Bez názvu-1

Komentáře

Transkript

Bez názvu-1
GT 4 vs. REALITA
GT 4 vs. REALITA
Golf je úsporn˘, ale ne tak jako kolobûÏka Blata.
Autor jako obvykle neví, kde je – na rozdíl od navigace, zapÛjãené firmou Sunnysoft.
Gran
Turismo
3D
TEXT JI¤Í âERVENKA
FOTO JAN âERN¯
Podivnûj‰í srovnávací test stránky tohoto ãasopisu
je‰tû nevidûly. Neutkají se v nûm Ïádná auta, ale
populární herní simulátor se sv˘m nejtûωím
soupefiem – realitou.
24. SRPNA 2005 WWW.CARAUTO.CZ 23
Místní odtahovce nezamûstnanost nehrozí; na Ringu potkáte autobus i nejrychlej‰í taxi na svûtû.
NA PÒVODNÍCH GUMÁCH NA·EHO GOLFU UÎ BYLY VIDùT MATERIÁLY, O NICHÎ NùKTE¤Í LIDÉ ANI NEVùDÍ, ÎE V PNEUMATIKÁCH JSOU.
O
zatím posledním, ãtvrtém dílu herní
trilogie Gran Turismo jeho tvÛrci
prohla‰ují, Ïe je realistick˘. To by
nebylo nic aÏ tak divného, stejn˘m
slovem se v reklamách popisuje
kaÏdá hra, která se snaÏí více ãi
ménû úspû‰nû simulovat ãást skuteãného
svûta. GT 4 je ale jiné. Auta se opravdu
chovají jako auta a zacházíte s nimi stejnû
jako s tûmi skuteãn˘mi. Realistiãnost hry není
v tom, jak si auta pofiizujete, jak se opotfiebovávají nebo co se s nimi dûje pfii havárii. Ale
v tom, co dûlají, kdyÏ jste na trati, zatím nemá
konkurenci. Firma Polyphony Digital, která sérii GT vyvíjí
a produkuje, jde ov‰em
je‰tû dál a se sebevûdomím hraniãícím s fatální
ztrátou soudnosti vykfiikuje
do svûta, Ïe a) na GT 4 se
mÛÏete uãit tratû, které
neznáte a b) ãasy, které
zajíÏdíte ve hfie, jsou velmi
blízké ãasÛm, jeÏ byste
zajeli na stejném okruhu se
stejn˘m autem i ve skuteãVirtuální GTI
nosti. Tak jsme to prostû
znání od toho
zkusili.
GT 4 vs. REALITA
Golf GTI ve vybrané spoleãnosti
Hectorry zanechaly ten nejlep‰í dojem.
Místo náhradních ‰ortek jsme si mûli vzít plá‰tûnku.
Z apokalypticky ãerného nebe padají provazy
pichlavého chladného de‰tû. Tady, v pohofií
Eifel, rychle zapomenete, Ïe je zaãátek srpna.
KdyÏ strkám do automatu lístek, chvûje se mi
celé pfiedloktí. Najednou na mû doléhá
pochmurná povûst tohoto místa, dûji‰tû hroziv˘ch smrteln˘ch nehod a pravdûpodobnû
nejm˘tiãtûj‰í asfaltové silnice na zemûkouli.
KdyÏ závora vyskoãí nahoru, musím pfiemlouvat sám sebe, Ïe to je jen tím poãasím.
Vymyslet plán bylo jednoduché. Vlastnû to byla ta vÛbec
nejjednodu‰‰í ãást celé akce.
Nûjakou dobu budu
v pohodlí svého otomanu
trénovat Severní smyãku
Nürburgringu s Volkswagenem Golf GTI, pak vezmeme
jeho trojrozmûrn˘ ekvivalent, kter˘ nám pfies prázdniny dûlá spoleãnost,
a projedeme se po
Nordschleife naÏivo. Nikdy
eneroz
k
pfiedtím jsem tam nebyl.
jezdí
Pokud GT 4 simuluje
pravého.
realitu tak vûrnû, jak se nás
snaÏí Polyphony Digital pfiesvûdãit, mûl bych
znát uspofiádání trati vãetnû brzdn˘ch bodÛ
i prÛjezdov˘ch rychlostí jednotliv˘ch zatáãek
