WEDA LINE

Komentáře

Transkript

WEDA LINE
WEDA LINE
Ponorná čerpadla WEDA 100
Návod k obsluze a katalog
náhradních dílů
2954 5351 60_CS
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 100
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
STROJE
Poháněné: elektrickým proudem, stlačeným vzduchem, zážehovým nebo vznětovým motorem.
SYMBOLY
Slova Výstraha nebo Upozornění použitá v bezpečnostních pokynech mají následující významy:
Slovo Výstraha znamená nebezpečí, nebo nebezpečný postup, při kterém může dojít k vážnému nebo
smrtelnému úrazu, pokud na tuto výstrahu není brán zřetel.
Slovo Upozornění znamená nebezpečí, nebo nebezpečný postup, při kterém může dojít k úrazu nebo k
poškození zařízení, pokud na toto upozornění není brán zřetel.
DŮLEŽITÁ PRAVIDLA PRO VAŠI BEZPEČNOST:
VÝSTRAHA
Na stroji nesmějí být prováděny žádné změny bez předchozího souhlasu výrobce. Používejte pouze
originální náhradní díly. Pokud na stroji provedete jakékoliv změny bez předchozího souhlasu výrobce,
vzniká nebezpečí vážného úrazu obsluhy.
Tyto bezpečnostní doporučení byly sestaveny podle mezinárodních bezpečnostních norem. Je třeba
rovněž zajistit dodržování místních nařízení. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uložte
je na bezpečném místě pro další použití.
Zajistěte, aby všechny značky a etikety na stroji, týkající se obsluhy, bezpečnosti a údržby, byly vždy
dobře čitelné.
Stroj může být používán pouze k účelům uvedeným v příručce pro jeho obsluhu.
Poškozené součásti vždy neprodleně vyměňte. Zajistěte pravidelnou výměnu opotřebitelných dílů.
OCHRANNÉ PROSTŘEDKY:
VÝSTRAHA
Přípustná hladina hluku 85 dB (A) může být v případě konkrétního stroje nebo určité aplikace překročena.
Déletrvající pobyt v hlučném prostředí bez ochrany sluchu může způsobit trvalé poškození sluchu.
Déletrvající působení vibrací může poškodit ruce, prsty a zápěstí. Nepoužívejte stroj, pokud při jeho
používání pociťujete nepohodlí, bolest, nebo pokud dochází ke křečím. Případnou další práci se strojem
konzultujte s lékařem.
Vždy používejte schválené ochranné prostředky. Následující ochranné prostředky jsou nutné pro obsluhu
stroje a pro osoby pracující v bezprostřední blízkosti.
o Ochranná přílba
o Chrániče sluchu
o Respirátor v prašném prostředí
o Ochranné brýle
o Ochranná obuv
Nenoste volný oděv, který by mohl být zachycen strojem. Pokud nosíte dlouhé vlasy, připevněte je sponou
nebo vlasovou síťkou.
PRACOVNÍ PROSTOR:
VÝSTRAHA
Nepoužívejte stroj ve výbušném prostředí.
Neprovozujte stroje poháněné výbušným motorem ve špatně větraných prostorech. Tyto typy motorů
produkují jedovaté výfukové spaliny, které mohou způsobit vážné zdravotní problémy.
NAPÁJENÍ A PALIVO:
VÝSTRAHA
2/26
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 100
Přesvědčte se, že napájecí soustava vyhovuje všem místním i mezinárodním bezpečnostním normám.
Elektricky poháněné stroje: Musí být zabezpečeno, aby stroj byl připojen k takovém napětí a k takové
frekvenci proudu, jaká je uvedená na typovém štítku zařízení. Napájecí kabel musí být dostatečně
dimenzován. Zkontrolujte, že kabel ani zásuvky nebo zástrčky nejsou poškozeny. Nikdy nevypínejte stroj
vytažením kabelu ze zásuvky. Použijte vypínač na stroji. Kabel musí být mimo dosah pohyblivých částí
stroje.
Stroje poháněné stlačeným vzduchem: Zkontrolujte, že přívodní hadice stlačeného vzduchu ani
spojky nejsou poškozeny. Nikdy nerozpojujte hadici, která je pod tlakem. Nejprve vypněte kompresor a
poté nechte stroj v chodu, dokud se nevyčerpá stlačený vzduch v hadici.
Stroje poháněné zážehovým nebo vznětovým motorem: Benzín má extrémně nízkou teplotu
vznícení a v určitých podmínkách je výbušný. Uchovávejte jej stranou od všech zařízení, které tvoří
jiskry a při zacházení s ním nekuřte. Před tankováním paliva nechte stroj vychladnout. Dbejte, aby
nedošlo k vylití benzínu nebo nafty na zem.
SPOUŠTĚNÍ STROJE:
UPOZORNĚNÍ
Před spuštěním stroje se seznamte s jeho ovládáním a přesvědčte se, že stroj nemá nějakou zjevnou
závadu. Poté spusťte stroj podle pokynů v příručce pro obsluhu.
PROVOZ STROJE:
UPOZORNĚNÍ
Stroj používejte pouze k takovému účelu, pro který je zkonstruován. Přesvědčte se, že ovládáte bezpečně
způsob nouzového zastavení stroje v nebezpečné situaci.
ÚDRŽBA:
UPOZORNĚNÍ
Údržbové práce smějí provádět pouze vyškolené osoby. Nedovolte nepovolaným osobám přístup ke stroji.
