Polygrafie

Komentáře

Transkript

Polygrafie
Polygrafie
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
[email protected], [email protected]
Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Obsah přednášky
Úvod do polygrafie, základní definice a pojmy
Druhy předloh
Historický vývoj polygrafických technik
Tisk z výšky (dřevořez, knihtisk, dřevoryt)
Tisk z hloubky (mědirytina, hlubotisk)
Tisk z plochy (litografie, plochý a rotační ofset)
Sítotisk
Optický přenos obrazu (fotografie, autotypie)
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Polygrafie
Polygrafie
Polygrafie je výrobní obor, který zpracovává a tiskem rozmnožuje
textové a obrazové předlohy (podle normy ČSN 88 0100).
Zahrnuje:
zhotovení tiskových forem,
tisk,
dokončující výrobu.
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Polygrafie
Polygrafický průmysl
výsledkem činnosti jsou polygrafické výrobky (bývalá ON 88
0128)
Polygrafické výrobky
periodický tisk (noviny, časopisy) . . . cca 35 % objemu
produkce polygrafického průmyslu
neperiodické publikace (knihy, učebnice, mapy, atlasy, atd.)
. . . cca 20 % objemu produkce (mapy přibližně 0,3 % objemu
produkce)
ostatní výrobky, tzv. merkantilie (prospekty, katalogy,
kalendáře, pohlednice, . . . )
v r. 1995 v ČR celkem 300 000 t papíru (kartopolygrafie 700 t)
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Kartografická polygrafie
Kartografická polygrafie
Používané stroje, základní technologie a materiály jsou stejné jako
v klasické polygrafii.
Rozdílné je:
zpracování grafické části (mapového obrazu)
(téměř výhradně černobílé předlohy – kartografické originály,
standardní barevnost, změny až do uzávěrky),
zpracování popisu a doprovodných textů map,
knihařské zpracování map a atlasů
(formát, záložky, skládanky),
uchování tiskových podkladů
(v analogové či digitální podobě).
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Polygrafie vs. kartopolygrafie
Polygrafie
Kartopolygrafie
standardizované formáty
stabilizovaný
čtyřbarvotisk (CMYK)
dokončovací práce
zpravidla na
automatizovaných
linkách
neměnný obraz
reprodukce přímo
předlohy
archivace hotových
výtisků (tiskový podklad
je po dokončení zrušen –
sazba je rozmetána)
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
atypické formáty
často tisk přímými
barvami (např. 5, 6, 7, 8
i více barev)
poloautomatické
dokončování
změna obrazu
reprodukce spojováním
vrstev
archivace tiskových
podkladů (často i
meziproduktů) –
v součastnosti uchování
v podobě digitální
Polygrafie
Základní pojmy
Tiskový (kopírovací) podklad
obraz vyhotovený reprodukční cestou z předlohy
nejčastěji stranově převrácená kopie na průhledném materiálu
Tisková deska
na desku přenesen obraz z tiskového podkladu
z kovu, plastu nebo jiného materiálu
v kartopolygrafii nejčastěji tisková deska s pozitivním stranově
převráceným obrazem vyhotovená z podkladu
fotomechanickou cestou
Tisková forma
soustava tisknoucích a netisknoucích prvků (přímý otisk
vytvoří na potiskovaném materiálu výsledný obraz)
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Základní pojmy
Tiskový náklad
stanovený počet výtisků konkrétního výrobku
odvíjí se od něj i výběr tiskové techniky
Tisková technika (printing technique)
způsob přenosu textové či obrazové předlohy z tiskové formy na
potiskovaný povrch (např. papír)
tisk z výšky (např. knihtisk),
tisk z hloubky (hlubotisk),
tisk z plochy (ofset),
tisk skrz síto (sítotisk).
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Druhy předloh
Obrazové předlohy
kresba, malba, fotografický snímek či jiná grafická forma
obrazu
tyto předlohy dělíme z hlediska
možnosti reprodukce – odrazné (reflexní) a prostupné
(transmisní)
formy obrazu – čárové (perové), tónové (polotónové)
jednobarevné a tónové (polotónové) barevné
charakteru obrazu – pozitivní a negativní
stranové správnosti (čitelnosti) obrazu – stranově správné
(čitelné) a stranově převrácené (nečitelné)
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Druhy předloh
Textové předlohy
v kartopolygrafii je to nejčastěji geografické názvosloví (viz
předmět TKA)
choronyma – jména velkých geografických celků
oikonyma – jména místní (mají vztah k obývání)
anoikonyma – jména pomístní (nemají vztah k obývání)
dále mimorámové údaje a doprovodné texty
podkladem pro sazbu textových předloh tzv. rukopisy
původní (autorský) rukopis – textová předloha dodaná autorem
do nakladatelství (sazba doprovodných textů mapových děl)
lístkový rukopis – textová předloha s jednotlivými
geografickými názvy na jednotlivých lístcích (sazba
geografických názvu či rejstříků, apod.)
rozpis pro sazbu – textová předloha na zvláštních formulářích
(sazba názvosloví, mimorámových údajů, tiráže, atd.)
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Druhy předloh
předloha prostupná
předloha odrazná
předloha čárová (perovka)
předloha tónová barevná
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Druhy předloh
P
l
z
e
ň
předloha pozitivní čitelná
P
l
z
e
ň
předloha negativní čitelná
e
P
z
l
ň
e
P
z
l
ň
předloha pozitivní nečitelná
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
předloha negativní nečitelná
Polygrafie
Tisková technika
Tisk z výšky
založena na rozdílu výšky mezi tisknoucími a netisknoucími
místy na tiskové formě
tisknoucí (nevyhloubená) místa jsou potřena barvou, která je
za přiměřeného tlaku otisknuta na papír
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Tisková technika
Tisk z hloubky
tisknoucí místa jsou prohloubena ručním nebo strojovým
vyrytím či vyleptáním kyselinou
do těchto „prohloubeninÿ je vetřena tisková barva, která se
z vyvýšených (netisknoucích) míst setře
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Tisková technika
Tisk z plochy
technika založena na principu odpuzování mastnoty a vody
tisknoucí a netisknoucí místa na tiskové formě jsou v jedné
rovině
kresba provedená mastnými přípravky snadno přijímá mastnou
