Identifikace molekul a kvantitativní analýza pomocí MS

Komentáře

Transkript

Identifikace molekul a kvantitativní analýza pomocí MS
Indentifikace molekul a
kvantitativní analýza
pomocí MS
Identifikace molekul
• snaha určit molekulovou hmotnost, sumární složení, strukturní části molekuly
(funkční skupiny, aromatická jádra, alifatické části, atd.) a kompletní strukturu molekuly
• molekulová hmotnost - určení na základě M+., [M+H]+, [M-H]- iontů nebo aduktů s
molekulou [M+Na]+, [M+K]+, [M+NH4]+, [M+CH3COO]-, [M+Cl]-, atd.
- závislé na použité ionizační technice - někdy je vhodné kombinovat více technik
- pokud zcela chybí molekulární ion použít šetrnější ionizaci (ESI, MALDI), snaha o
tvorbu molekulárních aduktů na základě přídavku vhodného iontu (NH4+, Na+, K+,
Ag+, Li+, CH3COO-, Cl-, atd.), změna napětí na vstupních elektrodách, změna
průtoků sušících a zmlžujících plynů, změna teploty iontového zdroje
• sumární složení - z kolika atomů jakého druhu je molekula složena
- charakteristické zastoupení M a M+2 izotopů - Cl (3:1), Br (1:1)
- charakteristická izotopická obálka některých atomů - Sn, Hg, atd.
- využití analyzátoru s vysokou správností určení hmoty - čím menší chyba, tím je
menší počet možných kombinací atomů pro danou m/z, návrhy pomocí softwaru,
které jsou běžně dostupné
- analyzátor s vysokou RP - lze určit náboj iontu podle diference mezi izotopickými
píky 1/z, tzn. 1/2 pro dvakrát nabitý ion, 1/3 třikrát nabitý
- FT-ICR, orbitrap, QqTOF
1
Identifikace molekul
181
1
kalkulace teor. hmotnosti, zastoupení izotopů
určení náboje
MR = 180
1
[M+H]+
∆m/z = 1/1
182
183
91
0.5 0.5
91.5
[M+2H]2+
∆m/z = 1/2
92
61
0.33 0.33
61.3
[M+3H]3+
∆m/z = 1/3
charakteristické složení
izotopů
Sn
61.6
Identifikace molekul
počet teoretických kombinací vs. správnost určení m/z [ppm]
www.waters.com
2
Identifikace molekul
výpočet sumárního
složení
34 možností
Identifikace molekul
• strukturní části molekuly - určení na základě fragmentových iontů
- funkční skupiny - většinou poskytují charakteristické ztráty (např. -OH: ∆m/z=18, COOH: ∆m/z=44)
- větší celky molekuly - např. postranní řetězce, neutrální ztráty mastných kyselin z
esterů (cholesterolestery), atd.
- využití tandemové hmotnostní spektrometrie - pro strukturní analýzu jsou vhodné
analyzátory, kde je možné dělat tandemová hmotnostní spektra do vyššího stupně,
především pasti, případně hybridní analyzátory
• kompletní struktura molekuly
- ve většině případů nelze pomocí MS rozlišit izomery (polohové, optické, atd.)
- u polohových izomerů někdy rozdílné intenzity fragmentových iontů, využití
vysokoenergetických kolizí (určení poloh dvojných vazeb, větvení) nebo
speciálních aduktů, které poskytují charakteristické fragmentové ionty (Li+)
- nutná kombinace s dalšími spektrálními technikami, které dokážou rozlišit
izomerie, uspořádání v prostoru, atd. - NMR, rentgenová krystalografie, UV, IČ
- kombinace se separačními technikami (tR, retenční chování) - separace izomerů
3
Kvantitativní analýza pomocí MS
• výhodou je vysoká selektivita (pro MS/MS experimenty) a citlivost
• je třeba vyvarovat se potlačení odezvy konkurenční ionizací (další látky, matrice)
• důležitá je volba standardu, nezbytné je použití vnitřního (interního) standardu pro
potlačení vlivu matrice či kontaminace na účinnost ionizace analytu, použití vnějšího
standardu není vhodné a většinou je nepřijatelné
• nejpřesnější postup je pomocí izotopicky značeného standardu analytu
• izotopicky značený standard obsahuje atomy s těžšími izotopy, které způsobují
posun m/z ve spektru a tím odlišení signálu od neznačené látky
- látky mají stejné chemicko-fyzikální vlastnosti
- nejčastěji deuterace (2D), 13C, 15N
- doporučený posun alespoň +3 jednotky m/z
- vysoká cena izotopicky značených standardů
• pokud je izotopicky značených standard nedostupný, pak lze jako interní standard
