Angličtina pro pedagogy 3

Komentáře

Transkript

Angličtina pro pedagogy 3
Gymnázium Jablonec nad Nisou,
Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace
( 483737611, 2 483737699
[email protected],www.sportgym.cz
3 Angličtina pro pedagogy 3 (mírně pokročilí)
3.1
Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace
Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v cizím jazyce se zahraničními
kolegy, pracovat s informacemi na internetu ve prospěch svého odborného předmětu, účastnit
se a pořádat výměnné pobyty a dále se vzdělávat v oblasti své odbornosti. Kurz je určen pro
mírně pokročilé úrovně A2 (Elementary) až B1 (Pre-intermediate) Společného evropského
referenčního rámce pro výuku jazyků (ERRCJ), absolventi si osvojí průměrně kolem dvou
tisíc nových lexikálních jednotek. Výstupem kurzu je uživatel základů jazyka úrovně B1/B2
(Intermediate až Upper-intermediate) Společného evropského referenčního rámce pro výuku
jazyků (ERRCJ) – v hlavních rysech rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se
kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase apod., pokud jsou vyjádřeny
zřetelným standardním způsobem; dokáže se jednoduše domluvit, uskutečnit přímou výměnu
informací o důvěrně známých, často se opakujících záležitostech; cizí jazyk používá se
značnou jistotou samostatně a nezávisle ve všech situacích, kromě mimořádně náročných.
Absolvent je schopen běžné ústní i písemné komunikace. Umí sestavit jasný podrobný text o
širokém okruhu témat, která ho osobně zajímají. Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů
jak s konkrétními, tak abstraktními náměty, včetně odborné diskuse o oboru své specializace.
Dokáže se dorozumět tak plynule a spontánně, že může uspokojivě vést běžný dialog s
rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách.
Kurz proběhne ve třech po sobě následujících letech a bude zakončen závěrečným testem
a vydáním osvědčení.
Hodinová dotace je 250 hodin prezenční formou, část kurzu bude probíhat formou
intenzivní výuky za přítomnosti rodilého mluvčího.
Učebnice: Natural English - Intermediate
Vstupní úroveň: A2 - B1
Předpokládaná výstupní úroveň: A2 – B2
1. rok
Obsah výuky
Gramatická
kompetence
Slovní zásoba
•
tvorba otázek a question tags
•
present simple and contiunous
•
present perfect and past simple
•
stupňování příd. jmen - comparatives,
superlatives and modifiers
•
použití vazby used to
•
pracovní fráze, zaměstnání
•
v hotelu
•
složená slova
Časová
dotace
25 hod.
15 hod.
Gymnázium Jablonec nad Nisou,
Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace
( 483737611, 2 483737699
[email protected],www.sportgym.cz
Rozvoj jazykových
dovedností a použití
informačních
technologií
•
typická slovní spojení
•
vyjádření preferencí - likes and dislikes
•
konverzační fráze na večírku, ve vlaku,
40 hod.
v hotelu atp.
•
stížnost
•
cestování
•
různé druhy popisu (místnost, osoba,
atp.)
•
cvičení zaměřená na procvičení
poslechu, čtení, mluvení a psaní
•
využití slovní zásoby spojené s
technikou a počítači
•
psaní emailu a jednoduchá cvičení na
vyhledávání informací na internetu
2. rok
Obsah výuky
Gramatická
kompetence
Slovní zásoba
•
modální slovesa
•
budoucí čas s will
•
přídavná jména a příslovce
•
vedlejší věty s if, unless a when
•
-ing forma
•
jídlo a pití
•
TV programy
•
oblečení a oblékání
•
nonverbální komunikace
•
vyjádření souhlasu a nesouhlasu
•
kariérní fáze
•
vzdělávání
Časová
dotace
25 hod.
20 hod.
Gymnázium Jablonec nad Nisou,
Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace
( 483737611, 2 483737699
[email protected],www.sportgym.cz
Rozvoj jazykových
dovedností a použití
informačních
technologií
•
zadávání instrukcí
•
telefonování
•
vtipy a reakce na ně
•
vyplnění žádosti
•
řešení problémových situací
•
výslovnostní cvičení
•
cvičení zaměřená na procvičení
poslechu, čtení, mluvení a psaní
•
tvorba prezentace do výuky s využitím
internetu
40 hod.
3. rok
Obsah výuky
Gramatická
kompetence
Slovní zásoba
Rozvoj jazykových
dovedností a použití
•
slovesné vazby
•
přítomné časy ve vyprávění
•
nepřímá řeč
•
nepočitatelná podstatná jména
•
budoucnost s going to
•
frekvenční příslovce
•
