elektrický odšťavňovač ProFi

Komentáře

Transkript

elektrický odšťavňovač ProFi
elektrický odšťavňovač PROFI
CZ
Návod k použití
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, Nenechávejte spotřebič připojený ke zdroji
kterou jste nám projevil nákupem tohoto vý- bez dozoru. Před čištěním, údržbou a monrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. táží spotřebič vždy vypněte (OFF) a vypojte
Tento návod slouží pro správné používání vý- ze zásuvky.
robku. Uchovejte jej pro jeho případné další
Spotřebič nepoužívejte, pokud:
použití.
- je přívodní kabel poškozen
- došlo k selhání, nebo jakémukoliv poškození.
Technická data
Pokud je přívodní kabel poškozený, musí ho
Model: J-45
vyměnit kvalifikovaný servis. V případě poruZdroj: 220-240V, ~ 50 Hz,
chy se obraťte na servisní středisko.
Výkon: max. 700W
Třída: II.
Zástrčku vypojte ze zdroje:
- pokud při provozu dojde k selhání
Důležité bezpečnostní pokyny
Před zahájením manipulace si pečlivě pře- - před čištěním
čtěte všechny pokyny. Návod uchovejte pro - po použití a před uskladněním.
pozdější nahlédnutí. Tento návod uchovávej- Nepoužívejte spotřebič, je-li přívodní kabel
te společně s dokladem o koupi a záručním poškozen, došlo–li k selhání nebo jinému
listem. Je-li přístroj předán jiné osobě, vždy jí poškození spotřebiče. V tomto případě se obposkytněte i tento návod. Při používání elek- raťte na servisní středisko. Nikdy nezkoušejte
trických spotřebičů vždy dodržujte všeobecná spotřebič opravit sami.
bezpečnostní opatření, snižujete tak nebez- Varování! Elektrický spotřebič není hračka!
pečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým Nikdy nenechávejte spotřebič v provozu bez
dozoru. Tento spotřebič nesmí používat osoproudem.
by, včetně dětí se sníženými tělesnými, smysPoužití
lovými a mentálními schopnostmi, ani osoby
Tento přístroj je vhodný pro přípravu džusů.
s nedostatkem zkušeností, pokud nejsou pod
Používejte jej jen v domácnosti, spotřebič není
dohledem odpovědné osoby. Děti si se spovhodný pro komerční nebo venkovní poutřebičem nesmí hrát.
žívání. Bezpečnostní pokyny musí být dodrSpotřebič držte mimo dosah dětí a osob, které
žovány pečlivě, spotřebič lze používat pouze
ho neumí správně používat. Spotřebič musí
v souladu s těmito pokyny. Nesprávné nebo
být uskladněn na místě, které je dětem nedonedbalé použití může způsobit zranění, úraz
stupné.
elektrickým proudem, požár nebo uvolněObalový materiál nenechávejte v dosahu dětí,
ní pohyblivých částí. Výrobce nepřebírá žádhrozí nebezpečí udušení.
nou odpovědnost za zranění a škody vzniklé
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
následkem neuposlechnutí bezpečnostních
Neponořujte spotřebič, přívodní kabel ani zápokynů. Ujistěte se, že napětí hlavního elekstrčku do vody ani jiných kapalin. Nedávejte
trického vedení odpovídá požadavkům spospotřebič do myčky.
třebiče (220/240V, 50 Hz, střídavý proud).
Se spotřebičem nemanipulujte, pokud stojí
Spotřebič vždy zapojujte do uzemněné zásuvky.
na mokrém povrchu nebo pokud máte mokré
S přívodním kabelem vždy manipulujte oparuce. Do motoru, těla přístroje a na přívodní
trně. Za kabel netahejte, neohýbejte ho apod.
kabel nelijte žádnou kapalinu. Dostane-li se
Při vypojování vždy tahejte za zástrčku ne kabel.
CZ -1-
navod odstavnovac profi.indd 1
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
13.03.15 9:48
do blízkosti spotřebiče nebo pod něj voda,
okamžitě ho vypněte, vypojte ze zásuvky a
vodu utřete. Spotřebič neskladujte venku
nebo ve vlhkém prostředí, vyhnete se tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Spotřebič umisťujte pouze na čistý a suchý povrch,
kde je chráněn před přílišnou zátěží (přehřátí,
vlhkost,…).
Nebezpečí zranění!
Pohyblivé části, rotující nože – extra široký otvor pro naplnění. Do spotřebiče nikdy nedávejte prsty ani jiné předměty (vlasy, oblečení,
kuchyňské náčiní, nože, šroubováky atd.), když
je připojen ke zdroji. Před odstraněním víka a jiného příslušenství vždy počkejte, něž se motor
úplně zastaví, potom spotřebič vypojte ze zásuvky. Pro plnění spotřebiče nepoužívejte jiné
kuchyňské náčiní, než k tomu určený kolík který
je součástí balení. Při provozu se nenaklánějte
nad plnicí otvor.
Nedotýkejte se malých nožů v těle filtru. Nože
jsou velmi ostré. Při manipulaci s filtrem dbejte zvýšené opatrnosti, při vyprazdňování ho
vždy uchopte pouze za okraj. Při mytí filtru
dbejte zvýšené opatrnosti. Při mytí použijte
jemný nylonový kartáč. Před uskladněním
spotřebič vždy důkladně umyjte, usuště a sestavte, vyhnete se tak neúmyslnému poranění
od nožů.
Před mytím nebo montáží vždy počkejte, dokud se motor úplně nezastaví.
Před použitím se ujistěte, že spotřebič je
správně sestaven.
Spotřebič nepoužívejte, pokud je některá
z jeho součástí poškozená. Spotřebič je poškozen, pokud jsou na něm praskliny, oděrky,
pokud je zkroucený nebo jinak poškozený,
nebo pokud z něj uniká kapalina, nebo pokud
se motor zastavil a zapáchá.
Nepoužívejte jiné příslušenství než to, které
je doporučené výrobcem. Může to být nebezpečné a může dojít k poškození spotřebiče.
Spotřebič umístěte na stabilní, rovný a suchý
povrch, který je dostatečně prostorný pro provoz. Neumisťujte spotřebič do blízkosti hran
stolu nebo pultu. Umístěte ho co nejblíže k zá-
suvce. Ujistěte se, že přívodní kabel nevisí přes
hranu stolu nebo jiného nábytku.
Neumisťujte spotřebič na nebo do blízkosti
elektrických nebo plynových hořáků, kamen a
sporáků a ujistěte se, že přívodní kabel se nedotýká žádných horkých ploch nebo ostrých
hran. Pod spotřebič nedávejte žádné látky ani
papírové kapesníky, vyhnete se tak nebezpečí
vzniku požáru.
Po každém použití spotřebič vypněte (OFF)
a vypojte ze zásuvky.
Obsah balení: odšťavňovač, nerez sítko, držák sítka, víko, nádobka na dužinu
pomocný kolík na plnění, návod k použití
Odšťavovač usnadňuje přípravu čerstvých
džusů. Některé druhy ovoce a zeleniny není
třeba krájet (mrkev, jablko), protože odšťavovač je vybaven extra širokým otvorem. Větší
kusy ovoce nakrájejte na kusy, které projdou
plnícím otvorem. Odstraňte všechny nejedlé části: semínka, stopky, tvrdé slupky apod.
Pod odštavnění můžete použít dužinu (zbytky
zpracovaného ovoce a zeleniny) do omáček,
polévek a dezertů nebo na kompost.
Na povrchu spotřebiče nenechávejte zaschnout žádné zbytky. Dužina, která zaschne
ve filtru, může způsobit jeho zanesení. To sníží
výkon spotřebiče. V případě, že dojde k zaschnutí zbytků, namočte filtr do teplé vody.
Nepoužívejte žádné čističe.
Před prvním použitím
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
Odstraňte všechen obalový materiál.
Spotřebič umístěte na stabilní, rovný, suchý
povrch. Před sestavením se ujistěte, že spotřebič není zapojen do zásuvky, a že vypínač
je v poloze OFF. Před prvním použití umyjte
všechny odnímatelné části, které přichází do
styku s jídlem, v teplé mýdlové vodě, poté je
opláchněte a nechte uschnout. Při manipulaci
dbejte zvýšené opatrnosti, nože jsou velmi ostré. Spotřebič nepoužívejte na sekání a plátkování tvrdých ingrediencí (ořechy, čokoláda).
CZ -2-
navod odstavnovac profi.indd 2
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
13.03.15 9:48
Nepoužívejte na zpracování masa a příprava
pyré.
Sestavení odšťavňovače
Se spotřebičem a všemi jeho součástmi zacházejte opatrně bez použití nadbytečného násilí. Nebezpečí zranění! Nože uvnitř sítka jsou
velmi ostré. Před každým použitím spotřebič
správně sestavte.
Před zapojením spotřebiče ke zdroji se ujistěte, že je vypnutý (OFF).
Na horní část základny umístěte sítko. Pro
správné upevnění jemně zatlačte.
Pod otvor pro dužinu dejte nádobku na dužinu. Nádobka musí být umístěna přesně pod
otvorem pro dužinu. Pod výpusť umístěte nádobku na džus. Výpusť pro šťávu má horní a
dolní polohu, kdy je možné zablokovat nebo
odblokovat vypouštění šťávy. Nerez sítko
vložte do držáku sítka. Sítko uchopte za okraj
a nedotýkejte se ostrých nožů. Sítkem otočte,
dokud není řádně upevněno ne převodovce.
Varování! Jemným otočením se ujistěte, že
filtr je správně nasazen, nesmí se kývat. Filtr se
musí na základně lehce otáčet.
Nádobku na dužinu dejte na své místo pod
víko tak, že pasuje do vyříznutého otvoru. Nádobku zatlačte do okraje držáku sítka. Před
zavřením víka dejte na své místo nádobku na
dužinu.
Uzavřete víko přístroje. Otvor pro plnění musí
být přímo nad sítkem. Správně zaklapněte
pojistku víka, jinak se spotřebič nezapne. Kolík pro posouvání jídla nasměrujte do otvoru.
Spotřebič je připraven na použití.
Provoz
Ovoce nebo zeleninu umyjte a odstraňte
všechny nejedlé nebo tvrdé části.
TIP: Většina ovoce a zeleniny jako např. jablka, mrkev a okurky nemusíte krájet na menší
kusy, protože se vejdou do otvoru pro vkládání jídla. Velmi tvrdé a nejedlé části je třeba
odstranit.
Ujistěte se, že odšťavňovač je správně sestaven a že vypínač je poloze OFF. Ujistěte se, že
celý přístroj je správně sestaven. Zapojte spo-
třebič do zásuvky.
Vypínač posuňte do polohy ON (rychlost 1
nebo 2).
Pokud se motor při provozu zastaví a začne
zapáchat, okamžitě ho vypněte a vypojte ze
zásuvky. Pro vkládání jídla vždy používejte kolík od výrobcem. Nikdy nedávejte do otvoru
ruce ani jiné předměty.
Když motor běží, vyjměte kolík a do otvoru
začněte vkládat připravené jídlo. Nevkládejte příliš mnoho kusů najednou. Jídlo jemně
tlačte dolů. Chcete-li získat co nejvíce džusu,
tlačte jídlo dolů velmi pomalu. Džus vyteče
do nádobky na džus a dužina se nashromáždí
v nádobce na dužinu.
Varování:
Nenechávejte nádobky přeplnit, může dojít
k vytečení. Nádobky vyprázdněte ještě předtím, než budou úplně plné. Spotřebič vypněte, počkejte než se motor zastaví, vypojte
ze zásuvky a nádobku vyjměte. Pokud chcete
znovu odšťavňovat, nasaďte nádobku zpět.
Na potraviny při zpracování příliš netlačte,
aby nedocházelo ke snížení otáček motoru.
Doporučujeme po 60s odšťavňování vyčkat
před dalším odšťavňováním 2 minuty. Výrobek není určen pro komerční účely.
Po odšťavňování
Spotřebič vypněte, počkejte, než se motor
zastaví a vypojte ho ze zásuvky. Po každém
odšťavňování umyjte odnímatelné části. Nenechte ve spotřebiči zaschnout kousky ovoce
a zeleniny.
Čištění a údržba
Před čištěním a údržbou spotřebič vypněte,
počkejte než se motor zastaví a vypojte ho
ze zásuvky. Po každém odšťavňování umyjte
odnímatelné části, zabráníte tak zasychání
zbytků jídla. Především výpusť pro šťávu důkladně umyjte a skladujte v otevřené poloze.
Při neomytí a zaschnutí šťávy, může dojít k
poškození těsnění. Přístroj ani přívodní kabel
neponořujte do vody ani jiných kapalin. Nikdy
nedávejte základnu s motorem ani přívodní
kabel do myčky.
CZ -3-
navod odstavnovac profi.indd 3
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
13.03.15 9:48
Demontáž odštavňovače
Vyjměte nádobku se šťávou. Odemkněte pojistku, otevřete víko odšťavňovače. Vyjměte
nádobku na dužinu a kryt odšťavňovače.
Varování: Při demontáži nepoužívejte nadbytečnou sílu. Řiďte se pokyny v návodu.
Dávejte pozor při manipulaci, nože v sítku
jsou velmi ostré. Nedotýkejte se vnitřní části
sítka. Sítko uchopte vždy za okraj. Nenechávejte děti bez dozoru v dosahu některé z odnímatelných částí.
Uchopte držák sítka oběma rukama a vytáhněte ho společně s filtrem. Nepoužívejte
násilí. Po vyjmutí držáku sítko vyprázdněte
otočením dnem vzhůru.
Čištění
Poznámka: Při odšťavňování ovoce a zeleniny
se mohou některé plastové části obarvit. Toto
zabarvení je neškodné. Můžete mu však zabránit, pokud po každém použití části opláchnete a potom umyjete jemným kartáčem v teplé
mýdlové vodě.
Varování: Při čištění nepoužívejte žádné čističe, mycí houby ani jiné předměty. Používejte
jemný kartáč a mýdlovou vodu.
Sítko vložte na pár minut do vody se saponátem. Umyjte všechny odnímatelné části ve
vodě se saponátem. Filtr vždy držte pouze za
okraj a opláchněte ho čistou vodou. Vezměte
jemný plastový kartáč a odstraňte všechny
zbytky z vnitřku filtru. Všechny plastové části
vyčistěte jemným hadrem. Po čištění všechny
části opláchněte a nechte uschnout. Všechny
odnímatelné část můžete dát do myčky.
Nikdy nemyjte motor a přívodní kabel
v myčce !!
Jemným hadrem nebo houbou otřete motor.
Ujistěte se, že se do motoru nedostane žádná
kapalina. Před uskladněním důkladně vysušte
motor i všechny zbylé části.
Před uskladněním odšťavňovač sestavte, zabráníte tak ztrátě součástek.
Před uskladněním spotřebič umyjte. Spotřebič skladujte na suchém, čistém místě, kde
nemrzne a kde není vlhko, a mimo dosah dětí.
Odstranění zablokovaného jídla
Při odšťavňování tvrdého nebo vláknitého jídla nebo při příliš rychlém posouvání jídla do
otvoru může dojít k usazování zbytků ve filtru
a jeho následnému ucpání.
Okamžitě spotřebič vypněte, počkejte než se
motor zastaví a vypojte ho ze zásuvky.
Vyjměte nádobku na džus a odstraňte víko.
Dávejte pozor na nože ve filtru.
Pro odstranění zbytků ve filtru použijte malou
dřevěnou nebo plastovou lžíci, případně jemný kartáček.
