Zastupitelstvo Městyse Katovice

Komentáře

Transkript

Zastupitelstvo Městyse Katovice
Z pis z vefejného zasedání zastupitelstva 7. Ťíjna2009
Zastupitelstvo Městyse Katovice
Zápis z veÍejnéhozasedání zastupite|stva městyse konaného dne 7 .1o.2oo9 od
1930 hod. ve školníjídelně
čístozápisu : 25
PÍítomni:
lng. Bernas Karel, lng. Bláha Pavel,, |ng. HajdušekTomáš, Ing. HoIečekJan,
lng.Kadlec Zdeněk, RNDr.Karas Karel CSc., KoláŤíkMiros|av, LembergerPavel, lng.
Nejedl'Vladimír,lng. NěmečekKare|,|ng.TomšovicJaroslav,Bc. ZdráhalJindÍich
omluveni: BraťkaKarel
Byl zvolen zapisovatel: RNDr. Karas
Byli zvoleniověÍovatelé
zápisu: lng. Ho|eček,
lng. Tomšovic
Byl schvá|en zápis ze zasedánízastupitelstvaze dne 13.8.2oo9 h|asy všech pŤítomn'./ch
zastupitelŮ.
Starosta seznámi| zastupite|stvose zveŤejněnymnávrhem programu jednání. Navrhl
vypuštěníprivodně navrŽenéhobodu č. 1 s tím, Že bude pŤeÍazenaŽ na následující
zastupitelstvo po vyjasnění IegisIativnísituace. Navrh! tento bod nahradit bodem
s názvem ,,Souhlass rekonstrukcímostu ev. č. 1722.2 pŤedSloučínem,,.
Zastupitelstvo
návrh programuschválilo hlasy všech piítomn'./ch
upraven'./
zastupite|rj.
Schválen'f programjednáníje:
1. Souhlas s rekonstrukcí
mostu ev. č. 1722-2 pÍedS|oučínem
2. Změna vnitŤní
směrnice pro tvorbu a pouŽitísociálníhofondu
3. Návrh na pravy cen pronájm a služebposkytovan'/chměstysem Katovice
v souvislosti se zaíazenímmezi plátce DPH
4. Smlouva o dílona zpracovánížádostio dotaci na vybavenítÍída prostor
mateÍskéškoly
5. Sm|ouvao poskytnutídotace na akci RekonstrukceuIice K HoŤez Programu
obnovy venkova
6. Návrh na odpis poh|edávek
7. Žádost o bezriplatn'fpŤevodpozemkŮ p.č.st. 6713 a 2246
8. Smtouva o dí|ona aktualizacienergetického
auditu ZŠa MŠ Katovice
pĚedkupního
práva pozemku p.č. 191312
9. Kupnísmlouva a smlouva o zÍízení
1o. Dodatek zŤizovací
tistinyZŠa vtŠKatovice
l l .Žadost o odkoupenípozemku p.č. 89t2
12.Sm|ouvyo věcn'/chbÍemenech
13.Zv.Íšení
nájmu na rok 201o
14.Zména zemníhoplánu č. 2
1 5.lnformace,ostatní
1.
Starosta seznámi| zastupitelstvo se záměrem Správy a ridrŽby silnic
Jihočeskéhokraje rekonstrukcemostu eV. č. 1722.2 u S|oučína.
PÍi jeho
rekonstrukciv rámci rozšíŤení
budou dotčenypozemky Ve v|astnictvíměstyse,
Strara I (celkem9)
Z pis z veŤejnéhozasedání zastupitelstva 7. Ťíjna2009
a to d|e KN p.č. 2194t1 |zE 21 94) dočasn'/mzáborem V rozsahu 22,5 m2 a
záborem V rozsahu 16,5 lTl2,á pozemku p.č.d|e KN p.č. 219412 (zE
trval'.Ím
2194| dočasn'llmzáborem V rozsahu 7,5 m2 a trva|'fmzáborem V rozsahu 9,5
m2. Starosta navrhl se záměrem vys|ovit souhlas s tím, Že o podmínkách
majetkoprávníhovypoÍádáníbude jednáno s investorem následně. K tomu byl
pŤedložen
návrh usnesení.
