Byty na Stínadlech - investice za 100 milionů skončí v

Komentáře

Transkript

Byty na Stínadlech - investice za 100 milionů skončí v
è.7Lèervenec 2014Lroè. 22/13Lwww.obeliskval.czLtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: [email protected]
INZERCE
Byty na Stínadlech - investice za 100 milionù skonèí v soukromých rukou
(mi)Vzápìtí poté, co na veøejnost vyplavaly informace
o skandální situaci okolo vlastnictví soustavy zásobování teplem a struktury spoleènosti CZT,s.r.o.
s milionovými dopady na majetek mìsta a platby obèanù za teplo, se v plné nahotì objevil další tuèný
kostlivec ve skøíni naší radnice: byty na Stínadlech. Problém otevøel podnìt zastupitele Ing. Vodáka,
k nìmuž se pøidala jeho kolegynì Ing. Brouwerová
s požadavkem, aby se celou záležitostí zabývalo mìstské zastupitelstvo a jeho kontrolní výbor. Obdobnì
jako v pøípadì tepla se jedná o složitý právní propletenec, který není jednoduché vysvìtlit. Zde jsou jen
základní fakta.
V roce 1997 pøijalo zastupitelstvo návrh starosty
Jiøího Kubeši, aby mìsto vstoupilo do spoleèné akce
s firmou Integrastav na výstavbu 122 bytù v pìti
obytných domech na Stínadlech. Stalo se tak v dobì,
kdy trh s byty nebyl ještì dostateènì rozhýbán a na
mìstì ležely stovky žádostí o pøidìlení obecního
bytu. Potud lze ještì celý zámìr v kontextu dané
doby chápat jako smysluplný. Jenomže celý další vývoj
tohoto "bohulibého" zámìru, jak pomoci žadatelùm
o byt, dává spíše tušit, že se jednalo jen o zástìrku,
jak mìsto pøipravit o sto milionù korun. K pùvodní
smlouvì z roku 1997 totiž pøibylo bìhem sedmi
let celkem deset dodatkù s dvaceti pøílohami, které
ji postupnì pøemìnily v pro mìsto velmi nevýhodnou
investici. První tøi zásadní ještì podepisoval JUDr.
Jiøí Kubeša, další Ing. Bohdan Mikušek a poté opìt
znovuzvolený starosta Kubeša. Výsledek této smrštì
dodatkù je tristní: mìstu za svou investici ve výši více
než 100 milionù korun nezùstane v roce 2019 zhola
nic - všechny byty a domy budou v majetku spoleènosti
(dok. 2)
Step Investment Holding.
(mi)ODS v našem mìstì již asi tuší, že v pøíštím
volebním období ztratí své pozice ve vedení mìsta, a
tak starosta Jiøí Èásteèka rozehrál hru, která by mu
mohla na další roky zajistit lukrativní místo v závìtøí
s možností ovlivòování stavebních zakázek. Takovým
místem by mohlo být øeditelské køeslo ve spoleènosti
CZT,s.r.o., o které se v poslední dobì hovoøí pøedevším
v souvislosti s podvody a pro mìsto nevýhodnými
smlouvami, jejíž uzavøení stálo a bude stát obèany
mìsta desítky milionù korun a možná i více.
Aby se mohl starosta po neúspìšných volbách
plynule “uklidit” do øeditelské funkce, musí mít ve
statutárních orgánech spoleènosti, které øeditele
jmenují, své lidi. Jeho zvýšená aktivita se proto
v minulých týdnech zamìøila na obsazení pozice
jednatele spoleènosti svým èlovìkem poté, co
dosavadní jednatel a øeditel v jedné osobì, Ing. Lukáš,
z dùvodu nových zákonných úprav na první funkci
rezignoval a ponechal si pouze funkci øeditele. Jiøí
Èásteèka nejprve tedy pøišel s dobøe vypadajícím
požadavkem, že takováto funkce jednatele s.r.o. by
mìla být bez nároku na finanèní odmìnu, tedy plat,
což samozøejmì výraznì zúžilo okruh potenciálních
kandidátù (každý se nìjak musíme živit). Následnì
nìkterým zastupitelùm na nìkolika neveøejných
jednáních oznámil, že našel vhodného kandidáta,
shodou náhodných okolností èlena ODS, jeho kolegu
radního a také spojku do svìta stavebních investic
Ing. Ottu Buše. Ten má mìsto natolik rád, že je
podle starosty ochoten se vzdát podnikání, ruèit za
funkci celým svým majetkem - to vše zadarmo.
(dok. str. 2)
INZERCE
ODS ovládla zásobování teplem ve mìstì
INZERCE
INZERCE
Obelisk
2
Geodetické práce. Ladislav Vrána, Bøí Èapkù 104. 604 213 873, 571 611 007, www.geodet-vrana.eu
Byty na Stínadlech - mìstská investice za 100 milionù v soukromých rukou
(dokonè. ze str. 1)Zvláštní, ale v našem
mìstì vlastnì už normální, je to, že se v
posledních letech nikdo celou záležitostí
nezabýval, pøestože se o ní na radnici
vìdìlo. Starosta Èásteèka (ODS), nástupce a stranický kolega Jiøího Kubeši
mu ještì pøi svém nástupu do funkce
dojemnì dìkoval za vykonanou práci pro
mìsto. Toto podìkování pøišlo i pøesto,
že Èásteèkùv tehdy velmi blízký stranický kolega sliboval, jak „Kubešu èeká
za Stínadla kriminál“ (nìkam se však
tento slib vytratil poté, co se Jiøí Kubeša
vzdal mandátu zastupitele). Osm let se
pak Jiøí Èásteèka tváøil, že problém Stínadel neexistuje (obdobnì jako v pøípadì
problému tepla), pøestože mìstskou kasu
stál už miliony.
Kontrolní výbor zastupitelstva, který
se celou záležitostí opakovanì zabýval,
došel mj. k závìru, že byly závažnì porušeny podmínky veøejné soutìže, vyhlášené v obchodním vìstníku è. 45/97.
Mj. jde o nedodržení termínu soutìžní
lhùty nebo to, že správu objektù mìl
provádìt vybraný uchazeè z prostøedkù
vybraných z nájemného, místo toho tyto
peníze hradí mìsto, roènì 700 000 Kè.
Ještì závažnìjší je zjištìní, že v pùvodních zadávacích podmínkách soutìže
nebylo uvedeno, že po dvaceti letech
bude 51% podíl mìsta pøeveden na zhotovitele za pouhých 3,6 milionu korun,
což je hluboko pod cenou obvyklou.
Dále kontrolní výbor konstatoval, že
firma Step Investment nepøedává mìstu
finanèní podklady tak, jak jí to stanovuje
smlouva. V závìru zprávy KV je vznesen
požadavek, aby byla provìøena právní
platnost takovéto smlouvy a zámìr na
prodej spoluvlastnického podílu mìsta
nevyhlašován.
Že starosta Èásteèka záležitost bytù
na Stínadlech neøešil døíve, je zarážející.
Zvláštì, když když Ing. TomᚠKantor,
zástupce Integrastavu, který u celé záležitosti stál a který dnes zastupuje spoleènost Step Investment Holding (sídlo
jediného vlastníka je v USA), jež Integrastav nahradila, má u starosty vždy otevøené dveøe.
A byl to taky Ing. Kantor, kdo pøi
projednávání uvedené problematiky
dorazil na èervnové zastupitelstvo, aby
vše vysvìtlil. Jeho vystoupení nebylo
však pøíliš pøínosné a dalo by se shrnout
slovy "mluvil mnoho, øekl málo". Celou
investici z pohledu Integrastavu a
dosaženého zisku zhodnotil jako nepøíliš
zajímavou. Doslova øekl, že: "projekt není žádným zlatým vejcem. Výnos by mìl
být kolem 35 milionù, což na patnáctiletý
projekt není velké terno". Na otázku,
kolik vlastnì stála celkem výstavba
bytových domù odpovìdìl, že to neví,
protože to je po 17 letech obtížnì
rekonstruovatelné. V následné diskuzi
pak napø. pøiznal, že se pøi pøedkládání
materiálù pro kontrolní výbor MZ "spletl"
o 20 milionù korun.
V dvouhodinové diskuzi, do které se
zapojilo nezvykle mnoho zastupitelù (s
výjimkou vìtšiny èlenù ODS) zaznìly
mj. následující názory:
Ing. Denk: "Smlouva je tak nevyvážená, že pokud by to dnes zastupitelé
odsouhlasili, mohou být v budoucnu
trestnì stíháni."
Ing. Kantor: "Tento názor mì mrzí.
Mìsto celou dobu mìlo jedno velké právo - obsazovat byty."
Ing. Denk: "Kdybyste prodávali byty
a 49% pøíjmu by skonèilo u Stepu a 51%
by šlo mìstu, mùžeme to odsouhlasit, to
by bylo férové."
Ing. Kantor: "Chápu tuto úvahu, je
škoda, že neprobìhla pøed 17 lety."
Mgr. Odstrèilová: "Chci reagovat na
nìkteré vìci, které považuji za lži z vaší
strany. Sedìla jsem v bytové komisi asi
rok, pochopila jsem, že správcovství bytù
z vaší strany nefunguje, mìsto se nedozví, že je volný byt, ale až zpìtnì, že
došlo k výmìnì nájemníkù, není pravda,
že nemùžete ovlivnit nájemníky."
Mgr. Schattke: "Z mých osobních
zkušeností a toho, s èím za námi nájemníci chodí myslím, že správa øádnì
vykonávána není."
Do diskuze vstoupil i starosta Èásteèka když, lživì prohlásil: "Problém je
problém nový, zaèali jsme se tím zabývat, když se zaèaly kumulovat negativní
zprávy." Následnì podpoøil požadavek
firmy Step Investment, aby došlo k
pøedèasnému odprodeji mìstkého podílu
ve firmì, tedy pøesnì to, co je v zájmu
SIH a ne mìsta: "Je tady výzva k ukonèení projektu, mùj názor - skuteènì bych
se nad tím zamýšlel a jednal se Stepem
o ukonèení smlouvy. Je otázka validní
a relevantní za jakých podmínek."
Mìstský právník JUDr. Ivánek pøipomenul, že "nebyl zastím vyhlášen zámìr
na prodej podílu ve firmì" a zároveò
poukázal na to, že v materiálu zaslaném
firmou Step Investment je "mìstu v
podstatì vyhrožováno". Na toto
navázala zastupitelka Ing. Brouwerová:
"Výzva, kterou jste nám dali, má dopady
a musíme na ni reagovat. Nepøevede-li
mìsto bezplatnì svùj podíl, je povinno
zaplatit 10 milionu za každý zapoèatý
mìsíc..." a dodala: "Mnì se smlouva
nezdá nevyvážená, mnì se zdá nemravná. Stydím se za to, že jsem tehdy byla
v ODS a tím jsem to podpoøila. Jsem
ráda, že dnes už ve stranì nejsem." Ing.
Kantor zareagoval: "Nevím, proè se
bavíme o ODS, mimochodem nejsem
èlenem ODS od roku 2003."
V závìru diskuze opìt vystoupil
pøedseda kontrolního výboru MZ Ing.
Denk: "KV doporuèuje jednat se spoleèností Step a snažit se tuto smlouvu
pozmìnit. Je nevyvážená, nevýhodná
pro mìsto. Co bude mít z toho mìsto,
když se projekt uzavøe døíve?"
Požadavek na úpravu smlouvy ve
prospìch mìsta se již pøedtím nelíbil v
diskuzi ale právì starostovi Èásteèkovi,
který prohlásil: "Nenapadali jsme ducha
smlouvy, protože to nìjak fungovalo.
