Èastn˘ princ - taborbartoska.cz

Komentáře

Transkript

Èastn˘ princ - taborbartoska.cz
prince little II
7/19/07
12:26 PM
Str. 1
·Èastn˘ princ
Oscar Wilde
Barto‰ka 2007
prince little II
7/19/07
12:26 PM
Str. 2
Ouarda Amiour,
Filip Bare‰, Denisa Bare‰ová,
Natálie Bare‰ová, EliበBauer,
Luisa Bûlohlávková, Lenka Brabcová,
Markéta Brabcová, Klára BroÏová,
Lucie BroÏová, Alice Budová,
Valerie âíÏková,
Dominika Demartini,
Jan-Jodok Dostál,
Adéla Dostálová, Stanislav Dvofiák,
Daniel Eibich, AneÏka Faifrová, MatyበFára, Ida Fárová,
Ivo Fibiger, Jan Fischer, Rosalind Fleischerová, Vojtûch Hany‰,
Amálie Hilgertová, Daniela Hirshová, Ivan Hlas, Jáchym Holas,
Karolína Holasová, Lucie Holubcová, Ondfiej Holubec, Michal Ho‰ek,
Martina Ho‰ková, Elizabeth Hrube‰ová, Václav Hubrt, Maximilian Pablo Huffsteter,
Kry‰tof Humeník,
Robert Chalupeck˘, Krist˘na Chalupná,
Jan Chudomel,
David Janáãek,
Marek Jeník, Miroslav Jeník, Michaela Ka‰parová,
Leila Knight,
Chilla Knight,
Dominika Knoblochová, Anna Knollová,
Josefína Knollová,
Marta Kocmidova,
Franti‰ka Koptová, Jana Koptová, Filip Korn,
Kristina Kornová,
Barbora Kováfiová,
Lucie Krausová, Martin Kubiãe, Lucie Kubiãová,
Martin KÛrka,
Anna KÛrková,
Roman Kyrych, Alex Lízler, Robert Lízler,
Rebeka Lízlerová,
Ondfiej Luká‰,
Nikola Madunická, Nikola Málková,
Richard Medek,
Magdaléna Medková,
Krist˘na Mejstfiíková, Marianna Mesteková, Anna Moravcová,
Franti‰ek Nûmec,
Daniel Bobr Novotn˘, Barbora Obraãajová, Lulu Pardubová,
TadeበPatleviã,
Jan Pecháãek, Ondfiej Pe‰ice, Barbora Pohlová,
Martin Pojezn˘,
Marek Pojezn˘, ·imon Pouba, Matûj Racek,
Daniela Rappensbergerová, Karl-Albert Rüster, Krist˘na-Anna Rüster,
David ¤efiicha, Jakub Semrád, Sebastián Semrád, Samuel Slavík,
Ráchel Smékalová, Karolína Souãková, TomበStrnad,
Václav Strnad, David Strnad, MatyበSuja, TomበSuja,
Julie ·ebková, Adéla ·najdrová, Viktorie ·najdrová,
Matûj ·rám, ·imon ·trba, Nora ·trbová,
Anna-Marie ·Ûchová, Karla-Marie ·Ûchová,
TobiበTatíãek, LukበTepl˘, Franti‰ek Trojan,
Josef Trojan, Ujanga Undra, Benjamin Valenta,
Olivie Valentová, Dajana Vavreková,
MatyበViktora, Marie Vin‰ová,
Krist˘na Vladyková,
Marie Vránová,
Patricie Weinrichová,
Adéla Záhorová,
·tûpánka Záhorová,
Jaroslav Zikmund
Dûti ve vûku od 6 do 18 let si vylosovaly vûty
bez kontextu a znalosti celého textu,
krásné pohádky Oscara Wilde,
obsah vûty pak bûhem jednoho dne ztvárnili podle své fantazie.
Tato fantazijní hra se spojila s nádhern˘m textem,
fotografie byly vloÏeny do pohádky na místa, kam patfií.
Pfiátelé na‰eho tábora pak vytiskli tuto kníÏeãku,
kterou jsme oslavili to nejpodstatnûj‰í v lidském Ïivotû fantazii, krásu, cit, lásku i smrt ...
12:26 PM
Str. 3
foto: Ho‰ek & Semrád S.
7/19/07
foto: Knollová J. & Vladyková
Vysoko nad mûstem na vznosném podstavci stála
socha ·Èastného prince.
Celiãk˘ byl pokr yt tenk˘mi zlat˘mi plátky,
z oãí mu hledûly záfiivé safíry
foto: Koptová F. & Bare‰ová N.
prince little II
a ohromn˘ rud˘ rubín planul v rukojeti jeho meãe.
3
12:26 PM
Str. 4
foto: Bauer & Eibich
7/19/07
foto: âtveráãková
Byl také náleÏitû obdivován:
Je krásn˘ jako korouhviãka,
pravil jeden z mûstsk˘ch radních, kter˘
chtûl získat uznání pro vytfiíben˘ umûleck˘ vkus,
snad jen trochu neuÏiteãn˘, dodal,
aby ho ostatní nepokládali za nepraktického, neboÈ
foto: Sucháã
prince little II
takov˘m rozhodnû nebyl.