Zastupitelstvo píedložen,|návrh usnesení schválilo.
Hlasování |2 PÍo, o se zdržel, o proti
2.
Starosta navrhl zastupitelstvu pravu vnitÍnísměrnice pro tvorbu a pouŽití
prostŤedkrj
sociálníhofondu.
Zastupitelstvo pžedložen,|návrh nového znění směrnice schválilo.
Hlasování |2 Pfo, o se zdržel, o proti
3.
Starosta seznámil zastupitele s tím, Že městys Katovice se počínajednem
1.1o.2oo9 stal plátcem DPH. lng. Hajdušekk tomu podal vysvětlení,jak'/m
zptisobem městys s DPH bude pracovat. Starosta seznámil zastupitele
s rozsahem služeb mimo základní pr3sobnost městyse, hE| nichž bude
up|atněna DPH. Navrhl, aby ke stávajícímsazbám byla pÍipočtenaDPH
s v'./jimkouslužebsociálníhocharakteru(ti. rlklid a donáškaobědrj),kde budou
ceny pro konečného
odběrateleponechánybeze změny a tíŽiDPH ponese tedy
městys. Ceníkje pÍílohou
tohoto zápisu.
Zastupitelstvo schválilo pÍedložen,|návrh ceníku služeb.
Hlasování 12 pro, o se zdržel, o proti
4.
Starosta pÍedloŽilzastupitelstvusmlouvu o dílona zpracováníŽádosti o dotaci
na akci ,,Nové vybavení tÍíd a prostor MateÍské školy v Katovicích,,
z programuLEADER. Zák|adnícena dí|ačiní3.00o,.Kč.
Zastupitelstvo smlouvu o díIo schválilo.
Hlasování 12 pro, o se zdržel, o proti
5.
Starosta pŤed|oŽilzastupitelstvu sm|ouvu o poskytnutí dotace v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeskéhokraje na akci ,,,,Rekonstrukcemístní
komunikaceK HoÍena pozemku p.č.2166 v k.tj. Katovice,,.V'Íšeposkytnuté
dotace činí50.ooo,.Kč.
Zastupitelstvo píedložen,f návrh smlouvy schválilo.
Hlasování |2 Pfo, o se zdržel, o proti
6.
Starosta seznámil zastupitelstvose stavem pohledávek plynoucíz pop|atkuza
odpady. Navrhl, aby část poh|edávek v souhrnné v'/ši 5.5o0,.Kč byla
z drjvodujejich nedobytnostiodepsána.
Zastupitelstvo pžedložen,fnávrh na odepsánÍpohledávek schváIilo.
Hlasování 12 pro, o se zdržel, o proti
7.
Starosta seznámi| zastupitelstvo se žádostí směÍovanou r Úraou pro
zastupování státu ve věcech ma|etkov'/cha t'fkajícíse žádosti o bez platn'/
pŤevodpozemkŮ p.č.st. 6713 a p.č. 2246 do majetkuměstyse.
Strana 2 (cellrpn 9)
Zápis z veŤejnéhozasedání zastupitelstva 7. Ťíjna2009
Zastupitelstvo žádosÍ o bez platn,| pževod pozemkŮ p.č. st. 67/3 a p.č. 2246 v k.ti.
Katovice schváIilo.
Hlasování 12 Pfo, o se zdržel, o proti
8.
Starosta pÍed|oŽilzastupitelstvosmlouvu o dílo na aktua|izacienergetického
auditu Zák|adníškoly a MateÍskéško|yKatovice za celkovou cenu včetněDPH
35.7oo,-Kč. Tato aktua|izaceje s oh|edem na nove|izaci právních pÍedpisr3
nezbytná, aby bylo moŽno dá|e jednat o poskytnutídotace na zatepleníbudov
školya školky.
Zastupitelstvo pžedloženou smlouvu schváIilo.
Hlasování |2 PÍo, o se zdržel, o proti
9.
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy kupní se zíízením
pŤedkupního
práva na pozemek p.č. 191312 za kupní cenu 3.o1o,.Kč a
pÍíslušenství.