Jakkoliv se mi smlouva mùže nebo
nemùže líbit, kdysi ji naši pøedstavitelé
uzavøeli. Nevím, jestli je možné se vracet ke každé smlouvì a mìnit parametry."
V závìru projednávání tohoto bodu
starosta podìkoval Ing. Kantorovi za
prezentaci, bod odložil na další zasedání
MZ s tím, že probìhne provìøení
smlouvy a jeho jednání se zástupci Step
Investment Holding.
èervenec 2014
foto Igi
Opakovanì v èervnu hrozil anonymní telefonát bombou ve Spoøitelnì. Dopadeným viníkem byl nakonec nezdárný syn, vybírající z matèiny kreditky.
ODS ovládla zásobování teplem ve mìstì
(dokonè. ze str. 1)Na sklonku èervna
valná hromada, složená kromì zástupce
mìsta (starosty Èásteèky) také ze zástupcù spoleèností RWE a EVÈ, Ing. Buše
do funkce jednatele spoleènosti, do jehož
kompetence patøí zcela náhodou i jmenování øeditele, bez problémù jmenovala.
Následujícími kroky by tedy mohlo být
odvolání stávajícího øeditele Ing. Lukáše
s oprávìným poukazem na žalostné vedení firmy v uplynulých letech (v pøípadì
pokojného odchodu není vylouèena nabídka funkce hlavního energetika mìsta,
nedávno shodou okolností vytvoøená) a
jmenování øeditele nového. Podaøí-li se
Jiøímu Èásteèkovi udržet se na radnici i
po volbách, místo se “pøihraje” nìkomu
z blízkých z ODS nebo se použije coby
úplatek pøi jednáních o koalici. Pokud
starosta Èásteèka koneènì z radnice
zmizí, je možné, že právì do spoleènosti
CZT, s.r.o., stávající nebo jakkoliv
transformované. Podporu ostatních
spoleèníkù má jasnou již teï, vždy jim
osm let jde na ruku tak nestydatì a tak
moc v neprospìch obèanù mìsta, a už
jsou jeho volièi nebo nikoliv (tøeba tím,
že nevýhodnou smlouvu nechal osm let
ležet a øeší ji až ve chvíli, kdy je mìsto
zahnáno do kouta), že je to pøíliš i na
valašskomeziøíèské pomìry. Teèkou za celou operací “øeditel” by
mohla být po jejím úspìšném provedení
rezignace Ing. Buše na funkci jednatele
spoleènosti CZT, s.r.o, zdùvodnìní si
ètenáø mùže dosadit jakékoliv. Nebo také
ne a tento “nepodnikající” majitel stavební firmy a politik, o jehož vlivu na zadávání stavbeních zakázek mìsta se vedou
veøejné dohady, bude ovlivòovat i
zakázky spoleènosti, jež dodává teplo do
firem a tisícù domácnosti ve mìstì.
(ji)Když v lednu Ing. Vodák navrhl
pøesunout 500 tisíc, urèených na
projektovou dokumentaci zateplení MÚ
Zašovská, na pøípravu sportovní haly,
reagoval místostarosta Pernický, že je
tøeba koncepènì pøemýšlet, kde a kolik
bude hala stát, a že je potøeba studie.
Zastupitelé proto místostarostovi uložili
pøedložit investièní zámìr na sportovní
halu, jehož souèástí by mìlo být vypracování nìkolika variant. Pernický tedy
napøáhl své síly a po pìti mìsících pøedložil zastupitelùm ètyøi varianty, kde by
mohla hala stát, oznaèené èerveným
køížkem a èíslem na jednoduchém plánu
mìsta (1. v areálu kasáren mezi hasièskou zbrojnicí a budovou Úøadu práce,
2. v prostoru vstupu do areálu sportovního stadionu za kasárnami, 3. za halou
Èerozu, 4. v areálu ISŠ-COP na Palackého ulici.)
Na hlavu Pernického se pak snesla
sprcha kritiky ze strany zastupitelù, kteøí
oèekávali podrobnìjší informace.
„Nepochopil jsem, proè to tu máme zbyteèný materiál, který jen oznamuje,
že jsme vytipovali ètyøi plochy a budete
v tom pokraèovat. My jsme po tobì
chtìli investièní zámìr,“ vystoupil
Vlastislav Navrátil s tím, že nejménì dvì
z navržených lokalit jsou nesmyslné
z kapacitních dùvodù. „Mìli bychom
vìdìt, jak velkou halu mìsto potøebuje,
co by tam mìlo být a na základì toho
mùžeme rozhodovat. Takto je to
naslepo,“ pøipojil se Mikušek „Ono to
bude nìco generovat a jenom na
pasblink nìco øešit by asi nebylo dobøe
a asi by to stálo nìjaké peníze. Jde o to,
abychom dostali požehnání pracovat na
tìchto ètyøech lokalitách a následnì
zjistit, kde by mohla hala stát,“ vyjádøil
se místostarosta Pernický. „Nerozumím
tomu, proè potøebuješ nᚠsouhlas. O
hale se mluví minimálnì ètyøi roky. Máš
to na starosti, mùžeš pracovat i bez
našeho souhlasu,“ vyjádøila se Zdislava
Odstrèilová.
S návrhem, odlišným od vìtšinového
názoru zastupitelstva, pøišla PhDr.
Medková: „Velká hala, velké problémy.
Asi nikdy tady nebudeme mít nìjaký ligový sport, protože to pøináší velké peníze. Neklaïme si velké cíle a podívejme
se, jak cvièí tøeba dìti na ZŠ Køižná,
kdy nevidìli a nehráli fotbal na celé
tìlocviènì, protože se tam nevejdou.
Nebylo by lepší postavit vìtší tìlocviènu
na pozemku ZŠ Køižná, která by dopoledne byla využita školou a odpoledne
pro veøejnost? Nevím, proè bychom mìli
mít halu pro 500 lidí.“
Pernický ukonèil diskuzi, bod stáhl
z programu jednání s tím, že na tom
budou nadále pracovat. Moc èasu už
mu nezbývá. Doufejme, že jeho místo
po osmi letech obsadí po volbách koneènì nìkdo schopnìjší.
INZERCE
Téma sportovní haly opìt v zastupitelstvu
3
INZERCE
èervenec 2014
4
OBCHÙDEK NA RَKU
…Známe ho z dìtství, známe ho z amerického filmu
o lásce po internetu. Pamatujete si paní Pøadkovou
v útulném prostøedí s døevìnými regály a plovoucími
kvašáky v soudku, malé cukrárny s úžasnými
zákusky, když jsme s rodièi šli na procházku, nebo
manžele Hladišovi, prodávající kožichy a saka na
Mostní. Byly to typické postavièky našeho mìsteèka.
Jedineèná a neopakovatelná atmosféra prodejnièek
a malých hospùdek, které vítaly svou originalitou a
pohodou svého zákazníka, kterou už jen pamatují
naši rodièe z dìtství. Dnešní realita je ale jiná:
vyhrávají neosobní hangáry zvané supermarkety s
nepøehledným množstvím zboží, kde každá druhá je
polská potravina nebo výrobek východoasijské
provenience. Nesledujeme už bìžné ceny, ale jedeme
na akce, akce, akce!! Kouzlo domácího prostøedí v
obchùdku na rùžku a osobní zájem majitele nebo
majitelky hýèkajícího každièkého zákazníka vèetnì
jeho dítìte i pejska vystøídaly obøí nákupní koše a
pobíhající prodavaèky doplòující vyhlodané
regálové díry od akèního zboží. Doprava ve mìstì
se zhoršuje i tím, že souèasné rodiny, spíše než do
lesa, poøádají rodinné výjezdy do obchodních satelitù
a nakonec utratí za levné vìci více než by nìkde
poblíž v malém obchùdku zamýšleli.
V tìchto dnech byl pøed televizními obrazovkami
vzduch pøímo nasátý vlasteneckým nadšením, nebo
Kvitová je opìt neoficiální mistryní svìta na trávì
ve Wimbledonu. Mohli bychom se všichni po zbytek
roku projevit jako velcí vlastenci tøeba tím, že budeme
dávat pøednost èeským výrobkùm a èeským
prodejnám. Zkusit podpoøit místního obchodníka,
místního hostinského a zajít pìšky s partnerem na
nákup do místní veèerky. Èeští maloobchodníci musí
a chtìjí prodávat kvalitní vìci za pøimìøené ceny a
když pøijdete, urèitì se setkáte s milou obsluhou a
vøelým pøivítáním. Drobné obchùdky mají opravdu
namále a zahranièní giganti je válcují èím déle, tím
více. Nechali jsme si tu v èeských a moravských
hvozdech nasázet tolik cizích øetìzcù, že ani sami
Západoevropané nemají na obyvatele takové
množství marketù. Komuže odchází zákazníci, milí
vlastenci sportovních utkání? No, samozøejmì
chudnou a postupnì konèí místní živnostníci a
námìstí se postupnì vylidòuje. Statistiky jsou
neúprosné, jen zhruba 12% Èechù a Moravákù
nakupuje u malého obchodníka. Smutné. A staèilo
by zajít ke svému pekaøi, mlíkaøi nebo do své
hospùdky èi vinotéky. Lidé dobøe ví, že pokud chtìjí
zase jíst køupavé peèivo a kvalitní máslo nebo chutné
vejce, tak malý obchodník je schopen pøinést právì
takové výrobky na trh. Obchodník, kterému dýchá
na záda nìjaký ten obr, musí mít odlišné zboží vyšší
kvality, protože nikdy nedosáhne takových cen pøi
tak malém objemu zboží. A tak, prosím, podpoøte
maloobchodníky svou pravidelnìjší návštìvou a
øeknìte si, co by bylo Vaším pøáním, a uvidíte, že se
nesetkáte s nepøítomným pokrèením ramen
zamìstnance v jednotném dresu, ale se zájmem
èlovìka, který, chce-li prodávat po další léta, hlavnì
on musí vnímat a shánìt zboží podle pøání zákazníka.
Bude-li živ obchodník, knihovník èi myslivec, budeli pulzovat i spolkový život, sejdou-li se sousedé a
budou-li se zajímat o vìc venku za plotem, pak bude
duše mìsta žít a s ní lépe èeské a moravské luhy a
háje. Tradice malých a støedních podnikatelských
vrstev, která se spíše ztenèuje, musí mít zastání i na
radnici. Proto chceme v hnutí Provalmez ve svém
programu do místních voleb vrstvu místních
živnostníkù podporovat. Jakým životním stylem
žijeme, tak uèíme své dìti žít v
budoucnosti.
A co se stane s obchùdkem na rùžku?
Zmizí nebo nezmizí z mapy Vašeho
mìsta? Ta odpovìï je zcela na Vás...
Srdeènì zdraví Irena Brouwerová,
zastupitelka Valašského Meziøíèí.
èervenec 2014
Slušní lidé, bìžet prosím k volbám a do voleb
Milí a vážení obèané našeho mìsta - Valašského
Meziøíèí! Myslím, že nejsem jediný, kdo se v poslední
dobì nestaèí divit, co všechno je v našem mìstì možné.
Na svìtlo svìta se dostávají zlodìjny a podvody, které
mìsto stojí a stály již desítky a stovky milionù korun,
které ovlivòují ceny tepla, ceny odpadù, výši daní z
nemovitostí, to, jak naše mìsto vypadá, jak se nerozvíjí
a zaostává za svým okolím. Vím, že jsme povahou
národ reptalù a že nám mnohdy staèí, když si o tom
všem, co nás štve, povykládáme a zanadáváme u piva
nebo nedìlního obìda. Míra okrádání obèanù ve
