lll t ililt | ilt ll lil lil lilt illillllll

Komentáře

Transkript

lll t ililt | ilt ll lil lil lilt illillllll
oeEcNíÚŘ4o-
STARÉSE-D-L|STE
/?
Č.dopol.
)r
Zbrac,
X/-
r)'
,
\t N '
l
.
Ir 'tl
rl,
d
,F
l" F
. t{ r j
Dt
Ukl.znak
il,f
EP
. ?!,,
o"t,l
C:i
D
60393/2012-MZE-130731
illillillllll
lllllt
ililt
|ililt
lllilllillilt
000107676989
ii
{ M IN I s T E R s T V oz E M Ě D Ě L S T V l
Pozemkovf
ŤadTachov
Dle rozdělovníku
30731
sPIsoVÁ ZN. : 7RP/88O12OL2-1
NAŠEČl.:oolq: l20|2.MzE-l30731
Íl-
VYŘIZU JE: ZdenkaPšenákov á
TELEFON:374705389
E- MAIL: [email protected]
ID DS: yphaaxS
ADRESA: T. G. Masaryka 1326,Tachov,3470I Tachov 1
D AT U M: 3. 4 .2 0 1 2
Zahájení aktu ali zace BPEJ
Ministerstvo zemědělství' Pozemkovy rÍŤadTachov, jako správníorgán věcně a místně
pŤíslušn;/,
dle $ 20 odst. 1 písmenei) zákona č. |3912002Sb., o pozemkovyl! ripravách
a pozemkovych riŤadecha o změně zákona č,.229l|99| Sb., o ripr1věvlastnickjch vztahri
zryln
k Ě dě a jinému zemědělskémumajetku ve zněnípozdějšíchpŤedpisri,k vajišťoyáyí
máp bonitovanfch ptidně ekologickychjednotek (dále jen BPEJ), a dle $ 3 vyhláškv!4"
ě.32711998Sb., ve znění pozdějšíchpŤedpisri,kterou se stanoví charakteristikaBPEJ
a posfuppro jejich vedenía akfualizaci, oznamuje
zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním zemíMchovn obec Staré Sedliště
AktualizacíBPEJ je zjištěnízměnp dnícha klimatickfch podmínekzemědělskfchpozemkri
terénnímprrizkumem a jejich vyhodnoceníoproti podmínkám,jeŽ charakterizujídosud
stanovenou BPEJ. Aktuálizací Se ověĚují a upĚesřují, a tím vymezují, novéhranice
téŽ
rozdílnych BPEJ, popŤípaděse mění číseln! kÓd BPEJ. Za aktualizaci Se pouaŽuj-e
zjištěni ridaj o BPEJ u pozemkťr,kde BPEJ nebyly dŤíveurčeny.Dtivodem pro aktua|izaci
je rovněžpotÍebadoplněnía upĚešnění
celostátnídatabáze.
Zhotovitelem aktua|izaceBPEJ je V;fzkumny stav melioracía ochranyp dy, v.v.i., Praha.
Terénníprrizkum Se uskutečnív termínu do 3I.8.20I2 v celém katastrálnímilzemí
V rozsahu 302,36 ha zemědělské p dy. Aktualizace se zahajuje v souvislosti
s vyhlášenoupozemkovou pravou v k.ri Mchov.
nahlédnutí
Náírhy změi map BPEJ budou po ukončeníaktua|izace vyloženyk veŤejnému
Sed|iště.
naMZe, PozemkovémriŤaděTachov a na obecnímriŤaděStaré
tohotooznámení
Pozemkovy riŤadTachov Žádá obecní riŤadStaréSedlištěo zveŤejnění
obvykl;/m.
zp sobemv místě
Pbzemkovy riŤad Tačhov' ve smyslu $ 3 odst.4 vyh|.MZe ě.327l|998 S.b.,informuje
BPEJ a jejím rozsahuorgány uvedenév tomto ustanovení.
o zahájeni-aktualizace
Ing. Vladimír Svoboda
ŤeditelPozemkovéhoriŤaduTachov
1
PÍítohy:
ptvrzení o vyvěšení:obecní ÍadStaréSedliště
Rozdělovník:
1. Katastrální tiĚad pro PlzeĚskf kraj, Katastrální pracovištěTachov, Zámecká l55l,
347 0l Tachov
2. FinančníriŤadv Tachově,okružní2|78,347 0l Tachov
3. Pozemkovy fond ČR, odloučenépracovištěTachov,Luční|79|,347 0l Tachov
4. obecní riŤadStaréSedliště,347 0l Tachov
Hornická |695,347 01 Tachov
5. Městsky riŤadTachov, odbor životníhoprostňedí,
6, Ministerstvo zemědělství,Agentura pro zemědělstvía venkov Tachov, Volyfiská
1544,3470l Tachov
r
/
v-
Rozdělovník t čJ: 60393l2O|2-MzE-|3O73 |
Oznátmenío zahájeníaktualizace BPEJ v k. . Mchov
?'
Forma
odesláno
obdrží
DS
obdrží
DS
obdrŽí
DS
StaréSedliště359. 348 01 StaréSedliště
obdrží
DS
Městskj riŤadTachov, odbor ZP
Hornická |695.3470I Tachov
obdrží
DS
131328 - AZV Tachov
Volyfiská 1544,Tachov, 347 0l Tachov l
obdrží
VnitŤně
c.
Adresát
Adresa
1
KatastrálníriŤadpro Plzeřskf kraj, Zámecká l55l, Tachov,347 0l Tachov l
KatastrálnípracovištěTachov
2
FinančníriŤadv Tachově
3
Pozemkov'./fond ČR, od|oučené Luění I79|, Tachov,3470| Tachov 1
pracovištěTachov
4
obecní riŤadStaréSedliště
5
6
Hornická |695, Tachov.347 0| Tachov l

Podobné dokumenty

smlouva - Webnode

smlouva - Webnode . Ing. VÓclav VíÍek a Maric Vodrážková pÍcvádl touto směnou smlouvou vlastnictví kpozcmku p.ě..l309/l9o vfměfo2093,ní- ornllpil' il ob/Ťiuínou, ktcrátoto

Více

zde ke stažení

zde ke stažení STÁTNÍ RosTLINoLÉKAŘsKÁ

Více

oBEcNí ÚŘno zÁcHLUutí

oBEcNí ÚŘno zÁcHLUutí . zasilek ručenfchdo vlastníchrukou

Více

ZNALECKY POSUDEK

ZNALECKY POSUDEK ZNALECKY POSUDEK 8.5872t78t2014 Mrad,obecMrad,okresBene5ov. v katastr6lnim tla;emi O cenEparcelypd. 8l9l19 a2540112 Nemovitostijsouzapsan|na LV d.589pro kir Mrad

Více

přerušení ÚŘ - I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka

přerušení ÚŘ - I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka Pclzemkový fond Ceské rcpubiiky, H*sinecká č.p. l024/1 1a, Žžkor'. i 3CI 0s Pr.aha 3 ZEAS. a.s. Pod Kunětickou horou' Staré Hradiště č.p. 15' 533 52 Staré řlradiště u Pardubic František Herclík" Br...

Více