Proã nemÛÏe‰ b˘t jako ·Èastn˘ princ ?
ptala se rozumná matka maliãkého chlapce,
kter˘ plakal pro mûsíc. ·Èastného prince
ani ve snu nenapadne pro nûco plakat. Jsem rád, Ïe
4
7/19/07
12:26 PM
Str. 5
foto: Bare‰ & Lízler R.
prince little II
foto: Knoblochová
alespoÀ nûkdo je v tomto svûtû dokonale ‰Èastn˘,
mumlal zklaman˘ muÏ pfii pohledu na nádhernou sochu.
Vypadá jako andûl, pravily dûti z Útulku
procházejíce okolo nûj po cestû z chrámu v kfiiklav˘ch
‰arlatov˘ch plá‰tících a bûlostn˘ch zástûrkách.
Jak to víte ? tázal se uãitel matematiky,
nikdy jste pfiece Ïádného nevidûly.
Ó ! i vidûly, ve snech, odvûtily dûti, a uãitel matematiky
se zamraãil a vypadal velmi pfiísnû, neboÈ
..
foto: Bûlohlávková & Rusterová & Fleisherová
sny dûtem zásadnû neschvaloval.
Jedné noci prolétla mûstem Vla‰tovka.
5
12:26 PM
Str. 6
foto: Záhorová ·. & Knight Ch.
7/19/07
foto: ·trba & Strnad D.
Její pfiátelé odletûli jiÏ pfied ‰esti mûsíci do Egypta,
ale ona se zdrÏela, protoÏe
se zamilovala do pfiekrásného rákosového stébla.
foto: Souãková & Holubcová
prince little II
Potkala ho na zaãátku jara, kdyÏ letûla dolÛ po fiece
a sledovala velikou Ïlutou mÛru,
a tolik ji upoutal jeho ‰tíhl˘ pas,
Ïe se zastavila a pustila se s ním do fieãi.
6
12:26 PM
Str. 7
foto: Hladíková & Vomáãková
7/19/07
..
foto: Suja T. & Ruster
Smím Vás milovat ?
ptala se Vla‰tovka, která ráda mluvila k vûci,
a rákos se jí hluboce uklonil.
foto: Zikmund & Huffsteter
prince little II
A tak létala okolo nûho,
kfiídly se dot˘kala hladiny a vytváfiela stfiíbfiité vlnky.
To byly jejich námluvy, a trvaly celé léto.
Smû‰n˘ svazek, cvrlikaly ostatní vla‰tovky,
7
12:26 PM
Str. 8
foto: Kubiãová & Moravcová
7/19/07
foto: Hrube‰ová & Chalupeck˘
nemá Ïádné peníze, ale zato mnoho pfiíbuzn˘ch.
A vskutku, fieka byla plná rákosov˘ch stébel.
Pak, s pfiicházejícím podzimem, v‰echny odlétly.
KdyÏ byly pryã, Vla‰tovku pfiepadl pocit osamûní
a její miláãek ji zaãínal mrzet.
Není zábavn˘, fiekla, a bojím se, Ïe je do vûtru,
neboÈ s ním bez ustání koketuje.
A skuteãnû, kdykoli zavál vítr,
rákosové stéblo provádûlo ta nejvybranûj‰í pukrlata.
Rozumím,
foto: Pouba & Tatíãek
prince little II
je svázán s domovem,
pokraãovala, ale já miluji cestování,
8
prince little II
7/19/07
12:26 PM
Str. 9
foto: Nûmec & Holubec
a mÛj manÏel by ho proto mûl milovat také.
Odletíte se mnou ? zeptala se nakonec,
ale rákos potfiásl hlavou, tolik byl svázán s domovem.
Jen jste si se mnou zahrával, kfiikla,
foto: Budová & Ho‰ková
letím k pyramidám.
Sbohem ! a odletûla pryã.
Letûla cel˘ den a s nocí pfiibyla do mûsta.
Kdepak se jen uloÏím na noc ? fiekla si.
Doufám, Ïe se mûsto jiÏ pfiipravilo na zimu.
Pak spatfiila sochu na vysokém podstavci.
Pfiespím zde, kfiikla,
je to krásné místo se spoustou ãerstvého vzduchu.
A snesla se právû mezi boty ·Èastného prince.
Mám zlatou loÏnici, libovala si, kdyÏ se rozhlíÏela okolo
a hotovila se ke spaní. Ale jak ukládala hlavu pod kfiídlo,
dopadla na ni obrovská kapka vody.
Jak zvlá‰tní ! zvolala, na nebi není jedin˘ mráãek,
hvûzdy jsou jasné a záfií, a najednou dé‰È.
Podnebí na severu Evropy je vskutku otfiesné.
Rákosové stéblo mûlo rádo dé‰È,
ale to bylo pouhé jeho sobectví.
Dal‰í kapka dopadla.
9
7/19/07
12:26 PM
Str. 10
foto: ·Ûchová K.M. & Vavreková
prince little II
foto: Amiourová & Rappensbergerová
K ãemu socha, kdyÏ neochrání pfied de‰tûm ?
