Menu pro instalaci

Komentáře

Transkript

Menu pro instalaci
Návod k obsluze
Kombinovaný přijímač DVB-S
UFD 170
a
Polohovač
Předmluva
Vážení zákazníci,
Návod k obsluze, který máte před sebou, Vám má pomoci optimálně
využívat rozsáhlé funkce kombinovaného přijímače DVB a
polohovací jednotky antény. Snažili jsme se sepsat pokyny k obsluze
co nejsrozumitelněji a zachovat je tak stručné, jak je třeba. K pochopení
určitých odborných výrazů, které není možné přeložit, jsme na konec
tohoto návodu doplnili malý lexikon.
Použitím provozního spínače jsme přispěli k ochraně životního
prostředí. Nebudete-li se delší dobu dívat na televizi, odpojte proto
pro úsporu elektrického proudu své přístroje od napájení. Při kratších
přestávkách můžete přístroje přepnout dálkovým ovládáním na režim
Stand-by, takže budou spotřebovávat jen minimální proud.
Přejeme Vám dobrý příjem a mnoho spokojenosti s přijímačem pro
karavany DVB a automatickým polohovačem.
Váš
tým firmy KATHREIN
Vyskytnou-li se s přijímačem UFD 170 nebo polohovačem i oproti
očekávání problémy, obraťte se na specializovaného prodejce nebo
na naši horkou linkou:
KATHREIN-Werke KG
ESC (Electronic Service Chiemgau)
Technické poradenství
Servisní opravna
Tel.: (0 80 31) 18 4-7 00
Tel.: (0 86 41) 95 45-0
Fax: (0 80 31)18 4-6 76
Fax: (0 86 41) 94 45-35/-36
Internet: www.kathrein.de
www.esc-kathrein.de
E-mail: [email protected] [email protected]
Obsazení satelitů a transpondérů programy podléhá neustálým
změnám. V takových případech je potřeba znovu naladit programy,
protože také předprogramování z výroby odpovídá stavu k datu výroby.
Údaje pro toto nové nastavení můžete získat z Internetu nebo z
odborných časopisů.
Naše přístroje jsou z výroby vybaveny nejnovějším softwarem. Naší
trvalou snahou je přizpůsobovat software požadavkům našich zákazníků
a stavu techniky. V části „Aktualizace softwaru a seznamů programů“
k tomu najdete další informace.
Mějte na paměti, že polohovač firmy Kathrein je koncipován výhradně
pro provoz s kombinovaným přijímačem DVB UFD 170 firmy Kathrein!
UFO®micro a UFO®mini jsou registrované obchodní značky firmy
KATHREIN-Werke KG.
DiSEqC™ je registrovaná obchodní značka European
Telecommunications Satellite Organization (EUTELSAT).
3
Obsah
Předmluva
3
Obsah
4
Bezpečnostní a důležité pokyny
7
Připojení a uvedení do provozu
Připojení přístroje
Přípojka SAT-ZF
Předpoklady pro příjem
Přednastavení přijímacího zařízení
Připojení televizoru
Připojení výstupu pro audio
Výstup pro Dolby
IČ přijímač
Vložení baterií do dálkového ovládání
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
Ovládací prvky, zobrazení a přípojky
Pohled na přední panel
Pohled na zadní panel
Funkční tlačítka dálkového ovládání
Důležité upozornění k dálkovému ovládání
Sada příkazů dálkového ovládání
10
10
10
11
12
12
Pokyny k obsluze
Skladba menu
Výběr jazyka
Alfanumerické obsazení numerických tlačítek dálkového ovládání
13
13
13
14
Struktura menu
15
První uvedení do provozu
Důležité upozornění
První opatření
Nastavení satelitu z výroby
16
16
16
18
Textové okno na obrazovce/OSD (On Screen Display)
Všeobecně
Funkce nápovědy
Hlášení kanálů TV/rádio
Chybové hlášení
19
19
19
20
20
Teletext
21
Výběr programu
Výběr TV nebo rozhlasového programu
Stav příjmu
Seznam kanálů TV/rádio
Výběr TV/rozhlasového programu zadáním čísla
Přepnutí z TV programu na rozhlasový program
22
22
22
23
24
24
Common Interface (společné rozhraní)
Důležité informace
Vložení karty Smartcard a modulu CS
Poznámka pro uživatele Conax, SECA, Viaccess a CryptoWorks
25
25
25
27
Nastavení časovače
Signál VPS
28
29
Nastavení zvuku
Nastavení hlasitosti
Stereofonní a dvoukanálová reprodukce zvuku
AC 3
Vypnutí zvuku - potlačení
30
30
30
31
31
4
Obsah
Přehled programů (EPG)
EPG (elektronický průvodce programy)
Programování časovače EPG
32
32
33
Správa kanálů, seznamu kanálů
Volba naposledy přijímaných programů
Oblíbený kanál
Nastavení oblíbeného kanálu
Přejmenování seznamů oblíbených kanálů
Vyvolání oblíbeného kanálu ze seznamu
Zrušení označení oblíbeného kanálu
Režim seznamu kanálů (oblíbené, satelit, abecedně)
Úplný seznam kanálů
Řazení kanálů
Vymazání kanálů
Manuální přidávání kanálů
34
34
35
35
36
37
37
38
39
40
40
41
Přidávání/vymazání satelitů
Nastavení satelitů
Vymazání satelitů
42
42
43
Heslo a dětská pojistka
Nastavení hesla z výroby
Nastavení hesla a dětské pojistky
Dětská pojistka (zablokování kanálu)
44
44
44
45
Nastavení systémových parametrů
Dětská pojistka
Systémové informace
Místní čas/časovač
Typ televizoru
Formát obrazu
Obrazovka
Režim A/V
47
47
47
48
48
48
49
49
Menu pro instalaci
Vyvolání menu pro instalaci
Konfigurace LNB
Frekvence oscilátoru L.O.
Provoz
Stand-by
NastaveníDiSEqC™1
NastaveníDiSEqC™2
Nasměrování antény
Vyhledání satelitů
Změna/vyhledání/vymazání transpondéru
Nastavení DiSEqCTM [UFO]
Signál 22 kHz
Signál Tone Burst a DiSEqCTM
DiSEqCTM
Opakování DiSEqCTM
UFO®mini
Remote frekvence
UFO®micro
Nastavení z výroby
Aktualizace softwaru a seznamů programů
50
50
50
50
51
51
52
52
53
54
55
56
57
57
57
Menu pro instalaci
60
Schéma připojení
Přípojky SAT-ZF
Připojení k palubní síti
Řídicí kabel
61
62
62
62
57
58
58
58
58
59
5
Obsah
Důležité upozornění k uvedení polohovače do provozu
Dálkové ovládání
Pokyn k prvnímu uvedení do provozu
63
63
63
Směrování (vyhledávání satelitů)
Manuální oprava
64
65
Změna stanoviště
67
Reset/parkování
Reset
Parkování
68
68
69
Speciální hlášení polohovače
Hlášení pro ochranu systému
Satelit ztracen/Limit dosažen
70
70
70
Stažení softwaru pro polohovač
72
Manuální sklopení do parkovací polohy
Bezpečnostní pokyny
Provedení manuálního sklopení
74
74
75
Servis
76
Rejstřík
77
Malý technický lexikon
78
6
Bezpečnostní a důležité pokyny
Na této straně najdete důležité pokyny k provozu, umístění a připojení přístroje.
Před uvedením přístroje do provozu si tyto pokyny pozorně pročtěte.
Přívodní elektrický kabel
Dbejte na to, aby přívodní elektrický kabel nebyl poškozen. Přístroje s poškozeným napájecím kabelem se musí
odpojit od sítě a před novým uvedením do provozu musí být opraveny odborníkem.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
NEBEZPEČÍ!
Pojistka v kabelu a v přijímači
Je zakázáno odstraňovat nebo přemosťovat pojistku v kabelu nebo přijímači!
Vadnou pojistku nahraďte vždy pojistkou se stejnou jmenovitou hodnotou!
Hrozí nebezpečí požáru v důsledku zkratu!
Čištění
Před čištěním odpojte přístroj od napájení. K čištění používejte suchý hadřík a čistěte pouze povrch. V žádném
případě přístroj neotevírejte.
Při dotyku s díly uvnitř přístroje hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
Hrající si děti
Dbejte na to, aby děti nestrkaly žádné předměty do větracích otvorů.
Hrozí nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
Uzemnění
Anténní zařízení se musí uzemnit v souladu s předpisy nebo se musí provést vyrovnání potenciálů. Přitom se musí
dodržovat norma EN 60728/11 a případně předpisy platné pro danou zem.
Hrozí nebezpečí přepětí při úderu blesku!
VÝSTRAHA!
Síťové napětí
Přístroj připojujte výhradně k síťovému napětí určenému k napájení přístroje (je uvedeno na zadní straně přístroje
příp. na externím síťovém adaptéru! Přístroj se smí připojit k síti a zapnout teprve po jeho propojení s anténou a
televizorem, příp. s kabelovou sítí a PC.
Jestliže je síťové napětí příliš vysoké, hrozí nebezpečí požáru!
Výška vozidla
Nebezpečí úrazu kvůli překročení obvyklé výšky vozidla jako důsledku nesklopené antény!
Řidič vozidla je odpovědný za stav nástaveb vozidla.
Není-li anténa sklopena, může dojít k závažnému poškození antény a vozidla!
Oprava
Opravu Vašeho přístroje svěřte výhradně kvalifikovanému personálu. Svévolné otevírání přístroje a pokusy o
opravu vedou ke ztrátě nároku na záruku!
Neodbornými zásahy do přístroje může být ohrožena elektrická bezpečnost přístroje.
Výrobce neodpovídá za úrazy uživatele při otevřeném přístroji!
Přípojky
Chybné zapojení přípojek může vést k poruchám funkce nebo k poškození přístroje!
Delší nepřítomnost/bouřka
POZOR!
Při delší nepřítomnosti a při bouřce vždy vypněte přístroj provozním vypínačem. To platí i pro všechny
přístroje propojené s přístrojem. Doporučujeme také odpojit kabel od elektrické sítě. Zapamatujte si případné
naprogramované časy časovače (přijímač) a zapněte přístroj včas před okamžikem nahrávání.
Umístění
Každé elektronické zařízení vyvíjí teplo. Zahřívání přístroje však leží v přípustném rozsahu. Choulostivé plochy
nábytku a dýhy se mohou působením tepla v průběhu času zbarvit. Také nožičky přístroje mohou v kontaktu s
povrchem nábytku ošetřenými různými prostředky vyvolat barevné změny. V případě potřeby podložte přístroj
vhodnou pevnou a rovnou podložkou!
Větrání
Teplo vznikající v tomto přístroji má dostatečný odvod. Přesto nikdy přístroj neinstalujte do skříně nebo police s
nedostatečným větráním. Nikdy nezakrývejte větrací otvory přístroje!
Na přístroj nestavte žádné předměty a nad přístrojem ponechejte volný prostor alespoň 10 cm, aby vznikající teplo
mohlo bez překážek unikat.
Vlhkost, sluneční záření, teplo
Chraňte přístroj před vlhkostí, kapající a stříkající vodou. Neumisťujte přístroj do blízkosti topení, nevystavujte jej
přímému slunečnímu záření a nepoužívejte jej ve vlhkých prostorách.
7
Připojení a uvedení do provozu
Následující část je určena výhradně pro specializované prodejce.
Touto částí se musíte řídit jen v případě, že provádíte instalaci
svépomocí.
V části „Schéma zapojení“ najdete vzorovou konfiguraci.
Připojte přístroj k elektrické síti teprve tehdy, když byly všechny
instalační práce odborně provedeny. Přitom dodržujte pokyny v
části „Bezpečnostní pokyny“.
Připojení přístroje
Budete-li používat UFD 170 společně s CAP 210 nebo CAP 310 firmy
Kathrein, dodržujte při instalaci pokyny v montážním návodu dané
jednotky CAP!
Přípojka SAT-ZF
Připojte vstup SAT-ZF přístroje UFD 170 k satelitnímu přijímacímu
zařízení. Použijte k tomu koaxiální kabel s konektorem odpovídajícím
normě F.
Není-li konektor F dosud namontován na kabelu, odizolujte kabel podle
následujícího obrázku a pečlivě našroubujte konektor F na konec
kabelu, až na něm bude pevně držet.
Oplet ohněte zpátky
7 mm
10 mm
Dbejte na to, aby se při montáži žádné drátky nedotkly opředení stínění
vnitřního vodiče; následkem by mohl být zkrat.
Kvalita přijímaného signálu závisí na propojení!
Předpoklady pro příjem
Ujistěte se, že je Vaše satelitní anténa vybavena pro digitální příjem v
pásmu vysokých kmitočtů alespoň jedním univerzálním LNB.
Přednastavení přijímacího zařízení
Přednastavení pro řídicí signály bylo provedeno pro běžná přijímací
zařízení, tedy 14/18 V pro přepínání polarizace a signál 22 kHz pro
přepínání pásma nízkých/vysokých kmitočtů u přijímacích zařízení
Multifeed.
8
Připojení a uvedení do provozu
Televizní přípojka
Propojte UFD 170 (TV zásuvka Scart) a televizor kabelem Scart.
Umožňuje-li Váš televizor stereofonní zvuk, můžete prostřednictvím
propojení Scart přijímat zvuk stereofonně.
Připojení výstupu zvuku
Chcete-li k reprodukci zvuku používat zařízení HiFi, propojte zásuvky
výstupu zvuku Cinch a vstupní zásuvky HiFi zařízení odpovídajícím
kabelem.
Výstup pro Dolby
Digitální výstup datového proudu Dolby (AC 3) je určen pro připojení
k digitálnímu zařízení Dolby.
Infračervený přijímač
Infračervený přijímač připojte k zásuvce „IR REMOTE IN“ a umístěte ho
tak, aby bylo zajištěno optické spojení s dálkovým ovládáním. UFD 170
je možné ovládat pouze dálkovým ovládáním!
Vložení baterií do dálkového ovládání
Sejměte víčko na zadní straně dálkového ovládání. Vložte obě přiložené
baterie do dálkového ovládání a dbejte přitom na správnou polaritu, je
zobrazena na dně prostoru pro baterie.
Nasuňte víčko opět na kryt tak, aby zaskočilo. Vybité baterie jsou
nebezpečný odpad! Nevyhazujte vybité baterie do domovního odpadu,
ale odevzdejte je v místě sběru starých baterií.
Elektronické přístroje nepatří do domovního odpadu, ale musí se - dle
směrnice 2002/96/EG EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 27.
ledna 2003 o elektrických a elektronických starých přístrojích odborně
likvidovat.
Odevzdejte tento přístroj na konci jeho používání k likvidaci v
komunálních sběrných místech určených k tomu účelu.
9
Ovládací prvky, zobrazení a přípojky
V této části najdete krátký popis všech
ovládacích a indikačních prvků a přípojek.
Pohled na přední panel
1
2
3
Pohled na zadní panel
1
2
5
3
6
4
8
12
9
7
Pohled na přední panel
13
10
11
Pohled na zadní panel
1
Provozní spínač (ZAP/VYP)
1
Přípojka pro samostatný infračervený přijímač
2
Pojistka
2
Vstup signálu SAT-ZF - polohovač
3
2 sloty Common Interface pro zasunutí 2 modulů CA
3
Vstup signálu SAT-ZF - přijímač
(je propojeno s „5“)
4
Datové rozhraní RS 232
5
Průchozí výstup signálu SAT-ZF.
Polohovací jednotka (je propojeno s „3“)
6
Průchozí výstup signálu SAT-ZF pro přijímač
7
Zásuvka SCART pro připojení televizoru
8
Síťový přívodní kabel
9
Audio výstupy, 2 zásuvky Cinch, L+R kanál
10 Výstup videosignálu (FBAS)
11 Digitální výstup datového proudu Dolby (AC 3)
12 Napájení polohovače
13 Výstup pro datové propojení s polohovačem
10
Ovládací prvky, zobrazení a přípojky
Funkční tlačítka dálkového ovládání
Symboly tlačítek, které jsou zde uvedeny,
najdete také v popisech postupů ovládání.
Přepnutí dálkového
ovládání
Provoz Zap - Provoz
Vyp (stav pohotovosti)
Vyvolání posledních
čtyř programů,
Volba oblíbených programů
Vyvolání hlavního menu/
Vložení nového kanálu
Přehled programů,
Průvodce programy EPG,
Blokuje jeden kanál
Poslední program,
EXIT,
Blokuje jeden kanál
Seznam programů,
Informace o programu,
Nápověda
Nastavení přípojky
SCART, rádio VYP,
vymazání kanálu
(kurzorová tlačítka)
Výběr programu,
Volba podmenu a
položek menu
Vypnutí zvuku
(Mute) Zap/Vyp
Zadání čísel programů,
Dětská pojistka,
Frekvence LO atd.
(kurzorová tlačítka)
Hlasitost,
Položky menu, listování
v EPG nebo v seznamu
kanálů po stránkách
Potvrzení podmenu
a položek menu
Rádio Zap/Vyp,
Volba režimu
seznamu programů
Menu tónové volby,
Volba jazyka,
Posunutí kanálu
na jinou pozici
Vyvolání teletextu
11
Ovládací prvky, zobrazení a přípojky
Důležité upozornění k dálkovému ovládání
UFD 170 můžete ovládat jen pomocí přiloženého
dálkového ovládání (RC 400). Bez dálkového ovládání
není možné zapnout a ovládat přijímač a polohovač.
Proto dálkové ovládání starostlivě chraňte a mějte
připraveny náhradní baterie.
Sada příkazů dálkového ovládání
Dálkové ovládání má dvě sady příkazů. To umožňuje nezávisle ovládat
dva přijímače v jedné místnosti.
Poznámka:
Nefunguje ve spojení s dvojitým přijímačem (Twin)!
K tomu naprogramujte první přijímač sadou příkazů 1 a druhý sadou
příkazů 2.
Nejprve provozním spínačem zapněte přijímač 1 a přijímač 2 vypněte.
Držte stisknuté tlačítko .
Pomocí numerických tlačítek zadejte „901“.
K převzetí kódu uveďte přijímač 1 tlačítkem  do stavu pohotovosti a
poté přístroj provozním spínačem vypněte.
Přijímač 2 uveďte opět do provozu.
Držte stisknuté tlačítko .
Pomocí numerických tlačítek zadejte „902“.
K převzetí kódu uveďte přijímač 2 tlačítkem  do stavu pohotovosti a
poté jej opět zapněte.
Zapněte opět přijímač 1.
Držte stisknuté tlačítko .
Pomocí numerických tlačítek zadejte „903“.
Při prvních dvou nastaveních musí dálkové ovládání směřovat na právě
zapnutý přijímač.
Tlačítkem  můžete nyní přepínat mezi dvěma sadami příkazů A a B
(funkce přepínání) a střídavě ovládat oba přijímače.
Při dodání je vždy aktivní sada příkazů 1.
Používáte-li pouze jeden přijímač a omylem došlo k přepnutí na
neaktivní sadu příkazů, takže již není možné přijímač ovládat, můžete
dálkové ovládání opět bez problémů přepnout na sadu příkazů 1. Tato
operace byla již popsána v předchozím textu.
12
Pokyny k obsluze
Skladba menu
Menu je uspořádáno podle logických sledů činností při ovládání.
V pravém horním rohu obrazovky se v TV režimu zobrazuje vždy
momentálně zvolený program (v režimu rádia se zobrazí černý
podklad).
Poznámka:
Zvolená menu, podmenu a položky jakož i nastavované parametry
jsou vždy barevně zvýrazněny. Menu se z větší části sama vysvětlují.
Stručný přehled struktury hlavního menu a a z něj vycházejících
podmenu je uveden pod bodem „Struktura menu“ tohoto návodu
k obsluze.
Všímejte si také lišty na
spodním okraji obrazovky s
pokyny k dané položce menu.
Hlavní menu se vyvolává tlačítkem
tlačítky
.
Pro přístup k podmenu stiskněte tlačítko
volí tlačítky
.

