Termometr czterokanałowy Voltcraft PL- 125-T4USB, do

Komentáře

Transkript

Termometr czterokanałowy Voltcraft PL- 125-T4USB, do
www.conrad.pl
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Termometr czterokanałowy Voltcraft PL125-T4USB, do czujników K i J
Nr produktu 123413
Strona 1 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
1. Wprowadzenie
Drogi kliencie,
Zakup tego produkt firmy Voltcraft® był doskonałą decyzją, za którą chcielibyśmy ci podziękować.
Voltcraft® - w dziedzinie technologii pomiarów, ładowania i sieci ta nazwa oznacza doskonale
działające produkty wysokiej jakości tworzone przez specjalistów, których celem jest bezustanna
innowacja.
Produkty marki Voltcraft®zapewniają optymalne rozwiązania nawet dla najbardziej wymagających
zadań i będą doskonale służyć zarówno ambitnym entuzjastom hobbistycznie zajmującym się
elektroniką, jak również profesjonalnym użytkownikom. Niezwykłą cechą jest to, że oferujemy
dojrzałą technologię i niezawodną jakość naszych produktów Voltcraft®w niemal bezkonkurencyjnym
stosunku ceny do wydajności. W ten sposób pragniemy nawiązać długotrwałą, owocną i udaną
współpracę z naszymi klientami.
Życzymy ci zadowolenia z twojego nowego produktu Voltcraft®!
Wszelkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszystkie prawa
zastrzeżone.
2. Zastosowanie
Ten produkt został zaprojektowany do pomiarów temperatury i jest szczególnie przydatny do użycia
w laboratoriach i obszarach przemysłowych. Pomiar temperatury jest przeprowadzany przez jeden
do czterech czujników temperatury. Temperatura może być mierzona za pomocą czujników typu K
oraz J. Zmierzone wartości mogą zostać ‘zamrożone’ na ekranie. Produkt może wyświetlić minimalną,
maksymalną i średnia wartość poszczególnego procesu pomiarowego. Temperatura może być
wyświetlana w °C (stopniach Celsjusza), °F (Fahrenheita) lub K (Kelvina). Produkt posiada funkcję
wyłączania automatycznego i podświetlenia. Produkt może zapewnić dwa pomiary. Urządzenie może
także obliczać różnicę pomiędzy zmierzonymi wartościami T1 / T3 oraz T2, T3 oraz T4 i zapewnić
maksymalną, minimalną i średnia różnicę zmierzonych wartości T1 / T3 oraz T2, T3 oraz T4. Zasilanie
jest zapewniane przez 3 baterie AAA. Należy używać urządzenia jedynie w pomieszczeniach.
Pomiary nie powinny być przeprowadzane w niesprzyjających warunkach otoczenia. Do takich
warunków zalicza się:
 Wilgoć i nadmierna wilgotność
 Pył i łatwopalne gazy, opary oraz rozpuszczalniki
 Burze z piorunami lub podobne warunki, takie jak silne pola elektrostatyczne, itd.
Strona 2 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Nieupoważniona konwersja i/lub modyfikacja urządzenia są niedozwolone ze względów
bezpieczeństwa i zatwierdzania (CE). Wszelkie użycie inne niż opisane powyżej nie jest dozwolone i
może uszkodzić produkt i doprowadzić do zagrożeń takich jak zwarcie, pożar, porażenie prądem itd.
Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do dalszego użycia.
Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i informacji
umieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.
3. Zawartość zestawu
 Instrument do pomiaru temperatury
 Czujnik temperatury (typu K) x 4
 Kabel USB
 3 x baterie AAA
 CD z oprogramowaniem
 Instrukcja obsługi
4. Wyjaśnienie symboli
Wykrzyknik w trójkącie wskazuje ważne instrukcje w niniejszej instrukcji obsługi,
których należy bezwzględnie przestrzegać.
Trójkąt zawierający symbol błyskawicy ostrzega przed niebezpieczeństwem porażenia
prądem lub naruszeniem bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia.
 Ten symbol znajduje się w miejscach, gdzie podane zostały wskazówki i informacje na temat
obsługi.
Strona 3 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
5. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zwłaszcza informacji
dotyczących bezpieczeństwa. Jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i