fiekla, musím najít nûjakou pofiádnou stfií‰ku od komína,
a rozhodla se odletût pryã.
NeÏ v‰ak roztáhla kfiídla, udefiila tfietí kapka.
Vzhlédla a uvidûla ... Ó, co to jen uvidûla ?
Oãi ·Èastného prince byly plné slz
foto: Pohlová & Koãmídová
a slzy stékaly i po jeho zlat˘ch lících.
V mûsíãním svûtle byla jeho tváfi tak krásná,
Ïe se Vla‰toviãky zmocnilo dojetí. Kdo jsi ? fiekla.
Jsem ·Èastn˘ princ.
Tak proã pláãe‰ ? zeptala se Vla‰tovka, úplnû's mû promoãil.
KdyÏ jsem je‰tû Ïil, mûl jsem lidské srdce,
10
prince little II
7/19/07
12:26 PM
Str. 11
foto: Jeník Mi. & Medková
odvûtila socha, a nevûdûl jsem, co jsou slzy,
protoÏe jsem Ïil v paláci Sans-Souci,
v paláci bezstarostn˘ch, kam lítost nemá pfiístup.
Pfies den jsem si se sv˘mi spoleãníky hrál v zahradû
a veãer jsem vévodil tanci ve Velikém sále.
Zahrada byla obehnána vysokou zdí, já se v‰ak nikdy neptal,
co je za ní. V‰e kolem mne bylo tak krásné !
Dvofiané mi fiíkali ·Èastn˘ princ,
a ‰Èastn˘ jsem skuteãnû byl,
jestliÏe radost znamená ‰tûstí.
Tak jsem Ïil a tak jsem také zemfiel.
foto: Undra & Jeník Ma.
A teì, kdyÏ jsem mrtev, postavili mne dost vysoko,
abych spatfiil v‰echnu ‰karedost a bídu mého mûsta,
a pfiestoÏe mám srdce z olova, nemohu se ubránit pláãi.
CoÏ on není cel˘ ze zlata ? podivila se Vla‰tovka.
Byla v‰ak pfiíli‰ zdvofiilá,
aby takovéto osobní poznámky proná‰ela nahlas.
Daleko, pokraãovala socha hlubok˘m melodick˘m hlasem,
daleko v zapadlé uliãce stojí chud˘ domek.
11
12:26 PM
Str. 12
foto: Knight L. & Málková
7/19/07
foto: Vránová & Vin‰ová
Jedno z oken je otevfiené,
a skrz nûj vidím Ïenu sedící u stolu.
Má hubenou a unavenou tváfi a drsné ãer vené ruce,
celé ubodané od jehel, je totiÏ ‰vadlenou.
Vy‰ívá kvûty muãenek na saténov˘ plá‰È
královniny nejmilej‰í dvorní dámy,
kter˘ si má obléci na Velk˘ bál.
foto: Koptová J. & Pojezn˘ Martin
prince little II
V post˘lce v koutû leÏí nemocn˘ ho‰ík.
Vla‰tovko, Vla‰toviãko, donese‰ mu rubín,
kter˘ záfií v rukojeti mého meãe ?
12
7/19/07
12:26 PM
Str. 13
foto: KÛrková & ·najdrová V.
prince little II
foto: Pardubová & ·najdrová A.
Nohy mám pfiipoutány k podstavci a nemohu se h˘bat.
âekají mne v Egyptû, fiekla Vla‰tovka,
mí pfiátelé poletují nahoru a dolÛ po fiece Nil
foto: ¤efiicha & Fischer
a rozprávûjí s obfiími lotosov˘mi kvûty.
Zakrátko sloÏí hlavu v hrobce Velikého krále.
On je tam také, leÏí ve zdobené rakvi.
13
7/19/07
12:26 PM
Str. 14
foto: Racek & Trojan F. & Trojan P.
prince little II
foto: Holas & Semrád J.
Je zabalen do bílého plátna
a nabalzamován aromatick˘mi látkami.
Kolem krku má bledû zelen˘ nefritov˘ náhrdelník
a jeho ruce se podobají povadl˘m listÛm.
Vla‰tovko, Vla‰toviãko, fiekl princ, nezÛstane‰ se mnou jedinou noc
a nebude‰ m˘m poslem ? Ten klouãek má velikou ÏízeÀ a jeho matka
je tolik smutná ! Myslím, Ïe kluky nemám ráda, odpovûdûla Vla‰tovka.
Minulé léto, kdyÏ jsem byla u fieky, byli tam i dva uliãníci, mlynáfiovi
synové, a bez ustání po mnû házeli kamením. Nikdy mne nezasáhli,
pochopitelnû, na to létáme my vla‰tovky pfiíli‰ dobfie
a já krom toho pocházím z rodiny proslulé svou mr‰tností,
pfiesto to ale byla známka neúcty.
Ale ·Èastn˘ princ vypadal tak smutnû,
Ïe se ho Vla‰tovce zÏelelo. Je tu velmi chladno, fiekla,
ale jednu noc s tebou zÛstanu a budu tv˘m poslem.
Dûkuji ti, Vla‰toviãko, fiekl princ.