a ãas, kter˘ zajedu, by nemûl b˘t pfiíli‰ vzdálen
tomu virtuálnímu.
Jak je ale v‰eobecnû známo, plány slouÏí
zejména k tomu, aby nic ne‰lo podle nich. Voln˘
ãas nepatfií ke komoditám, kter˘ch bych mûl na
rozdávání, a naplánovan˘ systematick˘ trénink
se smrskl na pár jízd, vzdálen˘ch od sebe navzájem pfiíli‰ na to, abych si mohl okruh skuteãnû
zapamatovat. Nûco men‰ího snad, ale ne
20,8 km dlouhou Severní smyãku s pfiev˘‰ením
300 metrÛ, nepfiedstaviteln˘mi 73 zatáãkami
a bezmála stejn˘m poãtem zákefin˘ch horizontÛ.
Mimochodem, jeden tip pro ménû ostfiílené
playstationové závodníky: realistick˘ch jízdních
vlastností docílíte jedinû tehdy, kdyÏ zcela
vypnete stabilizaãní systém i kontrolu trakce
a obujete silniãní pneumatiky Road/Comfort.
A samozfiejmû musíte hrát v reÏimu Gran
Turismo, Arcade je… prostû arkáda. Tam se toho
moc nenauãíte.
TûÏkou hlavu nám dûlalo i fotografování – okolo
Nordschleife nevede obsluÏná komunikace.
Prostor uvnitfi Severní smyãky je zato protkán
trasami pro horská kola a Honzovi âernému se
pfiihodilo nûco, co se mu stává pfiibliÏnû jednou
za dva roky – nápad. Zavolal do blanenské firmy
Blata a vy‰kemral od nich motorovou kolobûÏku,
která se dá snadno sloÏit a pfieváÏet v kufru auta
ve velké ta‰ce.
Na sériov˘ch gumách Bridgestone Potenza,
s nimiÏ jsme Golf dostali, zaãínaly b˘t vidût
materiály, o nichÏ mnozí lidé ani nevûdí, Ïe
v pneumatikách jsou. S tûmi jsme na Ring
rozhodnû nemohli. Místo nich jsme pofiídili
slovenské obutí Matador Hectorra. Preventivní
v˘mûnu brzdov˘ch destiãek a sefiízení geometrie
zajistil Volkswagen. Teì uÏ zb˘valo jen pfiestát
sedm set kilometrÛ v kolosální páteãní zácpû,
jinak téÏ zvané Spolková republika Nûmecko.
HOHERAIN
UÏ v sekci pfied star˘mi boxy najdete skoro
v‰echno, co dûlá Nürburgring Nürburgringem: ¤ítíte se z kopce na vytoãenou ãtyfiku,
pfii levém okraji dráhy prosvi‰títe dolíkem
– cítíte, jak se pruÏiny stlaãí a pak zase
uvolní. Auto se ‰patn˘mi tlumiãi by se tu
rozhoupalo a kymácivé pohyby karoserie by
neustaly ani ve chvíli, kdy se natlaãíte vpravo
a témûfi na pln˘ plyn se pfiehoupnete pfies
naprosto slep˘ horizont. Levoprav˘ oblouk,
uÏ na rovinû, fiíznete skoro rovnû. DrÏíte se
vlevo a na povrchu nebezpeãnû vybl˘skaném
desítkami tisíc prudk˘ch
zpomalení zbrzdíte auto tak,
abyste zahnuli do úzkého
koridoru okolo star˘ch
boxÛ. Platí tady tfiicítka, ale
nikdo ji nedodrÏuje.
zrada z mnoha: závora je
umístûna pfied koncem
stoupání Döttinger-Höhe.
Ve hfie GT4 i na tûch nûkolika videoklipech z Ringu,
které se ukr˘vají v hloubi
mého notebooku, se starKdyÏ se z lesÛ, studen˘ch
tuje od star˘ch boxÛ. Na
a ztûÏkl˘ch de‰tûm, v pátek
mûfiení ãasÛ mÛÏeme
veãer vynofií zatáãka Eschbach,
rovnou zapomenout,
