2. Charakteristika vzdělávacího programu

Komentáře

Transkript

2. Charakteristika vzdělávacího programu
1
Obsah
1. Identifikační údaje
strana
4
2. Charakteristika vzdělávacího programu
5
2.1. Identifikační údaje oboru
5
2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu
5
2.3. Charakteristika školy
12
2.4. Profil absolventa
14
2.5. Podmínky realizace školního vzdělávacího programu
18
2.6. Spolupráce se sociálními partnery
19
2.7. Začlenění průřezových témat
20
3. Učební plán
25
3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
25
3.2. Ročníkový plán
26
4. Učební osnovy
29
4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace
29
4.1.1.
Český jazyk a literatura
29
4.1.2.
Anglický jazyk
54
4.1.3.
Německý jazyk
.
75
4.2. Společenskovědní vzdělávání
112
4.2.1.
Občanská nauka
112
4.2.2.
Dějiny výtvarné kultury
126
4.3. Přírodovědné vzdělávání
131
4.3.1.
Fyzika
132
4.3.2.
Chemie
136
4.3.3.
Základy ekologie
142
4.4. Matematické vzdělávání
149
Matematika
149
4.5. Estetické vzdělávání
157
4.4.1.
2
4.5.1.
Český jazyk a literatura
157
4.6. Vzdělávání pro zdraví
186
4.7. Tělesná výchova
186
4.8. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
209
4.8.1.
Informační a komunikační technologie
209
4.8.2.
Počítačová grafika
229
4.9. Ekonomické vzdělávání
4.9.1.
4.10.
246
Ekonomika
246
Odborné vzdělávání
252
4.10.1. Dějiny výtvarné kultury
252
4.10.2. Technické kreslení
271
4.10.3. Modelování
276
4.10.4. Výtvarná příprava
288
4.10.5. Kresba
294
4.10.6. Figurální kresba
299
4.10.7. Písmo
307
4.10.8. Technologie
311
4.10.9. Prostorové techniky
320
4.10.10. 3D vizualizace
332
5. Školní projekty
337
5.1. Dětská sochařská a keramická sympózia
5.2. Figura
337
337
6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
339
3
1. Identifikační údaje
Předkladatel:
Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České
název školy
REDIZO
60084286
IČ
Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov
adresa školy
Ing. Romana Roušalová
ředitel
hlavní koordinátor Josef Horák
Ing. Romana Roušalová
kontakty
380 711 417
telefon
[email protected]
e-mail
www.supsck.cz
www
380 711 417
fax
Zřizovatel
Název
IČ
Kontakt
Adresa
Telefon
Fax
Email
WWW
Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
70890650
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
386 720 111
386 359 048
[email protected]
www.kraj-jihocesky.cz
4
2. Charakteristika vzdělávacího programu
2.1. Identifikační údaje oboru
název oboru Kamenosochařství
82-41-M/16
kód
stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou
délka studia 4
forma studia denní forma vzdělávání
od 1. září 2010
platnost
2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu
Obor Kamenosochařská tvorba je jedním ze šesti výtvarných oborů na Střední
uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky v Českém Krumlově. Cílem studia je kromě
všeobecného vzdělání prohloubení výtvarného talentu žáků a poznání kreativních,
praktických i technologických dovedností zabývajících se zpracováním kamene,
modelováním, ale také 3D vizualizací nebo výrobou rozmnožovacích forem.
Studenti se zaměřují na reprodukování náročných sochařských děl (vytvářejí repliky i kopie
soch podle originálů), jsou schopni doplňovat chybějící části skulptur, zhotovují plastické
objekty z kamene podle vlastních návrhů pro interiérové i exteriérové prostory , navrhují
moderní kamenné prvky do architektury a jsou připravováni pro provádění restaurátorských
prací v oblasti kamenosochařských památek, včetně jejich čištění a konzervování. Zvládají
základní rozkreslení sochy, její vymodelování, odlití do sádry a do umělých hmot. Umí
pracovat s písmem a ornamentem. Finálním produktem je pak kamenný výrobek, který
splňuje profesionální kritéria výrazu, formy a všech povrchových úprav. Důraz je dále kladen
na teoretické znalosti o přírodních materiálech používaných v kamenosochařství. Výuka
pružně reaguje na nové technologické postupy a nová řešení. Míru vědomostí pro žáka
zkvalitňují moderní metody, strojní vybavení a kvalita pedagogů. Samotná praxe je
profilována tak, aby se studenti po absolvování kamenosochařského oboru mohli okamžitě
adaptovat na trhu práce.
Absolvent tohoto oboru je připraven uplatnit se v širokém spektru kamenosochařských prací,
především ve sféře reprodukování náročných sochařských objektů a zhotovování,
rekonstrukci, příp. navrhování plastických objektů z kamene pro exteriér nebo interiér.
Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně nebo v dílnách kamenosochařských a
kamenických firem (velkých, středních i malých rodinných).
Absolventi jsou také připraveni na vysokoškolská studia.
Práce studentů oboru Kamenosochařská tvorba jsou umístěny ve veřejných prostorech např.
v Českých Budějovicích, v Českém Krumlově, v Praze, v Prášilech a v Hluboké nad Vltavou.
Studenti vytvořili také řadu pamětních desek s bustami. Zúčastňují se regionálních i
mezinárodních sympozií a soutěží, kde se pravidelně umísťují na předních místech.
Organizace vzdělávání
Délka a forma vzdělávání
Všechny obory vzdělání jsou realizovány ve čtyřleté denní formě vzdělávání
ukončené maturitní zkouškou.
5
Dosažený stupeň vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Podmínky pro přijetí ke vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. – § 59, 60, 83, 85 (2), dále § 63, 16,
20, 70,
součástí přijímacího řízení je talentová zkouška a
splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru
Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace
Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení
o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným
prováděcím právním předpisem.
Profilová část maturitní zkoušky
Ředitelka školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby nejméně dvě ze tří zkoušek žák
konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Témata, stanovená pro tyto zkoušky, musí
zahrnovat tematický celek 1 obsahového okruhu umělecko-historická a výtvarná příprava a
obsahový okruh technologická příprava.
Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou praktické zkoušky.
Povinné:
Dějiny výtvarné kultury (ústní)
Teoretická zkouška z odborných předmětů (ústní)
Praktická zkouška z odborných předmětů (praktická)
nepovinné: Ekonomika (ústní)
Komisionální zkouška – klauzurní práce
V 1. a 2. ročníku koná žák komisionální zkoušku z odborného předmětu, který ve školním
vzdělávacím programu zahrnuje obsahový okruh umělecko-historická a výtvarná příprava
s výjimkou tematického celku 1.
Ve 3. a 4. ročníku koná žák komisionální zkoušku z odborného předmětu, který ve školním
vzdělávacím programu zahrnuje obsahový okruh návrhová a realizační tvorba.
Střední uměleckoprůmyslová škola sv.Anežky České byla zařazena do sítě škol k datu
1.9.1991 s vymezením úkolů ve zřizovací listině.
Předmět činnosti
Supš sv. Anežky poskytuje střední vzdělání . Rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti,
postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince.
Poskytuje žákům odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich
hodnotovou orientaci v těchto vzdělávacích programech :
RVP 82-41-M/05 Grafický design
ŠVP Grafický design
RVP 82-41-M/16 Kamenosochařství
ŠVP Kamenosochařská tvorba
RVP 82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
ŠVP Scénická a výstavní tvorba
RVP 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
ŠVP Užitá klasická a digitální fotografie
RVP 82-41-M/01 Užitá malba
ŠVP Klasická malba a nové technologie
RVP 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
ŠVP Design keramiky a porcelánu
Současně škola poskytuje další činnosti dle zřizovací listiny.
6
Dokumentace školy
škola vede dle zákona č. 561/2004 a platných předpisů tuto dokumentaci:
1) rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol
2) jednací protokol
3) školní řád a klasifikační řád
4) třídní knihy a výkazy, dokumentace pro volitelné a nepovinné předměty
5) osnovy , učební plány a tématické plány jednotlivých předmětů
6) evidence žáků školy ( dále školní matrika )
7) doklady o přijímacím řízení, průběhu vzdělávání a maturitních zkouškách, opravných
zkouškách a jiných komisionálních zkouškách
8) evidence úrazů
9) personální a mzdovou dokumentaci , hospodářskou a účetní evidenci bezprostředně
souvisejících s provozem školy
10) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a
inspekční zprávy
11) výroční zprávy
12) rozvrh vyučovacích hodin
13) záznamy z pedagogických rad a porad vedení školy
Správní řízení
Ředitelka školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto
případech:
• přeřazení žáka do vyššího ročníku
podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího
plánu podle § 18,
• přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59
a následujících,
• přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání
podle § 66 a 97,
• opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97
odst. 8,
• podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy § 31 odst. 2 a 4,
• uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
• povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka
podle § 41.
Zahájení správního řízení
na vlastní žádost :
přijetí ke studiu
přestup
změna oboru
přerušení studia
opakování ročníku
uznání dosaženého vzdělání
z moci úřední :
podmíněné vyloučení ze školy, vyloučení ze školy
7
Zastupitelnost pracovníků
zastupitelnost ředitelky školy:
• zástupce statutárního orgánu zastupuje ředitelku školy v době její nepřítomnosti v plném
rozsahu její činnosti
• 2.zástupkyně
• pověřený vedoucí oboru
• vedoucí odloučeného pracoviště
Zastupitelnost jednotlivých vyučujících je dán rozpisem suplování, který zajišťuje zástupkyně
ředitelky školy.
Organizace školního roku.
Je podrobně zpracována v organizačním řádu školy, který je vždy na začátku školního roku
aktualizován.
Pravidelné akce, které jsou součástí školního vzdělávacího programu.
Lyžařské výcvikové nebo turistické kurzy.
Malba v plenéru.
Umělecká praxe.
Odborné exkurze.
Způsoby a hodnocení výsledků vzdělávání žáků
1. Hodnocení chování
Chování studenta se klasifikuje těmito stupni:
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé
a:
Klasifikaci chování studentů navrhuje třídní profesor po projednání v pedagogické radě a
schvaluje ředitelka školy.
b:
Chování se klasifikuje podle toho, jak student dodržuje školní řád a základní normy slušného
chování.
c:
Celková klasifikace chování v jednom klasifikačním období nemá vliv na celkovou klasifikaci
chování v dalším klasifikačním období.
2. Hodnocení výsledků vzdělávání
Prospěch studenta v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný
a) stupeň prospěchu ( známku ) určuje vyučující, který vyučuje příslušný předmět.
Vychází ze směrnic Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického
zaměření a Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou umělecko-odborného
zaměření.
8
Při stanovení výsledné známky za pololetí ( čtvrtletí, apod. ) se tato neurčuje na základě
aritmetického průměru ze známek získaných v určitém období, nýbrž ve výsledné známce je
zahrnuta : připravenost na výuku, hodnocení domácích prací,
hodnocení práce v hodině, aktivní přístup ve výuce, dodržování termínu odevzdání
zadaných prací, apod.
b) Zpravidla v listopadu a v dubnu se projednávají v pedagogické radě studijní výsledky.
c) Na konci každého klasifikačního období , v termínu , který určí ředitelka školy, zapíší
vyučující před jednáním pedagogické rady výsledky celkové klasifikace do třídního výkazu a
do počítače.
d) Zákonní zástupci studenta jsou informováni průběžně o prospěchu a chování studenta
zejména :
• na třídních / informačních / schůzkách
• mimo tyto schůzky, jestliže o to zákonní zástupci požádají
• v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, a to bezprostředně a
prokazatelným způsobem / zajišťuje třídní ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími /
3. Výchovná opatření
1. Pochvala ředitelky školy
ředitelka školy může po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za
mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo
za dlouhodobou úspěšnou práci
2. Pochvala třídního učitele(ky)
třídní učitel(ka) může udělit na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu
ostatních vyučujících studentovi po projednání s ředitelkou školy pochvalu nebo jiné ocenění
za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci
3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení
studentovi udělit :
a: napomenutí třídního učitele
b: důtku třídního učitele
c: důtku ředitelky školy
4. Ředitelka školy může v případě zaviněného porušení povinností stanovených školským
zákonem nebo školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení
studenta ze studia. V rozhodnutí o podmínečném vyloučení stanoví ředitelka školy zkušební
lhůtu a to nejdéle na dobu 1 roku. Dopustí-li se student v průběhu zkušební lhůty dalšího
zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním řádem může
ředitelka školy rozhodovat o jeho vyloučení.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují
za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
4. Získávání podkladů pro hodnocení
Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování studenta
získává pedagogický pracovník zejména těmito metodami, formami, prostředky :
• soustavným sledováním výkonů studenta a jeho připravenosti na vyučování
• různými druhy zkoušek ( písemné, ústní, grafické, praktické, apod. )
• konzultacemi s ostatními pedagogickými pracovníky a podle potřeby i s pracovníky
pedagogicko-psychologických poraden
• rozhovory se studenty, zákonnými zástupci studenta
Pedagog je povinen vést evidenci o každé klasifikaci studenta.
Student musí být z vyučovacího předmětu vyzkoušen ústně, písemně nebo prakticky alespoň
4x za pololetí.
9
Do klasifikace je možné zahrnout samostatné práce studenta, jsou-li součástí vyučovacího
předmětu. Písemné práce rozvrhne vyučující rovnoměrně za celý školní rok , aby se nadměrně
nesoustředily do určitých období.
Ve studijních oborech skupiny 82 umělecko-řemeslná tvorba ( všechny umělecké obory ) se
konají zpravidla na konci pololetí klauzurní práce. Klasifikace těchto prací podstatně
ovlivňuje známky z příslušných odborných předmětů. Bez účasti na klauzurních pracích není
možné uzavřít klasifikaci za příslušné období. V případě omluvené neúčasti na klauzurních
pracích ředitelka školy určí pro jejich konání náhradní termín. Umělecká praxe se uskutečňuje
zpravidla na začátku školního roku ( viz. tématické plány ). Bez účasti na umělecké praxi není
možné uzavřít klasifikaci za příslušné období v odborných předmětech, kterých se tato
umělecká praxe dotýká. V případě omluvené neúčasti na umělecké praxi lze určit náhradní
termín a místo jejího konání na období školních prázdnin.
Vyučující oznamuje studentovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky
hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Po ústním vyzkoušení oznámí vyučující studentovi
výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických
činností oznámí nejpozději do 14 dnů.
Nelze-li studenta hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení
náhradní termín , a to tak, aby hodnocení za 1. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce
měsíce března. Není-li možné studenta hodnotit ani v náhradním termínu, student se
za 1.pololetí nehodnotí.
Nelze-li studenta hodnotit na konci 2.pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení
náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za 2.pololetí bylo provedeno nejpozději do konce
září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.
Není-li student hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
Studenta nelze z příslušného předmětu klasifikovat, překročí-li počet zameškaných hodin
v tomto předmětu limit 30%.
Celkové hodnocení
Celkové hodnocení se na vysvědčení vyjadřuje takto :
a) prospěl(a) s vyznamenáním
b) prospěl(a)
c) neprospěl(a)
Student prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikován v žádném povinném předmětu horším
stupněm než stupeň 2 – chvalitebný, průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než
1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.
Student prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 –
nedostatečný.
Student neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 –
nedostatečný.
Student, který na konci 2.pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto
předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce srpna v termínu stanoveném ředitelkou
školy. Opravné zkoušky jsou komisionální.
Student, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví,
neprospěl.
Ze závažných důvodů může ředitelka školy studentovi stanovit náhradní termín opravné
zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.
Má-li zletilý student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta pochybnosti o správnosti
hodnocení na konci 1. nebo 2. pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se
o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání
vysvědčení požádat ředitelku školy o komisionální přezkoušení studenta. Komisionální
přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém.
10
Komisionální zkouška
se koná v těchto případech :
1. a - koná-li se opravná zkouška
b - požádá-li zletilý student nebo zákonný zástupce nezletilého studenta o jeho komisionální
přezkoušení z důvodů pochybností o správnosti hodnocení
2. Ředitelka školy nařídí komisionální přezkoušení studenta, jestliže zjistí, že vyučující
porušil pravidla hodnocení. Termín stanoví bez zbytečného odkladu.
3. Komise pro komisionální zkoušku je nejméně 3členná. Členy jmenuje ředitelka školy.
Výsledek zkoušky vyhlásí její předseda veřejně v den konání zkoušky.
4. V případě pochybností o správnosti hodnocení studenta podle odst. 1b nebo odst. 2 může
být student v příslušném pololetí z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou .
5. Komisionální zkoušku podle odst. 1a,b a podle odst. 2 může žák konat v jednom dni
nejvýše jednu.
V průběhu středního vzdělání může ředitelka školy umožnit na základě písemné žádosti
zletilého studenta nebo zákonného zástupce nezletilého studenta studentovi :
a. přestup do jiné střední školy
b. změnu oboru vzdělání
c. přerušení vzdělání
d. opakování ročníku
e. uznání předchozího vzdělání
f. individuální studijní plán podle školského zákona č. 561/2004 Sb.
Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola zajišťuje péči výchovného poradce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výchovný poradce úzce spolupracuje v případě potřeby s pracovníky pedagogickopsychologické poradny, případně se speciálními pedagogy a psychology. Škola má zajištěnu
službu výpůjčky učebnic pro sociálně slabé studenty.
Vyučující jsou pravidelně seznamováni s potřebami žáků, využívají různé metody a formy
práce se žáky podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Třídní učitelé vhodnou
formou seznamují ostatní žáky s problematikou týkající se spolužáků s určitým postižením
nebo znevýhodněním.
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Škola podporuje nadané žáky, umožňuje jim účast na celostátních i mezinárodních soutěžích,
vyučující se snaží podchytit tyto žáky a motivovat je k vyšším výkonům, individuálně s nimi
pracovat. Ve výuce se vyučující k těmto žákům obrací s využitím náročnějších metod a
postupů, výzvami ke samostudiu, se zapojením do projektového vyučování. Celkovou snahou
je, aby tito žáci byli vedeni k co nejlepším výkonům.
11
2.3. Charakteristika školy
Historie školy
Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České byla založena v roce 1990 v Českém
Krumlově, městě se staletou uměleckou a kulturní tradicí.
Patronkou školy se stala symbolicky sv. Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným
rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost.
Bezprostředním podnětem pro založení školy byl tehdejší stav památek v unikátním
středověkém jádru města ( památka 1. kategorie zařazená na Seznam světového kulturního a
přírodního dědictví Unesco), který se nacházel ve vysokém stupni zchátralosti a jeho
zanedbaný stav potřeboval kvalifikované odborníky. Hlavní ideou studia se stala integrita
historie, filozofické a výtvarné vzdělanosti s řemeslně-technologickou dovedností, pojímaná
prostřednictvím komunikace s památkou v kontextu současnosti.
Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích.
V roce 2000 byla SUPŠ sv. Anežky vybrána a zařazena do asociace škol přidružených
k UNESCO.
Vzdělávací možnosti
Střední uměleckoprůmyslová škola poskytuje svým žákům odborné vzdělání spojené se
všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci.
V současné době probíhá výuka v 6 uměleckých oborech :
82-41-M/01 Užitá malba
82-41-M/02 Užitá fotografie a média
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba
82-41-M/05 Grafický design
82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
82-41-M/16 Kamenosochařství
Základním cílem školy je rozvoj vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které
žáci získali v základním vzdělání. Poskytnout jim kvalitní odborné vzdělání, vytvořit
předpoklady pro pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání.
Rozvíjet osobnost každého studenta, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se
rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše
v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.
Kromě realizace klíčových dovedností vyučující vedou své žáky k trpělivé, soustavné a
hodnotné práci a usilují o to, aby žáci byli schopni nést odpovědnost za přijatá rozhodnutí a
kvalitu vykonané práce.
Ve všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických
dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů.
Vzhledem k důrazu, který je kladen na zvládnutí klasických technologických postupů a
značný počet prací z oblasti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů v některých
oborech, jsou jejich absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování památek.
Ve vyšších ročnících jsou žáci vedeni k samostatné výtvarné činnosti a zároveň je v nich
pěstován individuální tvůrčí přístup. Výuka je doplňována širokým výtvarným základem
včetně grafické práce s počítačem.
12
Velikost školy
Škola má kapacitu 260 žáků. V současné době studuje ve 12 třídách a
6 studijních oborech 240 žáků. Průměrný počet žáků v jedné třídě je 20.
Škola má v nájmu 3 budovy v Českém Krumlově, jejichž vlastníkem je Město Český
Krumlov.
Vybavení školy
V současné době má škola k dispozici 34 učeben, z toho 26 odborných učeben
( kreslírny, počítačové učebny, modelovny, chem. laboratoř, učebna DVK, truhlářská dílna,
ateliéry jednotlivých oborů, venkovní ateliéry, učebna počítačové grafiky, tiskové a
reprografické pracoviště, grafická pracoviště na oborech, multimediální učebna, apod.)
Škola je nadstandardně vybavena.
Pro výuku a potřeby žáků i pedagogů má škola také k dispozici 63 PC,
12 MAC, 7 notebooků a 2 servery. Programové vybavení odpovídá požadavkům jednotlivých
oborů. 40 počítačů je připojeno k internetu.
Výuku v jednotlivých předmětech zefektivňují i další učební pomůcky jako dataprojektory,
videorekordéry, vizualizéry, apod. 2 učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Vyučující
mají k dispozici zpětné projektory, přenosné přehrávače, počítače, tiskárnu, kopírku.
Žáci hojně využívají školní knihovnu s více než 6309 knižními jednotkami, z toho je 138
videokazet. Mohou také využívat školní počítače mimo výuku, mají k dispozici svoji kopírku.
Škola využívá tělocvičnu a jídelnu Integrované střední školy v bezprostředním sousedství.
Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor má v současné době 37 pedagogických pracovníků. Všichni splňují
odbornou i pedagogickou kvalifikaci. Převážná většina vyučujících odborných předmětů jsou
absolventi vysokých uměleckých škol s vlastní uměleckou praxí. Učitelský sbor je
stabilizovaný. Vedení školy je tříčlenné : ředitelka a dva zástupci. Každý ze 6 oborů
vyučovaných ve škole má svého vedoucího, který garantuje koncepci oboru .
Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů,
metodik environmentální výchovy a knihovnice .
V roce 2005 zřídila Rada Jihočeského kraje tříčlennou školskou radu.
Charakteristika žáků
Ke studiu jsou přijímáni žáci a uchazeči na základě kritérií stanovených ředitelkou školy.
Zahrnují kromě jiného hlavně výsledky talentové zkoušky, která slouží k prokázání
výtvarných schopností a vloh.
Vzhledem k tomu, že škola je svou oborovou skladbou jediná v Jihočeském kraji, studují zde
žáci nejen z celého kraje, ale i ze vzdálenějších míst. Většina žáků školy je z Jihočeského
kraje, menší část z ostatních krajů republiky. Zhruba dvě třetiny žáků dojíždí denně, ostatní
jsou ubytováni buď v Domově mládeže zdejšího gymnázia, nebo v podnájmech.
Na naší škole je také věnována příslušná péče žákům se specifickými poruchami učení,
mimořádně nadaným žákům je umožněno věnovat se ve větší míře příslušnému oboru, škola
podporuje studijní pobyty žáků v zahraničí.
Zapojení školy do společenského a kulturního života regionu
Škola se pravidelně podílí na pořádání mezinárodního divadelního festivalu Miraculum
v Českém Krumlově. Kamenosochařský a keramický obor každoročně pořádá Dětská
13
sochařská a keramická sympózia pro žáky základních škol v Českých Budějovicích,
Prachaticích, Písku, Strakonicích, Jindřichově Hradci a Českém Krumlově.
Naši žáci se každoročně účastní Festivalu pouličních divadel v Českých Budějovicích.
Škola se pravidelně prezentuje veřejnosti pracemi svých žáků pořádáním samostatných
celoškolských, případně oborových výstav :
v areálu kláštera v Českém Krumlově , v Muzeu K. Weisse ve Veselí nad Lužnicí,
v kulturním středisku ve Veselí nad Lužnicí , ve vestibulu Městského úřadu v Č. Krumlově,
ve firmě Schwan Stabilo v Českém Krumlově, v Solnici v Českých Budějovicích,
v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, ve Vědecké knihovně v Českých
Budějovicích , v galerii Měsíc ve dne v Českých Budějovicích, v muzeu ve Veselí nad
Lužnicí, v Radniční výstavní síni Magistrátu města České Budějovice a v areálu školy
v Českém Krumlově.
Škola má stálou expozici v Železné panně v Českých Budějovicích a každoročně se účastní
mezinárodní přehlídky uměleckých škol Juventars v Českých Budějovicích.
Škola také spolupracuje s některými galeriemi, institucemi a firmami v regionu, např.:
se Schiele Art centrem v Českém Krumlově, s městem Hluboká nad Vltavou,
s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, s Divadelním spolkem Vltavan,
s Hasičským záchranným sborem v Českém Krumlově, s kulturním domem Metropol
v Českých Budějovicích. Pokračuje dlouhodobá spolupráce na realizaci interiérové a
exteriérové výzdoby botanické zahrady v Prášilech,
spolupráce s Barokním divadlem v Č. Krumlově, s Jihočeským divadlem v Č.Budějovicích,
s kulturním centrem Bazilika, s Krajským úřadem v Č.Budějovicích, městem Český Krumlov
a magistrátem v Českých Budějovicích.
Škola intenzívně spolupracuje s rodiči, poskytuje jim základní a objektivní informace o škole
a informuje je o studijních výsledcích jejich dětí. Snaží se více rozvíjet oboustranný tok
informací.
Veřejnosti jsou poskytovány základní a objektivní informace o dění ve škole prostřednictvím
webových stránek školy a médií.
Mimoškolní činnost
mimoškolní činnost je přirozenou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Zaměřuje se
především na plnění minimálního preventivního programu, uměleckou praxi, plenérové
pobyty a na pořádání sympozií a účast na soutěžích.
2.4. Profil absolventa
Absolvent kamenosochařské tvorby bude schopen samostatně řešit řemeslnou problematiku
svého vystudovaného oboru, zakázky, profesionalizovat se. Absolvent tohoto oboru je
připraven uplatnit se v širokém spektru kamenosochařských prací, především ve sféře
reprodukování náročných sochařských objektů a zhotovování, rekonstrukcí, příp. navrhování
plastických objektů z kamene pro exteriér nebo interiér, tvorbu designových kamenných
prvků.
Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně nebo v dílnách kamenosochařských a
kamenických firem (velkých, středních i malých rodinných). Absolventi jsou také připraveni
na vysokoškolská studia.
14
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
•
•
•
•
•
•
•
mít pozitivní vztah k učení
ovládat různé techniky učí, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět
efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.),
pořizovat si poznámky
využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení
výsledků svého učení ze strany jiných lidí
Kompetence k řešení problémů
•
•
•
•
uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické,
empirické) a myšlenkové operace
porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení
problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit
a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné
pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Komunikativní kompetence
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí
(přednášek, diskusí, porad apod.)
vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí
nejméně v jednom cizím jazyce
vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených
i psaných a vhodně se prezentovat
formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a
jazykově správně
účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná
i odborná témata
chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni
k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení
Personální a sociální kompetence
•
posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a
chování v různých situacích
15
•
•
•
•
•
•
•
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí, přijímat radu i kritiku
mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si
vědomy důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a
možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické
záležitosti, být finančně gramotní
pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě
zvažovat návrhy druhých
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním
konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
Občanské kompetence a kulturní povědomí
•
•
•
•
•
odpovědně jednat
zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v
evropském a světovém kontextu
chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a
spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
•
•
•
umět se uplatnit
umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech,
využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak
vzdělávání
rozumět principům podnikání
Matematické kompetence
•
•
efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů
v běžných situacích
je schopen funkčně využívat matematické dovednosti
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat
s informacemi
•
•
•
•
pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních
technologií
komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline
komunikace
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě
Internet
uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů
a kriticky přistupovat k získaných informacím, být mediálně gramotní
16
Odborné kompetence
Ovládat základy výtvarné užité tvorby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
využívat znalosti a uplatňovat svůj názor
informace o současných tendencích v oboru
volit a uplatňovat technologické postupy, techniky, materiály
uplatňovat technologická a ekonomická hlediska
dokázat prezentovat práci
ovládat zásady profesionálního vystupování
orientovat se v marketingu
jasně formulovali výtvarnou myšlenku a obsahovou náplň výtvarného záměru
volit možnosti výtvarného řešení na základě analýzy úkolu, dokázat je zhodnotit a
obhájit
samostatně experimentovali při řešení úkolu, uplatňovali netradiční myšlenky a
metody práce
Realizovat v požadované kvalitě kamenosochařská díla podle výtvarných návrhů,
předloh a technické dokumentace
•
•
•
•
•
•
•
mít přehled o druzích,vlastnostech a užití materiálů a rozhodovat o jejich volbě
ovládat techniky a technologické postupy,dokázat zvolit a obhájit nejvhodnější způsob
realizace
dokázat používat stroje,nástroje,nářadí a pomůcky
efektivně organizovat a provádět práci
sledovat vývoj nových technologií, materiálů
orientovat se a vykonávat základní ekonomické činnosti
samostatně experimentovali při řešení úkolu, uplatňovali netradiční myšlenky a
metody práce
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
•
•
•
•
•
chápat význam BOZP
znát a dodržovat základní právní předpisy
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti
znát systém péče o zdraví
orientovat se v zásadách poskytování první pomoci
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
•
chápat kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
•
•
•
znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce
zvažovat při plánování a posuzování činnosti náklady, výnosy a zisk, vliv na životní
prostředí, sociální dopady
efektivně hospodařit s finančními prostředky
17
•
nakládat s materiály, energiemi, odpady ekonomicky a s ohledem na životní prostředí
2.5. Podmínky realizace ŠVP
Podmínky realizace ŠVP
Personální podmínky
Pedagogický sbor má v současné době 37 pedagogických pracovníků. Všichni splňují
odbornou i pedagogickou kvalifikaci. Převážná většina vyučujících odborných předmětů jsou
absolventi vysokých uměleckých škol s vlastní uměleckou praxí. Učitelský sbor je
stabilizovaný. Vedení školy je tříčlenné : ředitelka a dva zástupci. Každý ze 6 oborů
vyučovaných ve škole má svého vedoucího, který kromě jiného garantuje koncepci oboru .
Ve škole pracuje výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů,
metodik environmentální výchovy a knihovnice .
Soulad vyučované látky všeobecně vzdělávacích předmětů v jednotlivých třídách je zajištěn
předmětovými komisemi . Do komisí jsou pedagogičtí pracovníci zařazeni podle svých
aprobací.
Mezipředmětové vazby v odborných předmětech jsou řešeny na úrovni vedoucích
jednotlivých oborů.
Své odborné znalosti si pedagogičtí pracovníci pravidelně doplňují v rámci dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků.
DVPP je organizováno:
• NIDV (Národní institut pro další vzdělávání),
• Pedagogickými centry
• vzdělávacími agenturami
• vysokými školami
• jinými organizacemi
O provoz školy se stará 7 nepedagogických pracovníků.
V roce 2005 zřídila Rada Jihočeského kraje tříčlennou školskou radu.
Materiální podmínky
Škola je umístěna ve třech budovách, které jsou v majetku Města Český Krumlov.
V současné době má škola k dispozici 34 učeben, z toho 26 odborných učeben
(učebny, kreslírny, počítačové učebny, modelovny, chem. laboratoř, truhlářská dílna, ateliéry
jednotlivých oborů, venkovní ateliéry, učebny počítačové grafiky, tiskové a reprografické
pracoviště, grafická pracoviště na oborech, multimediální učebny, apod.)
Škola je nadstandardně vybavena.
Pro výuku a potřeby žáků i pedagogů má škola také k dispozici 63 PC,
12 MAC, 7 notebooků a 2 servery. Programové vybavení odpovídá požadavkům jednotlivých
oborů. 40 počítačů je připojeno k internetu.
Výuku v jednotlivých předmětech zefektivňují i další učební pomůcky jako dataprojektory,
videorekordéry, vizualizéry, apod. 3 učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Vyučující
mají k dispozici zpětné projektory, přenosné přehrávače, počítače, tiskárnu, kopírku.
Žáci hojně využívají školní knihovnu s více než 6309 knižními jednotkami, z toho je 138
videokazet. Mohou také využívat školní počítače mimo výuku, mají k dispozici svoji kopírku.
Škola využívá tělocvičnu a jídelnu Integrované střední školy v bezprostředním sousedství.
Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáku. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá
na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím
opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné
ohrožení žáku při vzdělávání v jednotlivých předmětech, při přesunech v rámci školního
vzdělávání a při účasti žáků školy na různých akcích pořádaných školou.
18
Škola seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo
klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví a bezpečnosti. Ve školním
vzdělávacím programu je ochrana zdraví a bezpečnost součástí výchovy ke zdravému
životnímu stylu a zdraví člověka. Jedná se o průřezové téma, jehož součástí je mimo jiné
dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných situacích, problematika první pomoci a
úrazu, prevence sociálně patologických jevu atp.
Škola se řídí Směrnicí k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů
ve školách a školských zařízeních zřizovaných Jihočeským krajem a školním řádem.
Poučení žáku o bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) na počátku školního roku provádí třídní
učitel , vedoucí jednotlivých oborů , případně vyučující jednotlivých předmětů, který žáky
seznámí zejména:
• se školním řádem,
• se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, odborných
učebnách, ateliérech a dílnách, při odchodu ze školy a příchodu do školy a na veřejných
komunikacích,
• se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním,
• s postupem při úrazech,
• s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případe požáru.
Před zahájením výuky v odborných učebnách, laboratořích a tělocvičně jsou studenti
seznámeni s řádem učebny a o zásadách bezpečného chování.
Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovy ( exkurze, výlety, lyžařské
výcviky apod. ), např. seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy a poučení
o správném chování provede pedagog, který bude vykonávat dohled.
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování jsou studenti povinni hlásit
ihned svému třídnímu učiteli nebo pověřené osobě. O úrazech je pořízen zápis v knize úrazů.
Škola žákům poskytuje osobní ochranné pomůcky , dbá aby byly v použitelném stavu a
kontroluje jejich využívání.
Organizační podmínky
Jsou stanoveny Organizačním řádem, který škola vydává pro daný školní rok.
2.6. Spolupráce se sociálními partnery
Spolupráce se sociálními partnery
V rámci regionu i v omezené míře mimo něj spolupracuje Střední uměleckoprůmyslová škola
sv. Anežky v Českém Krumlově s podnikatelskými subjekty a státními institucemi, které se
podílejí svým technologickým zázemím, moderním technickým vybavením, spolu s profesní
odborností pracovníků – instruktorů studentů, na jejich odborném rozvoji a profesní přípravě
na povolání.
V rámci praxe, která se uskutečňuje v první polovině září studenti vykonávají praxi např.
v malých provozech a dílnách, propagačních, grafických a reklamních studiích, divadlech,
fotostudiích, galeriích, muzeích, restaurátorských dílnách apod.
Zde mají možnost získávat dostupné informace a pomůcky pro výuku, vzniká zde také
možnost následného uplatnění studentů, respektive zaměstnání absolventů jednotlivých oborů
v těchto organizacích.
Se zájemci o spolupráci z řad podnikatelských subjektů projedná škola veškeré výhody a
nevýhody plynoucí z této spolupráce a předloží návrh „Smlouvy o odborném výcviku
na pracovištích fyzických a právnických osob“ .
Rozvoj spolupráce se sociálními partnery vychází z potřeb školy na umístění žáků a
požadavků zaměstnavatelů. Umístění probíhá po vzájemné dohodě se žáky a jejich
19
zákonnými zástupci. Každoročně se tak cca 80 žáků aktivně seznamuje s reálným prostředím
trhu práce.
Spolupráce se sociálními partnery je trvalou součástí plánu práce školy pro daný školní rok.
2.7. Začlenění průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
pokrytí předmětem
Dějiny výtvarné kultury
integrace ve výuce
1. ročník
2. ročník
3. ročník
Český jazyk a literatura
psaní dopisů
Anglický jazyk
Osobnosti, Oslavy
Německý jazyk
město
Občanská nauka
změny společnosti ve středověku a raném novověku, občanské
revoluce 18. století, emancipace českého národa v 19. století, první
světová válka a meziválečné Československo, druhá světová válka a
poválečné Československo
Český jazyk a literatura
úvod do studia literatury, starověké literatury, antická literatura,
středověká literatura, literatura husitské doby, česká literatura doby
národního obrození
Český jazyk a literatura
jazyk a styl žurnalistiky
Anglický jazyk
Komunikace
Německý jazyk
lidské vlastnosti
Občanská nauka
základní otázky psychologie, demokracie a život v ní, český politický
systém, politický radikalismus
Český jazyk a literatura
literatura období romantismu
Dějiny výtvarné kultury
umění mimoevropských civilizací, Sámova říše a Velká Morava
Český jazyk a literatura
komunikát a text, veřejné mluvené projevy a jejich styl
Anglický jazyk
Média
Občanská nauka
právní stát, trestní právo, majetkové právo, rodinné právo, začleňování
ČR do mezinárodních struktur, etnické a sociální složení současné
české společnosti
20
4. ročník
Český jazyk a literatura
světové a české drama 1. poloviny 20. století, literatura v době 2.
světové války
Dějiny výtvarné kultury
raný novověk, renesance, italská renesance, česká renesance
Český jazyk a literatura
chování a řeč, národní jazyk a jeho členění
Anglický jazyk
Kariéra, Kulturní šok
Občanská nauka
základní kapitoly z dějin filosofie, praktická filosofie a etika při řešení
problémů soudobého světa, osobní a rodinné hospodaření
Dějiny výtvarné kultury
umění první poloviny 20.st., umění druhé poloviny 20.st.
Člověk a životní prostředí
pokrytí předmětem
Základy ekologie; Matematika; Dějiny výtvarné kultury
integrace ve výuce
1. ročník
Německý jazyk
město
Chemie
organická chemie
Základy ekologie
lidé na Zemi, způsoby výroby a průmyslový metabolismus, příroda a
její zdroje, stav život. prostředí v Jihoč. kraji, chráněná území a
národní parky ČR
Matematika
řešení rovnic, řešení nerovnic
Český jazyk a literatura
úvod do studia literatury
Tělesná výchova
lehká atletika, ochrana člověka za mimořádných událostí, zimní
výcvikový kurz
Technologie
Úvod
2. ročník
Anglický jazyk
Moře, Hory, Architektura
Německý jazyk
Česká republika, ochrana životního prostředí
Občanská nauka
český politický systém
Matematika
funkce a její průběh, práce s daty
Český jazyk a literatura
moderní umělecké směry konce 19. století
21
3. ročník
4. ročník
Tělesná výchova
lehká atletika, ochrana člověka za mimořádných událostí
Dějiny výtvarné kultury
raný středověk, vrcholný středověk
Anglický jazyk
Dobrodružství, Cestování
Německý jazyk
technika, technický pokrok, domácnost
Občanská nauka
začleňování ČR do mezinárodních struktur
Tělesná výchova
lehká atletika, ochrana člověka za mimořádných událostí
Anglický jazyk
Kulturní šok, Civilizace
Občanská nauka
základní kapitoly z dějin filosofie, praktická filosofie a etika při řešení
problémů soudobého světa
Tělesná výchova
lehká atletika, ochrana člověka za mimořádných událostí
Ekonomika
podnikání
Člověk a svět práce
pokrytí předmětem
Dějiny výtvarné kultury
integrace ve výuce
1. ročník
Český jazyk a literatura
parajazykové a neverbální vyjadřování
Anglický jazyk
Práce a povolání, Peníze
Český jazyk a literatura
humanismus a renesance
Technické kreslení
tělesa v Mongeově promítání, opakování a shrnutí učiva
Modelování
Seznámení
Prostorové techniky
Základy
2. ročník
Český jazyk a literatura
funkční styl administrativní
Německý jazyk
nakupování, škola a obor, studium cizích jazyků
Občanská nauka
základní otázky psychologie, český politický systém, politický
radikalismus
22
3. ročník
4. ročník
Dějiny výtvarné kultury
umění mimoevropských civilizací, gotické umění
Německý jazyk
profese, žádost o práci
Občanská nauka
právní stát, majetkové právo, rodinné právo, začleňování ČR do
mezinárodních struktur, etnické a sociální složení současné české
společnosti
Český jazyk a literatura
shrnutí učiva 3. ročníku
Český jazyk a literatura
čeština a příbuzné jazyky
Anglický jazyk
Vzdělávání, Kariéra
Občanská nauka
základní kapitoly z dějin filosofie, praktická filosofie a etika při řešení
problémů soudobého světa, osobní a rodinné hospodaření
Informační a komunikační technologie
pokrytí předmětem
Matematika; Počítačová grafika; Dějiny výtvarné kultury
integrace ve výuce
1. ročník
Český jazyk a literatura
psaní dopisů
Anglický jazyk
Technologie
Německý jazyk
město
Český jazyk a literatura
starověké literatury, antická literatura, středověká literatura, literatura
husitské doby
Tělesná výchova
teoretická část
2. ročník
Český jazyk a literatura
funkční styl administrativní
Anglický jazyk
Komunikace, Internet
Německý jazyk
německy mluvící země, televize a ostatní média
Chemie
konzervování a restaurování dřeva, konzervování a restaurování
kamene
Matematika
práce s daty
23
3. ročník
4. ročník
Český jazyk a literatura
světový realismus a naturalismus, česká próza ve 2. polovině 19.
století
Tělesná výchova
teoretická část
Dějiny výtvarné kultury
umění mimoevropských civilizací, románské umění, opakování učiva
Anglický jazyk
Média, Reklama
Německý jazyk
technika, technický pokrok, domácnost
Tělesná výchova
teoretická část
Počítačová grafika
polygonální modelování z primitiv, modelování pomocí nástrojů
NURBS, textury a materiály, scéna a rendering
Dějiny výtvarné kultury
baroko
3 D vizualizace
Seznámení
Anglický jazyk
Vzdělávání
Počítačová grafika
plakát a pozvánka, portfolio a dokumentace, finální úpravy
vizualizace
Ekonomika
závislá výdělečná činnost, daňová soustava a finanční trh
Dějiny výtvarné kultury
umění druhé poloviny 20.st.
24
3. Učební plán
3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP
Vzdělávací oblast
RVP
minimální počet
vyučovacích hodin
za studium
týdně celkem
Jazykové vzdělávání a
komunikace
15
480
Společenskovědní
vzdělávání
5
160
Přírodovědné vzdělávání
4
128
Matematické vzdělávání
4
128
Estetické vzdělávání
5
160
Vzdělávání pro zdraví
8
256
Vzdělávání v
informačních a
komunikačních
technologiích
4
128
Ekonomické vzdělávání
3
96
Odborné vzdělávání
72
2304
ŠVP
počet
Vzdělávací obor vyučovacích
hodin za studium
týdně celkem
482 + 64
Český jazyk a
5
162
literatura
Anglický jazyk
10 + 2 320 + 64
Německý jazyk
10 + 2 320 + 64
162 + 34
Občanská nauka
3 + 1 94 + 34
Dějiny výtvarné
2
68
kultury
136 + 34
Fyzika
1
34
Chemie
2 + 1 68 + 34
Základy ekologie
1
34
136
Matematika
4
136
154 + 68
Český jazyk a
5 + 2 154 + 68
literatura
256
Tělesná výchova
8
256
136 + 86
Informační a
komunikačních
4
136
technologie
Počítačová grafika 0 + 3 0 + 86
78
Ekonomika
3
78
2200 +
710
Dějiny výtvarné
9
282
kultury
Technické kreslení
2
68
25
Modelování
16 + 8
Výtvarná příprava
Kresba
Figurální kresba
Písmo
2+1
2+1
3+3
2
Technologie
4+4
Prostorové
techniky
3 D vizualizace
Disponibilní dotace
28
Celkem:
148
24 + 6
4
3840
148
512 +
240
68 + 34
68 + 34
102 + 78
68
128 +
128
768 +
196
136
3740 +
996
3.2. Ročníkový
Předmět / ročník
I
Všeobecně vzdělávací předměty 19
Český jazyk a literatura
2
2 1/2 + 0
Anglický jazyk
1/22
2 1/2 + 0
Německý jazyk
1/22
Občanská nauka
0+1
Dějiny výtvarné kultury
2
Fyzika
1
Chemie
1+1
Základy ekologie
1
Matematika
2
Český jazyk a literatura
1
Tělesná výchova
2
Informační a komunikačních
2
technologie
Počítačová grafika
X
Ekonomika
X
Dějiny výtvarné kultury
X
Odborné předměty
18
Technické kreslení
2
II
III
IV
17
1
2 1/2 + 0
1/21
2 1/2 + 0
1/21
1
X
X
1
X
2
1+1
2
13
1
2 1/2 + 0
1/24
2 1/2 + 0
1/24
1
X
X
X
X
X
1+1
2
17
1
2 1/2 + 0
1/23
2 1/2 + 0
1/23
1
X
X
X
X
X
2
2
2
X
X
X
X
3
19
X
0+1
X
3
25
X
0+2
3
3
20
X
Modelování
4
4
4+4
4+4
Výtvarná příprava
Kresba
2+1
X
X
2+1
X
X
X
X
26
RVP ŠVP
5
0
0
0
0
0
0
0
0
5
10 +
2
10 +
2
3+1
2
1
2+1
1
4
5+2
8
0
4
10
10
0 0+3
0
3
18
9
6
2
16 +
48
8
18 2 + 1
18 2 + 1
Figurální kresba
Písmo
Technologie
X
X
1+1
X
2
1+1
3
X
1+1
0+3
X
1+1
Prostorové techniky
6+1
6+2
6+2
6+1
3 D vizualizace
X
37
X
36
4
38
X
37
CELKEM
1
Cizí jazyky (2 1/2 + 0 1/2)
2
Cizí jazyky (2 1/2 + 0 1/2)
3
Cizí jazyky (2 1/2 + 0 1/2)
4
Nová skupina (2 1/2 + 0 1/2)
Přehled využití týdnů
Činnost
I
II III IV
Výuka dle rozpisu učiva
34 34 34 26
Český jazyk a literatura
34 34 34 30
Anglický jazyk
34 34 34 30
Německý jazyk
34 34 34 30
Občanská nauka
34 34 34 26
Dějiny výtvarné kultury
34 34 34 30
Fyzika
34
0
0
0
Chemie
34 34
0
0
Základy ekologie
34
0
0
0
Matematika
34 34
0
0
Tělesná výchova
34 34 34 26
Informační a komunikační technologie 34 34
0
0
Počítačová grafika
0
0 34 26
Ekonomika
0
0
0 26
34
0
0
0
Kresba
0 34
0
0
Figurální kresba
0
Písmo
0 34
Výtvarná příprava
0 34 26
0
0
0
0
0
Technické kreslení
34
Technologie
34 34 34 30
Modelování
34 34 34 26
Prostorové techniky
34 34 34 26
3 D vizualizace
0
0 34
0
Maturitní předměty
0
0
4
Celkem týdnů
0
578 510 442 362
27
18 3 + 3
18
2
6 4+4
24 +
48
6
48
4
148
Maturitní předměty
CJL, ANJ , NEJ , DVK , TEC
28
4. Učební osnovy
4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace
4.1.1. Český jazyk a literatura
Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému
jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem
jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka
jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací
na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji
sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak
estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
− uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;
− využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se
srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory;
− chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění;
− získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem
s ohledem na jejich uživatele;
− chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa
• prostřednictvím rozboru a interpretace textů z různých funkčních stylů se naučili porozumět
čtenému textu
• prohlubovali své komunikační dovednosti
• získávali kladný vztah k mateřskému jazyku
ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
dotace
2
1
1
1
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
povinný
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
•
•
•
posuzovat věrohodnost informačních zdrojů
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
pracovat s osobním počítačem
29
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí
ověřovat si získané poznatky
stanovit si cíle a priority podle svých schopností, zájmové a pracovní orientace a
životních podmínek
reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů jiných lidí
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z projevů jiných lidí
dodržovat jazykové a stylistické normy
dodržovat odbornou terminologii
přizpůsobovat komunikaci v projevech psaných účelu jednání
přizpůsobovat komunikaci v projevech mluvených účelu jednání
vhodně se prezentovat
formulovat myšlenky přehledně, souvisle a srozumitelně
vyjadřovat se jazykově správně
zpracovávat administrativní písemnosti na potřebné úrovni
zpracovávat souvislé texty na potřebné úrovni
vyjadřovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování
vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•
•
•
•
•
•
porozumět zadání úkolu a podstatě problému
získat informace potřebné k řešení problému
navrhnout způsoby řešení,vyhodnotit je zvolit výslednou variantu a zdůvodnit
volbu
volit prostředky a způsoby řešení
využívat předchozích zkušeností,vědomostí
spolupracovat s jinými lidmi
uplatňovat při řešení úkolu různé metody myšlení
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozumět mluvenému projevu
pořizovat si poznámky
ovládat různé techniky učení
umět si vytvořit vhodný studijní režim
využívat k učení různé informační zdroje
mít pozitivní vztah k učení
sledovat a hodnotit výsledky učení
přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí
uplatňovat různé postupy práce s textem
umět efektně vyhledávat informace
být čtenářsky gramotný
30
Český jazyk a literatura
1.ročník, 2 h týdně, povinný
ÚVODNÍ OPAKOVÁNÍ, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
prověřování znalostí osvojených si dřív
doplňování informací při zjištění nedostatků
vstupní test
ověří si stav svých vstupních znalostí
ŘEČ A JAZYK, 3 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
vztah řeči a jazyka
charakteristika českého jazyka
základní poučení o nářeční stratifikaci jazyka
základní vývojové tendence českého jazyka
pochopení systému jazyka
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový
jazyk, dialekty a stylově příznakové
jevy a ve vlastním projevu volí
prostředky adekvátní komunikační
situaci
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
orientuje se v soustavě jazyků
pochopí vztah řeči a jazyka
seznámí se s celkovou charakteristikou
jazyka
ZÁKLADY TEORIE JAZYKOVÉ KOMUNIKACE, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
odhaluje a opravuje jazykové
nedostatky a chyby
používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
učivo
komunikace v životě člověka a společnosti
manipulace v masových médiích
druhy komunikace
vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
rozumí obsahu textu i jeho částí
má přehled o denním tisku a tisku své
zájmové oblasti
JAZYKOVÁ KULTURA, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
pochopí vztah řeči a jazyka
učivo
jazyková kultura a institucionální péče o ni
31
seznámí se s charakteristikou jazyka
úroveň dorozumívání v různých skupinách lidí
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA, 3 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
řídí se zásadami správné výslovnosti zvuková stránka slova - spisovná výslovnost,
přízvuk
využívá emocionální a emotivní
zvuková stránka věty a projevu
stránky mluveného slova, vyjadřuje
melodie projevu
postoje neutrální, pozitivní (pochválit) tempo, větné přízvuky, větné důrazy
i negativní (kritizovat, polemizovat)
GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
v písemném projevu uplatňuje znalosti pravidla českého pravopisu
opakování a procvičování jednotlivých
českého pravopisu
pravopisných jevů
v písemném i mluveném projevu
i/y v základu slova, v koncovkách - skloňování
využívá poznatků z tvarosloví
jmen
pracuje s nejnovějšími normativními shoda podmětu s přísudkem
předpony a předložky s/z
příručkami českého jazyka
psaní je, ě po b,m,v
odhaluje a opravuje jazykové
velká písmena
nedostatky a chyby
čárka v souvětí a ve větě jednoduché
ověří si stav svých vstupních znalostí
POJMENOVÁNÍ A SLOVO, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
řídí se zásadami správné výslovnosti slovní zásoba
členění slovní zásoby
pracuje s nejnovějšími normativními vztahy mezi slovy
příručkami českého jazyka
způsoby obohacování slovní zásoby
používá adekvátní slovní zásoby včetně procvičování jednotlivých jevů
příslušné odborné terminologie
nahradí běžné cizí slovo českým
ekvivalentem a naopak
obohacuje si slovní zásobu
prohlubuje si chápání významu slov
SLOH JAZYKOVÝCH PROJEVŮ, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
vystihne charakteristické znaky
různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
učivo
jazykové styly
slohotvorní činitelé
druhy slohu
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
32
SLOHOVÉ ÚTVARY, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
používá adekvátní slovní zásoby včetně zpráva
oznámení a pozvánka
příslušné odborné terminologie
vypravování v umělecké literatuře
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
popis a druhy popisu
srozumitelně
charakteristika
výklad
vystihne charakteristické znaky
různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
rozpozná funkční styl, dominantní
slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
sestaví jednoduché zpravodajské a
propagační útvary (zpráva, reportáž,
pozvánka, nabídka ...)
vhodně používá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary
BĚŽNÁ KOMUNIKACE, 9 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
odhaluje a opravuje jazykové
nedostatky a chyby
orientuje se ve výstavbě textu
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
učivo
konverzace
vypravování v běžné komunikaci
základní znaky vypravování
jazyk vypravování
výstavba a jazyk vypravování v umělecké
literatuře
přednese krátký projev
vystihne charakteristické znaky
různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
rozpozná funkční styl, dominantní
slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar
má přehled o slohových postupech
uměleckého stylu
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
33
dovede pracovat s jemu formálně a
obsahově dostupnými texty
pochopí vztah řeči a jazyka
obohacuje si slovní zásobu
prohlubuje si chápání významu slov
naučí se kultivovaně vyjadřovat
uvědomuje si nutnost používat vhodné
jazykové prostředky
přesahy z:
NEJ (2. ročník): Česká republika
PARAJAZYKOVÉ A NEVERBÁLNÍ VYJADŘOVÁNÍ, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
využívá emocionální a emotivní
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní (pochválit)
i negativní (kritizovat, polemizovat)
učivo
neverbální dorozumívání
různé druhy neverbálního komunikování
uvědomuje si nutnost používat vhodné
jazykové prostředky
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
důležitost neverbální komunikace při jednáních
PSANÍ DOPISŮ, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
v písemném projevu uplatňuje znalosti druhy dopisů
zdvořilost v dopisech
českého pravopisu
uspořádání dopisu
odhaluje a opravuje jazykové
psaní adres
nedostatky a chyby
dopis úřední
uplatňuje znalosti ze skladby při
logickém vyjadřování
uvědomuje si nutnost používat vhodné
jazykové prostředky
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
seznámení se s politikou samosprávních orgánů - úřední dopis, žádost
Informační a komunikační technologie
práce s textovým editorem, šablony pro psaní úředních dopisů
přesahy z:
NEJ (2. ročník): Česká republika,
NEJ (2. ročník): dopisování
34
ZDROJE POUČENÍ O JAZYCE, 3 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
věda o českém jazyce
odborné příručky a časopisy
slovníky a práce s nimi
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
zjišťuje potřebné informace z
dostupných zdrojů, umí si je vybírat a
přistupovat k nim kriticky
používá klíčových slov při vyhledávání
informačních pramenů
má přehled o knihovnách a jejich
službách
zaznamenává bibliografické údaje
získává a využívá informace z
otevřených zdrojů, především Internet
OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
v písemném projevu uplatňuje znalosti stavba a tvoření slov
tvarosloví
českého pravopisu
skladba
v písemném i mluveném projevu
využívá poznatků z tvarosloví
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
odhaluje a opravuje jazykové
nedostatky a chyby
ověří si stav svých vstupních znalostí
obohacuje si slovní zásobu
naučí se kultivovaně vyjadřovat
uvědomuje si nutnost používat vhodné
jazykové prostředky
systemizuje a prohlubuje své poznatky
při praktickém používání jazyka
35
Český jazyk a literatura
2.ročník, 1 h týdně, povinný
ÚVODNÍ OPAKOVÁNÍ, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
opakování znalostí z 1. ročníku
procvičování pravopisu
procvičování mluveného projevu
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
řídí se zásadami správné výslovnosti
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu
využívá poznatků z tvarosloví
odhaluje a opravuje jazykové
nedostatky a chyby
systemizuje a prohlubuje si poznatky
při praktickém používání jazyka
POJMENOVÁVÁNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
slovotvorné vztahy mezi slovy
samostatně zpracovává informace
slova motivovaná a nemotivovaná
pořizuje z odborného textu výpisky a slova příbuzná a jejich části
výtah, dělá si poznámky z přednášek a tvoření slov odvozováním - příponami,
jiných veřejných projevů
předponami, smíšené
tvoření slov skládáním
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
tvoření zkratek a zkratkových slov
srozumitelně
psaní zkratek
řídí se zásadami správné výslovnosti spojování slov v sousloví
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu
využívá poznatků z tvarosloví
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
odhaluje a opravuje jazykové
nedostatky a chyby
orientuje se v získaných informacích,
třídí je, analyzuje, vyhodnocuje
pochopí principy slovotvorné analýzy
dovede v praxi aplikovat principy
36
obohacování slovní zásoby
zdokonaluje si kultivovaný mluvený i
psaný projev
systemizuje a prohlubuje si poznatky
při praktickém používání jazyka
TVAROSLOVÍ, 9 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
slovní druhy
používá klíčových slov při vyhledávání
mluvnické kategorie jmen
informačních pramenů
rod, životnost, číslo, pád jmen
rozumí obsahu textu i jeho částí
mluvnické kategorie sloves
pořizuje z odborného textu výpisky a osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid sloves
výtah, dělá si poznámky z přednášek a tvary podstatných jmen
opakování pravopisu podstatných jmen
jiných veřejných projevů
druhy a tvary přídavných jmen
ovládá techniku mluveného slova, umí druhy a tvary číslovek a zájmen
klást otázky a vhodně formulovat
tvary sloves
odpovědi
slova neohebná
opakování a procvičování pravopisu
využívá emocionální a emotivní
tvaroslovného
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní (pochválit) hranice slov
procvičování mluveného projevu
i negativní (kritizovat, polemizovat)
vývojové tendence v tvarosloví v moderní
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
češtině
srozumitelně
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu
využívá poznatků z tvarosloví
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
odhaluje a opravuje jazykové
nedostatky a chyby
nahradí běžné cizí slovo českým
ekvivalentem a naopak
zdokonaluje si kultivovaný mluvený i
psaný projev
systemizuje a prohlubuje si poznatky
při praktickém používání jazyka
37
PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISU, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
úvodní opakování z 1. ročníku
rozumí obsahu textu i jeho částí
shoda podmětu s přísudkem
ovládá techniku mluveného slova, umí psaní předpon a předložek s/z
klást otázky a vhodně formulovat
hranice slov, dělení slov
odpovědi
psaní příslovečných spřežek
psaní
velkých písmen
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
čárka
ve větě jednoduché a v souvětí
srozumitelně
psaní slov přejatých
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový
jazyk, dialekty a stylově příznakové
jevy a ve vlastním projevu volí
prostředky adekvátní komunikační
situaci
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
řídí se zásadami správné výslovnosti
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu
využívá poznatků z tvarosloví
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
odhaluje a opravuje jazykové
nedostatky a chyby
nahradí běžné cizí slovo českým
ekvivalentem a naopak
uplatňuje znalosti ze skladby při
logickém vyjadřování
dovede v praxi aplikovat principy
obohacování slovní zásoby
zdokonaluje si kultivovaný mluvený i
psaný projev
systemizuje a prohlubuje si poznatky
při praktickém používání jazyka
SLOHOVÝ POSTUP POPISNÝ, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popis v různých komunikačních sférách a
zjišťuje potřebné informace z
dostupných zdrojů, umí si je vybírat a situacích
popis subjektivní
přistupovat k nim kriticky
38
procvičování mluveného projevu
používá klíčových slov při vyhledávání
popis statický, dynamický
informačních pramenů
výstavba popisu
samostatně zpracovává informace
popis odborný
popis pracovního postupu
rozumí obsahu textu i jeho částí
pracovní návod, technická zpráva
pořizuje z odborného textu výpisky a
výtah, dělá si poznámky z přednášek a
jiných veřejných projevů
vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
přednese krátký projev
vystihne charakteristické znaky
různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
rozpozná funkční styl, dominantní
slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
sestaví jednoduché zpravodajské a
propagační útvary (zpráva, reportáž,
pozvánka, nabídka ...)
odborně se vyjadřuje o jevech svého
oboru v základních útvarech odborného
stylu, především popisného a
výkladového
vhodně používá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary
řídí se zásadami správné výslovnosti
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu
využívá poznatků z tvarosloví
odhaluje a opravuje jazykové
nedostatky a chyby
používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
orientuje se ve výstavbě textu
uplatňuje znalosti ze skladby při
logickém vyjadřování
39
dovede pracovat s jemu formálně a
obsahově dostupnými texty
získává a využívá informace z
otevřených zdrojů, zejména Internet
orientuje se v získaných informacích,
třídí je, analyzuje, vyhodnocuje
zdokonaluje si kultivovaný mluvený i
psaný projev
systemizuje a prohlubuje si poznatky
při praktickém používání jazyka
rozvíjí schopnost výstižně popisovat
danou věc
účinně a přesvědčivě argumentuje
přijímá názor jiných lidí
přesahy z:
NEJ (3. ročník): moje třída, moji spolužáci, práce v oboru
FUNKČNÍ STYL ADMINISTRATIVNÍ, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
administrativní styl
útvary administrativního stylu
rysy administrativních písemností
druhy administrativních písemností
formuláře a jejich vyplňování
souvislé texty administrativního stylu
žádost
plná moc