Jedná se o pozemek na němžmá mys|iveckésdruženíodchovnu
baŽantrj.
ZastupÍtelstvo píedložen,|návrh smlouvy schválilo.
Hlasování 12 PÍo, o se zdržel, o proti
1o. Starosta seznámil zastupitelstvos návrhem dodatku číslo3 ,,ZÍizovací
listiny
Základníško|ya MateÍskéškoly Katovice,,.Dodatek by| zpracován na zák|adě
nove|izace právních pŤedpisri,kdy je nezbytné upravit pravidla zacházení
s majetkem.
Zastupitelstvo pžedtožen,fdotdatek ziizovací listiny schvátilo.
Hlasování |2 pro, o se zdržel, o proti
1 1. Starosta pÍedloŽilzastupite|stvuŽádost o odkoupení pozemku p.č. dle KN
8912, jehožvlastníkemje městys Katovice, kterou poda|ivlastnícisousedního
pozemku. Navrhl, abv Žádost byla zamítnuta,jelikožse jedná o jedin'/ moŽn'/
pozemek pro chodník, pÍípadněuloženísítí, pokud bude v budoucnosti
rekonstruovánapŤilehlákomunikace
Zastupitelstvo žádosÍ o odprodej pozemku zamítlo.
HlasovánÍ Í2 pro, o se zdržel, o proti
12. Starosta seznámi| zastupite|stvos návrhy smluv o věcném bŤemeni,resp.
smlouvy o budoucísmlouvě,vše Ve prospěchE.oN Distribuce,o.S.,takto:
.
sm|ouvao věcnémbŤemenipozemekp.č.KN 2147 v k.tj. Katovice
-
smlouva o věcnémbŤemenipozemekp.č.KN 1827 v k.tj. Katovice
.
smlouva budoucí sm|ouvě o věcném bŤemenipozemek p.č. KN 13o3l2
v k.ri. Katovice
Zastupitelstvo všechny pÍedloženésmlouvy schválilo.
Hlasování 12 Pfo, o se zdržel, o proti
13. Starosta seznámil zastupitelstvos návrhem nav./šení
nájemnéhopro byty ve
vlastnictvíměstyse d|e platnéprávní pravy.
Zastupitelstvo píedložen,|návrh na pravy nájemného schválilo.
,Í
Hlasování 2 pro, o se zdržel, o proti
Strana 3 (celkBm 9)
Zápis z veŤejnéhozasedání zastupitelstva 7, Ťíjna2009
14. Starosta seznámi| zastupitelstvos tím, že je nezbytnéopakovaně projednat
plánu č.2. lng. Pave|Bláha oznámil v sou|aduse zákonem o
změnu r]zemního
stŤetuzájm , Že s ohledem na to, Že projednávanázměna se dot'/ká i pozemku
v jeho vlastnictví,nebude se v tomto bodě častnitjednání.
s navrženouzměnou zemníhoplánu č. 2 a sdě|il,
Starosta seznámi| pŤítomné
je|ího
projednáváníby|o podáno občany1o námitek
Že k tétozměně v prriběhu
a 1 pÍipomínka, na které musí zastupitelstvo reagovat. Poté pŤistoupil
k projednávánínámitek a pÍipomínky.Každ'/z bodrj námitek byl samostatně
pŤečten,kaŽdém bodě byl rjčastníkm zasedání poskytnut prostor pro
vyjádŤeníPoté vždy starosta podal návrh na iešenínámltky a pŤečetljeho
odrjvodnění. o kaŽdém z bodrj námitek a pÍipomínce bylo h|asováno
samostatně.
