Montážní návod ALABAMA

Komentáře

Transkript

Montážní návod ALABAMA
Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL
MODEL:
ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky
typ výrobku / type of product:
posuvné dveře do niky - šířka 800 mm (instalace 776-790 mm)
posuvné dvere do niky - šírka 800 mm (inštalácia 776-790 mm)
sliding door to a niche - wide 800 mm (installation 776-790 mm)
outlet.roltechnik.cz
ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160 / 569 33 / Czech Republic
323-4
Dveře
niky s posuvnými dveřmi
Accèsdo
d´angle
CZ
D1001,D1940
D1003
D1004, D1005
Passeport
ZÁRUČNÍgarantie
LIST
(à conserver
et uschovejte
à accrochera impérativement
le justificatif
d‘achat)
(prosím,
předložte spolu savec
dokladem
o koupi)
Cher client,
Vážení zákazníci,
Nous vous remercions d´avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez vous réjouir de l´achat de cet article, nous
Děkujeme
vám za de
zakoupení
tohoto
produktu.
Chtěli bychom
vás požádat o seznámení se s následujícími radami
vous demandons
suivre les
instructions
données
ci-dessous:
a poznámkami, aby jste mohli dlouho spokojeně používat tento výrobek.
Contrôle du produit:
Kontrola
výrobku: vérifiez si votre cabine de douche n’a pas subi d‘éventuels dommages lors du transport ou
Avant le montage,
Před
instalací
si rozložte
díly le
namontage
zem a zkontrolujte,
všechny
komponenty.
Zároveň
se podívejte,
jestli
d‘autres
dommages.
Après
du produit,že
onmáte
ne peut
plus assurer
de garantie
pour
le verre défectueux
nedošlo
k nějakému
poškození
během
Reklamace
kvůli poškození
nebude uznána
co son
byl produkt
ou d‘autres
dommages.
Important:
Lepřepravy.
verre trempé
utilisé présente
des caractéristiques
dupoté,
fait de
procédé
nainstalován.
de fabrication (EN 12150). II peut apparaître des rayures à la surface des vitres jusqu‘à une longueur cumulée de
Důležité:
tvrzené
bezpečnostní
sklo může
občas,
vzhledem
svému
procesu,
150 mm Použité
ainsi que
des bulles
dans le verre
jusqu‘à
un diamètre
deke0,75
mm.výrobnímu
Dans les deux
casvykazovat
ceci n’estchapast
rakteristické
znaky (EN
12150). Takzvané
škrábance
sefaire
mohou
na povrchu
skleněné tabule
až do
sujet á réclamation.
Cependant,
si vous vlasové
aviez une
raison de
uneprojevit
réclamation,
on appliquera
une distance
délky
150 mm,de
jakož
ve conditions
skle až do průměru
0,75
mm. V každém
nejsou
důvodem
k reklamaci.
d‘observation
1,5 imbublinky
dans des
d‘éclairage
normales.
Il en estpřípadě
de même
pour
la surface
des profilés
Akceptovaná
kontrolní d’époxy.
vzdálenost
je 1,5 metrůd‘ensemble
za normálních
podmínek. To samé platí pro práškovou
recouverts recouverts
L‘impression
est světelných
déterminante.
barvou
potahované
profily.
Stejněen
takcompte
berte v le
úvahu,
že při
výrobě
sprchových
koutů používáme
různé,
vysoce
Vous devrez
égaIement
prendre
fait que
nous
utilisons
des matériaux
différents et
de haute
qualité
kvalitní
ve výjimečných
vést
k mírným
rozdílům. de
Ty couleur
bohužel dans
neopravňují
pour la materiály,
fabricationcož
demůže
la cabine
de douche,případech
ce qui peut
entraîner
de barevným
légères différences
des cas
kexceptionnels.
reklamaci.
Malheureusement, elles ne peuvent pas donner lieu à une réclamation. Du fait de la construction,
Vodotěsné
nepropustné
usazení
není, absolue
vzhledemdans
k jejich
konstrukci,
dosažitelné
u bezrámových
on ne peut apas
arriver à une
étanchéité
le cas
de cabines
de douche
sans cadre. sprchových
koutů.
