„Sfumato“ – „Blended Reading“

Komentáře

Transkript

„Sfumato“ – „Blended Reading“
Vzdělávací instituce ABC Music ®, akreditovaná MŠMT ČR a MŠ SR pod č. j. 19107/05-25 & 2274/13766/2006/228/1, nabízí pro učitele a ředitele
základních a mateřských škol, školní inspektory, rodiče, specialisty z pedagogicko-psychologických poraden, dyslektických center, a ostatní zájemce
The ABC Music educational establishment, accredited by the Ministries of Education of both the Czech & Slovak Republics, is holding the following two events for playschool (kindergarten)
and primary (infant & junior) school teachers and principals, school inspectors, parents, educational psychologists, specialists in dyslexia, and anyone interested in the teaching of reading
®
®
„SFUMATO “ – „SPLÝVAVÉ ČTENÍ “ aneb ČTENÍ PRO VŠECHNY DĚTI
„Sfumato“ – „Blended Reading“ otherwise Reading for All Children
INTENZÍVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ / AN INTENSIVE SEMINAR :
16.–18.12. a / and 19.– 21.12. 2007
Místo konání / Venue: north London nebo / or Hertfordshire – Obsah a cíl / Summary & Aims: nácvik techniky Splývavé čtení, metodické kroky Sfumato v období OSBUA, první a
druhý stupeň syntézy (nácvik dokonalé analýzy a syntézy při práci na destičkách), čtecí technika a interpretace čteného textu.
Metodika Sfumato uvádí problematiku hlubokou, náročnou; přesto ti, kteří absolvují toto 3-denní soustředění, mohou aplikovat do své pedagogické práce veškeré základní
informace, postupy a návody tak, aby u dětí nevznikaly špatné návyky, jak tomu dosud bylo u každé metodiky (vždy počítala s chybou čili později také s reedukací čtení ). Dosud
žádná metodika neumožnila dítěti volit své vlastní tempo učení čtení.
This seminar will provide you with a deep insight into the topic. Those who complete this demanding government-accredited CPD course can apply all the basic information,
methods, and instruction to their work as teachers and educators, so that they can prevent children from forming bad habits as has been the case with each and every reading
methodology up till now (they always expect mistakes and errors to occur and therefore the need for reading re-education for some children). So far, no reading methodology has
allowed children to select their own learning speed to read.
„Technika Splývavé čtení je ve své podstatě revoluční. ...s potěšením mohu sdělit, že v ní nenacházím nic, co by nějak odporovalo dnešním poznatkům z neuropsychologie a
vývojové psychologie. Naopak, pokud mohu posoudit, velice sympatický je její princip komplexního přístupu k počáteční výuce čtení... Rozlišuje dokonale zvukovou a grafickou
podobu slova, zdokonaluje vyjadřovací schopnosti, přináší čtení s porozuměním, na které svět čeká již 150 let. Podělme se s dětmi o radost ze čtení.“ (březen 2003)
“The technique of Blended Reading is in fact revolutionary. ...I am glad to say that this technique does not represent anything that would go against what neuropsychology and
developmental psychology know today. On the contrary, in so far as I can say, it is very congenial that Blended Reading takes a complex approach to the initial teaching of
reading... It distinguishes perfectly between the phonemic and graphemic forms of a word, perfects the ability to express oneself, and brings along with it reading with
understanding, for which the world has been waiting for over 150 years. Let us share with our children the happiness that comes from reading.” (March 2003)
Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., dětský psycholog (Psychiatrické centrum Praha), odborný garant a čestný člen České společnosti Dyslexie
Prof Zdenek Matejcek, PhD, Paediatric Psychologist (Prague Psychiatric Centre), Expert Guarantor and Honorary Member of the Czech Dyslexia Association
Při učení technikou Splývavého čtení se zabrání dvojitému čtení, dítě čte plynule a s porozuměním, po stránce fyziologické se tvoří „půda“ pro správné dýchání a umístění tónu
v dutině ústní (všechny metodiky dosud používaly při expozici hlásky deklamační techniky a vytvářely špatný návyk dechového frázování – lidská řeč je zpívavá !).
Blended Reading helps prevent double reading [i.e. ‘pre-reading’ or ‘reading rehearsal’]; through Blended Reading the child reads fluently and with understanding. In terms of
physiology, a basis is formed for correct sound production by the organs of speech (e.g. correct breathing; all methodologies up till now were based on declamation techniques and
formed bad breathing and phrasing habits – human speech is melodious !).
Odkazy na reference aplikantů / Web-links to teachers’ references:
http://www.abcmusic.cz/dokumenty/feedback.pdf (SK)
http://www.abcmusic.cz/dokumenty/sk/referencie.pdf (CZ, SK, PL)
http://www.abcmusic.cz/dokumenty/SK_feedback2007.pdf (CZ/SK)
Odkaz na reference odborníků / A web-link to experts’ references:
http://www.abcmusic.cz/dokumenty/cz/reference.pdf (CZ)
http://www.abcmusic.cz/dokumenty/uk/Sfumato_Reading.pdf (GB)
Odkaz na pozvánku / A web-link to the conference invitation:
http://www.abcmusic.cz/konference/titulka.jpg
http://www.abcmusic.cz/konference/titulka_konference.pdf (for print)
Odkaz na program / A web-link to the programme of the conference:
Children do not even have the slightest problem recognizing letters that are upside down…
– they read just as correctly and fluently. Courtesy of The Janského Primary School, Prague 13
MIMOŘÁDNOU KONFERENCI / A SPECIAL CONFERENCE :
http://www.abcmusic.cz/dokumenty/cz/leaflet.pdf (for print)
28.11. 2007 (08:30 –16:00)
Místo konání / Venue : MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1 (odkazy na mapku, program, pozvánku i e-přihlášku naleztene na webu / please see: http://www.abcmusic.cz.)
Obsah: efektivní pedagogika prvopočáteční gramotnosti, výstava metodických materiálů, inkluzívní metoda jako řešení, čtenářské desatero, mezipředmětové vztahy v rámci RVP; získáte
odpovědi na otázky typu: Jakou zvolit metodu výuky čtení? Proč děti vynechávají písmena–hlásky? Jak docílíme bezchybného čtení? V čem je zakotveno čtení s porozuměním?
Summary: the Effective Pedagogy of Early Literacy, an exhibit of methodological materials, an inclusive method as a solution, Ten Key Reading Points, intersubject nexus; you
will find answers to questions such as: What method of teaching reading to choose? Why children leave out or add letters –phones? How does one achieve ‘faultless’ reading?
What is the principle of reading with understanding?
Přihlášku na intenzívní soustředění zašlete prosím na adresu / Please e-mail the application for the intensive seminar to:
[email protected] (in Czech or Slovak) NEBO / OR [email protected] (in Polish) NEBO / OR [email protected] (in English)
!!
Uzávěrka přihlášek pro obě akce je 31. října 2007 / The closing date for the submission of applications for both events is 31st October 2007.
!!
Těšíme se na setkání s Vámi. We look forward very much to meeting you.
Mr Jack L. Mordant
Past President, Rotary Club of Harrow
Mrs Grażyna Mączkowska
Headteacher, PSS Enfield
Mr Petr Navrátil
President, ABC Music
NB. Jak třídenní soustředění, tak pražská konference se pořádají pouze ve třech jazycích, a to v polštině, slovenštině a češtině.
N.B. The 3-day Intensive Seminar and the Prague Conference are both being conducted in only three languages, i.e. Polish, Slovak, and Czech.

Podobné dokumenty