Řešení problémů
V případě, že nastane problém, který není popsán v této tabulce, kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
CZ -4-
navod odstavnovac profi.indd 4
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
13.03.15 9:48
Problém
Řešení
Motor se po zapnutí nerozjede.
Spotřebič není správně sestaven.
Motor se zastavil a zapáchá.
Okamžitě spotřebič vypněte a vypojte
ze zásuvky.
Nadměrné množství dužiny ve filtru.
Okamžitě spotřebič vypněte a vypojte
ze zásuvky.
Dužina je příliš mokrá a množství džusu je ne- Zkuste pracovat pomaleji. Vyjměte filtr
dostatečné.
a vyčistěte ho. Vykartáčujte ho pod tekoucí
vodou.
Džus prosakuje mezi obrubou filtru a víkem.
Zkuste pracovat pomaleji. Jídlo tlačte jemně a
pomalu dolů. Pokud je to nutné, vyprázdněte
nádobku na dužinu.
Džus vytéká nesprávným směrem.
Zkuste pracovat pomaleji. Jídlo tlačte jemně
a pomalu dolů.
Džus přetéká z okraje základny.
Okamžitě spotřebič vypněte a vypojte ze zásuvky. Příslušenství je možná ucpané. Je-li filtr
stále ucpaný, vykartáčujte ho pod tekoucí vodou. Spotřebič sestavte a pokračujte.
Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v
okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická,
produkt nevhazujte do domovního odpadu.
Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde
budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v
souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými
v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní
údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů
podléhajících běžnému opotřebení … )
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např.
klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu
výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením,
přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně
zabezpečeny proti mechanickému poškození
při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné
změny v návodu k použití a neručí za možné
tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou
lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
CZ -5-
navod odstavnovac profi.indd 5
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
13.03.15 9:48
ELEKTROMOS PROFI GYÜMÖLCSPRÉS
HU
Használati útmutató
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. zatból, soha ne a kábelt rángassa.
Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elége- Ne hagyja felügyelet nélkül az áram alá helyedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. zett gépet. Tisztítás, karbantartás és szerelés
A használati útmutató fontos információkat előtt mindig kapcsolja ki a gépet (OFF) és húztartalmaz a termék rendeltetésszerű használa- za ki a dugót a fali aljzatból.
tával kapcsolatban. Az útmutatót őrizze meg
Ne használja a terméket, ha:
későbbi áttekintésre is.
- ha a kábel megsérült
- ha az leesett vagy egyéb sérülés érte.
Műszaki jellemzők
A meghibásodott kábel cseréjére kizárólag
Modell: J-45
szakszerviz jogosult. A készülék javítása szakÁramforrás: 220-240V, ~ 50 Hz,
értelmet és speciális eszközöket igényel. A
Teljesítmény: max. 700W
szükséges javíttatást mindig bízza szakszerOsztály: II.
vizre.
Fontos biztonsági útmutatások
A készülék használatba vétele előtt olvassa el Húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból:
a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze - ha működtetés során hibát észlel
meg későbbi áttekintésre is. Az útmutatót tá- - tisztítás előtt
rolja a vásárlási bizonylattal és garancialevéllel - használat után és tárolás előtt.
együtt tárolja. Ha a terméket továbbajándé- Ne használja a készüléket, ha az leesett vagy
kozza, kölcsönadja valakinek, mellékelje hoz- egyéb sérülés érte, vagy ha megsérült a kábel.
zá az útmutatót is. Elekromos berendezések A szükséges javíttatást mindig bízza
működtetésekor mindig szükséges betartani szakszervizre. Soha ne szerelje meg
a biztonsági óvintézkedéseket a baleset-, tűz- sajátkezűleg a gépet.
Figyelmeztetés! Az elektromos készülék nem
és áramütés kockázatának elkerülése végett.
gyermekjáték!
Használat
Soha ne hagyja felügyelet nélkül az áram alá
A termék gyümölcslé készítésére szolgál. A
helyezett gépet. A terméket nem használhattermék kizárólag otthoni használatra kifejják gyerekek, és olyan személyek, akik nem islesztett, nem alkalmas nagyüzemi és kültéri
merik a termék rendeltetésszerű használatára
felhasználásra. A készülék üzemeltetéséhez
vonatkozó tudnivalókat, és mentális vagy fizinélkülözhetetlen a biztonsági óvintézkedések
kai korlátozottság következtében nem képebetartása. A helytelen használat tűz- és balsek a termék rendeltetésszerű és biztonságos
esetveszélyes lehet, meghibásodást, áramütést
üzemeltetésére. Ne engedje, hogy a gyerekek
vagy egyéb sérülést okozhat. A rendeltetésszea készülékkel játsszanak.
rű használatra vonatkozó utasítások be nem
Figyelmeztesse a gyermekeket a készülék
tartása következtében keletkezett károkért
használata során előforduló lehetséges veszénem vállalunk felelősséget. Ellenőrizze, hogy a
lyekre:
hálózati feszültség megfelel-e a termékcímkén
- A forró részek megérintése következtében
feltüntetett követelményeknek (220/240V, 50
keletkező sérülések.
Hz, váltóáram). A készüléket mindig megfelelő
- A mozgó részek megérintése következtében
földelésű aljzatról működtesse. Bánjon óvatosan
keletkező sérülések.
a kábellel. Ne rángassa, ne csavarja össze stb.
- Áramütés veszélye.
Áramtalanításkor mindig a dugót húzza ki az aljHU -1-
navod odstavnovac profi.indd 6
Az útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról
13.03.15 9:48
Tartsa távol a terméket gyermekektől és olyan
személyektől, akik nem ismerik a készülék
használatára vonatkozó tudnivalókat. A terméket gyermekektől megfelelően elzárt helyen tárolja.
A csomagolóanyagokat soha ne hagyja gyermekek közelében, fulladásveszélyes lehet.
Áramütés veszélye
Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba
a készüléket, a kábelt és a kábeldugót. Ne tegye mosogatóba a készüléket.
Ne nyúljon a készülékhez, ha az nedves felületen áll, vagy ha nedves a keze. A motor, a gép
teste és a kábel nem érintkezhet semmilyen
folyadékkal. Ha ezeket a részeket nedvesség
érte, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza
ki a dugót a fali aljzatból és törölje le a nedvességet. Az áramütés elkerülése végett soha ne
tárolja a készüléket kültéren vagy nedves környezetben. A készüléket mindig tiszta, száraz
felületen működtesse, védve a túlforrósodástól (forróság, nedvesség… hatásától).
Balesetveszély!
Mozgó alkatrészek, forgó kések – extra széles
adagolónyílás. Soha ne nyúljon ujjaival vagy
egyéb tárggyal a bekapcsolt készülék belsejébe (konyhai eszközök vagy egyéb szerszámok,
ruházat, haj stb.). A fedő levétele és egyéb tartozékok leszerelése előtt mindig várja meg,
hogy a motor teljesen leálljon, majd húzza ki a
kábeldugót az aljzatból. A hozzávalók betöltéséhez kizárólag a készlet részét képező adagoló hengert használja. használat közben soha
ne hajoljon a betöltő nyílás fölé, a gyümölcslé
vagy az ételdarabok kifröccsenhetnek.
Ne nyúljon a szűrőben lévő kis késekhez. A kések rendkívül élesek. Bánjon óvatosan a szűrővel, kiűrítésekor mindig a pereménél fogja
meg. Legyen nagyon óvatos a szűrő tisztításakor. Tisztításához használjon puha, műanyag
sörtéjű kefét. Tárolás előtt mindig tisztítsa és
szárítsa meg, majd szerelje össze a készüléket.
Szétszerelés és tisztítás előtt mindig várja
meg, hogy a motor teljesen leálljon.
Baleset- és meghibásodás veszélye!
Üzembe helyezés előtt mindig ellenőrizze,
HU -2-
navod odstavnovac profi.indd 7
hogy a készülék megfelelően össze van-e szerelve.
Ne használja a készüléket, ha bármely része
megsérült. Ha repedést, törést vagy bármilyen egyéb sérülést észlel, ha a motor megáll
és füstöl, vagy folyadék szivárog belőle, ne
használja tovább a készüléket.
A készlet részét képező tartozékokon kívül ne
használjon egyéb tartozékokat a géphez. Balesetveszélyes lehet és a gép meghibásodását
okozhatja.
A készüléket mindig stabil, egyenes és száraz
felületre állítsa, elegendő helyet biztosítva a
működtetéshez. Ne állítsa a készüléket asztal
vagy konyhapult szélére, sarkára. Lehetőleg
a fali aljzathoz közel helyezze el. Ellenőrizze,
hogy a kábel nem akadt-e el éles peremekben, bútorok szélein, sarkánál.
Ne állítsa a készüléket elektromos vagy gáztűzhelyek, fűtőtestek, kályha közelébe, és
ellenőrizze, hogy a kábel ne kerüljön forró felületek, éles peremek közelébe. A készülék alá
ne helyezzen papírtörlőt vagy kendőket, elkerülve az esetleges tűzveszélyes helyzeteket.
A használat végén kapcsolja ki a készüléket (OFF)
és húzza ki a kábeldugót az aljzatból.
A készlet tartalma: gyümölcsprés, nemesacél szűrő, szűrőtartó, fedél, rosttartály,
adagolóhenger, használati útmutató
A gyümölcspréssel egyszerűbben készíthet
gyümölcs- és zöldségleveket. Egyes gyümölcs- és zöldségféléket nem szükséges
apróra vágni (sárgarépa, alma), mert a gyümölcsprés extra széles adagoló nyílással rendelkezik. A nagyobb gyümölcsöket vágja fel
akkora darabokra, hogy beleférjenek a betöltő nyílásba. Távolítsa el a nem fogyasztható
részeket: magok, magház, kemény héj vagy
rostok stb. A kifacsarás után megmaradt rostanyagokat (zöldség- és gyümölcsrostokat) felhasználhatja mártásokhoz, levesekhez vagy
komposztként. A készülék használat után egyszerűen szétszerelhető és megtisztítható.
Ne hagyja rászáradni a készülék felületére az
Az útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról
13.03.15 9:48
ételmaradékokat. A szűrőben hagyott rostanyagok eltömíthetik a szűrőt, amely később
csökkenti a készülék hatékonyságát. A szűrőre
száradt ételmaradékok eltávolításához áztassa meleg vízbe a szűrőt. Ne használjon semmilyen tisztítószert.
Az első használat előtt
Az első használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.
Távolítson el minden csomagolóanyagot.
Állítsa a készüléket stabil, egyenes, száraz felületre. Összeszerelés előtt ellneőrizze, hogy
a kapcsológomb OFF fokozaton legyen, és a
kábeldugó ne legyen csatlakoztatva a fali aljzathoz. Az első használatba vétel előtt mosson tisztára mosogatószeres vízben minden
alkatrészt, amelyek az étellel érintkeznek, öblítse le majd hagyja megszáradni őket. Legyen
nagyon óvatos, a kések rendkívül élesek. Ne
használja a gépet kemény alapanyagok aprítására (dió, csokoládé). Ne használja pürésítésre és hús darálására.
A gyümölcsprés összeszerelése
Ismerkedjen meg az egyes részekkel.
Megjegyzés: Bánjon óvatosan a készülékkel és annak tartozékaival, összeszereléskor
ne fejtsen ki túl nagy erőt. Balesetveszély! A
szűrő belsejében található kések rendkívül
élesek. Minden használat előtt szerelje össze
megfeleleően a gépet.
A kábel aljzathoz csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló OFF állásban legyen.
A motoros egység felső részére illessze fel a
szűrőt, enyhén nyomja a helyére.
A rostkieresztő nyílás alá helyezze be a rosttartályt. A tartálynak pontosan a nyílás alá kell
illeszkednie. A gyümölcslé kieresztő nyílás alá
helyezze be a tartályt. A kieresztő nyílás kétféle pozícióba állítható, a gyümölcslé kieresztéséhez és lezárásához. A nemesacél szűrőt
helyezze a tartójába. A szűrőt mindig a pereménél fogja meg, ne nyúljon az éles késekhez.
Fordítsa el a szűrő tartóját egészen addig, míg
megfelelően a helyére illeszkedik. Figyelmeztetés! Óvatosan elfordítva ellenőrizze, hogy a
HU -3-
navod odstavnovac profi.indd 8
szűrő megfelelően rögzítve van-e. Könnyen
elforgathatónak kell lennie.
A rosttartályt illessze a helyére a fedő alá úgy,
hogy megfelelően illeszkedjen a nyílásba.
Rögzítse a tartályt a szűrő pereméhez. A fedél
lezárása előtt illessze a helyére a rosttartályt.
Zárja le a készülék fedelét. A fedél egyetlen
módon rögzíthető. A betöltő nyílásnak közvetlenül a szűrő felett kell lennie. A készülék
csak akkor lép működésbe, ha a kioldó kapcsoló megfelelően rögzítve van. Helyezze az
adagolóhengert a betöltő nyílásba. A készülék
ekkor használatra kész.
Üzemeltetés
Mossa meg a gyümölcsöt vagy zöldséget, és
távolítson el róla minden kemény és fogyasztásra nem alkalmas részt.
TIPP: A legtöbb gyümölcsöt és zöldséget, pl.
alma, sárgarépa vagy uborka, nem kell apró
darabokra felvágnia, hiszen beleférnek az
adagoló nyílásba. A nagyon kemény és nem
fogyasztható részeket vágja ki.
Ellenőrizze, hogy a készülék összeszerelése megfelelő-e, és a kapcsoló OFF állásban
van-e. Ellenőrizze a készülék állapotát. csatlakoztassa a kábelt a fali aljzathoz.
A kapcsolót állítsa ON állásba
(1 vagy 2 fokozatra).
Figyelmeztetés: Ha a motor üzemeltetés közben leáll, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a
dugót a fali aljzatból. Az alapanyagok adagolásához mindig a készlet részét képező hengert használja. Soha ne nyúljon kézzel vagy
egyéb tárggyal a készülék nyílásaiba.
Miután bekapcsolta a motort, vegye ki az
adagolóhengert és a nyílásba helyezze be az
alapanyagokat. Ne rakjon egyszerre túl sok
alapanyagot a nyílásba. A hengerrel óvatosan, lassan nyomja lefelé az alapanyagokat. A
legtöbb gyümölcslé kifacsarásához, nagyon
lassan nyomja lefelé az alapanyokat. A gyümölcslé a tartályba folyik, a rostanyagok pedig
a rosttartályba kerülnek.
Figyelmeztetés:
Ne várja meg, hogy a tartály teljesen megteljen, kifolyhat a gyümölcslé. Ürítse ki időben,
Az útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról
13.03.15 9:48
még mielőtt teljesen megtelne a tartály. Kapcsolja ki a készüléket, várja meg, hogy a motor
leálljon, majd húzza ki a kábelt a fali aljzatból
és vegye ki a tartályt. A következő facsaráshoz,
helyezze vissza a tartályt.
A facsarás végén
Kapcsolja ki a készüléket, várja meg, hogy a
motor leálljon, majd húzza ki a kábelt a fali
aljzatból. Minden használat után tisztítsa meg
a kivehető részeket. Ne hagyja rászáradni az
ételmaradékokat.
Tisztítás és karbantartás
Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a
gépet, várja meg, hogy megálljon a motor,
majd húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból.
Minden használat végén mossa tisztára a kivehető részeket, elkerülve ezzel, hogy az ételmaradékok rászáradjanak az egyes részekre. A
készüléket és a kábelt soha ne merítse vízbe
vagy egyéb folyadékba. A motoros egységet
és a kábelt soha ne tegye mosogatóbatóba.
