vydání č. 2 - Asociace prádelen a čistíren

Komentáře

Transkript

vydání č. 2 - Asociace prádelen a čistíren
2
233
DUBEN
2007
'DOãtþtVORY\MGH
8]iYČUNDSURLQ]HUFL
QHMSR]GČMLGR
ý~
Chystáme
CLEANTECH 2007
V
iåHQt D PLOt NROHJRYp D NROHJ\QČ
þOHQRYp L QHþOHQRYp QDãt $VRFLDFH
RGERUQtFL L PDQDåHĜL RERUX SUiGHOHQVWYt
D þLVWtUHQVWYt YČQXMWH SURVtP FKYtOL þDVX
D SR]RUQRVWL WRPXWR R]QiPHQt 7êNi VH
SĜHVQpKRWHUPtQXSRĜiGiQtOHWRãQtYêVWDY\
SUiGHOHQVNp D þLVWtUHQVNp WHFKQLN\
&/($17(&+ 7HUPtQ MH WRWLå
SRQČNXGRGOLãQêRGYãHFKSĜHGFKi]HMtFtFK
URþQtNĤ QDãt WUDGLþQt DNFH 9êVWDYD VH
XVNXWHþQtYHGQHFKDĜtMQDFRå
MHSRQGČOtD~WHUêQDUR]GtORGGĜtYČMãtFK
~WHUNĤDVWĜHG=PČQDMHY\YROiQD]QDþQêP
QDSČWtP Y UH]HUYDFtFK YêVWDYQtKR ViOX
Y SRG]LPQtFK PČVtFtFK 3UR SRĜiGiQt
QDãHKR.ROHJLD]WRKRSO\QHåHVHXVNXWHþQt
RSČW SUYQt GHQ YêVWDY\ RGSROHGQH DOH
WHQWRNUiWH WR EXGH Y SRQGČOt GQH
ĜtMQDYHKRG-LQDNVHFHONRYê
SURJUDPYêVWDY\FRGRRUJDQL]DFHPtVWD
D þDVĤ SĜtOLã QHPČQt 9êVWDYD EXGH
VDPR]ĜHMPČ GRSOQČQD GRSURYRGQêPL
RGERUQêPLSĜHGQiãNDPLY\VWDYRYDWHOVNêFK
ILUHPDYČĜtPHåHLOHWRVSĜLQHVH~þDVWQtNĤP
PQRKR QRYêFK SR]QDWNĤ D ]NXãHQRVWt
9VRXþDVQRVWLSURMHGQiYiPHVSĜtSDGQêPL
Y\VWDYRYDWHOVNêPL ILUPDPL SRGPtQN\
MHMLFK ~þDVWL D SĜLSUDYXMHPH WDNp QiSOĖ
SĜHGQiãNRYpKR SURJUDPX WDN DE\ E\O
PD[LPiOQČRGERUQêD]DMtPDYê7ČãtPHVH
QD9DãL~þDVWDVHWNiQtV9iPL
VHNUHWDULiW
ÔVSďåQpVHWNiQtY-LKODYď
6HPLQiĜ129e75(1'<
)LUPD.2926/8ä%$276DVGEiQHMHQQDY]GČOiYiQtVYêFK]DPČVWQDQFĤNWHĜt
MVRXSUDYLGHOQČãNROHQLYýHVNpUHSXEOLFHDXGRGDYDWHOĤY]DKUDQLþtDOHLQDY]GČOiYiQt
YãHFK]DPČVWQDQFĤDSUDFRYQtNĤYRERUXSUDQtDFKHPLFNpKRþLãWČQt3URWRYHVSROXSUiFL
V$VRFLDFtSUiGHOHQDþLVWtUHQXVSRĜiGDODYHGQHFKDGXEQDMLåSiWêURþQtNVHWNiQt
SUDFRYQtNĤYRERUXSUDQtDFKHPLFNpKRþLãWČQt6HPLQiĜÄ1RYpWUHQG\´
7HQWR6HPLQiĜXNi]DOåHY]GČOiYiQtMHGĤOHåLWRXDQHGtOQRXVRXþiVWtSRGQLNiQtDåH
þOHQVWYtY$VRFLDFLSUiGHOHQDþLVWtUHQMHVSUiYQRXFHVWRXMDNSHþRYDWRVYRXRGERUQRXNYD
OLILNDFLDOHXND]XMHLFHVWXMDNVHGRVWDWFRQHMU\FKOHMLNLQIRUPDFtPYRERUX6SRMHQt
RUJDQL]DFHVHPLQiĜHVILUPRX.RYRVOXåED276DVXPRåQLOD~þDVWQtNĤP6HPLQiĜHREGUåHW
LQIRUPDFHRQHMQRYČMãtFKWHFKQLFNêFKQRYLQNiFKYRERUXSUDQtDFKHPLFNpKRþLãWČQtQHERĢ
ILUPDPiFRQDEtGQRXWQHMHQVYêP]iND]QtNĤPDOHYãHP]iMHPFĤPRQDãHRERU\7pPČĜ
~þDVWQtNĤRFHQLORY\VRNRXRGERUQRVWSĜHGQiãHMtFtFK3RVOXFKDþH]DXMDOD]HMPpQD0DULH
6WHMVNDORYiVSĜHGQiãNRXRUHNODPDFtFKXFHOHQêSURJUDPY]GČOiYiQtSUDFRYQtNĤYRERUHFK
SUDQtDFKHPLFNpKRþLVWČQtRG,QJ0DUWLQD$GDP\KRQRYpRYOiGDFtSUYN\VWURMĤ5(1=$&&,
D*,5%$8DYQHSRVOHGQtĜDGČSĜtVWURM6212)/$6+RGILUP\&+,0,&$68'3RGUREQČMãt
LQIRUPDFH R 6HPLQiĜL SĜLQHVHPH Y SĜtãWtP Y\GiQt þDVRSLVX 1D GRNUHVOHQt SĜt]QLYp
DWPRVIpU\ Y ViOH KRWHOX -LKODYD 9iP MLå Y WRPWR þtVOH RWLVNXMHPH QČNROLN IRWRJUDILt
]H6HPLQiĜH
3HWU([QDU
Osmdesát let textilního zkušebnictví
ětNiVHåHMHWĜHEDGtYDWVHGREXGRXFQRVWL
DOH QH]DSRPtQDW QD PLQXORVW +LVWRULH
WH[WLOQtKR ]NXãHEQLFWYt MH FHONHP EDUYLWi D
SOQi ]PČQ Qi]YĤ VSRMRYiQt D UR]GČORYiQt
LQVWLWXFt3ĜLSiWUiQtYPLQXORVWLQiPYêQDPQČ
SRPRKO,QJ5HLFKVWlGWHU&6FNWHUê]MLVWLO
åHYURFHY/LEHUFLRWHYĜHQê9ê]NXPQê
~VWDYWH[WLOQtE\OSUYQtRUJDQL]DFtNWHUiVH
SOQČDYãHVWUDQQČYČQRYDOD]NXãHEQtþLQQRVWL
7HQWR~VWDYE\O]FHODVDPRVWDWQêDĜtGLORMHM
]YOiãWQt NXUDWRULXP 'DOãt YêYRM Då SR
VRXþDVQRVWL MH ]MHGQRGXãHQČ ]Qi]RUQČQ QD
QiVOHGXMtFtPREUi]NX
=MHGQRGXãHQtVSRþtYiYWRPåHQHQt]DFK\FHQD
GRþDVQiSĜtVOXãQRVWOLEHUHFNêFK~VWDYĤNÒVWDYX
SUR]YHOHERYiQtåLYQRVWt2EFKRGQtDåLYQRVWHQVNp
NRPRU\Y/LEHUFL=MHGQRGXãHQRMHWDNpWRåH
ÒVWĜHGQtYê]NXPQê~VWDYý7=VHYURFH
SĜHMPHQRYDOQD9ê]NXPQê~VWDYWH[WLOQt=DEêYDO
VHSĜHGHYãtP]FHODQHWUDGLþQtPL]SĤVRE\YêURE\
WH[WLOLtKODYQČY\XåtYiQtPQHMQRYČMãtFKSRNURNĤ
FKHPLH 3ĜHYiåQČ FKHPLFNi RULHQWDFH WRKRWR
~VWDYXYHGODRSČWNMHKRSĜHMPHQRYiQtWHQWRNUiW
QD9ê]NXPQê~VWDYOHKNpKRSUĤP\VOXÒVWDY
VYêPLSUDFHPLVWiOHYtFH]DVDKRYDOLGRMLQêFK
QHå WH[WLOQtFK RGYČWYt OHKNpKR SUĤP\VOX
'ĤVOHGHNWRKRE\OåH~VWDYUR]GČOLOQDFKHPLFNRX
DWH[WLOQtþiVW&KHPLFN\E\O]DPČĜHQ9ê]NXPQê
~VWDY SUR Y\XåLWt SODVWLFNêFK KPRW SRVOp]H
SĜHMPHQRYDQê QD 9ê]NXPQê ~VWDY
PDNURPROHNXOiUQtFKHPLH
7H[WLOQt þiVW ~VWDYX E\OD SĜHYHGHQD GR
9êNXPQpKR~VWDYXYOQDĜVNpKRFRåVHWêNDORMDN
SUDFRYQtNĤWDNLY\EDYHQt%H]]DMtPDYRVWLQHQt
åHVHSĜHYRGWêNDOL9ê]NXPQpKR~VWDYXWH[WLOQtKR
Y.ĜHãLFtFKX/LWRPČĜLF-HKR]DþiWN\VDKDMtGR
URNX NG\ E\O SĜHG KUR]ERX YiOHþQêFK
~GiORVWt SĜHVWČKRYiQ ] $DFKHQ ÒVWDY WH[WLOQt
WHFKQLN\Ò77WDPQt9\VRNpãNRO\WHFKQLFNpGR
.ĜHãLFÒVWDYE\OY\EDYHQQDVYRXGREXYHOLFH
PRGHUQtWHFKQLNRXDXPtVWČQYGREĜHNOLPDWL]RYDQp
EH]RNHQQt EXGRYČ 9HãNHUp ]DĜt]HQt ]NXãHEQ\
E\OR SĜHYHGHQR GR RERURYpKR 9ê]NXPQpKR
~VWDYXYLQDĜVNpKR9Ò9DSĜLãOLVHPLYHGRXFt
D Yê]NXPQt SUDFRYQtFL 9Ò9 VH WDN VWDO EU]\
Yê]QDPQRXVORåNRXþHVNRVORYHQVNpKRWH[WLOQtKR
Yê]NXPX ]YOiãWČ VYRX RULHQWDFt QD Yê]NXP
YODVWQRVWt]SUDFRYiQtDSRXåLWtYêURE\QHWNDQêFK
WH[WLOLt9ê]NXPQiþLQQRVWE\ODWDNUR]ViKOiåHVH
]9Ò9Y\GČOLOMHãWČ9ê]NXPQê~VWDYSOHWDĜVNê
9 Wp GREČ Y]QLNDO\ L GDOãt RERURYp ~VWDY\ 9ê]NXPQê ~VWDY EDYOQiĜVNê9ê]NXPQê ~VWDY
WH[WLOQtKR]XãOHFKĢRYiQtL6WiWQtYê]NXPQê~VWDY
WH[WLOQt.DåGê]QLFKVLEXGRYDO]NXãHEQ\SRGOH
VYpKR]DPČĜHQt9]UĤVWDOLYê]QDP]NXãHEQ\YH
9Ò9DSURWRQHQtGLYXåHYURFHE\O~VWDY
SRYČĜHQRXRERURYRX]NXãHEQRX6WiWQt]NXãHEQ\
þSĜLÒVWDYXE\WRYpDRGČYQtNXOWXU\DRG
URNX UH]RUWQt ]NXãHEQRX YOQDĜVNpKR
SUĤP\VOX 9]KOHGHP N UR]VDKX KRGQRFHQêFK
YêURENĤE\ODWDWR]NXãHEQDQHMYČWãtYWH[WLOQtP
RERUX6WDODVHWDNpSUYQt]NXãHEQRXYEêYDOpP
ýHVNRVORYHQVNXNWHUiE\ODDNUHGLWRYiQDSRGOH
HYURSVNêFKQRUHPDWRMLåYURFH9REGREt
WUDQVIRUPDFH 9Ò9 SĜHY]DOD $NUHGLWRYDQi
]NXãHEQt ODERUDWRĜ 2ERURYp QRUPDOL]DþQt
VWĜHGLVNR]*ě9OQDĜVNpKRSUĤP\VOXDVWDODYURFH
QH]iYLVORXRUJDQL]DFt3RGDĜLORVHVSOQLW
SRGPtQN\ HYURSVNêFK QRUHP QD QH]iYLVORVW
FHUWLILNDþQtFKRUJiQĤDRGEĜH]QDURNXQHVH
RUJDQL]DFHQi]HY7H[WLOQt]NXãHEQt~VWDY7=Ò
$NUHGLWDFH]NXãHEQ\FHUWLILNDþQtKRRUJiQXSUR
YêUREN\SURV\VWpP\MDNRVWL,62LV\VWpP\
HQYLURQPHQWiOQtKRPDQDJHPHQWX,62
YHGO\NDXWRUL]DFL~VWDYX9GXFKXGRGUåRYiQt
WUDGLF7=ÒSĜHY]DODXWRUL]DFL6WiWQt]NXãHEQ\þ
UR]ãtĜLOMLRWHFKQLFNpWH[WLOLHDSRYVWXSXGR
(YURSVNp8QLHVHVWDOWDNp1RWLILHGERG\'DOãt
] QRYêFK DNWLYLW MH L SĜtPp ]DSRMHQt GR WYRUEX
HYURSVNêFKQRUHPDUR]UĤVWDMtFtVHPH]LQiURGQt
VSROXSUiFH NWHUp SĜLQiãt DNWXiOQt LQIRUPDFH
9\EDYHQt]NXãHEQ\SRþHW]NRXãHNLUR]VDKRERUĤ
]NRXãHQtQHXVWiOHURVWRXWDNåHWpPČĜEH]H]E\WNX
SRNUêYDMtSRWĜHE\WH[WLOQtKRRERUX=DRVPGHViW
OHWVHWDNp]PČQLODVNODGED]NRXãHN9SRþiWFtFK
E\OR WDN UR]KRGXMtFt ]MLãĢRYiQt REFKRGQt
KPRWQRVWLåHVHNRQGLFLRQRYiQtGRVWDORGRQi]YX
MHGQRKR]SUYQtFK~VWDYĤ6QiVWXSHPFKHPLFNêFK
YOiNHQVHRWHYĜHODãLURNiSUREOHPDWLNDQRYêFK
WHFKQRORJLtDVPČVRYiQt3UR]NXãHEQLFWYtWRE\O
~NROMDNKRGQRWLWĜDGXQRYêFK]SUDFRYDWHOVNêFK
D XåLWQêFK YODVWQRVWt 5R]KRGRYiQt H[SHUWĤ
]DORåHQpQD]NXãHQRVWHFKVNODVLFNêPLSĜtURGQtPL
PDWHULiO\DVXEMHNWLYQtPKRGQRFHQtRPDNXE\OR
QDKUD]RYiQR REMHNWLYQtPL PHWRGDPL ]NRXãHQt
DPČĜHQt1HMIUHNYHQWRYDQČMãtPL]NRXãNDPLVH
VWDODQHPDþNDYRVWDåPRONRYiQt3RXåtYDO\VH
FKHPLFNp ~SUDY\ NWHUp MVRX GQHãQtKR SRKOHGX
QHSĜtSXVWQp 'QHV MH VWČåHMQt SUREOHPDWLNRX
]NXãHEQLFWYt EH]SHþQRVW D WR QHMHQ ]MLãĢRYiQt
ãNRGOLYLQDOHLQHKRĜODYRVWLDRGROQRVWLWHFKQLFNêFK
WH[WLOLt
51'U3DYHO0DOþtN
1927
1927
Vùzkumnù
œstav
Výzkumný ústavtextiln’
textilní
Liberec
Liberec
1932
1932
Textiln’
vùzkumnù aakondicionovační
kondicionova‹n’
Textilní výzkumný
œstav
Liberec
ústav Liberec
1941
1941
òs
tav ttextilní
extiln’techniky
techniky
Ústav
Aachen
Aachen
1949
1949
Vùzkumnù
œstav
Výzkumný
ústavtextiln’
textilní
Křešice
KÞeäice
1948
1948
òstÞedn’
vùzkumnù ústav
œstav
Ústřední výzkumný
‰eskoslovenskùch
z‡vodó
Československýchtextiln’ch
textilních závodů
Brno
Brno
1950
1950
Vùzkumnù
œstav
prómyslu
Výzkumný
ústav lehkŽho
lehkého průmyslu
Brno
Brno
1952
1952
Vùzkumnù
œstav
Výzkumný
ústav vlnaÞskù
vlnařský
Brno
Brno
Ústavmakromolekul‡rn’
makromolekulární chemie
òstav
chemie
Brno
Brno
Vùzkumnù
œstav
Výzkumný
ústav pletaÞskù
pletařský
Brno
Brno
1993
1993
Textilní zkuäebn’
zkušební ústav
Textiln’
œstavBrno
Brno
3ĜtVSČYHN,QJ0DUWLQD$GDP\KRSĜHGQHVHQêQD
RGERUQpPVHPLQiĜLSURSURYR]RYDWHOHD]DPČVWQDQFHYRERUX
FKHPLFNpKRþLãWČQtRGČYĤDSUDQtSUiGODY-LKODYČGQH
9iåHQpNROHJ\QČYiåHQtNROHJRYp
YHOPLVLYiåtPWRKRåH9iV]GHSĜLWpWRSĜtOHåLWRVWLPRKXRVORYLWMPpQHP
$VRFLDFHSUiGHOHQDþLVWtUHQý5D]DPČĜLWNUiWFHYDãLSR]RUQRVWQDWpPD
Ä9]GČOiYDFtSURJUDP\YRERUX´
6WRMtPHQD]DþiWNXQRYpVH]yQ\DWDNVLSRORåPHRWi]NX-DNiE\OD
WDPLQXOiVH]yQD"-DNiMHVLWXDFHYQDãHPRERUX"1HFKFHPHVHQDQiã
RERUGtYDWSHVLPLVWLFN\DOHSĜHVWRVLPXVtPHUHDOLVWLFN\SĜLSXVWLWåH
QiãRERUQHPi]URYQDOHKNêDUDGRVWQêåLYRWýHOtPHQHXVWiOHVH
]Y\ãXMtFtP FHQiP YVWXSĤ WHG\ HQHUJLt YRG\ SUDFtFK D þLVWLFtFK
SURVWĜHGNĤ/HJLVODWLYQtQiURN\URVWRX=DKUDQLþQtLGRPiFt
NRQNXUHQFHQHVStD]Y\ãXMHWODNDWR]YOiãWČYRERUXSUDQt
9RERUXþLãWČQt]DVHVO\ãtPHRFHORVYČWRYpVWDJQDFLRERUX
&KWČOL E\FKRP ]Y\ãRYDW FHQ\ DOH QHPĤåHPH VL WR PRF
GRYROLWUHVSHNWLYHQHGRYROtQiPWR]iND]QtN$WRNYĤOL
þHPXWDG\MVPHDNYĤOLþHPXH[LVWXMHQiãRERUWHG\WH[WLO
DRGČY\PiPtUQČĜHþHQRYHOPLSURPČQOLYRXNYDOLWXDWRMPpQX
QDãHKRRERUXWDNpQHSURVStYi$MDNRE\WRKRQHE\ORPiORQiãRERU
PiQHGRVWDWHþQRXDWUDNWLYLWXSURWUKSUiFH.GR]QiVQHĜHãtYOHNOp
SHUVRQiOQtSUREOpP\"
$OHGRVWQHJDWLYQtFKVWtåQRVWtVStãHVH]HSWHMPH.GHKOHGDWĜHãHQt"
([LVWXMtXUþLWpRVYČGþHQpFHVW\NWHUpMVPHVLY\]NRXãHOLQHMHQRPXQiV
DOHLYHY\VSČOêFK]HPtFK2EHFQČĜHþHQRNWČPWRFHVWiPSDWĜt]Y\ãRYDW
SURGXNWLYLWXDHIHNWLYLWXSUiFH]DYiGČWLQRYDFHD~VSRU\VWiOH]OHSãRYDW
SpþL R ]iND]QtND SURWRåH VSRNRMHQê SRGQLNDWHO EH] VSRNRMHQpKR
]iND]QtND QHEXGH GORXKR H[LVWRYDW 'DOãt RVYČGþHQRX FHVWRX MH
VSROXSUiFHYUiPFLRERUXSURWRåHP\YãLFKQLMVPHNRQNXUHQW\MHQGR
XUþLWpPtU\DSRNXGMHGHQND]tMPpQRWUStWtPFHOêRERU1DGWtPYãtP
MDNRQHMYČWãtYê]YDSURQiãRERUMHQHXVWiOH]Y\ãRYiQtDXGUåRYiQt
NYDOLW\QDãtSUiFH
7RYãHFKQRVHVQDGQRĜHNQHQČNGRE\GRNRQFHPRKOQDPtWQRXWåH
WRMVRXMHQSUi]GQpIUi]H-DNWRKRDOHGRViKQRXW"8UþLWČQHH[LVWXMH
åiGQê]i]UDþQêOpN=NXãHQRVWL]FHOpKRVYČWDRYãHPXND]XMtåHMHGQtP
] QHMOHSãtFK ]SĤVREĤ MDN ]OHSãRYDW ~URYHĖ ILUHP MH SUĤEČåQp
FHORåLYRWQtY]GČOiYiQtYãHFKSUDFRYQtNĤILUP\DWRRGPDMLWHOHD
PDQDåHUDDåSRYUiWQpKRQHERSUDFRYQtND~NOLGX
9]GČOiYiQtMHMHGQtP]H]iNODGQtFKSRVOiQt$VRFLDFHSUiGHOHQD
þLVWtUHQý56WDQRY\$VRFLDFHýOiQHN,,3RVOiQtDFtOH$VRFLDFHPLPR
MLQpXYiGtÄ$VRFLDFHSRVN\WXMHVYêPþOHQĤPSRUDGHQVNpDNRQ]XOWDþQt
VOXåE\ Y RWi]NiFK VSRMHQêFK V SURIHVQt SUREOHPDWLNRX $VRFLDFH
RUJDQL]XMHY]GČOiYDFtþLQQRVWDLQIRUPDþQtVHUYLVVSURIHVQtWHPDWLNRX´
7RPXWR~NROXVH$VRFLDFHYČQXMHMLåPQRKROHW3UDYGRXRYãHPMHåH
YSRVOHGQtGREČVHVLWXDFH]QDþQČPČQt
3RMćPHVLQHMGĜtYHĜtFLMDNREHFQČUR]GČOXMHPHY]GČOiYDFtSUR
JUDP\
3RþiWHþQt Y]GČOiYiQt 9 QDãHP SĜtSDGČ VH MHGQi ]HMPpQD
RXþĖRYVNpãNROVWYt7DG\MHVLWXDFHGRVORYDWUDJLFNiSURWRåHSRNXGMH
