Obsah

Komentáře

Transkript

Obsah
OBSA H
PREDSL OV ............................................................................................................................................................................................ 9
K U LT ÚRY, K U LT ÚR N E V Z ŤA H Y, C H RONOL ÓGI A .................................................................................................... 11
Mária Novotná
Die Košťany-Gruppe und ihre kulturell­-chronologische Entwicklung................................................................................. 13
Koštianska skupina a jej kultúrno-chronologický vývoj.......................................................................................................... 26
Viktória Kiss
Recent data on chronology, distribution, and connections of Kisapostag, Transdanubian Encrusted Pottery
and Litzenkeramik .......................................................................................................................................................................... 27
Nedávne dáta k chronológii, rozšíreniu a kontaktom kultúry Kisapostag, severopanónskej kultúry
a Litzenkeramik ............................................................................................................................................................................... 37
Jan Bouzek
Únětická kultura a civilizace východního Středomoří, Egypta a Mezopotámie ................................................................. 39
The Únětice culture and East Mediterranean civilisations, Egypt and Mesopotamia ....................................................... 47
David Rožnovský
Několik poznámek k chronologii moravské věteřovské skupiny na základě rozboru vybraných keramických tvarů ....... 51
Some notes to the chronology of the Věteřov group in Moravia based on an analysis of selected ceramic shapes .......... 66
Luboš Jiráň – Radka Šumberová
Der Abschlussphase der älteren Bronzezeit im östlichen Teil mittelböhmischen Gebietes ................................................... 67
Závěrečná fáze starší doby broznové ve východní části středních Čech .................................................................................... 73
SÍDL I SK Á, SÍDL I SKOV É ŠT RU K T ÚRY, DY NA M I K A O SÍDL E N I A ..................................................................... 75
Jaroslav Peška – Arkadiusz Tajer
Problematika epišňůrových sídlišť na Moravě – stav poznání ..................................................................................................... 77
Problems of the Epi-Corded Ware settlements in Moravia – state of research ......................................................................... 103
Jaromír Kovárník
Opevňovací příkop ze starší doby bronzové u Šatova, okr. Znojmo. Další případy obloukovitých příkopů
zjištěných leteckým výzkumem ......................................................................................................................................................... 105
The fortification ditch from the Early Bronze Age in Šatov, dist. Znojmo. Other examples of the bow–shaped ditches
found out by aerial survey .................................................................................................................................................................. 121
Jozef Bátora – Peter Tóth – Knut Rassmann
Centrálne sídlisko zo staršej doby bronzovej vo Vrábľoch ............................................................................................................123
The central settlement from the Early Bronze Age in Vráble ........................................................................................................137
Jozef Bátora – Peter Tóth – Martin Bača
Výskumy opevnených sídlisk zo staršej doby bronzovej vo východnej časti Podunajskej nížiny ...................................... 139
The research of the fortified settlements from the Early Bronze Age in the eastern part of the Danubian
Lowlands ................................................................................................................................................................................................ 154
Július Vavák – Pavol Jelínek – Jana Hlavatá – Ľudmila Illášová
Doklady metalurgie na opevnenom sídlisku maďarovskej kultúry v Budmericiach ............................................................. 157
Proofs of metallurgy from the fortified settlement of the Maďarovce culture in Budmerice ................................................ 184
Mário Bielich
Nové nálezy zo staršej doby bronzovej zo Šaroviec ...................................................................................................................... 187
New archaeological finds from the Early Bronze Age in Šarovce ............................................................................................... 198
Michaela Langová – Alžběta Danielisová
Sídlištní areál starší doby bronzové v Brandýse nad Labem. Objekty s lidskými kosterními pozůstatky ........................ 201
The Early Bronze Age settlement area in Brandýs nad Labem. Features with human skeletal remains ............................ 216
Peter Tóth – Dominika Oravkinová
Sídelné stratégie v závere staršej doby bronzovej na Slovensku ................................................................................................. 217
Settlement strategies at the end of Early Bronze Age in Slovakia ............................................................................................... 241
David Parma
Poznámky k sídelním strukturám starší a střední doby bronzové na jižní Moravě ............................................................... 243
Remarks on the settlement structures of South Moravian Early and Middle Bronze Age .................................................... 260
Pavol Šteiner
Loom-weights of the Otomani-Füzesabony cultural complex from Barca I ............................................................................. 261
Hlinené závažia otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu z Barce I .................................................................... 268