životopis a jeho druhy
samostatně zpracovává informace
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
přednese krátký projev
vystihne charakteristické znaky
různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
rozpozná funkční styl, dominantní
slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar
sestaví základní projevy
administrativního stylu
vhodně používá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
vytváří jednoduché multimediální
dokumenty
zdokonaluje si kultivovaný mluvený i
psaný projev
40
systemizuje a prohlubuje si poznatky
při praktickém používání jazyka
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
ovládání práce s počítačem
Člověk a svět práce
žádost a životopis jako úvodní vstup do světa práce
realistický pohled na své znalosti a schopnosti
základní administrativní úkony potřebné pro budoucí profesi
přesahy z:
NEJ (1. ročník): Rodina a životopis,
NEJ (2. ročník): nakupování,
NEJ (2. ročník): lidské vlastnosti,
NEJ (2. ročník): dopisování,
NEJ (3. ročník): moje třída, moji spolužáci, práce v oboru,
NEJ (3. ročník): profese, žádost o práci
JAZYK A STYL ŽURNALISTIKY, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
sloh zpravodajství a publicistiky
zjišťuje potřebné informace z
znaky oblasti masové komunikace
dostupných zdrojů, umí si je vybírat a
zpravodajské útvary
přistupovat k nim kriticky
publicistické útvary analytického zaměření
používá klíčových slov při vyhledávání publicistické útvary beletristického zaměření
informačních pramenů
reklama
mediální komunikace
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
pořizuje z odborného textu výpisky a
výtah, dělá si poznámky z přednášek a
jiných veřejných projevů
vypracuje anotaci
má přehled o denním tisku a tisku své
zájmové oblasti
má přehled o knihovnách a jejich
službách
zaznamenává bibliografické údaje
vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
využívá emocionální a emotivní
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní (pochválit)
i negativní (kritizovat, polemizovat)
41
přednese krátký projev
vystihne charakteristické znaky
různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
rozpozná funkční styl, dominantní
slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
sestaví jednoduché zpravodajské a
propagační útvary (zpráva, reportáž,
pozvánka, nabídka ...)
řídí se zásadami správné výslovnosti
odhaluje a opravuje jazykové
nedostatky a chyby
účinně a přesvědčivě argumentuje
přijímá názor jiných lidí
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
posilování mediální gramotnosti žáků, seznámení s regionálními médii a jejich činností
42
Český jazyk a literatura
3.ročník, 1 h týdně, povinný
ÚVODNÍ OPAKOVÁNÍ, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
opakování učiva ze 2. ročníku
řídí se zásadami správné výslovnosti
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
v písemném i mluveném projevu
využívá poznatků z tvarosloví
odhaluje a opravuje jazykové
nedostatky a chyby
POJMENOVÁNÍ A SLOVO, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
v písemném projevu uplatňuje znalosti vlastní jména
osobní jména
českého pravopisu
užívání jmen v komunikaci
v písemném i mluveném projevu
zeměpisná jména
využívá poznatků z tvarosloví
jména podniků, institucí
pracuje s nejnovějšími normativními frazeologie a její využití
vlastnosti a členění frazémů
příručkami českého jazyka
kulturní frazémy
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
získává a využívá informace z
otevřených zdrojů, především Internet
má znalosti o pravopisné a tvaroslovné
podobě pojmenování
uvědomí si význam ustálených spojení
slov
VÝPOVĚĎ A VĚTA, 13 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
v písemném projevu uplatňuje znalosti věty dvojčlenné a jednočlenné
základní větné členy a způsoby jejich
českého pravopisu
vyjadřování
pracuje s nejnovějšími normativními podmět a přísudek, jejich shoda
příručkami českého jazyka
rozvíjející větné členy a způsoby jejich
vyjadřování
odhaluje a opravuje jazykové
několikanásobné větné členy
nedostatky a chyby
vztahy mezi větnými členy
43
přívlastek volný a těsný
přístavek
věta jednočlenná
ovládá techniku mluveného slova, umí větné ekvivalenty
klást otázky a vhodně formulovat
zvláštnosti ve větném členění
odpovědi
nepravidelnosti ve větné stavbě
pořádek slov ve větě
využívá emocionální a emotivní
stavba souvětí
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní (pochválit) složité souvětí
tvoření větných výpovědí
i negativní (kritizovat, polemizovat)
členící znaménka - jejich využívání
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
čárka ve větě jednoduché a v souvětí
srozumitelně
uplatňuje znalosti ze skladby při
logickém vyjadřování
přednese krátký projev
vystihne charakteristické znaky
různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
zjišťuje potřebné informace z
dostupných zdrojů, umí si je vybírat a
přistupovat k nim kriticky
samostatně zpracovává informace
správně a srozumitelně stylizuje
výpověď
uvědomí si význam členění výpovědi
KOMUNIKÁT A TEXT, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
používá adekvátní slovní zásoby včetně tvorba komunikátu
stavba textu
příslušné odborné terminologie
členění textu
orientuje se ve výstavbě textu
odstavce a návaznost textu
titulky, nadpisy
uplatňuje znalosti ze skladby při
logickém vyjadřování
vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
přednese krátký projev
vystihne charakteristické znaky
různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
posoudí kompozici textu, jeho slovní
44
zásobu a skladbu
rozumí obsahu textu i jeho částí
pořizuje z odborného textu výpisky a
výtah, dělá si poznámky z přednášek a
jiných veřejných projevů
správně a srozumitelně stylizuje
výpověď
uvědomí si význam členění výpovědi
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
rozvoj komunikativních dovedností, formování vztahu k jiným lidem prostřednictvím
řízeného dialogu
VEŘEJNÉ MLUVENÉ PROJEVY A JEJICH STYL, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
rétorika
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový
druhy řečnických projevů
jazyk, dialekty a stylově příznakové
druhy řečnických slohových útvarů
jevy a ve vlastním projevu volí
řečnické slohové útvary informativního
prostředky adekvátní komunikační
charakteru
situaci
řečnické projevy argumentativní a
řídí se zásadami správné výslovnosti přesvědčovací
proslov
odhaluje a opravuje jazykové
příprava a realizace řečnického vystoupení
nedostatky a chyby
téma, argumentace, výstavba projevu
používá adekvátní slovní zásoby včetně uspořádání řeči, oslovení, úvod a závěr řeči
příslušné odborné terminologie
argumentace, třídění argumentů
stylizace
nahradí běžné cizí slovo českým
spisovnost a nespisovnost projevů
ekvivalentem a naopak
memorování
vhodně se prezentuje, argumentuje a správná výslovnost, intonace
obhajuje svá stanoviska
mimika a gestikulace
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
využívá emocionální a emotivní
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní (pochválit)
i negativní (kritizovat, polemizovat)
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
přednese krátký projev
vystihne charakteristické znaky
různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
rozpozná funkční styl, dominantní
45
slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar
vhodně používá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary
zjišťuje potřebné informace z
dostupných zdrojů, umí si je vybírat a
přistupovat k nim kriticky
používá klíčových slov při vyhledávání
informačních pramenů
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
pořizuje z odborného textu výpisky a
výtah, dělá si poznámky z přednášek a
jiných veřejných projevů
vypracuje anotaci
má přehled o denním tisku a tisku své
zájmové oblasti
získává a využívá informace z
otevřených zdrojů, především Internet
orientuje se v získaných informacích,
třídí je, analyzuje, vyhodnocuje
správně a srozumitelně stylizuje
výpověď
uvědomí si význam členění výpovědi
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
vzájemné respektování mluveného slova, rozvoj pozitivní hodnotové orientace žáků
FUNKČNÍ OBLAST ODBORNÁ, 3 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
řídí se zásadami správné výslovnosti výklad a slohový postup výkladový
druhy výkladů
používá adekvátní slovní zásoby včetně stylizace v odborné oblasti
příslušné odborné terminologie
uplatňuje znalosti ze skladby při
logickém vyjadřování
vhodně se prezentuje, argumentuje a
obhajuje svá stanoviska
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
46
přednese krátký projev
zjišťuje potřebné informace z
dostupných zdrojů, umí si je vybírat a
přistupovat k nim kriticky
používá klíčových slov při vyhledávání
informačních pramenů
samostatně zpracovává informace
pořizuje z odborného textu výpisky a
výtah, dělá si poznámky z přednášek a
jiných veřejných projevů
vypracuje anotaci
zaznamenává bibliografické údaje
získává a využívá informace z
otevřených zdrojů, především Internet
orientuje se v získaných informacích,
třídí je, analyzuje, vyhodnocuje
OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ UČIVA, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
uvědomuje si systém jazykového a
slohového učiva
47
Český jazyk a literatura
4. ročník, 1 h týdně, povinný
CHOVÁNÍ A ŘEČ, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
chování, řeč a zdvořilost
vhodně se prezentuje, argumentuje a
mužský a ženský způsob komunikace
obhajuje svá stanoviska
humor v řeči
ovládá techniku mluveného slova, umí druhy humoru
klást otázky a vhodně formulovat
prostředky při odlehčení řeči
odpovědi
využívá emocionální a emotivní
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní (pochválit)
i negativní (kritizovat, polemizovat)
přednese krátký projev
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový
jazyk, dialekty a stylově příznakové
jevy a ve vlastním projevu volí
prostředky adekvátní komunikační
situaci
řídí se zásadami správné výslovnosti
odhaluje a opravuje jazykové
nedostatky a chyby
používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
učí se vážit si sebe sama i jiných lidí
získává zkušenosti v komunikaci s jinými lidmi, v názorových střetech, přijímá hodnocení
svého vystupování ze strany spolužáků
NÁRODNÍ JAZYK A JEHO ČLENĚNÍ, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
vystihne charakteristické znaky
různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
rozlišuje spisovný jazyk, hovorový
jazyk, dialekty a stylově příznakové
jevy a ve vlastním projevu volí
prostředky adekvátní komunikační
situaci
učivo
spisovný jazyk a jeho užívání
obecná čeština jako běžně mluvená řeč
místní jazykové útvary
nářečí
neoficiální profesní a zájmová komunikace
48
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
odhaluje a opravuje jazykové
nedostatky a chyby
přiměřeně užívá jazykových prostředků
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
posilování vztahu k rodnému jazyku a občanství
FUNKCE SPISOVNÉ ČEŠTINY A JEJÍ VÝVOJOVÉ ZMĚNY, 3 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
funkční diferenciace současného jazyka
užívání češtiny v uplynulém tisíciletí
původ a vývoj slov z komunikačního pohledu
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
pracuje s nejnovějšími normativními
příručkami českého jazyka
přiměřeně užívá jazykových prostředků
ČEŠTINA A PŘÍBUZNÉ JAZYKY, 3 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
indoevropské jazyky
zjišťuje potřebné informace z
dostupných zdrojů, umí si je vybírat a vývoj praslovanštiny, vznik slovanských
jazyků
přistupovat k nim kriticky
vývoj českého jazykového systému
používá klíčových slov při vyhledávání
informačních pramenů
samostatně zpracovává informace
pořizuje z odborného textu výpisky a
výtah, dělá si poznámky z přednášek a
jiných veřejných projevů
vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny
orientuje se v soustavě jazyků
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
pracuje s informacemi, vyhodnocuje je a využívá při studiu
STYLOVÁ DIFERENCIACE ČEŠTINY, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
ovládá techniku mluveného slova, umí funkční stylová diferenciace jazyka
stylová příslušnost jazykových projevů
klást otázky a vhodně formulovat
zvuková stránka mluvených projevů
odpovědi
využívá emocionální a emotivní
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní (pochválit)
i negativní (kritizovat, polemizovat)
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
49
srozumitelně
přednese krátký projev
rozpozná funkční styl, dominantní
slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
vhodně používá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary
řídí se zásadami správné výslovnosti
uplatňuje znalosti ze skladby při
logickém vyjadřování
získává a využívá informace z
otevřených zdrojů, především Internet
orientuje se v získaných informacích,
analyzuje je, třídí, vyhodnocuje
STYL UMĚLECKÉ LITERATURY, 3 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
literární druhy a žánry
obrazná pojmenování
řeč postav v literárním díle
rozumí obsahu textu i jeho částí
využívá emocionální a emotivní
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní (pochválit)
i negativní (kritizovat, polemizovat)
vystihne charakteristické znaky
různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
rozpozná funkční styl, dominantní
slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar
má přehled o slohových postupech
uměleckého stylu
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
orientuje se ve výstavbě textu
uvědomí si spojitost literárního,
slohového a jazykového učiva
ÚVAHA A ÚVAHOVÝ POSTUP, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
má přehled o denním tisku a tisku své úvaha
úvahový postup v komunikaci
zájmové oblasti
fráze, klišé
50
stylistika úvahy
ovládá techniku mluveného slova, umí
jazykové prostředky úvahy
klást otázky a vhodně formulovat
uspořádání textu
odpovědi
hlavní myšlenky
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
řečnické otázky
srozumitelně
esej a esejistický styl
přednese krátký projev
rozpozná funkční styl, dominantní
slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
vhodně používá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
nahradí běžné cizí slovo českým
ekvivalentem a naopak
orientuje se ve výstavbě textu
uplatňuje znalosti ze skladby při
logickém vyjadřování
vytváří jednoduché multimediální
dokumenty
uvědomí si spojitost literárního,
slohového a jazykového učiva
naučí se jasně sdělovat své názory
učí se argumentovat a odůvodňovat
JAZYKOVÁ A STYLIZAČNÍ CVIČENÍ Z OBLASTI ODBORNÉ, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
odstraňování formálních pravopisných a
zjišťuje potřebné informace z
dostupných zdrojů, umí si je vybírat a grafických nedostatků
výpověď a kontrola chyb a nedostatků ve
přistupovat k nim kriticky
výpovědi
používá klíčových slov při vyhledávání stylizace vět
informačních pramenů
základní útvary všech stylů - opakování
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
pořizuje z odborného textu výpisky a
výtah, dělá si poznámky z přednášek a
jiných veřejných projevů
vypracuje anotaci
ovládá techniku mluveného slova, umí
51
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
vystihne charakteristické znaky
různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
rozpozná funkční styl, dominantní
slohový postup a v typických
příkladech slohový útvar
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
sestaví jednoduché zpravodajské a
propagační útvary (zpráva, reportáž,
pozvánka, nabídka ...)
odborně se vyjadřuje o jevech svého
oboru v základních útvarech odborného
stylu, především popisného a
výkladového
sestaví základní projevy
administrativního stylu
vhodně používá jednotlivé slohové
postupy a základní útvary
má přehled o slohových postupech
uměleckého stylu
řídí se zásadami správné výslovnosti
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
odhaluje a opravuje jazykové
nedostatky a chyby
používá adekvátní slovní zásoby včetně
příslušné odborné terminologie
orientuje se ve výstavbě textu
vytváří jednoduché multimediální
dokumenty
získává a využívá informace z
otevřených zdrojů, především Internet
orientuje se v získaných informacích,
analyzuje je, třídí, vyhodnocuje
přiměřeně užívá jazykových prostředků
uvědomí si spojitost literárního,
slohového a jazykového učiva
52
naučí se jasně sdělovat své názory
učí se argumentovat a odůvodňovat
dokáže aplikovat teoretické poznatky v
praxi
učí se porozumět různým druhům textů
53
4.1.2. Anglický jazyk
Vzdělávání a komunikace v anglickém jazyce se významně podílí na přípravě studentů
k aktivnímu začlenění se do současné společnosti, která stále větší měrou využívá tento jazyk
ve všech oblastech lidské činnosti. Znalost anglického jazyka umožňuje studentům úspěšně se
v budoucnu zapojit do multikulturní a globalizující se společnosti. Výuka jazyka vede žáky
k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích
každodenního osobního a pracovního života. Navíc připravuje žáky k efektivní účasti v přímé
i nepřímé komunikaci a usnadňuje jim přístup k informačním zdrojům. Osvojení si tohoto
jazyka napomáhá studentům v porozumění cizí kultuře, historii a národního charakteru. Učí je
všeobecné toleranci a rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.
Vzdělávání v anglickém jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních
jazykových kompetencí, která odpovídá:
• u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky;
• u dalšího cizího jazyka minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky;
• osvojení slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20%, u úrovně A2 15%
lexikálních jednotek.
Čtyřleté studium anglického jazyka směřuje k tomu, aby studenti dovedli:
• komunikovat v tomto jazyce v různých životních situacích, a to jak v mluvené tak i psané
formě na úrovni všeobecné i odborné
• porozumět cizojazyčnému textu všeobecnému (včetně literárního) i odbornému a získaných
poznatků efektivně využít
• vyhledávat informace z nejrůznějších zdrojů jako např. slovníky, internet, CD ROM, ap. a
také využívat těchto zdrojů nejen ke studiu jazyka, ale současně i k prohlubování svých
všeobecných znalostí.
• orientovat se v reáliích anglicky mluvících zemí
K podpoře výuky je využívána práce s multimediálními výukovými programy a internetem.
Výuka anglického jazyka je obohacena spoluprací s evropskými školami podobného
odborného zaměření. Díky této spolupráci studenti využijí jak znalost jazyka tak i znalost
svého studovaného uměleckého oboru. K motivaci studentů při výuce anglického jazyka jsou
organizovány studijně-poznávací pobyty v zahraničí. Odborný jazyk je průběžně integrován
do výuky.
ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
dotace
2 1/2 + 0 1/2
2 1/2 + 0 1/2
2 1/2 + 0 1/2
2 1/2 + 0 1/2
povinnost
(skupina)
volitelný (Cizí
jazyky)
dotace skupiny
2 1/2 + 0 1/2
volitelný (Cizí volitelný (Nová volitelný (Cizí
jazyky)
skupina)
jazyky)
2 1/2 + 0 1/2
54
2 1/2 + 0 1/2
2 1/2 + 0 1/2
Klíčové kompetence
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
•
•
•
•
•
•
•
posuzovat věrohodnost informačních zdrojů
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
pracovat s osobním počítačem
pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením
učit se používat nové aplikace
komunikovat elektronickou poštou
využívat další prostředky online a offline komunikace
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
osvojit si a uplatňovat pravidla týmové práce
přijímat a plnit odpovědně úkoly
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
chápat výhody znalosti cizích jazyků
být motivován k prohlubování znalostí cizích jazyků
přizpůsobovat komunikaci v projevech psaných účelu jednání
přizpůsobovat komunikaci v projevech mluvených účelu jednání
vhodně se prezentovat
formulovat myšlenky přehledně, souvisle a srozumitelně
vyjadřovat se jazykově správně
účastnit se aktivně diskuzí
dokázat formulovat a obhajovat svůj názor
zpracovávat administrativní písemnosti na potřebné úrovni
zpracovávat souvislé texty na potřebné úrovni
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů jiných lidí
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z projevů jiných lidí
dodržovat jazykové a stylistické normy
dodržovat odbornou terminologii
vyjadřovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování
vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace
porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní
formě v cizím jazyce
55
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
•
•
uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
odpovědně, samostatně a iniciativně jednat ve vlastním zájmu i v zájmu veřejném
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
mít zájem o společenské a politické dění u nás i ve světě
chápat minulost i současnost svého národa v evropském a světovém kontextu
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
mít vytvořen pozitivní vztah k hodnotám kultury
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•
•
•
•
•
•
porozumět zadání úkolu a podstatě problému
získat informace potřebné k řešení problému
navrhnout způsoby řešení,vyhodnotit je zvolit výslednou variantu a zdůvodnit
volbu
volit prostředky a způsoby řešení
využívat předchozích zkušeností,vědomostí
spolupracovat s jinými lidmi
uplatňovat při řešení úkolu různé metody myšlení
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozumět mluvenému projevu
pořizovat si poznámky
využívat k učení různé informační zdroje
přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí
sledovat a hodnotit výsledky učení
znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru
ovládat různé techniky učení
umět si vytvořit vhodný studijní režim
mít pozitivní vztah k učení
uplatňovat různé postupy práce s textem
umět efektně vyhledávat informace
být čtenářsky gramotný
56
Anglický jazyk
1. ročník, 2 1/2 + 0 1/2 h týdně, volitelný (Cizí jazyky)
Aktivity, pomůcky, soutěže
Olympiáda z anglického jazyka (Soutěž)
Školní kolo olympiády z AJ se skládá ze tří částí: porozumění textu, poslechu a ústního
projevu na zadané téma. Olympiáda je určena studentům 1. až 3. ročníků. Nejlepší soutěžící
postupuje do okresního kola.
ŽIVOTNÍ STYL, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
porozumí školním a pracovním
pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
učivo
Gramatika: koncovka -ing a její různé
významy, přítomný čas prostý a průběhový,
slovosled a větné členy, zlomky a číslovky
Slovní zásoba: denní režim, volný čas,
zájmové činnosti
Poslech: vyjádření osobních preferencí
Čtení: britský životní styl
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
BYDLENÍ, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
učivo
Gramatika: předpřítomný čas, nepravidelná
slovesa, členy
Slovní zásoba: Dům a jeho vybavení, typy
bydlení, domácí práce
Poslech: anglická intonace
Čtení: pobyt ve vesmíru
Psaní: neformální dopis
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
OSOBNOSTI, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
porozumí školním a pracovním
pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
učivo
Gramatika: minulý čas prostý a průběhový,
časové spojky, frázová slovesa
Slovní zásoba: přídavná jména popisující
charakter, lidská práva a sociální problematika
Poslech: boj za volební právo žen
Četba: Hamlet
57
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na
dotazy tazatele
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
PRÁCE A POVOLÁNÍ, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
rozpozná význam obecných sdělení a Gramatika: předpřítomný čas - opakování a
prohloubení učiva, příslovce času, rozdíl
hlášení
předpř. času a minulého času prostého
čte s porozuměním věcně i jazykově Slovní zásoba: zaměstnání, politika, vyjádření
přiměřené texty, orientuje se v textu
názoru
Poslech: známé osobnosti světové kultury
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené Čtení: životní osud
Psaní: krátké vyprávění a jeho struktura
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na
dotazy tazatele
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
přesahy do:
IKT (1. ročník): Informace a informační zdroje
OSLAVY, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
porozumí školním a pracovním
pokynům
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
učivo
Gramatika: způsobová slovesa - vyjádření
nutnosti a možnosti, pořadí různých typů
přídavných jmen v přívlastku
Slovní zásoba: významné životní a
společenské události, blahopřání
Poslech: na večírku
Čtení: Skotsko a Robert Burns
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
58
JÍDLO, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Gramatika: stupňování přídavných jmen
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
(pravidelné
x nepravidelné), porovnání,
informace vyslechnuté nebo přečtené
frázová slovesa
přeloží text a používá slovníky i
Slovní zásoba: jídlo a pití, v restauraci, jídlo v
elektronické
Británii
při pohovorech, na které je připraven, Poslech: neformální konverzace
Četba: aktuální trendy ve výživě
klade vhodné otázky a reaguje na
Psaní: emailová korespondence
dotazy tazatele
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
vyplní jednoduchý neznámý formulář
PENÍZE, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
porozumí školním a pracovním
pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
učivo
Gramatika: počitatelnost a nepočitatelnost
podst. jmen, látková podst. jména, množstevní
výrazy
Slovní zásoba: svět peněz a obchodu
Poslech: v obchodě, nákupy
Čtení: John Steinbeck - krátká povídka
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na
dotazy tazatele
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
TECHNOLOGIE, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
porozumí školním a pracovním
pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
učivo
Gramatika: vyjádření budoucnosti (wil x going
to x přít. čas), příd. jména končící -ed x -ing
Slovní zásoba: přístroje v domácnosti,
technika a technologie, vynálezy
Poslech: reklama v ráádiu
Četba: inzeráty
Psaní: tvorba reklamy
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na
dotazy tazatele
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
59
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (1. ročník): Informace a informační zdroje,
IKT (1. ročník): Software,
IKT (1. ročník): Počítačové sítě a internet
OPAKOVÁNÍ UČIVA 1.ROČNÍKU, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Koncovka -ing a její různé významy
Opakování základních časů přítomných a
minulých (prostý a průběhový)
Předpřítomný čas - shrnutí základních pravidel
Budoucí čas (will x going to)
Počitatelnost podstatných jmen, množstevní
výrazy
Opakování slovní zásoby
60
Anglický jazyk
2. ročník, 2 1/2 + 0 1/2 h týdně, volitelný (Cizí jazyky)
Aktivity, pomůcky, soutěže
olympiáda z anglického jazyka (Soutěž)
Školní kolo olympiády z AJ se skládá ze tří částí: porozumění textu, poslechu a ústního
projevu na zadané téma. Olympiáda je určena studentům 1. až 3. ročníků. Nejlepší soutěžící
postupuje do okresního kola.
KOMUNIKACE, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním
pokynům
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
učivo
Gramatika: podmínkové věty, přivlastňovací
zájmena, příslovce (pravidelné x nepravidelné
tvoření)
Slovní zásoba: média
Poslech: televizní program, vyjádření
preferencí
Čtení: počátky rozhlasu, píseň
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
IKT (2. ročník): Prezentace
INTERNET, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním
pokynům
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
učivo
Gramatika: druhá podmínková věta, spojení s
"make" a "do"
Slovní zásoba: zdroje informací, počítače
Poslech: telefonní rozhovor - formální a
neformální
Čtení: Nový Zéland
Psaní: tvorba internetové stránky s
turistickými informacemi
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
zaznamená vzkazy volajících
pokrytí průřezových témat
61
Informační a komunikační technologie
přesahy do:
IKT (2. ročník): Počítačová grafika
MOŘE, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním
pokynům
učivo
Gramatika: předpřítomný čas
Slovní zásoba: volno časové aktivity,
vyjadřování návrhů a přání
Poslech: emigrace do USA
Čtení: E. A. Poe - krátká povídka
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
HORY, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním
pokynům
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
učivo
Gramatika: trpný rod, předložky, příslovce
Slovní zásoba: zimní sporty, vysokohorské
expedice
Poslech: v cestovní kanceláři
Čtení: Everest
Psaní: oficiální dopis
vyplní jednoduchý neznámý formulář
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
ZEK (1. ročník): lidé na Zemi
62
TANEC, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním
pokynům
učivo
Gramatika: přítomný čas pro vyjádření
budoucnosti, frázová slovesa, časové věty
Slovní zásoba: na jevišti, v klubech
Poslech: britská kultura, píseň
Čtení: irská hudba
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
HUDBA, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
porozumí školním a pracovním
pokynům
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
učivo
Gramatika: tázací dovětky, opakování
Slovní zásoba: na koncertě, složená slova
Poslech: rozhovor fanoušků
Četba: vznik a historie rapu
Samostatný ústní projev: můj oblíbený
interpret
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
VIZUÁLNÍ UMĚNÍ, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním
pokynům
učivo
Gramatika: vztažné věty, vztažná zájmena,
předložky času, místa, pohybu
Slovní zásoba: výtvarné umění, fotografie
Poslech: rozhovor s fotografem
Čtení: O. Wilde - Obraz Doriana Graye
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
63
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého studijního
oboru
ARCHITEKTURA, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním
pokynům
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
učivo
Gramatika: nepřímá řeč
Slovní zásoba: stavitelství, rozdíl americká x
britská angličtina, nábytek, stavební slohy
Poslech: prohlídka památek s průvodcem
Čtení: S. Cisneros - krátká povídka
Samostatný ústní projev: já a umění
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého studijního
oboru
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
OPAKOVÁNÍ UČIVA 2.ROČNÍKU, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Tvoření a použití přítomných a budoucích
časů.
Používání různých typů podmínkových vět,
gramatické zvláštnosti časových vět.
Tvoření slovních druhů a jejich funkce v
anglické větě.
Opakování vztažných zájmen.
Problematika časové souslednosti v nepřímé
řeči.
Opakování slovní zásoby
64
Anglický jazyk
3. ročník, 2 1/2 + 0 1/2 h týdně, volitelný
Aktivity, pomůcky, soutěže
Olympiáda z anglického jazyka (Soutěž)
Školní kolo olympiády z AJ se skládá ze tří částí: porozumění textu, poslechu a ústního
projevu na zadané téma. Olympiáda je určena studentům 1. až 3. ročníků. Nejlepší soutěžící
postupuje do okresního kola.
DOBRODRUŽSTVÍ, 18 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
domluví se v běžných situacích; získá i Gramatika: předminulý čas, used to x would
Slovní zásoba: literární žánry, popis literárního
poskytne informace
díla, svět filmu
uplatňuje základní způsoby tvoření
Poslech: informace o filmovém představení,
slov v jazyce
vyprávění filmové zápletky
Četba: H. G. Wells - krátká povídka, G. Marx
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
- o sobě
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného Psaní: dobrodružná zápletka
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové Reálie: americká historie - Jesse James
podoby jazyka
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
sdělí a zdůvodní svůj názor
zaznamená písemně podstatné
myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech a zážitcích v podobě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
odpovědi na dopis
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
PŘÍBĚHY, 18 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
domluví se v běžných situacích; získá i Gramatika: předminulý čas, used to x would
Slovní zásoba: literární žánry, popis literárního
poskytne informace
díla, svět filmu
uplatňuje základní způsoby tvoření
Poslech: informace o filmovém představení,
slov v jazyce
vyprávění filmové zápletky
Četba: H. G. Wells - krátká povídka, G. Marx
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
- o sobě
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného Psaní: dobrodružná zápletka
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové Reálie: americká historie - Jesse James
podoby jazyka
65
rozumí přiměřeným souvislým
projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním
hovorovém tempu
zaznamená písemně podstatné
myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech a zážitcích v podobě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
odpovědi na dopis
uplatňuje různé techniky čtení textu
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
vyjádří písemně svůj názor na text
CESTOVÁNÍ, 18 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Gramatika: předpřítomný čas prostý a
průběhový, zvratná zájmena
Slovní zásoba: složená slovesa, turistika a
dopravní prostředky, dopravní problémy, na
letišti
Poslech: letištní hlášení, řešení problémů při
cestování
Četba: B. Bryson - krátká povídka, "Bojíte se
létání?"
Psaní: turistika v místě bydliště
Reálie: cestujeme po Británii
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
MÉDIA, 18 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
domluví se v běžných situacích; získá i Gramatika: trpný rod v různých časech,
kauzativní vazby
poskytne informace
Slovní zásoba: televize, rozhlas, internet, tisk
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
Poslech: dokumentární televizní program,
přirozené výslovnosti, rozlišuje
televizní debata
66
Čtení: novinové články - bulvární x seriózní
tisk
Psaní: filmová recenze
Reálie: britská popkultura, Elton John
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
rozumí přiměřeným souvislým
projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním
hovorovém tempu
sdělí a zdůvodní svůj názor
zaznamená písemně podstatné
myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech a zážitcích v podobě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
odpovědi na dopis
uplatňuje různé techniky čtení textu
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
REKLAMA, 18 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Gramatika: vyjádření budoucnosti domluví se v běžných situacích; získá i
opakování, členy
poskytne informace
Slovní zásoba: tvorba a charakteristika
používá vhodně základní odbornou
reklamy, dopad reklamy, idiomy, názvy států a
slovní zásobu ze svého studijního
regionů
oboru
Poslech: rozhovor při nákupu, reklama - pro a
proti
sdělí a zdůvodní svůj názor
Čtení: reklama na spotřební zboží
zaznamená písemně podstatné
Psaní: email - poptávka, informace o produktu
myšlenky a informace z textu,
Reálie: Wales
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech a zážitcích v podobě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
odpovědi na dopis
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
přednese připravenou prezentaci ze
svého oboru a reaguje na jednoduché
67
dotazy publika
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
OPAKOVÁNÍ UČIVA 3.ROČNÍKU, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Slovesa stavová a aktivní
Opakovaný děj v minulosti - užití "used to" a
"would"
Předpřítomný čas prostý a průběhový
Tvoření a použití předminulého času
Trpný rod v různých časech
Užití kauzativních vazeb
Opakování slovní zásoby
68
Anglický jazyk
4. ročník, 2 1/2 + 0 1/2 h týdně, volitelný (Cizí jazyky)
LIDÉ, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Gramatika: způsobová slovesa v minulém čase
prokazuje faktické znalosti především
Slovní zásoba: antonyma, synonyma
o geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních Poslech: charakteristika osoby
faktorech zemí dané jazykové oblasti Čtení: deník
Psaní: popis známé osoby
včetně vybraných poznatků studijního
Samostatný ústní projev: popis obrázku
oboru, a to i z jiných vyučovacích
Reálie: americká popkultura - B. Dylan
předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
uplatňuje v komunikaci vhodně
vybraná sociokulturní specifika daných
zemí
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
vyjadřuje se ústně i písemně, k
tématům osobního života a k tématům
z oblasti zaměření studijního oboru
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
rozumí přiměřeným souvislým
projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním
hovorovém tempu
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
dokáže experimentovat, zkoušet a
hledat způsoby vyjádření srozumitelné
pro posluchače
uplatňuje různé techniky čtení textu
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
vyjadřuje se téměř bezchybně v
běžných, předvídatelných situacích
69
VZDĚLÁVÁNÍ, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Gramatika: třetí podmínková věta, slovesné
uplatňuje v komunikaci vhodně
vazby s infinitivem/gerundiem
vybraná sociokulturní specifika daných
Slovní zásoba: škola (učební pomůcky, areál
zemí
školy, části výuky, názvy předmětů)
domluví se v běžných situacích; získá i Poslech: rozhovor studentů o kvalitě škol,
poskytne informace
telefonát (dotaz o letním jazykovém
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry programu)
Čtení: moderní výukové strategie, učitelé
a aktivně používá získanou slovní
Psaní:
argumentační esej
zásobu včetně vybrané frazeologie v
rozsahu daných tematických okruhů, Reálie: vzdělávací systém v USA a UK
zejména v rutinních situacích
každodenního života, a vlastních zálib
rozumí přiměřeným souvislým
projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním
hovorovém tempu
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
dokáže experimentovat, zkoušet a
hledat způsoby vyjádření srozumitelné
pro posluchače
zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého
tématu
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se
pracovní činnosti
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Člověk a svět práce
KARIÉRA, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Gramatika: opakování a prohloubení učiva
vyjadřuje se ústně i písemně, k
(nepřímá
řeč, časy), slovesa uvádějící
tématům osobního života a k tématům
nepřímou řeč
z oblasti zaměření studijního oboru
Slovní zásoba: typy zaměstnání, slovní zásoba
70
související s prací, (ne)zaměstnaností
Poslech: rozhovor s detektivem, přijímací
rozhovor, píseň
Čtení: neobvyklá a nebezpečná zaměstnání
Psaní: životopis a motivační dopis
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry
a aktivně používá získanou slovní
zásobu včetně vybrané frazeologie v
rozsahu daných tematických okruhů,
zejména v rutinních situacích
každodenního života, a vlastních zálib
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
zapojí se do odborné debaty nebo
argumentace, týká-li se známého
tématu
uplatňuje různé techniky čtení textu
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se
pracovní činnosti
vyjadřuje se téměř bezchybně v
běžných, předvídatelných situacích
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
EKO (4. ročník): podstata fungování tržní ekonomiky
KULTURNÍ ŠOK, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
domluví se v běžných situacích; získá i Gramatika: nepřímé otázky, užití spojek,
neurčitá zájmena
poskytne informace
Slovní zásoba: kulturní rozdíly, život v
vyjadřuje se ústně i písemně, k
zahraničí
tématům osobního života a k tématům Poslech: život kubánských emigrantů v Irsku,
z oblasti zaměření studijního oboru
dotazník
Četba: život emigranta
rozumí přiměřeným souvislým
Psaní: neformální dopis
projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním Reálie: Austrálie
hovorovém tempu
dokáže experimentovat, zkoušet a
hledat způsoby vyjádření srozumitelné
pro posluchače
71
uplatňuje různé techniky čtení textu
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
Občan v demokratické společnosti
CIVILIZACE, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
prokazuje faktické znalosti především Gramatika: vyjádření minulých přání, slovesné
vazby s infinitivem a gerundiem a změnou
o geografických, demografických,
významu
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti Slovní zásoba: civilizační mezníky
včetně vybraných poznatků studijního Poslech: rozhovor turistů, TV dokument,
studentská prezentace
oboru, a to i z jiných vyučovacích
Četba: slavné památky, světová hudba
předmětů, a uplatňuje je také v
Psaní: popis místa
porovnání s reáliemi mateřské země
Samostatný ústní projev: kontroverzní téma
uplatňuje v komunikaci vhodně
vybraná sociokulturní specifika daných
zemí
vyjadřuje se ústně i písemně, k
tématům osobního života a k tématům
z oblasti zaměření studijního oboru
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry
a aktivně používá získanou slovní
zásobu včetně vybrané frazeologie v
rozsahu daných tematických okruhů,
zejména v rutinních situacích
každodenního života, a vlastních zálib
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
rozumí přiměřeným souvislým
projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním
hovorovém tempu
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
uplatňuje různé techniky čtení textu
72
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
vyjadřuje se téměř bezchybně v
běžných, předvídatelných situacích
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
OPAKOVÁNÍ MATURITNÍCH TÉMAT, 20 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
1. Art and Architecture
- české a světové umění s důrazem na anglicky
mluvící země, současnost naší školy
2. Czech Republic
- zeměpisné reálie, základní politické údaje,
historie, anglická slova českého původy
3. Prague
- historie a současnost Prahy, její mezinárodní
význam
4. My favourite town
- popis oblíbeného místa (rodné místo, město,
kde studuji, zahraniční město)
5. Famous American, British and Australian
cities
- přehled hlavních měst a důležitých
kulturních center
6. English speaking countries
- vývoj angl. jazyka, angličtina ve světě,
britská x americká angličtina, The
Commonwealth
7. United Kingdom
- reálie, politický systém, historie, životní styl
8. United States of America
- geografie, historie, významní prezidenti,
současné obyvatelstvo, vliv a pozice USA ve
světě
9. Australia and New Zealand
- reálie, specifika australské angličtiny
10. National holidays and customs
- české x anglo-americké svátky a slavnosti,
rodinné události a zvyklosti
11. Cultural life
- různé formy kulturního života a příslušná
slovní zásoba
12. William Shakespeare and Ernest
Hemingway
- slovní zásoba související s literaturou a
literárními žánry, život a dílo, četba ukázek
13. Education
73
- český systém vzdělávání, britské a americké
školství
14. Weather and seasons
- roční období, předpověď počasí, přírodní
katastrofy
15. Health and lifestyle
- zdravý x nezdravý životní styl, hygiena, části
těla, nemoci
16. Travelling
- dopravní prostředy, dovolená a ubytování,
slavní cestovatelé, nehody
17. Housing
- typy domů a jejich přednosti, interiér, chata
18. Sports and games
- druhy sportů, britský a americký sportovní
život
19. Gastronomy
- hlavní jídla dne, vaření, specifika národních
kuchyní
20. Shopping
- typy obchodů, nakupování
21. Clothes and fashion
- historie odívání, pánské a dámské oblečení,
doplňky
22. My autobiography and future plans
- životopis a kariéra, samostatný písemný
projev
23. My daily programme
- všední den x víkend, samostatný písemný
projev
24. My free time and hobbies
- oblíbené x neoblíbené činnost, samostatný
písemný projev
25. My family and friends
- charakteristika mých nejbližších, samostatný
písemný projev
komentář
Souběžně s tématy se opakuje gramatické učivo (aspekty morfologické a syntaktické). K
jednotlivým tématům je dále přidružen výběr příslušné slovní zásoby. Tyto tři sekce
opakování ve čtvrtém ročníku odpovídají třem částem stávající maturitní zkoušky.
74
4.1.3. Německý jazyk
Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových
kompetencí, která odpovídá:
− u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky;
− u dalšího cizího jazyka minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky;
− akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož
obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %, u úrovně A2 15
% lexikálních jednotek.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných,
na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky;
− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat
jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a
dovedností;
− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně
odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci;
− pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM,
se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke
studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností;
− využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších
jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce
mateřského jazyka při studiu jazyků;
− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a
jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se
zásadami demokracie.
K podpoře výuky jazyků je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a
internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy.
Rovněž je účelné integrovat odborný jazyk do výuky, např. vytvářet podmínky pro částečnou
výuku tematických celků vybraných předmětů v cizím jazyce, zapojovat žáky do projektů a
soutěží a navazovat kontakty a spolupráci mezi školami doma i v zahraničí.
Pro motivaci žáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání života
v multikulturní společnosti se doporučuje organizování odborných jazykových pobytů a
zahraničních stáží.
Škola vytváří podmínky pro motivaci a vedení Evropského jazykového portfolia, a tím rovněž
podporuje pozitivní přístup žáků k učení se cizím jazykům.
Je třeba, aby škola respektovala cizí jazyk, který žáci studovali v základním vzdělávání.
Obsah vzdělávání (učivo) je v RVP vymezen jednotně pro úroveň B1 i A2 a z didaktického
hlediska je rozdělen do čtyř kategorií. Školy při tvorbě ŠVP zohlední všechny zmiňované
kategorie učiva. Je samozřejmé, že v procesu výuky se všechny čtyři kategorie přirozeně a
nenásilně propojují. Není žádoucí je vyučovat izolovaně. V kompetenci škol je zařazení
takových témat do ŠVP, která odpovídají potřebě a specializaci vyučovaných oborů.
Výsledky vzdělávání jsou v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí
lingvistických, sociolingvistických a pragmatických.
75
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
dotace
2 1/2 + 0 1/2
2 1/2 + 0 1/2
2 1/2 + 0 1/2
2 1/2 + 0 1/2
povinnost
(skupina)
volitelný (Cizí
jazyky)
dotace skupiny
2 1/2 + 0 1/2
volitelný (Cizí volitelný (Nová volitelný (Cizí
jazyky)
skupina)
jazyky)
2 1/2 + 0 1/2
2 1/2 + 0 1/2
2 1/2 + 0 1/2
Klíčové kompetence
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
•
•
•
•
•
•
•
posuzovat věrohodnost informačních zdrojů
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména Internet
pracovat s osobním počítačem
pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením
učit se používat nové aplikace
komunikovat elektronickou poštou
využívat další prostředky online a offline komunikace
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
osvojit si a uplatňovat pravidla týmové práce
přijímat a plnit odpovědně úkoly
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
chápat výhody znalosti cizích jazyků
být motivován k prohlubování znalostí cizích jazyků
přizpůsobovat komunikaci v projevech psaných účelu jednání
přizpůsobovat komunikaci v projevech mluvených účelu jednání
vhodně se prezentovat
formulovat myšlenky přehledně, souvisle a srozumitelně
vyjadřovat se jazykově správně
účastnit se aktivně diskuzí
dokázat formulovat a obhajovat svůj názor
zpracovávat administrativní písemnosti na potřebné úrovni
zpracovávat souvislé texty na potřebné úrovni
76
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů jiných lidí
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z projevů jiných lidí
dodržovat jazykové a stylistické normy
dodržovat odbornou terminologii
vyjadřovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování
vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace
porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní
formě v cizím jazyce
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
•
•
uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
odpovědně, samostatně a iniciativně jednat ve vlastním zájmu i v zájmu veřejném
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
mít zájem o společenské a politické dění u nás i ve světě
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
chápat minulost i současnost svého národa v evropském a světovém kontextu
mít vytvořen pozitivní vztah k hodnotám kultury
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•
•
•
•
•
•
porozumět zadání úkolu a podstatě problému
získat informace potřebné k řešení problému
navrhnout způsoby řešení,vyhodnotit je zvolit výslednou variantu a zdůvodnit
volbu
volit prostředky a způsoby řešení
využívat předchozích zkušeností,vědomostí
spolupracovat s jinými lidmi
uplatňovat při řešení úkolu různé metody myšlení
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
rozumět mluvenému projevu
pořizovat si poznámky
využívat k učení různé informační zdroje
sledovat a hodnotit výsledky učení
přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí
znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru
ovládat různé techniky učení
umět si vytvořit vhodný studijní režim
77
•
•
•
•
mít pozitivní vztah k učení
být čtenářsky gramotný
umět efektně vyhledávat informace
uplatňovat různé postupy práce s textem
78
Německý jazyk
1.ročník, 2 1/2 + 0 1/2 h týdně, volitelný (Cizí jazyky)
PRÁZDNINY, CESTOVÁNÍ, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
konverzační témata: na kole po Rakousku
porozumí školním a pracovním
nejhezčí část roku
pokynům
dopis: zážitky z prázdnin
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
tvorba reklamního letáku o Českém Krumlově
informace vyslechnuté nebo přečtené mluvnická část: minulý čas sloves (opakování
vypráví jednoduché příběhy, zážitky, ze základní školy)
vynechávání podmětu po spojkách und, aber,
popíše své pocity
oder, sondern
pronese jednoduše zformulovaný
poslech textu: Evropou na velbloudu
monolog před publikem
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na
dotazy tazatele
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
DENNÍ PROGRAM, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
konverzační témata: 1 den v týdnu
porozumí školním a pracovním
černý den
pokynům
výměnný pobyt
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
čtení a překlad textu: dobrá snídaně, dobré
informace vyslechnuté nebo přečtené známky
vypráví jednoduché příběhy, zážitky, přísloví
mluvnická část: přítomný čas silných a
popíše své pocity
zvratných sloves (opakování učiva ze základní
pronese jednoduše zformulovaný
školy)
monolog před publikem
časové údaje
při pohovorech, na které je připraven, poslech textu: štěstí v neštěstí
klade vhodné otázky a reaguje na
dotazy tazatele
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
komentář
režim dne efektivní využití času příprava programu pro kamaráda z ciziny
79
BYDLENÍ, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
konverzační témata: dialog Wo ich wohne
můj vysněný byt
Wohngemeinschaft
práce s textem: Mini-Wohnung
mluvnická část: předložky se 3. a 4. pádem
(opakování učiva ze základní školy)
zájmena einer, meiner, keiner
poslech textu: Trumpetistka hledá byt
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na
dotazy tazatele
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
komentář
uspořádání bytu, rozmístění nábytku odlišné možnosti bydlení
RODINA A ŽIVOTOPIS, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
konverzační témata: dopis o rodině
porozumí školním a pracovním
dialog Freiheit muss sein
pokynům
moje rodina
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
psaní vlastního životopisu
informace vyslechnuté nebo přečtené přednes básně Dopis synovi
vypráví jednoduché příběhy, zážitky, mluvnická část: skloňování osobních a
zvratných zájmen (opakování učiva ze
popíše své pocity
základní školy)
pronese jednoduše zformulovaný
infinitiv s "zu" po podstatných, přídavných
monolog před publikem
jménech a po slovesech
při pohovorech, na které je připraven, poslech textu: Moje žena zůstane doma
klade vhodné otázky a reaguje na
dotazy tazatele
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
komentář
složení mojí rodiny - členové náležitosti životopisu (národnost, stav, vzdělání, a podobně)
přesahy do:
CJL (2. ročník): funkční styl administrativní
80
JÍDLO, V RESTAURACI, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
konverzační témata: rozhovor v restauraci
porozumí školním a pracovním
objednávky a placení v restauraci
pokynům
jídelní lístek
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
správné stravovací návyky
informace vyslechnuté nebo přečtené práce s textem: literární ukázka
vypráví jednoduché příběhy, zážitky, mluvnická část: opakování probraného učiva
(slovosled zájmenných předmětů, užití vazby
popíše své pocity
"es gibt")
pronese jednoduše zformulovaný
rozdíly ve slovní zásobě mezi češtinou a
monolog před publikem
němčinou
při pohovorech, na které je připraven, poslech textu: Jídelní lístek modelky
klade vhodné otázky a reaguje na
dotazy tazatele
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyjadřuje se ústně i písemně, k
tématům osobního života a k tématům
z oblasti zaměření studijního oboru
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
komentář
názvy potravin, pokrmů chování v restauraci orientace v jídelním lístku
VOLNÝ ČAS, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
porozumí školním a pracovním
pokynům
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
učivo
konverzační témata: dialog Bodybuilding
knihy (dopis)
Keine Freizeit
Einfach nichts tun
Bern für Sportler
mluvnická část: přísudkové sloveso po
číslovkách
vynechávání členů u podstatných jmen
poslech textů o volném čase
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na
dotazy tazatele
81
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyjadřuje se ústně i písemně, k
tématům osobního života a k tématům
z oblasti zaměření studijního oboru
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
komentář
způsob trávení volného času moje záliby a zájmy
přesahy do:
CJL (4. ročník): světová próza 2. poloviny 20. století,
CJL (4. ročník): česká próza po 2. světové válce
NEMOCI A LIDSKÉ TĚLO, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
konverzační témata: V čekárně u lékaře
Moje poslední nemoc
tvorba dialogu mezi lékařem a pacientem
práce s textem: Co děláme pro zdraví
mluvnická část: minulý čas vybraných silných
sloves
věty předmětné a účelové
poslech textu: Několik receptů proti
nachlazení
porozumí školním a pracovním
pokynům
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na
dotazy tazatele
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyjadřuje se ústně i písemně, k
tématům osobního života a k tématům
z oblasti zaměření studijního oboru
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
82
popíše své pocity
komentář
složení lidského těla základní orientace v nemocech prevence
MÓDA A OBLEČENÍ, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
konverzační témata: dialog Laura kauft ein
Mladí lidé na diskotéce
Co si obléknu? (rozhovor)
literární ukázka
mluvnická část: skloňování přídavných jmen
(opakování učiva ze základní školy)
příčestí minulé a přítomné
rozdíly ve slovní zásobě froh x gern, früh x
bald
poslech textu: Co si oblékáš do školy?
porozumí školním a pracovním
pokynům
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na
dotazy tazatele
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyjadřuje se ústně i písemně, k
tématům osobního života a k tématům
z oblasti zaměření studijního oboru
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
komentář
názvy součástí oděvů barvy, materiály vhodné oblečení k různým příležitostem
MĚSTO, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
porozumí školním a pracovním
pokynům
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
učivo
konverzační témata: dialog Vpravo, vlevo,
rovně
Znáte tato města?
Město, ve kterém bydlím
práce s textem: detektivka
mluvnická část: trpný rod (opakování učiva ze
základní školy)
83
vyjadřování německého trpného rodu v češtině
poslech textu: Jak se dostaneme...
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na
dotazy tazatele
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyjadřuje se ústně i písemně, k
tématům osobního života a k tématům
z oblasti zaměření studijního oboru
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
komentář
orientace ve městě základní strategická místa ve městě schopnost podat informace cizinci
reálie o německých a rakouských městech
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
Občan v demokratické společnosti
ZVÍŘATA, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
konverzační témata: Milý a přítulný
Mazaná liška
Zamilovaný do minikoníků
Vše pro zvíře
mluvnická část: způsobová slovesa (opakování
učiva ze základní školy)
vazba infinitivu s "zu" místo vět s dass
poslech textu: Heidina domácí zvířátka
porozumí školním a pracovním
pokynům
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
pronese jednoduše zformulovaný
monolog před publikem
při pohovorech, na které je připraven,
klade vhodné otázky a reaguje na
dotazy tazatele
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
84
vyjadřuje se ústně i písemně, k
tématům osobního života a k tématům
z oblasti zaměření studijního oboru
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
vypráví jednoduché příběhy, zážitky,
popíše své pocity
komentář
názvy zvířecích druhů vztah člověka a zvířete
85
Německý jazyk
2.ročník, 2 1/2 + 0 1/2 h týdně, volitelný (Cizí jazyky)
NAKUPOVÁNÍ, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
rozhovor v obchodě
popis obchodního domu
text Neviditelné potěšení (rozhovor)
text Plné regály svádějí (ke krádeži)
mluvnická část: spojky souřadné a podřadné
(opakování)
vazba sein (haben) a zu a infinitiv
psaní reklamace
poslech textu: krátké dialogy (situační)
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním
pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou
běžné při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
uplatňuje různé techniky čtení textu
vyplní jednoduchý neznámý formulář
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
komentář
orientace v obchodě sortiment zboží
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
přesahy do:
CJL (2. ročník): funkční styl administrativní
86
ČESKÁ REPUBLIKA, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
odhaduje význam neznámých výrazů text o vlastní zemi - geografický přehled
text Jak se jmenuji? - významná místa v
podle kontextu a způsobu tvoření
republice
porozumí školním a pracovním
text Praha v létě
pokynům
mluvnická část: konjunktivy způsobových a
rozpozná význam obecných sdělení a pomocných sloves
názvy zemí a obyvatel
hlášení
pozvání a pozdrav
čte s porozuměním věcně i jazykově poslech: dialog Kde se nachází...
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou
běžné při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
uplatňuje různé techniky čtení textu
vyplní jednoduchý neznámý formulář
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
komentář
geografické, demografické, hospodářské, politické a kulturní faktory dané země
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
přesahy do:
CJL (1. ročník): běžná komunikace,
CJL (1. ročník): psaní dopisů
87
ŠKOLA A OBOR, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
rozhovor mezi žáky
text Na gymnáziu v Německu
typy německého vzdělávání
výchovný text - problémy školní mládeže
mluvnická část: rekce sloves
tázací zájmena
odborná slovní zásoba
vyplňování dotazníku
strukturovaný životopis
poslech textu: Je nádherné býti žákem
Kariéra, děti, manžel
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním
pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou
běžné při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
uplatňuje různé techniky čtení textu
vyplní jednoduchý neznámý formulář
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
komentář
reálie z německého školství shody a rozdíly mezi českým a německým školstvím
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
NĚMECKY MLUVÍCÍ ZEMĚ, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
učivo
text - pozvání do Vídně
dialog - cestování po Německu
text - okružní cesta po Německu
88
báseň H. Heine: Lorelei
text cesta do Berlína (významné památky
města)
mluvnická část: skloňování vztažných zájmen
(opakování)
dvojité souřadící spojky
pozdrav z dovolené
poslech textu: okružní jízda novými
spolkovými zeměmi
porozumí školním a pracovním
pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou
běžné při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
uplatňuje různé techniky čtení textu
vyplní jednoduchý neznámý formulář
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
komentář
reálie německy mluvících zemí konfrontace s reáliemi mateřské země
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
LIDSKÉ VLASTNOSTI, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním
pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
učivo
inzerát - hledám partnera na dopisování
dotazník
informace ze sociokulturního prostředí:
typicky německý
mluvnická část: odlučitelné a neodlučitelné
předpony u sloves
opakování vztažných vět
inzerát a dotazník
89
poslech textu: Typicky německý?
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou
běžné při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
uplatňuje různé techniky čtení textu
vyplní jednoduchý neznámý formulář
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
komentář
orientace v základních lidských vlastnostech popis osoby charakteristika člověka
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
přesahy do:
CJL (2. ročník): funkční styl administrativní
PROBLÉMY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním
pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
učivo
rozhovor - problémy a rady
text - problémy mládeže
text - V patnácti na mizině
mluvnická část: zápor (opakování)
postavení záporu nicht
poslech textu: rozhovor Co mě znervózňuje?
rozhovor s vítězem školního kola sportovní
soutěže
90
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou
běžné při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
uplatňuje různé techniky čtení textu
vyplní jednoduchý neznámý formulář
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
komentář
psaní SMS zpráv, e-mailu problémy každodenního života a jejich řešení
DOPISOVÁNÍ, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním
pokynům
učivo
neformální dopis
deník
mluvnická část: porušování větného rámce
rozdíly ve slovní zásobě bavit; bavit se
poslech textu: rozhovor
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
91
vyměňuje si informace, které jsou
běžné při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
uplatňuje různé techniky čtení textu
vyplní jednoduchý neznámý formulář
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
komentář
zdvořilá forma přání a dalších krátkých zpráv
přesahy do:
CJL (1. ročník): psaní dopisů,
CJL (2. ročník): funkční styl administrativní
TELEVIZE A OSTATNÍ MÉDIA, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
rozhovor: Já a televize
rozhovor: Kdo má pravdu?
text: Když televize stávkuje
mluvnická část: vyjadřování zájmena man v
češtině
zájmeno es
rozdíly ve slovní zásobě (wahr, recht haben)
poslech textu: Na čem záleží u reklamy
Přednosti a nevýhody televize
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním
pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou
běžné při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
92
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
uplatňuje různé techniky čtení textu
vyplní jednoduchý neznámý formulář
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
komentář
média a jejich vliv na mladého člověka
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
rozhovor: Pryč z města
rozhovor: Životní prostředí ohroženo
text: Hluk kontra zdraví
počasí a roční období
mluvnická část: zájmenná příslovce
předložky v časových údajích
slovesné vazby odlišné od češtiny (opakování)
