Úřední deska - co zveřejňovat

Komentáře

Transkript

Úřední deska - co zveřejňovat
Seznam právních předpisů upravujících povinnost zveřejňovat
údaje na úředních deskách obcí a krajů
Číslo předpisu
Paragraf
Zákon č.
128/2000 Sb., o
obcích
§ 12
odst. 1 a
3
§ 39
odst. 1
Zveřejnění textů obecně závazné vyhlášky obce a
nařízení.
MV
Zveřejnění záměru dispozice s nemovitým majetkem
obce.
MV
§ 65
odst. 2
Zveřejnění rozhodnutí krajského úřadu o vykonávání
přenesené působnosti pověřeným obecním úřadem.
MV
§ 66b
odst. 2
Zveřejnění rozhodnutí Ministerstva vnitra o
vykonávání přenesené působnosti jiným obecním
úřadem obce s rozšířenou působností.
Uveřejnění rozhodnutí Ministerstva vnitra o
vykonávání přenesené působnosti jinou obcí s
pověřeným obecním úřadem.
MV
§ 66b
odst. 4
Popis povinnosti
Gestor
MV
§ 66c
odst. 2
Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy.
MV
§ 68
odst. 2
Oznámení počtu členů zastupitelstva obce, který má
být zvolen.
MV
§ 93
odst. 1
Zveřejnění informace o místě, době a navrženém
programu připravovaného zasedání zastupitelstva
obce.
MV
§ 128
odst. 1
Vyvěšení rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního MV
předpisu obce; nálezu Ústavního soudu, kterým se
zrušuje právní předpis nebo jeho jednotlivá
ustanovení; rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje
usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření obce
v samostatné působnosti; rozhodnutí o pozastavení
účinnosti právního předpisu obce; rozhodnutí
Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá
rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu
obce platnosti.
§ 128
odst. 2
Vyvěšení na úřední desce městské části/obvodu
rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení,
rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městské části
MV
nebo městského obvodu v samostatné působnosti.
Zákon č.
129/2000 Sb., o
krajích
§ 129a
odst. 8
Vyvěšení informace o jednání zastupitelstva ve věci
výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti,
včetně návrhu na opatření k odstranění důsledků
zjištěného nezákonného postupu orgánů obce; popř.
sdělení, jakým způsobem se tak již stalo.
MV
§8
odst. 5
MV
§ 18
odst. 1
Zveřejnění právního předpisu kraje (s výjimečně
dřívější dobou účinnosti) na úřední desce kraje a
úředních deskách obcí, kterých se předpis dotýká.
Vyvěšení záměru kraje ohledně dispozice s
nemovitým majetkem kraje.
§ 31
odst. 3
Zveřejnění počtu členů zastupitelstva kraje, který má
být zvolen.
MV
§ 42
odst. 1
Zveřejnění informace o místě, době a navrženém
programu připravovaného zasedání zastupitelstva
kraje.
Vyvěšení rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje
usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu kraje
v samostatné působnosti; rozhodnutí Ústavního soudu
o odmítnutí nebo zamítnutí návrhu nebo o zastavení
řízení o návrhu na zrušení právního předpisu kraje.
Vyvěšení informace o jednání zastupitelstva ve věci
výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti,
včetně návrhu na opatření k odstranění důsledků
zjištěného nezákonného postupu orgánů obce a
k zamezení jeho opakování; popř. sdělení, jakým
způsobem byly již důsledky nezákonného postupu
odstraněny.
Zveřejnění záměru hl. m. Prahy či městské části
dispozice s nemovitým majetkem města.
MV
Zveřejnění obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy
s výjimečně dřívější dobou účinnosti na úřední desce
Magistrátu hl.m. Prahy a městských částech, kterých
se to dotýká.
Zveřejnění počtu členů zastupitelstva hl.m. Prahy,
který má být zvolen.
MV
Zveřejnění informace o místě, době a navrženém
programu připravovaného zasedání zastupitelstva
hl.m. Prahy.
MV
§ 85
odst. 1
§ 87
odst. 8
Zákon
č.131/2000 Sb.,
o hlavním městě
Praze
§ 36
odst. 1
§ 45
odst. 4
§ 48
odst. 3
§ 60
odst. 3
MV
MV
MV
MV
MV
Zákon č.
62/2003 Sb., o
volbách do
Evropského
parlamentu a o
změně některých
zákonů
§ 88
odst. 3
Zveřejnění počtu členů zastupitelstva městské části,
který má být zvolen.
MV
§ 112
odst. 1
Vyvěšení rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje
usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu
hlavního města Prahy v samostatné působnosti;
rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí nebo
zamítnutí návrhu nebo o zastavení řízení
o návrhu na zrušení právního předpisu hlavního
města Prahy; rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož
základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení účinnosti
právního předpisu hlavního města Prahy platnosti.
MV
§ 112
odst. 3
Vyvěšení na úřední desce městské části rozhodnutí
soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo
jiné opatření orgánu městské části v samostatné
působnosti.
MV
§ 114
odst. 8
Vyvěšení informace o jednání zastupitelstva ve věci
výsledků kontroly výkonu samostatné působnosti,
včetně návrhu na opatření k odstranění důsledků
zjištěného nezákonného postupu orgánů obce a
k zamezení jeho opakování; popř. sdělení, jakým
způsobem byly již důsledky nezákonného postupu
odstraněny.
MV
§ 16
písm. f)
Starosta poskytuje každé politické straně, politickému
hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla
zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních
okrsků zveřejněním na úřední desce obecního úřadu
nejpozději 45 dnů přede dnem voleb.
MV
§ 32
Informování voličů – oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu v obci zveřejní
starosta obce způsobem v místě obvyklým, což
nevylučuje i na úřední desce obecního úřadu
O přerušení hlasování okrskovou volební komisí se
voliči vyrozumí způsobem v místě obvyklým, což
nevylučuje i na úřední desce obecního úřadu.
Starosta poskytuje každé politické straně, politickému
hnutí, koalici a nezávislému kandidátovi, jejichž
kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci
byla zaregistrována, informace o počtu a sídle
volebních okrsků zveřejněním na úřední desce do 45
dnů přede dnem voleb.
MV
§ 38
Zákon č.
247/1995 Sb., o
volbách do
Parlamentu ČR
§ 14c
písm. f)
MV
MV
§ 15
§ 21
§ 33
odst. 4
§ 62
odst. 4
Zákon č.
130/2000 Sb., o
volbách do
zastupitelstev
krajů
§ 11
odst. 1
písm. f)
§ 44
odst. 1
§ 22
odst. 4
§ 27
§ 35
§ 48
odst. 6
Zákon č.
491/2001 Sb., o
volbách do
zastupitelstev
obcí
§ 15
písm. g)
§ 23
odst. 4
Informování voličů – oznámení o době a místě konání
voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu v obci
zveřejní starosta obce způsobem v místě obvyklým,
což nevylučuje i na úřední desce obecního úřadu.
O přerušení hlasování okrskovou volební komisí se
