strana povrchové úpravy

Komentáře

Transkript

strana povrchové úpravy
ceník platný od 1. 4. 2014
STRANA
STRANA
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Penetraèní nátìry pod omítkoviny
akrylátové
silikonové
silikátové
mozaiky
Penetraèní nátìry
akrylátové
silikonové
silikátové
Úprava omítkovinou
akrylátové
silikonové
silikátové
mozaiky
Nátìry fasád
akrylátové barvy
silikonové barvy
silikátové barvy
vápenné barvy
Nátìry interiérù
omyvatelné akrylátové barvy
otìruvzdorné akrylátové barvy
plastické efekty
antické zeminy
izolace a pøekrytí skvrn
silikátové barvy
Nátìry døeva
lazurovací laky silnovrstvé
lazurovací laky slabovrstvé
kryvé saténovì matné emaily
kryvé lesklé emaily
oleje a vosky
prevence proti døevokaznému hmyzu,
døevokazným houbám a plísním
likvidace a prevence proti døevokaznému
hmyzu
likvidace a prevence proti døevokaznému
hmyzu, prevence proti døevokazným houbám
a plísním
zakázková výroba biocidních prostøedkù na
døevo
podlahy v interiéru
Nátìry pohledového betonu
ochranné barvy
hydrofobizaèní prostøedky
Nátìry betonových podlah
ochranné barvy
hydrofobizaèní prostøedky
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
Nátìry fasád a kamenných prvkù
9
prevence proti døevokaznému hmyzu,
døevokazným houbám a plísním
likvidace a prevence proti døevokaznému
hmyzu
likvidace a prevence proti døevokaznému
hmyzu, prevence proti døevokazným houbám
a plísním
zakázková výroba biocidních prostøedkù na
døevo
lazurovací laky silnovrstvé
lazurovací laky slabovrstvé
kryvé saténovì matné emaily
kryvé lesklé emaily
oleje a vosky
podlahy v interiéru
pomocný materiál a pøíslušenství
hydrofobizaèní prostøedky
zpevòující prostøedky
Protipožární nátìry **
døeva
kovu
Antigraffiti program
prevence
odstranìní
zakázková výroba
Hydrofobizaèní nátìry
vodou øeditelné
rozpouštìdlové
Odstraòování plísní v interiéru
Odstraòování plísní a øas v exteriéru
Nátìry kovu
základní barvy
kryvé saténovì matné emaily
kryvé lesklé emaily
Pigmentové preparace - koncentráty
tónovací systém ALFACOLOR - STACHEMA
lazurovací
pro nestandardní odstíny
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
OCHRANA DØEVA
Prostøedky pro ochranu døeva
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
2
15
15
15
15
15
16
16
17
17
17
17
17
STRANA
STRANA
SPECIÁLNÍ MALTY
BAZÉNOVÁ CHEMIE
Chlorová dezinfekce vody
Úprava pH
Bezchlorová dezinfekce vody
Prostøedky proti øasám
Vloèkování
Èištìní
Zazimování
Úprava tvrdosti
Sety bazénové chemie
Pøíslušenství bazénové chemie
mìøení vody - testery
plachty
sbìraèe neèistot
filtrace a filtraèní písky
teplomìry
ostatní
18
Lepidla
18
18
pro zateplovací systémy
pro obklady a dlažby
18
Spárovací hmoty
18
pro spáry 1-6 mm
pro spáry 5-20 mm
silikony
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
krbová skla
povrchy
pøípravky do mobilních WC
spray proti znaèkování (pes, koèka)
nemrznoucí kapaliny do topných a chladících
systémù - zakázková výroba
Báze A
Báze B
Báze C
hobby
profi
kosmetika betonu
Ochrana proti vodì
stìrkové hydroizolace
krystalizaèní nátìry
utìsnìní tlakové vody
Speciální konstrukèní malty
21
21
21
21
22
22
22
22
22
STAVEBNÍ CHEMIE
BYTOVÁ CHEMIE
Odstraòování plísní v interiéru
Odstraòování plísní a øas v exteriéru
Èištìní
Samonivelaèní stìrky
Opravy betonu
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
20
Urèeno pro tónování ménì sytých odstínù
Urèeno pro tónování sytìjších odstínù
Urèeno pro tónování nejsytìjších odstínù
Penetrace
Pøísady do betonu a malt
Hydrofobizaèní prostøedky
Konsolidaèní pøípravky
Injektáže
23
23
23
23
23
PROTI HMYZU
Proti hmyzu
Proti kl횝atùm a komárùm
Proti èmelíkùm
Veterinární pøípravy
24
24
24
24
Název výrobku
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
kg
kg
49,00
46,50
245,00
465,00
296,00
563,00
5
10
kg
kg
56,50
54,00
282,50
540,00
342,00
653,00
.0100
.0100
5
10
kg
kg
56,50
54,00
282,50
540,00
342,00
653,00
.0040
.0040
5
10
kg
kg
61,00
59,00
305,00
590,00
369,00
714,00
.K
.K
.K
.0010
.0010
.0011
.0011
.0020
.0020
.0020
.0030
.0030
.0030
.0012
.0012
1
5
10
1
5
10
5
10
5
10
1
5
10
1
5
10
5
10
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
kg
kg
kg
l
l
43,00
36,00
33,00
95,00
93,00
89,00
48,00
46,00
108,00
105,00
128,00
122,00
119,00
89,00
85,00
83,00
66,00
64,00
43,00
180,00
330,00
95,00
465,00
890,00
240,00
460,00
540,00
1 050,00
128,00
610,00
1 190,00
89,00
425,00
830,00
330,00
640,00
52,00
218,00
399,00
115,00
563,00
1 077,00
290,00
557,00
653,00
1 271,00
155,00
738,00
1 440,00
108,00
514,00
1 004,00
399,00
774,00
Penetrace silikonová
Penetrace silikonová
5
10
l
l
56,00
53,00
280,00
530,00
339,00
641,00
Penetrace silikátová modifikovaná
Penetrace silikátová modifikovaná
5
10
l
l
53,00
51,00
265,00
510,00
321,00
617,00
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
44,00
44,00
39,00
44,00
39,00
44,00
46,00
46,00
42,00
46,00
51,00
51,00
53,00
1 100,00
1 100,00
975,00
1 100,00
975,00
1 100,00
1 150,00
1 150,00
1 050,00
1 150,00
1 275,00
1 275,00
1 325,00
1 331,00
1 331,00
1 180,00
1 331,00
1 180,00
1 331,00
1 392,00
1 392,00
1 271,00
1 392,00
1 543,00
1 543,00
1 603,00
Balení
množství jednotka
Popis
Øada
báze
Penetraèní nátìr pod akrylátové omítkoviny
Penetraèní nátìr pod akrylátové omítkoviny
.0015
.0015
5
10
Penetraèní nátìr pod silikonové omítkoviny
Penetraèní nátìr pod silikonové omítkoviny
.0100
.0100
Penetraèní nátìr pod silikátové omítkoviny
Penetraèní nátìr pod silikátové omítkoviny
Penetraèní nátìr pod mozaikové omítkoviny
Penetraèní nátìr pod mozaikové omítkoviny
Penetraèní nátìry pod omítkoviny
akrylátové
PENECO O
PENECO O
silikonové
PENESIL O
PENESIL O
silikátové
FIXASIL O *
FIXASIL O *
mozaiky
PENECO Mosaic
PENECO Mosaic
Penetraèní nátìry
akrylátové
PENECO
PENECO
PENECO
PENECO K
PENECO K
PENECO K
PENECO EXTRA
PENECO EXTRA
PENECO EXTRA R
PENECO EXTRA R
PENECO NANO
PENECO NANO
PENECO NANO
PENECO KONTAKT
PENECO KONTAKT
PENECO KONTAKT
PENECO FROST
PENECO FROST
Penetrace akrylátová
Penetrace akrylátová
Penetrace akrylátová
Penetrace akrylátová-koncentrát (1:4)
Penetrace akrylátová-koncentrát (1:4)
Penetrace akrylátová-koncentrát (1:4)
Penetrace akrylátová s hloubkovým úèinkem
Penetrace akrylátová s hloubkovým úèinkem
Penetrace akryl. s hloubkovým úèinkem-rozp.
Penetrace akryl. s hloubkovým úèinkem-rozp.
Penetrace akryl. s hloubkovým úèinkem-nano
Penetrace akryl. s hloubkovým úèinkem-nano
Penetrace akryl. s hloubkovým úèinkem-nano
Adhezní mùstek
Adhezní mùstek
Adhezní mùstek
Penetrace akrylátová pro teploty od -5 0 C
Penetrace akrylátová pro teploty od -5 0 C
silikonové
PENESIL
PENESIL
silikátové
FIXASIL M
FIXASIL M
Úprava omítkovinou
akrylátové
ECOLOR R
ECOLOR R
ECOLOR R
ECOLOR R
ECOLOR R
ECOLOR R
ECOLOR O
ECOLOR O
ECOLOR O
ECOLOR O
ECOLOR FROST R *
ECOLOR FROST R *
ECOLOR FROST O *
Akrylátová om. hlazená se zrnem 1 mm
Akrylátová om. hlazená se zrnem 1,5 mm
Akrylátová om. hlazená se zrnem 1,5 mm
Akrylátová om. hlazená se zrnem 2 mm
Akrylátová om. hlazená se zrnem 2 mm
Akrylátová om. hlazená se zrnem 2,5 mm
Akrylátová om. rýhovaná se zrnem 1,5 mm
Akrylátová om. rýhovaná se zrnem 2 mm
Akrylátová om. rýhovaná se zrnem 2 mm
Akrylátová om. rýhovaná se zrnem 2,5 mm
Akryl. om. hlazená se zr. 1,5 mm-pro tepl. od -5 0 C
Akryl. om. hlazená se zr. 2 mm-pro tepl. od -5 0 C
Akryl. om. rýhovaná se zr. 2 mm-pro tepl. od -5 0 C
.0100
.0100
báze C
.0100
báze C
.0100
.0100
.0100
báze C
.0100
.0100
.0100
.0100
Poèet (ks)
baleno
Název výrobku
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
56,00
51,00
56,00
51,00
56,00
51,00
50,00
45,00
50,00
45,00
50,00
45,00
1 400,00
1 275,00
1 400,00
1 275,00
1 400,00
1 275,00
1 250,00
1 125,00
1 250,00
1 125,00
1 250,00
1 125,00
1 694,00
1 543,00
1 694,00
1 543,00
1 694,00
1 543,00
1 513,00
1 361,00
1 513,00
1 361,00
1 513,00
1 361,00
25
25
25
kg
kg
kg
49,00
49,00
49,00
1 225,00
1 225,00
1 225,00
1 482,00
1 482,00
1 482,00
sch
spec.
sch
spec.
25
25
25
25
kg
kg
kg
kg
66,00
70,00
66,00
70,00
1 650,00
1 750,00
1 650,00
1 750,00
1 997,00
2 118,00
1 997,00
2 118,00
Fasádní barva akrylátová - bílá
Fasádní barva akrylátová - bílá
Fasádní barva akrylátová
Fasádní barva akrylátová
Fasádní barva akrylátová
Fasádní barva akrylátová
Fasádní barva akrylátová
Fasádní barva akrylátová
Fasádní barva akrylátová
Fasádní barva akrylátová
Fasádní barva akrylátová
Fasádní barva akrylátová
Fasádní barva akrylátová
Fasádní barva akrylátová
Fasádní barva akrylátová strukturní - bílá
Fasádní barva akrylátová strukturní - bílá
Fas. barva akrylátová s drobným kamínkem
Fas. barva akrylátová s drobným kamínkem
Fas. barva akrylátová s drobným kamínkem
Fas. barva akrylátová s drobným kamínkem
Fas. barva akrylátová s drobným kamínkem
Fas. barva akrylátová s drobným kamínkem
Fas. barva akryl. s povrchem pomeranè.kùry
Fas. barva akryl. s povrchem pomeranè.kùry
Fas. barva akrylátová pro teploty od -5 0 C
Fas. barva akrylátová pro teploty od -5 0 C
Fas. barva akrylátová pro teploty od -5 0 C
Akrylátová barva pro sanaci prasklin
Akrylátová barva pro sanaci prasklin
Akrylát. barva pro sanaci prasklin-pružná
Akrylát. barva pro sanaci prasklin-pružná
.0100
.0100
báze A
báze A
báze A
báze A
báze B
báze B
báze B
báze B
báze C
báze C
báze C
báze C
.0100
.0100
báze A
báze A
báze B
báze B
báze C
báze C
.0100
.0100
báze A
báze B
báze C
.0010
.0010
.0010
.0010
7,5
14
1,2
3,5
7
14
1,2
3,4
6,8
13,6
1,2
3,4
6,8
13,6
7,5
15
7
14
6,8
13,6
6,8
13,6
7,5
15
14
13,6
13,6
7,5
15
6
13
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
66,00
62,00
93,00
86,00
81,00
78,00
83,00
76,00
72,00
70,00
78,00
70,00
66,00
64,00
56,00
53,00
78,00
75,00
68,00
65,00
62,00
59,00
56,00
52,00
97,00
90,00
83,00
53,00
49,00
92,00
87,00
495,00
868,00
111,60
301,00
567,00
1 092,00
99,60
258,40
489,60
952,00
93,60
238,00
448,80
870,40
420,00
795,00
546,00
1 050,00
462,40
884,00
421,60
802,40
420,00
780,00
1 358,00
1 224,00
1 128,80
397,50
735,00
552,00
1 131,00
599,00
1 050,00
135,00
364,00
686,00
1 321,00
121,00
313,00
592,00
1 152,00
113,00
288,00
543,00
1 053,00
508,00
962,00
661,00
1 271,00
560,00
1 070,00
510,00
971,00
508,00
944,00
1 643,00
1 481,00
1 366,00
481,00
889,00
668,00
1 369,00
Fasádní barva silikonová
Fasádní barva silikonová
Fasádní barva silikonová
Fasádní barva silikonová
Fasádní barva silikonová
Fasádní barva silikonová
Fasádní barva silikonová
Fasádní barva silikonová
Fasádní barva silikonová
báze A
báze A
báze A
báze B
báze B
báze B
báze C
báze C
báze C
3,5
7
14
3,4
6,8
13,6
3,4
6,8
13,6
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
110,00
105,00
103,00
103,00
98,00
96,00
98,00
93,00
91,00
385,00
735,00
1 442,00
350,20
666,40
1 305,60
333,20
632,40
1 237,60
466,00
889,00
1 745,00
424,00
806,00
1 580,00
403,00
765,00
1 497,00
Balení
množství jednotka
Popis
Øada
báze