Valašském Meziøíèí a drzost tìch, kteøí mají tyto zlodìjny
na svìdomí, už ale pøesáhla i ty nejzazší meze.
Za tím vším, co nás ve mìstì (a stejnì tak i v celé zemi) trápí, nestojí žádný anonymní systém, ale konkrétní
lidé, vìtšinou politici, které jsme si sami zvolili. Lidé,
kteøí nás podvedli, kteøí nedostáli svým slibùm a porušují
je jen proto, aby se sami obohatili na úkor ostatních. Za
vším marasmem ve mìstì jsou i lidé neschopní, kteøí
se nechali podplatit funkcemi a poslušnì vykonávají
to, co si hlavní zlodìji a podvodníci pøejí.
Nikdo z tìchto politikù si nezaslouží znovu vaši
dùvìru. Máme starostu, který ve mìstì nežije, místostarostu, jež není schopen pøipravit pro zastupitelstvo
jediný smysluplný materiál, radní, která vymìnila svùj
slib zastupitele za øeditelskou funkci, a dalšího, jehož
zajímají víc než zájmy obèanù mìstské stavební zakázky. A tak by bylo možno pokraèovat u dalších mìstských politikù, z nichž nìkteøí v zastupitelstvu sedí již
tøetí nebo ètvrté volební období.
Pokud milí spoluobèané chcete ve mìstì zmìnu,
nevolte stejné politiky, kteøí vás zklamali, by by byli
ze strany, se kterou na celostátní úrovni sympatizujete.
Bìžte k volbám a dejte hlas tìm, kdo vás nepodvedli,
nebo novým lidem. Nebo ještì lépe, sami vstupte do
volebního klání, kandidátky se tvoøí právì teï! M.Irgl
¨ Dobøe poslouchejte, co se nám minulou sváteèní
sobotu stalo. Celá rodina, vèetnì kojence, jsme se vraceli
z návštìvy u babièky v Louèce. Byl pìkný letní den,
èistá obloha, káva s dortem za námi a posezení u táboráku naopak pøed námi. Prostì letní idyla. Ta ale málem
skonèila v zatáèce pøed Poliènou, kde se náhle vynoøil
na silnici zmatenì se pohybující starý pes, velké plemeno, nejménì padesátikilový. Øidièi našeho vozu se mu
podaøilo vyhnout jen ostrým stržením vozidla do protismìru, kde naštìstí v té chvíli nikdo nejel. Kritická kolizní situace, která zázrakem neskonèila autem v pøíkopì.
Zmateného psa možná srážka s naším autem nikterak
nevyvedla z míry a pokraèoval si to prostøedkem silnice,
v úseku plném nepøehledných zatáèek smìrem k Brankám. Naše uvìdomìlá dcera, která má nejen ráda psy,
ale navíc není lhostejná, okamžitì vytoèila èíslo mìstské
policie a vìc ohlásila. Nepochodila, má prý zavolat na
tísòovou linku integrovaného záchranného systému
Zlínského kraje, èíslo 158, kde to mají v kompetenci.
Zavolala tedy tam. Ohlásila, že se na silnici pohybuje
velký zmatený pes, že málem došlo ke srážce s ním a
že by stálo za to na místo poslat policii, aby situaci
vyøešila. Dotyèný úøedík na lince si vše zapsal (pøièemž
jej nejvíc zajímalo, jak se jmenuje dcera) a vše vypadalo
vyøízené. Asi tøi minuty. Pak se dceøi rozezvonil telefon
a stejný úøedník "záchranáø" jí sdìlil, že vlastnì zavolala
špatnì, že oni nejsou k øešení nalezeného psa kompe-
tentnÍ, že by správnì podle zákona mìla psa dovést na
pøíslušný obecní úøad nebo tam zavolat, aby oni zajistili
odchyt. Marnì dcera opakovala, že už jsme mezitím
ujeli deset kilometrù, že neví na jaký obecní úøad by
mìla volat, protože nezná z pamìti katastrální mapu,
že je sobota a svátek k tomu a hlavnì, že se nejedná o
žádného nalezeného psa, ale o psa, který ohrožuje
dopravu v daném místì a hrozí zpùsobením (tøeba i
smrtelné) nehody. Úøedník zachránce životù byl ale
neoblomný - jedná se o nález psa.
Nedalo mi to a když jsme dojeli domù a dcera mi
pøevyprávìla obsah hovoru s dotyèným byrokratem z
tísòové linky, zavolal jsem na ni sám, abych se
pøesvìdèil, že správnì rozumìla. Telefon zvedl kolega
pøedchozího ignoranta, sdìlil mi, že o celé vìci už ví a
opìt si vedl svou úøednickou - jedná se o nalezeného
psa a podle nového Obèanského zákoníku s tím oni
nemají nic spoleèného. To už ve mnì ale vøela krev a
zeptal jsem se jej, kam mám tedy zavolat a vìc nahlásit,
aby z cesty zmizelo nebezpeèné zvíøe, ohrožující zdraví
a životy lidí. Odpovìï mì uzemnila již zcela: zavolat si
prý mùžu tak na Poslaneckou snìmovnu, která pøijala
špatný Obèanský zákoník. Zeptal sem se dotyèného,
jestli to myslí vážnì. Bez váhaní mi sdìlil, že ano. Øekl
jsem tedy, že chci vìdìt, jak se jmenuje a že si na jeho
postup budu stìžovat. Jméno mi sdìlit odmítl, ale
stížnost si prý písemnì mohu poslat do Zlína.
Proè to všechno píšu? Abyste, milí ètenáøi, vìdìli, že
až se vám stane nìco podobného, mùžete si ušetøit
kredit ve svých mobilních telefonech a taky vlastní
nervy a nikam nemusíte volat. K nièemu to není, stejnì
jako celý integrovaný záchranný systém. Alespoò do
doby, kdy na tak zodpovìdných místech, jako je
dispeèink pro nahlášení nebezpeèných situací a nehod
budou sedìt byrokratiètí idioti typu tìch dvou pánù,
kteøí mìli službu v sobotu 5. èervence po obìdì. mi
Tomu byste nevìøili aneb idioti na tísòové lince
Volby bez billboardù
Døíve než nastane pøedvolební masហvolièù pøed
podzimními komunálními volbami,si dovoluji veøejnì
oslovit kandidáty do zastupitelstva ve Valašském
Meziøíèí.
Aby demokracie fungovala a byla pøínosem pro celou
spoleènost, musí dojít k oddìlení politiky od
podnikatelského vlivu.Všichni víme, že je to pøesnì
naopak, ale o tuhle ideu je tøeba stále bojovat, jako o
svobodu slova,vyznání a lidská práva.
My, obyvatelé Valašského Meziøíèí, mùžeme uèinit
první krok. Jelikož je malá úèast volièù u jakýchkoliv
voleb,dovolím si øíci, že je nás spousta obèanù, kteøí
nechceme mít mìsto zaneøádìné pøedvolebními
billboardy. Nestojíme o všeobecné ,,kecy“ politikù v
novinách a netoužíme míti poštovní schránky plné
propagaèních fotografií, které stéjnì hodíme do
kontejneru na papír.
Jako ve starém Øecku, at¡ se každý kandidát postaví
na námìstí, prokáže øeènickou zdatnost a pøesvìdèí
obèany, aby ho zvolili do mìstského zastupitelstva.
Politická soutìž at¡ není o penìzích a zaplacené
reklamì, ale o schopnostech jednotlivých uchazeèù o
politické posty.
V malém mìstì, jako je Valašské Meziøíèí, to není
žádný problém, teprve potom zde bude opravdová
demokracie.
Václav Novosad
Politická turistika
Tak už máme zase pøed volbami , nyní komunálními.
A opìt zaène ten tradièní mumraj, kdy jednotlivé strany
vytáhnou do pøedvolebního boje se svými kandidáty.
Mnoho stávajících zastupitelù pak, jako vždy, bude
kandidovat opakovanì a obhajovat svá místeèka. A
zde právì dochází k zajímavému jevu. Dosti z tìchto
„délesloužících“ zastupitelù se kupodivu bude novì
vyskytovat na kandidátce úplnì jiné partaje než
v minulých obdobích. Všimnìte si, že nìkteøí, cítící
se v ohrožení nezvolením, již takto vystøídali i tøi až
ètyøi rùzné kandidátky, jen aby si udrželi zahøátou
židlièku. A je jim úplnì jedno, jaké cíle a program má
ta která partaj (ani je neznají). Kandidovali by tak tøeba
za Marany. Domnívám se, že všichni snad víte, o které
VAŠE zastupitele se jedná a jak budete hodnotit jejich
pøebìhlictví, èi „politickou turistiku“.
Ing. Jaromír Michal
INZERCE
5
INZERCE
èervenec 2014
6
Názory
Pøi poslechu zvukového záznamu ze
zasedání zastupitelstva ze dne 19. 6.
2014 jsem se opravdu nestaèil divit. To,
co jsem zase vyslechl, nemùže být
náhoda, to je systém. Systém, který
pramení ze samého složení vedení
mìsta a jehož motorem je smìsice
hlouposti, která, jako témìø vždy, jde
ruku v ruce s arogancí.
Opìt jsem si vyslechl, jak zastupitelstvo celkem bohorovnì háže další petici
do koše, aniž by se, by jen formálnì,
snažilo naplnit zákon. Neumí si pøi
posuzování obsahu petice pøiznat, že
není schopno plnì dohlédnout na možné
dùsledky toho, proti èemu se v petici
obèané staví (v tomto pøípadì kácení
zelenì), a že je nuceno opøít se pouze o
stanovisko pøíslušného odboru, z nìhož
se bude odvíjet i øešení celé situace. To
by však bylo moc jednoduché, místo
toho zvolí osvìdèený scénáø založený
na zpochybnìní signatáøù petice (kteøí
samozøejmì nebyli k jednání pøizváni),
opøený o názor rozhádané protistrany a
pøijetí usnesení (protiprávního) „bereme
na vìdomí“ (tedy: házíme do koše).
Nicménì ještì zajímavìjší byla reakce
na pøipomínku obèanky mìsta na naprosto nerovný pøístup k rušení noèního
klidu s tím, že v jiných mìstech se obdobné excesy nevyskytují, protože se
netolerují. Typickým pøíkladem je kontrast v omezení promítání v letním kinì
oproti povolování akcí soukromého komerèního charakteru, které obtìžují celé
mìsto. Jak je to tedy s letním kinem,
zatím jediným místem pod širým nebem,
èervenec 2014
Mìsto neustále porušuje zákony, zastupitelùm je to jedno
které je urèeno pro kulturní a spoleèenské akce ve mìstì? Mìsto operuje
neuchopitelným a nedefinovatelným
termínem „noèním klid“ od 22. do 6.
hod (v našem mìstì platí pouze pro letní
kino), ovšem s tím, že tento èasový limit
mohou kdykoliv prolomit (dle zákona
o pøestupcích), to platí pro zbytek mìsta.
Nevím, co to tedy je ten „noèní klid“,
myslím si, že jeho chápání je znaènì
individuální, ale je mi jasné, že je-li takto
nedefinovaný, mùže obèana ochránit, ale
také se mùže stát pøedmìtem šikany ze
strany úøadù. Problematiku totiž ve
skuteènosti øeší napø. Naøízení vlády
è.272/2011 O ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací, kde
je hluková zátìž definovaná jako
prùmìrný hluk za èasovou jednotku, tzn.
