Pokyny k formatovani a dodavani podkladu pro CartBoards

Komentáře

Transkript

Pokyny k formatovani a dodavani podkladu pro CartBoards
Pokyny k formátování a dodávání podkladù
pro Vaši reklamu
andré media CZ s.r.o.
U Výstavištì 749/30, 370 05 Èeské Budìjovice | Tel.: 385 340 641 | Fax. 385 340 644 | [email protected]
Pracujeme s PC programem CorelDRAW X3 - verze 13 a Adobe Photoshop Cs4.
Ukládejte prosím Vaše soubory jako soubory formátu *.CDR (CorelDRAW),
*.PSD (Adobe Photoshop) - s možností zpracování jednotlivých vrstev,
alternativnì ve formátu *.PDF (Adobe Acrobat).
CartBoards a CashPoster vyrábíme na multifunkèní tiskárnì Canon iR C4080i (pouze barvy CMYK).
Pøedpokladem pro dosažení optimálních výsledkù je dodržení následujících pravidel pøi dodávání grafických podkladù:
Obrázky
Nápisy a loga
Pøenos dat
Pøi dodání souboru:
Pøi dodání souboru:
Soubory mùžeme naèíst z následujících
datových nosièù:
Velikost: 1:1, nebo vìtší
Rozlišení: min. 150 dpi
Barevný model: CMYK (alternativnì RGB)
Formát souboru: TIF, BMP, JPG, PSD
k tomu požadujeme jeden závazný
barevný výtisk!*
Datové formáty: CorelDRAW X3 - verze 13 (*.cdr)
Adobe Photoshop Cs4 (*.psd)
Adobe Ilustrator (*.ai)
k tomu požadujeme jeden závazný barevný výtisk,
nebo udání barevných odstínù ve CMYK!*
Pøi dodání náhledù:
Pøi dodání náhledù:
Min. velikost A6, max. velikost A3,
jiné velikosti po dohodì.
Fotografie, nátisky, co možná nejkvalitnìjší tisky
(prospekty, katalogy, atd.)
Max. velikost A3.
Hlavièkový papír, vizitky, reprografické pøedlohy.
Písma:
CD/DVD
USB flash disc
SD/mini SD/micro SD
e-mail
Svá data mùžete zasílat prostøednictvím e-mailu
na e-mailovou adresu: [email protected],
nebo grafikovi na: [email protected]
s uvedením jména, zákaznického èísla (pokud jej máte) a adresy.
Používejte výhradnì písma pro Windows (Truetype Fonts),
pøípadnì zašlete daný font, nebo text dodejte v køivkách.
*Zaslaný
barevný výtisk slouží k porovnání správné barevnosti výtisku reklamy. Pokud nebude dodán, nemùžeme ruèit za pøípadné odchylky v barevnosti!
Jsme reklama v supermarketu!
Sleduj
mì!
+420 385 340 641
www.andre-media.cz
andré® Tel.: 385 340 641 Z00000-001 01.01.2013
viditelná èást Vaší reklamy 275mm
(oøez 5mm vlevo i vpravo z pùvodní velikosti 285mm)
viditelná èást Vaší reklamy je po oøezu
a založení do reklamního nosièe 192mm x 275mm
viditelná èást Vaší reklamy 192mm
požadovaná velikost grafického návrhu
rozmìr 206mm x 285mm
(založení 8mm dole a 6mm nahoøe z pùvodní velikosti 206mm)
Pokyny k formátování pro andré CartBoards
Dodržujte prosím požadovanou
velikost grafického návrhu
a nevyznaèujte v návrhu
oøezové ani zakládací linky!
Mohly by být po oøíznutí
a založení vidìt, jelikož není
v našich silách vyrobit každý
jednotlivý reklamní plakát
s pøesností na 0,1mm.
andré media CZ s.r.o.
U Výstavištì 749/30
370 05 Èeské Budìjovice
Tel.: 385 340 641
Fax. 385 340 644
[email protected]

Podobné dokumenty

brožura FC 7000

brožura FC 7000 ARMS 3 (automatický systém registraèn?ch znaèek) integrovan? v øezací hlavì zajišuje jednoduché oøezávání kontur vytištìných pøedloh. Øada FC7000 nabízí vysokou produktivitu v oøezávání sítotiskov...

Více

stáhnout prospekt

stáhnout prospekt Pomocí této aplikací lze pøímo z PC ovládat plotr a nastavit celou øadu parametrù a funkcí, jako rychlost øezání, pøítlak, pohyb hlavy a ovládání systému ARMS. Rùzné možnosti ovládání a nastavení p...

Více

Rhinoceros 3D v1.1

Rhinoceros 3D v1.1 Rhinoceros 3D v1.1 MICHAL

Více

brožura CE 5000

brožura CE 5000 • náhledové okno pro kontrolu øezu • Možnost násobného øezání • ovládání ARMS • vystøeïování, rotace, zrcadlení • Matrix kopie pro vyšší produktivitu • automatické uzavírání køivek stejné barvy • P...

Více

Katalog náhradních dílů Spare parts list

Katalog náhradních dílů Spare parts list Obsah je rozdìlen na èásti odpovídajjící tomuto složení. Na zaèátku pøíslušné èásti je tabulka informující, které moduly jsou u daného typu použity. Tøída a podtøída stroje je natištìna na výrobním...

Více

3/2016 - Městský Obvod Michálkovice

3/2016 - Městský Obvod Michálkovice oblíbený pøímìstský tábor. Tábor s novým programem i náplní se uskuteèní od 11. do 15. èervence 2016. O jeho pøípravì vás budeme informovat v Michálkovickém zpravodaji a internetových stránkách www...

Více

Počítačová grafika v předtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr.

Počítačová grafika v předtiskových operacích Ing. Miroslav Fribert, Dr. Princip èinnosti CRT katodové obrazovky spoèívá ve vychylování elektronového paprsku do urèitého bodu na stínítku obrazovky a dále v jasové modulaci tohoto bodu. Bod (pixel) mùže být monochromatick...

Více

Práca s GD knižnicou - 4. diel (text)

Práca s GD kniĹľnicou - 4. diel (text) Jako parametr pismo musíme zadat buï èíslo (èísla 1 - 5 jsou standartnì nastaveny a èím vyšší tím vetší písmo), nebo pokud jsi chcete definovat vlastní styl mùžete použít funkci ImageLoadFont( ). Z...

Více