voliči vyrozumí způsobem v místě obvyklým, což
nevylučuje i na úřední desce obecního úřadu.
Rozhodnutí krajského úřadu o registraci, o odmítnutí
kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na
kandidátní listině se vyvěsí na úřední desce krajského
úřadu.
Rozhodnutí pověřeného obecního úřadu v sídle
volebního obvodu o registraci a o odmítnutí přihlášky
k registraci pro volby do Senátu se vyvěsí na úřední
desce pověřeného obecního úřadu v sídle volebního
obvodu.
Krajský úřad vyhlašuje a uveřejňuje výsledek voleb
do zastupitelstva kraje vyvěšením na úřední desce
neprodleně po jeho zjištění.
Výsledek voleb do zastupitelstva kraje vyhlašuje a
uveřejňuje krajský úřad vyvěšením zápisu o výsledku
voleb do zastupitelstva kraje na úřední desce
krajského úřadu neprodleně po jeho podepsání.
Rozhodnutí krajského úřadu o registraci, o odmítnutí
kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na
kandidátní listině pro volby do zastupitelstva kraje se
vyvěsí na úřední desce krajského úřadu.
Informování voličů – oznámení o době a místě konání
voleb do zastupitelstva kraje v obci, zveřejní starosta
obce způsobem v místě obvyklým, což nevylučuje i
na úřední desce obecního úřadu.
O přerušení hlasování okrskovou volební komisí se
voliči vyrozumí způsobem v místě obvyklým, což
nevylučuje i na úřední desce obecního úřadu.
Usnesení zastupitelstva kraje o zániku mandátu člena
zastupitelstva kraje, rozhodnutí ministra vnitra o
zániku mandátu člena zastupitelstva kraje se vyvěsí na
úřední desce krajského úřadu.
Starosta poskytuje každé volební straně (§ 20), jejíž
kandidátní listina byla zaregistrována, informace o
počtu a sídlech volebních okrsků zveřejněním na
úřední desce obecního úřadu do 45 dnů přede dnem
voleb.
Rozhodnutí registračního úřadu (pověřený obecní
úřad, obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň
dva odbory) o registraci, o odmítnutí kandidátní
listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
MV
pro volby do zastupitelstva obce se vyvěsí na úřední
desce registračního úřadu.
§ 29
Zákon č.
117/2001 Sb., o
veřejných
sbírkách
Informování voličů – oznámení o době a místě konání
voleb do zastupitelstva obce zveřejní starosta obce
způsobem v místě obvyklým, což nevylučuje i na
úřední desce obecního úřadu.
§ 37
O přerušení hlasování okrskovou volební komisí se
voliči vyrozumí způsobem v místě obvyklým, což
nevylučuje i na úřední desce obecního úřadu.
§ 47
Vyhlášení výsledku voleb do zastupitelstva obce
registračním úřadem se zveřejní na úřední desce
registračního úřadu a úřední desce obce, pro kterou
byl pověřený obecní úřad registračním úřadem.
§ 55
Usnesení zastupitelstva obce o zániku mandátu člena
odst. 7
zastupitelstva obce, rozhodnutí ředitele krajského
úřadu anebo ministra vnitra o zániku mandátu člena
zastupitelstva obce se zveřejní na úřední desce
příslušného obecního úřadu.
§4
Krajský úřad zveřejňuje na své úřední desce
odst. 1 a osvědčení data přijetí oznámení o konání veřejné
2
sbírky a rozhodnutí o stanovení data zahájení veřejné
sbírky.
§6
Krajský úřad zveřejňuje na své úřední desce
odst. 2
rozhodnutí o zákazu konání veřejné sbírky.
MV
MV
MV
MV
MV
MV
§ 19
odst. 3
Krajský úřad zveřejňuje na své úřední desce
osvědčení a rozhodnutí o změně účelu sbírky.
MV
§ 20
odst. 3
Krajský úřad zveřejňuje na své úřední desce
rozhodnutí o využití výtěžku sbírky.
MV
§ 22
odst. 2
Krajský úřad zveřejňuje na své úřední desce informaci MV
o způsobu využití příspěvků získaných sbírkou, o níž
bylo dodatečně rozhodnuto, že ji nelze konat.
§ 24
Krajský úřad zveřejňuje na své úřední desce
MV
odst. 3 a rozhodnutí o použití odvedeného zbytku čistého
5
výtěžku.
Zákon č.
§ 11
Krajský úřad zveřejňuje na své úřední desce
MV
84/1990 Sb., o
odst. 2
rozhodnutí o zákazu konání shromáždění. Příslušným
právu
úřadem je:
shromažďovacím
obecní úřad, v jehož územním obvodu se má
shromáždění konat, nebo
pověřený obecní úřad, přesahuje-li místo konání
shromáždění územní obvod obecního úřadu, nebo
krajský úřad, pokud místo konání shromáždění
přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu,
nebo
Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění
přesahuje hranice kraje.
Zákon č.
133/2000 Sb., o
evidenci
obyvatel a
rodných číslech
§ 10 a
12
Zákon č.
328/1999 Sb., o
občanských
průkazech
Zákon č.
329/1999 Sb., o
cestovních
dokladech
Zákon č.
312/2002 Sb., o
úřednících
územních
§6
odst. 5
Obecní (městské) úřady, v hlavním městě Praze a
v územně členěných statutárních městech na úřadech
městských částí nebo městských obvodů, pokud tak
stanoví statuty těchto měst, a na území vojenských
újezdů újezdní úřady (tzv. „ohlašovny“) vykonávají
v přenesené působnosti státní správu na úseku
evidence obyvatel v souladu se správním řádem.
V praxi to znamená, že těmto ohlašovnám je zákonem
o evidenci obyvatel dáno postavení správního úřadu,
který ve smyslu § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, vymezenému okruhu účastníků řízení doručuje
písemnosti veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední
desce.
Tento zákon nestanoví obecním úřadům obcí
s rozšířenou působností, které vykonávají státní
správy na úseku občanských průkazů, ani matričním
úřadům, u nichž lze podat žádost o vydání těchto
dokladů a vyhotovené doklady převzít, povinnost
zveřejňovat určité informace na úřední desce. Při
výkonu státní správy na úseku občanských průkazů se
správní řád použije, pokud zákon o občanských
průkazech neobsahuje odlišnou úpravu. V souvislosti
s aplikací správního řádu se ve správních řízeních na
úseku občanských průkazů, která jsou zahajována
z moci úřední, uplatní institut doručování veřejnou
vyhláškou osobám neznámého pobytu nebo osobám,
jimž se prokazatelně nedaří doručovat (oznámení o
zahájení řízení, usnesení o ustanovení opatrovníka).
Tento zákon nestanoví obecním úřadům obcí
s rozšířenou působností, které vykonávají státní
správy na úseku cestovních dokladů, ani matričním
úřadům, u nichž lze podat žádost o vydání těchto
dokladů a vyhotovené doklady převzít, povinnost
zveřejňovat určité informace na úřední desce. Při
výkonu státní správy na úseku cestovních dokladů se
správní řád použije, pokud zákon o cestovních
dokladech neobsahuje odlišnou úpravu. V souvislosti
s aplikací správního řádu se ve správních řízeních na
úseku cestovních dokladů, která jsou zahajována
z moci úřední, uplatní institut doručování veřejnou
vyhláškou osobám neznámého pobytu nebo osobám,
jimž se prokazatelně nedaří doručovat (oznámení o
zahájení řízení, usnesení o ustanovení opatrovníka).