a podmenu se volí
. Položky v podmenu se

Nastavení v položkách se provádí buď tlačítky
nebo numerickými
tlačítky. Hlavní nabídka a podmenu, jakož i jednotlivé položky se opouští
tlačítkem
 nebo .
Výběr jazyka
Jazyk pro údaje na obrazovce se nastavuje takto:
 - 


(volba menu Jazyk) např. Němčina .
Na výběr jsou němčina, angličtina, italština, francouzština, holandština,
portugalština a turečtina.
13
Pokyny k obsluze
Alfanumerické obsazení numerických tlačítek dálkového ovládání
Pro zadání názvů programů a satelitů použijte numerická tlačítka. Lze
jimi zadávat čísla a písmena v polích pro názvy v odpovídajících menu.
Umístěte čárkový kurzor na pole pro název. První místo se automaticky
barevně zvýrazní. Nyní můžete numerickými tlačítky zadat také
písmena, a to tak, že příslušné tlačítko stisknete několikrát.
Tlačítku „2“ jsou tak např. přiřazena písmena A, B a C (viz následující
tabulka)
14
Tlačítko
1x
2x
3x
4x
5x

1
.
,
?
1

2
A
B
C
2

3
D
E
F
3

4
G
H
I
4

5
J
K
L
5

6
M
N
O
6

7
P
Q
R
S

8
T
U
V
8

9
W
X
Y
Z

0
0
0
Výběr jazyka se provádí pomocí tlačítek
.
K položce menu „Jazyk“ neexistuje další podmenu.
Poznámka:
Skladba menu
15
První uvedení do provozu
Důležité upozornění
Před uvedením zařízení do provozu se ujistěte, že bylo - tak jak je to
popsáno v montážním návodu a v bezpečnostních pokynech - odborně
a technicky správně sestaveno, instalováno a připojeno!
První opatření
Připojte přístroj k napájení. Zapněte přijímač provozním spínačem na
přední straně přístroje. Přístroj se nachází ve stavu pohotovosti.

Tlačítkem dálkového ovládání
zapněte přijímač.
UFD 170 Vás uvítá. Poté se zobrazí následující hlášení:
Polohovač nyní hledá program nastavený ve výrobě. V tomto případě
je hledán program „Das Erste“ na satelitu ASTRA. Poté obdržíte
následující hlášení:
Stisknutím tlačítka
16
 spusťte vyhledávání.
První uvedení do provozu
Jakmile polohovač najde správný satelit, provede se automatické
jemné nastavení. Hledání trvá max. 90 sekund (při dostatečné úrovni
signálu je poloha satelitu v polohovači ihned uložena). Během
jemného nastavení může obraz „zamrznout“, což však podmíněno
použitým systémem.
Najde-li polohovač požadovaný satelit a příslušný program, zobrazí se
následující hlášení:
Nenajde-li polohovač požadovaný satelit a příslušný program, zobrazí
se následující hlášení:
Řiďte se zobrazenými pokyny a zkontrolujte, zda není příjem antény
rušen případnými překážkami.

Po provedení vyhledání můžete nyní pomocí tlačítek
volit TV a rozhlasové programy přednastavené z výroby. Přepnutí z TV
programů na rozhlasové programy se provádí tlačítkem
programům se vrátíte tlačítkem
. Zpět k TV
.
O tom, jak můžete uložit další TV a rozhlasové programy, se dozvíte v
části „Seznamy TV/rozhlasových programů“.
17
První uvedení do provozu
Při zapnutí se nastaví vždy naposledy nastavený stav příjmu.
Zkontrolujte správné nastavení letního a zimního času (viz
kapitola „Místní čas/časovač“).
Hlášení se zobrazí jen tehdy, když
je „režim HDP“ vypnut.
 k hlavnímu
tlačítky  k
Přejděte tlačítkem
menu a
podmenu „Směrování antény HDP“.
Tlačítky

přepněte volbu na

„Zap“. Tlačítkem
normální obrazovce.
se vraťte k
Zobrazí-li se na obrazovce hlášení „Špatný nebo žádný signál“ a navíc
naposledy přijímaný program, je třeba zkontrolovat instalaci zařízení a
nastavení přijímače. Týká-li se to jen jednotlivých programových míst,
může se jednat o přerušení vysílání ze strany vysílače nebo závadu v
přijímacím zařízení.
V tom případě nejprve zkontrolujte konfiguraci připojení a pak
správnost základního nastavení přijímače pro dané zařízení. V případě
pochybností to přenechejte odborníkovi.
Výrobní nastavení družic pro přijímač
Váš přijímač je z výroby nastaven na satelity uvedené v následující
tabulce. Zpravidla není potřeba provádět žádná další nastavení.
ASTRA 19° v.d.
HOTBIRD
TürkSat 42° v.d. Telecom 5° v.d.
(EURASIA)
(AtlanticBird 3)
18
EUTELSAT
10° v.d.
EUTELSAT
16° v.d.
Telecom
8° v.d.
ASTRA 28,2° v.d.
(EUROBIRD
28,5°)
Amos 4° z.d.
Telestar12
15° z.d.
Hisparsat
30° z.d.
EUTELSAT
7° v.d.
Thor 1° z.d.
(Intelsat 707)
Sirius 5° v.d.
Arabsat
26° v.d.
Textové okno na obrazovce/OSD (On Screen Display)
Všeobecně
Funkce přijímače jsou řízeny mikroprocesorem a obsáhlým softwarem.
Následující vysvětlení by měla sloužit k pochopení všech operací a
k lokalizaci poruch.
Podrobný popis vyvolávaných funkcí menu najdete vždy pod příslušnou
kapitolou návodu k obsluze.
Funkce nápovědy
Pro každé menu a každou funkci menu můžete vyvolat krátkou
nápovědu. Funkce nápovědy Vás stručně seznámí s nejdůležitějšími
funkcemi zvolené položky menu. Například do hlavního menu přejdete
stiskem tlačítka
.
K pomocné obrazovce pro položku menu
„Installation“ se dostanete stisknutím tlačítka
.
Všímejte si vždy také lišty na
spodním okraji obrazovky s
pokyny k dané položce menu.
K pomocné obrazovce pro položku menu „Installation“ se dostanete
stisknutím tlačítka
.
 nebo  opustíte zobrazení nápovědy a vrátíte se
zpět do hlavní nabídky. Dalším stisknutím tlačítka  se vrátíte zpět k
Tlačítkem
původně přijímanému programu.
19
Textové okno na obrazovce/OSD (On Screen Display)
Hlášení kanálů TV/rádio
Hlášení kanálu se zobrazí na několik sekund při každém přepnutí
kanálu nebo je můžete nechat trvale zobrazené tlačítkem
.
i
„ “ indikuje, že je přijímán kanál, i když není vidět žádný obraz
(např. v režimu rádia).
Hlášení
kanálu
TV
Hlášení
kanálu
Rádio
Symbol televizoru indikuje TV kanál, vedle je uveden zvolený kanál a
údaje o příjmu teletextu a čas. „+“ ve třetím řádku je výběr programu
v celkovém seznamu (při výběru v seznamu oblíbených programů
se místo „+“ zobrazí symbol jablka). Následuje název pořadu a čas
začátku a konce probíhajícího pořadu, pokud jsou tyto informace TV
vysílačem vysílány.
Hlášení pro naladěný rozhlasový kanál má stejnou strukturu. Že se
jedná o rozhlasový kanál, je zřejmé z obrázku radiopřijímače v levém
horním rohu. Časy vysílání a text se zobrazí jen tehdy, jsou-li
rozhlasovým vysílačem vysílány.
Chybové hlášení
Hlášení „Špatný nebo žádný signál“ znamená, že je v přijímacím
zařízení nebo v nastavení přijímače chyba nebo že transpondér
i
nevysílá. Hlášení kanálu pak zobrazuje místo „ “ satelitní anténu.
Zkontrolujte přípojku SAT-ZF a konfiguraci LNB. Vezměte si na pomoc
seznam servisních nastavení na konci tohoto návodu k obsluze.
20
Teletext
Tento znak
v zobrazení programu indikuje, že se u zvoleného
programu vysílá také teletext.