alternativně volit analogickou sloučeninu nebo homolog
• tento interní standard nesmí být přítomen ve vzorku, musí mít podobné vlastnosti
jako sledovaný analyt (struktura, ionizační účinnost, účinnost extrakce, atd.)
• většinou se přidává již při zpracování vzorku a koriguje i účinnost extrakce
Kvantitativní analýza pomocí MS
• kvantitativní výsledky jsou závislé na typu analyzátoru a ionizace
- QqQ - standard pro kvantitativní analýzu, citlivý, rychlý a vysoká selektivita díky
možnosti MS skenů, omezený rozsah a rozlišovací schopnost
- při správně zvoleném standardu lze použít všechny typy analyzátorů
- MALDI - obecně horší kvantitativní analýza díky nižší reprodukovatelnosti
• metody kvantitativní analýzy
- metoda interního standardu, externí se nedoporučuje
- metoda přímého srovnání - koncentrace je počítána na základě srovnání se
standardem o známé koncentraci (pouze jedna koncentrace)
- metoda kalibrační přímky - kalibrační závislost interního standardu na koncentraci
- metoda standardního přídavku
• pro zvýšení citlivosti a selektivity se využívají pro kvantitativní analýzu často specální
MS skeny
- nejčastěji sken iontové reakce - vysoká selektivita
4
Využití MS skenů v
identifikaci a kvantitativní
analýze molekul
Typy MS skenů
• použití skenů pro identifikaci látek a kvantitativní analýzu (zlepšení citlivosti,
selektivity)
• jednoduché skeny:
- základní sken, sken v určitém rozsahu
- selektivní záznam vybraného iontu
• MS/MS skeny:
- sken produktových iontů
- sken iontů prekurzoru
- sken neutrálních ztrát
- sken jedné nebo více iontových reakcí
5
Základní sken
Full scan
• měření hmotnostních spekter v plném rozsahu m/z
- kompletní informace o iontech analyzované látky
- možnost vyvolání spektra v určitém čase
- průměrování spekter za určitý čas
- záznam intenzity vybrané m/z v čase (Reconstructed ion current, RIC)
- všechny typy analyzátorů
- velké množství dat
• měření hmotnostních spekter v omezeném rozsahu m/z
- vyšší rychlost
- vyšší citlivost
- menší objem dat
Základní sken
m/z
Q
Intenzita
měření v určitém rozsahu m/z
sken U/V
m/z
6
HPLC/MS analýza triacylglycerolů - základní sken
TIC
MS
OLL
RIC
m/z = 603
[OO]+
Identifikace koeluce píků triacylglycerolů
TIC
7
Identifikace koeluce píků triacylglycerolů
601
577
2 látky
575
603
[M2+H]+ [M1+H]+
857
883
599
[M2+NH4]+
[M1+NH4]+
874 900
Identifikace koeluce píků triacylglycerolů
TIC
RIC
m/z = 883
RIC
m/z = 857
8
TIC
601
577
signál
575
603
599
pozadí
signál
RIC
m/z = 883
signál
SLL
[M+H]+
883
[SL]+
603
[LL]+
599
RIC
m/z = 857
pozadí
[M+H]+
+
857 [M+H]
883
[OL]+
[OP]+
601
577
+
[LP]
575
[M+NH4]+
900
OLP
[M+H]+
857
[M+NH4]+
874
Identifikace stopových látek
TIC
9
Identifikace stopových látek
TIC
RIC
m/z = 689
689
tR = 107.0 min
ECN = 56
LgOO
[OO]+
603
[LgO]+
689
[M+NH4]+
874
[M+H]+
971
Selektivní záznam vybraného iontu
Selected Ion Monitoring - SIM
• výběr (filtr) jednoho iontu pomocí nastavených parametrů (U, V, B)
• stále je měřena intenzita pouze jednoho iontu, ostatní ionty nejsou zaznamenány
• výrazné zvýšení citlivosti oproti základnímu skenu, vhodné pro kvantitativní analýzu
pro Q platí: m/z = 1 až 1 000 → 1/1 000 času na 1 ion, SIM = 100% času na 1 ion
• možnost výběru několika iontů (peak switching) – úměrné snížení citlivosti!
• Q, sektorové analyzátory
• nelze použít analyzátory na principu pasti
• nelze zpětně vyvolat spektrum
10
Selektivní záznam vybraného iontu
m/z
Q
Intenzita
Základní sken
(m/z)1
sken U/V
m/z
m/z
Q
U/V=konst.
(m/z)1
Intenzita
SIM
m/z
HPLC/MS analýza triacylglycerolů - SIM
LLL
TIC
m/z (LLL) = 879
SIM
m/z = 879
Selektivita SIM
11
Sken produktových iontů
Product Ion Scan - PR
• zastaralý název sken dceřiných (Doughter ion scan) nebo fragmentových (Fragment
ion scan) iontů
• měří se produktové ionty po fragmentaci vybraného iontu prekurzoru
• jedná se o měření MS/MS nebo MSn spekter z vybraných iontů
• manuálně nebo plně automaticky v průběhu HPLC/MS analýzy