je dráha je‰tû otevfiená. To letmé
nebylo by s ãím srovnáoudealerovi, vyzk
k
mihnutí ãervenobíl˘ch obrubvat. I kdyÏ vynecháme
oìte
Nech
.
níkÛ a pomalovaného asfaltu
poãasí, celá jiÏní rovinka
‰ejte auto doma
v úzkém prÛhledu mezi stromy
se v GT 4 jezdí naplno, ale tady
v nás vyvolává stejné pocity jako
ji máte rozpÛlenou, takÏe její druhou ãást akcev malém dítûti, které se poprvé ocitne v prázdlerujete od závory. A kdyÏ pak znovu pfiijedete
ném kostele. Pocity ãehosi neuchopitelného,
na její zaãátek, musíte po chvíli zpomalit na 130,
velkolepého, ale zároveÀ zvlá‰tním zpÛsobem
pak na 90 a vyjet ven, na parkovi‰tû. Do háje
zneklidÀujícího. Samozfiejmû je to hloupost,
borového…
mÛÏe za to podzimnû ‰edivé poãasí. JenÏe to
FLUGPLATZ
nemûní nic na tom, Ïe jestli jsem kdy v Ïivotû
Pravá noha uÏ nûjakou dobu nezmûnila
cítil nûco jako náboÏnou úctu, je to právû teì.
pozici – dlouhé vtefiiny tiskne hliníkov˘ pedál
Vjezd na Severní smyãku najdete snadno, je po
tak hluboko, jak to jen jde. Tûsnû pfied
nûmecku dÛkladnû znaãen˘. Vrstva vody na
dráze, ocelovû tmavá mraãna, siln˘ vítr a teplota vrcholkem prudkého stoupání QuiddelbacherHöhe se ruãiãka tachometru pohybuje nûkde
okolo dvanácti stupÀÛ, to nejsou podmínky,
za ãíslicí 180. Nevím pfiesnû, nemám ãas to
v nichÏ byste chtûli poprvé vyrazit na tak záludsledovat. I tady se fiítíte do neznáma, stejnû �
nou traÈ jako Nordschleife. To je v‰ak jen jedna
24 WWW.CARAUTO.CZ 24. SRPNA 2005
GT 4 vs. REALITA
Samolepka s obrysem trati je povinn˘ suven˘r.
ZÁVORA
24. SRPNA 2005 WWW.CARAUTO.CZ 25
Na okruhu bral Golf okolo 26 litrÛ na sto.
Za tímto horizontem je legendární Karussell.
Na zmáãeném povrchu byste si pfiáli sdílnûj‰í fiízení; mnoho úsekÛ se jede na pln˘ plyn.
âern˘: „Já fotím, já to m˘t nebudu!“
Cedule pfiipomínají, kolik kilometrÛ jste uÏ pfieÏili.
ANIÎ BYCH SE CÍTIL BÒHVÍJAK JIST¯, NESâETNÉ HORIZONTY TEë P¤EJÍÎDÍM BEZ UBRÁNÍ PLYNU A PROPLÉTÁM SE MEZI MOTORKAMI.
JAK REAGUJE HOMO SAPIENS, KDYÎ JE VRÎEN VYSOKOU RYCHLOSTÍ N A HORIZONT SMùREM, KTER¯ NAZNAâUJE NEVYHNUTELNOU HAVÁRII?
na Severní smyãce nezískáte ani z GT 4, ani
z Ïádného videa, kter˘ch jsem zhlédl poÏehnanû.
Pofiádnû to se mnou otfiáslo. Bojím se, cítím se
podveden˘. AÏ mnohem pozdûji jsem si uvûdomil, Ïe uÏ pfii první jízdû jsem se pfied horizonty
drÏel na té stranû, na níÏ jsem se drÏet mûl, a Ïe
jsem skoro vÏdycky vûdûl, jaká zatáãka nebo
série zatáãek bude následovat. Svízel je v tom, Ïe
informacím nauãen˘m v ob˘váku prostû
zpoãátku nevûfiíte. Ale ráno moudfiej‰í veãera.
Pr‰í ãím dál víc, dráha se za dvacet minut zavírá
a je‰tû musíme najít ná‰
penzion v ‰edesát kilometrÛ
vzdáleném Koblenzu. Na
novém Nürburgringu se tento
víkend jede DTM a v‰echna
ubytovací zafiízení v blízkém