první a druhá podmínková věta
•
typická slovní spojení
•
předpony
•
frázová slovesa s go a s get
•
domácí nehody a lapálie
•
dopravní zácpa
•
žádost o povolení
•
konverzační fráze v místě ubytování, při
osobní schůzce, atp.
•
restaurace
•
využití jazyka pro přípravu materiálů do
výuky a k podpoře výuky
Časová
dotace
25 hod.
20 hod.
40 hod.
Gymnázium Jablonec nad Nisou,
Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace
( 483737611, 2 483737699
[email protected],www.sportgym.cz
informačních
technologií
3.2
•
využití konverzačních frází ve scénkách
a simulaci reálných situací
•
psaní pozvánky, dotazníku a osobního
profilu
•
cvičení zaměřená na procvičení
poslechu, čtení, mluvení a psaní
Cíl vzdělávací akce
Cílem je poskytnout pedagogům SŠ a druhého stupně ZŠ vstupní úrovně ERRCJ A2 nástroje
ke zvyšování své odbornosti rozvojem znalosti anglického jazyka na úroveň B1/B2
společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků (ERRCJ) vedoucí ke schopnosti
pracovat s informacemi v cizím jazyce na internetu, komunikovat se zahraničními kolegy a
pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, absolvenci zahraničních pobytů a stáží,
případně vedení výměnných pobytů studentů a žáků. V neposlední řadě je cílem motivace a
upevnění návyku celoživotního sebevzdělávání jako nástroje osobního a profesního rozvoje.
3.3
Upřesnění cílové skupiny pedagogů
Učitelé ZŠ, SŠ a školských zařízení, kteří potřebují ve svém oboru a odbornosti využívat
cizojazyčných informací. Nejnižší počet ve skupině je 6, nejvyšší pak 12 účastníků.
3.4
Plánované místo konání
Gymnázium, Jablonec nad Nisou. Dr. Randy 4096/13
3.5
Předpokládaný nejnižší počet účastníků
6
Akce bude propagována na webových stránkách školy a v informačním systému OPVK.
3.6
Jmenný seznam lektorů
Mgr. Zuzana Matoušová
Vzdělání: 1976 – 1979 Gymnázium Jablonec n.N. – maturitní předměty český jazyk, ruský
jazyk 1980 – 1984 PF Hradec Králové – Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů – ruský
jazyk a pedagogika 1993 Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem – ukončeno rozšiřující
studium pedagogické způsobilosti – anglický jazyk pro výuku v základních a středních
školách 1997 University of Cambridge – osvědčení: Výuka AJ 2003 Pedagogické centrum
Liberec – osvědčení: Vzdělávací kurz Evropské jazykové portfolio; osvědčení – vzdělávací
kurz Státní maturity z AJ 2004 Osvědčení – vzdělávací kurz Krok za krokem k nové maturitě
2006 NIDV Praha – osvědčení: Kurz metodiky výuky AJ
Praxe: 1984 učitel Gymnázium a sportovní gymnázium Dr. Randy Jablonec nad Nisou –
předměty AJ 2006-2007 spolupráce na projektu Brána jazyků 2006-2008 spolupráce na
projektu Domluv se v cizím jazyce
Mgr. Petr Koutek
Vzdělání: 2000 Gymnázium - maturitní předměty: Zeměpis, Občanská nauka, Český jazyk,
Anglický jazyk 2006 PF Technické univerzity Liberec, magisterské studium: Informatika pro
Gymnázium Jablonec nad Nisou,
Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace
( 483737611, 2 483737699
[email protected],www.sportgym.cz
3. stupeň a Anglický jazyk od 2006 Univerzita Karlova – rozšiřující studium Anglického
jazyka pro 3. stupeň
Praxe: od 2003 učitel Aj Gymnázium a Sportovní gymnázium Dr. Randy Jablonec nad Nisou
2005 účast Camp America programme (2 měsíce práce s dětmi v USA)
Mgr. Jana Kulhánková
Vzdělání: 1995-1999 Gymnázium Dr. Randy 13 Jablonec n.N. – maturitní předměty český
jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, 2007 PF Technické
univerzity Liberec, magisterské studium: Matematika a anglický jazyk pro 2. stupeň základní
školy, 2007 – Osvědčení o absolvování akreditované vzdělávací akce – výuka jazykových
dovedností, 2008 – CVLK Osvědčení vzdělávací kurz Tvorba ŠVP na střední škole
Praxe: od 2004 učitelka AJ Gymnázium, Dr. Randy Jablonec nad Nisou, 2005-2007 lektorka
anglického jazyka v projektu Brána jazyků
3.7
Odborný garant
Mgr. Petr Koutek
Vzdělání: 2000 Gymnázium - maturitní předměty: Zeměpis, Občanská nauka, Český jazyk,
Anglický jazyk 2006 PF Technické univerzity Liberec, magisterské studium: Informatika pro
3. stupeň a Anglický jazyk od 2006 Univerzita Karlova – rozšiřující studium Anglického
jazyka pro 3. stupeň
