Kraisl<ý úřad Středočesl<ého kraie

Komentáře

Transkript

Kraisl<ý úřad Středočesl<ého kraie
II
ll
Kraisl<ý úřad Středočesl<éhokraie
dIe rozdělovníku
Praha:
26.|0.2010
Číslojednací:
1464631201}/KUSK
Spisová značka:
SZ _1 420 66 l20 1 0,T(USK/4
Vyřizuje:
Žau t zslza0-539, [email protected],r-s.cz
Značka:
oŽPlzk
ZÁVĚn ZJIŠŤOVACÍHOnÍZBNÍ
podle § '7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životníprostředí a o změně někteqých
souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životníprostředí), ve znéni pozdějŠÍch
předpisů
Identiíikačníúdaie:
Název: Kompletačnícentrum GZ DigitalMedia, Loděnice
Charakter záměru: projekt představuje výstavbu kompletaění a skladovací haly o zastavěné
ploše 7422 m2 v rámci stávajícího průmyslového závodu GZ Digital Media, a.s., v obci
Loděnice. Hala, do které má být přemístěna technologie ze stávajícího a nelyhovujícího
kompletačníhocentra v Rudné u Prahy, má zajišťovatkompletaci, skladování vlastních produktŮ
a expedici hotoqých výrobků z mateřského závodu. Umístěna je
jižně od vjezdu do areálu, kde je
v současné době zčásti volný prostor azěásti stávající objekty (nelyhovující skladové objekty
č. 35, 36 a provizorní sklady č. 38, 39, které budou demolovány).
V rámci přípravy stavby budou
provedeny přeložky sítí,které vedou přes řešenéizemi (např. splašková a dešťová kana|izace,
elektro a slaboproudé kabely).
Produkty budou skladovány
Světlá
ýška haly bude
v
europaletách,
10,5 m.
K
v oceloých regálech do skladovací ýšky 10
m.
interní manipulaci budou sloužit elektrické lysokozdviŽné a
paletové vozíky. Součástí haly budou také ětyři kamionová vrata s mŮstky. Realizací projektu
dojde ke sníženíintenzity vnitroareálové dopravy, rovnéžodpadne stávajícíautomobilová
doprava mezi závodem Loděnice a kompletačním centrem v Rudné. Vybavení haly představujÍ:
Kompletačnílinky _ kompletační stoly, dopravní pásy, čteěky čárol"ých kódŮ, aplikátory etiket,
kontrolní víůty,zařizení pro balení do smršťovacífólie. Linky pro aplikování etiket - aPlikování
štítkůna produkt. Baličky DVD
jewel boxu. Celofanovací linky
Zborovská
11
l50 21 Praha
5
- linky
pro balení DVD. Baliěky CD - linka pro balení CD do
- zaíizeni pro
tel.: 257 280
balení do celofánu a ovinovaěe palet.
539 fu
257 280
170
[email protected] www.kr-stredocesky.cz
2
Stávající instalovaný
ýkon kotelny
na zemni plyn je 27,26 M\ř\r
a
je postačujícíi pro lytápění
navrhované haly. Intenzita nákladní dopravy se oproti současnosti prakticky nezmění.
o
1 kamion
za
den a 3 dodávkové automobi|y za den. přitom
Naýšíse
v položce lehkých nákladních
automobilů dojde naopak ke sníženíintenziq, o 5 l-ozidel za den. Navrženo je svedení dešťoých
vod (po přečištěnívybraných vod, např. z parkovišť a pojízdnj,ch ploch. r,odpovídajících
odlučovačích)přímo do řeky Loděnice, bez jakéhokoliv zdržení.\i prorozu nebudou použír-án1
významnější zdroje hluku a hala bude opláštěna neprůzvučnýmipn,lg-.
Kapacita: hala o ploše 7422 m2
Středočeský
Umístění: k uj
obec Loděnice
k.ú. Loděnice u Berouna
Oznamovate|z GZ DigitalMedia, a.s., Továrni340,267 12 Loděnice
Oznámen
Ič:
í zpr
acov al RN Dr. Stanis lav
Lenz, altor izov aná
o so
ba
IČ: 27380068
Zařazení záměru: podle cit. zákona
se
jedná o zámér zařazený v přiloze č. l pod kategorii II, bod
]0.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře
nad
3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
za celou stavbu.
souhrnné wpořádání připomínek
V pruběhu zjišťovacíhořízeníse ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Středočeský kraj, Krajská
hygienická stanice Středočeského kraje - územnípracoviště Beroun, Městský úřad Beroun
životníhoprostředí, Česká inspekce životníhoprostředí
-
-
odbor
OI Praha, Krajský úřad Středočeského
kraje - odbor životního prostředí a zemědělství.
StředočesKÝ kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek souhlasí se záměrem,
za podmínky dodrženíeliminačních opatření popsaných v oznámení a nepožaduje dalšíposuzování
dle zákona č. l00/2001 Sb.
Krajská hygienická stanice Středočeskéhokraje. územní pracoviště Beroun. po posouzení
z hlediska požadavkův
oblasti ochrany veřejného zdravi konstatuje, že v hlukové studii není