P OH R E BI SK Á, P OH R E BN Ý R ÍT US ..................................................................................................................................... 271
Jozef Bátora – Zuzana Litviaková – Jozef Vladár
Analýza vybraných hrobových celkov z pohrebiska nitrianskej kultúry Nitra-Čermáň ...................................................... 273
The analysis of selected grave units from the burial ground of the Nitra culture in Nitra-Čermáň .................................. 284
Petr Limburský
Variabilita konstrukcí úpravy hrobů na pohřebišti ve Vliněvsi. K problematice interpretace fosfátových analýz ......... 285
Variability of grave construction arrangements in Vliněves burial site. On the issue of the phosphate analyses
interpretation ................................................................................................................................................................................. 293
Petr Limburský – Nikola Koštová – Zuzana Kalfusová
Výzkumy v pískovně ve Vliněvsi, okr. Mělník ........................................................................................................................ 295
Excavations in the sand quarry in Vliněves, dist. Mělník ..................................................................................................... 298
Petr Limburský – Jaroslav Frána – Marek Fikrle
Kovová industrie starší doby bronzové z Vliněvsi ...................................................................................................................299
The Early Bronze Age metal artefacts from Vliněves ............................................................................................................. 303
Tereza Rychtaříková
Štípaná industrie starší doby bronzové z Vliněvsi, okr. Mělník ........................................................................................... 305
The Early Bronze Age chipped stone industry from Vliněves, dist. Mělník ...................................................................... 308
Petr Limburský – Petr Menšík – Vlastimil Král
Broušená kamenná industrie z hrobů starší doby bronzové z Vliněvsi .............................................................................. 309
Polished stone industry from the Early Bronze Age graves from Vliněves ........................................................................ 313
Ladislav Olexa – Tomáš Nováček
Výskum pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Predklasický horizont pamiatok ................................ 315
Excavation on the Early Bronze Age burial ground in Nižná Myšľa. Artefacts from the pre-classical horizon .............. 328
Violetta Reiter
Neumarkt an der Ybbs, ein Gräberfeld der Böheimkirchner-Gruppe der Věteřov-Kultur mit besonderer
Berücksichtigung von Frauenspezifika ..................................................................................................................................... 329
Neumarkt an der Ybbs. A cemetery of the Böheimkirchen group of the Věteřov culture with particular attention
paid to women-specific issues .................................................................................................................................................... 338
Eszter Melis
Inhumation burials from the Early Bronze Age in Győr-Ménfőcsanak .................................................................................... 339
Kostrové hroby zo staršej doby bronzovej v Győr-Ménfőcsanak .............................................................................................. 353
Petr Krištuf – Ondřej Švejcar
Potential of spatial structure analysis of the Early and Middle Bronze Age cemeteries in Bohemia ................................. 355
Potenciál analýzy prostorové struktury rané a střední doby bronzové na pohřebištích v Čechách ................................... 369
DE P O T Y, DE P ONOVA N I E , T E C H NOL O GIC K É I NOVÁC I E ...................................................................................... 371
Věra Klontza-Jaklová
The LM IB “Hoarding Horizon” on Crete (An essay) .................................................................................................................... 373
“Horizont depotů” LM IB na Krétě (Esej) ........................................................................................................................................ 389
Milan salaš
Kovová depozita únětické kultury z výšinné polohy u Rešic (okr. Znojmo) ............................................................................ 391
Únětice culture metal hoards from hill-top site in Rešice (dist. Znojmo) .................................................................................. 412
Jaroslav Frána – Marek Fikrle
Analýzy prvkového složení předmětů z Rešic ze starší doby bronzové ................................................................................... 415
Analysis of element composition of the Early Bronze Age items from Rešice ........................................................................ 420
Ondřej Chvojka – Jan John – Tereza Šálková
Nové kovové depoty ze starší doby bronzové v jižních Čechách ............................................................................................... 421
New metal hoards from the Early Bronze Age in Southern Bohemia ...................................................................................... 430
Jozef Vladár – dominika oravkinová
Tezaurácia bronzových a zlatých predmetov na opevnenom sídlisku v Spišskom Štvrtku ................................................ 433
Thesauration of bronze and gold artifacts on the fortified settlement in Spišský Štvrtok ..................................................... 451
Katarína Holmová – Michal Takács
Keramický depot z doby bronzovej na sídlisku Gáň .................................................................................................................... 453
Ein Keramikdepotfund aus der Bronzezeit von der Siedlung Gáň ........................................................................................... 466

Podobné dokumenty