Extra silikonová om. hlazená se zrnem 1,5 mm
Extra silikonová om. hlazená se zrnem 1,5 mm
Extra silikonová om. hlazená se zrnem 2 mm
Extra silikonová om. hlazená se zrnem 2 mm
Extra silikonová om. rýhovaná se zrnem 2 mm
Extra silikonová om. rýhovaná se zrnem 2 mm
Silikonová om. hlazená se zrnem 1,5 mm
Silikonová om. hlazená se zrnem 1,5 mm
Silikonová om. hlazená se zrnem 2 mm
Silikonová om. hlazená se zrnem 2 mm
Silikonová om. rýhovaná se zrnem 2 mm
Silikonová om. rýhovaná se zrnem 2 mm
.0100
báze C
.0100
báze C
.0100
báze C
.0100
báze C
.0100
báze C
.0100
báze C
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Silikátová om. hlazená se zrnem 1,5 mm
Silikátová om. hlazená se zrnem 2 mm
Silikátová om. rýhovaná se zrnem 2 mm
.0100
.0100
.0100
Mozaiková om. se zrnem 1,5 mm - odst. SCH
Mozaiková om. se zrnem 1,5 mm - spec. odst.
Mozaiková om. se zrnem 2,5 mm - odst. SCH
Mozaiková om. se zrnem 2,5 mm - spec. odst.
silikonové
SILCOLOR R
SILCOLOR R
SILCOLOR R
SILCOLOR R
SILCOLOR O
SILCOLOR O
SILCOLOR RS
SILCOLOR RS
SILCOLOR RS
SILCOLOR RS
SILCOLOR OS
SILCOLOR OS
silikátové
COLORSIL R *
COLORSIL R *
COLORSIL O *
mozaiky
ECOLOR Mosaic
ECOLOR Mosaic *
ECOLOR Mosaic
ECOLOR Mosaic *
Nátìry fasád
akrylátové barvy
ECOLOR
ECOLOR
ECOLOR
ECOLOR
ECOLOR
ECOLOR
ECOLOR
ECOLOR
ECOLOR
ECOLOR
ECOLOR
ECOLOR
ECOLOR
ECOLOR
ECOLOR S
ECOLOR S
ECOLOR SM
ECOLOR SM
ECOLOR SM *
ECOLOR SM *
ECOLOR SM *
ECOLOR SM *
ECOLOR SPK
ECOLOR SPK
ECOLOR FROST
ECOLOR FROST
ECOLOR FROST
ECOLOR GROB
ECOLOR GROB
ECOLOR GROB FLEX
ECOLOR GROB FLEX
silikonové barvy
SILCOLOR
SILCOLOR
SILCOLOR
SILCOLOR
SILCOLOR
SILCOLOR
SILCOLOR
SILCOLOR
SILCOLOR
Poèet (ks)
baleno
Název výrobku
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
93,00
86,00
82,00
79,50
87,00
79,00
75,00
73,00
83,00
74,00
69,00
67,00
62,00
59,00
57,00
111,60
301,00
574,00
1 113,00
104,40
268,60
510,00
992,80
99,60
251,60
469,20
911,20
465,00
885,00
855,00
135,00
364,00
695,00
1 347,00
126,00
325,00
617,00
1 201,00
121,00
304,00
568,00
1 103,00
563,00
1 071,00
1 035,00
10
kg
65,00
650,00
787,00
4
4
7,5
14
45
1
3,5
7
14
1
3,4
6,8
13,6
1
3,4
6,8
13,6
3
6
14
40
4
7,5
15
45
15
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
76,20
45,00
41,00
39,00
35,00
74,00
59,00
56,00
54,00
66,00
51,00
48,00
46,00
59,00
43,00
40,00
38,00
89,00
83,00
77,30
74,90
49,00
48,00
45,00
43,50
80,00
304,80
180,00
307,50
546,00
1 575,00
74,00
206,50
392,00
756,00
66,00
173,40
326,40
625,60
59,00
146,20
272,00
516,80
267,00
498,00
1 082,20
2 996,00
196,00
360,00
675,00
1 957,50
1 200,00
369,00
218,00
372,00
661,00
1 906,00
90,00
250,00
474,00
915,00
80,00
210,00
395,00
757,00
71,00
177,00
329,00
625,00
323,00
603,00
1 309,00
3 625,00
237,00
436,00
817,00
2 369,00
1 452,00
Balení
množství jednotka
Popis
Øada
báze
Fas. barva silikátová modifikovaná-bílá
Fas. barva silikátová modifikovaná-bílá
Fas. barva silikátová modifikovaná-bílá
Fas. barva silikátová modifikovaná-bílá
Fasádní barva silikátová modifikovaná
Fasádní barva silikátová modifikovaná
Fasádní barva silikátová modifikovaná
Fasádní barva silikátová modifikovaná
Fasádní barva silikátová modifikovaná
Fasádní barva silikátová modifikovaná
Fasádní barva silikátová modifikovaná
Fasádní barva silikátová modifikovaná
Silikátová barva pro sanaci prasklin
Silikátová barva pro sanaci prasklin
Adhezní silikátová barva
báze A
báze A
báze A
báze A
báze B
báze B
báze B
báze B
báze C
báze C
báze C
báze C
.0010
.0010
.0010
1,2
3,5
7
14
1,2
3,4
6,8
13,6
1,2
3,4
6,8
13,6
7,5
15
15
Fasádní barva vápenná-bílá
.0100
Vnitøní omyvat. nátìr barevný, 12 odstínù+ bílá
Akrylátová barva pro interiéry - bílá
Akrylátová barva pro interiéry - bílá
Akrylátová barva pro interiéry - bílá
Akrylátová barva pro interiéry - bílá
Akrylátová barva pro interiéry
Akrylátová barva pro interiéry
Akrylátová barva pro interiéry
Akrylátová barva pro interiéry
Akrylátová barva pro interiéry
Akrylátová barva pro interiéry
Akrylátová barva pro interiéry
Akrylátová barva pro interiéry
Akrylátová barva pro interiéry
Akrylátová barva pro interiéry
Akrylátová barva pro interiéry
Akrylátová barva pro interiéry
Brilantnì bílá, extra kryvá akrylátová int. barva
Brilantnì bílá, extra kryvá akrylátová int. barva
Brilantnì bílá, extra kryvá akrylátová int. barva
Brilantnì bílá, extra kryvá akrylátová int. barva
Akrylátová barva univerzální
Akrylátová barva univerzální
Akrylátová barva univerzální
Akrylátová barva univerzální
Akryl. barva odolná èistícím a desinfekè.prostø.
.0100
.0100
.0100
.0100
báze A
báze A
báze A
báze A
báze B
báze B
báze B
báze B
báze C
báze C
báze C
báze C
.1000
.1000
.1000
.1000
.0100
.0100
.0100
.0100
.1000
silikátové barvy
COLORSIL M
COLORSIL M
COLORSIL M
COLORSIL M
COLORSIL M
COLORSIL M
COLORSIL M
COLORSIL M
COLORSIL M
COLORSIL M
COLORSIL M
COLORSIL M
COLORSIL GROB *
COLORSIL GROB *
COLORSIL KONTAKT *
vápenné barvy
COLORCIT M
Nátìry interiérù
omyvatelné akrylátové barvy
ECOLOR STYL
ECOLOR IN
ECOLOR IN
ECOLOR IN
ECOLOR IN
ECOLOR IN
ECOLOR IN
ECOLOR IN
ECOLOR IN
ECOLOR IN
ECOLOR IN
ECOLOR IN
ECOLOR IN
ECOLOR IN
ECOLOR IN
ECOLOR IN
ECOLOR IN
ECOLOR IN EXCLUSIV
ECOLOR IN EXCLUSIV
ECOLOR IN EXCLUSIV
ECOLOR IN EXCLUSIV
ECOLOR UNI
ECOLOR UNI
ECOLOR UNI
ECOLOR UNI
ECOLOR UNI EXTRA
Poèet (ks)
baleno
Název výrobku
Øada
báze
Popis
Balení
množství jednotka
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
otìruvzdorné akrylátové barvy
EXIN JOY
EXIN JOY
EXIN JOY
EXIN EKO
EXIN EKO
EXIN EKO
EXIN EKO
EXIN EKO
EXIN EKO
EXIN EKO
EXIN EKO
EXIN EKO
EXIN EKO
EXIN EKO
EXIN EKO
EXIN EKO
EXIN EKO
EXIN EKO
EXIN EXTRA
EXIN EXTRA
EXIN EXTRA
EXIN EXTRA
EXIN EXTRA
EXIN EXCLUSIV
EXIN EXCLUSIV
EXIN EXCLUSIV
EXIN EXCLUSIV
Vnitøní malíøský nátìr barevný, 16 odstínù+ bílá
Vnitøní malíøský nátìr barevný, 16 odstínù+ bílá
Vnitøní malíøský nátìr barevný, 16 odstínù+ bílá
Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí
Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí
Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí
Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí
Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí
Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí
Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí
Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí
Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí
Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí
Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí
Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí
Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí
Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí
Malíøská barva se zvýšenou bìlostí a kryvostí
Extra bílá malíøská barva
Extra bílá malíøská barva
Extra bílá malíøská barva
Extra bílá malíøská barva
Extra bílá malíøská barva
Brilantnì bílá, extra kryvá malíøská barva
Brilantnì bílá, extra kryvá malíøská barva
Brilantnì bílá, extra kryvá malíøská barva
Brilantnì bílá, extra kryvá malíøská barva
.0030
.0030
.0030
.0030
.0030
báze A
báze A
báze A
báze A
báze A
báze B
báze B
báze B
báze B
báze B
0.110
0.110
0.110
0.110
0.110
.1030
.1030
.1030
.1030
1,5
6
12
4
7,5
15
30
45
1
4
7
13
25
1
4
6
12
23
4
7,5
15
30
45
4
7
14
40
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
49,00
42,70
37,80
25,50
21,30
17,80
17,40
16,80
36,00
25,30
21,30
19,20
18,30
41,00
30,50
25,80
24,10
22,30
29,00
24,40
20,90
20,50
20,00
34,80
31,00
27,80
26,60
73,50
256,20
453,60
102,00
159,75
267,00
522,00
756,00
36,00
101,20
149,10
249,60
457,50
41,00
122,00
154,80
289,20
512,90
116,00
183,00
313,50
615,00
900,00
139,20
217,00
389,20
1 064,00
89,00
310,00
549,00
123,00
193,00
323,00
632,00
915,00
44,00
122,00
180,00
302,00
554,00
50,00
148,00
187,00
350,00
621,00
140,00
221,00
379,00
744,00
1 089,00
168,00
263,00
471,00
1 287,00
Tekutá tapeta plastická
Tekutá tapeta plastická
Tekutá tapeta plastická
Tekutá tapeta rustikální - bílá
Tekutá tapeta rustikální - bílá
.0100
.0100
.0100
.0100
.0100
4
7,5
15
7,5
15
kg
kg
kg
kg
kg
52,00
49,00
45,00
49,00
45,00
208,00
367,50
675,00
367,50
675,00
252,00
445,00
817,00
445,00
817,00
Dekorativní nátìr s antickým efektem
Pigmentové koncentráty pro antické zeminy
.0100
.0001-18
2,5
0,25
l
l
498,00
536,00
1 245,00
134,00
1 506,00
162,00
.0100
.0100
.0100
.0100
1
4
7
12
kg
kg
kg
kg
92,00
79,00
73,00
68,00
92,00
316,00
511,00
816,00
111,00
382,00
618,00
987,00
báze A
báze A
báze B
báze B
báze C
báze C
7
14
6,8
13,6
6,8
13,6
kg
kg
kg
kg
kg
kg
57,20
55,10
52,00
50,00
47,79
45,70
400,40
771,40
353,60
680,00
325,00
621,50
484,00
933,00
428,00
823,00
393,00
752,00
plastické efekty
PLASTYP INTA
PLASTYP INTA
PLASTYP INTA
PLASTYP
PLASTYP
antické zeminy
ECOLOR ANTIK
ALFACOLOR ANTIK
izolace a pøekrytí skvrn
ECOLOR BLOCK COAT
ECOLOR BLOCK COAT
ECOLOR BLOCK COAT
ECOLOR BLOCK COAT
Izolaèní nátìr na pøekrývání a sanaci
Izolaèní nátìr na pøekrývání a sanaci
Izolaèní nátìr na pøekrývání a sanaci
Izolaèní nátìr na pøekrývání a sanaci
skvrn
skvrn
skvrn
skvrn
silikátové barvy
COLORSIL IN
COLORSIL IN
COLORSIL IN
COLORSIL IN
COLORSIL IN
COLORSIL IN
*
*
*
*
Silikátová barva vnitøní-bílá
Silikátová barva vnitøní-bílá
Silikátová barva vnitøní
Silikátová barva vnitøní
Silikátová barva vnitøní
Silikátová barva vnitøní
Poèet (ks)
baleno
Název výrobku
Popis
Øada
báze
Balení
množství jednotka
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
Poèet (ks)
baleno
Nátìry døeva
lazurovací laky silnovrstvé
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
Lazur. lak silnovrstvý - hemlock
Lazur. lak silnovrstvý - jilm
Lazur. lak silnovrstvý - pinie
Lazur. lak silnovrstvý - dub
Lazur. lak silnovrstvý - oranž
Lazur. lak silnovrstvý - tøešeò
Lazur. lak silnovrstvý - mahagon
Lazur. lak silnovrstvý - hnìdý
Lazur. lak silnovrstvý - meranti
Lazur. lak silnovrstvý - zlatý dub
Lazur. lak silnovrstvý - oøech
Lazur. lak silnovrstvý - wenge
Lazur. lak silnovrstvý - všechny odstíny
Lazurovací lak silnovrstvý - bezbarvý
.0000
Lazurovací lak silnovrstvý - dub
.0001
Lazurovací lak silnovrstvý - dub antik
.0002
Lazurovací lak silnovrstvý - oøech
.0003
Lazurovací lak silnovrstvý - zlatý dub
.0004
Lazurovací lak silnovrstvý - kaštan
.0005
Lazurovací lak silnovrstvý - mahagon
.0006
Lazurovací lak silnovrstvý - palisandr
.0007
Lazurovací lak silnovrstvý - pinie
.0008
Lazurovací lak silnovrstvý - eben
.0009
Lazurovací lak silnovrstvý - teak
.0010
Lazurovací lak silnovrstvý - višeò
.0014
Lazurovací lak silnovrstvý - bezbarvý s UV filtrem .0050
Lazurovací lak silnovrstvý - bezbarvý
.0000
Lazurovací lak silnovrstvý - bezbarvý s UV filtrem .0050
Lazur. lak silnovrstvý - odstíny viz. balení 0,75 l .0001-14
Lazurovací lak silnovrstvý - bezbarvý
.0000
Lazurovací lak silnovrstvý - bezbarvý s UV filtrem .0050
Lazur. lak silnovrstvý - odstíny viz. balení 0,75 l .0001-14