Stisknutím tlačítka
přijímač připraví vysílaný teletext - i u
zakódovaných signálů - pro televizor. Na krátkou dobu se zobrazí
následující údaje:
Během hledání je v levém horním rohu zobrazena stránka programu
(zde P100) a v pravém horním rohu čas.
Po dokončení hledání se
provozovatelem programu:
zobrazí
teletext
vysílaný
daným
Jednotlivé stránky můžete vyvolávat numerickými tlačítky. Po dobu
hledání bliká v levém horním rohu obrazovky bílá hvězdička.
Tlačítkem
 teletext opustíte.
21
Výběr programu
V této kapitole se dozvíte, jak pomocí UFD 170 volit televizní a
rozhlasové pořady.
Při popisu funkcí se vychází z toho, že je UFD 170 odborně připojen a
zapnut.
Volba TV nebo rozhlasového pořadu
Poznámka:
Stav příjmu
Volba pořadů probíhá v televizním i rozhlasovém režimu stejně! Proto
zde bude vysvětlena pouze volba TV pořadů. Při volbě rozhlasových
pořadů postupujte stejně jako u TV pořadů.
Pro volbu dalších pořadů v jejich vzestupném nebo sestupném
pořadí v paměti pořadů stiskněte po zapnutí UFD 170 pouze
tlačítka
.
Po každém přepnutí programu se na obrazovce zobrazí na informační
liště zvolený pořad s uvedením času, času začátku a konce pořadu a
názvem pořadu (pokud jsou tato data vysílána provozovatelem).
Tuto informační lištu můžete stisknutím tlačítka
opětným stisknutím skrýt.
 trvale zobrazit nebo
U zakódovaných pořadů obdržíte následující hlášení:
Tyto pořady můžete pomocí UFD 170 přijímat jen ve spojení s modulem
CA a odpovídající kartou pro placenou televizi (Smartcard).
22
Výběr programu
Seznam kanálů TV/rádio
Další možností, jak zvolit jiný pořad, je stisknutím tlačítka
seznam kanálů.
 zobrazit
Vlevo nahoře je zobrazeno „+“ pro celkový seznam. Ve sloupci pod
tím jsou uvedeny názvy kanálů, čísla kanálu a zda je kanál oblíbený,
zablokovaný nebo zakódovaný.
V pravém horním sloupci jsou údaje o přijímaném satelitu,
transpondéru a jeho frekvenci, polarizaci a symbolové rychlosti.
V pravém dolním sloupci se nachází menu „Nastavení programů/
kanálů“.
Zde můžete změnit nastavení programů/kanálů provedená ve výrobě.
Pomocí tlačítka

(Oblíbené) přiřadíte
oblíbeným kanálům
zobrazený
kanál
k
 (Lock) zobrazený kanál zablokujete.
Pomocí tlačítka 
(Delete) zobrazený kanál vymažete.
Pomocí tlačítka 
(Add) přidáte nový kanál.
Pomocí tlačítka 
(Move) přesunete kanál na jinou pozici.
Pomocí tlačítka 
(Mode) zvolíte režim seznamu kanálů.
Tlačítky  přejdete k následujícímu programu, tlačítky 
přejdete k následující straně. Volba se potvrzuje tlačítkem .
Program můžete zvolit také zadáním jeho čísla. Tlačítkem  opustíte
Pomocí tlačítka
seznam kanálů a zůstanete v již nastaveném programu.
23
Výběr programu
Výběr TV/rozhlasového programu zadáním čísla
V průběhu sledování některého programu můžete zvolit také jiný
program. K zadání programového místa použijte numerická
tlačítka
Příklad:
 až .
Chcete zvolit program „DSF“ na programovém místě 15 (obsazení
programového místa je uvedeno jen jako příklad!). K tomu zadejte
 a .
následující číslice
místa asi tři sekundy.
Přijímač vyčkává na zadání dalšího
U všech dalších programů - i na třímístných programových místech postupujte stejně.
Přepnutí z TV programu na rozhlasový program
Z TV režimu můžete přepnout na režim rádia. K tomu stiskněte

tlačítko
na dálkovém ovládání. Přijímač se přepne na naposledy
přijímané rozhlasové programové místo.
Tlačítkem
 nebo  můžete přepnout zpět do TV režimu.
Při přepnutí do režimu rádia se stejně jako v TV režimu zobrazí okno
s informacemi o přijímaném programu:
V režimu rádia po několika sekundách obrazovka pohasne. Hlášení
s informacemi o kanálu však můžete tlačítkem
zobrazené nebo je dalším stisknutím skrýt.
24
 ponechat trvale
Common Interface (společné rozhraní)
Důležité pokyny
Bezpodmínečně
dodržujte
pokyny
k
obsluze
Vašeho
provozovatele placeného TV vysílání a rovněž pokyny přiložené
ke kartě Smartcard a modulu CA!
Karty Smartcard a moduly CA-nejsou součástí dodávky! Obraťte
se na příslušného provozovatele placené televize, máte-li zájem o
placený kanál.
Za použití karet Smartcard v modulu CA jste odpovědni Vy!
V případě nepoužívání bezpečně uschovejte kartu i kód PIN!
Vložení karty Smartcard a modulu CS
Rozhraní Common Interface (CI)  přístroje UFD 170 je vhodné pro
vložení dvou modulů CA (Conditional Access). Tyto dva sloty CI se
nachází vpravo dole na přední straně.
Do modulu CA



se vloží karta
Smartcard  (kontakty čipu směřují
nahoru a dopředu) a poté se modul
zasune do jednoho ze dvou slotů CI
.
Při vkládání karty Smartcard do
modulu CA se nesmí používat
nadměrné síly. To platí také pro
zasouvání modulu CA do slotu CI!


Nepoužívejte násilí a řiďte se pokyny
přiloženými ke kartě Smartcard a
modulu CA.
K
vyjmutí
modulu
stiskněte
odpovídající vysouvací tlačítko .
Při zapnutí přijímače se zobrazí následující hlášení:
Informaci o tom, která karta Smartcard se v modulu CA nachází, se
dozvíte prostřednictvím menu „Common Interface“, k němuž přejdete
z hlavního menu.
25
Common Interface (společné rozhraní)
Následující obrázky závisí na modulu a kartě Smartcard, a proto
představují jen příklady.
Tlačítkem
 přejděte do menu vytvořeného modulem CA:
Díky tohoto menu získáte s Vaší kartou a Vaším kódem PIN přístup
k různým programům provozovatele placené televize.
Zde byl například zvolen „AstonCrypt“. Údaje mohou být pro každý
modul CA různé.
Upozornění:
Údaje budou zobrazovat v angličtině, i když jste jako jazyk nabídky
přijímače zvolili češtinu!
V každém případě se řiďte pokyny provozovatele Vaší placené
televize (provider)!
26
Common Interface (společné rozhraní)
Poznámka pro uživatele Conax, SECA, Viaccess a CryptoWorks
Mějte na paměti, že poskytovatelé programů provádí odblokování
karet pro placenou televizi při měsíčních intervalech odemknutí v různý
den. K odblokování proto může dojít několik dní před změnou měsíce
nebo po ní. Během doby odblokování musí být Váš modul CA s kartou
Smartcard ve slotu CI a přístroj musí být zapnutý a naladěný na
objednaný kanál placené televize. Řiďte se také pokyny provozovatele
placené televize.
Pomocí menu CAM „Reinicializace CAM“ je možné kartu Smartcard při
měsíčním prodlužování předplatného reinicializovat.
Nedojde-li
přesto
k
odblokování
Vaší
karty
Smartcard,
doporučujeme krátce vyjmout modul CA s kartou Smartcard při
zapnutém přijímači ze slotu CI a pak opět zasunout.
Tento pokyn nesouvisí s vlastnosti
přístroje, ale má pouze posloužit
k vyřešení problému!
27
Nastavení časovače
Pro nahrávání programu v určitý čas pomocí videorekordéru nebo
DVD-rekordéru můžete použít časovač. K dispozici je 14 časovačů,
které můžete nastavit na různé pořady, příp. jejich doby začátku a
konce.
Do menu časovače se dostanete přes „Hlavní menu“ stisknutím
, zvolením „Systémových parametrů“ tlačítky ,
stisknutím tlačítka , zvolením „Místní čas/časovač“ tlačítky 
a stisknutím tlačítka . Zobrazí se následující okno (příklad):
tlačítka
 posuňte kurzor na Vámi zvolený časovač a potvrďte
tlačítkem .
Tlačítky
„Tlačítkem
 můžete časovač předčasně opustit.“
Nyní můžete provést následující nastavení:
- typ kanálu (TV, rádio nebo On Air Download)
- číslo kanálu (název kanálu se zobrazí automaticky)
- čas začátku (datum a čas)
- čas konce (datum a čas)
- status časovače (ne, jednou, denně, týdně).

Nastavení provádějte tlačítky
nebo numerickými tlačítky. Mějte na
paměti, že nesprávná nastavení času jsou zamítnuta a že při zadávání
času se musí zadávat úvodní nuly (např. 07:15 hodin).
Nezapomeňte na
nastavení „Status“!
Pod položkou „Čas začátku“ se zobrazuje momentální čas, který
musíte zadat znovu. Není-li zadáno nic jiného, nastaví se čas konce
automaticky na stejné datum plus jedna hodina po čase začátku.
Na konci potvrďte nastavení třemi stisky tlačítka
28
 nebo .
Nastavení časovače
Poznámka:
Pokud jste předprogramovali On Air Download (download
softwaru nebo seznamů kanálů) pomocí časovače, budou po úspěšném
stažení všechna následující nastavení časovačů ignorována!
Signál VPS
Vezměte na vědomí, že v digitálním signálu většiny kanálů není obsažen
signál VPS.
Proto musíte svůj videorekordér nebo DVD
naprogramovat ve shodě s nastavením časovače.
rekordér
vždy
29
Nastavení zvuku
Nastavení hlasitosti

Pomocí tlačítek
-dálkového ovládání UFD 170 můžete nastavit
požadovanou hlasitost přijímače. Na obrazovce se zobrazí pruh, který
znázorňuje nastavenou úroveň hlasitosti.
Stereofonní a dvoukanálová reprodukce zvuku
Nastavená reprodukce zvuku je vidět na hlášení kanálu, které lze
získat stosknutím tlačítka
vlny.

(podle orientace symbolické zvukové
Podle orientace symbolické zvukové vlny je nastavena reprodukci
Mono vlevo (zvuková vlna směřuje doleva), Mono vpravo (zvuková vlna
směřuje doprava) nebo Stereo (zvuková vlna směřuje oběma směry).
První z obou číslic udává, kolik zvukových kanálů se přenáší a druhá
číslice, který je momentálně zvolen.

Tlačítkem
vyvolejte menu zvuku pro volbu zvuku a jazyka, kde
můžete provádět požadovaná nastavení, pokud jsou ve vstupním
signálu obsažena, např. volbu jazyka (zvukovou stopu), Dolby Digital.
Volbu položek menu provádějte tlačítky


a požadovaná

nastavení tlačítky
. Opětným stisknutím tlačítka
menu
opustíte. Jsou-li vysílány titulky, můžete jejich jazyk zvolit pomocí
tlačítek
30
 V pruhu „Stopa titulků“ a pomocí  potvrdit.
Nastavení zvuku
Nastavení zvuku dává tyto možnosti:
Zvuková stopa
Režim audio
Digitální výstup
1 ze 2
2 ze 2
3 ze 3
Stereo
Mono-vlevo
Mono-vpravo
MPEG-Stereo Dolby Digital/AC 3
AC 3
Přijímač je vybaven výstupem zvuku pro formát AC 3 (Dolby Digital).
To Vám umožňuje dosáhnout v obývacím pokoji zvuku obvyklého v
kině. Výstup digitálního zvuku propojujte jen s odpovídajícím digitálním
zařízením Dolby
Poznámka:
Vždy se řiďte bezpečnostními pokyny a náv dem k použití Vašeho
digitálního zařízení Dolby!
Formát AC 3 vysílá jen málo provozovatelů. Není-li signál AC 3 přijímán,
můžete provádět jen běžná stereofonní nebo monofonní nastavení a
zvolit si vysílaný jazyk.
Vypnutí zvuku (ztlumení)

Stiskněte tlačítko
na dálkovém ovládání. Zvuk se vypne. Na
obrazovce se zobrazí následující okno:

Dalším stisknutím tlačítka
se zvuk opět zapne. Na krátkou dobu se
zobrazí normální pruh indikace hlasitosti.
Během vypnutého zvuku můžete sice přepnout na jiný program, ale
zvuk bude slyšet teprve po zrušení potlačení zvuku tlačítkem
změnou hlasitosti.
 nebo
31
Přehled programů (EPG)
EPG (Elektronický průvodce programy)

Po stisknutí tlačítka EPG (
) obdržíte přehled programů s časem
a délkou trvání, vysílaných na momentálně přijímaném transpondéru.
Tato data obdržíte pouze tehdy, pokud jsou spolu s Electronic
Programme Guide (EPG), tedy s elektronickým průvodcem programy
vysílány, jak je tomu například u ARD a ZDF.
V levém sloupci vidíte číslo a název kanálu a také aktuální pořad.
V pravém sloupci vidíte název pořadu ve zkráceném tvaru a pruh
indikující průběh s časem začátku a konce právě zvoleného pořadu.
 procházet pořady svisle
a tlačítky  vodorovně. Tlačítkem  přepnete na nově vybraný
V levém sloupci můžete tlačítky
program.
Tlačítkem
32
 obdržíte další informace k právě probíhajícímu pořadu.
Přehled programů (EPG)

Tlačítkem
obdržíte v přehledu pořadů seznam následujících
pořadů právě zvoleného kanálu s časem a délkou trvání (pokud jsou
vysílány v EPG).
Délka seznamu pořadů je závislá na daném poskytovateli a může
zahrnovat několik dní.
Programování časovače EPG

Tlačítky
můžete pohybovat barevným pruhem v seznamu a
zvolit některý pořad pro naprogramování časovače.
Tlačítkem
 se zvolí časovač.

