brožura CE 5000

Komentáře

Transkript

brožura CE 5000
Øezací plottery
CE5000 series
CE5000-40-CRP/60/120
Vinylové fóåie
Banner folie
Decals
Print & Cut
Maskovací Folie
Flock a Flex
Jednoduchá
obsluha pro
vysokou
produktivitu
CE5000-120
CE5000-60
CE5000-40-CRP
Pøíznivá cena, vysoká variabilita použití
plotrù GRAPHTEC Ce5000 series.
Nízká cena a vysoká variabilita použití øezacích plotrù Ce5000 serie nabízí vlastnosti
srovnatelné s Hi-end stroji za pøijatelnou cenu
Kromì standardních funkcí obsahuje CE5000 øadu vylepšení jako snímání registraèních znaèek
pro nejvyšší kvalitu oøezu tištìných materiálù.
Plotry øady CE5000 napomáhají zvyšovat produktivitu a kvalitu vaší výroby.
Široká nabídka doplòkù a uživateslky pøíznivý desing pro øezání v nejvyšší kvalitì a produktivitì.
Standardní držák rolí
Pøídavný koš
pro øezání v dlouhých
pásech
Funkce ARMS (automatické rozpoznání øezových znaèek)
pro oøez tištìných pøedloh.
ARMS - automatické vyhledání registraèních znaèek pøesnì detekuje polohu tištìných motivù
pro pøesné a rychlé oøíznutí.
Ètyøi registraèní znaèky pro
korekci deformací v obou osách
Korekce pomocí prùbìžných znaèek
V pøípadì tisku dlouhých motivù nabízí funkce ARMS využití
prùbìžných registraèních znaèek. Tìmito doplòkovými znaèkami
zajistíte nejpøesnìjší øezání vè. korekce chyb v dùsledku deformace
materiálu pøi tisku.
Four-point registration mark sensing and X/Y-axis correction (Graphtec
original two-axis skew correction) uses high-precision positioning to ensure
accurate cutting of graphics that have been skewed or distorted during printed.
Cut
Print
Data
"SFB
Skewed/distorted
printed graphic
pøídavné
registraèní
znaèky
øez vèetnì korekce ARMS
øez za použití korekce jiných výrobcù
Korekce pomocí mutlinásobných znaèek
Další hojnì využívanou funkcí je multinásobný oøez. V jednom pásu
vytisknete požadovaný poèet archù vèetnì oøezových znaèek. Pøi
následovném oøezu zvolíte v øezacím plug-inu poèet kopií v ose x
a ose y. Stroj již dál vyhledá oøezové znaèky a oøízne tištìný
motiv automaticky.
1cut
Automatické vyhledání
registraèních znaèek
Patent
pending
První registraèní znaèka je vyhledána
automaticky systémem ARMS, staèí
pouze nastavit nùž v její blízkosti.
Naèítání dalších znaèek probíhá na
základì pøedpokládané polohy. V pøípadì chyby v naèítání
stroj automaticky zahájí naèítání nové.
2cut
Podpora pøíkazù
registraèních znaèek
Øezná data jsou naètena
vèetnì parametrù
multi-kopií.
3cut
4cut
Povely pøíkazových znaèek jsou
poskytovány z PC. Data obsahují detaily
o typu znaèek, velikosti, vzdálenosti od
motivu ap.
• Cutting Master 2
• ROBO Master Pro
• Plotter Controller
CE5000 series
Všestrannost øezání pro použití v nejrùznìjších aplikacích
Okenní aplikace
Decals
vynilové fólie
Print & Cut
polepy vozidel
Ovládací panel s
16-ti místným
displayem
Nástroje odložené
do speciální lišty
šetøí místo a jsou
vždy po ruce
Zahrnuje škálu softwarových aplikací
umožòující pracovat efektivnìji a jednodušeji
Tento plug-in umožòuje pøímé øezání motivù
z prostøedí aplikace CorelDraw! nebo
Adobe Illustrator. V tomto plug-inu odpadá
nutnost pøevádìní grafiky do vlasového
obrysu a jedné barvy. Program rozpozná
barvy a tvary objektù a nabídne možnost
øezání dle barev, vrstev apod.
Hlavní funkce
Tento program nabízí uživatelské nastavení Jednoduchý grafický program vhodný i pro
zaèáteèníky.
plotru pomocí PC bez nutnosti zasahování
do menu stroje. Mùžete zde nastavit rychlost,
pøítlak, oøez pomocí ARMS.
Hlavní funkce
• Pøímý výstup z grafických programù
• výstup dle vrstev nebo barev
• náhledové okno pro kontrolu øezu
• Možnost násobného øezání
• ovládání ARMS
• vystøeïování, rotace, zrcadlení
• Matrix kopie pro vyšší produktivitu
• automatické uzavírání køivek stejné barvy
• Panelizace
OS verze
• Windows98SE, ME, 2000, XP
• Mac OS X, 10.2 nebo novìjší
verze SW
• Illustrator for Windows 8,9,10,CS,CS2
• Illustrator for Mac 10, CS, CS2
• Corel DRAW 10, 11, 12, X3
Hlavní funkce
• Nastavení parametrù øezání
• Testovací øez
• pohyb s fólií i nožem