• informace o struktuře látky, identifikace
• všechny analyzátory s možností MS/MS (QqQ, IT, sektorové analyzátory, hybridní
analyzátory, atd.)
Sken produktových iontů
MS spektrum
q2
Q3
Intenzita
Základní sken
m/z
Q1
(m/z)1
sken U/V
m/z
Sken produktových iontů
Q1
q2
Q3
U/V=konst.
CID
sken U/V
(m/z)1
Intenzita
m/z
MS/MS spektrum
m/z
12
HPLC/MS analýza metabolitů galantaminu
TIC, vzorek jater
1h po aplikaci
Galantamin
MS
Základní sken
auto MS/MS
Sken produktových iontů
Sken iontů prekurzoru
Precursor Ion Scan - PI
• zastaralý název sken rodičovských iontů (Parent ion scan)
• pro vybraný produktový (fragmentový) iont se zjišťuje původní iont prekurzoru
• poskytuje informace o struktuře látky
• detekce vybrané funkční skupiny nebo detekce tříd sloučenin s podobnou strukturou
na základě jejich charakteristického fragmentového iontu
• zjednodušení spekter
• zvýšení S/N
• QqQ, sektorové analyzátory
13
Sken iontů prekurzoru
Základní sken
Q1
q2
Q3
Intenzita
m/z
MS spektrum
sken U/V
m/z
Q3
sken U/V
U/V=konst.
CID
Intenzita
zjednodušení spektra
Sken iontů prekurzoru
q2
Q1
m/z
vybraná m/z
m/z
Identifikace fosfoethanolaminů (PE)
R 2CO
CH 2 O COR1
O CH
O
CH2 O P O (CH 2)2NH 2
O-
ESI-MS/MS m/z 814
Charakteristický fragment všech [M+Na]+ PE je m/z = 164
T.A. Lydic a kol., Anal. Bioanal. Chem. 394 (2009) 267
14
Identifikace fosfoethanolaminů (PE)
ESI-MS celkového lipidového extraktu
Základní sken
Sken iontů prekurzoru
+ESI-MS
+ESI-MS/MS, Q3 = m/z 164
[M+Na]+ PE
T.A. Lydic a kol., Anal. Bioanal. Chem. 394 (2009) 267
HPLC/MS analýza lipidů
Fosfocholiny (PC)
CH 2 O COR 1
R 2CO O CH
O
CH 2O P O (CH 2)2+N(CH 3)3
O-
Sfingomyeliny (SM)
[N(CH3)3(CH2)2OPO3H2]+
[N(CH3)3(CH2)2OPO3H2]+
CHOH CH CH (CH 2)12 CH 3
R 1O NH CH
O
CH 2 O P O (CH 2)2+ N(CH 3)3
O-
15
HPLC/MS analýza lipidů
Základní sken
HPLC/MS celkového extraktu
lipidů z vaječného žloutku
TIC
PI, m/z = 184
PC + SM
Sken iontů prekurzoru
Q3 = konst. = m/z 184
Sken neutrálních ztrát
Neutral Loss Scan - NL
• detekce látek se stejnou funkční skupinou
• ztráta stejné neutrální částice o určité m/z (např. alkoholy ∆m/z = 18)
• zjednodušení spektra
• zvýšení S/N
• QqQ (skenování na obou kvadrupólech se stále stejným ∆m/z), sektorové
analyzátory
16
Sken neutrálních ztrát
Základní sken
Q1
q2
Q3
Intenzita
m/z
základní sken
sken U/V
m/z
Sken neutrálních ztrát
Q1
q2
sken U/V
CID
Q3
sken U/V
Intenzita
m/z
zjednodušení spektra
∆ m/z = konst.
m/z
Q3 je o ∆ m/z menší než Q1
ESI-MS celkového lipidového extraktu
Charakteristická ztráta PE je m/z = 141
CH 2 O COR 1
R 2CO O CH
O
CH 2O P O (CH 2)2NH 2
O-
Základní sken
+ESI-MS
Sken neutrálních ztrát
+ESI-MS/MS, m/z 141
[M+H]+ a [M+Na]+ PE
T.A. Lydic a kol., Anal. Bioanal. Chem. 394 (2009) 267
17
HPLC/MS analýza lipidů
Základní sken
HPLC/MS celkového extraktu
lipidů z vaječného žloutku
TIC
NLS, ∆m/z = 141
PE
Sken neutrálních ztrát
fosfoethanolaminy (PE)
sken Q1 a Q3 s ∆m/z = 141
Sken jedné nebo více iontových reakcí
Selected Reaction Monitoring - SRM
• podle IUPAC není označení MRM doporučováno
• podobné skenu iontu prekurzoru, ale prekurzory jsou předem známy
• výrazné zlepšení citlivosti, kvantitativní analýza
• oproti SIM výrazné zlepšení selektivity
• QqQ, sektorové analyzátory
18
Sken jedné nebo více iontových reakcí
MS/MS spektrum
(m/z)2
Intenzita
Intenzita
MS spektrum
(m/z)1
m/z
m/z
m/z
Q1
q2
Q3
U/V=konst.
CID
U/V=konst.
(m/z)1
Intenzita
SRM
(m/z)2
čas
HPLC/MS analýza lipidů
Základní sken
HPLC/MS celkového extraktu
lipidů z vaječného žloutku
TIC
SRM LAr-PC, 806
184
SRM
LAr-PC
Q1 = konst. = m/z 806
Q3 = konst. = m/z 184
19
Porovnání MS skenů
Sken
Q1
q2
Q3
základní sken
sken
-
-
selektivní záznam vybraného
iontu (SIM)
konst.
-
-
sken produktových iontů (PR)
konst.
CID
sken
sken iontů prekurzoru (PI)
sken
CID
konst.
sken neutrálních ztrát (NL)
sken
CID
sken
(konst. ∆m/z)
sken iontových reakcí (SRM)
konst.
CID
konst.
20