PL]QiPRSRþHWXþĖĤYQDãHPRERUXMHURYHQQXOHDQiãXþĖRYVNêRERU
Yý5YSRGVWDWČ]DQLNO3URWRURVWHYê]QDPGUXKpKR]SĤVREXY]GČOiYiQt
'DOãtY]GČOiYiQt=DKUQXMHUĤ]Qp]SĤVRE\FHORåLYRWQtKRY]GČOiYiQt
]DPČVWQDQFĤ
-HYHOPLSR]LWLYQtåHWXWRVLWXDFLNRQHþQČSRFKRSLOLLQDãL]iNRQRGiUFL
D QDYi]iQtP QD HYURSVNRX OHJLVODWLYX Y\WYRĜLOL =iNRQ
þ6ERRYČĜRYiQtDX]QiYiQtYêVOHGNĤGDOãtKRY]GČOiYiQt
9WRPWR]iNRQČMH]DNRWYHQDW]Y1iURGQtVRXVWDYDNYDOLILNDFtFRåMH
SRSXOiUQČĜHþHQRV\VWpPNWHUêXPRåĖXMHDE\OLGHPPRKO\EêWX]QiQ\
MHMLFK VNXWHþQp GRYHGQRVWL QHEROL NRPSHWHQFH ]SĤVRELORVWL EH]
9VRXþDVQRVWLY]QLNDMtYQDãt]HPLSURĜDGXRERUĤW]YVHNWRURYp
UDG\ NWHUp VGUXåXMt ]iVWXSFH ]DPČVWQDYDWHOĤ SURIHVQtFK
RUJDQL]DFtRGERUĤDGDOãtRGERUQtN\0ĤåHQiVYHOPLWČãLWåHQiã
RERUMHQDWROLNDNWLYQtåH6HNWRURYiUDGDWH[WLOQtKRDRGČYQtKR
SUĤP\VOXPiSRĜDGRYpþtVORWHG\MHSUYQtUDGRXNWHUiVSOQLOD
SRGPtQN\SURXVWDYHQt=DQDãL$VRFLDFLYVHNWRURYpUDGČ]DVHGDMt
GYČRVRE\
1DãH$VRFLDFHDOHQHFKFHSRX]HKRGQRWLWNGRFRXPtQHERQHXPt
QDãH$VRFLDFHMHDFKFHLQDGiOH]ĤVWDWDXWRULWRXYREODVWLY]GČOiYiQt
3URWRSĜHGVHGQLFWYR$VRFLDFHUR]KRGORåHEXGHPHQDGiOHRUJDQL]RYDW
Y]GČOiYiQtDY\XþRYDWYQiVOHGXMtFtFKNXU]HFK
3UiGHOHQVNpPLQLPXP]DMLãĢXMH]iNODGQtRGERUQpY]GČOiQt
YRERUXSUDQtDSĤMþRYiQtSUiGOD
ýLVWtUHQVNpPLQLPXP]DMLãĢXMH]iNODGQtRGERUQpY]GČOiQt
YRERUXFKHPLFNpKRþLãWČQtWH[WLOQtFKYêURENĤXVQtDNRåHãLQ
.XU]GHWDãRYiQt]DMLãĢXMH]iNODGQtRGERUQpY]GČOiQt
YRERUXRGVWUDĖRYiQtVNYUQSURSUiGHOQ\DþLVWtUQ\
3URWRåHWRWRY]GČOiQtSRYDåXMHPHSRX]H]D]iNODGQtFKFHPH
RUJDQL]RYDWY\ããtVWXSHĖY]GČOiYiQtW]YPLVWURYVNpRGERUQp
NXU]\9WČFKWRNXU]HFKVHEXGRXY\XþRYDWQiVOHGXMtFtSĜHGPČW\
7H[WLOQt D RGČYQt WHFKQRORJLH ]DMLãĢXMH ]iNODGQt RGERUQp
Y]GČOiQtYRERUXWHFKQRORJLHYêURE\D]SUDFRYiQtWH[WLOQtFKPDWHULiOĤ
NRQVWUXNFHDWHFKQRORJLHYêURE\WH[WLOQtFKYêURENĤDRGČYĤPyGQt
WUHQG\
)\]LNiOQČFKHPLFNpSURFHV\SĜLSUDQtDFKHPLFNpPþLãWČQt
]DMLãĢXMH]iNODGQtRGERUQpY]GČOiQtYRERUXI\]LNiOQtFKDFKHPLFNêFK
SURFHVĤNWHUpVSROXSĤVREtSĜLSURFHVXSUDQtDFKHPLFNpKRþLãWČQtWHG\
QDSĜYRGDUR]SRXãWČGODRGSDG\FKHPLFNpVORåHQtSUDFtFKSUiãNĤ
EDUHYDSRG
0DQDJHPHQWDYHGHQtåLYQRVWL]DMLãĢXMH]iNODGQtY]GČOiQt
YRERUXĜt]HQtILUP\YHGHQtOLGtPRWLYRYiQt]DPČVWQDQFĤKRVSRGDĜHQt
OHJLVODWLY\SUDFRYQtKRSUiYD]iNRQĤQDRFKUDQXåLYRWQtKRSURVWĜHGtD
K\JLHQ\SUiFHSHGDJRJLND
2GERUQpVHPLQiĜHDH[NXU]H
Vzdělávací programy v oboru
2007/4 str. 2
RKOHGXQDWR]GDVHWRQDXþLOLYHãNROHYNXU]XYSUD[LQHERWĜHED
VDPRVWXGLHP8YHćPHVLSĜtNODG3DYHOMHY\XþHQêNRYiĜDOHYåG\FN\
KREDYLORYDĜLW-HKRVRXVHGRWHYtUDOKRVSĤGNXDWDNQDEtGO3DYORYLMHVWOL
QHFKFHGČODWXQČKRYNXFK\QL3DYHOQDEtGNXSĜLMDOD]DþDVVHY\SUDFRYDO
QDYêERUQpKRNXFKDĜH3R]GČMLVH3DYHOSĜHVWČKRYDOGRMLQpKRPČVWD
3UiFLVLXåQHKOHGDOYNRYiUQiFKDOHYUHVWDXUDFtFKDKRWHOHFK$OH
QHXVSČO0ČOWRWLåYUXFHMHGLQêGRNODGDWRYêXþQtOLVWVWURMQtKRNRYiĜH
1iURGQtVRXVWDYDNYDOLILNDFtE\WHQWR]DåLWêQHVP\VOPČODRGVWUDQLW
3RGOHWpWRVRXVWDY\VHNYDOLILNDFHGČOtQDW]Y~SOQpWHG\]SĤVRELORVW
Y\NRQiYDW XUþLWp SRYROiQt QDSĜ NXFKDĜ D GtOþt WHG\ ]SĤVRELORVWL
Y\NRQiYDWSRX]HþiVWXUþLWpKRSRYROiQtQDSĜNXFKDĜVWXGHQpNXFK\QČ
$VRFLDFHSUiGHOHQDþLVWtUHQý5VSROXSUDFXMHV1iURGQtP~VWDYHP
RGERUQpKRY]GČOiYiQtD0LQLVWHUVWYHPãNROVWYtý5DYHVSROXSUiFL
VWČPLWRLQVWLWXFHPLGRãORNQiVOHGXMtFtPXUR]GČOHQtQDãHKRRERUXQD
W]YGtOþtNYDOLILNDFH
3UDFRYQtNSURYR]XSUiGHOHQ
3UDFRYQtNSURYR]XFKHPLFNpþLVWtUQ\DSURYR]XPRNUpKRþLãWČQt
3UDFRYQtNSURYR]XþLVWtUQ\XVQtDNRåHãLQ
3UDFRYQtNSURQiMPXSUiGOD
'HWDãpUþLVWtUQ\DSUiGHOQ\
7RWR UR]GČOHQt QHQt VDPR~þHOQp 3UR W\WR GtOþt NYDOLILNDFH Q\Qt
$VRFLDFH]SUDFRYiYiW]YNYDOLILNDþQtDKRGQRWtFtVWDQGDUG\WHG\FR
YODVWQČPXVtþORYČNXPČWDE\]tVNDONYDOLILNDFLDMDNVHWRYODVWQČEXGH
]NRXãHW7DNSRSUYpYQDãt]HPLY]QLNiVNXWHþQêPRVWPH]LVYČWHP
SUiFHDY]GČOiYDFtPLSURJUDP\SRSUYpSĜHVWiYiEêWY]GČOiYiQtRGWUåHQR
RGUHDOLW\SRSUYpPRKRX]DPČVWQDYDWHOpPOXYLWGRWRKRFRYODVWQČRG
VYêFKOLGtSRåDGXMt
-LVWČFKiSHWHåHWHQWRSOiQY]GČOiYiQtMHSRPČUQČYHONRU\VêSURMHNW
1ČFRVHMLåSRGDĜLORQDQČþHPMHãWČPXVtPHSUDFRYDW1DSĜtNODGMLå
E\ORRSDNRYDQČSRĜiGiQR3UiGHOHQVNpPLQLPXPDSĜLQHVORYHOPLGREUp
YêVOHGN\
8UþLWČVLWDNpGRYHGHWHSĜHGVWDYLWåHWDNRYêSURMHNWQHPĤåHH[LVWRYDW
EH]SHQČ]EH]]i]HPtDKODYQČEH]RFKRWQêFKDNYDOLILNRYDQêFKOLGt
1\QtKOHGiPH]GURMHILQDQFRYiQtWČFKWRSURMHNWĤ-DNRXUþLWiPRåQRVW
VH MHYt SRGSRUD Y]GČOiYiQt D UR]YRMH OLGVNêFK ]GURMĤ ] SURJUDPĤ
(YURSVNpXQLH
9iåtPHVLSURWR9DãtSRGSRU\DFKFHPH9iVXMLVWLWåHYHOPLRFHQtPH
9DãH SĜLSRPtQN\ D QiYUK\ DOH WDNp SUDNWLFNRX SRPRF =D WR9iP
SĜHGHPGČNXMHPH
INFORMÁTOR
PRÁDELENSKÉ KAPITOLY
(20)
Jak mÛÏeme prádelnu kontrolovat?
Kontrola v˘robkÛ je stejnû stará jako v˘roba sama. Stfiedovûk˘ koláfi vyrábûjící vozové kolo musel mít v hlavû
nebo na papífie pfiedstavu o poãtu loukotí, jejich rozmûrech,
zpÛsobu zasazení do náboje a obruãe, dfievû, ze kterého
kolo vyrobí atd. Pfii v˘robû musel také mûfiit, opravovat
a porovnávat se zámûrem. V úÏasu stojíme nad tím, jak
mûfiili, kontrolovali a plánovali stavitelé monumentálních
starovûk˘ch staveb od pyramid pfies chrámy aÏ po paláce.
Souãasná kontrola pfii v˘robû tfieba moderního supersonika je pro laika aÏ nepochopitelná. Statisíce kontrolních bodÛ
a mûfiení v fiádech miliontiny aÏ miliardtiny základních jednotek je standardem moderních v˘rob a prÛmyslu. U sluÏeb, a praní je sluÏbou, je situace obtíÏnûj‰í. SluÏbu nemÛÏeme uchopit tak jako v˘robek, mûfiit, váÏit, zkoumat fyzikálními metodami. Hodnocení sluÏeb je pfieváÏnû zprostfiedkované, odvozené a subjektivní závislé na pfiáních
a poÏadavcích zákazníka. Na ‰tûstí k v˘sledku sluÏby vede
celá fiada technologick˘ch krokÛ a ty ãasto mÛÏeme kontrolovat fyzikálními nebo chemick˘mi metodami. U praní
mÛÏeme zkoumat kvalitu technologické vody (tvrdost,
obsah Ïeleza a manganu), prÛbûh praní (teploty, ãasy, hladiny), bûlení (koncentrace aktivního chloru nebo kyslíku)
i Ïehlení (základní parametry páry a Ïehliãe). Nûkteré
z tûchto kontrol jsou v na‰ich silách, na jiné (napfi. mikrobiologické vy‰etfiení prádelny) si musíme sjednat specializované organizace. Kontrola prádelny není zadarmo a ujídá z hodpodáfiského v˘sledku, napfi.
- test na obsah Ïeleza ve vodû soupravou Merck asi 40 Kã
- rozbor technologické vody 1500 Kã
- mikrobiologická kontrola prádelny asi 30 000 Kã
- rozbor odpadních vod 2 000 Kã
- certifikace podle ISO 9000 vãetnû konzultací kolem
200 000 Kã
- recertifikace 30 000 Kã atd.
Komu se zdají b˘t tyto sumy vysoké, aÈ uváÏí, Ïe nûmecké prádelny jiÏ pfied více lety platily za kontrolu podle RAL
RG 992 (a kontrolu dobrovolnû absolvuje vût‰ina prádelen) 2x roãnû aÏ 100 000 DEM a za kontrolu v dvoumûsíãních intervalech aÏ 1 mil. DEM! Certifikát má ov‰em
pfii v˘bûrov˘ch fiízeních svoji váhu!
Îádné kontroly prádelny nejsou povinné a je zcela na
úvaze provozovatele, které kontroly a kolik do procesu praní zavede. Jsou prádelny, které fungují empiricky, prakticky bez kontrol a jiné, které mají v kontrolách pevn˘ fiád
jako souãást dokumentovan˘ch opatfiení k certifikaci podle âSN EN ISO 9001:2001. O tom, Ïe prádelna kontrolovaná pracuje kvalitnûji nemÛÏe b˘t sporu, ale nelze také
opomíjet argumentaci, Ïe prádelnám ke kontrolám chybí
motivace protoÏe certifikace, kontroly a jejich v˘sledky
zákazníka nezajímají a ve v˘bûrov˘ch fiízeních mají nulovou váhu! Je zajisté absurdní, kdyÏ na vy‰‰í hygienick˘
standard praní zdravotnického prádla tlaãí prádelna
a nemocnici problém nezajímá. Pfiezírav˘ postoj si ov‰em
mÛÏe dovolit, kdyÏ napfi. poãet sekundárních infekcí
v nemocniãním prostfiedí ãi poãet úmrtí na MRS je pfied
vefiejností pfiísnû stfieÏen˘m tajemstvím.
Kontroly prádelen nejsou Ïádn˘ novodob˘ v˘mysl. Pfied
20 a více lety mûly vût‰í prádelny technology, ktefií hlídali vnitfiní kontrolu a provádûli i men‰í chemické rozbory
vod, lázní apod. a krom toho byly zapojeny do slu‰nû fungujícího systému nadpodnikové kontroly organizované
tehdej‰ími KNV. V Nûmecku systém hodnocení praní podle norem RAL RG 991 - 993 funguje desítky let jiÏ od dob
pfied II. sv. válkou a vyhovût poÏadavkÛm základní normy
992 je povaÏováno v prádelnách za vûc osobní cti prádelny. Pfiitom je kontrola stejnû nepovinná jako u nás.
První kontrolou v prádelnû je kontrola technologické
vody a surovin vstupujících do procesu praní. Úpln˘
rozbor technologické vody zadáme specializované laboratofii. V provozu dle potfieby kontrolujeme
- tvrdost vody: pouÏijeme indikátorové papírky, které
dodává firma Merck (obj. ãíslo 1.10025.0001) pod názvem
Gesamthärte Test. V tubû je 100 papírkÛ na urãení tvrdosti od 3oN po 21oN. K pfiedbûÏné kontrole test staãí
- obsah Ïeleza (pozor, mÛÏe se uvolÀovat i z potrubí):
Ïelezo vyvolává na prádle vznik Ïlutohnûd˘ch skvrn. Ve
vodû pouÏijeme k urãní Ïeleza soupravu Merck (obj. ãíslo
1.14660.0001) pod názvem Eisen Test im Süss und Seewaser. SlouÏí pro stanovení Ïeleza v koncentraãním rozmezí 0,05-1,00 mg/1. Orientaãnû lze pouÏít i rhodanidov˘
test: do zkumavky pfiedloÏíme 3-5 ml vody, okyselíme pár
kapkami kys. solné, zoxidujeme pár kapkami peroxidu
vodíku a pfiidáme 3-5 kapek roztoku rhodanidu draselného. Hnûdoãervené zbarvení indikuje pfiítomnost Ïeleza
- Ïelezo na tkaninû urãíme takto: tkaninu navlhãíme, na
zvlhãené místo nakapeme pár kapek kyseliny solné a peroxidu vodíku a potom pfiekápneme 10% roztokem rhodanidu draselného. Îelezo na tkaninû se projeví hnûdoãervenou skvrnou. (Tkaninu hned po zkou‰ce pfieperte!)
- suroviny vstupující do procesu tj. prací a pomocné
prostfiedky není v na‰ich silách zkontrolovat. DÛslednû dbáme jen na to, aby kaÏdou dodávku doprovázel atest osvûdãující sloÏení a kvalitu. Prací a pomocné prostfiedky se dnes
bûÏnû dávkují automatick˘mi dávkovaãi. Ty by mûly b˘t
servisovány dodavatelem a nejménû 1x mûsíãnû kontrolovány na dávkované mnoÏství.
- mikrobiologické vy‰etfiení technologické vodymusíme objednat v laboratofii zdravotního ústavu (b˘valá
OHES). Semeni‰tûm mikrobÛ mÛÏe b˘t zmûkãovací stanice. Voda se vy‰etfiuje podle metod pro pitnou vodu a ve
vodû nesmí b˘t Ïádné patogenní mikroorganismy.
INFORMÁTOR
Znaãka kvality podle nûmecké normy RAL RG 992 je
udûlována prádelnám, které pfii opakovan˘ch kontrolách
prokáÏí splnûní v‰ech podmínek kvalitního praní.
V dal‰í fázi zamûfiujeme kontrolu na vlastní proces
praní. Rozhodující parametry jsou teplota, ãas a pomûr