vyhodnocena doprava osobními automobily, a to i přesto, že dojde k nárůstu počtu zaměstnanců,
Proto požaduje doplnit hlukovou studii o posouzení osobní dopraly,
Městslw úřad Beroun. odbor životního prostředí
-
katastrální
ízemíobce Loděnice se
nacháai
v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.V rozptylové studii požaduje doplnit zhodnocení příspěvku
prachu PM16 především z provozu dopraly k imisním koncentracím
Česká inspekce životního prostředí
-
OI Praha lydala následující komplexní stanovisko:
3
/
oddělení odpadového hospodářsní, z hlediska zákona č. 185/2010 Sb., o odpadech a zméně
někteých dalšíchzákonů, v platném a účinnémznéni, nemá k oznámeni připomínky.
Upozorňuje však na skutečnost, že s úěinností od 1.7.2010 byl schválen zákon č. 154/20l0 Sb.,
kterym se mění zákon o odpadech, kteď je třeba mimo jiné zohlednit při nakládání s odpadními
zeminami, které budou vznikat
v rámci realizace předmětné stavby. Od
1.7.2010
je třeba na
výkopové zeminy vytéženéběhem stavebních činností,a které nebudou ryuŽity přímo v místě
stavby, pohlížetjako na odpady, na které se vztahuje zákon o odpadech, se vŠemi povinnostmi z
toho vyplývajícími.
oddětení ochrany vod, z hlediska zákona ě. 2541200í Sb., o vodách, ve znéni pozdějŠÍch
předpisu, požaduje, aby co největší možnémnožstvídešťovýchvod bylo zasakováno.
oddělení ochrany přírody, z hlediska zákonaě.11,4l1992 Sb., ve znénipozdéjšíchpředPisu, má
k předloženému oznámení následuj ícípřipomínky:
- vzhledem ke skutečnosti, že rea\izaci záméru dojde ke zýšenípodílu zpevněných Ploch,
požaduje, aby bylo do dalšíhostupně přípraly projektové dokumentace zapracovŽno řeŠení
zasakování alespoň ěásti srážkových vod,
a to v maximálni
možnémíře vzhledem ke
vsakovacím schopnostem prostředí. Takové řešení je v současnédobě technicky moŽné a zmimí
negativní vliv výstavby na retenci vody v krajině,
-
postrádá bližšíspecifikaci náhradní výsadby, konkrétně druhy
a
velikost dřevin,
plánovaných k výsadbě v návrhu sadových úprav. Tento údaj lze doplnit v pozdější fáziíízeni,
-
vzhledem
k
chystanému kácení vzrostlých dřevin požaduje provedení biologického
průzkumu se zřetelem na bezobratlé. Tento úďajlze doplnit v pozdější fázířízení.
V závěru ČtŽp Ol Praha uvádí, že nemá k předloženému oznámení záměru zásadni připomínky
a nepožadujejeho dalšíposuzování
podle zákona ě. 100/2001 Sb. Připomínky ze strany ochrany
přírody a ochrany vod však inspekce požaduje uvést v závéru zjišťovacíhořizeni a
teďY
zohlednit v následných řízeních.
Kraiský úřad Středočeskéhokraje. odbor životníhoprostředí a zemědělství nemá
k předloženému oznám eni zásadní připomínlqy ve smyslu svých kompetencí daných přísluŠnými
zákonnými předpisy a nepožaduje dalšíposuzování záměru ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
Dále doplňuje:
Orgdn ochrany přírody a krajiny, příslušnýdle ust. § 17a zákona é. 7l4ll992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že dle náIezové databéue, kterou má
orgán ochrany přírody k dispozici, byl ve vodním toku Loděnice zaznamenán
ýskyt
zvláŠtě
chráněných druhů - velevruba tupého, kapra obecného, jelce jesena a vranky obecné. Přesto na
základě dostupných podkladů neshledává předmětný zámér v rozporu s ochranou uvedených, ani
dalšíchzvláště cliráněných druhů rostlin
či živočichů.Rovněž nepředpokládá
naruŠeni
regionálních územních systémů ekologické stability, přírodních rezervaci a přírodních Památek.
4
Orgán odPadového hospodářsni podle zákonač. l85/200l Sb., o odpadech a o změně některlých
dalŠÍchzákonŮ, v platném znénía Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje
uPozorňuje, Že ztextu PoPisujícímnakládání s odpady na str. l5 není zcela zíejmé,které odpady
budou vznikat Při realizaci a které při provozu. Při realizaci může,kromě v předloženém
oznámení uvedených odpadŮ, vzniknout kontaminovaná zemina (kat. č. 17 05 03) a při provozu
lze Předpokládatvznik odpadního sorbentu (kat. č. 15 02 02) a znečištěnýchobalů (kat. č.
15 01
10), rovněŽ menŠÍhomnožství směsného komunálního odpadu (kat,
č. 20 03 01). Je
proto
nezbYtné uvedené připomínky zohlednit v dalšímstupni projektové dokumentace.
Závérz