Neprovádějte žádnou údržbu, pokud je stroj nebo jeho motor v chodu. Nikdy nepožívejte stroj, pokud má
nějakou závadu.
BUĎTE OPATRNÍ:
UPOZORNĚNÍ
Vždy se plně soustřeďte na práci. Řiďte se zdravým rozumem. Nikdy neobsluhujte stroj pokud se cítíte
unaveni, nebo pokud jste pod vlivem drog, alkoholu nebo jiných látek, které mohou ovlivnit ostrost vidění,
reakci nebo schopnost úsudku.
3/26
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 100
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Ponorná odvodňovací čerpadla WEDA jsou určena pro čerpání mírně znečistěné vody.
KONSTRUKCE
Lehká hliníková konstrukce určená pro těžké provozní podmínky obsahuje chladicí plášť, který zajišťuje
odpovídající chlazení elektromotoru za všech provozních podmínek.
Čerpadla jsou typu „zapojit a čerpat“, s vestavěnou ochranou motoru proti přehřátí.
Verze s hladinovým spínačem umožňuje automatický provoz.
Unikátní kompaktní těsnění je možné snadno vyměnit přímo na pracovišti. Prostoje se tak snižují na
minimum.
Pro aplikace v náročných podmínkách, například na staveništích nebo v dolech, jsou oběžná kola čerpadel
vyrobena z chromové legované oceli a ostatní součásti jsou potaženy pryží.
Vůli oběžného kola lze snadno seřídit a kompenzovat tak provozní opotřebení.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Čerpadlo:
Průměr na výstupu
Vhodné pro kapaliny s pH
Maximální teplota vody
Maximální hloubka ponoru
Maximální velikost pevných
příměsí
Hmotnost (bez kabelu)
Sítko
Otáčky ot/min
Třída izolace statoru
WEDA100
255 - (10")
5-8
40°C
20 - (67)
Ø12 - (0.50)
mm - (in)
m - (ft)
mm – (in)
kg - (lb)
Otvory
50Hz (60Hz)
Napětí
Fáze
(V)
380
3
660
3
440
3
Jiná napájecí napětí podle požadavku
550 - (1222)
Ø12 - (0.50)
1450 - (1740)
F (155°C)
Frekvence
(Hz)
50
50
60
Jmenovitý proud
(A)
110
Jmenovitý elektrický
příkon (kW)
63
115
63
cable section (mm2)
DŮLEŽITÉ
Výše uvedené informace jsou pouze všeobecným popisem, nejsou zaručovány a nelze z nich
vycházet při uplatňování záruky.
Napájecí kabely (50 Hz)
Napájecí kabely (60 Hz) pouze pro typy schválené
CSA
2
20 metrů 4x25mm
20 metrů SOW 4xAWG4
Všechny kabely jsou polychloroprenové, typu HO7RN-F
35
400-415V
25
100
200
cable length authorized (m)
4/26
300
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 100
HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY
50Hz
60Hz
Power (kW) Electrical
Power (hp) Electrical
A cco r d i ng t o I SO 9 9 0 6 - A N N EX A
A cco r d i ng t o I SO 9 9 0 6 - A N N EX A
90
65
1
Power (hp)
Power (kW)
70
60
55
50
85
1
80
75
70
0
2000
4000
6000
8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000
0
10000
20000
Flow (l/min)
40000
50000
60000
70000
50000
60000
70000
Flow (US gpm)
Curve Head x Flow
Curve Head x Flow
A cco r d i ng t o I SO 9 9 0 6 - A N N EX A
A cco r d i ng t o I SO 9 9 0 6 - A N N EX A
45
160
40
140
1 : Medium head
35
1 : Medium head
120
30
100
Head (ft)
Head (m)
30000
25
20
15
80
60
10
40
5
20
0
0
0
2000
4000
6000
8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000
0
Flow (l/min)
10000
20000
30000
ROZMĚRY
Rozměry v mm / palcích
VÝTLAČNÁ HRDLA
10’’
10’’
40000
Flow (US gpm)
standardní pro hadici s jednou sponou
se závitem NPT
C. DILU
470W494102
470W494104
Výtlačné hrdlo je nutné objednat zvlášť.
5/26
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 100
INSTALACE ČERPADLA
Čerpadlo se nesmí používat ve výbušném prostředí ani v prostředí s nebezpečím vzniku
požáru!
Kabely veďte tak, aby spojovací zásuvky neležely ve vodě. Pozor na možnost úrazu elektrickým
proudem.
Nikdy nezvedejte čerpadlo za přívodní kabel!
Připojte výtlačnou hadici schválené tlakové třídy.
Výtlačná hadice se po zapnutí čerpadla může vymrštit.
Za chodu čerpadla nesmí být nikdo ve vodě (např. v bazénu).
Zkontrolujte, zda čerpadlo stojí pevně, případně je upevněte za zvedací kruh.
Zkontrolujte směr rotace podle šipky vyznačené na vnějším krytu (proti směru hodinových ručiček)
Čerpadlo má začít čerpat okamžitě po zapnutí napájení.
Čerpadlo sebou může při spuštění škubnout.
V případě nesprávného směru rotace je potřeba zaměnit pořadí připojení fází (připadá v
úvahu pouze u třífázového napájení).
Směr rotace
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
Zkontrolujte technické údaje čerpadla podle štítku, zda odpovídají použitému napájení.
Elektrické zapojení smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník!
Je nutné dodržet místní nařízení a vyhlášky!
Zkontrolujte, zda je čerpadlo správně uzemněno.