do 22. hod nesmí prùmìrná úroveò
hluku za dobu 8 hodin pøekroèit 45db a
po 22 hod. nesmí po dobu jedné, nejhluènìjší, hodiny pøekroèit prùmìrnou
úroveò 35db. Ze zkušeností víme, že
prùmìrný rockový koncert zasahuje své
okolí intenzitou asi 90db, to znamená,
že limity jsou narušeny ve dne asi po
ètyøech hodinách nepøetržité produkce
a v noci nìkde po dvacáté minutì.
Jak se to týká letního kina? Je to
jednoduché. Nevìøím, že bìžná filmová
produkce zatìžuje okolí více než 70db,
to by ale znamenalo, že pøiblížení se k
hygienickým limitùm by nemìlo nastat
døíve než v 22.30 hod. a že tedy promítání kina je možné prakticky celou
sezónu. Z toho ovšem plyne, že vedení
mìsta nemá vùli po optimálním využití
letního kina a celého areálu a tuto svoji
úmyslnou obstrukci si zaneslo již do
kolaudaèního rozhodnutí. Nebydlí snad
nìkdo z vedení mìsta poblíž anebo kultura není zase tak finanènì zajímavá?
Ve zbytku mìsta je však situace naprosto
odlišná. Mìsto, zøejmì z dùvodu komerèních zájmù svých kamarádíèkù,
nemá problém kdykoliv prolomit noèní
klid. A aby se obèané nemohli zlobit na
nìkterou „hrdou“ úøednici, zkoncipovali
to tak, aby se toto pouze ohlásilo, a tak
nepodléhalo žádné regulaci.
Já se tedy upøímnì divím majitelùm
rùzných zaøízení, že se nechávají od
závistivých obèanù šikanovat za rušení
noèního klidu. Vždy staèí jednou za
mìsíc zajít na mìsto, vyplnit patøièný
poèet oznámení o hudebních produkcích a vystrèit dost silné reprobedny na
ulici (v pátek a v sobotu i po 22. hodinì)
tak, aby spolehlivì pøekryly hluk vydávaný opilými zákazníky. A když si
pøijde stìžovat rozespalý obèan? Je to
jednoduché. Zesílím intenzitu hudební
produkce tak, aby mì ten øev neuvìdomìlého individua nerušil a zavolám
policii. Ta je velmi dobøe informována o
probíhajících akcích a ví, že a se tam
dìje cokoliv, je to v poøádku. Policista
si tedy vezme milého obèana stranou a
v rámci domluvy mu vysvìtlí, co je to
veøejný poøádek a la Valmez. Kdyby to
však dotyèný i nadále nechtìl pochopit,
dopustí se pøestupku, nejspíše to bude
rušení noèního klidu nebo výtržnictví.
Obèané si pøeci nemohou jen tak dovolit
hulákat po nocích v ulicích poøádkumi-
lovného mìsta (a už vùbec ne to, co
chtìjí).
Že by mohly být ze strany mìsta èasem nìjaké potíže? V žádném pøípadì.
Vždy mìsto samo je hlavním hybatelem podobných excesù. Ono to totiž dost
sype. A tak pro tyto excesy umožòuje
poskytování objektu ve svém vlastnictví, aniž by byl pro tento typ užívání
zkolaudován a je pro toto využití naprosto nevybaven ve všech ohledech (jedná
se tedy o porušování stavebního zákona). Finanènì, materiálnì a personálnì
se pøímo podílí na tìchto soukromých
akcích a zároveò financuje opravy škod,
které na majetku mìsta v souvislosti s
nimi vzniknou (tomu se zase øíká vyvádìní veøejných penìz do soukromého
sektoru). A tak nìjaké životy, zdraví
(mìly by být chránìny hygienickými
limity, které však jsou poøadateli prolamovány po celou dobu konání a mìsto
si je této skuteènosti velmi dobøe vìdomo) èi majetek obèanù musí jít stranou
(musí tedy jít stranou veøejný zájem).
Co však lze oèekávat ve mìstì, ve kterém je starostou èlovìk, který odmítl
definovat termín veøejný zájem (máme
to písemnì), jehož ochrana je jedním z
klíèových úkolù mìsta, vyplývajících ze
zákona o obcích. Tento bývalý frekventant „Plzeòských práv“ (do doby, než
to prasklo) žije v pocitu, že když nezadefinuje to, co mu ukládá zákon, nemusí
jej dodržovat. Pro mì však i tímto pouze
dokázal, že svùj úøad nemìl nikdy zastávat a že je pro obèany našeho mìsta více
než nebezpeèný.
Kuèera
Nìkteøí obèané Polièné jsou nespokojeni s komunistickou agitací
Naše redakce obdržela dopis od
obèanù samostatné Polièné, kteøí
poukazují na to, že v jejich obci probíhá
politická agitace, v tomto pøípadì komunistická, patrnì v rozporu se Školským
zákonem 561/2004 Sb., § 32. Ve svém
dopise píší: “Dne 30.4.2014 ve škole a
školce v Polièné byly plošnì rozdány
kupony s razítkem KSÈM, které sloužily
k propagaci a k nalákání dìtí na
komunisty poøádanou oslavu 1.máje.
Tím vedení školy možná i obce (ta je
zøizovatel školy) porušilo školský zákon,
který zakazuje jakoukoliv èinnost a
propagaci politických stran a reklamy.
Jak na tuto situaci bude reagovat nadøízený orgán ve Zlínì nevíme, ale jistì
to nìjak øešit bude. Je vedení školy obeznámeno s tímto zákonem nebo si myslí,
že rodièe neznají tento zákon a je jim
INZERCE
jedno, co se ve škole dìje a v jakém
prostøedí jsou vychovávány jejich dìti?
Jsme svéprávní lidé žijící v demokratickém státì, tak si snad o výchovì dìtí
mùžeme rozhodnout sami a nenechat si
výchovu ovlivòovat komunistickým
vedením obce a školy! Vracíme se snad
v naší škole do dob, kdy již dìti pøedškolního vìku se uèili vázat pionýrský
šátek a slib jiskøièek! Stát èestnou stráž
u pomníku padlých, na kterém jsou
dodnes symboly uznávané zloèinecké
organizace - KSÈ!Místo toho, aby
vedení obce tyto symboly odstranilo, tak
toleruje propagaci komunistù ve škole
nebo se snad s touto minulostí
ztotožòuje?“
Autoøi dopisu upozoròují i na to, že
touto praxí staví komunistiètí agitátoøi
rodièe a dìti proti sobì. Dítì dostane ve
škole kupón na kolotoèe, tìší se na to a
rodiè, který se politicky neztotožòuje
s komunistickou ideologií a na akci
nechce s dítìtem jít (politické dùvody
školák nemùže pochopit), je v oèích
dítìte ten špatný a krutý. Už vùbec
mimo diskuzi je pak podle pisatelù
skuteènost, že kupony mohly být uplatnìny až po politických projevech,
pøítomní rodièe s dìtmi si tedy byli
nuceni nejprve vyslechnout komunistickou agitaci.
V závìru dopisu pak rodièe polièenských dìtí píší: “Rozdat kupony mezi
dìtmi lze i jiným zpùsobem než politickou kampaní ve škole, nebo si soudruzi
Komunismu jsme se v roce 1989 zbavili, ale komunistické symboly (a také
manýry) leckde, mj. v Polièné, zùstaly...
myslí, že už mùžou zase všechno!?
To, že naše školské zaøízení je využíváno také ke komerèním reklamám,
je zøejmé, nebo opìt byly plošnì rozdány
reklamní letáky na repelentní pøípravek.
Na letáku je kontaktní osoba, tudíž
prodávající Olga Místecká, snacha
našeho starosty. To si starosta Vl. Místecký myslí, že je v souladu se zákonem
propagovat ve školském zaøízení
reklamu rodinným pøíslušníkùm a
politické stranì? A proè to toleruje
øeditel školy, zná vùbec tento zákon?"
Situace, kdy jsou školáci nástrojem
politické manipulace, je bezesporu
špatná. Nutno ale v tomto pøípadì dodat,
že komunistického starostu si obèané
Polièné øádnì zvolili a o tom, že øeditel
školy je komunista, se veøejnì ví (musí
táhnou za jeden provaz). Pokud se to
tìmto obèanùm nelíbí, nemají strach a
nechtìjí, aby se s nimi manipulovalo po
totalitním zpùsobu, mají na podzim
možnost to zmìnit.
red.
7
INZERCE
èervenec 2014
8
èervenec 2014
Ze života meziøíèských škol SPŠ stavební „uklízela Èesko“
Holky ze Šafaøky po roce
opìt na jazykovém táboøe!!!
Stejnì jako loni jsme
se i letos zúèastnili
soutìže Krajská týmová
spolupráce v Uherském
Brodì, která probìhla
29. dubna v rámci projektu Inovace ve výuce
angliètiny na školách ve
Zlínském kraji. Již od
února pracovali naši žáci
z 5. a 8. tøíd na svých
originálních prezentacích, které se mìly
vztahovat ke Zlínskému
kraji. Naše malé a šikovné sleèny z 5. A a B,
Linda Lattová, Tereza
Rechtorovièová a Natálie Šubrtová, si
vybraly téma volnoèasových aktivit a
stvoøily naprosto úžasnou prezentaci
doplnìnou svými vlastnoruènì malovanými pestrobarevnými obrázky a
fotkami. Naše vìtší a rovnìž šikovné
sleèny z 8.A, Jana Hoøelicová, Vendula
Janíèková a Aneta Štveráková, již loni
reprezentovaly školu v této soutìži a
pøíjemnou odmìnou za 5. místo jim byla
úèast na letním jazykovém táboøe
s rodilými mluvèími, ze kterého se
vrátily nadšené, plné
zážitkù, nových kamarádství i anglických dovedností. O to vìtší motivací pro nì byla úèast
na soutìži letos. Vybraly
si opìt originální a netradièní téma, bezdomovci
a psí útulky ve Zlínském
kraji. A jak to letos dopadlo? Ještì lépe než
loni! Naše zkušenìjší
soutìžící i pøes pùsobící
trému získaly opìt úèast
na jazykovém táboøe
zdarma díky vybojovanému 3. místu a holky
z 5. A a B zazáøily dokonce natolik, že
si odnesly zlato! Všechny byly odmìnìny nejen za svou originalitu, ale i
jazykové a dá se øíci i herecké zvládnutí
prezentace. Všem zúèastnìným dìkujeme za výbornou reprezentaci školy,
z celého srdce gratulujeme a pøejeme,
aby si užily tábor, jak nejlépe to pùjde, a
po prázdninách se vrátily odpoèaté a
plnì motivované k dalšímu uèení se
anglického jazyka.
Mgr. Hana Bøoušková
Dìtský pìvecký sbor Brouèci, který
funguje už pátým rokem pod Základní
školou Salvátor, se probojoval na celostátní pøehlídku dìtských pìveckých
sborù v Unièovì, která se uskuteènila
koncem kvìtna. Pøehlídce pøedcházely
krajské soutìže po celé republice, kde
Brouèci ve Zlínì ve své kategorii vybojovali Zlaté pásmo a zajistili si tak postup
na tradièní unièovské zpívání.
Smyslem nesoutìžního
festivalu v Unièovì bylo
pøedat dìtem i sbormistrùm
inspiraci a umožnit jim získat
nové zkušenosti. Sbormistøi
navíc mohli výkony svých
sborù konzultovat s odbornou porotou. Unièov hostil