láznû. U moderních praãek jsou v‰echny tfii parametry hlídány fiídícím poãítaãem, u star‰ích programátorem. Neza‰kodí obãasná kontrola: u ãasu hodinkami, u pomûru láznû v˘‰kou hladiny a kontrolou hladinov˘ch spínaãÛ, u tunelov˘ch praãek kontrolujeme nastavení pfiepadÛ. PrÛbûh teplot v praãce lze zkontrolovat teplotním dataloggerem, coÏ
je váleãek, kter˘ se za‰ije do textílie a nechá projít pracím
procesem. Pfii prÛchodu zaznamenává ãasov˘ prÛbûh teplot, kter˘ se dá vyvolat v poãítaãi a porovnat s údaji teplomûru praãky. SluÏbu komerãnû poskytuje TZÚ Brno, jako
sluÏbu odbûratelÛm Ecolab. Datalogger mûfií skuteãnou
teplotu uvnitfi prané textílie, teplomûrná ãidla teplotu láznû. Rozdíly v namûfien˘ch hodnotách jsou pfiedmûtem diskuse. Pfii praní zdravotnického a potravináfiského prádla
musí b˘t prádelna schopna prokázat, Ïe dodrÏela zásady
dezinfekãního praní.
Pfii praní lze kontrolovat zásaditost láznû a koncentraci bûlícího ãinidla. Provádí se titraãnû a vyÏaduje základní chemické vûdomosti a minimální vybavení.
Stanovení celkové zásaditosti (alkality): do titraãní
baÀky pfiedloÏíme 10 ml láznû a pfiidáme 1-2 kapky roztoku metyloranÏe.Titrujeme kyselinou solnou, kterou
pfiipravíme tak, Ïe 188,9 ml 1-n HC1 nalejeme do
1000 ml odmûrného válce s cca 500 ml pfiedloÏené vody
a po té doplníme destilovanou vodou na 1000 ml pfiesnû.
Titrujeme aÏ do zmûny barvy na cibulovou pfiiãemÏ spotfieba 1 ml HC1 odpovídá celkové alkalitû 1 g/1. Správná
hodnota celkové alkality pro láznû s vyváfikou je kolem
3 g/1.
Stanovení zjevné zásaditosti (alkality): pfiedloÏíme
lázeÀ jako v pfiedcházejícím pfiípadû a jako indikátor pfiikápneme 1-2 kapky fenolftaleínového roztoku a na ‰piãku
‰pachtle pfiidáme krystalick˘ chlorid barnat˘. Rozpustíme
protfiepáním. Titrujeme jako v pfiedcházejícím pfiípadû
aÏ do vymizení ãerveného zbarvení. Spotfieba
1 ml HC1 odpovídá zjevné zásaditosti 1 g/1. Pozor: pokud
je v lázni chlor z chloraãního bûlení, musí se eliminovat
pfiikápnutím 5-10 kapek peroxidu vodíku pfied pfiidáním
indikátoru. To platí i pfii stanovení celkové zásaditosti: Zjevná zásaditost by nemûla pfiekroãit hodnotu 0,3 g/1.
metyloranÏ
metylová ãerveÀ
lakmus
fenolftalein
1
2
3
4
5
6
7
8
hodnota pH
9
10
11
12
13
14
Meze barevného pfiechodu indikátorÛ
Stanovení aktivního kyslíku nás mÛÏe zajímat pfii kyslíkovém bûlení. Do titraãní baÀky pfiedloÏíme 10 ml láznû
a okyselíme 0,5-1,0 ml kyseliny sírové zfiedûné 1:10. Ochladíme. Titrujeme 0,1-n roztokem manganistanu draselného
k trvalé zmûnû do ãervena. Spotfieba 1 ml roztoku odpovídá 80 mg/1 aktivního kyslíku. Správná hodnota je v rozmezí 80-100 mg/1.
Stanovení aktivního chloru: je na místû pfii chloraãním
bûlení. Do titraãní baÀky pfiedloÏíme 10 ml láznû a okyselíme 0,5-1,0 ml. kys. sírové zfiedûné 1:10. Pfiidáme pár krystalkÛ jodidu draselného a pár kapek 1% roztoku ‰krobu.
Titrujeme 0,01-n roztokem tiosulfátu sodného aÏ do vymizení modrého zbarvení. Spotfieba 1 ml roztoku odpovídá
35,5 mg/1 aktivního chloru a v chloraãních lázních /pfiedev‰ím v závislosti na teplotû) by mûla b˘t koncentrace 30300 mg/1.
Kontrola správného vymáchání prádla by se mûla
provádût nûkolikrát za smûnu na vlhkém prádle z praãky
nebo odlisovaném koláãi z lisu. Na vlhké prádlo kapneme
1-2 kapky roztoku fenolftaleinu (5 g chemikálie v 1 litru
líhu). âervené zbarvení indikuje pfiítomnost alkálií a ‰patné vymáchání. Fenolftalein reaguje pfii pH nad 8,0. Pokud
máme na tunelové praãce pH sondu upravující pH poslední máchací láznû, nastavujeme pH na hodnotu 6,0-6,5
a obãas kontrolujeme. Nejvíce informací o pracím procesu nám poskytne vyhodnocení 50 krát prané zku‰ení
vzorky. Pereme se stfiednû zneãi‰tûn˘m sortimentem, neÏehlíme a prÛvodní dokumentaci vyplÀujeme podle pokynÛ
poskytovatele vzorky, kter˘m je obvykle TZÚ Brno. Podmínky zkou‰ení jsou stanoveny PNJ 594-80-2002-2 TZÚ
Brno a pro jakostní praní platí tyto limity:
Ztráta pevnosti za sucha
ménû neÏ 20% pro ubytovací zafiízení
ménû neÏ 25% pro zdravotnická zafiízení
ménû neÏ 30% pro potravináfiské provozy
bûlost vnímaná okem více neÏ 130
bûlost pÛvodní tkaniny (bez UV) více neÏ 80
odchylka barevného tónu ãerveno-fialová ménû neÏ -1,5
modro-zelená ménû neÏ + 2,5
obsah anorganick˘ch látek ménû neÏ 1,0 %
Ve zvlá‰tních pfiípadech (soudní spory) lze hodnocení
roz‰ífiit o ukazatele dal‰í: ztrátu pevnosti za mokra, polymerizaãní stupeÀ bavlny a stupeÀ chemického po‰kození.
K jednotliv˘m ukazovatelÛm hodnocení lze uvést toto
vysvûtlení:
- ztráta pevnosti je zpÛsobována mechnick˘m pÛsobením v praãce v kombinaci s teplotou a ãasem. Zvût‰uje se
s alkalitou láznû, protoÏe v alkalickém prostfiedí zbobtnalá bavlnûná vlákna jsou ménû odolná vÛãi mechanickému
pÛsobení. Pevnost v˘raznû ovlivÀuje nesprávné bûlení.
Ztráta pevnosti je vyjádfiena v % pevnosti pÛvodní
- obsah popela je závisl˘ na mnoÏství anorganick˘ch
solí usazen˘ch v prádle (inkrustaci). PÛvodem Ca a Mg solí
je pfiedev‰ím tvrdá voda, kfiemiãité soli mohou pocházet
z pracích prostfiedkÛ. Popel se stanovuje spálením vzorku
pfii 800 oC po dobu nejménû 30 minut
- stupeÀ bûlosti se mûfií intenzitou odraÏeného svûtla
posuzovanou textílií s vylouãením optick˘ch zjasÀovaãÛ
a UV záfiení. Pfii správnû vedeném praní by nemûly b˘t
s bûlostí Ïádné problémy. Pokud jsou, tfieba prozkoumat
technologii praní (dávkování PP, bûlení, úãinnost máchání).
U bûlosti se zastavme. Je to faktor, kter˘ lze zmûfiit,
ale také faktor subjektivní, vníman˘ lidsk˘m okem. Subjektivní v nûm mÛÏe b˘t pro zákazníka dÛleÏitej‰í neÏ
objektivnû namûfiená hodnota. Proto je pfiípustné definovat
standard bûlosti (napfi. perfektnû vyprané bílé prostûradlo) a standard umístit dostupnû v prádelnû tak, aby mohl
b˘t podle potfieby srovnáván s vypran˘m prádlem. Standard musí b˘t zfietelnû oznaãen a ãas od ãasu vymûnûn
- odchylka barevného tónu kolorimetricky znamená
posun barevnosti textílie smûrem k ãervenofialovému tónu
nebo k modrozelenému. K druhému posunu dojde napfi.
pokud se na bílé prádlo natáhne zelené barvivo uvolnûné
z operaãního prádla. Posun v rozmezí -0,5 aÏ + 0,5 je pfiijateln˘ a viditelnû se neprojeví.
Kontrola Ïehlení je také moÏná, ba pfiímo Ïádoucí. Îehlení je termick˘ pochod a v první fiadû závisí na teplotû a tlaku páry. Ta má b˘t nasycená, nezvodnûlá, o tlaku min. 7
barÛ, pro tunelfini‰ér absolutnû bez mechanick˘ch neãistot. Mûfiit parametry páry není problém. I kdyÏ Ïehlící teplota vypl˘vá z tlaku páry, jeví se nûkdy potfieba pfiekontrolovat napfi. u lisÛ teplotu Ïehlení. Kontrolujeme soupravou Thermax (pro rÛzné teplotní intervaly vyrábí britská
firma Thermografie Measurments Ltd., Bank House,
Neston Road, Burton, South Wirral L645TA). Balení obsahuje 10 samolepek, které se pfied Ïehlením nalepí na prádlo a posuzuje teplota zmûny barvy. Souprava „C” je pro
116-154 oC. „D” pro 160-199 oC.
V˘sledky Ïehlení lze kontrolovat jen subjektivnûa pro
kontrolu platí lety ovûfiené zásady. U v‰ech sortimentÛ pfiedev‰ím kontrolujeme ãistotu vyprání, pfiítomnost skvrn
a poté kvalitu Ïehlení, vÛni prádla, omak a pruÏnost froté
a pokud prádelna i opravuje pfii‰ití knoflíkÛ, za‰ití trhlin
atp. Podle sortimentÛ kontrolujeme takto:
- prostûradla: míru vysu‰ení, hladkost vyÏehlení okrajÛ a ploch (nesmí b˘t zaÏehleny), rovnomûrnost a soumûrnost tvaru a sloÏení
- ubrusy: musí b˘t vyÏehleny zvlá‰tû peãlivû (!), míru
vysu‰ení, hladkost vyÏehlení okrajÛ a ploch, rovnomûrnost
a soumûrnost tvarovou, sloÏení (cípy na sobû)
- povlaky a pol‰táfie: vysu‰ení, hladkost vyÏehlení ploch
a okrajÛ, nesmí b˘t zaÏehleny sklady a pokrãeniny, hladce
zaÏehleno zapínání, rovnomûrnost tvaru a sloÏení
- ko‰ile a plá‰tû: vysu‰ení, hladkost vyÏehlení límcÛ
a manÏet bez zaÏehlen˘ch záhybÛ, hladkost Ïehlení pfiední ãásti vãetnû zapínání, vyÏehlení ramenních dílÛ a ãástí
pod límcem a rukávÛ, u ko‰il také Ïehlení postranních ‰vÛ,
u plá‰ÈÛ páskÛ a vázaãek.
Na kontrolu Ïehlení tfieba nazírat jako na v˘stupní kontrolu, která by mûla odhalit v‰echny závady v kvalitû a pfiíp.
je‰tû pozdrÏet expedici.
Integrace Evropy v posledních letech pfiinesla nejen politické zmûny, ale také nové pfiedpisy, nafiízení a zákony a to
i v oblasti pracovního prostfiedí. Lidé by mûli pracovat v pfiíjemném, estetickém a zdravém prostfiedí. Ukázalo se, Ïe
jeden z faktorÛ, kter˘ prostfiedí zatûÏuje je jeho mikrobiologické zneãi‰tûní. V prádelnû, která roãnû pfiijme
desítky nebo stovky tun ‰pinavého prádla s miliardami mikrobÛ je jistû na místû mikrobiologická kontrola prádelny,
která ovûfií zneãi‰tûní prádla, ploch, zafiízení, rukou personálu, vody mikroby. S tímto druhem kontroly zaãali Nûmci pfied více neÏ 20 lety ve zdravotnick˘ch prádelnách. My
s urãit˘m zpoÏdûním, ale i tak jsou u nás prádelny se sedmiletou tradicí s dobrovolnou mikrobiologickou kontrolou
v souladu s normou TZÚ PND 579-80-99. Kontrolu tohoto druhu zajistí laboratofie zdravotních ústavÛ. Spoãívá
v následujících kontrolních metodách:
- kontrole prádla a povrchÛ otiskovou metodou
- mikrobiologickém rozboru technologické vody
- otiskÛ z rukou personálu a z povrchu pfiedmûtÛ
- mikrobiologické kontroly kritick˘ch míst a míst, kde
mohou mikroby pfieÏívat
- kontroly v˘skytu mikroorganismÛ v ovzdu‰í.
Kontrola v prádelnách zdravotnického a potravináfiského prádla by se mûla provádût jednou roãnû. V˘stupem je zápis s nedostatky, které musí b˘t bezodkladnû
fie‰eny.
Nev˘hodou klasického mikrobiologického vy‰etfiení je
dlouhá doba (aÏ 2 t˘dny) od odbûru vzorkÛ po závûreãn˘
protokol. Proto byly vyvinuty soupravy na rychlé stanovení, které reagují na pfiítomnost bílkovin bûhem pár desítek minut napfi. barevnou reakcí. Mikroby jsou bílkoviny
a na test reagují kladnû. Takovou soupravou je Pro-tect
M (Biotrace, u nás zastupuje praÏská firma Noack s.r.o.)
nebo Hy-Lite (Merck). V prádelenství nejsou s tûmito metodami vût‰í zku‰enosti. Vrcholnou mikrobiologickou kontrolu prádelny lze zavést podle âSN EN 14065 (VIII/03)
jako kontrolní systém biokontaminace (RABC), kter˘
popisuje anal˘zu rizik a systém kontroly. Ten není jednoduch˘: pfiedpokládá vznik RABC skupiny, ta vytyãí dal‰í
etapy programu (postupov˘ diagram, specifikaci procesÛ,
nebezpeãí a rizik, urãí kontrolní body a jejich monitorovací systém, validaci procesu atd.) Popis systému je v normû
