeční, na srdci, má zářící zlatou barvu, a každý
z jeho kvadrantů je rozdělen na tři části, což tvoří vln, protože jeho primární síla
tvoří 12 paparsků.“
- Vyjmuto z The Chakras, od Charlese W.
Leadbeatera, ©1927, 9. vyd. 2001, kap. 1, str. 17
Srdeční Energetické Centrum je Centrum pro lidskou lásku a mír, respekt a
toleranci k ostatním stejně jako k sobě samému.
Korunní Energetické Centrum je Centrum Božské neboli Duchovní Lásky ke
Každému člověku a Každé Bytosti bez výjimky. Je to také centrum Vyšší Intuice.
Když je Korunní Energetické Centrum aktivované, jasnovidně vypadá jako
lotosový květ. To je možné symbolicky vidět na obrázcích ve všech duchovních
tradicích – zobrazením svatozáře nad korunou – což vysvětluje podobnost s
„lotosovým květem“ jak je možné jej vidět na Taoistických nebo Buddhistických
obrázcích.
Vyšší Intuice znamená mít záblesky přímého vědění o určité věci nebo věcech.
V tomto případě odpovědi jednoduše blesknou nebo vstoupí do vědomí. Tento
druh informace prostě vstupuje do mysli, aniž by člověk musel cokoliv studovat.
Obecně je tato vědomost, která zdánlivě přichází „z ničeho nic“ prostě nazývaná
Intuice.
Osvícení lidé nejsou jediní, kdo má občas dobrou intuici. Často to také platí o
obchodnících, vědcích, hudebnících stejně jako o běžných lidech. Mít dobrou
intuici je velmi důležitý faktor při dosažení úspěchu v životě.
Mistr Choa Kok Sui poskytl tuto techniku světu. V prvních vydáních některých
svých starších knih říká...
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 122
„... Meditace spojených srdcí je velmi mocný nástroj pro světový mír; proto by měla
být tato technika rozšířena. Autor tedy poskytuje svolení všem zájemcům, aby
přetiskli, zkopírovali a reprodukovali tuto kapitolu za předpokladu, že uvedou
příslušný zdroj.“
(podepsán) CHOA KOK SUI
- Vyjmuto z Miracles through Pranic Healing, od
Mistra Choa Kok Sui, 4. vyd., str. 239, (c) 2004,
(česky Léčení pránou)
Následující informace je vám sdělována, aby připravila Vědomí studentů, kteří se
učí tuto Meditaci poprvé. Tyto materiály jsou kompilací důležitých informací, které
byly publikovány po mnoho let, beze změny, na různých webových stránkách jako:
www.meditatepeace.com, www.ppmaudiostream.org.
Různé varianty této meditace jsou také probírány v různých knihách Mistra Choa
Kok Sui včetně: Léčení pránou, Beyond the Mind - The Golden Lotus Sutra on Meditation
(Mimo mysl – Zlatá lotosová sútra o meditaci), Původ moderního pránického léčení a arhatické
jógy a Achieving Oneness with the Higher Soul (Dosahování jednoty s vyšší duší).
JAK PROVÁDĚT PLANETÁRNÍ MEDITACI PRO MÍR
Prováděl tady již někdo nějakou Meditaci?
(Instruktor naváže krátkou diskuzi se třídou na toto téma, zeptá se, jaké druhy meditace byly
dříve prováděny).
Otázka je, jak člověk medituje?
Meditace je snadná, když následujete několik jednoduchých kroků.
Před Prováděním Meditace si uděláme krátkou sadu fyzických cvičení.
Tato cvičení čistí do určité míry Jemné Tělo, Energetická Centra a Meridiány. T
pomáhá připravit fyzické a Energetické tělo, aby Energie získaná během této Praxe
mohla snadno a volně proudit tělem během Meditace.
Prosím, nikdy nevynechávejte cvičení před Meditací.
Cvičení je důležitým prvkem, který přispěje k tomu, aby vaše meditační zkušenost
byla více naplňující.
Před tím, než budete meditovat, dejte stranou peněženky, hodinky, prstýnky a
krystaly a uložte je do vaší tašky nebo brašny na podlahu.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 123
Prosím, nemeditujte s krystaly na vašem těle. Proč?
Je to proto, že krystaly aktivují vaše nižší Energetická Centra. To vám může bránit
ve vnitřních zážitcích v důsledku „ukotvení“ ve fyzickém světě. Někdy se krásným
zážitkům během meditace říká „létání ve vyšším světě“.
Meditace pro Mír a Osvícení by se měla provádět vsedě. Sedněte si, prosím, na židli
dopředu, se zády přibližně 15 cm od opěradla.
Mějte, prosím, rovná záda, abyste umožnili proudění Energie.
Můžete také použít Lotosovou Ásanu (jak se provádí v Hatha Józe) … vsedě na
podlaze.
Avšak, měli byste sedět pouze na podlaze, která je velmi čistá.
Pokud není podlaha velmi čistá, může dojít k Energetické Kontaminaci – což může
způsobit svrbění nebo nepříjemný pocit v těle.
Když provádíte meditaci, je nezbytné uzavřít Energetický Okruh ve vašem těle.
Přiložte, prosím, jazyk na patro, abyste umožnili Energii hladce proudit během
meditace.
Provádějte také, prosím, Rytmické Jogínské Dýchání.
Prosté dýchání pomáhá regulovat mysl a emoce.
Když je dýchání hladné a plynulé, bude mít tendenci zlepšit vaši zkušenost
s meditací.
Pamatujte, prosím, abyste Invokovali neboli požádali o Boží Požehnání. Vždy
požádejte o Boží Vedení, Pomoc a Ochranu a o Osvícení.
Nejdříve se, prosím, soustřeďte na Srdeční Energetické Centrum.
Formulujte Záměr Požehnat Planetu Zemi, včetně každého člověka a každé bytosti.
Mistr Choa Kok Sui během Meditací často používá Modlitbu Sv. Františka z Assisi.
Při použití textu této Meditace nebo Modlitby … Meditující automaticky Žehnají
každému člověku a každé bytosti.
Nejprve budeme Žehnat s využitím Milující Energie Srdečního Energetického
Centra – Centra pro Lidskou Lásku a Soucit.
S koncentrací a záměrem Žehnáme každému člověku a každé bytosti Mírem,
Láskou, Nadějí, Vírou, Světlem, Radostí a Odpuštěním. Poté Meditující přesunou
svou pozornost na Požehnání Matce Zemi.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 124
Poté Meditující přesměrují pozornost na Korunní Energetické Centrum a pokračují
v Žehnání celé Zemi Milující Laskavostí, ale nyní používají energii svého
Korunního Energetického Centra.
Meditující nyní přesměrují svou pozornost na obě, Srdeční i Korunní Energetické
Centrum. Použijí kombinované Energie Srdce a Koruny současně – a pokračují
Žehnat Matce Zemi.
Po tomto položí Meditující ruce dolů na klín – dlaně směřují vzhůru, uvolněně na
jejich kolenou s podpažím otevřeným.
Během této části Meditace budou Meditující požádáni, aby si představili bod světla
jako briliantovou hvězdu nebo briliantový oheň (přibližně 7 cm nad jejich Hlavou)
na jejich Korunním Energetickém Centru.
Meditující pokračují ve vizualizaci Světla a tiše (v duchu) zpívají Mantru Om nebo
Amen nebo Amin – s hlasem Mistra Choa Kok Sui.
Je to během této doby, kdy Meditující provádějí „Meditování o Světle“, o Mantře
„OM“ a o Pauze neboli Mezeře mezi OMy, kdy je možné dosáhnou Osvícení. Je to
zvláště koncentrováním na mezery mezi dvěma OMy, kdy člověk může zakusit
svou Kristovu Podstatu, svou Kršnovu Podstatu, svou Buddhovu Podstatu,
Rozšíření Vědomí a Jednotu se Vším.
Meditující jsou poté vedeni, aby „se uvolnili, nechali odejít, dívali se na Světlo, cítili
Klid a aby umožnili Vědomí se Rozšířit“. K tomu obvykle dochází automaticky
během hlubokého uvolnění Meditace.
Jak Meditující dále Praktikují Klid, „Bytí si vědom“, a pokračuje v soustředění na
Světlo a Klid, budou vedeni, aby prostě „Uvolnili a Nechali plynout / odevzdali
se“.
Poté, co se plně vrátí do svého těla, je nezbytné, aby Meditující plně Uvolnil
Přebytečnou Energii. Způsob, jakým je Vědomí přineseno zpět do těla – je hýbání
rukama a chodidly.
Poté je nezbytné Uvolnit Přebytečnou Energii prostřednictvím Požehnání.
To se dělá tak, že znovu zvednete obě ruce před sebe – s dlaněmi směrem ven
v úrovni srdce.
Představte si Zemi velikosti malého míčku.
Vašima rukama – směřujete Milující Energii a Soucit vytvořený při Meditaci na
Všechny Lidi a Všechna Místa.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 125
Požehnání je také částečně směrováno na ty lidi a místa, která potřebují Léčivou
Energii nebo Usmíření, a samozřejmě samostatná Energie je směrována na
problémová místa našeho světa.
Poté přes svá chodidla a základnu páteře Meditující pokračuje v Žehnání Matce
Zemi.
Během Meditace je Matka Země Požehnána Dobrým Vzduchem, Dobrou Vodou,
Dobrou Zemí, Mírem, Pokrokem a Prosperitou. Poté Meditující žádají, aby byla
Matka Země Revitalizována, Oživena a Regenerována.
Provádí se to umístěním rukou vedle vašich kolen směrem dolů – směrováním
Přebytečné Energie Matce Zemi.
Požehnání se dávají, aby Revitalizovala, Regenerovala naši Božskou Milovanou
Matku Zemi.
S Požehnáním byste měli pokračovat, dokud necítíte, že se vaše ruce a chodidla
opět normalizovala.
Na konci Meditace je vždy nezbytné říct „Děkuji“ za Boží Požehnání, která jsme
během meditace obdrželi.
Po Meditaci, prosím, udělejte krátkou sérii fyzických cvičení, což umožní, aby byla
Energie dále vstřebána a uvolněna.
- Části Informací výše je možné najít v knihách
Mistra Choa Kok Sui jako Léčení pránou, Beyond the
Mind, Vyd. 2003, Původ moderního pránického léčení, pl.
vyd. 2010 stejně jako na současných webových
stránkách
www.meditatepeace.com 2000,
www.ppmaudiostream.org (Červenec 2010)
Snažte se, prosím, dodržovat tyto jednoduché pokyny co nejpřesněji.
Po Meditaci:
Pokud jsou záda velmi zahlcená, je to symptom lidí, kteří meditují, ale neuvolňují
přebytečnou Energii. Uvolněte přebytečnou Energii důkladně.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 126
Když pravidelně provádíte Meditaci pro Mír a Osvícení, budete mít:
- Silnější Imunitní Systém (Srdeční Energetické Centrum aktivuje Brzlík)
- lepší psychickou Stabilitu a více Srdeční Energie (Energie Lásky)
- Rychlejší Chápání a Větší Sílu Mozku
- Mozek zvednutý do Alfa Vln,
- Vyšší Intuici a Přímé Vědění,
- Větší sestup Božské Energie
- Zvýšenou Sílu pro Léčení,
- Rozvoj Duše
Varování:
Meditaci by neměli provádět
- Kojenci nebo malé děti
- Lidé se Zeleným zákalem
- Lidé s Vážnými Srdečními potížemi
- Lidé s Vysokým krevním tlakem
- Lidé s Vážným onemocněním Ledvin
Meditace by mohla mít lidí s touto kondicí nepříznivý účinek.
Ani Instruktor, ani ti, kteří tuto Meditaci rozšiřují, nenesou zodpovědnost za
negativní účinky způsobené nesprávným prováděním.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 127
PŘED MEDITACÍ SI UDĚLÁME NÁSLEDUJÍCÍ CVIČENÍ
(Fyzická cvičení jsou použita z Obálky PPM Meditation CD ©2001, Vydavatel Charlotte
Anderson. Tato cvičení lze také najít na webové stránce www.meditatepeace.com).
1. Kroužíte očima 12 krát ve směru hodinových ručiček, poté 12 krát proti
směru hodinových ručiček.
2. Procvičení Krku
a. Otáčejte hlavou doprava a poté doleva. To je jeden cyklus. Udělejte to
12 krát.
b. Zakloňte hlavu dozadu a poté ji předkloňte. To je jeden cyklus.
Udělejte to 12 krát.
3. Otáčení Pažemi – Předpažte ruce před sebe a poté jimi otáčejte vzhůru přes
vaše ramena směrem dozadu a vraťte je do původní pozice. To je jeden
cyklus. Udělejte to 12 krát a poté 12 krát na opačnou stranu.
4. Procvičení loktů - Pokrčte lokty nahoru a prudce natáhněte ruku směrem
dolů, současně roztáhněte prsty a umožněte, aby byla Energie prudce
odvržena z vašich rukou, vašich prstů a prostoru mezi prsty. Můžete cítit, jak
něco odchází.
5. Procvičení zápěstí - Nyní si procvičíme zápěstí 12 krát otáčením doleva a 12
krát doprava.
6. Procvičení prstů – Protahujte směrem k podlaze a současně potřepejte
rukou.
7. Otáčení Horní Částí Těla – Otáčejte horní částí těla doleva a poté doprava.
To je jeden cyklus. Udělejte toto cvičení 12 krát.
8. Kroužení Boky – S vašima rukama na bocích kroužíte boky 12 krát doprava,
poté 12 krát doleva.
9. Podřepy – Mírně pokrčte kolena a rytmicky se pohybujte nahoru a dolů.
Udělejme toto cvičení 50 krát.
10. Předklon a Protažení – Zvedněte ruce nad hlavu, prohněte tělo do oblouku a
zakloňte hlavu dozadu. Předkloňte vaše tělo dopředu. Současně mírně
pokrčte kolena, zatímco natahujete ruce, abyste se dotkli podlahy vašimi
prsty. To je jeden cyklus. Opakujte to 12 krát.
11. Cvičení Kolen – Otáčejte koleny 12 krát ve směru hodinových ručiček a 12
krát proti směru hodinových ručiček.
12. Cvičení Chodidel
a. Nasměrujte prsty nahoru a dolů. To je jeden cyklus. Udělejte to 12
krát pravou nohou a 12 krát levou nohou.
b. kroužíte pravou nohou 12 krát ve směru hodinových ručiček, poté 12
krát proti směru hodinových ručiček. Udělejte totéž s levou nohou.
Tato cvičení můžete udělat jednou až třikrát před Meditací.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 128
PROVEDENÍ PLANETÁRNÍ MEDITACE PRO MÍR
Sedněte si, prosím.
Nyní budeme společně Meditovat.
(Instruktor, prosím, použije CD „Meditace pro světový mír“ Mistra Choa Kok Sui. Pokud by
zde nebyla možnost použít CD, Instruktor může vést Meditaci. To se však doporučuje pouze
v absolutně nezbytných případech. Celou Meditaci najdete v příloze K.)
Touto Meditací vás provede Mistr Choa Kok Sui. Překlad je k dispozici, takže
budete rozumět.
Dejte, prosím, stranou hodinky, peněženky a krystaly.
Během Meditace:
- Nekřižte ruce ani nohy.
- Seďte se zády tak rovnými, jak je to možné.
- Uzavřete Energetický Okruh.
- Nadechujte a vydechujte pomalu a zhluboka po celou dobu.
- Uvolněte se.
- Pokud budete mít nějaký nepříjemný pocit, otevřete, prosím, oči, překřižte ruce
a nohy, abyste zastavili vysokou Energii proudící do vašeho těla. Pokud se to
zhorší, odejděte, prosím, z místnosti a uvolněte přebytečnou Energii
Žehnáním, Zakořeněním a proveďte Fyzické Cvičení nebo požádejte o pomoc.
Verze, kterou budeme provádět, je text z CD Planetární Meditace pro Mír vedena
Mistrem Choa Kok Sui, Vytvořena Charlotte Anderson.
Po meditaci si uděláme krátkou sadu fyzických cvičení, abychom vstřebali Energii a
rozvedli Energii po celém těle. Zopakujte stejnou sadu fyzických cvičení, kterou
jsme dělali před meditací.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 129
1. Otřásání – Postavte se na špičky a potřeste vašim tělem 60 krát. Účelem je
rychle setřást přebytečnou Energii vytvořenou meditací a také použitou
Energii.
2. Skákací Panáček – Postavte se s nohama u sebe. Vyskočte a zvedněte ruce a
tleskněte rukama nad hlavou, současně dopadnete na zem s nohama
rozkročenýma. Poté vyskočte znovu, tentokrát s rukama na bocích a
s chodidly vedle sebe.
3. Kroužení Očima – kroužíte očima 12 krát ve směru hodinových ručiček, 12
krát proti směru hodinových ručiček.
4. Předklon a Protažení – Zvedněte ruce nad hlavu, prohněte tělo do oblouku a
zakloňte hlavu dozadu. Předkloňte vaše tělo dopředu. Současně mírně
pokrčte kolena, zatímco natahujete ruce, abyste se dotkli podlahy vašimi
prsty. To je jeden cyklus. Opakujte toto cvičení 12 krát.
5. Otáčení Horní Částí Těla – Otáčejte horní částí těla doleva, poté doprava.
To je jeden cyklus. Udělejte toto cvičení 12 krát.