A gyümölcsprés szétszerelése
Vegye ki a tartályt. Nyomja meg a kioldó kapcsolót, és nyissa ki a facsaró fedelétfedelét. Vegye ki a rosttartályt és a facsaró fedelét.
Figyelmeztetés: Szétszereléskor soha ne fejtsen ki túl nagy erőt. Kövesse a használati útmutatóban közölt lépéseket.
Legyen nagyon óvatos, a kések rendkívül élesek. Ne nyúljon a szűrő belsejéhez. A szűrőt
mindig a pereménél fogja meg. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a szétszerelt gépet gyermekek közelében.
Fogja meg két kézzel a szűrő tartóját és húzza
ki a szűrővel együtt. A tartó megfelelően rögzítve van, ezért kiemelése kis erőkifejtést igényel. Ne feszítse ki túl nagy erővel. A kiszerelés
után fordítsa meg, és tisztítsa meg a szitát.
Tisztítás
Megjegyzés: Facsarás közben a műanyag részek enyhén elszíneződhetnek. Ez az elszíneződés nem káros az egészségre. Megelőzheti
az elszíneződést, ha minden használat után
leöblíti meleg vízzel és megtisztítja puha keHU -4-
navod odstavnovac profi.indd 9
fével a tartozékokat.
Figyelmeztetés: A tisztításhoz ne használjon
erős tisztítószereket, súroló keféket és egyéb
eszközöket. Kizárólag puha sörtéjű kefével és
mosogatószeres vízzel tisztítsa.
A szűrőt helyezze pár percre mosogatószeres
vízbe. Mossa tisztára mosogatószeres vízben
az összes tartozékot. A szűrőt mindig a pereménél fogja meg és öblítse le csapvíz alatt.
Puha sörtéjű műanyag kefével tiszttsa meg
a szűrő belsejét. Tisztítsa meg az összes műanyag tartozékot puha kefével. Tisztítás után
öblítse le őket és hagyja megszáradni. A levehető tartozékok mosogatógépben is tisztíthatóak. A motoros egységet és a kábelt soha
ne tegye mosogatóbatóba!!
Puha kendővel vagy szivaccsal törölje tisztára
a motoros egység felületét. Ügyeljen rá, hogy
a motort ne érje nedvesség. Tárolás előtt győződjön meg róla, hogy minden tartozék megszáradt-e.
A készüléket összeszerelve tárolja, megelőzve
ezzel, hogy az egyes tartozékok elvesszenek.
Tárolás előtt mindig tisztítsa meg a készüléket. A készüléket száraz, tiszta helyen tárolja,
gyermekektől, fagytól és nedvességtől megfelelően védett helyen.
Megakadt ételdarab eltávolítása
Kemény vagy nagyobb rosttartalmú alapanyag facsarásakor vagy túl gyors facsaráskor
megakadhatnak ételdarabok a szűrőben. Ekkor azonnal kapcsolja ki a gépet, várja meg,
hogy leálljon a motor, majd húzza ki dugót az
aljzatból.
Vegye ki a gyümölcslétartályt és vegye le a fedőt.
Legyen nagyon óvatos a késekkel.
A lerakódások eltávolításához használjon kis
fa vagy műanyag kanalat, vagy puha sörtéjű
kefét.
Hibaelhárítás
Ha olyan problémát tapasztal, amelyre nem
talál megoldást a táblázatban, forduljon szakszervizhez a hiba elhárításához.
Az útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról
13.03.15 9:48
Probléma
Megoldás
A motor bekapcsolás után nem indul.
Nincs megfelelően összeszerelve a gép.
A motor megáll és furcsa szagot áraszt.
Azonnal kapcsolja ki a gépet és húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból.
Túl sok rostos anyag a szűrőben.
Azonnal kapcsolja ki a gépet és húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból.
A maradék rost túl nedves és a kifacsart gyü- Lassabban dolgozza fel az alapanyagokat. Vemölcslé kevés.
gye ki a szűrőt és tisztítsa meg. Csapvíz alatt
mossa tisztára.
A gyümölcslé szivárog a szűrő pereme és a Lassabban dolgozza fel az alapanyagokat.
fedél között.
Óvatosan, lassan nyomja le a gyümölcsöt. Ha
szükséges, tisztítsa meg a rosttartályt.
A gyümölcslé nem megfelelően folyik az Lassabban dolgozza fel az alapanyagokat.
edénybe.
Óvatosan, lassan nyomja le a gyümölcsöt.
A gyümölcslé szivárog a motoros rész pe- Azonnal kapcsolja ki a gépet és húzza ki a
remén.
kábeldugót a fali aljzatból. Eltömődhetett a
szűrő. Tisztítsa meg a szűrőt csapvíz alatt. Szerelje vissza a helyére és folytathatja a munkát.
Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása
már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja
a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje
szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes
anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A helyes
megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez,
melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan
károsíthat. További információkról érdeklődjön
a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az
illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások
alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után.
Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat.
Használat közben mindig tartsa be a használati
útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval
eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.
HU -5-
navod odstavnovac profi.indd 10
A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
• a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás,
tárolás stb.)
• külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet,
nem rendeltetésszerű használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
• a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem
megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek
használata során fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított
szállítási körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A
gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató
megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a
termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel
az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.
Az útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról
13.03.15 9:48
ELEKTRYCZNA WYCISKARKA DO SOKÓW PROFI
ká-
ká-
Velatt
kat.
Ha
kat.
ki a
tt a
zekát.
tersra
eztéítás,
sokezet,
övetre.
nem
szek
a.
eseított
ghiős. A
tató
és a
felel
szetől.
Instrukcja obsługi
Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie
zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że
będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi
opisują zasady prawidłowego użytkowania
produktu. Instrukcję należy zachować, aby
móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.
Dane techniczne
Model: J-45
Zasilanie: 220-240V, ~ 50 Hz
Moc: max. 700W
Klasa: II
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami
zawartymi w instrukcji obsługi. Instrukcję
należy zachować, aby móc z niej skorzystać w
dowolnym momencie. Instrukcja powinna być
przechowywana razem z kartą gwarancyjną
oraz dowodem zakupu. Nie wolno przekazywać urządzenia innej osobie bez instrukcji
obsługi. Użytkując urządzenia elektryczne
należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa, w ten sposób obniżeniu
ulega ryzyko powstania pożaru lub porażenia
prądem elektrycznym.
Wstęp
Urządzenie to przeznaczone jest do wytwarzania soków. Do wykorzystania domowego,
nie nadaje się do celów komercyjnych, nie
wolno korzystać z urządzenia na wolnym
powietrzu. Należy bezwzględnie przestrzegać
zasad bezpieczeństwa, urządzenie powinno
być użytkowane zgodnie z tymi przepisami.
Nieprawidłowe lub niedbałe użytkowanie
może być przyczyną zranienia, porażenia
prądem elektrycznym, powstania pożaru lub
uwalniania się elementów ruchomych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy
oraz szkody powstałe w wyniku użytkowania
urządzenia niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Należy upewnić się czy napięcie
w sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem
znamionowym urządzenia (220/240V, 50 Hz,
prąd przemienny). Urządzenia należy zawsze podłączać do gniazdka z uziemieniem.
Podczas wykonywania wszelkich czynności
z przewodem zasilającym należy zachować
szczególną ostrożność. Nie wolno ciągnąć za
przewód zasilający, zgniatać go itp. Odłączając
urządzenie od sieci elektrycznej nie wolno
pod żadnym pozorem ciągnąć za przewód
zasilający.
Nie wolno pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Przed
rozpoczęciem czyszczenia, konserwacji lub
montażu należy zawsze wyłączać urządzenie
(OFF) oraz odłączać je od sieci elektrycznej.
Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy:
- przewód zasilający jest uszkodzony,
- doszło do zablokowania noża lub urządzenie
jest uszkodzone.
Uszkodzony przewód zasilający powinien być
wymieniony przez wykwalifikowany serwis.
Do naprawy tego typu urządzeń potrzebne
są specjalne narzędzia. W razie uszkodzenia
należy zwrócić się do punktu serwisowego.
Urządzenie należy odłączyć os sieci elektrycznej:
- gdy podczas pracy dojdzie do zablokowania
noża,
- przed rozpoczęciem czyszczenia,
- po zakończeniu pracy oraz przed odłożeniem
na miejsce przechowywania.
Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym
przewodem zasilającym oraz, gdy doszło do
zablokowania noża lub zostało ono uszkodzone w inny sposób. W takim przypadku należy
skontaktować się z punktem serwisowym. Nie
wolno samodzielnie naprawiać uszkodzonego
urządzenia.
Ostrzeżenie! Urządzenie elektryczne nie
jest zabawką!
Nie wolno pozostawiać uruchomionego urządzenia bez nadzoru. Urządzenie nie może być
używane przez osoby, w tym dzieci o ograniczonych zdolnościach fizycznych, psychomotorycznych lub umysłowych oraz przez osoby
nie posiadające odpowiedniego doświadczenia chyba, że znajdują się pod nadzorem
osoby dorosłej. Nie wolno pozwalać dzieciom
bawić się urządzeniem.
Należy uświadomić dzieciom zagrożenia
związane z eksploatacją produktów
elektrycznych:
- Poparzenia powstające w wyniku kontaktu z
gorącymi elementami urządzenia.
- Zranienia spowodowane przez ruchome lub
ostre elementy urządzenia.
- PL 1 oldalról
navod odstavnovac profi.indd 11
13.03.15 9:48
poranienia nożami.
- Porażenie prądem elektrycznym.
Urządzenie powinno znajdować się w miejPrzed rozpoczęciem mycia lub rozkładania
scu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które należy zawsze odczekać aż silnik całkowicie się
nie potrafią prawidłowo się nim posługiwać.
zatrzyma.
Urządzenie powinno być przechowywane w
Istnieje ryzyko zranienia, urazu lub uszkodzenia!
miejscu niedostępnym dla dzieci. Pozostałości Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się,
opakowania powinny znajdować się w miejscu że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
niedostępnym dla dzieci, ponieważ istnieje
Nie wolno używać urządzenia, gdy zauważysz,
ryzyko uduszenia się.
że jakikolwiek jego element jest uszkodzony.
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym Urządzenie należy uznać za uszkodzone, gdy
widać na nim pęknięcia otarcia, jest zakleszNie wolno zanurzać urządzenia, przewodu
czone lub uszkodzone w inny sposób, gdy
zasilającego oraz wtyczki w wodzie i innych
płynach. Nie wolno myć urządzenia w zmywar- wydostaje się z niego płyn lub jego silnik
ce do naczyń. Nie wolno dotykać załączonego zatrzymał się i czuć spaleniznę.
Nie wolno używać innych akcesoriów innych
urządzenia mokrymi dłońmi lub, gdy stoi
niż dostarczane lub zalecane przez produono na mokrym podłożu. Nie wolno wlewać
żadnych płynów do silnika oraz wnętrza urzą- centa. Mogą one stanowić zagrożenie lub być
dzenia. Jeżeli urządzenie wejdzie w kontakt z przyczyną uszkodzenia wyciskarki.
wodą, należy natychmiast odłączyć je od sieci Urządzenie należy stawiać na stabilnym,
elektrycznej i osuszyć. Nie wolno przechowy- płaskim i suchym podłożu zapewniającym
dostatecznie duży obszar roboczy.
wać urządzenia na wolnym powietrzu oraz
Nie wolno stawiać urządzenie przy krawędzi
w wilgotnych pomieszczeniach, aby uniknąć
stołu lub blatu. Urządzenie zależy stawiać w
ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
pobliżu gniazdka elektrycznego.
Urządzenie należy stawiać na czystej i suchej
Należy upewnić się, że przewód zasilający nie
powierzchni w miejscu, w którym nie będzie
narażone na wpływ niekorzystnych warunków zwisa przez krawędź stołu lub innego elemen(przegrzewanie się, zbyt duża wilgotność …). tu umeblowania.
Nie wolno stawiać urządzenia w sąsiedztwie
Uwaga na niebezpieczeństwo zranienia!
palników elektrycznych bądź gazowych, kuRuchome elementy, wirujące noże, szeroki
chenek i pieców, należy upewnić się, że przeotwór na obrabiane produkty. Nie wolno
wód zasilający nie dotyka żadnych gorących
wkładać do środka urządzenia palców ani
innych przedmiotów (włosy, elementy ubrania, lub ostrych elementów.
Nie wolno podkładać pod urządzenia żadnych
naczynia kuchenne, noże, śrubokręty itp.), w
ścierek oraz ręczników papierowych, aby uniktrakcie jego pracy. Przed zdjęciem pokrywy
nąć niebezpieczeństwa powstania pożaru.
lub demontażem innych elementów należy
zawsze odczekać do całkowitego zatrzymania Każdorazowo po zakończeniu pracy należy
się silnika a następnie odłączyć urządzenie od wyłączyć urządzenia (OFF) i odłączyć je od
sieci elektrycznej. Do popychania obrabianych sieci elektrycznej.
produktów nie należy używać innych przybo- Zawartość opakowania: Wyciskarka, Nierów kuchennych niż przeznaczony do tego do- rdzewne sitko, Uchwyt sitka, Pokrywa, Zbiornik
ciskacz znajdujący się w opakowaniu. Podczas na wytłoki, Dociskacz, Instrukcja obsługi.
pracy nie wolno nachylać się nad otwór do
Wyciskarka umożliwia przygotowanie świenapełniania, ponieważ sok lub kawałki obrażego soku w łatwy sposób. Niektóre owoce
bianych produktów mogą ochlapać twarz.
i warzywa (np. marchew, jabłko) nie muszą
Nie wolno dotykać małych noży poruszających być krojone przed włożeniem do wyciskarki,
się nad sitkiem (filtrem). Noże są bardzo ostre. ponieważ posiada ona odpowiednio szeroki
Wykonując czynności związane z opróżniaotwór do wkładania produktów. Owoce o
niem pojemnika na wytłoki należy zachować
większych rozmiarach należy pokroić na kaszczególną ostrożność, należy chwytać go wy- wałki o wielkości odpowiadającej rozmiarowi
łącznie za krawędź. Należy zachować szczegól- otworu. Należy usunąć wszystkie niejadalne
ną ostrożność podczas mycia sitka. Do mycia
części: nasiona, szypułki, łupiny itp.
można używać delikatnej szczotki nylonowej. Pozostałe po przygotowaniu soku wytłoki
Przed odłożeniem na miejsce przechowywania (pozostałości owoców i warzyw) można użyć
należy urządzenie dokładnie umyć, wysuszyć do przygotowania sosów, zup deserów lub
i zmontować, unika się wtedy nieumyślnego
można je poddać kompostowaniu. Urządzenie
- PL 2 -
navod odstavnovac profi.indd 12
13.03.15 9:48
a
e się
enia!
ć się,
ne.
żysz,
ny.
dy
z-
ch
być
dzi
w
nie
men-
ie
uzech
nych
unik-
y
ornik
ee
ą
ki,
ki
aowi
ne
żyć
b
enie
no się swobodnie obracać. Pojemnik na wytłoswatało tak skonstruowane, żeby można je
ki umieść w miejscu dla niego przeznaczonym
buło łatwo umyć po zakończeniu pracy.
pod pokrywą tak żeby spasował do wycięcia.
Nie wolno dopuścić do zaschnięcia na jego
Pojemnik dociśnij do krawędzi uchwytu sitka.
powierzchni pozostałości po obrabianych
Przed zamknięciem pokrywy upewnij się,
produktach. Wytłoki, które zaschną na sitku
mogą doprowadzić do jego zapchania. Obniża że wszystko jest na swoim miejscu. Zamknij
pokrywę. Pokrywę można bobrze założyć tylko
to sprawność urządzenia. Jeżeli dojdzie do
na jeden sposób. Otwór na produkty musu
zaschnięcia pozostałości, należy sitko zamoczyć w ciepłej wodzie. W takim przypadku nie znajdować się bezpośrednio nad sitkiem.
