Zápis z jednání správní rady obecně prospěšné

Komentáře

Transkript

Zápis z jednání správní rady obecně prospěšné
Zápis z pléna
MAS Rokytná, o.p.s.
se sídlem Srázná 444, Moravské Budějovice,
IČ: 26903237
ze dne 10.12.2014, od 16 hod. na zámku ve Valči
Přítomni:
dle prezenční listiny
a
Ing. Iva Kršňáková – předsedkyně správní rady
Mgr. Kamil Novák – člen správní rady
Radek Pokorný – člen dozorčí rady
Robert Kubala – ředitel MAS Rokytná, o.p.s.
Zapisovatelka jednání: Barbora Kotrbová
Ověřovatelé zápisu: Radka Eberlová, Petra Formanová, Dis.
Skrutátor: Barbora Kotrbová
Program:
1. Úvod - činnost MAS 2009 – 2014 – výroční zpráva
2. 7. a 8. Výzva MAS (2013-14)
3. Programové období 2014-2020
4. Strategie komunitně vedeného rozvoje – SCLLD, vedoucí pracovník SCLLD
5. Standardizace MAS
6. Orgány MAS a volba členů
7. Zřízení zájmových skupin
8. Projekty spolupráce
9. Diskuze
10. Závěr
1. Robert Kubala přivítal partnery a hosty MAS a informoval je o činnosti MAS
Rokytná v uplynulém programovém období 2008(9) - 2013(14). MAS Rokytná
získala podporu v r. 2009 (součást 32+). V celém období bylo zveřejněno 8 výzev
k předkládání žádostí, bylo přijato celkem 100 žádostí o podporu, z toho bylo 65
podpořeno. Celková alokace (přidělené zdroje) byla 14.385.594,-- Kč, z toho bylo
již 12.347.014,-- Kč žadatelům proplaceno a 2.038.580,-- Kč zbývá proplatit u
projektů, které se realizují nebo u nich probíhá kontrolní proces.
2. V roce 2013 bylo v 7. Výzvě vybráno 5 projektů s celkovou podporou 910.884,-Kč. V roce 2014 bylo v rámci 8. Výzvy vybrány 3 projekty s celkovou podporou
621.587,-- Kč. Plénu MAS byla předložena výroční zpráva o činnosti a hospodaření
MAS za r. 2014 a Výroční zpráva o činnosti a hospodaření MAS Rokytná, o.p.s. za
rok 2014.
3. V ČR je celkem 178 MAS, území místních akčních slupin pokrývá 89,6% území
ČR, žije zde 57 % obyvatel ČR a 93,4 % obyvatel venkovského prostoru ČR. Místní
akční skupiny se budou podílet na rozvoji „svého“ území (územní působnost) i
v dalším programovém období až do r. 2020, a to nejen prostřednictvím Programu
rozvoje venkova, ale i dalších operačních programů. Předpokladem je správně a
reálně zpracovaná strategie komunitně vedeného rozvoje území (SCLLD) a
certifikace MAS. Předpokládaná celková roční alokace pro naši MAS je cca
15.000.000 Kč. První výzva nového programového období bude vyhlášena
pravděpodobně na podzim roku 2015.
4. MAS Rokytná má SCLLD zveřejněnou na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj
http://www.mmr.cz/cs/Microsites/PSUR/Vyzva-c-2/MAS/MAS-Rokytna,-o-p-s
Plénum MAS, hosté případně další partneři byli opět vyzváni k dalšímu
připomínkování a zaslání návrhů k doplnění strategie, které budou zapracovány do
finální verze SCLLD. Dále budou doplněny programové rámce, které nahradí
dosavadní fiche. Vzniká ucelený rozvojový dokument vztahující se k celému území
MAS, který propojí subjekty, záměry a zdroje. Na tvorbu strategie využila MAS
podporu z OP OPTP ve výši 431.909,-- Kč. Vedoucím pracovníkem SCLLD je
navržen a schválen Robert Kubala.
5. MAS bude muset splnit požadované standardy, díky kterým prokážou, že je schopna
podílet se na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a
investičních fondů. Žádost o standardizaci MAS je potřeba podat na CP SZIF v
listopadu až květnu 2015. MAS, které úspěšně projdou procesem standardizace,
budou moci předkládat žádosti o podporu svých SCLLD na Ministerstvu pro místní
rozvoj. Plénu MAS byl předložen statut MAS upravený dle podmínek
standardizace. Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více
než 49 % hlasovacích práv.
6. Programový výbor (rozhodovací orgán, kompetence dle statutu MAS, 8 členů):
Zdeněk Šplíchal (Moravské Budějovice), Jozef Tengeri (Vícenice), TJ Sokol
Moravské Budějovice (Jan Švaříček, starosta), Vladimír Menčík (Domamil),
Moravskobudějovický mikroregion (Jan Kocáb, předseda), Město Jaroměřice nad
Rokytnou (Ing. Jaroslav Soukup, MBA, starosta), Dobrovolné sdružení regionu
Hrotovicko (Antonín Mlynář, předseda), Jaroslava Murínová (Rolnická společnost
Lesonice, a.s.)
Výběrová komise (výběrový orgán, kompetence dle statutu, 10 členů):
Radka Eberlová (Lukov), Ing. František Filipský (Láz), Orel Jednota Moravské
Budějovice (Barbora Kotrbová), Ing. Marie Bendová (Moravské Budějovice), Ing.
Iva Kršňáková (zakladatelka o.p.s.), Věra Bartuňková (Zvěrkovice), Obec Lipník
(Josef Novotný), Ing. Libor Fiala (Hrotovice), Ing. Petr Žák (Moravské Budějovice),
Petra Formanová, DiS. (Moravské Budějovice)