Námitka č. 1:
a} Dělenímpozemkrj vznikla p|ocha komunikace (pÍístupovácesta či chcete-li
pozemková parcela p.č.184213| byla nově Vymezena v nezastavite|néa
v zastavěnéa nezastavitetné
části ÚP obce Katovice a ještěšpatněŤešenái co
se t''Íče šíŤkou budoucí komunikace, pŤipojenímna stávající kapacitně
nevyhovující/ če|ovou/si|nici p.č. 1827l1 a 182ol1 o prrijezdnéšíŤi4m
/nevyhnou se dvě proti sobě jedoucí auta/ a tím bylo změněno funkční
uspoŤádánízemí.
b)....NavíczačáteknavrŽenésilnicev ÚP, Úpo obce Katoviceje ve v|astnictví
obce, veden'/ pozemek katastrálně co by ostatní silnice, zahrnutá i trasa
návrhu silnicedo VPS.
c) NavrŽená komunikaceje od nlkud nikam - na jednéstraně obratiště,a na
v zastavěnéčástise nenapojuje.
druhéstraně končící
je
d} Šrrrasi|nice nedostatečná.
e) PÍipojenínavrhovanékomunikace na komunikaci v Libočije nevyhovující.
Yi1iezdz Libočena státnísilnicije zké.
Starosta navrh| námitku č. 1 zamítnouts tímtoodúvodněním:
DělenípozemkŮ nemá souvislosts zemnímplánem, neníjeho obsahem.
Řešenákomunikacenenízahrnutado VPS.
Pro navrženoukomunikacije zpracována studie, ve kteréje vymezen dopravní
koridor v šffce 8 m. Do tohoto koridorubude umístěnaričelovákomunikacea
chodník, kten/ povede podél hranice paní Lešákové. Šrre komunikace a
chodníku bude pÍedmětemdalšíhojednání, kde se jako rjčastníkíízeníbude
moci vyjádŤlt.
Nově navržená komunikace je napojena na stávajícímístní komunikaci V
Liboči'jej펚íŤka
vyhovuje dnešnímustavu a vybudovánímdalšíchněko|ikaRD
se dopravnísituace podstatněnezmění.
Nová komunikace funkčnítÍídyC se uvaŽujejako obousměrná jednopruhová,
coŽ umožní šíŤkud|e článku 8.4.4 Čsru 73 61 10 Projektovánímístních
pozemku.
komunikací,která se vejde do zam'./šleného
Na komunikacíchs intenzitoumotorov'fchvozidel menšíneŽ 5ool24 h v obou
směrech, s pŤeváŽně obytnou zástavbou, je moŽné upustit od zÍizování
samostatn'ÍchchodníkŮa provoz chodcrj pŤedpok|ádat
na principu smíšeného
provozu.
Zastupitelstvo námitku ěíslo 1 zamítlo.
Hlasování 1 l Pfo, o se zdržel, o proti
Strana 4 (cell<pn 9)
Zipis z veŤejnéhozasedání zastupitelstva 7. Ťíjna2009
Námitka č,.2:
V zátopovém zemí o1oo nesmí byt povolovány Žádné stavby zhoršující
prŮtok ve|k'/chVod, pozemky budou pÍednostnězatravněny a Veškeréčinnosti
projednányse správcem toku * nebyly obes|áni,nemoh|ise vyjádŤit(toto bylo
dané pŤedzáp|avami v r. 2oo2, kdy záplavová voda dosahova|aasi 5 m pod
náš drjm na p.č. 322 k.ti. Katovice. Dnes hrubá stavba p.Peška stojícína
(tam kde
pozemcíchp.č.184116a 184214k.ti. Katovicea část severov'Íchodní
je v Úp obce část zastavěného zemí, zastavite|ného zemí) rjdajnébudoucí
silnicena pozemku p.č.184213v k.ri. Katoviceby byla zaplavenávodou.
Starosta navrhl námitku č. 2 zamítnouts tímtoodrivodněním:
Krajsk'.f Ťad
Jihočesk'/ kraj, odbor životního prostŤedí,zemědělství a
lesnictvívydal dne 13.3.2006 pod či.KUJcK 6546|2006 ozzLl2lZahz
Stanovení rozsahu záplavového Území, vymezení aktivní zÓny záplavového
Území a stanove.níomezujícíchpodmínekv nebezpečn./chzÓnách záp|avového
zemí vyznamnéhovodního toku otavy na zemí Jihočeskéhokraje v Í.km
19'386 _ 70,48o a v./znamného
vodníhotoku VolyĎky v Í.kmo,ooo - 3,890.