a v pfiílohách jsou pfiíklady mikrobiologického nebezpeãí
a fiídících opatfiení.
Obecnû s mikrobiologick˘mi kontrolami vût‰ina provozovatelÛ souhlasí - pfied neviditeln˘m nebezpeãím má
kaÏd˘ respekt, s rozhodnutím podrobit se kontrole ale zaãne otálení. Pfiipomínají se náklady, nutné organizaãní zaji‰tûní, potíÏe s osobní zodpovûdností, náklady na nápravná
opatfiení. Na praní musíme pohlíÏet jako na kaÏdou jinou
prÛmyslovou ãinnost, která realizuje jistou technologii
a bez kontroly ji nelze provozovat. âím vût‰í prádelna,
tím úplnûj‰í kontrolní systém pfiípadnû spojen˘ i s certifikací krokÛ a v˘sledkÛ. S dobr˘mi se chlubme, ‰patné co
nejrychleji napravujme! Není moÏné, aby se i na prádelenském trhu postupnû kvalita neprosadila anení také moÏné, aby o v˘bûru prádelenského dodavatele trvale rozhodovali ti, ktefií o praní a jeho kvalitû nevûdí nic a pro které
je pûtihaléfi na kilogramu prádla dÛleÏitûj‰í neÏ certifikát
ISO 9000 nebo fundovaná zpráva o mikrobiologické nezávadnosti prádelny.
Snad kaÏd˘ pochopí, Ïe kontrolních mechnismÛ pro prádelnu je celá fiada od tûch nejjednodu‰‰ích aÏ po sloÏité,
zaji‰Èované dodavatelsky. Je na provozovateli, aby si
vybral. V˘bûr by ale mûl b˘t písemnû zdokumentován
a také v˘sledky kontrol. Bez rozboru v˘sledkÛ a nápravn˘ch opatfiení pozb˘vá jakákoliv kontrola smysl. Dodejme pro úplnost, Ïe i prádelny se mohou podrobit certifikaãnímu fiízení pro splnûní podmínek norem fiady ISO 9000
a 14000 se v‰emi z toho vypl˘vajícími povinnostmi. Takto certifikované prádelny v âR existují.
Ing. Zdenûk Kadlãík
Kritické body prádelny z hlediska mikrobiologického (1 - pfiívod vody, 2 - zmûkãená voda, 4 - praãka,
5 - vstup prádla do lisu, 6 - lis, 3 - recyklovaná voda z lisu, 8 - dopravník do su‰iãe, 9 - obsluha tfiídícího
pásu, 10 a11 - tfiídûní, 12 - v˘stup prádla z Ïehliãe, 13 - obsluha u skladaãe, 14 - obsluha pfii expedici,
15 - sloÏené ãisté prádlo, 16 - skladovací regály a vozíky, 17 - doprava).
2007/2 str. 3
Neznámý GIRBAU - španělský výrobce
¤ekne-li se „tunelová praãka”, okamÏitû se vybaví Kannegiesser nebo
Jensen-Senking. Ne kaÏd˘ ví, Ïe v˘robcem kvalitních tunelov˘ch praãek je
i ‰panûlská firma Girbau. Vyrábí nejen
tunely, ale i solo praãky, su‰iãe a Ïehlící techniku. Její absence na na‰em trhu
(i kdyÏ samozfiejmû urãit˘ poãet v˘robkÛ prodán byl) je na ‰kodu, protoÏe
konkurence trhu prospívá a oba partnery obchodního vztahu obohacuje.
V˘robce o tendence trhu, zákazníkÛm
trÏní konkurence pfiiná‰í pfiinejmen‰ím niωí ceny a vût‰í moÏnost v˘bûru.
Girbau má ve v˘robû prádelenské techniky více neÏ
40letou tradici. Sídlí nedaleko Barcelony, organizaãnû se ãlení do 4 divizí G 1 aÏ G 4. Ty mají pracovní
plochu pfies 40 000 m. Filiální závody jsou v dal‰ích 9
zemích i tfieba tak exotick˘ch jako jsou Arabské emiráty nebo âína. Nejsilnûj‰í zastoupení je samozfiejmû
v domácím ·panûlsku a prodej je úspû‰n˘ i v sousední Francii. Firma nabízí v‰e, co se od lídrÛ trhu oãekává: komplexní fie‰ení prádelen nejrÛznûj‰í velikosti od projekce pfies dodávku technologie aÏ po údrÏbu.
Vrcholem nabídky a p˘chou v‰ech v˘robcÛ jsou
tunelové praãky. KaÏd˘ v˘robek má své pfiednosti a tou nejvût‰í TBS-50 Girbau je její dvouplá‰Èovost v celé délce praãky. Takové fie‰ení umoÏÀuje
netu‰enou variabilitu pfii aktuálních zmûnách technologie. Posuìte sami: kaÏdou komoru lze v pfiípadû potfieby vystrojit pfiepadem, dvojitou v˘pustí,
senzorem hladiny, teplomûrem, samostatn˘m ohfievem, ãtyfimi dávkovaãi, dvûma pfiípojkami vody
a dvûma ãerpadly. Plné vybavení samozfiejmû nûco
stojí, ale máte stroj, kter˘ zvládne prakticky ihned
jakoukoliv technologii a v‰echny její zmûny. Praãka má modulární konstrukci a v‰echny moduly jsou
stejné. Poãet modulÛ lze volit libovolnû, napfi. pro
ménû ‰pinavé hotelové prádlo staãí 10, pro zdravotnické prádlo má praãka obvykle 12 komor. Spojené komory tvofií monoblok uloÏen˘ na krajích
v kuliãkov˘ch loÏiskách. Dvouplá‰Èov˘ monoblok
je totiÏ dost mechanicky pevn˘, aby koncové uloÏení umoÏnil. Mezi dvûma plá‰ti je mezera 5 cm.
Pohon je v pfiední ãásti, motor je fiízen frekvenãním
mûniãem. Vnitfiní bubny jsou perforovány, láznû
v komorách oddûleny tûsnûním. Materiálovou
samozfiejmostí je nerezová ocel. KaÏdá komora má
7 vyná‰ecích lopatek, úhel kyvu je 270o, pfienos prádla rotací 450o. Posun prádla do dal‰ích komor je
kontrolován senzory, které zabraÀují ucpání praãky. Udává se velmi dobr˘ mechanick˘ úãinek praãky. V ãásti máchací a prací obvykle praãka pracuje
s protiproudem a má samozfiejmû recyklaci lázní.
Doba taktu je 2 a více minut. Pfii dvouminutovém
cyklu je hodinov˘ v˘kon 1 500 kg. Spotfieba vody
7-8 l/kg, páry 0,45-0,50 kg/kg a elektfiiny 0,014-0,16
kWh/kg. Typick˘ poãet komor je 5-12 a délka 544810936 mm. V˘‰ka praãky je 2250 mm, ‰ífika 2160
mm, provozní hmotnost 8 000 aÏ 15 000 kg. Praãka
je fiízena poãítaãem s portálem Windows. Ten ovládá v‰echny parametry, které lze libovolnû programovat. V˘sledky mohou b˘t tabulkové v Excelu.
Poãítaã samozfiejmû fiídí celou prací linku.
Na tunelovou praãku navazuje lis SPR-50. Je
úãinn˘, ekonomick˘, s pfiítlakem 6-40 barÛ a 16 lisovacími programy. Na pfiání je k disposici i zvlá‰tní
program na odvodÀování operaãního prádla typu
GoreTex. Koláã má prÛmûr 1000 mm, lisovací
membrána je plnûna vodou a je z bílé pryÏe. Lis se
nabízí ve variantách s rÛzn˘m vyprazdÀováním,
základním v ose praãky a variantnû vpravo nebo vlevo od osy, coÏ mÛÏe ‰etfiit plochu prádelny.
Pokraãováním prací linky je prÛchozí su‰iã TS100. Pfii pomûru plnûní 1:25 má kapacitu 100 kg
prádla a pojme tedy prádlo ze 2 komor. Su‰iã je zajímav˘ tím, Ïe buben má sklon 2,5o. Nahromadûní
prádla v dolní ãásti
zabraÀují v bubnu zabudovaná Ïebra, která pfii
otáãení vyná‰ejí prádlo
zpût. Pfii vykládce buben
reverzuje a jeho sklon
vyprázdÀování usnadÀuje. Ohfiev su‰eãe mÛÏe
b˘t parní, plynov˘ i hork˘m olejem. Na pfiání se
dodává automatické ãi‰tûní prachového filtru,
hasící zafiízení, teflonov˘
povlak bubnu, systém
cool-down a variabilní
v˘‰ka podstavce. V provedení „D” nemá su‰iã
ohfiev a pracuje jako pouh˘ rozvolÀovaã. Su‰iã
má 25 ot/min, buben
s objemem 2545 litrÛ
a spotfiebu 500 kg páry
nebo 30 m3 zemního plynu za hodinu. Maximální
prÛtok vzduchu su‰iãem
je 10 000 m3 za hodinu.
Malá prádelna.
z tohoto hlediska napfi. dvojité sklo dvefií. Izolace
je natolik úãinná, Ïe vnûj‰í plochy su‰iãe za chodu
zÛstávají studené. Su‰iãe pracují s axiálním proudûním vzduchu a dokonalou kontrolou teploty.
Îivotnost su‰iãÛ byla testována na 20 let provozu.
Malé praãky fiady HS na 17 kg a 13 kg prádla.
Spotfieba páry u nejvût‰ího 34 kg su‰iãe je 62
kg/hod. Pár tûchto su‰iãÛ pracuje ke spokojenosti
o konkurenci nouze. Typová fiada HS-4000 zaãíná zákazníkÛ i v âR.
jiÏ u mal˘ch praãek na 7 kg a 12 kg. V‰echny mají
napfi. volbu rÛzn˘ch otáãek, postupn˘ nábûh a brÏÎehliãe, vkládaãe a skladaãe vyrábí divize ve
dûní, automatické vyvaÏování atp. Pro mokré ãi‰- francouzském Aix- les-Bains - kdysi to byla samotûní je urãena praãka Girbau HS 4012 s 12 kg kapa- statná firma Jean Michel. Z obchodních dÛvodÛ se
citou. Je robustní, s mal˘mi nároky na údrÏbu, coÏ tato tradiãní znaãka pouÏívá i nyní. Obvyklé v˘robostatnû platí pro vût‰inu v˘robkÛ fimy. Mezi malé ky byly obohaceny i visutou dopravou Cervorail.
praãky patfií i série HS-6000 pro 8, 13 a 17 kg prá- ¤ada men‰ích ÏehliãÛ se vyrábí v typové fiadû
dla. Praãky jsou plnû vyváÏeny, dosahují g=350 PS/PSP s prÛmûrem válcÛ od 220 do 510 mm a v ‰ífia pfiitom jsou velmi tiché. Mají zvlá‰tním zpÛso- kách od 1200 do 3165 mm v plynovém, elektricbem preforovan˘ buben a tento systém Aquafall kém i parním provedení (u vût‰ích typÛ) a Ïehlí
umoÏÀuje v˘teãn˘ mechanick˘ úãinek praní, které rychlostí 1-6,5 m/min. Válce jsou lisovány z tûÏké
je pfiitom ‰etrné. ¤e‰ní Aquamixer umoÏÀuje pfies- strojní ocele a le‰tûny s pfiesností 0,5 mikrometru.
né nastavení teplot pracích lázní. Nejvy‰‰í fiada pra- Za zmínku stojí patentovan˘ systém Autospeed,
ãek je HS-3000 a zahrnuje robustní praãky od 23 kter˘ automaticky pfiizpÛsobuje rychlost Ïehlení
aÏ do 110 kg náplnû s ãeln˘m plnûním, v perfekt- textilnímu materiálu a jeho vlhkosti. Tím udrÏuje
ním provedení, u vût‰ích s naklápûním a s pfiehled- témûfi stálou teplotu koryta a Ïehlení je rovnomûrn˘m elektronick˘m ovládáním.
né co do odpafiování vlkosti. Îehliãe s men‰í pracovní ‰ífikou (do 1500 mm) jsou jednoobsluÏné
Za pozornost stojí nová fiada su‰iãÛ SLI. Pokr˘- a mohou b˘t opatfieny vstavûn˘m vkladaãem. Vûtvají kapacitu od 9 do 34 kg. Zvlá‰tností je dvojãe ‰í Ïehliãe fiady PS-80 jsou modulárního typu s prÛ2x14 kg s umístûním su‰iãÛ nad sebou. Su‰iãe jsou mûrem válce 800 mm a operaãní ‰ífikou 3000, 3300
konstruovány s pfiihlédnutím na dokonalou izolaci a 3500 mm a 1 aÏ 3 válci. Mohou b˘t rovnûÏ regua malé tepelné ztráty. Zajímav˘m detailem je lovány Autospeedem. V‰echny ãásti ÏehliãÛ jsou
robustní a odolné vÛãi
namáhání. KaÏd˘ válec
má vlastní frekvenãnû
fiízen˘ pohon a vlastní
odsávání. Rychlost Ïehlení je 5-40 m/min, odpafiovací schopnost u nejvût‰ího trojválce (3500
mm) témûfi 500 l/hod.
Îehliãe mají v‰echny
potfiebné evropské certifikace. Jednou z posledních novinek je integrovan˘ vytápûcí olejov˘
systém. K ÏehliãÛm se
nabízí vkladaãe velk˘ch
i mal˘ch kusÛ od jednoaÏ po ‰estidráhové. Vkladaãe odpovídají souãasn˘m technick˘m trendÛm a na pfiádní mohou
mít pestrou v˘bavu. Paleta vkladaãÛ je bohatá
a zmiÀuji jen vkladaã
¤ada praãek Girbau v prádelnû.
Girbau je samozfiejmû
hrd˘ i na velkou paletu
vyrábûn˘ch solo praãek.
MÛÏeme tfieba zaãít u 40
kg praãky, která má
v‰echno, co moderní provoz potfiebuje: velkou
Ïivotnost, solidní konstrukci a fini‰, mnohostranné pouÏití, jednoduchou obsluhu a dobr˘ servis. Nese typové oznaãení HS-4040 a jde docela
dobfie na odbyt v Nûmecku. Volnû programovatelné fiízení umoÏÀuje
i pouÏití pfii mokrém ãi‰tûní. Právû spolehlivost
a robustnost zpÛsobuje,
Souãástí velké prací linky je su‰iã ST-100. Pojme 100 kg prádla, buben má Ïe se praãka prosazuje