tiskovou barvu, zatímco místa, která tisknout nemají, jsou
vlhčena vodou a mastnou barvu odpuzují
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Tisková technika
Sítotisk (tisk skrz síto)
tisková forma je nesena velmi jemnou síťovinou
princip tisku spočívá v protlačování vazké barvy propustnými
místy šablony
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Dřevořez (14.–15. století) – woodcut
stará grafická technika tisku z výšky
pocházející ze střední Evropy
obraz (resp. netisknoucí prvky) je
vyřezán do povrchu velmi silné dřevěné
desky řezané „po vláknechÿ
dříve pouze tisk černou barvou a
dodatečně kolorován, později ruční
kolorování nahradil tisk druhou barvou
nečitelná předloha
např. Klaudyánova mapa (dále tisk
hracích karet či kalendářů)
http://www.youtube.com/watch?v=mgCYovlFRNY
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
sv. Kryštof, r. 1423
Knihtisk (r. 1440) – letterpress
Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (1400?–1468)
knihtisk je způsob mechanického rozmnožování textu nebo
obrazu vytvářející identické kopie tiskem z výšky
zdokonalení procesu sazby skládané ze sériově odlévaných
tiskařských liter
http://www.youtube.com/watch?v=Qg3aAk7SUA0
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Mědirytina (15.–16. století) – copperplate
předchůdcem byla technika zvaná niello (ozdobné práce ve
zlatě, stříbře a jiných kovech)
vyrytí kresby ocelovými rýtky do povrchu měděné desky
do prohlubenin se zatírá tisková barva, kterou pak při tisku za
velkého tlaku přebírá papír
velmi přesná kresba tenkých linií, velká trvanlivost tiskových
desek
např. Müllerova mapa Čech nebo mapy I. a II. vojenského
mapování (dále výroba bankovek či známek)
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Dřevoryt (18. století) – wood-engraving
grafická technika tisku z výšky nahrazující starší techniku
dřevořezu
obraz (resp. netisknoucí prvky) je vyřezán rydly do povrchu
silné desky zhotovené z tvrdého dřeva řezané napříč vláken
(často zimostráz nebo buk)
v 19. století se dřevoryt spolu s litografií stal hlavní ilustrační
technikou
POZOR!!! nejedná se o dřevořez!
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Litografie = kamenotisk (18. století) – lithography
pražský rodák Alois Senefelder
(1771–1834),
grafická technika tisku z plochy
využívající jemnozrnný pórovitý
(solenhofský) vápenec schopný
přijímat mastnou barvu i vodu,
na vápenec se kreslí mastnou křídou
nebo tuší, plocha s nakreslenou
předlohou se pak namočí vodou která
vnikne jen do nepokreslených míst,
na plochu se poté nanese barva, která
se zachytí pouze na pokreslených
místech, která jsou místy tisknoucími
http://www.youtube.com/watch?v=HdyCODGIJSo
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Fotografie (r. 1839)
umožňuje i reprodukci a tisk tónových
předloh
vynález autotypie (G. Meisenbach,
2. pol. 19. stol.)
pomocí autotypické sítě dochází
k rozkladu tónového obrazu na různě
velké pravidelně rozložené „puntíkyÿ,
které se při dostatečné hustotě a
odstupu jeví jako tónový obraz
např. novinový tisk
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Hlubotisk (konec 19. století)
technika tisku z hloubky
vynález heliogravuryněkdy nazývané též fotogravura – rytina
zhotovená pomocí světla
jedna z nejkvalitnějších tiskových technik, pro tisk map se
však neuplatňuje
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Ofsetový tisk (přelom 19. a 20. století)
nahrazení litografického kamene pružnou kovovou (hliníkovou)
tiskovou deskou, upnutou na válci
jedná se o nepřímý tisk z plochy (vynálezcem český rodák
K. Hermann v USA) – tisk přes přenosový (ofsetový) válec
obraz na tiskové formě je stranově správný (čitelný)
pro nátisk a tisk malých nákladů map se dodnes používá tzv.
plochý ofsetový tisk
OFFSET PRINTING WHOLE PLATE .mpg
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Ofsetový tisk (přelom 19. a 20. století)
po tisk středních a velkých nákladů
se používá tzv. rotační ofsetový
tisk – výrazný nárůst rychlosti tisku
vyvinut v 1. pol. 20. století
vytlačuje tradiční techniku
knihtisku a hlubotisku –
srovnatelné co do kvality, ovšem
ofset je ekonomičtější i ekologičtější
stejný princip tisku je dodnes
používán i u nejmodernějších
ofsetových tiskových strojů
1 – vlhčicí souprava, 2 – barevníková souprava, 3 – tiskový válec,
4 – ofsetový válec, 5 – papír
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Průtisk (sítotisk, serigrafie)
nejmladší tisková technika
původně sloužila k potiskování látek ve východní Asii
do Evropy se dostala z USA až v polovině 20. století
používá se i pro tisk map s nižšími nároky na kvalitu
grafického provedení (např. v Německu jsou tímto způsobem
tištěny malé náklady lesnických a vodohospodářských map)
při vícebarevném tisku je třeba použít na každou barvu
zvláštní síto
podle uplatnění v praxi sítotisk dělíme na:
umělecký (serigrafie)
grafický – především v reklamě (plakáty, samolepící materiály, . . . )
technický – potisk předmětů (CD, keramika, lyže, hračky, palubní
desky automobilů, . . . )
textilní – potisk v textilním průmyslu (konfekce, trička, čepice, . . . )
speciální – potisk skla, výrobky v automobilovém a galanterním
průmyslu, . . .
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Nejmodernější technologie
technologie digitálního tisku
computer-to-plate,
computer-to-cylindr,
computer-to-press,
computer-to-print,
technologie DTP (Desktop Publishing)
a další . . .
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie
Literatura
Mikšovský, M: Kartografická polygrafie a reprografie 10.
Vydavatelství ČVUT. Praha 1999.
Server zaměřený na tisk, pre-press a knihařské zpracování.
URL: http://www.printing.cz
Sdružení polygrafů. URL: http://www.volny.cz/s.polygr
Talent ART - Server zaměřený na prodej výtvarného umění.
URL: http://www.talent.cz
O písmu a nejen o něm. URL: http://www.comin.cz
Magdaléna Čepičková, Radek Fiala
Polygrafie