Plénum MAS se usneslo na vytvoření nového orgánu MAS – Kontrolního a
monitorovacího výboru. Za členy Kontrolního a Monitorovacího výboru byly
navržení tito členové MAS:
Zdeněk Kružík (Radkovice u Budče), Lenka Janíčková (Komárovice), Obec Příštpo
(Antonín Vítámvás), JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská
Orlice Moravské Budějovice (Bc. Jiří Outulný), Hrotovická obchodní, s.r.o. (Ing.
Bohumír Hutař).
Členové Kontrolního a monitorovacího výboru si následně zvolili za svého
předsedu ing. Hutaře z Hrotovické obchodní, s.r.o.
7. Zájmové skupiny – návrh
Zemědělství (12 členů): Radka Eberlová (Lukov), Ing. František Filipský (Láz),
Ing. František Hrůza (Moravské Budějovice), Zdeněk Kružík (Radkovice u Budče),
Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo (Hrotovice), AGROOS, spol. s.r.o.,
(Jaroměřice nad Rokytnou), ZEOS Vesce, s.r.o. (Moravské Budějovice - Vesce)
Zemědělské družstvo Dešov (Dešov), Josef Tengeri (Vícenice), KOOPERACE
Hrotovice a.s. (Hrotovice), Tomáš Svoboda, Rolnická Společnost Lesonice
(Lesonice)
Podnikání a zaměstnanost (7 členů): AutoGas Barták s.r.o. (Moravské
Budějovice), Kovovýroba Souček s.r.o. (Babice), Hrotovická obchodní, s.r.o.
(Hrotovice), Marek Soukup (Dešov), Miloš Dvořák (Litohoř), Vladimír Menčík
(Domamil), Agrovýkup, a.s. (Moravské Budějovice),
Mládež a sport (6 členů): TJ Sokol Moravské Budějovice (Moravské Budějovice)
Orel Jednota Moravské Budějovice (Moravské Budějovice), JUNÁK – svaz skautů
a skautek ČR (Moravské Budějovice), Irena Nováková (Jakubov u Moravských
Budějovic), Ing. Petr Žák (Moravské Budějovice), Petra Formanová, DiS.
(Moravské Budějovice)
Kultura a sociální služby (4 členové): Lenka Janíčková (Komárovice), Ing. Marie
Bendová (Moravské Budějovice), Ladislav Janíček (Komárovice), Zdeněk Šplíchal
(Moravské Budějovice)
Udržitelný rozvoj a životní prostředí (9 členů): Moravskobudějovický
mikroregion, Dobrovolné sdružení regionu Hrotovicko, Obec Příštpo, Město
Jaroměřice nad Rokytnou, Obec Dolní Lažany, Obec Blatnice, Obec Bohušice,
Obec Lipník, Obec Lesůňky
8. MAS Rokytná, o.p.s. a MAS Zubří země, o.p.s. získaly z Programu rozvoje
venkova ČR – opatření IV. 2.1. Realizace projektů spolupráce dotaci ve výši 2,3 mil
Kč na projekt „Znám křišťálovou studánku....“, jehož realizace skončí v květnu
2015. Smyslem projektu je snaha prohloubit zájem dětí a obyvatel o ochranu
přírody, zvýšit environmentální povědomí s důrazem na ochranu malých vodních
zdrojů. Cílem projektu je pasportizace většiny studánek a obnova 41 vybraných
v obou regionech.
MASky Spolu - projekt spolupráce MAS Vysočiny na zmapování realizovaných
projektů spolupráce v letech 2008-2014 s možností další spolupráce v novém
programovém období.
9. Neformální diskuze byla o příštím programovém období a o projektech spolupráce.
10. Robert Kubala poděkoval všem členům i hostům za účast a popřál všem klidné
Vánoce a úspěšný rok 2015.
Usnesení pléna MAS Rokytná, o.p.s.:
1. Plénum MAS volí ověřovatele zápisu Radku Eberlovou, Petru Formanovou, Dis.,
zapisovatelku a skrutátorku Barboru Kotrbovou.
Hlasování: PRO: 20/ PROTI: 0/ ZDR: 3
2. Plénum MAS schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS za rok 2014 a
bere na vědomí a doporučuje správní radě ke schválení „Výroční zprávu o činnosti a
hospodaření MAS Rokytná, o.p.s. za rok 2014“.
Hlasování: PRO: 23/ PROTI: 0/ ZDR: 0
3. Plénum MAS bere na vědomí a schvaluje Strategii komunitně vedeného rozvoje
území MAS (SCLLD verzi k připomínkování) a pověřuje funkcí vedoucího
pracovníka SCLLD Roberta Kubalu.
Hlasování: PRO: 23/ PROTI: 0/ ZDR: 0
4. Plénum MAS bere na vědomí a doporučuje správní radě ke schválení Statut MAS
upravený podle podmínek standardizace.
Hlasování: PRO: 23/ PROTI: 0/ ZDR: 0
Plénum MAS volí členy Programového výboru podle návrhu v bodě 6.
Hlasování: PRO: 23/ PROTI: 0/ ZDR: 0
5.
Plénum MAS volí členy Výběrové komise podle návrhu v bodě 6.
Hlasování: PRO: 23/ PROTI: 0/ ZDR: 0
6.
Plénum MAS schvaluje vznik Kontrolního a monitorovacího výboru a volí jeho
členy podle návrhu v bodě 6.
Hlasování: PRO: 23/ PROTI: 0/ ZDR: 0
8. Plénum MAS schvaluje vznik a složení zájmových skupin Zemědělství, Podnikání a
zaměstnanost, Mládež a sport, Kultura a sociální služby a Udržitelný rozvoj a životní
prostředí podle návrhu v bodě 7.
Hlasování: PRO: 23/ PROTI: 0/ ZDR: 0
7.
9.
Plénum MAS bere na vědomí projekty spolupráce.
Zapsala Barbora Kotrbová
…………………………………….
Ověřovatelé zápisu:
Radka Eberlová
…………………………………….
Petra Formanová, Dis.
…………………………………….
Robert Kubala
ředitel MAS Rokytná, o.p.s.