poslech textu: rozhovor o zdravém životním
stylu
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním
pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou
běžné při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
93
uplatňuje různé techniky čtení textu
vyplní jednoduchý neznámý formulář
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
STUDIUM CIZÍCH JAZYKŮ, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
rozhovor: Cizí jazyky pod lupou
rozhovor: rady, jak se učit cizí jazyk
text: Rozdíly v němčině Rakouska a Německa,
mládežnická mluva
mluvnická část: vazba infinitivu s zu a bez zu
(opakování)
věty podmínkové
rozdíly ve slovní zásobě: anders x sonst
poslech textu: interview - zahraniční
zkušenosti studentky
odhaduje význam neznámých výrazů
podle kontextu a způsobu tvoření
porozumí školním a pracovním
pokynům
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
sdělí obsah, hlavní myšlenky či
informace vyslechnuté nebo přečtené
sdělí a zdůvodní svůj názor
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
vyměňuje si informace, které jsou
běžné při neformálních hovorech
vyřeší většinu běžných denních situací,
které se mohou odehrát v cizojazyčném
prostředí
požádá o upřesnění nebo zopakování
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
uplatňuje různé techniky čtení textu
vyplní jednoduchý neznámý formulář
uplatňuje základní způsoby tvoření
slov v jazyce
dodržuje základní pravopisné normy v
písemném projevu, opravuje chyby
94
domluví se v běžných situacích; získá i
poskytne informace
komentář
význam studia cizích jazyků pro budoucí profesi význam studia cizích jazyků pro možnosti
cestování možnost získávat nové poznatky o reáliích cizích zemí, jejich porovnávání s
reáliemi mateřské země
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
95
Německý jazyk
3. ročník, 2 1/2 + 0 1/2 h týdně, volitelný
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
text: Čtyři spolkové země se představují
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
významné
německé osobnosti
myšlenky a důležité informace
mluvnická část: základní a řadové číslovky
rozpozná význam obecných sdělení a (opakování)
hlášení
další druhy číslovek
čte s porozuměním věcně i jazykově poslech textu: rozhovor - pobyt v Německu
přiměřené texty, orientuje se v textu
zaznamená písemně podstatné
myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech a zážitcích v podobě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
odpovědi na dopis
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
přeformuluje a objasní pronesené
sdělení a zprostředkuje informaci
dalším lidem
ověří si i sdělí získané informace
písemně
zaznamená vzkazy volajících
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého studijního
oboru
řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se
pracovní činnosti
používá stylisticky vhodné obraty
96
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
prokazuje faktické znalosti především
o geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
komentář
reálie Německa spolkové země (Severní Porýní, Bavorsko, Sasko, Bádensko-W) významná
německá města (Mnichov, Kolín nad Rýnem, Duesseldorf, Stuttgart, Drážďany, Lipsko)
informace o oblíbených rekreačních oblastech Německa orientace v mapě osobnosti (Goethe,
Beethoven, Mann, Luther, Einstein, Marx, Roentgen)
přesahy do:
CJL (1. ročník): evropská literatura 18. století,
CJL (2. ročník): literatura období romantismu,
CJL (3. ročník): světová próza 1. poloviny 20. století
MOJE TŘÍDA, MOJI SPOLUŽÁCI, PRÁCE V OBORU, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
zaznamená písemně podstatné
myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech a zážitcích v podobě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
odpovědi na dopis
učivo
text: Moje třída: popis
Moji spolužáci: charakteristika
výchovný text - jak si usnadnit učení
mluvnická část: věty účelové (opakování)
slabá přechodná a silná nepřechodná slovesa
rozdíly ve slovní zásobě sehr x viel
formulář - vzor německého vysvědčení
poslech textu: (ze školního prostředí)
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
přeformuluje a objasní pronesené
sdělení a zprostředkuje informaci
dalším lidem
ověří si i sdělí získané informace
písemně
97
zaznamená vzkazy volajících
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého studijního
oboru
řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se
pracovní činnosti
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
prokazuje faktické znalosti především
o geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
komentář
odborná slovní zásoba - orientace v oboru a práce se slovní zásobou rozhovory z prostředí
ateliéru
přesahy do:
CJL (2. ročník): slohový postup popisný,
CJL (2. ročník): funkční styl administrativní
VOLNÝ ČAS, TANEČNÍ, PLES, DISKO, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
učivo
text: Moje taneční
text: Diskotéka
mluvnická část: časové spojky, zejména wenn
a als; další časové spojky
poslech textu: v tanečních
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
zaznamená písemně podstatné
myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech a zážitcích v podobě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
odpovědi na dopis
98
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
přeformuluje a objasní pronesené
sdělení a zprostředkuje informaci
dalším lidem
ověří si i sdělí získané informace
písemně
zaznamená vzkazy volajících
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého studijního
oboru
řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se
pracovní činnosti
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
prokazuje faktické znalosti především
o geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
komentář
normy společenského chování vhodné využití volného času maturitní ples a jeho příprava
samostatný ústní projev
VÁNOCE, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
rozpozná význam obecných sdělení a
učivo
text: Vánoční zvyky
Nejkrásnější slavnost roku, vánoční koledy
mluvnická část: opakování: stupňování
příslovcí, zvláštní tvary 3. stupně příslovcí
99
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
zaznamená písemně podstatné
myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech a zážitcích v podobě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
odpovědi na dopis
vánoční pohled, novoroční přání
shody a rozdíly mezi českými a německými
Vánocemi
poslech textu: rozhovor o Vánocích
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
přeformuluje a objasní pronesené
sdělení a zprostředkuje informaci
dalším lidem
ověří si i sdělí získané informace
písemně
zaznamená vzkazy volajících
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého studijního
oboru
řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se
pracovní činnosti
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
prokazuje faktické znalosti především
o geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
100
PROFESE, ŽÁDOST O PRÁCI, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
zaznamená písemně podstatné
myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech a zážitcích v podobě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
odpovědi na dopis
učivo
text: Vysněná povolání (kritika)
Typické ženské profese
Úspěšní akcionáři
mluvnická část: vazba sein (haben) a zu a
infinitiv (opakování)
vyjadřování možnosti a nutnosti
žádost o práci
poslech textu: rozhovor (učitel hudby...)
rozhovor - diskriminace dívek ve škole
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
přeformuluje a objasní pronesené
sdělení a zprostředkuje informaci
dalším lidem
ověří si i sdělí získané informace
písemně
zaznamená vzkazy volajících
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého studijního
oboru
řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se
pracovní činnosti
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
prokazuje faktické znalosti především
o geografických, demografických,
101
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
přesahy do:
CJL (2. ročník): funkční styl administrativní
TECHNIKA, TECHNICKÝ POKROK, DOMÁCNOST, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
zaznamená písemně podstatné
myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech a zážitcích v podobě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
odpovědi na dopis
učivo
texty: Technika - záležitost mužů
Technický pokrok: nutnost nebo ohrožení
Výzkumy ve vesmíru
mluvnická část: minulý čas tzv. smíšených
sloves
konjunktiv plusquamperfekta
rozdíly ve slovní zásobě: PLATZ, ORT,
STELLE
poslech textu: dialog ( situační)
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
přeformuluje a objasní pronesené
sdělení a zprostředkuje informaci
dalším lidem
ověří si i sdělí získané informace
písemně
zaznamená vzkazy volajících
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého studijního
102
oboru
řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se
pracovní činnosti
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
prokazuje faktické znalosti především
o geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
komentář
slovní zásoba k tématu technika, věda, ekologie činnosti v domácnosti popis fotoaparátu
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
Informační a komunikační technologie
VÝMĚNNÝ POBYT, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
text: Výměnný pobyt (cesta českých žáků do
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
gymnázia v severním Porýní)
myšlenky a důležité informace
účast ve výuce v německé škole
rozpozná význam obecných sdělení a návštěva města Muenster
hlášení
památky města
čte s porozuměním věcně i jazykově současnost a minulost města
konfrontace české a německé školy
přiměřené texty, orientuje se v textu
mluvnická část: opakování: věty časové,
zaznamená písemně podstatné
přechodná a nepřechodná slovesa, vazba zu +
myšlenky a informace z textu,
infinitiv
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří poslech textu: dialog Prázdniny bez rodičů
text o událostech a zážitcích v podobě dialog Finská škola
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
odpovědi na dopis
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
přeformuluje a objasní pronesené
sdělení a zprostředkuje informaci
dalším lidem
103
ověří si i sdělí získané informace
písemně
zaznamená vzkazy volajících
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého studijního
oboru
řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se
pracovní činnosti
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
prokazuje faktické znalosti především
o geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
VELIKONOCE A JINÉ TRADICE, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší text: dialog - velikonoční zvyky, počasí
Silvestr, Nový rok, svátek Tří králů
myšlenky a důležité informace
Masopust
rozpozná význam obecných sdělení a ostatní církevní svátky
hlášení
mluvnická část: příčestí přítomné a minulé
čte s porozuměním věcně i jazykově (opakování)
odlišné číslo podstatných jmen v němčině a
přiměřené texty, orientuje se v textu
češtině
zaznamená písemně podstatné
formulace přání k svátkům
myšlenky a informace z textu,
poslech textu: Svatba dříve (tradice)
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří Nepravý Santa Klaus
text o událostech a zážitcích v podobě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
odpovědi na dopis
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
104
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
přeformuluje a objasní pronesené
sdělení a zprostředkuje informaci
dalším lidem
ověří si i sdělí získané informace
písemně
zaznamená vzkazy volajících
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého studijního
oboru
řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se
pracovní činnosti
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
prokazuje faktické znalosti především
o geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
komentář
srovnání tradic a jejich dodržování v Čechách a německy mluvících zemích
RAKOUSKO - REÁLIE, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší Historie ve zkratce
Projížďka Vídní - orientace ve městě
myšlenky a důležité informace
Rakouská lidová slovesnost
rozpozná význam obecných sdělení a Píseň
hlášení
mluvnická část:stupňování přídavných jmen
čte s porozuměním věcně i jazykově (opakování)
verbonominální vazby
přiměřené texty, orientuje se v textu
rozdíly ve slovní zásobě německé a rakouské
105
zaznamená písemně podstatné
myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech a zážitcích v podobě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
odpovědi na dopis
rozdíly ve výrazech : FAHRT, REISE, WEG
ukázka rakouského jídelního lístku (speciality
rakouské kuchyně)
poslech textu: Češi ve Vídni
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
přeformuluje a objasní pronesené
sdělení a zprostředkuje informaci
dalším lidem
ověří si i sdělí získané informace
písemně
zaznamená vzkazy volajících
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého studijního
oboru
řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se
pracovní činnosti
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
prokazuje faktické znalosti především
o geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
komentář
česká a rakouská kultura (společná historie)
106
DROGY, KRIMINALITA, HIV, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší
myšlenky a důležité informace
rozpozná význam obecných sdělení a
hlášení
čte s porozuměním věcně i jazykově
přiměřené texty, orientuje se v textu
zaznamená písemně podstatné
myšlenky a informace z textu,
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří
text o událostech a zážitcích v podobě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
odpovědi na dopis
učivo
text: Žádný útěk k drogám
rozhovor: Drogy- soukromá záležitost?
HIV - pozitivní
mluvnická část: opakování záporu
rozdíly ve slovní zásobě: AUSPROBIEREN,
ANPROBIEREN
věty s als, ob (jako by)
opakování konjunktivu
poslech textu: dialog: Nejsem nemocný
vyhledá, zformuluje a zaznamená
informace nebo fakta týkající se
studovaného oboru
vyjádří písemně svůj názor na text
přeloží text a používá slovníky i
elektronické
přeformuluje a objasní pronesené
sdělení a zprostředkuje informaci
dalším lidem
ověří si i sdělí získané informace
písemně
zaznamená vzkazy volajících
vyslovuje srozumitelně co nejblíže
přirozené výslovnosti, rozlišuje
základní zvukové prostředky daného
jazyka a koriguje odlišnosti zvukové
podoby jazyka
používá vhodně základní odbornou
slovní zásobu ze svého studijního
oboru
řeší pohotově a vhodně standardní
řečové situace i jednoduché a
frekventované situace týkající se
pracovní činnosti
používá stylisticky vhodné obraty
umožňující nekonfliktní vztahy a
komunikaci
107
prokazuje faktické znalosti především
o geografických, demografických,
hospodářských, politických, kulturních
faktorech zemí dané jazykové oblasti
včetně vybraných poznatků studijního
oboru, a to i z jiných vyučovacích
předmětů, a uplatňuje je také v
porovnání s reáliemi mateřské země
komentář
společenská škodlivost drog osvěta, boj proti drogám vhodné využití volného času zdravotní
rizika užívání návykových látek
108
Německý jazyk
4. ročník, 2 1/2 + 0 1/2 h týdně, volitelný (Cizí jazyky)
OPAKOVÁNÍ MATURITNÍCH TÉMAT, 90 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
1. životopis a volba povolání
rozumí přiměřeným souvislým
- orientace ve slovní zásobě
projevům a diskusím rodilých
mluvčích pronášeným ve standardním - samostatný ústní projev
- základní životopisná data, orientace v
hovorovém tempu
profesích
nalezne v promluvě hlavní a vedlejší - gramatika - opakování silných sloves
myšlenky a důležité informace
2. můj přítel - charakteristika
- popis osoby: zevnějšek, lidské vlastnosti
porozumí školním a pracovním
- samostatný ústní projev, orientace ve slovní
pokynům
zásobě
rozpozná význam obecných sdělení a - gramatika - slovesné vazby odlišné od
hlášení
češtiny
čte s porozuměním věcně i jazykově 3. kultura, sdělovací prostředky
- orientace ve slovní zásobě
přiměřené texty, orientuje se v textu
- samostatný ústní projev : můj kulturní život
přednese připravenou prezentaci ze
- sdělovací prostředky (orientace)
svého oboru a reaguje na jednoduché 4. obchody, nákupy, služby
dotazy publika
- názvy obchodů
- názvy služeb
vyjadřuje se téměř bezchybně v
- dialogy - prodavač, zákazník
běžných, předvídatelných situacích
- gramatika: modální slovesa
dokáže experimentovat, zkoušet a
5. Praha
hledat způsoby vyjádření srozumitelné
- významné pražské památky
pro posluchače
- historie
zaznamená písemně podstatné
- orientace ve městě
myšlenky a informace z textu,
- gramatika - podmiňovací způsob
zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří 6. Česká republika
text o událostech a zážitcích v podobě - orientace na mapě
popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a
- shrnutí slovní zásoby
odpovědi na dopis
- jižní Čechy, Šumava
gramatika - deklinace substantiv
vyjádří písemně svůj názor na text
7. Moje město - Český Krumlov
vyhledá, zformuluje a zaznamená
- orientace ve městě
informace nebo fakta týkající se
- historie
studovaného oboru
- významné památky - shrnutí slovní zásoby
- gramatika - stupňování přídavných jmen a
přeloží text a používá slovníky i
příslovcí
elektronické
8. jídlo, česká kuchyně
zapojí se do hovoru bez přípravy
- orientace ve slovní zásobě
- samostatný ústní projev: česká nebo jiná
zapojí se do odborné debaty nebo
evropská kuchyně
argumentace, týká-li se známého
- správná životospráva
tématu
- gramatika - opakování zájmen
požádá o upřesnění nebo zopakování
109
sdělené informace, pokud nezachytí
přesně význam sdělení
9. cestování, ubytování
- orientace ve slovní zásobě
- vybavení hotelů, běžná komunikace
přeformuluje a objasní pronesené
- opakování názvů zemí, příslušníků, národů
sdělení a zprostředkuje informaci
- gramatika - opakování číslovek
dalším lidem
10. svátky v našem životě
ověří si i sdělí získané informace
- svátky církevní, státní a osobní
písemně
- svátky v SRN a Rakousku
komunikuje s jistou mírou sebedůvěry - orientace ve slovní zásobě daného tématu
- gramatika - opakování předložek
a aktivně používá získanou slovní
zásobu včetně vybrané frazeologie v 11. ochrana životního prostředí, počasí
rozsahu daných tematických okruhů, - orientace ve slovní zásobě
- samostatný ústní projev
zejména v rutinních situacích
každodenního života, a vlastních zálib - význam ekologie
- gramatika - věty s dass, damit
používá opisné prostředky v
12. Spolková republika Německo
neznámých situacích, při vyjadřování - orientace na mapě
složitých myšlenek
- historie
- spolkové země
používá vhodně základní odbornou
- národní hospodářství
slovní zásobu ze svého studijního
- gramatika - opakování préterita a perfekta
oboru
silných a slabých sloves
vyjadřuje se ústně i písemně, k
13. Rakousko
tématům osobního života a k tématům - orientace na mapě
z oblasti zaměření studijního oboru
- národní hospodářství, spolkové země
domluví se v běžných situacích; získá i - historie
14. Švýcarsko
poskytne informace
- orientace na mapě
prokazuje faktické znalosti především
- národní hospodářství, švýcarské kantony
o geografických, demografických,
- významná města, památky, švýcarské
hospodářských, politických, kulturních
osobnosti
faktorech zemí dané jazykové oblasti
15. významná německá města
včetně vybraných poznatků studijního
- orientace na mapě
oboru, a to i z jiných vyučovacích
- města, jejich symboly, památky, význam
předmětů, a uplatňuje je také v
- Berlín - hlavní město SRN, památky,
porovnání s reáliemi mateřské země
orientace ve městě
uplatňuje v komunikaci vhodně
- gramatika - tzv. smíšená slovesa
vybraná sociokulturní specifika daných 16. velké osobnosti německého národa
zemí
- osobnosti v oblasti hudební a výtvarné
- osobnosti v ostatních oblastech
- osobnosti rakouské, švýcarské a německé
- gramatika - plurál podstatných jmen, odlišné
číslo podstatných jmen v němčině a češtině
17. škola, obor, plány do budoucna
- popis školy
- obor - slovní zásoba z oboru
- profesní orientace
- gramatika - větný rámec a jeho porušování
18. problémy mladé generace (kriminalita,
drogy)
110
- orientace ve slovní zásobě
- samostatný ústní projev k tématu
- analýza odborného textu
- gramatika - zájmenná příslovce
19. moje četba
- literární žánry - přehled
- samostatný ústní projev: moje oblíbená kniha
(referát)
- analýza literární ukázky
- gramatika - pořádek slov v německé větě
20. moje bydliště, kultura bydlení
- orientace ve slovní zásobě
- samostatný ústní projev: dům, byt
- kultura bydlení
- gramatika - pasivum
21. sport a turistika
- orientace ve slovní zásobě
- olympijské hry
- význam sportu
- gramatika - opakování záporu
22. německá literatura
- základní etapy vývoje německé literatury
- rozbory literárních ukázek
- básně zpaměti (Goethe, Heine)
- gramatika - časové věty
23. zdravotnictví
- lidské tělo, orgány
- názvy nemocí
- názvy lékařských praxí
- gramatika - věty účelové
24. školství v České republice a v SRN
- typy škol - základní orientace
- německé a české školství (srovnání)
- odborná slovní zásoba - analýza odborného
textu
- gramatika - tázací výrazy
25. výtvarné umění a architektura
- orientace ve výtvarných směrech
- orientace ve stavebních stylech
- zařazení díla, umělce
- odborná slovní zásoba
- gramatika - opakování různých mluvnických
jevů
111
4.2. Společenskovědní vzdělávání
4.2.1. Občanská nauka
Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky
na aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti. Společenskovědní vzdělávání
směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli slušnými lidmi a
odpovědnými občany svého demokratického státu, aby jednali uvážlivě nejen pro vlastní
prospěch, ale též
pro veřejný zájem. Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji rozumět jejich
současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a
co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci získali nebo si rozvinuli tyto obecné kompetence:
− využívat svých společenskovědních vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku
s jinými lidmi a různými institucemi, při řešení praktických otázek svého politického i
filozoficko-etického rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých problémů právního a
sociálního charakteru;
− získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů – z verbálních textů (tj. tvořených
slovy), z ikonických textů (obrazy, fotografie, schémata, mapy, …) a kombinovaných textů
(např. film);
− formulovat věcně, pojmově a formálně správně své názory na sociální, politické, praktické
ekonomické a etické otázky, náležitě je podložit argumenty, debatovat o nich s partnery.
Společenskovědní vzdělávání usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů,
postojů, preferencí a hodnot:
− jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za své rozhodnutí a jednání; žít čestně;
− cítit potřebu občanské aktivity, vážit si demokracie a svobody, usilovat o její zachování a
zdokonalování; preferovat demokratické hodnoty a přístupy před nedemokratickými, i když
má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita,…), jednat v souladu humanitou a
vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze
lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně;
− kriticky posuzovat skutečnost kolem sebe, přemýšlet o ní, tvořit si vlastní úsudek, nenechat
se manipulovat;
− uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej;
− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné jako sebe
sama – tedy oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků a předsudečného jednání,
intolerance, rasismu, etnické, náboženské a jiné nesnášenlivosti;
− cílevědomě zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat v duchu udržitelného rozvoje;
− vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, neničit hodnoty, ale pečovat o ně, snažit se
zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i širší komunitu;
− chtít si klást v životě praktické otázky filozofického a etického charakteru a hledat na ně
v diskusi s jinými lidmi i se sebou samým odpovědi.
Ve společenskovědní oblasti vzdělávání je kladen důraz nikoliv na sumu teoretických
poznatků, ale na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání. K této dobré přípravě
je samozřejmě třeba vybraných vědomostí a dovedností, které jsou prostředkem ke kultivaci
historického vědomí (především v dějinách 20. století), dále také ke kultivaci politického,
sociálního, právního a ekonomického vědomí žáků a k posilování jejich mediální a finanční
gramotnosti.
112
ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
dotace
0+1
1
1
1
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
povinný
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
•
•
posuzovat věrohodnost informačních zdrojů
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
přispívat k předcházení konfliktů
nepodléhat předsudkům v přístupu k druhým
osvojit si a uplatňovat pravidla týmové práce
ověřovat si získané poznatky
mít odpovědný vztah ke svému zdraví
pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj
stanovit si cíle a priority podle svých schopností, zájmové a pracovní orientace a
životních podmínek
reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti
schopnost odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů jiných lidí
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z projevů jiných lidí
dodržovat jazykové a stylistické normy
dodržovat odbornou terminologii
přizpůsobovat komunikaci v projevech psaných účelu jednání
přizpůsobovat komunikaci v projevech mluvených účelu jednání
vhodně se prezentovat
formulovat myšlenky přehledně, souvisle a srozumitelně
vyjadřovat se jazykově správně
účastnit se aktivně diskuzí
dokázat formulovat a obhajovat svůj názor
vyjadřovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování
vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
113
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
odpovědně, samostatně a iniciativně jednat ve vlastním zájmu i v zájmu veřejném
respektovat práva a osobnost druhých lidí
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
dodržovat zákony
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
uznávat hodnotu života
mít odpovědnost za život svůj i ostatních
chápat význam životního prostředí
jednat v duchu udržitelného rozvoje
uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu
přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
mít zájem o společenské a politické dění u nás i ve světě
uznávat hodnoty a tradice svého národa
chápat minulost i současnost svého národa v evropském a světovém kontextu
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
mít vytvořen pozitivní vztah k hodnotám kultury
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
spolupracovat s jinými lidmi
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
rozumět mluvenému projevu
pořizovat si poznámky
ovládat různé techniky učení
umět si vytvořit vhodný studijní režim
využívat k učení různé informační zdroje
být čtenářsky gramotný
114
Občanská nauka
1. ročník, 0 + 1 h týdně, povinný
ZMĚNY SPOLEČNOSTI VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
popíše základní – revoluční změny ve • rozpad feudálního systému
• zámořské objevy
středověku a raném novověku
• vznik knihtisku
vysvětlí význam péče o kulturní
• význam peněz a vznik kapitalismu
hodnoty, význam vědy a umění
• neschopnost české šlechty se kapitalismu
přizpůsobit
• zánik české šlechty
• konec samostatnosti českého státu v 16.
století
• přičlenění českých zemí k rakouské
monarchii po roce 1620
• primitivní demokracie v počátcích českého
státu v 10. a 11. století (výběrově)
• počátky demokratických principů v české
stavovské společnosti 16. století (výběrově)
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Student popíše dějinný vývoj od středověké společnosti k občanským revolucím v 18. století.
přesahy z:
(2. ročník): vrcholný středověk,
(3. ročník): raný novověk
OBČANSKÉ REVOLUCE 18. STOLETÍ, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
na příkladu významných občanských
revolucí vysvětlí boj za občanská i
národní práva a vznik občanské
společnosti
učivo
• vznik USA 1776
• velká francouzská revoluce 1789
• nizozemská republika a boj za nezávislost
na Španělsku
• revoluce v Anglii a vytvoření republiky
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Na podkladu historických témat studenti definují principy demokracie.
přesahy z:
(4. ročník): klasicismus
115
EMANCIPACE ČESKÉHO NÁRODA V 19. STOLETÍ, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
• pozitivní nacionalismus a jeho úloha v
objasní vznik novodobého českého
národu německém, italském a českém v 1.
národa a jeho úsilí o emancipaci
polovině 19. století
popíše česko-německé vztahy a
• pojem českého národního obrození v
postavení Židů a Romů ve společnosti literatuře, společnosti a politice
18. a 19. stol
• revoluce 1848-49 a její důsledky pro
společenský a politický vývoj českých zemí ve
charakterizuje proces modernizace
2. polovině 19. století
společnosti
• Bachův absolutismus a jeho dopad na český
kulturní a politický život
• vznik české měšťanské politiky v 60. letech
• tzv. drobečková politika, jazykový zákon
apod.
• osobnosti Karla Havlíčka Borovského,
Františka Palackého, Františka Ladislava
Riegra a Tomáše Garrigua Masaryka
• význam všeobecného hlasovacího práva z
roku 1907
• české politické strany od 60. let do roku
1914
• vztah Čechů k rakouské monarchii, popř.
císaři Františku Josefu I.
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Student popíše snahy českého národa ve smyslu pozitivního nacionalismu v 19. století. Popíše
klady a zápory česko-německého soužití.
přesahy z:
(4. ročník): realismus
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A MEZIVÁLEČNÉ ČESKOSLOVENSKO, 19 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše evropskou koloniální expanzi • první světová válka 1914-18, její příčiny,
průběh a důsledky
vysvětlí rozdělení světa v důsledku
• úloha legionářů pro vznik samostatné ČSR
koloniální expanze a rozpory mezi
• osobnost T. G. Masaryka, prezidenta
velmocemi
zakladatele
popíše První světovou válku a objasní • versailleské dohody 1919 a význam
přítomnosti amerického prezidenta Thomase
významné změny ve světě po válce
Woodrowa Wilsona
charakterizuje první Československou
republiku a srovná její demokracii se • politické uspořádání československého
situací za tzv. druhé republiky (1938– občanského státu
39), objasní vývoj česko-německých • soužití Čechů s Němci
vztahů
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Student popíše situaci českých vojáků na počátku I. světové války; vysvětlí, kdo byli
116
legionáři; popíše vznik Československa, úlohu T. G. Masaryka a E. Beneše. Nastíní politickou
a společenskou situaci v meziválečném Československu.
přesahy z:
(4. ročník): umění první poloviny 20.st.
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA A POVÁLEČNÉ ČESKOSLOVENSKO, 19 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• důsledky hospodářské krize 30. let
vysvětlí projevy a důsledky velké
• polarizace českého politického života ve 30.
hospodářské krize
letech
charakterizuje fašismus a nacismus;
• zbrojení v Německu a v Sovětském svazu
srovná nacistický a komunistický
• vyostřování vztahů mezi Čechy a Němci ve
totalitarismus
společnosti i v parlamentu
popíše mezinárodní vztahy v době
• problém Sudet
mezi první a druhou světovou válkou, • Mnichovská konference 29. a 30. září 1938
objasní,jak došlo k dočasné likvidaci • vytvoření exilové vlády v Anglii
ČSR
• odtržení Slovenska
objasní cíle válčících stran ve Druhé • osobnost Edvarda Beneše a Emila Háchy
světové válce, její totální charakter a • druhá světová válka 1939-45
její výsledky, popíše válečné zločiny • Benešův příklon k Sovětskému svazu
včetně holocaustu
• osvobození Československa rudou a
spojeneckou armádou 8.-9. května 1945
objasní uspořádání světa po Druhé
• poválečný vývoj v Evropě a ve světě
světové válce a důsledky pro
• důsledky války v ČSR v letech 1945-47
Československo
• komunistický převrat 25. února 1948
popíše projevy a důsledky studené
• totalita 50. let
války
• řízená demokracie 60. let
charakterizuje komunistický režim v • okupace 21. srpna 1968
ČSR v jeho vývoji a v souvislostech se • normalizace 70. let
změnami v celém komunistickém
• uvolňování poměrů a Gorbačovova
bloku
přestavba v 80. letech
• tzv. sametová revoluce 17. listopadu 1989
popíše vývoj ve vyspělých
• osobnost Václava Havla
demokraciích a vývoj evropské
integrace
• vznik České republiky 1. ledna 1993
popíše dekolonizaci a objasní problémy • společenský a hospodářský vývoj ČR v 90.
letech
třetího světa
• globalizace, celosvětová ekonomika a
vysvětlí rozpad sovětského bloku
hospodářská krize 2008/09
uvede příklady úspěchů vědy a
techniky ve 20. století
orientuje se v historii svého oboru –
uvede její významné mezníky a
osobnosti, vysvětlí přínos studovaného
oboru pro život lidí
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Student vysvětlí význam Mnichovské konference 1938; vyhrocenou situaci v českém
117
pohraničí, anexi Sudet. Význam přístupu hitlerovského Německa k Československu pro
poválečný vývoj. Význam II. světové války pro celosvětový vývoj po roce 1945. Pojem
"studená válka".Závažné porušování lidských práv v Československu v letech 1948 - 1989.
Fenomén emigrace v 2. polovině 20. století. Popíše okupaci ČSSR v roce 1968 a následné
"pražské jaro". Význam těchto událostí pro rok 1989 a vývoj v 90. letech, potažmo na začátku
21. století.
přesahy z:
(4. ročník): umění druhé poloviny 20.st.
118
Občanská nauka
2. ročník, 1 h týdně, povinný
ZÁKLADNÍ OTÁZKY PSYCHOLOGIE, 15 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• faktory ovlivňující lidskou psychiku
• typologie osobnosti
• psychické procesy poznávací, citové a volní
• temperament a charakter, vývoj charakteru
• paměť a pozornost
• druhy myšlení, myšlenkové operace
• inteligence, její měření a poruchy
• duševní hygiena a zvládání zátěžových
situací
uvede, co ovlivňuje lidskou psychiku
popíše typy osobnosti
popíše psychické procesy, druhy
myšlení
objasní, co je inteligence
objasní důležitost duševní hygieny
popíše vhodné společenské chování
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
Student objasní důležitost poznání psychiky obecně a psychiky vlastní pro začleňování
člověka do světa práce.
Občan v demokratické společnosti
Student objasní důležitost poznání psychiky obecně i psychiky vlastní pro život v
demokratické společnosti.
DEMOKRACIE A ŽIVOT V NÍ, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• podstata a principy demokracie
charakterizuje demokracii a objasní,
• svobodné volby
jak funguje a jaké má problémy
• volební systémy
(korupce, kriminalita,…)
• krajská samospráva
objasní význam práv a svobod, které
• Ústava ČR
jsou zakotveny v českých zákonech, a
• Listina základních lidských práv a svobod
popíše způsoby, jak lze ohrožená lidská
• náročnost života v demokracii, důležitost
práva obhajovat
osobní zodpovědnosti
dovede kriticky přistupovat k
• úloha médií v demokratickém státě
mediálním obsahům a pozitivně
• extrémistická a radikální hnutí
využívat nabídky masových médií
• terorismus
charakterizuje současný český
politický systém, objasní funkci
politických stran a svobodných voleb
uvede příklady funkcí obecní a krajské
samosprávy
uvede příklady občanské aktivity ve
svém regionu, vysvětlí, co se rozumí
občanskou společností; debatuje o
vlastnostech, které by měl mít občan
demokratického státu
119
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Student vysvětlí přednosti a zároveň a rizika života v demokracii.
ČESKÝ POLITICKÝ SYSTÉM, 3 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
• demokratický systém tzv. první republiky
charakterizuje demokracii a objasní,
• cesta k demokracii po roce 1989
jak funguje a jaké má problémy
• dnešní politické strany v ČR
(korupce, kriminalita,…)
• volební systémy v ČR
objasní význam práv a svobod, které
• politická kultura v ČR
jsou zakotveny v českých zákonech, a
• možnosti rozvoje české politické scény
popíše způsoby, jak lze ohrožená lidská
• nedostatky a klady českých politiků
práva obhajovat
dovede kriticky přistupovat k
mediálním obsahům a pozitivně
využívat nabídky masových médií
charakterizuje současný český
politický systém, objasní funkci
politických stran a svobodných voleb
uvede příklady funkcí obecní a krajské
samosprávy
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
Student popíše chování a postoje českých politických stran ve světě práce.
Člověk a životní prostředí
Student vysvětlí důležitost ochrany životního prostředí a jeho návaznost na program českých
politických stran.
Občan v demokratické společnosti
Student prokáže orientaci v českém politickém systému.
POLITICKÝ RADIKALISMUS, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
vysvětlí, jaké projevy je možné nazvat • hrozby politického radikalismu
• úloha médií v odhalování politického
politickým radikalismem, nebo
radikalismu
politickým extremismem
• vědomí vlastní občanské odpovědnosti
vysvětlí, proč je nepřijatelné
• důležitost mezilidské komunikace
propagovat hnutí omezující práva a
• politický radikalismus ve světě
svobody jiných lidí
• politický radikalismus v historii
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
Student vysvětlí, jak se svět práce může promítnout do politického radikalismu.
Občan v demokratické společnosti
Student vysvětlí rizika politického radikalismu na demokratický systém.
120
Občanská nauka
3. ročník, 1 h týdně, povinný
PRÁVNÍ STÁT, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• pojem právo, jeho druhy
vysvětlí pojem právo, právní stát,
• pojem právní stát a ochrana občanů
uvede příklady právní ochrany a
• soustava soudů
právních vztahů
• právní řád
popíše soustavu soudů v ČR a činnost
• právní normy
policie, soudů, advokacie a notářství
• právní předpisy
vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k
• právní vztahy
právním úkonům a má trestní
• právní skutečnosti
odpovědnost
• smlouvy
popíše, jaké závazky vyplývají z
běžných smluv, a na příkladu ukáže
možné důsledky vyplývající z
neznalosti smlouvy včetně jejich
všeobecných podmínek
dovede hájit své spotřebitelské zájmy,
např. podáním reklamace
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
Student vysvětlí důležitost právního státu pro svět práce.
Občan v demokratické společnosti
Student vysvětlí důležitost právního státu pro život v demokracii.
TRESTNÍ PRÁVO, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• veřejné právo trestní a jeho úloha v
vysvětlí pojem právo, právní stát,
demokratické společnosti
uvede příklady právní ochrany a
• pachatelé trestných činů, skutková podstata
právních vztahů
• druhy trestů
popíše soustavu soudů v ČR a činnost • trestné činy
policie, soudů, advokacie a notářství
• presumpce neviny
objasní postupy vhodného jednání,
• advokáti a státní zastupitelství
stane-li se obětí nebo svědkem jednání,
jako je šikana, lichva, korupce, násilí,
vydírání atp.
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Student vysvětlí význam trestního práva v životě v demokracii.
MAJETKOVÉ PRÁVO, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
vysvětlí pojem právo, právní stát,
učivo
• soukromé právo občanské
121
uvede příklady právní ochrany a
právních vztahů
vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k
právním úkonům a má trestní
odpovědnost
•
•
•
•
•
občanský zákoník
majetkové vztahy
majetek
vlastnické právo
občanské právo závazkové
popíše, jaké závazky vyplývají z
běžných smluv, a na příkladu ukáže
možné důsledky vyplývající z
neznalosti smlouvy včetně jejich
všeobecných podmínek
dovede hájit své spotřebitelské zájmy,
např. podáním reklamace
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Student vysvětlí důležitost majetkového práva v životě v demokracii.
Člověk a svět práce
Student vysvětlí důležitost majetkového práva ve světě práce.
RODINNÉ PRÁVO, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• soukromé právo rodinné a jeho úloha v
vysvětlí pojem právo, právní stát,
současné spotřební společnosti
uvede příklady právní ochrany a
• manželství
právních vztahů
• narození dítěte
popíše soustavu soudů v ČR a činnost • osvojení dítěte a pěstounská péče
policie, soudů, advokacie a notářství
• vyživovací povinnosti
vysvětlí, kdy je člověk způsobilý k
• příčiny krize manželského soužití v
právním úkonům a má trestní
současnosti
odpovědnost
popíše práva a povinnosti mezi dětmi a
rodiči, mezi manželi; popíše, kde může
o této oblasti hledat informace nebo
získat pomoc při řešení svých
problémů
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
Student vysvětlí důležitost rodinného práva ve světě práce.
Občan v demokratické společnosti
Student vysvětlí důležitost rodinného práva v životě v demokracii.
ZAČLEŇOVÁNÍ ČR DO MEZINÁRODNÍCH STRUKTUR, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
objasní postavení České republiky v
Evropě a v soudobém světě
charakterizuje soudobé cíle EU a
posoudí její politiku
učivo
• důležitost a nenahraditelnost existence
mezinárodních struktur v současném světě
• vznik, historie, struktura a význam
Evropské unie
• místo ČR v EU
122
popíše funkci a činnost OSN a NATO • výhody a nevýhody členství ČR v EU
• vznik, historie, struktura a význam OSN
vysvětlí zapojení ČR do mezinárodních • vznik, historie, struktura a význam NATO
struktur a podíl ČR na jejich aktivitách • výhody a nevýhody členství ČR v NATO
uvede příklady projevů globalizace a
debatuje o jejích důsledcích
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
Student popíše výhody, popř. nevýhody mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany životního
prostředí.
Člověk a svět práce
Student popíše význam mezinárodní spolupráce na trhu práce.
Občan v demokratické společnosti
Student vysvětlí důležitost spolupráce mezi demokratickými státy.
ETNICKÉ A SOCIÁLNÍ SLOŽENÍ SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
vysvětlí pojem právo, právní stát,
uvede příklady právní ochrany a
právních vztahů
charakterizuje současnou českou
společnost, její etnické a sociální
složení
popíše sociální nerovnost a chudobu ve
vyspělých demokraciích, uvede
postupy, jimiž lze do jisté míry řešit
sociální problémy; popíše, kam se
může obrátit, když se dostane do
složité sociální situace
učivo
• pojem etnikum v historii a současnosti
• etnické rozvrstvení obyvatel ČR
• sociální struktura lidí žijících v ČR
• pojem chudoba, její příčiny a důsledky
• možnosti odstraňování chudoby
• úloha státu v odstraňování sociálních a
etnických problémů
objasní způsoby ovlivňování veřejnosti
objasní význam solidarity a dobrých
vztahů v komunitě
debatuje o pozitivech i problémech
multikulturního soužití, objasní příčiny
migrace lidí
posoudí, kdy je v praktickém životě
rovnost pohlaví porušována
objasní postavení církví a věřících v
ČR; vysvětlí, čím jsou nebezpečné
některé náboženské sekty a náboženský
fundamentalismus
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Student vysvětlí význam etnického soužití v demokratické společnosti.
Člověk a svět práce
Student vysvětlí význam etnického soužití ve světě práce.
123
Občanská nauka
4. ročník, 1 h týdně, povinný
ZÁKLADNÍ KAPITOLY Z DĚJIN FILOSOFIE, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• co je a není filosofie
• starověká filosofie
• středověká filosofie
• novověké filosofické systémy
• filosofie 19. století
• filosofie 20. století
vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie,
filozofická etika
dovede používat vybraný pojmový
aparát, který byl součástí učiva
dovede pracovat s jemu obsahově a
formálně dostupnými texty
debatuje o praktických filozofických a
etických otázkách (ze života kolem
sebe, z kauz známých z médií, z krásné
literatury a jiných druhů umění)
vysvětlí, proč jsou lidé za své názory,
postoje a jednání odpovědni jiným
lidem
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
Z filosofického hlediska student objasní význam práce pro člověka.
Člověk a životní prostředí
Z hlediska filosofie student vysvětlí různé způsoby přístupu k životnímu prostředí.
Občan v demokratické společnosti
Student vysvětlí, jak se v minulosti přistupovalo k řešení filosofických otázek a jakou
důležitost má řešení filosofických otázek dnes v životě v demokratické společnosti. Vysvětlí,
jaký podíl měla filosofie na vzniku demokratické společnosti.
PRAKTICKÁ FILOSOFIE A ETIKA PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ SOUDOBÉHO SVĚTA, 14
VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• předměty praktické filosofie
dovede pracovat s jemu obsahově a
• etika a morálka
formálně dostupnými texty
• řešení etických problémů osobního a
debatuje o praktických filozofických a společenského rázu
etických otázkách (ze života kolem
• kořeny naší etiky
sebe, z kauz známých z médií, z krásné
• typy moderní etiky
literatury a jiných druhů umění)
• etika odpovědnosti
vysvětlí, proč jsou lidé za své názory, • základní etické kategorie: zlo, svoboda a
postoje a jednání odpovědni jiným
mravní jednání, svědomí, mravní zákon, lidská
lidem
důstojnost a základní lidská práva
popíše rozčlenění soudobého světa na • otázky praktické a sociální etiky: smysl
života, přátelství a láska, manželství a rodina
civilizační sféry a civilizace,
• etika v lidských vztazích
charakterizuje základní světová
• etika a ekologie
náboženství
124
vysvětlí, s jakými konflikty a problémy • etika a ekonomika
• etika a politika
se potýká soudobý svět, jak jsou
• etika v mezinárodních vztazích
řešeny, debatuje o jejich možných
• etika a problémy soudobého světa:
perspektivách
terorismus, globalizace, konzumní společnost,
virtualizace života, kriminalita, válečné
konflikty atd.
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
Student vysvětlí význam etiky v demokratické společnosti.
Člověk a životní prostředí
Z etického hlediska student vysvětlí postoje člověka k životnímu prostředí.
Člověk a svět práce
Z etického pohledu student vysvětlí význam práce pro člověka.
OSOBNÍ A RODINNÉ HOSPODAŘENÍ, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• umění vhodně nakládat s penězi
rozliší pravidelné a nepravidelné
• důležitost šetření
příjmy a výdaje a na základě toho
• nakládání s přebytečnými penězi
sestaví rozpočet domácnosti
• orientace v peněžních ústavech a v nabídce
navrhne, jak řešit schodkový rozpočet a jejich produktů
jak naložit s přebytkovým rozpočtem
• vhodné řešení nedostatku financí
domácnosti
• rodinné hospodaření
navrhne způsoby, jak využít volné
• evidence příjmů a výdajů
finanční prostředky, a vybere
• zdravý psychický postoj k penězům
nejvýhodnější finanční produkt pro
jejich investování
vybere nejvýhodnější úvěrový
produkt,zdůvodní své rozhodnutí a
posoudí způsoby zajištění úvěru a
vysvětlí, jak se vyvarovat předlužení
dovede posoudit služby nabízené
peněžními ústavy a jinými subjekty a
jejich možná rizika
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
Student popíše význam práce pro osobní a rodinné hospodaření.
Občan v demokratické společnosti
Student vysvětlí důležitost osobního a rodinného hospodaření v demokracii.
125
4.2.2. Dějiny výtvarné kultury
Obsahem vyučovacího předmětu dějiny výtvarné kultury jsou kulturně historické souvislosti
vzniku a vývoje architektury, výtvarného a užitého umění od pravěku do současnosti.
Hlavním cílem je naučit studenty vnímat kontinuitu vývoje umění s vývojem společenského
života
a myšlením společnosti. Snahou je představit stěžejní osobnosti jednotlivých období a jejich
architektonická, umělecká a uměleckořemeslná díla, která zásadním způsobem ovlivnila
vývoj evropského i celosvětového kulturního dění.Těžištěm je přitom poznávání specifického
jazyka
a charakteru děl výtvarné kultury, v potřebné míře zaměřené na studovaný obor.
Základem výuky je rovnoměrné propojení teoretického výkladu s konkrétní obrazovou
dokumentací. Důležitou součástí výuky jsou také exkurze a návštěvy stálých sbírek umění
a výstav.
Dějiny výtvarné kultury mají iterdisciplinární charakter, přesahy se uplatňují zejména směrem
k estetice, literatuře, dějepisu, filosofii aj.
Výsledkem vzdělávání v tomto předmětu je:
• znalost obecných historických zákonitostí a zákonitostí estetiky užitého výtvarného umění
• znalost obecných principů periodizace historického vývoje společnosti a její výtvarné
kultury
• chápání podmíněnosti každé vývojové etapy etapou předcházející, a to v obecně
historickém procesu i v konkrétní oblasti dějin národních
• dovednost lokalizovat zeměpisně a časově historická a výtvarná fakta, události a dění
• dovednost analyzovat historickou a výtvarnou skutečnost na její jednotlivé komponenty,
odhalovat vzájemnou souvislost, vzájemné vztahy, jejich podmíněnost a tyto poznatky znovu
syntetizovat
•
dovednost srovnávat historické a výtvarné jevy, události a procesy, pomocí
charakteristických znaků vytyčovat jejich shody a rozdíly
Studenti jsou v rámci tohoto vyučovacího předmětu vedeni k aktivnímu vyhledávání zdroje
informací, které mohou být inspirací pro vlastní tvůrčí činnost.
ročník
1. ročník
dotace
2
povinnost
(skupina)
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
sledovat pokrok při dosahování cílů svého učení
využívat ke svému učení různé zdroje informací
umět efektivně vyhledávat informace
126
•
umět efektivně zpracovávat informace
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vyjadřovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování
vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
účastnit se aktivně diskusí
formulovat své názory a postoje
obhajovat své názory a postoje
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů jiných lidí
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z projevů jiných lidí
dodržovat jazykové a stylistické normy
dodržovat odbornou terminologii
vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v písemné i ústní
formě
formulovat myšlenky srozumitelně a souvisle v písemné i ústní formě
formulovat myšlenky jazykově správně
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí
přijímat radu i kritiku
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
uznávat hodnoty života
uznávat hodnoty a tradice svého národa
chápat minulost i současnost svého národa v evropském a světovém kontextu
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
mít vytvořen pozitivní vztah k hodnotám kultury
uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu
přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
mít zájem o společenské a politické dění u nás i ve světě
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
•
•
•
•
•
•
•
pracovat s osobním počítačem
pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením
učit se používat nové aplikace
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
uvědomovat si nutnost posuzovat věrohodnost informací z různých zdrojů
kriticky přistupovat k získaným informacím
být mediálně gramotní
127
Dějiny výtvarné kultury
1. ročník, 2 h týdně, povinný
ÚVOD DO STUDIA, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
objasní smysl poznávání dějin a
variabilitu jejich výkladů
vysvětlí význam péče o kulturní
hodnoty, význam vědy a umění
PRAVĚK, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
popíše historický vývoj společnosti a
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a dokáže je
aplikovat při samostatné práci
učivo
• základní pojmy a definice z oblasti kultury a
výtvarného umění
• druhy a obory výtvarného umění
učivo
• první výtvarné projevy lidstva, umění v
jednotlivých obdobích vývoje pravěkého
člověka
• souvislost výtvarných projevů a
primitivních náboženství a kultů
• časové a územní zařazení nejvýznamnějších
center nálezů pravěkého umění- první
výtvarné projevy
STAROVĚK, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a vznik, vývoj a umělecké projevy prvních
civilizací v oblasti Středomoří a Malé Asie její výtvarné kultury včetně užitého
Egypt, Mezopotámie, Persie a východní
výtvarného umění
pobřeží Středozemního moře
objasní vzájemné souvislosti
• vliv těchto kultur na další vývoj výtvarného
jednotlivých vývojových etap
umění
společnosti a výtvarných a estetických • rozdílné projevy vlivu náboženství na
tendencí projevujících se v tomto
utváření jednotlivých oborů výtvarného umění
vývoji
uvede příklady kulturního přínosu
starověkých civilizací
ANTICKÉ UMĚNÍ, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • Vznik a rozvoj antického světa, výtvarná
kultura egejské oblasti, Řecka a Římské říše
její výtvarné kultury včetně užitého
• nejvýznamnější období a představitelé
výtvarného umění
antiky
objasní vzájemné souvislosti
- Kréta a Mykény
jednotlivých vývojových etap
• klasické období Řecka a jeho představitelé
společnosti a výtvarných a estetických • podíl Etrusků na vzniku a rozvoji římské
tendencí projevujících se v tomto
kultury
vývoji
• vliv římské architektury na další vývoj
128
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
sakrálního stavitelství
• vliv antické kultury na další vývoj
uměleckých směrů v Evropě
rozeznává významné představitele
jednotlivých historických slohových
období a jejich typická díla
uvede příklady kulturního přínosu
antických civilizací
PRAVĚK A STAROVĚK VE STŘEDNÍ EVROPĚ A ČESKÝCH ZEMÍCH, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • Vznik a rozvoj antického světa, výtvarná
kultura egejské oblasti, Řecka a Římské říše
její výtvarné kultury včetně užitého
• nejvýznamnější období a představitelé
výtvarného umění
antiky
objasní vzájemné souvislosti
- Kréta a Mykény
jednotlivých vývojových etap
• klasické období Řecka a jeho představitelé
společnosti a výtvarných a estetických • podíl Etrusků na vzniku a rozvoji římské
tendencí projevujících se v tomto
kultury
vývoji
• vliv římské architektury na další vývoj
využívá všech dostupných zdrojů pro sakrálního stavitelství
získávání informací a dokáže je
• vliv antické kultury na další vývoj
aplikovat při samostatné práci
uměleckých směrů v Evropě
KŘESŤANSTVÍ, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • vznik a původ křesťanství, jeho vliv na další
vývoj starověkého výtvarného umění
její výtvarné kultury včetně užitého
• Byzanc, vliv na náboženství východních
výtvarného umění
Slovanů
objasní vzájemné souvislosti
• rozdíly ve výtvarném umění západních a
jednotlivých vývojových etap
východních křesťanských kultur
společnosti a výtvarných a estetických • vliv křesťanské ikonografie na pozdější
tendencí projevujících se v tomto
umělecké směry
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
uvede příklady kulturního přínosu
judaismu a křesťanství
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a dokáže je
aplikovat při samostatné práci
129
ISLÁM, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a vznik a obsah islámského náboženství,
rozšíření arabské kultury, Arabská říše
její výtvarné kultury včetně užitého
• charakteristické znaky a památky
výtvarného umění
islámského umění
popíše rozčlenění soudobého světa na • pronikání prvků islámského výtvarného
civilizační sféry a civilizace,
umění do evropské kultury
charakterizuje základní světová
náboženství
uvede příklady kulturního přínosu
islámu
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a dokáže je
aplikovat při samostatné práci
MIMOEVROPSKÉ CIVILIZACE, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • historický vývoj a umění na území Asie
• kultury na území předkolumbovské
její výtvarné kultury včetně užitého
Ameriky, mytologie a z toho pramenící
výtvarného umění
projevy výtvarného umění
identifikuje výtvarný projev
• výtvarné projevy primitivních národů
jednotlivých historických slohových Afriky a Austrálie
období podle jeho základních znaků
uvede příklady kulturního přínosu
mimoevropských civilizací
130
4.3. Přírodovědné vzdělávání
Výuka přírodních věd přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a
zákonů, k formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout
do dějů, které probíhají v živé i neživé přírodě. Přírodovědné vzdělávání nemůže být
nahrazeno pouhou znalostí vybraných faktů, pojmů a procesů.
Cílem přírodovědného vzdělávání je především naučit žáky využívat přírodovědných
poznatků v profesním i občanském životě, klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim
relevantní, na důkazech založené odpovědi.
Nároky jednotlivých oborů vzdělání na přírodovědné vzdělávání a jeho součásti jsou rozdílné.
Z toho důvodu byly zpracovány varianty přírodovědného vzdělání. Škola si zvolí variantu
fyzikálního a chemického vzdělávání minimálně na úrovni uvedené v poznámkách
k rámcovému rozvržení obsahu vzdělávání (může si tedy zvolit i variantu s vyššími nároky
na příslušné vzdělávání).
Fyzikální vzdělávání je vypracováno ve třech variantách. Varianta A je určena pro obory
s vysokými, varianta B se středními a varianta C s nižšími nároky na fyzikální vzdělávání.
Chemické vzdělávání je vypracováno ve dvou variantách. Varianta A je určena pro obory
s vyššími nároky na chemické vzdělávání, varianta B pro obory s nižšími nároky.
Biologické a ekologické vzdělávání je vypracováno pouze v jedné variantě.
Přírodovědné vzdělávání může škola realizovat buď v samostatných vyučovacích předmětech,
nebo integrovaně v závislosti na charakteru oboru a podmínkách školy.
Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:
− využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích,
které souvisejí s přírodovědnou oblastí;
− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;
− pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat
získané údaje;
− komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim
stanovisko, využívat získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice;
− porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit
nezbytnost udržitelného rozvoje;
− posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.
V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné
pracovní činnosti;
− pozitivní postoj k přírodě;
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.
131
4.3.1. Fyzika
Hlavním cílem ve výuce fyziky je pochopení podstaty některých jevů v přírodě a souvislostí
mezi nimi.
Vyučování fyziky směřuje k tomu, aby žáci uměli:
− využívat fyzikálních poznatků a dovedností v praktickém životě;
− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché fyzikální problémy;
− pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat
získané údaje;
− komunikovat, vyhledávat a interpretovat informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat
získané informace v odborné diskusi.
ročník
1. ročník
dotace
1
povinnost
(skupina)
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
správně používat a převádět běžné jednotky
používat pojmy kvantifikujícího charakteru
nacházet vtahy mezi jevy a předměty při řešení úkolů
číst a vytvářet grafické znázornění
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
aplikovat matematické postupy v praxi
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
•
•
•
•
posuzovat věrohodnost informačních zdrojů
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména Internet
pracovat s osobním počítačem
pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením
komunikovat elektronickou poštou
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
ověřovat si získané poznatky
stanovit si cíle a priority podle svých schopností, zájmové a pracovní orientace a
životních podmínek
132
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů jiných lidí
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z projevů jiných lidí
dodržovat odbornou terminologii
formulovat myšlenky přehledně, souvisle a srozumitelně
účastnit se aktivně diskuzí
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•
•
•
•
•
porozumět zadání úkolu a podstatě problému
získat informace potřebné k řešení problému
navrhnout způsoby řešení,vyhodnotit je zvolit výslednou variantu a zdůvodnit
volbu
volit prostředky a způsoby řešení
využívat předchozích zkušeností,vědomostí
spolupracovat s jinými lidmi
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
•
rozumět mluvenému projevu
pořizovat si poznámky
využívat k učení různé informační zdroje
mít pozitivní vztah k učení
sledovat a hodnotit výsledky učení
přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí
umět efektně vyhledávat informace
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
•
•
•
nakládat s materiály, energiemi, odpady s ohledem na životní prostředí
nakládat s materiály, energiemi, odpady ekonomicky
znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
•
chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i dalších osob
133
Fyzika
1. ročník, 1 h týdně, povinný
MECHANIKA, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
rozliší druhy pohybů a řeší jednoduché • pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po
kružnici
úlohy na pohyb hmotného bodu
• Newtonovy pohybové zákony, síly v
určí síly, které působí na tělesa, a
přírodě, gravitace
popíše, jaký druh pohybu tyto síly
• mechanická práce a energie
vyvolají
• posuvný a otáčivý pohyb, skládání sil
určí mechanickou práci a energii při
• tlakové síly a tlak v tekutinách
pohybu tělesa působením stálé síly
vysvětlí na příkladech platnost zákona
zachování mechanické energie
určí výslednici sil působících na těleso
aplikuje Pascalův a Archimédův zákon
při řešení úloh
TERMIKA, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
vysvětlí význam teplotní roztažnosti • teplota, teplotní roztažnost látek
• teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa
látek v přírodě a v technické praxi
• tepelné motory
vysvětlí pojem vnitřní energie soustavy • struktura pevných látek a kapalin, přeměny
(tělesa) a způsoby její změny
skupenství
popíše principy nejdůležitějších
tepelných motorů
popíše přeměny skupenství látek a
jejich význam v přírodě a v technické
praxi
ELEKTŘINA A MAGNETISMUS, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
• elektrický náboj tělesa, elektrická síla,
řeší úlohy s elektrickými obvody s
elektrické pole, kapacita vodiče
použitím Ohmova zákona
• elektrický proud v látkách, zákony
popíše princip a použití
elektrického proudu, polovodiče
polovodičových součástek s
• magnetické pole, magnetické pole
přechodem PN
elektrického proudu, elektromagnetická
popíše elektrické pole z hlediska jeho indukce
působení na bodový elektrický náboj • vznik střídavého proudu, přenos elektrické
energie střídavým proudem
určí magnetickou sílu v magnetickém
poli vodiče s proudem
134
popíše princip generování střídavých
proudů a jejich využití v energetice
VLNĚNÍ A OPTIKA, 7 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• mechanické kmitání a vlnění
• zvukové vlnění
• světlo a jeho šíření
• zrcadla a čočky, oko
• druhy elektromagnetického záření,
rentgenové záření
rozliší základní druhy mechanického
vlnění a popíše jejich šíření
charakterizuje základní vlastnosti
zvuku
chápe negativní vliv hluku a zná
způsoby ochrany sluchu
charakterizuje světlo jeho vlnovou
délkou a rychlostí v různých
prostředích
řeší úlohy na odraz a lom světla
řeší úlohy na zobrazení zrcadly a
čočkami
vysvětlí optickou funkci oka a korekci
jeho vad
popíše význam různých druhů
elektromagnetického záření
FYZIKA ATOMU, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
• model atomu, laser
• nukleony, radioaktivita, jaderné záření
• jaderná energie a její využití
popíše strukturu elektronového obalu
atomu z hlediska energie elektronu
popíše stavbu atomového jádra a
charakterizuje základní nukleony
vysvětlí podstatu radioaktivity a popíše
způsoby ochrany před jaderným
zářením
popíše princip získávání energie v
jaderném reaktoru
VESMÍR, 1 VYUČOVACÍ HODINA
výsledky vzdělávání
charakterizuje Slunce jako hvězdu
popíše objekty ve sluneční soustavě
učivo
• Slunce, planety a jejich pohyb, komety
• hvězdy a galaxie
zná příklady základních typů hvězd
135
4.3.2. Chemie
Výuka chemie přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k
formování žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů,
které probíhají v živé i neživé přírodě.
Hlavním cílem výuky chemie je pochopení podstaty látek, porozumění dějům, které souvisí s
běžným životem a se studovaným oborem, získání přehledu o možnostech chemie ve
studovaném oboru.
Vyučování chemie směřuje k tomu, aby žáci uměli:
− využívat těchto poznatků a dovedností v praktickém životě;
− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché problémy z oboru chemie;
− pozorovat a zkoumat přírodu, provádět experimenty a měření, zpracovávat a vyhodnocovat
získané údaje;
− komunikovat, vyhledávat a interpretovat informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat
získané informace v odborné diskusi;
− porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit
nezbytnost udržitelného rozvoje;
− posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.