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
2,5
0,6
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
2,2
2,5
2,5
5
5
5
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
187,20
173,33
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
273,33
144,00
260,00
156,00
130,00
233,00
144,50
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
468,00
104,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
205,00
316,80
650,00
390,00
650,00
1 165,00
722,50
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
566,00
126,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
248,00
383,00
787,00
472,00
787,00
1 410,00
874,00
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
3
3
Lazurovací lak slabovrstvý - bezbarvý
Lazurovací lak slabovrstvý - dub
Lazurovací lak slabovrstvý - dub antik
Lazurovací lak slabovrstvý - oøech
Lazurovací lak slabovrstvý - zlatý dub
Lazurovací lak slabovrstvý - kaštan
Lazurovací lak slabovrstvý - mahagon
Lazurovací lak slabovrstvý - palisandr
Lazurovací lak slabovrstvý - pinie
Lazurovací lak slabovrstvý - teak
Lazurovací lak slabovrstvý - višeò
Lazurovací lak slabovrstvý - bezbarvý
Lazur. lak slabovrstvý - odstíny viz. balení 0,75 l
Lazurovací lak slabovrstvý - bezbarvý
Lazur. lak slabovrstvý - odstíny viz. balení 0,75 l
0,6
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
2,2
2,5
5
5
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
99,17
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
87,00
109,50
71,00
91,50
59,50
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
191,40
273,75
355,00
457,50
72,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
232,00
331,00
430,00
554,00
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
3
lazurovací laky slabovrstvé
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
.0000
.0001
.0002
.0003
.0004
.0005
.0006
.0007
.0008
.0010
.0014
.0000
.0001-14
.0000
.0001-14
Název výrobku
Popis
Øada
báze
Balení
množství jednotka
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
Poèet (ks)
baleno
kryvé saténovì matné emaily
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI Z
ECOLOR PROFI Z
Email pro vnitøní i venkovní použití - bílá
Email pro vnitøní i venk. použití - slonová kost
Email pro vnitøní i venkovní použití - žlutá
Email pro vnitøní i venkovní použití - okrová
Email pro vnitøní i venkovní použití - oranžová
Email pro vnitøní i venkovní použití - èervená
Email pro vnitøní i venkovní použití - šedá
Email pro vnitøní i venkovní použití - modrá
Email pro vnitøní i venkovní použití - zelená
Email pro vnitøní i venk. použití - èervenohnìdá
Email pro vnitøní i venkovní použití - okr tmavý
Email pro vnitøní i venkovní použití - kávová
Email pro vnitøní i venk. použití - èokoládová
Email pro vnitøní i venkovní použití - èerná
Email pro vnitøní i venkovní použití - bílá
Email pro vnitøní i venkovní použití - bílá
Email pro vnitøní i venkovní použití - bílá
Email pro vnitøní i venkovní použití - bílá
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Základní barva na døevo - bílá
Základní barva na døevo - bílá
.1000
.1000
.1000
.1000
báze A
báze A
báze A
báze A
báze B
báze B
báze B
báze B
báze C
báze C
báze C
báze C
.0010
.0010
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
2,5
4,5
9
0,6
2,2
4,5
9
0,6
2,2
4
8
0,6
2,2
4
8
0,75
2,5
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
186,67
168,00
164,00
158,00
186,67
158,00
148,00
143,00
171,67
147,00
139,00
136,00
153,33
128,00
116,00
112,00
110,67
93,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
140,00
420,00
738,00
1 422,00
112,00
347,60
666,00
1 287,00
103,00
323,40
556,00
1 088,00
92,00
281,60
464,00
896,00
83,00
232,50
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
169,00
508,00
893,00
1 721,00
136,00
421,00
806,00
1 557,00
125,00
391,00
673,00
1 316,00
111,00
341,00
561,00
1 084,00
100,00
281,00
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
báze A
báze A
báze A
báze C
báze C
báze C
0,6
2,2
4,5
0,6
2,2
4
l
l
l
l
l
l
250,00
234,00
230,00
263,33
241,00
245,00
150,00
514,80
1 035,00
158,00
530,20
980,00
182,00
623,00
1 252,00
191,00
642,00
1 186,00
8
3
0,75
0,25
l
l
293,33
600,00
220,00
150,00
266,00
182,00
8
6
0,5
1
5
10
40
1
5
10
40
1
5
1
5
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
244,00
218,00
176,60
173,00
165,40
223,00
184,40
175,40
170,55
112,00
90,00
118,00
97,00
122,00
218,00
883,00
1 730,00
6 616,00
223,00
922,00
1 754,00
6 822,00
112,00
450,00
118,00
485,00
148,00
264,00
1 068,00
2 093,00
8 005,00
270,00
1 116,00
2 122,00
8 255,00
136,00
545,00
143,00
587,00
10
10
8
3
8
3
8
3
8
3
kryvé lesklé emaily
ECOLOR PROFI Lesk
ECOLOR PROFI Lesk
ECOLOR PROFI Lesk
ECOLOR PROFI Lesk
ECOLOR PROFI Lesk
ECOLOR PROFI Lesk
Email
Email
Email
Email
Email
Email
pro vnitøní i
pro vnitøní i
pro vnitøní i
pro vnitøní i
pro vnitøní i
pro vnitøní i
venkovní použití - tónování
venkovní použití - tónování
venkovní použití - tónování
venkovní použití - tónování
venkovní použití - tónování
venkovní použití - tónování
8
3
oleje a vosky
Lignofix OLEJ
Lignofix VOSK
olej na zahradní nábytek
vosk na døevìné povrchy
prevence proti døevokaznému hmyzu, døevokazným houbám a plísním
Lignofix E-Profi bezb.
Lignofix E-Profi bezb.
Lignofix E-Profi bezb.
Lignofix E-Profi bezb.
Lignofix E-Profi bezb.
Lignofix E-Profi zelený – hnìdý
Lignofix E-Profi zelený – hnìdý
Lignofix E-Profi zelený – hnìdý
Lignofix E-Profi zelený – hnìdý
Lignofix Efekt bezb.
Lignofix Efekt bezb.
Lignofix Efekt zelený – hnìdý
Lignofix Efekt zelený – hnìdý
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
10
10
10
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
190,00
144,00
338,00
316,00
307,60
301,30
339,00
324,60
317,30
330,00
242,50
222,00
95,00
144,00
169,00
316,00
1 538,00
3 013,00
339,00
1 623,00
3 173,00
132,00
194,00
888,00
115,00
174,00
204,00
382,00
1 861,00
3 646,00
410,00
1 964,00
3 839,00
160,00
235,00
1 074,00
10
10
10
10
0,45
0,9
4,5
0,5
1
5
0,5
1
5
0,75
5
10
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
l
940,00
930,00
896,00
558,00
509,00
498,60
2 030,00
1 983,00
1 940,00
186,66
149,60
140,20
423,00
837,00
4 032,00
279,00
509,00
2 493,00
1 015,00
1 983,00
9 700,00
140,00
748,00
1 402,00
512,00
1 013,00
4 879,00
338,00
616,00
3 017,00
1 228,00
2 399,00
11 737,00
169,00
905,00
1 696,00
10
10
profesionální ochrana døeva
profesionální ochrana døeva
profesionální ochrana døeva
profesionální ochrana døeva
profesionální ochrana døeva
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
profesionální ochrana døeva
profesionální ochrana døeva
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
profesionální ochrana døeva
profesionální ochrana døeva
profesionální ochrana døeva
1
40
1
10
40
1
5
0,8
1
1
0,8
4
8
32
4,5
0,8
5
10
45
kg volnì
kg
kg volnì
kg
kg
kg
kg
kg
kg volnì
kg volnì
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
86,00
92,60
95,00
99,90
97,90
1 993,00
1 950,80
440,00
340,00
356,00
343,75
320,00
313,00
303,41
907,78
330,00
109,00
103,50
98,09
86,00
3 704,00
95,00
999,00
3 916,00
1 993,00
9 754,00
352,00
340,00
356,00
275,00
1 280,00
2 504,00
9 709,00
4 085,00
264,00
545,00
1 035,00
4 414,00
104,00
4 482,00
115,00
1 209,00
4 738,00
2 412,00
11 802,00
426,00
411,00
431,00
333,00
1 549,00
3 030,00
11 748,00
4 943,00
319,00
659,00
1 252,00
5 341,00
Polyuretanový lak na parkety a døevo - polomat
Polyuretanový lak na parkety a døevo - polomat
Polyuretanový lak na parkety a døevo - lesk
Polyuretanový lak na parkety a døevo - lesk
Polyuretanový lak na parkety a døevo - mat
Polyuretanový lak na parkety a døevo - mat
0,75
2,5
0,75
2,5
0,75
2,5
l
l
l
l
l
l
290,67
267,00
278,67
257,00
321,33
294,00
218,00
667,50
209,00
642,50
241,00
735,00
264,00
808,00
253,00
777,00
292,00
889,00
Název výrobku
Popis
Øada
báze
Balení
množství jednotka
Poèet (ks)
baleno
likvidace a prevence proti døevokaznému hmyzu
Lignofix I-Profi apl.
spray
Lignofix I-Profi apl.
Lignofix I-Profi koncentrát bezb.
Lignofix I-Profi koncentrát bezb.
Lignofix I-Profi koncentrát bezb.
Lignofix I-Profi koncentrát bezb.
Lignofix I-Profi koncentrát zelený
Lignofix I-Profi koncentrát zelený
Lignofix I-Profi koncentrát zelený
Lignofix I-Profi-OH
spray
Lignofix I-Profi-OH
Lignofix I-Profi-OH
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
0,5
1
0,5
1
5
10
1
5
10
0,4
0,8
4
10
10
10
likvidace a prevence proti døevokaznému hmyzu, prevence proti døevokazným houbám a plísním
Lignofix Super bezb.
Lignofix Super bezb.
Lignofix Super bezb.
Lignofix TOP-Profi
Lignofix TOP-Profi
Lignofix TOP-Profi
Lignofix TOP bezb.
Lignofix TOP bezb.
Lignofix TOP bezb.
Lignofix napouštìdlo
Lignofix napouštìdlo
Lignofix napouštìdlo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
napouštìdlo s biocidní funkcí
napouštìdlo s biocidní funkcí
napouštìdlo s biocidní funkcí
10
10
10
10
8
zakázková výroba biocidních prostøedkù na døevo
Lignofix Primer bezbarvý
Lignofix Primer bezbarvý
Lignofix Primer zelený, hnìdý
Lignofix Primer zelený, hnìdý
Lignofix Primer zelený, hnìdý
Lignofix TOP zelený, hnìdý
Lignofix TOP zelený, hnìdý
Lignofix TOP OH aplikaèní
Lignofix Blue S
Lignofix Blue Z
Lignofix OH-F
Lignofix OH-F
Lignofix OH-F
Lignofix OH-F
Lignofix Super zelený, hnìdý
Lignofix OH aplikaèní
Neolix F
Neolix F
Neolix F
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
podlahy v interiéru
INDULAK - polomat
INDULAK - polomat
INDULAK - lesk
INDULAK - lesk
INDULAK - mat
INDULAK - mat
8
3
8
3
8
3
Název výrobku
Popis
Øada
báze
Ochranná barva na ŽBK, hydrofobní,elastická
Ochranná barva na ŽBK, hydrofobní,elastická
Ochranná barva na ŽBK, hydrofobní,elastická
Ochranná barva na ŽBK, hydrofobní
Ochranná barva na ŽBK, hydrofobní
Ochranná barva na ŽBK, hydrofobní
Ochranná barva na ŽBK, hydrofobní
báze A
báze B
báze C
.1000
báze A
báze B
báze C
Balení
množství jednotka
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
Poèet (ks)
baleno
Nátìry pohledového betonu
ochranné barvy
ECOLOR BKH FLEX
ECOLOR BKH FLEX *
ECOLOR BKH FLEX *
ECOLOR BKH
ECOLOR BKH
ECOLOR BKH
ECOLOR BKH
11
10,6
10,6
13
13
12,6
12,6
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
149,00
138,00
130,00
105,00
94,00
85,00
78,00
1 639,00
1 462,80
1 378,00
1 365,00
1 222,00
1 071,00
982,80
1 983,00
1 770,00
1 667,00
1 652,00
1 479,00
1 296,00
1 189,00
10
10
l
l
250,00
300,00
2 500,00
3 000,00
3 025,00
3 630,00
3,5
14
kg
kg
90,00
86,00
315,00
1 204,00
381,00
1 457,00
hydrofobizaèní prostøedek
hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek - vodouøeditelný
Hydrofobizaèní prostøedek - vodouøeditelný
Hydrofobizaèní prostøedek - vodouøeditelný
1
5
1
5
10
1
5
10
l
l
l
l
l
l
l
l
136,00
125,00
168,00
153,00
148,00
136,00
125,00
119,00
136,00
625,00
168,00
765,00
1 480,00
136,00
625,00
1 190,00
165,00