6. Kroužení Boky – S rukama na bocích kroužíte 12 krát doprava, poté 12 krát
doleva.
- Vyjmuto
z
www.meditatepeace.com;
poskytnuto Charlotte Anderson (2000)
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 130
L15- Lekce 15
MODLITBA NEBO INVOKACE O BOŽSKÉ LÉČENÍ
Organizační:
Přibližně 40 min
Power Point
Odkaz na Knihy* Léčení pránou, 1. vydání v českém překladu z roku 1996
od Mistra Choa Kok Sui
www.pranichealing.org
Internet
Audio
Video
Jiné
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
MODLITBA NEBO INVOKACE O BOŽSKÉ LÉČENÍ
Modlit se nebo Invokovat za Božské léčení vyzývá Nejvyššího Boha, Moc
Nejvyššího Boha, Duchovní Hiearchie a Duchovního učitele jedince , aby uzdravili
klienta. Uzdravení není nikdy omezeno pouze na fyzické tělo. Často můžou být
součástí „léčení“ oblasti klientova života, které pořebují rovnováhu a
harmonizování – včetně klientova fyzického těla.
Promluvme si o Božské Léčení.
Božské Léčení je založeno na tom, že člověk má Duchovní Lano.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Antahkarana je Duchovní Pouto, které spojuje Inkarnovanou Duši a Vyšší Duši
s Božskou Jiskrou.
Božská Energie vstupuje přes „Antahkaranu“ a přes Korunní Energetické Centrum
vstupuje do Energetického Těla Praktika.
Jak se zvyšuje Energetická Úroveň Praktika, tato Energie „vyšší kvality“ umožňuje
Praktikovi dosáhnout lepších výsledků.
Pravda je Univerzální. Pravda nenáleží pouze jedné Tradici.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 131
Kabalisté nazývají Sutra Atmu „Sloup Světla“ a odkazují na to, co Jasnovidci
doslova vidí jako Sloup Světla.
Praktici Čchi-Kungu a Praktici Taoistické Jógy říkají této Božské Energii „Nebeská
Čchi nebo Ki“.
Křesťané to nazývají „Sestoupení Ducha Svatého“, což je symbolizováno Sloupem
Světla se „Sestupující Holubicí“.
V Sanskrtu to Indičtí Jogíni nazývají „Antahkarana“ nebo „Duchovní Most Světla“.
To, kolik Božské Energie může Praktik přenést dolů neboli „Být kanálem“, záleží
na velikosti Duchovního Lana.
Praktik může ovlivnit vlastní velikost Sutra Atmy - Praktikováním Ctností,
Prováděním pravidelné Meditace pro Světový Mír, Službou dalším lidem, Dáváním
Desátků nebo dáváním ostatním, může zvětšit velikost „Antahkarany“. Velikost
Duchovního Pouta může být postupně zvětšována, jak se Duše vyvíjí.
CÍTĚNÍ ENERGIE DUCHOVNÍHO POUTA
Chtěli byste cítit Energii Duchovního Pouta?
(Počkejte na reakci studentů.)
Můžeme trénovat?
Prosím, vezměte si partnera.
Existují dva způsoby, jak můžete prohlížet (cítit) Duchovní Pouto.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Jeden z vás je Praktik, jeden bude Subjekt testování.
Subjekt si, prosím, sedne.
Prohlížeči se, prosím, postaví za Subjekty.
1.
2.
3.
4.
5.
Subjekt vyplázne jazyk a řekne áááá...
Praktik prohlíží Duchovní Pouto dvěma rukama.
Ruce by měly být asi 10 cm od sebe.
Jedna Ruka by měla být výše než druhá ruka.
Jemně pohybujte rukama k sobě, abyste cítili okraj Energie Duchovního
Pouta vašeho partnera. Prosím, „neplácněte“ do Energie. Tato oblast je
velmi citlivá, tak prosím „ciťte“ Energii velmi jemně.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 132
6. Nyní otočte ruku dlaní vzhůru.
7. Začněte s vaší rukou vedle hlavy vašeho partnera. Cítíte něco?
8. Nyní, prosím, dejte ruku přímo nad hlavu vašeho partnera s dlaní směrem
vzhůru. Cítíte sestup Božské Energie?
9. Cítíte Jemnou Energii sestupující dolů do vaší Ruky?
10. Nyní Subjekt, Prosím, přiloží jazyk na patro (Uzavře Energetický Okruh)
11. Praktici znovu skenují … Ciťte Energii Duchovního Pouta oběma Rukama a
poté znovu skenujte jednou Rukou s dlaní směrem vzhůru nad korunou
vašeho partnera.
12. Nyní, prosím, požádejte Subjekt, aby se začal modlit slovy:
„Pane, pokorně invokuji o tvé Požehnání.
O Vedení, Uzdravení a Ochranu.
S Díky a v plné Víře.“
13. Praktik znovu Prohlédne Energii Duchovního Pouta … prosím, Ciťte
Energii pečlivě.
14. Je zde nějaký rozdíl?
15. Prosím, dejte zpětnou vazbu vašemu partnerovi.
16. Velmi dobře.
17. Nyní si Vyměňte role.
18. Prosím, posaďte se.
- Obsahuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Ve chvíli, kdy má člověk pochybnosti, se Duchovní Pouto zmenšuje.
U umírajících pacientů (klientů) je Duchovní Pouto velmi tenké.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
JAK POUŽÍVAT BOŽSKÉ LÉČENÍ
V některých tradicích provádějí hluboké dýchání před prací s Energií klienta.
V jiných tradicích, jako je Křesťanská tradice, praktikují přikládání rukou, aby
přenesli Vibrace Energií na klienta. V historii byly zaznamenány různé metody
v různých tradicích.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 133
„Skutečné Duchovní Léčení není „prováděno“ nikým. V těchto případech se
Léčitel stává nástrojem nebo kanálem, přes který proudí Duchovní Léčivá Síla
Vesmíru...“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing,
od Yogi Ramacharaka, kap. 19, str. 174, (c)1909
„Je to proces, při kterém se Léčitel plně spojí s harmonickou Energií kosmosu –
kterou může raději vnímat jako Boha – a tím se stává čistým kanálem, přes který
může Energie proudit.
Ve skutečnosti je to modliba a nic jiného, co působí, že víra hory přenáší.”
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 1, str. 35, (c) 1978
Když léčíte (při Ošetření) buďte v meditativním stavu.
Pranic (Energy) Healing je Meditace v Pohybu.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
.
PROVEDENÍ POUŽITÍ MODLITBY PRO RYCHLEJŠÍ UZDRAVENÍ
Nyní, k léčení s Modlitbou:
Pojďme si to vyzkoušet.
Vezměte si Partnera.
Praktik stojí, klient sedí.
Praktik i klient uzavřou energetický okruh.
Dobrý Praktik vždy provádí důkladnou Invokaci.
Když je Duchovní Pouto velké, můžete provádět lepší léčení, Praktik bude schopen
dosáhnout výrazně lepších výsledků.
1. Invokujte o Boží Požehnání
„Pane, pokorně prosím o tvé Požehnání,
o Vedení, Léčení a Ochranu.
Učiň mě Božským Léčivým Nástrojem.
S díky a v plné víře.“
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 134
2. Nyní proveďme Celkové Čištění 1 krát na přední a zadní straně těla.
Čistěte se Zahnutou Pozicí Rukou, linie 1, odhodit, 2, odhodit, 3, odhodit, 4,
odhodit, 5, odhodit.
Čistěte s Prsty široce roztaženými 1, odhodit, 2, odhodit, 3, odhodit, 4,
odhodit, 5, odhodit.
Nyní, s Prsty široce roztaženými, čistěte Éterické Paprsky Světla do stran
shora dolů až k nohám.
3. Zopakujte tento proces na zadní straně těla.
4. Nyní očistěte celou oblast Hlavy a Korunní Energetické Centrum.
5. Nyní si očistěte Ruce před přenesením Božské Energie na klienta.
6. Když provádíte Božské Léčení, soustřeďte se na svou Korunní Čakru
(Energetické Centrum) a vaši Čakru Ruky (Energetické Centrum na vaší
Dlani) a vysílejte Božskou Energii na Korunní Energetické Centrum.
7. Mentálně řekněte,
„Pane, pokorně prosím o tvé Požehnání,
o Vedení, Léčení a Ochranu.
Učiň mě Božským Léčivým Nástrojem.
S díky a v plné víře.“
8. Opakujte Invokaci,
„Děkuji ti za uzdravení tohoto člověka.
S díky a v plné víře.“
9. Klient by měl být přijímavý.
Klient by měl říct,
„Jsem otevřený Léčivé Energii.
Mé tělo přijímá Léčivou Energii.
Mé tělo přijímá Léčivou Pránu, hluboce, kompletně, trvale právě teď.
Plně, vědomě a vděčně přijímám Božskou Léčivou Energii.
Chci se uzdravit, teď.“
10. Instruujte klienta, aby si představil Pránu nebo bílé Světlo uvnitř postižené
oblasti, představil si, jak tělo přijímá Léčivou Energii.
11. Po léčení (ošetření) dejte tělu klienta Instrukci, aby:
„Kompletně, hluboce a trvale přijalo Léčivou Energii teď!“ …
12. … a řekněte, „Děkuji za přidělení Léčivého Anděla tomuto klientovi, dokud nebude
léčení dokončeno. S díky a v plné víře.“
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 135
13. Na konci ošetření vzdejte Díky,
„Pane Bože, Léčiví Andělé,
Děkuji vám za vaši přítomnost, děkuji Vám za Léčení.
S díky a v plné víře.“
14. Poté stabilizujte (Zabezpečte Energii)
15. ... a odsekněte (Uvolněte Energetické Spojení).
„Spiritistická (Spirituální) tradice je dlouhá a vznešená a má mnoho úspěšných
stoupenců. „Duchovní Vůdci“ nebo „Léčiví Průvodci“ nebo „Mistři Léčení“ jsou
mistři pomocnící a rádci mnoha velkých léčitelů.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 2, str. 53, (c) 1978
Během ošetření může někdy klient usnout. To je proto, že Božská Energie je velmi
silná. Jeho fyzické tělo je přemoženo Energií a jednoduše usne.
Pamatujte, abyste pravidelně opakovali jméno vašeho klienta.
Můžete také provádět Celkové Čištění s Modlitbou.
Takže během modlitby děláte 5 linií Celkového Čištění.
- Obsahuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Dejte si pozor, abyste jemně vysílali Božskou Energii na kojence, staré nebo slabé
lidi. Ohromné množství Energie může být příliš pro citlivější stav jejich těla.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 136
INVOKATIVNÍ LÉČENÍ POUŽÍVANÉ PRO VLASTNÍ CELKOVÝ POCIT POHODY
1. Uzavřete energetický okruh.
2. Začněte Invokací.
Nejvyššímu Bohu,
Duchu Země,
Božskému Otci a Matce,
Neviditelným Pomocníkům, Léčivým Andělům, Archandělům a Léčivým Ministrantům,
Děkuji vám za vaše Léčivé světlo.
3.
4.
5.
6.
Představte si celé vaše tělo naplněné světlem.
Vytvořte vejce fialového světla a vstupte dovnitř.
Představte si celé vaše tělo obklopené fialovým světlem ve vejcovitém obalu,
Řekněte, „Jsem naplněný fialovým světlem, má Aura (Energetické Informační
Pole) se zcela proměnila ve fialovou.“
7. Vidíte, že vaše vnitřní orgány jsou naplněné fialovým světlem.
8. Vidíte auru (Energetické Informační Pole) naplněnou fialovým světlem.
Má Mysl je naplněná fialovým světlem.
Mé Emoce jsou naplněny fialovým světlem.
9. Na konci Ošetření Vzdejte Díky
„Pane Bože, Léčiví Andělé,
Děkuji vám za vaši přítomnost a za Léčení.
S díky a v plné víře.“
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 137
L16- Lekce 16
ZÁKON PŘÍČINY A DŮSLEDKU
Organizační:
Přibližně 15 min
Power Point
Odkaz na knihy*
Léčení pránou, 1. vydání v českém překladu z roku 1996
od Mistra Choa Kok Sui
Reincarnation & Karma, od Edgara Cayce, (1877 – 1945), 2.
vyd. Nadací Edgara Cayce v Březnu 2007
The Rosicrucian Forum, od Rosicrucianských Editorů 1939
Internet
www.pranichealing.org
Audio
Video
Jiné
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
ZÁKON PŘÍČINY A DŮSLEDKU
Zákon Příčiny a Důsledku je také známý jako Zákon Karmy. V podstatě to
znamená, že po každé Akci bude následovat Reakce … Nebo jinými slovy, bude
následovat Důsledek po každé Myšlence, Slovu a Skutku.
„Jak tedy porozumět karmě a jak ji naplnit. Přes různé myšlenky – ať jsou
považovány za filozofii nebo náboženství, nebo z vědečtějšího přístupu jako
příčina a důsledek – karma je toto vše a mnohem více.“
- Vyjmuto z Reincarnation & Karma, od Edgara
Cayce, (c) 2006, 2. vyd. 2007, kap. 5, str. 151
Hinduistický koncept „Karma“ je dobře známý ve všech náboženstvích a tradicích
a ukazuje se nám v přírodě.
V Bibli Svaté říká Zlaté Pravidlo Jing a Jang:
Čiňte ostatním lidem to, co chcete, aby oni činili vám … a
Nečiňte ostatním lidem to, co nechcete, aby oni činili vám.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 138
„Karma je vesmírný zákon, kterým by měl člověk pracovat.“
- Vyjmuto z Story of Karma, od Edgara Cayce,
(c) 1994, kap. 1, str. 7
Zákon Příčiny a Důsledku je přesný.
Je to Věda.
Prosím, napište si tři věci, které chcete mít ve svém životě.
Nechte některé studenty, aby sdělili, co chtějí získat.
Tyto věci, které si přejete získat, jsou to, co musíte dávat.
Zákon Příčiny a Důsledku je skutečně Technologie, která odpovídá implementaci
Zákona Karmy. Prostřednictvím aplikování těchto jednoduchých Principů můžete
změnit svůj život.
Když Ježíš řekl nemocným a zmrzačeným lidem, „Vaše Hříchy jsou odpuštěny…“,
v podstatě odpouštěl jejich minulé chyby – což se dá říct jiným způsobem jako že
„neutralizoval“ jejich minulou negativní karmu – což bylo příčinou jejich utrpení,
k němuž docházelo v jejich životech ve chvíli, kdy měli to štěstí, že se setkali
s Mesiášem, s Ježíšem.
Jasně řečeno, pouze Velká Duše má schopnost okamžitě Přeměnit Karmu člověka
– a tím ulevit od jejich utrpení.
Je potřeba zde uvést, že Mistr Choa Kok Sui provedl mnoho „zázračných“, a také
provedl mnoho „okamžitých“ uzdravení během Svého života.
To bylo v Jeho životě spíše pravidlo, než výjimka.
Zákon Milosrdenství a Odpuštění je „výše“ než Zákon Karmy (Příčiny a
Důsledku).
„Je to také zákon milosti, milosrdenství, že abyste získali milost, musíte milost
prokázat. Nejprve ji musíte praktikovat v sobě a musíte být klidní a přinášet mír,
kamkoliv vstoupíte, s kýmkoliv jste v kontaktu, a žádné nesváry.“
- Vyjmuto z Reincarnation & Karma, od Edgara
Cayce, (c) 2006, 2. vyd. 2007, kap. 85, str. 168
Při kritizování někoho stále znovu a znovu je dochází k brždění Růst druhého
člověka. Když jste milosrdní, laskaví a odpouštějící, provádíte techniku vyhýbání se
a nevytváření nových problémů.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 139
Pokud dodržujete zákon, budete v pohodě.
Vy a vaše rodina budete chráněni.
Neubližování (neboli Ahimsa) je výsledkem Praktikování Milující Laskavosti.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Prosím, doporučujte svým klientům, aby využívali Zákona Příčiny a Důsledku.
Praktici potřebují své klienty motivovat, aby zvýšili svou „Dobrou Karmu“
prostřednictvím toho, čemu říkáme „Dobré Skutky“ – což může být použito
k redukování osobní „dávné negativní Karmy“.
Výsledek těchto pozitivních aktivit se také projeví jako zlepšení fyzického,
mentálního a emocionálního dobrého zdraví tohoto člověka.
„Zákon Karmy se nás snaží naučit lekci, abychom nepokračoval v ignoranci, a
Zákon Karmy se vždy snaží přinést vyrovnání a kompenzaci za vše špatné i za vše
dobré.
Musíme si zapamatovat, že Zákon Karmy je připravený odměnit nás za dobré věci,
které děláme, stejně jako nás přinutí odškodnit špatné věci, které děláme.
V případě, kde instrukce a vedení přichází od Karmy, důsledkem našich špatných
činů a ignorance budou podmínky a zkušenosti v budoucnosti, které nás naučí
cennou lekci a pomůžou nám vyhnout se zopakovaní podobných chyb.“
- Vyjmuto z The Rosicrucian Forum, (c) 1936, od
Rosekruciánských redaktorů
Praktik Pranic Energy může také zvýšit vlastní Dobrou Karmu prostřednictvím
„Konání Služby“ a poskytnutím několika ošetření týdně zdarma, aby zvýšil vlastní
pozitivní Dobrou Karmu.
Zaséváním dobrých Skutků … vzhledem k Zákonu Příčiny a Důsledku, co je