V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné
pracovní činnosti;
− pozitivní postoj k přírodě;
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání.
ročník
1. ročník
2. ročník
dotace
1+1
1
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
správně používat a převádět běžné jednotky
používat pojmy kvantifikujícího charakteru
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
nacházet vtahy mezi jevy a předměty při řešení úkolů
číst a vytvářet grafické znázornění
136
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
•
•
•
posuzovat věrohodnost informačních zdrojů
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména Internet
pracovat s osobním počítačem
pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
ověřovat si získané poznatky
stanovit si cíle a priority podle svých schopností, zájmové a pracovní orientace a
životních podmínek
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů jiných lidí
formulovat myšlenky přehledně, souvisle a srozumitelně
účastnit se aktivně diskuzí
vyjadřovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování
vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
•
odpovědně, samostatně a iniciativně jednat ve vlastním zájmu i v zájmu veřejném
chápat význam životního prostředí
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•
•
•
•
•
porozumět zadání úkolu a podstatě problému
získat informace potřebné k řešení problému
navrhnout způsoby řešení,vyhodnotit je zvolit výslednou variantu a zdůvodnit
volbu
volit prostředky a způsoby řešení
využívat předchozích zkušeností,vědomostí
spolupracovat s jinými lidmi
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
•
rozumět mluvenému projevu
pořizovat si poznámky
využívat k učení různé informační zdroje
mít pozitivní vztah k učení
sledovat a hodnotit výsledky učení
přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí
umět efektně vyhledávat informace
137
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
•
•
•
nakládat s materiály, energiemi, odpady ekonomicky
nakládat s materiály, energiemi, odpady s ohledem na životní prostředí
znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
•
•
znát a dodržovat základní právní předpisy v oblasti BOZP
chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i dalších osob
138
Chemie
1.ročník, 1 + 1 h týdně, povinný
OBECNÁ CHEMIE, 30 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
dokáže porovnat fyzikální a chemické • chemické látky a jejich vlastnosti
• částicové složení látek, atom, molekula
vlastnosti různých látek
• chemická vazba
popíše stavbu atomu, vznik chemické • chemické prvky, sloučeniny
vazby
• chemická symbolika
zná názvy, značky a vzorce vybraných • periodická soustava prvků
chemických prvků a sloučenin
• směsi a roztoky
• chemické reakce, chemické rovnice
popíše charakteristické vlastnosti
• výpočty v chemii
nekovů, kovů a jejich umístění v
periodické soustavě prvků
popíše základní metody oddělování
složek ze směsí a jejich využití v praxi
vyjádří složení roztoku a připraví
roztok požadovaného složení
vysvětlí podstatu chemických reakcí a
zapíše jednoduchou chemickou reakci
chemickou rovnicí
provádí jednoduché chemické výpočty,
které lze využít v odborné praxi
ANORGANICKÁ CHEMIE, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
vysvětlí vlastnosti anorganických látek • chemické látky a jejich vlastnosti
• částicové složení látek, atom, molekula
tvoří chemické vzorce a názvy
• chemická vazba
vybraných anorganických sloučenin
• chemické prvky, sloučeniny
charakterizuje vybrané prvky a
• chemická symbolika
anorganické sloučeniny a zhodnotí
• periodická soustava prvků
jejich využití v odborné praxi a v
• směsi a roztoky
běžném životě, posoudí je z hlediska • chemické reakce, chemické rovnice
vlivu na zdraví a životní prostředí
• výpočty v chemii
139
ORGANICKÁ CHEMIE, 20 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• vlastnosti atomu uhlíku
charakterizuje základní skupiny
uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a • základ názvosloví organických sloučenin
• organické sloučeniny v běžném životě a
tvoří jednoduché chemické vzorce a
odborné praxi
názvy
• syntetické polymery
uvede významné zástupce
jednoduchých organických sloučenin a
zhodnotí jejich využití v odborné praxi
a v běžném životě, posoudí je z
hlediska vlivu na zdraví a životní
prostředí
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
• posoudí vliv organických sloučenin na zdraví člověka a životní prostředí
BIOCHEMIE, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
charakterizuje biogenní prvky a jejich • chemické složení živých organismů
• přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy,
sloučeniny
nukleové kyseliny, biokatalyzátory
charakterizuje nejdůležitější přírodní • biochemické děje
látky
popíše vybrané biochemické děje
140
Chemie
2.ročník, 1 h týdně, povinný
KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ DŘEVA, 17 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• buněčná stavba, fyzikální vlastnosti a
popíše stavbu a vlastnosti dřeva
chemické složení dřeva
navrhne a provede jednoduché
• stárnutí dřeva (vliv tepla, vody,biologických
laboratorní zkoušky dřeva
škůdců, UV záření apod.)
zná způsoby stárnutí dřeva a vysvětlí, • ochranné prostředky na dřevo
• datování dřeva
čím jsou způsobené
charakterizuje druhy ochranných
prostředků na dřevo a navrhne použití
vhodného prostředku v konkrétním
případě
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• vyhledá informace na internetu
KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ KAMENE, 17 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• rozdělení hornin podle vzniku, příklady
hornin, jejich fyzikální vlastnosti a chemické
složení
• příčiny poškození kamene (teplo, voda, vítr,
soli)
• ochranné prostředky na kámen
charakterizuje vlastnosti a chemické
složení hornin podle jejich vzniku
vysvětlí způsoby stárnutí kamene v
závislosti na vlastnostech kamene a
vnějších podmínkách
navrhne a provede jednoduché
laboratorní zkoušky kamene
charakterizuje jednotlivé druhy
ochranných prostředků na kámen a
navrhne použití vhodného prostředku v
konkrétním případě
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• vyhledá informace na internetu
přesahy z:
(2. ročník): gotické umění
141
4.3.3. Základy ekologie
Cílem předmětu základy ekologie je opakování znalostí z obecné ekologie, ochrany přírody a
problematiky regionu, ve kterém žijeme. Více než na teoretické zvládnutí pojmů z ekologie je
výuka zaměřena na výchovu k ekologickému chování. Studenti by měli především pochopit a
cítit vztahy a vazby mezi prostředím a společností, mezi lidmi a přírodou. Měli by pochopit,
že i dnes je příroda součástí lidského světa a její existence je více a více závislá na lidech a
jejich činnosti.
ročník
1. ročník
dotace
1
povinnost
(skupina)
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
•
•
správně používat a převádět běžné jednotky
aplikovat matematické postupy v denní praxi
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
pracovat s osobním počítačem
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
osvojit si a uplatňovat pravidla týmové práce
mít odpovědný vztah ke svému zdraví
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
dodržovat jazykové a stylistické normy
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
•
•
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti
uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání
142
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
•
•
•
•
•
odpovědně, samostatně a iniciativně jednat ve vlastním zájmu i v zájmu veřejném
uznávat hodnotu života
mít odpovědnost za život svůj i ostatních
chápat význam životního prostředí
jednat v duchu udržitelného rozvoje
uznávat hodnoty a tradice svého národa
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•
porozumět zadání úkolu a podstatě problému
volit prostředky a způsoby řešení
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
rozumět mluvenému projevu
pořizovat si poznámky
mít pozitivní vztah k učení
uplatňovat různé postupy práce s textem
umět efektně vyhledávat informace
být čtenářsky gramotný
Odborné kompetence
OVLÁDAT ZÁKLADY VÝTVARNÉ UŽITÉ TVORBY
•
•
•
aktivně vyhledávat dostupné zdroje informací o tendencích v oboru
aktivně využívat dostupné zdroje informací o tendencích v oboru
využívat možností jednotlivých médií
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
Člověk a životní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem
jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy
udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho
jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy
pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu
udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
143
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v
osobním a profesním jednání
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
• na internetu najde a zpracuje potřebné informace
• aktuality a referáty
• referáty a zajímavosti z regionu, ve kterém žiji
144
Základy ekologie
1. ročník, 1 h týdně, povinný
Aktivity, pomůcky, soutěže
plán exkurzí a výukových programů (Aktivita)
- ekocentrum Šípek - exkurze a prohlídka knihovny - ekofilm - botanická vycházka Křížová
hora - NPR Vyšenské kopce - NPR Kleť ( spolupráce s předmětem Fyzika - hvězdárna) čistička odpadních vod Český Krumlov - dřeviny a jejich poznávání - městský park - dřeviny
a jejich poznávání - zámecká zahrada - výukový program ekocentra Šípek - Grafitový důl
výtvarné aktivity (Aktivita)
- ekologický plakát - ekofor - velikonoční tradice, velikonoční kraslice apod.
ZÁKLADNÍ POJMY OBECNÉ EKOLOGIE, 1 VYUČOVACÍ HODINA
výsledky vzdělávání
učivo
základní pojmy obecné ekologie
vysvětlí základní ekologické pojmy
vysvětlí pojem udržitelný rozvoj
vysvětlí udržitelný rozvoj jako
integraci environmentálních,
ekonomických, technologických a
sociálních přístupů k ochraně životního
prostředí
LIDÉ NA ZEMI, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše buňku jako základní stavební a • lidská populace
• demografický vývoj
funkční jednotku života
• nejlidnatější země světa
vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a • vyspělé a rozvojové státy světa
eukaryotickou buňkou
• války a ekologické katastrofy
popíše historii vzájemného ovlivňování • zemědělství a spotřeba potravin ve světě člověka a přírody
výhled do budoucna
hodnotí vliv různých činností člověka
na jednotlivé složky životního prostředí
charakterizuje působení životního
prostředí na člověka a jeho zdraví
popíše způsoby nakládání s odpady
uvede základní ekonomické, právní a
informační nástroje společnosti na
ochranu přírody a prostředí
uvede příklady bakteriálních, virových
a jiných onemocnění a možnosti
prevence
vysvětlí význam zdravé výživy a uvede
145
principy zdravého životního stylu
popíše stavbu lidského těla a vysvětlí
funkci orgánů a orgánových soustav
objasní význam genetiky
uvede základní skupiny organismů a
porovná je
charakterizuje rostlinnou a živočišnou
buňku a uvede rozdíly
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
vypracuje a přednese referát na vybrané téma
přesahy z:
ANJ (2. ročník): Hory
ZPŮSOBY VÝROBY A PRŮMYSLOVÝ METABOLISMUS, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historii vzájemného ovlivňování • průmyslový metabolismus a ekologická
náročnost
člověka a přírody
• nerostné suroviny a produkce odpadů
hodnotí vliv různých činností člověka • historický růst spotřeby energie a
na jednotlivé složky životního prostředí energetický výhled do budoucna
• obnovitelné zdroje energie a energie fúze
charakterizuje působení životního
prostředí na člověka a jeho zdraví
• materiální nároky lidí a zásady rozumné
charakterizuje přírodní zdroje surovin a spotřeby (domácnosti, města, sídla, doprava,
...)
energie z hlediska jejich
• vliv prostředí na zdraví ( jak ekologicky žít,
obnovitelnosti, posoudí vliv jejich
jak ekologicky bydlet)
využívání na prostředí
popíše způsoby nakládání s odpady
charakterizuje globální problémy na
Zemi
uvede základní znečišťující látky v
ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá
informace o aktuální situaci
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
vypracuje a přednese referát na dané téma
PŘÍRODA A JEJÍ ZDROJE, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
charakterizuje názory na vznik a vývoj • zdroje litosféry
• životodárná půda
života na Zemi
• ovzduší a podnebí
vyjádří vlastními slovy základní
• skleníkový efekt atmosféry
vlastnosti živých soustav
• hrozba změny klimatu a ohrožení ozonové
vysvětlí základní ekologické pojmy
vrstvy
146
charakterizuje abiotické (sluneční
záření, atmosféra, pedosféra,
hydrosféra) a biotické faktory prostředí
(populace, společenstva, ekosystémy)
charakterizuje základní vztahy mezi
organismy ve společenstvu
uvede příklad potravního řetězce
popíše podstatu koloběhu látek v
přírodě z hlediska látkového a
energetického
charakterizuje různé typy krajiny a její
využívání člověkem
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
vypracuje a přednese referát na dané téma
přesahy z:
TEV (1. ročník): zimní výcvikový kurz
STAV ŽIVOT. PROSTŘEDÍ V JIHOČ. KRAJI, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
• voda
charakterizuje působení životního
• lesy
prostředí na člověka a jeho zdraví
• odpady
charakterizuje přírodní zdroje surovin a • doprava
energie z hlediska jejich
• staré ekologické zátěže
obnovitelnosti, posoudí vliv jejich
využívání na prostředí
popíše způsoby nakládání s odpady
charakterizuje globální problémy na
Zemi
uvede základní znečišťující látky v
ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá
informace o aktuální situaci
uvede příklady chráněných území v ČR
a v regionu
uvede základní ekonomické, právní a
informační nástroje společnosti na
ochranu přírody a prostředí
zdůvodní odpovědnost každého jedince
za ochranu přírody, krajiny a životního
prostředí
na konkrétním příkladu z občanského
života a odborné praxe navrhne řešení
vybraného environmentálního
147
problému
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
• na internetu najde a zpracuje potřebné informace
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A NÁRODNÍ PARKY ČR, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• třídění a zkratky
uvede základní znečišťující látky v
• přehled
ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá
• zvláštní důraz na Národní park Šumava a
informace o aktuální situaci
CHKO Šumava
uvede příklady chráněných území v ČR • CHKO Blanský les
a v regionu
uvede základní ekonomické, právní a
informační nástroje společnosti na
ochranu přírody a prostředí
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
vypracuje a přednese referát o CHKO z kraje, ve kterém žiji
AKTIVITY, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
exkurze, výtvarná činnost
učivo
viz přehled aktivit, exkurzí a výtvarných
činností
přesahy z:
TEV (1. ročník): zimní výcvikový kurz
148
4.4. Matematické vzdělávání
4.4.1. Matematika
Matematické vzdělávání má v odborném školství kromě funkce všeobecně vzdělávací ještě
funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání.
Obecným cílem matematického vzdělávání v uměleckém školství je výchova člověka, který
bude umět používat matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání,
v dalším studiu, v osobním životě, budoucím zaměstnání, volném čase apod.).
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě: při řešení běžných
situací vyžadujících efektivní způsoby výpočtu a poznatků o geometrických útvarech;
− aplikovat matematické poznatky a postupy v odborné složce vzdělávání;
− matematizovat reálné situace, pracovat s matematickým modelem a vyhodnotit výsledek
řešení vzhledem k realitě;
− zkoumat a řešit problémy včetně diskuse výsledků jejich řešení;
− číst s porozuměním matematický text, vyhodnotit informace získané z různých zdrojů –
grafů, diagramů, tabulek a internetu, přesně se matematicky vyjadřovat;
− používat pomůcky: odbornou literaturu, internet, PC, kalkulátor, rýsovací potřeby.
V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− pozitivní postoj k matematice a zájem o ni a její aplikace;
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání;
− důvěru ve vlastní schopnosti a preciznost při práci.
ročník
1. ročník
2. ročník
dotace
2
2
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
používat pojmy kvantifikujícího charakteru
správně používat a převádět běžné jednotky
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
nacházet vtahy mezi jevy a předměty při řešení úkolů
číst a vytvářet grafické znázornění
aplikovat znalosti o tvarech předmětů v rovině i prostoru
aplikovat matematické postupy v praxi
aplikovat matematické postupy v denní praxi
149
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
pracovat s osobním počítačem
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
dodržovat jazykové a stylistické normy
dodržovat odbornou terminologii
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
•
•
•
•
odpovědně, samostatně a iniciativně jednat ve vlastním zájmu i v zájmu veřejném
uznávat hodnotu života
chápat význam životního prostředí
uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu
uznávat hodnoty a tradice svého národa
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
uplatňovat při řešení úkolu různé metody myšlení
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru
rozumět mluvenému projevu
ovládat různé techniky učení
umět si vytvořit vhodný studijní režim
sledovat a hodnotit výsledky učení
mít pozitivní vztah k učení
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
Člověk a životní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem
jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy
udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho
jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné
pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a
ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje
na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie
v zájmu udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
150
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty
ve vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí
v osobním a profesním jednání
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
• jednoduché slovní úlohy s ekolog. tematikou
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále
více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové
pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu
zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé
na časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů,
ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou
vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních
a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou
funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak
při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se
připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a
občanského života.
• na internetu najde a zpracuje potřebné informace
151
Matematika
1.ročník, 2 h týdně, povinný
SHRNUTÍ A PROHLUBOVÁNÍ UČIVA ZE ZŠ, 18 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
provádí aritmetické operace v množině shrnutí a prohlubování učiva ZŠ
reálných čísel
používá různé zápisy reálného čísla
provádí operace s mnohočleny,
lomenými výrazy, výrazy obsahujícími
mocniny a odmocniny
ALGEBR.VÝRAZY A JEJICH ÚPRAVY, 16 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• úpravy výrazů s proměnnými
• určování podmínek pro algebraické výrazy
• aplikace
používá absolutní hodnotu, zapíše a
znázorní interval, provádí operace s
intervaly (sjednocení, průnik)
provádí operace s mocninami a
odmocninami
provádí operace s mnohočleny,
lomenými výrazy, výrazy obsahujícími
mocniny a odmocniny
PLANIMETRIE, 16 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
používá pojmy a vztahy: bod, přímka, • základní planimetrické pojmy, polohové a
metrické vztahy mezi nimi
rovina, polorovina, odchylka dvou
• shodnost a podobnost trojúhelníků
přímek, vzdálenost bodu od přímky,
vzdálenost dvou rovnoběžek, úsečka a • Euklidovy věty
• množiny bodů dané vlastnosti
její délka, úhel a jeho velikost
• shodná a podobná zobrazení
užívá věty o shodnosti a podobnosti
• rovinné obrazce
trojúhelníků
určí prvky v trojúhelníku, jeho obvod a
obsah
užívá goniometrické funkce k řešení v
pravoúhlém trojúhelníku
rozliší základní druhy mnohoúhelníků,
určí jejich obvod a obsah
rozlišuje pojmy kruh a kružnice, určí
délku kružnice, obsah kruhu a jeho
částí
přesahy do:
152
TEK (1. ročník): úvod do předmětu tech. kreslení,
TEK (1. ročník): základní geometrické konstrukce,
TEK (1. ročník): základy Mongeova promítání,
TEK (1. ročník): úvod do kosoúhlého prom.
přesahy z:
TEK (1. ročník): základní geometrické konstrukce,
MAT (2. ročník): stereometrie
ŘEŠENÍ ROVNIC, 9 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
provádí aritmetické operace v množině • lineární rovnice a nerovnice
• racionální funkce
reálných čísel
• kvadratická rovnice a nerovnice
používá různé zápisy reálného čísla
používá absolutní hodnotu, zapíše a
znázorní interval, provádí operace s
intervaly (sjednocení, průnik)
provádí operace s mocninami a
odmocninami
provádí výpočty jednoduchých
finančních záležitostí a orientuje se v
základních pojmech finanční
matematiky
řeší lineární a kvadratické rovnice a
jejich soustavy
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
jednoduché rovnice s ekolog. tematikou
ŘEŠENÍ NEROVNIC, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
provádí aritmetické operace v množině • jednoduché lineární nerovnice
reálných čísel
používá různé zápisy reálného čísla
používá absolutní hodnotu, zapíše a
znázorní interval, provádí operace s
intervaly (sjednocení, průnik)
provádí operace s mocninami a
odmocninami
třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a
neekvivalentní
řeší lineární a kvadratické nerovnice
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
jednoduché nerovnice s ekolog. tematikou
153
OPAKOVÁNÍ A SHRNUTÍ UČIVA, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
provádí aritmetické operace v množině
reálných čísel
učivo
opakování učiva za 1. ročník
používá různé zápisy reálného čísla
používá absolutní hodnotu, zapíše a
znázorní interval, provádí operace s
intervaly (sjednocení, průnik)
provádí operace s mocninami a
odmocninami
provádí operace s mnohočleny,
lomenými výrazy, výrazy obsahujícími
mocniny a odmocniny
řeší lineární a kvadratické rovnice a
jejich soustavy
třídí úpravy rovnic na ekvivalentní a
neekvivalentní
řeší lineární a kvadratické nerovnice
převádí jednoduché reálné situace do
matematických struktur, pracuje s
matematickým modelem a výsledek
vyhodnotí vzhledem k realitě
používá pojmy a vztahy: bod, přímka,
rovina, polorovina, odchylka dvou
přímek, vzdálenost bodu od přímky,
vzdálenost dvou rovnoběžek, úsečka a
její délka, úhel a jeho velikost
užívá věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
určí prvky v trojúhelníku, jeho obvod a
obsah
užívá goniometrické funkce k řešení v
pravoúhlém trojúhelníku
rozliší základní druhy mnohoúhelníků,
určí jejich obvod a obsah
rozlišuje pojmy kruh a kružnice, určí
délku kružnice, obsah kruhu a jeho
částí
154
Matematika
2.ročník, 2 h týdně, povinný
OPAKOVÁNÍ UČIVA 1. ROČNÍKU, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
provádí aritmetické operace v množině • číselné množiny a počítání s čísly
• číselné výrazy
reálných čísel
• lineární rovnice
používá různé zápisy reálného čísla
• kvadratická rovnice
používá absolutní hodnotu, zapíše a
znázorní interval, provádí operace s
intervaly (sjednocení, průnik)
provádí operace s mocninami a
odmocninami
provádí operace s mnohočleny,
lomenými výrazy, výrazy obsahujícími
mocniny a odmocniny
řeší lineární a kvadratické rovnice a
jejich soustavy
řeší lineární a kvadratické nerovnice
FUNKCE A JEJÍ PRŮBĚH, 20 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• základní pojmy – pojem funkce, definiční
rozliší jednotlivé druhy funkcí, určí
obor a obor hodnot, graf funkce, vlastnosti
jejich grafy, definiční obory a obory
hodnot, monotónnost, průsečíky funkcí funkcí
• racionální funkce
s osami souřadnic
• kvadratická rovnice a nerovnice
převádí jednoduché reálné situace do • exponenciální a logaritmické funkce,
matematických struktur, pracuje s
logaritmus
matematickým modelem a výsledek
• goniometrie – orientovaný úhel,
vyhodnotí vzhledem k realitě
goniometrické funkce ostrého a obecného
úhlu, řešení pravoúhlého trojúhelníku
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
čte grafy a diagramy s ekolog. tematikou
přesahy z:
MAT (2. ročník): práce s daty
STEREOMETRIE, 26 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
používá pojmy a vztahy: bod, přímka, • základní polohové a metrické vlastnosti v
prostoru
rovina, polorovina, odchylka dvou
• jednoduchá tělesa - objemy, povrchy
přímek, vzdálenost bodu od přímky,
vzdálenost dvou rovnoběžek, úsečka a • komolý jehlan, komolý kužel, objem,
155
povrch
• složená tělesa - náročnější úlohy
její délka, úhel a jeho velikost
užívá věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
určí prvky v trojúhelníku, jeho obvod a
obsah
rozlišuje pojmy kruh a kružnice, určí
délku kružnice, obsah kruhu a jeho
částí
určí v prostoru odchylku dvou přímek,
přímky a roviny, dvou rovin
určí v prostoru vzájemnou polohu dvou
přímek, přímky a roviny, dvou rovin
rozliší jednotlivá tělesa a určí jejich
povrch a objem
určí v prostoru vzdálenost bodu od
roviny
přesahy do:
MAT (1. ročník): planimetrie,
TEK (1. ročník): základy Mongeova promítání,
TEK (1. ročník): tělesa v Mongeově promítání,
TEK (1. ročník): úvod do kosoúhlého prom.
přesahy z:
TEK (1. ročník): základy Mongeova promítání,
TEK (1. ročník): tělesa v Mongeově promítání,
TEK (1. ročník): úvod do kosoúhlého prom.
PRÁCE S DATY, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• statistický soubor, absolutní a relativní
čte, vyhodnotí a sestaví tabulky,
diagramy a grafy se statistickými údaji četnost
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
pracuje s internetem
Člověk a životní prostředí
pracuje se soubory s ekolog. tematikou
přesahy do:
MAT (2. ročník): funkce a její průběh
OPAKOVÁNI A SHRNUTÍ UČIVA 2. ROČNÍKU, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
opakování a shrnutí učiva 2.ročníku
156
4.5. Estetické vzdělávání
4.5.1. Český jazyk a literatura
Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky
ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Má
nadpředmětový charakter; při tvorbě školních vzdělávacích programů je proto třeba dbát
na to, aby prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů.
Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním
hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot
pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické
vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních kompetencí žáků.
K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické
vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.
Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede i
k celkovému přehledu o hlavních jevech a pilířích v české a světové literatuře. Poznání textu
slouží rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků
s texty a učitelem i mezi žáky navzájem.
Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
− uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria;
− chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti;
− chápali význam umění pro člověka;
− správně formulovali a vyjadřovali své názory;
− přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí;
− podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen
pozitivní vztah;
− získali přehled o kulturním dění;
− uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury
• získali základy literárního vzdělání v oblasti vývoje literatury a uměleckých směrů
jednotlivých kulturních epoch
• prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných významných literárních děl utvářeli svou
hodnotovou orientaci a estetické cítění
• prohlubovali své komunikační dovednosti
• byli vedeni k mediální gramotnosti
• na základě znalostí o literárním díle získali potřebu číst.
ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
dotace
1
1+1
1+1
2
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
povinný
povinný
157
Klíčové kompetence
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
•
•
•
•
•
•
posuzovat věrohodnost informačních zdrojů
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
pracovat s osobním počítačem
pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením
učit se používat nové aplikace
komunikovat elektronickou poštou
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
přijímat a plnit odpovědně úkoly
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí
ověřovat si získané poznatky
stanovit si cíle a priority podle svých schopností, zájmové a pracovní orientace a
životních podmínek
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
přizpůsobovat komunikaci v projevech psaných účelu jednání
přizpůsobovat komunikaci v projevech mluvených účelu jednání
vhodně se prezentovat
formulovat myšlenky přehledně, souvisle a srozumitelně
vyjadřovat se jazykově správně
zpracovávat souvislé texty na potřebné úrovni
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů jiných lidí
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z projevů jiných lidí
dodržovat jazykové a stylistické normy
dodržovat odbornou terminologii
vyjadřovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování
vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
•
•
•
•
•
uznávat hodnotu života
uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu
uznávat hodnoty a tradice svého národa
chápat minulost i současnost svého národa v evropském a světovém kontextu
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
mít vytvořen pozitivní vztah k hodnotám kultury
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
porozumět zadání úkolu a podstatě problému
158
•
•
•
•
•
•
získat informace potřebné k řešení problému
navrhnout způsoby řešení,vyhodnotit je zvolit výslednou variantu a zdůvodnit
volbu
volit prostředky a způsoby řešení
využívat předchozích zkušeností,vědomostí
spolupracovat s jinými lidmi
uplatňovat při řešení úkolu různé metody myšlení
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozumět mluvenému projevu
pořizovat si poznámky
využívat k učení různé informační zdroje
sledovat a hodnotit výsledky učení
přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí
ovládat různé techniky učení
umět si vytvořit vhodný studijní režim
mít pozitivní vztah k učení
uplatňovat různé postupy práce s textem
umět efektně vyhledávat informace
být čtenářsky gramotný
159
Český jazyk a literatura
1.ročník, 1 h týdně, povinný
ÚVOD DO STUDIA LITERATURY, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
umění jako specifická výpověď o skutečnosti
zařadí typická díla do jednotlivých
motivace ke čtenářství
uměleckých směrů a příslušných
kulturní hodnoty a vztah k nim
historických období
národní kultura a literatura
vyjádří vlastní prožitky z recepce
literární druhy a žánry
daných uměleckých děl
funkce literatury
samostatně vyhledává informace v této interpretace literárního díla
oblasti
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje
podle základních druhů a žánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
využívá emocionální a emotivní
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní (pochválit)
i negativní (kritizovat, polemizovat)
zdůvodní význam umění pro člověka
s porozuměním poslouchá nahrávky
textu, interpretuje je a diskutuje o nich
používá v praxi základní literárněvědné
pojmy
dokáže formulovat své dojmy z četby
pozná rozdíl mezi uměleckou,
populární a brakovou literaturou
orientuje se v nabídce kulturních
institucí
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
učí se vážit si materiálních a duchovních hodnot, chránit je a zachovat pro budoucí generace
Člověk a životní prostředí
dokáže esteticky a citově vnímat své okolí a životní prostředí
160
STAROVĚKÉ LITERATURY, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
společensko-historické pozadí počátku
zařadí typická díla do jednotlivých
starověku
uměleckých směrů a příslušných
základy starověkého umění - architektura,
historických období
malířství, sochařství
zhodnotí význam daného autora i díla vznik písma
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
vznik a počátek literatury, dělení nejstarší
umělecký směr i pro další generace
literatury
Mezopotámie (epos o Gilgamešovi)
vyjádří vlastní prožitky z recepce
Egypt (Vlastní životopis Sinuhetův)
daných uměleckých děl
Syropalestina (Bible)
samostatně vyhledává informace v této Indie a Čína (védy, eposy, Konfucius, Li Po)
oblasti
text interpretuje a debatuje o něm
řídí se zásadami správné výslovnosti
rozumí obsahu textu i jeho částí
s porozuměním poslouchá nahrávky
textu, interpretuje je a diskutuje o nich
uvědomuje si přesahy nejstarších
literárních památek do mladší doby, i
do dneška
uvědomuje si význam nejstarších
literárních památek a jejich přínos pro
další literární díla
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
osvojuje si dovednost jednat s lidmi, diskutovat o různých otázkách, hledat kompromisy
Informační a komunikační technologie
pracuje s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných,
elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních
technologií
ANTICKÁ LITERATURA, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
společensko-historické pozadí doby
zařadí typická díla do jednotlivých
řecká kultura (architektura, sochařství,
uměleckých směrů a příslušných
malířství)
historických období
periodizace řecké kultury
zhodnotí význam daného autora i díla Homér
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
řecké drama (Aischylos, Sofokles, Euripides,
umělecký směr i pro další generace
Aristofanes)
řecká filozofie (Sokrates, Platon, Aristoteles)
vyjádří vlastní prožitky z recepce
díla s historickou tematikou (Herodotos)
daných uměleckých děl
římská kultura a její odlišnosti od řecké
161
kultury
samostatně vyhledává informace v této
drama římské (Plautus)
oblasti
římská poezie (Ovidius, Vergilius)
rozezná umělecký text od
filozofie (Seneca)
neuměleckého
historická tematika v literatuře (Caesar, Titus
Livius)
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi řečnictví (Cicero)
nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje
podle základních druhů a žánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
využívá emocionální a emotivní
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní (pochválit)
i negativní (kritizovat, polemizovat)
zdůvodní význam umění pro člověka
uvědomuje si přesahy nejstarších
literárních památek do mladší doby, i
do dneška
uvědomuje si význam nejstarších
literárních památek a jejich přínos pro
další literární díla
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
dovede se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat média
pro své potřeby
Informační a komunikační technologie
uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a
kriticky přistupovat k získaným informacím
je mediálně gramotný
162
STŘEDOVĚKÁ LITERATURA, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
společensko-historické pozadí
zařadí typická díla do jednotlivých
románský a gotický sloh (architektura,
uměleckých směrů a příslušných
malířství, sochařství)
historických období
písmo středověké
zhodnotí význam daného autora i díla náboženská literatura středověká evropská
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
(legendy, duchovní písně)
umělecký směr i pro další generace
evropské středověké eposy (Píseň o
Rolandovi, Píseň o Cidovi, Beowulf)
vyjádří vlastní prožitky z recepce
prostředí Velké Moravy (Konstantin a
daných uměleckých děl
Metoděj, Proglas)
samostatně vyhledává informace v této raně středověká česká literatura (Kosmas,
oblasti
Hospodine, pomiluj ny, legendy o sv.
Václavovi)
rozezná umělecký text od
kroniky středověké (Dalimilova, Zbraslavská)
neuměleckého
doba Karla IV. (Vita Caroli, legendy, milostná
vystihne charakteristické znaky
lyrika)
různých literárních textů a rozdíly mezi vznik satiry (Mastičkář, Podkoní a žák,
nimi
Hradecký rukopis)
Tkadleček
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje
podle základních druhů a žánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
řídí se zásadami správné výslovnosti
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
využívá emocionální a emotivní
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní (pochválit)
i negativní (kritizovat, polemizovat)
s porozuměním poslouchá nahrávky
textu, interpretuje je a diskutuje o nich
163
dokáže formulovat své dojmy z četby
charakterizuje jednotlivé literární žánry
zná základní přehled historických
událostí dané doby
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
dovede se orientovat v mediálních obsazích, kriticky je hodnotit a optimálně využívat média
pro své potřeby
Informační a komunikační technologie
umí získávat informace z různých zdrojů, zejména s využitím mezinárodní sítě Internet
přesahy z:
(2. ročník): raný středověk,
(2. ročník): Sámova říše a Velká Morava,
(2. ročník): vrcholný středověk,
(2. ročník): románské umění,
(2. ročník): gotické umění
LITERATURA HUSITSKÉ DOBY, 3 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
předpoklady, příčiny a důsledky husitských
zhodnotí význam daného autora i díla
válek
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
literární žánry husitské doby
umělecký směr i pro další generace
předchůdci Jana Husa
vyjádří vlastní prožitky z recepce
život a tvorba Jana Husa
daných uměleckých děl
Jistebnický kancionál
samostatně vyhledává informace v této Budyšínský rukopis
cestopisy a zábavná literatura
oblasti
vznik jednoty bratrské, Petr Chelčický
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
text interpretuje a debatuje o něm
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
dokáže formulovat své dojmy z četby
charakterizuje jednotlivé literární žánry
zná základní přehled historických
událostí dané doby
vysvětlí hlavní myšlenky jednotlivých
děl
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
váží si materiálních a duchovních hodnot a snaží se je chránit pro budoucí generace
164
Informační a komunikační technologie
získává informace z otevřených zdrojů, zejména s využitím celosvětové sítě Internet
přesahy z:
(2. ročník): gotické umění
HUMANISMUS A RENESANCE, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
společensko-historické pozadí
zařadí typická díla do jednotlivých
vznik knihtisku
uměleckých směrů a příslušných
evropský humanismus a renesance
historických období
(architektura, malířství, sochařství)
zhodnotí význam daného autora i díla nové literární žánry (novela, sonet, román)
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
Itálie: Dante Alighieri, Petrarca, Boccaccio
umělecký směr i pro další generace
Francie: Villon, Rabelais
Španělsko: Cervantes, Lope de Vega
vyjádří vlastní prožitky z recepce
Anglie: Shakespeare, Chaucer
daných uměleckých děl
specifika české renesance
samostatně vyhledává informace v této vzdělavatelská literatura (Jan
oblasti
Blahoslav,Václav Hájek z Libočan, Daniel
Adam
z Veleslavína)
rozezná umělecký text od
neuměleckého
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje
podle základních druhů a žánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
využívá emocionální a emotivní
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní (pochválit)
165
i negativní (kritizovat, polemizovat)
zdůvodní význam umění pro člověka
s porozuměním poslouchá nahrávky
textu, interpretuje je a diskutuje o nich
používá v praxi základní literárněvědné
pojmy
dokáže formulovat své dojmy z četby
charakterizuje jednotlivé literární žánry
zná základní přehled historických
událostí dané doby
vysvětlí hlavní myšlenky jednotlivých
děl
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
pracuje s informacemi, vyhledává, vyhodnocuje a využívá informace
přesahy z:
(3. ročník): raný novověk,
(3. ročník): renesance,
(3. ročník): italská renesance,
(3. ročník): česká renesance
BAROKNÍ LITERATURA, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
společensko-historické pozadí vzniku baroka
zařadí typická díla do jednotlivých
barokní výtvarné umění
uměleckých směrů a příslušných
charakteristika typických barokních žánrů
historických období
evropské baroko - Torquato Tasso, Pedro
zhodnotí význam daného autora i díla Calderón de la Barca, John Milton,
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
Grimmelshausen
umělecký směr i pro další generace
české baroko - domácí: Bedřich Bridel, Adam
Michna z Otradovic, Bohuslav Balbín
vyjádří vlastní prožitky z recepce
exilová literatura: Jan Amos Komenský
daných uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této
oblasti
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje
podle základních druhů a žánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
posoudí kompozici textu, jeho slovní
166
zásobu a skladbu
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
využívá emocionální a emotivní
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní (pochválit)
i negativní (kritizovat, polemizovat)
s porozuměním poslouchá nahrávky
textu, interpretuje je a diskutuje o nich
používá v praxi základní literárněvědné
pojmy
dokáže formulovat své dojmy z četby
charakterizuje jednotlivé literární žánry
zná základní přehled historických
událostí dané doby
vysvětlí hlavní myšlenky jednotlivých
děl
přesahy z:
(3. ročník): baroko,
(3. ročník): barokní malířství
EVROPSKÁ LITERATURA 18. STOLETÍ, 3 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
charakteristika 18. století
zařadí typická díla do jednotlivých
výtvarné umění 18. století
uměleckých směrů a příslušných
klasicismus - základní znaky uměleckého
historických období
směru
zhodnotí význam daného autora i díla klasicistní autoři: Moliére, Racine, Corneille
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
encyklopedisté (Voltaire, Diderot, Rousseau)
umělecký směr i pro další generace
osvícenství a osvícenečtí autoři: Diderot,
Voltaire
vyjádří vlastní prožitky z recepce
vznik dobrodružného románu v Anglii: Defoe,
daných uměleckých děl
Swift
samostatně vyhledává informace v této preromantismus a jeho autoři: Goethe, Schiller
oblasti
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje
podle základních druhů a žánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
v písemném projevu uplatňuje znalosti
167
českého pravopisu
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
využívá emocionální a emotivní
stránky mluveného slova, vyjadřuje
postoje neutrální, pozitivní (pochválit)
i negativní (kritizovat, polemizovat)
dokáže formulovat své dojmy z četby
charakterizuje jednotlivé literární žánry
zná základní přehled historických
událostí dané doby
vysvětlí hlavní myšlenky jednotlivých
děl
přesahy z:
NEJ (3. ročník): Spolková republika Německo,
(4. ročník): klasicismus
ČESKÁ LITERATURA DOBY NÁRODNÍHO OBROZENÍ, 3 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
příčiny vzniku národního obrození
zhodnotí význam daného autora i díla
společenská a historická situace, osvícenské
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
reformy Marie Terezie a Josefa II.
umělecký směr i pro další generace
vznik obran českého jazyka (Balbín, Thám)
samostatně vyhledává informace v této fáze národního obrození a jejich hlavní obsah
oblasti
autoři odborné literatury: Josef Dobrovský,
Josef Jungmann, František Palacký
rozezná umělecký text od
divadlo, almanachy, noviny v době národního
neuměleckého
obrození: Kramerius, Thám, Puchmajer
text interpretuje a debatuje o něm
preromantismus - základní znaky
porovná typické znaky kultur hlavních preromantičtí autoři: Čelakovský, Kollár
rukopisy Zelenohorský a Královédvorský a
národností na našem území
jejich význam pro národní obrození
samostatně zpracovává informace
inspirace rukopisy v pozdější literatuře a
výtvarném umění
rozumí obsahu textu i jeho částí
zná základní přehled historických
událostí dané doby
vysvětlí hlavní myšlenky jednotlivých
děl
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
168
učí se vážit si kulturních hodnot - spisovný jazyk, počátky české vědy, obrany českého jazyka
169
Český jazyk a literatura
3.ročník, 1 + 1 h týdně, povinný
ÚVODNÍ OPAKOVÁNÍ Z 1. ROČNÍKU, 3 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
úvodní opakování
historický přehled od vzniku písma do počátku
19. století
základní vývoj literatury
přehled jednotlivých uměleckých směrů
souvislosti, návaznost uměleckých směrů na
předchozí dobu
zařadí typická díla do jednotlivých
uměleckých směrů a příslušných
historických období
konkrétní literární díla klasifikuje
podle základních druhů a žánrů
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
uvědomuje si souvislosti mezi
evropským a českým uměním dané
doby
zná základní přehled historických
událostí dané doby
dokáže spojit události historické,
kulturní a literární v souvislostech
vysvětlí hlavní myšlenky jednotlivých
děl
používá v praxi literárněvědné termíny
LITERATURA OBDOBÍ ROMANTISMU, 16 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
předpoklady vzniku romantismu v Evropě
zařadí typická díla do jednotlivých
souvislosti s výtvarným uměním
uměleckých směrů a příslušných
základní charakteristika uměleckého směru
historických období
romantismus
zhodnotí význam daného autora i díla znaky romantismu v literatuře
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
odlišnosti od předchozích uměleckých směrů
umělecký směr i pro další generace
evropský a světový romantismus
Anglie - Byron, Scott
vyjádří vlastní prožitky z recepce
Francie - Hugo, Stendhal, Dumas
daných uměleckých děl
Rusko - Puškin, Lermontov
samostatně vyhledává informace v této Německo - Novalis, Heine
oblasti
Polsko - Mickiewicz
český romantismus a jeho specifické znaky
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi Mácha
Tyl
nimi
Erben
text interpretuje a debatuje o něm
přechod k realistickým tendencím v literatuře Havlíček Borovský, Němcová
konkrétní literární díla klasifikuje
podle základních druhů a žánrů
170
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
vystihne charakteristické znaky
různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
uvědomuje si souvislosti mezi
evropským a českým uměním dané
doby
zná základní přehled historických
událostí dané doby
dokáže spojit události historické,
kulturní a literární v souvislostech
vysvětlí hlavní myšlenky jednotlivých
děl
s porozuměním poslouchá nahrávky
textu, interpretuje je
používá v praxi literárněvědné termíny
charakterizuje hlavní postavy
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
uvědomuje si vlastenecké cítění významných osobností literatury
přesahy z:
NEJ (3. ročník): Spolková republika Německo,
(4. ročník): romantismus
SVĚTOVÝ REALISMUS A NATURALISMUS, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
historické souvislosti uměleckého směru
zařadí typická díla do jednotlivých
pojem realismus, naturalismus
uměleckých směrů a příslušných
základní znaky uměleckých směrů
historických období
návaznost na předchozí období
zhodnotí význam daného autora i díla protiklady proti romantismu
171
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
umělecký směr i pro další generace
světový realismus
Francie - Hugo, Balzac, Flaubert, Maupassant
Anglie - Dickens, Thackeray, Stevenson
vyjádří vlastní prožitky z recepce
Rusko - Dostojevskij, Turgeněv, Tolstoj
daných uměleckých děl
USA - Twain
samostatně vyhledává informace v této Polsko - Sienkiewicz
oblasti
naturalismus - Zola, Maupassant, Dostojevskij
rozezná umělecký text od
neuměleckého
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
text interpretuje a debatuje o něm
konkrétní literární díla klasifikuje
podle základních druhů a žánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
řídí se zásadami správné výslovnosti
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
vystihne charakteristické znaky
různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
zná základní přehled historických
událostí dané doby
dokáže spojit události historické,
kulturní a literární v souvislostech
vysvětlí hlavní myšlenky jednotlivých
děl
s porozuměním poslouchá nahrávky
textu, interpretuje je
používá v praxi literárněvědné termíny
charakterizuje hlavní postavy
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
172
uvědomuje si nutnost posuzovat věrohodnost různých informací získaných z médií, Internetu
přesahy z:
(4. ročník): realismus
ČESKÉ BÁSNICKÉ SKUPINY 2. POLOVINY 19. STOLETÍ, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
charakteristika doby - historické a společenské
zhodnotí význam daného autora i díla
změny
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
májovci - vznik, znaky
umělecký směr i pro další generace
Neruda, Hálek, Světlá, Arbes
vyjádří vlastní prožitky z recepce
ruchovci - specifické znaky skupiny
daných uměleckých děl
Čech, Krásnohorská
lumírovci - znaky, shody a odlišnosti s
text interpretuje a debatuje o něm
májovci, ruchovci
konkrétní literární díla klasifikuje
Vrchlický, Sládek, Zeyer
podle základních druhů a žánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
vystihne charakteristické znaky
různých druhů textu a rozdíly mezi
nimi
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
rozumí obsahu textu i jeho částí
uvědomuje si souvislosti mezi
evropským a českým uměním dané
doby
zná základní přehled historických
událostí dané doby
dokáže spojit události historické,
kulturní a literární v souvislostech
vysvětlí hlavní myšlenky jednotlivých
děl
s porozuměním poslouchá nahrávky
textu, interpretuje je
používá v praxi literárněvědné termíny
přesahy z:
(4. ročník): symbolismus a secese
ČESKÁ PRÓZA VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
témata a zaměření prózy 2. poloviny 19. století
vyjádří vlastní prožitky z recepce
básnické skupiny - májovci, ruchovci,
daných uměleckých děl
lumírovci - próza (Neruda, Hálek, Světlá,
samostatně vyhledává informace v této Arbes, Čech)
173
historická próza - Jirásek, Winter
vesnická próza - Stašek, Nováková, Rais,
Holeček, Baar a další
naturalismus - Čapek-Chod, Šlejhar
oblasti
rozezná umělecký text od
neuměleckého
text interpretuje a debatuje o něm
řídí se zásadami správné výslovnosti
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
vysvětlí hlavní myšlenky jednotlivých
děl
charakterizuje hlavní postavy
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
učí se kriticky přistupovat a ověřovat si informace získávané z otevřených zdrojů, především
Internet
SVĚTOVÉ A ČESKÉ DRAMA 19. STOLETÍ, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
uvědomuje si souvislosti mezi
evropským a českým uměním dané
doby
s porozuměním poslouchá nahrávky
textu, interpretuje je
charakterizuje hlavní postavy
pochopí strukturu divadelní hry
učivo
úvodní opakování - drama a jeho druhy,
významní autoři
1. polovina 19. století - romantismus (Puškin,
Gogol, Shelley, Mácha, Tyl)
realismus a naturalismus v dramatu
Čechov, Ibsen
Národní divadlo, generace Národního divadla
Stroupežnický, Mrštíkové, Preissová a další
ostatní autoři: Vrchlický, Jirásek, Hálek a další
určí základní odlišnosti dramatu od
ostatních žánrů
porovná psaný text dramatu s jeho
ztvárněním na jevišti a ve filmu
MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY KONCE 19. STOLETÍ, 9 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
důvody vzniku nových směrů
zařadí typická díla do jednotlivých
společenská situace, vznik utopických teorií
uměleckých směrů a příslušných
filozofie -Nietzsche, Schopenhauer
historických období
směry a jejich charakteristika - dekadence,
zhodnotí význam daného autora i díla symbolismus, impresionismus a další
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
předchůdci symbolismu - Baudelaire, Poe
umělecký směr i pro další generace
autoři: prokletí básníci (Verlaine, Rimbaud),
Wilde, Zola, Hlaváček, Březina, Sova,
vyjádří vlastní prožitky z recepce
Machar,Šrámek, Neumann a další
daných uměleckých děl
174
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
uvědomuje si souvislosti mezi
evropským a českým uměním dané
doby
zná základní přehled historických
událostí dané doby
dokáže spojit události historické,
kulturní a literární v souvislostech
používá v praxi literárněvědné termíny
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
uvědomuje si, kolik prostoru věnovali lyričtí básníci poetickému popisu životního prostředí,
přírody a rodného kraje
přesahy z:
(4. ročník): postimpresionismus,
(4. ročník): symbolismus a secese
175
Český jazyk a literatura
3.ročník, 1 + 1 h týdně, povinný
ÚVODNÍ OPAKOVÁNÍ ZE 2. ROČNÍKU, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
opakování literatury 19. století
systemizace informací
časová osa historických, kulturních,
uměleckých a literárních událostí
konkrétní literární díla klasifikuje
podle základních druhů a žánrů
objasní časovou posloupnost
uměleckých směrů
orientuje se v základních znacích
jednotlivých uměleckých směrů
určí hlavní osobnosti daného období
rozdělí nejvýznamnější díla do
příslušných období
popíše hlavní souvislosti mezi českou a
světovou tvorbou příslušného období
BUŘIČI V ČESKÉ LITERATUŘE, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
zhodnotí význam daného autora i díla historické souvislosti počátku 20. století
buřiči - jejich charakteristika
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
hlavní osobnosti - Bezruč, Dyk, Šrámek,
umělecký směr i pro další generace
Gellner a další
vyjádří vlastní prožitky z recepce
projevy buřičství v dílech
daných uměleckých děl
vznik sociální balady
text interpretuje a debatuje o něm
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
rozumí obsahu textu i jeho částí
uvede souvislosti literatury s
historickými událostmi
SVĚTOVÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ, 9 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
zhodnotí význam daného autora i díla úvodní charakteristika období 1. poloviny 20.
století
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
souvislosti, návaznost na předchozí období
umělecký směr i pro další generace
téma 1. světové války - Rolland, Remarque,
vyjádří vlastní prožitky z recepce
Hemingway a další
daných uměleckých děl
nové druhy románu - společenský, sociální,
samostatně vyhledává informace v této psychologický
hlavní osobnosti jednotlivých zemí:
oblasti
Francie: France, Proust, Rolland, Saint176
Exupéry
vystihne charakteristické znaky
USA: Hemingway,Steinbeck, Faulkner
různých literárních textů a rozdíly mezi
Německo: bratři Mannové, Remarque,
nimi
Feuchtwanger
text interpretuje a debatuje o něm
Anglie: Joyce
Rusko: Tolstoj, Gorkij, Bulgakov
konkrétní literární díla klasifikuje
pražská německá literatura: Kafka
podle základních druhů a žánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
v písemném projevu uplatňuje znalosti
českého pravopisu
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
určí hlavní osobnosti daného období
uvede souvislosti literatury s
historickými událostmi
přesahy z:
NEJ (3. ročník): Spolková republika Německo,
(4. ročník): umění první poloviny 20.st.
ČESKÁ PRÓZA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
charakteristika daného období
zhodnotí význam daného autora i díla
souvislosti se světovou literaturou
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
nové druhy prózy - psychologická, sociální,
umělecký směr i pro další generace
společenská
vyjádří vlastní prožitky z recepce
pokračující tvorba autorů z 19. století daných uměleckých děl
Jirásek, Rais, Čapek-Chod a další
samostatně vyhledává informace v této 1. světová válka a reakce na ni - Hašek, John,
legionářská literatura
oblasti
hlavní osobnosti prózy:
rozezná umělecký text od
Čapek
neuměleckého
Vančura
Olbracht, Majerová
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi Havlíček, Hostovský
Poláček, Bass
nimi
Durych, Deml a další
text interpretuje a debatuje o něm
jiná tvorba českých prozaiků - poezie,
překlady, drama, žurnalistika
konkrétní literární díla klasifikuje
podle základních druhů a žánrů
řídí se zásadami správné výslovnosti
177
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
samostatně zpracovává informace
přesahy z:
(4. ročník): umění první poloviny 20.st.
SVĚTOVÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ, 7 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
charakteristika doby - historický přehled
zařadí typická díla do jednotlivých
událostí
uměleckých směrů a příslušných
nové umělecké směry - kubismus, futurismus,
historických období
dadaismus, surrealismus a další
zhodnotí význam daného autora i díla hlavní představitelé uměleckých směrů:
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
Apollinaire, Tzara, Marinetti, Majakovskij,
umělecký směr i pro další generace
Morgenstern, Breton
další autoři
vyjádří vlastní prožitky z recepce
daných uměleckých děl
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
objasní časovou posloupnost
uměleckých směrů
orientuje se v základních znacích
jednotlivých uměleckých směrů
odůvodní zařazení textu do
uměleckého směru
aplikuje teoretické znalosti o
uměleckém směru na praktických
ukízkách
uvede souvislosti literatury s
historickými událostmi
ČESKÁ POEZIE 1. POLOVINY 20. STOLETÍ, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
návaznost na předcházející umělecké směry
zařadí typická díla do jednotlivých
historické souvislosti
uměleckých směrů a příslušných
umělecké směry 1. poloviny 20. století historických období
proletářská poezie, poetismus, surrealismus
zhodnotí význam daného autora i díla představitelé směrů: Wolker, Hora, Nezval,
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
Seifert
umělecký směr i pro další generace
další autoři: Halas, Hrubín, Holan, Závada
178
vyjádří vlastní prožitky z recepce
daných uměleckých děl
samostatně vyhledává informace v této
oblasti
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
text interpretuje a debatuje o něm
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
ovládá techniku mluveného slova, umí
klást otázky a vhodně formulovat
odpovědi
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
objasní časovou posloupnost
uměleckých směrů
orientuje se v základních znacích
jednotlivých uměleckých směrů
určí hlavní osobnosti daného období
odůvodní zařazení textu do
uměleckého směru
aplikuje teoretické znalosti o
uměleckém směru na praktických
ukízkách
uvede souvislosti literatury s
historickými událostmi
uvede souvislosti s předchozím
obdobím
SVĚTOVÉ A ČESKÉ DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
uvede souvislosti literatury s
historickými událostmi
uvede souvislosti s předchozím
obdobím
pochopí strukturu divadelní hry
s porozuměním poslouchá nahrávky
textu, interpretuje je
učivo
souvislosti literatury s předcházejícím
obdobím
historické mezníky doby
nové druhy dramatu - symbolistické drama,
diskusní drama, hra ve hře, epické divadlo a
další
představitelé světového dramatu: Maeterlinck,
Shaw, Brecht, Pirandelo, Čechov a další
české avantgardní drama: Nezval, Vančura
179
protiválečné drama: Čapek, Osvobozené
divadlo
charakterizuje hlavní postavy děl
určí základní odlišnosti dramatu od
jiných žánrů
popíše hlavní souvislosti mezi českou a
světovou tvorbou příslušného období
posoudí odlišnosti mezi psaným textem
a dramatem předvedeným na jevišti
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
umět si vážit hodnot života - na konkrétních dílech o nástupu fašismu, nebezpečí zneužití
moci
LITERATURA V DOBĚ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
základní historická fakta
válka a její role v literatuře v předcházejících
obdobích
světová a česká próza s tematikou války:
Hemingway, Heller, Styron, Remarque, Boulle
Drda, Hostovský, Marek, Škvorecký, Hrabal,
Otčenášek
česká poezie s tematikou války: Nezval,
Seifert, Halas, Orten a další
drama s tematikou války: Čapek, Drda
vyjádří vlastní prožitky z recepce
daných uměleckých děl
text interpretuje a debatuje o něm
uvede souvislosti literatury s
historickými událostmi
uvede souvislosti s předchozím
obdobím
charakterizuje hlavní postavy děl
popíše hlavní souvislosti mezi českou a
světovou tvorbou příslušného období
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
upevňování vlasteneckého cítění, schopnost vážit si dnešního demokratického uspořádání
společnosti, svobody člověka
přesahy z:
(4. ročník): umění první poloviny 20.st.
SHRNUTÍ UČIVA 3. ROČNÍKU, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
zhodnotí význam daného autora i díla opakování všech uměleckých směrů
zařazení autorů a děl do jednotlivých směrů
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
nové žánry a prvky v literatuře 1. poloviny 20.
umělecký směr i pro další generace
století
vystihne charakteristické znaky
systemizace informací a znalostí
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
konkrétní literární díla klasifikuje
podle základních druhů a žánrů
řídí se zásadami správné výslovnosti
v písemném projevu uplatňuje znalosti
180
českého pravopisu
objasní časovou posloupnost
uměleckých směrů
orientuje se v základních znacích
jednotlivých uměleckých směrů
určí hlavní osobnosti daného období
odůvodní zařazení textu do
uměleckého směru
aplikuje teoretické znalosti o
uměleckém směru na praktických
ukízkách
uvede souvislosti s předchozím
obdobím
popíše hlavní souvislosti mezi českou a
světovou tvorbou příslušného období
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
pracuje se získanými informacemi, vyhodnocuje je, využívá
181
Český jazyk a literatura
4. ročník, 2 h týdně, povinný
OPAKOVÁNÍ UČIVA ZE 3. ROČNÍKU, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
zhodnotí význam daného autora i díla základní přehled o uměleckých směrech 1.
poloviny 20. století
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
znalost významných autorů doby
umělecký směr i pro další generace
SVĚTOVÁ PRÓZA 2. POLOVINY 20. STOLETÍ, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
historické události 20. století
zařadí typická díla do jednotlivých
2. světová válka v literatuře: Styron, Merle,
uměleckých směrů a příslušných
Moravia, Clavell
historických období
nové umělecké směry - neorealismus,
zhodnotí význam daného autora i díla postmodernismus, existencialismus, beatnici,
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
rozhněvaní mladí muži, absurdní literatura
umělecký směr i pro další generace
autoři: Sartre, Camus, Moravia, Eco, Amis,
Salinger, Kerouac, Grass, Márquez, Wolfová,
vyjádří vlastní prožitky z recepce
Tolkien a další
daných uměleckých děl
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi
nimi
vysvětlí základní rysy uměleckého
směru
určí hlavní osobnosti daného období
aplikuje teoretické znalosti o
uměleckém směru na praktické ukázce
textu
uvede souvislosti literárního díla s
historickými událostmi dané doby
porovná literární dílo s podobně
zaměřenými díly jiného autora
charakterizuje hlavní postavy
posoudí odlišnost textu psaného a textu
uvedeného ve filmové nebo dramatické
podobě
přesahy z:
NEJ (1. ročník): volný čas,
(4. ročník): umění druhé poloviny 20.st.
182
ČESKÁ PRÓZA PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
návaznost na předcházející období - téma 2.
zhodnotí význam daného autora i díla
světové války: Hrabal, Pavel, Lustig, Jánský
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
historické události a jejich význam pro
umělecký směr i pro další generace
literaturu - roky 1948, 1968, 1989
samostatně vyhledává informace v této literatura do roku 1968:Hrabal, Páral a další
oblasti
autoři
rozdělení literatury na oficiální, samizdatovou,
text interpretuje a debatuje o něm
exilovou po roce 1968: Klíma, Škvorecký,
konkrétní literární díla klasifikuje
Kantůrková, Kundera, Kohout, Zapletal,
podle základních druhů a žánrů
Pavel, Švejda, Kostrhun, Berková, Frýbová,
ovládá techniku mluveného slova, umí Neff, Loukotková, Kožík, Berková a další
nejnovější literatura 21. století: Viewegh,
klást otázky a vhodně formulovat
Pawlowská, Richterová a další
odpovědi
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
srozumitelně
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
určí hlavní osobnosti daného období
uvede souvislosti literárního díla s
historickými událostmi dané doby
porovná literární dílo s podobně
zaměřenými díly jiného autora
charakterizuje hlavní postavy
posoudí odlišnost textu psaného a textu
uvedeného ve filmové nebo dramatické
podobě
přesahy z:
NEJ (1. ročník): volný čas,
(4. ročník): umění druhé poloviny 20.st.
SVĚTOVÁ POEZIE PO ROCE 1945, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
vyjádří vlastní prožitky z recepce
daných uměleckých děl
text interpretuje a debatuje o něm
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