756,00
203,00
926,00
1 791,00
165,00
756,00
1 440,00
8
hydrofobizaèní prostøedek
hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek - vodouøeditelný
Hydrofobizaèní prostøedek - vodouøeditelný
Hydrofobizaèní prostøedek - vodouøeditelný
1
5
1
5
10
1
5
10
l
l
l
l
l
l
l
l
136,00
125,00
168,00
153,00
148,00
136,00
125,00
119,00
136,00
625,00
168,00
765,00
1 480,00
136,00
625,00
1 190,00
165,00
756,00
203,00
926,00
1 791,00
165,00
756,00
1 440,00
8
Zpevòovaè kamene
Zpevòovaè kamene
Zpevòovaè kamene - hydrofobní
Zpevòovaè kamene - hydrofobní
5
10
5
10
l
l
l
l
315,00
310,00
325,00
320,00
1 575,00
3 100,00
1 625,00
3 200,00
1 906,00
3 751,00
1 966,00
3 872,00
protipožární nátìr na døevo
protipožární nátìr na døevo
protipožární nátìr na døevo
protipožární nátìr na døevo
protipožární nátìr na døevo
protipožární nátìr na døevo
protipožární nátìr na døevo
protipožární nátìr na døevo
protipožární nátìr na døevo
protipožární nátìr na døevo
protipožární nátìr na døevo
souèást Flamgardu Transparent
protipožární nátìr na døevo
1
5
10
45
1
5
10
45
1
5
10
1
50
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
218,00
202,60
191,70
176,42
223,00
208,00
197,30
187,02
311,00
301,40
291,10
203,00
277,90
218,00
1 013,00
1 917,00
7 939,00
223,00
1 040,00
1 973,00
8 416,00
311,00
1 507,00
2 911,00
203,00
13 895,00
264,00
1 226,00
2 320,00
9 606,00
270,00
1 258,00
2 387,00
10 183,00
376,00
1 823,00
3 522,00
246,00
16 813,00
protipožární nátìr na kov
protipožární nátìr na kov
protipožární nátìr na kov
protipožární nátìr na kov
1,5
5
10
55
kg
kg
kg
kg
303,33
286,40
283,70
277,05
455,00
1 432,00
2 837,00
15 238,00
551,00
1 733,00
3 433,00
18 438,00
hydrofobizaèní prostøedky
REPESIL BKH *
REPESIL BKH AQUA *
Hydrofobizaèní prostøedek - Profi
Hydrofobizaèní prostøedek - Profi vodouøed.
Nátìry betonových podlah
ochranné barvy
UNIVERLIT AKRYL
UNIVERLIT AKRYL
Vodouøeditelná barva na betonové podlahy
Vodouøeditelná barva na betonové podlahy
báze A
báze A
hydrofobizaèní prostøedky
FORTESIL hydrofobizant
FORTESIL hydrofobizant
REPESIL
REPESIL
REPESIL
REPESIL AQUA
REPESIL AQUA
REPESIL AQUA
Nátìry fasád a kamenných prvkù
hydrofobizaèní prostøedky
FORTESIL hydrofobizant
FORTESIL hydrofobizant
REPESIL
REPESIL
REPESIL
REPESIL AQUA
REPESIL AQUA
REPESIL AQUA
zpevòující prostøedky
FIXASIL OH *
FIXASIL OH *
FIXASIL H *
FIXASIL H *
Protipožární nátìry **
døeva
Flamgard
Flamgard
Flamgard
Flamgard
Flamgard bílý
Flamgard bílý
Flamgard bílý
Flamgard bílý
Flamgard Transparent
Flamgard Transparent
Flamgard Transparent
LAK AKRYL. S 1818
Flamgard Transparent
*
6
6
6
8
kovu
Flamizol S
Flamizol S
Flamizol S
Flamizol S
6
Název výrobku
Popis
Øada
báze
Balení
množství jednotka
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
Poèet (ks)
baleno
Antigraffiti program
prevence
Barbakan
Barbakan
Barbakan
prevence graffiti
prevence graffiti
prevence graffiti
1
5
10
l
l
l
265,00
251,60
247,70
265,00
1 258,00
2 477,00
321,00
1 522,00
2 997,00
8
odstranìní graffiti
odstranìní graffiti
odstranìní graffiti
0,5
5
1
l
l
kg
454,00
421,80
473,00
227,00
2 109,00
473,00
275,00
2 552,00
572,00
10
odstranìní graffiti
odstranìní graffiti
odstranìní graffiti
odstranìní graffiti
odstranìní graffiti
prevence graffiti
0,5
5
0,5
5
1
40
l
l
l
l
kg
l
386,00
368,20
366,00
350,00
399,00
244,70
193,00
1 841,00
183,00
1 750,00
399,00
9 788,00
234,00
2 228,00
221,00
2 118,00
483,00
11 843,00
10
hydrofobizaèní prostøedek
hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek - vodouøeditelný
Hydrofobizaèní prostøedek - vodouøeditelný
Hydrofobizaèní prostøedek - vodouøeditelný
Hydrofobizaèní prostøedek - Profi vodouøed.
1
5
1
5
10
10
l
l
l
l
l
l
136,00
125,00
136,00
125,00
119,00
300,00
136,00
625,00
136,00
625,00
1 190,00
3 000,00
165,00
756,00
165,00
756,00
1 440,00
3 630,00
8
Hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek - Profi
1
5
10
10
l
l
l
l
168,00
153,00
148,00
250,00
168,00
765,00
1 480,00
2 500,00
203,00
926,00
1 791,00
3 025,00
dezinfekèní pøídavek do barev a omítek
dezinfekèní pøídavek do barev a omítek
dezinfekèní pøídavek do barev a omítek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
0,5
1
5
0,5
1
5
0,5
1
5
0,5
1
0,5
1
l
l
l
spray
spray
l
spray
spray
l
spray
spray
l
l
198,00
192,00
190,00
98,00
59,00
67,60
136,00
80,00
76,00
138,00
82,00
138,00
82,00
99,00
192,00
950,00
49,00
59,00
338,00
68,00
80,00
380,00
69,00
82,00
69,00
82,00
120,00
232,00
1 150,00
59,00
71,00
409,00
82,00
97,00
460,00
83,00
99,00
83,00
99,00
pøípravek na sanaci fasád - øedìní 1:9
pøípravek na sanaci fasád - øedìní 1:9
pøípravek na sanaci fasád - øedìní 1:4
pøípravek na sanaci fasád - øedìní 1:4
pøípravek na sanaci fasád - aplikaèní
pøípravek na sanaci fasád - aplikaèní
pøípravek na sanaci fasád - aplikaèní
pøípravek na sanaci fasád
pøípravek na sanaci fasád
pøípravek na sanaci fasád
1
5
1
5
0,5
1
5
1
5
10
l
l
l
l
l spray
l spray
l
l
l
l
178,00
124,40
116,00
81,00
140,00
89,00
60,60
223,00
156,00
148,20
178,00
622,00
116,00
405,00
70,00
89,00
303,00
223,00
780,00
1 482,00
215,00
753,00
140,00
490,00
85,00
108,00
367,00
270,00
944,00
1 793,00
odstranìní
Graffitistop 2
Graffitistop 2
Graffitistop 3
spray
6
zakázková výroba
Graffitistop 1
Graffitistop 1
Graffitistop 4
Graffitistop 4
Graffitistop 5
Barbakan
spray
spray
*
*
*
*
*
*
10
Hydrofobizaèní nátìry
vodou øeditelné
FORTESIL hydrofobizant
FORTESIL hydrofobizant
REPESIL AQUA
REPESIL AQUA
REPESIL AQUA
REPESIL BKH AQUA *
rozpouštìdlové
REPESIL
REPESIL
REPESIL
REPESIL BKH *
Odstraòování plísní v interiéru
FungiSAN bezchlorový
FungiSAN bezchlorový
FungiSAN bezchlorový
FungiSPRAY chlorový
FungiSPRAY chlorový
FungiSPRAY chlorový
FungiSPRAY bezchlorový
FungiSPRAY bezchlorový
FungiSPRAY bezchlorový
FungiSPRAY bezchlorový s vùní citrus
FungiSPRAY bezchlorový s vùní citrus
FungiSPRAY bezchlorový s vùní avokádo
FungiSPRAY bezchlorový s vùní avokádo
l
l
l
l
l
l
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Odstraòování plísní a øas v exteriéru
Sanatop LIKVID PROFI
Sanatop LIKVID PROFI
Sanatop LIKVID
Sanatop LIKVID
Sanatop LIKVID HOBBY
Sanatop LIKVID HOBBY
Sanatop LIKVID HOBBY
Sanatop PREVENT
Sanatop PREVENT
Sanatop PREVENT
10
10
10
10
10
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
l
l
kg
137,33
125,00
93,00
103,00
312,50
22 320,00
125,00
378,00
27 007,00
8
3
.1000
.1000
.1000
.1000
báze A
báze A
báze A
báze A
báze B
báze B
báze B
báze B
báze C
báze C
báze C
báze C
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
2,5
4,5
9
0,6
2,2
4,5
9
0,6
2,2
4
8
0,6
2,2
4
8
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
186,67
168,00
164,00
158,00
186,67
158,00
148,00
143,00
171,67
147,00
139,00
136,00
153,33
128,00
116,00
112,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
140,00
420,00
738,00
1 422,00
112,00
347,60
666,00
1 287,00
103,00
323,40
556,00
1 088,00
92,00
281,60
464,00
896,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
169,00
508,00
893,00
1 721,00
136,00
421,00
806,00
1 557,00
125,00
391,00
673,00
1 316,00
111,00
341,00
561,00
1 084,00
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
báze A
báze A
báze A
báze C
báze C
báze C
0,6
2,2
4,5
0,6
2,2
4
l
l
l
l
l
l
250,00
234,00
230,00
263,33
241,00
245,00
150,00
514,80
1 035,00
158,00
530,20
980,00
182,00
623,00
1 252,00
191,00
642,00
1 186,00
8
3
Balení
množství jednotka
Popis
Øada
báze
Základní barva na kov - èervenohnìdá
Základní barva na kov - èervenohnìdá
Základní barva na kov - èervenohnìdá
.0815
.0815
.0815
0,75
2,5
240
Název výrobku
Poèet (ks)
baleno
Nátìry kovu
základní barvy
ECOLOR PRIM
ECOLOR PRIM
ECOLOR PRIM
kryvé saténovì matné emaily
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
Email pro vnitøní i venkovní použití - bílá
Email pro vnitøní i venk. použití - slonová kost
Email pro vnitøní i venkovní použití - žlutá
Email pro vnitøní i venkovní použití - okrová
Email pro vnitøní i venkovní použití - oranžová
Email pro vnitøní i venkovní použití - èervená
Email pro vnitøní i venkovní použití - šedá
Email pro vnitøní i venkovní použití - modrá
Email pro vnitøní i venkovní použití - zelená
Email pro vnitøní i venk. použití - èervenohnìdá
Email pro vnitøní i venkovní použití - okr tmavý
Email pro vnitøní i venkovní použití - kávová
Email pro vnitøní i venk. použití - èokoládová
Email pro vnitøní i venkovní použití - èerná
Email pro vnitøní i venkovní použití - bílá
Email pro vnitøní i venkovní použití - bílá
Email pro vnitøní i venkovní použití - bílá
Email pro vnitøní i venkovní použití - bílá
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
8
3
8
3
8
3
kryvé lesklé emaily
ECOLOR PROFI Lesk
ECOLOR PROFI Lesk
ECOLOR PROFI Lesk
ECOLOR PROFI Lesk
ECOLOR PROFI Lesk
ECOLOR PROFI Lesk
Email
Email
Email
Email
Email
Email
pro vnitøní i
pro vnitøní i
pro vnitøní i
pro vnitøní i
pro vnitøní i
pro vnitøní i
venkovní použití - tónování
venkovní použití - tónování
venkovní použití - tónování
venkovní použití - tónování
venkovní použití - tónování
venkovní použití - tónování
8
3
Název výrobku
Popis
Øada
báze
Balení
množství jednotka
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
Pigmentové preparace - koncentráty
tónovací systém ALFACOLOR - STACHEMA
AX
AX
BX
BX
C
C
D
E
EX
F
F
GX
GX
H
J
JX
KX
KX
L
L
N
SX
SX
V
VX
Pigmentový koncentrát - žlutý
Pigmentový koncentrát - žlutý
Pigmentový koncentrát - èerný
Pigmentový koncentrát - èerný
Pigmentový koncentrát - žlutý
Pigmentový koncentrát - žlutý
Pigmentový koncentrát -zelený
Pigmentový koncentrát - modrý
Pigmentový koncentrát - modrý
Pigmentový koncentrát - èervený
Pigmentový koncentrát - èervený
Pigmentový koncentrát - zelený
Pigmentový koncentrát - zelený
Pigmentový koncentrát - èervený
Pigmentový koncentrát - èervený
Pigmentový koncentrát - oranžový
Pigmentový koncentrát - bílý
Pigmentový koncentrát - bílý
Pigmentový koncentrát - hnìdý
Pigmentový koncentrát - hnìdý
Pigmentový koncentrát - èervený
Pigmentový koncentrát - žlutý
Pigmentový koncentrát - žlutý
Pigmentový koncentrát - fialový
Pigmentový koncentrát - èervený
1,6
3
1,6
3
1,6
3
0,9
0,9
0,9
1,6
3
1,6
3
0,9
0,9
0,9
1,6
3
1,6
3
0,9
1,6
3
0,9
0,9
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
450,00
450,00
340,00
340,00
390,00
390,00
1 480,00
3 750,00
598,00
540,00
540,00
730,00
730,00
690,00
4 980,00
2 195,00
380,00
380,00
420,00
420,00
540,00
1 398,00
1 398,00
690,00
1 180,00
720,00
1 350,00
544,00
1 020,00
624,00
1 170,00
1 332,00
3 375,00
538,20
864,00
1 620,00
1 168,00
2 190,00
621,00
4 482,00
1 975,50
608,00
1 140,00
672,00
1 260,00
486,00
2 236,80
4 194,00
621,00
1 062,00
871,00
1 634,00
658,00
1 234,00
755,00
1 416,00
1 612,00
4 084,00
651,00
1 045,00
1 960,00
1 413,00
2 650,00
751,00
5 423,00
2 390,00
736,00
1 379,00
813,00
1 525,00
588,00
2 707,00
5 075,00
751,00
1 285,00