Zde můžete tlačítky
zvolit různá nastavení časovače, např. zda se
má požadovaný program přijímat denně, jednou týdně nebo měsíčně.
 se volba přebere
tlačítka  je operace zrušena.
Tlačítkem
do časovače, dvěma stisknutími
33
Správa kanálů, seznamu kanálů
Nastavení kanálů (programů) provedená ve výrobě můžete měnit
v menu „Seznam programů“. Menu vyvoláte v režimu TV i rádia
tlačítkem
.
Výběr kanálu se provádí tlačítky
Výběr se potvrzuje tlačítkem
zadat také.

a
.
. Pokud je uloženo heslo, musíte ho
Volba naposledy přijímaných programů

Tlačítkem
se na obrazovce zobrazí naposledy přijímané
rozhlasové a televizní programy (zvolené nejméně 10 sekund).

Zobrazené šipky odpovídají kurzorovým tlačítkům (
).
Pomocí těchto tlačítek můžete zvolit již přiřazený program. Vyvoláte-li
tuto funkci, zobrazí se následující okno (příklad):
Opětným stisknutím tlačítka
34
 nebo tlačítka  okno zmizí.
Správa kanálů, seznamu kanálů
Oblíbené kanály
Nastavení oblíbeného kanálu
Kanály (televizní i rozhlasové), které přednostně používáte, můžete
organizovat a třídit, např. všechny kanály (programy) s českým zvukem,
nebo programy které nevysílají reklamní vstupy. Kanály jsou označeny
„symbolem jablka“ v seznamech kanálů TV a rozhlasu, které v daném


režimu zobrazíte tlačítkem
. Kurzorovými tlačítky (
)
zvolte kanál, který chcete uložit na jednu z pěti pozic pro oblíbené
programy a stiskněte tlačítko
. Zobrazí se následující okno:

Pomocí tlačítek
můžete z pěti seznamů oblíbených
programů zvolit ten, do kterého chcete Váš oblíbený program uložit.
Do jednoho seznamu můžete uložit více různých kanálů
UFD 170 tak nabízí možnost, aby si více rodinných příslušníků mohlo
uložit a kdykoliv vyvolat své oblíbené kanály. Zadáním hesla je možné
kanály chránit před nedovoleným přístupem (viz kapitola „Heslo“).
Právě zvolený seznam je zvýrazněn barevným pruhem.

Tlačítkem
je nyní možné zvolený program označit „symbolem
jablka“. V seznamu programů se automaticky vybere následující
program a zobrazí se v malém okně v pravém horním rohu obrazovky.
Následující oblíbený program můžete označit „symbolem jablka“.
35
Správa kanálů, seznamu kanálů
Přejmenování seznamů oblíbených kanálů
Jednotlivým seznamům oblíbených programů můžete přiřadit také
určité názvy (např. Sport) a tím seskupit např. všechny kanály vysílající
sport. Stejně tak můžete ale použít jména jednotlivých uživatelů (např.
Mamka, Tata, Kluk...).


Tlačítkem
přejděte k seznamu kanálů a stiskněte tlačítko
.
Kurzorovými tlačítky přejděte k seznamu oblíbených kanálů, který

chcete přejmenovat. Stiskněte tlačítko
a první písmeno bude
černě zvýrazněno. Nyní můžete pomocí numerických tlačítek seznam
oblíbených kanálů přejmenovat. Pro pohyb mezi jednotlivými polohami

písmen používejte tlačítka
. Písmena, která jsou přiřazena
jednotlivým numerickým tlačítkům přiřazena, jsou uvedena v kapitole
„Alfanumerické obsazení numerických tlačítek dálkového ovládání“.
Pomocí tlačítek

nyní můžete přejít k jiným seznamům
oblíbených kanálů a ty rovněž tlačítkem
přejmenovat.

 a numerickými tlačítky
Stisknete-li dvakrát tlačítko
, je nový název uložen a Vy se vrátíte
nejprve k seznamu kanálů a pak k normálnímu televiznímu obrazu.
36
Správa kanálů, seznamu kanálů
Vyvolání oblíbených kanálů ze seznamu oblíbených kanálů
Pro vyvolání oblíbeného kanálu z některého z pěti seznamů oblíbených
kanálů musíte nejprve stisknout tlačítko
a poté tlačítko

(pro seznam kanálů)
 (pro režim). Zobrazí se následující hlášení:
 nyní můžete přepínat mezi existujícími seznamy
oblíbených kanálů a požadovaný kanál zvolit tlačítkem .
Pomocí tlačítek  zvolte požadovaný kanál, který je zvýrazněn
Pomocí tlačítek
barevným pruhem a zobrazen vpravo nahoře na obrazovce. Stisknutím

tlačítka
je požadovaný oblíbený kanál zobrazen jako normální
televizní obraz.
Zrušení označení oblíbeného kanálu
Chcete-li vymazat některý oblíbený kanál z některého z pěti seznamů
oblíbených kanálů, vyvolejte nejprve tlačítkem


seznam kanálů
a poté tlačítkem
režim seznamu kanálů. Kurzorovými tlačítky
vyberte požadovaný seznam oblíbených programů a potvrďte ho

tlačítkem
. Zobrazí se zvolený seznam oblíbených kanálů s
uloženými kanály. Kurzorovými tlačítky vyberte kanál, který chcete

vymazat a stiskněte tlačítko
. Přejímač nyní přejde k seznamu
všech seznamů oblíbených kanálů. Kurzorovými tlačítky vyberte
seznam oblíbených kanálů, z něhož má být kanál vymazán, a stiskněte
tlačítko
.
Přijímač nyní vymaže kanál ze zvoleného seznamu

oblíbených kanálů. Tlačítkem
se vraťte k normální obrazovce.
Zobrazí se stručné hlášení, že byla data uložena.
37
Správa kanálů, seznamu kanálů
Režim seznamu kanálů (Oblíbené, Satelit, Abecedně)
Do režimu seznamů kanálů se dostanete tlačítkem
kanálů) a následně tlačítkem
hlášení:
 (pro seznam
 (pro režim). Zobrazí se následující
V režimu seznamu kanálů určujete, co má být v seznamu kanálů
zobrazeno. Můžete si vybrat z těchto možností:
- „Jen volné“, nebo „Volné + zakódované“
- Oblíbené kanály (seznamy) 1-5
- Satelit (ASTRA, HotBird...)
- Abecedně
Volba „Jen volné, Volné + zakódované“ platí pro všechna další
nastavení v režimu seznamu kanálů. Všechna další nastavení
(Oblíbené, Satelit, Abecedně) se týkají jen daného výběru.
Pod položkou Oblíbené si můžete vybrat z pěti seznamů oblíbených


kanálů, které zvolíte tlačítky
a tlačítkem
. Zobrazí se
seznam kanálů s kanály obsaženými ve zvoleném seznamu oblíbených
kanálů.
Pod položkou Satelit si můžete vybrat ze satelitů, které Vaše zařízení

momentálně přijímá, tlačítky
(nebo zvolením „Všechny satelity“).
Vyvolání seznamu kanálů se všemi kanály zvoleného satelitu se pak
provádí tlačítkem
.
Pod položkou Abecedně můžete zobrazit všechny kanály začínající
určitým písmenem (např. „P“), všechny kanály seřazené podle
abecedy (ABC), všechny kanály začínající číslem ve vzestupném pořadí
(0-9) a všechny kanály začínající speciálním znakem (ETC). Přepnutí
mezi jednotlivými možnostmi výběru se provádí tlačítky
poté provede tlačítkem
38
.
 a volba se
Správa kanálů, seznamu kanálů
Úplný seznam kanálů
Úplný seznam kanálů (maximální nabídka programů) zobrazíte pomocí
následujícího nastavení:
 přejděte k seznamu kanálů a poté stiskněte tlačítko
. Pomocí tlačítek  přejděte k položce zcela nahoře
„Volné + zakódované“ nebo „Jen volné“. Tlačítky  zvolte „Volné
+ zakódované“. Pomocí tlačítek  pak pokračujte k položce
„Satelit“. Nyní zvolte tlačítky  položku menu „Všechny satelity“
Tlačítkem
Na nastavení položek „Oblíbené“
a „Abecedně“ zde nemusíte brát
ohled!
(viz obrázek)

a potvrďte volbu tlačítkem
. Zobrazí se úplný seznam kanálů
(obrázek dole je pouze příklad!).
39
Správa kanálů, seznamu kanálů
Řazení kanálů
Kanály můžete seřadit podle svého požadavku. Řazení se provádí
přesunutím kanálů v seznamu kanálů.
 přejdete k seznamu kanálů. Pomocí
tlačítek  a  zvolte kanál, který chcete přesunout.
Tlačítkem  pak „uvolněte“ přesouvaný kanál z jeho pozice (barva
Stisknutím tlačítka
písma označeného kanálu se změní).
Nyní můžete kanál tlačítky

- a  přesunout na libovolnou
pozici a tlačítkem
na zvoleném místě umístit. Změněné uložení je
potvrzeno a přesunutý kanál se zobrazí na obrazovce.
Vymazání kanálů
Stisknutím tlačítka

přejdete k seznamu kanálů. Tlačítky
- a  zvolte kanál, který chcete
tlačítko  a řídicí program zobrazí dotaz:
Při mazání
opatrní!
kanálů
buďte
Vymazané
kanály
jsou
vymazány definitivně a lze
je najít jen pomocí nového
vyhledání satelitů!
40
vymazat. Stiskněte

Tlačítkem
potvrďte vymazání zvoleného kanálu. Vpravo nahoře
se zobrazí program následujícího kanálu. Při opuštění daného
seznamu kanálů je změněné uložení potvrzeno.
Správa kanálů, seznamu kanálů
Manuální přidávání kanálů
Stisknutím tlačítka
tlačítka

přejdete k seznamu kanálů. Stisknutím
 se zobrazí následující obrazovka:
Pozor:
Tato
funkce
je
potřebná jen pro kanály,
které
nejsou
vysílány
podle normy DVB! Všechny
kanály vyhovující normě
jsou rozpoznány a uloženy
automatickým vyhledáváním.
Pozor: Můžete zvolit jen
satelity,
které
jsou
k
dispozici
v
menu
pro
instalaci.
Zde můžete zadat údaje pro nový kanál.
První řádek seznamu je zvýrazněn barevným pruhem.

Tlačítky
Požadovaná
tlačítek
je možné posunout pruh na libovolnou pozici.
nastavení, příp. zadání údajů proveďte pomocí
 a numerických tlačítek. Je možné nastavit
- právě přijímaný satelit,
- transpondér, frekvenci transpondéru,
- polarizaci
- a symbolovou rychlost.
Na pozicích
- „Název“,
- „Video PID“ (Programme Identification),
- „Audio PID“
- a „PCR PID“ (Programme Clock Reference)
jsou akceptovány pouze alfanumerické příp. numerické údaje.

Tlačítkem
přejdete zpět k seznamu kanálů. Je potvrzeno uložení
Vašich změn a na obrazovce se na několik sekund zobrazí informace
k momentálně naladěnému kanálu. Nový kanál je doplněn na konec
stávajícího seznamu kanálů.
Pozor:
Nikdy
neměňte
bezdůvodně
údaje
PID,
protože se to projeví na
rozpoznání
přijímaného
signálu.
Potřebná PID se dozvíte mimo jiné v odborných časopisech a na
Internetu. O tom, jak zadávat alfanumerické údaje se dozvíte v
kapitole „Alfanumerické obsazení numerických tlačítek dálkového
ovládání“.
41
Vložení nebo vymazání satelitů
Nastavení satelitů
Používá-li se UFD 170 společně s polohovačem Kathrein, nesmí se v
tomto seznamu nic měnit! Důsledkem změn v tomto seznamu je ztráta
přiřazení a polohovač již nenajde satelity!
V „Konfiguračním menu LNB“ můžete zapsat nové satelity.
Musíte k tomu znát polohu na oběžné dráze, na kterou se musí
polohovač zaměřit.
Poznámka:
Zařízení
musí
být
správně
nasměrováno!
Pro nasměrování antény lze použít položku menu „Nasměrování
antény“.
Tlačítkem

vyvolejte hlavní menu. Kurzorovými tlačítky zvolte
podmenu Instalace a stiskněte tlačítko
tlačítky a tlačítkem

 nebo .
potvrdíte tlačítkem :
42
Nyní kurzorovými
vyberte položku menu „Konfigurace LNB“.
V následujícím kroku přejděte pomocí tlačítek
volnou pozici, např. na záznam „USER9“.
Stiskněte tlačítko
.
 na následující
Zobrazí se následující okno, které
Vložení nebo vymazání satelitů
Nyní můžete do odpovídajících položek zadávat údaje odpovídající Vašemu přijímacímu zařízení pomocí kurzorových tlačítek