K
oznámeni záměru ,,KompletaČní centrum GZ Digital Media, Loděnice" bylo dle 7 zákona
§
Č.100/200l Sb., o Posuzování vlivů na životni prosředí, provedeno zjišťovacířizení,jehož
cílem
bYlo ověřit, zda záměr bude mít významný vliv na životníprostředí a veřejné zdraví a zdabud,e
dáIe
posuzován podle citovaného zákona,
Na základě zjiŠťovacíhořízeníprovedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 kcitovanému
zákonu, vlastního r,Yhodnocen í a vzájemného posou zení a ryhodnocení všech obdržených
vYjádření dotČených správních úřadůa dotčených územníchsamosprávných celků, dospěl příslušný
Krajs§ý úřad Středočeského kraje k závěru, že záměr
Kompletačnícentrum GZ Digital Media, Loděnice
nebude
Posuzován Podle zákon a Č. 1001200l Sb., o posuzování vlivů na životníprosďedí, ve znění
pozdějšíchpředpisů.
VdalŠÍfázi PříPravY Projektové dokumentace kzáměru považujeme za nutné zohlednit qýše
uvedené PřiPomínky ve r.yjádřeních jednotliých subjektů. Zejména se zdůrazňuje plnění
Podmínek uvedených ve vyjádření Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územni
PracoviŠtě Beroun, Městsk} Úřad Beroun, odbor životníhoprostředí , Česká inspekce životního
Prostředí - OI Prahanich klademe důraz především na respektování nás|edujících podmínek,
kteréje PoŽadováno zPracovatv následných dokumentacích pro územnia stavební
řízeni:
volit takové osvětlenÍ, které nebude způsobovat neúměrnésvětelné znečištěnílokality (platí
to
pro případné reklamy),
-
-
zaPracovat řeŠenízasakování alespoň části srážkových vod, a to
i
v maximální možnémíře
váledem ke vsakovacím schopnostem prostředí. Takové řešení je v současné
době technicky
možnéa zmírnínegativní vliv qýstavby na retenci vody v krajině,
5
- vzhledem k chystanému kácení vzrostlých dřevin požaduje provedení biologického průzkumu
se zřetelem na bezobratlé
- konkretizovat nráhradní výsadbu - druhy a velikost dřevin, plánovaných k qýsadbě v náwhu
sadoqých úprav,
- doplnit Rozptylovou studii o áodnocení příspěvku prachu PM16 především z provozu dopravy
(včetně nárůsfu dopravy do zaměstnání) k imisním koncentracím,
- doplnit hlukovou studii o posouzení zahmqicí i vliv zqýšené osobní dopravy (včetně nrárůstu
dopralry do zaměstniáLní),
Dále
je
nutno respektovat podmínky uvedené v oznátmeni na str, 61
-
63, v kapitole
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,snížení,popřípadě kompenzaci nepříznirných vlivů
na Žtvotni prostředí. Kopie všech v řádném termínu obdržených vyjádření k oznámení obdrží
oznamovatel (investor) v příloze tohoto závěruzjišťovacího řízení.
odůvodnění:
Oznámení kzáměnl ,,Kompletačnícentrum
GZ Digital Media,
Loděnice" Krajský úřad
StředoČeského kraje rozeslal v řádném termínu k vy,jádření příslušným orgánům státní správy,
samosPrávám a jejich prostřednictvím
i
veřejnosti, případně dalšímsubjektům. Informace o
zahájeni procesu projednívaní zámlěru ve smyslu cit, zékona včetně textové částíoznátmení byla
vYvěŠena mj.
na uřední desce
internetových stránkách,
v
ode dne 29,9.2010 a na příslušných
Informačnímsystému EIA na stránkách CENIA
Středočeského kraje
htt?:llwww.cenia.cz/eia pod kódem STC1312 a Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz,
Žádném řádně doručenémq,'jádření nebylo požadováno dalšíprojednávání záměru
V
ve smyslu
zákona Č, 100/2001 Sb. Nicméně byla vznesena řada doplňujících připomínek a požadavků,která
Podmiňují souhlasný závěr zjišťovaciho řízení a měla by bYt zohledněna při dalšímprojednávrání
Předmětného záměru, při uzemním a stavebním řizeni. Záměr
je nawžen v souladu s
platným
uzemnim Planem obce Loděnice, včetně závamých regulativů pro předmětnou plochu, která je
urČena Pro sPecifická
s
ýrobní zařízsníprumyslové výroby a
skladového hospodářství
nepřípustnými provozy škodícíživotnímuprostředí.
Závěr zjišťovacíhořizeni nenahrazuje vyjáďřeni dalšíchdotčených orgránů státní sprál,y, ani
příslušná povolení podle zvláštních předpisů, není rozhodnutím vydaným ve správním řízeni
a
nelze se proti němu odvolat.
KrtAI§KÝ{rŘAD
rnnrp
§TاDO觧xÉxo
Odbor životníhoprostledí a zemědělsfuí
i 50 2 l Praha 5, Zborovská 1 tr
Ing. Josef
Keřka,
Ph.D.
vedoucí odboru životníhoprostředí a zemědělství