Dobrze zatrzaśnij zabezpieczenia pokrywy, w
wolno używać środków czyszczących.
innym przypadku nie będziesz mógł uruchoPrzed pierwszym użyciem
mić urządzenia. Wsuń dociskacz w otwór.
Przed pierwszym użyciem należy przeczytać
Urządzenie jest przygotowane do pracy.
uważnie instrukcję obsługi. Najeży wyjąć
Sposób użycia
urządzenie z opakowania. Urządzenie naleOwoce lub warzywa należy umyć i usunąć z
ży stawiać na stabilnym, płaskim i suchym
podłożu. Przed rozpoczęciem montażu należy nich cała niejadalną lub twardą zawartość.
RADA: Większość owoców i warzyw takich, jak
upewnić się, że urządzenie jest odłączone od
np. jabłka, marchew i ogórki nie wymagają
sieci elektrycznej a wyłącznik znajduje się w
pozycji OFF. Przed pierwszym użyciem należy krojenia na mniejsze kawałki dlatego, że bez
umyć wszystkie zdejmowalne elementy, które problemy zmieszczą się w otworze pokrywy.
Części bardzo twarde lub niejadalne należy
wchodzą w kontakt z żywnością, a następnie
należy je opłukać i pozostawić do wyschnięcia. usunąć.
Podczas montażu należy zachować szczególną Upewnij się, że wyciskarka jest prawidłowo
ostrożność, ponieważ urządzenie wyposażone zmontowana a wyłącznik znajduje się w
pozycji OFF. Podłącz urządzenie do gniazdka
jest w bardzo ostre noże. Nie wolno używać
elektrycznego.
urządzenia do siekania i plasterkowania
twardych produktów (orzechy, czekolada). Nie Przełącz wyłącznik w pozycję ON (prędkość 1 lub 2).
wolno używać do obróbki mięsa i przygotowy- Ostrzeżenie: Jeżeli silnik zatrzyma się w trakcie
wania piure.
pracy i będzie czuć spaleniznę, należy urządzenie natychmiast odłączyć od sieci elektrycznej.
Montaż wyciskarki
Przyjrzyj się wszystkim elementom urządzenia. Podczas wkładania obrabianych produktów naOstrzeżenie: Zachowaj ostrożność i nie używaj leży posługiwać się dociskaczem dostarczanym
przez producenta. Nie wolno wkładać palców ani
zbyt dużej siły podczas montażu poszczególinnych przedmiotów do otworu na produkty.
nych elementów urządzenia! Istnieje niebezpieczeństwo zranienia! Noże wewnątrz sitkiem Podczas pracy silnika wyjmuj dociskacz,
są bardzo ostre. Przed każdym użyciem należy wkładaj do otworu przygotowane produkty,
i popychaj dociskaczem. Nie wolno wkładać
poprawnie zmontować urządzenie. Przed
zbyt wielu kawałków jednocześnie. Dociskaj
podłączeniem urządzenia do sieci elektryczdelikatnie wkładane kawałki. Jeżeli chcesz
nej upewnij się, że wyłącznik znajduje się w
pozycji OFF (wyłączone). Załóż sitko na górny uzyskać jak największą ilość soku, przesuwaj
element podstawy. Dociśnij je delikatnie, aby produkty powoli. Sok będzie ściekał do pojemnika dla niego przeznaczonego a wytłoki będą
zostało dobrze przymocowane. Pod otwór
gromadzić się w pojemniku na wytłoki.
na wytłoki wstaw pojemnik. Pojemnik należy
Ostrzeżenie: Nie dopuszczaj do przepełniania
ustawić dokładnie pod otworem. Ustaw posię pojemnika, bo sok zacznie się z niego wylejemnika na sok pod wylot z wyciskarki. Wylot
wać. Oba pojemniki należy opróżnić przed całsoku z wyciskarki można ustawiać w górnym
kowitym napełnieniem się. Wyłącz urządzenie,
lub dolnym położeniu, co umożliwia zatrzymanie strumienia soku. Nierdzewne sitko włóż poczekaj aż silnik się zatrzyma, odłącz od sieci
do uchwytu dla niego przeznaczonego. Chwyć elektryczne i wyjmij pojemnik. Jeżeli chcesz
kontynuować, załóż pojemnik ponownie.
sitko za krawędź, uważaj żeby nie dotknąć
noży. Kręć sitkiem do momentu, aż zostanie
Po zakończeniu pracy
ono dobrze zamocowane na wirniku.
Wyłącz urządzenie, odczekaj do zatrzymania
Ostrzeżenie! Delikatnie kręcąc upewnij się, że się silnika i odłącz wyciskarkę od sieci eleksitko jest prawidłowo zamocowane, nie może trycznej. Każdorazowo po zakończeniu pracy
się kiwać. Dobrze zamontowane sitko powin- umyj wszystkie zdejmowalne elementy. Nie
- PL 3 -
navod odstavnovac profi.indd 13
13.03.15 9:48
dopuść do zaschnięcia kawałków owoców lub umyć w zmywarce do naczyń. Pod żadnym
pozorem nie można myć silnika z przewodem
warzyw w urządzeniu
zasilającym w zmywarce do naczyń!! Korpus
Czyszczenie i konserwacja
silnika można przetrzeć miękką szmatką lub
Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz
gąbką. Zwracaj uwagę na to, żeby do wnętrza
urządzenie, odczekaj do zatrzymania się
silnika nie dostał się jakikolwiek płyn. Przed
silnika i odłącz wyciskarkę od sieci elektrycznej. Każdorazowo po zakończeniu pracy umyj odłożeniem na miejsce przechowywania należy wysuszyć silnik i resztą części składowych.
wszystkie zdejmowalne elementy, aby nie
doszło do zaschnięcia pozostałości produktów Urządzenie należy przechowywać zmontowane, aby uniknąć zagubienia któregoś z
w urządzeniu. Nie wolno zanurzać urządzeelementów. Urządzenie należy umyć przed
nia ani przewodu zasilającego w wodzie ani
innych płynach. Nie wolno wkładać podstawy odłożeniem na miejsce przechowywania.
urządzenia z silnikiem oraz przewodem zasila- Wyciskarkę należy przechowywać w suchym,
czystym miejscu, bez nadmiernej wilgoci i
jącym do zmywarki do naczyń.
poza zasięgiem dzieci.
Rozkładanie wyciskarki
Usuwanie zakleszczonych kawałków jedzenia
Wyjmij pojemnik na sok. Zwolnij zabezpiePodczas usuwania twardych lub włóknistych
czenie, zdejmij pokrywę. Wyjmij pojemnik na
kawałków produktów albo podczas za szybkiewytłoki.
go przeciskania obrabianych kawałków przez
Ostrzeżenie: Podczas demontażu nie używaj
zbyt dużej siły. Stosuj się do zaleceń zawartych otwór może dojść do osadzania się pozostałości w oczkach siatki, co może doprowadzić do
w instrukcji obsługi. Zachowaj szczególną
ostrożność zdejmując poszczególne elementy, jej zapchania. W takim przypadku należy nanoże nad sitkiem są bardzo ostre. Nie dotykaj tychmiast wyłączyć urządzenie, odczekać do
zatrzymania się silnika i odłączyć wyciskarkę
wnętrza sitka. Chwytaj je wyłącznie za kraod sieci elektrycznej. Wyjmij pojemnik na sok
wędź. Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru,
i zdejmij pokrywę. Uważaj na noże znajdujące
gdy mają w zasięgu zdejmowane elementy
się nad sitkiem. Do usuwania pozostałości z
urządzenia. Złap uchwyt sitka obiema dłońoczek siatki możesz użyć małej łyżeczki plastimi i wyjmij go razem z sitkiem. Uchwyt sitka
kowej bądź drewnianej, ewentualnie miękkiej
jest dobrze przymocowany, dlatego należy
podczas demontażu użyć odpowiednio dużej szczoteczki.
siły. Nie wolno pociągać go zbyt mocno. Sitko Rozwiązywanie problemów
wyjmuje się z uchwytu obracając go dnem do W przypadku, gdy pojawi się problem, który
nie został opisany w poniższej tabeli, należy
góry.
skontaktować się z punktem serwisowym.
Czyszczenie
Uwaga: Niektóre plastikowe elementy urządzenia mogą ulec odbarwieniu podczas
wyciskania soku z owoców i warzyw. Odbarwienia te nie są szkodliwe. Można jednak
temu zapobiec, należy zawsze po użyciu takie
elementy opłukać a następnie wyczyścić je
miękką szczoteczką z użyciem ciepłej wody z
mydłem.
Ostrzeżenie: Nie wolno używać środków czyszczących, gąbek ani innych przedmiotów. Do
mycia można użyć miękkiej szczoteczki i wody
z mydłem. Sitko można włożyć na kilka minut
do wody z płynem do naczyń. Umyj wszystkie
zdejmowalne elementy w wodzie z płynem
do naczyń. Sitko należy chwytać wyłącznie
za krawędź i opłukać je czystą wodą. Miękką
plastikową szczoteczką usuń wszystkie pozostałości z sitka. Wyczyść wszystkie plastikowe
elementy miękką szmatką. Po umyciu opłucz
wszystkie elementy i pozostaw do wyschnięcia. Wszystkie zdejmowalne elementy można
- PL 4 -
navod odstavnovac profi.indd 14
13.03.15 9:48
Problem
Problém
Rozwiązanie
Řešení
Silnik
po załączeniu.
Motornie
se startuje
po zapnutí
nerozjede.
Urządzenienení
jestsprávně
zmontowane
nieprawidłowo.
Spotřebič
sestaven.
Motorzatrzymał
se zastavilsię
a zapáchá.
Silnik
i czuć spaleniznę.
Należy
natychmiast
wyłączyć
urządzenia
Okamžitě
spotřebič
vypněte
a vypojte
ize
odłączyć
zásuvky.je od sieci elektrycznej.
Za
duża ilość
wytłoków
na siatce.
Nadměrné
množství
dužiny
ve filtru.
Należy
natychmiast
wyłączyć
urządzenia
Okamžitě
spotřebič
vypněte
a vypojte
ize
odłączyć
zásuvky.je od sieci elektrycznej.
Wytłoki
sąpříliš
nasączone
a w džusu
pojemniku
Należy
Dužina je
mokrá sokiem
a množství
je ne- Należy
Zkuste wykonywać
pracovat czynności
pomaleji. wolniej.
Vyjměte
filtr
na
sok jest go niewiele.
wyjąć
sitko iho.
wyczyścić
je. Należy
dostatečné.
a vyčistěte
Vykartáčujte
ho wyczyścić
pod tekoucí
sitko
szczoteczką pod bieżącą wodą.
vodou.
Należy
czynnościJídlo
wolniej.
Obrabiane
Sok
wydostaje
się
spod
pokrywy.
Džus prosakuje mezi obrubou filtru a víkem. Zkustewykonywać
pracovat pomaleji.
tlačte
jemně a
produkty należy dociskać słabiej i przesuwać wolpomalu
Pokud
je to nutné,
vyprázdněte
niej.
Jeżelidolů.
zajdzie
taka potrzeba,
należy
opróżnić
nádobkuna
nawytłoki.
dužinu.
pojemnik
Należy
wykonywać
czynności wolniej.
ObrabiaSok
rozpryskuje
się.
Džus stříká nesprávným směrem.
Zkuste pracovat pomaleji.
Jídlo tlačte
jemně
ne produkty należy dociskać słabiej i przesuwać
a pomalu dolů.
wolniej.
Należy
natychmiast
wyłączyć
urządzenia
i odłączyć
Sok
się pozobudowie
silnika.
Džusleje
přetéká
okraje základny.
Okamžitě
spotřebič
vypněte
a vypojte
ze záje od sieci elektrycznej. Zapchany któryś z elemensuvky.
Příslušenství
je
možná
ucpané.
Je-li
filtr
tów urządzenia. Gdy sitko jest zapchane, należy wystále
ucpaný,
vykartáčujte
ho
pod
tekoucí
voczyścić je szczoteczką pod bieżącą wodą. Następnie
należy
zmontowaćsestavte
urządzenie
i kontynuować pracę.
dou. Spotřebič
a pokračujte.
Ochrona
naturalnego
Gwarancja
obejmuje:
Záruka se nie
nevztahuje
Ochranaśrodowiska
životního prostředí
Informacje
dotyczące
utylizacji
urządzeń
eleknaturalnego
zużycia
elementów
pracujących
funkčních
částí výInformace k likvidaci elektrických a elektronic- - na přirozené opotřebení
trycznych i elektronicznych
produktu w trakcie jego normalnego użytkorobku
v
důsledku
jeho
používání
kých
zařízení
Po upłynięciu czasu żywotności produktu
wania,
na servisní
zásahy související
se standardní
Po uplynutí
doby kiedy
životnosti
produktu
nebo v - czynności
lub
w momencie,
naprawa
jest nieekoserwisowych
związanych
ze standarnomiczna,
wyrzucać
produktu do
dową
konserwacją
produktu
(np. czyszczenie,
údržbou
výrobku (např.
čištění,
výměna dílů
okamžiku, nie
kdywolno
by oprava
byla neekonomická,
odpadów
domowych.do
Aby
dokonać właściwymiana
elementów
zużywających
podléhajících
běžnému
opotřebenísię
…podczas
)
produkt nevhazujte
domovního
odpadu.
wej
utylizacji
produktu,
należy
oddać
go
do
normalnego
użytkowania
itd.),
Za účelem správné likvidace výrobku jej ode- - na závady způsobené vnějšími vlivy (např.
wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie - usterek spowodowanych wpływem warunków
klimatickými (np.
podmínkami,
prašností, nevzdejte na
určených sběrných místech, kde
przyjęty
nieodpłatnie.
zewnętrznych
warunki atmosferyczne,
vhodným nieodpowiednie
použitím apod.) użytkowanie itp.),
budou přijata
zdarma. utylizacji pomagasz
Dokonując
prawidłowej
zapylenie,
zachować
zasoby
przyrodnicze
i wspomechanicznych
związna mechanická
poškozenípowstałych
v důsledkuwpádu
Správnou cenne
likvidací
pomůžete
zachovat
cen- - uszkodzeń
magasz
prewencję
potencjalnemu
ku z upadkiem
nárazu,produktu,
úderu douderzenia
něj apod.nim itp.,
né přírodní
zdrojeprzeciw
a napomáháte
prevenci výrobku,
negatywnemu
wpływowi nadopadů
środowisko
na-- szkód
powstałych
wyniku nieodpowiedniego
na škody
vznikléwneodborným
zacházením,
potenciálních negativních
na životturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć
obchodzenia się z produktem, używania nieodpřetížením,
použitím
nesprávných
ní
prostředí
a
lidské
zdraví,
což
by
mohly
být
wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów.
powiednich akcesoriów bądź narzędzidílů,
itp. nepříslušenství
či
nevhodných
nádůsledky szczegółów
nesprávné wymagaj
likvidace od
odpadů.
Další Zavhodného
Dalszych
lokalnego
uszkodzenia mechaniczne reklamowanego
urzędu
lub w si
najbliższym
zbiórkiúřadu
od- produktu
strojů apod.
podrobnosti
vyžádejte miejscu
od místního
powstałe w wyniku nieprawidłowo
padów.