změnou č.2 se nena|ézáv záptavovém zemí 01oo, kterénově
Území Ťešené
vymezi| v''fšeuveden'f materiál. LeŽímimo aktivní i nebezpečnouzÓnu. Pouze
hranice pasivníz6ny o1oo probíháv blízkostinebo pŤespozemky pana Peška
- p o z e m k yp . č .1 8 4 1 | 6 a 1 8 4 2 1 4 . D | e 5 6 7 o d s t . 3 )z á k o n a č . 2 5 4 l 2 o o 1S b . , o
vodách a o změně někter'/ch zákon (vodní zákon), VO znění pozdějších
pŤedpisr3mrjŽe vodoprávní rjŤad mimo aktivní zÓnu v záplavovém zemí
stanovit omezujícípodmínky.
Dle 567, odst. 1) vodníhozákona:V aktivnízÓnézáp|avov'fch zemíse nesmí
umísťovat,povolovat ani provádět stavby s v'/jimkouvodníchděl,
.. a dále
nezbytnych staveb dopravnía technickéinfrastrukturY,.....
změnou č.2 se tedy v zátopovémrjzemío1oo nenalézá,a proto
Území Íešené
ani do upravenéhozadáníke schválenízastupitelstvemobce nebylo upozornění
na zátopové zemídop|něno.
Zastupitelstvo námitku číslo2 zamítlo.
Hlasování | | Pfo, o se zdržel, o proti
Námitka č. 3:
Nebyly dělány prrizkumy, náleŽité zemně p|án. podklady, pŤestožeuŽ dnes
V roce 2oo9 mě|y b'Ít hotovérjzemně analyticképodklady /do 2 |etl anl vzat
v patrnost zatím platn''f ÚP, Úpo text, graf. obce Katov|ce do rivahy pŤi
zpracování, dění, íízenícht'fkajícíchse pozemkrj značen'/chv ÚP, Úpo text. i
graf. obce Katovice p.č.184111,184214,184212,184213v k.ti. Katovice
.../staveb. i zem. plánovacích aj.l jinak by by|a vzatá do vahy všechna
napŤ.ochrannépásmo trafostanice, krajinná zeleĎ, a|eje,
ochranná pásma
parková
veŤejnáa
zeleĎ, záplavová zemí ... /tím pádem se k tomu nemohly
ná|eŽitěvyjádĚitvztahující
se orgány/.
Starosta navrhl námitku č. 3 zamítnouts tímtoodúvodněním:
Zadání změny č.2 se začaloprojednávat2o.3.2oo8. Tedy pŤedrokem 2oo9'
kdy mě|y byt hotovérizemněana|yticképodklady.
Zpracovate! změny č.2 zemního plánu městyse Katovice tedy nejdŤíve
zpracova|prrizkumya rozbory a V souladu s 9 185 odst.3 stavebníhozákona a
na jejich základě vypracoval v'.fkres limitrj vyuŽití zemí, kten/ byl pÍí|ohou
Strana 5 (cell<em9)
Zápis z veŤejnéhozasedání zastupitelstva 7. Ťíjru 2009
návrhu zadánízměny č.2. Ve vrfkresulimitrjjsou uvedeny všechny limity, které
se V Ťešenémzemínalézají.
Zastupitelstvo námitku ěíslo 3 zamítlo.
Hlasování Í 1 pro, o se zdržel, o proti
Námitka č. 4:
Návrh změny č.2 obce Katovice nebere V potaz zastavěnérjzemí,a|e ÚP obce
Katovice bral v záhadn'f potaz p.Peška vlastníka prvního děleného pozemku
p.č.184116 a 184214v k.ti. Ka-toviceuž staví.
Starosta navrh! námitku é. 4 zamítnouts tímtoodúvodněním:
Pozemky p.č. 184116 a 184214 v k.ti. Katovice (v|astníkpan Pešek)se jsou ve
schváleném zemním p|ánu částečnězahrnuty v současně zastavěném a
částečněv zastavitelném zemí a jsou určeny k funkčnímuvyužití,,byd|ení
v rodinn''fchdomech".
Nebyl tedy d vod nepovo|it stavbu rodinnéhodomu na parcelách určen'/ch
zemnímplánem k v./stavběrodinn'fchdomrj.