Zemnicí vodič musí být o něco delší než fázové
vodiče. Pokud dojde k vytržení napájecího kabelu,
zemnicí vodič se musí odpojit jako poslední.
« POUZIJTE JISTIC SCHVALENEHO TYPU, KTERÝ SVOJI HODNOTOU ODPOVIDA PROUDOVEMU
ZATIZENI MOTORU PRI PLNEM VÝKONU. »
VESTAVĚNÁ OCHRANA MOTORU
Před zahájením práce se přesvědčte, že je čerpadlo odpojeno od napájení!
Vestavěná ochrana motoru odpojí automaticky stykač napájení v případě přehřátí motoru. Poté je potřeba
zjistit příčinu a odstranit ji. Po ochlazení na normální pracovní teplotu ochrana motoru stykač zapne a
čerpadlo se opět spustí.
6/26
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 100
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Popis závady
Čerpadlo se nespustí.
Čerpadlo se spustí, ale
okamžitě se zase
zastaví.
Čerpadlo pracuje, ale
průtok vody je malý
Příčina
1. Spálená pojistka
2. Přerušený kabel
3. Závada v elektrické síti
4. Zablokované oběžné kolo
5. Vadný stykač
6. Spálené vinutí statoru
7. Nesprávné pořadí fází (u třífázového
napájení)
1. Čerpadlo se otáčí opačně (u
třífázového napájení)
2. Čerpadlo je připojeno
k nesprávnému napětí
3. Přerušená fáze
4. Ucpané sací sítko
5. Nízká hladina vody
6. Velký pokles napětí na příliš
dlouhém prodlužovacím kabelu
7. Příliš horká voda
1. Opotřebené oběžné kolo
2. Čerpadlo se otáčí opačně (u
třífázového napájení)
3. Nevhodný průměr hadice
4. Nedostatečná výtlačná výška
čerpadla
Způsob opravy
1. Vyměňte pojistku
2. Objednejte odborný servis
3. –
4. Vyčistěte spodní část čerpadla
5. Objednejte odborný servis
6. Objednejte odborný servis
7. Zaměňte pořadí fází
1. Zaměňte pořadí fází
2. Připojte správné napětí
3. Zkontrolujte pojistky
4. Vyčistěte sítko
5. Vypněte čerpadlo
6. Použijte prodlužovací kabel s větším
průřezem
7. Vypněte čerpadlo
1. Seřiďte čerpadlo/ vyměňte oběžné
kolo
2. Zaměňte pořadí fází
3. Připojte vhodnou hadici
4. Použijte větší typ čerpadla
ÚDRŽBA
Každých 6 měsíců je potřeba provést celkovou prohlídku čerpadla a oleje v těsnicí jednotce.
Na následujících ilustracích je vyobrazeno sestavení čerpadla (kromě ilustrací Obr. 7 a Obr. 8, kde jsou
vyobrazeny speciální montážní nástroje). Demontáž se provádí v opačném pořadí.
VSEOBECNE
Pravidelně vyměňujte všechny těsnicí O-kroužky, otěrové destičky, střed difuzoru a všechny poškozené
součásti.
Vyměňte olej v těsnicí jednotce:
Výrobce
Typ oleje
Statoil
Hydra Way HM32
Texaco
Rando Oil HD32
Mobil
DTE24
Castrol
Hyspin AWS32
Shell
Tellus Oil32
Množství: 7L
Při montáži lehce potřete olejem O-kroužky, dosedací povrchy a závity. Všechny matice pevně
dotáhněte.
Matice na hřídeli rotoru a matice oběžného kola musí být dotaženy momentem 400 Nm. Tyto matice a
závrtné šrouby čerpadla je nutné před montáží potřít lepidlem Loctite č. 242.
HORNÍ ČÁSTI ČERPADLA
-Horní objímku čerpadla umístěte do držáku položeného na zemi (Obr. 2). Tento díl je vybaven dvěma
zdvihacími oky pro usnadnění manipulace.
7/26
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 100
Obr. 1
-Zašroubujte na místo 6 závrtných šroubů, č. 4700W69674 a umístěte do drážek 2 O-kroužky č.
4700W65142 (Obr. 2).
Obr. 2
Poznámka: Při kompletní dodávce horní objímky jako náhradního dílu obsahuje tato sestava 470W492022:
o 6 ks závrtných šroubů 4700W69674,
o 4 ks závrtných šroubů 4700W69652,
o 4 ks závrtných šroubů 4700W69654,
o 2 ks závrtných šroubů 470W494079
o 4 ks závrtných šroubů 4700W69658.
Místo pro usazení ložisek potřete mazacím tukem na ložiska pro vysoké teploty.
Umístěte na horní objímku vnitřní skříň (včetně statoru) (Obr. 3
Obr. 4).
Obr. 3
Obr. 4
8/26
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 100
SKRIN LOZISKA
Nasuňte celou sestavu rotoru do vnitřní skříně (Obr. 5).
Obr. 5
Nasaďte sestavu skříně ložiska na konec rotoru (Obr. 6) a zajistěte ji pojistným kroužkem 4700W50553.
Obr. 6
Poznámka: Demontáž skříně ložiska viz Obr. 7.
Obr. 7
Nasuňte celou sestavu rotoru do vnitřní skříně (Obr. 5).
SESTAVA TESNICI JEDNOTKY
Těsnicí jednotka je dodávána jako sestava s O-kroužky. Těsnicí jednotku umístěte do vnitřní skříně – viz
Obr. 8.