Podobné dokumenty

elektrotechnika

elektrotechnika Prohlídka místa stavby"

Více

Strana 24 - 30 - Kuřim

Strana 24 - 30 - Kuřim robotovali obr,ykle s jedním párem koní, dva až tři dny Z té doby pochází sez;nam jednotliých kuřimsk/ch v t/dnu po celý rok. Mimo to, v době žní,museli s dvěma tratí. Názl,y mnoha z nich nám dnes ...

Více

oBECNÍ ÚŘAD LUTÍN,okres

oBECNÍ ÚŘAD LUTÍN,okres uzentnění a připojení stávajících odběratelů č'p.130 a č'p'17l. Připojení se provede dle situace kabelem AYKY 4x16 přímo do elektroměrových ronaděčů.Kabel Xl pokračuje smyčkou z nové SS200+P č.1, v...

Více

obvodni ba}{sky ijrad

obvodni ba}{sky ijrad a vlastníky ohrožených objektů uzavřeny dohody, které umoŽňují využitívýhradního ioŽiska pouze pŤi zabezpečenínezbytné ochrany uvedených objektů apráv vlastníků,a ve kterých se těžební organizace z...

Více

Firma Sodexho Pass Česká Republika, a.s. Radlická 2 l50 00 Praha

Firma Sodexho Pass Česká Republika, a.s. Radlická 2 l50 00 Praha ,5. The contractualpartiesdeclarethatthey arenot concludingthis contractunderduressnor understrikingly disadvantageous conditions. 6. The contractualpartiesdeclarethatthey havereadthe contractandur...

Více