(
) a numerických tlačítek. Chcete-li numerickými tlačítky
změnit název satelitu, řiďte se kapitolou „Alfanumerické obsazení
numerických tlačítek dálkového ovládání“.
Poznámka:
Ke každému bodu můžete tlačítkem
 zobrazit stručné vysvětlení.
Vymazání satelitů
Způsobem popsaným v odstavci „Nastavení satelitů“ přejděte k položce
 přesuňte pruhový
kurzor na satelit, který chcete vymazat. Stiskněte tlačítko  nebo .
„Konfigurační menu LNB“. Pomocí tlačítek
Nyní budete dotázáni, zda chcete satelit vymazat, a můžete operaci
buď potvrdit stisknutím
 nebo odmítnout pomocí .
43
Heslo pro dětskou pojistku
Satelitní přijímač můžete zablokovat před cizím nebo neoprávněným
přístupem pomocí hesla. Tím je přijímač chráněn před změnami
nastavení příjmu neoprávněnými osobami. Současně můžete aktivovat
dětskou pojistku, při které jsou různé programy zablokovány.
Poznámka:
Heslo si dobře uschovejte, abyste měli kdykoliv přístup k Vašim
kanálům, a to i když heslo zapomenete.
Nastavení hesla z výroby
Z výroby je heslo nastaveno na „0000“ a je neaktivní.
Nastavení hesla a dětské pojistky
Stisknutím tlačítka

menu. Pomocí tlačítek
na dálkovém ovládání vstupte do hlavního
 přejděte do
tlačítkem . Pomocí
menu „Systémové

přejděte k položce menu „Dětská pojistka“ a potvrďte tlačítkem 
parametry“ a potvrďte
tlačítek
(případně budete dotázáni na heslo, které musíte zadat). Zobrazí se
následující hlášení:
 
Nyní můžete provádět nastavení tlačítky
a
. Možná jsou
následující nastavení:
- Věková hranice:
Toto nastavení je účinné pouze v případě, jsou-li
vysílačem vysílány signály pro blokování.
- Zablokování seznamů: Ano/Ne. Takto lze zablokovat funkci úpravy
seznamů programů.
- Zablokování instalace: Ano/Ne. Tímto lze zablokovat přístup
k menu pro instalaci.
44
Heslo pro dětskou pojistku
- Nové heslo:
Zde pomocí numerických tlačítek zadáváte
Vaše (nové) heslo.
- Potvrzení hesla:
Zde pomocí numerických tlačítek zadáváte
Vaše (nové) heslo po potvrzení podruhé.
- Osobní:
Zde zadáváte identifikaci přístroje, se kterou
se přístroj při zapnutí hlásí. To může být
vhodné k opětnému rozpoznání při krádeži.
Jak se používají numerická tlačítka
dálkového ovládání pro zadávání alfanumerických znaků,se dozvíte v kapitole
„Alfanumerické Obsazení tlačítek dálkového
ovládání“. Z výroby je nastaven text „UFD 170“.
Tím jste provedli všechna nastavení potřebná k zajištění a identifikaci
Vašeho satelitního přijímače.
Zapomenete-li heslo, musíte se obrátit na prodejce, který Váš přijímač
odblokuje.
Dětská pojistka (zablokování kanálu)
Podobně jako u označování oblíbených kanálů „symbolem jablka“
můžete nastavit dětskou pojistku k zabránění nedovoleného přístupu
dětí. Kanály jsou v seznamu kanálů „TV“ nebo „Rádio“ označeny
symbolem visacího zámku.
Stisknutím tlačítka
 přejdete k seznamu kanálů. Pomocí tlačítek
 a  zvolte kanál, který chcete zablokovat. Po potvrzení
výběru tlačítkem  se v seznamu kanálů za zvoleným kanálem
objeví „symbol visacího zámku“, viz příklad dole (k odblokování stiskněte
). Přejdete automaticky k zobrazení následujícího
kanálu v seznamu kanálů. Tlačítkem  seznam kanálů opustíte a
znovu tlačítko
potvrdíte uložení do paměti.
45
Heslo pro dětskou pojistku
Po vyvolání zablokovaného kanálu se zobrazí následující hlášení:
Tento kanál lze sledovat teprve po zadání hesla na numerické
klávesnici.
46
Nastavení systémových parametrů
Následující nastavení by neměla být bezdůvodně přestavována, protože
se jedná o nastavení provedená ve výrobě nebo o provozní nastavení,
která jsou přizpůsobena vašemu přijímacímu zařízení.
Pouze změny přijímacího zařízení vyžadují nové nastavení.
Zvolená menu, podmenu a položky jakož i nastavované parametry jsou
vždy barevně zvýrazněny. Menu se z větší části sama vysvětlují.
Nápovědu k vybrané položce získáte stisknutím tlačítka
stisknutím tlačítka
 menu nápovědy opustíte.
. Dalším
Do menu „Systémové parametry“ se dostanete z hlavního menu
). Pomocí tlačítek  přejděte k položce
„Systémové parametry“ a volbu potvrďte tlačítkem .
(vyvolání tlačítkem
Zobrazí se následující hlášení:
Položky se volí tlačítky
tlačítky
změny.
,
vybírají se tlačítky

a
 a rovněž numerickými tlačítky se provádí nastavení nebo
Dětská pojistka
Tato část je podrobně probrána v kapitole „Heslo a dětská pojistka“.
Systémové informace
Pod položkou „Systémové informace“ se nachází nastavení
provedená ve výrobě, která nelze měnit a jsou určena jen pro servis.
Tlačítkem
 se vrátíte zpět k podmenu „Systémové parametry“.
47
Nastavení systémových parametrů
Místní čas/časovač
Nápovědu k vybrané
položce získáte stisknutím
Přijímač je z výroby nastaven na zobrazování „UTC“ (United Time
Coordinate, dříve Greenwich Meantime) vysílaného spolu s datovým
proudem. Pro Českou republiku se proto musí čas opravit o +1
hodinu.
tlačítka
Přesuňte pruh kurzoru tlačítkem
.
Dalším

stisknutím tlačítka
menu nápovědy opustíte.
V některých případech
je
nutné
nastavení
„Letní
čas“změnit“.
Pomocí
tlačítek

přejděte
k
položce
menu
„Letní čas“. Zde můžete

tlačítky
zapnout
nebo vypnout. letní
čas.
čas/časovač“. Tlačítky
nebo zpět.
na položku menu „Místní
 můžete čas měnit po půlhodinách vpřed
Pokud se zobrazený čas přijímače od správného času liší o několik
minut, proveďte následující kroky:
- Pomocí tlačítek

přejděte k položce menu „Místní
 o cca 10 hodin (dopředu)
Poté zapněte přijímač nejprve tlačítkem  do stavu připravenosti a
čas/časovač“ a změňte čas tlačítky
-
pak krátkodobě odpojte na několik sekund síťový kabel od napájení
- Znovu přijímač zapněte a přes „Hlavní menu“ přejděte k podmenu
„Systémové parametry“ k položce „Místní čas/časovač“
- V případě potřeby posuňte čas tlačítky
zobrazen momentálně správný čas.
Dvojím stisknutím
obrazu.
Poznámka:


 o několik hodin, až je
se vrátíte zpět k normálnímu televiznímu
Pak přijímač nezapínejte síťovým spínačem, ale pomocí
dálkového ovládání, jinak bude nastavení ztraceno!
Typ televizoru
Zde pomocí tlačítek
přístroj
- PAL,
- Multinorm nebo
- přístroj NTSC.
 nastavte, zda se u Vašeho televizoru jedná o
Dvěma stisknutími tlačítka
televiznímu obrazu.

se vrátíte zpět k normálnímu
Formát obrazu
Zde zvolte pomocí tlačítek
Může to být formát
- 4:3,
- 16:9
- nebo Auto
Dvojím stisknutím
obrazu.
48

 formát obrazu určený pro Váš televizor.
se vrátíte zpět k normálnímu televiznímu
Nastavení systémových parametrů
Obrazovka
 způsob zobrazení na obrazovce.
Zde zvolte tlačítky
- P/S (Pan/Scan) =
- Letter-Box Dvojím stisknutím
obrazu.
Formát pro přístroje 4:3 (Pozor: okraje budou
oříznuty!)
při tomto nastavení je vynucen širokoúhlý formát
pro přístroj 4:3

se vrátíte zpět k normálnímu televiznímu
Režim A/V

Zde nastavujete tlačítky
druh videosignálu přiváděného do
zásuvky SCART. Zvolte signál, který Váš televizor umí zpracovat.
Řiďte se návodem k obsluze Vašeho televizoru!
- FBAS - složený signál základního pásma (barevný/obrazový/
zatemňovací/synchronizační signál) nebo
- RGB - signál červené/zelené/modré složky
- Y/C - signál SVH-S (jas/chromatičnost)
Dvojím stisknutím
obrazu.

se vrátíte zpět k normálnímu televiznímu
49
Menu pro instalaci
Následující nastavení by neměla být bezdůvodně přestavována, protože
se jedná o nastavení provedená ve výrobě nebo o provozní nastavení,
která jsou přizpůsobena vašemu přijímacímu zařízení. Pouze změny
nebo rozšíření přijímacího zařízení vyžadují nové nastavení.
Vyvolání menu pro instalaci
Do menu pro instalaci se dostanete z hlavního menu (vyvolání
), tlačítky  zvolte „Menu pro instalaci“ a tlačítkem
menu vyvolejte .
tlačítkem
Konfigurace LNB
Používáte-li UFD 170 společně s polohovačem firmy Kathrein, nesmí
se v menu „Konfigurace LNB“ nic měnit! Důsledkem změn těchto
nastavení je ztráta přiřazení a polohovač již nenajde satelity!
Tlačítky
Upozornění:
 a tlačítkem  zvolte položku Konfigurace LNB.
Před jakoukoli změnou nastavení je třeba současné nastavení
zaznamenat do formuláře na konci návodu k obsluze. Z výroby je
provedeno výchozí nastavení satelitů, které je uvedeno pod položkou
menu „Výrobní nastavení družic pro přijímač“.
Frekvence oscilátoru L.O.
Satelitní přijímací zařízení se skládají z parabolické antény a na ní
umístěného vlastního přijímacího systému (LNB nebo LNC), který
převádí vysokofrekvenční signál satelitu na nižší frekvenci, kterou
dokáže satelitní přijímač zpracovat.
Vysílací frekvence satelitů leží v následujících rozsazích:
10,7-11,7
11,7-12,75
50
GHz
GHz
Pásmo nízkých kmitočtů (dolní pásmo)
Pásmo vysokých kmitočtů (horní pásmo)
Menu pro instalaci
Vstupní frekvenční rozsah přijímače však leží v pásmu 950 až
1250 MHz. Vysoké frekvence se proto s použitím frekvence oscilátoru
(frekvence LO/L.O. = Local Oscillator „Lokální oscilátor LNB“) převádí
na nižší frekvenci. Pro převod se v závislosti na frekvenčním pásmu
satelitů a typu zařízení používají různé frekvence oscilátoru.
Pro přijímací zařízení ASTRA a EUTELSAT je to pro dolní frekvenční
pásmo (Low-Band) zpravidla 9,75 GHz (9 750 MHz) a pro horní
frekvenční pásmo (High-Band) 10,6 GHz (10 600 MHz). Starší přijímací
zařízení používají v rozsahu Low-Band ještě frekvenci oscilátoru
10 GHz (nejsou vhodné pro digitální příjem).
Frekvenci, na kterou se musí naladit, vytvoří přijímač odečtením
frekvence oscilátoru od vysílací frekvence satelitu uložené pro
jednotlivý program. Musíte nastavit jen ty frekvence oscilátoru, které
Váš přijímací systém používá. Proto se před změnou frekvence LO
ujistěte, zda je to vůbec potřeba.
Z výroby jsou nastaveny frekvence oscilátoru uvedené v předchozím
textu.
Změna frekvence oscilátoru

Pomocí tlačítka
přejděte do „Konfiguračního menu LNB“ na
pravé straně. Nastavení pro „L.O. High“ je barevně zvýrazněno.
Nyní můžete pomocí numerických tlačítek zadat novou frekvenci
odpovídající Vašemu zařízení. Totéž platí pro nastavení „L.O. Low“.
Sem se dostanete tlačítky
.

Menu opustíte tak, že čtyřikrát stiskněte tlačítko
, současně je
potvrzeno uložení nastavené hodnoty. Při nesprávném nastavení se
zobrazí hlášení: „Špatný nebo žádný signál“.
Provoz
Nastavení z výroby je „Zap“. Výběr pomocí tlačítek
V normálním případě má být napájení zapnuto.
.
U společných zařízení se musíte ujistit, zda se musí napájecí
napětí vypnout!
Stand-by
Nastavení z výroby je „Vyp“. Výběr pomocí tlačítek
.
Pod touto položkou se zapíná, příp. vypíná napájecí napětí pro LNB v
režimu Stand-by přijímače. U samostatných a společných zařízení se
může vypnout.
Pro případ, že je Váš přijímač připojen k anténě Multifeed, která je
například nasměrována na satelity HOTBIRD, musíte změnit nastavení
přijímače pro signál DiSEqC™ (Digital Satellite Equipment Control). To
platí přirozeně i pro jiné satelity.
51
Menu pro instalaci
Pro volbu satelitních signálů jsou potřeba různé řídicí signály. Dosud
postačovalo pro volbu signálu ve většině případů napájecí napětí LNB
14/18 V a signál 22 kHz (je superponován na napájecí napětí LNB).
S těmito čtyřmi přepínacími signály je možné přepínat mezi horizontálně
a vertikálně polarizovanými signály a mezi dvěma satelity (příjem
Multifeed).
S rozšířením frekvenčního pásma na 12 GHz (pásmo High-Band) nebo
pro příjem více než dvou satelitů jsou pro řízení LNB a volbu signálu
potřeba další řídicí signály.
Zde se používá signál DiSEqC™. Jedná se o speciální modulaci již
existujícího signálu 22 kHz.
Upozornění:
Před jakoukoli změnou nastavení je třeba současné nastavení
zaznamenat do formuláře na konci návodu k obsluze. Z výroby je
provedeno výchozí nastavení satelitů, které je uvedeno pod položkou
menu „Výrobní nastavení družic pro přijímač“.
Nastavení DiSEqC™1
Pro provoz v karavanu
toto nastavení není
nutné!
Předpokladem je, že jste neprovedli žádné změny v menu
„Nastavení DiSEqC™[UFO]“; viz také pod
„Nastavení DiSEqC™[UFO]“.
Signál DiSEqC™ slouží k přepínání mezi zaměřenými satelity.
 zvolte satelity, jejichž nastavení DiSEqC™ chcete
změnit a volbu potvrďte tlačítkem .
Tlačítky
Chcete-li vložit nový satelit, postupujte podle popisu v odstavci
„Nastavení satelitů“.
 zvolte položku menu „DiSEqC 1“.
Pomocí tlačítek  můžete zvolit požadované nastavení DiSEqC™
Tlačítky
(1, 2, 3 nebo 4).