zaseto se projeví v životě člověka. Využitím těchto jednoduchých Technik Pranic
Energy Healing pomáhá Praktikovi zvýšit Pozitivní Karmu. Učení těchto
jednoduchých Univerzálních Zákonů Přírody pomáhá studentům, aby věděli, co
dělat, aby „splatili“ své staré karmické dluhy.
Na tyto Vesmírné Pravdy klade Mistr Choa Kok Sui velký důraz. Výsledkem
aplikování těchto Učení je, že se život studenta často změní k nepoznání.
Aplikování těchto jednoduchých Učení je jedinec schopen pokročit vpřed a sklidit
úrodu štěstí a spokojenosti.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 140
POŽEHNÁNÍ
„Nejvyššímu Bohu,
Děkujeme za tvé Velké Požehnání.
Pokorně prosíme o tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a o Zázračnou Léčivou Sílu.
Děkujeme, že nás používáš jako Nástroj Léčení.
S Díky a v Plné Víře.“
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 141
L17- Lekce 17
RYTMICKÉ JOGÍNSKÉ DÝCHÁNÍ
Organizační:
Přibližně 40 min
Power Point
Odkaz na Knihy* Léčení pránou, 1. vydání v českém překladu z roku 1996
& Původ moderního pránického léčení a arhatické jógy, české
vydání z roku 2010 od Mistra Choa Kok Sui
The Science of Breath, Publ. 1904, od Yogi Ramacharaky
Internet
www.pranichealing.org
Audio
Video
Jiné
Příloha H – Více informací o Rytmickém jogínském
dýchání
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
INVOKACE O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
Začneme krátkou modlitbou.
Zavřete, prosím, oči.
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně prosíme o tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a o Zázračnou Léčivou Sílu.
Děkujeme, že nás používáš jako Nástroj Léčení.
S Díky a v Plné Víře.“
V knize Jogi Ramacharaky Psychic Healing (1906) píše o mocné technice, která
umožňuje praktikovi vstřebat značné množství prány a tím energetizovat tělo
jiného člověka.
„Pránické Dýchání hraje v Pránickém Léčení velmi důležitou roli...“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing,
od Yogi Ramacharaka, kap. 8, str. 71, (c)1909
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 142
STEJNĚ JAKO V JOGÍNSKÉ TRADICI NAZÝVÁME V PRANIC ENERGY HEALING
ENERGETIZOVÁNÍ SEBE SAMA PROSTŘEDNICTVÍM „VDECHOVÁNÍM“ ČERSTVÉ
ENERGIE NEBOLI PRÁNY – RYTMICKÉ JOGÍNSKÉ DÝCHÁNÍ.
Podle Jogi Ramacharaky, „... hlavní princip, který je potřeba si zapamatovat, je, že
Rytmické dýchání a kontrola mysli vám umožní vstřebat významné množství Prány
a také ji předat do těla jiné osoby. Stimuluje tak oslabené čáti a orgány, posiluje
zdraví a vytlačuje nemocný stav.“
- Vyjmuto z The Hindu –Yogi Science of Breath, od
Yogi Ramacharaka, vyd. 1909, kap. 12, str. 60
RYTMICKÉ JOGÍNSKÉ DÝCHÁNÍ
JAKÉ JSOU DOBRÉ DŮVODY PRO TO DĚLAT RYTMICKÉ JOGÍNSKÉ DÝCHÁNÍ?
- Je možné snadněji „Cítit“ Energii, když děláte (Rytmické Jogínské) Pránické
Dýchání
- Aby se zvýšila Praktikova Vitální Životní Energie před započetím Ošetření.
Zvyšuje Praktikovu Vitální Životní Energii během Ošetření.
- Aby se očistilo a energetizovalo Energetické Informační Pole Klienta do
určité míry a
Aby se odstranil Stres a Únava Praktika
- Zahrnuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Stejně jako jogínská tradice, bude i „The Inner Sciences“ nazývat „Pránické dýchání“
Rytmické jogínské dýchání.
Hluboké Rytmické Jogínské Dýchání je známé jako „Pránájáma“ v Hinduistické
nebo Jogínské tradici, a je známé jako jedna z pěti složených technik doporučených
v Učení Mahavatara Babaji.
Pránajáma neboli Pránické Dýchání (Rytmické Jogínské Dýchání) je rozděleno do
několika částí.
Tajemství Síly Rytmického Jogínského Dýchání je zadržet dech před Nádechem,
což se nazývá „Prázdná Zádrž“ a zadržet dech před Výdechem, což se nazývá
„Plná Zádrž“.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 143
ABYSTE „CÍTILI“ NEBO „PROHLÍŽELI“ ENERGII
RYTMICKÉ JOGÍNSKÉ DÝCHÁNÍ
LÉPE, JE NEZBYTNÉ DĚLAT
Nejprve uděláme Fyzické Cvičení pro Zvýšení Citlivosti Energetických center
rukou.
1. Otáčejte horní částí vašeho těla doprava a poté doleva, doprava, doleva,
doprava, doleva – Udělejte to 12 krát.
2. Kroužete boky 12 krát doprava a 12 krát doleva.
3. Otočte hlavou doprava a dívejte se co nejdále za vaše rameno, otočte
hlavou doleva a dívejte se co nejdále za vaše rameno.
4. Nyní si procvičte ramena otáčením paží 12 krát dozadu, poté 12 krát
dopředu.
5. Nyní pokrčte lokty nahoru a prudce natáhněte ruku směrem dolů,
současně roztáhněte prsty a umožněte, aby byla Energie prudce odvržena
z vašich rukou, vašich prstů a meziprstí. Můžete cítit, jak něco odchází.
6. Nyní si procvičíme zápěstí 12 krát doleva a 12 krát doprava.
7. Nyní natáhněte pravou ruku nahoru s dlaní směrem k obloze, zatímco
levou ruku natahujete dolů k zemi. Směřujte a protahujte pravou ruku
nahoru a levou ruku dolů. Udělejte to, prosím, 7 krát.
VYZKOUŠÍME SI HLUBOKÉ RYTMICKÉ JOGÍNSKÉ DÝCHÁNÍ
1. Uzavřete Energetický Okruh.
2. Dejte Ruce před hrudník.
3. Dejte Ruce přibližně 10 – 15 cm od sebe.
4. Soustřeďte se na konečky prstů.
5. Ciťte Energii mezi vašima Rukama a Konečky prstů.
6. Nyní se pomalu Nadechněte – Zadržte na 1 počet.
7. Pomalu Vydechněte, zadržte na 1 počet.
8. Nádech – zádrž.
9. Výdech – zádrž.
10. Nádech – zádrž.
11. Výdech – zádrž.
12. Nyní jemně pohněte prsty dozadu a dopředu.
13. Pokračujte v (Rytmickém Jogínském) Pránickém Dýchání.
14. Všimli jste si silného odporu?
(Počkejte na reakci studentů)
- Obsahuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 144
DECHOVÉ CVIČENÍ 7 – 1 – 7 – 1
Vyzkoušejme si Rytmické Jogínské Dýchání 7 – 1 – 7 – 1
1. Vezměte si partnera.
2. Praktik se postaví, klient se posadí.
3. Oba uzavřou Energetický Okruh.
4. Nádech na počet 7 - 1,2,3,4,5,6,7.
5. Zádrž 1
6. Výdech 2,3,4,5,6,7
7. Zádrž 1
8. Nyní vysílejte Energii na Dlaň levé Ruky vašeho Partnera
9. Dělejte (Rytmické Jogínské) Pránické Dýchání 12 cyklů
10. Dobře, to stačí.
11. Nyní si vyměňte role.
12. Zopakujte Cvičení.
13. Zeptejte se vašeho Partnera, co cítil.
14. Promluvte si s člověkem před vámi.
15. Promluvte si s člověkem za vámi.
16. Vyměňte si zážitky.
(Počkejte)
17. Sedněte si, prosím.
18. Můžeme pokračovat?
- Obsahuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
DECHOVÉ CVIČENÍ 6 – 3 – 6 – 3
„Jogínské pravidlo pro Rytmické Dýchání je, že jednotky nádechu a výdechu by
měly být stejné, zatímco jednotky zádrže mezi nimi by měly být polovina z nádechu
a výdechu.
-
Nadechněte pomalu, počítejte 6 jednotek pulzu.
Zadržte, počítejte 3 jednotky pulzu.
Vydechněte pomalu nosem, počítejte 6 jednotek pulzu.
Počítejte tři pulzy mezi vdechy.“
- Vyjmuto z The Science of Breath, od Yogi
Ramacharaka, kap. 13, str. 63, (c)1904
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 145
NYNÍ SI VYZKOUŠÍME DECHOVÉ CVIČENÍ 6 – 3 – 6 - 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Dejte ruce přibližně 5 – 10 cm od sebe.
Pohybujte rukama dozadu a dopředu, velmi pomalu.
Cítíte tlak, jak pohybujete rukama dozadu a dopředu?
Pamatujte, že váš jazyk musí být přiložený na patro, což znamená, že váš
Energetický Okruh by měl být během celého cvičení uzavřený.
Nadechujte na 6 - 2,3,4,5,6
Zádrž 3 - 2,3
Výdech 6 – 2,3,4,5,6
Zádrž 3 – 2,3
Dělejte to sedm Dechových Cyklů
(Počkejte pár minut).
10. Pozorujte, jak velké je Energetické Pole, které jste vytvořili. Pohybujte
rukama dopředu a dozadu.
11. Je zde nějaký rozdíl?
12. Jaký je to rozdíl?
(Počkejte na reakci studentů.)
13. Děkuji vám.
Prostřednictvím jednoduchého Dýchání můžete vytvořit Energetické Pole mezi
vašima rukama. To je dobré, pokud musíte dát klientovi hodně Energie.
- Zahrnuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Jiný zdroj uvádí, že aby se mohlo léčení uskutečnit,
“… Je nutné zvýšit vaši energii, což je v jogínské praxi možné pouze, pokud se
může zvýšit Kundalíni (Energie). Zvýšení Kundalíni je možné několika způsoby.
V jiné pasáži stejný říká autor, “ Kriya Kundalíni Pránajáma a podobné dechové
techniky (mohou být použity) pro proudění Pránické Energie ve Vitálním Těle...“
-Vyjmuto z Yoga Vidya Pranic Healing
(Therapeutic Yoga), od Dr. C. Sundarama, 2003
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 146
Praktik Pranic Energy (PPE) může provádět Rytmické Jogínské dýchání před a po
ošetření.
Tím se zvýší Energie vyslaná na klienta a zrychlí se tak léčebný proces.
Když by PPE potřeboval více Energie během náročného léčení, může v jeho
průběhu provádět Rytmické Jogínské Dýchání.
Avšak PPE by si měl dát pozor, aby nepřijímal nakaženou Energii nebo se
nekontaminoval od klienta, kterého léčí.
Když si Praktik vybírá Léčebné prostory, měl by si ověřit, zda je k dispozici vhodná
ventilace a kdykoliv je to možné, nechat otevřené okno, aby získal co nejvíce
čerstvé prány.
Dodatečná Energie, kterou Praktik získá Rytmickým Jogínským Dýcháním během
Pránického ošetření může zabránit tomu, aby se PPE cítíl po ošetření unavený.
Doporučuje se provádět po ošetření velkého počtu klientů Rytmické Jogínské
Dýchání, aby se obnovila energie v těle PPE. To umožní PPE ošetřit velké
množství klientů, aniž by se cítil unavený nebo vyčerpaný.
JAK VYSÍLAT ENERGII POUŽITÍM RYTMICKÉHO JOGÍNSKÉHO DÝCHÁNÍ
Později Mistr Choa Kok Sui používal tuto techniku a nazval ji:
- Dvojité Energetizování
PROVÁDĚNÍ NE-PARALELNÍHO DVOJITÉHO ENERGETIZOVÁNÍ
Například: Dvojité Paralelní Energetizování může být použito při Ošetření
ztuhlého ramena!
Je možné energetizovat horní a spodní oblasti určitých částí těla ve stejnou chvíli.
Můžete ošetřovat koleno nebo rameno – energetizovat obě, vyšší a nižší část
současně.
Vysílání Energie tímto způsobem zrychluje Léčivé Procesy u určitých stavů.
„... dejte pravou ruku nad jamku u žaludku nebo Solaru Plexu a levou ruku pod
střed zad, a dovolte, aby Proud Prány neboli Vitální Síly proudil skrz tělo několik
minut...“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing,
od Yogi Ramacharaka, kap. 9, str. 83, (c)1909
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 147
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Vezměte si, prosím, partnera.
Klient si sedne, Praktik stojí.
Uzavřete Energetický Okruh.
Dělejte Rytmické Jogínské Dýchání.
Energie, kterou lze použít, je přijímána prostřednictvím dýchání pomalu a
rytmicky.
Nádech – zádrž.
Výdech – zádrž.
Pokračujte v Rytmickém Jogínském Dýchání.
Ciťte Energii ramena.
Nyní očistěte rameno.
1,2,3,4,5 odhodit, 6,7,8,9,10, odhodit… pokračujte v čištění do 30.
To stačí, umyjte si ruce.
Nyní umístěte ruce paralelně proti sobě na obou stranách ramene s konečky
prstů směrujícími pryč od hlavy klienta.
Pokračujte v Rytmickém Jogínském Dýchání a přenášejte Energii na
postiženou oblast z obou stran.
Tento druh „Dvojitého Paralelního Energetizování“ je také užitečný při ošetření
zlomených kostí.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 148
L18 – Lekce 18
ABSENČNÍ OŠETŘENÍ PRANIC ENERGY
Organizační:
Přibližně 60 min
Power Point
Odkaz na knihy
Psychic Healing, od Yogi Ramacharaka, Původ. vyd. 1909
Léčení pránou, 1. vydání v českém překladu z roku 1996
od Mistra Choa Kok Sui
Psychic Healing Book, od Amy Wallace a Bill Henkin, Pův.
Vyd. 1978, Edition 2004.
Internet
www.pranichealing.org
Audio
Video
Jiné
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
ABSENČNÍ OŠETŘENÍ PRANIC ENERGY
Někdy není možné, aby klienti přišli na Ošetření.
Proto Praktici potřebují rozumět tomu, jak poskytnout „Absenční Ošetření“.
Ošetření Na dálku jsou někdy označována jako „Léčení Na dálku“. Stejně jako jiné
části Pranic Energy Healing bylo využíváno tradičními „léčiteli“ a dalšími již od
dávných časů.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 149
Jedna diskuse týkající se „Léčení Na dálku“ – od Yogi Ramacharaka počátkem let
1900 je zde zahrnuta:
„Prána zabarvená myšlenkou vysílatele může být vyslána na vzdálenou osobu, která
si přeji ji přijmout, a tímto způsobem se provádí léčebná práce.
To je tajemství „Absenčního Léčení“, kterém Západní svět tolik slyšel v posledních
letech.
Myšlenka Léčitele vysílá Pránu k odesílateli, pošle ji přes vesmír a zakotví
v duševním mechanismu pacienta. Je neviděná a jako Marconiho vlny, prochází
přes překážky a hledá osobu v dálce. Musíte formovat jeho mentální obraz, dokud
necítíthe, že jste navázali spojení.“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing,
od Yogi Ramacharaka, kap. 9, str. 88, (c)1909
S typickou jednoduchostí Mistr Choa Kok Sui prohlásil, že:
LÉČENÍ NA DÁLKU JE ZALOŽENO NA PRINCIPU PROPOJENOSTI
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
ENERGETICKÉ TĚLO JE SOUČÁSTÍ ENERGETICKÉHO TĚLA ZEMĚ
Mechanismus Pranic Healing Na dálku je podobný tomu u telefonu.
Jste schopni kontaktovat jinou osobu, protože vaše telefonní linka je spojená
s telefonní linkou tohoto druhého člověka.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PRINCIP SMĚROVANOSTI
Když člověk myslí na jinou osobu, vytvoří se mezi těmito dvěma lidmi Energetické
spojení. V mnoha tradicích se uvádí, že Energie následuje Myšlenku. Tato Filozofie
je základem toho, že intuitivně víme určité informace. Když praktik ošetřuje klienta,
je schopen odstranit nakaženou energii nebo vysílat léčivou energii. Ošetření na
dálku probíhá částečně díky zázračné síle mysli být vnímavá, když jsou Božské
Léčivé Energie přenášeny do oblasti, která potřebuje uzdravit.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 150
„Absenční Léčení je proces poslání Léčivé Energie někomu, kdo není ve vaší
fyzické přítomnosti. V Absenčním Léčení směřuje Léčitel pozornost na mentální
obraz osoby, která není přítomná. Absenční Léčení je proces posílání Léčivé
Energie někomu, kdo není ve vaší fyzické přítomnosti.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 2, str. 50, (c) 1978
PROCEDURA ABSENČNÍHO OŠETŘENÍ
„Když chcete, domluvte si se svým kamarádem datum a čas a požádejte jej, aby
dělal něco klidného a uvolňujícího, zatímco s ním pracujete.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 2, str. 50, (c) 1978
V Absenčním Ošetření si Praktik představí stát klienta před sebou.
Je také možné použít fotografii této osoby nebo jednoduše napsat jméno této
osoby na kousek papíru. To umožňuje, aby se Praktik snadněji „spojil“ s touto
osobou, protože se vytvoří „Spojení“.
Z tohoto důvodu Mistr Choa Kok Sui doporučoval NEUČIT Léčení Na dálku
neboli „Absenční Techniku Ošetření“ kriminálníky, lidi ve vězení, ty, kteří jsou
nezralí nebo lidi, kteří by se mohli pokusit zneužít tuto neocenitelnou Energetickou