Veřejná výzva se vyvěsí na úřední desce úřadu
nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro podání
přihlášek zájemců a současně se zveřejní i způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Za splnění této
MV
MV
MV
MV
samosprávných
celků
povinnosti odpovídá vedoucí úřadu.
§7
odst. 3
Zákon č.
240/2000 Sb., o
krizovém řízení
§3
odst. 6
§3
odst. 9
Zákon č.
525/2004 Sb.,. o
ochraně
osobních údajů
§ 18
odst. 2
Zákon č.
365/2000 Sb., o
informačních
systémech
veřejné správy
§5
odst. 2
písm. h)
Zákon č.
258/2000 Sb., o
ochraně
veřejného zdraví
§ 85
odst. 1
Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu oznámením
na úřední desce úřadu územního samosprávného celku
nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro přihlášení
uchazečů o jmenování do funkce vedoucího úředníka
nebo uchazečů o přijetí do pracovního poměru
úřadníka podle odstavce 1 písm. b) a současně i
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jde-li o
výběrové řízení na funkci vedoucího úřadu, vyhlašuje
oznámení hejtman, primátor nebo starosta.
Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyvěšuje na desce
krajského úřadu a na úředních deskách obecních
úřadů na území, kde je stav nebezpečí vyhlášen.
Krajský úřad zveřejní toto rozhodnutí též dalšími
způsoby v místě obvyklými.
Rozhodnutí vlády o zrušení stavu nebezpečí se vyvěsí
na úřední desce krajského úřadu a na úředních
deskách obecních úřadů na území, kde byl stav
nebezpečí vyhlášen.
V případě, kdy obce nebo kraje zpracovávají osobní
údaje , jejichž zpracování nepodléhá oznamovací
povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, mají
povinnost zajistit, aby informace, týkající se zejména
účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií
subjektů údajů, kategorií příjemců a doby pro ochranu
osobních údajů, byly zpřístupněny, a to i dálkovým
přístupem nebo jinou vhodnou formou, za níž lze
považovat i zveřejnění na úřední desce obecního či
krajského úřadu.
Orgány veřejné správy mají povinnost zveřejňovat bez
zbytečného odkladu informace o jimi provozovaném
informačním systému a jím poskytovaných službách a
používaných datových prvcích, pokud zvláštní zákon
nestanoví jinak, a to i způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího
vzniku a dále mimořádná opatření k ochraně zdraví
fyzických osob při výskytu nebezpečných
a z nebezpečnosti podezřelých výrobků a
nejakostních a z porušení jakosti podezřelých vod, při
živelných pohromách a jiných mimořádných
událostech a jejich ukončení včetně uvolnění výrobků
na trh nebo do oběhu lze stanovit pro správní obvod
krajské hygienické stanice nebo jeho část právním
předpisem krajské hygienické stanice.Právní předpisy
podle odstavce 1 se označují názvem nařízení krajské
hygienické stanice. Tato nařízení musí být vyvěšena
na úřední desce krajské hygienické stanice.
MV
MV
MV
MV
MV
MZd
§ 85
odst. 4
Nařízení krajské hygienické stanice jsou kromě toho
povinny vyvěsit na své úřední desce obce určené
v nařízení
MZd
§ 95
odst. 1
Je-li při epidemii, nebezpečí jejího vzniku nebo jejího
zavlečení ze zahraničí, při výskytu nebezpečných a
z nebezpečnosti podezřelých výrobků a nejakostních
nebo z porušení jakosti podezřelých vod, při živelní
pohromě a jiné mimořádné události bezprostředně
ohroženo zdraví fyzických osob, vyhlašuje se
mimořádné opatření orgánu ochrany veřejného zdraví
podle tohoto zákona v celoplošném rozhlasovém a
televizním vysílání.
MZd
§ 95
odst. 2
Opatření podle odstavce 1 zveřejní orgán ochrany
veřejného zdraví, který je vyhlásil a obce určené
v opatření, vyvěšením na úředních deskách.
MZd
Zákon č.
48/1997 Sb., o
veřejném
zdravotním
pojištění
§ 47
odst. 1
Výběrové řízení (na uzavření smluv se zdravotními
pojišťovnami) vyhlašuje způsobem v místě obvyklým
krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát
hlavního města Prahy. (lze předpokládat, že jedním
z těchto „způsobů v místě obvyklým“ může být také
vyvěšení na úřední desce krajského úřadu či
magistrátu). Nejedná se však o výslovnou povinnost
zveřejňovaní na úřední desce, jelikož „způsobem
vyhlašování v místě obvyklým“ se mohou rozumět
v různých místech různé způsoby vyhlášení.
MZd
Nařízení vlády č.
495/2004 Sb.,
kterým se
provádí zákon č.
227/2000 Sb., o
elektronickém
podpisu
§3
odst. 1
Orgán veřejné moci zveřejní na své úřední desce,
pokud ji má zřízenu, a též způsobem umožňujícím
dálkový přístup informace potřebné k doručování
datových zpráv orgánu veřejné moci. Těmito
informacemi jsou alespoň
a) elektronická adresa elektronické podatelny a
údaj o tom, zda je určena pro příjem všech
datových zpráv nebo pouze datových zpráv
určitého, předem stanoveného obsahu,
b) kontaktní údaje pro přijímání datových zpráv
na technických nosičích,
c) případné další možnosti doručování datových
zpráv, zejména prostřednictvím technického
zařízení v sídle orgánu veřejné moci či v jeho
organizačních jednotkách,
MI
d) pravidla potvrzování doručení datových zpráv
podle zvláštního právního předpisu 2) včetně
vzoru datové zprávy, kterou se doručení
potvrzuje,
e) technické parametry datových zpráv, pro
jejichž přijetí má elektronická podatelna
technické a programové vybavení, a technické
parametry technických nosičů, na nichž lze
předávat orgánu veřejné moci datové zprávy,
f) postup orgánu veřejné moci v případě, že u
přijaté datové zprávy je zjištěn výskyt
počítačového programu, který je způsobilý
přivodit škodu na informačním systému nebo
na informacích zpracovávaných orgánem
veřejné moci, nebo chybný formát zprávy,
který může takovou škodu způsobit,
g) způsob vyřizování dotazů týkajících se
provozu elektronické podatelny,
h) aktuální seznam zaměstnanců podle § 1 odst. 1
písm. c) (zaměstnanců, kteří jsou oprávněni
činit právní úkony v oblasti orgánů veřejné
moci a jsou vybaveni kvalifikovanými
certifikáty vydanými akreditovanými
poskytovateli certifikačních služeb) s
uvedením příjmení, jména, popřípadě jmen a
zařazení těchto zaměstnanců a
i) seznam právních předpisů 1) , podle kterých je
možné vůči orgánu veřejné moci činit právní
úkony v elektronické podobě a náležitosti
těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se
použití uznávaného elektronického podpisu.
(2) Pokud orgán veřejné moci přijímá datové
zprávy prostřednictvím dvou nebo více
elektronických podatelen, zveřejní údaje
uvedené v odstavci 1 pro každou jednotlivou
elektronickou podatelnu.
(3) Další právní předpisy v gesci MI, které
ukládají povinnost obcím, krajům zveřejňovat
určité informace obdobným způsobem