Menu opustíte čtyřnásobným stisknutím tlačítka
a vrátíte se k
televiznímu obrazu. Současně je potvrzeno uložení nastavené
hodnoty. Při nesprávném nastavení se zobrazí hlášení „Špatný nebo
žádný signál“.
Nastavení DiSEqC™2
Pro provoz v karavanu
toto nastavení není
nutné!
Pod položkou menu „DiSEqC 2“ je při kaskádních spínačích možno
uložit 16 poloh satelitů. Spolu s horizontální/vertikální polarizací a
pásmem High/Low je tak možných 256 nastavení.
Tato nastavení a nastavení takového zařízení smí provádět
výhradně odborník.
52
Menu pro instalaci
Nasměrování antény
Pro provoz v karavanu
toto nastavení není
nutné!
Toto menu je určeno výhradně pro servis a lze jej v nouzovém případě,
kdy není k dispozici měřicí přístroj, použít k nasměrování antény.

Tlačítkem
se zapne vyhledávací tón, jehož výška tónu odpovídá
intenzitě signálu - čím vyšší tón, tím je signál lepší.

V tomto menu máte možnost pomocí tlačítek
přecházet
k jednotlivým položkám menu a provádět nastavení s použitím
tlačítek
.
V prvním řádku je možné určit satelit a ve druhém řádku transpondér.
V malém rámečku vpravo se v prvním řádku zobrazuje polarizace
přijímaného signálu a ve druhém řádku symbolová rychlost.
Pruhové indikátory informují o intenzitě (relativní úrovni) signálu a jeho
kvalitě. Nelze z nich však odvozovat žádné závěry o kvalitě antény.
Provoz s anténním rotorem/
polohovačem (DiSEqC™1.2)
Pro provoz v karavanu
toto nastavení není
nutné!
Pro provoz s jedním rotorem (DiSEqC™1.2) zvolte ve třetím řádku
„Motor/Goto 0°“ „Zap“.
V následujícím řádku „Posunout/uložit“ můžete anténu otočit východně
nebo západně. Optimální otočení můžete sledovat na pruhovém grafu
„Level“.
V řádku „Nastavení mezní hodnoty“ můžete nastavit nejzazší
bod zastavení (omezení zdí nebo jinou překážkou) v západním a
východním směru.
V každém případě si přečtěte návod k použití výrobce rotoru (to se týká
především jiných nastavení než popsaných v předchozím textu).
53
Menu pro instalaci
Vyhledání satelitů
V menu „Vyhledání satelitů“ můžete nechat přijímač vyhledat kanály
jednoho Vámi zvoleného satelitu nebo všech satelitů, které lze
přijímat.

V tomto menu máte možnost pomocí tlačítek
přecházet
k jednotlivým položkám menu a provádět nastavení s použitím


tlačítek
. Vyhledávání se spouští tlačítkem
.
Můžete si vybrat z těchto nastavení:
- Režim vyhledávání: Volné+zakódované, Jen volné, PREMIERE,
CanalSatélite, CANALSATELLIT, CANAL+,
Stream, TELE+
- Název satelitu:
Poznámka:
Všechny satelity nebo jen jednotlivě
(např. ASTRA, HOTBIRD...)
Když v položce menu „Režim vyhledávání“ zvolíte „Volné+zakódované“
a v položce menu „Název satelitu“ „Všechny satelity“, obdržíte
maximální možný počet kanálů.
Během skenování se zobrazuje kvalita signálu, průběh skenování a
nově nalezené kanály. Na konci procedury se zobrazí hlášení, že je

vyhledávání dokončeno. K potvrzení stiskněte tlačítko
. Všechny
nové kanály jsou zařazeny na konec seznamu stávajících kanálů a
barevně zvýrazněny.
Stisknutím tlačítka
hledání ukončíte.
54
 hledání přerušíte, dvěma stisky tlačítka 
Menu pro instalaci
Změna/vyhledání/vymazání transpondéru
V tomto menu lze cíleně vyhledat kanály vysílané jednotlivými
transpondéry, když jsou například nové kanály nabízeny v nabídce
některého provozovatele. Tyto informace si zjistěte na Internetu nebo v
odborných časopisech.
Chcete-li zařízení přestavit na
nový satelit, musíte ručně zadat
alespoň jeden známý transpondér.
Do tohoto menu se dostanete z menu pro instalaci pomocí tlačítek
 a volbu potvrdíte tlačítkem .
Číslo transpondéru uvedené
v závorce je interní pořadové
číslo
přijímače
a
nemá
nic společného s číslem
transpondéru satelitu!
Nyní můžete jednotlivé položky vyvolat tlačítky
provádět následující nastavení:
. Nyní můžete
 nebo ,
tlačítkem  nebo 
- požadovaný satelit tlačítkem
- frekvenci transpondéru
tlačítky),

(nebo numerickými

- polarizaci tlačítkem nebo ,
- symbolovou rychlost numerickými tlačítky
- vyhledávací režim pro výlučně volně přijímatelné nebo volné a
zakódované kanály tlačítkem
 nebo .
Proužkový graf zobrazuje relativní intenzitu signálu, není však měřítkem
pro posuzování kvality přijímacího zařízení.

Hledání se spouští tlačítkem
v položce „Vyhledávání“. Zobrazí se
hlášení „Probíhá vyhledávání“. Po dokončení vyhledávání se zobrazí
následující okno (příklad):
55
Menu pro instalaci

Tlačítkem
opustíte toto menu a přepnete na předem barevně
zvýrazněný kanál.

Tlačítkem
se vrátíte zpět do tohoto menu a můžete vyhledávat
další transpondéry.
Po neúspěšném hledání se zobrazí hlášení „Chyba“.
Všechny nové kanály jsou zařazeny na konec seznamu stávajících
kanálů.
Položka „Vymazání TP“ Vám umožňuje odstranit transpondér z paměti

programů tlačítkem
. Když vymažete některý transpondér, jsou ze
seznamu kanálů automaticky vymazány také všechny kanály tohoto
transpondéru!
Před vymazáním budete vyzváni k potvrzení.
Nastavení DiSEqCTM [UFO]
56
Menu pro instalaci
V tomto menu byste měli změny provádět jen tehdy, když je přijímač
připojen k jinému přijímacímu zařízení s jinými vlastnostmi nebo když
byly na přijímacím zařízení provedeny změny.
Přitom pečlivě dodržujte pokyny k Vašemu satelitnímu zařízení. Před
každým nastavením byste si měli nastavení zapsat do formuláře na
konci tohoto návodu k obsluze.
Do
menu
tlačítek
Signál 22 kHz
„Nastavení
DiSEqC[UFO]“
se
dostanete
 a tlačítkem  v menu pro instalaci.
pomocí
V této položce menu se definuje, zda se má signálem 22 kHz přepínat
mezi dolním a horním frekvenčním pásmem satelitu (Low/High) nebo
mezi dvěma polohami satelitů.
Signál Tone Burst a DiSEqCTM
Pokud přijímací zařízení vyžaduje více než čtyři řídicí kritéria, je nutný
řídicí signál DiSEqC™.
To, která možností nastavení - Tone Burst nebo DiSEqC™ - je potřebná,
závisí na komponentech přijímacího zařízení.
Proto se řiďte popisem stávajících komponent (přepínací matice)
přijímacího zařízení.
Jednotlivé stavy při nastavení:
Signál 22 kHz
----------->
Jednotlivé stavy při nastavení:
Jednotlivé stavy při nastavení:
High/Low
a
Signál 22 kHz
----------->
Poz. A/B:
Signál 22 kHz
----------->
Poz. A/B:
a
a
Tone Burst
----------->
Poz. A/B:
Tone Burst
----------->
Vol. A/B:
Tone Burst
----------->
High/Low
Low
22 kHz
Vyp
Poz.
Tone Burst
22 kHz
Low
Tone Burst
0
High
22 kHz
Zap
High
Tone Burst
1
1
0
Vyp
Poz. 1
Tone Burst
0
2
0
Zap
Poz. 1
22 kHz
Vyp
Poz. 2
Tone Burst
1
3
1
Vyp
Poz. 2
22 kHz
Zap
4
1
Zap
DiSEqCTM
Pokud je přijímač připojen k přepínací matici DiSEqC™, nastavte
položku menu na „Zap“.
Spínací kritéria a obsazení vstupůpřepínací matice DiSEqC™ se
musí dodržet. Proto se řiďte popisem přepínacích matic nebo se
obraťte na technika zajišťujícího montáž přijímacího zařízení.
Opakování DiSEqCTM
Používá-li se přijímač u přijímacího zařízení se dvěma nebo více za
sebou (kaskádně) zapojenými přepínacími maticemi DiSEqC™, musí
se příkaz DiSEqC™ opakovat.
V tomto případě přepněte položku menu Opakování DiSEqC™ na „1“
nebo „2“.
Předvolba: „Vyp“
57
Menu pro instalaci
UFO®mini
U „přípravného zařízení řízeného účastníky“ se vstupní
frekvence přijímače nastavuje pevně. Na této frekvenci se přenáší
signály z „přípravného zařízení řízeného účastníky“. Parametry příjmu
pro volbu programu se příkazem DiSEqC™ přenáší do přijímacího
zařízení a zde se nastavují.
Nastavení, které se musí zvolit, je třeba určit podle provedení
„přípravného zařízení řízeného účastníky“.
Remote frekvence
Pokud jste položku menu „UFO®mini“ nastavili na „Zap“, proveďte v
této položce menu nastavení přenosové frekvence.
Přenosovou frekvenci, kterou musíte nastavit, zjistíte v návodu k
instalaci „přípravného zařízení řízeného účastníky“.
Proto se bezpodmínečně řiďte pokyny v návodu k instalaci
„přípravného zařízení řízeného účastníky“.
UFO®micro
Nastavení v této položce menu je také navrženo pro provoz přijímače
na přípravném zařízení.
K řízení a komunikaci mezi přijímačem a zařízením Kathrein UFO®micro
se přitom používá zpětná cesta koaxiálního kabelu. Používá-li se
přijímač na přijímacím zařízení UFO®micro, musí se v položce menu
„UFO®micro“ nastavit „Zap“.
Přijímací zařízení pak při instalaci přiřadí přijímači speciální adresu,
aby řídicí povely, které přijímač pro volbu signálu posílá do přijímacího
zařízení, byly tímto také rozpoznány.
Remote frekvence se v tomto režimu provozu nemusí nastavovat,
protože je určena zařízením UFO®micro s adresováním.
Používá-li se přijímač poprvé na přijímacím zařízení UFO®micro, musí
se předem přiřazená adresa vymazat. To se provede v položce menu
 
Předprogramování
není při resetování
vymazáno.
Nastavení z výroby
„UFO®micro“ zvolením „Reset“ pomocí tlačítek
a
. Přijímači se
přitom přidělí původní nastavení z výroby. Poté se musí opět nastavit
na „Zap“. Přijímač pak obdrží od nového zařízení novou adresu.
Předvolba: „Vyp“.
V této položce je možné všechna nastavení vrátit na nastavení z

výroby
. Nastavení z výroby nemusí vždy odpovídat nastavením
potřebným pro Vaše zařízení!
Po resetování na nastavení z výroby možná budete muset provést
všechna nastavení znovu.
58
Menu pro instalaci
Aktualizace softwaru a seznamů programů
Díky digitální technice můžete software a seznam programů Vašeho
přijímače aktualizovat také pomocí satelitního příjmu. Zda je k
dispozici nový software nebo seznam programů, si zjistěte pomocí
podmenu „Download softwaru“. Předpokladem však je, aby bylo
Vaše satelitní přijímací zařízení nasměrováno na satelit ASTRA 19,2°
východní délky.
 podmenu „Download
tlačítkem . Váš přijímač nyní
V menu pro instalaci zvolte tlačítky
softwaru“ a potvrďte vyvolání
automaticky vyhledá transpondér satelitu ASTRA, který vysílá aktuální
software a seznam programů. Zobrazí se následující hlášení:
Nejsou-li nové verze k dispozici, budete o tom informováni na příslušné
obrazovce.
Po požadavku „Zobrazení
informace“ se zobrazí
informace, kterou můžete
tlačítkem
 opustit.

Tlačítkem
v položce „Zobrazení informace“ obdržíte informace
k vysílanému softwaru a seznamu programů. Položky „Zobrazení
informace“, „Provozní software“ a „Seznam kanálů“ budou automaticky
komentovány „Ano“, jsou-li k dispozici nové informace a obsahy. Levý
proužek zobrazuje relativní úroveň signálu.

