Existuje Bůh? Ateisté tvrdí, že nikdo takový neexistu

Komentáře

Transkript

Existuje Bůh? Ateisté tvrdí, že nikdo takový neexistu
Existuje Bůh? Ateisté tvrdí, že nikdo takový neexistuje, i když pro to nemají žádný důkaz. Agnostici zase
uvádějí, že to s jistotou nelze ani potvrdit ani vyvrátit.
Existují tedy nějaké důkazy, že Bůh skutečně je?
V této publikaci se podíváme na deset bodů, které ukazují, že Bůh existuje, a také jak opodstatněné je vkládat v něj důvěru.
1
Víře se nelze vyhnout
Každý vlastně v něco věří. Nikdo nedokáže snášet
životní problémy a strasti bez víry v něco, co nakonec
nelze prokázat. Ateisté nemohou prokázat neexistenci
Boha. Panteisté zase nemohou prokázat, že Bůh by měl
být ve všem. Pragmatici nemohou prokázat, že co je
pro ně výhodné dnes, bude pro ně výhodně i
v budoucnosti. A agnostici nemohou prokázat, že existenci Boha nelze ani potvrdit ani vyvrátit. Víře se tedy
nemůžeme vyhnout, i když třeba nakonec člověk věří
jen sám sobě. Nakonec se tedy rozhodujeme podle toho, jaké informace pokládáme za relevantní, jak si je
vykládáme a v co nebo koho jsme ochotní věřit.
(Lukáš 16,16)
2
Omezené možnosti vědy
Vědecké metody se omezují na procesy, které lze
opakovat a které lze nějak měřit. Pomocí těchto metod
není možné, už z jejich podstaty, zacházet do problematiky původu života a jeho smyslu či do problematiky lidské morálky. Chce-li věda odpovědi na takové
otázky, je závislá na hodnotách osobní víry daného
jedince. Proto má v sobě věda velký potenciál pro dobro i zlo. Vědu lze využít k výrobě vakcín i jedů, atomových elektráren i atomových zbraní. Lze ji využít jak
k čištění životního prostředí, tak i k jeho znečišťování.
Pomocí vědy lze argumentovat ve prospěch Boží existence i proti ní. Věda sama o sobě nám pro život neposkytuje žádná mravní vodítka ani hodnoty. Věda nám
pouze může ukázat, jak fungují přírodní zákony, ale
nemůže nám říci, odkud tyto zákony pocházejí.
3
Problémy evoluce
Předpokládalo se, že když se vznik života vysvětlí
pomocí evoluční teorie, nebude pak už Boha prostě
zapotřebí. Přehlížejí se tím ale určitá fakta. I kdyby vědci jednou našli „chybějící mezičlánky“, jimiž by potvrdili, že se život postupně objevoval a vyvíjel, jsou zde ještě zákony pravděpodobnosti, které prostě poukazují na
Stvořitele. Proto se také mnozí vědci hájící evoluční
teorii zároveň domnívají, že vesmír v celé své obrovské
složitosti prostě nemohl vzniknout „jen tak sám od sebe“. Mnozí se cítí povinni připustit pravděpodobnost či
alespoň možnost inteligentního návrháře, který poskytl
všechny základní prvky potřebné pro život a uvedl do
pohybu zákony, na jejichž základě se pak život dále vyvíjel.
4
K čemu nás vede naše nitro
Člověk v sobě prostě má neodbytnou touhu něčemu věřit. Na Boha se odvoláváme v nejrůznějších nestřežených chvílích – třeba když zažíváme těžkosti,
když jsme překvapeni, když se podvědomě modlíme
anebo když nechtěně zaklejeme. Před těmi, kdo takové
projevy označují za pouhé zlozvyky, zůstávají otázky,
na něž pak nenacházejí odpovědi. Když popřeme existenci Boha, záhady života tím nezmizí. Můžeme se třeba
i pokusit odstranit jakékoli zmínky o Bohu z běžného
jazyka, a přesto tím neodstraníme ustavičnou touhu po
něčem větším, než co nám může nabídnout tento život.
(Kazatel 3,11) Naše srdce stále touží po pravdě, kráse
a lásce. A když pociťujeme hněv, proč Bůh připouští
bezpráví a utrpení, vnitřní hlas svědomí nám jasně napovídá, že život by měl vypadat jinak. (Římanům 2,14–
15) I proti své vůli jsme přitahováni k něčemu, co nás
nezměrně přesahuje.
5
Události v knize Genesis
Úvodní slova Bible prostě předpokládají existenci
Boha. Kniha Genesis ale byla napsána v určité době.
Mojžíš napsal slova „na počátku stvořil Bůh nebesa
a zemi“ až poté, co Izrael vyšel z Egypta. Napsal tato
slova až po řadě zázračných událostí, které mohly dosvědčit milióny Židů a Egypťanů. Od exodu z Egypta až
po příchod Mesiáše podporoval Bůh Bible svůj majestátní plán událostmi, pro něž je k dispozici celá řada
svědectví. V případě pochybností tedy například stačí
navštívit místa, kde k těmto událostem došlo.
6
Izraelský národ
Když se lidé vyslovují proti Boží existenci, často
při tom poukazují na Izrael. Mnohým připadá obtížné
věřit v Boha, který by stranil nějakému „vyvolenému
národu“. Dalším připadá ještě obtížnější věřit v Boha,
který by svůj „vyvolený národ“ neochránil před transporty a plynovými a spalovacími komorami
v Osvětimi nebo Dachau. A přesto byla od začátku
starozákonních dějin budoucnost Izraele již předem
napsána. Mojžíš společně s dalšími proroky předpovídal nejen to, že se Izrael zmocní zaslíbené země, ale
také že bude muset snášet neskonalé utrpení, že bude
rozptýlen po celé zemi, bude posléze činit pokání
a v posledních dnech zažije obnovu. (Deuteronomium