objem 2545 litrÛ, 25 ot/min. a spotfieba je 500 kg/h páry nebo 30 m3/h zemní- dobfie i na nûmeckém
trhu, kde jinak není Jeden z men‰ích ÏehliãÛ PS-3219.
ho plynu. Max. prÛtok vzduchu su‰iãem je 10 000 m3/h.
2007/2 str. 4
INFORMÁTOR
s více než 40letou tradicí
Univerzální skladaã mal˘ch kusÛ Saturne Tri.
velk˘ch kusÛ Easy Feed/EF. Je odklopn˘
a po sklopení lze ruãnû
vkládat malé kusy. Firma
nabízí i rÛzné druhy skladaãÛ, napfi. pro skládání
mal˘ch kusÛ rÛzného druhu je urãen skladaã Saturne Tri a Saturne Mega s v˘konem aÏ 1000
ks/hod. Skladaã umí identifikovat druh prádla, podle toho sloÏit a vytfiídit pro
stohovaã. Skládání je
mechanické.
Ke komplexnímu fie‰ení prádelny pfiispívá i jiÏ
zmínûné visuté dopravní
zafiízení Cervorail. SplÀu-
je v‰echny nároky na automatickou
dopravdu prádla s poãítaãov˘m
fiízením. Zaji‰Èuje i skladovou zásobu ‰pinavého nebo ãistého prádla.
Visutá doprava je adaptibilní a lze
ji podle potfieb provozu modifikovat a to i dodateãnû.
Zaji‰Èuje samozfiejmû i váÏení
a v kombinaci s ãipy i identifikaci.
Je univerzálnû pfiizpÛsobitelná
v‰em druhÛm praãek. Uzavfien˘
profil kolejniãek chrání pojezd
a jeho loÏiska pfied prachem a povrchové zinkování pfied korozí ve
vlhkém prostfiedí prádelny. Pohyblivé souãásti dopravního zafiízení
jsou ovládány elektromotorky nebo
pneumaticky. Základní jednoduchá
dráha mÛÏe b˘t na pfiání doplnûna
mnoha dal‰ími zafiízeními. Zákazník v kaÏdém pfiípadû dostane visutou dráhu podle vlastní pfiestavy
a samozfiejmû i penûÏenky od té
nejjednodu‰‰í aÏ po nejsloÏitûj‰í.
Ing. Zdenûk Kadlãík
Pohledy na vysokov˘konnou prací linku s tunelovou praãkou.
Snad uveden˘ zjednodu‰en˘
pohled na v˘robky Girbau
pomÛÏe k orientaci ãtenáfiÛ
Informátora a roz‰ífií jejich
trhovou orientaci. Girbau je
firma, která je také schopna
nabídnout komplexní fie‰ení
celé prádelny a to i pro vysoké
hodinové v˘kony. Je opravdu
‰koda, Ïe na ná‰, pro ‰panûlského v˘robce odlehl˘ trh
zatím ve vût‰í mífie nepronikla.
Regulace teploty Autospeedem (ãervená kfiivka). Vyrovnanost teploty je
pozorohodná v porovnání s neregulovan˘m prÛbûhem (modrá kfiivka).
Žehlící automat pr o čistír ny Tex 60
Asi v‰ichni souhlasíme, Ïe sluÏbu do znaãné
míry prodává kvalita Ïehlení. To platí nejen pro
prádelny ale i ãistírny. Problém je v tom, Ïe Ïehlení je pracné s nízkou produktivitou a praní
a ãi‰tûní zdraÏuje. Na místû je tedy snaha o vy‰‰í v˘kony. V prádelnách nelze po zavedení
tunelfini‰erÛ Ïádné pfievratné novinky oãekávat,
v ãistírnách se ale ãas od ãasu nové zafiízení objeví. Jedním z posledních je Ïehlící automat Tex
60 od firmy Eco Impact Haan a my se na nûj
podíváme trochu blíÏe. Typové ãíslo 60 znamená, Ïe automat s obsluhou jednoho ãlovûka vyÏehlí za hodinu 60 kusÛ odûvÛ. Pfiitom obsluha
nepotfiebuje Ïádné dlouhé za‰kolování a staãí jen
nûkolikahodinové zacviãení. Pfii obsluze dvûma
lidmi lze dosáhnout ‰piãkového v˘konu 120
vyÏehlen˘ch kusÛ za hodinu. Tex 60 Ïehlí cel˘
sortiment ãistírny (saka, kabáty, suknû, kalhoty)
s vyjímkou ko‰il.
Podstatou vysokého v˘konu je karuselové
fie‰ení. Zafiízení má pÛdorys kfiíÏe se ãtyfimi
komorami v jeho ramenách, které se otáãejí
kolem svislé osy stfiedem kfiíÏe. V‰echny komo- Souãástí moderních ãistíren musí b˘t i kvalitní Ïehlící technika. Barbanti patfií mezi známûj‰í italské v˘robce. Na obrázku vlevo je víceúãelov˘ fini‰ér, kter˘
ry jsou stejné a na impuls obsluhy se zafiízení Ïehlí ko‰ile, pracovní plá‰tû, saka i zimní kabáty, vpravo je ko‰ilov˘ fini‰ér s reálnou produktivitou 40 ko‰il za hodinu.
pootoãí vÏdy o 90o. Postup práce je následovn˘:
v posici A se do komory vloÏí Ïehlen˘ kus.
V dolní ãásti komory je obvyklé napínací zafiízení napínající Ïehlen˘ kus v podélném smûru.
Kus je fixován náplecním nebo kalhotov˘m
ramínkem. Kalhoty visí obrácenû, puntem dolÛ,
coÏ umoÏÀuje lep‰í vyÏehlení pasu a puntu.
Komora se otoãí do posice B. Zde se odûv napafií a mezitím se v posici A vkládá dal‰í kus. V
posici C se odûv su‰í a Ïehlí, v A se potom vkládá tfietí kus. V posici D se kus automaticky
vykládá.
Na Texu lze Ïehlit i kusy zpracované mokr˘m
ãi‰tûním. Komory jsou dobfie izolovány a ztráty
tepla do vnûj‰ího prostfiedí a tím i spotfieba energie malá. K malé spotfiebû pfiispívá i patentovan˘ obûh vzduchu v zafiízení. Dal‰í podrobnosti
zatím nejsou známy a schází i del‰í zku‰enosti
se Ïehlením na Texu 60. V kaÏdém pfiípadû je
snaha konstrukrérÛ o kontinuální prÛbûh Ïehlení sympatická, protoÏe vede ke zrychlení a zlevnûní Ïehlení. V období, kdy ãistírny zápasí o pfieÏití, má rentabilita Ïehlení v˘znam mimofiádn˘.
-izk- Zleva celkov˘ pohled na Ïehlící automat pro ãistírny Tex 60, uprostfied nakládací pozice A, vpravo vykládání zboÏí.
INFORMÁTOR
2007/2 str. 5
PRÁDELENSKÉ KAPITOLY
(21)
Identifikaãní technologie na postupu
Identifikace znamená ztotoÏnûní, napfi. urãitého jména s konkrétní osobou nebo ‰títku
motoru právû jen s motorem mého auta. Znamená také zji‰Èování totoÏnosti osob ãi v˘robkÛ. Identifikace osob je stejnû stará jako kulturní lidstvo a pfied potfiebou identifikovat napfi.
dûdice jména ãi majetku nebo naopak zloãince
stála spoleãnost vÏdy. Identifikace v˘robkÛ
zaãíná v období boufilivého rozvoje strojírenství v Británii v 19. st., kdyÏ v˘robci opatfiovali své ãasto unikátní v˘robky (napfi. parní
stroje) umnû vyveden˘mi ‰títky s údaji o v˘robci a v˘robku. Obdobné identifikaãní ‰títky mají
obrovsk˘ v˘znam i dnes tfieba v automobilovém prÛmyslu. V minulosti ‰lo ov‰em o kusovou v˘robu a zcela jiná situace nastala s potfiebou identifikovat tisíce ãi desetitisícové série
produktÛ moderní velkov˘roby pfii v˘robû,
skladování a prodeji. Prvním pfiedpokladem
moderních identifikaãních systémÛ byla poãítaãová technika se svojí obrovskou pamûÈovou kapacitou, ve které mÛÏe skladovat a na
vyÏádání rychle poskytnout miliony dat. Druh˘m byl vynález praktického systému, pomocí kterého ‰la data v˘robkÛm pfiidûlovat, snímat a pfievádût do poãítaãov˘ch pamûtí. Tímto vynálezem byl ãárov˘ kód.
Za otce ãárového kódu se povaÏuje Ameriãan N. J. Woodland v roce 1949, kterého pr˘
inspirovaly stopy vlastních chodidel v písku.
V˘voj ãárového kodu byl spojen (jistû ne náhodou) s firmou IBM, která v roce 1973 pfiedstavila dvû pouÏitelné verze. V˘voj byl zamûfien
na skladování a prodej zboÏí v supermarketech,
které rostly a nabízely stále vût‰í paletu zboÏí.
Nedostateãn˘ identifikaãní systém pfiímo ohroÏoval jejich rÛst, protoÏe klasicky ruãnû ne‰lo
ve skladech a u pokladen zpracovat více neÏ
3000 poloÏek. V ãervnu 1974 zaãíná revoluce: zákazník v Marshovû samoobsluze v Troy
(Ohio) si kupuje Ïv˘kaãku, která je porvé oznaãena ãárov˘m kódem (dnes je v muzeu Smithsonian Institutu ve Washingtonu). Po zavedení ãárov˘ch kódÛ mohou supermarkety skladovat a prodávat 25 000 poloÏek a odhaduje se,
Ïe kaÏd˘ den se pfies ãárové kódy prodá asi 5
miliard kusÛ zboÏí a roãní úspory z pouÏívání
kódÛ odhaduje PricewaterhouseCoopers na 25
miliard EUR roãnû!
âárov˘ kód se postupnû prosadil i do knihoven, po‰t a zdravotnick˘ch zafiízení a také do
pÛjãování prádla. Proã? Posledních 30 let je
spojeno s obrovsk˘m rozvojem pÛjãování. PÛjãují se pracovní odûvy, ochranné odûvy, obleãení lékafiÛ i sester a operaãních t˘mÛ, rohoÏe,
formální odûvy i ãistící hadry. Evropsk˘ trh
pÛjãování v roce 2002 dosahoval 6,7 mld. EUR,
mnohonásobnû více neÏ ãinila prostá údrÏba
odûvÛ. Miliony pÛjãovan˘ch kusÛ musí b˘t sledovány, evidovány a hodnoceny. A tak byl
(úspû‰nû!) aplikován ãárov˘ kód na textilní
v˘robky v pÛjãovnách. I proto, Ïe v˘robky
k osobnímu uÏívání se musí vrátit vÏdy k urãité konkrétní osobû, coÏ bez identifikace nelze.
âárovému kódu ov‰em vyrostla tvrdá konkurence v identifikaci pomocí ãipÛ (Radio Frequency Identification = RFID). Na v˘zkumu
a aplikaci je znát podíl svûtoznám˘ch koncernÛ a v˘zkumn˘ch institutÛ (Coca-Cola, Johnson, Wal-Mart, Unilever, Tesco, Philips, IBM,
Massachussets Institute of Technology aj.).
Lídrem ãipov˘ch technologií pro prádelenství
je ‰v˘carsk˘ Datamars z Bedano-Lugana.
Masivní roz‰ífiení ãipÛ se teprve oãekává
v letech 2006-2014 a trh pro rok 2008 se odhaduje na 1,3 mld. USD. V nejrÛznûj‰ích oborech:
skladování, dopravû, obchodû, zdravotnictví,
bankovnictví, veterináfiství a také ov‰em v prádelenství.
Co vlastnû ãárov˘ kód je? Definice mÛÏe
b˘t tato: systém automatické identifikace zaloÏen˘ na soustavû rovnobûÏn˘ch ãar rÛzné
tlou‰Èky a mezer mezi nimi. Elektronick˘m snímaãem (ãteãkou), kter˘ identifikuje rozdíly
v reflexi a pfiemûÀuje je na signály, lze kód pfieãíst. To znamená, Ïe kaÏdá ãíslice nebo písmeno je zaznamenáno pomocí pfiedem definovan˘ch ‰ífiek ãar a mezer mezi nimi. TypÛ ãárov˘ch kódÛ je nûkolik a nûkteré z nich mohou
kódovat i jiné znaky neÏli jen ãíslice a písmena. Evropské kódy jsou tfiináctiãíselné a nejroz‰ífienûj‰í z nich je EAN 8. Pro vyuÏití kódÛ
existuje mezinárodní sdruÏení EAN International (Brusel) s národními poboãkami (u nás
EAN âR, Na Pankráci 30, Praha 4). U kódÛ
2007/2 str. 6
ãip má baterii). PrÛmûr ãipu se neustále zmen‰uje, u prádelensk˘ch ãipÛ z pÛvodních 28 mm
na 12 a také tlou‰Èka ze 4 mm na 2. Vût‰ina ãipÛ
Datamars má kapacitu 64 bitÛ a ãas odãítání 20
m/sec.
Novou generací ãárového kódu je dvoudimenzionální kód s velmi vysokou informaãní kapacitou PDF
417. Velikost datového souboru je aÏ 1,1 kB.
Toto malé nic v rámeãku je ãip na oznaãování zvífiat (psÛ) ve skuteãné velikosti.
EAN první 2 nebo 3 ãíslice urãují stát pÛvodu.
Novou generaci ãárového kódu pfiedstavuje
dvoudimenzionální kód PDF 417 s vysokou
informaãní kapacitou, do které lze zakódovat
i grafiku. Velikost datového souboru mÛÏe b˘t
aÏ 1,2 kB. Tento kód mÛÏe snad alespoÀ ãásteãnû ãelit nástupu ãipÛ. Po prvé byl pfiedstaven americkou firmou Intermec Corp. v roce
1988 a od té doby je neustále zlep‰ován a snad
bude schopen unést i fotografie.
V prádelenství lze pouÏívat rÛzné ãárové
kódy, ovûfien je napfi. Interleaved 2 od 5-ITF.
Identifikují se pfiedev‰ím osobní ochranné odûvy pro prÛmysl a zdravotnictví. Ná‰ivka s ãárov˘m kódem se umísÈuje na vnitfiní ãást límce.
Kód je vy‰it nebo nati‰tûn. Kvalitu a rozli‰ovací schopnost v˘raznû zvy‰uje pfienosov˘ tisk