Podobné dokumenty

r10 thermo king

r10 thermo king Location of that marking:

Více

Jednací řád - Netintra Moravský Písek

Jednací řád - Netintra Moravský Písek valné hromady doloží každé valné hromadě své oprávnění řídit valnou hromadu zápisem o jednání rady, na kterém byl určen předsedajícím nastávající valné hromady. Po zahájení valné hromady seznámí po...

Více

Stanovy MaSON z. s.

Stanovy MaSON z. s. 1. Statutárním orgánem spolku je pětičlenná rada spolku, složená ze členů spolku starších 18 let, trestně bezúhonných. Rada spolku rozhoduje ve sboru a spolupracuje se správci sítě, kteří se spolu ...

Více

Zápis členské schůze Fóra CR listopad 2015

Zápis členské schůze Fóra CR listopad 2015 skupiny MMR. 7. V rámci členské schůze bylo dohodnuto, že každý člen Fóra CR si zveřejní logo Fóra CR na svých propagačních materiálech v nejbližší možné době. Na webovém portále pak členové zveřej...

Více

HO Vertical - Bernské Alpy - Eiger

HO Vertical - Bernské Alpy - Eiger místech je zajištěna fixními lany a žebříky. Výstup z Grindelwaldu na chatu trvá asi 6 hodin. Zde jsme se ubytovali za 18,- CHF na osobu za noc. V ceně je i buzení chatařem ve 2.30 hod. Po snídani ...

Více