Zastupitelstvo námitku ěíslo 4 zamítlo.
Hlasování 1 1 PÍo, o se zdržel, o proti
Námitka č. 5:
Na veŤejnéschrjzi pÍedstavenstva městyse Katovice, kde se jednalo o
odsouhIasenínávrhu zadání změny č.2 Úp Katovice, nebyly pro|ednányani
zmíněnypísemnénámitky k zadánízměny námi podané....my jsme písemně
městys Katovice i MěÚ Strakonice námitkou obeslati a nedostatijsme do 30
dnrj žádnépísemnéani stnívyjádŤení.
S našiminámitkami se nevypoÍáda|i
ani
poÍlzovate!
objednavatel ani
změny ani stně ani v odrjvodněnízměny č,2
zemníhop|ánu.
Starosta navrhl námitku č. 5 zamítnouts tímto odúvodněním:
Stavební zákon u návrhu zadání nevyŽadujedohodu s dotčen'/miorgány ani
poŽadavky či podněty
neukládá zaslat vyjádÍení'jak bylo s pŤlpomínkami,
naloŽeno. Zá|eŽína poŤizovate|i,
iak požadavkya podněty do návrhu zadání
zapracuje.
PÍipomínkypodané k návrhu zadání jsou součástí dokladové části zadání.
pracoval po celou dobu projednávání
PoÍizovateli zpracovate|s pÍipomínkami
změny. S rozhodnutímo pÍipomínkách
byl určen'fzastupitelseznámen.
Zastupitelstvo námitku ěíslo 5 zamÍtlo.
Hlasování ,II pro, o se zdržel, o proti
Námitka č. 6:
Jak je moŽné,Že se vynecha| koncept změny č.2 ÚP obce Katovice. Stavební
zákon, 555, odst.2 - Zastupitetstvoobce m Že v rozhodnutízměny ÚP upustit
od zadáníi konceptu Úp v pŤípadech,
kdy se nezpracovává vyhodnocenív|ivu
jsou
pokud
pokyny pro zpracování návrhu změny
na udržiteln./rozvoj zemí a
schvátené zprávy o uplatĎováníÚP.
Starosta navrh|námitku č. 6 zamítnouts tímtoodrjvodněním:
s 47, odst.5 stavebníhozákona
Strana 6 (celkem 9)
Zápis z veŤejnéhozasedání zastupitelstva 7. žíjna2009
.....V odrjvodněn''/ch pŤípadech nebo z podnětu dotčeného orgánu
zastupite|stvo obce uloŽí V zadání zpracování konceptu zemního plánu
variantníŤešenízemníhop|ánu.
ověŤujícího
5 48, odst.1 stavebníhozákona
Pokud ie tak stanoveno V zadání zemního p|ánu, zajistí poŤizovate|pro obec
zpracováníkonceptu rjzemníhoplánu a vyhodnocenívlivrj na udržite|n'./
rozvoj.
požadavekna zpracováníkonceptu,
V zadání změny č.2 v bodu n) pÍípadn''f
včetněpožadavk na zpracovánívariantje uvedeno:
Pro návrh Íešenívyužití zemí není poŽadováno variantníŤešení
tj. koncept
nebude zpracován a bude zpracován návrh změny č.2 rizemníhoplánu na
základě schvá|enéhozadání.
Krajsk'Í Ťad
Jihočesk''/ kraj, odbor Životního prostŤedí,zemědělství a
|esnictví ve svém stanovisku čj.KUJCK 121gol2oo8lozzLl2lsf , ze dne
25.4.2oo8, z h|ediskazákona č.10o/2o01 Sb., o posuzovánív|ivrj na životní
prostŤedí,
v platnémznění(dále zákon) píše:
Vzhledem k tomu , Že uveden'/ návrh zadání změny č.2 zemního plánu
městyse Katovice Ěešíplochu pro bydlení,nestanovítím rámec pro umístění
záměru uvedenéhov pŤí|oze
č.1 tohoto zákona, nejedná se o koncepci pod|e 5
1oa zákona a z tohoto drjvodunepodléházákonu.