i vzdálenûj‰ím okolí mají
plno, pfiestoÏe hoteliéfii
vy‰roubovali ceny na trojnásobek.
�
·ok. Bojím se té vody v‰ude kolem. Spletu
jedin˘ horizont a na mokru nebudu mít ãas
chybu napravit. Ale doopravdy mû
znervózÀuje nûco úplnû
jiného – zatímco ve vodorovné ose, zleva doprava,
se pfiede mnou otevírá
povûdomá scenérie, stoupání jsou strmûj‰í, klesání
prud‰í a klopení klopenûj‰í.
Vertikální profil tratû je
mnohem ãlenitûj‰í. Pochopitelnû je to vina obrazovky
– v‰echny závodní okruhy
bach je více
vypadají v televizi plo‰‰í neÏ
Skuteãn¯ Esch o moc.
ve skuteãnosti, takÏe pfiedne
klopen¯. Ale
stavu o v˘‰kov˘ch rozdílech
26 WWW.CARAUTO.CZ 24. SRPNA 2005
METZGESFELD
SebedÛvûra. Bez ní je
rychlé kolo na Ringu
nepfiedstavitelné, ale
málokde ji potfiebujete
tolik jako tady. Sled mírn˘ch obloukÛ
rovnáte do pfiímky, míjíte obrubník vlevo
a hned vpravo. Pod kopcem, pfiímo v dolíku,
je mírná levá zatáãka. Netroufám si ji projet
na pln˘ plyn, vÏdyÈ je hrbolatá a rychlomûr
ukazuje pfies sto devadesát. A komprese, tedy
sednutí a povolení auta v pfiechodu z klesání
do stoupání, také dûlá své. Následuje krátk˘
sprint do kopce a nezbytn˘ slep˘ horizont.
Dráha dûlá, co mÛÏe, aby vás pfiesvûdãila, Ïe
za ním pokraãuje rovnû. Uvûfiit by bylo
smrtelnû nebezpeãné. UÏ v pÛlce stoupání se
musíte natlaãit co nejvíce vpravo, zpomalit do
trojky a poslat auto tak, aby na horizontu
mífiilo jakoby do trávy vlevo vedle trati. Zlom
je totiÏ prudk˘ a hned za ním se silnice stáãí
doleva. Vnitfiní okraj prav˘ch, tedy vnûj‰ích
kol je jen pár centimetrÛ od levého obrubníku, zbytek auta máte na trávû, která je tady
ale zpevnûná. Tohle je esence Severní smyãky
– místo, které vás nauãí nevûfiit sv˘m oãím.
Sobota a nedûle, to zní jako spousta ãasu na
vyfotografování obrázkÛ pro ‰estistránkov˘
ãlánek, ale není to tak. Honza âern˘ po ránu
nastartuje kolobûÏku a proãvachtá se rozbahnûn˘m terénem k místu, odkud je z Ringu vidût
alespoÀ kousek. Poãká, aÏ nebude pr‰et, aÏ
nebude úplná tma a aÏ nebude na trati vrstva
vody. Pak mû prozvoní, já vystojím frontu
u závory, obklopen˘ nûãím jako Porsche GT3 RS
z jedné a Lotus Exige z druhé strany, a pojedu.
Pochopitelnû nemám zdání, kde Honza je, takÏe
mÛÏu jen doufat, Ïe se kolem nûj neprotáhnu
v houfu ostatních aut. Provoz na Ringu je hust˘
a kromû pfiedvídateln˘ch vozÛ a motorek
(vût‰ina náv‰tûvníkÛ kupodivu mluví anglicky,
nikoli nûmecky) na dráze potkáte i VW Touareg
nebo dokonce autobus s turisty. KdyÏ se fotka
povede, následuje dal‰í kolobûÏkov˘ pfiesun,
dal‰í ãekání, dal‰í prÛjezd. Bûhem jednoho kola
má Honza jen jedin˘ pokus.
Ráno byla dráha zmáãená de‰tûm, ale bûhem
dopoledne (a uspávajícího ãekání, aÏ se na
displeji mého mobilu na okamÏik objeví
Honzovo jméno) postupnû osychá. Nevím