Techniku. Celkový účelem Učení této techniky je, aby byla soucitně využita ve
prospěch Lidstva.
Praktikovo zaměření by mělo být velmi jasné.
Není důležité „vidět“ Energetické Informační Pole klienta.
Praktik nemusí jasně vidět Energetické Informační Pole klienta, aby byl schopen
provádět Absenční Ošetření správně.
Vše, co je potřeba, je být si vědom existence tohoto Energetického Informačního
Pole.
Obvykle má Mysl člověka tendenci si myslet, že musí být velmi obtížné Ošetřovat
někoho na dálku. To není tento případ.
Jednoduše si představte tuto osobu před vámi. Zapomeňte na vzdálenost mezi
vámi.
Mentálně zmenšete její fyzické tělo, dokud nebude ve „zvládnutelné velikosti“.
Začněte ji ošetřovat stejně, jako by s vámi byla ve stejném pokoji.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 151
Buďte Jemní! Nikdy nepoužívejte sílu. Energetizování klienta s Přílišnou Vůlí
může vlastně jeho stav zhoršit, namísto zlepšení. Může to mít destruktivní účinek.
Vysílání Prány by mělo být vždy regulováno. Jinak není možné, aby klient přijal a
vstřebal Vyslanou Energii správně. Klient může dokonce pocítit určitou míru
nepříjemného pocitu.
KROKY V ABSENČNÍM OŠETŘENÍ
1. Udělejte to jednoduše.
2. Spojte se se svým klientem tím, že budete opakovaně říkat jméno klienta.
Opakování jména může být prováděno hlasitě nebo potichu.
Někteří Praktici používají obrázek klienta pro lepší Vizualizaci.
Obecně je opakování jména stále dokola dostatečné.
3. Během Ošetření by měl být Praktik neustále zaměřený na svého klienta a na
klientovo Energetické Informační Pole.
K tomu dochází prostřednictvím mentálního nebo verbálního opakování
klientova jména během celého Ošetření.
4. Praktik si jednoduše představí klienta před sebou – asi 30 až 60 cm velkého.
5. Nyní následujte kroky pro Pranic Energy Healing.
6. Vždy používejte Nádobu s Vodou a Solí, abyste se zbavili špinavé nebo
nakažené Energie. Pamatujte, abyste si umyli ruce vodou a solí nebo
Alkoholem po Ošetření Pranic Energy.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 152
PROCVIČENÍ ABSENČNÍHO OŠETŘENÍ
Pojďme si to vyzkoušet.
Vezměte si partnera.
Rozhodněte se: Kdo je Praktik a kdo je klient.
(Pošlete klienty do druhé místnosti.
Instruujte je, aby se posadili do přijímající pozice a Uzavřeli Energetický Okruh.
Instruujte je, aby okamžitě přišli, pokud ucítí nějaký nepříjemný pocit.)
Pokud během semináře zakusí někdo nepříjemné stavy, jednoduše odstraňte
přebytečnou Energii z postižené oblasti.
1. Praktici použijí Nádobu s Vodou a Solí a Sprej.
2. INVOKUJTE O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně žádáme o Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a o Božskou Léčivou Sílu.
Děkujeme Ti, že nás používáš jako Nástroj pro Léčení.
S Díky a v Plné Víře.“
3. Uzavřete Energetický okruh.
4. Představte si před sebou klienta.
Řekněte jméno klienta.
Opakujte toto jméno.
5. Provádějte Rytmické Jogínské Dýchání.
Nadechněte pomalu, zádrž.
Vydechněte pomalu, zádrž.
Pokračujte v Rytmickém Jogínském Dýchání během celého Ošetření.
6.
7.
8.
9.
Izolujte klienta od vašeho Energetického informačního pole.
Zvedněte vaši ruku. Ciťte Energii Adžna Energetického Centra.
Nyní myslete na Adžna Čakru (Energetické Centrum)
Čistěte Adžna Energetické Centrum 1, 2, 3, 4, 5, odhodit, 6, 7, 8, 9, 10
odhodit….až do 30.
10. Umyjte si ruce
11. Znovu zopakujte jméno klienta.
12. Vysílejte Energii na Adžna Energetické Centrum.
13. Ciťte Energii Adžna Energetického Centra.
14. Nyní si to vyzkoušejme na Energetickém Centru Zadního Solaru Plexu.
15. Zvedněte ruku. Ciťte Energii Energetického Centra Zadního Solaru Plexu.
16. Nyní myslete na Energetické Centrum Zadního Solaru Plexu.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 153
17. Čistěte Energetické Centrum Zadního Solaru Plexu 1,2,3,4,5, odhodit, 6, 7, 8,
9, 10 odhodit….až do 30.
18. Umyjte si ruce.
19. Znovu zopakujte jméno klienta.
20. Vysílejte Energii na Energetické Centrum Zadního Solaru Plexu.
21. Kombinujte to s Invokativním Léčením.
Invokujte – soustřeďte se na Korunu a na dávající Ruku.
Mentálně řekněte, děkuji za očištění, energetizování a uzdravení tohoto
Energetického Centra, děkuji, děkuji, děkuji.
22. Ciťte znovu Energii Energetického Centra Solaru Plexu.
23. Nyní to zkusíme na Základním Energetickém Centru.
24. Zvedněte vaši ruku. Ciťte Energii Základního Energetického Centra.
25. Nyní myslete na Základní Energetické Centrum.
26. Čistěte Základní Energetické Centrum 1,2,3,4,5, odhodit, 6, 7, 8, 9, 10
odhodit. Dělejte to do 30, nebo dokud není ošetřovaná oblast „cítit“
normálně.
27. Umyjte si ruce.
28. Znovu zopakujte jméno klienta.
29. Vysílejte Energii na Základní Energetické Centrum.
30. Znovu ciťte Energii Základného Energetického Centra.
31. Nyní zabezpečte Energii.
32. Vzdejte Díky.
„Pane Bože, Léčiví Andělé,
Děkujeme vám za vaši Přítomnost, děkujeme vám za uzdravení.
S díky a v plné víře.“
33. Uvolněte, „Odseknout, Odseknout, Odseknout!“
(Zavolejte klienty zpět do třídy.)
34. Klienti, řekněte, Děkuji. „Děkuji za tuto Léčivou Energii. Plně a vděčně
přijímám toto Léčení a tuto Energii.“
(Dejte si zpětnou vazbu.)
POZNÁMKA:
Když se Absenční ošetření kombinuje s Božskou Léčivou Energií, je velice mocné.
Po Invokaci se PPE jednoduše soustředí na Korunu a na Ruku, která vysílá Energii
a mentálně řekne „děkuji za očištění, energetizování a uzdravení Energetického
Centra, které ošetřuje. Děkuji, děkuji, děkuji za Božské Léčení.“
Tento proces je možné zopakovat pro každé Energetické centrum.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 154
35. Vyměňte si role
(Je možné změnit Energetická Centra, která budou ošetřena druhou skupinou, nebo použít ta
samá.)
- Toto cvičení obsahuje mnoho
Citací Mistra Choa Kok Sui
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 155
L19 – Lekce 19
METODY PRO OSOBNÍ LÉČENÍ
Organizační:
Přibližně 40 min
Power Point
Odkaz na Knihy
Léčení pránou, 1. vydání v českém překladu z roku 1996
od Mistra Choa Kok Sui
Internet
www.pranichealing.org
www.ppmaudiostream.org
Audio
Video
Jiné
Příloha I – Využití Meditace o Bílém světle
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
„Sebeléčení je zcela normální a přirozený proces. Je natolik součástí toho mít tělo,
že při většině malých onemocnění a některých větších také, že je svěříme vědomé
části nás samých, která také kontroluje náš dech, trávení, tlukot našeho srdce a
výměnu všech buněk v těle každých sedm let.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 3, str. 63, (c) 1978
METODY PRO OSOBNÍ LÉČENÍ
Je žádoucí, aby si Praktici Pranic Energy zachovali Vysokou Úroveň Energie, aby
byli schopni provádět profesionálnější ošetření. Jak je možné od Praktika očekávat
Zázračné Léčení, když je jejich Energie nízká? Trvalá úroveň Energie je potřebná,
aby byli dobrými Praktiky Pranic Energy.
Existuje mnoho způsobů, kterými si člověk může zvýšit svou Energetickou
Úroveň. Zde jsou některé techniky vytvořené, aby vám pomohly v rychlé
Seberegeneraci.
Obecně by mě Praktik Pranic Energy provádět pravidelná Ošetření na svém
vlastním Energetickém Informačním Poli.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 156
To lze provést:
-
přímým Ošetřením postižené oblasti
Využitím Absenčního Ošetření vizualizováním vlastního Energetického
Informačního Pole – svého vlastního těla před sebou.
Vyzkoušejme si OSOBNÍ LÉČENÍ:
Vezměte si Nádobu s Vodou a Solí a Sprej s Alkoholem.
1. Uzavřete Energetický Okruh.
2. INVOKUJTE O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně žádáme o Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a o Božskou Léčivou Sílu.
Děkujeme Ti, že nás používáš jako Nástroj pro Léčení.
S Díky a v Plné Víře.“
3. Ciťte Energii Pupečního Energického Centra.
4. Očistěte Pupeční Energetické Centrum. 1,2,3,4,5 odhodit, 6,7,8,9,10 odhodit
….dělejte to do 30.
5. Umyjte si ruce.
6. Vysílejte Energii na Pupeční Energetické Centrum.
Nádech…..zádrž….výdech……zádrž. Vysílejte tak dlouho, jak je potřeba.
7. Ciťte znovu Energii Pupečního Energetického Centra.
8. Zabezpečte Energii.
9. Pojďme si to zkusit na Energetickém Centrum Solaru Plexu.
10. Ciťte Energii Energetického Centra Solaru Plexu.
11. Čistěte Energetické Centrum Solaru Plexu 1,2,3,4,5 odhodit, 6,7,8,9,10
odhodit…..dělejte to do 30.
12. Umyjte si ruce.
13. Vysílejte Energii na Energetické Centrum Solaru Plexu.
Nádech……zádrž……výdech…..zádrž. Vysílejte tak dlouho, jak je potřeba.
14. Znovu Ciťte Energii Energetického Centra Solaru Plexu.
15. Zabezpečte Energii.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 157
OSOBNÍ LÉČENÍ na
částech, na které nedosáhnete, použijte Absenční Ošetření.
Vyzkoušejme si to:
1. Uzavřete Energetický Okruh.
2. INVOKUJTE O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
„Nejvyššímu Bohu,
Pokorně žádáme o Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a o Božskou Léčivou Sílu.
Děkujeme Ti, že nás používáš jako Nástroj pro Léčení.
S Díky a v Plné Víře.“
Představte si sami sebe, jak stojíte před sebou. Umístěte se ve vaší vizualizaci
tak, abyste viděli zadní stranu vašeho těla.
Ciťte Energii zadního Srdečního Energetického Centra.
Čistěte zadní Srdeční Energetické Centrum. 1,2,3,4,5 odhodit, 6,7,8,9,10
odhodit …dělejte to do 30.
Umyjte si ruce.
Vysílejte Energii na zadní Srdeční Energetické Centrum.
Nádech…..zádrž….výdech……zádrž. Vysílejte tak dlouho, jak je potřeba.
Ciťte znovu Energii zadního Srdečního Energetického Centra.
Zabezpečte Energii.
POSÍLENÍ TĚLA
V tomto cvičení musí být Solar Plexus a Pupeční Energetické Centrum důkladně
očištěny.
Poté položte konečky prstů obou vašich rukou přímo na Energetické Centrum
Solaru Plexu.
Vysílejte Energii přes Energetická Centra Prstů po dobu přibližně 10 Rytmických
Jogínských Dechových Cyklů do Energetického Centra Solaru Plexu.
Když vydechujete, buďte si vědomi celého těla.
Zopakujte to na Pupečním Energetickém Centru.
Když se to provede správně, tělo bude energetizované a obětovně nabité.
„... dejte ruce na Solar Plexus, dýchejte rytmicky. Poté, co je rytmus plně nastaven,
přejte si, aby každý nádech přinesl zvýšenou dávku prány neboli vitální energie do
Solaru Plexu. Při každém výdechu si přejte, aby prána neboli vitální energie byla
rozvedena do celého těla...“
- Vyjmuto z The Science of Breath, od Yogi
Ramacharaka, kap. 14, str. 67, (c)1904
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 158
JINÉ MOŽNOSTI SEBEREGENERACE
Abyste zvýšili Energetickou Úroveň a podpořili Dobrý Zdravotní Stav Osoby,
stejně jako Rychlost Zlepšení při Nepříjemných stavech, je k dispozici více
možností:
UZAVŘETE ENERGETICKÝ OKRUH
Uzavření Energetického Okruhu je nejsnazší způsob, jak zvýšit vaši Úroveň
Energie.
Musíte na to jednoduše myslet.
Obecně to většina lidí dělá celou dobu intuitivně.
MEDITACE PRO SVĚTOVÝ MÍR
Pravidelným prováděním Meditace pro Světový Mír se může vaše Energetická
Úroveň zvýšit snadno a rychle během krátké doby.
RYTMICKÉ JOGÍNSKÉ DÝCHÁNÍ
Prostřednictvím Rytmického Jogínského Dýchání se zvýší celá vaše Energetická
Úroveň.
Rytmické Jogínské Dýchání je také možné používat v kombinaci s Vizualizací.
V tomto případě si může představit nebo vizualizovat, že čistíte postiženou část
nebo Energetické Centrum a vysíláte čerstvou Energii.
„Poté vdechněte více Prány, abyste se zbavili bolesti; pak vydechněte s myšlenkou,
že vylučujete bolest ven. Pokračujte v tom sedm dechů...“
- Vyjmuto z The Science of Psychic Healing,
od Yogi Ramacharaka, kap. 10, str. 94, (c)1909
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 159
POUŽITÍ SOLNÉ KOUPELE PRO OČIŠTĚNÍ
Sůl rozkládá Špinavou Energii.
„Abyste si očistili Auru, dejte si 20minutovou koupel v teplé vodě s půl kilem
mořské soli...“
- Vyjmuto z Hands of Light, od Barbary Ann
Brennan, kap. 21, str. 199, (c)1978
(v češtině Ruce světla)
Pro silnější čistící efekt můžete přidat 7 kapek levandulového oleje nebo sedm
kapek Tea Tree oleje.
Aby si Praktici rychle zvýšili úroveň Energii, doporučuje se, aby prováděli Rytmické
Jogínské Dýchání v čisté oblasti venku, v lese, u moře, na zahradě nebo na místě,
které je étericky a fyzicky čisté.
To umožní, aby se jejich těla pravidelně energetizovala.
JAK PŘIJÍMAT ENERGII ZE ZEMĚ
Na chodidlech jsou Vedlejší Energetická centra. Tyto důležité čakry jsou vstupním
bodem pro Zemní Energii – aby byla vstřebána do fyzického těla. Proto, aby
posílili tělo, měl by se člověk procházet naboso a měl by nosit boty, které nemají
gumové nebo kožené podrážky, aby umožnil vstřebání Energie Země. To posílí
tělo a zlepší Léčivou Sílu Praktika Pranic Energy.
KDYŽ SE SOUSTŘEDÍTE NA URČITOU OBLAST A PROVÁDÍTE
RYTMICKÉ JOGÍNSKÉ DÝCHÁNÍ - AUTOMATICKY SE ZVÝŠÍ
ENERGIE TÉTO OBLASTI.
„Když jste dobře uzemnění, soustřeďte svou pozornost na Čakry Chodidel
(umístěných na klembě vašich chodidel. Představujte si, jak Energie planety Země
stoupá přes Čakry Chodidel nahoru, rozšiřuje se v dolní části noh, stehnech a do
vaší první Čakry. Můžete doslova cítit tuto Energii – mnoho lidí může.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 3, str. 68, (c) 1978
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 160
Udělejme si krátké cvičení:
1.
2.
3.
4.
5.
Najděte si partnera.
Uzavřete Energetický okruh.
Izolujte partnera od vašeho Energetického Informačního Pole.
Ciťte Energii Energetických center Nohou vašeho partnera.
Má váš partner boty s gumovou nebo koženou podrážkou?
Požádejte jej, aby si sundal boty a ...
6. ... Ciťte znovu Vedlejší Energetická Centra Chodidel.
7. Je to rozdíl?
8. Partneři nyní provedou Rytmické jogínské dýchání – 7 dechových cyklů a
současně se soustředí na chodidla.
9. Praktici, znovu ciťte.
10. Je zde nějaký rozdíl?
11. Dejte si zpětnou vazbu.
12. Vyměňte si role.
JAK PŘIJÍMAT ENERGII ZE VZDUCHU NEBO ENERGII ZE SLUNCE
Když Praktik přijímá Energii Vzduchu nebo Energii ze Slunce, jednoduše se
soustředí na ruce. Provádí Rytmické jogínské dýchání tak dlouho, dokud si přeje
přijímat Energii.
Když je tělo plně energetizované, Praktik se bude cítit, jako by byl naplněný.
Může také cítit pohyb Internzivní Energie v těle.
SPRÁVNÁ STRAVA
Vyhýbejte se vepřovému masu. Je extrémně špinavé a způsobuje, že je Energie
člověka hrubá. Dávejte si pozor, aby jídlo, které jíte, bylo energeticky čisté.
FYZICKÉ CVIČENÍ
Fyzické cvičení hraje primární roli v sebeléčení a zachování zdraví a Vitality.
10 minut fyzického Cvičení denně může být dostatečné pro Dobrou zdravotní