Podobné dokumenty

Stres a nespavost [PDF 720 kB]

Stres a nespavost [PDF 720 kB] který jejich aktivitu ještì více zesiluje. Proto spánková deprivace ovlivòuje oba systémy stresu souèasnì. CRH neurony se vyskytují rovnìž v amygdale, která je dùležitou strukturou pro vyvolání pod...

Více

Johnsons levá

Johnsons levá UV (IČ) pulsní laser, molekuly analytu v matrici dostatečně separovány, není intermolekulární působení, analýza velkých (i termolabilních) molekul, možné spojení s TOF (velké molekuly – delší doba ...

Více

Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometrie • jako zdroj UV záření se používá kryptonová výbojka s energií fotonů 10 eV a minoritní 10.6 eV • tato energie je větší než ionizační

Více

Computational mass spectrometry

Computational mass spectrometry • spektrum normalizováno, odstraněny peaky s nízkou intenzitou, hodnoty m/z zaokrouhleny na nejbližší vyšší celé číslo  spektrum X • Y – teoretické spektrum vygener. z databáze sekvencí • korelačn...

Více

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších

Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších nemocí spojených s demencí K. Sheardová, J. Hort, R. Rusina, A. Bartoš, V. Línek, P. Ressner, I. Rektorová za Sekci kognitivní neurologie České neurologické spol...

Více

Hmotnostní analyzátory

Hmotnostní analyzátory - ionty s menší hodnotou m/z o stejné kinetické energii se pohybují rychleji, takže se rychleji dostanou na detektor (“malé ionty letí rychleji”) • měření spekter je velice rychlé a hmotnostní rozs...

Více

PDF verze přednášek z hmotností spektrometrie

PDF verze přednášek z hmotností spektrometrie • ion prekurzoru - ion, který reaguje za vzniku konkrétních produktových iontů - nepoužívá se termín "rodičovský ion" • produktový ion - vzniká jako produkt po reakci z jednotlivých iontů prekurzor...

Více

zde lze uvést Doporučeně - Krajský úřad

zde lze uvést Doporučeně - Krajský úřad Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen „KULK OD“), jako příslušný správní úřad podle § 40 odst. 3 písmeno d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších př...

Více

(10) NMR pevné fáze a proteiny

(10) NMR pevné fáze a proteiny pouze monomerní forma. V citované práci je velmi dobře popsána příprava a krystalizace a autoři tvrdí, že stejný postup, lze použít i pro ostatní globulární proteiny. Ačkoli je vzorek stabilní až d...

Více