Analytické nadstavby GIS pro územní plánování

Komentáře

Transkript

Analytické nadstavby GIS pro územní plánování
Analytické nadstavby GIS pro územní plánování
Stanislav Šťastný
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky,
Geoinformatika
e-mail: [email protected]
Abstrakt
Cílem magisterské práce bylo vytvoření analytické nadstavby pro ESRI ArcGIS 9.3 pro
potřeby územního plánování. V práci byla nejprve provedena podrobná rešerše používaných
software a jejich nadstaveb v oblasti územního plánování se zaměřením především na
prostorové analýzy a možnosti jejich využití. Poté byl sestaven optimální obsah nadstavby na
základě stávajících software a konzultací. Při sestavení byl brán zřetel na to, aby byla
nadstavba co nejvíce škálovatelná, s ohledem na možné uživatele. Vytvořená extenze Urban
Planner slouží jako nástroj pro vyhodnocení krajinného potenciálu území a k detekci
optimálních ploch vhodných pro územní rozvoj. Výsledky nadstaveb jsou mapového
a textového charakteru. Funkčnost vytvořených nadstaveb byla ověřena na modelovém území
ORP Hranice. Součástí práce jsou ukázkové příklady zobrazené formou map.
Abstract
The main objective of diploma thesis was to create analytical extension for ESRI ArcGIS 9.3
for urban planning. First of all the summary of actual software and a extensions for urban
planning was made. After that optimal solution was built based on actual software and
consultation. Extension „Urban planner“ is tool for evaluation of land suitability and tool for
detection of optimal land-uses. The extesion have set default values, but there is possibility to
change them. It can be used by specialists and also by public. The outputs are maps and text
files. The funcionality was tested for town with extended municipality Hranice.
Klíčová slova
extenze, územní plánování, krajinný potenciál, optimální využití území, ORP Hranice
Keywords
extension, urban planning, land suitability, optimal land-uses, town with extended
municipality Hranice
Formulace cílů práce
Pro téma vytvoření analytické nadstavby pro územní plánování jsem se rozhodl z několika
důvodů. Prvním z nich je skutečnost, že jsem se při vypracování bakalářské práce (v roce
2006/2007) a grantu pro fond Vysočina (v roce 2007/2008) zabýval problematikou územního
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Student GIS Projekt 2009
1
plánování. Při těchto příležitostech jsem se mimo jiné seznámil s novým zákonem o územním
plánování a stavebním řádu (č. 183/2006 Sb.), který nabízí nové možnosti nasazení
a uplatnění GIS ve státní správě. Také mě zajímala možnost hlubšího rozšíření produktu ESRI
ArcGIS Desktop, který představuje jeden z nejpoužívanějších desktopových řešení pro GIS.
Vstupní data
Jedním ze základních požadavků pro analýzy extenze Urban Planner je shromáždit vstupní
data. Data, která jsou k vyhodnocení potřebná, si pořizují krajské úřady a úřady územního
plánování v rámci etapy „územně analytické podklady“ (§ 26 až 29 zákona 183/2006 Sb.
a vyhláška 500/2006 Sb.) pro „rozbor udržitelného rozvoje území“. Tato data jsou součástí
tzv. „údajů o území“ (§ 4 odst. 3 vyhlášky 500/2006 Sb.). Obsah všech těchto podkladů je
stanoven v § 29 odst. 4 zákona 183/2006 Sb. a v části A přílohy č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb.
Data, se kterými extenze pracuje, musí splňovat určité požadavky. Musí být ve formátu
shapefile, mohou být s přesahem zájmové oblasti. Bližší specifikace dat je uvedena v příloze
práce a také ji lze nalézt v nápovědě extenze.
Použitý hardware
• Notebook s konfigurací 1,83 GHz (Intel Celeron), 150GB HDD, 1 GB RAM
Použitý software
• ArcGIS 9.3 (licence ArcView)
• ESRI ArcGIS Desktop Software Development Kit for Visual Basic 6
• programování: Visual Basic 6.0, Python 2.5
• Inno Setup Compiler 5
• czRoPa Autorun
• Corel Draw 12
Postup zpracování a použité metody
Jedním z cílů magisterské práce bylo vytvořit k běžně používaným analýzám vlastní návrhy
možných prostorových analýz pro územní plánování. Nejvíce mi byly při sestavování
optimálního obsahu nápomocny řešení produktů „What If?“ a LUCIS. Metodika doc. Kolejky
poté sloužila zejména v druhé části návrhu nadstavby pro sestavení návrhu řešení pro
koncipování optimální využitelnosti území.
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Student GIS Projekt 2009
2
Obr: Zdroje pro sestavení vlastního řešení
První část řešení tvoří hodnocení vhodnosti území pro určitou aktivitu, tedy krajinného
potenciálu:
Nejprve si uživatel volí aktivitu (tedy funkci) pro kterou chce hodnotit krajinný potenciál. Za