A Vla‰tovka odloupla obrovsk˘ rubín z princova meãe,
vzala ho do zobáãku a odletûla nad stfiechy mûsta.
Minula vûÏ katedrály, kde byli vytesaní bílí mramoroví andûlé.
Minula palác a zaslechla tóny taneãní hudby.
Krásná dívka vy‰la se sv˘m miláãkem na balkón.
14
prince little II
7/19/07
12:26 PM
Str. 15
foto: Barák & Pojezn˘ Marek
Jak zázraãné jsou hvûzdy, a jak zázraãná je moc lásky !
Doufám, Ïe mé ‰aty budou hotovy vãas na Státní ples,
odvûtila, objednala jsem si v˘‰ivku muãenek, ale
foto: ·váb & Martina H.
‰vadleny jsou dnes tolik líné.
Míjela fieku a uvidûla lucerny zavû‰ené na stûÏních.
Prolétla ghettem a zahlédla staré Ïidy, handrkující se
mezi sebou a váÏící peníze na mûdûn˘ch vahách.
Pak pfiiletûla do chudého domku a nahlédla dovnitfi.
Chlapec se horeãnatû zmítal na lÛÏku a matka usnula,
tak byla unavená. Vklouzla dovnitfi a poloÏila velk˘ rubín
na stÛl vedle Ïenina náprstku.
Pak zlehka oblétla post˘lku a kfiídly osvûÏila chlapcovo ãílko.
Jak˘ pfiíjemn˘ chlad !
pravil chlapec, urãitû se uzdravuji,
a upadl do sladké dfiímoty.
Vla‰tovka pak letûla zpût ke ·Èastnému princi
a vypovûdûla mu, co se pfiihodilo.
Je to zvlá‰tní, poznamenala, ale hfieje mne u srdce,
tfiebaÏe témûfi mrzne.
To proto, Ïe jsi vykonala dobr˘ skutek, fiekl princ.
Vla‰toviãka se zamyslela a hned nato usnula.
15
7/19/07
12:26 PM
Str. 16
foto: ·rám & ·trbová
prince little II
foto: Strnad T. & Dvofiák
Pfiem˘‰lení pro ni bylo vÏdy velmi únavné.
Jakmile se rozbfiesklo,
foto: Bendy & Vrána
slétla k fiece, aby se umyla.
Jak˘ pozoruhodn˘ úkaz, podivil se profesor ornitologie,
kter˘ právû pfiecházel most.
Vla‰tovka, a v zimû ?
A napsal o tom sáhodlouh˘ ãlánek do místních novin.
PfiestoÏe byl pln˘ slov, kter˘m nerozumûli, v‰ichni z nûho citovali.
Dnes letím do Egypta, fiekla Vla‰tovka, a byla z té vyhlídky
ve v˘borné náladû. Nav‰tívila v‰echny vefiejné památníky
a dlouho sedûla na vrcholku kostelní víÏky.
Jaká to zvlá‰tní cizinka, ‰tûbetali si vrabci mezi sebou,
16
prince little II
7/19/07
12:26 PM
Str. 17
foto: Kornová & Obraãajová & Krausová
kamkoli se vrtla, a to ji blaÏilo.
KdyÏ mûsíc narostl, zalétla zpût k ·Èastnému princi.
Nechce‰ poslat nûjak˘ vzkaz do Egypta ? kfiikla, právû vyráÏím.
Vla‰tovko, Vla‰toviãko, zvolal ·Èastn˘ princ,
nezÛstane‰ se mnou je‰tû jednu noc ?
âekají mne v Egyptû, odpovûdûla Vla‰tovka.
Zítra mí pfiátelé poletí k Druhému vodopádu.
foto: Hlas & Pecháãek
Vodní koník si tam lebedí
mezi orobincem a na obrovském granátovém trÛnû sedí bÛh Memnon.
Celou noc sleduje hvûzdy,
a jakmile vyjde Jitfienka, vyrazí radostn˘ v˘kfiik a pak se zas uti‰í.
O pÛlnoci schází Ïlutí lvi pít k fiíãnímu bfiehu.
Oãi mají jako beryly a jejich fiev pfiehlu‰í i fiev vodopádu.
Vla‰tovko, Vla‰toviãko, fiekl princ, daleko na konci mûsta vidím
mladíka v podkrovní místnÛstce.
Sklání se nad stolem pokryt˘m papíry a ve sklínce
vedle nûj je trs uschl˘ch fialek. Má hnûdé kuãeravé vlasy,
rty rudé jako granátová jablíãka a velké zasnûné oãi.
Rád by dopsal hru pro fieditele divadla,
ale je mu pfiíli‰ zima, a proto uÏ nemÛÏe dál psát.
V krbu vyhasl oheÀ a mladík omdlívá hlady.
17
prince little II
7/19/07
12:26 PM
Str. 18
foto: Dostál & Hubrt
Poãkám je‰tû jednu noc, fiekla Vla‰tovka,
která mûla skuteãnû dobré srdce,
mám mu donést dal‰í rubín ?
Bûda ! nemám jiÏ dal‰í rubín, fiekl princ, zbyly mi jen oãi.