ŽaanÝ dotčen'f orgán neda| podnět ke zpracování konceptu ani návrh na
variantní Íešení,ani neby|o poŽadováno vyhodnocení vlivrj na udržiteln'./
rozvoj. Koncept se tedy vypustil, iak bylo deklarováno v zadání změny č.2
zemníhoplánu městyse Katovice.
Zpráva o uplatĎovánírizemníhop|ánu bude pÍedk|ádánazastupitelstvuměstyse
po vydání nového zemníhoplánu. Územní plán městyse Katovice byt schvá|en
pÍed nabytím činnostizákona č,18312006 sb., stavební zákon, kter'f toto
poŽaduje.
Zastupitelstvo námitku ěíslo 6 zamítlo.
HlasovánÍ | | pro, o se zdržel, o proti
N á m i t k ač , . 7 :
Nebyt k návrhu změny č.2 ÚP obce Katovice obestán, tím i obeznámen odbor
dopravy Strakonice......Nebyloobesláno ani povodí otavy, orgány všech
pásmo hygienickéochrany (Čov, studny...)ochrann'/chpásem /že|eznice.../,
je znázorněnona p.č. 182711 a da|šídotčenépÍís|ušné
orgány /civi|níochrana,
záp|avy...l .
Starosta navrh| námitku ě. 7 zamítnouts tímtoodúvodněním:
odboru dopravy bylo zahájeníprojednávánínávrhu změny č.2 Úp městyse
Katovice oznámeno. Jak |e uvedeno v rozdělovníku.odbor dopravy k návrhu
změny č.2 ÚP městyse Katovice Žádnéstanovisko nevyda|.odbor dopravy byl
poŽádáno dodatečné
stanoviskok námitkám.Ve svémstanoviskuuvádí:
Nově navrŽená komunikace je napojena na stávajícímístní komunikaci V
Liboči'jej펚íŤka
vyhovuje dnešnímustavu a vybudovánímda|šíchněko|ikaRD
se dopravní situace podstatně nezmění. Nov'y stav by šel ŤešittéŽ pomocí
dopravníhoznačení.Nově navrženákomunikaceje zakončenaobratištěm(i
kdyŽ Čsru 73 611o ProjektovánímístníchkomunikacívyŽadujeobratištěpĚi
d é l c ek o m u n i k a c en a d 1 0 0 m ) .
Nová komunikace funkčnítÍídyC se uvažujejako obousměrná jednopruhová,
coŽ umoŽní šíÍkudte čtánku B.4.4 Čsru 73 61 1o Projektovánímístních
pozemku.
komunikací,která se vejde do zam.fšleného
Strana 7 (celkem 9)
Z pis z veŤejnéhozasedání zastupitelstva 7, Ťíjna2009
Na komunikacíchs intenzitoumotorov'fchvozidel menšínež 5ool24 h v obou
směrech, s pÍeváŽně obytnou zástavbou, je moŽné upustit od zíizování
samostatn\Íchchodníkr3a provoz chodcr3pÍedpokládatna principu smíšeného
provozu.
Zastupitelstvo námitku číslo 7 zamítlo.
Hlasování 1 1 pro, o se zdržel, o proti
Námitka č. 8:
Naše kopaná studně staršívíce neŽ 5o let nacházejícíse pouht/ch 40 cm od
p|otu, kter'./cel''f hraničís touto budoucí komunikací/šírí5m/ nemá Žádné
ochrannépásmo? Neby|y vzaty v potaz zákony o vodě?
Starosta navrh| námitku č. 8 zamítnouts tímtoodúvodněním:
V prťrzkumecha rozborech neby|a z|ištěna limita, vypt'/vajícíz rozhodnutí,
kten/m bylo stanoveno ochrannépásmo pro studnu. Podrobnosti moŽného
stŤetunejsou obsahem zemníhop|ánu. Pri da|šímstupni projednáváníbude
moŽnétuto námitku up|atnit,jako rjčastník
íízení.
Zastupitelstvo námitku číslo8 zamítlo.