Praxe: od 2003 učitel Aj Gymnázium a Sportovní gymnázium Dr. Randy Jablonec nad Nisou
2005 účast Camp America programme (2 měsíce práce s dětmi v USA)
3.8
Kalkulace předpokládaných nákladů
Položka
Celkové náklady na lektory
Hodinová odměna lektora včetně odvodů
z toho Ubytování lektorů
Stravování a doprava lektorů
Náklady na zajištění prostor
Ubytování, stravování a doprava účastníků
Doprava účastníků
z toho Stravování účastníků
Ubytování účastníků
Náklady na učební texty
Příprava, překlad, autorská práva
z toho
Rozmnožení textů
Režijní náklady
Stravné a doprava organizátorů
Ubytování organizátorů
Poštovné, telefony
z toho Doprava a pronájem techniky
Propagace
Ostatní náklady
Odměna organizátorům
Náklady celkem
Předpokládané náklady
72500.00 Kč
250.00 Kč
6000.00 Kč
4000.00 Kč
8000.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
0.00 Kč
1000.00 Kč
0.00 Kč
1000.00 Kč
5000.00 Kč
0.00 Kč
3000.00 Kč
500.00 Kč
0.00 Kč
500.00 Kč
1000.00 Kč
0.00 Kč
86500.00 Kč
Gymnázium Jablonec nad Nisou,
Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace
( 483737611, 2 483737699
[email protected],www.sportgym.cz
Účastnický poplatek
14420.00 Kč
Pozn.: Při získání projektu je účastnický poplatek 0 Kč.
3.9 Materiální a technické zabezpečení
Interaktivní tabule, flipchart, CD přehravač, videopřehrávač, PC pro práci s internetem,
výukové a doplňkové audio a video materiály (Aj-Čj a Čj-Aj slovník + CD, Resourcefull
English Teacher CD, Movie Talk DVD-ROM, World Talk interactiv, aj.)
3.10 Způsob vyhodnocení vzdělávací akce
Porovnávací test na začátku a konci kurzu k určení přidané hodnoty jazykových dovedností
účastníků. Průběžné hodnocení na základě zpracovaných dílčích úkolů zadávaných lektorem
(domácí úkoly, práce v hodinách dílčí testy). Pravidelné i časově nahodilé hospitace vedení
vzdělávacího zařízení. Zpětná vazba v pravidelných časových úsecích formou dotazníků
účastníkům vzdělávání sloužící k vyhodnocování spokojenosti s lektory, dosaženou úrovní,
zázemím, atd.
Na základě vyhodnocení testů, dotazníků a dalších forem evaluace budou navržena opatření
pro následný časový úsek kurzu (např. větší hodinová dotace na určité téma, možnost
přestupu účastníka do kurzu jiné úrovně ERRCJ, atd.).
Závěrečné hodnocení proběhne jednak formou zpracování a prezentace závěrečné práce, jejíž
obsah bude v úzké vazbě s profesním zaměřením učitele, a přípravou na jazykovou zkoušku,
jednak závěrečným přezkoušením, které provede certifikovaná společnost, tj. Obchodní
akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Liberec, Šamánkova. Výstupem
bude získání certifikátu dle Společného evropského referenčního rámce jazykových znalostí
B1/B2. Získaný certifikát potvrdí učitelům úroveň získaných znalostí a dodá jim pocit jistoty
při využívání jazyka v praxi.
Na každé části kurzu je vedena třídní kniha, po jeho skončení je veškerá evidence založena do
desek obsahujících přihlášky, hodnocení účastníků, kopie vydaných osvědčení.
Gymnázium Jablonec nad Nisou,
Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace
( 483737611, 2 483737699
[email protected],www.sportgym.cz
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13,
příspěvková organizace
IČ: 60252537
Osvědčení
Titul, jméno, příjmení
Datum narození XX. XX. XXXX
absolvoval/a kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Název
číslo akreditace MŠMT XXXXXXXXXXXXX
a na základě závěrečného hodnocení dosáhl/a úrovně XX
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
uživatel základů jazyka
(A - uživatel základů jazyka; B - samostatný uživatel; C - zkušený uživatel)
Lektor:
………………………
Rozsah kurzu: 250 hodin
Datum ukončení:
V Jablonci nad Nisou dne
Razítko
_________________________
RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D.
ředitel školy

Podobné dokumenty

Angličtina pro pedagogy 2

Angličtina pro pedagogy 2 Závěrečné hodnocení proběhne jednak formou zpracování a prezentace závěrečné práce, jejíž obsah bude v úzké vazbě s profesním zaměřením učitele, a přípravou na jazykovou zkoušku, jednak závěrečným ...

Více

Němčina pro pedagogy

Němčina pro pedagogy Pozn.: Při získání projektu je účastnický poplatek 0 Kč.

Více