učivo
charakteristika období
návaznost na předcházející období (umělecké
směry 1. poloviny 20. století)
autoři: Prévert, Ferlinghetti, Vysockij, Milosz
a další
posoudí kompozici textu, jeho slovní
183
zásobu a skladbu
přesahy z:
(4. ročník): umění druhé poloviny 20.st.
ČESKÁ POEZIE PO ROCE 1945, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
základní historická fakta, význam událostí let
1948, 1968, 1989
autoři z 1. poloviny 20. století, kteří dále píší:
Nezval, Seifert, Holan, Závada, Hrubín
básníci vstupující do literatury po roce 1945:
Kolář,Blatný, Holub, Mikulášek, Skácel a
další
autoři píšící od 60. let: Suchý, Hrabě,
Listopad, Effenberger, Sýs, Žáček, Skarlant,
Zahradníček, Renč
zpívající básníci. Kryl, Hutka, Merta a další
vyjádří vlastní prožitky z recepce
daných uměleckých děl
text interpretuje a debatuje o něm
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
posoudí kompozici textu, jeho slovní
zásobu a skladbu
přesahy z:
(4. ročník): umění druhé poloviny 20.st.
SVĚTOVÉ A ČESKÉ DRAMA PO ROCE 1945, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
změny ve společnosti po roce 1945, historický
samostatně vyhledává informace v této
přehled hlavních událostí
oblasti
nové druhy dramatu - absurdní drama a další
konkrétní literární díla klasifikuje
světoví dramatici: Williams, Beckett, Ionesco
podle základních druhů a žánrů
a další
ovládá techniku mluveného slova, umí čeští dramatici: Hrubín, Nezval, Drda, Kohout
nová divadla 60. let: Semafor, Studio Y, Husa
klást otázky a vhodně formulovat
na provázku
odpovědi
dramatici: Suchý, Uhde, Topol, Šotola,
vyjadřuje se věcně správně, jasně a
Steigerwald, Hubač, Vyskočil, Goldflam,
srozumitelně
Havel
samostatně zpracovává informace
rozumí obsahu textu i jeho částí
vysvětlí základní rysy uměleckého
směru
uvede souvislosti literárního díla s
historickými událostmi dané doby
porovná literární dílo s podobně
zaměřenými díly jiného autora
určí základní odlišnosti dramatu od
jiných žánrů
charakterizuje hlavní postavy
posoudí odlišnost textu psaného a textu
uvedeného ve filmové nebo dramatické
184
podobě
přesahy z:
(4. ročník): umění druhé poloviny 20.st.
SHRNUTÍ UČIVA OD POČÁTKŮ LITERATURY DO 20. STOLETÍ, 18 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
základní pojmy literární teorie
zařadí typická díla do jednotlivých
časová osa vývoje literatury světové a české
uměleckých směrů a příslušných
souvislosti s historickými událostmi
historických období
návaznost na vývoj umění
zhodnotí význam daného autora i díla přehled vývoje literatury od počátků do
pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný
současnosti:
umělecký směr i pro další generace
• přehled uměleckých směrů
• vývoj prózy světové a české
vystihne charakteristické znaky
různých literárních textů a rozdíly mezi • vývoj poezie světové a české
• vývoj dramatu světového a českého
nimi
• nejvýznamnější osobnosti všech období
konkrétní literární díla klasifikuje
podle základních druhů a žánrů
při rozboru textu uplatňuje znalosti z
literární teorie
vysvětlí základní rysy uměleckého
směru
určí hlavní osobnosti daného období
aplikuje teoretické znalosti o
uměleckém směru na praktické ukázce
textu
uvede souvislosti literárního díla s
historickými událostmi dané doby
porovná literární dílo s podobně
zaměřenými díly jiného autora
zhodnotí význam autora a jeho díla pro
dobu svého vzniku
vysvětlí význam autora pro budoucí
generace a současnost
srovná základní znaky významných
uměleckých směrů
orientuje se v časových posloupnostech
vývoje literatury
185
4.6. Vzdělávání pro zdraví
4.6.1. Tělesná výchova
Oblast Vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi
potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit
jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své
zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a
rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity,
pozitivní emoce, překonávání negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, mezilidské
vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu,
tabákových výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách aj.), proti médii
vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu
k sexu. Protože jsou lidé v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a
často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nim, tj.
pro chování při vzniku mimořádných událostí.
V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění
pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému
provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky
k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu
života a ke spolupráci při společných činnostech. Nezanedbatelné je dodržování zásad
bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách.
V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− vážit si zdraví jako jedné z prvořadých hodnot potřebné ke kvalitnímu prožívání života a
cílevědomě je chránit; rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví;
− racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení;
− chápat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka;
− znát prostředky, jak chránit své zdraví, zvyšovat tělesnou zdatnost a kultivovat svůj
pohybový projev; usilovat o dosažení optimálního pohybového rozvoje v rámci svých
možností;
− posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům
kritický odstup;
− vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž;
− pociťovat radost a uspokojení z prováděné tělesné (sportovní) činnosti;
− usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí;
− využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům
podle zásad fair play;
− kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a
sportu a při pohybových činnostech vůbec; podle potřeby spolupracovat;
− preferovat pravidelné provádění pohybových aktivit v denním režimu; eliminovat zdraví
ohrožující návyky a činnosti.
Oblast Vzdělávání pro zdraví zahrnuje jednak učivo potřebné k péči o zdraví a k ochraně
člověka za mimořádných událostí, jednak učivo tělesné výchovy. Vzdělávací oblast by měla
prostupovat celým ŠVP: škola rozpracuje výsledky vzdělávání do vyučovacích předmětů
(např. tematika učiva péče o zdraví se může objevit v občanské nauce, biologii, základech
ekologie, tělesné výchově a odborných předmětech) nebo vzdělávacích modulů, případně
kurzů a jiných forem. Pro oblast péče o zdraví lze vytvořit i samostatný vyučovací předmět.
186
Tělesná výchova bude realizována ve vyučovacím předmětu, sportovních kurzech, dnech
(např. plavání, bruslení, hry, turistika) a jiných organizačních formách a podle možností a
podmínek (materiální podmínky, zájmy žáků, klimatické podmínky, podíl chlapců a dívek,
zdravotně oslabení žáci apod.). Tělesná výchova by měla žáky v pohybových projevech a
zlepšování tělesného vzhledu pomocí přiměřených prostředků kultivovat. Pro žáky se
zdravotním oslabením škola vytváří oddělení zdravotní tělesné výchovy.
ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
dotace
2
2
2
2
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
povinný
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
vyjadřovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování
přizpůsobovat komunikaci v projevech mluvených účelu jednání
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
osvojit si a uplatňovat pravidla týmové práce
přijímat a plnit odpovědně úkoly
mít odpovědný vztah ke svému zdraví
pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj
schopnost odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
využívat k učení různé informační zdroje
rozumět mluvenému projevu
přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•
•
•
volit prostředky a způsoby řešení
navrhnout způsoby řešení,vyhodnotit je zvolit výslednou variantu a zdůvodnit
volbu
porozumět zadání úkolu a podstatě problému
spolupracovat s jinými lidmi
187
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
•
správně používat a převádět běžné jednotky
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
•
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
pracovat s osobním počítačem
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
•
•
•
mít odpovědnost za život svůj i ostatních
chápat minulost i současnost svého národa v evropském a světovém kontextu
chápat význam životního prostředí
jednat v duchu udržitelného rozvoje
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
•
•
•
•
•
•
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
dokázat první pomoc poskytnout
znát pravidla preventivní péče
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti
včetně práce u zařízení se zobrazovacími jednotkami
rozpoznat nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a být schopen zajistit odstranění
závad a rizik
cápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své ii dalších osob
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
Člověk a životní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem
jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy
udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho
jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro
pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje
etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy
pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu
udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty
ve vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
188
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí
v osobním a profesním jednání
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
189
Tělesná výchova
1.ročník, 2 h týdně, povinný
LEHKÁ ATLETIKA, 16 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• rozvoj techniky běhu (sprint, vytrvalost)
• základy technik hodu a vrhu
• rozvoj síly dolních končetin
uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
volí sportovní vybavení /výstroj a
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti
a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat
komunikuje při pohybových činnostech
– dodržuje smluvené signály a vhodně
používá odbornou terminologii
dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců nebo týmu
uplatňuje zásady sportovního tréninku
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
vnímá přírodu jako zdroj zdravého životního stylu
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• základy prostných cvičení (kotoul, stoje o
uplatňuje ve svém jednání základní
rukou a o hlavě atd.)
znalosti o stavbě a funkci lidského
• základy cvičení na nářadí (hrazda, kruhy,
organismu jako celku
šplh o tyči a na laně, přeskok, kladina atd.)
volí sportovní vybavení /výstroj a
• překážková dráha
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti • kompenzační cvičení
a okolním podmínkám (klimatickým,
• posilování
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat
dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým činnostem
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
190
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
ovládá kompenzační cvičení k
regeneraci tělesných a duševních sil, i
vzhledem k požadavkům budoucího
povolání; uplatňuje osvojené způsoby
relaxace
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
je schopen sladit pohyb s hudbou, umí
sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit
pohybovou sestavu (skladbu)
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví
SPORTOVNÍ HRY, 26 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Košíková
popíše vliv fyzického a psychického
- základní pravidla
zatížení na lidský organismus
- přihrávání spoluhráči
volí sportovní vybavení /výstroj a
- hod na koš z různých vzdáleností
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti - driblig
a okolním podmínkám (klimatickým, - dvojtakt
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
Odbíjená
dovede je udržovat a ošetřovat
- základní pravidla
komunikuje při pohybových činnostech - odbíjení obouruč spodem
– dodržuje smluvené signály a vhodně - odbíjení obouruč vrchem
- nahrávání spoluhráči
používá odbornou terminologii
- podání (vrchem, spodem)
dovede se zapojit do organizace turnajů Fotbal, florbal, badbinton, frisbee, softball a soutěží a umí zpracovat jednoduchou základní pravidla
dokumentaci
dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců nebo týmu
dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým činnostem
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dovede uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
participuje na týmových herních
činnostech družstva
191
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu
z nabídky pohybových aktivit
dovede uplatňovat naučené modelové
situace k řešení stresových a
konfliktních situací
TESTY POHYBOVÉ VÝKONNOSTI, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců nebo týmu
učivo
kontrolní cvičení:
• silová
• rychlostní
• koordinační
• vytrvalostní
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti a
korigovat si pohybový režim ve shodě
se zjištěnými údaji
pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
ověří úroveň tělesné zdatnosti a
svalové nerovnováhy
OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
znalost poskytnutí první pomoci uplatňuje ve svém jednání základní
stabilizovaná poloha, zajištění základních
znalosti o stavbě a funkci lidského
životních funkcí, ošetření pohmožděnin a
organismu jako celku
zlomenin,
popíše, jak faktory životního prostředí transport zraněného, komunikace s IZS
ovlivňují zdraví lidí
ochrana obyvatelstva - živelní pohromy
zdůvodní význam zdravého životního - havárie s únikem nebezpečných látek
- radiační havárie jaderných energetických
stylu
zařízení
dovede posoudit vliv pracovních
podmínek a povolání na své zdraví v
dlouhodobé perspektivě a ví, jak by
mohl kompenzovat jejich nežádoucí
důsledky
popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus
prokáže dovednosti poskytnutí první
192
pomoci sobě a jiným
dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a
ví, jak se doporučuje na ně reagovat
popíše úlohu státu a místní samosprávy
při ochraně zdraví a životů obyvatel
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
• vnímá přírodu jako zdroj zdravého životního stylu
• váží si přírodního bohatství a pečuje o něj
ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ
výsledky vzdělávání
učivo
• zimní pobyt v přírodě
• zdokonalování dovedností v zimních
sportech (lyžování sjezdové a běžecké,
snowboarding, zimní turistika)
uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
volí sportovní vybavení /výstroj a
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti
a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat
komunikuje při pohybových činnostech
– dodržuje smluvené signály a vhodně
používá odbornou terminologii
uplatňuje zásady sportovního tréninku
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
• vnímá přírodu jako zdroj zdravého životního stylu
• váží si přírodního bohatství a pečuje o něj
• využívá zimního prostředí pro sportovní a rekreační účely
přesahy do:
ZEK (1. ročník): příroda a její zdroje,
ZEK (1. ročník): aktivity
TEORETICKÁ ČÁST
výsledky vzdělávání
učivo
dovede posoudit psychické, estetické a • studium literatury, vyhledávání potřebných
sociální účinky pohybových činností informací, zpracování referátu
orientuje se v zásadách zdravé výživy a
193
v jejích alternativních směrech
objasní důsledky sociálně
patologických závislostí na život
jednotlivce, rodiny a společnosti a
vysvětlí, jak aktivně chránit svoje
zdraví
dovede se zapojit do organizace turnajů
a soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
sestaví soubory zdravotně zaměřených
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
relaxaci; navrhne kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnotí jej
dokáže vyhledat potřebné informace z
oblasti zdraví a pohybu
dovede o pohybových činnostech
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
diskutuje a argumentuje o etice v
partnerských vztazích, o vhodných
partnerech a o odpovědném přístupu k
pohlavnímu životu
kriticky hodnotí mediální obraz krásy
lidského těla a komerční reklamu;
dovede posoudit prospěšné možnosti
kultivace a estetizace svého vzhledu
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• uvědomuje si i teoretickou část sportovního vyžití, např. historie sportovních odvětví,
pravidla sportovních her, základy první pomoci, apod.
• zpracování vybraného téma do písemné podoby
Tělesná výchova
2. ročník, 2 h týdně, povinný
194
LEHKÁ ATLETIKA, 16 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• rozvoj techniky běhu (sprint, vytrvalost)
• základy technik hodu a vrhu
• rozvoj síly dolních končetin
uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
volí sportovní vybavení /výstroj a
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti
a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat
komunikuje při pohybových činnostech
– dodržuje smluvené signály a vhodně
používá odbornou terminologii
dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců nebo týmu
uplatňuje zásady sportovního tréninku
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
vnímá přírodu jako zdroj zdravého životního stylu
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• základy prostných cvičení (kotoul, stoje o
uplatňuje ve svém jednání základní
rukou a o hlavě atd.)
znalosti o stavbě a funkci lidského
• základy cvičení na nářadí (hrazda, kruhy,
organismu jako celku
šplh o tyči a na laně, přeskok, kladina atd.)
volí sportovní vybavení /výstroj a
• překážková dráha
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti • kompenzační cvičení
a okolním podmínkám (klimatickým,
• posilování
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat
dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým činnostem
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
ovládá kompenzační cvičení k
regeneraci tělesných a duševních sil, i
vzhledem k požadavkům budoucího
195
povolání; uplatňuje osvojené způsoby
relaxace
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
je schopen sladit pohyb s hudbou, umí
sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit
pohybovou sestavu (skladbu)
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví
SPORTOVNÍ HRY, 24 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Košíková
popíše vliv fyzického a psychického
- základní pravidla
zatížení na lidský organismus
- přihrávání spoluhráči
volí sportovní vybavení /výstroj a
- hod na koš z různých vzdáleností
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti - driblig
a okolním podmínkám (klimatickým, - dvojtakt
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
Odbíjená
dovede je udržovat a ošetřovat
- základní pravidla
komunikuje při pohybových činnostech - odbíjení obouruč spodem
– dodržuje smluvené signály a vhodně - odbíjení obouruč vrchem
- nahrávání spoluhráči
používá odbornou terminologii
- podání (vrchem, spodem)
dovede se zapojit do organizace turnajů Fotbal, florbal, badbinton, frisbee, softball a soutěží a umí zpracovat jednoduchou základní pravidla
dokumentaci
dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců nebo týmu
dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým činnostem
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dovede uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích
participuje na týmových herních
činnostech družstva
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu
z nabídky pohybových aktivit
196
dovede uplatňovat naučené modelové
situace k řešení stresových a
konfliktních situací
TESTY POHYBOVÉ VÝKONNOSTI, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců nebo týmu
učivo
kontrolní cvičení:
• silová
• rychlostní
• koordinační
• vytrvalostní
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti a
korigovat si pohybový režim ve shodě
se zjištěnými údaji
pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
ověří úroveň tělesné zdatnosti a
svalové nerovnováhy
OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
znalost poskytnutí první pomoci uplatňuje ve svém jednání základní
stabilizovaná poloha, zajištění základních
znalosti o stavbě a funkci lidského
životních funkcí, ošetření pohmožděnin a
organismu jako celku
zlomenin,
popíše, jak faktory životního prostředí transport zraněného, komunikace s IZS
ovlivňují zdraví lidí
ochrana obyvatelstva - živelní pohromy
zdůvodní význam zdravého životního - havárie s únikem nebezpečných látek
- radiační havárie jaderných energetických
stylu
zařízení
dovede posoudit vliv pracovních
podmínek a povolání na své zdraví v
dlouhodobé perspektivě a ví, jak by
mohl kompenzovat jejich nežádoucí
důsledky
popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a
ví, jak se doporučuje na ně reagovat
popíše úlohu státu a místní samosprávy
při ochraně zdraví a životů obyvatel
197
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
• vnímá přírodu jako zdroj zdravého životního stylu
• váží si přírodního bohatství a pečuje o něj
VÝBĚROVÉ UČIVO, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
• sebezdokonalování v řízené hře
volí sportovní vybavení /výstroj a
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti • turnaje
a okolním podmínkám (klimatickým, • kurz v přírodě
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat
dovede se zapojit do organizace turnajů
a soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců nebo týmu
uplatňuje zásady sportovního tréninku
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
TEORETICKÁ ČÁST
výsledky vzdělávání
učivo
dovede posoudit psychické, estetické a • studium literatury, vyhledávání potřebných
sociální účinky pohybových činností informací, zpracování referátu
orientuje se v zásadách zdravé výživy a
v jejích alternativních směrech
objasní důsledky sociálně
patologických závislostí na život
jednotlivce, rodiny a společnosti a
vysvětlí, jak aktivně chránit svoje
zdraví
dovede se zapojit do organizace turnajů
a soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
sestaví soubory zdravotně zaměřených
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
relaxaci; navrhne kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnotí jej
dokáže vyhledat potřebné informace z
oblasti zdraví a pohybu
dovede o pohybových činnostech
198
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
diskutuje a argumentuje o etice v
partnerských vztazích, o vhodných
partnerech a o odpovědném přístupu k
pohlavnímu životu
kriticky hodnotí mediální obraz krásy
lidského těla a komerční reklamu;
dovede posoudit prospěšné možnosti
kultivace a estetizace svého vzhledu
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• uvědomuje si i teoretickou část sportovního vyžití, např. historie sportovních odvětví,
pravidla sportovních her, základy první pomoci, apod.
• zpracování vybraného téma do písemné podoby
Tělesná výchova
3. ročník, 2 h týdně, povinný
199
LEHKÁ ATLETIKA, 16 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• rozvoj techniky běhu (sprint, vytrvalost)
• základy technik hodu a vrhu
• rozvoj síly dolních končetin
uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
volí sportovní vybavení /výstroj a
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti
a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat
komunikuje při pohybových činnostech
– dodržuje smluvené signály a vhodně
používá odbornou terminologii
dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců nebo týmu
uplatňuje zásady sportovního tréninku
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
vnímá přírodu jako zdroj zdravého životního stylu
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• základy prostných cvičení (kotoul, stoje o
uplatňuje ve svém jednání základní
rukou a o hlavě atd.)
znalosti o stavbě a funkci lidského
• základy cvičení na nářadí (hrazda, kruhy,
organismu jako celku
šplh o tyči a na laně, přeskok, kladina atd.)
volí sportovní vybavení /výstroj a
• překážková dráha
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti • kompenzační cvičení
a okolním podmínkám (klimatickým,
• posilování
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat
dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým činnostem
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
ovládá kompenzační cvičení k
regeneraci tělesných a duševních sil, i
vzhledem k požadavkům budoucího
200
povolání; uplatňuje osvojené způsoby
relaxace
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
je schopen sladit pohyb s hudbou, umí
sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit
pohybovou sestavu (skladbu)
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví
SPORTOVNÍ HRY, 24 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Košíková
popíše vliv fyzického a psychického
- základní pravidla
zatížení na lidský organismus
- přihrávání spoluhráči
volí sportovní vybavení /výstroj a
- hod na koš z různých vzdáleností
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti - driblig
a okolním podmínkám (klimatickým, - dvojtakt
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
Odbíjená
dovede je udržovat a ošetřovat
- základní pravidla
komunikuje při pohybových činnostech - odbíjení obouruč spodem
– dodržuje smluvené signály a vhodně - odbíjení obouruč vrchem
- nahrávání spoluhráči
používá odbornou terminologii
- podání (vrchem, spodem)
dovede se zapojit do organizace turnajů Fotbal, florbal, badbinton, frisbee, softball a soutěží a umí zpracovat jednoduchou základní pravidla
dokumentaci
dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců nebo týmu
dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým činnostem
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dovede uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
participuje na týmových herních
činnostech družstva
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
je schopen zhodnotit své pohybové
201
možnosti a dosahovat osobního výkonu
z nabídky pohybových aktivit
dovede uplatňovat naučené modelové
situace k řešení stresových a
konfliktních situací
TESTY POHYBOVÉ VÝKONNOSTI, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců nebo týmu
učivo
kontrolní cvičení:
• silová
• rychlostní
• koordinační
• vytrvalostní
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti a
korigovat si pohybový režim ve shodě
se zjištěnými údaji
pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
ověří úroveň tělesné zdatnosti a
svalové nerovnováhy
OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
znalost poskytnutí první pomoci uplatňuje ve svém jednání základní
stabilizovaná poloha, zajištění základních
znalosti o stavbě a funkci lidského
životních funkcí, ošetření pohmožděnin a
organismu jako celku
zlomenin,
popíše, jak faktory životního prostředí transport zraněného, komunikace s IZS
ovlivňují zdraví lidí
ochrana obyvatelstva - živelní pohromy
zdůvodní význam zdravého životního - havárie s únikem nebezpečných látek
- radiační havárie jaderných energetických
stylu
zařízení
dovede posoudit vliv pracovních
podmínek a povolání na své zdraví v
dlouhodobé perspektivě a ví, jak by
mohl kompenzovat jejich nežádoucí
důsledky
popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus
prokáže dovednosti poskytnutí první
pomoci sobě a jiným
dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a
ví, jak se doporučuje na ně reagovat
202
popíše úlohu státu a místní samosprávy
při ochraně zdraví a životů obyvatel
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
• vnímá přírodu jako zdroj zdravého životního stylu
• váží si přírodního bohatství a pečuje o něj
VÝBĚROVÉ UČIVO, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
• sebezdokonalování v řízené hře
volí sportovní vybavení /výstroj a
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti • turnaje
a okolním podmínkám (klimatickým, • kurz v přírodě
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat
dovede se zapojit do organizace turnajů
a soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců nebo týmu
uplatňuje zásady sportovního tréninku
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
TEORETICKÁ ČÁST
výsledky vzdělávání
učivo
dovede posoudit psychické, estetické a • studium literatury, vyhledávání potřebných
sociální účinky pohybových činností informací, zpracování referátu
orientuje se v zásadách zdravé výživy a
v jejích alternativních směrech
objasní důsledky sociálně
patologických závislostí na život
jednotlivce, rodiny a společnosti a
vysvětlí, jak aktivně chránit svoje
zdraví
dovede se zapojit do organizace turnajů
a soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
sestaví soubory zdravotně zaměřených
cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní
relaxaci; navrhne kondiční program
osobního rozvoje a vyhodnotí jej
dokáže vyhledat potřebné informace z
oblasti zdraví a pohybu
dovede o pohybových činnostech
203
diskutovat, analyzovat je a hodnotit
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
diskutuje a argumentuje o etice v
partnerských vztazích, o vhodných
partnerech a o odpovědném přístupu k
pohlavnímu životu
kriticky hodnotí mediální obraz krásy
lidského těla a komerční reklamu;
dovede posoudit prospěšné možnosti
kultivace a estetizace svého vzhledu
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• uvědomuje si i teoretickou část sportovního vyžití, např. historie sportovních odvětví,
pravidla sportovních her, základy první pomoci, apod.
• zpracování vybraného téma do písemné podoby
Tělesná výchova
4.ročník, 2 h týdně, povinný
204
LEHKÁ ATLETIKA, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• rozvoj techniky běhu (sprint, vytrvalost)
• základy technik hodu a vrhu
• rozvoj síly dolních končetin
uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
volí sportovní vybavení /výstroj a
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti
a okolním podmínkám (klimatickým,
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat
dovede se zapojit do organizace turnajů
a soutěží a umí zpracovat jednoduchou
dokumentaci
dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců nebo týmu
uplatňuje zásady sportovního tréninku
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
využívá pohybové činnosti pro
všestrannou pohybovou přípravu a
zvyšování tělesné zdatnosti
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
vnímá přírodu jako zdroj zdravého životního stylu
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• základy prostných cvičení (kotoul, stoje o
uplatňuje ve svém jednání základní
rukou a o hlavě atd.)
znalosti o stavbě a funkci lidského
• základy cvičení na nářadí (hrazda, kruhy,
organismu jako celku
šplh o tyči a na laně, přeskok, kladina atd.)
volí sportovní vybavení /výstroj a
• překážková dráha
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti • kompenzační cvičení
a okolním podmínkám (klimatickým,
• posilování
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
dovede je udržovat a ošetřovat
dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým činnostem
dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost,
vytrvalost, obratnost a pohyblivost
ovládá kompenzační cvičení k
regeneraci tělesných a duševních sil, i
vzhledem k požadavkům budoucího
205
povolání; uplatňuje osvojené způsoby
relaxace
dovede uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
je schopen sladit pohyb s hudbou, umí
sestavit pohybové vazby, hudebně
pohybové motivy a vytvořit
pohybovou sestavu (skladbu)
zvolí vhodná cvičení ke korekci svého
zdravotního oslabení a dokáže rozlišit
vhodné a nevhodné pohybové činnosti
vzhledem k poruše svého zdraví
SPORTOVNÍ HRY, 16 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Košíková
popíše vliv fyzického a psychického
- základní pravidla
zatížení na lidský organismus
- přihrávání spoluhráči
volí sportovní vybavení /výstroj a
- hod na koš z různých vzdáleností
výzbroj/ odpovídající příslušné činnosti - driblig
a okolním podmínkám (klimatickým, - dvojtakt
zařízení, hygieně, bezpečnosti) a
Odbíjená
dovede je udržovat a ošetřovat
- základní pravidla
komunikuje při pohybových činnostech - odbíjení obouruč spodem
– dodržuje smluvené signály a vhodně - odbíjení obouruč vrchem
- nahrávání spoluhráči
používá odbornou terminologii
- podání (vrchem, spodem)
dovede se zapojit do organizace turnajů Fotbal, florbal, badbinton, frisbee, softball a soutěží a umí zpracovat jednoduchou základní pravidla
dokumentaci
dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců nebo týmu
dovede připravit prostředky k
plánovaným pohybovým činnostem
uplatňuje zásady sportovního tréninku
dovede uplatňovat techniku a základy
taktiky v základních a vybraných
sportovních odvětvích
uplatňuje zásady bezpečnosti při
pohybových aktivitách
participuje na týmových herních
činnostech družstva
206
dovede rozlišit jednání fair play od
nesportovního jednání
je schopen zhodnotit své pohybové
možnosti a dosahovat osobního výkonu
z nabídky pohybových aktivit
dovede uplatňovat naučené modelové
situace k řešení stresových a
konfliktních situací
TESTY POHYBOVÉ VÝKONNOSTI, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
uplatňuje ve svém jednání základní
znalosti o stavbě a funkci lidského
organismu jako celku
dokáže rozhodovat, zapisovat a
sledovat výkony jednotlivců nebo týmu
učivo
kontrolní cvičení:
• silová
• rychlostní
• koordinační
• vytrvalostní
dokáže zjistit úroveň pohyblivosti,
ukazatele své tělesné zdatnosti a
korigovat si pohybový režim ve shodě
se zjištěnými údaji
pozná chybně a správně prováděné
činnosti, umí analyzovat a zhodnotit
kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu
ověří úroveň tělesné zdatnosti a
svalové nerovnováhy
OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
znalost poskytnutí první pomoci uplatňuje ve svém jednání základní
stabilizovaná poloha, zajištění základních
znalosti o stavbě a funkci lidského
životních funkcí, ošetření pohmožděnin a
organismu jako celku
zlomenin,
popíše, jak faktory životního prostředí transport zraněného, komunikace s IZS
ovlivňují zdraví lidí
ochrana obyvatelstva - živelní pohromy
zdůvodní význam zdravého životního - havárie s únikem nebezpečných látek
- radiační havárie jaderných energetických
stylu
zařízení
dovede posoudit vliv pracovních
podmínek a povolání na své zdraví v
dlouhodobé perspektivě a ví, jak by
mohl kompenzovat jejich nežádoucí
důsledky
popíše vliv fyzického a psychického
zatížení na lidský organismus
prokáže dovednosti poskytnutí první
207
pomoci sobě a jiným
dovede rozpoznat hrozící nebezpečí a
ví, jak se doporučuje na ně reagovat
popíše úlohu státu a místní samosprávy
při ochraně zdraví a životů obyvatel
diskutuje a argumentuje o etice v
partnerských vztazích, o vhodných
partnerech a o odpovědném přístupu k
pohlavnímu životu
kriticky hodnotí mediální obraz krásy
lidského těla a komerční reklamu;
dovede posoudit prospěšné možnosti
kultivace a estetizace svého vzhledu
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
• vnímá přírodu jako zdroj zdravého životního stylu
• váží si přírodního bohatství a pečuje o něj
208
4.7. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích
4.7.1. Informační a komunikačních technologie
Cílem vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je naučit žáky pracovat s
prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi. Žáci
porozumí základům informačních a komunikačních technologií, naučí se na uživatelské
úrovni používat operační systém, kancelářský software a pracovat s dalším běžným
aplikačním programovým vybavením (včetně specifického programového vybavení,
používaného v příslušné profesní oblasti). Jedním ze stěžejních témat oblasti informačních a
komunikačních technologií, a tedy i cílů výuky, je, aby žák zvládl efektivně pracovat
s informacemi (zejména s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií) a
komunikovat pomocí Internetu. Podstatnou část vzdělávání v informačních a komunikačních
technologiích představuje práce s výpočetní technikou.
Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích je dále vhodné rozšířit dle
aktuálních vzdělávacích potřeb, jejichž příčinou mohou být změny na trhu práce, vývoj
informačních a komunikačních technologií a specifika oboru, v němž je žák připravován.
ročník
1. ročník
2. ročník
dotace
2
2
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
správně používat a převádět běžné jednotky
používat pojmy kvantifikujícího charakteru
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
nacházet vtahy mezi jevy a předměty při řešení úkolů
číst a vytvářet grafické znázornění
aplikovat znalosti o tvarech předmětů v rovině i prostoru
aplikovat matematické postupy v praxi
aplikovat matematické postupy v denní praxi
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
•
•
•
posuzovat věrohodnost informačních zdrojů
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
pracovat s osobním počítačem
209
•
•
•
•
pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením
učit se používat nové aplikace
komunikovat elektronickou poštou
využívat další prostředky online a offline komunikace
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
přijímat a plnit odpovědně úkoly
ověřovat si získané poznatky
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
formulovat myšlenky přehledně, souvisle a srozumitelně
vyjadřovat se jazykově správně
dokázat formulovat a obhajovat svůj názor
zpracovávat administrativní písemnosti na potřebné úrovni
dodržovat odbornou terminologii
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti
uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání
být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
mít reálnou představu o všech pracovních, platových a jiných podmínkách v
oboru
mít představu o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat
se svými představami a předpoklady
umět komunikovat se zaměstnavateli
umět využívat poradenských služeb v oblasti světa práce a vzdělávání
znát práva a povinnosti zaměstnavatele a pracovníka
prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
•
•
•
•
•
odpovědně, samostatně a iniciativně jednat ve vlastním zájmu i v zájmu veřejném
respektovat práva a osobnost druhých lidí
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
dodržovat zákony
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•
•
•
porozumět zadání úkolu a podstatě problému
získat informace potřebné k řešení problému
navrhnout způsoby řešení,vyhodnotit je zvolit výslednou variantu a zdůvodnit
volbu
volit prostředky a způsoby řešení
210
•
•
využívat předchozích zkušeností,vědomostí
uplatňovat při řešení úkolu různé metody myšlení
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
využívat k učení různé informační zdroje
mít pozitivní vztah k učení
uplatňovat různé postupy práce s textem
umět efektně vyhledávat informace
být čtenářsky gramotný
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
•
nakládat s materiály, energiemi, odpady ekonomicky
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
•
•
•
•
•
znát a dodržovat základní právní předpisy v oblasti BOZP
znát a dodržovat základní právní předpisy v oblasti PO
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti
včetně práce u zařízení se zobrazovacími jednotkami
rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a být schopen zajistit
odstranění závad a rizik
chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i dalších osob
USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB
•
•
•
dodržovat stanovené normy a předpisy
zohledňovat požadavky klienta
dbát na zabezpečování parametrů kvality
OVLÁDAT ZÁKLADY VÝTVARNÉ UŽITÉ TVORBY
•
•
•
hledat a využívat inspirační zdroje
využívat znalostí o historickém vývoji v oboru
vhodně prezentovali svou práci v závislosti na konkrétní situaci
REALIZOVAT V POŽADOVANÉ KVALITĚ KAMENOSOCHAŘSKÁ DÍLA PODLE VÝTVARNÝCH
NÁVRHŮ, PŘEDLOH A TECHNICKÉ DOKUMENTACE
•
•
•
•
znát funkci a využití pracovních pomůcek,nářadí
znát požadavky na ošetření a údržbu nářadí a strojního zařízení
dodržovat termíny odevzdávání prací
využít přehledu o technologických postupech, technikách
211
•
•
rozhodovat o volbě technologického postupu ve vztahu k výtvarnému záměru a
určení výrobku
dokázat hodnotit kvalitu pracovních operací
212
Informační a komunikační technologie
1.ročník, 2 h týdně, povinný
INFORMACE A INFORMAČNÍ ZDROJE, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
• vyhledávat, hodnotit, třídit a zpracovávat
používá počítač a jeho periferie
informace
(obsluhuje je, detekuje chyby,
• charakterizovat pojmy informace a
vyměňuje spotřební materiál)
metainformace
je si vědom možností a výhod, ale i
• všestranně využívat různé informační zdroje
rizik (zabezpečení dat před zneužitím, • respektovat platné etické a právní normy ochrana dat před zničením, porušování autorská práva
autorských práv) a omezení (zejména
• při práci s PC uplatňovat ergonomické a
technických a technologických)
hygienické zásady
spojených s používáním výpočetní
techniky
aplikuje výše uvedené – zejména
aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
213
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
vytváří, upravuje a uchovává
strukturované textové dokumenty
(ovládá typografická pravidla,
formátování, práce se šablonami, styly,
objekty, hromadnou korespondenci,
tvoří tabulky, grafy, makra)
volí vhodné informační zdroje k
vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody,
způsoby) k jejich získávání
zaznamenává a uchovává textové,
grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé
vyhledání a využití
uvědomuje si nutnost posouzení
validity informačních zdrojů a použití
informací relevantních pro potřeby
řešení konkrétního problému
přesahy z:
ANJ (1. ročník): Práce a povolání,
ANJ (1. ročník): Technologie
HARDWARE, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• charakterizovat jednotlivé komponenty
používá počítač a jeho periferie
počítače a jejich funkce
(obsluhuje je, detekuje chyby,
• vysvětlit princip fungování periferirních
vyměňuje spotřební materiál)
zařízení
je si vědom možností a výhod, ale i
• racionálně pracovat s počítačem a
rizik (zabezpečení dat před zneužitím, periferními zařízeními
ochrana dat před zničením, porušování • propojit a využít propojení počítače s
autorských práv) a omezení (zejména dalšími zařízeními
technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní
techniky
aplikuje výše uvedené – zejména
aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
214
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
vytváří, upravuje a uchovává
strukturované textové dokumenty
(ovládá typografická pravidla,
formátování, práce se šablonami, styly,
objekty, hromadnou korespondenci,
tvoří tabulky, grafy, makra)
volí vhodné informační zdroje k
vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody,
způsoby) k jejich získávání
zaznamenává a uchovává textové,
grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé
vyhledání a využití
uvědomuje si nutnost posouzení
validity informačních zdrojů a použití
informací relevantních pro potřeby
řešení konkrétního problému
215
SOFTWARE, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• znát principy fungování operačních systémů
používá počítač a jeho periferie
• ovládat práci v operačním systému vč.
(obsluhuje je, detekuje chyby,
nastavení uživatelského prostředí
vyměňuje spotřební materiál)
• pracovat s daty, znát principy pro organizaci
je si vědom možností a výhod, ale i
a uchovávání dat
rizik (zabezpečení dat před zneužitím, • spravovat soubory a složky pomocí správce
ochrana dat před zničením, porušování souborů, používat kompresi dat
autorských práv) a omezení (zejména
• mít přehled o různých operačních
technických a technologických)
systémech, aplikačních programech vč.jejich
spojených s používáním výpočetní
typů
techniky
• mít přehled o programovacích jazycích a
aplikuje výše uvedené – zejména
jejich použití
aktivně využívá prostředky
• dodržovat a umět aplikovat bezpečnostní
zabezpečení dat před zneužitím a
pravidla při používání počítače (aktualizace
ochrany dat před zničením
operačního systému a aplikací, ochrana proti
pracuje s prostředky správy operačního virům ap.)
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
vytváří, upravuje a uchovává
216
strukturované textové dokumenty
(ovládá typografická pravidla,
formátování, práce se šablonami, styly,
objekty, hromadnou korespondenci,
tvoří tabulky, grafy, makra)
volí vhodné informační zdroje k
vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody,
způsoby) k jejich získávání
zaznamenává a uchovává textové,
grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé
vyhledání a využití
uvědomuje si nutnost posouzení
validity informačních zdrojů a použití
informací relevantních pro potřeby
řešení konkrétního problému
přesahy z:
ANJ (1. ročník): Technologie
POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A INTERNET, 20 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• orientovat se v principech, možnostech a
používá počítač a jeho periferie
praktickém využití počítačových sítí
(obsluhuje je, detekuje chyby,
• objasnit běžně používané pojmy z oblasti
vyměňuje spotřební materiál)
počítačových sítí
je si vědom možností a výhod, ale i
• charakterizovat typy počítačových sítí dle
rizik (zabezpečení dat před zneužitím, jejich taxonomie
ochrana dat před zničením, porušování • popsat principy komunikace v počítačové
autorských práv) a omezení (zejména síti
technických a technologických)
• umět připojit počítač k počítačové síti
spojených s používáním výpočetní
• internet, komunikace (popsat strukturu a
techniky
související pojmy internetu, principy www,
aplikuje výše uvedené – zejména
pracovat s internetovým prohlížečem,
aktivně využívá prostředky
vyhledávat informace na internetu, využívat
zabezpečení dat před zneužitím a
služeb internetu - e-mail, řídit se
ochrany dat před zničením
bezpečnostními a etickými pravidly pro
pracuje s prostředky správy operačního použití internetu)
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
217
základní typy souborů a pracuje s nimi
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
vytváří, upravuje a uchovává
strukturované textové dokumenty
(ovládá typografická pravidla,
formátování, práce se šablonami, styly,
objekty, hromadnou korespondenci,
tvoří tabulky, grafy, makra)
volí vhodné informační zdroje k
vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody,
způsoby) k jejich získávání
zaznamenává a uchovává textové,
grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé
vyhledání a využití
uvědomuje si nutnost posouzení
validity informačních zdrojů a použití
informací relevantních pro potřeby
řešení konkrétního problému
přesahy z:
ANJ (1. ročník): Technologie
TEXTOVÝ EDITOR, 24 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
používá počítač a jeho periferie
(obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)
učivo
• nastavit prostředí textového editoru pro své
potřeby
• řídit se pravidly pro úpravu dokumentů,
typografickými a estetickými pravidly
218
je si vědom možností a výhod, ale i
rizik (zabezpečení dat před zneužitím,
ochrana dat před zničením, porušování
autorských práv) a omezení (zejména
technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní
techniky
aplikuje výše uvedené – zejména
aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
• editovat a formátovat text, využívat a
vytvářet styly, formátovat písmo, odstavce,
stránky, zadat tisk s požadovanými
vlastnostmi, vytvářet obsahy, rejstříky a
seznamy
• vkládat další objekty do textu a editovat je
• vytvářet a upravovat tabulky
• používat další vestavěné nástroje, kontrola
pravopisu, automatické opravy
• využívat formát PDF, vkládat hypertextový
odkaz a nestandardní znaky
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
vytváří, upravuje a uchovává
strukturované textové dokumenty
(ovládá typografická pravidla,
formátování, práce se šablonami, styly,
objekty, hromadnou korespondenci,
tvoří tabulky, grafy, makra)
219
volí vhodné informační zdroje k
vyhledávání požadovaných informací a
odpovídající techniky (metody,
způsoby) k jejich získávání
zaznamenává a uchovává textové,
grafické i numerické informace
způsobem umožňujícím jejich rychlé
vyhledání a využití
uvědomuje si nutnost posouzení
validity informačních zdrojů a použití
informací relevantních pro potřeby
řešení konkrétního problému
220
Informační a komunikační technologie
2.ročník, 2 h týdně, povinný
TABULKOVÝ KALKULÁTOR, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• objasnit principy a uvést oblasti použití
používá počítač a jeho periferie
tabulkových kalkulátorů
(obsluhuje je, detekuje chyby,
• specifikovat strukturu tabulek (sešit, list,
vyměňuje spotřební materiál)
buňka a její obsah)
je si vědom možností a výhod, ale i
• ovládat adresaci buněk - relativní a
rizik (zabezpečení dat před zneužitím, absolutní adresa
ochrana dat před zničením, porušování • ovládat způsoby formátování - grafické
autorských práv) a omezení (zejména formátování, formátování obsahu buněk,
technických a technologických)
automatické a podmíněné formátování
spojených s používáním výpočetní
• nastavení dokumentu pro tisk
techniky
• vytvářet a editovat grafy
aplikuje výše uvedené – zejména
• filtrovat a řadit data
aktivně využívá prostředky
• vytvářet a používat formuláře
zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
221
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
správně interpretuje získané informace
a výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s
ohledem na jejich další uživatele
rozumí běžným i odborným graficky
ztvárněným informacím (schémata,
grafy apod.)
POČÍTAČOVÁ GRAFIKA, 30 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• charakterizovat základní pojmy a principy
používá počítač a jeho periferie
počítačové grafiky (rastrová x vektorová
(obsluhuje je, detekuje chyby,
grafika, 3D grafika, barevné modely RGB a
vyměňuje spotřební materiál)
CMYK, rozlišení, barevná hloubka)
je si vědom možností a výhod, ale i
• pracovat s grafickými formáty, specifikovat
rizik (zabezpečení dat před zneužitím, grafické formáty a jejich vlastnosti, provádět
ochrana dat před zničením, porušování konverzi mezi formáty vč.vhodné komprimace
autorských práv) a omezení (zejména dat, zvolit vhodný formát vyhovující danému
technických a technologických)
užití
spojených s používáním výpočetní
• prohlížet obrázky uložené na disku,
techniky
vyhledávat obrázky na internetu
• seznámení se základními příkazy a nástroji
aplikuje výše uvedené – zejména
programů vektorové, rastrové grafiky a 3D
aktivně využívá prostředky
grafiky
zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
222
programovým vybavením i běžným
hardware
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
správně interpretuje získané informace
a výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s
ohledem na jejich další uživatele
rozumí běžným i odborným graficky
ztvárněným informacím (schémata,
grafy apod.)
přesahy z:
ANJ (2. ročník): Internet
PREZENTACE, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• řídit se principy pro vytvoření úspěšné
používá počítač a jeho periferie
prezentace
(obsluhuje je, detekuje chyby,
• znát programové nástroje pro tvorbu
vyměňuje spotřební materiál)
prezentace
je si vědom možností a výhod, ale i
• připravit podklady pro prezentaci
rizik (zabezpečení dat před zneužitím, • vytvořit prezentaci a nastavit její vlastnosti
ochrana dat před zničením, porušování
autorských práv) a omezení (zejména
technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní
techniky
aplikuje výše uvedené – zejména
aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
223
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
správně interpretuje získané informace
a výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s
ohledem na jejich další uživatele
rozumí běžným i odborným graficky
ztvárněným informacím (schémata,
grafy apod.)
přesahy z:
ANJ (2. ročník): Komunikace
DATABÁZOVÉ APLIKACE, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• charakterizovat základní pojmy a principy
používá počítač a jeho periferie
týkající se struktury databáze a její
(obsluhuje je, detekuje chyby,
modifikace, znát oblasti použití relačních
vyměňuje spotřební materiál)
databází
je si vědom možností a výhod, ale i
• ovládat databázovou aplikaci - pohyb v
rizik (zabezpečení dat před zneužitím, záznamech, vkládání dat, editace a rušení
ochrana dat před zničením, porušování záznamu, filtrování a vyhledávání a řazení
autorských práv) a omezení (zejména
technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní
techniky
aplikuje výše uvedené – zejména
aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
224
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
správně interpretuje získané informace
a výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s
ohledem na jejich další uživatele
rozumí běžným i odborným graficky
ztvárněným informacím (schémata,
grafy apod.)
ALGORITMIZACE A ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• algoritmizovat úlohu
používá počítač a jeho periferie
• ovládat základní struktury programování
(obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)
je si vědom možností a výhod, ale i
rizik (zabezpečení dat před zneužitím,
ochrana dat před zničením, porušování
225
autorských práv) a omezení (zejména
technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní
techniky
aplikuje výše uvedené – zejména
aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
správně interpretuje získané informace
a výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s
ohledem na jejich další uživatele
rozumí běžným i odborným graficky
ztvárněným informacím (schémata,
grafy apod.)
226
MULTIMÉDIA, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
• charakterizovat základní pojmy a principy
používá počítač a jeho periferie
multimédií, jejich použití
(obsluhuje je, detekuje chyby,
• pracovat s multimediálními formáty
vyměňuje spotřební materiál)
• kodeky
je si vědom možností a výhod, ale i
• specifikovat multimediální formáty a jejich
rizik (zabezpečení dat před zneužitím, vlastnosti
ochrana dat před zničením, porušování
• provádět konverzi mezi formáty
autorských práv) a omezení (zejména
technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní
techniky
aplikuje výše uvedené – zejména
aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
správně interpretuje získané informace
227
a výsledky jejich zpracování následně
prezentuje vhodným způsobem s
ohledem na jejich další uživatele
rozumí běžným i odborným graficky
ztvárněným informacím (schémata,
grafy apod.)
228
4.7.2. Počítačová grafika
Student získá znalosti potřebné pro navrhování sochařských objektů ve virtuální podobě. Tyto
znalosti jim zároveň umožní vizualizovat svoje dílo v konkrétním prostředí. Bude připraven i
pro dokumentační a propagační činnost v rámci svého profesního působení.
ročník
3. ročník
4. ročník
dotace
0+1
0+2
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
chápat výhody znalosti cizích jazyků
být motivován k prohlubování znalostí cizích jazyků
přizpůsobovat komunikaci v projevech psaných účelu jednání
přizpůsobovat komunikaci v projevech mluvených účelu jednání
vhodně se prezentovat
formulovat myšlenky přehledně, souvisle a srozumitelně
vyjadřovat se jazykově správně
účastnit se aktivně diskuzí
dokázat formulovat a obhajovat svůj názor
zpracovávat administrativní písemnosti na potřebné úrovni
zpracovávat souvislé texty na potřebné úrovni
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů jiných lidí
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z projevů jiných lidí
dodržovat jazykové a stylistické normy
dodržovat odbornou terminologii
vyjadřovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování
vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace
porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní
formě v cizím jazyce
229
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•
•
•
•
•
•
porozumět zadání úkolu a podstatě problému
získat informace potřebné k řešení problému
navrhnout způsoby řešení,vyhodnotit je zvolit výslednou variantu a zdůvodnit
volbu
volit prostředky a způsoby řešení
využívat předchozích zkušeností,vědomostí
spolupracovat s jinými lidmi
uplatňovat při řešení úkolu různé metody myšlení
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozumět mluvenému projevu
pořizovat si poznámky
využívat k učení různé informační zdroje
sledovat a hodnotit výsledky učení
přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí
znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru
ovládat různé techniky učení
umět si vytvořit vhodný studijní režim
mít pozitivní vztah k učení
uplatňovat různé postupy práce s textem
umět efektně vyhledávat informace
být čtenářsky gramotný
Odborné kompetence
OVLÁDAT ZÁKLADY VÝTVARNÉ UŽITÉ TVORBY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
experimentovat při řešení úkolu
uplatňovat netradiční přístupy
aktivně vyhledávat dostupné zdroje informací o tendencích v oboru
aktivně využívat dostupné zdroje informací o tendencích v oboru
využívat možností jednotlivých médií
využívat znalostí o historickém vývoji v oboru
hledat a využívat inspirační zdroje
samostatně uplatňovat a vyjadřovat vlastní výtvarný názor
výtvarně myslet a vnímat
ovládat zásady společenského chování
ovládat zásady ústní komunikace
ovládat zásady písemné komunikace
ovládat zásady týmové spolupráce
formulovat výtvarnou myšlenku
formulovat obsahovou náplň výtvarného záměru
volit výtvarné řešení na základě analýzy úkolu
dokázat zhodnotit a obhájit řešení
vhodně prezentovali svou práci v závislosti na konkrétní situaci
230
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále
více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové
pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu
zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé
na časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů,
ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou
vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních
a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou
funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak
při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se
připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a
občanského života.
231
Počítačová grafika
3.ročník, 0 + 1 h týdně, povinný
POLYGONÁLNÍ MODELOVÁNÍ Z PRIMITIV, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
používá počítač a jeho periferie
(obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)
je si vědom možností a výhod, ale i
rizik (zabezpečení dat před zneužitím,
ochrana dat před zničením, porušování
autorských práv) a omezení (zejména
technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní
techniky
učivo
V softwaru Cinema C4D je technika práce s
polygony základní. Student bude pracovat na
jednoduchém modelu pomocí úkonů z menu
Struktura.
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
ovládá základní práce v databázovém
procesoru (editace, vyhledávání,
filtrování, třídění, relace, tvorba sestav,
příprava pro tisk, tisk)
zná základní typy grafických formátů,
volí odpovídající programové vybavení
pro práci s nimi a na základní úrovni
grafiku tvoří a upravuje
používá běžné základní a aplikační
programové vybavení (aplikace
dodávané s operačním systémem, dále
pracuje zejména s aplikacemi tvořícími
tzv. kancelářský SW jako celkem)
vytváří jednoduché multimediální
dokumenty (tedy dokumenty v nichž je
spojena textová, zvuková a obrazová
složka informace) v některém vhodném
232
formátu (HTML dokument, dokument
textového procesoru, dokument
vytvořený specializovaným SW pro
tvorbu prezentací, atp.)
chápe specifika práce v síti (včetně
rizik), využívá jejích možností a
pracuje s jejími prostředky
ovládá další běžné prostředky online a
offline komunikace a výměny dat
aplikuje výše uvedené – zejména
aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
ovládá základní práce v databázovém
procesoru (editace, vyhledávání,
filtrování, třídění, relace, tvorba sestav,
příprava pro tisk, tisk)
používá běžné základní a aplikační
programové vybavení (aplikace
dodávané s operačním systémem, dále
pracuje zejména s aplikacemi tvořícími
233
tzv. kancelářský SW jako celkem)
pracuje s dalšími aplikacemi
používanými v příslušné profesní
oblasti
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
model pohovky
vlastní polygonální model na bázi kruhu
přesahy do:
3 DV (3. ročník): Seznámení,
3 DV (3. ročník): Modelování,
3 DV (3. ročník): Pokročilá modelace,
3 DV (3. ročník): Osvětlení,
3 DV (3. ročník): Sochy
přesahy z:
POG (3. ročník): textury a materiály,
POG (3. ročník): scéna a rendering
MODELOVÁNÍ POMOCÍ NÁSTROJŮ NURBS, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Pokročilejší modelování NURBS bude
používáno na rotační a organické tvary
používá počítač a jeho periferie
(obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)
je si vědom možností a výhod, ale i
rizik (zabezpečení dat před zneužitím,
ochrana dat před zničením, porušování
autorských práv) a omezení (zejména
technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní
techniky
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
ovládá základní práce v databázovém
procesoru (editace, vyhledávání,
filtrování, třídění, relace, tvorba sestav,
příprava pro tisk, tisk)
234
zná základní typy grafických formátů,
volí odpovídající programové vybavení
pro práci s nimi a na základní úrovni
grafiku tvoří a upravuje
používá běžné základní a aplikační
programové vybavení (aplikace
dodávané s operačním systémem, dále
pracuje zejména s aplikacemi tvořícími
tzv. kancelářský SW jako celkem)
vytváří jednoduché multimediální
dokumenty (tedy dokumenty v nichž je
spojena textová, zvuková a obrazová
složka informace) v některém vhodném
formátu (HTML dokument, dokument
textového procesoru, dokument
vytvořený specializovaným SW pro
tvorbu prezentací, atp.)
chápe specifika práce v síti (včetně
rizik), využívá jejích možností a
pracuje s jejími prostředky
ovládá další běžné prostředky online a
offline komunikace a výměny dat
aplikuje výše uvedené – zejména
aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
235
různých aplikací
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
ovládá základní práce v databázovém
procesoru (editace, vyhledávání,
filtrování, třídění, relace, tvorba sestav,
příprava pro tisk, tisk)
používá běžné základní a aplikační
programové vybavení (aplikace
dodávané s operačním systémem, dále
pracuje zejména s aplikacemi tvořícími
tzv. kancelářský SW jako celkem)
pracuje s dalšími aplikacemi
používanými v příslušné profesní
oblasti
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
model: džbán s ouškem
model: ovoce
model: mísa s ovocem
přesahy z:
POG (3. ročník): textury a materiály,
POG (3. ročník): scéna a rendering
TEXTURY A MATERIÁLY, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Student se naučí efektivně používat textury a
materiály, měnit průhlednost, odlesk, gradient
apod.
používá počítač a jeho periferie
(obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)
je si vědom možností a výhod, ale i
rizik (zabezpečení dat před zneužitím,
ochrana dat před zničením, porušování
autorských práv) a omezení (zejména
technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní
techniky
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
236
přiměřené míry abstrakce)
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
ovládá základní práce v databázovém
procesoru (editace, vyhledávání,
filtrování, třídění, relace, tvorba sestav,
příprava pro tisk, tisk)
zná základní typy grafických formátů,
volí odpovídající programové vybavení
pro práci s nimi a na základní úrovni
grafiku tvoří a upravuje
používá běžné základní a aplikační
programové vybavení (aplikace
dodávané s operačním systémem, dále
pracuje zejména s aplikacemi tvořícími
tzv. kancelářský SW jako celkem)
vytváří jednoduché multimediální
dokumenty (tedy dokumenty v nichž je
spojena textová, zvuková a obrazová
složka informace) v některém vhodném
formátu (HTML dokument, dokument
textového procesoru, dokument
vytvořený specializovaným SW pro
tvorbu prezentací, atp.)
chápe specifika práce v síti (včetně
rizik), využívá jejích možností a
pracuje s jejími prostředky
ovládá další běžné prostředky online a
offline komunikace a výměny dat
aplikuje výše uvedené – zejména
aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
237
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
ovládá základní práce v databázovém
procesoru (editace, vyhledávání,
filtrování, třídění, relace, tvorba sestav,
příprava pro tisk, tisk)
používá běžné základní a aplikační
programové vybavení (aplikace
dodávané s operačním systémem, dále
pracuje zejména s aplikacemi tvořícími
tzv. kancelářský SW jako celkem)
pracuje s dalšími aplikacemi
používanými v příslušné profesní
oblasti
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
výběr textury
editace materiálu
vyrobení vlastního materiálu
přesahy do:
POG (3. ročník): polygonální modelování z primitiv,
POG (3. ročník): modelování pomocí nástrojů NURBS,
POG (3. ročník): scéna a rendering,
3 DV (3. ročník): Seznámení,
3 DV (3. ročník): Modelování,
3 DV (3. ročník): Pokročilá modelace,
3 DV (3. ročník): Osvětlení,
3 DV (3. ročník): Sochy
přesahy z:
POG (3. ročník): scéna a rendering
238
SCÉNA A RENDERING, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
používá počítač a jeho periferie
(obsluhuje je, detekuje chyby,
vyměňuje spotřební materiál)
je si vědom možností a výhod, ale i
rizik (zabezpečení dat před zneužitím,
ochrana dat před zničením, porušování
autorských práv) a omezení (zejména
technických a technologických)
spojených s používáním výpočetní
techniky
učivo
Student propracovává scénu ohledně nasvícení
(několika bodové, různé typy,intenzita), stínu
(různé typy,intenzita). Seznámí se s
jednotlivými možnostmi renderingu a posoudí
vhodnost jejich případné aplikace
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
ovládá principy algoritmizace úloh a
sestavuje algoritmy řešení konkrétních
úloh (dekompozice úlohy na jednotlivé
elementárnější činnosti za použití
přiměřené míry abstrakce)
vybírá a používá vhodné programové
vybavení pro řešení běžných
konkrétních úkolů
ovládá základní práce v databázovém
procesoru (editace, vyhledávání,
filtrování, třídění, relace, tvorba sestav,
příprava pro tisk, tisk)
zná základní typy grafických formátů,
volí odpovídající programové vybavení
pro práci s nimi a na základní úrovni
grafiku tvoří a upravuje
používá běžné základní a aplikační
programové vybavení (aplikace
dodávané s operačním systémem, dále
pracuje zejména s aplikacemi tvořícími
tzv. kancelářský SW jako celkem)
vytváří jednoduché multimediální
dokumenty (tedy dokumenty v nichž je
spojena textová, zvuková a obrazová
složka informace) v některém vhodném
formátu (HTML dokument, dokument
textového procesoru, dokument
vytvořený specializovaným SW pro
tvorbu prezentací, atp.)
chápe specifika práce v síti (včetně
239
rizik), využívá jejích možností a
pracuje s jejími prostředky
ovládá další běžné prostředky online a
offline komunikace a výměny dat
aplikuje výše uvedené – zejména
aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
využívá nápovědy a manuálu pro práci
se základním a aplikačním
programovým vybavením i běžným
hardware
ovládá základní práce v databázovém
procesoru (editace, vyhledávání,
filtrování, třídění, relace, tvorba sestav,
příprava pro tisk, tisk)
používá běžné základní a aplikační
programové vybavení (aplikace
dodávané s operačním systémem, dále
pracuje zejména s aplikacemi tvořícími
tzv. kancelářský SW jako celkem)
pracuje s dalšími aplikacemi
používanými v příslušné profesní
oblasti
pokrytí průřezových témat
240
Informační a komunikační technologie
umístěni bitmapy na pozadí, popředí
standardní rendering
rendering s radiozitou
rendering ve sketch and toon
přesahy do:
POG (3. ročník): polygonální modelování z primitiv,
POG (3. ročník): modelování pomocí nástrojů NURBS,
POG (3. ročník): textury a materiály
přesahy z:
POG (3. ročník): textury a materiály
241
Počítačová grafika
4.ročník, 0 + 2 h týdně, povinný
PLAKÁT A POZVÁNKA, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Student se naučí v bitmapovém software
upravovat a komponovat fotografie, doplní je
textem.
aplikuje výše uvedené – zejména
aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
pracuje s dalšími aplikacemi
používanými v příslušné profesní
oblasti
ovládá běžné práce s tabulkovým
procesorem (editace, matematické
operace, vestavěné a vlastní funkce,
vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba
grafu,databáze, kontingenční tabulky a
grafy, příprava pro tisk, tisk)
komunikuje elektronickou poštou,
ovládá i zaslání přílohy, či naopak její
přijetí a následné otevření
využívá nástroje pro organizování a
plánování (specializované SW nástroje,
případně jako další funkce
sofistikovaného poštovního klienta)
komunikuje elektronickou poštou,
ovládá i zaslání přílohy, či naopak její
242
přijetí a následné otevření
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
Plakát na vlastní výstavu
pozvánka na vlastní výstavu
PORTFOLIO A DOKUMENTACE, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
student požívá barevné úpravy a retuš
fotografie. Učí se kompozici fotografií vhodné
pro prezentaci a propagaci. Vypracovává se
vlastní dokumenty o své práci.
aplikuje výše uvedené – zejména
aktivně využívá prostředky
zabezpečení dat před zneužitím a
ochrany dat před zničením
pracuje s prostředky správy operačního
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
pracuje s dalšími aplikacemi
používanými v příslušné profesní
oblasti
ovládá běžné práce s tabulkovým
procesorem (editace, matematické
operace, vestavěné a vlastní funkce,
vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba
grafu,databáze, kontingenční tabulky a
grafy, příprava pro tisk, tisk)
komunikuje elektronickou poštou,
ovládá i zaslání přílohy, či naopak její
přijetí a následné otevření
využívá nástroje pro organizování a
plánování (specializované SW nástroje,
případně jako další funkce
sofistikovaného poštovního klienta)
komunikuje elektronickou poštou,
243
ovládá i zaslání přílohy, či naopak její
přijetí a následné otevření
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
dokumentační fotografie
vlastní portfolio
FINÁLNÍ ÚPRAVY VIZUALIZACE, 16 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Student zužitkuje znalosti PSD a Cinemy C4D
aplikuje výše uvedené – zejména
v možnostech jejich vzájmného propojení.
aktivně využívá prostředky
Použití 3D objektu na pozadí rastru a naopak
zabezpečení dat před zneužitím a
rastru jako doplňku v 3D vizualizaci.
ochrany dat před zničením
Výsledný render se ve finále upraví a
pracuje s prostředky správy operačního zaretušuje v PSD
systému, na základní úrovni
konfiguruje operační systém, nastavuje
jeho uživatelské prostředí
orientuje se v běžném systému – chápe
strukturu dat a možnosti jejich uložení,
rozumí a orientuje se v systému
adresářů, ovládá základní práce se
soubory (vyhledávání, kopírování,
přesun, mazání), odlišuje a rozpoznává
základní typy souborů a pracuje s nimi
má vytvořeny předpoklady učit se
používat nové aplikace, zejména za
pomoci manuálu a nápovědy,
rozpoznává a využívá analogií ve
funkcích a ve způsobu ovládání
různých aplikací
pracuje s dalšími aplikacemi
používanými v příslušné profesní
oblasti
ovládá běžné práce s tabulkovým
procesorem (editace, matematické
operace, vestavěné a vlastní funkce,
vyhledávání, filtrování, třídění, tvorba
grafu,databáze, kontingenční tabulky a
grafy, příprava pro tisk, tisk)
komunikuje elektronickou poštou,
ovládá i zaslání přílohy, či naopak její
přijetí a následné otevření
využívá nástroje pro organizování a
plánování (specializované SW nástroje,
případně jako další funkce
sofistikovaného poštovního klienta)
244
komunikuje elektronickou poštou,
ovládá i zaslání přílohy, či naopak její
přijetí a následné otevření
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
socha v krajině
krajinné prvky v prostředí 3D
finální retuš vizualizace
245
4.8. Ekonomické vzdělávání
4.8.1. Ekonomika
Cílem této vzdělávací oblasti je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim pochopit
mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a
principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních
podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo
o marketingu a managementu a využití jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských
subjektů různých úrovní.
Důležitá je také znalost fungování finančního trhu, národního hospodářství a EU. Žáci jsou
vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků v oboru.
Vzdělávací oblast je úzce propojena s průřezovým tématem Člověk a svět práce a se
standardem finanční gramotnosti pro střední vzdělávání.
ročník
4. ročník
dotace
3
povinnost
(skupina)
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
správně používat a převádět běžné jednotky
používat pojmy kvantifikujícího charakteru
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
nacházet vtahy mezi jevy a předměty při řešení úkolů
číst a vytvářet grafické znázornění
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
•
•
•
posuzovat věrohodnost informačních zdrojů
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
pracovat s osobním počítačem
246
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
přizpůsobit se měnícím životním podmínkám
dokázat řešit své sociální a ekonomické záležitosti
ověřovat si získané poznatky
stanovit si cíle a priority podle svých schopností, zájmové a pracovní orientace a
životních podmínek
reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti
schopnost odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
přizpůsobovat komunikaci v projevech psaných účelu jednání
formulovat myšlenky přehledně, souvisle a srozumitelně
účastnit se aktivně diskuzí
zpracovávat administrativní písemnosti na potřebné úrovni
dodržovat odbornou terminologii
vyjadřovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování
vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozumět podstatě a principům podnikání
mít představu o všech právních, ekonomických, administrativních, osobnostních
a etických aspektech soukromého podnikání
dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou
tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti
uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání
být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
mít reálnou představu o všech pracovních, platových a jiných podmínkách v
oboru
mít představu o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat
se svými představami a předpoklady
umět komunikovat se zaměstnavateli
umět využívat poradenských služeb v oblasti světa práce a vzdělávání
znát práva a povinnosti zaměstnavatele a pracovníka
prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
odpovědně, samostatně a iniciativně jednat ve vlastním zájmu i v zájmu veřejném
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•
porozumět zadání úkolu a podstatě problému
získat informace potřebné k řešení problému
247
•
•
•
•
navrhnout způsoby řešení,vyhodnotit je zvolit výslednou variantu a zdůvodnit
volbu
volit prostředky a způsoby řešení
využívat předchozích zkušeností,vědomostí
spolupracovat s jinými lidmi
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
•
rozumět mluvenému projevu
pořizovat si poznámky
využívat k učení různé informační zdroje
sledovat a hodnotit výsledky učení
přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí
mít pozitivní vztah k učení
umět efektně vyhledávat informace
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
•
•
•
zvažovat při plánování a posuzování činnosti náklady, výnosy a zisk
zvažovat vliv na životní prostředí
zvažovat sociální dopady
USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB
•
chápat kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
OVLÁDAT ZÁKLADY VÝTVARNÉ UŽITÉ TVORBY
•
•
orientovat se v marketingových nástrojích
vykonávat marketingové činnosti ve vztahu k oboru
248
Ekonomika
4.ročník, 3 h týdně, povinný
PODSTATA FUNGOVÁNÍ TRŽNÍ EKONOMIKY, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
• potřeby, statky, služby, spotřeba, životní
úroveň
• výroba, výrobní faktory, hospodářský
proces
• trh, tržní subjekty, nabídka, poptávka, zboží,
cena
používá a aplikuje základní
ekonomické pojmy
na příkladu popíše fungování tržního
mechanismu
posoudí vliv ceny na nabídku a
poptávku
vyjádří formou grafu určení
rovnovážné ceny
stanoví cenu jako součet nákladů, zisku
a DPH a vysvětlí, jak se cena liší podle
zákazníků, místa a období
rozpozná běžné cenové triky a klamavé
nabídky
přesahy z:
ANJ (4. ročník): Kariéra
ZÁVISLÁ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
vytvoří strukturovaný životopis, umí • hledání zaměstnání, strukturovaný životopis
hledat nabídky pracovních příležitostí • zákoník práce, pracovní smlouva, skončení
pracovního poměru
na internetu
• úřad práce
orientuje se v zákoníku práce, na
konkrétních příkladech vysvětlí
správný postup
popíše činnost úřadu práce
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• vyhledá informace na internetu a dále s nimi umí pracovat
PODNIKÁNÍ, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
posoudí vhodné formy podnikání pro
obor
vytvoří podnikatelský záměr a
zakladatelský rozpočet
učivo
• podnikání, právní formy
• podnikatelský záměr
• podnikání podle obchodního zákoníku
• podnikání v rámci EU
orientuje se v právních formách
podnikání a dovede charakterizovat
249
jejich základní znaky
orientuje se ve způsobech ukončení
podnikání
na příkladu popíše základní povinnosti
podnikatele vůči státu
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
• dokáže posoudit vliv podnikání na životní prostředí
PODNIK, MAJETEK PODNIKU A HOSPODAŘENÍ PODNIKU, 18 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• struktura majetku, dlouhodobý
rozlišuje jednotlivé druhy majetku
majetek,oběžný majetek
orientuje se v účetní evidenci majetku • náklady, výnosy, výsledek hospodaření
podniku
rozliší jednotlivé druhy nákladů a
• druhy škod a možnosti předcházení škodám,
výnosů
odpovědnost zaměstnance a odpovědnost
řeší jednoduché výpočty výsledku
zaměstnavatele
hospodaření
• marketing
řeší jednoduché kalkulace ceny
• management
na příkladech vysvětlí a vzájemně
porovná druhy odpovědnosti za škody
ze strany zaměstnance a
zaměstnavatele
na příkladu ukáže použití nástrojů
marketingu v oboru
charakterizuje části procesu řízení a
jejich funkci
MZDY, ZÁKONNÉ ODVODY, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
orientuje se v zákonné úpravě mezd a • mzdová soustava, složky mzdy, mzdové
předpisy
provádí mzdové výpočty, zákonné
• daně z příjmů
odvody
• systém sociálního a zdravotního
vypočte sociální a zdravotní pojištění zabezpečení
DAŇOVÁ SOUSTAVA A FINANČNÍ TRH, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
dovede vyhotovit daňové přiznání
rozliší princip přímých a nepřímých
daní
vede daňovou evidence pro plátce i
neplátce DPH
učivo
• přímé a nepřímé daně
• daňová evidence
• peníze, platební styk v národní a zahraniční
měně, finanční trh, cenné papíry
• úroková míra
charakterizuje finanční trh a jeho
250
jednotlivé subjekty
charakterizuje peníze a jednotlivé
cenné papíry
používá nejběžnější platební nástroje,
smění peníze podle kursovní lístku
orientuje se v produktech
pojišťovacího trhu, vybere
nejvýhodnější pojistný produkt s
ohledem na své potřeby
vysvětlí způsoby stanovení úrokových
sazeb a rozdíl mezi úrokovou sazbou a
RPSN
orientuje se v soustavě daní, v
registraci k daním
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• vyhledá informace na internetu a dále s nimi umí pracovat
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A EU, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• struktura národního hospodářství
vysvětlí význam ukazatelů vývoje
• činitelé ovlivňující úroveň národního
národního hospodářství ve vztahu k
hospodářství
oboru
• hrubý domácí produkt
objasní příčiny a druhy
• nezaměstnanost
nezaměstnanosti
• inflace
vysvětlí podstatu inflace a její důsledky • platební bilance
na finanční situaci obyvatel a na
• státní rozpočet
příkladu ukáže jak se bránit jejím
• Evropská unie
nepříznivým důsledkům
srovná úlohu velkých a malých
podniků v ekonomice státu
na příkladech vysvětlí příjmy a výdaje
státního rozpočtu
chápe důležitost evropské integrace
zhodnotí ekonomický dopad členství v
EU
251
4.9. Odborné vzdělávání
4.9.1. Dějiny výtvarné kultury
Obsahem vyučovacího předmětu dějiny výtvarné kultury jsou kulturně historické souvislosti
vzniku a vývoje architektury, výtvarného a užitého umění od pravěku do současnosti.
Hlavním cílem je naučit studenty vnímat kontinuitu vývoje umění s vývojem společenského
života
a myšlením společnosti. Snahou je představit stěžejní osobnosti jednotlivých období a jejich
architektonická, umělecká a uměleckořemeslná díla, která zásadním způsobem ovlivnila
vývoj evropského i celosvětového kulturního dění.Těžištěm je přitom poznávání specifického
jazyka
a charakteru děl výtvarné kultury, v potřebné míře zaměřené na studovaný obor.
Základem výuky je rovnoměrné propojení teoretického výkladu s konkrétní obrazovou
dokumentací. Důležitou součástí výuky jsou také exkurze a návštěvy stálých sbírek umění a
výstav.
Dějiny výtvarné kultury mají interdisciplinární charakter, přesahy se uplatňují zejména
směrem
k estetice, literatuře, dějepisu, filosofii aj.
Výsledkem vzdělávání v tomto předmětu je:
• znalost obecných historických zákonitostí a zákonitostí estetiky užitého výtvarného umění
• znalost obecných principů periodizace historického vývoje společnosti a její výtvarné
kultury
• chápání podmíněnosti každé vývojové etapy etapou předcházející, a to v obecně
historickém procesu i v konkrétní oblasti dějin národních
• dovednost lokalizovat zeměpisně a časově historická a výtvarná fakta, události a dění
• dovednost analyzovat historickou a výtvarnou skutečnost na její jednotlivé komponenty,
odhalovat vzájemnou souvislost, vzájemné vztahy, jejich podmíněnost a tyto poznatky znovu
syntetizovat
•
dovednost srovnávat historické a výtvarné jevy, události a procesy, pomocí
charakteristických znaků vytyčovat jejich shody a rozdíly
Studenti jsou v rámci tohoto vyučovacího předmětu vedeni k aktivnímu vyhledávání zdroje
informací, které mohou být inspirací pro vlastní tvůrčí činnost.
ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
dotace
3
3
3
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
povinný
dotace skupiny
252
Klíčové kompetence
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
posuzovat věrohodnost informačních zdrojů
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z projevů jiných lidí
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů jiných lidí
dodržovat odbornou terminologii
formulovat myšlenky přehledně, souvisle a srozumitelně
vyjadřovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
•
•
•
chápat minulost i současnost svého národa v evropském a světovém kontextu
uznávat hodnoty a tradice svého národa
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
mít vytvořen pozitivní vztah k hodnotám kultury
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
uplatňovat při řešení úkolu různé metody myšlení
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozumět mluvenému projevu
pořizovat si poznámky
znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru
ovládat různé techniky učení
umět si vytvořit vhodný studijní režim
využívat k učení různé informační zdroje
sledovat a hodnotit výsledky učení
přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí
mít pozitivní vztah k učení
umět efektně vyhledávat informace
uplatňovat různé postupy práce s textem
být čtenářsky gramotný
253
Odborné kompetence
OVLÁDAT ZÁKLADY VÝTVARNÉ UŽITÉ TVORBY
•
aktivně využívat dostupné zdroje informací o tendencích v oboru
Průřezová témata
Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT:
Člověk a životní prostředí
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem
jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy
udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho
jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost
rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů.
Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné
pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a
ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje
na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie
v zájmu udržitelnosti rozvoje.
Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby:
− pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními,
regionálními a globálními environmentálními problémy
− chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život
− porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve
vztahu k udržitelnému rozvoji
− respektovali principy udržitelného rozvoje
− získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a
právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje
− samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech
s prostředím a z různých informačních zdrojů
− pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení
environmentálních problémů
− osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí
v osobním a profesním jednání
− dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí
− osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví
Občan v demokratické společnosti
Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových
postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování
demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování
občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání
odpovědného aktivního občana.
Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání,
v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její
realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě
v místě školy.
254
Informační a komunikační technologie
Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých
zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována
podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací.
Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a
komunikačních technologií.
V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a
komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého
hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií
se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále
více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a
společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové
pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti – dochází k přesunu
zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně.
Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé
na časových, prostorových, či kvantitativních omezeních.
Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů,
ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou
vykonávány; je tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních
a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání.
Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou
funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního
člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních
a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak
při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se
připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a
občanského života.
Člověk a svět práce
Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava
takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže
také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě.
Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné
složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním
ve světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací
orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv.
255
Dějiny výtvarné kultury
2.ročník, 3 h týdně, povinný
UMĚNÍ MIMOEVROPSKÝCH CIVILIZACÍ, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • umění mimoevropských civilizací
• Čína
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • Indie
• Byzanc
příslušném oboru
• Islám
objasní vzájemné souvislosti
• kultura, náboženství, památky
jednotlivých vývojových etap
společnosti a výtvarných a estetických
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
• poznává práci uměleckých řemesel mimoevropských kulturních oblastí
Informační a komunikační technologie
• aktivně využívá informační zdroje (Internet, DVD atd.)
Občan v demokratické společnosti
• chápe multikulturní a náboženské rozdíly
• respektuje práva a osobnost druhých lidí, vystupuje proti rasismu a diskriminaci
RANÝ STŘEDOVĚK, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • středověk
• vývoj a periodizace, kulturní, politická a
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v náboženská situace
• raný středověk
příslušném oboru
• důležitá role církve ve společnosti
objasní vzájemné souvislosti
• umění předkarolínského, karolínského a
jednotlivých vývojových etap
otonského období
společnosti a výtvarných a estetických
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
využívá všech dostupných zdrojů pro
256
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
• student chápe důležitou roli církevních řádů v osidlování Evropy
přesahy do:
CJL (1. ročník): středověká literatura
SÁMOVA ŘÍŠE A VELKÁ MORAVA, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • Sámova říše a Velká Morava
• počátky prvních státních celků na českém
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v území
• umělecké památky Velké Moravy
příslušném oboru
• raně středověký přemyslovský stát
objasní vzájemné souvislosti
jednotlivých vývojových etap
společnosti a výtvarných a estetických
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
• uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost v evropském kontextu
přesahy do:
CJL (1. ročník): středověká literatura
VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • vrcholný středověk
• kulturní a politický vývoj západní a střední
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v Evropy
příslušném oboru
objasní vzájemné souvislosti
jednotlivých vývojových etap
společnosti a výtvarných a estetických
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
• uvědomuje si vlastní kulturní, národní a osobní identitu
přesahy do:
257
OBN (1. ročník): změny společnosti ve středověku a raném novověku,
CJL (1. ročník): středověká literatura
ROMÁNSKÉ UMĚNÍ, 34 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • románské umění
• charakteristika slohu
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • nejvýznamnější centra kultury a umění
• role církve ve středověké společnosti, umění
příslušném oboru
a v životě člověka
objasní vzájemné souvislosti
• románská architektura, sochařství, malířství
jednotlivých vývojových etap
• užité umění
společnosti a výtvarných a estetických
• románské umění na našem území
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• pracuje s informacemi z různých zdrojů, uvědomuje si nutnost posuzovat rozdílnou
věrohodnost informačních zdrojů
přesahy do:
CJL (1. ročník): středověká literatura
GOTICKÉ UMĚNÍ, 26 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • gotické umění
• kulturní a politický vývoj Evropy
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • gotický sloh - charakteristické prvky
• architektura, sochařství, malířství
příslušném oboru
• užité umění
objasní vzájemné souvislosti
• český stát za posledních Přemyslovců a
jednotlivých vývojových etap
Lucemburků
společnosti a výtvarných a estetických
• české gotické umění
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
provede rozbor uměleckého díla z
hlediska jeho historického zařazení,
vztahu formy a obsahu a kompoziční
výstavby
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
• uznává tradice a hodnoty svého národa, chápe jeho minulost i současnost
258
přesahy do:
CHE (2. ročník): konzervování a restaurování kamene,
CJL (1. ročník): středověká literatura,
CJL (1. ročník): literatura husitské doby,
PIS (2. ročník): Gotická textura
OPAKOVÁNÍ UČIVA, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • opakování a upevňování učiva
• procvičování
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • poznávací testy
• exkurze
příslušném oboru
objasní vzájemné souvislosti
jednotlivých vývojových etap
společnosti a výtvarných a estetických
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
provede rozbor uměleckého díla z
hlediska jeho historického zařazení,
vztahu formy a obsahu a kompoziční
výstavby
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
• spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi, ověřuje si získané poznatky, kriticky
zvažuje názory a postoje jiných lidí
• dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
259
Dějiny výtvarné kultury
3.ročník, 3 h týdně, povinný
RANÝ NOVOVĚK, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
popíše historický vývoj společnosti a
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v
příslušném oboru
učivo
• raný novověk
• kulturní a historická charakteristika doby
objasní vzájemné souvislosti
jednotlivých vývojových etap
společnosti a výtvarných a estetických
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
uznává tradice a hodnoty svého národa
podporuje hodnoty místní, národní i evropské kultury a má k nim vytvořen pozitivní vztah
pracuje s informacemi z různých zdrojů, posuzuje jejich věrohodnost
přesahy do:
OBN (1. ročník): změny společnosti ve středověku a raném novověku,
CJL (1. ročník): humanismus a renesance
RENESANCE, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • renesance
• periodizace
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • charakteristika slohu
• hlavní znaky renesančního umění
příslušném oboru
• humanismus
objasní vzájemné souvislosti
• reformace, protireformace
jednotlivých vývojových etap
společnosti a výtvarných a estetických
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
pokrytí průřezových témat
260
Občan v demokratické společnosti
změny v pohledu na život člověka a jeho postavení ve společnosti
přesahy do:
CJL (1. ročník): humanismus a renesance
ITALSKÁ RENESANCE, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • italská renesance
• architektura
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • sochařství
• malířství
příslušném oboru
• užité umění
identifikuje výtvarný projev
• nejvýznamnější osobnosti a jejich díla
jednotlivých historických slohových
(Michelangelo Buonarotti, Leonardo da Vinci
období podle jeho základních znaků
atd.)
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
postavení člověka ve společnosti
přesahy do:
CJL (1. ročník): humanismus a renesance
MANÝRISMUS, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • manýrismus
• periodizace
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • význam a obsah pojmu
• architektura
příslušném oboru
• sochařství
objasní vzájemné souvislosti
• malířství
jednotlivých vývojových etap
společnosti a výtvarných a estetických • nejvýznamnější osobnosti a jejich díla
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
261
ZAALPSKÁ RENESANCE, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • zaalpská renesance
• historický, společenský a kulturní vývoj
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v zemí Evropy (Španělsko, Francie, Německo,
Nizozemí a další)
příslušném oboru
• architektura
objasní vzájemné souvislosti
• sochařství
jednotlivých vývojových etap
• malířství
společnosti a výtvarných a estetických
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
ČESKÁ RENESANCE, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • česká renesance
• charakteristika a periodizace slohu
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • architektura
• sochařství
příslušném oboru
• malířství
objasní vzájemné souvislosti
• projevy manýrismu na dvoře Rudolfa II.
jednotlivých vývojových etap
společnosti a výtvarných a estetických
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
uznává tradice a hodnoty svého národa
má vytvořen pozitivní vztah k místním kulturním hodnotám
přesahy do:
CJL (1. ročník): humanismus a renesance
262
BAROKO, 15 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • baroko
• periodizace
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • charakteristika slohu
• nejdůležitější památky v Itálii, Španělsku,
příslušném oboru
Francii, Německu a Rakousku
objasní vzájemné souvislosti
• baroko na území českých zemí jednotlivých vývojových etap
architektura, sochařství, nejvýznamnější
společnosti a výtvarných a estetických
osobnosti
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky IT
přesahy do:
CJL (1. ročník): barokní literatura
BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • barokní malířství
• významné osobnosti a jejich díla ( Itálie,
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v Francie, Nizozemí, Čechy)
• rozbor obrazů
příslušném oboru
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
přesahy do:
CJL (1. ročník): barokní literatura
263
ROKOKO, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • rokoko
• periodizace
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • charakteristika slohu
• architektura
příslušném oboru
• sochařství
objasní vzájemné souvislosti
• malířství
jednotlivých vývojových etap
společnosti a výtvarných a estetických
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
OPAKOVÁNÍ UČIVA, 7 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • opakování učiva
• ověřování úrovně získaných vědomostí
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • poznávací test
• exkurze
příslušném oboru
objasní vzájemné souvislosti
jednotlivých vývojových etap
společnosti a výtvarných a estetických
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
264
Dějiny výtvarné kultury
4.ročník, 3 h týdně, povinný
KLASICISMUS, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • klasicismus
• časové vymezení
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • historické souvislosti
• významná kulturní centra klasicismu, jeho
příslušném oboru
projevy v architektuře, sochařství a malířství
objasní vzájemné souvislosti
• díla významných osobností (rozbor)
jednotlivých vývojových etap
• klasicismus v Čechách - památky, umělci
společnosti a výtvarných a estetických
• muzejní sbírky s památkami klasicismu
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
provede rozbor uměleckého díla z
hlediska jeho historického zařazení,
vztahu formy a obsahu a kompoziční
výstavby
přesahy do:
OBN (1. ročník): občanské revoluce 18. století,
CJL (1. ročník): evropská literatura 18. století
ROMANTISMUS, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • romantismus
• časové vymezení romantismu
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • historické a kulturní souvislosti doby
• charakteristické znaky a projevy v
příslušném oboru
architektuře, sochařství a malířství
objasní vzájemné souvislosti
• díla nejvýznamnějších představitelů jednotlivých vývojových etap
náměty, techniky (rozbor)
společnosti a výtvarných a estetických
• romantismus na našem území
tendencí projevujících se v tomto
• muzejní sbírky s památkami romantismu
vývoji
identifikuje výtvarný projev
265
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
provede rozbor uměleckého díla z
hlediska jeho historického zařazení,
vztahu formy a obsahu a kompoziční
výstavby
přesahy do:
CJL (2. ročník): literatura období romantismu
REALISMUS, 7 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • realismus
• časové vymezení
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • historické a kulturní souvislosti
• charakteristické znaky a projevy realismu v
příslušném oboru
architektuře, sochařství a malířství
objasní vzájemné souvislosti
• individuální přístupy v tvorbě významných
jednotlivých vývojových etap
osobností realismu
společnosti a výtvarných a estetických
• náměty, materiály, techniky (rozbor)
tendencí projevujících se v tomto
• porovnání projevů klasicismu, romantismu a
vývoji
realismu s ohledem na současné umění
identifikuje výtvarný projev
• český realismus - generace umělců
jednotlivých historických slohových podílející se na výzdobě Národního divadla
období podle jeho základních znaků
• muzejní sbírky s památkami realismu
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
provede rozbor uměleckého díla z
hlediska jeho historického zařazení,
vztahu formy a obsahu a kompoziční
výstavby
přesahy do:
OBN (1. ročník): emancipace českého národa v 19. století,
CJL (2. ročník): světový realismus a naturalismus
IMPRESIONISMUS, 7 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • impresionismus
• časové vymezení doby
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • historické a kulturní souvislosti
• východiska impresionismu, jeho význam
příslušném oboru
pro další vývoj umění
266
objasní vzájemné souvislosti
jednotlivých vývojových etap
společnosti a výtvarných a estetických
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
• charakteristické znaky, náměty, techniky
• díla nejdůležitějších představitelů ( Monet,
Renoir, Pissarro, Sisley, Degas, Morisotová
atd.)
• český impresionismus
• umělecké a muzejní sbírky s památkami
impresionismu
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
provede rozbor uměleckého díla z
hlediska jeho historického zařazení,
vztahu formy a obsahu a kompoziční
výstavby
POSTIMPRESIONISMUS, 5 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • impresionismus
• časové vymezení doby
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • historické a kulturní souvislosti
• východiska impresionismu, jeho význam
příslušném oboru
pro další vývoj umění
objasní vzájemné souvislosti
• charakteristické znaky, náměty, techniky
jednotlivých vývojových etap
• díla nejdůležitějších představitelů ( Monet,
společnosti a výtvarných a estetických
Renoir, Pissarro, Sisley, Degas, Morisotová
tendencí projevujících se v tomto
atd.)
vývoji
• český impresionismus
identifikuje výtvarný projev
• umělecké a muzejní sbírky s památkami
jednotlivých historických slohových impresionismu
období podle jeho základních znaků
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
provede rozbor uměleckého díla z
hlediska jeho historického zařazení,
vztahu formy a obsahu a kompoziční
výstavby
přesahy do:
CJL (2. ročník): moderní umělecké směry konce 19. století
267
SYMBOLISMUS A SECESE, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • symbolismus a secese
• periodizace
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v • historické a kulturní souvislosti doby
• významná evropská centra symbolismu a
příslušném oboru
secese
objasní vzájemné souvislosti
• charakteristické znaky , projevy,
jednotlivých vývojových etap
individuální přístupy v dílech architektů,
společnosti a výtvarných a estetických
sochařů, malířů
tendencí projevujících se v tomto
• náměty, materiály, techniky
vývoji
• význam symbolismu a secese pro další
identifikuje výtvarný projev
vývoj umění
jednotlivých historických slohových • hlavní představitelé české secese
období podle jeho základních znaků
• muzejní sbírky s příklady výtvarných děl
tohoto období
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
provede rozbor uměleckého díla z
hlediska jeho historického zařazení,
vztahu formy a obsahu a kompoziční
výstavby
přesahy do:
CJL (2. ročník): české básnické skupiny 2. poloviny 19. století,
CJL (2. ročník): moderní umělecké směry konce 19. století
UMĚNÍ PRVNÍ POLOVINY 20.ST., 26 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • umění první poloviny 20.století
• společenké, politické a kulturní změny na
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v poč. 20.století
• fauvismus
příslušném oboru
• expresionismus
objasní vzájemné souvislosti
• kubismus
jednotlivých vývojových etap
• abstrakce
společnosti a výtvarných a estetických
• futurismus
tendencí projevujících se v tomto
• dadaismus
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových
268
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
provede rozbor uměleckého díla z
hlediska jeho historického zařazení,
vztahu formy a obsahu a kompoziční
výstavby
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
• student si uvědomuje nebezpečí totalitní moci
přesahy do:
OBN (1. ročník): první světová válka a meziválečné Československo,
CJL (3. ročník): světová próza 1. poloviny 20. století,
CJL (3. ročník): česká próza 1. poloviny 20. století,
CJL (3. ročník): literatura v době 2. světové války
UMĚNÍ DRUHÉ POLOVINY 20.ST., 20 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše historický vývoj společnosti a • umění druhé poloviny 20.století
• kulturní a společenský vývoj po II. světové
její výtvarné kultury včetně užitého
výtvarného umění a výtvarné tvorby v válce
• nefigurativní - abstraktní umění
příslušném oboru
• neoplasticismus
objasní vzájemné souvislosti
• suprematismus, akční malba, informel
jednotlivých vývojových etap
• abstraktní expresionismus a lyrická
společnosti a výtvarných a estetických
abstrakce
tendencí projevujících se v tomto
• pop - art, kinetické umění, konceptuální
vývoji
umění, land - art
identifikuje výtvarný projev
• hyperrealismus, nová figurace
jednotlivých historických slohových • postmodernismus - vývoj architektury,
období podle jeho základních znaků
malířství, sochařství, už. umění
• představitelé současné výtvarné scény ve
rozezná významné představitele
jednotlivých historických slohových světě i v Čechách
období i současného výtvarného umění
a jejich typická díla
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
provede rozbor uměleckého díla z
hlediska jeho historického zařazení,
vztahu formy a obsahu a kompoziční
výstavby
pokrytí průřezových témat
Občan v demokratické společnosti
• student chápe vliv politického rozdělení Evropy na výtvarné umění
269
Informační a komunikační technologie
• student získává informace z různých zdrojů
přesahy do:
OBN (1. ročník): druhá světová válka a poválečné Československo,
CJL (4. ročník): světová próza 2. poloviny 20. století,
CJL (4. ročník): česká próza po 2. světové válce,
CJL (4. ročník): světová poezie po roce 1945,
CJL (4. ročník): česká poezie po roce 1945,
CJL (4. ročník): světové a české drama po roce 1945
ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA, 9 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• opakování vývoje umění od jeho vzniku
objasní vzájemné souvislosti
• upevňování získaných znalostí
jednotlivých vývojových etap
společnosti a výtvarných a estetických • příprava na maturitní zkoušku
tendencí projevujících se v tomto
vývoji
identifikuje výtvarný projev
jednotlivých historických slohových
období podle jeho základních znaků
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
270
4.9.2. Technické kreslení
Obsahový okruh má teoreticko-praktický charakter. Poskytuje žákům základní vědomosti a
intelektové a praktické dovednosti v oblasti materiálů a surovin používaných
v kamenosochařství, technologických postupů a technik, strojů, zařízení, nářadí a pomůcek.
Dále poskytuje základní vědomosti o technologických postupech a materiálech používaných
při restaurování, konzervování a rekonstrukci uměleckořemeslných prací z kamene.
V příslušných souvislostech je zdůrazňována bezpečnost a hygiena práce a ochrana životního
prostředí.
Součástí obsahového okruhu jsou základy technického zobrazování, jehož cílem je poskytnout
žákům vědomosti a dovednosti účelného grafického řešení geometrických úloh rovinných i
prostorových a jejich aplikace v technické i výtvarné praxi.
Obsahový okruh je provázán s oblastmi přírodovědného vzdělávání a matematického
vzdělávání; těsné vazby má s obsahovým okruhem výtvarná tvorba a realizace v materiálu.
ročník
1. ročník
dotace
2
povinnost
(skupina)
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
správně používat a převádět běžné jednotky
používat pojmy kvantifikujícího charakteru
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
nacházet vtahy mezi jevy a předměty při řešení úkolů
číst a vytvářet grafické znázornění
aplikovat znalosti o tvarech předmětů v rovině i prostoru
aplikovat matematické postupy v praxi
aplikovat matematické postupy v denní praxi
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
pracovat s osobním počítačem
271
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
ověřovat si získané poznatky
mít odpovědný vztah ke svému zdraví
pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj
přizpůsobit se měnícím životním podmínkám
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
dodržovat jazykové a stylistické normy
dodržovat odbornou terminologii
formulovat myšlenky přehledně, souvisle a srozumitelně
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•
•
•
porozumět zadání úkolu a podstatě problému
volit prostředky a způsoby řešení
využívat předchozích zkušeností,vědomostí
spolupracovat s jinými lidmi
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru
rozumět mluvenému projevu
pořizovat si poznámky
ovládat různé techniky učení
mít pozitivní vztah k učení
sledovat a hodnotit výsledky učení
272
Technické kreslení
1.ročník, 2 h týdně, povinný
ÚVOD DO PŘEDMĚTU TECH. KRESLENÍ, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
používá základní odbornou terminologii
umí používat rýsovací pomůcky
správně používá jednotnou symboliku a typy
čar
zná úpravu výkresů
přesahy z:
MAT (1. ročník): planimetrie
učivo
• seznámení s organizací výuky a pomůckami
• seznámení s pojmem deskriptivní geometrie
a obsahem tohoto oboru
• historie prostorové geometrie
NORMALIZACE NA TECHN. VÝKRESECH, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
zobrazuje jednotlivé geometrické
prvky
vyjmenuje druhy technických výkresů,
popíše jejich náležitosti
učivo
• písmo a nácvik psaní písma bez šablon
• formáty výkresů
• druhy čar
ZÁKLADNÍ GEOMETRICKÉ KONSTRUKCE, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
zobrazuje jednotlivé geometrické
prvky
učivo
• osová a středová souměrnost
• podobnosti
• afinita
• pravidelné mnohoúhelníky
• kuželosečky
přesahy do:
MAT (1. ročník): planimetrie
přesahy z:
MAT (1. ročník): planimetrie
ZÁKLADY MONGEOVA PROMÍTÁNÍ, 24 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
ovládá způsoby zobrazování a druhy
promítání
zobrazuje jednotlivé geometrické
prvky
učivo
• druhy promítání
• zobrazení bodu přímky, roviny
• průměty n-úhelníků
• průměty kružnice
aplikuje pravidla promítání
přesahy do:
MAT (2. ročník): stereometrie
přesahy z:
MAT (1. ročník): planimetrie,
MAT (2. ročník): stereometrie
273
1.TĚLESA V MONGEOVĚ PROMÍTÁNÍ, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
ovládá způsoby zobrazování a druhy • zobrazení základních těles
• řezy na tělesech s podstavou v půdorysně
promítání
nebo nárysně
zobrazuje jednotlivé geometrické
• skutečná velikost řezu pomocí otáčení
prvky
• sítě
aplikuje pravidla promítání
• papírové modely seříznutých těles
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
Každý obor technické činnosti má svá určitá pravidla pro odborné kreslení . Společným
pojítkem pro práci výtvarníka a technika je znát zásady a pravidla zobrazování .
přesahy do:
MAT (2. ročník): stereometrie
přesahy z:
MAT (2. ročník): stereometrie
ÚVOD DO KOSOÚHLÉHO PROM., 9 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
ovládá způsoby zobrazování a druhy
promítání
učivo
• zobrazení bodu, přímky, roviny
• základní tělesa s podstavou v průmětně
zobrazuje jednotlivé geometrické
prvky
aplikuje pravidla promítání
přesahy do:
MAT (2. ročník): stereometrie
přesahy z:
MAT (1. ročník): planimetrie,
MAT (2. ročník): stereometrie
ZÁKLADNÍ POJMY - PERSPEKTIVA, 1 VYUČOVACÍ HODINA
výsledky vzdělávání
zná základní pojmy z perspektivy a umí
s nimi pracovat
učivo
- co je to perspektiva
- lineární perspektiva
- perspektiva sítě čtverců ve vodorovné rovině
- jednotlivé metody zobrazování budou
probírány v odborném bloku předmětů
OPAKOVÁNÍ A SHRNUTÍ UČIVA, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
ovládá způsoby zobrazování a druhy
promítání
učivo
opakování a shrnutí učiva
zobrazuje jednotlivé geometrické
prvky
aplikuje pravidla promítání
274
zhotovuje a čte technický výkres
Pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
Každý obor technické činnosti má svá určitá pravidla pro odborné kreslení . Společným
pojítkem pro práci výtvarníka a technika je znát zásady a pravidla zobrazování .
275
4.9.3. Modelování
Obsahový okruh má komplexní charakter, neboť zahrnuje všechny činnosti.
Je zaměřen převážně prakticky; vybavuje žáky vědomostmi a dovednostmi jak z oblasti
speciálních metod práce výtvarníka a designéra, tak z oblasti realizace kamenosochařského
díla. Rozvíjí tvůrčí aktivitu a individuální invenční schopnosti žáků.
Při řešení zadaných témat rozvíjí schopnosti jasně vyjádřit obsahovou náplň výtvarného
záměru a formulovat jej ve vztahu k technickým a technologickým možnostem jeho realizace.
Vede žáky k orientaci ve vývoji a současných trendech kamenosochařské tvorby,
k prosazování nových netradičních řešení ve vazbě na zpracovávané materiály a zvolené
technologické postupy.
V realizační fázi je vede k dodržování technologické kázně včetně předpisů BOZP, pečlivé a
přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu. Poskytuje rovněž základní praktické dovednosti
v konzervování, restaurování a rekonstrukci uměleckořemeslných prací z kamene, které
nejsou kulturními památkami včetně zpracování dokumentace.
Pozornost je rovněž věnována rozvoji dovedností v komunikaci se zákazníky, příp.
obchodními a pracovními partnery, a aplikovat základní marketingové nástroje. Pro jejich
nácvik se využívají jak modelové situace, tak i situace reálné, kdy žáci řeší v rámci
vzdělávacího procesu přímé zakázky firem, institucí apod.
Organickou součástí obsahového okruhu je využívání informačních technologií a prostředků
výpočetní techniky při řešení jednotlivých úkolů.
Obsahový okruh je provázán s oblastmi společenskovědního vzdělávání, ekonomického
vzdělávání a vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích; těsné vazby má
s obsahovými okruhy technologická příprava a umělecko-historická a výtvarná příprava.
ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
dotace
4
4
4+4
4+4
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
povinný
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
•
•
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
pracovat s osobním počítačem
276
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
osvojit si a uplatňovat pravidla týmové práce
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí
mít odpovědný vztah ke svému zdraví
pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj
ověřovat si získané poznatky
stanovit si cíle a priority podle svých schopností, zájmové a pracovní orientace a
životních podmínek
reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti
schopnost odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
dodržovat odbornou terminologii
vyjadřovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování
vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
•
•
•
•
•
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
mít představu o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat
se svými představami a předpoklady
prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
uznávat hodnotu života
mít odpovědnost za život svůj i ostatních
chápat význam životního prostředí
respektovat práva a osobnost druhých lidí
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
odpovědně, samostatně a iniciativně jednat ve vlastním zájmu i v zájmu veřejném
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
mít zájem o společenské a politické dění u nás i ve světě
uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu
mít vytvořen pozitivní vztah k hodnotám kultury
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
uplatňovat při řešení úkolu různé metody myšlení
277
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru
ovládat různé techniky učení
umět si vytvořit vhodný studijní režim
mít pozitivní vztah k učení
umět efektně vyhledávat informace
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
•
•
•
•
•
•
nakládat s materiály, energiemi, odpady s ohledem na životní prostředí
nakládat s materiály, energiemi, odpady ekonomicky
efektivně hospodařili s finančními prostředky
zvažovat sociální dopady
znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce
znát finanční a společenské ohodnocení práce
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
dokázat první pomoc poskytnout
znát a dodržovat základní právní předpisy v oblasti BOZP
znát a dodržovat základní právní předpisy v oblasti PO
znát pravidla preventivní péče
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti
včetně práce u zařízení se zobrazovacími jednotkami
rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a být schopen zajistit
odstranění závad a rizik
chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i dalších osob
chápat bezpečnost práce ve vztahu k jakosti výrobku
USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB
•
•
•
•
dodržovat stanovené normy a předpisy
chápat kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
dbát na zabezpečování parametrů kvality
zohledňovat požadavky klienta
OVLÁDAT ZÁKLADY VÝTVARNÉ UŽITÉ TVORBY
•
•
•
•
•
•
•
využívat výtvarné a výrazové možnosti materiálů
využívat možností jednotlivých médií
aktivně vyhledávat dostupné zdroje informací o tendencích v oboru
výtvarně myslet a vnímat
využívat znalostí o historickém vývoji v oboru
hledat a využívat inspirační zdroje
samostatně uplatňovat a vyjadřovat vlastní výtvarný názor
278
•
•
•
•
•
•
•
•
formulovat výtvarnou myšlenku
formulovat obsahovou náplň výtvarného záměru
ovládat zásady společenského chování
ovládat zásady písemné komunikace
ovládat zásady týmové spolupráce
vhodně prezentovali svou práci v závislosti na konkrétní situaci
uplatňovat při tvorbě výtvarného návrh technologická hlediska jeho realizace
vykonávat marketingové činnosti ve vztahu k oboru
REALIZOVAT V POŽADOVANÉ KVALITĚ KAMENOSOCHAŘSKÁ DÍLA PODLE VÝTVARNÝCH
NÁVRHŮ, PŘEDLOH A TECHNICKÉ DOKUMENTACE
•
•
•
•
znát funkci a využití pracovních pomůcek,nářadí
znát požadavky na ošetření a údržbu nářadí a strojního zařízení
rozhodovat o volbě materiálu z hlediska technologických a výrazových možností
rozhodovat o volbě materiálu z hlediska ekologie
279
Modelování
1.ročník, 4 h týdně, povinný
SEZNÁMENÍ, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
Seznámení s předmětem - úvod do
modelování, hygiena práce
vysvětlí základní úkoly a povinnosti
organizace při zajišťování BOZP
dodržuje ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
přesahy z:
TEC (1. ročník): Materiál
PEVNÉ TVARY, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Materiály, nástroje ukázky.
dodržuje ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Modelování základního tvaru vejce. Zvětšení v
poměru 1:3.
a požární prevence
využívá zařízení dílen
přesahy do:
PTE (1. ročník): Jednoduchá forma,
3 DV (3. ročník): Modelování
přesahy z:
TEC (1. ročník): Materiál
STUDIE, 24 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
využívá výtvarné a výrazové možnosti Modelování studie zátiší1:1. Rotační,
materiálů, technologických postupů a geometrické tvary a draperie.
technik
poskytne první pomoc při úrazu na
pracovišti
přesahy do:
PTE (1. ročník): Jednoduchá forma
přesahy z:
TEC (1. ročník): Materiál
280
ANTICKÝ PORTRÉT, 46 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
využívá výtvarné a výrazové možnosti Příprava konstrukce lešení na modelování
materiálů, technologických postupů a antické hlavy 1:1. A následné provedení
antické hlavy v hlíně v základních proporcích.
technik
volí a připravuje k práci vhodný
materiál
přesahy z:
TEC (1. ročník): Materiál
RELIÉF, 46 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
využívá zařízení dílen
volí a připravuje k práci vhodný
materiál
učivo
Seznámení se s problematikou a konstrukcí
reliéfu v sochařství. Rozdělení - vysoký až
nízký reliéf. Modelace kopie antického reliéfu
1:1 podle sádrového modelu.
technicky experimentuje
přesahy do:
PTE (1. ročník): Jednoduchá forma
přesahy z:
TEC (1. ročník): Materiál,
VYP (1. ročník): Světlo a stín
281
Modelování
2.ročník, 4 h týdně, povinný
PŘÍRODNINA, 24 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Modelování kompozice podle přírodních
uvede základní bezpečnostní
tvarů.
Kompozice má komorní charakter a
požadavky při práci se stroji a
podněcuje u žáka jednoduchou stylizační
zařízeními (nástroji, pomůckami,
materiály apod.) na pracovišti a dbá na formu vyjádření.
jejich dodržování
odlévá jednoduché až vysoce tvarově
náročné modely a předlohy, zhotovuje
formy
přesně a pečlivě provádí jednotlivé
pracovní operace
přesahy do:
PTE (2. ročník): Exteriérová kompozice,
PTE (2. ročník): Odlévání do sádry,
PTE (2. ročník): Přírodnina v kameni
přesahy z:
PTE (2. ročník): Odlévání do sádry,
KRE (2. ročník): studie samostatně zvoleného zátiší,
KRE (2. ročník): základy kresebného projevu zátiší,
KRE (2. ročník): základy a zásady nasvícení předlohy
POPRSÍ, 40 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
ovládá kompoziční zákonitosti a
principy výstavby výtvarného díla,
postihuje prostorové vztahy v interiéru
a exteriéru
učivo
Kopie busty 1:1 podle modelu. Studie portrétu
jako celku, v detailu, ve výrazu a mimice.
přesně a pečlivě provádí jednotlivé
pracovní operace
přesahy z:
PTE (2. ročník): Odlévání do sádry
RELIÉF, 32 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
uvede základní bezpečnostní
požadavky při práci se stroji a
zařízeními (nástroji, pomůckami,
materiály apod.) na pracovišti a dbá na
jejich dodržování
učivo
Reliéfní studie hlavy podle kreseb. Vysoký
nebo nízký reliéf.
ovládá kompoziční zákonitosti a
282
principy výstavby výtvarného díla,
postihuje prostorové vztahy v interiéru
a exteriéru
tvoří plastické objekty, profilované
zdobné prvky apod. pro interiér a
exteriér
přesahy do:
PTE (2. ročník): Odlévání do sádry,
PTE (2. ročník): Ornament v sádře
přesahy z:
PTE (2. ročník): Odlévání do sádry,
KRE (2. ročník): studie samostatně zvoleného zátiší,
KRE (2. ročník): základy kresebného projevu zátiší,
KRE (2. ročník): základy a zásady nasvícení předlohy
KOPIE, 40 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Kopie renesanční nebo barokní plastiky 1:1.
tvoří plastické objekty, profilované
zdobné prvky apod. pro interiér a
exteriér
odlévá jednoduché až vysoce tvarově
náročné modely a předlohy, zhotovuje
formy
přesně a pečlivě provádí jednotlivé
pracovní operace
přesahy z:
PTE (2. ročník): Odlévání do sádry
283
Modelování
3.ročník, 4 + 4 h týdně, povinný
GEOMETRICKÝ TVAR, 40 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
uvede příklady bezpečnostních rizik, Plošná studie do geometrického tvaru s
event. nejčastější příčiny úrazů a jejich danými rozměry v sádře. Zakomponování
modelu do libovolného architektonického
prevenci
prostoru. Zakreslení do prostoru s využitím
výtvarně vnímá, myslí a samostatně
různých médií.
vyjadřuje vlastní výtvarný názor
organizuje svou práci v dílnách a na
jednotlivých pracovištích
přesahy do:
PTE (3. ročník): Odlévání,
PTE (3. ročník): Výdusek a lukoprenová forma,
3 DV (3. ročník): Pokročilá modelace
přesahy z:
PTE (3. ročník): Odlévání
ZVÍŘECÍ MOTIV, 72 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
jasně formuluje myšlenku a obsahovou Modelace plastiky se zvířecí tématikou.
náplň výtvarného záměru
samostatně analyzuje zadaný úkol,
zhodnotí a obhájí zvolené výtvarné
řešení včetně použitých prostředků
pracuje s odbornou literaturou a
využívá informační technologie
přesahy do:
PTE (3. ročník): Odlévání
RELIÉF, 40 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
používá tradiční a moderní
technologické postupy a techniky,
vhodně je kombinuje
přesahy do:
PTE (3. ročník): Odlévání
přesahy z:
FIK (3. ročník): studie lidské lebky,
FIK (3. ročník): studie hlavy, portrét,
FIK (3. ročník): studie půlfigury
učivo
Přepis figurální kresby starých mistrů do
nízkého reliéfu.
284
FIGURA, 70 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
výtvarně vnímá, myslí a samostatně
vyjadřuje vlastní výtvarný názor
učivo
Studie figury podle sádrového modelu.
Zvětšení - zmenšení.
pracuje s odbornou literaturou a
využívá informační technologie
používá tradiční a moderní
technologické postupy a techniky,
vhodně je kombinuje
přesahy do:
PTE (3. ročník): Odlévání,
PTE (3. ročník): Patinování
přesahy z:
FIK (3. ročník): studie lidské lebky,
FIK (3. ročník): studie hlavy, portrét,
FIK (3. ročník): studie půlfigury,
FIK (3. ročník): studie končetin
RELIÉFNÍ KOMPOZICE, 50 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Reliéfní kompozice podle vlastních kreseb
výtvarně vnímá, myslí a samostatně
nebo fotografie.
vyjadřuje vlastní výtvarný názor
samostatně analyzuje zadaný úkol,
zhodnotí a obhájí zvolené výtvarné
řešení včetně použitých prostředků
přesahy do:
PTE (3. ročník): Odlévání
přesahy z:
FIK (3. ročník): studie lidské lebky,
FIK (3. ročník): studie hlavy, portrét,
FIK (3. ročník): studie půlfigury
285
Modelování
4.ročník, 4 + 4 h týdně, povinný
KOMPOZICE, 24 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Kompozice s následnou reprodukcí do
samostatně experimentuje při řešení
úkolu, uplatňuje netradiční myšlenky a samostatně zvolených materiálů. Exteriér nebo
interiér.
metody práce
samostatně realizuje technicky
jednoduché až vysoce náročné plastiky,
reliéfy, profilované ozdobné prvky
apod. odpovídajícími postupy
přesahy do:
PTE (4. ročník): Volná kompozice
přesahy z:
FIK (4. ročník): základy studie figury,
FIK (4. ročník): kresba aktu,
FIK (4. ročník): pohybové studie,
FIK (4. ročník): studie zvířat
STUDIE, 32 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Studie prostorové plastiky - figurativní,
nefigurativní.
uvede povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu
hledá a využívá inspirační zdroje,
ovládá využívání variačního principu
samostatně experimentuje při řešení
úkolu, uplatňuje netradiční myšlenky a
metody práce
přesahy do:
PTE (4. ročník): Odlévání
přesahy z:
FIK (4. ročník): základy studie figury,
FIK (4. ročník): kresba aktu,
FIK (4. ročník): pohybové studie,
FIK (4. ročník): studie zvířat
FIGURA, 64 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Akt podle sádrového modelu v odpovídajícím
měřítku.
hledá a využívá inspirační zdroje,
ovládá využívání variačního principu
samostatně experimentuje při řešení
úkolu, uplatňuje netradiční myšlenky a
286
metody práce
vhodným způsobem prezentuje
navrhované řešení zadaného úkolu,
profesionálně vystupuje
přesahy do:
PTE (4. ročník): Odlévání
přesahy z:
FIK (4. ročník): základy studie figury,
FIK (4. ročník): kresba aktu,
FIK (4. ročník): pohybové studie,
FIK (4. ročník): studie zvířat
TORSO, 44 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Torso lidské figury podle živého
modelu.(Ruce, nohy, rameno, reliéf zad....)
rekonstruuje, restauruje a konzervuje
kamenosochařské práce, které nejsou
kulturními památkami, zpracovává
dokumentaci
přesahy do:
PTE (4. ročník): Odlévání
přesahy z:
FIK (4. ročník): základy studie figury,
FIK (4. ročník): kresba aktu,
FIK (4. ročník): pohybové studie
TĚLO V ARCHITEKTUŘE, 44 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Figurální skulptura v přepisu, stylizaci do
vhodným způsobem prezentuje
architektury.
navrhované řešení zadaného úkolu,
profesionálně vystupuje
samostatně realizuje technicky
jednoduché až vysoce náročné plastiky,
reliéfy, profilované ozdobné prvky
apod. odpovídajícími postupy
rekonstruuje, restauruje a konzervuje
kamenosochařské práce, které nejsou
kulturními památkami, zpracovává
dokumentaci
přesahy do:
PTE (4. ročník): Výdusek
přesahy z:
FIK (4. ročník): základy studie figury,
FIK (4. ročník): kresba aktu,
FIK (4. ročník): pohybové studie
287
4.9.4. Výtvarná příprava
Obsahový okruh věnovaný výtvarné přípravě je zaměřen převážně prakticky.
Směřuje k získání širokého základu výtvarného vzdělání nezbytného pro navazující
návrhovou a realizační tvorbu v rámci studovaného oboru.
Studenti jsou vedeni k rozvoji výtvarného myšlení, výtvarné paměti, tvořivosti a fantazie,
ke kultivaci výtvarného vidění a vyjadřování.
Obsahový okruh je provázán s oblastmi společenského vzdělávání, estetického vzdělávání
ročník
1. ročník
dotace
2+1
povinnost
(skupina)
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
nezaujatě zvažovat ostatní návrhy
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
formulovat myšlenky přehledně, souvisle a srozumitelně
dokázat formulovat a obhajovat svůj názor
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•
•
získat informace potřebné k řešení problému
navrhnout způsoby řešení,vyhodnotit je zvolit výslednou variantu a zdůvodnit
volbu
porozumět zadání úkolu a podstatě problému
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
využívat k učení různé informační zdroje
přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí
mít pozitivní vztah k učení
288
Odborné kompetence
OVLÁDAT ZÁKLADY VÝTVARNÉ UŽITÉ TVORBY
•
•
•
•
výtvarně myslet a vnímat
hledat a využívat inspirační zdroje
volit výtvarné řešení na základě analýzy úkolu
dokázat zhodnotit a obhájit řešení
REALIZOVAT V POŽADOVANÉ KVALITĚ KAMENOSOCHAŘSKÁ DÍLA PODLE VÝTVARNÝCH
NÁVRHŮ, PŘEDLOH A TECHNICKÉ DOKUMENTACE
•
posuzovat vlastnosti materiálů
289
Výtvarná příprava
1.ročník, 2 + 1 h týdně, povinný
BOD,ČÁRA,PLOCHA, 11 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
využívá všech dostupných zdrojů pro Výrazové možnosti,vliv materiálu,nástroje a
autora,jednoduché kompoziční a variační
získávání informací a aplikuje je při
úkoly.
samostatné práci
pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů, využívá výrazové
možnosti jednotlivých výtvarných
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
přesahy do:
KRE (2. ročník): základy kresebného projevu zátiší
POVRCH,STRUKTURA,TEXTURA, 11 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
využívá všech dostupných zdrojů pro Snímání povrchu předmětůfrotáž,monotyp.Kresba povrchu předmětů.
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů, využívá výrazové
možnosti jednotlivých výtvarných
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
přesahy do:
KRE (2. ročník): rozdílné povrchy a struktury materiálů,
PTE (1. ročník): Povrchy
SVĚTLO A STÍN, 9 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Ostré a měkké nasvícení.Modelace světlem a
stínem.
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů, využívá výrazové
možnosti jednotlivých výtvarných
290
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
přesahy do:
MOD (1. ročník): Reliéf,
KRE (2. ročník): základy a zásady nasvícení předlohy
BARVA, 9 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Teorie barev - barvy základní a
doplňkové.Obraz prostřednictvím rastru.
Monochromatická malba.
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů, využívá výrazové
možnosti jednotlivých výtvarných
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
PROSTOR, 9 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Prostorové kompozice.
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů, využívá výrazové
možnosti jednotlivých výtvarných
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
tvoří věcné kompoziční studie
(tvarové, strukturní, barevné atd.),
ovládá postupy stylizace a abstrakce a
možnosti posunu reálných tvarů
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
přesahy do:
PTE (1. ročník): Základy
291
KOMPOZICE, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Kompoziční cvičení pomocí jednoho a více
prvků,rytmus
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů, využívá výrazové
možnosti jednotlivých výtvarných
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
tvoří věcné kompoziční studie
(tvarové, strukturní, barevné atd.),
ovládá postupy stylizace a abstrakce a
možnosti posunu reálných tvarů
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
provede rozbor uměleckého díla z
hlediska jeho historického zařazení,
vztahu formy a obsahu a kompoziční
výstavby
přesahy do:
PTE (1. ročník): Písmo a ornament,
PTE (2. ročník): Exteriérová kompozice,
PTE (2. ročník): Kamenný dekor,
PTE (2. ročník): Ornament v sádře,
PTE (2. ročník): Přírodnina v kameni
ABSTRAKCE, 9 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Výtvarné dílo zobrazující - nezobrazující.
Zvětšování výřezu reality.
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů, využívá výrazové
možnosti jednotlivých výtvarných
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
tvoří věcné kompoziční studie
(tvarové, strukturní, barevné atd.),
ovládá postupy stylizace a abstrakce a
možnosti posunu reálných tvarů
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
292
provede rozbor uměleckého díla z
hlediska jeho historického zařazení,
vztahu formy a obsahu a kompoziční
výstavby
přesahy do:
PTE (2. ročník): Exteriérová kompozice
STYLIZACE, 18 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Stylizace přírodniny.Geometrizace
tvaru.Sbírka.
využívá všech dostupných zdrojů pro
získávání informací a aplikuje je při
samostatné práci
pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů, využívá výrazové
možnosti jednotlivých výtvarných
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
tvoří věcné kompoziční studie
(tvarové, strukturní, barevné atd.),
ovládá postupy stylizace a abstrakce a
možnosti posunu reálných tvarů
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
provede rozbor uměleckého díla z
hlediska jeho historického zařazení,
vztahu formy a obsahu a kompoziční
výstavby
přesahy do:
PTE (2. ročník): Exteriérová kompozice
ROZBOR VÝTVARNÉHO DÍLA, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Rozbor výtvarného díla z hlediska použitých
uplatňuje vztah mezi výtvarným
prostředků výstavby.
řešením zadaného úkolu a
technologickými postupy a technikami
používanými v rámci studovaného
oboru
provede rozbor uměleckého díla z
hlediska jeho historického zařazení,
vztahu formy a obsahu a kompoziční
výstavby
charakterizuje a hodnotí teoretický a
praktický význam obsahu a formy děl o
umění, posuzuje jednotu výrazu
293
4.9.5. Kresba
Předmět je založen na rozvinutí schopnosti žáka kreslit podle modelu. Je nezbytnou součástí
výuky oboru Kamenosochařství. Vybaví žáka lepší kresebnou technikou, kterou žák následně
uplatňuje ve vlastní sochařské práci, například při tvorbě návrhů a skic.
ročník
2. ročník
dotace
2+1
povinnost
(skupina)
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
KOMPETENCE K UČENÍ
•
mít pozitivní vztah k učení
Odborné kompetence
OVLÁDAT ZÁKLADY VÝTVARNÉ UŽITÉ TVORBY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
využívat výtvarné a výrazové možnosti materiálů
využívat realizačních technologických postupů a technik
aktivně vyhledávat dostupné zdroje informací o tendencích v oboru
aktivně využívat dostupné zdroje informací o tendencích v oboru
využívat možností jednotlivých médií
hledat a využívat inspirační zdroje
samostatně uplatňovat a vyjadřovat vlastní výtvarný názor
výtvarně myslet a vnímat
vhodně prezentovali svou práci v závislosti na konkrétní situaci
REALIZOVAT V POŽADOVANÉ KVALITĚ KAMENOSOCHAŘSKÁ DÍLA PODLE VÝTVARNÝCH
NÁVRHŮ, PŘEDLOH A TECHNICKÉ DOKUMENTACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
využít přehledu o technologických postupech, technikách
rozhodovat o volbě technologického postupu ve vztahu k výtvarnému záměru a
určení výrobku
dokázat hodnotit kvalitu pracovních operací
dokázat obhájit postup realizace výtvarného návrhu
využívat přehledu o druzích používaných materiálů
posuzovat vlastnosti materiálů
rozhodovat o volbě materiálu z hlediska technologických a výrazových možností
rozhodovat o volbě materiálu z hlediska ekologie
znát funkci a využití pracovních pomůcek,nářadí
294
•
•
•
•
znát požadavky na ošetření a údržbu nářadí a strojního zařízení
usilovat o dokonalé provedení práce v souladu s výtvarným a technologickým
záměrem
organizovat práci v souladu s technologickými postupy a nároky na úroveň
řemeslného zpracování
dodržovat termíny odevzdávání prací
295
Kresba
2. ročník, 2 + 1 h týdně, povinný
ÚVOD, 3 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
používané pomůcky, jejich příprava a
udržování
• úvod do problematiky předmětu
• ukázky domácích prací studentů
Žáci jsou obeznámeni s v nitřním řádem
atelierů. Dostanou k dispozici seznam
pomůcek a materiálu, který si musí opatřit pro
výuku.
Seznámí vyučujícího se svojí dosavadní
výtvarnou prací (školní, mimoškolní).
ZÁKLADY KRESEBNÉHO PROJEVU ZÁTIŠÍ, 69 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
ovládá základy perspektivního
zobrazování
pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů, využívá výrazové
možnosti jednotlivých výtvarných
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
uplatňuje vztah mezi výtvarným
řešením zadaného úkolu a
technologickými postupy a technikami
používanými v rámci studovaného
oboru
učivo
• objemy těles
• modelace
• práce s kompozicí
• základy perspektivy
Žáci se naučí základní zásady a dovednosti v
oblasti kresebné studie zátiší. Naučí se
pracovat s různě měkkými tužkami a uhlem
(příp. dalším kresebným materiálem).
Naučí se též umístit kresbu vhodně do
zvoleného formátu, odstupovat od stojanu,
poměřovat jednotlivé proporce pomocí špejle
(vizovat). Používat různě silnou linii k
modelaci objemů a těles (draperie apod.).
Osvojí si kombinaci linie a stínování (šrafury).
Seznámí se s ukázkami kreseb z historie i ze
současnosti vizuální kultury. Jsou dovedeni
vyučujícím k uvědomění si perspektivních
zákonitostí, které dokáží zpětně aplikovat ve
své práci. Pomocí jednoduchých
geometrických těles, se žáci naučí vnímat
prostorové vztahy jednotlivých objektů mezi
sebou. Též se naučí napínat balicí papír za
mokra na kreslící prkno a fixovat své kresby.
přesahy do:
MOD (2. ročník): Přírodnina,
MOD (2. ročník): Reliéf,
PTE (2. ročník): Kamenný dekor,
PTE (2. ročník): Přírodnina v kameni
přesahy z:
296
VYP (1. ročník): Bod,čára,plocha
ZÁKLADY A ZÁSADY NASVÍCENÍ PŘEDLOHY, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• studie zátiší v rozptýleném světle
ovládá základy perspektivního
• studie zátiší v bočním světle
zobrazování
• studie zátiší v protisvětle
pracuje se škálou výtvarných pomůcek • studie zátiší v šerosvitu
a materiálů, využívá výrazové
Žák si díky tomuto cvičení uvědomí, jak
možnosti jednotlivých výtvarných
podstatný je ve studijní kresbě fenomén světla.
prvků v jejich různých kombinacích a Dokáže si samostatně zvolit jak předlohu, tak i
vzájemných souvislostech při výstavbě druh a umístění světelného zdroje a vlastní
kompozice
stanoviště.
uplatňuje vztah mezi výtvarným
řešením zadaného úkolu a
technologickými postupy a technikami
používanými v rámci studovaného
oboru
přesahy do:
MOD (2. ročník): Přírodnina,
MOD (2. ročník): Reliéf,
PTE (2. ročník): Kamenný dekor,
PTE (2. ročník): Ornament v sádře,
PTE (2. ročník): Přírodnina v kameni
přesahy z:
VYP (1. ročník): Světlo a stín
ROZDÍLNÉ POVRCHY A STRUKTURY MATERIÁLŮ,
6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• studie zátiší složeného z několika
ovládá základy perspektivního
materiálově odlišných objektů (lesk, mat,
zobrazování
apod.)
pracuje se škálou výtvarných pomůcek Žák se naučí kresbou vyjádřit jednotlivé
a materiálů, využívá výrazové
materiály.
možnosti jednotlivých výtvarných
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
uplatňuje vztah mezi výtvarným
řešením zadaného úkolu a
technologickými postupy a technikami
používanými v rámci studovaného
oboru
přesahy do:
KRE (2. ročník): studie samostatně zvoleného zátiší
přesahy z:
VYP (1. ročník): Povrch,struktura,textura
297
STUDIE SAMOSTATNĚ ZVOLENÉHO ZÁTIŠÍ, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• zátiší s důrazem na spojitost námětu s
ovládá základy perspektivního
autorem
zobrazování
• zátiší s důrazem na symboliku použitých
pracuje se škálou výtvarných pomůcek předmětů
a materiálů, využívá výrazové
Žák je schopen zpracovat komplexně tématiku
možnosti jednotlivých výtvarných
zátiší, nejen jako studii, ale i jako samostatnou
prvků v jejich různých kombinacích a svébytnou práci s určitým obsahem.
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
uplatňuje vztah mezi výtvarným
řešením zadaného úkolu a
technologickými postupy a technikami
používanými v rámci studovaného
oboru
přesahy do:
MOD (2. ročník): Přírodnina,
MOD (2. ročník): Reliéf,
PTE (2. ročník): Kamenný dekor,
PTE (2. ročník): Ornament v sádře,
PTE (2. ročník): Přírodnina v kameni
přesahy z:
KRE (2. ročník): rozdílné povrchy a struktury materiálů
298
4.9.6. Figurální kresba
Obsahový okruh je zaměřen převážně prakticky . Učivo navazuje přímo na předmět Kresba
(2. ročník).
Učivo zahrnuje kresebné a barevné studie lidské postavy, detailů, hlavy ,aktu , půlfigury, ,
pohybové
a kostýmové studie , portrét, skupinu postav,začlenění postavy do prostředí.
Student je seznámen s anatomickou stavbou lidského těla z hlediska potřeb výtvarníka
(kostra,svaly, mechanismus pohybu ruky nohy,těla atd.)
Žák se učí využívat různé kreslicí prostředky , pracovat se změnou měřítka , výtvarně vnímat,
ovládat kompoziční zákonitosti, principy výstavby výtvarného díla, dokáže postihnout
prostorové vztahy v interiéru i exteriéru.
Důraz je kladen na kresbu podle živého modelu , využívá ale i rovněž kresbu podle předlohy a
z fantazie
.
ročník
3. ročník
4. ročník
dotace
3
0+3
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•
•
•
porozumět zadání úkolu a podstatě problému
získat informace potřebné k řešení problému
volit prostředky a způsoby řešení
využívat předchozích zkušeností,vědomostí
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
mít pozitivní vztah k učení
přijímat hodnocení výsledků učení od jiných lidí
Odborné kompetence
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
•
•
chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i dalších osob
chápat bezpečnost práce ve vztahu k jakosti výrobku
299
OVLÁDAT ZÁKLADY VÝTVARNÉ UŽITÉ TVORBY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
využívat výtvarné a výrazové možnosti materiálů
využívat realizačních technologických postupů a technik
experimentovat při řešení úkolu
uplatňovat netradiční přístupy
výtvarně myslet a vnímat
samostatně uplatňovat a vyjadřovat vlastní výtvarný názor
hledat a využívat inspirační zdroje
využívat znalostí o historickém vývoji v oboru
formulovat výtvarnou myšlenku
formulovat obsahovou náplň výtvarného záměru
REALIZOVAT V POŽADOVANÉ KVALITĚ KAMENOSOCHAŘSKÁ DÍLA PODLE VÝTVARNÝCH
NÁVRHŮ, PŘEDLOH A TECHNICKÉ DOKUMENTACE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
znát funkci a využití pracovních pomůcek,nářadí
znát požadavky na ošetření a údržbu nářadí a strojního zařízení
usilovat o dokonalé provedení práce v souladu s výtvarným a technologickým
záměrem
dodržovat termíny odevzdávání prací
využít přehledu o technologických postupech, technikách
rozhodovat o volbě technologického postupu ve vztahu k výtvarnému záměru a
určení výrobku
dokázat hodnotit kvalitu pracovních operací
dokázat obhájit postup realizace výtvarného návrhu
využívat přehledu o druzích používaných materiálů
posuzovat vlastnosti materiálů
rozhodovat o volbě materiálu z hlediska technologických a výrazových možností
rozhodovat o volbě materiálu z hlediska ekologie
300
Figurální kresba
3.ročník, 3 h týdně, povinný
STUDIE LIDSKÉ LEBKY, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
ovládá základní postupy kresebného, Materiál: tužka, uhel, balící papír. Měřítko 1:1.
barevného a plastického zobrazení částí Žáci jsou seznámeni se základy anatomie
lidského těla a lidské figury v aktu a lidské hlavy. Proporčními vztahy lidského
obličeje. Poměru obličejové části k ostatním
kostýmu
částem hlavy.
uplatňuje vztah mezi výtvarným
řešením zadaného úkolu a
technologickými postupy a technikami
používanými v rámci studovaného
oboru
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
přesahy do:
MOD (3. ročník): Reliéf,
MOD (3. ročník): Figura,
MOD (3. ročník): Reliéfní kompozice,
3 DV (3. ročník): Modelování,
3 DV (3. ročník): Pokročilá modelace,
3 DV (3. ročník): Sochy
STUDIE HLAVY, PORTRÉT, 45 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
ovládá základní postupy kresebného, Materiál: tužka, uhel, balící papír.
barevného a plastického zobrazení částí Žáci jsou schopni nakreslit podle modelu
lidského těla a lidské figury v aktu a správně hlavu v proporcích. Zároveň je zde
ovšem kladen důraz i na podobu modelu,
kostýmu
nasazení hlavy a krku, modelace a pod.
pracuje se škálou výtvarných pomůcek • anfas, dvoutřetina, profil
a materiálů, využívá výrazové
• nadhled, podhled
možnosti jednotlivých výtvarných
detaily částí hlavy: oči, uši, nos
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
uplatňuje vztah mezi výtvarným
řešením zadaného úkolu a
technologickými postupy a technikami
používanými v rámci studovaného
oboru
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
přesahy do:
MOD (3. ročník): Reliéf,
301
MOD (3. ročník): Figura,
MOD (3. ročník): Reliéfní kompozice,
3 DV (3. ročník): Modelování,
3 DV (3. ročník): Pokročilá modelace,
3 DV (3. ročník): Osvětlení,
3 DV (3. ročník): Sochy
STUDIE PŮLFIGURY, 45 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
ovládá základní postupy kresebného, Materiál: přírodní uhel, rudka, tužka, balící
barevného a plastického zobrazení částí papír.
lidského těla a lidské figury v aktu a Následně po zvládnutí portrétu, mají žáci za
úkol nakreslit postavu od hlavy do pasu,
kostýmu
půlfiguru.
pracuje se škálou výtvarných pomůcek Důraz je kladen na správné umístění krku
a materiálů, využívá výrazové
mezi rameny, sklon trupu, zvládnutí anatomie
možnosti jednotlivých výtvarných
rukou.
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
uplatňuje vztah mezi výtvarným
řešením zadaného úkolu a
technologickými postupy a technikami
používanými v rámci studovaného
oboru
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
přesahy do:
MOD (3. ročník): Reliéf,
MOD (3. ročník): Figura,
MOD (3. ročník): Reliéfní kompozice,
3 DV (3. ročník): Modelování,
3 DV (3. ročník): Sochy
STUDIE KONČETIN, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
ovládá základní postupy kresebného, V průběhu roku jsou žákům průběžně
barevného a plastického zobrazení částí zadávány domácí práce se studiemi horních a
lidského těla a lidské figury v aktu a dolních končetin a to v různých polohách,v
různém světle, pohybu apod.
kostýmu
pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů, využívá výrazové
možnosti jednotlivých výtvarných
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
uplatňuje vztah mezi výtvarným
302
řešením zadaného úkolu a
technologickými postupy a technikami
používanými v rámci studovaného
oboru
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
přesahy do:
MOD (3. ročník): Figura,
3 DV (3. ročník): Modelování
303
Figurální kresba
4.ročník, 0 + 3 h týdně, povinný
ZÁKLADY STUDIE FIGURY, 45 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
tvoří jednoduché figurální kompozice
(popř. v kombinaci s dekorativními
předměty, písmem apod.)
pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů, využívá výrazové
možnosti jednotlivých výtvarných
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
tvoří věcné kompoziční studie
(tvarové, strukturní, barevné atd.),
ovládá postupy stylizace a abstrakce a
možnosti posunu reálných tvarů
učivo
Materiál: přírodní uhel, rudka, tužka. balící
papír
Postava a její zákonitosti.
Mužská, ženská postava, příp. dětská postava.
Kontrapost.
V tomto učebním bloku by měli žáci zúročit
přípravu ze 2. ročníku. Mají za úkol vytvořit
jednoduché kresebné studie celé lidské
postavy podle modelu. Tzn. studie sedící,
stojící, ležící postavy. Studie je realizována
spíše v menším měřítku.
uplatňuje vztah mezi výtvarným
řešením zadaného úkolu a
technologickými postupy a technikami
používanými v rámci studovaného
oboru
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
přesahy do:
MOD (4. ročník): Kompozice,
MOD (4. ročník): Studie,
MOD (4. ročník): Figura,
MOD (4. ročník): Torso,
MOD (4. ročník): Tělo v architektuře
KRESBA AKTU, 45 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
tvoří jednoduché figurální kompozice Materiál: přírodní uhel, tužka, rudka, tuš,
balící papír.
(popř. v kombinaci s dekorativními
Mužský, ženský akt.
předměty, písmem apod.)
Zde je kladen důraz na správné zvládnutí
pracuje se škálou výtvarných pomůcek studie lidského těla, jeho proporcí, volbu
a materiálů, využívá výrazové
figury, nasvícení apod.
možnosti jednotlivých výtvarných
Měřítko by se mělo blížit poměru 1:1 /tzv.
prvků v jejich různých kombinacích a živáku/
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
tvoří věcné kompoziční studie
304
(tvarové, strukturní, barevné atd.),
ovládá postupy stylizace a abstrakce a
možnosti posunu reálných tvarů
uplatňuje vztah mezi výtvarným
řešením zadaného úkolu a
technologickými postupy a technikami
používanými v rámci studovaného
oboru
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
přesahy do:
MOD (4. ročník): Kompozice,
MOD (4. ročník): Studie,
MOD (4. ročník): Figura,
MOD (4. ročník): Torso,
MOD (4. ročník): Tělo v architektuře
POHYBOVÉ STUDIE, 9 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
tvoří jednoduché figurální kompozice
(popř. v kombinaci s dekorativními
předměty, písmem apod.)
pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů, využívá výrazové
možnosti jednotlivých výtvarných
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
tvoří věcné kompoziční studie
(tvarové, strukturní, barevné atd.),
ovládá postupy stylizace a abstrakce a
možnosti posunu reálných tvarů
učivo
Materiál volitelný.
Narozdíl od statického modelu v předešlých
učebních blocích, se zde žáci učí zachytit
pohyb liské postavy v nejrůznějších situacích.
Výuka probíhá buď v atelieru v krátkých 15-ti
minutových figurách, nebo v plenéru /např ve
městě, v parku, na hřišti/ tzn. všude tam, kde
lze kreslit lidi v pohybu.
Jedná se o rychlé pohotové skicy na malý
formát.
Žáci použijí tzv. výrazovou zkratku.
uplatňuje vztah mezi výtvarným
řešením zadaného úkolu a
technologickými postupy a technikami
používanými v rámci studovaného
oboru
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
přesahy do:
MOD (4. ročník): Kompozice,
MOD (4. ročník): Studie,
MOD (4. ročník): Figura,
MOD (4. ročník): Torso,
MOD (4. ročník): Tělo v architektuře
305
STUDIE ZVÍŘAT, 3 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
Materiál volitelný.
tvoří jednoduché figurální kompozice
Jedná se o jednorázovou návštěvu jezdeckého
(popř. v kombinaci s dekorativními
klubu. Zde si žáci zkusí jednoduché kresebné
předměty, písmem apod.)
studie koní , příp. psů, koček.
pracuje se škálou výtvarných pomůcek /v pohybu, v klidu/
a materiálů, využívá výrazové
Tento blok má za úkol upozornit žáky na
možnosti jednotlivých výtvarných
anatomické podobnosti i odlišnosti lidského a
prvků v jejich různých kombinacích a zvířecího těla.
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
tvoří věcné kompoziční studie
(tvarové, strukturní, barevné atd.),
ovládá postupy stylizace a abstrakce a
možnosti posunu reálných tvarů
uplatňuje vztah mezi výtvarným
řešením zadaného úkolu a
technologickými postupy a technikami
používanými v rámci studovaného
oboru
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
přesahy do:
MOD (4. ročník): Kompozice,
MOD (4. ročník): Studie,
MOD (4. ročník): Figura
306
4.9.7. Písmo
Žáci získávají základní vědomosti a dovednosti v psaní a kreslení písma. Jsou seznámeni
s historií vývoje písma.
Řeší typografické úlohy kompozičního charakteru.
Obsahový okruh poskytuje žákům vědomosti a praktické dovednosti, které představují
nezbytný obecný základ odborného vzdělávání.
Charakter tohoto obsahového okruhu je zaměřen prakticky. Směřuje k získání širokého
základu výtvarného vzdělání nezbytného pro navazující návrhovou a realizační tvorbu v rámci
studovaného oboru.
Žáci jsou vedeni k rozvoji výtvarného myšlení, tvořivosti a fantazie, ke kultivaci výtvarného
vidění a vyjadřování.
ročník
2. ročník
dotace
2
povinnost
(skupina)
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
•
•
•
porozumět zadání úkolu a podstatě problému
navrhnout způsoby řešení,vyhodnotit je zvolit výslednou variantu a zdůvodnit
volbu
volit prostředky a způsoby řešení
využívat předchozích zkušeností,vědomostí
Odborné kompetence
OVLÁDAT ZÁKLADY VÝTVARNÉ UŽITÉ TVORBY
•
•
•
•
•
využívat výtvarné a výrazové možnosti materiálů
experimentovat při řešení úkolu
využívat znalostí o historickém vývoji v oboru
samostatně uplatňovat a vyjadřovat vlastní výtvarný názor
hledat a využívat inspirační zdroje
307
Písmo
2.ročník, 2 h týdně, povinný
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝVOJI PÍSMA A NÁSTROJÍCH, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše vývoj písma, správně používá • historie a vývoj písma
• nástroje a pomůcky na psaní
základní názvosloví
NÁCVIK ZÁKLANÍCH PÍSEMÝCH TAHŮ - ŘECKÁ ABECEDA, GROTESK, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
ovládá základy psaní a kreslení písma • základní písemné tahy tvořící formu
grotesku
• nacvičování různých typů písma podle
předlohy
JEDNODUCHÉ ŘÍMSKÉ KAPITÁLKY, 4 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
popíše vývoj písma, správně používá • psaní podle předlohy
• psaní plochým perem
základní názvosloví
• psaní do bloku
ovládá základy psaní a kreslení písma
přesahy z:
PIS (2. ročník): Kompozice z patkových písmen
QUADRATA, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
popíše vývoj písma, správně používá
základní názvosloví
učivo
• nácvik podle předlohy
• používání plochého pera
ovládá základy psaní a kreslení písma
přesahy z:
PIS (2. ročník): Kompozice z patkových písmen
RENESANČNÍ ANTIKVA, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše vývoj písma, správně používá • antikva a její vývoj
• kresba dynamické formy, statické formy
základní názvosloví
• kompozice
ovládá základy psaní a kreslení písma
přesahy z:
PIS (2. ročník): Kompozice z patkových písmen
308
KOMPOZICE Z PATKOVÝCH PÍSMEN, 12 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše vývoj písma, správně používá • kompozice
• koláž z různých typů písma
základní názvosloví
• řešení vlastních iniciál
ovládá základy psaní a kreslení písma • písemný text graficky podporující význam
zvolí typ písma v souladu s výtvarným obsahu slov
záměrem
pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů, využívá výrazové
možnosti jednotlivých výtvarných
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
přesahy do:
PIS (2. ročník): Jednoduché římské kapitálky,
PIS (2. ročník): Quadrata,
PIS (2. ročník): Renesanční antikva,
PTE (2. ročník): Kamenný dekor,
PTE (2. ročník): Ornament v sádře
GOTICKÁ TEXTURA, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• souvislý text s iniciálou
popíše vývoj písma, správně používá
základní názvosloví
ovládá základy psaní a kreslení písma
zvolí typ písma v souladu s výtvarným
záměrem
pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů, využívá výrazové
možnosti jednotlivých výtvarných
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
přesahy do:
PTE (2. ročník): Kamenný dekor,
PTE (2. ročník): Ornament v sádře
přesahy z:
(2. ročník): gotické umění
309
HUMANISTICKÁ KURZÍVA, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše vývoj písma, správně používá • abeceda
• souvislý text
základní názvosloví
ovládá základy psaní a kreslení písma
zvolí typ písma v souladu s výtvarným
záměrem
pracuje se škálou výtvarných pomůcek
a materiálů, využívá výrazové
možnosti jednotlivých výtvarných
prvků v jejich různých kombinacích a
vzájemných souvislostech při výstavbě
kompozice
používá specifický výtvarný jazyk,
výtvarně myslí
přesahy do:
PTE (2. ročník): Ornament v sádře
310
4.9.8. Technologie
Učivo seznamuje žáky s materiály, úkony a technologickými postupy v teoretické rovině.
Vytváří vztah studenta ke zvolenému předmětu, vztahu mezi teorií a praxí tohoto oboru.
Kladením základů obecně technického myšlení se vytvářejí dovednosti praktické aplikace
teoretických poznatků a rozvíjí se samostatné logické myšlení.
Významným cílem předmětu je výchova k pečlivosti a odpovědnosti k práci, k dodržování
bezpečnosti práce a k odpovědnému plnění zadaných úkolů.
Technologie tvoří učivo, jehož zvládnutí vychází ze základních potřeb odborníků
v kamenosochařské tvorbě. Pozornost je věnována výtvarným materiálům, formování a
odlévání, opracování a restaurování kamene, materiálům používaných v kamenosochařství,
nerostným a horninovým surovinám a geologickému vývoji země.
ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
dotace
1+1
1+1
1+1
1+1
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
povinný
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
•
aplikovat znalosti o tvarech předmětů v rovině i prostoru
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
•
•
•
•
•
•
posuzovat věrohodnost informačních zdrojů
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
pracovat s osobním počítačem
učit se používat nové aplikace
komunikovat elektronickou poštou
využívat další prostředky online a offline komunikace
311
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
přijímat a plnit odpovědně úkoly
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí
ověřovat si získané poznatky
pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj
schopnost odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích
stanovit si cíle a priority podle svých schopností, zájmové a pracovní orientace a
životních podmínek
reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z projevů jiných lidí
dodržovat odbornou terminologii
dodržovat jazykové a stylistické normy
vyjadřovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování
vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní
formě v cizím jazyce
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mít představu o všech právních, ekonomických, administrativních, osobnostních
a etických aspektech soukromého podnikání
dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou
tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti
mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru
uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání
být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
mít reálnou představu o všech pracovních, platových a jiných podmínkách v
oboru
mít představu o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat
se svými představami a předpoklady
umět komunikovat se zaměstnavateli
umět využívat poradenských služeb v oblasti světa práce a vzdělávání
znát práva a povinnosti zaměstnavatele a pracovníka
prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
•
•
•
chápat význam životního prostředí
jednat v duchu udržitelného rozvoje
respektovat práva a osobnost druhých lidí
dodržovat zákony
312
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
odpovědně, samostatně a iniciativně jednat ve vlastním zájmu i v zájmu veřejném
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu
mít zájem o společenské a politické dění u nás i ve světě
mít vytvořen pozitivní vztah k hodnotám kultury
uznávat hodnoty a tradice svého národa
chápat minulost i současnost svého národa v evropském a světovém kontextu
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
uplatňovat při řešení úkolu různé metody myšlení
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
•
znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru
ovládat různé techniky učení
umět si vytvořit vhodný studijní režim
mít pozitivní vztah k učení
být čtenářsky gramotný
uplatňovat různé postupy práce s textem
umět efektně vyhledávat informace
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
•
•
•
•
•
•
nakládat s materiály, energiemi, odpady ekonomicky
nakládat s materiály, energiemi, odpady s ohledem na životní prostředí
efektivně hospodařili s finančními prostředky
zvažovat vliv na životní prostředí
zvažovat sociální dopady
znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
•
•
•
•
•
•
•
•
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
dokázat první pomoc poskytnout
znát a dodržovat základní právní předpisy v oblasti BOZP
znát a dodržovat základní právní předpisy v oblasti PO
znát pravidla preventivní péče
znát nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním
práce
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti
včetně práce u zařízení se zobrazovacími jednotkami
rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a být schopen zajistit
odstranění závad a rizik
313
•
•
chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i dalších osob
chápat bezpečnost práce ve vztahu k jakosti výrobku
USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB
•
•
chápat kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
dodržovat stanovené normy a předpisy
OVLÁDAT ZÁKLADY VÝTVARNÉ UŽITÉ TVORBY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
využívat realizačních technologických postupů a technik
využívat výtvarné a výrazové možnosti materiálů
aktivně vyhledávat dostupné zdroje informací o tendencích v oboru
využívat možností jednotlivých médií
aktivně využívat dostupné zdroje informací o tendencích v oboru
hledat a využívat inspirační zdroje
využívat znalostí o historickém vývoji v oboru
výtvarně myslet a vnímat
samostatně uplatňovat a vyjadřovat vlastní výtvarný názor
ovládat zásady společenského chování
ovládat zásady písemné komunikace
ovládat zásady týmové spolupráce
vhodně prezentovali svou práci v závislosti na konkrétní situaci
uplatňovat při tvorbě výtvarného návrh technologická hlediska jeho realizace
orientovat se v marketingových nástrojích
REALIZOVAT V POŽADOVANÉ KVALITĚ KAMENOSOCHAŘSKÁ DÍLA PODLE VÝTVARNÝCH
NÁVRHŮ, PŘEDLOH A TECHNICKÉ DOKUMENTACE
•
•
•
•
•
•
•
sledovat vývoj nových technologií,materiálů
orientovat se v obecných základech ekonomiky
vykonávat základní ekonomické činnosti ve vztahu k profesnímu uplatnění
využít přehledu o technologických postupech, technikách
rozhodovat o volbě technologického postupu ve vztahu k výtvarnému záměru a
určení výrobku
dokázat hodnotit kvalitu pracovních operací
dokázat obhájit postup realizace výtvarného návrhu
314
Technologie
1.ročník, 1 + 1 h týdně, povinný
BOZP, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
Seznámení s bezpečností práce v
kamenosochařských atelierech, BOZP a
traumatologickým plánem.
ÚVOD, 2 VYUČOVACÍ HODINY
výsledky vzdělávání
učivo
Seznámení s předmětem, s jeho historií a
současnými trendy v oboru. Teoretická
vybavenost pro praxi.
vyjmenuje používaná zařízení, stroje,
nástroje, nářadí a pomůcky, popíše
jejich funkce, ošetřování a způsoby
použití
pokrytí průřezových témat
Člověk a životní prostředí
MATERIÁL, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Modelovací hmoty a jiné pomocné materiály
používané v kamenosochařství ( hlína, sádra,
plastelína, vosk). Lešení a konstrukce.
vyjmenuje a určí základní minerály,
popíše jejich strukturu, fyzikální,
optické a chemické vlastnosti
vyjmenuje pomocné materiály, popíše
konstrukce pro modelování
přesahy do:
MOD (1. ročník): Seznámení,
MOD (1. ročník): Pevné tvary,
MOD (1. ročník): Studie,
MOD (1. ročník): Antický portrét,
MOD (1. ročník): Reliéf
RUČNÍ OPRACOVÁNÍ A NÁŘADÍ, 14 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše technologické postupy ručního • kamenosochařské nářadí
• ruční opracování kamene
opracování kamene
• ruční dělení kamene
• plochy a shlížení rovin
• profil
přesahy do:
PTE (1. ročník): Základy,
PTE (1. ročník): Povrchy,
PTE (1. ročník): Žába,
PTE (2. ročník): Kamenný dekor,
PTE (2. ročník): Přírodnina v kameni
315
FORMOVÁNÍ, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
popíše výrobu, použití a vlastnosti
sádry
učivo
• typy forem (jednoduché a rozmnožovací)
• tenkostěnné odlitky (retuše a patinování)
• kašírování
• posmrtná maska
popíše postupy zhotovování různých
druhů sádrových forem
přesahy do:
PTE (1. ročník): Jednoduchá forma,
PTE (2. ročník): Odlévání do sádry,
PTE (2. ročník): Ornament v sádře,
PTE (3. ročník): Odlévání,
PTE (3. ročník): Výdusek a lukoprenová forma,
PTE (4. ročník): Odlévání
SKLADBA KAMENE, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
vyjmenuje a určí základní minerály,
popíše jejich strukturu, fyzikální,
optické a chemické vlastnosti
vyjmenuje kamenické prvky v
architektuře, popíše jejich stavební a
výtvarnou funkci
učivo
• obecné rozdělení hornin
• vlastnosti hornin (skladba,povrch kamene,
barva, mechanické vlastnosti, textura, sloh).
• tvarová únosnost a osazování soch.děl
PÍSMO A ORNAMENT, 20 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• historie písma
vyjmenuje kamenické prvky v
architektuře, popíše jejich stavební a • základy tesání písma a ornamentu
• umístění písma a ornamentu na plochu
výtvarnou funkci
• zlacení, stříbření, stínování, páskování
písma a ornamentu
• Tryskání a pískování
přesahy do:
PTE (1. ročník): Písmo a ornament,
PTE (2. ročník): Kamenný dekor,
PTE (2. ročník): Ornament v sádře
316
Technologie
2. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný
STROJNÍ TECHNOLOGIE, 26 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše technologické postupy strojního • dělitelnost přírodních kamenů v závislosti
na složení
opracování kamene
• způsoby strojního dělení kamene
KAMENOŘEZ, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• strojní řezání (řezání, frézování a
popíše technologické postupy
kamenořezu a spárořezu a jejich vztah profilování)
• listová pila
ke konečnému výtvarnému vyznění
• lanová dílenská pila
kamenosochařského díla
• kotoučová pila
• pohotové brusky
• soustružení kamene
• manipulace s břemenem
• povrchy (broušení a leštění)
UMĚLÝ KÁMEN, 6 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
vyjmenuje a rozezná druhy klasických • cementový výdusek
• výdusek s pojivem syntetických pryskyřic
a syntetických modelovacích hmot,
• konstrukce pro výdusek a pěchování
popíše jejich vlastnosti a způsob
• patinování výdusku
použití
přesahy do:
PTE (2. ročník): Výdusek
REPRODUKČNÍ TECHNIKY, 28 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše postupy zhotovování sádrových Základy reprodukčních technik, historický
vývoj a záměr autora.
odlitků a jejich finálních úprav
• vyměřování sochařských děl v kameni.
• technologie bodování sochařských děl 1:1 v
kameni pomocí tečkovacího strojku.
přesahy do:
PTE (3. ročník): Tečkování
317
Technologie
3. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný
GEOLOGIE, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
popíše geologickou stavbu Země,
charakterizuje ji z geochemického
hlediska, vysvětlí endogenní a
exogenní procesy
učivo
Geologický vývoj Země a vznik minerálů a
hornin.
MINERÁLY A HORNINY, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• struktury minerálů
popíše geologickou stavbu Země,
• vlastnosti minerálů a jejich určování
charakterizuje ji z geochemického
• horninové suroviny
hlediska, vysvětlí endogenní a
• vlastnosti hornin a použití v
exogenní procesy
kamenoprůmyslu, těžba a opracovatelnost.
popíše způsoby těžby kamene ve
vztahu k nalezišti, vlastnostem
těžebního materiálu a účelu použití
PETROGRAFIE ČR, 24 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
popíše geologický vývoj ČR,
vyjmenuje významné oblasti
nerostných surovin
učivo
Ušlechtilé kameny používané na území našeho
státu. Rozdělení výskytu ušlechtilých
materiálů v ČR ( plutony).
popíše způsoby těžby kamene ve
vztahu k nalezišti, vlastnostem
těžebního materiálu a účelu použití
SYNTETICKÉ MATERIÁLY, 24 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• pryskyřice ( přírodní a umělé)
vysvětlí postupy vyměřování
• ředidla
sochařských prací v kameni a
• mýdla
opracování kamenného bloku
• vosky
popíše postupy zhotovování sádrových
• pojiva a lepidla
odlitků a jejich finálních úprav
přesahy do:
TEC (4. ročník): Restaurátorské aplikace,
PTE (4. ročník): Výdusek
318
Technologie
4. ročník, 1 + 1 h týdně, povinný
POŠKOZENÍ KAMENE, 16 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
vyjmenuje a určí druhy hornin, jejich • mechanické a chemické poškozování
naleziště, popíše jejich vznik, vlastnosti kamene
• vlivy teplotních změn, vody, větru, živých
a použití
organismů a solí na vlastnosti kamene
popíše náležitosti manipulace s
• vliv člověka
hotovým kamenosochařským dílem
• vznik a význam krusty
popíše základní technologické postupy • koroze a zvětrávání kamene
a techniky rekonstrukce, restaurování a
konzervování objektů z kamene
RENOVACE KAMENE, 16 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
uvede faktory, které ovlivňují výsledné • restaurátorská technologie
• restarátorská zpráva (kdo je kompetentní k
výtvarné vyznění reprodukovaného
restarátorskému zásahu - legislativa).
díla, objasní jejich působení
• památková péče
popíše postupy spojování jednotlivých • druhy čištění kamene
částí plastiky při konečném osazování
• odsolování
RESTAURÁTORSKÉ APLIKACE, 18 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše základní technologické postupy • syntetické modelovací hmoty
a techniky rekonstrukce, restaurování a • zpevňování kamene
• metody impregnace
konzervování objektů z kamene
• restaurování povrchů a imitace materiálů
popíše základní druhy a vlastnosti
• polychromie
restaurátorských a konzervačních
materiálů
přesahy z:
TEC (3. ročník): Syntetické materiály
PREZENTACE, 10 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
popíše základní technologické postupy • různé druhy prezentací z odborné
a techniky rekonstrukce, restaurování a problematiky
• opakování učebních bloků a příprava k
konzervování objektů z kamene
maturitní zkoušce
319
4.9.9. Prostorové techniky
Tento předmět je odborným praktickým předmětem, ve kterém žáci vykonávají praktické
činnosti, které jim umožňují ověřovat teoretické vědomosti, poznávat pracovní postupy a
podmínky jednotlivých dílčích prací, rozvíjet výtvarné řemeslné dovednosti a vlastní
samostatnou prací realizovat návrhy.
Student spojuje teoretické poznatky s praxí. Poznává manuální práci, rozvíjí dovednosti a
prakticky je uplatňuje při samostatné práci, což jsou základní předpoklady pro rozvíjení
tvůrčích výtvarně technických schopností žáka. V prostorových technikách si student vytvoří
bohatý zdroj používaných technologických pojmů a poznává jejich vzájemnou souvislost.
ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
dotace
6+1
6+2
6+2
6+1
povinnost
(skupina)
povinný
povinný
povinný
povinný
Klíčové kompetence
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
•
•
správně používat a převádět běžné jednotky
aplikovat matematické postupy v denní praxi
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
•
•
•
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména Internet
pracovat s osobním počítačem
učit se používat nové aplikace
komunikovat elektronickou poštou
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
podněcovat práci týmu vlastními návrhy
nezaujatě zvažovat ostatní návrhy
přizpůsobit se měnícím životním podmínkám
reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany
jiných lidí
pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj
mít odpovědný vztah ke svému zdraví
ověřovat si získané poznatky
reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti
schopnost odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích
320
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
dodržovat odbornou terminologii
vyjadřovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování
vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
•
•
•
•
uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti
prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
umět komunikovat se zaměstnavateli
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
mít vytvořen pozitivní vztah k hodnotám kultury
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
uplatňovat při řešení úkolu různé metody myšlení
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
znát možnosti svého dalšího vzdělávání v oboru
umět si vytvořit vhodný studijní režim
ovládat různé techniky učení
mít pozitivní vztah k učení
být čtenářsky gramotný
umět efektně vyhledávat informace
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
•
•
•
•
•
•
•
nakládat s materiály, energiemi, odpady ekonomicky
nakládat s materiály, energiemi, odpady s ohledem na životní prostředí
efektivně hospodařili s finančními prostředky
zvažovat vliv na životní prostředí
zvažovat při plánování a posuzování činnosti náklady, výnosy a zisk
zvažovat sociální dopady
znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce
DBÁT NA BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
•
•
•
•
•
být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci
dokázat první pomoc poskytnout
znát a dodržovat základní právní předpisy v oblasti BOZP
znát a dodržovat základní právní předpisy v oblasti PO
znát pravidla preventivní péče
321
•
•
•
•
•
znát nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním
práce
osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti
včetně práce u zařízení se zobrazovacími jednotkami
rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a být schopen zajistit
odstranění závad a rizik
chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i dalších osob
chápat bezpečnost práce ve vztahu k jakosti výrobku
USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB
•
•
dbát na zabezpečování parametrů kvality
chápat kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
OVLÁDAT ZÁKLADY VÝTVARNÉ UŽITÉ TVORBY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
využívat výtvarné a výrazové možnosti materiálů
využívat realizačních technologických postupů a technik
experimentovat při řešení úkolu
uplatňovat netradiční přístupy
aktivně vyhledávat dostupné zdroje informací o tendencích v oboru
využívat možností jednotlivých médií
výtvarně myslet a vnímat
využívat znalostí o historickém vývoji v oboru
hledat a využívat inspirační zdroje
samostatně uplatňovat a vyjadřovat vlastní výtvarný názor
ovládat zásady společenského chování
ovládat zásady týmové spolupráce
ovládat zásady ústní komunikace
ovládat zásady písemné komunikace
vhodně prezentovali svou práci v závislosti na konkrétní situaci
uplatňovat při tvorbě výtvarného návrh technologická hlediska jeho realizace
uplatňovat při tvorbě výtvarného návrhu ekonomická hlediska jeho realizace
REALIZOVAT V POŽADOVANÉ KVALITĚ KAMENOSOCHAŘSKÁ DÍLA PODLE VÝTVARNÝCH
NÁVRHŮ, PŘEDLOH A TECHNICKÉ DOKUMENTACE
•
•
•
•
•
•
•
usilovat o dokonalé provedení práce v souladu s výtvarným a technologickým
záměrem
organizovat práci v souladu s technologickými postupy a nároky na úroveň
řemeslného zpracování
dodržovat termíny odevzdávání prací
dokázat hodnotit kvalitu pracovních operací
rozhodovat o volbě technologického postupu ve vztahu k výtvarnému záměru a
určení výrobku
dokázat obhájit postup realizace výtvarného návrhu
využívat přehledu o druzích používaných materiálů
322
Prostorové techniky
1. ročník, 6 + 1 h týdně, povinný
ZÁKLADY, 28 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
vysvětlí základní úkoly a povinnosti
organizace při zajišťování BOZP
dodržuje ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence
učivo
Seznámení s řádem ateliérů a BOZP,
seznámení s kamenosochařským nářadím a
základy opracování kamene.
poskytne první pomoc při úrazu na
pracovišti
pokrytí průřezových témat
Člověk a svět práce
přesahy z:
TEC (1. ročník): Ruční opracování a nářadí,
VYP (1. ročník): Prostor
GEOMETRICKÁ TĚLESA, 35 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
využívá zařízení dílen
volí a připravuje k práci vhodný
materiál
učivo
Shlížení plochy a zapsání hrany v kameni.
Pomocné lemy a vypracování rovných ploch Kvádr, krychle.
POVRCHY, 21 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
využívá výtvarné a výrazové možnosti Ruční dělení kamene klínováním. Různé
materiálů, technologických postupů a druhy povrchu kamene - ruční nářadí.
technik
využívá zařízení dílen
volí a připravuje k práci vhodný
materiál
přesahy z:
TEC (1. ročník): Ruční opracování a nářadí,
VYP (1. ročník): Povrch,struktura,textura
JEDNODUCHÁ FORMA, 70 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Odlévání tenkostěnných odlitků do
využívá zařízení dílen
jednoduchých sádrových forem (slepá forma).
volí a připravuje k práci vhodný
Retušování odlitků.
materiál
přesahy z:
TEC (1. ročník): Formování,
323
MOD (1. ročník): Studie,
MOD (1. ročník): Reliéf,
MOD (1. ročník): Pevné tvary
PÍSMO A ORNAMENT, 28 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
využívá výtvarné a výrazové možnosti Nácvik různých dekorativních kamenických
materiálů, technologických postupů a ornamentů a písma do tvrdého kamene.
Nácvik adjustace, zlacení, bronzování a
technik
stínování.
využívá zařízení dílen
přesahy z:
TEC (1. ročník): Písmo a ornament,
VYP (1. ročník): Kompozice
ŽÁBA, 56 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
volí a připravuje k práci vhodný
materiál
učivo
Zahradní dekorativní plastika podle vlastního,
vymodelovaného a odlitého návrhu. Provedení
v měkkém kameni.
přesahy z:
TEC (1. ročník): Ruční opracování a nářadí
324
Prostorové techniky
2. ročník, 6 + 2 h týdně, povinný
EXTERIÉROVÁ KOMPOZICE, 56 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Exteriérová kompozice podle vlastních
dodržuje ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci kresebných návrhů a vymodelovaných skic.
Provedení v ušlechtilých materiálech.
a požární prevence
uvede základní bezpečnostní
požadavky při práci se stroji a
zařízeními (nástroji, pomůckami,
materiály apod.) na pracovišti a dbá na
jejich dodržování
tvoří plastické objekty, profilované
zdobné prvky apod. pro interiér a
exteriér
přesahy z:
VYP (1. ročník): Kompozice,
VYP (1. ročník): Abstrakce,
VYP (1. ročník): Stylizace,
MOD (2. ročník): Přírodnina
KAMENNÝ DEKOR, 40 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
ovládá kompoziční zákonitosti a
principy výstavby výtvarného díla,
postihuje prostorové vztahy v interiéru
a exteriéru
učivo
Tesání reliéfně plastického písma a ornamentu
podle vlastního návrhu do pískovce.
přesně a pečlivě provádí jednotlivé
pracovní operace
přesahy z:
TEC (1. ročník): Písmo a ornament,
TEC (1. ročník): Ruční opracování a nářadí,
VYP (1. ročník): Kompozice,
PIS (2. ročník): Gotická textura,
PIS (2. ročník): Kompozice z patkových písmen,
KRE (2. ročník): studie samostatně zvoleného zátiší,
KRE (2. ročník): základy kresebného projevu zátiší,
KRE (2. ročník): základy a zásady nasvícení předlohy
ODLÉVÁNÍ DO SÁDRY, 60 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
odlévá jednoduché až vysoce tvarově Odlévání náročnějších úkolů do sádry a
náročné modely a předlohy, zhotovuje jednoduchá lukoprenová forma.
formy
325
přesahy do:
MOD (2. ročník): Přírodnina,
MOD (2. ročník): Poprsí,
MOD (2. ročník): Reliéf,
MOD (2. ročník): Kopie
přesahy z:
TEC (1. ročník): Formování,
MOD (2. ročník): Reliéf,
MOD (2. ročník): Přírodnina
ORNAMENT V SÁDŘE, 24 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
odlévá jednoduché až vysoce tvarově Do sádrové desky vytvoření plastického
náročné modely a předlohy, zhotovuje ornamentu podle vlastního návrhu.
formy
přesně a pečlivě provádí jednotlivé
pracovní operace
přesahy z:
TEC (1. ročník): Písmo a ornament,
TEC (1. ročník): Formování,
VYP (1. ročník): Kompozice,
MOD (2. ročník): Reliéf,
PIS (2. ročník): Humanistická kurzíva,
PIS (2. ročník): Gotická textura,
PIS (2. ročník): Kompozice z patkových písmen,
KRE (2. ročník): studie samostatně zvoleného zátiší,
KRE (2. ročník): základy a zásady nasvícení předlohy
VÝDUSEK, 24 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Zhotovení jednoduchého výdusku do
dodržuje ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lukoprenové formy.
a požární prevence
ovládá kompoziční zákonitosti a
principy výstavby výtvarného díla,
postihuje prostorové vztahy v interiéru
a exteriéru
přesně a pečlivě provádí jednotlivé
pracovní operace
přesahy z:
TEC (2. ročník): Umělý kámen
PŘÍRODNINA V KAMENI, 48 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Vysekání exteriérové nebo interiérové
uvede základní bezpečnostní
kompozice do ušlechtilých materiálů. Téma požadavky při práci se stroji a
přírodní motiv.
326
zařízeními (nástroji, pomůckami,
materiály apod.) na pracovišti a dbá na
jejich dodržování
tvoří plastické objekty, profilované
zdobné prvky apod. pro interiér a
exteriér
přesahy z:
TEC (1. ročník): Ruční opracování a nářadí,
VYP (1. ročník): Kompozice,
MOD (2. ročník): Přírodnina,
KRE (2. ročník): studie samostatně zvoleného zátiší,
KRE (2. ročník): základy kresebného projevu zátiší,
KRE (2. ročník): základy a zásady nasvícení předlohy
327
Prostorové techniky
3. ročník, 6 + 2 h týdně, povinný
ODLÉVÁNÍ, 80 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
uvede příklady bezpečnostních rizik, Odlévání geometrických tvarů a složitějších
event. nejčastější příčiny úrazů a jejich úkolů do sádry.
prevenci
samostatně analyzuje zadaný úkol,
zhodnotí a obhájí zvolené výtvarné
řešení včetně použitých prostředků
organizuje svou práci v dílnách a na
jednotlivých pracovištích
řeší technické problémy realizace v
materiálu
přesahy do:
MOD (3. ročník): Geometrický tvar
přesahy z:
TEC (1. ročník): Formování,
MOD (3. ročník): Zvířecí motiv,
MOD (3. ročník): Reliéf,
MOD (3. ročník): Figura,
MOD (3. ročník): Reliéfní kompozice,
MOD (3. ročník): Geometrický tvar
PATINOVÁNÍ, 8 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Adjustace a patinování sádrových odlitků.
výtvarně vnímá, myslí a samostatně
vyjadřuje vlastní výtvarný názor
jasně formuluje myšlenku a obsahovou
náplň výtvarného záměru
používá tradiční a moderní
technologické postupy a techniky,
vhodně je kombinuje
přesahy z:
MOD (3. ročník): Figura
VÝDUSEK A LUKOPRENOVÁ FORMA, 32 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Zhotovení náročnější lukoprenové formy s
pracuje s odbornou literaturou a
následným výduskem z polymerních směsí.
využívá informační technologie
řeší technické problémy realizace v
materiálu
328
přesahy z:
TEC (1. ročník): Formování,
MOD (3. ročník): Geometrický tvar
TEČKOVÁNÍ, 152 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
výtvarně vnímá, myslí a samostatně
vyjadřuje vlastní výtvarný názor
učivo
Reprodukce do kamene 1:1 pomocí
tečkovacího strojku podle sádrového modelu.
organizuje svou práci v dílnách a na
jednotlivých pracovištích
používá tradiční a moderní
technologické postupy a techniky,
vhodně je kombinuje
přesahy z:
TEC (2. ročník): Reprodukční techniky
329
Prostorové techniky
4. ročník, 6 + 1 h týdně, povinný
VOLNÁ KOMPOZICE, 56 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Volná kompozice - figurativní nebo
uvede povinnosti pracovníka i
nefigurativní do různých druhů kamene (
zaměstnavatele v případě pracovního
pískovec, žula, mramor, opuka).Příprava na
úrazu
maturitní zkoušku.
hledá a využívá inspirační zdroje,
ovládá využívání variačního principu
samostatně experimentuje při řešení
úkolu, uplatňuje netradiční myšlenky a
metody práce
uplatňuje při tvorbě výtvarného záměru
technologická a ekonomická hlediska
jeho realizace
používá příslušné programové
vybavení při tvorbě výtvarných záměrů
a technické dokumentace
obsluhuje zařízení a stroje, pracuje s
nástroji, nářadím a pomůckami v rámci
jednotlivých pracovních operací
reaguje na poptávku a využívá základní
marketingové nástroje
uplatňuje ekonomická hlediska při
rozhodování o realizaci výtvarného
záměru
přesahy z:
MOD (4. ročník): Kompozice
VÝDUSEK, 49 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Vymodelování komorní plastiky do 40cm
podle vlastních kreseb s vyhotovením v
polymerních materiálech.
vhodným způsobem prezentuje
navrhované řešení zadaného úkolu,
profesionálně vystupuje
samostatně realizuje technicky
jednoduché až vysoce náročné plastiky,
reliéfy, profilované ozdobné prvky
apod. odpovídajícími postupy
rekonstruuje, restauruje a konzervuje
kamenosochařské práce, které nejsou
kulturními památkami, zpracovává
dokumentaci
330
zhotovuje technickou dokumentaci a
pracuje s ní
přesahy z:
TEC (3. ročník): Syntetické materiály,
MOD (4. ročník): Tělo v architektuře
ODLÉVÁNÍ, 77 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Odlévání náročných úkolů vzniklých při
používá příslušné programové
vybavení při tvorbě výtvarných záměrů hodinách modelování.
a technické dokumentace
vhodným způsobem prezentuje
navrhované řešení zadaného úkolu,
profesionálně vystupuje
samostatně realizuje technicky
jednoduché až vysoce náročné plastiky,
reliéfy, profilované ozdobné prvky
apod. odpovídajícími postupy
rekonstruuje, restauruje a konzervuje
kamenosochařské práce, které nejsou
kulturními památkami, zpracovává
dokumentaci
přesahy z:
TEC (1. ročník): Formování,
MOD (4. ročník): Studie,
MOD (4. ročník): Figura,
MOD (4. ročník): Torso
331
4.9.10. 3 D vizualizace
Všeobecné pochopení 3D programu a perspektivy. Následná práce s těmito programy a
využití v sochařské praxi.
Cílem výuky je naučit studenta ztvárnit svoji myšlenku ve virtuálním světě, vnímat
perspektivu a ovládat program, vytvářet jednoduché až složité modely, vytvářet textury,
mapování, osvětlení a použití renderu.
Postprodukce pro zkombinování s reálným prostředím a následná prezentace.
ročník
3. ročník
dotace
4
povinnost
(skupina)
povinný
dotace skupiny
Klíčové kompetence
MATEMATICKÉ KOMPETENCE
•
•
•
•
správně používat a převádět běžné jednotky
provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
nacházet vtahy mezi jevy a předměty při řešení úkolů
číst a vytvářet grafické znázornění
KOMPETENCE VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A
PRACOVAT S INFORMACEMI
•
•
•
•
•
•
•
získávat informace z otevřených zdrojů, zejména Internet
pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích
pracovat s osobním počítačem
pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením
učit se používat nové aplikace
komunikovat elektronickou poštou
využívat další prostředky online a offline komunikace
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů
přispívat k předcházení konfliktů
nepodléhat předsudkům v přístupu k druhým
ověřovat si získané poznatky
mít odpovědný vztah ke svému zdraví
pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj
reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti
332
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
•
•
•
•
•
•
•
dodržovat jazykové a stylistické normy
dodržovat odbornou terminologii
vyjadřovat se v souladu se zásadami kultury projevu a chování
vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění podle potřeb a
charakteru příslušné odborné kvalifikace
porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní
formě v cizím jazyce
dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném
prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
KOMPETENCE K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ A PODNIKATELSKÝM AKTIVITÁM
•
mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti
OBČANSKÉ KOMPETENCE A KULTURNÍ POVĚDOMÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
odpovědně, samostatně a iniciativně jednat ve vlastním zájmu i v zájmu veřejném
respektovat práva a osobnost druhých lidí
vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
dodržovat zákony
jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování
přispívat k uplatňování hodnot demokracie
uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobní identitu
přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
mít zájem o společenské a politické dění u nás i ve světě
uznávat hodnoty a tradice svého národa
chápat minulost i současnost svého národa v evropském a světovém kontextu
podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury
mít vytvořen pozitivní vztah k hodnotám kultury
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
•
uplatňovat při řešení úkolu různé metody myšlení
KOMPETENCE K UČENÍ
•
•
•
•
•
•
ovládat různé techniky učení
umět si vytvořit vhodný studijní režim
mít pozitivní vztah k učení
uplatňovat různé postupy práce s textem
umět efektně vyhledávat informace
být čtenářsky gramotný
333
Odborné kompetence
JEDNAT EKONOMICKY A V SOULADU SE STRATEGIÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
•
•
•
nakládat s materiály, energiemi, odpady ekonomicky
nakládat s materiály, energiemi, odpady s ohledem na životní prostředí
efektivně hospodařili s finančními prostředky
USILOVAT O NEJVYŠŠÍ KVALITU SVÉ PRÁCE, VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB
•
dbát na zabezpečování parametrů kvality
OVLÁDAT ZÁKLADY VÝTVARNÉ UŽITÉ TVORBY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
využívat výtvarné a výrazové možnosti materiálů
využívat realizačních technologických postupů a technik
experimentovat při řešení úkolu
využívat možností jednotlivých médií
výtvarně myslet a vnímat
ovládat zásady společenského chování
ovládat zásady ústní komunikace konkrétní kompetence
ovládat zásady písemné komunikace
ovládat zásady týmové spolupráce Nová konkrétní kompetence
vhodně prezentovali svou práci v závislosti na konkrétní situaci
REALIZOVAT V POŽADOVANÉ KVALITĚ KAMENOSOCHAŘSKÁ DÍLA PODLE VÝTVARNÝCH
NÁVRHŮ, PŘEDLOH A TECHNICKÉ DOKUMENTACE
•
usilovat o dokonalé provedení práce v souladu s výtvarným a technologickým
záměrem
334
3. D vizualizace
3. ročník, 4 h týdně, povinný
SEZNÁMENÍ, 16 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
uvede povinnosti pracovníka i
zaměstnavatele v případě pracovního
úrazu
dodržuje ustanovení týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární prevence
učivo
• seznámení s předmětem
• navigace a složení programu
• teorie a praxe s prací v perspektivě s basic
modely
vysvětlí základní úkoly a povinnosti
organizace při zajišťování BOZP
pokrytí průřezových témat
Informační a komunikační technologie
přesahy z:
POG (3. ročník): polygonální modelování z primitiv,
POG (3. ročník): textury a materiály
MODELOVÁNÍ, 28 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• box modeling
používá příslušné programové
vybavení při tvorbě výtvarných záměrů • modelování jednoduchých tvarů ( vejce)
• mesh modeling
a technické dokumentace
• modelování složitějších tvarů ( etrude, Cut,
Create)
• nurbs, práce s liniemi
přesahy z:
MOD (1. ročník): Pevné tvary,
POG (3. ročník): polygonální modelování z primitiv,
POG (3. ročník): textury a materiály,
FIK (3. ročník): studie lidské lebky,
FIK (3. ročník): studie hlavy, portrét,
FIK (3. ročník): studie půlfigury,
FIK (3. ročník): studie končetin
POKROČILÁ MODELACE, 40 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
Modelování složitějších tvarů ( Dórský,
samostatně experimentuje při řešení
úkolu, uplatňuje netradiční myšlenky a Iónský a Korintský sloup)
Příprava materiálu a textur pro modely.
metody práce
reaguje na poptávku a využívá základní
marketingové nástroje
používá tradiční a moderní
335
technologické postupy a techniky,
vhodně je kombinuje
přesahy z:
MOD (3. ročník): Geometrický tvar,
POG (3. ročník): polygonální modelování z primitiv,
POG (3. ročník): textury a materiály,
FIK (3. ročník): studie lidské lebky,
FIK (3. ročník): studie hlavy, portrét
OSVĚTLENÍ, 20 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
používá tradiční a moderní
technologické postupy a techniky,
vhodně je kombinuje
učivo
• osvětlení modelů
• render modelů
• osazení do 2D fotografie s následnou
postprodukcí
přesahy z:
POG (3. ročník): polygonální modelování z primitiv,
POG (3. ročník): textury a materiály,
FIK (3. ročník): studie hlavy, portrét
SOCHY, 32 VYUČOVACÍCH HODIN
výsledky vzdělávání
učivo
• modelování jednoduchých soch podle
samostatně experimentuje při řešení
úkolu, uplatňuje netradiční myšlenky a referencí
• modelování lidského portrétu podle
metody práce
referencí
používá příslušné programové
vybavení při tvorbě výtvarných záměrů
a technické dokumentace
reaguje na poptávku a využívá základní
marketingové nástroje
přesahy z:
POG (3. ročník): polygonální modelování z primitiv,
POG (3. ročník): textury a materiály,
FIK (3. ročník): studie lidské lebky,
FIK (3. ročník): studie hlavy, portrét,
FIK (3. ročník): studie půlfigury
336
5. Školní projekty
5.1. Dětská sochařská a keramická sympózia
Projekt je koncipován jako dlouhodobý projekt a je obsahově rozdělen na 2 části – Setkání s
keramickou hlínou a Setkání s kamenem.
Je určen pro žáky základních škol v Jihočeském kraji.
Setkání se uskuteční formou jednodenních akcí v místě vybrané základní školy. Na toto
setkáni se sejdou také žáci z okolních základních škol. I když je prioritně akce určena žákům
osmých a devátých ročníků, je připraven výtvarný program i pro ročníky nižších stupňů.
V rámci setkání se uskuteční prezentace SUPŠ sv. Anežky a odborná přednáška zaměřená
na problematiku výtvarného zpracování keramiky a kamenosochařské tvorby.
Projekt zajišťují odborní pedagogové SUPŠ sv. Anežky společně se studenty oboru
Výtvarného zpracování keramiky a Kamenosochařství a učitelé výtvarné výchovy
na jednotlivých základních školách.
Projekt výtvarných setkání funguje při SUPŠ sv. Anežky již několik let a zájemzákladních
škol neustále stoupá. Také rádius zúčastněných měst se stále zvětšuje. Z tohoto pohledu je
projekt do budoucna limitován pouze časovou kapacitou organizátora, tedy SUPŠ sv. Anežky.
Vzhledem ke zkušenostem, které má SUPŠ sv.Anežky s podobnými projekty a veřejnému
zájmu o činnost, kterou tato škola provozuje, se tato akce stává tradicí. Český Krumlov,
ve kterém škola sídlí, je významným kulturním centrem a tento typ aktivity k němu
neodmyslitelně patří.
určeno pro: 2. ročník, 3. ročník
pokrytí průřezových témat
2. ročník
3. ročník
5.2. Figura
Jedná se o výtvarnou soutěž pro studenty středních výtvarných škol, kterou od roku 2006
vyhlašuje Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově .
Samotná soutěž v kresbě a malbě postavy podle živého modelu pomáhá při konfrontaci
výsledků práce středoškolských studentů výtvarně zaměřených škol. Přispívá k motivaci
studentů v oblasti výtvarných aktivit a obohacuje je o další možnosti přístupu při realizaci
kreseb a maleb. Porovnání výsledků je přínosné nejen v rámci středoškolského studia, ale i
s přesahem pro přípravu na VŠ výtvarného směru. Figurální kresba a malba byla zvolena
záměrně, jelikož je jednou z oblastí, ve které adepti výtvarně zaměřených oborů získávají již
tradičně praktické dovednosti. Ani v době využívání moderních technologií a přístupů
neztrácí svůj význam ve výtvarném vyjadřování.
Soutěž je vyhlašována v kategoriích : kresba postavy, malba postavy a portrét.
Nejlepších práce této soutěže jsou vystaveny v areálu kláštera v Českém Krumlově.
určeno pro: 1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník
337
pokrytí průřezových témat
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
338
6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
339