pfiesnû, kolikátá to byla jízda. Snad druhá toho
dne a tfietí celkovû. Najednou si v‰ímám, Ïe nûco
není tak, jak má b˘t. AniÏ bych se cítil bÛhví jak
jist˘, nesãetné horizonty pfiejíÏdím bez ubrání
plynu. Proplétám se mezi motorkami (kde jinde
se vám stane, Ïe s Golfem GTI blikáte na
Yamahu R1, aÈ uhne z cesty?) a nápadnû ãasto
pfiedjíÏdím auta formátu Porsche. I pár cater-
hamÛ mi pfiekáÏelo. Jeden by
byl v poku‰ení myslet si, jak˘
je skvûl˘ fiidiã. Nesmysl.
Zkrátka se chovám, jako bych
– na rozdíl od tûch pfiedjíÏdûn˘ch – traÈ znal.
CARACIOLLA-KARUSSELL
a pneumatiky huãí jako
blíÏící se vichfiice. Najednou se scéna za pfiedním
oknem zase narovná.
Uvûdomíte si, Ïe se
kfieníte od ucha k uchu
jako slabomysln˘.
Místní fiíkají Severní
smyãce Nürburgringu
K nekoneãné levé klopené
„zelené peklo“. Pfii
vraceãce pfiijíÏdíte úplnû
osobní náv‰tûvû pochonaslepo, ale to vás uÏ nemÛÏe
ionu se fotí í.
Na Playstat
a to mûl tûω
píte proã. Jezdí se tady
pfiekvapit. Vyhlazen˘ povrch
Honz
no.
snad
absurdním tempem, víceostatnû prozradí i zaãáteãníménû po pamûti. Pfiíãn˘ sklon dráhy, klopení
kovi, Ïe pfied tímto horizontem
zatáãek a zmûny povrchu jsou stejnû nepfiedvíse vyplatí brzdit. Náhle se pfied vámi otevfie
datelné jako místní poãasí a únikové zóny prakklopená zatáãka. Není ale klopená po celé
‰ífice jako tfieba oblouky americk˘ch rychlost- ticky neexistují. Mezera mezi jedním rychl˘m
kolem a kfiíÏkem za svodidly je tenãí neÏ spáry
ních oválÛ. Sklonûn˘ je jen pás ‰irok˘ sotva
na jedno auto. Vjeìte vnûj‰ím kolem na horní na palubní desce na‰eho Golfu. Playstation vám
neumí dát tu injekci extatické hrÛzy, kdyÏ se
rovnou plochu nebo vnitfiním na spodní,
fiítíte dolÛ ze zatáãky Pflanzgarten smykem v‰ech
a máte problém. Vletíte dovnitfi, auto se
ãtyfi kol.
nakloní do extrémního úhlu a… pln˘. Cel˘
Otázka, která stála na poãátku na‰í v˘pravy, ale
dlouh˘ oblouk jedete pod pln˘m plynem,
znûla jinak. Znají hráãi Gran Turisma 4 Severní
odstfiedivá síla vás netlaãí k vnûj‰ímu okraji,
ale díky klopení kolmo k povrchu. Ten je tady smyãku tak, Ïe po dvou nebo tfiech seznamovacích kolech, bûhem nichÏ se nauãí vztáhnout �
hrub˘, volant vám poskakuje v dlaních
24. SRPNA 2005 WWW.CARAUTO.CZ 27
virtuální zku‰enosti k realitû, dokáÏou zajet
dÛleÏitá fakta o trakci pfiedních kol, ale teì se
Nürburgring rychle a s dÛvûrou? Odpovûì uÏ
s tím dá Ïít. Rezervu si v‰ak nechávám
znám. Ale nemÛÏu odolat pfiedstavû vûdeckého
v brzdách. KdyÏ jsem jel dvû kola tûsnû za
experimentu. Jak reaguje homo sapiens sapiens, sebou, pedál zaãal houbovatût a klesat blíÏ a blíÏ
kdyÏ je na sedadle spolujezdce vrÏen vysokou
k podlaze. Jasn˘ signál pfiehfiáté kapaliny, jehoÏ
rychlostí na horizont smûrem, kter˘ naznaãuje