informacji na temat właściwego obchodzenia się z urządzeniem zamieszczonych w niniejszej
instrukcji, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne wynikłe obrażenia ani uszkodzenia
mienia. Takie przypadki unieważniają gwarancję.
Osoby/ Produkty
 Produkt ten nie jest zabawką i powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla
dzieci!
 Przy użyciu z innymi urządzeniami należy zapoznać się instrukcjami obsługi i uwagami na
temat bezpieczeństwa podłączonych urządzeń.
 Chronić urządzenie główne przed działaniem skrajnych temperatur, bezpośrednich promieni
słonecznych, silnych uderzeń, wysokiej wilgotności, wilgoci, łatwopalnych gazów, par i
rozpuszczalników.
 Nie narażać produktu na żadne obciążenia mechaniczne.
 Jeśli bezpieczna obsługa produktu nie jest dłużej możliwa, należy zaprzestać jego
użytkowania i zabezpieczyć przed jakimkolwiek przypadkowym użyciem. Bezpieczne działanie
nie może być dłużej zagwarantowane, jeśli produkt:
- jest widocznie uszkodzony,
- nie działa prawidłowo,
- przez dłuższy czas był przechowywany w niesprzyjających warunkach otoczenia lub
- był poddawany poważnym obciążeniom podczas transportu.
 W szkołach, ośrodkach szkoleniowych, sklepach hobbistycznych obsługa urządzeń
elektrycznych musi być nadzorowana przez wyszkolony personel.
 Podczas obsługi w lokalach komercyjnych, muszą być przestrzegane odpowiednie przepisy
dotyczące zapobiegania wypadkom podczas użytkowania sprzętów elektrycznych.
Strona 4 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
 Należy upewnić się, że w pobliżu produktu nie znajdują się żadne urządzenia z silnym polem
elektrycznym lub magnetycznym, takie jak transformatory, silniki, telefony bezprzewodowe
oraz urządzenia sterowane radiowo, gdyż mogą one mieć wpływ na działanie produktu.
 Nie włączać produktu od razu po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia.
Formująca się kondensacja mogłaby zniszczyć produkt. Należy zaczekać, aż produkt osiągnie
temperaturę pokojową przed jego włączeniem.
Baterie/ Akumulatory
 Podczas wkładania baterii należy przestrzegać prawidłowej polaryzacji.
 Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi czas, należy wyjąć z niego baterie, aby uniknąć
uszkodzenia przez wyciekanie płynu. Cieknące lub uszkodzone baterie mogą powodować
poparzenia kwasem w kontakcie ze skórą, zatem do obchodzenia się z uszkodzonymi
bateriami należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
 Baterie muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie pozostawiać
baterii leżących na wierzchu, gdyż istnieje ryzyko, że zostaną one połknięte przez dzieci lub
zwierzęta.
 Wszystkie baterie powinny być wymieniane jednocześnie. Mieszanie starych i nowych baterii
w urządzeniu może prowadzić do wyciekania baterii i uszkodzenia urządzenia.
 Baterie nie mogą być demontowane, poddawane zwarciom ani wrzucane do ognia. Nigdy nie
ładować jednorazowych baterii! Niebezpieczeństwo wybuchu!
Informacje ogólne
 W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa i podłączenia urządzenia
należy skonsultować się ze specjalistą.
 Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta
lub sklep specjalistyczny.
Strona 5 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
6. Elementy obsługi
1 Porty do podłączania czujnika
2 Przycisk
3 Wyświetlacz LCD
4 Przycisk jednostek UNITS
5 Przycisk REC ENTER
6 Gniazdo USB
7 Przycisk HOLD
8 Przycisk włączający/wyłączający
9 Przycisk
10 Przycisk SET
7. Instalacja oprogramowania
Oprogramowanie dołączone do zestawu zapewnia interfejs służący do odzyskiwania zapisanych
danych z instrumentu pomiarowego. Potrzebny będzie napęd CD-ROM komputera, aby
zainstalowane zostało oprogramowanie.
1. Włożyć CD do napędu CD-ROM komputera (PC).
2. Instalacja powinna rozpocząć się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, należy otworzyć