Pigmentový koncentrát - žlutý-lazurovací
Pigmentový koncentrát - èerný-lazurovací
0,9
0,9
l
l
680,00
298,00
612,00
268,20
741,00
325,00
Pigmentový koncentrát - èervený
Pigmentový koncentrát - oranžový
Pigmentový koncentrát - èerný-koncentrát
Pigmentový koncentrát - fialový
0,9
0,9
0,9
0,9
l
l
l
l
1 198,00
970,00
1 350,00
690,00
1 078,20
873,00
1 215,00
621,00
1 305,00
1 056,00
1 470,00
751,00
lazurovací
M
P
pro nestandardní odstíny
HX
NX
PX
VL
Poèet (ks)
baleno
Název výrobku
Popis
Øada
báze
Balení
množství jednotka
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
Poèet (ks)
baleno
Prostøedky pro ochranu døeva
prevence proti døevokaznému hmyzu, døevokazným houbám a plísním
Lignofix E-Profi bezb.
Lignofix E-Profi bezb.
Lignofix E-Profi bezb.
Lignofix E-Profi bezb.
Lignofix E-Profi bezb.
Lignofix E-Profi zelený – hnìdý
Lignofix E-Profi zelený – hnìdý
Lignofix E-Profi zelený – hnìdý
Lignofix E-Profi zelený – hnìdý
Lignofix Efekt bezb.
Lignofix Efekt bezb.
Lignofix Efekt zelený – hnìdý
Lignofix Efekt zelený – hnìdý
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
0,5
1
5
10
40
1
5
10
40
1
5
1
5
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
244,00
218,00
176,60
173,00
165,40
223,00
184,40
175,40
170,55
112,00
90,00
118,00
97,00
122,00
218,00
883,00
1 730,00
6 616,00
223,00
922,00
1 754,00
6 822,00
112,00
450,00
118,00
485,00
148,00
264,00
1 068,00
2 093,00
8 005,00
270,00
1 116,00
2 122,00
8 255,00
136,00
545,00
143,00
587,00
10
10
0,5
1
0,5
1
5
10
1
5
10
0,4
0,8
4
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
190,00
144,00
338,00
316,00
307,60
301,30
339,00
324,60
317,30
330,00
242,50
222,00
95,00
144,00
169,00
316,00
1 538,00
3 013,00
339,00
1 623,00
3 173,00
132,00
194,00
888,00
115,00
174,00
204,00
382,00
1 861,00
3 646,00
410,00
1 964,00
3 839,00
160,00
235,00
1 074,00
10
10
10
10
0,45
0,9
4,5
0,5
1
5
0,5
1
5
0,75
5
10
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
l
940,00
930,00
896,00
558,00
509,00
498,60
2 030,00
1 983,00
1 940,00
186,66
149,60
140,20
423,00
837,00
4 032,00
279,00
509,00
2 493,00
1 015,00
1 983,00
9 700,00
140,00
748,00
1 402,00
512,00
1 013,00
4 879,00
338,00
616,00
3 017,00
1 228,00
2 399,00
11 737,00
169,00
905,00
1 696,00
10
10
1
40
1
10
40
1
5
0,8
1
1
0,8
4
8
32
4,5
0,8
5
10
45
kg volnì
kg
kg volnì
kg
kg
kg
kg
kg
kg volnì
kg volnì
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
86,00
92,60
95,00
99,90
97,90
1 993,00
1 950,80
440,00
340,00
356,00
343,75
320,00
313,00
303,41
907,78
330,00
109,00
103,50
98,09
86,00
3 704,00
95,00
999,00
3 916,00
1 993,00
9 754,00
352,00
340,00
356,00
275,00
1 280,00
2 504,00
9 709,00
4 085,00
264,00
545,00
1 035,00
4 414,00
104,00
4 482,00
115,00
1 209,00
4 738,00
2 412,00
11 802,00
426,00
411,00
431,00
333,00
1 549,00
3 030,00
11 748,00
4 943,00
319,00
659,00
1 252,00
5 341,00
10
10
10
likvidace a prevence proti døevokaznému hmyzu
Lignofix I-Profi apl.
spray
Lignofix I-Profi apl.
Lignofix I-Profi koncentrát bezb.
Lignofix I-Profi koncentrát bezb.
Lignofix I-Profi koncentrát bezb.
Lignofix I-Profi koncentrát bezb.
Lignofix I-Profi koncentrát zelený
Lignofix I-Profi koncentrát zelený
Lignofix I-Profi koncentrát zelený
Lignofix I-Profi-OH
spray
Lignofix I-Profi-OH
Lignofix I-Profi-OH
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
biocidní prostøedek na døevo
10
10
10
likvidace a prevence proti døevokaznému hmyzu, prevence proti døevokazným houbám a plísním
Lignofix Super bezb.
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix Super bezb.
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix Super bezb.
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix TOP-Profi
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix TOP-Profi
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix TOP-Profi
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix TOP bezb.
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix TOP bezb.
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix TOP bezb.
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix napouštìdlo
napouštìdlo s biocidní funkcí
Lignofix napouštìdlo
napouštìdlo s biocidní funkcí
Lignofix napouštìdlo
napouštìdlo s biocidní funkcí
zakázková výroba biocidních prostøedkù na døevo
Lignofix Primer bezbarvý
*
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix Primer bezbarvý
*
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix Primer zelený, hnìdý
*
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix Primer zelený, hnìdý
*
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix Primer zelený, hnìdý
*
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix TOP zelený, hnìdý
*
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix TOP zelený, hnìdý
*
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix TOP OH aplikaèní
*
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix Blue S
*
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix Blue Z
*
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix OH-F
*
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix OH-F
*
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix OH-F
*
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix OH-F
*
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix Super zelený, hnìdý
*
biocidní prostøedek na døevo
Lignofix OH aplikaèní
*
biocidní prostøedek na døevo
Neolix F
*
profesionální ochrana døeva
Neolix F
*
profesionální ochrana døeva
Neolix F
*
profesionální ochrana døeva
10
10
10
10
8
Název výrobku
Popis
Øada
báze
Balení
množství jednotka
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
Poèet (ks)
baleno
lazurovací laky silnovrstvé
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
Lignofix SILNOVRSTVÁ LAZURA
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
IMPRANAL PROFI
Lazur. lak silnovrstvý - hemlock
Lazur. lak silnovrstvý - jilm
Lazur. lak silnovrstvý - pinie
Lazur. lak silnovrstvý - dub
Lazur. lak silnovrstvý - oranž
Lazur. lak silnovrstvý - tøešeò
Lazur. lak silnovrstvý - mahagon
Lazur. lak silnovrstvý - hnìdý
Lazur. lak silnovrstvý - meranti
Lazur. lak silnovrstvý - zlatý dub
Lazur. lak silnovrstvý - oøech
Lazur. lak silnovrstvý - wenge
Lazur. lak silnovrstvý - všechny odstíny
Lazurovací lak silnovrstvý - bezbarvý
.0000
Lazurovací lak silnovrstvý - dub
.0001
Lazurovací lak silnovrstvý - dub antik
.0002
Lazurovací lak silnovrstvý - oøech
.0003
Lazurovací lak silnovrstvý - zlatý dub
.0004
Lazurovací lak silnovrstvý - kaštan
.0005
Lazurovací lak silnovrstvý - mahagon
.0006
Lazurovací lak silnovrstvý - palisandr
.0007
Lazurovací lak silnovrstvý - pinie
.0008
Lazurovací lak silnovrstvý - eben
.0009
Lazurovací lak silnovrstvý - teak
.0010
Lazurovací lak silnovrstvý - višeò
.0014
Lazurovací lak silnovrstvý - bezbarvý s UV filtrem .0050
Lazurovací lak silnovrstvý - bezbarvý
.0000
Lazurovací lak silnovrstvý - bezbarvý s UV filtrem .0050
Lazur. lak silnovrstvý - odstíny viz. balení 0,75 l .0001-14
Lazurovací lak silnovrstvý - bezbarvý
.0000
Lazurovací lak silnovrstvý - bezbarvý s UV filtrem .0050
Lazur. lak silnovrstvý - odstíny viz. balení 0,75 l .0001-14
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
2,5
0,6
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
2,2
2,5
2,5
5
5
5
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
216,00
187,20
173,33
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
273,33
144,00
260,00
156,00
130,00
233,00
144,50
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
162,00
468,00
104,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
205,00
316,80
650,00
390,00
650,00
1 165,00
722,50
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
196,00
566,00
126,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
163,00
248,00
383,00
787,00
472,00
787,00
1 410,00
874,00
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
3
3
Lazurovací lak slabovrstvý - bezbarvý
Lazurovací lak slabovrstvý - dub
Lazurovací lak slabovrstvý - dub antik
Lazurovací lak slabovrstvý - oøech
Lazurovací lak slabovrstvý - zlatý dub
Lazurovací lak slabovrstvý - kaštan
Lazurovací lak slabovrstvý - mahagon
Lazurovací lak slabovrstvý - palisandr
Lazurovací lak slabovrstvý - pinie
Lazurovací lak slabovrstvý - teak
Lazurovací lak slabovrstvý - višeò
Lazurovací lak slabovrstvý - bezbarvý
Lazur. lak slabovrstvý - odstíny viz. balení 0,75 l
Lazurovací lak slabovrstvý - bezbarvý
Lazur. lak slabovrstvý - odstíny viz. balení 0,75 l
0,6
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
2,2
2,5
5
5
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
99,17
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
87,00
109,50
71,00
91,50
59,50
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
91,50
191,40
273,75
355,00
457,50
72,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
111,00
232,00
331,00
430,00
554,00
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
3
lazurovací laky slabovrstvé
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
IMPRANAL
.0000
.0001
.0002
.0003
.0004
.0005
.0006
.0007
.0008
.0010
.0014
.0000
.0001-14
.0000
.0001-14
Název výrobku
Popis
Øada
báze
Balení
množství jednotka
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
Poèet (ks)
baleno
kryvé saténovì matné emaily
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
Lignofix EMAIL vodouøeditelný
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI
ECOLOR PROFI Z
ECOLOR PROFI Z
Email pro vnitøní i venkovní použití - bílá
Email pro vnitøní i venk. použití - slonová kost
Email pro vnitøní i venkovní použití - žlutá
Email pro vnitøní i venkovní použití - okrová
Email pro vnitøní i venkovní použití - oranžová
Email pro vnitøní i venkovní použití - èervená
Email pro vnitøní i venkovní použití - šedá
Email pro vnitøní i venkovní použití - modrá
Email pro vnitøní i venkovní použití - zelená
Email pro vnitøní i venk. použití - èervenohnìdá
Email pro vnitøní i venkovní použití - okr tmavý
Email pro vnitøní i venkovní použití - kávová
Email pro vnitøní i venk. použití - èokoládová
Email pro vnitøní i venkovní použití - èerná
Email pro vnitøní i venkovní použití - bílá
Email pro vnitøní i venkovní použití - bílá
Email pro vnitøní i venkovní použití - bílá
Email pro vnitøní i venkovní použití - bílá
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Email pro vnitøní i venkovní použití - tónování
Základní barva na døevo - bílá
Základní barva na døevo - bílá
.1000
.1000
.1000
.1000
báze A
báze A
báze A
báze A
báze B
báze B
báze B
báze B
báze C
báze C
báze C
báze C
.0010
.0010
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
2,5
4,5
9
0,6
2,2
4,5
9
0,6
2,2
4
8
0,6
2,2
4
8
0,75
2,5
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
192,00
186,67
168,00
164,00
158,00
186,67
158,00