kondici.
Jednoduchá Cvičení, která Mistr Choa Kok Sui použil před Meditací, je možné také
opakovat častěji během dne.
To způsobí, že se Energetické Informační Pole, Meridiány a Energetická Centra
částečně vyčistí a aktivují.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 161
SEBELÉČEBNÁ MEDITACE
Pro Sebeléčení můžete použít bezplatné online Meditace, vedené Mistrem Choa
Kok Sui. Například v „Zelené Fialové Meditaci“ si jednoduše představujete sami
sebe v oceánu zeleného světla, poté v oceánu fialového světla. Prostřednictvím
těchto Vizualizací nadechujete Léčivou Vyrovnávající Energii Světla do vašeho těla.
Tyto Meditace můžete poslouchat 24 Hodin Denně, 7 dní v týdnu bez poplatku.
Prosím, navštivte: www.ppmaudiostream.org
PODÍVEJTE
SVĚTLE
SE DO
PŘÍLOHY H –
JE ZDE TEXT
MEDITACE
O
BÍLÉM LÉČIVÉM
ZNÁMKY KONTAMINACE PRAKTIKA PRANIC ENERGY
Následující Symptomy jsou Známkou Kontaminace Praktika Pranic Energy.
Kontaminace se u Pránických
z následujících důvodů:
Léčitelů
(Energetických
Praktiků)
objevují
1. Díky neopatrnému neodhazování špinavé Energie do Nádoby s vodou a solí.
Je nezbytné být plně koncentrovaní na odhazování Energie, která byla
odstraněna, přímo do vody a soli. Neodhazujte ji na podlahu.
2. Může se objevit Artritida, pokud je v pažích, nohách nebo chodidlech
zbytková špinavá Energie. Chronické symptomy se mohou objevit, když
špinavá Energie zasáhne slezinu Léčitele (Praktika) důsledkem nesprávného
odhození kontaminovaných Energií.
3. Praktici Pranic Energy také hlásí, že zažili pocity, které cítil pacient (klient). Je
to známka kontaminace, ne empatie. Je nezbytné, aby Pránický Léčitel
(Energetický Praktik) byl starostlivý, ale také aby si částečně držel odstup od
svých pacientů (klientů).
„Někteří Léčitelé mají tendenci přebírat na sebe problém někoho jiného. Když
takový léčitel pracuje na zlomené noze, může očekávat, že bude den nebo dva
belhat a zpracovávat nemoc klienta na svém vlastním těle. My však nemáme pocit,
že to by bylo kdykoliv potřeba.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 2, str. 48, (c) 1978
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 162
4. Někdy po Léčení (Ošetření) se Pránický Léčitel (Energetický Praktik) může cítit
unavený nebo cítit, že má nedostatek Energie. Je to jiná známka
kontaminace.
5. Když klient opakovaně vstupuje do mysli Pránického Léčitele (Energetického
Praktika) po Ošetření, znamená to, že spojení mezi Praktikem Pranic Energy
a klientem nebylo správně přerušeno.
Okamžitě Uvolněte Energetické Spojení.
6. Abyste si chránili Paže a tělo před nakaženou Energií, dávejte si po Ošetření
pravidelně Slanou Koupel. Také si umývejte Ruce až k loktům solí a vodou
po každém Ošetření. To zabrání špinavým Energiím, aby zůstaly na Pažích, a
pomůže to odstranit Energii z těla Praktika.
- Obsahuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 163
L20- Lekce 20
DOVEDNOSTI
HEALING
Organizační:
Přibližně 15 min
PRO ÚSPĚŠNÁ
OŠETŘENÍ
S
PRANIC ENERGY
Power Point
Odkaz na Knihy* Léčení pránou, 1. vydání v českém překladu z roku 1996
od Mistra Choa Kok Sui
www.pranichealing.org
Internet
Audio
Video
Jiné
*tyto odkazy na knihy platí pouze pro tuto část, kterou čtete
MOHOU SE SYMPTOMY OBJEVIT ZNOVU?
Někdy se symptomy objeví znovu. Proč k tomu dochází? Co je možné udělat, aby
se tomu předešlo?
1. Díry a trhliny v Energetickém Informačním Poli mohou způsobit, že Energie
vyprchá. Prováděním Celkového Čištění je možné tento stav vyrovnat.
Unikání Energie může být také způsobeno, pokud není přenesená Energie
zabezpečená neboli „stabilizovaná“ na části, kam byla vyslána.
2. Někdy jsou stále blokující a přilnavé Energie poblíž postižené části, oblasti,
orgánu nebo Energetickém Centru.
Důkladně odstraňte tyto Energie, takže může dojít k rychlému zlepšení
situace.
3. Na Druhé straně, pokud Praktik nepřenese dostatek Vitální Životní Energie
do postižené části, nemůže dojít ke zrychlení Sebeléčebného Procesu.
4. Energie má tendenci vrátit se zpět tam, odkud přišla.
Pro dobrý výsledek vždy pečlivě odhazujte nakaženou Energii do Nádoby
s Vodou a Solí. Pamatujte, abyste uvolnili Energetické Spojení mezi Praktikem
a klientem po ošetření.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 164
5. Pokud je onemocnění klienta velmi vážné, symptomy se mohou po několika
hodinách vrátit. Energie bude spotřebována velmi rychle.
V tomto případě se musí Ošetření provádět častěji.
6. Klienti by se neměli sprchovat nebo koupat 24 hodin po ošetření.
Koupel odstraní přenesenou Energii. Odstranění nově přenesené Energie
způsobuje významné snížení při dosahování zaznamenatelných pozitivních
výsledků. Ve vážných případech, kdy je na klienta přeneseno velké množství
Energie – by měli být instruováni, aby se nekoupali 2 – 3 dny po ošetření.
Mohou použít mokrý ručník, aby si očistili důležité oblasti.
- Obsahuje Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Po ošetření se někdy může bolest nebo symptomy znovu objevit okamžitě nebo po
krátké době.
V takových případech by měl Praktik Pranic Energy analyzovat důvody, proč se
symptomy znovu objevily.
Možné příčiny:
-
-
Zdravotní stav nebo onemocnění vyžaduje pro uzdravení velké množství
Energie.
Řešení A: Ošetření musí být během krátké doby zopakováno.
Řešení B: Vyslaná Energie byla spotřebována velmi rychle. Pokud k tomu
dojde, pošlete okamžitě klienta lékaři na konvenční lékařskou diagnózu a
léčení.
V postižené části jsou četné bloky, které způsobují hromadění nakažené
Energie. Ta musí být odstraněna. Proto musí být čištění aplikováno častěji.
K těmto stavům obvykle dochází proto, že základní příčina nebyla plně odstraněna,
proto musí být prováděno pravidelné nebo časté očetření.
JAK ČASTO OPAKOVAT OŠETŘENÍ
Praktici Pranic Energy zjistí, že zlepšení stavu klienta je okamžité.
Avšak při ošetření vážných nemocí a stavů může plné uzdravení vyžadovat delší
čas, někdy dokonce několik měsíců.
V akutních případech by se měl využívat týmový přístup, aby se podpořilo rychlejší
uzdravení, úleva od bolesti a zlepšení vážných situací.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 165
Například na Filipínách se ve vážných případech využívá týmový přístup a několik
Praktiků provádí nepřetržité ošetřování.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Praktici Pranic Energy by si měli vždy pamatovat, že Energetické Léčení je vždy
doplněním alopatické medicíny.
Inteligentní přístup je sladit konvenční medicínské ošetření s Energetickým
ošetřením.
V případě vážných nemocí jako rakovina, leukémie, lymfom a další je nezbytné
pravidelné ošetření několikrát týdně.
Ať klient trpí relativně jednoduchými symptomy, vážným stavem nebo chronickým
stavem; povaha onemocnění zčásti ukáže Praktikovi Pranic Energy, jak často klient
potřebuje ošetření, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku.
Ošetření by se mělo aplikovat často nebo alespoň opakovat tak často, jak je to
potřeba. Abyste zjistili správný počet ošetření, musíte se zeptat klienta:
- Zda je ošetření vážné, kritické nebo chronické.
- Vážená a kritická ošetření vyžadují mnoho ošetření v krátké době … zatímco
chronické nemoci vyžadují pravidelná ošetření po delší dobu.
- Zda je onemocnění v citlivé nebo necitlivé oblasti. Necitlivé oblasti jako jsou
nohy nebo ruce snesou ošetření častěji během dne. To bude mít tendenci
aktivovat Sebeléčebný proces. V citlivých oblastech jako je Mozek, Srdce a
Oči by příliš mnoho ošetření mohlo způsobit Energetické Zahlcení.
- Jaký je celkový stav klienta?
- Pokud je člověk velmi starý, Energie se nemůže vstřebávat velmi rychle.
- Pokud je to tento případ, zabere dosažení úspěšných výsledků delší dobu. Je
to stejné s lidmi, kteří mají mnoho různých chronických nemocí.
- Jak rychle se chtějí uzdravit? Mentální stav klienta je velmi důležitý, aby bylo
možné dosáhnout zázračných výsledků.
Například ... V Akutních případech:
1. V případě Srdečního Infarktu: Aplikujte ošetření 2 – 3 krát denně po dobu
několika dní.
2. V případě bolesti hlavy nejprve odstraňte špinavou Energii ze Solaru Plexu.
Ve 30 – 40 % případů se tento stav vyřeší nebo dojde k výrazné úlevě.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 166
3. Vážné popáleniny musí být ošetřována znovu a znovu – neustále po dobu
několika hodin.
Například, na 1,5leté dítě se vylila vařící polévka. Tvář a hlava byly popálené.
Matka 45 minut čistila a vysílala Energii. Dítě nemuselo nakonec ani jet do
nemocnice.
4. V případě Chirurgického zákroku by se ošetření mělo provádět 2 – 3 krát
denně, aby se podpořilo rychlejší uzdravení.
5. V případě vážných infekcí je nezbytné opakované léčení, protože spotřeba
Energie je velmi rychlá.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Při ošetření vážných Nemocí musíte pamatovat na to, abyste léčili Solar Plexus a
Pupek stejně jako Slezinu. To je velmi důležitý faktor při ošetřování vážných
nemocí.
Pokud se Praktik Pranic Energy není jistý, jaké ošetření použít, má několik
možností.
1. Najít si v knihách Mistra Choa Kok Sui konkrétní instrukce.
2. Poradit se s instruktorem Pranic Energy Healing
3. Navštívit portál Otázek a Odpovědí Pranic Healing na:
http://health.groups.yagoo.com/group/hpqanda
Aby Praktik Pranic Energy dosáhl požadovaných výsledků, je mimořádně důležité,
aby prováděl důkladné čištění, aby se naučil správně cítit energie a aby využil
adekvátní čas potřebný pro dodržení všech doporučených kroků.
PROČ NĚKDY PRANIC ENERGY HEALING NEFUNGUJE?
Je důležité, aby byl Praktik Pranic Energy uvolněný, když léčí klienta. Pokud je
Praktik připoutaný k výsledku ošetření, Léčebný efekt nebo konečný výsledek může
být výrazně snížený.
V některých případech se může stát, že nedochází ke zlepšení stavu. K tomu
dochází bez ohledu na to, jak dobře Praktik ošetřuje klienta, a bez ohledu na to, jak
moc se klient snaží uzdravit. Někdy jsou zde karmické dluhy, které musí být
zaplaceny.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 167
To není chyba Praktika. Není to ani chyba pacienta.
Přestože to není obvyklý výsledek, když provádíte postupy správně, je to Možný
výsledek, kterého by si měl být Praktik vědom.
VŠECHNY NEMOCI A STAVY MOHOU BÝT UZDRAVENY. ALE NE KAŽDÝ ČLOVĚK
SE MŮŽE UZDRAVIT. TO JE KVŮLI ZÁKONU KARMY. CO ČLOVĚK ZASEJE, TO
MUSÍ SKLIDIT.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
V případě ošetření umírajícího člověka už Energie v těle nezůstane.
Určití klienti jsou více přijímaví k určitým Léčitelům (Praktikům).
Stejně jako jsou někteří lidé k sobě přitahováni a jiní lidé ne.
To je běžné.
Někteří Práničtí (Energetičtí) Léčitelé (Praktici) nejsou schopni přijmout, že ne
každý pacient (klient) se uzdraví.
Je nezbytné si pamatovat, že všechny nemoci, stavy a choroby mohou být vyléčeny,
ale ne každý pacient (klient) se uzdraví nebo se mu uleví.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
„Někdy má možná člověk při splácení svých karmických dluhů osud mít nemoc, se
kterou za vámi přišel. Nebo je možná vzhledem ke karmickému vztahu k jinému
léčiteli jeho osudem, aby byl vyléčen někým jiným než vámi.
Pokud si subjekt nepřeje být uzdraven, není nic na Boží zelené zemi, co byste pro
tuto osobu mohli udělat. Proto mají všichni velcí léčitelé klienty, které nemohou
uzdravit.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 1, str. 36, (c) 1978
„Pokud jednáte způsobem, který se proviňuje proti vašemu vlastnímu smyslu pro
etiku, ztěžujete si vlastní práci jako léčitel a pravděpodobně bude méně efektivní,
protože zatěžujete své svědomí. Zároveň léčení poskytuje báječnou příležitost být
ve vašem životě etický, když v tom pomáháte někomu jinému.“
- Vyjmuto z The Psychic Healing Book od Amy
Wallace a Billa Henkina, kap. 1, str. 34, (c) 1978
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 168
ABY SE PRAKTIK VYHNUL KONTAMINACI:
Po ošetření 2 – 3 klientů by Praktik Pranic Energy udělat Rytmické Jogínské
Dýchání 6-3-6-3.
Během Ošetření buďte, prosím, otočeni čelem na sever nebo k východu.
Požádejte vaše klienty, aby směřovali svým Korunním Energetickým Centrem
směrem k Východu, když ošetřujete Psychické nebo Emocionální onemocnění.
Když Ošetřujete Fyzické Onemocnění, požádejte, prosím, vašeho klienta, aby
směřoval Korunním Energetickým Centrem směrem na Sever.
Mistr Choa Kok Sui doporučil, že Práničtí Léčitelé mohou získat více Energie, když
je to potřeba – z fyzických zdrojů jako jsou Ženšen, syrová Vejce nebo Pšeničné
Klíčky.
Když užívá tyto látky, měl by Praktik Pranic Energy říct: „Vstřebávám Energii
tohoto Vejce, ... nebo čehokoliv jiného, co je přijímáno“.
Praktik by měl pamatovat na to, aby si důkladně čistil ruce, paže a podpaží během
léčebného procesu.
Pokud kouříte, neenergetizujte vašeho klienta, který také nekouří. Když kouříte,
vaše ruce jsou jasnovidně vidět trochu šedé a tato našedlá Energie může být
přenesena na klienta.
Špinavá Energie může být nato přenesena do různých částí pacienta.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
Vlastnosti Energie se různí.
Když jste čistý Vegetarián, jste citlivější.
Je lepší, když kvalita vaší Energie odpovídá (té, kterou má klient).
Očistili jste si ruce?
Kvalita Energie Léčitele (Praktika) vy měla být jemnější (kultivovanější) než
pacientova (klientova).
Pokaždé, když Léčitel (Praktik) dokončí Ošetření, měl by si umýt tělo vodou a solí, aby
odstranil jakoukoliv zbytkovou kontaminaci.
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 169
ČISTOTA FYZICKÉHO PROSTŘEDÍ PROSTORU,
OŠETŘENÍ, JE MIMOŘÁDNĚ DŮLEŽITÁ.
KDE
PROBÍHÁ
LÉČEBNÉ
1. Otevřete okna a umožněte, aby do pokoje proudil vzduch.
2. Přehrávejte Mantru „OM“ od chvíle, kdy je ošetření dokončeno, až do
chvíle, kdy se v té oblasti bude provádět další ošetření. „OM“ můžete
dokonce přehrávat dnem i nocí. Neustále mezi ošetřeními.
3. Zapalujte vonné tyčinky ze sandálového dřeva v pokoji, kde probíhá
ošetření.
4. Důkladně očistěte židli nebo postel, na které seděl klient.
5. Důkladně vystříkejte pokoj alkoholem. *
*Doporučuje se, aby se používal Etyl alkohol, ne Isopropyl alkohol.
Mistr Choa Kok Sui osobně používal levnou vodku s esenciálními oleji, kterou
nahradil všechny další alkoholické produkty dohromady.
Jak se zvyšují vaše léčivé schopnosti, zlepšení se dostaví velmi rychle.
PRANIC ENERGY HEALING NENÍ POUZE VĚDOMOST. JE TO DOVEDNOST.
Musíte Trénovat, aby se z vás stal dobrý praktik.