• Rotace
• Nastavení nulového bodu
• Ovládání klávesnicí
• Nastavení ARMS
• Automatické naètení znaèek ARMS
• Nastavení velikosti a vzdálenosti znaèek
OS verze
• Editace a tvorba
• Import souborù DXF
(R13 format)
• Pøímé øezání
z programu
• podporuje ARMS
Windows98SE, ME, 2000, XP
*pouze USB pøipojení
OS verze
Windows98SE, ME, 2000, XP
*pouze USB pøipojení
Technické specifikace GRAPHTEC CE5000 series
Item
CE5000-40-CRP
CPU
32-bit CPU
CE5000-60
CE5000-120
Konfigurace
Grit rolling
Princip pohonu
Digital servo
Maximální pracovní plocha
(režim expand)
375 mm x 50 m
603 mm x 50 m
1213 mm x 50 m
14.8 in x 164 ft
23.7 in x 164 ft
47.8 in x 164 ft
Maximální pracovní plocha
(garantovaná)
356 mm x 2 m*1
584 mm x 5 m*1
1194 mm x 5 m*1
14.0 in x 6.56 ft
23.0 in x 16.4 ft
47.0 in x 16.4 ft
Podporované velikosti média
Minimum: 50 mm Maximum: 484 mm
Minimum: 50 mm Maximum: 712 mm
Minimum: 85 mm Maximum: 1346 mm
Minimum: 2 in , Maximum: 19.1 in
Minimum: 2 in , Maximum: 28.0 in
Minimum: 3.3 in , Maximum: 53 in
Maximální síla média
0.25 mm
Maximální øezná rychlost
60 cm/s (in all directions)
100 cm/s (45ºdirection)
24 in/s (in all directions)
40 in/s (45ºdirection)
Nastavení rychlosti
1-10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 cm/s
1-10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, * cm/s
Pøítlak
0.2-2.9N (20 gf to 300 gf) ( ve 31 krocích)
0.2-4.4N (20 gf to 450 gf) ( ve 38 krocích)
Minimální výška písmene
Pøibližnì 5mm v závislosti na typu fólie
Mechanické rozlišení
0.005 mm (0.0002 in)
SW rozlišení
GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 mm; HP-GLTM *2: 0.025 mm
Pøesnost opakování
0.1 mm nebo ménì / 2m *1
Poèet pøipojitelných nástrojù
1
Kompatibilní typ nože
Supersteel nože
Kompatibilní typ pera
Water-based fiber-tip pens
Kompatibiní média
Samolepící fólie do tloušky 0,25mm
Rozhraní
RS-232C/USB 2.0 (Full Speed)
Kapacita bufferu
2 MB
Pøíkazové jazyky
GP-GL, HP-GLTM *2(nastavitelné z ovládacího panelu)
Display
Liquid crystal display (16 znakù x 1 øádek)
Napájení
100 to 240 V AC, 50/60 Hz
Pøíkon
100 VA
Pracovní prostøedí
10° C to 35°C, 35% to 75% RH
Pracovní prostøedí (garantovaná pøesnost)
16°C to 32°C, 35% to 70% RH
Vnìjší rozmìry (Š x V x H)
Váha
623 x 285 x 223 mm
851 x 585 x 1004 mm
1,487 x 744 x 1194 mm
24.5 x 11.2 x 8.8 in
33.5 x 23.0 x 39.5 in *3
58.5 x 29.3 x 47.0 in *3
9.4 kg (20.7 lbs)
25 kg (55.1lbs) *3
40 kg (88.2lbs) *3
*1: Závisí na typu fólie, platí pro Graphtec-authorized fólie and pracovní podmínky *2: HP-GLTM je registrovaná znaèka spoleènosti Hewlett-Packard. *3: Vèetnì stojanu
Volitelné pøíslušenství
Standardní pøíslušenství
Designation
Part No.
Description
Napájecí kabel
1
Koš na média
PG0022
Koš pro CE5000-60
USB kabel
1
PG0021
Koš pro CE5000-120
Uživatelská pøíruèka na CD-ROM
1
Quick Start Manuál, Doporuèení
1
Držák nože
1
Nùž (CB09UA)
1
Doplòky
Designation
Part No.
Držák nože
PHP32-CB09N-HS 1 držák pro 0.9-mm-diameter supersteel nùž
Water-based fiber-tip pen
1
PHP32-CB15N-HS 1 držák pro 1.5-mm-diameter supersteel nùž
Øezák Media
1
CB09UA-5
Sada 5 ks 0.9-mm-diameter supersteel nožù
Stojan
1
CB15U-5
Sada 5 ks 1.5-mm-diameter supersteel nožù
Pro CE5000-60 pouze ve vybraných zemích
Nedodává se pro CE5000-40-CRP.
CB15UB-2
Set of 2 1.5-mm-diameter supersteel blades for cutting detailed characters
pøihrádka na role
1
Standardnì pro CE5000-40-CRP
Standarní pøíslušenství CE5000-60 v
vybraných zemích místo stojanu.
Carrier sheet
1
Standardní pøísušenství pro CE5000-40 CRP
Nože
Water-based fiber-tip pen* KF550-F8
Description
sada per: èervené, èerné, fialové, hnìdé, modré, zelené, oranžové a rúžové
KF550-S1
sada per 2x èerné a 1x èervené, modré a zelené
KF551-RD
5ks èervených per
KF552-BK
5 ks èerných per
KF555-BL
5 s modrých per
KF556-GR
5 ks zelených per
Lupa
PHP-61LOUPE Lupa s 6-ti násobným zvìtšením
Carrier sheet A3
CR09300-A3
Carrier sheet A3 pro CE5000-40-CRP
Brand names and product names listed in this brochure are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.