Zákon č.
106/1999 Sb., o
svobodném
přístupu
k informacím
§5
odst. 1
Původní znění ani znění novelizované zákonem č.
61/2006 Sb. pojem úřední deska nepoužívá.
Předpokládá ovšem zveřejňování stanovených
informací o povinném subjektu (tj. mj. obce, kraje)
v jeho sídle a úřadovnách na místě, které je všeobecně
přístupné, a současně zveřejňovat tyto informace též
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Struktura informací je doposud dána Standardem
ISVS 012 pro zveřejňování vybraných informací o
veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový
MI
přístup (tzv. 17ti- a 30tibodová struktura), který by
měl být od roku 2007 formálně nahrazen vyhláškou
(v současnosti probíhá meziresortní připomínkové
řízení).
Zákon č.
222/1999 Sb., o
zajišťování
obrany České
republiky
Zákon č.
50/1976 Sb., o
územním
plánování a
stavebním řádu
(stavební zákon)
§ 20
odst. 3
K převzetí věcného prostředku za účelem jeho vrácení
obecní úřad obce s rozšířenou působností písemně
vyzve vlastníka věcného prostředku. Nelze-li
písemnou výzvu vlastníkovi doručit po dobu
3 měsíců, obecní úřad obce s rozšířenou působností
doručí výzvu veřejnou vyhláškou.
MO
§ 44
odst. 4
O hranici ochranného pásma rozhoduje Ministerstvo
obrany po dohodě s příslušným správním úřadem a
po projednání s vlastníkem přilehlého pozemku.
Zřízení ochranného pásma se oznámí veřejnou
vyhláškou. Veřejná vyhláška musí být vystavena na
místě tomu obvyklém po dobu 30 dnů k veřejnému
nahlédnutí. Hranice ochranných pásem se v terénu
vyznačují tabulemi.
Ministerstvo obrany je orgánem územního plánování
ve smyslu § 12 a podle § 15 pořizuje mimo jiné
územně plánovací dokumentaci na území vojenských
újezdů.
Místo a den projednávání návrhu zadání územně
plánovací dokumentace oznámí pořizovatel veřejnou
vyhláškou. Návrh zadání územně plánovací
dokumentace musí být vystaven u pořizovatele,
popřípadě na dalších ve vyhlášce uvedených místech
po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí. Do 15 dnů
od posledního dne vystavení může každý uplatnit své
podněty.
MO
§ 20
odst. 2
Platnost do
31. 12.2006
§ 21
odst. 2
MO
Koncept řešení se projednává na veřejném jednání.
MO
Jeho součástí je odborný výklad, který zajistí
pořizovatel. Místo a dobu konání veřejného jednání
pořizovatel oznámí veřejnou vyhláškou nejméně 30
dnů předem a zajistí, aby byl v této lhůtě koncept
řešení vystaven
k veřejnému nahlédnutí. Dotčené
orgány státní správy a nadřízený orgán územního
plánování vyrozumí pořizovatel o veřejném jednání ve
stejné lhůtě jednotlivě a vyzve je, aby sdělily svá
stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne veřejného
jednání. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit své
připomínky. Ke stanoviskům a připomínkám
podaným po této lhůtě se nepřihlíží.)
Zákon č.
585/2004 Sb., o
branné
povinnosti a
jejím zajišťování
(branný zákon)
Zákon č.
100/2001 Sb., o
posuzování vlivů
na životní
prostředí
Zákon č.
114/1992 Sb., o
ochraně přírody
a krajiny
§ 22
odst. 1
Návrh územně plánovací dokumentace musí být
vystaven u pořizovatele, popřípadě na dalších
určených místech po dobu 30 dnů k veřejnému
nahlédnutí, což oznámí pořizovatel veřejnou
vyhláškou. Ve lhůtě do 15 dnů od posledního dne
vystavení návrhu může každý uplatnit své
připomínky.
§ 15
odst. 2
Voják v záloze vykonává mimořádnou službu ode dne MO
nástupu k vojenskému útvaru na základě povolávacího
rozkazu nebo veřejné vyhlášky, vydanými krajským
vojenským velitelstvím, anebo na základě mobilizační
výzvy.
§ 21
odst. 1
Občan je povinen dostavit se k odvodnímu řízení na
stanovené místo v době uvedené v povolávacím
rozkaze vydaným krajským vojenským velitelstvím,
prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo
cestovním dokladem a předložit doklady osvědčující
jeho zvláštní schopnosti nebo oprávnění vykonávat
určité činnosti, například řidičský průkaz nebo
zdravotní průkaz. Povolávací rozkaz se dodává jako
poštovní zásilka do vlastních rukou. Jestliže občan
povolávací rozkaz neobdrží, je povinen dostavit se k
odvodnímu řízení na základě veřejné vyhlášky vydané
krajským vojenským velitelstvím.
Jednou z forem zveřejnění informací o dokumentech
pořízených v průběhu posuzování a o veřejných
projednání je i vyvěšení na úředních deskách
dotčených územních samosprávných celků.
MO
Před schválením plánu péče vydá orgán ochrany
přírody oznámení o možnosti seznámit se s návrhem
plánu péče. Oznámení zveřejní na portálu veřejné
správy a zašle dotčeným obcím, které je zveřejní na
své úřední desce.
Návrh na vyhlášení národního parku, chráněné
krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma či na
vymezení zón národního parku nebo zón chráněné
krajinné oblasti zveřejní orgán ochrany přírody na
portálu veřejné správy. Zároveň ho zašle obcím a
krajům, jejichž území se návrh dotýká. Obce zveřejní
informaci o jeho obdržení do 5 dnů na úřední desce.
Obce s rozšířenou působností mohou vydávat pro svůj
správní obvod, nejde-li o národní park, chráněnou
krajinnou oblast nebo jejich ochranné pásmo, nařízení
obsahující omezení nebo zákaz rušivé činnosti při
obecné ochraně rostlin a živočichů.
MŽP
§ 16
§ 38
odst. 3
§ 40
odst. 2
§ 77
odst. 1
MO
MŽP
MŽP
MŽP
§ 77a
odst. 2
Zákon č.
86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší
§3
odst. 5
§6
odst. 6
§7
odst. 7
§8
odst. 5
§ 50
odst. 3
Kraje mohou vydávat pro svůj správní obvod, nejde-li
o národní park, chráněnou krajinnou oblast nebo jejich
ochranné pásmo, nařízení o zřízení přírodního parku
včetně omezení využití jeho území a nařízení o
zřízení přírodní rezervace a o zřízení přírodní památky
včetně stanovení jejich bližších ochranných podmínek
a zajišťují péči o tato území. Dále mohou na
uvedeném území vydat nařízení,
hrozí-li
poškozování území v národních parcích, národních
přírodních rezervacích, národních přírodních
památkách a v první zóně chráněných krajinných
oblastí nebo poškozování jeskyně, zejména
nadměrnou návštěvností, může orgán ochrany přírody
po projednání s dotčenými obcemi omezit nebo
zakázat přístup veřejnosti do těchto území nebo jejich
částí. Zákaz či omezení vstupu musí být řádně
vyznačeny na všech přístupových cestách a vhodným
způsobem i na jiných místech v terénu., není-li k tomu
příslušné Ministerstvo životního prostředí.
Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit
podmínky pro spalování rostlinných materiálů nebo
jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro
jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu.
Informace o krajských a místních programech