zkoumané funkce bylo zvoleno následujících 5 kategorií: plochy bydlení, plochy průmyslu,
plochy sportu a rekreace, plochy občanské vybavenosti, plochy komerční infrastruktury.
Výsledkem je násobná rastrová vrstva krajinného potenciálu. Krajinný potenciál nabývá
hodnot od 0 po 9. Hodnota 0 reprezentuje území, které bylo vyřazeno z hodnocení jako zcela
nevhodné. Ostatní hodnoty krajinného potenciálu se pohybují v rozmezí 1 až 9. Teoretickou
hodnotu 9 nabývají plochy, které mají absolutní (ideální) vhodnost.
Vlastní řešení hodnocení krajinného potenciálu je realizováno ve 3 úrovních:
• Nejvyšší úroveň (úroveň 3) slouží k nastavení vah mezi fyzicko-geografickými
a socio-ekonomickými faktory.
• Střední úroveň (úroveň 2) slouží k nastavení vah faktorům.
• Nejnižší úroveň (úroveň 1) slouží k hodnocení vhodnosti faktorů.
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Student GIS Projekt 2009
3
Vrstva 1
JRV
Vrstva 2
JRV
Váha: 1/N
Váha: 1/N
Faktor 1
NRV
Váha: 10
Faktor 2
JRV
Vrstva N
NRV
Váha: 1/N
Váha: 6
Fyzicko-geografické faktory
Váha: 25 %
NRV
Faktor M
NRV
Krajinný potenciál
Váha: Y
NRV
Socio-ekonomické faktory
NRV
Úroveň 1
Úroveň 2
Váha: 75 %
Úroveň 3
Výsledek
Obr.: Grafické schéma obecného procesu zpracování hodnocení krajinného potenciálu (JRV
– jednoduché rastrové vrstvy, NRV – násobné rastrové vrstvy)
Druhá část řešení zahrnuje metodiku zjištění optimálního využití území:
• Zjištění krajinného potenciálu – Identifikace krajinného potenciálu území je
východiskem pro stanovení zásad optimálního využívání území.
• Zjištění současné funkční struktury krajiny – Následujícím krokem je rozlišení
typů funkčních ploch.
• Kategorizace krajinného potenciálu do tříd – Pro následující postup je nezbytné
kategorizovat do tříd rastry krajinného potenciálu. Jelikož jsou hodnoty relativní
vhodnosti proměnlivé a k vyhodnocení krajinného potenciálu mohou vstupovat
odlišné faktory, klasifikace se uskutečňuje pomocí procentuálního vyjádření.
0
0%-30 %
30%50%
50%70%
70%85%
85%-100%
Kategori
e
Vyloučen Nevhodn
ý
ý
Málo
vhodný
Průměrně Vysoce
vhodný
vhodný
Velmi
vhodný
Zkratka
NUL
LOW
AVE
VER
UNS
HIG
Tab.: Kategorie krajinného potenciálu
Zjištění územních rezerv – Při hodnocení typu VER (velmi vhodný potenciál) nebo HIG
(vysoce vhodný potenciál) pro danou funkci jsou v současnosti využívány jinak.
• Zjištění konfliktních ploch – Vyhledání lokalit, kde úroveň funkčního
hodnocení přírodních předpokladů je na úrovni NUL (vyřazen), UNS (nevhodný)
nebo LOW (málo vhodný), a přesto tato plocha je tímto způsobem využívána.
• Nastavení povolených změn
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Student GIS Projekt 2009
4
• Preference optimální funkce – V případě, kdy se naskytne, že zjištění územních
rezerv a konfliktních ploch vyhovuje více navrhovaných funkcím, je nutné sestavit
vhodnostní posloupnost funkcí podle očekávaného významu.
• Identifikace indiferentních ploch – Jsou plochami, pro něž neexistují v daných
lokalitách územní rezervy nebo funkční konflikty. Stávající využití je tedy doplněno
k nabídce optimálního využití území.
KP ploch bydlení
KP ploch sportu a rekreace
NRV
KP ploch komerční infrastruktury
NRV
KP ploch průmyslu
NRV
KP ploch občanské vybavenosti
NRV
Funkční struktura území
ShapeFile
NRV
1. Funkční konflikt
2. Územní rezerva
ANO / NE
Povolení změny
ANO / NE
Pořadí preference
1. Plochy bydlení
2. Plochy občanské vybavenosti
.
.
Zachování stávající funkce
Návrh na optimální funkci
Obr.: Grafické schéma obecného postupu zjištění optimální využitelnosti území
Výstupy projektu
Hlavním cílem práce bylo sestavení programové nadstavby pro územní plánování nad
vybraným GIS software. Pro její realizaci byl vybrán produkt ESRI ArcGIS 9.3, jelikož je
jedním z nejrozšířenějších desktopových řešení GIS v České republice.
Obr.: Logo extenze
Vzniklá extenze Urban Planner (urban = městský, planner = plánovač) je nadstavbou
programu ESRI ArcGIS 9.3. Z toho důvodu musí být nainstalován ESRI ArcGIS 9.3 (postačí
licence ArcView) a Python 2.5 a vyšší. Součástí ArcGIS musí být extenze Spatial Analyst,
která je nezbytná pro prováděné analýzy. Aplikace byla testována na 32 bitovém operačním
systému Windows XP.
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Student GIS Projekt 2009
5
Pro naprogramování extenze Urban Planner bylo pro sestavení formulářů použito
programovacího jazyku Visual Basic 6.0 a pro vytvoření skriptů jazyku Python 2.5
umožňující používání objektů geoprocessing z ArcGIS. Pro vytvoření registrů a dynamických
knihoven byl použit vývojářský nástroj ESRI ArcGIS Desktop Software Development Kit for
Visual Basic 6.
