Provozní řád učebny č. 216 - Střední zdravotnická škola Cheb

Komentáře

Transkript

Provozní řád učebny č. 216 - Střední zdravotnická škola Cheb
Střední zdravotnická škola
a vyšší odborná škola Cheb
Hradební 58/10, 350 02 Cheb
tel: 351 011 060, 351 011 061
fax: 351 011 063
e-mail : [email protected]
http://szsavoscheb.cz
PROVOZNÍ ŘÁD UČEBNY Č. 216
(učebna estetiky, psychologie cvičení)
1. Učebna slouží k výuce psychologie, estetické výchovy a hudební výchovy. Jakékoli další
využití je nutno hlásit správci učebny. Studenti mohou být a pracovat v učebně pouze pod
vedením učitele.
2. Žáci používají k výuce pomůcky dle pokynů vyučujících. Bez vědomí učitele je zakázáno
používat jakékoliv pomůcky.
3. Poškození pomůcky, stejně jako veškeré závady vzniklé v učebně, hlásí žák neprodleně
učiteli. Sám nesmí nic opravovat.
4. Žáci nesmí bez přítomnosti učitele a bez jeho výslovného souhlasu pracovat
s audiovizuálními přístroji.
5. Do učebny je povolen vstup pouze v přezůvkách.
6. Žáci si do učebny nosí pouze pomůcky k výuce, udržují zde pořádek. V učebně je zakázáno
jíst a pít.
7. Škodu způsobenou nešetrným zacházením, úmyslně, z nedbalosti či neoprávněným
používáním musí žák nahradit.
8. Za pořádek, zavření oken a kontrolu všech pomůcek používaných ve výuce zodpovídá
vyučující (podle vyvěšeného rozvrhu), za vybavení a provoz správce učebny.
Platnost od 1. září 2014
Mgr. Radka Hallová,
správkyně učebny