Jsou vyrobeny ze vzácn˘ch safírÛ, dovezen˘ch pfied tisíci lety z Indie.
Vyloupni jeden a dones mu jej.
Prodá ho klenotníkovi, nakoupí dfievo na topení a dopí‰e hru.
Mil˘ princi, fiekla Vla‰tovka, nemohu to udûlat, a zaãala plakat.
Vla‰tovko, Vla‰toviãko, pravil princ, uãiÀ, co ti nafiizuji.
Vla‰toviãka tedy
foto: Suja M. & KÛrka
vyloupla jedno oko
a odlétla do studentova pokojíku.
Bylo snadné dostat se dovnitfi, protoÏe stfiecha byla dûravá.
Vlétla do místnosti. Mladík sedûl s hlavou zabofienou v dlaních,
a tak ani nezaslechl ‰elest ptaãích kfiídel.
KdyÏ pak vzhlédl, nalezl nádhern˘ safír
leÏet mezi uschl˘mi fialkami.
Zaãínají mne oceÀovat, zvolal, to je od nûjakého opravdového ctitele.
Teì mohu dokonãit hru, a
vypadal velmi ‰Èastnû.
Pfií‰tího rána zalétla Vla‰tovka do pfiístavu.
18
prince little II
7/19/07
12:26 PM
Str. 19
foto: Chudomel & Viktora
Usedla na stoÏár velikánské veslice a sledovala námofiníky
vlekoucí velké truhlice za provaz z podpalubí.
Hej rup ! vykfiikli pokaÏdé, kdyÏ se truhla objevila. Letím do Egypta !
volala Vla‰tovka, ale nikoho to nezajímalo, a tak se s narÛstajícím mûsícem
navrátila zpût ke ·Èastnému princi. Letím ti popfiát sbohem, kfiikla.
Vla‰tovko, Vla‰toviãko, fiekl princ,
nezÛstane‰ se mnou jen je‰tû jedinou noc ?
Je zima, odvûtila Vla‰tovka, a brzy zaãne padat ledov˘ sníh.
V Egyptû horké slunce usedá v korunách vysok˘ch palem a krokod˘li
se válí v bahnû a lenivû pozorují okolí. Mí druhové si stavûjí hnízda
na chrámu v Baalbeku a rÛÏové a bílé holubice je s vrkáním sledují.
Mil˘ princi, musím tû opustit,
ale nikdy na tebe nezapomenu a pfií‰tí jaro ti pfiinesu
dva nádherné drahokamy za ty, které jsi daroval.
S rubínem nebude moci rÛÏe v barvû soutûÏit
a safír bude modr˘ jako veliké mofie.
Ve ãtvrti pod námi, fiekl ·Èastn˘ princ,
foto: Demartini & Madunická
stojí malá dívenka a prodává sirky.
Upadly jí do strouhy a jsou zniãené. Otec jí bude bít,
nepfiinese-li domÛ peníze, a ona pláãe. Nemá botky ani punãochy a
je prostovlasá.
19
prince little II
7/19/07
12:26 PM
Str. 20
foto: Strnad V. & Kováfiová
Vy‰kubni mi druhé oko, dej jí ho, a otec ji neuhodí.
ZÛstanu tedy s tebou je‰tû jednu noc,
ale nemohu ti vy‰kubnout oko.
VÏdyÈ bys byl doãista slep˘.
Vla‰tovko, Vla‰toviãko, pravil princ, uãiÀ, jak ti pfiikazuji.
A Vla‰tovka mu vy‰kubla druhé oko a slétla s ním dolÛ.
Proklouzla kolem dívenky a
foto: Fára & Novotn˘
upustila jí klenot do dlanû.
Jak˘ krásn˘ kousek sklíãka !
vykfiikla dívenka a se smíchem utíkala domÛ.
Pak se Vla‰tovka vrátila k princi.
Jsi teì slep˘, a proto s tebou zÛstanu navÏdy.
Ne, Vla‰toviãko, fiekl smutnû princ,
musí‰ odletût do Egypta.
ZÛstanu s tebou navÏdy,
zopakovala Vla‰tovka a usnula princi na stfievících.
20
7/19/07
12:26 PM
Str. 21
foto: âíÏková & BroÏová K.
prince little II
foto: Lízler A. & Hany‰
Cel˘ dal‰í den sedûla na princovû rameni
a vyprávûla pfiíbûhy o tom, co vidûla v dalek˘ch krajích.
Mluvila o rud˘ch ibisech, stojících v dlouh˘ch fiadách
podél bfiehÛ Nilu, ktefií chytají do zobákÛ zlaté rybky,
o Sfinx, staré jako lidstvo samo, v‰evûdoucí, Ïijící v pou‰ti,
o kupcích kráãejících vedle sv˘ch velbloudÛ
a nosících v rukou jantarové korálky, o králi Mûsíãních hor,
ãerném jako eben a uctívajícím obrovsk˘ kfii‰Èál,
o obfiím zeleném hadu, kter˘ dfiímá ve vûtvích palmového
stromu a dvacet knûÏí ho krmí medov˘mi koláãi,