za tepla. Obrovskou nev˘hodou ãarového kódu
je nutnost ruãního odãítání ãteãkami. To dost
dobfie není moÏné v prÛbûhu technologického
procesu a tak se identifikace provádí obyãejnû
v expedici (nûkdy i v pfiíjmu). Pro malé a stfiední operátory mohou ãárové kódy pro svoji jednoduchost a nízké pofiizovací náklady vyhovovat i v budoucnu. Manipulaci s kódy ulehãují
automatické ‰títkovaãky. Napfi. systém HiQ
od firmy Thermopatch vytvofií kód (nejjednodu‰‰í fie‰ení je náhodn˘ kód, kterému se v poãítaãi pfiifiadí potfiebné údaje), doplní dal‰í symboly, vytiskne ‰títek, odfieÏe a nalepí na textílii. To v‰e za 3 vtefiiny a v konzistentní kvalitû, protoÏe na tisk kaÏdého ‰títku se pouÏije
nov˘ kus barvící pásky. BûÏnû se identifikují
tyto údaje: jméno a osobní ãíslo nositele, podnik, druh odûvu, datum prvního nasazení, datumy nebo poãty dal‰ích obrátek. DleÏit˘m parametrem identifikace jsou náklady. Jsou trojí:
pofiizovací, instalaãní a provozní. V porovnání s ãipy se u ãárového kodu udávají pofiizovací náklady asi 4x men‰í, instalaãní stejné a provozní 2,6x vût‰í. Vysoké provozní náklady
vypl˘vají z ruãního odãítání a v kompletním
cenovém srovnání vychází ãip levnûji. Také
proto, Ïe Ïivotnost ãipu je mnohem del‰í neÏ
ãárového kódu. BûÏnû pfiesahuje Ïivotnost prádla a mÛÏe se tedy pouÏít opakovanû: v˘robci
ãipÛ udávají Ïivotnost 300 aÏ 400 cyklÛ.
EAN 8
âip (také tag, transponder, RFID) pfiená‰í
informaci elektromagnetick˘m vlnûním, které
proniká nevodiv˘mi materiály (i textilními),
takÏe pfii odãítání mÛÏe b˘t ãip umístûn na prádle kdekoliv a anténa nemusí ãip „vidût”. âipy
se do prádla v‰ívají (i pfiímo u v˘robce prádla)
nebo nalepují termozáplatami. Jako informaci
nese ãip neopakovatelné ãíslo, které otvírá pfiístup k odpovídajícím informacím uloÏen˘m
v centrální databazi.
Nejvût‰ím (ne v‰ak jedin˘m) v˘robcem ãipÛ
pro prádelenství je ‰v˘carská spoleãnost Datamars, která ãipy nabídla trhu v roce 1991.
V˘robci prádelensk˘ch ãipÛ vycházeli
z poznatkÛ získan˘ch pfii v˘robû ãipov˘ch kreditních, telefonních a pfiístupov˘ch karet. Prádelensk˘ ãip musí b˘t mimofiádnû odoln˘
proti teplotû (pfii Ïehlení aÏ 220o), alkalick˘m
lázním za tepla (pH 12 pfii 95 oC), lisovacím tlakÛm (40 barÛ), musí mít dlouhou Ïivotnost
(pÛvodnû 100 cyklÛ, dnes aÏ 400), rychlou
odãítatelnost (u dopravníkÛ pro rychlosti 1,2
m/sec tj. více neÏ 40 km/h), vysokou odolnost
proti ru‰ení, dostateãnou odãítací vzdálenost
(dnes 30 cm) atd. Rozvoj ãipÛ v prádelenství je
neuvûfiiteln˘ a v roce 2005 bylo v pouÏívání
v 600 prádelnách na v‰ech kontinentech na 50
milionÛ ãipÛ. Vrchol odãítacích moÏností pro
prádelenství pfiedstavil Datamars v roce 2003:
Zvlá‰tní anténa umoÏnila odãítat ãipy ze 400
kusÛ prádla ve velkém pytlu s obsahem aÏ 2 m3,
v˘‰ky aÏ 2 m a prÛmûru 1,2 m s pfiesností témûfi
Systém má i nectnosti:
100 % za 2,5 minuty (ãipy mûly prÛmûr 22
mm). Tím se uzavfiel identifikaãní cyklus - technologie je sloÏitá
i v pfiíjmu ‰pinavého prádla bez potfieby kuso- - pofiizovací náklady jsou vysoké
- management dat není nejjednodu‰‰í
vého tfiídûní!
- nevhodnost (nebo aspoÀ diskutabilita) pro
rovné prádlo
- nezaruãená kompatibilita mezi rÛzn˘mi systémy.
Code 39
RÛzné druhy ãipÛ a termozáplata na jejich pfiipevnûní.
EAN 13
Interleaved 2 of 5 - ITF
UCC/EAN 128
1 8 5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Code 128
Codabar
Existují rÛzné typy ãárov˘ch kódÛ a kaÏd˘ má jinou
charakteristiku. Nûkteré kódují jen ãíslice, jiné i písmena a nûkteré i zvlá‰tní znaky. Kódy oznaãené EAN
obhospodafiuje sdruÏení EAN International se sídlem v Bruselu, u nás EAN âeská republika, Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4. Pro identifikaci prádla lze
pouÏít napfi. kód Interleaved 2 od 5 - ITF.
Jak˘m zafiízením je ãip na rozdíl od ãárového kódu? Je to uzavfien˘ elektronick˘
systém mikroãipu s anténou v obalu ze zvlá‰tû
odolného plastu, vût‰inou tvaru knoflíku, ale
i nepatrné tyãinky (ãip na oznaãování zvífiat).
Pracuje bez baterie a energii získává na rezonanãní frekvenci z antény, je pasivní (aktivní
ware musí integrovat v‰echny informace v souladu s na‰imi pfiedstavami. Cel˘ systém se
„‰ije” na míru a dodává jako komplet, kter˘
navíc umí spolupracovat s technologick˘mi
uzly prádelny. Z hlediska investiãního systém
pfiestavuje asi dvojnásobn˘ náklad proti ãipÛm
samotn˘m.
Proã také ãipy vítûzí nad ãárov˘m kódem?
¤eknûme, Ïe máme prádelnu, která pere 10 000
ks/den (asi 3 t). Pokud v této prádelnû identifikujeme kaÏd˘ kus prádla 3x (v pfiíjmu, pfii plnûní praãek a v expedici) a kaÏdá identifikace trvá
3 s, spotfiebujeme na identifikaci za den 25
hodin! Tento ãas lze pfii zavedení ãipÛ u‰etfiit.
âipy jsou jiÏ ovûfieny i v mal˘ch prádelnách
napfi. Metha Vask, Herning, Dánsko. Ta pere
za den jen asi 1,5 t prádla. âipy sledují pohyb
pronajatého prádla u jednotliv˘ch zákazníkÛ
a osob, z poãtu obrátek jednotliv˘ch kusÛ se
odvozuje profitabilita atd. Na opaãném pólu je
prádelna Boco v Bielefeldu s 20 000 zákazníky z celého Nûmecka, která dennû vypere 50
000 pracovních odûvÛ. K prvnímu ãtení ãipu
dochází na dopravníku ‰pinavého prádla. Podle získan˘ch údajÛ se prádlo automaticky tfiídí
podle sortimentu a pracích programÛ. Dal‰í
odãítací anténa pracuje u tfiídícího dopravníku
pfied tunelfini‰ováním a závûreãná v expedici.
Pouhé shromáÏìování údajÛ, aÈ jak˘chkoliv,
je ale pfiíli‰ velk˘m pfiepychem. Skuteãné
v˘hody ãipové identifikace se projeví aÏ tehdy, pokud je bezprostfiednû spojena s technologií, napfi. s tfiídícími systémy a tunelfini‰ováním. Tfiídící systémy zvládnou i 10 000
kusÛ prádla bez doteku lidské ruky za hodinu.
V˘hody ãipové identifikace lze shrnout takto:
- mezi anténou a ãipem není nutná pfiímá viditelnost
- odeãet dat je velmi rychl˘
- míra automatizace je vysoká
- podle zadání získáváme zcela prÛhledná data.
Kupovat jen ãipy nemá samozfiejmû smysl.
VÏdy je tfieba investovat do uceleného identifikaãního systému s jasnou pfiedstavou, která data nás zajímají a jak je vyuÏijeme. MÛÏeme napfi.
- identifikovat textílie v praní i chemickém ãi‰tûní
- dokumentovat procesy praní zejména zdravotnick˘ch textílií a pomÛcek
- dokumentovat vlastnosti textílií a jejich správnou údrÏbu
- vkládat data t˘kající se nositelÛ odûvÛ
- sledovat opotfiebení v závislosti na poãtu cyklÛ atd.
âipy jsou univerzálnû pouÏitelné a sbíraná data se mohou t˘kat v‰ech druhÛ textílií
od pracovního obleãení a operaãních textílií aÏ
po protiprachové rohoÏe a mopy, podloÏky,
froté, stolní prádlo atd. Úãelnost pouÏití u loÏního prádla je v diskusi.
Identifikaãní systém se bude skládat pfiinejmen‰ím z tûchto ãástí:
- prádla opatfieného ãipy
- odãítacích antén
- vyhodnocovacího poãítaãového zafiízení
s potfiebn˘m software
Odãítací antény mohou b˘t podle úãelu rÛzného tvaru: rámové pro odãítání textílií na pásu,
deskové pro upevnûní pod tfiídící stÛl, závûsné
pro upevnûní podél dopravníkÛ se zboÏím na
ramínkách atd. âipy mohou identifikovat nejen
prádlo, ale i ramínka, vozíky, kontejnery. Soft-
Jedním z problémÛ provozu ãipov˘ch identifikaãních systémÛ je otázka frekvence, na
které ãipy pracují. âipy, jako kaÏdé elektromagnetické zafiízení, mohou pracovat na rÛzn˘ch frekvencích od kilo- pfies mega- aÏ po
gigahertzy. ProtoÏe na frekvencích je tlaãenice, je tfieba pfies normy ISO frekvence normalizovat. Normy fiady ISO 18000 existují a t˘kají se frekvencí 135 kHz, 13,56 MHz, 45 GHz,
5,86 GHz a 800-900 MHz vÏdy s 2-3 operaãními systémy. âipy s rÛzn˘mi frekvencemi
mají rozdílné vlastnosti, operaãní nasazení,
cenu, odãítací vzdálenost atd. V prádelenské
praxi se projevilo ru‰ení ãipÛ elektrick˘m zafiízením prádelny, pokud frekvence ru‰ícího signálu je blízká pracovní frekvenci ãipu. Proto
v˘robci ãipÛ pracují na odru‰ení zafiízení. Ne
v‰ichni v˘robci ãipÛ normy frekvencí respektují a pokraãuje diskuse o tom, které frekvence jsou optimální z hlediska rychlosti odãítání,
vzdálenosti atd. V kaÏdém pfiípadû by oboru
stadardizace frekvencí prospûla. Nejen frekvencí, ale i datové struktury tak, aby byla zaruãena kompatibilita systémÛ rÛzn˘ch v˘robcÛ.
Jaká budoucnost identifikaci ãeká? Zcela
jistû je pfied námi etapa obrovského rozvoje
v mnoha odvûtvích Ïivota a v prádelenství také.
Rozhodující roli budou hrát ãipy, protoÏe je lze
svázat s automatizaãními procesy. Identifikace pfiiná‰í i jistá rizika. Jaká? Oznaãovat se
bude v‰e: nejen prádlo a zboÏí v marketech, ale
i prÛkazy ke vstupu, identifikaãní a bankovní
karty, domácí zvífiata a kdo ví, snad i lidé, nejdfiíve moÏná pacienti v nemocnicích. ZboÏí
oznaãené ãipy je stále identifikovatelné
a pomocí ãteãek na vefiejn˘ch místech by bylo
moÏné podle pohybu zboÏí identifikovat
i pohyb osob. A to je nepfiípustn˘ zásah do soukromí a vyvolává boufii odporu. Prádelenství
bude zfiejmû blízká ãipová identifikace zdravotnick˘ch pomÛcek pro operaãní sály. JiÏ k ní
dochází.
Ing. Zdenûk Kadlãík
(Pokraãování na str. 7)
INFORMÁTOR
PRÁDELENSKÉ KAPITOLY
(21)
Identifikaãní technologie na postupu
(Dokonãení ze str. 6)
2
Dodávka do
prádelny
Tfiídûní pfied
praním
Vstup
Prací proces
solopraãky
tunelová praãka
mokré ãi‰tûní
OdvodÀování
lisováním a
odstfiedûním
1
Zákazník
Potenciální místa v prádelenském cyklu
vhodná na identifikaci
6
3
Tfiídûní na
dopravníku
Dodávka
4
5
Skladování
Sterilizace
Odãítací antény Datamars pro provoz mají rÛzné
tvary podle úãelu pouÏití. Lev˘ sloupec shora: válcová anténa na zavû‰ení, stolní anténa, kterou lze
upevnit napfi. pod tfiídící stÛl, rámová anténa pro
dopravník. Vpravo: ruãní pfienosn˘ odãítaã kódÛ.
âesk˘ pfiínos pro baktericidní úpravu textílií
Ve v˘stavních prostorách Intercleanu 2006 celkem nenápadnû vystavovala v rohu místnosti za
vstupními dvefimi i firma Licolor a.s., Americká 2, Liberec. Vystavovala odûvy a textílie pro
zdravotnictví pod názvem Sanlic. O co ‰lo?
O baktericidní úpravû textílií ionty stfiíbra psal
Informátor opakovanû. Tato úprava bûhem
posledních tfií let pfie‰la z v˘zkumu do praxe a je
zdravotníky vysoce cenûna. Stfiíbro a jeho slouãeniny nejsou zrovna levné a úprava také ne.
Liberecká firma postupovala jin˘m zpÛsobem:
textílii upravuje kvartérními amoniov˘mi slouãeninami (jejich dezinfekãní úãinek je znám dávno a vyrábí se ve velkém mnoÏství - u nás obecnû znám˘m dezinfekãním prostfiedkem tohoto
typu je Ajatin nebo Septonex) zakotven˘mi
v matrici reaktivní k textilnímu materiálu. Vznikne tak pevná vazba k textílii, která podle vyjádfiení v˘robcÛ, má Ïivotnost 150x praní zpÛsobem termodezinfekãním i chemotermodezinfekãním. Naná‰í se pravdûpodobnû fulárováním
0,5% úãinné látky.
Samozfiejmû, Ïe v˘robce si nechal tkaninu opakovanû rÛzn˘m zpÛsobem testovat. Nejlep‰ího
efektu bylo dasaÏeno na bavlnû, PES a PAD.
V˘robce nabízí nemocniãní bakteriostatick˘ komplet NBK Sanlic (na krytí lÛÏek, nástrojÛ, na pfievleky a plá‰tû, o‰acení perzonálu atd.). Zkou‰ky
prokázaly pokles rÛstové aktivity bakterií u nepran˘ch vzorkÛ o 2,85, u vzorkÛ pran˘ch 50x o 2,04
logaritmického fiádu. Pfievedeno do srozumitelné
fieãi, úãinnost úpravy u testÛ s kulturou Stafylococcus aureus byla pfies 99 %. Klinicky byla úprava zkou‰ena ve V‰eobecné fakultní nemocnici v
Praze na Dermatovenerologické klinice s konstatováním, Ïe jde o zdravotnick˘ prostfiedek se ‰irok˘m vyuÏitím ve zdravotnick˘ch zafiízeních s dobrou koÏní sná‰enlivostí. Tu potvrdil i SZÚ Praha a
Národní referenãní centrum pro kosmetiku. Pfiítomnost ‰kodliv˘ch látek (formaldehyd, tûÏké
kovy, aromatické amíny) zji‰Èoval Institut pro testování a certifikaci ve Zlínû. Namûfiené hodnoty
byly hluboce pod poÏadavky SZÚ (metodické
doporuãení 1/2000). U barevné (zelené) textílie
lze snad vytknout jen niωí stálost v odûru a v potu.
Bakteriostatick˘ úãinek byl potvrzen i zahraniãní
laboratofií Sanitized v Burgdorfu a to u 25x praného vzorku 99,9 % pro Stafylococcus aureus - „dobrá antibakteriální úãinnost“.
TakÏe máme vynikající ãeskou baktericidní úpravu pfiedev‰ím bavlnûn˘ch, ale také smûsov˘ch textílií v bílé a zelené barvû urãen˘ch ke konfekcionování odûvÛ pro zdravotnick˘ perzonál a pouÏiteln˘ch i k jin˘m úãelÛm (loÏniny, kryty atp.) O v˘znamu podobn˘ch úprav se v zahraniãí nediskutuje
a v‰eobecnû se akceptují v‰ude tam, kde je pacient
ohroÏen v souvislosti s pomnoÏováním bakterií.
Materiál lze pfiitom prát v‰emi bûÏn˘mi postupy
a bez v˘razné ztráty úãinnosti snese 150x praní. Tato
informace by pfiedev‰ím mûla proniknout do nemocnic, které se samy starají o prádlo. ProtoÏe znám
mechanismy nákupu prádla ve zdravotnictví,
pochybuji o jejich zájmu o tuto novinku. Informace je ale urãitû zajímavá i pro velké prádelny nabízející servis prádla pro zdravotnictví - coÏ tak exponovan˘m zdravotnick˘m pracovi‰tím nabídnout
tuto alternativu!? Samozfiejmû se v‰emi nezbytn˘mi informacemi.
-izk-
âipy nezmohou v‰echno!
Obrovsk˘m problémem v˘robcÛ kvalitních
textílií jsou levné a nekvalitní napodobeniny
vyrábûné v Asii a dováÏené podloudnû v milionov˘ch poãtech do Evropy. Nekvalitní v˘robky po‰kozují jméno firmy a prodávají se na
trÏi‰tích za zlomek ceny originálÛ. Nejãastûji
se fal‰uje sportovní o‰acení svûtoznám˘ch
firem napfi. Adidas, Nike, Puma. Logistici fiíkají, Ïe nejlep‰ím fie‰ením pro kontrolu jsou ãipy.
Ano, pokud je zboÏí ve v˘robû, dopravû nebo
ve skladu pfied prodejem - pfied vlastním prodejem musí b˘t ãip odstranûn. V˘robci proto pfiem˘‰lí, jak zboÏí trvale oznaãit, aby bylo trvale
identifikovatelné v prÛbûhu celé Ïivotnosti.
¤e‰ení existuje a firma Puma je jiÏ vyuÏívá. Do
vláken se integrují mikroskopické barevné ãástice o velikosti 5-50 mikrometrÛ s rÛzn˘m, nejãastûji pásov˘m barevn˘m vzorem. Mohou se
zakomponovat i do balícího materiálu, nálepek,
etiket atp. Zakotvení je naprosto pevné a odoINFORMÁTOR
lává údrÏbû po celou dobu Ïivotnosti v˘robku.
Barevn˘ kód pouÏívan˘ firmou Puma se naz˘vá Secutag. K identifikaci barevného kódu je
potfiebn˘ jednoduch˘ stojanov˘ mikroskop
s pfiibliÏnû stonásobn˘m zvût‰ením. V identikaãních místech (velkosklady, celní sklady, velkoobchod) není problém mikroskop pro identifikaci zásilky pouÏívat. Velké balení (kontejner, paleta) mÛÏe b˘t navíc opatfieno identifikaãním ãipem. V˘robcem Secutagu je firma
Simons Druck, která nabízí kódování textílií
v‰em zájemcÛm. Zaruãuje naprostou stálost barviva a odolnost vÛãi v‰em vlivÛm chemikálií,
lázní, tepla atp. Dodává i ãtecí mikroskopy. Ty
nejsou nijak sloÏité a jsou levné. Zakoupit si je
mÛÏe kaÏdá vût‰í prodejna a pfii pfiejímce zboÏí
kontrolovat, zda náhodou nenakupuje falzifikát.
ZákazníkÛm tak mohou poskytnout ve‰keré
garance související s kvalitním v˘robkem.
-izk-
Doprava
Tfiídûní
Kontrola závad
Îehlení na fini‰eru
Ïehliãích
Dosu‰ování froté
Vstup
Ceny vody v Evropû
Stoupající ceny vody se ve vztahu k stoupajícím cenám zemního plynu a elektrické energie
(viz Informátor z ãervna 2006) ponûkud pfiehlíÏí.
Neprávem - voda patfií k základním nákladov˘m
poloÏkám prádelny. V následujícím textu se uvaÏují jen základní ceny vody, tedy tzv. vodné, bez
stoãného.
Ceny vody v roce 2005 ve svûtû (v EUR/m vody):
1. Dánsko
1,84
8. Finsko
0,74
2. Nûmecko
1,73
9. JiÏní Afrika 0,73
3. Británie
1,42
10. Austrálie
0,72
4. Belgie
1,32
11. ·panûlsko
0,71
5. Francie
1,19
12. ·védsko
0,67
6. Holandsko 1,15
13. Kanada
0,54
7. Itálie
0,82
14. USA
0,52
Ve v‰ech pfiípadech jde samozfiejmû o ceny prÛmûrné. Napfiíklad v drahém Nûmecku platí za vodu
nejvíce v DráÏìanech 2,10 EUR, Stuttgartu 1,39
a v Chemnitz 1,88 EUR. V USA (cena vody je zde
velmi nízká!) kolísá cena mezi 0,21 USD a 1,45
USD za kubík. V tabulce je uvedeno 14 zemí a ve
13 z nich do‰lo v minulém roce ke zv˘‰ení ceny.
V˘jimkou je jen Holandsko, kde cena vody klesla
o 1,9 %, naopak nejvíce narostla v Británii a to
o 15 %. U na‰eho souseda, v Nûmecku, je nárust
jen 1,2 %, coÏ je ménû neÏ inflace 1,4 %. Nûmeãtí experti poãítají s tím, Ïe by se cena mûla pro nejbliωích 12 mûsícÛ stabilizovat. Stoupání cen vody
se pfiiãítá nûkolika pfiíãinám: pfiedev‰ím ub˘vá
zdrojÛ a poptávka roste, v˘roba vody je ãím dál tím
draωí. I proto, Ïe regulaãní pfiedpisy pro kvalitu
vody jsou v Evropû stále pfiísnûj‰í. U nás cenu vody
navíc ovlivÀují obrovské investice, které do zdrojÛ, sítí a ãistíren vkládají noví nabyvatelé. Vedou
se také diskuse, zda má b˘t voda stejnû deregulována jako zemní plyn nebo elektrická energie. Pfiísná deregulace by vedla k dal‰ímu zv˘‰ení cen, coÏ
je neÏádoucí.
Na‰e republika je kapkou v mofii stfiedoevropského prostoru, kter˘ je ekonomicky závisl˘ od
silného Nûmecka. Není proto dobrou zprávou pro
prádelny a prÛmysl vÛbec, Ïe v tabulce cen zemního plynu vyspûl˘ch zemí je Nûmecko tfietí nejdraωí, stejnû tak i v tabulce pro elektrickou energii, v cenû vody potom druhou nejdraωí zemí. Kdo
ãte peãlivû tisk ví, Ïe nûmeckou cenou se argumentuje ãasto! Naposled pfii chystaném zdraÏení
elektrické energie.
-izk-
Co s pol‰táfii a dekami?
U péfiov˘ch pol‰táfiÛ a pro‰ívan˘ch dek jsme
dlouhá léta nemûli jinou moÏnost neÏ nav‰tívit ãistírnu pefií. Ta deklarovala, Ïe pefií vyãistí. Ve skuteãnosti ne‰lo o Ïádné ãi‰tûní (kromû nûkolika v˘jimek, kde se pefií v moderním stroji opravdu pralo
ve vodní lázni; tûchto strojÛ bylo jen pár v nejvût‰ích mûstech) a pefií se jenom v proudu vzduchu
vytfiídilo a odstranily lomové ãástice vzniklé dlouh˘m pouÏíváním. Ty se pak nahradily pefiím
nov˘m. V‰echny neãistoty, které byly v pefií pfied
ãi‰tûním v nûm také zÛstaly, napfiíklad zaschl˘ pot,
moã atd. Pokud se nevymûnila s˘pkovina, zÛstala
‰pinavá rovnûÏ. Jinou moÏností bylo chemické ãi‰tûní. To odstranilo tukové neãistoty, zejména tûlesn˘ tuk. Bûda v‰ak, kdyÏ se ãi‰tûn˘ pol‰táfi ve stroji roztrhl!
Logicky se tedy pozornost obrátila k praní
a mokrému ãi‰tûní. Podmínkou jakéhokoliv praní
je pevná a neporu‰ená s˘pkovina - pfii sebemen‰í
pochybnosti je tfieba pol‰táfi za‰ít do dal‰í druhé
s˘pkoviny nebo pevného plátna. A pfiedtím stehy,
dírky atd. opravit. Na s˘pkovinû mohou b˘t skvrny i velkoplo‰né. Obyãejnû jde o bílkovinné zneãi‰tûní, které lze pfieddeta‰ovat enzymatick˘mi
prostfiedky. Ty vyÏadují del‰í pÛsobení pfii vy‰‰í
teplotû, kolem 40 stupÀÛ. Pfii vlastním praní nesmí
b˘t stroj pfieplnûn aby nálpÀ praãky byla v pohybu. Pere se pfii niωích teplotách (60 stupÀÛ a ménû),
nejlépe tekut˘mi pracími prostfiedky, protoÏe ty se
lépe vymáchávají. V pro‰ívan˘ch dekách, které
nejsou rozdûleny pro‰itím na men‰í komory dojde
pravidelnû k nahlouãení pefií do jednoho místa.
V˘sledkem je nevyváÏenost pfii odstfiedûní (lisování nepfiichází do úvahy). âím vût‰í komory, tím
vût‰í potíÏe. Pfii praní se doporuãují prostfiedky
s obsahem enzymÛ ‰tûpících bílkoviny. Proces praní mÛÏe konãit pfiídavkem kyseliny peroctové, která vybûlí skvrny a zjistí dezinfekci pefií a také
odstraÀuje zápach. Pfii máchání lze pouÏít neutralizaãní prostfiedek. Do poslední láznû se doporuãuje pfiídavek upravovacího (zmûkãovacího) prostfiedku, kter˘ dodá pefií kyprost a pfiíjemn˘ omak.
Bez problémÛ není ani su‰ení. Nevysu‰í-li se
zboÏí dostateãnû, dostane zatuchl˘ zápach a naopak, pfiesu‰í-li se, je pefií „ostré“, nepfiíjemné na
omak, nespl˘vavé. Su‰ení trvá dlouho a odborníci
fiíkají, Ïe nejlep‰í postup je asi 15 - minutové su‰ení pfii vy‰‰í teplotû kolem 90 stupÀÛ s následujícím
dosu‰ení pfii 70 stupních. âas su‰ení nelze pau‰álnû stanovit a závisí pfiedev‰ím na mnoÏství pefií,
kter˘m je pol‰táfi nebo deka naplnûna. Su‰iã opût
nesmí b˘t pfieplnûn a ãím je jeho náplÀ men‰í, tím
rychleji su‰ení probíhá.
Závûrem lze fiíci, Ïe i pol‰táfie a pro‰ívané deky
lze úspû‰nû prát. Technologie musí b˘t ‰etrná a pfiizpÛsobená sortimentu. Praní a su‰ení trvá dlouho
a rozhodnû se nevejdeme do bûÏn˘ch kilogramov˘ch cen!
-izk2007/2 str. 7
INFORMÁTOR – Vydává Asociace prádelen a ãistíren, 616 00 Brno, El. Voraãické 27, telefon/fax: 549 245 642, IâO 64 32 69 51. Sazba: Palatin CZ, s. r. o., Kounicova 13, Brno. Vychází 6x roãnû. Toto ãíslo vy‰lo v nákladu
850 v˘tiskÛ. Vytiskla MORAVIA TISK VY·KOV. Za obsah odpovídá ing. Milan Venclík, prezident Asociace prádelen a ãistíren. Vydavatel podle zákona není odpovûdn˘ za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátÛ. Registrace u Min. kultury âR,
registrováno pod MK âR 6593 podle § 7 zák. 46/2000 Sb.