napęd CD-ROM w systemie operacyjnym i uruchomić „setup.exe” klikająć na ten plik
dwukrotnie.
3. Kliknąć przycisk NEXT, aby kontynuować proces instalacji.
4. Należy zapoznać się z umową licencyjną, zaakceptować jej postanowienia lub nie, następnie
nacisnąć przycisk NEXT. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zaakceptuje umowy
licencyjnej, instalacja nie rozpocznie się.
5. Aby zmienić katalog instalacyjny, należy nacisnąć przycisk CHANGE. Następnie nacisnąć
przycisk NEXT, aby kontynuować.
6. Należy sprawdzić przegląd instalacji i następnie przycisnąć przycisk INSTALL, aby rozpocząć
instalację.
7. Oprogramowanie zostanie zainstalowane w ciągu kilku minut. Nacisnąć przycisk FINISH, aby
zakończyć instalację.
Strona 6 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
8. Wkładanie/wymiana baterii
1. Odkręcić śrubę na pokrywie komory baterii używając śrubokręta Phillips i zdjąć pokrywę z komory
baterii.
2. Włożyć trzy baterie AAA zachowując prawidłową polaryzację. Należy zwrócić uwagę na oznaczenie
wewnątrz komory baterii.
3. Zamknąć komorę baterii.
 Należy wymienić baterie kiedy na wyświetlaczu pojawi się ikona baterii.
9. Działanie
 Nie przeprowadzać pomiaru temperatury części pod napięciem lub przewodów , ponieważ
ich dotknięcie może spowodować potencjalnie śmiertelne porażenie prądem. Ponadto
termometr i czujnik mogłyby zostać uszkodzone.
 Czujnik zawarty w zestawie może być używany jedynie do pomiarów w suchym otoczeniu i
na powierzchniach o temperaturze >-20°C oraz <+250°C. Nie jest odpowiedni do użytku w
wilgotnym środowisku lub do mierzenia temperatury cieczy.
 Dokładność jest zapewniona jedynie jeśli termometr jest obsługiwany w zakresie
temperatury +18°C do +28°C (wyłączając czujnik temperatury).
 Termometr (wyłączając czujnik temperatury) nie może być używany poza zakresem
temperatury operacyjnej. Należy zapoznać się ze specyfikacjami temperatury operacyjnej
w sekcji danych technicznych.
 Można użytkować cały zakres pomiarowy termometru z dostępnymi opcjonalnie
czujnikami temperatury.
Funkcje podstawowe
1. Podłączyć czujnik temperatury do portu T1/T2 na górze urządzenia. Jest możliwy tylko jeden
kierunek. Należy zwrócić uwagę na oznaczenie polaryzacji na wtyczce czujnika na boku portu.
 Można także podłączyć czujnik temperatury typu J do termometru; są one dostępne
opcjonalnie.
Ponieważ gniazda czujnika są ułożone ciasno obok siebie, jeśli wszystkie cztery złącza pracują
i używane są inne czujniki niż te zawarte w zestawie, niektórych z wtyczek być może nie
będzie można prawidłowo podłączyć.
Strona 7 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
2. Nacisnąć przycisk włączający/wyłączający (8), aby włączyć urządzenie.
3. Instrument przejdzie szybki test automatyczny. Pokaże on ilość dostępnej pamięci. Jeśli
pamięć będzie pełna, na wyświetlaczu pojawi się słowo „FULL”.
4. Należy poczekać, aż wyświetlacz ustabilizuje się.
5. Umieścić czujnik w miejscu, w którym ma zostać przeprowadzony pomiar.
6. Wyświetlacz pokaże odczyt temperatury odpowiednio z czujnika T1 / T2. Jeśli nie został
podłączony żaden czujnik temperatury, zamiast odczytu temperatury zostaną wyświetlone
cztery poziome paski.
7. Nacisnąć przycisk UNIT, aby przełączać pomiędzy stopniami Celsjusza (C), Fahrenheita (F) i
Kelvina (K).
8. Nacisnąć przycisk
(7), aby zamrozić odczyt na wyświetlaczu. W górnej części
wyświetlacza pojawi się komunikat HOLD. Ponownie nacisnąć przycisk
(7), aby
powrócić do odczytów temperatury w czasie rzeczywistym.
9. Nacisnąć przycisk SET (10) aby aktywować/dezaktywować podświetlenie.
10. Nacisnąć przycisk wł./wył. (8), aby wyłączyć urządzenie. Jeśli w ciągu 20 minut nie zostanie
naciśnięty żaden przycisk, urządzenie wyłączy się automatycznie.
 Sekcja „Regulacja ustawień” opisuje, jak dezaktywować funkcję automatycznego wyłączania.
Specjalne funkcje
Przycisk
(2)