Pomocí kurzorových tlačítek (
) můžete položky
deaktivovat zvolením „Ne“. Již deaktivované položky nelze změnit.
Pokud nyní chcete aktualizovat software, ale ponechat seznam kanálů,
deaktivujte pole „Seznam kanálů“ a naopak. Můžete si také vyžádat
pouze „Informační text“.
K aktualizaci pak přejděte k položce „Start“ a potvrďte ji tlačítkem
.
59
Menu pro instalaci
Poté začne přijímač s aktualizací. Pokud jsou již v přijímači nejnovější
verze, jste o tom informováni hlášením na obrazovce.
Po dokončení aktualizace se přijímač znovu inicializuje a uvede do
provozu. Při chybě nebo chybějícím signálu se zobrazí hlášení
„Download se nezdařil“.
Běhemaktualizace zásadně nevypínejte přijímač, jinak bude celý
celý výsledek aktualizace ztracen. Pak by ho bylo nutné v servisu
nebo z PC s použitím nulmodemového kabelu znovu instalovat.
Během stahování bliká text „Prosím čekejte“.
Řiďte se pokyny na obrazovce!
Po aktualizaci softwaru musíte znovu nastavit hodiny a z
kontrolovat, zda je v hlavním menu položka „Směrování
antény HDP“ nastavena na „Zap“. Není-li tomu tak, pak volbu
kurzorovými tlačítky nastavte opět na „Zap“, jinak nebude možné
ovládat nebo řídit polohovač.
Aktualizace si můžete stáhnout také z Internetu. Adresa zní:
http://www.kathrein.de
Klepněte nejprve na „Service“ a pak na „Software und Download“.
Zvolte „Receiver“.
Zde najdete také pokyny k postupu.
60
Schéma zapojení
2
3
9
1
0
8
5
Č.
4
Propojení mezi
6
7
Způsob připojení
1
Anténa a vstup SAT-ZF UFD 170
Propojení SAT-ZF (koaxiální kabel s konektorem normy F)
2
UFD 170 a napájecí zdroj
Propojení se provádí pomocí dodaného kabelu
3
UFD 170 a polohovač
Propojení se provádí pomocí dodaného (řídicího) datového
kabelu.
4
UFD 170 a polohovač
Napájení pomocí dodaného napájecího kabelu
5
UFD 170 a televizor
Propojení se provádí pomocí dodaného kabelu Cinch-Cinch
6
UFD 170 a HiFi zařízení
Připojení lze provést s použitím kabelu Cinch (není zahrnuto v
dodávce).
7
UFD 170 a zařízení Dolby Digital
Připojení lze provést s použitím kabelu Cinch (není zahrnuto v
dodávce).
8
Výstup SAT-ZF Řídicí jednotka a vstup Propojení je při dodání již vytvořeno; je nutné pro komunikaci mezi
SAT-ZF Receiver
přijímačem a řídicí jednotkou UFD 170.
9
Přijímača infračervený přijímač
Propojení pomocí dodaného kabelu infračerveného přijímače
0
Anténa a vstup SAT-ZF přijímače
Možnost připojení SAT-ZF,má-li se UFD 170 používat stacionárně
(např. v bytě)
61
Schéma zapojení
Přípojky SAT-ZF
Ke vstupu SAT-ZF přístroje UFD 170 se připojuje koaxiální kabel od
antény. Výstup SAT-ZF řídicí jednotky UFD 170 je dodaným koaxiálním
kabelem již propojen se vstupem SAT-ZF přijímače UFD 170. Pořadí
se musí dodržet kvůli napájení LNB (vede se koaxiálním kabelem) a
komunikaci obou desek v UFD 170 (řídicí jednotka a přijímač).
Připojení k palubní síti
V otázce připojení k palubní síti se řiďte také pokyny v montážním
návodu pro CAP 210/310.
Dodaný napájecí kabel (vodiče: hnědý/bílý/zelený) se připojují přímo
k akumulátoru vozidla (svorkovnice akumulátoru před pojistkou).
Hnědý vodič se propojí s „+“, bílý s „–“ a zelený vodič se zapalováním
za zámkem zapalování, takže přivádí proud, jakmile je zapnuto
zapalování. Dbejte na to, aby vodiče „+ 12 V“, „kostra“ a „zapalování“
nemohly být přerušeny vloženými spínači, protože jinak by funkce
automatického spuštění mohla být vyřazena z provozu.
Připojení zeleného vodič je důležité, protože jen tak je zajištěno, že
při zapnutí zapalování polohovač najede do parkovací polohy. Tím je
zabráněno jízdě se vztyčenou anténou.
V případě příliš nízkého napájecího napětí se na obrazovce přijímače
UFD 170 zobrazí hlášení „Palubní napětí příliš nízké!“. Při příliš nízkém
palubním napětí se však mohou vyskytnout také nekontrolovaná
chybová hlášení (např. „Přetížení“, ačkoliv k žádnému přetížení
nedochází).
Řídicí kabel
Řídicí kabel polohovače je propojen s UFD 170 (viz předchozí strana).
62
Důležité upozornění k uvedení polohovače do provozu
V následující části návodu k obsluze UFD 170
pro polohovač vycházíme z toho, že UFD 170 a
polohovač jsou řádně instalovány a připojeny,
jak je to popsáno v montážním návodech a
návodech k obsluze!
Přečtěte si, pokud jste tak již neučinili,
bezpečnostní pokyny na začátku tohoto
návodu k obsluze a při zacházení s UFD 170 a
polohovačem je dodržujte!
Dálkové ovládání
Všechna nastavení na UFD 170 se provádí dálkovým ovládáním!
Před uvedením satelitního zařízení do provozu
se ujistěte, že stanoviště umožňuje volný výhled
směrem k jihu na polohu satelitu a nedochází ke
stínění stromy a jinými překážkami. Ušetříte si
čas a námahu!
Upozornění k uvedení do provozu
Přečtěte si k tomu kapitolu „První uvedení do provozu“ v části tohoto
návodu věnované přijímači!
63
Směrování (vyhledávání satelitů)
Nasměrování antény se provádí automaticky. Po každém zapnutí
UFD 170 najede polohovač na naposledy přijímaný kanál a tomu
odpovídající polohu satelitu (např. ARD/ASTRA).
Je to umožněno tím, že každý satelit vysílá svůj vlastní identifikační
signál, který UFD 170 automaticky rozpozná.
Pokud
vozidlo
během
vyhledávání nestojí na podpěrách
a pohybují se v něm osoby,
existuje nebezpečí, že kvůli
kolébání vozidla nebude satelit
nalezen.
Je-li satelit nalezen, polohovač
ho uloží a při následující volbě
programu ho již nemusí hledat.
Hledání satelitu je spuštěno na základě Vámi zvoleného kanálu.
Pokud pozice satelitu nebyla v polohovači uložena, zobrazí se při
zvolení kanálu tohoto satelitu následující okno (příklad):
Tlačítkem
 spusťte režim vyhledávání.
Vyhledávání trvá maximálně 380 sekund. Nejprve se zobrazí
následující hlášení:
Jakmile polohovač najde správný satelit, provede se automatické
jemné nastavení. Hledání trvá max. 90 sekund (při dostatečné úrovni
signálu je poloha satelitu v polohovači ihned uložena). Během
jemného nastavení může obraz „zamrznout“, což však podmíněno
použitým systémem.
64
Směrování (vyhledávání satelitů)
Po provedení jemného nastavení se na několik sekund zobrazí
následující hlášení:
Nastavená poloha (nalezený satelit) se uloží.
Manuální korekce
V okrajových oblastech oblasti osvitu satelitu (např. po velmi malé
změně stanoviště) může dojít k tomu, že budete muset nastavení
opravit (v normálním případě to není nutné). K tomu je určena možnost
manuální opravy jemného nastavení.


Stisknutím tlačítka
v hlavním menu a tlačítek
přejděte
k položce menu „HDP Antenneneinrichtung“ (HDP směrování antény).
Nyní stisknutím tlačítka
 přejděte k menu HDP.
V položkách „Elevace“ a „Azimut“ můžete upravit svislý a vodorovný
úhel antény. Proveďte to pomocí tlačítek

nebo zadejte

numerickými tlačítky číselnou hodnotu a potvrďte ji tlačítkem
.
Pro kontrolu sledujte pruhy „Level“ a „Qual.“ na levé straně. Čím vyšší
jsou pruhy, tím silnější a kvalitnější je přijímaný signál. Současně

můžete tlačítkem
zapnout vyhledávací tón, jehož tónová výška
odpovídá intenzitě signálu. Grafické znázornění ve spodní části (zelené
s červenou tečkou) znázorňuje relativní polohu antény.
V době, kdy polohovač pohybuje anténou do požadované polohy se
zobrazuje příslušné hlášení s hodnotami elevace a azimutu (příklad).
65
Směrování (vyhledávání satelitů)
Teprve, když uložíte polohu
satelitu v „menu HDP“, jsou nové
souřadnice přiřazeny satelitu.
Po dokončené opravě přejděte pomocí tlačítek
„Uložit“ a potvrďte stisknutím
Stisknutím tlačítka
66
.
 můžete menu opustit.
 k položce
Změna stanoviště
Při malé změně stanoviště najde
anténa satelit velmi rychle.
Po změně stanoviště anténa najede do naposledy zvolené polohy.
Po inicializaci se proto zobrazí následující hlášení (jedná se o příklad,
protože závisí na poslední zvolené poloze):
Pokud nebyl v poslední
následující hlášení:
poloze
nalezen
Chcete-li satelit zaměřit, stisknutím tlačítka
signál,
zobrazí
se
 spusťte vyhledávání.
Jakmile je nalezen signál, přejde anténa automaticky k jemnému
nastavení (max. 90 s) a při dostatečném signálu je poloha ihned
uložena.
Po úspěšném hledání se zobrazí následující hlášení:
67
Reset/parkování
Reset


Stisknutím tlačítka
v hlavním menu a tlačítek
přejděte
k položce menu „HDP Antenneneinrichtung“ (HDP směrování antény).
Nyní stisknutím tlačítka
 přejděte k menu HDP.
 přejděte k bodu „Reset/parkování“ a pomocí
 „Reset“. Nyní stiskněte tlačítko . Zobrazí se
Pomocí tlačítek
tlačítek zvolte
následující hlášení:
Anténa se resetuje a sklopí do parkovací polohy. Zobrazí se ještě
krátké hlášení „Anténa byla resetována“. Tlačítkem
menu.
Poznámka:
opusťte
Před výměnou jednotlivých komponent zařízení (např. přijímače) je
potřeba sklopit polohovač resetováním do parkovací polohy.
Po resetování jsou všechny dříve uložené polohy satelitů
vymazány z řídicí jednotky UFD 170. Data satelitů v
přijímací části UFD 170 však zůstanou zachována.
68

Reset/parkování
Parkování
„Parkování“ antény můžete provést třemi způsoby:
1.
Anténu lze zaparkovat dvěma stisky tlačítka
2.
Přejděte tlačítkem
.
 do hlavního menu a tlačítky 
k položce menu „Směrování antény HDP“. Stisknutím 
přejděte k menu HDP a tlačítky  přejděte k položce
„Reset/parkování“. Nyní stiskněte tlačítko , aby se anténa
zaparkovala.
3.
Při zapnutí zapalování se anténa automaticky sklopí do
parkovací polohy! K tomu však musí být zelený vodič
napájecího kabelu propojen se zapalováním vozidla (viz
schéma zapojení). Přitom dodržujte všechny pokyny
podrobného montážního návodu jednotky CAP.
Anténa se sklopí do své parkovací polohy, což je následně potvrzeno.
69
Speciální hlášení polohovače
Hlášení pro ochranu systému
Pro ochranu Vašeho přijímacího systému a palubní sítě se na
obrazovce zobrazují následující chybová hlášení:
Když se zobrazí toto hlášení, podívejte se na polohovač a anténu, zda
není systém blokován nějakým předmětem (např. větví) a zkontrolujte,
zda není palubní napětí příliš nízké. Postupujte ve shora uvedeném
pořadí hlášení.
Obsahem následujícího hlášení je oznámení, že napětí akumulátoru
kleslo pod minimální hodnotu a akumulátor se musí dobít.
Můžete sice zařízení používat dál. ale může dojít k chybám
komunikace mezi UFD 170 a polohovačem (např. při vyhledávání
satelitu).
Během dobíjení by se s anténou nemělo pohybovat, aby se vyloučily
proudové špičky při zapínání.
Satelit ztracen/Limit dosažen
V řídkých případech se satelit při hledání může ztratit, příp. nemusí
být po uplynutí celkové doby hledání nalezen (např. při slabém
signálu na okraji oblasti osvitu, při pohybech ve vozidle nebo nepříznivých
podmínkách pro příjem, např. při silném dešti nebo sněžení). Pak se
zobrazí následující hlášení:

Tlačítkem
jednotlivé hlášení skryjete. Zvolte jiný kanál stejného
satelitu. Zobrazí se následující hlášení:
70
Speciální hlášení polohovače
Poznámka:
Nezobrazí-li se toto hlášení automaticky, můžete ho vyvolat také
manuálně tlačítkem
Tlačítkem
.
 znovu spusťte vyhledávání.
Jestliže je vyhledávání znovu neúspěšné, např. kvůli velmi špatnému
počasí nebo protože se nacházíte v okrajové oblasti, přepněte „Režim
vyhledávání“ z položky „Standardní“ na „Jemné“ podle následujícího
popisu.
Tlačítkem

skryjte právě zobrazené hlášení. Stisknutím tlačítka
 v hlavním menu a tlačítek  přejděte k položce menu
„HDP Antenneneinrichtung“ (HDP směrování antény). Nyní stisknutím
 přejděte k menu HDP.
Tlačítky  přejděte k položce menu „Režim vyhledávání“.
Pomocí tlačítek  přepněte výběr ze „Standardní“ na „Jemný“.
tlačítka
 se vraťte k normálnímu obrazu. Nyní stiskněte
ještě jednou tlačítko  a následně tlačítko .
Dvěma stisky tlačítka
Režim vyhledávání nyní trvá kvůli „jemnému režimu“ o něco déle,
protože se nyní hledá menší rychlosti a s menším rastrem hledání.
71
Stažení softwaru pro polohovač
Pokud je pro polohovač k dispozici nový software, můžete si ho stáhnout
ze systému ASTRA.
 přejděte k hlavnímu menu a tlačítky 
k menu pro instalaci. Pomocí tlačítek  zvolte položku
„Download softwaru“ a tlačítky  vyberte „HDP 170“. Automaticky se
Stisknutím tlačítka
otevře menu:
Pokud
vozidlo
během
stahování nestojí na podpěrách a
pohybují se v něm osoby, existuje
nebezpečí, že kvůli kolébání
vozidla nebude satelit nalezen
nebo bude signál ztracen.
Zde je zobrazena aktuální situace příjmu (satelit, transpondér,
frekvence, symbolová rychlost, polarizace). Tlačítky

 zvolte
položku, nastavení provádějte tlačítky
. Můžete se rozhodnout, zda
na navržené pozici (je komentováno „Ano“) chcete ze satelitu stáhnout
software - uložené verze se zobrazují čtyřmístně (na obrázku 0180) - a
zda chcete přijmout informační text.