Hlasování | | PÍo, o se zdržel, o proti
Námitka č. 9:
Dle navrhovanézměny č,.2zadání,návrhu obce Katovice nebude ani není ani
prostranství.
nemŮŽe b''ÍtdodrŽenoveŤejné
Neby|av navrhovanézměně č,.2vzatá v potaz veŤejnázeleĎ, park na pozemku
rjče|ovékomunikace p.č.1827t1 a 182ot1 k.ti. obce Katovice. v Úp obce
Katovice z roku 2oo1 ve Vymezen'/chfunkčníchplochách !X. plochy zeleně a
vody
.veŤejnáze|eĎ ....,je nepÍístupné
vyuŽití:stavby byd|ení,komerce
občan.vybavení,v'/roba, chaty, skládky, si|nice,u veÍejnéze|eně lze umístiti
pouze veŤejnostislouŽícízaíízení
a vybaveníparteru.
Starosta navrhl námitku č. 9 zamítnouts tímtoodúvodněním:
Změna č.2 zemníhop|ánu městyse Katovice nenavrhujeveÍejnéprostranství,
jehoŽ součástí je veÍejná komunikace, ale pouze zpevněnou čelovou
komunikaceke skupině rodinn'/chdomr3.
Zastupitelstvo námitku číslo9 zamítlo.
Hlasování Í | pro, o se zdržel, o proti
Námitka č. 10:
V r. 2006 se pÍišliinformovatohledně budoucízástavby a změn v jeho okolí.
Byla jim ukázán ce|'f zemní plán obce Katovice, kter'f je pry platn'.fa Žádné
změny pr'/ nejsou. BohuŽel uŽ v té době začaloprobíhatdě|enípozemku p.č.
1 841I 1,184212,184213.
Starosta navrhl námitku č. 1o zamítnouts tímtoodrjvodněním:
Dne 8.2.2oo7 schválilo zastupite|stvoměstyse Katovice projednánízměnY č.2
Úpo Katovic.
15.11.2oo7 byl pan místostarosta
zmocněn ve věci projednánízměnv č.2 a
MěÚ Strakonice, odbor rozvoje, Íad zemníhop|ánovánípožádán o poŤízení
Strana 8 (celkem9)
Zápis z veŤejnéhozasedání zastupitelstva 7. Ťíjna2009
této změny. V roce 2006 tedy ieště nemohl MěÚ Strakonice, odbor rozvoie,
Ťad zemníhoplánováníinformovato plánovanézměně.
Zastupitelstvo námitku ěíslo I o zamítlo.
Hlasování | Í pro, o se zdržel, o proti
PÍipomínka:
pozemkťrp.č.1841l1, 18.4214,184213, 184212 v k.ri.
Rozdě|eníb'Íva|.Ích
Katovice na dnešní stávajícípozemky je V rozporu /neodpovídá závaznym
regutím/s ptatn'fm Úp obce Katovice a tím je V rozporu i s navrhovanou
změnou č.2 ÚP obce Katovicezadáníminávrhem.
Starosta navrh| pÍipomínkuzamítnouts tímtoodrivodněním:
Dě|enípozemkrjnemá souvislosts zemnímp|ánem,neníjeho obsahem.
Zastupitelstvo vznesenou pÍipomínku zamÍtlo.
Hlasování l ,ÍPfo, o se zdržel, o proti
Potéstarosta k tomuto bodu jednánípĚeneslnávrh usnesení.
Zastupitelstvo pÍedložen,f návrh usnesení k projednávané změně
schválÍlo.
HlasovánÍ 1 1 pro, o se zdržel, o proti
zemního plánu č. 2
Skončeno2120hod.
Zapsal:
RNDr. Karel Karas, starosta
ověŤiIi:
lng.Jan Holeček
Ing. Jaroslav Tomšovic
Strana 9 (celkem 9)

Podobné dokumenty

JlHočrsrÝ KRAJ

JlHočrsrÝ KRAJ Jména a podpisy kontrolorů zúěastněných na přezkoumání hospodařeni:

Více

MOTO PNEU

MOTO PNEU distribuuje pod tfiemi znaãkami: vlastními Mitas a Cultor a také pod licencovanou znaãkou Continental. CGS TYRES dále pod znaãkou Mitas vyrábí a distribuuje ‰irok˘ sortiment industriálních a motocyk...

Více