témìø dvacet nejlepších sborù po celé tøi dny. Brouèci
se úèastnili pouze jednoho
dne z celé pøehlídky, protože
v pátek 23. kvìtna zpívali
v kostele Nanebevzetí panny Marie
v rámci celostátního projektu Noc
kostelù. Pøesto zapùsobili na unièovskou
porotu a jako jeden z mála sborù si domù
pøivezli speciální cenu. Porota Brouèky
ocenila za výbornou práci s dìtským
hlasem a také vynikající interpretaci
moravských lidových písní.
Markéta Vidláková
„Ukliïme Èesko“ je akce inspirovaná
mezinárodním projektem „Let´s Do It!“.
V Èeské republice probíhala celorepublikovì v sobotu 17. kvìtna. Naši žáci
spolu s vyuèujícími si úklid naplánovali
už na pátek 16. kvìtna, ale pøedpovìï
poèasí a trvalý d隝 si vyžádaly zmìnu.
Mìli jsme štìstí, nebo spolupráce se
Sbìrným dvorem Valašské Meziøíèí a
hlavnì pružná domluva s Ing. Katarinou
Tongelovou, nám umožnily vyèkat na
pìkné pondìlní poèasí. Spoleènost Marius Pedersen a.s. pøistavila kontejner a
poskytla základní pomùcky na sbìr
odpadkù, které ukrýval les u silnièní komunikace mezi Podlesím a Hrachovcem.
V lese bylo nìkolik èerných skládek a
odpad rùzného druhu.
Bìhem dopoledne plnili naši žáci bílé
pytle vším, co lidé navezli do lesa: kyblíky, láhve, pneumatiky, lino a další,
nìkdy už tìžko urèitelný odpad. Údiv
støídal spravedlivé rozhoøèení. Asi 30
našich žákù si odneslo osobní zkušenost,
že „tøídìní odpadu“ není vždy samozøejmostí. Les spokojenì vydechl, doufejme, že na dlouho.
Mgr. Kateøina Skalická
V pøírodì bez bariér
Brouèci patøí mezi dvacet nejlepších
Projekt "Šance pro všechny - Práce s pedigem"
Sice se pomalu blížil konec školního
roku, ale na ZŠ a MŠ Køižná se stále
vzdìláváme. A to nejen žáci, ale i pedagogové. 3. èervna probìhl akreditovaný
semináø v rámci udržitelnosti projektu
Šance pro všechny Práce s pedigem výrobek s pevným dnem - košík, miska.
Této akce se zúèastnili pedagogové nejen z naší školy, ale i ze základních škol
ve Vsetínì. V úvodu se úèastnici dozvìdìli nìco málo o pùvodu materiálu, z kteINZERCE
rého pletli. V pøíjemné atmosféøe nabité
radostí z prvních krùèkù ve zvládání
umìní pletaøského, vznikly moc hezké
košíky rùzných velikostí a zdobené korálky nebo barevnými šenovými páskami. Dìkujeme za úèast. Alena Nejedlá
Žáci 6.B ze ZŠ Žerotínova se vydali na tøídenní školní exkurzi do chatové osady
Pod hrází u pøehrady Bystøièka. Celá tøída ukázala, že umí výbornì spolupracovat
jako kolektiv. Všichni, vèetnì hendikepované žaèky Adélky Sekyrové, se zapojili
do rùzných soutìží a her, nechybìl ani výlet na hráz pøehrady Bystøièka a veèerní
stezka odvahy. Tam, kde mìla Adélka problém vyjet s invalidním vozíkem, ochotnì
pomohla chlapecká èást tøídy. S velkým nadšením se žáci podíleli na spoleèné
pøípravì jídla a sbírali v lese døevo k táboráku. Na nìm samozøejmì nechybìly
špekáèky ani zpìv u kytary. Výlet v pøírodì si žáci i uèitelé moc užili. K velké
pohodì pøispìlo i krásné sluneèné poèasí.
Kolektiv 6. B
Kloboukový den na ZŠ a MŠ Køižná
Poslední mìsíc školního
roku bývá ve speciálních
tøídách naší školy obohacen nìèím originálním.
Shodli jsme se, že by bylo
zajímavé vyzvat žáky, aby
doma pohledali rùzné
pokrývky hlavy a pøinesli je
do školy. “A proè?“, ptali
se žáci. A my jim odpovìdìli: „Protože klobouk je
doložen již na vyobrazeních
ve starovìké Mezopotámii
a Øecku, protože v Evropì
byl k vidìní od 15. století,
protože dodnes patøí k bontonu smeknout klobouk pøi vstupu do domu a
protože oblékání v létì a ochrana hlavy
pøed sluneèním záøením je jedno z témat
vyuèovací hodiny Výchova ke zdraví“.
Nᚠnápad slavil úspìch!
Žáci si pøinesli nejrùznìjší
klobouky, klobouèky, slamáky a kšiltovky vyrobené
jak u nás, tak i v zahranièí.
Klobouk Michaela Jacksona pøímo vyzýval Terezku,
aby tanèila. Pøi pohledu na
Radima jsem se ocitla
v mexické vesnici ve filmu
„Sedm stateèných“. Tomáš
nás pøenesl svým apartním
kloboukem do staré Anglie
minulého století. Ve tøídì ST
2 se to hemžilo kovboji a
pistolníky. Vyuèování bylo netradièní,
hodnì veselé a nìkteøí žáci vydrželi mít
svoji ozdobu hlavy celý den. I TONAK
by nám závidìl.
Mgr. Dagmar Gomo¾ová
INZERCE
èervenec 2014
INZERCE
èervenec 2014
INZERCE
èervenec 2014
INZERCE
èervenec 2014
9
èervenec 2014
Ze života meziøíèských škol Úspìch Daniely Klanicové na mistrovství ÈR v atletice
Projekt 3.B ZŠ Žerotínova - O korunu èeského lva
Dìti 3.B se od záøí 2013 do èervna
2014 vìnovaly celoroènímu projektu, ve
kterém se dùkladnì seznámily se starými
èeskými, moravskými a regionálními
povìstmi.
Projekt byl rozdìlen do nìkolika èástí.
Všechno to zaèalo na dùležitém místì
našeho regionu. Hned v záøí jsme vyjeli
na Pustevny, abychom pøímo v plenéru
nakreslili sochu pohanského boha
Radegasta a vydali se tak proti proudu
èasu do dob, kdy na naše území pøišli
první Slované.
Druhá èást projektu byla motivována
knihou Tøi zlaté klíèe spisovatele a
výtvarníka Petra Síse. Nejenže dìti celou
knihu se zájmem pøeèetly, ale vypravili
jsme se po jejích stopách do Prahy. Tam
jsme navštívili místa spojená s povìstmi
z knihy i rodný dùm Petra Síse.
Pøi tøetí, nejdelší èásti projektu, jsme
spoleènì pøeèetli knihu Aleny Ježkové
Staré povìsti èeské a moravské a každou
z povìstí jsme podrobili dùkladnému
zkoumání. Postupnì jsme zaèali
pøipravovat divadelní pøedstavení, které
jsme nakonec pøedvedli rodièùm pøi
odpoledním vystoupení a také na školní
akademii.
Jaro patøilo místním povìstem. Už
známe povìst O krásenských zvoncích
a za druhou jsme se vydali pìšky na
Jarèovskou kulu.
Celý projekt vyvrcholil na škole
v pøírodì na Bílé. Jak jsme zjistili, toto
místo bylo pro nᚠprojekt nanejvýš
vhodné, protože v okolí Bílé a Starých
Hamrù se vyskytují zcela zvláštní bytosti,
nazývané Lulkanì neboli Hale, Basrmon
a další, opøedené mnoha povìstmi. Mìli
jsme jedineènou pøíležitost setkat se
s lidmi, kteøí tyto povìsti dobøe znají, a
bylo pro nás velmi zajímavé je slyšet
pøímo „z první ruky“.
Po celou dobu dìti sledovaly své
snažení na herním plánu. Hlavní cenou
byla koruna èeského lva, ale ani ostatní
dìti nepøišly zkrátka. Každý si nakonec
odnesl krásnou knihu vìnovanou
národním povìstem a historii a také
mnoho pìkných vzpomínek na právì
konèící školní rok.
Více o projektu naleznete na stránkách
naší školy: www.zszerotinova.cz
Mgr. Irena Bušová, tø. uèitelka 3.B
Letní pohlazení pro seniory
V týdnu oslav 35. výroèí
založení Žerotínky se
pøedvedla Písklata i
Minipísklata nejenom na
Akademii v Kulturním
zaøízení, ale šla už tradiènì
potìšit obyvatele Domu
s peèovatelskou službou.
Tentokrát jsme staøenkám, ale i peèovatelkám a
lékaøùm donesli kytièku
valašských písnièek a
taneèek, jedno pohádkové
naladìní, flétnièkové hraní
a zpívání nejmladších dìtí.
A nejen to, dostali od nás
také dáreèky v podobì obrázkù od dìtí.
Chodíme za tìmito lidmi moc rádi,
máme dobrý pocit z toho, že si nás
pamatují a vždy se na nás tìší. Nyní jsme
poprvé vzali s sebou i dìti z 1. A, které
se na toto setkání dlouho pøipravovaly,
a to, že udìlají radost starým a nemocným lidièkám, berou jako samozøejmost.
Pøislíbili jsme, že se za nimi urèitì
podíváme opìt v pøedvánoèním èase,
tentokrát s kytièkou vánoèních písní a
koled.
Mgr. Jana Kršková
Blížící se svátky jara si pøipomnìli žáci
ze ZŠ Šafaøíkova spolu se svými rodièi
na tradièním velikonoèním tvoøivém
odpoledni. V úterý 15. dubna, za typicky
aprílového poèasí, se v prostorách
školní družiny sešlo padesát úèastníkù,
kteøí si pøišli vyrobit nìkteré
z nabízených velikonoèních dekorací.
Vychovatelky a uèitelky pøipravily ve
svých dílnách zdobení kraslic voskovou
technikou, výrobu jarního vìneèku, èi
pískem dekorované mandaly.
Všichni úèastníci byli velmi kreativní,
a tak si mohli brzy odnést domù velmi
zdaøilé velikonoèní dekorace. Potìšilo
nás, že ani chlapci, ani tatínkové
nepohrdli typicky dívèími pracemi a
zdobili vejce stejnì obratnì jako dìvèata.
Za to jim všem právem náleží nᚠobdiv
a uznání. Pro nás je pochvalou vaše
spokojenost a pøízeò, kterou nám
projevujete svou úèastí na tìchto
spoleèných akcích.
Kolektiv vychovatelek
Již po osmaètyøicáté se sešli nejlepší
závodníci základních škol praktických
a speciálních, aby zmìøili své síly v atletickém ètyøboji. Závody se letos konaly
v Hradci Králové a organizaènì se na
nich podílela pøedevším Speciální škola
z Chlumce nad Cidlinou. Naši školu velmi
úspìšnì reprezentovala za Zlínský kraj
žákynì 9. tøídy Daniela Klanicová. Po
zdaøilém zaèátku v bìhu na 60 m, kde
zaostala za vítìzkou o pouhé dvì setiny,
pøišlo mírné zakolísání v hodu kriketovým míèkem. Pak se však už kouèem
vyhecovaná Daniela trefila do odrazu ve
skoku do dálky a výkonem pøes ètyøi
metry obsadila v této disciplínì 3. místo.
Závìreènou osmistovku pak zvládla
s neobvyklou lehkostí ve výborném èase
a jejím osobním rekordu. Celkovì z toho bylo nádherné bronzové umístìní
s úžasným bodovým souètem. A protože se èinili i ostatní èlenové družstva
Zlínského kraje, odváželi si po zásluze
bronzové medaile a vìcné ceny. Na druhý den se pak vraceli do svých domovù
unavení, ale šastní.
Mgr. Jaromír Chytil, ZŠ a MŠ Køižná,
vedoucí družstva Zlínského kraje
Soutìž Besip - Dìti, pozor, èervená!!