148,00
143,00
171,67
147,00
139,00
136,00
153,33
128,00
116,00
112,00
110,67
93,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
144,00
140,00
420,00
738,00
1 422,00
112,00
347,60
666,00
1 287,00
103,00
323,40
556,00
1 088,00
92,00
281,60
464,00
896,00
83,00
232,50
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
169,00
508,00
893,00
1 721,00
136,00
421,00
806,00
1 557,00
125,00
391,00
673,00
1 316,00
111,00
341,00
561,00
1 084,00
100,00
281,00
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
báze A
báze A
báze A
báze C
báze C
báze C
0,6
2,2
4,5
0,6
2,2
4
l
l
l
l
l
l
250,00
234,00
230,00
263,33
241,00
245,00
150,00
514,80
1 035,00
158,00
530,20
980,00
182,00
623,00
1 252,00
191,00
642,00
1 186,00
8
3
olej na zahradní nábytek
vosk na døevìné povrchy
0,75
0,25
l
l
293,33
600,00
220,00
150,00
266,00
182,00
8
6
Polyuretanový lak na parkety a døevo - polomat
Polyuretanový lak na parkety a døevo - polomat
Polyuretanový lak na parkety a døevo - lesk
Polyuretanový lak na parkety a døevo - lesk
Polyuretanový lak na parkety a døevo - mat
Polyuretanový lak na parkety a døevo - mat
0,75
2,5
0,75
2,5
0,75
2,5
l
l
l
l
l
l
290,67
267,00
278,67
257,00
321,33
294,00
218,00
667,50
209,00
642,50
241,00
735,00
264,00
808,00
253,00
777,00
292,00
889,00
8
3
8
3
8
3
štìtec
štìtec
štìtec
štìtec
štìtec
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
15,00
18,00
21,00
25,00
34,00
15,00
18,00
21,00
25,00
34,00
18,00
22,00
25,00
30,00
41,00
10
10
10
10
10
8
3
8
3
8
3
8
3
kryvé lesklé emaily
ECOLOR PROFI Lesk
ECOLOR PROFI Lesk
ECOLOR PROFI Lesk
ECOLOR PROFI Lesk
ECOLOR PROFI Lesk
ECOLOR PROFI Lesk
Email
Email
Email
Email
Email
Email
pro vnitøní i
pro vnitøní i
pro vnitøní i
pro vnitøní i
pro vnitøní i
pro vnitøní i
venkovní použití - tónování
venkovní použití - tónování
venkovní použití - tónování
venkovní použití - tónování
venkovní použití - tónování
venkovní použití - tónování
8
3
oleje a vosky
Lignofix OLEJ
Lignofix VOSK
podlahy v interiéru
INDULAK - polomat
INDULAK - polomat
INDULAK - lesk
INDULAK - lesk
INDULAK - mat
INDULAK - mat
pomocný materiál a pøíslušenství
Štìtec plochý KLASIK EXTRA vel. 1"
Štìtec plochý KLASIK EXTRA vel. 1,5"
Štìtec plochý KLASIK EXTRA vel. 2"
Štìtec plochý KLASIK EXTRA vel. 2,5"
Štìtec plochý KLASIK EXTRA vel. 3"
Název výrobku
Popis
Øada
báze
Balení
množství jednotka
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
Poèet (ks)
baleno
Chlorová dezinfekce vody
Laguna mini tablety
Laguna chlorové tablety
Laguna Quatro (4v1 )
Laguna Quatro (4v1 )
Laguna Quatro (4v1 )
Laguna Quatro (4v1 )
Laguna Triplex (3v1)
Laguna Triplex (3v1)
Laguna Triplex (3v1)
Laguna Triplex (3v1)
Laguna Triplex (3v1)
Laguna tablety 6V1
Laguna mini tablety (3v1)
Laguna modrý šíp
Laguna chlor šok
Laguna chlor šok
Laguna chlor šok
Laguna chlor 40l automat
POOL Laguna CHLOR START
POOL Laguna TÝDENNÍ TABLETY
POOL Laguna KOMBI tablety 4V1
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
tekutá chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
1
1
1
2,4
5
10
1
1,6
2,4
5
10
1,6
0,5
1
1
2,5
9
40
0,9
1
1
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
kg
kg
kg
222,00
181,00
234,00
226,67
219,20
215,00
212,00
200,00
199,17
199,20
195,00
236,25
272,00
272,00
215,00
163,60
155,22
40,08
170,00
170,00
180,00
222,00
181,00
234,00
544,00
1 096,00
2 150,00
212,00
320,00
478,00
996,00
1 950,00
378,00
136,00
272,00
215,00
409,00
1 397,00
1 603,00
153,00
170,00
180,00
269,00
219,00
283,00
658,00
1 326,00
2 602,00
257,00
387,00
578,00
1 205,00
2 360,00
457,00
165,00
329,00
260,00
495,00
1 690,00
1 940,00
185,00
206,00
218,00
6
6
6
Laguna bazénová sùl 10kg
bazénová chemie
10
kg
18,40
184,00
223,00
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
tekutá chemie
tekutá chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
1,5
4,5
12
0,9
3
40
40
1,35
0,9
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
kg
kg
72,67
71,11
67,67
100,00
78,33
65,83
51,45
62,96
82,22
109,00
320,00
812,00
90,00
235,00
2 633,00
2 058,00
85,00
74,00
132,00
387,00
983,00
109,00
284,00
3 186,00
2 490,00
103,00
90,00
6
6
bezchlorová bazénová chemie
bezchlorová bazénová chemie
bezchlorová bazénová chemie
bezchlorová bazénová chemie
0,5
1
1
1
l
l
kg
kg
252,00
222,00
333,00
326,00
126,00
222,00
333,00
326,00
152,00
269,00
403,00
394,00
10
8
6
6
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
0,5
1
5
1
1
l
l
l
l
l
376,00
346,00
336,80
220,00
138,00
188,00
346,00
1 684,00
220,00
138,00
227,00
419,00
2 038,00
266,00
167,00
10
8
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
bazénová chemie
0,5
1
0,5
0,5
l
l
l
l
146,00
144,00
272,00
112,00
73,00
144,00
136,00
56,00
88,00
174,00
165,00
68,00
10
bazénová chemie
bazénová chemie
0,5
1
l
l
238,00
211,00
119,00
211,00
144,00
255,00
10
8
bazénová chemie
1
l
198,00
198,00
240,00
8
bazénová chemie
1
l
240,00
240,00
290,00
8
Triplex, pH minus, Chlor šok, Tester
Triplex, pH plus, Chlor šok, Tester
1
1
ks
ks
540,00
520,00
540,00
520,00
653,00
629,00
clear spray,pH minus, tabl. 3v1 MINI, Tester
1
ks
454,00
454,00
549,00
6
6
6
6
6
6
6
6
Úprava pH
Laguna pH minus
Laguna pH minus
Laguna pH minus
Laguna pH plus
Laguna pH plus
Laguna pH minus 40l automat
Laguna pH plus 40l automat
POOL Laguna pH minus
POOL Laguna pH plus
6
6
Bezchlorová dezinfekce vody
Laguna OXI junior
Laguna OXI junior
Laguna OXI MINI 20g tablety
Laguna OXI MAXI 200g tablety
Prostøedky proti øasám
Laguna ALG proti øasám
Laguna ALG proti øasám
Laguna ALG proti øasám
Laguna ALG blue proti øasám
POOL Laguna STOP ØASÁM
8
8
Vloèkování
Laguna flokul ultra
Laguna flokul ultra
Laguna Vloèkovací tablety 500g
POOL Laguna Projasòovaè
6
10
Èištìní
Laguna clear spray
Laguna clear
Zazimování
Laguna zima
Úprava tvrdosti
Laguna Ca
Sety bazénové chemie
Start. SET
Start. SET
Whirlpool SET
Název výrobku
Popis
Øada
báze
Balení
množství jednotka
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
Pøíslušenství bazénové chemie
mìøení vody - testery
Laguna tester OXI kapkový 120
Laguna tester pH/chlor kapkový 120
Laguna-tester 4 v 1 (10x testování)
tester pro zkoušku bazénové vody
tester pro zkoušku bazénové vody
tester pro zkoušku bazénové vody
1
1
1
ks
ks
ks
422,00
384,00
90,00
422,00
384,00
90,00
511,00
465,00
109,00
3031
3032
3040
3041
3022
3023
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
798,00
836,00
938,00
993,00
725,00
839,00
798,00
836,00
938,00
993,00
725,00
839,00
966,00
1 012,00
1 135,00
1 202,00
877,00
1 015,00
3009
3035
3007
1
1
1
ks
ks
ks
122,00
351,00
259,00
122,00
351,00
259,00
148,00
425,00
313,00
filtraèní médium pro pískové filtrace
25
kg
7,72
193,00
234,00
3013
3015
3003
3016
3005
3011
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
185,00
75,00
100,00
125,00
380,00
190,00
185,00
75,00
100,00
125,00
380,00
190,00
224,00
91,00
121,00
151,00
460,00
230,00
3002
3025
3001
3036
3004
3029
3010
3006
3020
3021
plovoucí hadice
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
99,00
164,00
196,00
375,00
157,00
295,00
151,00
571,00
3 811,00
3 989,00
520,00
99,00
164,00
196,00
375,00
157,00
295,00
151,00
571,00
3 811,00
3 989,00
520,00
120,00
198,00
237,00
454,00
190,00
357,00
183,00
691,00
4 611,00
4 827,00
629,00
plachty
Solární plachta pr.3,2
Solární plachta pr.3,6
Solární plachta pr.4,3
Solární plachta pr.4,5
Krycí plachta pr. 4,6
Krycí plachta pr. 5,5
sbìraèe neèistot
Sbìraè neèistot - síka
Sbìraè neèistot - síka hloubková
Sítka hladinová na alu tyèi 1,22m
filtrace a filtraèní písky
Laguna Aqua -filter 25kg
teplomìry
Teplomìr plovoucí zvíøátka FUNNY
Teplomìr ECONOMY 18cm
Teplomìr závìsný COLOR
Teplomìr závìsný- plovoucí POOL
Teplomìr PRESTIGE bimetal
Teplomìr SILVER
ostatní
Chlorinátor malý
Chlorinátor støední
Chlorinátor velký
Vakuový nástavec DE LUX
Lepidlo na folii (pod vodou)
Kartuš. filtr velký – Ø bazénu až 460 cm
Kartáè malý
Teleskopická tyè 1,8-3,6 m
Aut.vysavaè REJNOK GREEN
Aut. vysavaè REJNOK BLUE
Hadice plovoucí 7m
Poèet (ks)
baleno
Název výrobku
Popis
Øada
báze
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
l
l
l
spray
spray
l
spray
spray
l
spray
spray
l
l
198,00
192,00
190,00
98,00
59,00
67,60
136,00
80,00
76,00
138,00
82,00
138,00
82,00
99,00
192,00
950,00
49,00
59,00
338,00
68,00
80,00
380,00
69,00
82,00
69,00
82,00
120,00
232,00
1 150,00
59,00
71,00
409,00
82,00
97,00
460,00
83,00
99,00
83,00
99,00
Balení
množství jednotka
Poèet (ks)
baleno
Odstraòování plísní v interiéru
FungiSAN bezchlorový
FungiSAN bezchlorový
FungiSAN bezchlorový
FungiSPRAY chlorový
FungiSPRAY chlorový
FungiSPRAY chlorový
FungiSPRAY bezchlorový
FungiSPRAY bezchlorový
FungiSPRAY bezchlorový
FungiSPRAY bezchlorový s vùní citrus
FungiSPRAY bezchlorový s vùní citrus
FungiSPRAY bezchlorový s vùní avokádo
FungiSPRAY bezchlorový s vùní avokádo
dezinfekèní pøídavek do barev a omítek
dezinfekèní pøídavek do barev a omítek
dezinfekèní pøídavek do barev a omítek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
fungicidní a algicidní pøípravek
0,5
1
5
0,5
1
5
0,5
1
5
0,5
1
0,5
1
pøípravek na sanaci fasád - øedìní 1:9
pøípravek na sanaci fasád - øedìní 1:9
pøípravek na sanaci fasád - øedìní 1:4
pøípravek na sanaci fasád - øedìní 1:4
pøípravek na sanaci fasád - aplikaèní
pøípravek na sanaci fasád - aplikaèní
pøípravek na sanaci fasád - aplikaèní
pøípravek na sanaci fasád
pøípravek na sanaci fasád
pøípravek na sanaci fasád
1
5
1
5
0,5
1
5
1
5
10
l
l
l
l
l spray
l spray
l
l
l
l
178,00
124,40
116,00
81,00
140,00
89,00
60,60
223,00
156,00
148,20
178,00
622,00
116,00
405,00
70,00
89,00
303,00
223,00
780,00
1 482,00
215,00
753,00
140,00
490,00
85,00
108,00
367,00
270,00
944,00
1 793,00
èistiè
èistiè
0,25
0,5
l spray
l spray
220,00
158,00
55,00
79,00
67,00
96,00
10
10
èistiè
èistiè
1
5
l
l
98,00
93,40
98,00
467,00
119,00
565,00
8
dezinfekce mobilních WC
dezinfekce mobilních WC
dezinfekce mobilních WC
1
5
10
l
l
l
163,00
156,20
151,70
163,00
781,00
1 517,00
197,00
945,00
1 836,00
8
spray proti znaèkování
spray proti znaèkování
0,1
0,25
l
l
760,00
632,00
76,00
158,00
92,00
191,00
10
10
1
5
10
40
kg
kg
kg
kg
149,00
127,00
119,70
118,20
149,00
635,00
1 197,00
4 728,00
180,00
768,00
1 448,00
5 721,00
l
l
l
l
l
l
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Odstraòování plísní a øas v exteriéru
Sanatop LIKVID PROFI
Sanatop LIKVID PROFI
Sanatop LIKVID
Sanatop LIKVID
Sanatop LIKVID HOBBY
Sanatop LIKVID HOBBY
Sanatop LIKVID HOBBY
Sanatop PREVENT
Sanatop PREVENT
Sanatop PREVENT
10
10
10
10
10
Èištìní
krbová skla
HELLIX èistiè krbových skel
HELLIX èistiè krbových skel
povrchy
FORTESIL Cleaner
FORTESIL Cleaner
pøípravky do mobilních WC
Qualicar
Qualicar
Qualicar
spray proti znaèkování (pes, koèka)
Urostop
Urostop
nemrznoucí kapaliny do topných a chladících systémù - zakázková výroba
Akvalor
