Pozemkový úřad Louny - Rozhodnutí

Komentáře

Transkript

Pozemkový úřad Louny - Rozhodnutí
Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Louny
Pražská765.Lounv.44001 Lorrnvl
Spisová značka.: 2RP11571/20II-I30738
Cj.: 7647912012-MZE-130738
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Ing. Jitka Fusová
415658313
[email protected]
yphaaxS
TE47S/?n1
2-t'itzE-1
30738
ilr
ilr
lilillil|ilil
ililil
ililt
Iilllllt
ilrilrl
0t1n114546185
V Lounech dne:7. kvělna2}L2
RoZIIoD1\UTÍ
č.i.10 12012- KPÚ 185/2009/JF
YÝměna nebo přechod v|astnických nráv. zřízenívěcnéhobřemene a určenírrýšeúhradv
v rámci komplexnípozemkovéúpraw v k. ír.Ležky a částik. ú.Malměřice
RozhodnutímMinisterstva zemědělství,Pozemkovéhouřadu Louny, ze dne 26. záŤí201lč.j.
I8l201'1_ KPÚ l|sslz}OgllF byl podle $ 11 odst.4 zákonač. L3912OO2
Sb., o pozemkoqýcL
úpravácha pozemkouýchúřadecha o změně zákonaě.229lI99I Sb., o ťrpravě
vlastnic\ých
vztahůk půdě a jinému zemědělskémumajetku, ve znění pozdějšíchpředpisů,ve znění
pozdějšíchpředpisů,(dále jen zakon) schválen návrh komplexních pozernkoých úprav v
katastrálním .6zemíLežky a části katastrálního územi Malmět'ice, zpracovaný jménem
SdruženízlrotovitelůJaromírBočan_ ENERGOECO Karlo\ry Vary a Ing. Václav Kellner
PoděbradskéL3,360
01 Karlovy Vary, pod č. zakávkyl3l2009lI159,Ing. Václavou Petrovou,
je
která
osobou uředně oprávněnou k projektovánípozemkoqých úprav.Toto rozhodnrrtí
nabyloprávnímoci dne 4. listopadu2011.
V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkoqých úprav Ministerstvo
zemědělství,Pozemkoqi uřad Louny,
rozhodlpodleust.$ 11 odst.8 cit. zákonao
1. výměně nebo přechodu vlastnických práv
tak, jak je uvedeno v příloze 2 (samostatnápro příslušnýlist viastnictví),která je nedílnou
součástí
rozhodnutí.
Katástrální uřad pro Ústecký laaj, Katastrální pracov1štěŽatec, zapišedle příloh tohoto
roáodnutí v příslušném
katastrálnímtzemí nemovitosti uvedenév přílohách pro příslušný
list vlastnictvínásledovně:
. odepíše
nemovitosti,uvedenév příloze pod označením
,,,1,(,,z
|istu vlastnictví
o zapíšenemovitosti,uvedenév přiloze pod označením,,2.{,
na list vlastnictví
o omezenívlastnických práv (zástavnípráva, exekuce...)pod označením
,,35.
2. zÍízenívěcnéhobřemene
tak' jak je uvedenov přiloze 3 tohoto rozhodnutípro list vlastrrictvíl00 a 107 v k. ú.Ležky.
Pozemkoqý uřad zřizuje poďe $ l1 odst. 8 zákona a $ 19 odst. 2 ziů<ona
č.22911991Sb., ve
zněnípozdějšíchpředpisů,věcnébřemenochůzea jízdydle přílohy:
3 . na pozemku omačenémparcelnímčíslem693 a 694 vedenémna listu vlastnictví Io7 _
LUKRA, spol. s r.o., ve prospěchpozemkovéparcely 685 na listu vlastnictví100 _ Vavrík
Jozef.
3. určenívýšeúhradya lhůtypodle $ 10 odst. 2 zákona takto:
List vlastrrictvíl06
Vlastricképrávo: BOTEP PLUS spol. s.r.o.Jer'eň6, Chýše,36453 IČ.6435757l,uhradí
Ministerstr,'uzemědělství'PozemkovémuúřaduLouny, částkuve ýši:
114 865,-Kč slor,y stočtrnácttisícosmsetšedesátpět
korun čes|Ech
Výše rrvedenáčástkapředstavujerozdíl ceny noqých a původníchpozemkůnad stanovené
kritérium.Lhůtuúhradyur.čuje
pozemkovýťrřaddo termínu30. září20t2, Uvedenoufinanční
částkuje nutnéu}radit převodem na účetMinisterstva zemědělstvi, KAZY Ústec\i kraj, u