Většinou 2 – 3 ošetření poskytují úlevu.
Ale v případe vážného onemocnění, může být potřeba 6 měsíců až 1 rok
pravidelného ošetřování, aby došlo ke zlepšení.
Ošetření musí být opakováno pravidelně, aby bylo dosaženo trvalého výsledku.
Termín „uzdravit“ jednoduše znamená, že se symptomy znovu neobjeví.
Pamatujte, abyste Odsekli Energetické pouto mezi vámi a pacientem (klientem).
Pokud někdy myslíte na klienta, symptomy se mohou znovu objevit. Musíte
odseknout!
- Citace Mistra Choa Kok Sui,
Vyjmuto z poznámek Charlotte Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 170
NYNÍ NASTALA CHVÍLE, ABYCHOM UKONČILI SEMINÁŘ.
PROSÍM, POUŽIJTE NÁSLEDUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY.
1. Připomeňte studentům nadcházející semináře.
2. Podpořte studenty v tom, aby pokračovali ve svém učebním procesu.
3. Požádejte studenty o pomoc s přilákáním nových lidí na Pranic Energy Healing Stupeň 1.
4. Předejte kontaktní informace – aby věděli, jak se s vámi spojit a jak se spojit s dalšími Léčiteli
Pranic Energy pro Léčení Pranic Energy a další Energetická Učení podle Mistra Choa Kok Sui.
Sdělte důležité odkazy:
www.pranicenergyhealing.cz
www.pranichealing.org
www.ppmaudiostream.org
www.thesphinx.cc
www.superbrainyoga.org
www.arhaticyoga.org
www.theinnersciences.net
UZAVŘEME TENTO SEMINÁŘ ŽÁDOSTÍ O BOŽÍ POŽEHNÁNÍ:
„Nejvyššímu Bohu,
děkujeme za tvé Velké Požehnání.
Pokorně Tě žádáme o tvé Božské Vedení, Pomoc a Ochranu
a o Božskou Léčivou Sílu.
Děkujeme Ti, že nás používáš jako Nástroj pro Léčení.
S Díky a v Plné Víře.“
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 171
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 172
A. PŘÍLOHY
O MODERNÍM PRÁNICKÉM LÉČENÍ
Název „Pranic Energy Healing“ je jeden z názvů, které Mistr Choa Kok Sui
zvažoval zaregistrovat jako nový název pro Jeho práci během let 2005-2006.
V roce 2009 se Charlotte Anderson rozhodla udělat změnu, o které s ní často
mluvil. To se stalo, aby byla plněji naplněna Jeho Vize pro Jeho Práci.
Po dokončení tohoto workshopu začněte, prosím, Praktikovat okamžitě. A
doporučuje se, abyste si tyto workshopy mnohokrát Zopakovali. To vám umožní
získat největší možný prospěch z těchto Učení.
Bezprostředně jste získali příležitost zmenšit utrpení ve Světě a posílit váš osobní
dobrý celkový stav každý den vašeho života.
Starodávné Vědomosti, které zde byly prezentovány jako Pranic Energy Healing,
poskytují každému studentovi neocenitelnou příležitost lépe porozumět silám, které
ovlivňují naše každodenní životy.
„Vědět“ něco – je důležité.
Ale je nezbytné „Porozumět“ této „věci“ velmi hluboce a důkladně.
„Pamatovat“ si něco – znamená, že jsme si vědomi určité úrovně vědění o věci, o
které si myslíme, že jí rozumíme.
„Praktikovat“ tato Učení promění vaše životy. Praktikování nás vede, abychom
dosáhli cíle – kterým je „Mistrovsky zvládnout“ tyto Techniky a Postupy –
abychom začali být profesionály v tom, co děláme. Prostřednictvím tohoto Úsilí
začínáme také více soucítit s lidskými bytostmi a Duchovně se vyvíjíme.
Jak Trénujete, vytvoříte si sebevědomí a vaše schopnost učit se se v budoucnu
posílí.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 173
THE BIRTH OF MODERN PRANIC HEALING
The preparatory work for developing Modern Pranic Healing started when Master
Choa Kok Sui was just a teenager.
It took more than 18 years to develop Modern Pranic Healing.
For about five years (1983-1987), when the main bulk of Modern Pranic Healing
was being validated, conceptualized, synthesized, formulated, systematized, and
developed, MCKS "ate, drank and slept Pranic Healing".
This was one of the toughest and most difficult parts of His life.
To formulate and develop Modern Pranic Healing from a zygote state (fertilized
egg) to adulthood in a few years time was just almost impossible. The completion
of the Spiritual Thesis was extremely difficult. The effort required was
monumental.
Modern Pranic Healing as a science was finally born in late 1987 when the book,
The Ancient Science and Art of Pranic Healing, by Master Choa Kok Sui was
finally published.
At present, MCKS' book on Pranic Healing is published in over thirty languages.
As stated by St. Augustine, "Miracles do not happen in contradiction to nature, but
only to that which is known to us about nature".
- Extracted from The Origin of Modern Pranic
Healing and Arhatic Yoga, by Master Choa Kok
Sui, Publ. 2006, Chapter 10, page 119
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 174
B. PŘÍLOHY
O BUDOVÁNÍ CHARAKTERU A PĚTI CTNOSTECH
CHARACTER-BUILDING and THE FIVE VIRTUES
Pranic (Energy) Healers (Practitioners) are supposed to be models for patients (clients)
and their communities. As such, the development of the virtues is very important:
1. Loving-kindness and Non-injury: Loving-kindness and Non-injury simply means
absence of cruelty. Loving-kindness may be expressed physically, verbally and
mentally. Being polite, courteous and helpful are acts of Loving-Kindness. Verbally,
you can say words that are nurturing and encouraging. People are just like plants
that need to be nurtured to bloom and grow. For instance, you can show
appreciation or give recognition for the achievements of a person. In this way, he is
inspired to become better.
Mentally, loving-kindness means blessing other people.
In Pranic (Energy) Healing, Loving-Kindness means healing (treating) a patient (client),
even if the patient (client) cannot afford to pay. It is healing (treating) others out of
kindness and compassion.
Non-injury is refraining from hurting other people physically, verbally and
psychically.
The practice of harmlessness towards other creatures is also very important.
Sometirnes, however, a person may have to take the life of an animal to provide
food for his family. The act of killing should not involve any cruelty, malice or
enjoyment in seeing the animal suffer.
Termination of rats, cockroaches, mosquitoes and insects is permissible for
hygienic reasons.
Verbal injury is avoiding the use of harsh or injurious words which often take a
longer time to heal than physical injury.
A physical wound takes only one or two weeks to heal but the wounds caused by a
tactless or malicious remark can take years to heal, if ever they do get healed at all.
Therefore, watch your words that they do not hurt others.
On a more subtle level, non-injury means minimizing or abstaining from excessive
mental criticism.
In Pranic (Energy) Healing, Non-Injury means not misusing one's Psychic Powers.
Loving-kindness and non-injury are necessary for proper and harmonious inter
human relationships.
If everybody practices them, the world would be a better place to stay.
2. Generosity and Non-stealing: Generosity means sharing or giving. On the physical
level, it means sharing or giving money wisely. The key to prosperity is in giving.
Donating a part of your income to spiritual and charitable institutions is a physical
act of generosity. It has been observed that patients (clients) who give generously to
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 175
the Healer (Practitioner) usually recover very fast from their ailments. This is because
by giving, they are entitled to receive the Energy.
The author has observed that in many instances, just paying a powerful Pranic
(Energy) Healer (Practitioner) in advance will cause partial or complete Healing even
before the Pranic treatment is consciously done.
Blessing the earth is also a form Generosity. On an emotional level, you can be
generous by being warm, nurturing and supportive.
Mentally, you can share knowledge and skills to people who are ready and willing to
learn. You will notice that your understanding of a certain subject becomes
deeper when you do this. This is because you do not master a subject until you start
teaching it.
Non-stealing means that a person should not take anything that does not belong to
him.
It also means, on a more subtle level, that one should not steal the merit or credit
that is due to other people. In Pranic (Energy) Healing, Non-stealing means that the
Healer (Practitioner) must heal (treat) the patient (client) very thoroughly if the Healer
(Practitioner) has been properly paid in advance or will be paid later. It also means
that the patient should properly compensate the Pranic (Energy) Healer for the great
Healing benefit that has been received. In some instances, underpaying or not
paying the Healer (Practitioner), even if one has the financial capacity to do so, will
result in a very slow Healing rate or no Healing at all.
3. Honesty and Non-lying: Honesty should be practiced in such a way that it will not
harm or injure others. One should not use honesty or frankness as a tool or
weapon to cause emotional pain or injury. Honesty should not be used out of
malice. This is misusing the virtue of honesty. If there is a conflict between the
virtue of honesty and the virtues of kindness and non-injury, the virtues of
kindness and non-injury should prevail over honesty.
Non-lying means that one should not make untrue or false statements out of
malice or with the intent to take advantage of other people.
4. Industriousness and Non-laziness: In Pranic Healing, industriousness means studying
Pranic healing books thoroughly. It also means practicing different Pranic healing
techniques regularly so that one becomes very skillful. It also means healing the
patient thoroughly. Industriousness also implies a strong sense of responsibility. If
one is given a certain task to do, one has to perform it properly and completely. It
also means non-procrastination. Another term for industriousness is "constancy of
aim and effort." Constancy of aim and effort and non-laziness is the key to success
and spiritual development.
5. Moderation and Non-excessiveness: It is important that one should avoid extreme or
excessive behavior and practice moderation. In Pranic healing, healing and helping
a lot of people is very good - but not to the point of exhausting one's self. To do
this five or six days a week is definitely excessive and bad for the health. There are
healers who have become very sick or have died at a young age due to this type of
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 176
excessiveness. A healer can be more useful to society for a longer period of time by
practicing moderation in healing.
Having sex is good but one should practice moderation and non-excessiveness.
Too much sex for a prolonged period of time will cause a dramatic decrease in
one's healing power.
Financially, it means that one should avoid excessive-and wasteful spending. If
possible, one should save and invest 20 % to 30 % of one's net earnings after tax
and tithing. This is one of the keys to prosperity.
SUGGESTED SCHEDULE
Inner refection and firm resolution: One should try to master one virtue at a trine.
Preferably, one should try to practice and concentrate on one virtue for about two
months. Meditate on what you have done the whole day in relation to the virtue. Be
aware of the good things you have done. This will develop your self-esteem.
At the same time, be aware of your mistakes. This is called inner reflection.
Mentally erase the negative event and imagine you are doing the right thing at least
five times. This is called firm resolution. The mechanism behind this is that
repeated wholesome thought manifests as wholesome action. Repeated wholesome
action will in the long run manifest as virtue. One should intensively practice inner
reflection and firm resolution for at least two years
- Extracted from Miracles through Pranic Healing, by
Master Choa Kok Sui, 4th Edition 2004,
Chapter 8, page 351
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 177
C. PŘÍLOHY
VÍCE O KHÉČARI MUDŘE (KHECHARI MUDRA)
Přesnější představení této mudry je spojeno s praktikami Čínského Čchi-Kungu
neboli Qi Gong. Skvělé vysvětlení Šaolin Wahnam Institutu říká, „Souvisí
s technikami malého vesmíru často prováděnými praktiky čchi-kungu a bojových
umění, aby propojili přední a zadní kanál a vytvořili pohyb mikrokosmické oběžné
dráhy.“
Zde je ukázka od Sifu Stier na toto téma: „Vnitřní Bojová Umění…jako jsou různé
styly Tai-Či, Pa-Kua a Hsing-Yi…prosazují umístění špičky jazyka na klenbu úst
za předními zuby…a také aby se horní a spodní zuby jemně dotýkaly při provádění
jakékoliv metody Čchi-Kungu/Qi-Kongu. Takové umístění jazyka a zubů
umožňuje vnitřní Energii (čchi/qi), která stoupá předním a zadním středovým
Meridiánovým Kanálem, aby byla spojena jedna s druhou na svých koncových
bodech v ústech. Zadní Středový Kanál (Řídící Céva/Tu-Mai) má svůj koncový
Energetický bod na dásni horní čelisti mezi dvěma horními předními zuby. Energie
Čchi se v této linii zvedá vzhůru snadněji, než může sestupovat…a často má obtíže
i se zvedáním. Přední Středový Kanál (Koncepční Céva/Jen-Mai) má svůj poslední
Energetický bod na dásni spodní čelisti mezi dvěma spodními předními zuby.
Energie Čchi v této linii je obvykle schopná jak stoupat, tak sestupovat se stejnou
lehkostí. Tudíž…když se horní a dolní zuby lehce dotýkají a jazyk je správně
umístěný…Energie, která stoupá v zadním Středovém Kanálu ke svému
poslednímu bodu na horní dásni, bude schopná „komunikovat“ a „spojit se“
s Energií, která stoupá ve předním Středovém Kanálu ke svému poslednímu bodu
na spodní dásni cestou „energetického mostu“ jazyka a zubů. Poté…když Energie
předního Středového Koncepčního Cévního Kanálu sestupuje dolů a klesá zpět
dolů od oblasti hráze pod a za genitáliemi…sáhuje Čchi ze zadního Řídícího
Cévního Kanálu přes ústa, aby sestoupila také do hráze. Tomu se říká Malý
Nebeský Kruh…zvedající se vzhůru přes přední a zadní Středové Kanály
současně…poté oba sestupují přes přední Středový Kanál zpět do hráze. To je
kompletní elektromagnetický Energetický Okruh, který musí být plně funkční, aby
bylo možno získat plný užitek a dovednosti jakéhokoliv dobrého praktikování čchikungu/qi-kongu.
http://www.wongkiewkit.com/forum/archive/index.php/t-4086.html - toto je
zmíněná diskuze.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 178
D. PŘÍLOHY
DALŠÍ ZDROJE VYUŽÍVANÉ BĚHEM VÝZKUMU MISTRA CHOA KOK SUI
Master Choa Kok Sui discusses many interesting Findings, about the
Energy Body in His book, Miracles through Pranic Healing.
The Chakras by C.W. Leadbeater. 1927. The Theosophical Publishing House.