 Podczas działania należy naciskać i przytrzymywać przycisk
przełączać pomiędzy zestawami pomiarowymi T1 / T2 oraz T3 / T4.
Jedno naciśnięcie:
Dwukrotne naciśnięcie:
Trzykrotne naciśnięcie:
Czterokrotne naciśnięcie:
(2), aby
Pozycje odczytów w czasie rzeczywistym
przełącznika T1 / T3 oraz T2 / T4.
- Różnica pomiędzy odczytami (T1 – T2) / (T3 –
T4) pojawi się u góry.
- Odczyt w czasie rzeczywistym T1 / T3 pojawi się
poniżej.
- Różnica pomiędzy odczytami (T1 – T2) / (T3 –
T4) pojawi się u góry.
- Odczyt w czasie rzeczywistym zestawu T2 / T4
pojawi się poniżej.
- Powrót do normalnego trybu wyświetlania.
Strona 8 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Funkcja wartości minimalnych/maksymalnych
Aby użyć tej funkcji należy nacisnąć przycisk
Jedno naciśnięcie:
(9) w normalnym trybie wyświetlania.
- Wskazanie MAX pojawi się na wyświetlaczu.
- Odczyt w czasie rzeczywistym T1 / T3 pojawi się
u góry.
- Wartość maksymalna bieżącego procesu
pomiarowego T1 / T3 pojawi sie poniżej.
- Punkt w czasie, w którym została zmierzona
wartość maksymalna zostanie wyświetlony na
dolnej krawędzi wyświetlacza w minutach i
sekundach (min: sek.) lub w godzinach i
minutach (godz.:min.)
- Przycisk
Jedno naciśnięcie:
- Przełączanie odczytu w czasie rzeczysiwtym z
T1 / T3 na T2 / T4
- Pokazuje maksymalny odczyt (MAX) bieżącego
procesu pomiarowego T2 / T4.
Dwukrotne naciśnięcie:
- Pokazuje aktualną różnicę pomiędzy odczytami
(T1 – T2) / (T3 – T4) u góry.
- Poniżej pokazuje maksymalną różnicę.
- Punkt w czasie, w którym maksymalna różnica
została zmierzona jest wyświetlany w dolnej
krawędzi wyświetlacza w minutach i sekundach
(min.:sek.) lub w godzinach i minutach
(godz.:min.).
Trzykrotne naciśnięcie:
- Powrót do odczytu w czasie rzeczywistym i
odczytu maksymalnego T1 / T3.
Strona 9 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Dwukrotne naciśnięcie:
- Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie MIN.
- Odczyt w czasie rzeczywistym T1 / T3 pojawi się
u góry.
- Wartość minimalna bieżącego procesu
pomiarowego T1 / T3 pojawi sie poniżej.
- Punkt w czasie, w którym wartość minimalna
została zmierzona zostanie wyświetlony w dolnej
krawędzi wyświetlacza w minutach i sekundach
(min.:sek.) lub w godzinach i minutach
(godz.:min.).
Przycisk
Jedno naciśniecie:
- Przełączanie odczytu w czasie rzeczywistym od
T1 / T3 na T2 / T4.
- Pokazuje odczyt minimalny (MIN) bieżącego
procesu pomiarowego zestawu T2 / T4.
Dwukrotne naciśnięcie:
- Pokazuje różnicę aktualnych odczytów (T1 – T2)
/ (T3 – T4) u góry.
- Poniżej pokazuje minimalna różnicę.
- Punkt w czasie, w którym różnica minimalna
została zmierzona, zostanie wyświetlony na
dolnej krawędzi wyświetlacza w minutach i
sekundach (min.: sek.) lub w godzinach i
minutach (godz.:min.).
Trzykrotne naciśnięcie:
- Powrót do odczytu w czasie rzeczywistym i
odczytu minimalnego zestawu T1 / T3.
Trzykrotne naciśnięcie:
- Odczyt w czasie rzeczywistym T1 / T3 pojawi się
u góry.
Strona 10 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
- Średnia wartość (AVG) bieżącego procesu
pomiarowego T1 / T3 pojawi sie poniżej.
- Całkowity bieżący czas aktualnego procesu
pomiarowego zostanie wyświetlony w dolnej
krawędzi wyświetlacza w minutach i sekundach
(min.:sek.) lubw godzinach i minutach
(godz.:min.).
Przycisk
Jedno naciśnięcie:
- Przełączanie odczytu w czasie rzeczywistym z
T1 /T3 na T2 / T4.
- Pokazuje średni odczyt (AVG) bieżącego
procesu pomiarowego T2 / T4.
Dwukrotne naciśnięcie:
- Pokazuje różnicę aktualnych odczytów (T1 – T2)
/ (T3 – T4) u góry.
- Poniżej pokazuje średnią różnicę.
- Punktczasu, w którym zmierzona została
średnia różnica zostanie wyświetlony w dolnej
krawędzi wyswietlacza w minutach i sekundach
(min.:sek.) lub w godzinach i minutach
(godz.:min.).
Trzykrotne naciśnięcie:
- Powrót do odczytu w czasie rzeczywistym i
odczytu średniego T1 / T3.