Komerění banky v Ustí nad Labem číslo účtu L45324L1/o100.Jako variabilní srlmbol
použijteidentifikačníčíslo.
Účastníciřízení dle $ 27 odst. I' zákona č. 500/2004Sb.o správní řád, ve znění
pozdějšíchpředpisů,jsou uvedeni v seznamu účastníků
řízení,který je uveden v příloze
je
č.1 a nedílnousoučástí
tohoto rozhodnutí.
oDŮvoDnĚnÍ
Ministerstvo zemědělství,Pozemkoqý uřad Lourry (dále jen pozemkový uřad), schválilo
rozhodnutímze dne 26.9.20|I ě. j. |8l2al1 _ KPU I85l2009lIF,kterénabylo právnírnoci
dne 4' 1I.20L1, náwh komplexnípozemkovéúpravyLež)q, kteqýzasahujedo katastrálního
uzemi Ležky a části katastrálníhoúzemíMalměřice (dále jen KPU). Roáodnutí nabylo
právnímoci dne4. listopadu20l1.
Dne 27. 2. 2OI2 pozemkoý uřad vydal opravnérozhodnutíčj.5l20I2KPÚlI85l2009/JF, ve
kterémzměnil číslovríní
a změnu druhu pozemku u někter5}ch
parcel v příloze rozhodnutíč.j.
tslz}l,i _ KPÚ 185/2009lJFpro list vlastnictví
k. ú.Ležkyčislo5, 8, g,22,43, 45,54,58, 65,97,
100,l06, 107,l10' 12I,a 724'Rozhodrrutí
nabyloprávnírnoci dne 4. dubna20|?.
76479I20L}-MZE- L30738
Podtei 11 odst. 8 zákona je schválený náwh pozemkoqýchúprav závaznýmpodkladempro
rozhodnutípozemkovéhouřadu o qýměně nebo přechodu vlastnických práv, o ňízení nebo
zrušenívěcnéhobřemene k pozemkůmdotčenýmpozemkovou úpravoua pro určeníqýše
iůrady a lhůtypodle $ 10 odst.2 zákona.Schválený náwh xrÚ je podkladempro zpracování
katastrálnímtlzemí.
obnovenéhosouboru geodetic\ich a popisných iďormací v dotčeném
Upřesnění qýměr parcel, vypl;fruajícíze zaokrouhlení při tvorbě obnovenéhosouboru
geodeticlqýchinformací,nenízměnounávrhu.
Věcnébřemeno přístupuňin$e pozemkorý ďad v souladu s $ 11 odst. 8 zákona a $ 19 odst.
2 zákona č.229lI99I Sb., ve mění pozdějšíchpředpisů,na parcely schválenéhonávrhu ďe
přílohy číslo3. Rozsah věcnéhobřemeneje lyzrr.ačenv mapě DKM, dotčenývlastníkobdrží
situaci se zákresem rozsahu věcnéhobřemene. Vlastrríci se zřízenímvěcnéhobřemene na
svémpozemku souhlasili.
\4astník pozemků BOTEP PLUS spol' s'r.o. souhlasil ve smyslu $ 10 odst. 2 zákona
s uhrazenímrozdílu ceny původnícha noqých pozemkůnad stanovenékritériumpovoleného
naqýšenímo 4 oÁpůrnodní
ceny. Výši úhrady,uvedenouve qýrokovéčásti,potvrdil vlastník
je určenado termínu30. září
na soupisu noých pozemkůsqýrn podpisem. Lhůta.ú}oudy
2012, a to na ilčetMinisterstva zemědělství,KAzv Ústec\ý kraj, u Komerčníbanky v Ústí
nad Labem,číslotlčtn14532411/0100.Variabilnísymbolje IČo.
Druh pozemkůbude v katastrunemovitostíevidován dle tohoto rozhodnutí,kteréje v souladu
s rozhodnutímo schválenínávrhu komplexnípozemkovéúpravyLežky č.j. I8l2o|l _ KPÚ
KPUlI85l2009lIF ze
|85l2009lJF ze dne 26. 9. 20IL a opravnýmrozhodnutímój. 51201'2
dne27.2.2012.
Dle požadavkuvlastníkůbyly hranice nových pozemkůlytyčeny geodetickoufirmou - Ing.
Václav Kellner - zeměměřičská,projektová, inžeqýrskákancelař Kolová L49, 36214 Kolová
a předany vlastníkůmna místěve dnech 2. dubna 2012. Na vytyčeníbyli pozváni i vlastníci
sousedníchpozemků.Vytyčovacínáčrý budou dotčenýmvlastníkůmzasláty ziároveňs tímto
rozhodnutím.Pokud se vlastríci nedohodnoujinak, zahájíhospodďení na nově vytyčených
pozemcíchpo sklizni úrodya provedenípodmítky,tj. zpravidla k l. říjnu běžnéhoroku ($ 12