Montage/étanchéité:
Montáž
/ Utěsnění:
Pour garantir
un fonctionnement parfait du produit, il est absolument indispensable d‘effectuer le montage selon
Je
provést
montáž
podleaviez
pokynů,
které de
následují.
To zaručí
bezchybnou
funkčnost
výrobku.
Mátelesnezbytně
directivesnutné
figurant
au verso.
Si vous
un motif
réclamation
malgré
un montage
soigné et
conforme
aux
-li
důvod
k reklamaci
i přes
pečlivou
v souladu
s instrukcemi,
nebo pokud
potřebujete
technickou pour
radu,vous
instructions
ou si vous
aviez
besoinmontáž
d‘un conseil
technique,
notre service
client est
à votre disposition
můžeme
nabídnout
pomoc
našeho
odborného
servisního
oddělení.
Zakryjte
pracovní
prostor
přikrývkami,
aby
se
donner toute information sur la douche. Veuillez recouvrir la zone de travail avec des couvertures pour éviter
zabránilo poškození sprchové vaničky nebo dlaždic.
éventuellement d´abîmer le receveur de douche ou le carrelage.
Důležité informace k zajištění nepropustnostného utěsnění. Ujistěte se, prosím, že utěsňujete vodorovné
Important pour I‘étanchéité du produit: veillez à appliquer le silicone pour faire des joints horizontaux par
spoje pouze z vnější strany. Svislé spoje utěsněte zvnějšku od vrchu až dolů. Při přetrvávající netěsnosti se,
principe seulement à I‘extérieur. En ce qui concerne les joints verticaux, faitesles en appliquant le silicone á
prosím, ujistěte, že jste přesně dodrželi tyto instrukce.
l‘extérieur de haut en bas et de façon continue. S´il apparaissait des défauts d‘étanchéité, vous voudrez bien
respecter très précisément les prescriptions d‘étanchéité.
Záruka:
Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu, s výjimkou škod vzniklých během přepravy, špatnou
Pièces détachées:
objednávkou,
škody způsobené během instalace, nevhodnou manipulací a čištěním, škody způsobené používáním
Les partiestekutých
de produit
endommagèes
lors
du montage
ou les
pièceskvůli
d‘usure
peuvent
être commandées
par
kosmetiky,
barev
a jídla, barevné
odchylky,
poškození
povrchu
montáži
a opotřebování
dílů (válečky,
l‘intermédiaire
de notre
S.A.V.a douches
à votre
sanitaire.
est important
les pièces
posuvné
díly, závěsy,
silikon
magnetické
části,vendeur
atd.). Výrobce
si Ilvyhrazuje
právod’indiquer
na opravuexactement
nebo výměnu.
détachées que vous avez besoin de, qui sont toutes citées dans ce passeport garantie. Les pièces d’usure
seront facturées
Náhradní
díly: contre remboursement. Vous confirmez votre accord avec votre signature.
Jakékoli chybějící komponenty, které byly poškozeny během přepravy, nebo části opotřebované v průběhu času
Nettoyage/entretien:
lze
objednat prostřednictvím našeho servisního oddělení. Prosím, zadejte objednávku písemně pomocí našeho
Les produitsseznamu
d‘étanchéité
au silicone
et les cordons
d‘étanchéité
en silicone
avec les
produits
de
přiloženého
náhradních
dílů společně
se Záručním
listem. Objednané
dílyforment
budou zaslány
přímo
původnínettoyage
de l´airVšechny
et de l‘eau
composé
qui ne permet
souvent
pas
d‘éviter l´apparition
de moisissure.
Nous
mu
distributorovi.
díly un
objednané
z důvodu
opotřebení
budou
zpoplatněny.
Svůj souhlas
vyjadřujete svým
conseillons donc d‘aérer votre salle de bains après la douche et de nettoyer les cabines de douche de façon
podpisem.
régulière. Pour le nettoyage, nous conseillons d‘essuyer la surface du vitrage avec un linge doux ou avec une
Čištění
raclette./ Údržba:
N‘utilisez pas de produits abrasifs ou de produits acides ou alcalins. Utilisez pour le nettoyage un
Silikonové
těsnící
materiály
nejsou
dlouhodobě
odolné
proti
plísním.
Doporučujeme
proto
po sprchování
v koupelchiffon blanc
ou une
éponge.