Instalátor extenze Urban Planner byl sestaven ve freeware programu Inno Setup Compiler 5.
Po jeho nastavení, vložení dynamických knihoven, registrů a následném zkompilování je
vytvořen setup.exe, který slouží ke spuštění průvodce instalací. Pro usnadnění přístupu
k tomuto souboru bylo v programu czRoPa Autorun 2.0 vytvořeno samospustitelné
CD-ROM.
Toolbar extenze Urban Planner se skládá z 3 základních prvků.
Obr.: Toolbar extenze Urban Planner
První prvek zleva je rolovací okno s nápisem „Urban Planner“. Po jeho aktivaci se nám
zobrazí nabídka analýz, a sice „Krajinný potenciál“ a „Optimální využití území“. Dalším
prvkem uprostřed je ikona, po jejíž aktivaci se nám otevře formulář se základním nastavením
analýz. Posledním prvkem vpravo je ikona, po jejíž aktivaci se otevře nápověda aplikace.
Obr.: Nápověda extenze Urban Planner
• Komponenta – Krajinný potenciál
První komponenta Urban Planner slouží k hodnocení krajinného potenciálu. Formulář
hodnocení krajinného potenciálu se skládá z 3 záložek. Tyto záložky odpovídají 3 krokům:
(1) nastavení fyzicko-geografických faktorů, (2) nastavení socio-ekonomických faktorů, (3)
nastavení vah mezi třídami faktorů.
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Student GIS Projekt 2009
6
Obr.: Formulář hodnocení krajinného potenciálu
• Komponenta – Optimální využití území
Druhá komponenta v Urban Planner slouží k analýze optimálního využití území. Formulář
obsahuje celkem 5 záložek. Tyto záložky odpovídají krokům: (1) načtení dat krajinného
potenciálu, (2) načtení dat a atributů o funkční struktuře území, (3) kategorizace krajinného
potenciálu, (4) preference změn, (5) povolení změn.
Obr: Formulář pro zjištění optimálního využití území
Výstupy
Výstupem komponenty „krajinný potenciál“ z aplikace Urban Planner je rastr krajinného
potenciálu sledované aktivity.
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Student GIS Projekt 2009
7
Obr.: Rastr krajinného potenciálu pro funkci bydlení
Současně s vytvořeným rastrem vznikne textový soubor, který obsahuje informace o výsledku
analýzy. Jsou zde uvedeny cesty k vytvořeným datům, informace o vahách vstupujících
faktorů a statistické shrnutí charakteru dat (minimum, maximum, průměr, rozptyl, směrodatná
odchylka).
Výstupem komponenty „optimální využití území“ aplikace Urban Planner je vektorová vrstva
ve formátu shapefile. Tato vrstva obsahuje atributová pole s nově vzniklými informacemi,
které jsou výsledkem analýz. Stejně jako v případě prvního hodnocení krajinného potenciálu
vzniká s vytvořenými vektorovými daty textový soubor, který obsahuje informace o výsledku
analýzy.
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Student GIS Projekt 2009
8
Obr.: Mapa srovnání současné funkční struktury a výstupu optimálního funkčního využití území v obci
Býškovice
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Student GIS Projekt 2009
9
Obr.: Mapa optimálního využití centra obce Potštát
Přínos a další využití výsledků projektu
Použitím prostorových analýz se může územní plánování a územní rozvoj stát více expertní
oblastní studia a následná rozhodnutí tak mohou být lepší, rychlejší a přesnější. Vytvořením
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Student GIS Projekt 2009
10
jednoduchého a snadného programu pro územní plánovače, odborníky, politiky, investory
a běžné lidi by se mohlo územní plánování stát efektivnějším.
V práci bylo popsáno několik aplikací. Každá má své nesporné výhody, ale také nevýhody.
Žádné ze zmíněných programových řešení není optimální software, ze kterého by se mohl stát
široce rozšířený nástroj mezi územními plánovači. Proto bylo záměrem této práce navrhnout
koncept a následně sestavit aplikaci, která by co nejvíce vyhovovala požadavkům v praxi. Byl
brán zřetel zejména na univerzálnost, možnosti modifikace nastavení a jednoduchost.
Výsledkem je nadstavba pro ESRI ArcGIS 9.3, která je při pečlivém nastavení parametrů
nápomocna při umísťování návrhů urbanistických aktivit.
Velkou výhodou použití této aplikace v ČR je fakt, že ORP disponují potřebnými daty
nutných pro vstup do extenze, a to díky územně analytickým podkladům. Tato data jsou
pravidelně aktualizována, výstupy tak dosahují přesnějších výsledků.
Výstupy z extenze podle mého názoru v praxi použít lze, mohou být vhodným podkladem při
rozhodování pro umístění nových urbanistických aktivit. Pokud bude přistupováno
k nastavení parametrů kriticky a nanejvýš obezřetně, může usnadnit práci mnoha
pracovníkům územního plánování.
ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Student GIS Projekt 2009
11