Akvalor
Akvalor
Akvalor
*
*
*
*
nemrznoucí kapalina do topných systémù
nemrznoucí kapalina do topných systémù
nemrznoucí kapalina do topných systémù
nemrznoucí kapalina do topných systémù
Název výrobku
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
7,60
13,80
11,35
190,00
345,00
283,75
230,00
417,00
343,00
42
42
42
25
25
12
25
25
12
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
5,80
12,00
17,00
12,80
16,90
24,10
145,00
300,00
204,00
320,00
422,50
289,20
175,00
363,00
247,00
387,00
511,00
350,00
42
42
90
42
42
90
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
815
12
12
12
12
12
12
4
4
4
4
4
4
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
kg/kbelík
kg/kbelík
kg/kbelík
kg/kbelík
kg/kbelík
kg/kbelík
17,20
17,20
17,20
21,00
17,20
21,00
33,70
33,70
33,70
38,00
33,70
38,00
206,40
206,40
206,40
252,00
206,40
252,00
134,80
134,80
134,80
152,00
134,80
152,00
250,00
250,00
250,00
305,00
250,00
305,00
163,00
163,00
163,00
184,00
163,00
184,00
90
90
90
90
90
90
60
60
60
60
60
60
spárovací hm. pro spáry 5-20mm exteriér+interiér
spárovací hm. pro spáry 5-20mm exteriér+interiér
spárovací hm. pro spáry 5-20mm exteriér+interiér
816
816
816
12
12
12
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
18,60
18,60
20,60
223,20
223,20
247,20
270,00
270,00
299,00
90
90
90
sanitární silikonový tmel transparentní
sanitární silikonový tmel bílý
sanitární silikonový tmel manhattan
sanitární silikonový tmel šedý
sanitární silikonový tmel èerný
sanitární silikonový tmel bahama
sanitární silikonový tmel hnìdý
820
820
820
820
820
820
820
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
0,31
dm3/kartuše
dm3/kartuše
dm3/kartuše
dm3/kartuše
dm3/kartuše
dm3/kartuše
dm3/kartuše
383,87
383,87
383,87
416,13
416,13
383,87
416,13
119,00
119,00
119,00
129,00
129,00
119,00
129,00
144,00
144,00
144,00
156,00
156,00
144,00
156,00
15
15
15
15
15
15
15
nivelaèní hmota do 10 mm, pochozí 24 hod.
nivelaèní hmota do 20 mm, pochozí 4 hod.
nivelaèní hmota do 20 mm, flexibilní
830
831
832
25
25
25
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
11,90
17,90
23,90
297,50
447,50
597,50
360,00
541,00
723,00
42
42
42
vysokohodnotná opravná malta na betony
vysokohodnotná opravná malta na betony
vysokohodnotná opravná malta na betony
875
876
877
12
12
12
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
13,40
13,70
15,50
160,80
164,40
186,00
195,00
199,00
225,00
90
90
90
spojovací mùstek pro reprofilace
reprofilaèní hmota, tø. R4 dle EN 1504-3
reprofilaèní hmota, tø. R4 dle EN 1504-3
reprofilaèní hmota, tø. R4 dle EN 1504-3
reprofilaèní hmota, tø. R3 dle EN 1504-3
reprofilaèní hmota, tø. R3 dle EN 1504-3
846
847
848
849
850
851
11
25
25
25
23
23
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
29,10
19,40
19,90
22,90
21,50
23,50
320,10
485,00
497,50
572,50
494,50
540,50
387,00
587,00
602,00
693,00
598,00
654,00
90
42
42
42
42
42
kosmetika betonu, tø. R2 dle EN 1504-3
kosmetika betonu, tø. R2 dle EN 1504-3
kosmetika betonu, tø. R3 dle EN 1504-3
kosmetika betonu, tø. R2 dle EN 1504-3
866
867
868
869
21
23
25
12
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
31,90
31,50
28,90
41,00
669,90
724,50
722,50
492,00
811,00
877,00
874,00
595,00
42
42
42
90
Balení
množství jednotka
Popis
Øada
báze
lepidlo a stìrka na ETICS
zlepšené lepidlo a stìrka na ETICS
rychletvrdnoucí lepidlo a stìrka na ETICS
838
839
840
25
25
25
lepidlo na obklady tø. C1T
lepidlo na obklady tø. C2TE
bílé lepidlo na obklady tø. C2TE
lepidlo na obklady tø. C2TS1
rychletvrdnoucí lepidlo na obklady tø. C1FT
rychletvrdnoucí lepidlo na obklady tø. C2FTS1
801
802
803
806
804
805
spárovací hm. pro spáry 1-6mm exteriér+interiér
spárovací hm. pro spáry 1-6mm exteriér+interiér
spárovací hm. pro spáry 1-6mm exteriér+interiér
spárovací hm. pro spáry 1-6mm exteriér+interiér
spárovací hm. pro spáry 1-6mm exteriér+interiér
spárovací hm. pro spáry 1-6mm exteriér+interiér
spárovací hm. pro spáry 1-6mm exteriér+interiér
spárovací hm. pro spáry 1-6mm exteriér+interiér
spárovací hm. pro spáry 1-6mm exteriér+interiér
spárovací hm. pro spáry 1-6mm exteriér+interiér
spárovací hm. pro spáry 1-6mm exteriér+interiér
spárovací hm. pro spáry 1-6mm exteriér+interiér
Poèet (ks)
baleno
Lepidla
pro zateplovací systémy
SILCOLOR SET Speciál
SANAFLEX ET
SANAFLEX ET Frost
pro obklady a dlažby
SANAFLEX L1
SANAFLEX L2
SANAFLEX L2 bílý
SANAFLEX LD2
SANAFLEX LF1
SANAFLEX LF2
Spárovací hmoty
pro spáry 1-6 mm
SANAFIL 1-6
SANAFIL 1-6
SANAFIL 1-6
SANAFIL 1-6
SANAFIL 1-6
SANAFIL 1-6
SANAFIL 1-6
SANAFIL 1-6
SANAFIL 1-6
SANAFIL 1-6
SANAFIL 1-6
SANAFIL 1-6
odstín 01
odstín 04
odstín 06
odstín 20
odstín 45
odstín 56
odstín 01
odstín 04
odstín 06
odstín 20
odstín 45
odstín 56
bílá
manhattan
šedá
èerná
bahama
hnìdá
bílá
manhattan
šedá
èerná
bahama
hnìdá
pro spáry 5-20 mm
SANAFIL 5-20
SANAFIL 5-20
SANAFIL 5-20
odstín 01 bílá
odstín 06 šedá
odstín 56 hnìdá
silikony
SANAPREN
SANAPREN
SANAPREN
SANAPREN
SANAPREN
SANAPREN
SANAPREN
odstín 99
odstín 01
odstín 04
odstín 06
odstín 20
odstín 45
odstín 56
transparentní
bílý
manhattan
šedý
èerný
bahama
hnìdý
Samonivelaèní stìrky
NIVELFLEX
NIVELFLEX HS
NIVELFLEX FHS
Opravy betonu
hobby
SANATOP MALTA Hrubá
SANATOP MALTA Jemná
SANATOP ŠTUK
profi
ARMATOP
SANATOP TIX Hrubý
SANATOP TIX Jemný
SANATOP TIX Color
SANATOP FIN
SANATOP FIN Color
kosmetika betonu
PREFATOP Extra
PREFATOP Plano
PREFATOP Cavern
PREFATOP Tempo
Název výrobku
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
kg/pytel
kg/pytel
kg/kbelík
kg/kbelík
kg/kbelík
65,00
89,00
92,00
94,00
89,50
780,00
1 068,00
1 435,20
564,00
1 253,00
944,00
1 292,00
1 737,00
682,00
1 516,00
90
90
24
16
kg/pytel
84,00
1 344,00
1 626,00
42
886
10
kg/pytel
49,40
494,00
598,00
90
892
893
894
23
23
25
kg/pytel
kg/pytel
kg/pytel
26,00
26,00
6,50
598,00
598,00
162,50
724,00
724,00
197,00
42
42
42
Balení
množství jednotka
Popis
Øada
báze
jednosložková interiérová hydroizolace
jednosložková exteriérová hydroizolace
dvousložková exteriérová hydroizolace
pastovitá interiérová hydroizolace
pastovitá interiérová hydroizolace
883
884
885
.0010
.0010
12
12
15,6
6
14
krystalizaèní nátìr proti vlhkosti v betonu
887
rychletuhnoucí malta na tìsnìní výronù vody
vysokopevnostní expanzní zálivka
vysokopevnostní expanzní zálivka
expanzní zálivka mezi spirollové panely
Poèet (ks)
baleno
Ochrana proti vodì
stìrkové hydroizolace
SANAFLEX WPM 1
SANAFLEX WPM 2
SANAFLEX WPM Duo
PROISOL
PROISOL
krystalizaèní nátìry
POROSTOP S
utìsnìní tlakové vody
SUPERSTOP 90
Speciální konstrukèní malty
VUSOKRET 50-06
VUSOKRET 50-6
SPIROLLKRET
Název výrobku
Popis
Øada
báze
Balení
množství jednotka
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
Poèet (ks)
baleno
Penetrace
Fortesil Penetrace
Fortesil Penetrace
Fortesil Adhezní mùstek
Fortesil Adhezní mùstek
univerzální akrylátová penetrace
univerzální akrylátová penetrace
adhezní mùstek
adhezní mùstek
1
5
1
5
l
l
kg
kg
35,00
31,00
79,00
70,00
35,00
155,00
79,00
350,00
42,00
188,00
96,00
424,00
superplastifikátor
superplastifikátor
urychlovaè
urychlovaè
pøísada do malt
pøísada do malt
pro práci za snížených teplot
pro práci za snížených teplot
1
5
1
5
1
5
1
5
l
l
l
l
l
l
l
l
89,00
84,60
95,00
90,20
93,00
88,40
78,00
74,00
89,00
423,00
95,00
451,00
93,00
442,00
78,00
370,00
108,00
512,00
115,00
546,00
113,00
535,00
94,00
448,00
hydrofobizaèní prostøedek
hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek
Hydrofobizaèní prostøedek - vodouøeditelný
Hydrofobizaèní prostøedek - vodouøeditelný
Hydrofobizaèní prostøedek - vodouøeditelný
Hydrofobizaèní prostøedek - Profi
Hydrofobizaèní prostøedek - Profi vodouøed.
1
5
1
5
10
1
5
10
10
10
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
136,00
125,00
168,00
153,00
148,00
136,00
125,00
119,00
250,00
300,00
136,00
625,00
168,00
765,00
1 480,00
136,00
625,00
1 190,00
2 500,00
3 000,00
165,00
756,00
203,00
926,00
1 791,00
165,00
756,00
1 440,00
3 025,00
3 630,00
Zpevòovaè kamene
Zpevòovaè kamene
Zpevòovaè kamene - hydrofobní
Zpevòovaè kamene - hydrofobní
5
10
5
10
l
l
l
l
315,00
310,00
325,00
320,00
1 575,00
3 100,00
1 625,00
3 200,00
1 906,00
3 751,00
1 966,00
3 872,00
Injektážní prostøedek
Injektážní prostøedek
Injektážní prostøedek pro teploty do -3 0 C
Injektážní prostøedek pro teploty do -3 0 C
10
200
10
200
l
l
l
l
52,00
49,00
66,00
62,50
520,00
9 800,00
660,00
12 500,00
629,00
11 858,00
799,00
15 125,00
Pøísady do betonu a malt
FORTESIL superplastifikátor
FORTESIL superplastifikátor
FORTESIL urychlovaè
FORTESIL urychlovaè
FORTESIL pøísada do malt
FORTESIL pøísada do malt
FORTESIL plastifikátor
FORTESIL plastifikátor
8
8
8
8
Hydrofobizaèní prostøedky
FORTESIL hydrofobizant
FORTESIL hydrofobizant
REPESIL
REPESIL
REPESIL
REPESIL AQUA
REPESIL AQUA
REPESIL AQUA
REPESIL BKH *
REPESIL BKH AQUA *
Konsolidaèní pøípravky
FIXASIL OH *
FIXASIL OH *
FIXASIL H *
FIXASIL H *
Injektáže
FORTESIL
FORTESIL
FORTESIL N *
FORTESIL N *
.0010
.0010
8
8
Název výrobku
Popis
Øada
báze
Balení
množství jednotka
Kè/jedn.
Kè/balení
Kè/balení
bez DPH
bez DPH
s DPH 21%
Poèet (ks)
baleno
Proti hmyzu
Buch-Much
Rebel k hubení lezoucího hmyzu
Rebel k hubení lezoucího hmyzu
Rebel k hubení lezoucího hmyzu
Rebel k hubení hmyzu
Rebel k hubení hmyzu
Rebel k hubení hmyzu
Rebel k hubení létajícího hmyzu
Rebel k hubení létajícího hmyzu
Rebel k hubení létajícího hmyzu
pøípravek proti hmyzu
hubení lezoucího hmyzu
hubení lezoucího hmyzu
hubení lezoucího hmyzu
hubení hmyzu
hubení hmyzu
hubení hmyzu
hubení hmyzu
hubení hmyzu
hubení hmyzu
0,5
0,25
0,5
5
0,25
0,5
5
0,25
0,5
5
l spray
l spray
l spray
l
l spray
l spray
l
l spray
l spray
l
158,00
284,00
238,00
148,40
300,00
256,00
152,80
268,00
232,00
127,00
79,00
71,00
119,00
742,00
75,00
128,00
764,00
67,00
116,00
635,00
96,00
86,00
144,00
898,00
91,00
155,00
924,00
81,00
140,00
768,00
6
10
10
repelentní spray
repelentní ubrousky
hubení hmyzu
0,1
1
0,1
l
ks
l
790,00
39,00
530,00
79,00
39,00
53,00
96,00
47,00
64,00
10
24
10
hubení èmelíkù
hubení èmelíkù
hubení èmelíkù
0,25
0,5
5
l spray
l spray
l
296,00
244,00
148,40
74,00
122,00
742,00
90,00
148,00
898,00
10
10
obojek pro psy
obojek pro psy
obojek pro psy
obojek pro koèky
spray proti znaèkování
spray proti znaèkování
prostøedek proti parazitùm na psy
1
1
1
1
0,1
0,25
0,5
ks
ks
ks
ks
l
l
l
123,00
270,00
115,00
135,00
760,00
632,00
306,00
123,00
270,00
115,00
135,00
76,00
158,00
153,00
149,00
327,00
139,00
163,00
92,00
191,00
185,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Proti kl횝atùm a komárùm
Repelentní sprej
Repelentní ubrousky
Rebel proti kl횝atùm
Proti èmelíkùm
Rebel èmelíkostop
Rebel èmelíkostop
Rebel èmelíkostop
Veterinární pøípravy
DIRECT obojek
Belfit obojek
Attack obojek pro psy
Attack obojek pro koèky
Urostop
Urostop
PETOSAN FORTE spray