pfiehlíÏení by mohlo mít za následek absolutní
nevyhnutelnou havárii? Z pokusu v pÛvodní
ztrátu brzdného úãinku. Brzdím tedy dfiíve
podobû nakonec se‰lo, místo homo sapiens sapi- a celkem zvolna.
ens mi musí staãit Honza âern˘. Ale i tak to
Naproti tomu matadory, a tím jsem byl skuteãnû
bude zajímavé.
pfiekvapen, Ïádné citlivé zacházení nevyÏadují.
Bûhem jízdy nemám moc ãasu ho pozorovat.
Mají minimálnû stejnou pfiilnavost jako pÛvodní
Snad jednou nebo dvakrát, kdyÏ ãekáme, aÏ
bridgestony a nepatrnû
pomalej‰í auto uvolní stopu. Po zbytek
váhavûj‰í reakce na otoãení
ãasu mám pfiíli‰ mnoho práce.
volantem nahrazují
Turbomotor Golfu GTI spokoenormní stabilitou pfii
jenû brouká v pomalej‰ích
zmûnách smûru ve vysoké
pasáÏích a nad‰enû kvílí, kdyÏ
rychlosti. Ale úplnû nejvíc
ho nechávám rozdráÏdit se aÏ
se mi líbilo, jak progrek omezovaãi. Zátah je tak linesivnû ztrácejí zábûr na
ární, Ïe si vût‰inou vystaãíte
mokru. Sportovní pneus trojkou a ãtyfikou. V nejrychmatiky nûkdy b˘vají na
lej‰ích sekcích obãas pfiijde na
vodû nevypoãitatelné, ale
fiadu pûtka, ale dvojku nemuhectorry si vÏdycky dají
sím fiadit ani do nejpomalej‰ích
záleÏet, aby vám zÛstalo
obloukÛ. S nekomunikativním
dost ãasu na nápravu. Na
ená nûco jako
znam
platz
fiízením je obãas tûÏká domluva Flug tû.
rovinu, od slovensk˘ch
leti‰
na vodû, kdyÏ nechce prozradit
pneumatik jsem neãekal
�
jako na mnoha jin˘ch místech Ringu. Na
horizontu se auto vznese. Krátce, vnímáte to
spí‰ jako silné nadlehãení, ale otáãky na
zlomek vtefiiny vyletí nahoru a dosvûdãí tak,
Ïe matadory ztratily kontakt s asfaltem.
Îádn˘ ãas na vyd˘chání. OkamÏitû po dosednutí musíte velmi energicky brzdit, abyste
v kratiãkém prostoru bezpeãnû najeli do pravé
zatáãky Aremberg.
28 WWW.CARAUTO.CZ 24. SRPNA 2005
mnoho, ale svojí stabilitou a postupn˘m pfiechodem do smyku si mû získaly víc neÏ vûhlasné
bridgestony Potenza.
Teprve na parkovi‰ti se Honza trochu rozmluví.
V obliãeji je bled˘ jako kfiída, a kdyÏ vystoupí
z auta, viditelnû se mu klepou kolena. Ale
usmívá se. UÏ ví to, co já. Îe i v ob˘váku se dá
nauãit, jak vyváznout ze Zeleného pekla
a zbyteãnû pfii tom nezdrÏovat.
PFLANZGARTEN-SWALBENSCHWANZ
Nevím, proã mû napadlo vzít tu levou pfies
obrubník. Je vysok˘ a silnû sklonûn˘ a kromû
toho jsem tûch deset centimetrÛ navíc nepotfieboval. Ale udûlal jsem to. Obû pravá kola se
natlaãila do podbûhÛ, jak atakovala tu slizkou ãervenobílou zákefinost. A pak se Golf
pomalu, rozváÏnû, jako ve zpomaleném filmu
zaãal zvedat na vnûj‰í kola. Co nejprudãeji
ubrat plyn o tfii milimetry, aby se váha energicky pfiesunula na pfiedek, a témûfi zároveÀ
ãtvrt otáãky kontra, protoÏe auto se je‰tû pfied
dosednutím na v‰echny ãtyfii stáãí okolo svislé
osy. Netu‰ím, v jakém tempu se to odehrálo,