W przypadku
nieprawidłowej
likwidacji zabezpieczenia
U reklamovaných
výrobků, které nebyly
řádně
nebo nejbližšího
sběrného
místa. Při nesprávtransportowanego
przedmiotu
tego
rodzaju
odpadów
może
zostać
nałożona
jego
właściciel.
zabezpečeny
proti
mechanickému poškození
né likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v odpowiada
kara zgodnie z przepisami krajowymi.
zastrzega
sobiepřípadné
prawo doškody
wprowapři přepravě
nese riziko
výsouladu s národními předpisy uděleny pokuty. Producent
Serwis
dzania
ewentualnych
zmian w instrukcji obsłuServis
hradně
majitel.
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że
gi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.
V případě,
že po zakoupení
výrobku
Dodavateli opisy
si vyhrazuje
právo od
na rzeczywipřípadné
jest
on uszkodzony,
skontaktuj
się zezjistíte
sprze-ja- Ilustracje
mogą odbiegać
koukoliUżywając
závadu, kontaktujte
servisní
oddělení. stości
změnywvzależności
návodu k od
použití
a
neručí
za
možné
dawcą.
produktu należy
przestrzemodelu produktu.
gać
zasad zawartych
załączonej
instrukcji
Při použití
výrobku sewřiďte
pokyny
uvedený- tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou
obsługi.
Reklamacja
nie będzie
uznana,
mi v přiloženém
návodu
k použití.
Na jeżeli
rekla- lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
wprowadzono zmiany w produkcie lub nie
maci
nebude
brán
zřetel,
pokud
jste
výrobek
stosowano się do wskazówek zawartych w
pozměniliobsługi.
či jste se neřídili pokyny uvedenými
instrukcji
v návodu k použití.
- CZ
PL -55Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz
navod odstavnovac profi.indd 15
5
13.03.15
23.5.13 9:48
7:19
ELEKTRICKÝ ODŠŤAVOVAČ PROFI
SK
Návod na používanie
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ný k zdroju bez dozoru. Pred čistením, údržktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. bou a montážou spotrebič vždy vypnite (OFF)
Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento a odpojte zo zásuvky.
návod slúži pre správne používanie výrobku.
Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ:
Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie použitie.
- je prívodný kábel poškodený
- došlo k zlyhaniu, alebo poškodeniu.
Technické údaje
Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vyModel: J-45
meniť kvalifikovaný servis. Pre opravu tohto
Zdroj: 220-240V, ~ 50 Hz,
spotrebiča sú potrebné špeciálne nástroje.
Výkon: max. 700W
V prípade poruchy sa obráťte na servisné streTrieda: II.
disko.
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred začatím manipulácie si starostlivo pre- Zástrčku vypojte zo zdroja:
čítajte všetky pokyny. Návod uschovajte pre - ak pri prevádzke dôjde k zlyhaniu
neskoršie nahliadnutie. Tento návod uchová- - pred čistením
vajte spolu s dokladom o kúpe a záručným - po použití a pred uskladnením.
listom. Keď je prístroj odovzdaný inej osobe, Neprevádzkujte spotrebič, ak je prívodný kávždy jej poskytnite aj tento návod. Pri pou- bel poškodený, ak došlo k zlyhaniu alebo inéžívaní elektrických spotrebičov vždy dodrži- mu poškodeniu spotrebiča. V tomto prípade
avajte všeobecné bezpečnostné opatrenia, sa obráťte na servisné stredisko. Nikdy neskúznižujete tak nebezpečenstvu vzniku požiaru šajte spotrebič opraviť sami.
Varovanie! Elektrický spotrebič nie je hračka!
alebo úrazu elektrickým prúdom.
Nikdy nenechávajte spotrebič v prevádzke
Použitie
bez dozoru. Tento spotrebič nesmú používať
Tento prístroj je vhodný pre prípravu džúsov.
osoby, vrátane detí so zníženými telesnými,
Používajte ho len v domácnosti, spotrebič nie
zmyslovými a mentálnymi schopnosťami, ani
je vhodný pre komerčné alebo vonkajšie pouosoby s nedostatkom skúseností, pokiaľ nie sú
žitie. Bezpečnostné pokyny musia byť dodržiapod dohľadom zodpovednej osoby. Deti sa so
vané starostlivo, spotrebič možno používať len
spotrebičom nesmú hrať.
v súlade s týmito pokynmi. Nesprávne alebo
Vysvetlite deťom všetky hrozby spojené
nedbanlivé použitie môže spôsobiť zranenie,
s prevádzkou elektrických výrobkov:
úraz elektrickým prúdom, požiar alebo uvoľne- zranenia spôsobené horúcimi časťami sponie pohyblivých častí. Výrobca nepreberá žiadtrebiča
nu zodpovednosť za zranenia a škody vzniknuté
- zranenia spôsobené pohyblivými alebo
následkom neuposlúchnutia bezpečnostných
ostrými súčasťami.
pokynov. Uistite sa, že napätie hlavného elek- zranenia spôsobené elektrickým prúdom.
trického vedenia zodpovedá požiadavkám
Spotrebič držte mimo dosahu detí a osôb,
spotrebiča (220/240V, 50 Hz, striedavý prúd).
ktoré ho nevedia správne používať. Spotrebič
Spotrebič vždy zapájajte do uzemnenej zásuvmusí byť uskladnený na mieste, ktoré je deky. S prívodným káblom vždy zaobchádzajte
ťom nedostupné.
opatrne. Za kábel neťahajte, neohýbajte ho a
Obalový materiál nenechávajte v dosahu detí,
pod. Pri vypájaní vždy ťahajte za zástrčku, nikdy
hrozí nebezpečenstvo udusenia.
nie za kábel. Nenechávajte spotrebič pripojeSK -1-
navod odstavnovac profi.indd 16
13.03.15 9:48
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Neponárajte spotrebič, prívodný kábel ani zástrčku do vody ani iných kvapalín. Nedávajte
spotrebič do umývačky.
So spotrebičom nemanipulujte, ak stojí na
mokrom povrchu alebo ak máte mokré ruky.
Do motora, tela prístroja a na prívodný kábel
nelejte žiadnu kvapalinu. Ak sa dostane do
blízkosti spotrebiča alebo pod neho voda,
okamžite ho vypnite, odpojte zo zásuvky
a vodu utrite. Spotrebič neskladujte vonku
alebo vo vlhkom prostredí, vyhnete sa tak
nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.
Spotrebič umiestňujte len na čistý a suchý povrch, kde je chránený pred prílišnou záťažou
(prehriatie, vlhkosť,...).
Nebezpečenstvo zranenia!
Pohyblivé časti, rotujúce nože - extra široký
otvor pre naplnenie. Do spotrebiča nikdy nevkladajte prsty ani iné predmety (vlasy, oblečenie, kuchynské náradie, nože, skrutkovače,
atď), keď je pripojený k zdroju. Pred odstránením veka a iného príslušenstva vždy počkajte,
ktoré sa motor úplne zastaví, potom spotrebič
odpojte zo zásuvky. Na plnenie spotrebiča nepoužívajte iné kuchynské náradie, než k tomu
určený kolík ktorý je súčasťou balenia. Pri prevádzke sa nenakláňajte nad plniaci otvor, džús
a kusy spracovaného jedla by Vám mohli striekať do tváre.
Nedotýkajte sa malých nožov v tele filtra. Nože
sú veľmi ostré. Pri manipulácii s filtrom dbajte
na zvýšenú opatrnosť, pri vyprázdňovaní ho
vždy uchopte len za okraj. Pri umývaní filtra
dbajte na zvýšenú opatrnosť. Pri umývaní použite jemnú nylonovú kefu. Pred uskladnením
spotrebič vždy dôkladne umyte, vysušte a zostavte, vyhnete sa tak neúmyselnému poraneniu od nožov.
Pred umývaním alebo montážou vždy počkajte, kým sa motor úplne nezastaví.
Nebezpečenstvo vzniku dopravných nehôd,
úrazov alebo poškodenia!
Pred použitím sa uistite, že spotrebič je správne zostavený.
Spotrebič nepoužívajte, ak je niektorá z jeho
súčastí poškodená. Spotrebič je poškodený,
ak sú na ňom praskliny, odreniny, ak je pokrivený alebo inak poškodený, alebo ak z neho
uniká kvapalina, alebo ak sa motor zastavil
a zapácha.
Nepoužívajte iné príslušenstvo než to, ktoré je
odporúčané výrobcom. Môže to byť nebezpečné a môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
Spotrebič umiestnite na stabilný, rovný a suchý
povrch, ktorý je dostatočne priestranný pre
prevádzku. Neumiestňujte spotrebič do blízkosti hrán stola alebo pultu. Umiestnite ho čo
najbližšie k zásuvke. Uistite sa, že prívodný kábel nevisí cez hranu stola alebo iného nábytku.
Neumiestňujte spotrebič na alebo do blízkosti elektrických alebo plynových horákov, pecí
a sporákov a uistite sa, že prívodný kábel sa
nedotýka žiadnych horúcich plôch alebo ostrých hrán. Pod spotrebič nedávajte žiadne
handry ani papierové vreckovky, vyhnete sa
tak nebezpečenstvu vzniku požiaru.
Po každom použití spotrebič vypnite (OFF)
a odpojte zo zásuvky.
Obsah balenia: odšťavovač, nerez sitko, držiak sitka, veko, nádobka na dužinu, pomocný
kolík na plnenie, návod na použitie
Odšťavovač uľahčuje prípravu čerstvých džúsov. Niektoré druhy ovocia a zeleniny netreba krájať (mrkva, jablko), pretože odšťavovač
je vybavený extra širokým otvorom. Väčšie
kusy ovocia nakrájajte na kusy, ktoré prejdú
plniacim otvorom. Odstráňte všetky nejedlé
časti: semienka, stopky, tvrdé šupky a pod. Po
odšťavení môžete použiť dužinu (zvyšky spracovaného ovocia a zeleniny) do omáčok, polievok a dezertov alebo na kompost. Spotrebič
je vyrobený tak, aby ho po použití šlo ľahko
vyčistiť a umyť.
Na povrchu spotrebiča nenechávajte zaschnúť žiadne zvyšky. Dužina, ktorá zaschne vo
filtri, môže spôsobiť jeho zanesenie. To zníži
výkon spotrebiča. V prípade, že dôjde k zaschnutiu zvyškov, namočte filter do teplej
vody. Nepoužívajte žiadne čističe.
SK -2-
navod odstavnovac profi.indd 17
13.03.15 9:48
Pred prvým použitím
Pred prvým použitím si pozorne prečítajte
tento návod.
Odstráňte všetok obalový materiál.
Spotrebič umiestnite na stabilný, rovný, suchý
povrch. Pred zostavením sa uistite, že spotrebič nie je zapojený do zásuvky a že vypínač
je v polohe OFF. Pred prvým použitím umyte
všetky odnímateľné časti, ktoré prichádzajú
do styku s jedlom, v teplej mydlovej vode,
potom ich opláchnite a nechajte uschnúť.
Pri manipulácii dbajte na zvýšenú opatrnosť,
nože sú veľmi ostré. Spotrebič nepoužívajte
na sekanie a plátkovanie tvrdých ingrediencií
(orechy, čokoláda). Nepoužívajte na spracovanie mäsa a výrobu pyré.
Zostavenie odšťavovača
Zoznámte sa so súčasťami spotrebiča.
Poznámka: So spotrebičom a všetkými jeho
súčasťami zaobchádzajte opatrne bez použitia nadbytočného násilia. Nebezpečenstvo
zranenia! Nože vnútri sitka sú veľmi ostré. Pred
každým použitím spotrebič správne zostavte.
Pred zapojením spotrebiča k zdroju sa uistite,
že je vypnutý (OFF).
Na hornú časť základne umiestnite sitko. Pre
správne upevnenie jemne zatlačte.
Pod otvor pre dužinu dajte nádobku na dužinu. Nádobka musí byť umiestnená presne pod
otvorom pre dužinu. Pod výpusť umiestnite
nádobku na džús. Výpusť pre šťavu má hornú
a dolnú polohu, kedy je možné zablokovať
alebo odblokovať vypúšťanie šťavy. Nerez
sitko vložte do držiaka sitka. Sitko uchopte za
okraj a nedotýkajte sa ostrých nožov. Sitkom
otočte, kým nie je riadne upevnené nie prevodovke. Varovanie! Jemným otočením sa uistite, že filter je správne nasadený, nesmie sa
kývať. Filter sa musí na základni ľahko otáčať.
Nádobku na dužinu dajte na svoje miesto pod
veko tak, že pasuje do vyrezaného otvoru. Nádobku zatlačte do okraja držiaka sitka. Pred
zatvorením veka dajte na svoje miesto nádobku na dužinu.
Uzavrite veko prístroja. Veko je možné vložiť iba jediným spôsobom. Otvor pre plne-
nie musí byť priamo nad sitkom. Správne
zacvaknite poistku veka, inak sa spotrebič nespustí. Kolík pre posúvanie jedla nasmerujte
do otvoru. Spotrebič je pripravený na použitie.
Prevádzka
Ovocie alebo zeleninu umyte a odstráňte
všetky nejedlé alebo tvrdé časti.
TIP: Väčšina ovocia a zeleniny ako napr. jablká, mrkvu a uhorky nemusíte krájať na menšie
kusy, pretože sa zmestia do otvoru pre vkladanie jedla. Veľmi tvrdé a nejedlé časti je potrebné odstrániť.
Uistite sa, že odšťavovač je správne zostavený
a že vypínač je polohe OFF. Uistite sa, že celý
prístroj je správne zostavený. Zapojte spotrebič do zásuvky.
Vypínač posuňte do polohy ON
(rýchlosť 1 alebo 2).
Varovanie: Ak sa motor pri prevádzke zastaví a začne zapáchať, okamžite ho vypnite a
odpojte zo zásuvky. Pre vkladanie jedla vždy
používajte kolík poskytnutý výrobcom. Nikdy
nevkladajte do otvoru ruky ani iné predmety.
Keď motor beží, vytiahnite kolík a do otvoru
začnite vkladať pripravené jedlo. Nevkladajte príliš veľa kusov naraz. Jedlo jemne tlačte
dole. Ak chcete získať čo najviac džúsu, tlačte jedlo dole veľmi pomaly. Džús vytečie do
nádobky na džús a dužina sa zhromažďuje v
nádobke na dužinu.
Varovanie: Nenechávajte nádobky preplniť,
môže dôjsť k vytečeniu. Nádobky vyprázdnite
ešte predtým, než budú úplne plné. Spotrebič
vypnite, počkajte než sa motor zastaví, odpojte zo zásuvky a nádobku vyberte. Ak chcete
znovu odšťavovať, nasaďte nádobku späť.
Po odšťavovaní
Spotrebič vypnite, počkajte, než sa motor
zastaví a vypojte ho zo zásuvky. Po každom
odšťavovaní umyte odnímateľné časti. Nenechajte v spotrebiči zaschnúť kúsky ovocia
a zeleniny.
Čistenie a údržba
Pred čistením a údržbou spotrebič vypnite,
počkajte než sa motor zastaví a vypojte ho
SK -3-
navod odstavnovac profi.indd 18
13.03.15 9:48
zo zásuvky. Po každom odšťavovaní umyte
odnímateľné časti, zabránite tak zasychaniu
zvyškov jedál. Prístroj ani prívodný kábel neponárajte do vody ani iných kvapalín. Nikdy
nedávajte základňu s motorom ani prívodný
kábel do umývačky.
Demontáž odšťavovača
Vytiahnite nádobku so šťavou. Odomknite
poistku, otvorte veko odšťavovača. Vytiahnite
nádobku na dužinu a kryt odšťavovača.
Varovanie: Pri demontáži nepoužívajte nadbytočnú silu. Riaďte sa pokynmi v návode.