Podobné dokumenty

1. Identifikační údaje - supš svaté anežky české, český krumlov

1. Identifikační údaje - supš svaté anežky české, český krumlov Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 4. Získávání podkladů pro hodnocení P...

Více

1 Obsah strana - supš svaté anežky české, český krumlov

1 Obsah strana - supš svaté anežky české, český krumlov Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. 4. Získávání podkladů pro hodnocení P...

Více

Květen / červen - Městský úřad Rokytnice nad Jizerou

Květen / červen - Městský úřad Rokytnice nad Jizerou by se výstavba mohla dotknout. Pokud přijde jiný investor, bude Město vyžadovat dodržení stejných podmínek. Není ovšem v silách Města zavázat investory k tomu, aby realizaci skutečně provedl a kdy ...

Více

Náhled ŠVP – zkrácená verze.

Náhled ŠVP – zkrácená verze. Kód a název oboru vzdělání: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů Název ŠVP: Individuální modelová tvorba a její prezentace Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání s maturitou Délka...

Více

Organizační zajištění maturitních zkoušek 2015/2016

Organizační zajištění maturitních zkoušek 2015/2016 177/2009 Sb., v platném znění, vydávám příkaz k organizačnímu zabezpečení maturitních zkoušek ve školním roce 2015/2016: 1) Obecná ustanovení Nutnou podmínkou pro vykonání MZ je úspěšné ukončení po...

Více

ŠVP Modelářství a návrhářství oděvů pro 3. ročník

ŠVP Modelářství a návrhářství oděvů pro 3. ročník jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem; - znal a dodržoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární p...

Více

journal 1/2015

journal 1/2015 elementů kultury bezpečnosti, jednalo se o dokumenty vztahující se k řízení BOZP, dále proběhly rozhovory s expertem bezpečnosti a v neposlední řadě byly vedeny rozhovory s 18 pracovníky různých úr...

Více