 Nacisnąć i przytrzymać przycisk MAX/MIN przez ok. dwie sekundy, aby powrócić do trybu
normalnego wyświetlania.
Strona 11 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
Funkcja rejestrowania
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk REC ENTER (5) przez ok. trzy sekundy podczas jakiegokolwiek
pomiaru, aby zarejestrować zmierzone wartości. Kiedy zmierzone wartości będą
rejestrowane, na ekranie będzie wyświetlane słowo REC. Jeśli pamięć bedzie pełna, słowo
REC będzie migać.
2. Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk REC ENTER (5) przez ok. 3 sekundy, aby zatrzymać
rejestrację.
 Dane mogą zostać przywrócone jedynie za pomocą oprogramowania.
Funkcja Hold
1. Nacisnąć przycisk
(7) podczas jakiegokolwiek pomiaru, aby zamrozić pomiary na
wyświetlaczu. Kiedy zmierzone wartości będą rejestrowane, słowo HOLD będzie wyświetlane
na ekranie.
2. Nacisnąć przycisk
(7) aby ‘odmrozić’ pomiary.
Regulacja ustawień
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET (10), aby wejść w tryb ustawień. Komunikat SETUP
pojawi się w dolnej części wyświetlacza.
2. Nacisnąć przycisk
parametrami ustawień.
(2) lub przycisk
(7), aby przełączać pomiędzy
3. Nacisnąć przycisk REC ENTER (5), aby wejść w stronę ustawień parametru.
4. Na stronie ustawień parametru należy nacisnąć przycisk
(2) lub przycisk
(7), aby dostosować określoną wartość.
Wyświetlacz
Parametr
Opis
Typ
Typ czujnika
Wybrać pomiędzy czujnikiem
typu J lub czujnikiem typu K.
SLP
Tryb automatycznego
wyłączania
- Włączyć lub wyłączyć tryb
automatycznego wyłączania
urządzenia.
- Kiedy włączony jest tryb
Strona 12 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
uśpienia, instrument
pomiarowy zostanie wyłączony
po 15 minutach bezczynności.
tiE
Konfiguracja czasu
- Nacisnąć przycisk
, aby przełączać
pomiędzy wartościami na
stronie konfiguracji czasu.
- Cztery górne cyfry pokazują
ustawienie roku (YYYY), poniżej
można zobaczyć ustawienie
miesiąca i daty (MMDD).
- W dolnej części wyświeylacza
można znaleźć ustawienie czasu
(HH:MM).
rAT
Częstotliwość próbkowania
- Ustawić próbkowanie dla
wyświetlania w czasie
rzeczywistym / rejestrowania.
- Będzie mozna zobaczyć
częstotliwość próbkowania
(mm:ss) po wejściu na stronę
ustawień.
- Nacisnąć przycisk
, aby przełączać
pomiędzy wartościami na
stronie konfiguracji czasu.
- Nacisnąć przycisk
(2) lub
(7), aby dostosować
wartość.
CLR1
Wyczyszczenie pamięci
- Pokazuje ilość pustej pamięci.
- Czyszczenie pamięci
wewnętrznej. Wybrać YES, aby
wyczyścić lub NO, aby
zachować pamięć.
T1 OFFSET
Wartość offsetowa T1
Ustawienie wartości offsetowej
pomiaru T1.
Strona 13 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
T2 OFFSET
Wartość offsetowa T2
Ustawienie wartości offsetowej
T2.
T3 OFFSET
Wartość offsetowa T3
Ustawienie wartości offsetowej
T3.
T4 OFFSET
Wartość offsetowa T4
Ustawienie wartości offsetowej
T4.
5. Aby wrócić do normalnego trybu wyświetlania, nacisnąć i przytrzymać przycisk SET.
Określanie jakiegokolwiek odchylenia dokładności pomiaru czujnika
1. Włączyć termometr i umieścić odpowiedni czujnik w opcjonalnym kalibratorze temperatury
lub w jakimkolwiek miejscu ze znaną i stałą temperaturą.
2. Poczekać, aż wyświetlacz termometru ustabilizuje się.
3. W razie wystąpienia różnicy, można dostosować ją ręcznie.
10.
1.
2.
3.
Połączenie USB
Włożyć mini wtyczkę USB mini kabla USB do gniazda USB (6) urządzenia pomiarowego.
Włożyć wtyczkę USB mini kabla USB do wolnego portu USB w kpmputerze (PC).
Uruchomić oprogramowanie „Multiple Data Logger” i postepować zgodnie z instrukcjami w
zakładce pomocy „Help > Help topics”.
Strona 14 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl
www.conrad.pl
http://www.conrad.pl
Strona 15 z 15
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 146, 30-212 Kraków, Polska
Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione.
www.conrad.pl