snižování emisí musí být uvedeny na úředních
deskách příslušného kraje a příslušné obce spolu
s oznámením, kde lze do nich nahlédnout, a tyto
programy se zveřejňují v elektronické podobě ve
veřejně přístupném informačním systému.
Informace o programech ke zlepšení kvality ovzduší
musí být uvedeny na úředních deskách příslušného
úřadu spolu s oznámením, kde do nich lze nahlédnout,
a programy musí být zveřejněny v elektronické
podobě ve veřejně přístupném informačním systému.
Kraj a obec jsou povinny v oblastech se zhoršenou
kvalitou ovzduší svým nařízením vydat regulační řád
pro jejich území. V tomto regulačním řádu upraví
vyhlašování a odvolávání signálu upozornění a
signálu regulace na svém území v případě možnosti
vzniku nebo výskytu smogové situace a omezení nebo
zastavení provozu stacionárních a mobilních zdrojů
znečišťování ve své územní působnosti.
Obec může obecně závaznou vyhláškou:
-stanovit podmínky spalování suchých rostlinných
materiálů podle nebo toto spalování zakázat; při
stanovení podmínek obec přihlíží zejména ke
klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém
územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě
zástavby,
- zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
Vyhláška č.
356/2002 Sb.,
kterou se stanoví
seznam
znečišťujících
látek, obecné
emisní limity…
§6
odst. 7
Zákon č.
185/2001 Sb., o
odpadech
§ 17
odst. 2
§ 17
odst. 4
§ 17a
odst. 1
Zákon č.
76/2002 Sb., o
integrované
prevenci
zdroje znečišťování;
-v oblasti opatření proti světelnému znečištění
regulovat promítání světelných reklam a efektů na
oblohu.
Oznámení o podání žádosti o povolení podle § 17
odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 2 písm. c) zákona u
nové spalovny odpadu nebo spoluspalovacího zařízení
nebo u jejich podstatných změn, s informací o místě,
kde lze do této žádosti včetně všech stanovených
náležitostí nahlížet, zpřístupní příslušné orgány
ochrany ovzduší, na jejichž územním obvodu je nebo
má být zařízení umístěno, na portálu veřejné správy a
svých úředních deskách na 30 dnů. Oznámení o
podání žádosti o schválení plánu snižování emisí u
zdroje podle § 54 odst. 10 zákona s informací o
místě, kde lze do této žádosti včetně všech
stanovených náležitostí nahlížet, zpřístupní příslušné
orgány ochrany ovzduší, na jejichž územním obvodu
je zdroj umístěn, na portálu veřejné správy a svých
úředních deskách na 30 dnů.
Obec může ve své samostatné působnosti stanovit
obecně závaznou vyhláškou obce systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem.
Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální
odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak
obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální
odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k
využití a odstraňování podle systému stanoveného
obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto
zákonem a zvláštními právními předpisy.
Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit a
vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na
jejím území.
MŽP
MŽP
MŽP
MŽP
§ 37
odst. 3
Obecní úřad zveřejní informaci o umístění opuštěného
vozidla na vybrané parkoviště na své úřední desce.
MŽP
§ 78
odst. 1
písm. c)
Kraj vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje
závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje a
její změny.
MŽP
§8
Na úřední desce obce, na jejímž území je nebo má být
umístěno povolované zařízení, se zveřejní stručné
shrnutí údajů o vydání povolení a informace o tom,
kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní
výpisy, opisy, popřípadě kopie.
MŽP
Zákon č.
561/2004 Sb.,
školský zákon
§ 178
odst. 2
písm. b)
Na území obce, části obce nebo na území více obcí se
vymezují školské obvody spádové školy takto:
b) je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí,
stanoví obec školské obvody obecně závaznou
vyhláškou.
Na území obce, části obce nebo na území více obcí se
vymezují školské obvody spádové školy takto:
c) je-li na území svazku obcí jedna základní škola
nebo více základních škol zřízených svazkem obcí
nebo dojde-li k dohodě několika obcí o vytvoření
společného školského obvodu jedné nebo více
základních škol zřizovaných některou z těchto obcí,
stanoví každá z dotčených obcí obecně závaznou
vyhláškou příslušnou část školského obvodu.
Zřizovatel na úřední desce nebo jiným způsobem v
místě obvyklým oznámí:
a) název funkce a právnické osoby vykonávající
činnost školy, kde má být funkce vykonávána,
b) předpoklady pro výkon dané funkce stanovené
zvláštním právním předpisem,
c) název a adresu zřizovatele, na kterou se doručují
přihlášky,
d) obsahové náležitosti přihlášky a termín jejího
podání.
MŠM
T
§ 11
odst. 3
Návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem
zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho
projednáním v zastupitelstvu územního
samosprávného celku.
MF
§ 17
odst. 6
Návrh závěrečného účtu územního samosprávného
celku musí být vhodným způsobem zveřejněn
nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v
zastupitelstvu územního samosprávného celku.
Dobrovolný svazek obcí je povinen návrh svého
rozpočtu vhodným způsobem zveřejnit v obcích, které
jsou jeho členy, a to nejméně po dobu 15 dnů před
jeho projednáním v orgánu svazku obcí, který jej
podle stanov schvaluje, aby se k němu mohli vyjádřit
občané členských obcí.
MF
Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí
musí být vhodným způsobem zveřejněn v obcích,
které jsou jeho členy, nejméně po dobu 15 dnů před
jeho projednáním v orgánu svazku obcí, aby se k
němu mohli občané členských obcí vyjádřit.
MF
§ 178
odst. 2
písm. c)
Vyhláška MŠMT § 3
č. 54/2005 Sb., o
náležitostech
konkursního
řízení o
konkursních
komisích
Zákon č.
250/2000 Sb., o
rozpočtových
pravidlech
územních
rozpočtů
§ 39
odst. 3
§ 39
odst. 5
MŠM
T
MŠM
T
MF
Zákon č.
337/1992 Sb., o
správě daní a
poplatků
Zákon č.
202/1990 Sb., o
loteriích a
podobných hrách
§ 19
Při rozhodování v daňovém řízení vyplývá správci
daně povinnost doručit daňovou písemnost veřejnou
vyhláškou, není-li znám pobyt nebo sídlo příjemce
nebo v případě, že se adresát písemnosti na místě
svého pobytu, sídla či adrese pro doručování, které
ohlásil správci daně, nezdržuje. Doručení veřejnou
vyhláškou se má provést tak, že se v místě příjemcova
posledního pobytu nebo sídla (tj. na úřední desce
příslušné obce) a v sídle správce daně po dobu 15 dnů
vyvěsí oznámení o místě uložení písemnosti s jejím
přesným označením. Orgány obce mají z tohoto titulu