ale nûkde okolo sto‰edesátky by mohl b˘t
realistick˘ odhad. Já idiot!
V prvních dnech po návratu jsem nemûl ãas
zapnout Playstation. To víte, dovolená. Dovolená
je období, kdy nejste v kanceláfii, vyfiizujete
mnoÏství telefonátÛ ze soukromého mobilu
a obãas napí‰ete nûjak˘ osmistránkov˘ ãlánek
o tom, jak jste jezdili s Golfem GTI na Nürburgringu. Ale byl jsem zvûdav˘. Zmûfiit celé kolo
jsme sice nemohli, ale poÏádal jsem Honzu, aby
mi stopl ãas od v˘jezdu ze star˘ch boxÛ po první
most na Döttinger-Höhe, za nímÏ zaãíná omezení
rychlosti a pozdûji následuje v˘jezd na parkovi‰tû. Podmínky nebyly ideální. Museli jsme
pfiedjíÏdût spoustu aut a motorek a asi dvakrát
jsme uvolÀovali cestu rychlej‰ím. Namûfiili jsme
8:39,6.
KdyÏ jsem se koneãnû dostal ke GT 4, snaÏil
jsem se co nejvûrnûji napodobit podmínky na
Ringu. Silniãní pneumatiky, pomalej‰í soupefii,
které budu muset pfiedjet. Jedu, tedy vlastnû
„jedu“, pokud moÏno stejnû jako o víkendu
v trojrozmûrné verzi této hry. Brzdím citlivûji,
nejezdím na pln˘ plyn tam, kde mi to ve skuteãnosti strach nedovolil. Zkoumáme pfiece realistiãnost Gran Turisma, ne rozdíl mezi mojí odvahou ve virtuálním a opravdovém svûtû. ·koda,
Ïe poblíÏ nebyl nikdo, kdo by mû vyfotil po
pohledu na stopky, kdyÏ virtuální Golf GTI projel
pod mostem za Galgenkopf. Docela rád bych
vidûl svÛj v˘raz. 8:35,8. Vyjádfieno matematicky,
odchylka Gran Turisma 4 od reality má hodnotu
3,8 s neboli 0,75 procenta.
Nebudeme si nic nalhávat. Îádná hra nedokáÏe
zprostfiedkovat nabûhlé Ïíly na spáncích, vytfie‰tûné zornice, zpocená záda a záhadn˘, vûdoucí
úsmûv ãlovûka, kter˘ proÏil Zelené peklo na
vlastní kÛÏi. Ani svírav˘ tlak v okolí Ïaludku,
kdyÏ odtahovka pfiiveze na parkovi‰tû u závory
dal‰í motorku nebo Porsche GT3, omlácené
zepfiedu, zezadu i shora. Ale jestli nechcete
absolvovat první náv‰tûvu Severní smyãky nepfiipraveni, víte, kde zaãít. �
ZELENÉ PEKLO âím je Nordschleife tak v˘jimeãná?
O NÜRBURGRINGU se mluvilo v superlativech
uÏ od jeho otevfiení v roce 1927. K pfiídavn˘m
jménÛm nejdel‰í, nejkrásnûj‰í a nejnároãnûj‰í
se ale brzy pfiidalo i jedno ménû lichotivé
– nejnebezpeãnûj‰í. V prÛbûhu desetiletí pfiinesly záludné horizonty smrt mnoha jezdcÛm.
Smutné prvenství patfií âechovi – uÏ rok po
otevfiení zde zahynul Vincenc Junek, jezdec
Bugatti. Závodní historie Severní smyãky definitivnû skonãila 1. srpna 1976, kdyÏ zde
málem uhofiel Niki Lauda. Na dal‰í sezonu
okruh nedostal licenci na F1 a jeho vedení rozhodlo o stavbû nové, modernûj‰í a krat‰í dráhy.
Severní smyãka od té doby funguje jako adrenalinová atrakce motoristick˘ch fanou‰kÛ
z celého svûta a stále ãastûji také jako jedineãn˘ testovací areál pro automobilky.
24. SRPNA 2005 WWW.CARAUTO.CZ 29