Dávajte pozor pri manipulácii, nože v sitku sú
veľmi ostré. Nedotýkajte sa vnútornej časti sitka. Sitko uchopte vždy za okraj. Nenechávajte
deti bez dozoru v dosahu niektorej z odnímateľných častí.
Uchopte držiak sitka oboma rukami a vytiahnite ho spoločne s filtrom. Držiak sitka je
dostatočne pripevnený, takže to bude vyžadovať trochu sily. Nepoužívajte ale násilie. Po
vybratí držiaka sitko vyprázdnite otočením
hore dnom.
Čistenie
Poznámka: Pri odšťavovaní ovocia a zeleniny
sa môžu niektoré plastové časti zafarbiť. Toto
zafarbenie je neškodné. Môžete mu však zabrániť, ak po každom použití časti opláchnete
a potom umyjete jemným kefou v teplej mydlovej vode.
Varovanie: Pri čistení nepoužívajte žiadne
čističe, špongie ani iné predmety. Používajte
jemný kefu a mydlovú vodu.
Sitko vložte na pár minút do vody so saponá-
tom. Umyte všetky odnímateľné časti vo vode
so saponátom. Filter vždy držte iba za okraj
a opláchnite ho čistou vodou. Vezmite jemnú
plastovú kefu a odstráňte všetky zvyšky z vnútra filtra. Všetky plastové časti vyčistite jemnou
handrou. Po čistení všetky časti opláchnite
a nechajte uschnúť. Všetky odnímateľné časti
môžete dať do umývačky. Nikdy neumývajte
motor a prívodný kábel v umývačke!!
Jemnou handrou alebo špongiou utrite motor. Uistite sa, že sa do motora nedostane žiadna kvapalina. Pred uskladnením dôkladne
vysušte motor aj všetky zvyšné časti.
Pred uskladnením odšťavovač zostavte, zabránite tak strate súčiastok.
Pred uskladnením spotrebič umyte. Spotrebič
skladujte na suchom, čistom mieste, kde nemrzne a kde nie je vlhko, a mimo dosahu detí.
Odstránenie zablokovaného jedla
Pri odšťavovaní tvrdého alebo vláknitého jedla alebo pri príliš rýchlom posúvaní jedla do
otvoru môže dôjsť k usadzovaniu zvyškov vo
filtri a jeho následnému upchatiu.
Okamžite spotrebič vypnite, počkajte než sa
motor zastaví a vypojte ho zo zásuvky.
Vytiahnite nádobku na džús a odstráňte veko.
Dávajte pozor na nože vo filtri.
Na odstránenie zvyškov vo filtri použite malú
drevenú alebo plastovú lyžicu, prípadne jemnú kefku.
Riešenie problémov
V prípade, že nastane problém, ktorý nie je
popísaný v tejto tabuľke, kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.
SK -4-
navod odstavnovac profi.indd 19
13.03.15 9:48
Problém
Riešenie
Motor sa po zapnutí nerozbehne.
Spotrebič nie je správne zostavený.
Motor sa zastavil a zapácha.
Okamžite spotrebič vypnite a odpojte
zo zásuvky.
Nadmerné množstvo dužiny vo filtri.
Okamžite spotrebič vypnite a odpojte
zo zásuvky.
Dužina je príliš mokrá a množstvo džúsu je Skúste pracovať pomalšie. Vyberte filter
nedostatočné.
a vyčistite ho. Vykefujte ho pod tečúcou vodou.
Džús presakuje medzi obrubou filtra a vekom. Skúste pracovať pomalšie. Jedlo tlačte jemne
a pomaly dole. Ak je to nutné, vyprázdnite nádobku na dužinu.
Džús strieka nesprávnym smerom.
Skúste pracovať pomalšie. Jedlo tlačte jemne
a pomaly dole.
Džús preteká z okraja základne.
Okamžite spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky. Príslušenstvo je možno upchaté. Keď je
filter stále upchatý, vykefujte ho pod tečúcou
vodou. Spotrebič zostavte a pokračujte.
Ochrana životného prostredia
Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení
Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v
okamihu, kedy by oprava bola neekonomická,
prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za
účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde
budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou
pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a
napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské
zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.
Servis
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi
uvedenými v priloženom návode na použitie.
Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi
uvedenými v návode na použitie.
Záruka sa nevzťahuje
- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou
údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi
(napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu
prístroja, nárazu, úderu a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych
dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod.
U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli
správne zabezpečené proti mechanickému
poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.
Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné
zmeny v návode na používanie a neručí za
možné tlačové chyby. Vyobrazenie a opis sa
môžu líšiť od skutočnosti v závislosti od modelu.
SK -5-
navod odstavnovac profi.indd 20
13.03.15 9:48
Pald
Pirm
siet
Ja Jū
lūdz
teh
Mod
Volt
Mak
Aizs
sva
Pirm
stru
nai.
apli
dota
ciju.
visp
jūs
strā
ierī
Šī ie
un
piem
stru
tot
Nep
trau
trau
par
droš
Pārli
līnijā
maiņ
kon
uzm
kon
vada
bez
iekā
(OFF
ElEktriskā sulas spiEdE prOFi
LV
CZ
Lietošanas instrukcija
Paldies, ka iegādājāties šo produktu.
Nedarbiniet ierīci, ja:
Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izla- - Strāvas vads ir bojāts
siet šo lietošanas instrukciju.
- Ierīcei ir kādi bojājumi un tā nefunkcionē kā
Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam –
parasti.
lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina
kvalificētā servisa centrā. Lai labotu šo ierīci
tehniskie parametri
ir nepieciešami īpaši instrumenti. Ierīces
Modelis: J-45
darbības traucējumu gadījumā, sazinieties ar
Voltāža: 220-240V, ~ 50 Hz,
servisa centru.
Maksimālā jauda. 700W
Aizsardzības klase: II.
atvienojiet ierīci no elektrotīkla ja:
- Ierīce nedarbojas.
svarīgi drošības norādījumi
- Pirms tīrīšanas.
Pirms sākat izmantot ierīci, rūpīgi izlasiet šo in- Pēc lietošanas un pirms uzglabāšanas.
strukciju. Saglabājiet to turpmākai izmantošaNedarbiniet ierīci, ja strāvas vads ir bojāts vai
nai. Uzglabājiet šo instrukciju kopā ar pirkumu
ierīcei ir cita veida bojājumi. Tādā gadījumā, saapliecinošiem dokumentiem. Ja ierīce tiek nozinieties ar servisa centru. Nekad nemēģiniet
dota citai personai, nododiet tai arī šo instruklabot ierīci pats.
ciju. Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro
Uzmanību! Elektriskā ierīce nav rotaļlieta!
vispārējie piesardzības pasākumi – tādējādi
Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
jūs samazināt ugunsgrēka vai elektriskās
Šo ierīci nedrīkst lietot bērni un personas
strāvas trieciena risku.
ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām
ierīces izmantošana
spējām, ja tos neuzrauga par viņiem atbildīgā
Šī ierīce ir paredzēta sulas spiešanai no augļiem persona. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
un dārzeņiem mājsaimniecībās. Ierīce nav
piemērota komerciālai lietošanai. Drošības in- Iespējamie apdraudējumi strādājot ar
strukcijas ir rūpīgi jāievēro, ierīce var izman- elektroierīcēm:
tot tikai saskaņā ar šīm pamatnostādnēm. - Karsto ierīces daļu radītie ievainojumi.
Nepareiza vai neuzmanīga lietošana var izraisīt - Kustīgo vai aso ierīces daļu radītie ievainojutraumas, elektrošoku, ugunsgrēku vai radīt mi.
traumas. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību - Elektrošoka radītie ievainojumi.
par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies Glabājiet ierīci bērniem un cilvēkiem, kas
drošības norādījumus neievērošanas rezultātā. nespēj to pareizi izmantot nepieejamā vietā.
Pārliecinieties, ka spriegums elektroenerģijas Iepakojuma materiāls var radīt nosmakšanas
līnijā atbilst ierīces prasībām (220/240 V, 50 Hz draudus – glabājiet to bērniem nepieejamā
maiņstrāva). Pievienojiet ierīci tikai iezemētai vietā.
kontaktligzdai. Ar elektrības kabelis jāapietas Elektriskās strāvas trieciena risks,
uzmanīgi. Ierīce jāatslēdz no elektrības, turot aiz Neiegremdējiet ierīci, elektrības vadu vai konkontaktdakšas, nekāda gadījumā nevelciet aiz taktdakšu ūdenī vai citos šķidrumos. Nelieciet
vada. Neatstājiet elektrotīklam pievienotu ierīci ierīci trauku mazgājamā mašīnā.
bez uzraudzības. Pirms tīrīšanas, apkopes un Nedarbiniet ierīci, ja stāvot uz slapjas virsmas,
iekārtas uzstādīšanas, vienmēr izslēdziet ierīci vai ja jums ir slapjas rokas. Dzinējs, ierīces kor(OFF) un atvienojiet no kontaktligzdas.
puss un barošanas kabelis nedrīkst saskarties
LV -1-
navod odstavnovac profi.indd 21
Pašreizējo lietošanas instrukcijas versiju Jūs varat atrast šeit: www.TVshopEXTRA.lv
13.03.15 9:48
ar jebkādu šķidrumu. Ja šķidrums nokļūst tuvu
ierīcei vai ierīce vai tās daļas nokļūst ūdenī,
nekavējoties izslēdziet ierīci, atvienojiet no
elektrotīkla un nosusiniet. Neglabājiet ierīci
ārā vai mitrā vidē, tas jums palīdzēs izvairīties
no elektrošoka riska. Novietojiet ierīci uz tīras
un sausas virsmas, kur tā ir aizsargāta no
pārmērīga stresa (pārkaršanas, mitruma ...).
savainošanās risks!
Kustīgās daļas, rotējoši asmeņi un plata iepildīšanas atvere. Nekad nelieciet
pirkstus un nepieļaujiet citu priekšmetu
(matu, apģērbu, virtuves piederumi, naži,
skrūvgrieži, utt.) iekļūšanu ierīcē ja tā ir pievienota elektrotīklam. Pirms vāka noņemšanas
vienmēr jānogaida, kamēr motors pilnībā
apstājas, tad atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas. Lai veiktu ierīces apkopi, nelietojiet asus priekšmetus un abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus. Ja ierīcei darbojoties turēsiet seju
virs uzpildes atveres – uz tās var nokļūt nelieli
sulas pilieni vai čamu gabaliņi.
Neaiztieciet rīvi-sietiņu. Asmeņi ir ļoti asi.
Vienmēr turiet to aiz malas un iztukšojiet un
mazgājiet piesardzīgi. Mazgājot rīvi-sietiņu
izmantojiet mīkstu neilona birstīti. Pirms ierīci
novietošanas glabāšanā ierīci vienmēr rūpīgi
nomazgājiet un nosusiniet. Pirms ierīces
izjaukšanas un mazgāšanas vienmēr nogaidiet kamēr motors pilnībā apstājas.
Nelaimes gadījumu risks, ievainojumi vai
īpašuma bojājumi!
Pirms lietošanas pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi salikta.
Nelietojiet ierīci, ja kāda no tās sastāvdaļām ir
bojāta. Ierīce ir bojāta, ja ir redzamas plaisas,
ja tā ir deformēta vai citādi bojāta, vai arī ja
sula noplūst pa tai neparedzētām vietām vai,
ja dzinējs ir izslēgts un telpā ir jūtama degošas
izolācijas smaka.
Neizmantojiet piederumus, kas nav ierīces
komplektācijā. Tas var būt bīstami, un var
sabojāt ierīci.
Uzstādiet ierīci uz stabilas, līdzenas, sausas
virsmas, kas ir pietiekami liela, lai brīvi rīkotos
ar ierīci. Nenovietojiet ierīci pie galda vai le-
tes malas. Nenovietojiet to pārāk tuvu kontaktligzdai. Pārliecinieties, ka strāvas vads
nekarājas pāri galda mala.
Nenovietojiet ierīci elektrisko sildierīču, gāzes
degļu, krāsns vai plīts tuvumā. Pārliecieties, ka
strāvas vads nesaskaras ar karstām virsmām
vai asām virsmām vai priekšmetiem. Nenovietojiet ierīces tuvumā lupatas vai papīra
dvieļus, lai izvairītos no ugunsgrēka risku.
Pēc katras lietošanas, izslēdziet ierīci (OFF) un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Iepakojuma saturs: sulu spiede, nerūsējošā
tērauda rīve-sietiņš, sulas savācējs, vāks, čamu
konteiners, lietošanas instrukcija.
Sulu spiede ļauj viegli pagatavot svaigi spiestas sulas. Dažus augļus un dārzeņus nav nepieciešams sagriezt mazākās daļās (burkāni,
āboli), jo sulu spiede ir aprīkota ar platu
iepildīšanas atveri. Lielākus augļus ir jāsagriež
mazākos gabaliņos, kas iet cauri uzpildes
atverei. Atbrīvojiet produktus no visām
neēdamām sastāvdaļā - sēklām, stublājiem,
cietas mizas utt. Sulu spiešanas rezultātā radušos pārpalikumus - čamas , jūs varat izmantot
krēmzupu, mērču, zupu, desertu utt. pagatavošanai. Ierīce ir veidota tā, ka to pēc lietošanas ir viegli mazgāt.
Pēc lietošanas neatstājiet uz ierīces virsmas
un citām tās detaļām produktu atlikumus. Sažuvušus produktu atlikumus ir grūtāk notīrīt
un tie var izraisīt rīves-sietiņa aizsērēšanu un
samazināt ierīces veiktspēju. Gadījumā, ka
tomēr produktu atlikumi piekalst pie rīvessietiņa – mērcējiet to siltā ūdenī līdz atlikumi
kļūst mīksti un tos var viegli notīrīt. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus.
pirms pirmās lietošanas
Pirms pirmās lietošanas, rūpīgi izlasiet šo
instrukciju.
Noņemiet visu iepakojuma materiālu.
Uzstādiet ierīci uz stabilas, līdzenas, sausas
virsmas. Pirms montāžas, pārliecinieties, ka
ierīce nav pievienota elektrotīklam un baroša-
LV -2-
navod odstavnovac profi.indd 22
Pašreizējo lietošanas instrukcijas versiju Jūs varat atrast šeit: www.TVshopEXTRA.lv
13.03.15 9:48
nas slēdzis ir pozīcijā OFF. Pirms pirmās lietošanas, nomazgājiet visas noņemamās daļas,
kas nonāk saskarē ar pārtiku, siltā ziepjūdenī,
tad noskalojiet un ļaujiet nožūt. Rīkojoties ar
piesardzību, rīves-sietiņa naži ir ļoti asi. Neizmantojiet ierīci cietu vielu (rieksti, šokolāde
u.tml.) smalcināšanai, gaļas pārstrādei un
biezeņu pagatavošanai.
sulu spiedes salikšana
Iepazīsties ar ierīces daļām.
Piezīme: ierīci un visas tās sastāvdaļas ir
jārīkojas uzmanīgi, neizmantojot pārmērīgu
spēku. Savainošanās risks! Rīves-sietiņa naži
ir ļoti asi. Pirms katras ierīces lietošanas reizes
pārliecinieties ka tā ir pareizi salikta.
Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam,
pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta (OFF).
Sulu spiedes motora bāzei pievienojiet sulas savācēju. Raugieties, lai sulas savācēja
malas ir vienā plaknē ar motora bāzi. Sulas
savācējā ievietojiet nerūsējoša tērauda rīvisietiņu. Raugieties, lai sietiņš cieši uzsēžas uz
galvenās vārpstas. Pareizi ievietojot sietiņa
augšējai malai jābūt viena līmenis ar sulas
savācēja augšējo malu. Visu nosedziet ar vāku
un iebīdiet vāku līdz apakšai pareizā stāvoklī.