Podobné dokumenty

3 fazowy obrotowy licznik prądu, cyfrowy VSM-102 Nr

3 fazowy obrotowy licznik prądu, cyfrowy VSM-102 Nr Bramka i przejściówka sieciowa szyny nie są zawarte w dostawie.

Více

Tester izolacji ET-100 Nr produktu 000101015

Tester izolacji ET-100 Nr produktu 000101015 Nie włączaj przyrządu pomiarowego zaraz po przeniesieniu z zimnego do ciepłego otoczenia. Poczekaj aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową zanim je włączysz, nie pozostawiaj luzem materiałów op...

Více

Pirometr Voltcraft IR 1000-50CAM

Pirometr Voltcraft IR 1000-50CAM powierzchniami takimi jak szkło lub plastik. Zakres pomiarowy mieści się pomiędzy -50°C i 1000°C. Urządzenie zasilane jest litowo-jonowym akumulatorem 3.7 V typu 18500. W dodatku do bezdotykowego p...

Více

Multimetr cyfrowy Voltcraft VC 960 TRMS, rejestrujący do

Multimetr cyfrowy Voltcraft VC 960 TRMS, rejestrujący do pozbawione brudu, oleju, farby do lutowania, i podobnych zanieczyszczeń. Takie zanieczyszczenia mogą spowodować nieprawidłowe pomiary. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się „OL” (dla przeciążenia), pomi...

Více