V mìsíci bøeznu vyhlásila komise
Besip pøi Radì mìsta Valašské Meziøíèí
výtvarnou soutìž s názvem „Dìti, pozor,
èervená!“. Podtitulem soutìže byly
odrazky, blikaèky, reflexní obleèení –
zkrátka, jak být v noci vidìn. Cílem této
akce bylo nejen vytvoøit co nejlepší
výkres, ale také si pøi kreslení uvìdomit
význam oznaèení chodcù nebo cyklistù
v silnièním provozu pøi nižší viditelnosti.
Se školní družinou jsme se této soutìže
zúèastnili a získali jsme krásná umístìní
a bohaté ceny. Bìhem mìsíce kvìtna
byly zveøejnìny výsledky soutìže, a takto
se našim dìtem daøilo:
Kategorie 1.a 2. tøída: 1. místo - Lucie
Dvoøáková - 2.A, kategorie 3.a 4. tøída:
2. místo - Anna Orságová - 4.A, kategorie 5. tøída: 3. místo - Ester Pernická 5.B. ZŠ Žerotínova, vychovatelky ŠD
3.B
ZŠ Žerotínova na návštìvì u hasièù
Tvoøivé odpoledne na ZŠ Šafaøíkova
INZERCE
V pátek 13. èervna jsme v rámci dne otevøených dveøí se školní družinou navštívili
hasièskou záchrannou stanici ve Valašském Meziøíèí. Hasièi nás provedli celým
areálem a zasvìtili nás do své práce. Dìti si mohly vyzkoušet pravé hasièské
obleèení, helmu, dále jaké je sedìt v opravdovém hasièském autì a jak zní zvuk
houkající sirény. Hasièi si pro dìti pøipravili zajímavé soutìže, štafetový bìh a
støíkání hasièskou hadicí na terè, což v teplý den každý z nás pøivítal jako mírné
osvìžení. Na závìr tohoto skvìlého odpoledne jsme si všichni zkusili, jaké to je,
dívat se z hasièského žebøíku z výšky až 30 metrù.
Vychovatelky ŠD
10
INZERCE
èervenec 2014
11
èervenec 2014
Miminka na novorozeneckém Na dovolenou nezapomeòte
oddìlení si hoví v novém pelíšku zabalit cestovní lékárnièku
Nový speciální pelíšek pro nezralé i
fyziologicky zdravé novorozence mají
k dispozici na novorozeneckém oddìlení
naší nemocnice. Pelíšek, který miminku
poskytuje pocit jistoty a bezpeèí a má
výbornou termoregulaci, darovala
nemocnici Spoleènost HiPP Czech s.r.o.
Nový pelíšek NEOBED LARGE je urèen
pro miminka od jednoho do 3,5 kilogramu. „Neobed nahrazuje pøirozené
prostøedí miminka, které mìlo doposud
v dìloze matky v dobì tìhotenství,
zajišuje mu maximální komfort a pocit
naprostého bezpeèí,“ øíká o novém
pelíšku stanièní sestra novorozeneckého
oddìlení Bc. Irena Stromšíková a dodává: “Chtìli bychom firmì Hipp Czech
velice podìkovat za efektivní dar, který
bude sloužit novì narozeným miminkùm
v naší porodnici.“
Pelíšek je složen z nìkolika èástí - dìlohy, rukou (vnitøní vložka), dvou kostièek, které fungují jako podložky pod krk
a srdíèka, které má funkci podložky pro
polohování na bøiše. Nový pelíšek
umožòuje optimální polohování dítìte a
zvyšuje jeho celkový komfort. Materiál
zároveò brání tvorbì proleženin a øada
vyšetøení tak mùže být provádìna bez
nutnosti miminko z pelíšku pøemisovat.
Sezóna letních dovolených se rozbíhá
na plné obrátky. Vìtšina z nás se tìší na
pøíjemnì strávený èas s lidmi, které máme rádi a už u moøe, na horách, nebo
na chatì za mìstem. Aby prázdniny probìhly pøesnì podle našich pøedstav, mìli
bychom vìnovat èas dùkladné pøípravì.
Na letní dovolenou je dobré se pøipravit,
abychom se vyhnuli rùzným zdravotním
komplikacím. A taková cestovní lékár-
nièka je prvním krokem.
Možná si øeknete, že je to zbyteèné,
že lékárnu najdete v každém menším
mìstì. Pøesto správnì zabalenou
cestovní lékárnièku oceníte na tuzemské
i zahranièní dovolené, zvl᚝ když vás
v noci rozbolí zub nebo vás pøekvapí
žaludeèní nevolnost. Doporuèení, co
vše zabalit do lékárnièky, najdete na
stránkách nemocnicevalmez.agel.cz.
Ve valašskomeziøíèské nemocnici
se v letošním roce rodí o sto šest
Nový pelíšek NEOBED LARGE je urèen pro miminka od jednoho do 3,5 kilogramu. Kromì toho, že se jedná o technicky vysoce kvalitní zaøízení je k nìmu ve
valašskomeziøíèské nemocnici zajištìna i kvalifikovaná a peèlivá obsluha...
INZERCE
Ètyøi sta dvacet sedm. Pøesnì tolika
dìtem pomohli na svìt bìhem prvního
pùlroku zdravotníci valašskomeziøíèské
nemocnice. O tom, že mají zdejší odborníci plné ruce práce, svìdèí i letošní
statistiky, podle kterých se v meziøíèské
porodnici narodilo o 46 dìtí více než za
stejné období v loòském roce.
Co do poètu novorozeòat se na Valašsku rodí zatím víc chlapcù než dìvèátek.
Bìhem prvního pùl roku pøivedli zdravotníci na svìt celkem 224 chlapcù a
203 dìvèátek. Letošní rok je zatím bohatý také na dvojèátka. Služby meziøíèské
porodnice vyhledaly v letošním roce už
tøi maminky, které pøivedly na svìt
dvojèátka.
Ve valašskomeziøíèském regionu volí
budoucí rodièe pro své ratolesti stále
hlavnì tradièní èeská jména. Nejvíc se
v letošním pùlroce narodilo Elišek,
Anièek a Karolín. Mezi nejoblíbenìjší
chlapecká jména patøí Václav, Vojtìch
ale rodièe se stále èastìji vrací také k jménùm jako je napøíklad Josef nebo Antonín. I letos už se však objevily jména
ménì tradièní. Zdravotníci pomohli
pøivést na svìt napøíklad malou Anabel,
Dariána, Noel nebo Theu.
(Strana obsahuje PR informace NVM)
12
INZERCE
èervenec 2014
13
èervenec 2014
OBELISK. Toto èíslo vyšlo 10. èervence 2014. Vydává Marek IRGL, šéfredaktor, Tolstého 466/1, V.M. Tel./fax 571 621 248, e-mail: [email protected] Náklad 6 000 ks, MK ÈR E 13230, IÈO 484 090 65,vychází min. 12 x roènì
Co pøinesl èerven? Jarmila Šuláková dostala k pìtaosmdesátinám reedici prvního alba
Není pìkné napodobovat jiné, najmì pak sousedy, ale po zážitcích z èervna nelze jinak, akorát
budu z estetických dùvodù pracovat s termínem
inspirace. Celé skorodesetiletí, co ve Valmezu bydlím, se pokoušíme vìnovat turistice. Všechny
okolní vršky mám zdolané, akorát mi dlouho
unikala Petøkovická hora. Pøed dvìma týdny
jsme ji koneènì úspìšnì zdolali a pak pøešli pøes
Svinec do Nového Jièína na autobus zpìt domù.
V mezièase jsme narazili na novojièínské
Skalky, moc pìknou odpoèinkovou zónu nad
mìstem. Ohromnì se nám líbil tamní sportovní
prostor pro dospìlé a høištì pro dìti. Pokud to
tam znáte, tak mi asi dáte za pravdu, že je to
pøíjemné místo. Navíc se mi zdá, že jeho vybavení
pro sport a pro dìti nemohlo být nikterak
dramaticky nákladné. Kdybychom udìlali kopii
toho místa a pøenesli jej do Valmezu,asi tušíte,
kam ho umístit - do prostor zámeckého parku.
Myslím si, že by bylo skvìlé rozvinout daleko
více potenciál parku a amfiteátru, jež bychom
mìli využívat daleko intenzivnìji, právì po vzoru
novojièínských Skalek. První vlaštovkou urèitì
mohou být farmáøské trhy s doprovodným
programem konané poprvé na zámku a v parku,
za což chci organizátory pochválit.
Na politické aktivity bylo kvùli fotbalovému
mistrovství ponìkud ménì èasu. Držím palce
Belgii, kde jsme nìjakou dobu žili a narodila se
nám tam naše Eliška. Doufám, že se rudí ïábli
prokoušou až k titulu a porazí ve finále Brazílii.
Prokoušou myslím obraznì, ne jako uruguajský
upír Suaréz pochutnávající si na soupeøích.
Pokud se rodièe od teï budou bát dávat dìti do
fotbalu (i když jsem o žádných valašských
fotbalových upírech zatím neslyšel), nabízíme náš
florbalový oddíl. Tam se nekoušeme.
A propos, florbal: první kalendáønì letní
víkend parta nadšencù - nikoliv nᚠklub, abych
se nechlubil cizím peøím - zorganizovala na zdejším zimním stadionu otevøený turnaj. Nemùžu ještì
hrát, tak jsem se byl kouknout, a musím poøadatele pochválit, je složité nìco takového celé zkoordinovat a pøes pár mušek, které vìtšinou nešlo
ovlivnit, vše klapalo. Smekám klobouèek a držím
palce do dalších roèníkù, takovéto akce pomáhají
šíøit vìhlas mìsta dále. Už se tìším, o kolik lépe
se budou poøádat v nové hale s adekvátním
zázemím. Fakt bych ji moc chtìl postavit.
Protože na Køižné konèila škola o týden døíve
a poslední èervnový týden jsem trávil se svými
studenty geografie na terénní výuce v Èeském
ráji, umístil jsem dìti k rodièùm do Tøince. Mé
rodištì mám pochopitelnì rád, ale musím
objektivnì pøiznat, že existují i fotogeniètìjší
mìsta (náhodným výbìrem skoro každé). Co však
bùh nedal na kráse, snaží se tamní obèané
s radnicí dohnat vymýšlením zajímavých aktivit.
Když jsem si dìti vyzvedával, zahajovala krásná
paní starostka tamní letní program, zahájený
nápaditým pohádkovým lesem, na jehož pøípravì
se úèastnila skoro padesátka lidí, pøevážnì
z tamní knihovny.
Vìøím tomu, že dostatek lidí ochotných k pøípravì zajímavých aktivit pro druhé máme i tady.
Na jiném místì tohoto èísla Obelisku naleznete
informaci o mìstské høe, kterou bychom chtìli
spustit o víkendech v druhé polovinì srpna a záøí ve Valmezu.
Srdeènì zvu do poøadatelského
týmu, pojïme pøipravit nìco
nevšedního (pro informace pište
na: [email protected]). Pøeji
nám všem pìkné léto!
Hynek Böhm
(www.provalmez.cz)
(jr)Jarmila Šuláková oslavila své
85. narozeniny na vyprodaném koncertì ve Vsetínì. Vzpomnìlo si na ni
také nakladatelství Galén, které k
tomuto jubileu pøipravilo rozšíøenou
reedici její první dlouhohrající desky
Kyèera, Kyèera. Album se tak k posluchaèùm vrací po 43 letech od prvního vydání. Kolekce vynikajících
nahrávek s Brnìnským rozhlasovým
orchestrem lidových nástrojù vychází
poprvé na CD, navíc je doplnìna o
øadu dalších skladeb, natoèených
pøevážnì v 60. letech. Jarmila Šuláková na nìm za doprovodu špièkových