Podobné dokumenty

Originální dokument

Originální dokument Leto‰ní srpen byl zase pûknû „uplakan˘“, pr‰elo jen se lilo. Díky záznamÛm z mûfiení mnoÏství sráÏek na zem spadl˘ch, které nám poskytl pan John Dams z Okálova, vás mÛÏeme pro zajímavost informovat ...

Více

zde - CIKCAK

zde - CIKCAK já varování v kniÏních prÛvodcích a dûsivá historka domorodce kterého jsem si k odboãce na stezku stopnul mû k jeho údivu od úmyslu neodradila, na trail jsem se vydal sám, poslední 2 km jsem sice v...

Více

LEDVICKÝ

LEDVICKÝ která byla urãena pro lidiãky, ktefií to potfiebují. V‰em, ktefií jste pfiispûli, moc dûkujeme. Vybralo se 1 000,-Kã, p. Lenka Koláfiová (vedoucí v˘tvarného krouÏku) pfiispûla také 1000,-Kã a Ïeny z kult...

Více

KfiíĎenci 1 × 2. Platanthera bifolia × chlorantha = Pla

KfiíĎenci 1 × 2. Platanthera bifolia × chlorantha = Pla Dactylorchis (Orchis) maculata und Gymnadenia conopsea. Österr. Bot. Z. 112:657–700. – MÖSELER B. M. (1987): Zur morphologischen, phänologischen und standörtlichen Charakterisierung von Gymnadenia ...

Více

Michelin Stay on dry surface Source: Auto TIP Data of publication

Michelin Stay on dry surface Source: Auto TIP Data of publication modely renomovaných výrobců až po levné alternativy z Dálného východu. Letos jsme zkoušeli rozměr 225/50 R 17. I když se nejedná o nejprodávanější velikost pneumatik, její podíl na trhu se stále zv...

Více

zde

zde s ním dostává i inspektorka Petra Delicado, ‰piãková vy‰etfiovatelka barcelonské kriminální policie. Dochází k tomu v‰ak za jin˘ch okolností, neÏ by si pfiála – Valdés byl nalezen ve svém bytû mrtv˘ ...

Více

Satellite 416-1 prosinec 2013

Satellite 416-1 prosinec 2013 Západ. K tomu mu mûla poslouÏit Berlínská vûÏ. Sundali jsme tedy plátûnou stfiechu a místo ní jsme na zadní ãást Velorexu umístili invalidní vozíãek. Do Berlína jsme dorazili dopoledne. Sundali jsme...

Více

malá ukázka

malá ukázka UHLAZEN¯ ZLOâINEC: Joel Snape

Více

23 06 39 41 37 18 01 12 31 17 08 34 35 02 40 42 43 36

23 06 39 41 37 18 01 12 31 17 08 34 35 02 40 42 43 36 To nejlepší... sle magazínu čí ím lš da v Vítejte nejlepší, m opravdu to Naleznete v ně hem více. no zí – a ještě m co Sony nabí jak budou e, m ní se podívá dá vy to m to V ucnosti – ácnosti budo v...

Více