Po stisknutí tlačítka
na položce „Start“ začne systém stahovat
software. Celá operace trvá maximálně jednu hodinu.
Download je potvrzen následujícím hlášením:
Během
stahování
nikdy
nezapínejte zapalování. Mohlo
by to vést k poruchám nebo k
výpadku funkcí!
72
Stažení softwaru pro polohovač
Během stahování zařízení nevypínejte!
Jako další se zobrazí hlášení „HDP Programm sending“. Přitom se
software v UFD 170 kopíruje do řídicí jednotky.
Z bezpečnostních důvodů se ukládají dvě verze softwaru, aby při
výpadku jedné verze následkem chyby při stahování byla k dispozici
ještě jedna verze softwaru pro provoz polohovače. Automaticky se vždy
přepíše nejstarší verze (bílé písmo).
73
Manuální sklopení v parkovací poloze
V případě závady elektronického řízení je možné plochou anténu
manuálně sklopit do parkovací (horizontální) polohy.
Jízda do nejbližší opravny je možná i se vztyčenou anténou, a to
přiměřenou rychlostí a s uvážením větší výšky vozidla, a měla by
se mít přednost před manuálním sklápěním!
Uživateli, který si netroufá na opravářské práce, se důrazně
nedoporučuje provádět svépomocí manuální sklopení do
parkovací polohy. Měl by se obrátit na technika nebo mechanika.
Možná najde vhodnou osobu i v autokempu.
V každém případě se musí dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené
níže.
Bezpečnostní pokyny
Je třeba dbát, aby:
- Anténa a zařízení k ní připojená byla odpojena od elektrické sítě
- Osoba provádějící opravu by neměla trpět závratí a musí se bezpečně
pohybovat na obytném automobilu nebo přívěsu
- Osoba provádějící opravu musí mít pevnou a neklouzavou obuv
- Osoba provádějící opravu musí během provádění bezpečně stát a přidržovat
se
- Střecha a pomůcka použitá pro výstup (např. žebřík) musí být suché, čisté a
neklouzavé
- Střecha musí unést zatížení osobou provádějící opravu
Pozor! Ohrožení života/nebezpečí úrazu v důsledku pádu nebo prolomení
střechy!
- Nesmíte se přidržovat antény, protože kyvná páka se při demontáži náhle
uvolní
Pozor! Ohrožení života/nebezpečí úrazu v důsledku pádu nebo přivření!
- Během demontáže/montáže se nesmí nikdo zdržovat v obytném voze nebo
automobilu v prostoru pod anténou.
Pozor! Ohrožení života/nebezpečí úrazu v důsledku možného prolomení
střechy a příp. padajícími předměty!
74
Manuální sklopení v parkovací poloze
Provedení manuálního sklopení
1.
Ve ose hřídele (viz šipka) se nachází plastový kryt.
Pomocí šroubováku pro úzkou drážku jej vyjměte.
2.
Pod ním se nachází šroub s šestihrannou hlavou M8.
Pomocí nástrčného klíče OK 13 mm, ho vyšroubujte.
Po odstranění šroubu M8 je viditelný vnitřní závit.
3.
Pozor! Zajistěte a podepřete anténu před převrácením.
Spojení s kyvnou pákou se při dalším kroku (bod 4)
může náhle uvolnit. Pak již anténa není nijak spojena
s polohovačem!
4.
Do tohoto závitu našroubujte šroub M12 (minimální
délka: 22 mm). K tomu potřebujete nástrčný klíč
(OK: 19 mm). Zašroubováním šroubu M12 je kyvná
páka odtlačena z kuželovitého hřídele a aretace je
uvolněna.
5.
Sklopte anténu do parkovací (vodorovné) polohy.
6.
Vyšroubujte šroub M12. Tím kyvná páka opět
dosedne na kuželový hřídel.
7.
Opět našroubujte šroub M8 a utáhněte jej.
8.
Nasaďte zpět plastový kryt.
Uvolněním kyvné páky z kuželového hřídele se posune
nulový bod kyvné páky. Odstranění závady a seřízení kyvné
páky musí provést autorizovaný specializovaný prodejce!
9.
Vyhledejte
prodejce.
autorizovaného
specializovaného
75
Servis
Jazyk OSD:
Typ TV:
Formát obrazu:
Režim AV:
Němčina
_________
Multi
PAL
NTSC
4:3
16:9
AUTO
Y/C (S-VHS)
RGB
FBAS (VHS)
Satelit 1
Satelit 2
Satelit 3
High/Low
Poz. A/B
VYP
Opt. A/B
Satelit 4
Satelit:
(High) L.O. 1: 9750
(Low) L.O. 2: 10600
Provoz:
Stand-by
DiSEqC™1:
DiSEqC™2:
DiSEqC™- menu
22 kHz:
Tone Burst:
High/Low
Poz. A/B
™:
ZAP
VYP
™
DiSEqC
DiSEqC - opakování:
1
2
®
UFO mini:
ZAP
VYP
®
ZAP
VYP
UFO micro:
Další nastavení:
76
VYP
VYP
Rejstřík
Výstup zvuku
Programové místo AV
Azimut
CA, modul
CI
Dekodér
DiSEqC™
Dolby Digital
DVB
Eb/No
Poměr Eb/No
Elevation
EPG
FBAS
Displej LED
LNB
Mute
OSD
Frekvence oscilátoru (L.O.)
PAL
Pay-TV
PCMCIA
PIN
Receiver
RGB
Signál SAT-ZF
Scart, kabel
Stand-by
S-VHS
Symbolová rychlost
Funkce časovače
Transpondér
Přípojka VCR
Míra Viterbi
Y/C
Výstup zvuku na přijímači
Preferované programové místo televizoru pro vstup SCART
Směrování antény ve vodorovné rovině
Conditional Access-Modul (dekryptovací dekodér)
Common Interface, normované rozhraní
Dekryptovací jednotka pro programy placené televize
Řídicí systém mezi přijímačem a LNB příp. multipřepínačem
Viz Lexikon
Digital Video Broadcasting (digitální přenos videa)
Hustota výkonu na jednotku informace
Digitální odstup šumu
Směrování antény ve svislé rovině
Electronic Programme Guide (elektronický průvodce programy)
Barva, obraz, výbava synchronizace, složený signál základního
pásma
Displej na přijímači
Low Noise Block Converter
Ztlumení (vypnutí) zvuku
On Screen Display, displej na obrazovce
Viz menu pro instalaci, „Frekvence oscilátoru L.O.“
Norma pro televizní analogové vysílání
Placené televizní vysílání (např. ORF, Free-X TV)
Standard interního rozhraní dekodéru pro Pay-TV
Osobní identifikační číslo
Přijímač
Videosignál složený ze tří signálů jednotlivých barev
(červená, zelená, modrá)
Vstupní signál přijímače
21pinový propojovací kabel
Provozní stav pohotovosti
Super Video Home System (standard pro videorekordéry)
Přenesené množství dat satelitního signálu
Funkce hodin pro předprogramované časy zapnutí a vypnutí
Viz Lexikon
Přípojka pro videorekordér
Viz Lexikon
Signál S-VHS (jas/chromatičnost)
77
Malý technický lexikon
DiSEqC™
Komponenty DiSEqC™
Dolby Digital
DVB-MPEG 2
Poměr Eb/No
FEC
PID
78
DiSEqC™ (Digital Satellite Equipment Control) je systém komunikace
mezi satelitním přijímačem (master, řídicí zařízení) a periferními
satelitními komponentami (slaves, řízená zařízení), např. LNB,
multipřepínači, otočnými anténními systémy.
Přitom se jedná o systém single-master/multi-slave, tzn., že v satelitním
systému existuje jen jedno zařízení master. Všechny aktivity vycházejí
ze zařízení master.
Když se přepínací matice DiSEqC™ kaskádují, musí přijímač (master)
vysílat signál DiSEqC™ vícekrát, aby všechny multipřepínače
DiSEqC™ v kaskádě příkazy obdržely.
Komponenty DiSEqC™ (slaves) musí být v současnosti zpětně
kompatibilní, tzn. musí reagovat i na analogová spínací kritéria přijímačů,
které jsou vybaveny pouze řídicími signály H/V a 22 kHz.
Přepínací matice DiSEqC™ pracuje tak dlouho s analogovými
spínacími kritérii, dokud neobdrží příkaz DiSEqC™ ze zařízení master.
Pak jsou všechna spínací kritéria ignorována.
je metoda přenosu zvuku, která umožňuje reprodukovat digitální
prostorový zvuk (surround) systémem domácího kina.
DVB je zkratka pro Digital Video Broadcasting (digitální televizní
vysílání). DVB-S označuje způsob přenosu (S = satelit). MPEG je
zkratka pro Moving Picture Experts Group, pracovní skupinu, která
zpracovává mezinárodně platné standardy pro digitální kompresi
obrazu a zvuku. Formát MPEG 2 byl přijat jako standard při kompresi
digitálních TV signálů. MPEG 2 pracuje do datového toku 100 MBit/s.
Poměr Eb/Noje měřítkem pro odstup šumu u digitálního signálu. Tato
hodnota není identická s hodnotou C/N známou z analogové přijímací
techniky. Při hodnotách Eb/No pod 5 dB již zpravidla není možný žádný
příjem.
FEC je zkratka pro Forward Error Correction (vstřícná korekce chyb).
Míra chybovosti FEC odpovídá míře Viterbi.
Číslo PID (Packet Identification) je identifikační číslo pro videosignály a
audiosignály v digitálním datovém proudu signálů DVB-MPEG 2. Pomocí
čísla PID vytvoří přijímač jednoznačné přiřazení datového přenosu
obrazu a zvuku. PID-PCR je identifikační číslo pro synchronizační
signál. Číslo PID-PCR je zpravidla identické s číslem Video-PID.
U programů vysílaných vícejazyčně je možné manuálním zadáním
čísla Audio-PID přiřadit TV vysílání jiný jazyk. Digitální přijímač po
zadání čísla PID automaticky vybírá z datového proudu data zvuku
identifikovaná číslem PID a přiřazuje je videosignálu.
Malý technický lexikon
Programový paket
Symbolová rychlost
Transpondér
Programový paket digitálního transpondéru obsahuje většinou více
televizních a rozhlasových programů. Každý programový paket
má pevné přiřazení k vysílací frekvenci transpondéru, k polarizaci
(horizontální nebo vertikální), k symbolové rychlosti a k míře Viterbi
nebo míře chybovosti.
Symbolová rychlost popisuje množství dat přenesených za sekundu.
Symbolová rychlost se měří v MSymbolech/s a je rovna počtu symbolů
přijatých za sekundu.
Transpondér je satelitní vysílač, který vysílá televizní a rozhlasové
signály. Satelit má vždy několik transpondérů.
Analogové transpondéry přenáší na jedné vysílací frekvenci pouze
jeden TV program a případně několik rozhlasových pořadů.
Digitální transpondéry přenáší na jedné vysílací frekvenci několik TV a
rozhlasových programů současně. Když poskytovatel programu vysílá
prostřednictvím jednoho digitálního transpondéru několik TV programů,
pak se hovoří také o programovém paketu poskytovatele. Pojem
„digitální transpondér“ a „programový paket“ mají stejný význam.
Přenosová rychlost obrazu
Míra Viterbi
Přenosová rychlost obrazu popisuje množství dat digitalizovaného
videosignálu, které je přeneseno za sekundu.
Míra Viterbi (kódová míra, míra chybovosti) charakterizuje korekci chyb
používanou poskytovatelem programu. Standard DVB předpokládá
následující hodnoty: 1/2 - 2/3 - 3/4 - 5/6 - 7/8
79
936.2711/B/0505/ZWT - Technické změny vyhrazeny!
Internet: http://www.kathrein.de
KATHREIN-Werke KG • Anton-Kathrein-Straße 1 - 3 • Postfach 10 04 44 • D-83004 Rosenheim • Deutschland • Telefon (0 80 31) 1 84-0 • Fax (0 80 31) 1 84-3 06

Podobné dokumenty

Návod - UPgates

Návod - UPgates 1. Upravit kanály– V této nabídce najdete takové funkce, jako je smazání nebo uzamknutí kanálů, přejmenování kanálů a úprava skupin oblíbených kanálů. 2. Nastavení–Tato nabídka obsahuje funkce jako...

Více

U ž ivatelsk ý manu á l

U ž ivatelsk ý manu á l akustickým signálem a textem „LOW BATTERY“ na displeji. Jestliže pokles napětí baterie pokračuje, indikuje toto přístroj každých 10 sekund. Během této indikace je pro další provoz přístroje nutné p...

Více

9362926b, Navod k obsluze Prijimac DVB-Sat UFS 601si

9362926b, Navod k obsluze Prijimac DVB-Sat UFS 601si návod k obsluze, který máte před sebou, Vám má pomoci optimálně využívat rozsáhlé funkce nového satelitního přijímače. Snažili jsme se pokyny k obsluze formulovat co nejsrozumitelněji a zachovat je...

Více

Tipp! - Kathrein

Tipp! - Kathrein návod k obsluze, který máte před sebou, vám má pomoci optimálně využívat rozsáhlé funkce nového přijímače. Snažili jsme se pokyny k obsluze formulovat co nejsrozumitelněji a zachovat je tak stručné...

Více

Začínáme s PICAXE - HOBBYROBOT ← Malá robotika a

Začínáme s PICAXE - HOBBYROBOT ← Malá robotika a Pokusíme se napsat jednoduché programy, první bude jen běhat v kruhu bez dalších projevů, druhým rozblikáme LED na výstupu 7, i když zatím jen v simulovaně. K tomu budeme potřebovat několik základn...

Více