povinnost zajistit na dožádání správce daně vyvěšení
veřejné vyhlášky a potvrdit dobu vyvěšení
§ 20
odst. 2
Orgány obce zajišťují také vyměření poplatkové MF
povinnosti většímu počtu subjektů, tedy oznámení o
vyložení a vyložení hromadného předpisného
seznamu.
§ 34a
Pro účely místních poplatků je zákonem stanovené
MF
údaje obecní úřad (správce poplatku) povinen uvést na
své úřední desce v rozsahu, který odpovídá skutečným
možnostem obce. Obec musí vždy zveřejnit dobu a
místo, na němž poplatkový subjekt může uplatnit své
požadavky a plnit povinnosti určené zákonem č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích nebo obecně
závaznou vyhláškou. Ostatní informace uvádí na
úřední desce pouze tehdy, jestliže to odpovídá
technickému a personálnímu zabezpečení její
administrativy.
§ 17
odst. 11
a § 50
odst. 4
Obec může vydat v samostatné působnosti obecně MF
závaznou vyhlášku regulující na jejím území
provozování výherních hracích přístrojů. Obec je
povinna oznamovat vydání obecně závazné vyhlášky
vyvěšením na úřední desce.
Vyhláška č.
§1
396/2003 Sb.,
odst. 1
kterou se stanoví
bližší podmínky
způsobu složení
a vrácení kauce a
složení a vrácení
příspěvku na
volební
náklady…
Krajský úřad a v hlavním městě Praze Magistrát
hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad") v
souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká
sněmovna") a pověřený obecní úřad v sídle volebního
obvodu, úřad městské části v hlavním městě Praze v
sídle volebního obvodu a ve městech Brno, Ostrava a
Plzeň magistráty těchto měst (dále jen "pověřený
obecní úřad v sídle volebního obvodu") v souvislosti s
konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky
(dále jen "Senát") zřizují zvláštní účet, 1) kterým je
MF
MF
běžný účet u místně příslušné pobočky České národní
banky podle příloh č. 1 a 2 této vyhlášky (dále jen
"zvláštní účet"). Oznámení o zřízení zvláštního účtu
se zveřejní na úřední desce příslušného krajského
nebo pověřeného obecního úřadu v sídle volebního
obvodu.“
Zákon č.
183/2006 Sb., o
územním
plánování a
stavebním řádu
(stavební zákon)
§ 20
Zde je obsažena speciální úprava vyvěšování a
zveřejňování písemností na úseku územního
plánování.
MMR
§ 47
odst. 2
Na úřední desce musí být vyvěšeno oznámení o
projednání návrhu zadání územního plánu.
MMR
§ 64
odst. 2
písm. e)
Na úřední desce musí být oznámeno vystavení návrhu
zadání regulačního plánu k veřejnému nahlédnutí.
MMR
§ 39
odst. 1
Veřejnou vyhláškou se doručuje návrh zásad
územního rozvoje.
MMR
§ 48
odst. 2
Veřejnou vyhláškou se oznamuje místo a doba
veřejného projednání konceptu územního plánu.
MMR
§ 52
odst. 1
Veřejnou vyhláškou se doručuje návrh územního
plánu.
MMR
§ 60
odst. 2
Musí být zveřejněn návrh vymezení zastavěného
území.
MMR
§ 67
odst. 3
Veřejnou vyhláškou se doručuje návrh regulačního
plánu
MMR
§ 73
odst. 1
Posuzování regulačního plánu pořizovaného
z podnětu - musí být zveřejněna informace o
oznámení záměru.
MMR
Účinnost od
1.1.2007
Zákon č.
26/2006 Sb., o
veřejných
dražbách
§ 75
odst. 1
Řízení o posuzovaném regulačním plánu –musí být
zveřejněna informace o posudku a o dokumentaci
vlivů.
MMR
§ 87
odst. 1
Je-li v území vydán územní nebo regulační plán,
doručuje se veřejnou vyhláškou oznámení o zahájení
územního řízení těm účastníkům řízení, pro které je
tento způsob doručení ve stavebním zákoně stanoven.
MMR
§ 91
odst. 3
Posuzování vlivů na životní prostředí v územním
řízení – musí být zveřejněna informace o posudku a o
dokumentaci vlivů.
MMR
§ 91
odst. 6
Posuzování vlivů na životní prostředí v územním
řízení – musí být zveřejněno stanovisko k posouzení
vlivů provedení záměru na životní prostředí.
MMR
§ 92
odst. 3
Je-li v území vydán územní nebo regulační plán,
doručuje se veřejnou vyhláškou územní rozhodnutí
těm účastníkům řízení, pro které je tento způsob
doručení ve stavebním zákoně stanoven.
MMR
§ 95
odst. 2
Zjednodušené územní řízení – musí být zveřejněn
návrh výroku rozhodnutí.
MMR
§ 12
odst. 4
Uveřejněním způsobem v místě obvyklým se rozumí
u dražeb nemovitostí vždy též uveřejnění na úřední
desce příslušného obecního úřadu a úřadu městské
části, v jehož obvodu se předmět dražby nachází.
U dobrovolných dražeb dražební vyhlášku uveřejní
dražebník způsobem vzhledem k předmětu dražby
v místě obvyklým nejméně 15 dnů před zahájením
dražby, není-li dále stanoveno jinak.
Je-li předmětem dražby nemovitost, podnik nebo jeho
organizační složka nebo pokud nejnižší podání
přesáhne 100 000 Kč, uveřejní dražebník dražební
vyhlášku způsobem vzhledem k předmětu dražby
v místě obvyklým i na centrální adrese nejméně 30
dnů před zahájením dražby.
V případě nedobrovolných dražeb dražební vyhlášku
uveřejní dražebník způsobem vzhledem k předmětu
dražby v místě obvyklým nejméně 15 dnů před
zahájením dražby, není-li dále stanoveno jinak.
Je-li předmětem dražby nemovitost nebo pokud
nejnižší podání přesahuje 100 000 Kč, uveřejní
dražebník dražební vyhlášku vždy též na centrální
adrese a na úřední desce příslušného okresního nebo
jemu na roveň postaveného úřadu podle místa dražby,
MMR
§ 20
odst. 2
§ 20
odst. 3
§ 43
odst. 2
§ 43
odst. 3
MMR
MMR
MMR
MMR
a to nejméně 60 dnů před zahájením dražby, není-li
dále stanoveno jinak.
Zákon č.
455/1991 Sb.,
živnostenský
zákon
§ 58
odst. 7
Živnostenské úřady jsou povinny neprodleně oznámit
zákonem stanovené případy zrušení živnostenských
oprávnění (podle § 58 odst. 1 písm. a/ a písm. b/,
odstavců 2, 3, 4 citovaného zákona) na úřední desce
obecního úřadu příslušného podle § 45 odst. 1 a § 50
odst. 1 uvedeného zákona a podle místa podnikání
podnikatele.
MPO
Zákon č.
500/1990 Sb., o
působnosti
orgánů ČR ve
věcech převodů
vlastnictví státu
k některým
věcem na jiné
právnické nebo
fyzické osoby
Zákon č.
95/1999 Sb., o
podmínkách
převodu
zemědělských a
lesních pozemků
z vlastnictví
státu na jiné
osoby
§8
odst. 2
Komise zveřejňuje seznamy vyvěšením na úřední
desce příslušné obce, města, městské části a
městského obvodu. Zařazení provozní jednotky do
seznamu se též zveřejní na veřejně přístupném místě v
této provozní jednotce.
MZe
§7
odst. 2
Pozemkový fond předá obci, v jejímž územním
MZe
obvodu se prodávaný zemědělský pozemek nachází, k
vyvěšení na úřední desce obecního úřadu oznámení o
zahájení prodeje podle odstavce 1 s uvedením údajů o
pozemcích podle katastru nemovitostí. První den
vyvěšení je dnem vyhlášení prodeje. Informaci o
vyhlášení prodeje zveřejní Pozemkový fond s
minimálně týdenním předstihem v denním tisku s
celostátní působností. Oznámení o stažení pozemků z