Podobné dokumenty

vydání č. 5 - Asociace prádelen a čistíren

vydání č. 5 - Asociace prádelen a čistíren A právû v tomto oboru ãinnosti se nyní pravidelnû setkáváme pfii fie‰ení Va‰ich profesních problémÛ. Na‰ím samozfiejm˘m cílem je pomoci fie‰it tyto problémy k Va‰í úplné spokojenosti. K tomu jsme za po...

Více

vydání č. 1 - Asociace prádelen a čistíren

vydání č. 1 - Asociace prádelen a čistíren Pfiedsednictvo na‰í Asociace se od Kolegia v fiíjnu 2006 se‰lo na dvou zasedáních, a to dne 28. listopadu 2006 a 23. ledna 2007. Pfiiná‰íme Vám struãnou informaci o projednávan˘ch otázkách. Na jednání...

Více

Technická specifikace Objednatele

Technická specifikace Objednatele aktualizovány na základě Měsíčního vyhodnocení). Součástí TP je i soupis zařízení, vybavení a spotřebního materiálu používaného pro zajištění služby. o Přílohou TP bude i stanovení SLA (Service lev...

Více

Thonauer Kundenzeitung 26

Thonauer Kundenzeitung 26 Hotmelt-Moulding ochraÀuje spolehlivû a dlouho pfied vlhkostí, v˘kyvy teploty, korozí a otfiesy. Pro tuto technologii jsou pouÏívány termoplastické zalévací hmoty THERMELT®. Dobrou ochranu nabízejí H...

Více

Katalog Funny vany (7 MB, pdf)

Katalog Funny vany (7 MB, pdf) Such˘, is the subsidiary Dutch company RIHO International b.v., the activities of

Více

INFO 1_03 - Asociace prádelen a čistíren

INFO 1_03 - Asociace prádelen a čistíren neslouÏí v první fiadû k ochranû zamûstnancÛ, ale pfiedev‰ím chrání koneãného spotfiebitele - zákazníky (pacienty, lékafie, hotelové hosty atd.) pouÏívající koneãn˘ produkt, v daném pfiípadû vyprané prá...

Více

vydání č. 6 - Asociace prádelen a čistíren

vydání č. 6 - Asociace prádelen a čistíren rovnûÏ kurz „âistírenského minima“, kter˘ se v souãasnosti pfiipravuje. Pro oba obory je také nezbytné mít k dispozici základní uãební texty. Pro obor praní prádla se jiÏ pfiipravuje vydání textÛ, je...

Více

HighTech ve Start

HighTech ve Start zmûn v nastávajících dvaceti letech bude jistû vût‰í neÏ v uplynul˘ch dvou desetiletích. A nikdo z nás neumí pfiesnû pfiedpovûdût, co pfií‰tích dvacet let pfiinese, jak se bude vyvíjet Facebook, In...

Více