9/26
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 100
Obr. 8
OTEROVA DESTICKA
Nasaďte na místo otěrovou destičku 470W492017 za pomocí paličky. Otěrovou destičku je třeba
vyměnit při každé demontáži čerpadla.
Obr. 9
DILY HRIDELE MOTORU
Zašroubujte závrtné šrouby 470W494053. Šrouby zajistěte lepidlem Loctite č. 242 (Obr. 11).
Nasuňte na místo hřídel rotoru: objímka č. 470W493029, podložka č. 470W494045 a matice č.
470W494091 (Obr. 10 a Obr. 11).
Matici potřete lepidlem Loctite č. 242 a utáhněte ji momentem 400 Nm.
10/26
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 100
Obr. 10
Obr. 11
Vůle mezi oběžným kolem a otěrovou destičkou musí být co nejmenší. Vůle se vymezuje pomocí podložek č.
470W494044.
Na novém čerpadle je 5 podložek, aby se docílilo správné vůle. Během opotřebení čerpadla je nutné počet
podložek snížit.
Vložte na objímku: vymezovací podložky 470W494044, oběžné kolo 470W491011 (60 Hz) nebo
470W491010 (50 Hz), ochranný kryt 470W491046 a matici 4700W84215 (Obr. 12).
Matici potřete lepidlem Loctite č. 242 a utáhněte ji momentem 400 Nm.
11/26
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 100
Obr. 12
VNEJSI SKRIN
Do míst ve vnitřní skříni zašroubujte šrouby 470W494054. Šrouby zajistěte lepidlem Loctite č. 242.
Nastavte vnější skříň tak, aby otvory byly proti zátkám těsnicí jednotky. Potom nasaďte vnější skříň na
horní objímku (Obr. 14).
Poznámka: Na Obr. 13 je montážní nástroj pro vnější skříň.
Obr. 13
12/26
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 100
Obr. 14
DIFUZOR
Dejte na místo difuzor č. 470W491006 na závrtné šrouby a zajistěte jej maticemi 4700W84215 (8 ks)
(Obr. 15, A).
Poznámka: Postup při demontáži viz Obr. 15, B och C.
13/26
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 100
Obr. 15
STRED DIFUZORU
Našroubujte novou sadu matic č. 4700W84215 na závrtné šrouby čerpadla. Potom umístěte střed
difuzoru č. 470W492019 (Obr. 16).
14/26
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 100
Obr. 16
Vůle mezi středem difuzoru a oběžným kolem musí být co nejmenší.
Vůle se seřizuje pomocí matic č. 470W492019. Dbejte, aby nedošlo ke kontaktu mezi oběžným kolem a
středem difuzoru (Obr. 17).
Obr. 17
Jakmile je usazení difuzoru provedeno, dejte na místo na závrtné šrouby ochrannou objímku č.
470W494048 (Obr. 18).
15/26
NAVOD K OBSLUZE – WEDA 100
Obr. 18
Střed difuzoru je díl, který podléhá opotřebení. Je nutné ho měnit při každé demontáži čerpadla.
SITKO
Dejte na místo sítko č. 470W491007. Použijte matice 4700W54215 (4 ks). Poté zašroubujte na místo
zdvihací oka č. 470W494085 a výtlačné hrdlo (viz tabulku s možnými typy výtlačných hrdel – str 6)
Obr. 19
16/26
INSTRUCTIONS MANUAL – WEDA 100
SPARE PARTS CATALOGUE
RESERVDELSTÄLLNING
ORDERING SPARE PARTS
Följande uppgifter ska lämmas vid beställning av
reservdelar för att undvika leveransfel :
1. Maskintyp.
2. Maskinens seriunmmer.
3. Antal av önskad reservdel.
4. Reserdelens artikelnummer.
5. Reservedelens benämning.
6. Måttupgifter vid beställning av metervara.
To avoid errors in delivery, please give the following
information when ordering spare parts :
1. Type of machine.
2. Machine serial number.
3. Quantity required.
4. Part number.
5. Parts description.
6. Dimensions when ordering per length.
ERSATZTEILBESTELLUNG
ORDINI DI RICAMBI
Zur Vermeidung von Fehllieferungen sind bei der
Bestellung von Ersatzteilen folgende Angaben zu
machen :
1. Mashinentyp.
2. Herstellungsnummer.
3. Bestellmenge. (Quantity)
4. Ersatzteilbenennung. (Part N°)
5. Ersatzteilbenennung. (Description)
6. Massangaben bei Bestellung von Meterware.
Per evitare errori nelle consegne di ricambi, Vi
preghiamo di comunicarci le seguenti informazioni al
momento dell ‘ordinazione :
1. Tipo di macchina.
2. Numero di serie della macchina.
3. Quantitá dei pezzi desiderati. (Quantity)
4. Numero di codice del pezzo. (Part N°)
5. Descrizione del pezzo di ricambio. (Description)
6. Misura, in caso di ordine per metro.
PEDIDO DE RECAMBIOS
COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE
Para evitar errores en las entregas, deberá indicarse
los siguientes datos al hacer un pedido de
recambios :
1. Tipo de máquina.
2. Número de serie.
3. Cantidad de piezas deseadas. (Quantity)
4. Número de artículo de la pieza de recambio. (Part
N°)
5. Denominación de la pieza. (Description)
6. Indíquese la medida al solicitar un artículo que se
expide por metros.