odst.2 zikorra).
osobám, kteým se rozhodnutídoručuje,se k rozhodnutípřipojí pouze ta částpřílohy, která
se doýká konkrétníosoby. Jedná se o následujícípřílohy: příloha 2.1. (nemovitosti
v katastrálnímúzemíLežky) a příIoha 2.2. (nemovitosti v k. ú. Malměřice), kteréjsou
rozděleny na tři části,přičemžv části ',1.. jsou uvedeny nemovitosti řešenépozemkovou
úpravou,kterébudou odepsány z listu vlastnictvía v části,,2..jsou uvedeny novépozemky,
kterébudorr zapsiny na 1ist vlastnictví.V části ,,3..jsou uvedena věcná břemena, zástavni
práva a jiná omezenívlastnic\ých práv evidovaná v katasffunemovitostí,která přechazejíve
smyslu $ i 1 odst. 13 zákona na nové parcely. PříIoha 3 se ýká zřizení novélrověcného
břemenek parcelám dle schválenéhonáwhu a obdržíji vlastrrícizapsanina listech vlastnictví
100a 107v k. ú.Ležky.
Rozhodnutí oznamuje pozemkoý úřad dle ustanovení $ 11 odst. 10 zákona veřejnou
vyhláškou.Současnějej doručína doručenkuvšemvlastníkumpozemkůa osobám dotčen:ýrn
zřízenim nebo zrušenímvěcnéhobřemene nebo změnou zástalrrího práva. Toto rozhodnutí
nabyvá právní moci poslednímdnem patnáctidennílhůty,která počneběžetdnem vyvěšení
rozhodnutíveřejnou vyhláškou.
Upozorňujeme vlastníky pozemků,že ve smyslu $ 11 odst. 8 zákona tímto rozhodnutím
zanikaji dosavadnínájemní vztahy k pozemkům'kter1ýchse rozhodnuti týká. Dochazí ke
76479I20r2-MZE-t3073I
8t LIt I -gzw-710(,/6Lv9L
x€ ÁtmoTp€{t,l 4^o{uJezo
d. ěZIN
uloquT pÉu
€^o{ÁJus€I^I .?^o{zeqcoJdBIIuH.[ur4
}}sn
0v
Ejv,9Lzl6|
^ZH>I,}ZW
{>1ce1s
0
:I?rpqoelgc
.Áue.roqpo6
Áue1oqpo6Io Iw .€ €l. }}sPIIIuu
o.l.o1Á.rese1q
p3{9JtI?u€uId
.8I0I
xewTr08w
.feq
o^ouu}erus,xep7
p};rnocerd
}1s?{u9u
}ul94s€}3x {4ce1sqordp8+}
}ul94s?1€x
:lppqo rcoruJua.grd;ilqeu od .III
.a..iffiE61vM qce>lu€4s qc{no1eue1ulgu Ármo1npu;r}
3
oqe^o{uezod
B oul€Ig npB{ll oq}ucoqo .ceueqnT np€{{t oq}ucoqo ecsep }upe$ €u Bup sI nqop
od noussen'ir no>1;91qÁ'r
noule1el efnrueuzopnupoi{zoJes suo{€z 0I .}spo TI $ elpod .II
.IuezIf
,E,e-z,ťc.?
B>I}ulsB?B
oIIJt49DIuo{
Áqo1}*d
1s9p
9{4lop as 9JaDI
.1spo
.I .? Áqou*de1p
g1pas z^uII!
el uef
pnúpoqzoJ
lc}utrse?t,t
;!od11d
4evo119z
0I
I
I
$
;ue44
:'rrpqoruIue?ruop
BN'I
:{p^oIPpzolI
^ImoTnp€Ir,t oqe^o{uezodB>lle}ryei
g^orerua^uuel '8u1
f^''/4://
,
ll/
.(uuo>pz .1spo
.lsn)
}€Io^po eqeu es pnupoqzoJolnruo}I}oJd
8
II $
:n4pa11so.rdureu,ruedoo lualnod
.p€rn Iu?ueug
{u;n1s;1deu$>1sod
'(r;qdpeld qc;;fppzod
uIgA ocerrrroJul
a^ "qS Z66IlgEE '? rlsolraorueuz
IFfIg
lu?uz
.tus;dgI
.I€
oqlffi^oF?pz
Eupel
op
}u€p o ero>Ivz(u
$)
}qopqo
Ww|trďtu9^oFPp,r qc{ueperrn
.tsou?gm)iseu nxurezodÁ41ulse1l
+|ep+Áuptuzpuep rc,rgrdslIIugIIzolsouuta.odg>vuzl-u4!er
eure[ng;ozodnnpo,tnp o}oqo} .(4qdpe1dqc;ptppzodpguz e^ .p-elp,rerds ..qS ý00zl009 .p
7
euo>Ivzz .}spo y $ zln) nul[r pe41n rlpď4neu r.tsrdpe1d
qc;u,rgrd }soI€IEeu noupedpd
ord Áqe ,1.v:-ylezu unurms€?l1 pepnod e couJod 1noqÁ1sod ueunod et u9Ero Iu^gJdS
.ouepe^nn1or{'r e,t e[>1uf
.1e}onupoqzor o1Áq.?p3t1,.l
ue^o{uezod uu ru4(ua7op
Ápepop rur{uures1d}Eolop azl eJopl .}lsou?olruIsqc1tuepaane;{'r. qcep'r' ?pBpI9Z €N
'ó1ulezod
e^ou Bu Ánnoprs purefeu 1ururdneulnu olord epnq €
n4nrezod los}? qcJul3crud guquz