Adyar, Madras.
This book deals with the different types of Prana. It also discusses the negative
effects of alcohol, drugs, and tobacco on the Etheric Body.
It contains 10 colored illustrations of the Chakras (Energy Centers) based on the
clairvoyant observations of Mr. Leadbeater.
Esoteric Healing by Alice Bailey. 1953. New York. Lucis Publishing Company.
The Aura by W. J. Kilner. 1911. York Beach, Maine. Samuel Weiser, Inc.
The Etheric Double by A. E. Powell. 1969. Wheaton, III. The Theosophical
Publishing House, Quest Books.
Essentially, this book is a treatise on the Etheric Body and Etheric Phenomena.
Its contents are largely based on the writings of Madame Blavatsky, C. W.
Leadbeater, and Annie Besant.
These highly developed clairvoyants conducted clairvoyant researches and
experiments.
They recorded their observations and conclusions in their writings during the years
1897-1923
Theories of the Chakras: Bridge to Higher Consciousness by Hiroshi Motoyama. 1981.
Wheaton, Ill. The Theosophical Publishing House.
This book deals with the scientific experiments and personal experience of Dr.
Hiroshi Motoyama on the Chakras.
It also gives Instructions how to activate the Chakras.
The Chinese Acupuncture Meridians are compared with the Indian Nadis.
This book is quite interesting and very informative.
Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain by Sheila Ostrander and Lynn Schroeder.
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1970. Bantam Edition, 1971.
This book describes the extensive scientific investigations on Psychic Phenomena
being conducted in the Soviet Union.
Many of the findings merely reconfirm what have been known by Esoteric
Students since ancient times.
All references are made to the Bantam Edition.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 179
E. PŘÍLOHY
O BIO-PLAZMATICKÉM TĚLE
1. At the highly respected Kirov State University in Alma-Ata, a group of
biologists, biochemists and biophysicists declared that the Bio - Plasmic Body is
not merely some sort of plasma-like constellation of ionized, excited electrons,
protons and possibly some other particle but is a whole unified organism in itself
which acts as a unit that gives off its own Electromagnetic Fields (Chap. 17, p.
217).
2. Emotions, states of mind, and thoughts affect the Bio - Plasmic Body (Chap. 16,
p. 209).
3. Based on the findings of the State University of Kazakhstan, the Energy Body
has a specific organizing pattern that determines the form of the organism.
For instance, Dr. Alexander Studitsky of the Institute of Animal Morphology in
Moscow minced up muscle tissue and packed it into a wound in a rat's body.
An entirely new muscle was grown.
From this they concluded that there is some sort of an organizing pattern (Chap.
17, p. 218).
4. If a man loses a finger or arm, which is why an individual still fill because the
missing part of the body is still there. (Chap. 17, p. 216).
5. Dr. Mikhail Kuzmich Gaikin, a Leningrad scientist, confirmed the existence of
Bio - Plasmic Channels and Centers that correspond to the Meridians and the
Acupuncture Points described in ancient Chinese Medicine (Chap. 18, pp. 226-29).
With the aid of the tobiscope, he accurately pinpointed the location of the
Acupuncture Points.
Later, a young physicist, Victor Adamenko, invented an improved version of the
tobiscope and called it the CCAP — Conductivity of the Channels of Acupuncture
Points, which locates not only acupuncture points but also numerically graphed
reactions and changes in the Bio - Plasmic Body (Chap. 18, p. 232).
- Extracted from Miracles through Pranic Healing,
by Master Choa Kok Sui, 4th Edition, 2004,
Chapter 2, Page 39 - 41
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 180
F. PŘÍLOHY – MEDITACE O BÍLÉM SVĚTLE
JINÉ ŠKOLY DISKUTUJÍCÍ MEDITACI O BÍLÉM SVĚTLE
This method of general cleansing and energizing is usually called Meditation on the
White Light or Meditation on the Middle Pillar. Various Oriental and Occidental
esoteric schools have used the Middle Pillar Technique.
The core techniques are visualization and vibratory vocalization, both of which
facilitate the awakening of the microcosmic Tree of Life, the linkage of same with
its macrocosmic analogy, and the conscious manipulation of vital energy. (For the
actual technical methods in full, see Regardie’s The Middle Pillar.)
The purpose of the basic Middle Pillar Exercise and its contingent circulations is
not merely to become a willing and conscious channel for vital energy; this task can
be accomplished much more simply and quickly with other methods. The primary
function of the exercise is the conscious communion and eventual integration of
the various levels of spiritual and psychic functioning. When approached from this
angle, the MPE (Middle Pillar Exercise) performs its duty admirably and becomes a
magnificent training tool.
It is as well to remark at this point that the MPE (Middle Pillar Exercise) seeks to
draw the Ketheric Light, or Divine Light, from the macrocosm to the aspirant’s
highest center of consciousness, then on down through successively lower phases
and finally into mundane awareness.
- Extracted from, The Magical Messiah,
by Nicholas Graham Scheman
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 181
G. PŘÍLOHY
JAK ZAVÉST TRH S LÉČENÍM, VELETRHY, EXPA, UDÁLOSTI
Attracting Students
- 1. Write articles for publication! This is much more effective than
advertising.
- 2. Do radio and television interviews.
- 3. Obtain space at expos to create public awareness.
- 4. Ensure that all the books of Master Choa Kok Sui are available in public
and private libraries. Request that they be put on the reserved list for your
students.
- 5. Hold Introductory Lectures, do healing, and begin meditation groups to
practice Planetary Meditation for Peace (a.k.a. Meditation on Twin Hearts) in
areas you wish to open.
- 6. Place workshop posters, notices in health food stores, bookstores, yoga
studios, churches, schools and public places. Begin regular Planetary
Meditation for Peace (a.k.a. Meditation on Twin Hearts) in these locations.
- 7. Make workshop announcements.
- 8. Call friends, colleagues, former classmates, and students.
- 9. Establish a weekly free Pranic Healing clinic.
- 10. Create a database or mailing list.
- 11. Create a newsletter for your Pranic Healing Community.
Every step is important.
- Extracted from Inspired Action,
by Master Choa Kok Sui, © 2003, Page 29
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 182
H. PŘÍLOHY
PŘÍPRAVA NA SEMINÁŘ
Najděte "Správné" Místo
A. Požadavky na Místnost
- Správné Feng Shui
- Dostatečný prostor pro cvičení a trénink
- Dostatek světla
- Dostatek vzduchu
- Snadná dostupnost veřejné dopravy a parkování
- Toalety a možnost umývání
B. Vytvořte krásné prostředí
- Vystavte dobrou fotografii Učitele
- Vonné tyčinky
- Květiny
- Misky s vodou a solí (každá s jedním nebo dvěma litry). Jedna miska pro
každé dva až čtyři lidi, desinfekční mýdlo nebo čistící sprej
- Projektor
- CD nebo kazetový přehrávač
- Papírové kapesníčky
- Dostatečně velké Jmenovky, aby se daly číst a vidět
- Tabule na psaní a barevné psací potřeby
- Vyjmuto z Inspired Action, od Master Choa Kok
Sui, © 2003, str. 32
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 183
PŘÍLOHA G – TEXT MEDITACE SPOJENÝCH SRDCÍ
PROVEDENÍ PLANETÁRNÍ MEDITACE PRO MÍR
(Instruktor použije CD „Planetární meditace pro mír“ od Mistra Choa Kok Sui. Pokud zde
není žádná možnost CD spustit, Instruktor může meditaci vést, to se však doporučuje pouze,
pokud je to nezbytné.)
Požádejme o Boží požehnání
Nejvyššímu Bohu, Božskému Otci, Božské Matce,
mému Duchovnímu učiteli, všem Duchovním učitelům, Svatým Mistrům,
všem Svatým, Andělům, Duchovním pomocníkům a všem Velikánům,
děkujeme vám za vaše požehnání, vedení a Božskou lásku.
Děkujeme vám za Božskou blaženost, osvícení,
Božskou jednotu, Božskou pomoc a ochranu.
Děkujeme vám v plné víře.
Vzpomeňte si na šťastný okamžik.
Dopřejte si čas. Vzpomeňte si na šťastný okamžik.
Znovu prožijte tyto úžasné sladké pocity, Něhu a Lásku.
Usmíváte se, jste naplněni Láskou a Štěstím.
Jemně a s láskou se usmějte na své Srdeční energetické centrum.
Vaše Srdeční energetické centrum je bytost Lásky.
Jemně a s láskou se usmějte na své srdce.
Řekněte svému srdci slova něhy a lásky.
Počkejte na reakci.
Cítíte, jak vaše Srdeční energetické centrum odpovídá s Láskou, Radostí a
Blažeností? Ten pocit je úžasný!
Vzpomeňte si na jinou šťastnou událost. Znovu tuto šťastnou událost prožijte.
Prociťte ji. Usmějte se na vaše Korunní energetické centrum.
Vaše Korunní energetické centrum je Bytost Božské lásky.
Řekněte slova lásky této Bytosti Božské lásky.
S láskou a jemně se usmějte na své Korunní Energetické Centrum.
Počkejte na reakci.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 184
Cítíte, jak vaše Korunní energetické centrum odpovídá Božskou láskou a Božskou
sladkostí?
Budeme žehnat Zemi Milující Laskavostí.
Velmi jemně se levou rukou dotkněte svého srdce.
Zvedněte vaše ruce do úrovně hrudníku s dlaněmi směrem ven.
Pomalu opakujte po mně.
Pane, učiň mě nástroje Tvého Míru.
Dovolte, abyste se stali kanálem pro Božský mír.
Cítíte v sobě vnitřní Mír.
Požehnejte Zemi Mírem.
Představte si, že před vámi je malá Země velikosti malého míčku.
Cítíte v sobě vnitřní Mír.
Vysílejte tento Mír na Zemi.
Cítíte v sobě vnitřní Mír.
Podělte se o tento Mír se Zemí před Vámi.
Tam, kde je nenávist, nechť rozsévám Lásku.
Cítíte v sobě Lásku.
Cítíte v sobě blaženost.
Dovolte, abyste se stali kanálem pro Božskou lásku a Božskou blaženost.
Požehnejte celou Zemi, každého člověka a každou bytost Láskou a Blažeností.
Představte si, že z vašeho Srdce proudí růžové světlo do vašich rukou a na Zemi.
Tam, kde je nenávist, nechť rozsévám Lásku.
(Staňte se kanálem pro Božskou lásku.)
Tam, kde bylo ublíženo, Odpusťte.
Požehnejte Zemi duchem smíření; duchem porozumění, Harmonie a Božského
Míru.
Kde je zoufalství, Naději; pochybnost, Víru.
Staňte se kanálem pro Božskou naději a Božskou víru.
Požehnejte celou Zemi Nadějí a Vírou.
Požehnejte lidem, kteří prožívají obtížné časy.
Požehnejte jim Nadějí a Vírou.
Požehnejte jim Božskou Silou.
Řekněte jim: „To zvládnete! Jste požehnaní Nadějí a Vírou.“
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 185
Kde je temnota, Světlo; smutek, Radost.
Požehnejte celou Zemi Světlem a Radostí.
Zvláště lidem, kteří prožívají bolest, lidem, kteří jsou smutní, v depresi;
Požehnejte jim Božským Světlem a Božskou Radostí.
Vnímejte svou Korunu. Tiše mě následujte.
Ze Srdce Boha,
nechť je celá Země požehnaná Milující Laskavostí.
Dovolte, abyste se stali kanálem Božské Lásky a Božské Laskavosti.
Požehnejte Zemi Láskou a Laskavostí.
Představte si Zlaté Světlo, které proudí z vašich rukou na malou Zemi před vámi.
Ze Srdce Boha,
nechť je celá Země požehnaná velkou Radostí a Štěstím.
Cítíte božskou radost a štěstí.
Staňte se kanálem pro Božskou radost a štěstí a podělte se o tuto Božskou radost a
štěstí s celou Zemí.
Ze Srdce Boha,
nechť je celá Země požehnána
Porozuměním, Harmonií a Božským Mírem;
Dobrou vůlí a Vůlí konat dobro.
Požehnání všem.
Vnímejte své Srdce a Korunu současně.
(Zhluboka se nadechněte. Zadržte dech)
Vnímejte celé své tělo.
(Pomalu vydechněte.)
Znovu vnímejte své Srdce a Korunu.
(Nadechněte – pomalu a zhluboka. Zadržte dech)
Vnímejte celé své tělo.
(Pomalu vydechněte.)
Cítíte, jak je celé vaše tělo naplněno Božskou blažeností?
Představte si malou Zemi před sebou.
Znovu vnímejte své Srdce a Korunu.
(Tiše opakujte po mně.)
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 186
Ze Srdce Boha,
nechť je každý člověk, každá bytost
požehnaná Božskou láskou
a laskavostí.
Cítíte laskavost.
Nechť je celá Země, každý člověk, každá bytost
požehnaná sladkostí, Božskou sladkostí,
něhou, vřelostí, starostlivostí,
vnitřním uzdravením, vnitřní krásou,
Božskou blažeností a Božskou jednotou se vším.
Cítíte Božskou blaženost, Božskou sladkost a sdílíte je s celou Zemí, s každým
člověkem, každou bytostí.
(Jemně položte ruce do klína.)
Představte si Zlatý plamen na své Koruně.
Cítíte vlastnosti tohoto zlatého plamene.
Cítíte lásku, mír a božskou blaženost, které vyzařují z tohoto plamene.
Cítíte božskou blaženost, Božskou radost.
(Jemně a tiše zpívejte mantru OM.)
Vnímejte klid a mezeru mezi dvěma OMy.
Dělejte to s láskou a uvědoměním.
Znovu si představte zlatý plamen.
(Tiše zpívejte mantru OM. Zpívejte mantru OM 12 krát.)
Vnímejte a nechte to plynout.
(Jemně a s láskou se vraťte do svého těla právě teď!)
Cítíte blaženost, cítíte lásku a Božskou sladkost.
(Pomalu a jemně pohněte prsty. Uvolníme přebytečnou Energii.
Jemně zvedněte ruce do úrovně hrudníku s dlaněmi směrem ven.)
Představte si malou Zemi před sebou.
(Tiše řekněte)
Nechť je celá Země požehnaná Božským světlem, Božskou silou.
Nechť je celá Země, každá bytost požehnaná.
Nechť je zde mír, harmonie, rozvoj, duchovnost a prosperita pro všechny!
Požehnání všem!
Požehnejte vaši zemi Božským světlem, Božskou silou,
rozvojem, duchovností a hojností.
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 187
Požehnejte své město Láskou a pořádkem, duchovností,
Božskou láskou a prosperitou.
Požehnejte své milované, příbuzné, známé a své přátelé
Božskou láskou, Laskavostí,
sladkostí a citlivostí.
Požehnání všem!
(Jemně dejte ruce dolů. Uvolníme přebytečnou energii požehnáním Matce Zemi.)
Vnímejte svá chodila a základnu své páteře.
Představte si zlaté světlo, které proudí dolů, dolů do země přibližně 3 metry nebo
10 stop hluboko.
Požehnejte Matku zemi Božským světlem, Božskou láskou, Božskou silou.
Požehnání Matce Zemi!
Nechť je Matka Země požehnaná,
nechť je Matka Země regenerována.
Požehnání milované Matce Zemi!
Poděkování
Nejvyššímu Bohu, děkujeme za Tvé velké, velké požehnání!
Božskému otci, božské matce,
děkujeme za Božskou blaženost a neocenitelné požehnání!
Mému duchovnímu učiteli,
všem duchovním učitelům,
všem svatým, svatým andělům, duchovním pomocníkům,
zvláště andělům lásky a všem velikánům,
Děkujeme vám za toto Velké požehnání!
Děkujeme vám za prožitek lásky a božské blaženosti!
Děkujeme vám v plné víře!
- Vyjmuto z CD The Planetary Meditation for Peace
Mistra Choa Kok Sui, vydáno Charlotte
Anderson
PEH Level 1 Instructors Manual 03/2011 Version 2 CZ
Strana 188