prodeje se zveřejňuje rovněž na úřední desce obecního
úřadu.
Informaci o vyhlášení obchodní veřejné soutěže na
MZe
prodej zemědělských pozemků v katastrálním území
obce předá Pozemkový fond obci, v jejímž územním
obvodu se prodávaný zemědělský pozemek nachází, k
vyhlášení vyvěšením na úřední desce obecního úřadu
a zároveň ji zveřejní v denním tisku s celostátní
působností. Za vyhlášení prodeje se považuje první
den vyvěšení na úřední desce obecního úřadu.
Při převodu zemědělského pozemku, u něhož
Mze
vlastnické právo zapsané v katastru nemovitostí nelze
doložit listinnými doklady nebo ze zápisu v Katastru
nemovitostí vyplývá, že vlastník není znám, zveřejní
Pozemkový fond jeho zamýšlený převod a současně
vyzve k podání případných námitek vlastnického
práva jiných osob k tomuto pozemku ve lhůtě 3
měsíců od vyhlášení této výzvy. Zamýšlený převod a
výzva se vyhlásí vyvěšením na úřední desce obecního
§8
odst. 4
§ 15
odst. 3
Zákon č.
139/2002 Sb., o
pozemkových
úpravách a
pozemkových
úřadech
Zákon č.
166/1999 Sb., o
veterinární péči
§6
odst. 5
úřadu v obci, na jejímž území se zemědělský
pozemek nachází. První den vyvěšení je dnem
vyhlášení výzvy. Informaci o vyhlášení výzvy oznámí
Pozemkový fond v denním tisku s celostátní
působností.
Oznámení o zahájení pozemkových úprav se vyvěsí
MZe
po dobu 15 dnů na úřední desce pozemkového úřadu a
obcí, v jejichž územních obvodech jsou pozemky
zahrnuté do pozemkových úprav. Poslední den této
lhůty je dnem zahájení pozemkových úprav.
§ 11
odst. 1
Pozemkový úřad oznámí na úřední desce, kde je
možno po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného
návrhu; návrh musí být vystaven též v obci.
§ 76
odst. 3
Právní předpis krajské veterinární správy o
MZe
mimořádných veterinárních opatřeních, který se
označuje názvem nařízení krajské veterinární správy,
se vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského
úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká,
na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení krajské veterinární
správy nabývá platnosti a účinnosti dnem
následujícím po dni jejího vyhlášení, jímž je první den
jejího vyvěšení na úřední desce krajského úřadu.
Nařízení krajské veterinární správy musí být každému
přístupné u krajské veterinární správy, krajského
úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
To platí přiměřeně také pro prohlášení nákazy za
zdolanou a pro ukončení nařízených opatření,
popřípadě pro změnu nebo ukončení některých z nich
ještě před prohlášením nákazy za zdolanou.
§ 76
odst. 4
Mimořádná veterinární opatření nařízená Státní
veterinární správou, popřípadě změněná
ministerstvem se zveřejní vyvěšením na úředních
deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž
územních obvodů se týkají.
V případě, že pěstitel prokáže Ústřednímu
kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému, že
vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám,
uveřejní tento ústav po dobu 90 dnů na úřední desce
obce, ve které se dotčený pozemek nachází, výzvu
vlastníkovi pozemku, aby uplatnil své právo na
udělení souhlasu či nesouhlasu s vyklučením vinice.
Krajská hygienická stanice rozhoduje o zákazu
koupání v povrchových vodách využívaných ke
koupání. Na vydání zákazu se nevztahuje správní řád.
Zákaz zveřejní vyvěšením na úřední desce obecního
úřadu obce s rozšířenou působností a úředních
deskách všech obcí tvořících jeho správní obvod.
Zákon č.
321/2004 Sb., o
vinohradnictví a
vinařství
§9
odst. 5
Zákon č.
254/2001 Sb., o
vodách
§ 113
MZe
MZe
MZe
MZe,
MZd,
MŽP
Vyhláška č.
142/2005 Sb., o
plánování
v oblasti vod
§ 12
odst. 3
Zákon č.
99/2004 Sb., o
rybářství
§4
odst. 8
§9
odst. 3
§ 21
odst. 3
Zákon č.
361/2000 Sb., o
silničním
provozu
§ 39
odst. 6
Zákon č.
111/1994 Sb., o
silniční dopravě
§ 21a
odst. 1
Současně se zveřejněním návrhu plánu oblasti povodí
se vyvěsí oznámení o zveřejnění s adresou a termínem
pro uplatnění připomínek na úředních deskách
příslušných krajských úřadů a obcí, jejichž územní
působnosti se budou dotýkat opatření vyplývající z
návrhu plánu oblasti povodí, jakož i prostřednictvím
portálu veřejné správy.
Rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru podle
odstavce 3 písm. c), rozhodnutí o změně rozhodnutí o
vyhlášení rybářského revíru a rozhodnutí o zrušení
rybářského revíru se doručuje veřejnou vyhláškou tak,
že příslušný rybářský orgán zajistí vyvěšení
rozhodnutí po dobu 30 dnů na úřední desce krajského
úřadu kraje, ve kterém se rybářský revír nachází;
nachází-li se rybářský revír na území více krajů,
vyvěšuje se rozhodnutí na úředních deskách všech
krajských úřadů krajů, ve kterých se rybářský revír
nachází. Je-li rozhodnutí vyvěšeno na úředních
deskách více krajských úřadů, je dnem doručení
poslední den této lhůty u rozhodnutí vyvěšeného
nejpozději.
Výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva
vypisuje příslušný rybářský orgán nejpozději 30 dnů
přede dnem jeho konání. Příslušný rybářský orgán
zajistí vypsání výběrového řízení s uvedením
podmínek pro povolení výkonu rybářského práva na
úřední desce krajského úřadu a na internetových
stránkách kraje, v jehož obvodu působnosti se
rybářský revír nachází.
Krajský úřad vyvěšuje na úřední desce rozhodnutí o
vyhlášení rybářského revíru, rozhodnutí o změně
rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru nebo
rozhodnutí o zrušení rybářského revíru, který se
nachází v obvodu jeho působnosti.
Za účelem organizování dopravy může obec v obecně
závazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti
vymezit místní komunikace nebo jejich úseky v
obytné zóně, které nelze užít ke stání nákladního
vozidla nebo jízdní soupravy.
Hlavní město Praha, statutární města a další obce s
počtem obyvatel nad 20 000 mohou stanovit v
samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
obce jako podmínku k výkonu práce řidiče taxislužby
na území obce povinnost prokázat zkouškou řidiče
znalosti místopisu, právních předpisů upravujících
taxislužbu a ochranu spotřebitele, znalosti obsluhy
taxametru a způsob provádění zkoušky.
MZe
MZe
MZe
MZe
MD
MD
§ 21a
odst. 2
Obec je oprávněna v samostatné působnosti stanovit
obecně závaznou vyhláškou obce pro stanoviště
vozidel taxislužby podmínky pro uzavření smlouvy s
právnickými nebo fyzickými osobami o užívání
stanoviště, podmínky užívání stanoviště a Provozní
řád upravující v souladu s místními podmínkami
pravidla provozu na stanovišti taxislužby včetně
cenových podmínek. Provozní řád se zveřejní v místě
stanoviště.
MD