o trpaslících, ktefií se plaví pfies nedozírné jezero
na velk˘ch ploch˘ch listech a
vûãnû bojují s mot˘ly.
Milá Vla‰toviãko, pravil princ,
vypráví‰ mi o podivuhodn˘ch vûcech,
ale je‰tû podivuhodnûj‰í neÏ toto v‰echno
je lidské utrpení.
21
7/19/07
12:26 PM
Str. 22
foto: Chotovínsk˘ & Líkafiová
prince little II
foto: Brabcová M. & Faifrová
Není vût‰ího tajemství, neÏ je tajemství bídy.
ObleÈ mûsto, Vla‰toviãko, a povûz, co tam uvidí‰.
A Vla‰tovka
foto: Mejstfiíková & Holasová
klouzala mûstem
a spatfiila zámoÏné, jak se veselí v nádhern˘ch palácích,
a Ïebráky schoulené u bran. Vlétla do temn˘ch uliãek
a spatfiila bledé tváfie hladovûjících dûtí,
neteãnû vyhlíÏejících na ulici.
Pod mostním obloukem si v náruãí leÏeli dva malí chlapci
a zkou‰eli se zahfiát.
Máme takov˘ hlad ! volali.
Tady nesmíte leÏet, kfiikl stráÏník, a oni ode‰li do de‰tû.
22
prince little II
7/19/07
12:26 PM
Str. 23
foto: Bare‰ová D. & ·ebková
Pak se vrátila a vyprávûla princi o tom, co spatfiila.
Jsem pokryt prav˘m zlatem, fiekl princ,
foto: Záhorová A. & BroÏová L. & Hilgertová
plátek po plátku ho oloupej
a rozdej chudákÛm; Ïiví se totiÏ domnívají, Ïe jim zlato pfiinese ‰tûstí.
Plátek po plátku otrhala Vla‰tovka pravé zlato
a ·Èastn˘ princ vypadal ‰edû a hloupû.
Plátek po plátku pravého zlata odnesla chud˘m, a tváfiiãky dûtí zrÛÏovûly,
dûti v ulicích se zaãaly smát a hrát si.
UÏ máme chléb ! volaly.
Pak zaãalo snûÏit a po snûhu pfii‰el mráz.
Ulice vypadaly jako ze stfiíbra, tak byly tfipytivé a záfiící.
Dlouhé rampouchy jako kfii‰Èálové d˘ky
visely z domovních okapÛ, lidé vycházeli ven v koÏi‰ích
a chlapci nosili ‰arlatové ãapky a bruslili na ledû.
Vla‰toviãce byla ãím dál vût‰í zima,
ale prince uÏ by neopustila, tolik ho milovala.
Kradla drobty od pekafiov˘ch dvefií a tfiepotala kfiídly,
aby se zahfiála. Nakonec v‰ak poznala, Ïe zemfie.
Zbylo jí právû tolik síly, aby naposledy vylétla princi na rameno.
Sbohem, dobr˘ princi ! za‰eptala,
dovolí‰, abych ti políbila ruku ?
23
prince little II
7/19/07
12:26 PM
Str. 24
foto: Samec & Budová
Jsem rád, Ïe koneãnû odlétበdo Egypta, Vla‰toviãko,
fiekl princ, zÛstala jsi pfiíli‰ dlouho.
Polib mne, ale na rty, neboÈ tû mám opravdu rád.
Neubírám se do Egypta, fiekla Vla‰tovka,
foto: Patleviã & Slavík
odcházím do Domu smrti.
Smrt je sestrou spánku, Ïe ?
Políbila ·Èastného prince na rty a mrtvá mu padla k nohám.
V ten okamÏik se z nitra sochy ozval podivn˘ tfiesk,
jako by cosi prasklo. To se olovûné srdce rozlomilo
na dvû poloviny. Byl totiÏ skuteãnû tfieskut˘ mráz.
Pfií‰tího dne po ránu kráãel ãtvrtí starosta v doprovodu
mûstsk˘ch radních. KdyÏ míjeli podstavec, vzhlédl k so‰e:
No tohle ! Jak o‰untûle nበ·Èastn˘ princ vypadá ! fiekl.
Ano, ano, zajisté, velmi o‰untûle ! volali mûst‰tí radní,
neboÈ starostovi nikdy neodporovali, a vy‰plhali nahoru,
aby si sochu lépe prohlédli.
Rubín mu vypadl z meãe,
oãi jsou pr yã,
a ani zlat˘ uÏ není, pravil starosta,
je vlastnû jen o málo lep‰í neÏ Ïebrák !
Jen o málo, pfiitakali radní.
25
prince little II
7/19/07
12:26 PM
Str. 25
foto: Weinrichová & Dostálová & Fárová
A u nohou má mrtvého ptáka ! pokraãoval starosta,
musíme vydat vyhlá‰ku
o zákazu umírání ptákÛ na tomto místû.
foto: Kubiã & Fibiger
Mûstsk˘ sekretáfi si to poznamenal.
Sochu ·Èastného prince sÀali.
ProtoÏe jiÏ není krásn˘, není ani uÏiteãn˘,
pravil Profesor Umûní z univerzity.