Podobné dokumenty

Abstrakty přednášek

Abstrakty přednášek poskytovatelů do struktury datového modelu Olomouckého kraje. Dále byl vytvořen model pro tvorbu ochranných pásem silnic a dálnic a model, který slouží k distribuci dat z datového

Více

zde - Katedra geoinformatiky

zde - Katedra geoinformatiky právě v orientačních plánech či mapách, zprostředkovávají přenos významu buď v podobě figur, vytvořených na základě podobnosti se skutečným jevem, nebo v podobě znaků a symbolů, jejichž význam je d...

Více

Spranga elektronická – montážní návod

Spranga elektronická – montážní návod Viro S.p.A. Via Garibaldi,4 40069 Zola Predosa (BO) ITALY www.viro.it - [email protected]

Více

Fortschritt E 524 Náhradní díly

Fortschritt E 524 Náhradní díly Mlátící koš s přestavením 10 566 Kč

Více

Kapitola 4

Kapitola 4 Thecus Technology Corporation garantuje, že veškeré součásti produktů Thecus NAS jsou důkladně testovány předtím, než opustí výrobní zařízení a měly by fungovat korektně v případě správného užívání...

Více

16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR

16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR pracovat a také tato data a související služby GIS publikovat prostřednictvím internetu nebo intranetu.  Standardní vývojová prostředí pro úpravy systému a vývoj aplikací.  Nástroje pro práci s m...

Více

Programy na prohlížení a úpravy fotografií

Programy na prohlížení a úpravy fotografií - považuji program GIMP za „freewarový fotoshop“, neboť umí prakticky všechno co drahý Adobe Photoshop - na první pohled se zdá ovládání trochu složitější, ale když si na to zvyknete, oceníte množs...

Více

prezentace

prezentace GDB (geodatabáze). V obou formátech může být informace o výškách uložena jako číselná hodnota v atributové tabulce nebo v případě prostorových vektorových souborů (např. 3D shapefile) jako třetí so...

Více