Les indications suivantes doivent être fournies lors
de la commande de pièces de rechange, afin
d’éviter toute erreur de livraison :
1. Type de machine.
2. Numéro de série.
3. Quantité désirée de pièce de rechange. (Quantity)
4. Numéro de la pièce de rechange. (Part N°)
5. Description de la pièce de rechange. (Description)
6. Longueur en cas de commande par mètre.
18/27
INSTRUCTIONS MANUAL – WEDA 100
SPARE PARTS
Note : To place spare parts order, use:
The serial number of the machine.
The description and the part number.
Ref Designation
1 Discharge 10" for hose
Discharge 10" NPT thread
2 O-ring
3 Screw
4 Screw
5 Lifting eye
6 Rivet
7 Data plate
8 Pump top bracket
9 O-ring
10 Securing plate
11 Nut
12 Rotor
13 Inner casing
14 O-ring
15 Guide pin (Incl. in pos 57)
16 O-ring
17 O-ring
18 Stud bolt
19 O-ring
20 Nut
21 O- ring
22 Wear plate
23 Seal unit cpl (See page 21)
24 Diffusor
25 Impeller 50Hz
Impeller 60Hz
26 Stud bolt
27 O-ring
28 Nut
29 Diffusor centre
P/N
470W494102
470W494104
4700W65064
4700W76386
4700W84215
470W494085
4700W65430
470W743583
470W492022
470W494089
470W494099
4700W84213
470W492014
470W491003
4700W65142
470W494111
4700W65009
470W494052
4700W69678
470W740203
4700W84213
470W494089
470W492017
470W492020
470W491006
470W491010
470W491011
470W494054
4700W65145
4700W84215
Qty
1
1
1
12
12
2
4
1
1
1
6
6
1
1
4
4
4
1
6
470W492019
1
Power supply
6
1
1
1
1
1
1
4
2
8
Ref
Designation
30 Protective sleeve
31 Cable inlet unit
32 Cable connection Y/D start
Cable connection direct start
33 Nut
34 O-ring
35 O-ring
36 O-ring
37 O-ring
38 O-ring
39 Cover
40 Terminal block
41 Nut
42 Screw
43 O-ring
44 Stator (see below)
45 Inspection plug
46 Inspection plug
47 O-ring
48 Teflon washer
49 Trimming spacer
50 Driving sleeve
51 Stud bolt
52 Support washer
53 Locking nut
54 Protective housing
55 Nut
56 Strainer
57 Outer casing cpl (incl pos 15)
58 Inner casing cpl..
(Incl pos 13 and 44)
** O-ring set RL8010
STATOR Part Numbers
Stator
660/380V – 3 – 50/60Hz
720/415V – 3 – 50Hz
500/865V – 3 – 50Hz
Stator Unit (13 + 44)
470W494073
470W494074
470W494076
19/27
P/N
470W494048
470W209580
470W493026
470W493027
4700W84211
4700W65040
4700W65038
4700W65131
4700W65130
4700W65120
470W493034
470W493037
4700W84211
4700W76325
4700W65142
470W494041
470W494086
470W740202
470W494101
470W494044
470W493029
470W494053
470W494045
470W494091
470W494046
470W84215
470W491007
470W494110
470W494073
Qty
4
2
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
8
2
1
1
2
2
470W494199
**
1
5
1
4
1
1
1
8
1
1
1
INSTRUCTIONS MANUAL – WEDA 100
20/27
INSTRUCTIONS MANUAL – WEDA 100
Ref
1
2
3
4
5
6
Designation
Retaining ring
Pump top bracket
Retaining ring
Bearing
O-ring
Screw
UPPER BEARING
P/N
Qty Ref
Designation
4700W50669
1
7
Driving sleeve
470W492022
1
8
Bearing sleeve
4700W50553
1
9
Trimming spacer
4700W61018
1
10 Bearing cover
4700W65112
1
11 Radial seal
4700W75664
3
12 Trimming spacer
Room filled with grease
SKF HT51
21/27
P/N
470W494193
470W493191
470W494195
470W493190
470W494192
470W494194
Qty
1
1
1
1
1
2
INSTRUCTIONS MANUAL – WEDA 100
Ref
1
2
3
5
6
7
8
Designation
Nut
Screw
Screw
Cover
O-ring
Screw
Locking washer
TERMINAL BLOCK 470W493037
P/N
Qty Ref
Designation
470W494082
7
9
Nut
470W494080
10 Washer
4700W78666
6
11 Locking nut
470W492023
1
12 O-ring
4700W65077
6
13 Locking washer
470W494081
6
14 Nut
4700W50727
6
15 Cover
22/27
P/N
4700W84205
4700W45883
470W209785
4700W65007
4700W50731
4700W84209
470W492023
Qty
6
6
6
7
7
14
1
INSTRUCTIONS MANUAL – WEDA 100
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Designation
Upper mechanical seal
Holder for ceramic ring
Circlips
O-ring
Ball bearing with bush
O-ring
Holder for ceramic ring
Lower mechanical seal
O-ring
Protective housing
Screw
SEAL UNIT 470W492020
P/N
Qty Ref
Designation
470W494050
1
12 Protective cover
470W494042
1
13 Upper seal holder
470W494087
1
14 Circlips
4700W65042
2
15 O-ring
470W494078
1
16 O-ring
470W494092
2
17 Inspection plug
470W494042
1
19 Upper clamp for oil bag
470W494051
1
20 Bearing bracket
4700W65035
2
21 Oil bag
470W494047
4
22 Lower clamp for oil bag
4700W75654
4
24 Lower seal holder
Note: to be fill with SHELL Tellus Oil32.