Podobné dokumenty

Výukové listy Příroda Beskyd

Výukové listy Příroda Beskyd Beskydy tvoří dva hlavní příkrovy - slezský na severu a magurský na jihu. Není nutné si pamatovat jejich jména. Stačí vědět, že podle toho mají Beskydy dvě části s různě starými horninami, které se...

Více

Prezentace

Prezentace Hraje se o pravdivost formule ϕ v n¥jaké struktu°e M p°i ohodnocení v dva hrá£i: Eloise and Abelard dv¥ role: Verikátor(ka) V a Falsikátor(ka) F (Eloise za£íná jako V ) herní pozice: podformule ϕ...

Více

OM Healing zpravodaj

OM Healing zpravodaj více a více odklánějí od své vnitřní pravdy. Vzhledem k obrovskému vlivu věku Kali Yugy byl OM Healing zapomenutý po tisíce let. Lidé začali být sobečtí a zneužívat moc duchovních technik. Jejich ...

Více

PS_2010_3

PS_2010_3 bio-psychosociální model zdraví a nemoci. Ale jejich pozice v systému je velmi nejistá, protože na rozdíl od Německa nemáme konsenzus v tom, že by měl existovat také zde obor psychoterapeutická med...

Více

(2). - Střední škola mediální grafiky a tisku

(2). - Střední škola mediální grafiky a tisku ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zaříze...

Více

Cvičení

Cvičení spisech a ve starých vinajánských buddhistických textech. Tyto texty pojednávají o životě ve shodě s fyzikálními a univerzálními zákony a zahrnují rozsáhlé popisy léčebných praxí. Kum Nye je tedy s...

Více