Pak sochu roztavili ve vysoké peci
a starosta svolal mûstské zastupitelstvo, aby se usneslo,
jak Ïelezo dále vyuÏít.
Musíme postavit jinou sochu, to je jisté, pravil.
A bude to socha má.
Ne, má, pravil kaÏd˘ z mûstsk˘ch radních a zaãali se
hádat. KdyÏ jsem o nich naposledy sly‰el, je‰tû se hádali.
Jaká podivná vûc ! pravil hlavní mistr ve slévárnû,
tohle rozlomené srdce se v peci nedá roztavit.
Musíme ho vyhodit.
25
12:26 PM
Str. 26
foto: Hirsová & ·Ûchová A.M.
7/19/07
foto: Jamník & Kerlická
A vyhodili ho na hromadu smetí,
kde leÏela i mrtvá Vla‰tovka.
Pfiineste mi dvû nejvzácnûj‰í vûci z mûsta,
poruãil BÛh andûlÛm,
a oni mu pfiinesli olovûné srdce a mrtvého ptáka.
Správnû jste volili, pravil BÛh,
protoÏe tenhle ptáãek
bude navÏdy zpívat v zahradû mého Ráje
a ve zlatém mûstû mne bude chválit
foto: Kyrych & Luká‰
prince little II
srdce ·Èastného prince.
26
prince little II
7/19/07
12:26 PM
Str. 27
bez pomoci bychom neletûli ...
Tereza Zítková; Polas/Karel Holubiãka; Dan Bárta; Robert Lízler; Bert Neven;
Datart/Pavel Sláma; Universal/Martin âervinka; Sony/Zbynûk Knobloch,
Ivan Prokop, Petr âáp; Nike/David Císafi;
Schöller/Andrea Zíková, Denisa Fardová,STT s.r.o. HK ;
Edita Kamenská; Megasekáã/Petr Jachnin; Recesní pivovárek "U AntéÀáka";
Paseka/Anna Horáãková; MaÈa/ Lubor MaÈa;
LCC Radotín/Jan Barák; Kodak–Foko/
Martin Parduba, Isan Novotn˘;
Rock Pop/Pavel Schuster;
Report/Jarda Hudec, Jana Bláhová;
Expresradio/Roman Ondráãek, Milo‰ Pokorn˘;
Verbascum/Richard Nûmec; Vooodooo factory/
Bára & âivták; Archys/Iveta a Milan Sychrovi;
Warner Music/ Katefiina Konrádová, Jana Piknová;
Václava Zemanová; Warner Bros./Pavla Hovorková, Milan Stopa; T.H.A/Ondfiej Trojan,
Marcela Vránová, Daria ·paãková; Coca Cola/Zdenûk Vilímek,
Lenka ·ubrtová; Elle/David ·vanda, Lenka Bene‰ová,
Jan Rudovsk˘, Lubomíra Doubková; Premiere/Lada Hesová;
Petr Lupen Vesel˘; Karlovarské minerální vody/Jindra Kameníková,
Martin Troup; Filter/Radek Bure‰; Redbull/Michal Brabec, Marek Teyssler; Luckyman Films
/David Ondfiíãek, Martina; DolceVita, Bazaar/Marek Jaro‰; Pavexim/Václav Páv;
Franta Volf; Jifií âerník; Wrigley/Milan Janda, Krist˘na Smítková;
Petr âtvrtníãek;
Pavel Dautovsk˘; Supraphon/Jana Gonda;
Vláìa Barák;
âesk˘ rozhlas/Petra Sklenáfiová, Zuzana Folhárová;
Novák;
tiskárna Hugo/ Lubor Landa; Mirek Lauschmann;
Cába;
ing. Libor Králík; Karel Kerlick˘; ·varcovi;
TomበVorel; Eva Holubová; Jirka Korn;
Jarda Du‰ek; Roman Vávra; ·tûpán Kubi‰ta;
Jirka Strach; Ivan Trojan; Honza Hfiebejk;
Matûj Ruppert ; Tereza âernochová;
MikulበLubomírsk˘; Martin ·varc;
Michal ·najdr; Honza Pabu Buriánek;
Tereza Klimoviãová; Choto;
Kry‰tof Michal; Klára Michalová;
Líza; Pepa Kube‰; Roman Hol˘;
Bendy, Marie âtveráãková;
Marie Hladíková; Eva Kerlická;
Marek ·irok˘; Martina Hru‰ková;
Daniela Líkafiová; Adéla Vomáãková;
Kristián ·ebelka; Tereza Klimoviãová;
TomበJamník; Klára Budová; Sucháã;
Sam; Ondfiej Hlas; Martina Knoblochová;
Alice Vránová; Jana Perníková; Eva Sterecová; Veronika Boulterová;
Wohnout; Indy & Wich; November 2nd; Kamil Stfiihavka;
Ivan Hlas; ·váb; Mlynáfii; Hanele; Ywána; TomበChmelíãek;
Karel Holas; Franta âern˘; Adam Koller; Anna ·vejdová; Olda Kreãoves;
básník Venca Komárek;
Prince; v‰ichni vedoucí a dûti; peace & love
prince little II
7/19/07
12:26 PM
Str. 28
© 2007 Taita Publishers, M.I.B.Production
T
A
I
T
A