Quantity : 7 l P/N : 4700W60015 by 2L
23/27
P/N
470W224166
470W493030
470W494088
4700W65121
4700W65013
470W494041
470W740350
470W491004
470W492015
470W254345
470W493031
Qty
4
1
1
1
4
2
2
1
1
2
1
INSTRUCTIONS MANUAL – WEDA 100
Ref
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Designation
Cable sleeve
Cable inlet complete
Cable inlet complete incl.
4-5-6-7
Cable inlet
Screw
Spring washer
Cable keep
Cable sleeve
2
Cable 3x1.5mm 1 meters
CABLE INLET STAR / DELTA START
Qty
Y/D DOL Ref
P/N
Designation
470W214839 1
1
10 Cable washer
470W214639 1
1
11 Cable gasket
470W209580 2
1
12 Cable washer
470W208092
4700W76290
4700W58958
470W209583
470W209584
4700185805
2
4
4
2
2
1
1
2
2
1
1
1
Star / Delta connection
2
13 Cable 4x25mm 20 meters
2
Cable 4x25mm 1 meter
14 Cable connection Y/D start
Cable connection DOL start
15 Terminal
16 Terminal
Direct On Line connection
24/27
Qty
Y/D DOL
P/N
470W209585 2
1
470W209582 2
1
470W209585 2
1
470W493113
4700W85111
470W493026
470W493027
4700960065
470W494112
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
Erklæring om overensstemmelse z Konformitätserklärung z Declaration of
conformity z Declaración de conformidad z Déclaration de conformité z
Όβαίωση συμφωνίας z Dichlarazione di conformità z
Overeenkomstigheidsverklaring z Erklæring om overenstemmelse z
Declaração de conformidade z Yhdenmukaisuusvakuutus z Försäkren om
överensstämmelse z Deklaracja zgodności
Producentens navn y Name des Hertellers y
Manufacturer’s name y Nombre del fabricante y Nom du
fabricant y Le fabricant y Ονομα κατασκευαστή y Nome
del costruttore y Fabrikant naam y Produsentens navn y
Nome del fabricante y Valmistajan nimi y Tillverkarens
namn
Maskintype y Pumpen Type y Machine type y Modelo
de máquina y Type de pompe y Τύπος μηχανήματος y
Tipo di macchina y Machinetype y Mskintype y Tipe de
máquina y Konetyyppi y Maskintyp
Atlas Copco Portable OEM Solutions
Irmer+Elze Kompressoren GmbH
Mindener Str. 29
D-32547 Bad Oeynhausen, Germany
WEDA XX
Product number: XXXXXXXXX
Serial number: XXXXXXXXX
da
Vi erklærer på eget ansvar, at følgende produkt som er
omfattet af denne erklæring, og som er forsynet med CE-mærket, er i
overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normative
dokument(er): : EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41 i henhold til bestemmelserne i EG’s Maskindirektiv
2006/42/EC, Foreskrifter Ang. Lavspaending 2006/95/EC, EMCdirektivet 2004/108/EC.
Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat
nl
het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft, en is uitgerust
met een CE –merk, in overeenstemming is met volgende normen:
EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41 volgens de
bepalingen van de Machinerichtlijn 2006/42/EK, de
Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EK, de EMC-richtlijn 2004/108/EK.
de
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daβ das Produkt
auf das sich diese Erklärung bezieht und welches mit dem CEZeichen versehen ist, mit den/der folgenden Norm(en) oder
normativen Dokument(en) übereinstimmt: EN292-1, EN292-2, EN809,
EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41 gemäβ den Bestimmungen
der Richtlinie 2006/42/EC, Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EC,
EMC-Richtlinien 2004/108/EC.
Vi erklærer under eget ansvar at følgende produktet som
no
dekkes av denne erklæring, og som er CE-merket er i
overenstemmelse med følgende standarder aller andre normative
dokumenter: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41 i følge bestemmelsene i Maskindirektivet 2006/42/EC,
low voltage-direktivet 2006/95/EC, EMC-direktivet 2004/108/EC.
en
We declare under our sole responsibility that the product to
which this declaration relates, and which is equipped with a CE-mark,
is in conformity with the following standard(s) or other normative
document(s): EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41, following the provisions of Directive 2006/42/EC, the
Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC-Directive 2004/108/EC.
Declaramos sob nossa única responsabilidade que o
pt
produto a que se refer esta declaração, e que está equipado com uma
marca CE, está em conformidade com as seguintes normas ou outros
documentos normativos: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1,
EN60335-1, EN60335-2-41 em conformidade com as disposições da
Directiva 2006/42/CE, a Directiva de Baixa Voltagem 2006/95/CE, a
Directiva EMC 2004/108/CE.
es
Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el
producto al que hace referencia esta declaración, y que lleva la marca
CE, es conforme con las siguientes normas y otros documentos
normativos EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva
2006/42/CE, la Directiva Baja Tensión 2006/95/CE, la Directiva EMC
2004/108/CE.
fi
Vakuutamme omalla vastuullamme että kone, jota tämä
vakuutus koskee ja jota on varustettu CE-merkillä, on yhdenmukainen
seuraavien normien ja ohjeellisten asiakirjojen kassa: EN292-1,
EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41 noudattaen
konedirektiivin 2006/42/ETY, jännitteitä koskeva direktiivi
2006/95/ETY, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi
2004/108/ETY.
fr
Nous certifions que le produit, objet de cette déclaration, qui
est équipé d’une marque CE, est conforme au(x) standard(s)
suivant(s) ou autre(s) document(s) normatif(s) EN292-1, EN292-2,
EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41 conformément aux
dispositions de la directive 2006/42/CE, la directive basse tension
2006/95/CE, la directive CEM 2004/108/CE.