instrumentalistù zpívá písnì z Valašska, Slovácka, Lašska a Slovenska, její mladistvý hlas záøí jak v rychlých, energických popìvcích, tak
v hluboce prožívaných táhlých, tesklivých baladách; celkovì je na
kompaktním disku Kyèera, Kyèera
38 písní.
Jarmila Šuláková má za sebou
opravdu dlouhou umìleckou dráhu.
Poprvé nahrávala v roce 1949, hned
její první gramofonová deska s písní
Okolo súèe mìla velký úspìch. V
roce 1952 zaèala úèinkovat s èerstvì
založeným Brnìnským rozhlasovým
orchestrem lidových nástrojù. Kon-
certovala po celém svìtì, s BROLNem vydávala desky i v západní
Evropì a v USA. Zároveò však vystupovala i s menšími cimbálovkami, z
nichž nejdùležitìjší byly Kyèera a
Technik. Nikdy se z rodného Valašska neodstìhovala a až do dùchodu
mìla také civilní povolání jako prodavaèka gramodesek ve Vsetínì. I
když byla mimoøádnì populární
zpìvaèkou a zároveò zamìstnankyní
Supraphonu, první samostatnou LP
desku mohla vydat až ve svých 42
letech, zato se na ni dostalo opravdu
to nejlepší, co zatím staèila natoèit.
Získala si velkou pøízeò posluchaèù,
byly jí udìlovány tituly oficiální (národní umìlkynì) i neoficiální (valašská královna matka). V 65 letech
dokázala s energií sobì vlastní zahájit
novou etapu kariéry s rockovou skupinou Fleret, nepøetržitì vystupovala
až do svých 82 let.
Celkem 99 bodù ze 100 pro
meziøíèský sbor MIBIDIZO - to je
hodnocení poroty mezinárodní soutìže Svátky písní, jejíž 42. roèník se
konal 4. - 8. èervna v Olomouci.
V nìkolika jazycích zazpívaly dìtské,
mládežnické a dospìlé sbory z øady
zemí svìta (Slovinska, Nìmecka,
Turecka, Maïarska, USA, Filipín,
Finska, Singapuru a další) v koncertních sálech i na Horním námìstí.
Meziøíèský sbor MIBIDIZO soutìžil v kategorii dìtských sborù do 16
let a jejich soupeøi byly sbory èeské,
slovinské a turecké. Výborná dramaturgie programu, hlasová kultura
a bezchybná intonace pìveckého
sboru ze ZUŠ Alfréda Radoka pøesvìdèily mezinárodní porotu k vynikajícímu hodnocení. Soutìžní vystoupení MIBIDIZA ocenili Zlatým
pásmem. „Letos zažíváme se sborem
MIBIDIZO nejlepší sezónu za celou
naši existenci. Dìti mi svým výkonem
v Olomouci udìlaly obrovskou
radost. Za svou každotýdenní práci
si úspìch zaslouží", uvedla sbormistrynì Eva Ježíková.
Sbor MIBIDIZO ocenìn Zlatým pásmem na Svátcích písní
Jana Kirschner v parku
foto Ivo Lašák
Pìkný koncert Jany Kirschner uspoøádala
v rámci oslav 75. výroèí školy ZUŠ 5. èervna
v Zámeckém parku. Kdo pøišel, nelitoval...
Úterý 15.7. 18:00 – Amfiteátr - ALTAI KAI (SIBIØ)
Závìreèný koncert žákù Jana Šoltise
Sérií koncertù ukonèili školní rok
žáci Soukromého hudebního oboru
Jana Šoltise. Dvì vystoupení skupin
se konala ve tøídì a zatímco kapela
nejmenších 6-8letých žáèku hrála
lidové a country písnì, skupina
FÚZE, složená z 16-18letých muzikantù pøedvedla rock, jazz èi blues.
Koncert jednotlivcù probìhl již tradiènì v pizzerii Al Ponte s obvyklou
nástrojovou i žánrovou pestrostí,
takže posluchaèi mìli možnost
vyslechnout rùzné skladby hrané na
klávesy, kytaru, klavír a baskytaru.
Definitivní teèkou bylo vystoupení
tøí malých zpívajících kytaristù pøi
pøíležitosti vernisáže výstavy prací
žákù Soukromého výtvarného oboru
H. Kocourkové, která se konala rovnìž v již takøka domácím prostøedí
pizzerie. Na snímku Ondøeje Hozáka
Markéta Maléøová
INZERCE
14
INZERCE
èervenec 2014
15
INZERCE
INZERCE
èervenec 2014
Špièkové obøí akrobatické modely letadel opìt nad Valmezem Mìstská hra ve Valmezu - pøijïte ji tvoøit s námi!
Dne 19.7. 2014 na letišti
v Polièné od 9:00 hod
poøádá Valašský letecký
klub soutìž v letecké akrobacii obøích akrobatických
modelù letadel. Sjedou se
zde nejlepší piloti z celé
Èeské republiky, kteøí
budou soutìžit ve tøech
kategoriích - RCAS, urèená
pro zaèínající piloty, IMAC
Advance a IMAC Unlimited, která je urèená pro nejlepší z nejlepších. Tøešnièkou na dortu bude tzv.
Freestyle, kdy piloti vodí
své modely po obloze za doprovodu hudby a pøi použití
pøídavných efektù, jako napø. dýmovnic,
stuh atd. Modely letadel jsou pøitom
zmenšeniny skuteèných letadel, rozpìtí
køídel dosahuje 3 m a létají rychlostí
pøevyšující 200 km/h!. Vstupné na akci
Nejprodávanìjší knihy
1. Rozpal to, šéfe! - 91 grilovacích
receptù, Pohlreich Z.
2. Høíšní lidé mìsta meziøíèského a
kraje valašského, Kment Z.
3. Toulavá kamera 18, Toušlová I. 4. Hvìzdy nám nepøály, Green J.
5. Rok zahradníka, Müllerová V.
Knižní novinky:
Tajemství letního odpoledne
strhující pøíbìh o záhadách a tajemstvích,
Mortonová K.
Rok zahradníka praktický pomocník pøi
pìstování plodin
Dvanácté zlo - nový
thriller, Patterson J. Zpìvák století - autobiografická kniha
o K. Gottovi,Remešová M.
Mùj skøítek Šalvìj - cesta do dìtského
svìta fantazie,Vydrová M.
Mìstské hry jsou fenoménem dnešní
doby, když atraktivní formou kombinují
zábavu a vzdìlávání a nabízejí smysluplné využití volného èasu pro celé rodiny. Rozhodli jsme se obdobnou mìstskou hru pøipravit i u nás. Hra bude probíhat ètyøi soboty v srpnu a v záøí.
Obsahovì bude postavena na tom, že
(nejèastìji rodinné) týmy budou procházet naším mìstem, kde budou plnit
rùzná zadání. Pokud máte chu nám pøi
pøípravì a realizaci hry pomoci, budeme rádi, když nám napíšete na mail
[email protected] euroschola.cz nebo
[email protected] a pøijdete na
schùzku pøípravného týmu, která se
uskuteèní v sobotu 12.7. veèer od
20.00, místo upøesníme mailem.
Tìším se na spolupráci a pøeji fajn
prázdniny Hynek Böhm
Asi není mnoho z nás, kteøí alespoò
letmo nezaregistrovali informaci o tom,
že k 1.1.2014 nabyl úèinnosti nový
obèanský zákoník (ve Sbírce zákonù byl
vyhlášen pod è. 89/2012). Poslanecká
snìmovna, která sice nový obèanský
zákoník nepøijala, nicménì nezabránila
jeho uvedení v život, k nìmu pøijala následující usnesení: „Jsme si vìdomi toho,
že obèanský zákoník úèinný od 1. ledna
2014 s ohledem na nedostateènou pøípravu na jeho aplikaci v praxi, rozsáhlou
diskontinuitu oproti dosavadní právní
úpravì a nedùslednou provázanost s ostatními právními pøedpisy pøináší øadu
rizik, možných negativních dopadù a
povede pravdìpodobnì ke snížení právní
jistoty obèanù a ke zvýšení nepøedvídatelnosti soudních rozhodnutí“.
I pøes výše uvedené je ale nový
obèanský zákoník již úèinný a všichni
jsme povinováni se jím øídit. Vzhledem
k tomu mám za to, že by každý vlastník
nemovitosti na území Èeské republiky
mìl být informován o ustanovení § 3064
nového obèanského zákoníku. Ten
stanoví, že ohlednì práv zapsaných do
katastru nemovitostí pøede dnem nabytí
úèinnosti tohoto zákona (tj. 1.1.2014) a
ohlednì práv zapsaných do katastru
nemovitostí v dobì jednoho roku ode
dne nabytí úèinnosti tohoto zákona
nastanou úèinky podle § 980 až 986
uplynutím jednoho roku ode dne nabytí
úèinnosti tohoto zákona. Lhùty stanovené v § 983 a 986 poènou bìžet po
uplynutí jednoho roku ode dne nabytí
úèinnosti tohoto zákona. Pøeloženo do
laikùm srozumitelné øeèi nyní novì platí,
že kdo je zapsán jako vlastník nemovitosti v katastru, je jejím vlastníkem, aniž
by to mohlo být kýmkoliv zpochybnìno
(napø. pøed soudem). Neznalost údajù
katastru pøitom nikoho neomlouvá. Nový obèanský zákoník pøímo stanoví, že
není-li stav zapsaný v katastru v souladu
se skuteèným právním stavem, svìdèí
zapsaný stav ve prospìch osoby, která
nabyla vìcné (tj. napø. vlastnické) právo
za úplatu v dobré víøe od osoby k tomu
oprávnìné podle zapsaného stavu.
Doporuèuji proto všem vlastníkùm
nemovitostí, aby se nejpozdìji do
31.12.2014, nedojde-li ke zmìnì nového
obèanského zákoníku, na což ale nelze
spoléhat, informovali (tøeba jen pøes
internet), zda jsou skuteènì v katastru
zapsáni jako vlastníci všech nemovitostí,
které jim vlastnicky náleží. Stejnì tak
by se do katastru mìli podívat i ti, kteøí
mají k nemovitostem evidovaným v katastru zøízena jiná vìcná práva (napø.
vìcná bøemena, zástavní práva nebo
pøedkupní práva), zda jsou tato skuteèna
v katastru zapsána. Zjistí-li, že tomu tak
není, je tøeba to urychlenì øešit. Jedním
nahlédnutím to ovšem nekonèí. Následnì by mìl vlastník opakovanì do katastru nahlédnout alespoò jednou za 3
roky, nebo (opìt zjednodušenì øeèeno)
jen tak si mùže být (témìø) jist, že jeho
vlastnictví mu zùstane nadále zachováno. Detaily si dovolím ètenáøe neobtìžovat, a to pro jejich rozsah a právní
tìžkopádnost.
Snad jen poslední informace. Nahlížet
do katastru lze informativnì na webových stránkách Èeského úøadu zemìmìøièského a katastrálního (www.cuzk.
cz), na pøíslušných katastrálních pracovištích a prostøednictvím výpisu z katastru (listu vlastnictví) napø. na poštách
nebo u notáøù. Pro vìtší ochranu vlastníkù katastrální úøady zøídily službu Sledování zmìn (mj. i pøes SMS zprávy).
V základní verzi stojí 200,- Kè a mìla
by vlastníkùm zajistit pomìrnì jistou
ochranu jejich vlastnického práva. Pro
více informací doporuèuji opìt web
www.cuzk.cz.
JUDr. Pavel Kotrady,
soudce Okresního soudu ve Vsetínì poboèky ve Valašském Meziøíèí
Dùležitá informace pro vlastníky nemovitostí
je 50,- Kè, dìti do 15 let mají vstup
zdarma, parkování je možné pøímo
v areálu letištì rovnìž zdarma. Po celou
dobu trvání akce bude k dispozici
obèerstvení.
INZERCE
16
INZERCE
èervenec 2014