Podobné dokumenty

Zeměpis

Zeměpis radioaktivitou, oteplování, hluk. Narušení ekologické rovnováhy, vliv na zdravotní stav / fyzický i duševní /. Ohrožení druhové pestrosti – biodiverzity ! Ohrožení ovzduší – růst koncentrace CO2 / ...

Více

ladislav daněk

ladislav daněk tužka, akvarelové pastelky, milimetrový papír, 295 × 195 mm

Více

Písmo, popis, popisky a text na mapách

Písmo, popis, popisky a text na mapách Popisná složka • Bez popisu by byla mapa „němá“, „slepá“ • Popis: – Geografické názvosloví (popisy geografických prvků – sídla, vodstvo, horopis, ohodnocení vrstevnic, kóty, kilometráž, hodnoty u ...

Více

Od Gutenberga k internetu

Od Gutenberga k internetu oficiální připojení ČR do sítě www na ČVUT v Dejvicích veřejnoprávními médii v ČR se stávají Český rozhlas, ČT a ČTK 1. pokusy investigativní žurnalistiky v ČR spuštěn 1. webový vyhledávač a katalog...

Více

Technologie tisku

Technologie tisku tisková forma je natažena na formový válec při otáčení se tisková forma nejprve navlhčí přes soustavu vlhčicích válců (netisknoucí, hydrofilní místa) soustava barvicích válců přenese tiskovou barvu...

Více

Sestava 1

Sestava 1 nebo ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupn...

Více

Reprodukce obrazových predloh

Reprodukce obrazových predloh Rastrování používáme podobně jako v analogové formě pro reprodukci tónových obrazů na zařízeních, která umí reprodukovat pouze pérovku. element autotypického rastru – tiskový bod (bod) – vytváříme ...

Více