28–34; Izajáš 2,1–5; Ezechiel 37–38)
7
Co o sobě říkal Kristus
Mnozí, kteří pochybují o existenci Boha, se chlácholí myšlenkou: „Kdyby Bůh chtěl, abychom v něj
věřili, zjevil by se nám.“ Ale podle Bible udělal Bůh
právě to! Prorok Izajáš v 7. století př. n. l. zaznamenal,
že Bůh dá svému lidu určité znamení. Panna porodí
syna a dá mu jméno „Bůh s námi“. (Izajáš 7,14; Matouš
1,23) Izajáš také uvedl, že tento Syn bude nazván
„Podivuhodný rádce, mocný Bůh, Věčný Otec, Kníže
pokoje“. (Izajáš 9,5) Prorok také oznámil, že tento Syn
zemře za hříchy svého lidu, pak bude dlouho živ
a bude ctěn Bohem. (Izajáš 53) Podle Nového zákona
se Ježíš považoval za Mesiáše. Za vlády římského místodržitele Piláta Pontského byl ukřižován na základě
obvinění, že se prohlašoval za krále Židů a že se stavěl
na roveň Bohu. (Jan 5,18)
8
Svědectví o zázracích
Zprávy prvních Ježíšových následovníků se shodují nejen v tom, že Kristus o sobě opakovaně prohlašoval, že je onen dlouho očekávaný Mesiáš. Tito svědkové dále popisují, jak si Ježíš získal jejich důvěru,
když uzdravoval chromé a nemocné, sytil hladové,
kráčel po vodě a pak dobrovolně zemřel ukrutnou,
nezaslouženou smrtí, aby následně vstal z mrtvých.
(1. Korintským 15,1–8) Ovšem nejzávažnější z těchto
svědectví je tvrzení, že poté, co byl Kristův hrob nale-
zen prázdný, a předtím, než byl Kristus spatřen, jak
vystupuje v oblaku na nebesa, mnozí lidé Ježíše viděli
a mluvili s ním. Tito svědkové nemohli uvedenými
tvrzeními vůbec nic získat. Rozhodně si jimi nezvýšili
naději na větší hmotné bohatství, prestiž či moc.
Mnozí zemřeli jako mučedníci za své neodbytné svědectví, že onen dlouho očekávaný Mesiáš Izraele mezi nimi žil, stal se obětí za hřích a pak vstal
z mrtvých, aby je ujistil o tom, že je plně schopen je
přivést k Bohu.
9
Divy přírody
Existují lidé, kteří sice věří v Boha, ale jeho skutečnou existenci si až tak vážně nepřipouštějí. Mají
dojem, že Bůh, který vytvořil tak rozsáhlý vesmír, by
se o nás jen těžko mohl nějak více zajímat. Ježíš však
potvrzoval, jaké ponaučení si máme vzít z divů přírody. Ukazoval, že Bůh se i ve své majestátnosti zajímá
o ty nejmenší podrobnosti našeho života. Uváděl, že
Bůh zná nejen každý náš pohyb, ale dokonce
i veškeré pohnutky a myšlenky našeho srdce. Ježíš
učil, že Bůh má spočteny i všechny vlasy na naší hlavě, zná veškeré naše obavy a zajímá se i o každého
jednotlivého vrabce. (Žalm 139; Matouš 6)
10
někdo chtít činit jeho vůli, pozná, zda je to učení
z Boha, nebo mluvím-li sám ze sebe.“ (Jan 7,17)
Pokud vidíš důkazy existence Boha, který se nám
zjevil skrze svého Syna, měj na mysli, co říká Bible –
Kristus zemřel, aby zaplatil za naše hříchy a aby
všichni, kdo v něj věří, obdrželi dar odpuštění
a věčného života. Spása, kterou nám Kristus nabízí,
není odměnou za nějaké úsilí, ale je to dar pro všechny, kdo v Krista vkládají svou důvěru. (Jan 5,24; Římanům 4,5; Efezským 2,8–10)
Chceš-li přijmout Boží dar odpuštění a věčného života, můžeš se modlit například následovně:
„Bože, vím, že jsem hříšník. Vím, že se sám nemohu
zachránit. Věřím, že Ježíš zemřel na kříži za mé hříchy. Věřím, že vstal z mrtvých a že žije svým životem
skrze všechny, kdo v něj věří. Nyní jej přijímám jako
svého Spasitele. Přijímám tvou nabídku odpuštění
a věčného života. Děkuji ti, Otče. Takto se modlím ve
jménu Ježíše Krista. Amen.“
Začni navštěvovat církev, která v duchu lásky, věrně
a podle Kristova vzoru vyučuje podle Božího Slova.
10 DŮVODŮ
Proč věřit,
že Bůh
existuje
Další materiály a pomoc jsou k dispozici na níže uvedené kontaktní adrese:
Naše vlastní zkušenost
Bible říká, že Bůh připravuje okolnosti našeho života takovým způsobem, abychom jej chtěli hledat. (Skutky 17,26) A těm, kdo Boha hledají, Písmo
říká, že Bůh vlastně není od nikoho daleko. (Skutky
17,27) Bůh je podle apoštola Pavla Duch, v němž
„žijeme, pohybujeme se a jsme“. (Skutky 17,28) Bible
ale zároveň stejně jasně říká, že k Bohu můžeme přijít jen na základě jeho podmínek, nikoli svých vlastních. Bůh zaslibuje, že se nechá nalézt, ne však každým,, ale pouze těmi, kdo uznají, že Boha potřebují,
a kdo jsou ochotni důvěřovat více Bohu než sobě.
NEJSI SÁM, pokud jsi otevřen skutečnosti, že Bůh
existuje, ale ještě si nejsi plně jist tím, zda můžeš přijmout, že Ježíš je „Bůh v těle“. Tento učitel
z Nazaretu zaslibuje svou pomoc všem, kdo chtějí
znát pravdu a chtějí podle ní žít. Ježíš řekl, „Bude-li
Není-li uvedeno jinak, jsou biblické pasáže převzaty z Českého
studijního překladu. Další překlady: B21 – Bible, překlad 21. století;
ČEP – Český ekumenický překlad.
Překlad: Jan Janča. Korektury: Alena Kernalová. Vydáno
s laskavým svolením www.rbc.org. Materiál je žádoucí a možné
šířit jakýmkoli způsobem, ale pouze jako celek a nevýdělečně.
www.BiblickaKnihovna.cz

