Otevřít

Komentáře

Transkript

Otevřít
Z OBSAHU
ODBORN¯CH
âASOPISÒ
for historians?, 93–98, 132. Autor sumarizuje své
pfiedstavy, zvefiejnûné jiÏ v kniÏní monografii vydané
RESUMÉ
v roce 2007. Jeden z nejdiskutovanûj‰ích hradÛ
evropského stfiedovûku, jihoitalsk˘ oktogonální Castel
del Monte, nepovaÏuje vÛbec za hrad a nad jeho
Zusammenfassung
nádvofiím rekonstruuje kopuli. Stavbu povaÏuje za církevní objekt centrálního typu, a to iniciaãní pro kult císafie. Leglerovy pfiedstavy rozhojÀují nepfiehlednou
Prunkgeschirr aus dem 19. Jahrhundert Silberne
BURGEN UND SCHLÖSSER
plejádu dosavadních, mnohdy znaãnû neobvykl˘ch
Taufelaufsätze
53. Jahrgang, Heft 2/2012.
a ne zcela pravdûpodobn˘ch interpretaãních hypotéz
Anna GROSSOVÁ
Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege.
Europäisches Burgeninstitut – Einrichtung der Deutschen Burgenvereinigung. Braubach am Rhein.
ISSN 0007-6201, 68 s. s obr.
snaÏících se o vysvûtlení této spektakulární a v˘jimeã-
Schlüsselwörter: Tafelaufsatz, Surtout, Centrepiece, Epergne, Tafelgeschirr und Tafelbesteck,
né památky.
Jens Friedhoff: Burg und Schloss Wijnandsrade
(Prov. Limburg, Niederlande) – Besitz- und Bauge-
englisches Silber, Wiener Silber, Gebrauchskunst,
19. Jahrhundert
Rubrika âlánky
schichte im Spiegel der archivalischen Überlieferung
Ines Spazier: Die archäologischen Untersuchungen
– Histor y of the ownership and construction of
fonds der staatlichen Burgen und Schlösser unter
Die Gebrauchskunst-Kollektionen in den Mobiliar-
auf der Burg Henneberg in Südthüringen – Archaeolo-
Wijnandsrade castle as a research project, 99–109,
der Verwaltung des Nationalen Denkmalpflege-Insti-
gical research at Henneberg castle in southern Thu-
132. Opevnûné panské sídlo ve Wijnandsrade vzniklo
tuts sind oft nicht nur durch ihren gegenständlichen
ringia, 67–72, 131. Na místû jihohessenského hradu
na pfielomu 12. a 13. století. Vût‰ina dne‰ních kon-
und materiellen Inhalt außergewöhnlich, sondern vor
bylo zji‰tûno osídlení z doby hal‰tatské. Následné
strukcí je renesanãního a barokního stáfií. âlánek zpfií-
allem als Quelle einzigartiger Erkenntnisse beim das
nálezy pak pocházejí z 11. století, kdy zde dle autor-
stupÀuje v˘sledky archivní re‰er‰e pfiedev‰ím k novo-
Studium von Lebensstil und Geschmack ihrer Besi-
ky existoval dvojdíln˘ hrad se dvûma budovami v já-
vûk˘m osudÛm a pfiestavbám.
tzer. Obwohl sich Silberschmiedearbeiten im 19. Jh.
dru (z nichÏ jedna byla ãtverhrannou obytnou vûÏí)
Hans-Hermann Reck: Der Hauptturm der Burg Son-
a okrouhlou vûÏí pfii vstupu do pfiedhradí. Zfiejmû
neberg bei Wiesbaden – ein „normaler“ Bergfried
ihrer größten Verbreitung erfreuten, als bereits
mechanisierte Herstellungsverfahren und Einführung
v dÛsledku destrukce ãásti hradní skály se Henne-
der Stauferzeit? - The main tower of the castle of Son-
von Fabrikerzeugnissen sie auch für weniger privile-
berg koncem 12. století doãkal v˘razné pfiestavby. Ve
nenberg, Wiesbaden – a „normal“ Hohenstaufen don-
gierte Bevölkerungsschichten erschwinglich mach-
13. století vznikl i velk˘ dochovan˘ okrouhl˘ bergfrit,
jon?, 110–116, 132. âtverhranná, v ãlánku detailnû
ten, ist der Besitz bestimmter Gegenstände immer
palác a kaple. Provedení dochovan˘ch stavebních
pojednávaná vûÏ byla doposud datována do doby oko-
noch Vorrecht der vermögenden Oberschicht geblie-
konstrukcí i kvalitní architektonické ãlánky svûdãí
lo roku 1200 a povaÏována za typickou stavbu této
ben. Das war in erster Linie das sog. „Tafelsilber“
o v˘znamu hradu, jehoÏ zakladateli byli v dobû okolo
doby. Z le‰eÀového trámku bylo pfii souãasn˘ch pa-
als Prunkgeschirr zum Dekor der Festtafel,
roku 1180 hrabata z Ilfeldu.
mátkov˘ch úpravách získáno dendrodatum 1078. Ta-
das Finanz- und Sozialstatus des Gastgebers
Benjamin Rudolph: Zum romanischen Bestand der
to datace ãiní z vûÏe jeden z nejstar‰ích nûmeck˘ch
demonstrieren sollte. Als Prunkgeschirr waren in
