Usnesenf Zastupitelstva obce Orel dne 11.6.2013

Komentáře

Transkript

Usnesenf Zastupitelstva obce Orel dne 11.6.2013
Usnesenf
ZastupitelstvaobceOrel
dne11.6.2013
/
Zastupitelswo
zvolilo
-
\\,,,
ovdiovatelizlpisu panaHomika a Chrbolku
Zastupitelswoschviililo
- Smlouvuo dristedndrihraddneinvestidnichn6kladripiipadajicich
na ditd, kter6dochrizf
do MS Bitovanyz obceOrel
- p^ronr{iem
pozemkip.d. 116/3a dristip.d.116/22panuBrabcovio celkov6qfmEie
108m'
- smlouw o budoucfsmlouvdo ziizeni vdcnlhobiemenea
souhlasusezffzenimstavby
s VeP Net, s.r.o.a RWE DistribudnisluZby,s.r.o.
- smlouw o n6jmud6stipozemkup.d.377o vymlie 500m2
sestiednimodbornfm
udili5tEmvdelaiskym- Vdelaiskym vzddl|vacimcentrem,o.p.s.Nasavrky.
- rozpodtovou
zmdnu.3 / 2013- dle piilohy
- tdetri z6vErkuobceOrel za rok2012 a ridetniz6vdrku ziizovanl
orgarizaceobci ZSa
MS Orel
- celorodni hospodaieniobcea zAv eln! fdet obceza rok 2012,
vdetnEzprlvy o
vfsledku piezkoumiinihospodale
ni obceza rck 2012a to bez vyhrad
- smlouw o plndnf povinnd skolni doch6zky v z|kladni skole
ziizovand mEstem
Slatiiany,o poskytnuti finandnihopln6nf na dristednouf}radu neinvestidnichrrjdaji
tdto zifrJadniSkoly,o pln€ni skolniho stravoviini ve Skolni,.lidelnd Slatifianyziizen6
mdstemSlatiiany a o poskltnuti finandnihoplndni na diistednourihraduneinvestidnich
ujdajt tdtoSkolnijidelnydle g 51 OZ
- dodavateleplastovfch okenfirmu pKS oknaa.sChrudim
- za dodavateleopravyvlhJc-ichzdi OrJ firmu KZS tlradec
Kr6lovd
- zhotovitelchodnikrifirmu IFASOs.r.o.Chrudim
- finandnidarpro obec postiZenou
povodnive WSi25 000,-Kd
Zastupitelstvo
neschvrililo
-
pron6jemodstavn6a manipuladniplochy
Zastupitelstvo
vzalona vddomi
'
26dostpanaLibora sokola o obnovenijednii.niohledndodstavnda manipuladni
plochy.Konstatovalo,
Zesenikdy neb*inilojedn6ni.Odsouhlasilo
pokr;dovatve
stavebnimiizeni.
Yimwt
Hana6padkov6
mistostarostka
YqyE <">u0 :
3m hu]a
:
t0.6 , .1t/3
! y /.a43

Podobné dokumenty

[t.i-l ll. oPERAeNf PRoGRAM :::iff`* | ***** | ili LIDSKEIDRoJE Y,illiil,l

[t.i-l ll. oPERAeNf PRoGRAM :::iff`* | ***** | ili LIDSKEIDRoJE Y,illiil,l oPERAeNf PRoGRAM Y,illiil,l" r PoDPoRUTEME LIDSKEIDRoJE v Brn6 vRSleuooucNosr ao

Více

Usnesení ZO č. 4/2009 ze dne 17.8.2009

Usnesení ZO č. 4/2009 ze dne 17.8.2009 pro Skolnirok 2009/2010 Z{dost ZitHradnia Mateisk6 SkolyNov6Syroviceo piesun provoznich prostiedkri na poiizeni investic zalazeniObceNov6Syrovicedo rfizemniprisobnostiMAS a strategickf plin LeaderM...

Více

Výroční zpráva 2004 - Nadace Arbor vitae

Výroční zpráva 2004 - Nadace Arbor vitae p ipravené ' Z vlastni zkušenosti víme, Že je někdy lepšípočkat s p íspěvkem rok, dva a zabránit tak zbytečn m rinikrim, nevypl; vajícímani takze špatnév le, ale z nezkušenosti a neujasněné vize re...

Více