Podobné dokumenty

odpady - Mechanizace zemědělství

odpady - Mechanizace zemědělství úřadu Znojmo na místě nalezli hromady odpadů, převážně plastů. Před vjezdem do areálu byla zadržena nákladní vozidla z Rakouska, která přivážela další odpady ve velkoobjemových kontejnerech. Jednal...

Více

duovent® compact dv

duovent® compact dv je vyroben z hliníku. Součástí rekuperátoru je bypass s klapkou, která plně řídí vstup vzduchu do výměníku nebo do bypassu. Filtry Na sání čerstvého vzduchu a sání odtahovaného vzduchu je možné umí...

Více

Souhrnné finanční informace za rok končící prosincem 2003

Souhrnné finanční informace za rok končící prosincem 2003 a zefektivnění činností o přibližně 900 miliónů USD každoročně až do roku 2005. Program krokových změn má být dokončen do poloviny roku 2004. V roce 2003 v souvislosti s Programem krokových změn sp...

Více

2012 - Česká obchodní inspekce

2012 - Česká obchodní inspekce nových výrobků, služeb i forem prodeje. Spotřebitel na jednotném trhu se stal také prioritou politiky Evropské komise nejen na poli legislativním, ale i v oblasti vymahatelnosti práva v praxi. V so...

Více

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky

Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky 3. Ochrana osobních údajů a souhlas k dalšímu využití práv osobnostní povahy 3.1. Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výh...

Více

č. 258/2000 Sb.

č. 258/2000 Sb. spotřebou nad 1 000 m3 denně nebo využívaných více než 5 000 fyzickými osobami. V informaci uvede údaje v rozsahu podle § 3a odst. 7 písm. a) až e). (2) Každé 3 roky Ministerstvo zdravotnictví vypr...

Více