sv
Vi försäkrar under eget ansvar att produkten som omfattas
av denna försäkran, och som är försedd med CE-märkt, är i
överensstämmelse med följande standard eller andra regelgivande
dokument: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41 enligt villkoren i Maskindirektiv EG’s 2006/42/EC,
lägspanningsdirektivet 2006/95/EC, och EMC-direktivet 2004/108/EC.
el
Βεβαιώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν, που
καλύπτεται απ αυτήν την βεβαίωση και είναι εφοδιασμένο με ΨΕ
σήμανση, βρίσκεται σε συμφωνία με τα ακόλουθα στα ανάλογα
πρότυπα ή άλλα καθοδηγητικά έγγραφα : EN292-1, EN292-2, EN809,
EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41 σύμφωνα με τους όρους των
οδηγιώα 2006/42/ΕΟΚ, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EOK, την
Οδηγία EMC 2004/108/EOK.
Niniejszym oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, ze
pl
produkt, którego dotyczy ta deklaracja i który jest oznaczony znakiem
CE jest zgodny z następującymi standardami: EN292-1, EN292-2,
EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41 oraz z wymaganiami
dyrektywy 2006/42/EC, dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC i
dyrektywy EMC 2004/108/CE.
it
Noi dichiariamo sotto nostra esclusiva responsibilità che il
prodotto a cui questa dichiarazione si riferisce, e che è provvisto di
marchio CE, è conforme ai seguenti standard o altri documenti
normativi: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41 secundo i requisti della direttiva 2006/42/CE, direttiva
Bassa Tensione 2006/95/CE, direttiva Compatibilità Elettromagnetica
2004/108/CE.
Irmer+Elze Kompressoren GmbH
Mindener Straße 29
D-32547 Bad Oeynhausen
Telefon: +49 (0) 57 31 / 18 01 - 0
Telefax: +49 (0) 57 31 / 18 01 - 66
www.atlascopco.com
Date:
Conformity of the specification to the
directives
Conformity of the product to the specification
and by implication to the directives
Engineering Manager
Production Manager
Ulrich Kirscht
Christian Hirschmann
Konformiteteserklæring z Lieferantenerklärung z Declaration of incorporation z
Declaracion de incorpuracion z Déclaration d’incorporation z Δήλωση κατασκευαστή z
Dichlarazione di incorporazione z Fabrikantenverklaring z Produsenterklæring z Declaração
de incorporação z Valmistajavakuutus z Tillverkardeklaration z Deklaracja zgodności
Producentens navn y Name des Hertellers y
Atlas Copco Portable OEM Solutions
Manufacturer’s name y Nombre del fabricante y Nom du
Irmer+Elze Kompressoren GmbH
fabricant y Le fabricant y Ονομα κατασκευαστή y Nome
Mindener Str. 29
del costruttore y Fabrikant naam y Produsentens navn y
Nome del fabricante y Valmistajan nimi y Tillverkarens
D-32547 Bad Oeynhausen, Germany
namn
Maskintype y Pumpen Type y Machine type y Modelo
de máquina y Type de pompe y Τύπος μηχανήματος y
Tipo di macchina y Machinetype y Mskintype y Tipe de
máquina y Konetyyppi y Maskintyp
da
Vi erklærer på eget ansvar, at følgende produkt som er
omfattet af denne erklæring, og som ikke er CE-mærket, med de
anvendte komponenter er i overensstemmelse med EG’s
Maskindirektiv 2006/42/EC, Foreskrifter Ang. Lavspaending
2006/95/EC, EMC-direktivet 2004/108/EC. Anvendte harmoniserede
standarder: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41.
OBS! Den komplette maskine må ikke tages i brug før den er i
overensstemmelse med kravene i EG’s Maskindirektiv.
de
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daβ das Produkt
auf das sich diese Erklärung bezieht und welches nicht mit dem CEZeichen versehen ist, in Übereinstimmung mit den Angaben
Vorschriften 2006/42/EC, Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EC,
EMC-Richtlinien 2004/108/EC. Übereinstimmen, unter Standard
EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41
hergestellt wurde (falls diese Vorschriften zutreffen)
Wichtig! Die gesamte Anlage darf nicht benutzt werden, wenn nicht
alle Angaben aus der Maschinenrichtlinie eingehalten wurden.
en
We declare under our sole responsibility that the product to
which this declaration relates, and which is not equipped with a CEmark, is, where applicable, in conformity with the provisions of
Directive 2006/42/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the
EMC-Directive 2004/108/EC. Applied harmonized standards EN292-1,
EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41.
NOTE! The complete machine must not be used until it is in
conformity with the provisions in the Machine Directives.
WEDA XX
Product number: XXXXXXXXX
Serial number: XXXXXXXXX
nl
Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat
het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft, en welke niet is
uitgerust met een CE –merk, als onderdeel besternd is om te worden
ingebouwd in een machine. Op dit geheel is de Machinerichtlijn
2006/42/EK, de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EK, de EMC-richtlijn
2004/108/EK van toepassing. Toegepaste geharmoniseerde normen:
EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41. NOOT !
Het is verboden bovengenoemd produkt in gebruik te stellen voordat
de machine waarin het wordt ingebouwd in overeenstemming met de
bepalingen van de Machinerichtlijn is verklaard.