Podobné dokumenty

o\.u I 膽st嵢g It{GoA

o\.u  I 膽st嵢g It{GoA euo1gz (q .us;d Z .}spo Iř $ e i .1spo 0I $ ruanoue1sn e1pod {uqn1s;;d ?ucp^ ug8;o 1u't.9.rds o)Íu| .(,,fIBo.. us{- e19p) oqp1cnol.IJoÍo B ot{?)szolsols^eJo6 1|er1 tuezn o-rd pu14 {>tsll-gq Jupo^qo

Více

t0 989

t0 989 rye4yez ;ugnozono.ld gnrlqelods e ?u?e WAgzeIo e leloqrurlspo elgp e '.,(,tu1s e I.IJluq[oztlz es lNolsl^nos A rlsoll orgrd f,rupnos lu?nqr4srp lelelozono.ld gu euo11gz oloqol lue+ouulsn elpod 'qS ...

Více

06. Státní pozemkový úřad-Rozhodnutí

06. Státní pozemkový úřad-Rozhodnutí majetku) a jeho prováděcí vyhláška č. 312008 Sb., v platném znění. Projednávání soupisu nároků se konalo ve dnech 22. - 27, 7. 2010 na Obecním úřadě v Čeladnéa dne 28. 7. 2010 v sídle zptacovatele....

Více

r ilr il ilil1il ffi illll lil llfi il lil lffi ilffi

r ilr il ilil1il ffi illll lil llfi il lil lffi ilffi illll lilllfi ilffi $r ilr ililil1il 0802812S2426

Více

lll t ililt | ilt ll lil lil lilt illillllll

lll t ililt | ilt ll lil lil lilt illillllll Zahájení aktu ali zace BPEJ Ministerstvo zemědělství' Pozemkovy rÍŤadTachov, jako správníorgán věcně a místně pŤíslušn;/, dle $ 20 odst. 1 písmenei) zákona č. |3912002Sb., o pozemkovyl! ripravách a...

Více

``{J`l !is4 usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

``{J`l !is4 usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) (dražebnívyhláška) I' Nařizuje se dr:ržebníjednání, kterése | Více