Ar vienu roku piespiediet vāku uz leju un
vienlaicīgi tam uzmetat aizsardzības slēdzi
tā, lai vāks ir nofiksēts pareizā stāvoklī (jūs
dzirdēsiet klikšķi). Sulu spiedi nedaudz palieciet uz priekšu un ielieciet tajā izspaidu tvertni –
vispirms ielieciet tvertnes augšējo galu un pēc
tam piespiediet apakšējo galu sulu spiedes
virziena. Tagad iepildīšanas atverē ielieciet
bīdītāju. Pievērsiet uzmanību tam, ka kustības
vienkāršošanai bīdītajam ir rieva, kas atbilst
izcilnim iebīdīšanas atveres augšdaļā. Ierīce ir
gatava lietošanai.
sulas spiedes lietošana
Zem sulas izplūšanas snīpīša novietojiet sulas
krūzi tā lai snīpītis atrodas tam paredzētajā
atverē sulas krūzes sānos. Pirms pārstrādes sakuma sagatavojiet produktus. Pirms pārstrādes
visus produktus rūpīgi nomazgājiet. Sevišķi
lielus gabalus pēc mazgāšanas sagrieziet
mazākos gabalos. Vadības pogu nostādiet
stāvokli “1” vai “2” atkarība no pārstrādājamiem
augļiem vai dārzeņiem. Mīkstajiem produktiem (piem., vīnogām, mellenēm, arbūzam,
avenēm, tomātiem utt.., izmantojiet ātrumu
“1”; cietajiem produktiem (piem., ananāsiem,
selerijām, burkāniem, bietēm, āboliem utt.)
izmantojiet ātrumu „2”. Sagatavotos produktus ielieciet iepildīšanas atverē un ar bīdītāja
palīdzību saciet uzmanīgi spiest tos uz leju
rotējošā nerūsošā tērauda sietiņa virzienā.
UZMANĪBU! Sagatavotos produktus ievietot TIKAI strādājošā ierīcē. Kategoriski aizliegts vispirms ievietot produktus un tikai
pēc tam ieslēgt ierīci. Nepielieciet pārāk lielu
spēku, izspiediet sulu no produktiem lēnām,
jo tā Jūs sasniegsiet labāko sulas spiešanas
rezultātu. Sulas spiešanas procesā sula nonāks
sulas savācēja traukā, bet izspaidas atdalīsies
un nonāks izspaidu tvertnē. Izspaidu tvertni
sulu spiešanas laika var iztukšot - nostādiet
pogu stāvoklī “OFF” (Izslēgts) un uzmanīgi
izņemiet tvertni. Lai turpinātu sulas spiešanu, ievietojiet iztukšoto tvertni atpakaļ sava
vietā. Pēc produktu pārstrādes izslēdziet sulu
spiedi un nogaidiet, līdz rotējošās daļas pilnīgi
apstājas.
kad sula izspiesta
Izslēdziet ierīci, pagaidiet, līdz motora apstājas
un atvienojiet to no elektrotīkla. Nomazgājiet
visas noņemamās daļas. Neļaujiet augļu un
dārzeņu paliekām piekalst pie sulas spiedes
daļām, īpaši pie rīves-sietiņa.
tīrīšana un apkope
Pirms tīrīšanas un apkopes, izslēdziet ierīci,
pagaidiet, līdz motora apstājas un atvienojiet to no elektrotīkla. Pēc sulu spiešanas
nomazgājiet visas noņemamās daļas. Ierīci un
strāvas vadu nedrīkst samērcēt ūdenī vai citos
šķidrumos. Nekad nelieciet motora bāzi vai
strāvas vadu trauku mazgājamajā mašīnā.
Sulas spiedes izjaukšana.
Noņemiet sulas glāzi. Noņemiet sulas spiedes vāku. Izņemiet mīkstumu konteineru un
LV -3-
navod odstavnovac profi.indd 23
Pašreizējo lietošanas instrukcijas versiju Jūs varat atrast šeit: www.TVshopEXTRA.lv
13.03.15 9:48
izņemiet rīvi-sietiņu ar abām rokām un velkot
to uz augšu - tas prasīs mazliet spēka, bet nelietojiet pārmērīgu spēku.
Uzmanību: izjaucot sulas spiedi, nelietojiet pārmērīgu spēku. Izpildiet šajā instrukcijā
sniegtos norādījumus.
Esi uzmanīgs – rīves-sietiņa naži ir ļoti asi. Nepieskarieties rīves iekšpusei – satveriet rīvisietiņu aiz tā malas. Neatstājiet bērnus bez
uzraudzības ja tie var piekļūt izjauktās sulas
spiedes daļām.
tīrīšana
Piezīme: Dažu augļu un dārzeņu sulu spiešanas rezultātā ar sulu saskarē esošās plastmasas detaļas var mainīt krāsu. Šī krāsas maiņa ir
nekaitīga un normāla. Jūs varat novērst krāsas
maiņu, ja pēc katras izmantošanas reizes noskalosiet detaļas un pēc tam mazgāsiet tās ar
mīkstu suku siltā ziepjūdenī.
Uzmanību: Nelietojiet šķīdinātājus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus un citus objektus, kas var
saskrāpēt sulas spiedes detaļas. Izmantojiet
mīkstu suku un ziepjūdeni.
Rīvi-sietiņu uz pāris minūtēm var iegremdēt
ūdenī ar mazgāšanas līdzekli un pēc tam
rūpīgi nomazgājiet to ar siltu ziepjūdeni un
noskalojiet. Rīvi-sietiņu vienmēr turiet aiz
tā malas. Lai noņemtu augļu un dārzeņu
pārpalikumus no rīves-sietiņa iekšpuses
– lietojiet mīkstu plastmasas birstīti. Visas
plastmasas daļas tīriet ar mīkstu drānu. Pēc
tīrīšanas visas detaļas rūpīgi nosusiniet. Visas
noņemamās daļas var likt trauku mazgājamā
mašīnā, bet NEKAD nemazgājiet motoru un
elektrības vadu trauku mazgājamā mašīnā!
Motoru un elektrības vadu tīriet ar mīkstu, mitru drānu un pēc tīrīšanas rūpīgi nosusiniet.
Pārliecinieties, ka motors netiek samitrināts.
Pirms uzglabāšanas motoru un visas pārējās
daļas kārtīgi nosusiniet.
Pirms uzglabāšanas iesakām sulas spiedi
pilnībā samontē, lai novērstu detaļu zudumu.
Ierīce ir jāuzglabā sausā, tīrā, vēsā, bērniem
nepieejamā vietā.
Ja rīve-sietiņš aizsērē
Spiežot sulu no cietiem vai šķiedrainiem
augļiem un dārzeņiem sulas spiedes rīvesietiņš var aizsērēt. Šādā gadījumā nekavējoties
izslēdziet ierīci, pagaidiet, līdz motora apstājas
un atvienojiet to no elektrotīkla.
Noņemiet sulas spiedes vāku. Sargieties rīvessietiņa naži ir ļoti asi.
Lai atbrīvotu rīvi-sietiņu no aizsērējuma
izmantot nelielu koka vai plastmasas karoti
vai mīkstu suku.
iespējamās problēmas to risinājumi
Gadījumā, ja rodas problēma, kas nav
aprakstīti šajā tabulā, sazinieties ar kvalificētu
servisa centru.
LV -4-
navod odstavnovac profi.indd 24
Pašreizējo lietošanas instrukcijas versiju Jūs varat atrast šeit: www.TVshopEXTRA.lv
13.03.15 9:48
Visas
Pēc
Visas
amā
un
ā!
miniet.
nāts.
ējās
iedi
mu.
iem
iem
īveoties
ājas
ves-
uma
aroti
ētu
Problēma
Problēmas risinājums
Sulas spiedi neizdodas palaist.
Sulas spiede ir nepareizi salikta
Motors apstājas un sāk izdalīt nepatīkamu Nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet to
aromātu.
no elektriskās strāvas.
Pārāk daudz čamu rīvē.
Nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet to
no elektriskās strāvas. un iztīriet rīvi
Čamas ir pārāk slapjas un sula ir nepietiekamā Produktus ievietojiet sulas spiedē lēnāk.
daudzumā.
Izņemiet rīvi un iztīriet to, noskalojiet zem
tekoša ūdens.
Sula tek starp sulas savācēju un sulas spiedes Produktus ievietojiet sulas spiedē lēnāk. Ja
vāku.
nepieciešams iztukšojiet čamu konteineru.
Sula pa snīpi tek nevienmērīgi
Produktus ievietojiet sulas spiedē lēnāk
Sula nonāk uz motora
Nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet to
no elektriskās strāvas. Izņemiet rīvi un iztīriet
to, noskalojiet zem tekoša ūdens. Salieciet sulas spiedi un turpiniet darbu
apkārtējās vides aizsardzība
Informācija par elektronisko iekārtu un bateriju utilizāciju
Pareizi utilizējot šo produktu Jūs dosiet
savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu
līdzcilvēku
veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas
rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un
cilvēku veselība.
Plašāku informāciju par šīs produkta otrreizējo
pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no
sava atkritumu apsaimniekotāja.
Neizmetiet izlietotās baterijas kopā ar sadzīves
atkritumiem, bet nododiet tās izlietoto bateriju savākšanas vietā.
serviss
Gadījumā ja pēc produkta iegādes atradīsiet
kādus ierīces defektus – sazinieties ar produkta izplatītāju. Lietojiet ierīci sekojot lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.
Sūdzības netiks pieņemtas ja ierīce ir tikusi
izmainīta vai labota nekvalificētā servisā vai
arī nav tikuši ievēroti lietošanas instrukcijā
sniegtie lietošanas norādījumi.
ierīces garantija neattiecas:
• Uz produkta daļu dabisko nolietojumu, kas
radies produkta ilgstošas lietošanas rezultātā.
• Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru
ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
• Uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
• Uz mehāniskiem produkta bojājumiem, kas
radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla
rezultātā.
• Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā.
Šis produkts nav pilnībā aizsargāts
pret iespējamiem bojājumiem produkta transportēšanas laikā. Atbildību par
bojājumiem, kas ir radušies transportēšanas
laikā pilnībā uzņemas produkta īpašnieks.
Piegādātājs patur tiesības veikt izmaiņas produkta lietošanas instrukcijā un nav atbildīgs
par drukas kļūdām. Attēli un apraksti var
atšķirties no reālā produkta atkarībā no
modeļa.
LV -5-
XTRA.lv
navod odstavnovac profi.indd 25
Pašreizējo lietošanas instrukcijas versiju Jūs varat atrast šeit: www.TVshopEXTRA.lv
13.03.15 9:48
RO
STORCATOR DE FRUCTE PROFI
Manual de utilizare
Stimate client, vă mulțumim pentru încrederea acordata prin
achiziționarea acestui produs. Noi credem că veți fi pe deplin
mulțumiți.
Acest manual este pentru utilizarea eficientă a produsului.
Păstrați-l pentru si pentru utilizari ulterioare.
Date tehnice:
Model: J-45
Sursa: 220-240V ~ 50 Hz,
Putere: 700W max
Clasa: II.
Instrucțiuni importante pentru siguranță
Înainte de a manevra aparatu cititi cu atenție toate
instrucțiunile. Păstrați instrucțiunile ca referințea pentru
utilizari viitoare. Păstrați acest manual, împreună cu dovada
achiziției și garanția. Dacă dispozitivul este predat unei alte
persoane, intotdeauna predati aparatul cu aceste instrucțiuni.
Atunci când utilizați aparate electrice respectați întotdeauna
măsurile generale de securitate pentru a reduce riscul de
incendiu sau de șoc electric.
Utilizare
Acest aparat este potrivit pentru prepararea sucurilor.
Folosiți-l numai în pentru scopul pentru care a fost conceputi.
Nu este potrivit pentru uz comercial sau în aer liber.
Instrucțiunile de siguranță trebuie urmate întocmai, aparatul
poate fi utilizat doar în conformitate cu aceste linii directoare.
Utilizarea incorectă sau neglijenta pot provoca raniri,
electrocutare, incendiu sau eliberarea părților în mișcare.
Producătorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru daune
sau prejudicii rezultate din nerespectarea instrucțiunilor de
siguranță. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare este în
conformitate cu specificatiile aparatului (220/240V, 50 Hz,
curent alternativ). Conectați întotdeauna aparatul la o priză cu
împământare. Cablul de conectare trebuie întotdeauna
manipulat cu grijă. Nu trageți de cablul de alimentare, nu il
îndoiti, etc
Când deconectați trageți întotdeauna de ștecher, nu de cablu.
Nu lăsați aparatul conectat la sursa de alimentare
nesupravegheat. Înainte de curățare, întreținere și instalare a
aparatului întotdeauna opriti aparatu; (OFF) și scoateți-l din
priză.
Nu folosiți aparatul în cazul în care:
- Cablul de alimentare este deteriorat
- Nu functioneaza, sau prezinta orice defectiune.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de un centru de service autorizat. Pentru a
repara acest aparat sunt necesare instrumente speciale.
În cazul unei defecțiuni, contactați centrul de service.
Deconectați ștecherul din priza:
- Dacă aparatul nu functioneaza
- Înainte de a curăța aparatul
- După utilizare și înainte de depozitare.
navod odstavnovac profi.indd 26
Nu folosiți aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat,
există o disfunctionalitate sau o alta
deteriorarea a aparatului. În acest caz, contactați centrul de
service. Nu încercați să reparați aparatul singuri.
Atenție! Aparatul electric nu este o jucărie!Nu lăsați niciodată
aparatul nesupravegheat în timpul funcționării. Acest dispozitiv
nu este adecvat pentru utilizarea de către persoane, inclusiv
copii cu capacități fizice, senzoriale și capacități mentale
deteriorate, sau de catre persaone cu lipsa de cunoștințe sau
experiență, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de
către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
Pericolele asociate cu funcționarea produselor electrice:
- Leziunile cauzate de piesele fierbinți ale aparatului.
- Leziunile cauzate de părțile mobile sau ascuțite.
- Leziunile provocate de șoc electric.
Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor și a persoanelor care nu
il pot utiliza în mod corespunzător. Aparatul trebuie să fie
depozitat într-o locație care este inaccesibil pentru copii.
Materialul de ambalare nu se lasa la îndemâna copiilor, pericol
de sufocare.
Pericol de electrocutare
Nu scufundați aparatul, cablul sau ștecherul în apă sau alte
lichide. Nu spalati aparatul în mașina de spălat vase.
Nu umblati cu aparatul atunci când aveti picioarele si mâinile
ude sau umede. Pe motor, corpul aparatului și cablul de
alimentare nu toarnă lichide. În cazul în care se apropie
aparatul de apă, opriți-l imediat, deconectați cablul de
alimentare și ștergeți apa. Nu depozitați aparatul în aer liber
sau într-un mediu umed, pentru a evita riscul de electrocutare.
Așezați aparatul pe o suprafață curată și uscată, unde este
protejat de sarcini excesive (supraîncălzire, umiditate, ...).
Pericol de accidentare!
Miscarea pieselor, lamele rotative – pot provoca raniri in cazul
deschiderii suplimentare pentru umplere. Consumatorii nu
trebuie sa introduca degetele sau alte obiecte (păr, haine,
ustensile de bucătărie, cuțite, șurubelnițe, etc), atunci când
aparatul este conectat la sursa. Înainte de a scoate capacul și
alte accesorii așteptați întotdeauna până când motorul se
oprește complet, apoi scoateți aparatul din priză. Pentru
utilizare folositi doar ustensile de bucătărie piesele
componente de care sunt incluse. Atunci când aparatul
funcționează nu va aplecati peste orificiul de umplere, exista
riscul sa fiti stropiti de suc și bucăți din alimentele prelucrate.