Vi erklærer under eget ansvar at produktet som omfattetes
no
av denne erklæring, og som ikke er CE-merket er produsert isamsavar
med krav i Maskindirektivet 2006/42/EC, low voltage-direktivet
2006/95/EC, EMC-direktivet 2004/108/EC. Harmonar med standard:
EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41.
OBS! Den komplette maskine får ikke tas i bruk før den
overenstemmer med kravene i maskindirektivet.
pt
Declaramos sob nossa única responsabilidade que o
produto a que se refer esta declaração, e que não está equipada com
uma marca CE, está, quando aplicável, em conformidade com as
disposições da Directiva 2006/42/CE, a Directiva de Baixa Voltagem
2006/95/CE, a Directiva EMC 2004/108/CE. Normas de harmonização
aplicadas: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41.
NOTA ! A máquina completa não deve ser utilizada até que esteja em
conformidade com as disposições das Directivas de Maquinaria.
es
Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el
producto al que hace referencia esta declaración, y que no lleva la
marca CE, es conforme, en los aspectos que le afectan, con lo
dispuesto en la Directiva 2006/42/CE, la Directiva Baja Tensión
2006/95/CE, la Directiva EMC 2004/108/CE. Las normas armonizadas
aplicadas son: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41. NOTA! La máquina completa no debe ser utilizada
hasta que se compruebe que es conforme con lo dispuesto en la
Directiva de Maquinas
Vakuutamme omalla vastuullamme että tuote, jota tämä
fi
vakuutus koskee ja jota ei ole varustettu CE-merkillä, on soveltuvin
osin yhdenmukainen EU:n konedirektiivin 2006/42/ETY, jännitteitä
koskeva direktiivi 2006/95/ETY, sähkömagneettista yhteensopivuutta
koskeva direktiivi 2004/108/ETY. Soveltuvat harmonisoidut standardit:
EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41.
fr
Nous certifions que le produit, objet de cette déclaration, qui
n’est pas équipé d’une marque CE, est en conformité avec les
dispositions directive 2006/42/CE, la directive basse tension
2006/95/CE, la directive CEM 2004/108/CE, là où elles sont
applicables. Standards normalisés appliqués : EN292-1, EN292-2,
EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41. NOTA ! la machine
ne doit pas être utilisée si elle n’est pas conforme aux dispositions des
directives.
sv
Vi försäkrar under eget ansvar att produkten som omfattas
av denna försäkran, och som ej är CE-märkt, i tillämpliga delar
överensstämmer med kraven i EG’s Maskindirektiv 2006/42/EC,
lägspanningsdirektivet 2006/95/EC, och EMC-direktivet 2004/108/EC.
Tillämpliga harmoiserande standarder: EN292-1, EN292-2, EN809,
EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41.
Βεβαιώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν, που
el
καλύπτεται απ βεβαίωση και δεν είναι εφοδιασμένο με ΨΕ σήμανση,
στα ανάλογα μέρη βρίσκεται σε συμφωνία με τις ανάλογες απαιτήσεις
την Οδηγία 2006/42/ΕΟΚ, την Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EOK,
την Οδηγία EMC 2004/108/EOK. Εφαρμόστηκαν τα πρότυπα
εναρμόνισης : EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41. ΠΡΟΣΟΧΗ ! Το κομπλέ μηχάνημα δεν επιτρέπεται να
τεθεί σε λειτουργία παρά μόνον όταν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις
της Οδηγίας Μηχανημάτων της EOK.
pl
Niniejszym oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że
produkt, którego dotyczy ta deklaracja i który nie jest oznaczony
znakiem CE jest zgodny z wymaganiami dyrektywy 2006/42/EC,
dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EC, dyrektywy EMC
2004/108/EC oraz ujednoliconych standardów EN292-1, EN292-2,
EN809, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-2-41.
it
Noi dichiariamo sotto nostra esclusiva responsibilità che il
prodotto a cui questa dichiarazione si riferisce, e che non è provvisto
di marchio CE, è dove applicabile, conforme ai requisti della direttiva
2006/42/CE, direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, direttiva
Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE. Standard armonizzati
applicati: EN292-1, EN292-2, EN809, EN60204-1, EN60335-1,
EN60335-2-41. NOTA ! La macchina completa non deve essere usta
finche essa sia conforme alla direttiva macchine.
Huom! Täydellistä konetta ei saa ottaa käyttöön ennekuin se on
yhdenmukainen EU:n konedirektiivin kanssa.
OBS! Den kompletta maskinen får inte tas i bruk förrän den
överensstämmer med kraven i EG’s Maskindirektiv.
Uwaga! Urządzenie nie może być używane jeżeli nie jest zaopatrzone
w deklarację zgodności.
Conformity of the specification
to the directives
Conformity of the product to
the specification and by
implication to the directives
Engineering Manager
Production Manager
Ulrich Kirscht
Christian Hirschmann
Atlas Copco Portable OEM Solutions
Irmer+Elze Kompressoren GmbH
Mindener Str. 29, 32547 Bad Oeynhausen, Germany, Tel: +49 (0) 57 31 / 18 01 - 0,
Fax: +49 (0) 57 31 / 18 01 - 0
We reserve the right to change specifications without notice. Photos and illustrations do not always show standard versions of machines.
www.atlascopco.com

Podobné dokumenty

WEDA LINE

WEDA LINE Vždy se plně soustřeďte na práci. Řiďte se zdravým rozumem. Nikdy neobsluhujte stroj pokud se cítíte unaveni, nebo pokud jste pod vlivem drog, alkoholu nebo jiných látek, které mohou ovlivnit ostro...

Více