Podobné dokumenty

fortesil plastifikátor pro práci za snížených teplot

fortesil plastifikátor pro práci za snížených teplot CEM II/B-S 32,5 R – tenkostěnné konstrukce temperovat zespodu pod přikrytím 2-4 hod, masivní konstrukce při objemech nad 50 m3 stačí přikrýt povrch CEM I 42,5 R – dřevěné bednění, přikrýt povrch be...

Více

ecolor styl

ecolor styl Vnitřní omyvatelné vodou ředitelné interiérové nátěry ECOLOR STYL nabízejí kolekci elegantních odstínů pro uplatnění nejen v bytovém designu. Odstíny jsou navrženy podle nejnovějších barevných tren...

Více

katalog - Stachema

katalog - Stachema Popis: Silikonová dekorativní omítkovina určená pro finální úpravu omítek, betonových panelů, zateplovacích systémů, sádrokartonových povrchů a jiných lehčených stavebních materiálů. Je vkusnou a el...

Více

INCHROMA NEWS

INCHROMA NEWS Øešení pro všechny odstíny se zhoršenou krycí schopností ! AQUAFERM-350 je 100% akrylátový tónovatelný vodou øeditelný penetraèní nátìr pro venkovní i vnitøní p o v r c h y. Vhodný pro nové vápenoc...

Více

malířská stěrka extra

malířská stěrka extra Při požití: Ústa vypláchnout pitnou vodou, vypít asi 0,5 l chladné vody. Přivolat lékaře. Zvracení nevyvolávat, při spontánním zvracení zajistit, aby nedošlo k zadušení zvratky. Skladování Skladova...

Více

Zowosan FINISH 22.2

Zowosan FINISH 22.2 Firma, která se chce dynamicky vyvíjet a stále vylepšovat svou pozici na trhu, se musí vyhnout slepým ulièkám, musí umìt sledovat zmìny tržních požadavkù nebo jim sama dávat smìr a umí odhalovat no...

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech χ = 0,002 W/K c = 1,24 kN/mm χ = 0,002 W/K c = 1,0 kN/mm χ = 0,002 W/K c = 0,4 kN/mm χ = 0,006 W/K c = 0,5 kN/mm χ = 0,003 W/K c = 0,6 kN/mm χ = 0,001 W/K c = 0,4 kN/mm χ = 0,004 W/K c = 0,6 kN/mm ...

Více