Burgruine Hohnstein bei Neustadt in Unterharz
bergfritÛ. Detailní prezentace je mínûna jako podklad
erster Linie die sog. Tafelaufsätze geeignet, deren
(Thüringen) – The Romanesque features of Hohnste-
pro moÏné diskuze o této dataci.
Herstellung gerade im 19. Jh. kulminierte. Der Text
in, castle ruins near Neustadt in the Unterharz (Thu-
Referované ãíslo ãasopisu dále obsahuje standard-
ringia), 73–83, 131. Souãasné v˘zkumy zjistily v dne‰-
ní rubriky Zprávy (informace o konferenci o opevnû-
die in den Mobiliarfonds auf Schloss Le‰ná bei Zlín
ním pfieváÏnû vrcholnû stfiedovûkém a novovûkém
n˘ch kostelech a kostelních dvorech), V˘stavy (Wo die
sowie auf dem Staatsschloss Namû‰È nad Oslavou
hradním organizmu vût‰í dochování románsk˘ch sou-
Zitronen blühen – das Orangerieparterre von Schloss
erhalten sind und gleichzeitig einen Blick auf
ãástí, neÏ se pfiedpokládalo. Z nejstar‰í fáze hradu je
Seehof wir wiederbelebt na zámku Seehof a Ritter,
gewisse Konzeptionsdifferenzen zwischen englischen
známa brána, ãtverhranná obytná vûÏ a jedna budova,
Recken, edle Frauen na hradû Prunn), Památky ohro-
und Wiener Erzeugnissen werden.
stejnû jako základní ãlenûní celé dispozice.
Ïeny – památky zachránûny (informace o konkrétních
will als Beispiel drei solcher Exemplare vorstellen,
Patrik Schicht: Buckelquader um Wien, ein hoch-
kauzách podané podle spolkov˘ch zemí) a Recenze
mittelalterliches Mauerwerk mit politischer Aussage?
(Adrian von Buttlar – Gabi Dolff-Bonekämper – Micha-
Tafelbesteck im Aristokratenhaushalt
– Rusticated ashlars in the Wienna area – masonry of
el S. Falser – Achim Hubel – Georg Mörsch: Denk-
Valburga VAV¤ÍNOVÁ
the High Middle Ages with political significance?,
malpflege statt Atrappenkult. Gegen die Rekonstrukti-
84–92, 131–132. Zdivo z bosovan˘ch kvádrÛ autor
on von Baudenkmälern – eine Anthologie. Basel
charakterizuje jako projev reprezentace a statutární
2010; Rober t Schediwy: Rekonstruktion. Wiederge-
Im Jahr 2010 wurde im Rahmen des Programms
symbol s politickou motivací. Spojuje je s rakousk˘mi
wonnenes Erbe oder Nutzloser Kitsch? Münster
für angewandte Forschung zur National- und Kultur-
vévody na jejich novû zakládan˘ch pravideln˘ch mûs-
2011; Philipp Meuser – Ansgar Oswald: Luftbildatlas
identität (NAKI) die Finanzierung des Projekts „All-
tech a kastelov˘ch hradech. Spekulativnû se snaÏí je-
Weltkulturerbe Oberer Mittelrhein. Berlin 2009).
tagsleben und Kultureinfluss der Aristokratie in
jich uÏití spojovat se snahou posledního Babenberga
TomበDURDÍK
Schlüsselwörter: Tafeln, Alltagskultur, Aristokratie, Besteck, Messer, Gabel, Löffel
den böhmischen Ländern und Mitteleuropa im Kon-
o sÀatek s císafiovou dcerou a pov˘‰ení Rakous na
text der öffentlich zugängigen Residenzen unter
království. Jeho smrt by pak znamenala pfieru‰ení ak-
Verwaltung des Nationalen Denkmalpflegeinstituts
tivit pracujících s bosovan˘mi kvádry. Autor odmítá da-
(NPÚ) – Installation, Präsentation, Applikation“
taci vídeÀského Hofburgu do doby Pfiemysla Otakra II.
(DF11P01OVV026) für die Jahre 2011 bis 2015
a v rozporu s realitou sdûluje, Ïe se na Ïádném s jeho
übernommen.
hradÛ s bosovan˘mi kvádry nesetkáváme.
Rolf Legler: Castel del Monte – Dechiffrierbares Pa-
Das Projekt befasst sich mit verschiedenen
Aspekten des Alltags auf den Herrensitzen. Eins sei-
limpsest oder „Ärgernis der Wissenschaft“? – Castel
ner Themen ist die Entwicklung des Tafelgerät als
del Monte – a puzzle to be deciphered or a headache
Bestandteil der historischen Tafelkultur in Adels-
Zprávy památkové péãe / roãník 72 / 2012 / ãíslo 5 /
Z OBSAHU ODBORN¯CH âASOPISÒ |
401

Podobné dokumenty

osobní zprávy rňzné

osobní zprávy rňzné s rozmûry a opisy nápisÛ. V tomto pfiípadû se jedná o úvodní stránku k soupisu okresu Stfiíbro, kterou napsal 14. srpna 1907 dopoledne v budovû gymnázia. Obr. 4. Mapa okresu Stfiíbro, kterou Wirth pou...

Více