Podobné dokumenty

stáhnout prospekt

stáhnout prospekt samolepící fólie (PVC, fluorescentní a reflexní filmy, šablonové a krycí fólie, flock a flex) do tloušky 0.3 mm

Více

brožura FC 7000

brožura FC 7000 maximální šíøe pro odøez maximální rychlost øezu maximální akcelerace (v ose) nastavitelný pøítlak minimální výška písmene mechanické rozlišení softwarové rozlišení pøesnost v opakování nástroje ty...

Více

Stáhnout katalog

Stáhnout katalog INSTALAČNÍ SYSTÉMY Napouštěcí, vypouštěcí a přepadové soupravy ���������������������� 83 Předstěnové systémy �������������������������������������������������������������������� 85 Ovládací tlačí...

Více

Počítačová grafika v předtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr.

Počítačová grafika v předtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. pøedevším pro digitalizaci nìkterých typù technických výkresù (digitizéry) nebo pro ovládání grafických programù (tablety) a jejich èinnost je založena na rùzných principech. Funkce tabletu mùže bý...

Více

Vaše KUCHYNĚ

Vaše KUCHYNĚ jemně perlivou? Se systémem GROHE Blue® je volba pouze na vás. Nejdříve je voda filtrací zbavena nečistot. Poté je vychlazena, takže evokuje onu svěží chuť horského pramene. A před samotným napuště...

Více

Grohe 2014

Grohe 2014 automatické přepínání: vana/sprcha, zajištěno proti zpětnému toku 23 141 000   vanová včetně sprchové soupravy • 8 903 Kč

Více

Fiery XF Version 5

Fiery XF Version 5 XP-1250C XP-1251C JuniorPlus SC-850 D SC-1400 D SC-PRO 1650 SC-PRO 1400 Kona 760 Kona 1400 Kona 1650

Více

Hardware - Spandex

Hardware - Spandex Pomocí vylepšeného importu do softwaru OMEGA využijete více originálních detailů návrhů a nutnost znovuvytvoření částí designu se snižuje. Designové a výstupní nástroje OMEGA™

Více