Si vous
avez malgré
tout
des
problèmes,
nous vous
conseillons
un produit
avec
ně
pravidelně contre
čistit sprchový
kout. K čistění
doporučujeme
běžné tekuté
čistící prostředky
určené
pro au
un vyvětrat
effet deaprotection
les champignons.
Important:
la présence
de moisissure
ne donne
pas lieu
koupelny
nebo vodou
ředěný
Čistěte
hadříkem
houbou.
remplacement
du produit
ouroztok
à unedesinfekčního
réduction du přípravku.
prix d´achat,
étantměkkým
donné qu´il
s‘agitnebo
d´une
affaire d´entretien.
Nikdy,
prosím, nepoužívejte
čisticí
prášek(charnières,
nebo rozpouštědla.
Si nécessaire,
traitez les parties
mobiles
galets, éléments) avec de la graisse silicone et réajustez les.
Čistící
prostředky
s hodnotouavec
pH pod
3 nebo
více než
způsobitde
škody
na profilech,
závěsech, madlech
L'utilisation
des détergents
un pH
au dessous
de103 mohou
ou au dessous
10 causent
des dommages
aux
afinitions
povrchové
Tyto látky
nesmí být
použity k čištění.
Na škody
povrchů
a materiálů
vzniklé
nevhodnou
des úpravě
profilés,skla.
charnières,
poignées
et traitements
du verre.
Ce type
de détergent
ne doit
pas être
utilisé!
manipulací
nebo
čištěním
se
nevztahuje
záruka
výrobce.
Les dommages causés par un nettoyage ou un traitement inapproprié ne peuvent pas être pris en garantie.
Čas od času bude nutné ošetřit pohybující se části (jako jsou panty, pojezdy atd.) vazelínou.
Využijte příležitost seřídit a dotáhnout všechny šrouby atd ..
Contacte:
Ošetřené
povrchy
skla:
Numéro conseil:
08 92
68 16 70 (0,34 € par minutes)
Produkty se skleněnými výplněmi, které byly vyrobeny se speciální úpravou povrchu, vyžadují zvláštní péči při
čištění a údržbě.
1. Pravidelné čištění po sprchování - stáhnutí vody stěrkou
2.
Umývání
nebo čistícími
prostředky,
které
neobsahují
kyselinu octovou
Nous
vous vodou
remercions
sincèrement
de votre
confiance
et espérons
que vous êtes satisfait de notre produit.
Si vous avez des propositions d‘amélioration ou des suggestions à faire, vous voudrez bien nous écrire.
Ještě jednou díky za zakoupení tohoto výrobku.
Votre équipe spécialisée dans la douche
Pokud máte nějaké vylepšení nebo podněty, pak neváhejte a napište nám.
Váš Sprchový Tým
Vyrobeno
Německu
Made invGermany
3
Přehled částí výrobku / Náhradní díly
2
6
6
6
Přehled částí výrobku / Náhradní díly
2
6
6
6
CZ
Ozn.
1
2*
3
4
5
6
7
8
9
10*
11*
12
6 x kloubový pojezd komplet
6 x šroub M4 x 10 mm s cylindrickou hlavou
2 x magnetické těsnění
2 x magnetické těsnění
1 x horní rámový profil rovný
2 x rámový profil svislý
1 x spodní rámový profil rovný
1 x vodící profil dveří
2 x úchyty pro vodící profil
8 x zápustný šroub 3,5 x 19 mm
2 x šroub 1,5 x 13 mm
1 x levé dveřní díl
Ozn.
13
14
15
16
17*
18*
19*
20*
21*
22*
1 x středový dveřní díl
1 x pravý dveřní díl
2 x stěnový profil
6 x hmoždinka S6
6 x zvýšený zápustný šroub 4,2 x 45 mm
3 x zápustný šroub 3,5 x 50 mm
3 x krytka pro zápustný šroub
4 x kuželová zarážka
6 x šroub 2,9 x 9,5 mm
6 x krytka pro zápustný šroub
* set šroubů a krytek
vrch
vnitřek
spodek
vnějšek
vrch
vnitřek
vnějšek
spodek
pohled shora
vnitřek
vnějšek
outlet.roltechnik.cz
ROLTECHNIK a.s. / Třebařov 160 / 569 33 / Czech Republic
tel.: +420 461 324 301 / fax: +420 461 324 297