Podobné dokumenty

povrlsky-zpravodaj-06_3

povrlsky-zpravodaj-06_3 Dokonalou teãkou hudebního veãera byla spoleãnû provedená píseÀ P. Skoumala Sandále. Îe hudba je skuteãn˘m kofiením Ïivota, i toho na‰eho v Povrlech, dokázala místní country kapela, která program oz...

Více

Týdeníku Rozhlas

Týdeníku Rozhlas Kanceláfie prezidenta republiky. PÛsobení ve státních funkcích se v‰ak obrátilo v tragédii. Spolustraníci obvinili nûkdej‰ího Ïidovského novináfie a absolventa dvou vysok˘ch ekonomick˘ch uãení ve v...

Více

Program ke stažení ve formátu PDF

Program ke stažení ve formátu PDF The eve of the European championship opening is the best time to see the provocative POLSKA! This dancer/performance artist handles issues like national pride and obsession with victory like a foot...

Více

Svět koní 6/2007

Svět koní 6/2007 kg na 20 metrÛ a to celé na jedné oprati, kterou tfiímal jeho majitel pan Ko‰Èál.

Více

Kliknutím zobrazíte katalog

Kliknutím zobrazíte katalog Samozfiejmû, vzdát se takov˘ch jedineãn˘ch spoleãn˘ch okamÏikÛ mÛÏe pro vás oba b˘t tím sloÏitûj‰í, ãím déle kojíte! Pfiirozenû, kdyÏ je ãas pfiestat s kojením, omezené sání dítûte bude patrnû staãit ...

Více

MB48 recovery.qxd - Metal Breath Production

MB48 recovery.qxd - Metal Breath Production stran. Ano, také nebudu zastírat, že je to vše z ekonomických důvodů. Nebudu také slibovat, zda nějaké další číslo vyjde, ale mělo by. Zatím není důvodu, proč by mělo za současných podmínek vydáván...

Více

katalog 2000

katalog 2000 Antonín Malec Lidická 52 370 01 âeské Budûjovice âeská republika

Více