Podobné dokumenty

Benefiční koncert Markéty Irglové Zákon na skládce

Benefiční koncert Markéty Irglové Zákon na skládce minulý mìsíc. Øeditel mìstské policie Kadora nakonec zastupitelùm musel pøedložit materiál, ze kterého vyplynulo, že se dva mìsíce až do otevøení celé záležitosti strážníkem Novosádem, skuteènì pro...

Více

Zastupitelé jednali o ST Servisu

Zastupitelé jednali o ST Servisu hrají na obecnou vìc, že automaty za všechno mùžou.“ Navrátil dal protinávrh na vyhlášení zámìru na zmìnu vyhlášky s tím, že vyhlášení zámìru neznamená automaticky zrušení nìkteré z provozoven, ale...

Více

Valašské Meziříčí - město na prodej. Nechcete ho? Rodiče

Valašské Meziříčí - město na prodej. Nechcete ho? Rodiče rodièe a ostatní obèany, kteøí musí dokola pøihlížet koalièním taneèkùm a tlakùm na zastupitele, aby tuto úspìšnou školu zrušili (tedy rozumìj slouèili a pøemístili). Obèané využili práva petièního...

Více

TV Beskyd krachuje, město zaplatí dluh 130 tisíc korun

TV Beskyd krachuje, město zaplatí dluh 130 tisíc korun Je to už lidská nátura: nadávat na poèasí a na politiku. U každého národa je asi pomìr tìchto dvou velièin rùzný. Napøíklad v mém milovaném Holandsku se o politice mluví málo, jediným velkým témate...

Více

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína Spolupráce se zahraničními organizacemi, jejich zkušenosti a praxe mohou významně napomoci prosazování cílů ČAS. Za hlavní zahraniční partnery považuji především Evropskou federaci sester (EFN) a t...

Více

Milionové podvody okolo tepla zastupitelům nestály ani za

Milionové podvody okolo tepla zastupitelům nestály ani za Tento trestný èin však byl promlèen po 12 letech, a to v roce 2012. Tento problém nebyl nikdy pøedložen na jednání zastupitelstva tak, aby mohly být ihned uèinìny právní kroky ve vìci neplatnosti t...

Více

Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Křižná Dle auditu minulé

Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Křižná Dle auditu minulé žije 45 obèanù v jednadvaceti domech a kde se nachází ještì šet prùmyslových

Více