Nu atingeți cuțitele din carcasa filtrului aparatului. Lamele sunt
foarte ascuțite. Când manevrați filtrul, faceti-o cu prudență in
special atunci când se golește, si întotdeauna țineți-l de
margini. Când spălati filtrul faceti-o cu atentie. Când il spălati,
folosiți o perie moale. Înainte de a depozita aparatul spalsti-l
bine, usucati-l și montati-l, pentru a evita leziunile traumatice
accidentale cauzate de cuțite.
Înainte de spălare, sau asamblarea așteptați întotdeauna până
când motorul se oprește complet.
Pericol de accidente, răniri sau pagube materiale!
Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul este montat corect.
Nu utilizați aparatul în cazul în care oricare dintre
componentele sale sunt deteriorate. Aparatul este deteriorat,
dacă există fisuri, abraziuni, dacă se deformează sau prezinta
13.03.15 9:48
altfel
dacă
Nu ut
produ
apara
Așeza
sufici
de m
Asigu
mese
Nu am
sobe
alime
Sub a
evita
După
Conti
inoxid
piesa
utiliza
Storc
proas
(mor
foart
bucăț
părțil
tulpin
Dupa
și leg
comp
utiliza
Pe su
care s
reduc
uscat
Nu fo
Înain
Înain
Îndep
Așeza
asam
comu
utiliza
alime
usuce
utiliza
cioco
Nu fo
piure
Asam
Famil
Notă
atenț
Cuțite
fiecar
RO
rat,
de
ată
ozitiv
iv
au
de
re nu
ricol
e
nile
er
tare.
azul
u
d
l și
sta
ate.
sunt
ă in
ati,
ti-l
tice
până
orect.
rat,
nta
altfel de deteriorari, sau dacă aparatul prezinta scurgeri sau
dacă motorul este oprit și miroase.
Nu utilizați, alte accesorii decât cele recomandate de către
producător. Acest fapt poate fi periculos și poate deteriora
aparatul.
Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, plană, uscată, care este
suficient de mare pentru utilizare. Nu așezați aparatul aproape
de marginea mesei . Puneți-l cât mai aproape de priza.
Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este agățat de marginea
mesei sau de alte piese de mobilier.
Nu amplasați pe sau în apropierea plitelor electrice sau cu gaz,
sobe și mașini de gătit , pentru a vă asigura că, cablul de
alimentare nu atinge suprafețele fierbinți sau margini ascuțite.
Sub aparat nu puneti cârpe sau prosoape de hârtie, pentru a
evita pericolul de incendiu.
După fiecare utilizare, opriți apratul (OFF) și scoateți-l din priza.
Continutul pachetului: Storcător de fructe, filtru din oțel
inoxidabil, Suport filtru, capac, recipient pentru pulpa de fructe,
piesa presare fructe/legume, vas auxiliar, Instrucțiuni de
utilizare.
Storcător de fructe ajuta la prepararea facila a sucurilor
proaspete. Unele fructe si legume nu necesita sa fie tăiate
(morcov, măr), pentru că storcător de fructe are deschidere
foarte mare. Bucăți mari de fructe sau legume trebuie tăiate în
bucăți care trec prin deschiderea capacului. Scoateți toate
părțile necomestibile ale legumelor si fructelor: semințe,
tulpina, coajă tare, etc
Dupa stoarcerea sucului se poate folosi pulpa (reziduuri fructe
și legume prelucrate) în sosuri, supe și deserturi sau pentru
compost. Aparatul este conceput astfel încât sa fie ușor de
utilizat,curățat și spalat.
Pe suprafața aparatului nu se lasă resturile sa se usuce. Pulpa,
care se usucă în filtru poate cauza înfundarea. Acest lucru va
reduce performanța aparatului. În cazul în care exista reziduu
uscat, filtrul se poate spala cu apă caldă.
Nu folosiți agenti agresivi de curățare.
Înainte de prima utilizare
Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție acest manual.
Îndepărtați toate materialele de ambalare.
Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, plană, uscată. Înainte de
asamblare, asigurați-vă că aparatul nu este în priză și
comutatorul de alimentare este în poziția OFF. Înainte de prima
utilizare, spălați toate părțile detașabile care vin în contact cu
alimentele, în apă caldă cu săpun, apoi clătiți și lăsați să se
usuce. Manipulati cu precauție, cutitele sunt foarte ascuțite. Nu
utilizați aparatul pentru tocare și feliere ingrediente tari (nuci,
ciocolata).
Nu folosiți aparatul pentru prelucrarea cărnii și pentru a face
piure.
Asamblarea Storcătorului
Familiarizați-vă cu componentele aparatului.
Notă: Aparatul si toate componentele sale se manevreaza cu
atenție, fără a utiliza fortarea inutila. Pericol de accidentare!
Cuțitele din interiorul filtrului sunt foarte ascuțite. Înainte de
fiecare utilizare a aparatului se asambleaza corect.
navod odstavnovac profi.indd 27
Înainte de a conecta aparatul la priză, asigurați-vă că este oprit
(OFF).
Pe partea de sus a aparatului, se pune filtrul. Pentru montarea
corectă a împinge ușor.
Sub orificiu se plaseaza recipientul pentru pulpa de
fructe.Containerul trebuie plasat chiar sub orificiul pentru
pulpa. Puneți un recipient sub scurgerea de suc. Scurgerea are
o limită superioară și una inferioară, care este posibil să se
blocheze sau sa se deblocheze in timpul scurgerii sucurilor.
Filtrul din inox se introduce in suportul filtrului. Țineți filtrul de
margini și nu atingeți lamele ascuțite. Nu folositi aparatul daca
filtrul nu este corespunzator fixat.
Atenție! Întoarceți ușor filtrul, si asigurați-vă că este montat în
mod corespunzător si nu se balanseaza.Filtrul trebuie să fie
ușor de rotit pe suport.
Recipientul pentru pulpa se plaseaza sub capac, astfel încât să
corespunda deschiderii din capac. Impingeti recipientul pe
marginile suportul filtrului. Înainte de a închide capacul puneti
la loc recipientul pentru pulpa de fructe. Închideți
capacul.Capacul poate fi inchis intr-un singur mod. Orificiul de
incarcare trebuie sa fie plasat deasupra filtrului. Fixați corect
capacul pana la blocare, în caz contrar aparatul nu va porni.
Fixati pentru derularea corespunzatoare a alimentelor de la
gaura de incarcare.Aparatul este gata pentru utilizare.
Utilizare
Fructele sau legumele se spala pentru a elimina murdaria.
SFAT: Cele mai multe fructe si legume, cum ar fi mere, morcovi
si castraveti nu se taie în bucăți mai mici, ele se potrivesc în
gaură pentru introducerea alimentelor. Partile foarte dure și
necomestibile ar trebui să fie eliminate.
Asigurați-vă că storcator este asamblat corect și că comutatorul
de alimentare este oprit. Asigurați-vă că întregul dispozitiv este
montat corect. Conectați aparatul.
Glisați comutatorul în poziția ON (viteza 1 sau 2).
Avertizare: Dacă motorul atunci când aparatul e utilizat se
oprește și începe să miroase, opriți-l imediat si deconectati-l.
Pentru a adauga produse alimentare folosiți întotdeauna
deschidere mentionata de producător. Niciodată nu introduceți
mâinile în orificiul sau alte obiecte.
Când motorul este în funcțiune, indepartati acoperitorul si
adăugați produsele alimentare preparate. Nu puneti prea multe
alimente dintr-o dată. Impingeți alimente ușor în jos. Pentru a
obține cea mai optima cantitate de suc împingeti mâncarea
foarte lent.Sucul se scurge în recipientul pentru suc și pulpa se
acumulează în recipientul pentru pulpa.
Atenție: Folositi un recipient optim pentru a nu se revarsa si a
duce la scurgeri. Goliti recipientele înainte de a fi complet plin.
Opriți aparatul, așteptați până când motorul se oprește,
deconectați și scoateți recipientul. Dacă doriți să suc din nou,
înlocuiți recipientul.
După stoarcere
Opriți aparatul, așteptați până când se oprește motorului și
scoateți-l din priză. După fiecare
stoarcerea spălați piese detașabile. Nu lăsați in aparat bucăți
uscate de fructe și legume.
13.03.15 9:48
Curățare și întreținere
Înainte de curățare și întreținere, opriți aparatul, așteptați până
se oprește motorul și scoateți-l
din priză. Fiecare piesa detașabila a storcatorului se spala
pentru a preveni uscarea resturilor. Nu introduceți aparat sau
cablul de alimentare în apă sau alte lichide. Niciodată nu se
pune unitatea motor sau cablul de alimentare în mașina de
spalat.
Scoaterea pieselor storcătorului de fructe
Scoateți bolul cu suc. Deblocați, deschideți capacul de
storcator. Indepărtati recipientul pentru pulpă și capacul.
Atenție: Nu scoateți fortand in exces. Urmați instrucțiunile din
manual.
Fiți atenți la manipularea cuțitelor din filtru, sunt foarte
ascuțite. Nu atingeți interiorul filtrului. Apucați filtrul de
margini. Nu lăsați copiii nesupravegheați în preajma pieselor
detașabile.
Țineți suportul filtrului cu ambele mâini și trageți-l împreună cu
filtrul. Filtru este atașat ferm, astfel încât va fi nevoie de o
oarecare forță. Nu fortati insa excesiv. După ce scoateți
suportul filtrului scoateti filtrul gol prin rotirea cu susul în jos.
Notă: În cazul sucului de fructe si legume, colorantii alimentari
pot colora unele părți din material plastic. Aceasta decolorare
este inofensiva. Aceasta poatea fi prevenita daca fiecare
utilizare partile de plastic se clatesc și apoi se spală cu o perie
moale și apă caldă cu săpun.
Atenție: Nu utilizați pentru curățare, bureți sau alte
obiecteabrazive. Utilizați o perie moale și apă cu săpun.
Filtru se introduce pentru câteva minute în apă cu detergent.
Spălați toate părțile demontabile cu apă și detergent. Filtru
întotdeauna țineți-l de margine și clătiți-l cu apă curată. Folositi
Problema
o perie de plastic moale pentru a îndepărta orice reziduu din
interiorul filtrului. Toate piesele din plastic se sterg cu o cârpă
moale. După curățare, toate piesele se lasa să se usuce. Toate
componentele demontabile pot fi puse în mașina de spălat
vase. Nu spălați niciodată blocul motorul și cablul de alimentare
in mașina de spălat vase!
Cu o cârpă moale sau un burete ștergeți bocul motor.
Asigurați-vă că pe blocul motorul nu au ramas lichide. Usucati
foarte bine înainte de depozitare blocul motor și toate celelalte
părți componente.
Înainte de a depozita aparatul asamblati storcătorul de fructe
pentru a preveni pierderea pieselor.
Depozitati aparatul într-un loc uscat, curat, ferit de
îngheț și umiditate și ferit de accesul copiilor.
Scoaterea alimentelor blocate
Când stoarce alimente dure sau fibroase sau atunci cand
alimentele se misca prea repede pot sa apara reziduri pe filtru
și înfundarea ulterioara.
Opriți imediat aparatul, așteptați până se oprește motorul și
scoateți-l din priză.
Scoateți recipientul pentru suc și scoateți capacul.
Feriți-vă de cuțitele din interiorul filtrului.
Pentru a elimina reziduurile din filtru, folositi o lingura de lemn
sau de plastic, mic,i sau o perie moale.
Remediere problemelor
În cazul în care apare o problemă care nu este descrisă în acest
tabel, contactați un tehnician de service calificat.
Rezolvare
Motorul nu pornește.
Aparatul nu este corect asamblat
Motorul este oprit și miroase.
Închideți imediat aparatul și scoateți-l din priză.
Cantitate excesivă de pastă în filtru.
Închideți imediat aparatul și scoateți-l din priză.
Pulpa este prea umedă și cantitatea de suc este insuficientă.
Încercați să folositi aparatul mai încet. Scoateți filtrul și
curățați-l. Periati-l sub jet de apă.
Scurgeri de suc de pe marginea filtrului si capac.
Încercați să folositi aparatul mai încet. Impingeti alimentele
încet și ușor în jos. Dacă este necesar, goliti recipientul cu
pulpa de fructe.
Sucul este pulverizat intr-o direcție greșită.
Încercați să folositi aparatul mai încet. Impingeti alimentele
încet și ușor în jos.
Sucul care curge din capetele suportului.
Închideți imediat aparatul și scoateți-l din priză. Accesoriile
pot fi înfundate. Dacă filtrul este înfundat, se perie sub jet de
apă. Aparatul se asambleaza și continuati sa il utilizati.
Protectia mediului înconjurător
După expirarea perioadei de viață a produsului sau atunci când
nu mai este rentabila reparatia sa, nu aruncați produsul în
navod odstavnovac profi.indd 28
gunoiul menajer. Pentru a asigura eliminarea corectă a
produsului acesta poate fi predat la puncte de colectare
desemnate, unde vor fi acceptate gratuit.
13.03.15 9:48
Elimin
pentr
mediu
elimin
detali
aprop
în con
amen
unui c
Servic
În caz
conta
urmaț
Reclam
care p
instru
Garan
- Uzur
utiliză
- Serv
stand
uzurii
- Pent
condi
- Pent
lovirii
- Oric
supra
incore
Pentr
meca
asum
Furniz
instru
posib
WW
n
pă
ate
ntare
ati
lalte
te
tru
și
emn
cest
Eliminarea corectă va ajuta la conservarea resurselor naturale și
pentru a preveni orice impact cu potential negativ asupra
mediului și sănătății umane, care ar putea fi provocate prin
eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe
detalii, contactați autoritățile locale sau punctele de colectare
apropiate. Pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeuri,
în conformitate cu reglementările naționale se pot acorda
amenzi. Nu aruncati bateriile in gunoiul menajer ci predati-le
unui centru autorizat pentru reciclare.
Service
În cazul în care, după achiziționarea constatati orice defect
contactați departamentul de service. Când folosiți produsul,
urmați instrucțiunile specificate în manualul de utilizare.
Reclamatii ulterioare nu vor fi luate în considerare în cazul în
care produsul a fost modificat sau nu s-au respectat
instrucțiunile din manualul de utilizare.
Garantia nu se acorda pentru:
- Uzura fizică a părților funcționale ale produsului ca urmare a
utilizării sale
- Service asociat cu întreținerea accesoriilor produsului
standard (de exemplu, curățarea, înlocuirea pieselor supuse
uzurii normale ...)
- Pentru defectele cauzate de influențe externe (de exemplu,
condiții meteorologice, utilizare necorespunzatoare, etc)
- Pentru deteriorării mecanice din cauza caderilor, impactului,
lovirii, etc
- Orice daune cauzate de manevrarea necorespunzătoare,
suprautilizare sau suprasarcina electrica, utilizarea de piese
incorecte, instrumente necorespunzătoare sau nepotrivite, etc
Pentru produsele reclamate care nu au fost protejate de avarii
mecanice in timpul procedurilor de transport riscurile sunt
asumate de proprietar.
Furnizorul își rezervă dreptul de a face modificări în
instrucțiunile de utilizare și nu este răspunzător pentru
posibilele erori de imprimare.
WWW.EUROPRODUKTE.RO
ele
ele
e
de
navod odstavnovac profi.indd 29
13.03.15 9:48

Podobné dokumenty