Podobné dokumenty

PDF - brožura

PDF - brožura Nevěřící často poukazují na ty, kdo se sice hlásí k víře podle Bible, ale na jejich životě to ve skutečnosti není nijak znát. Ale z dějin vidíme, jak obrovské množství lidí bylo touto knihou změněn...

Více

PDF - brožura

PDF - brožura Čtyři obvyklé argumenty Vědci dlouho pátrají po nezpochybnitelných argumentech ohledně Boží existence. Ale samotné argumenty nemohou nikoho přesvědčit, protože zde budou vždy skeptikové, kteří budo...

Více

Převratná poselství od vzkříšeného Pána

Převratná poselství od vzkříšeného Pána Původně: Life-Changing Messages From The Risen Lord. Uveřejněno s laskavým svolením www.rbc.org. Publikační řada: Discovery – Christian Living (Křesťanský život). Není-li uvedeno jinak, jsou biblic...

Více

Konec světa

Konec světa evangelia opětovně varuje, abychom se nenechali svést. Kdyby neexistovalo reálné nebezpečí, že nás satan svede, nezdůrazňoval by to. Izaiáš varuje: „K zákonu a svědectví! Jestliže nehovoří podle t...

Více

podzim - Sociální služby Lanškroun

podzim - Sociální služby Lanškroun založená na trendu zvaném „permakultura“. V podstatě jde o zahrádku, o kterou se stará sama příroda bez většího zásahu člověka. A my ji tu teď máme také. Konkrétně dva záhonky, které jsou navíc vyv...

Více

Věří křesťané v tři Bohy?

Věří křesťané v tři Bohy? Jaký je vztah Otce, Syna a Ducha svatého? Někteří křesťané se pokoušeli vysvětlovat Boží trojjedinost tak, že Bůh se nám zjevuje třemi různými způsoby – někdy jako Otec, někdy jako Syn a někdy jako...

Více

Velká cena města Trutnova 2010 – Seznam přihlášených a přijatých

Velká cena města Trutnova 2010 – Seznam přihlášených a přijatých ASKBl Příjmení, jméno, roč. nar. Špaček Dominik,1998

Více